You are here

Referat

Dato: Onsdag, Juni 8, 2016 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 306 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 306

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 08-06-2016, pkt. 306

  Godkendt.
  Fraværende: Karim Arfaoui.

 • Pkt. 307 Orientering om forbrugsoversigt pr. ultimo maj 2016

  forbrugsoversigt_pr._ultimo_maj_-_bilag_til_oekonomiudvalget.pdf

  Pkt. 307

  Orientering om forbrugsoversigt pr. ultimo maj 2016

  Sagsnr. 276934 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder oversigt over budget og forbrug pr. 31. maj 2016 fordelt på udvalg og fagområder.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Forbrugsoversigten vil blive eftersendt, da oversigten ikke kan nå at være færdig inden udsendelse af dagsordenen.

  Økonomiudvalget, 08-06-2016, pkt. 307

  Fraværende: Karim Arfaoui.

 • Pkt. 308 Orientering om likviditet pr. 31. maj 2016

  orientering_om_likviditeten_pr._31._maj_2016.pdf

  Pkt. 308

  Orientering om likviditet pr. 31. maj 2016

  Sagsnr. 276690 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. maj 2016. I bilag er endvidere opstillet prognose for udviklingen.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Likviditetsopgørelsen vil blive eftersendt, da opgørelsen ikke kan nå at være færdig inden udsendelse af dagsordenen.

  Økonomiudvalget, 08-06-2016, pkt. 308

  Fraværende: Karim Arfaoui.

 • Pkt. 309 Orientering om frikommuneforsøgansøgninger

  Pkt. 309

  Orientering om ansøgninger om frikommuneforsøg

  Sagsnr. 278670 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der orienteres om status på ansøgninger om frikommuneforsøg.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Social- og indenrigsminister Karen Ellemann inviterede i starten af året til nyt frikommuneforsøg, hvor udvalgte kommuner får vidtgående muligheder for at afprøve nye måder at varetage de kommunale opgaver på. Formålet er at få ny viden og praktiske erfaringer, som kan bidrage til forenkling af statslige regler og erfaringer, der samlet understøtter en bedre og mere effektiv lokal styring.
  Som noget nyt skal kommunerne ansøge i kommunale netværk om at lave forsøg inden for et fælles tema. Alle frikommuner i et netværk gennemfører ikke nødvendigvis de samme forsøg, men inspirerer og udveksler erfaringer med hinanden løbende. Regeringen stiler efter at udpege 5-7 frikommunenetværk, der som udgangspunkt kan bestå af op til 6 kommuner.
  Økonomiudvalget besluttede på møde den 16. marts 2016, at Roskilde Kommune skulle ansøge om frikommunestatus på følgende områder: beskæftigelsesområdet, voksen-handicapområdet, etablering af billige boliger, vederlagsfri fysioterapi, udveksling af sundhedsdata, uledsagede flygtninge og ergo- og fysioterapi til børn.
  Forvaltningen har efterfølgende arbejdet på at finde kommuner der er interesserede i at danne netværk inden for disse områder. Dette er bl.a. gjort med KL’s mellemkomst i form af emnebørs på KL’s hjemmeside.
  På den baggrund er Roskilde Kommune indgået i følgende netværk, som har indsendt ansøgninger om frikommunestatus inden ansøgningsfristen den 1. juni:
  - Billige boliger og voksenhandicapområdet. Disse to temaer er slået sammen i én samlet ansøgning i et netværk med Høje Taastrup, København, Aarhus, Favrskov og Randers kommuner
  - Regelforenkling på beskæftigelsesområdet i et netværk med Faxe Kommune.
  - Vederlagsfri fysioterapi i et netværk med Aarhus, Favrskov, Holstebro og Guldborgsund kommuner.
  Det har ikke været muligt at etablere netværk indenfor udveksling af sundhedsdata, udledsagede flygtninge og ergo- og fysioterapi til børn, hvorfor der ikke er indsendt ansøgninger på disse områder.
  Der forventes svar på frikommuneansøgningerne i september.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Økonomiudvalget, 08-06-2016, pkt. 309

  Fraværende: Karim Arfaoui.

 • Pkt. 310 Regnskab for ambulancekørsel 2010-2016

  ambulanceregnskab.pdf

  Pkt. 310

  Regnskab for ambulancekørsel 2010-2016

  Sagsnr. 282149 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommunes ambulancekørsel for Region Sjælland udløb pr. 31. januar 2016. Der er udarbejdet regnskab for ambulancekørslen for perioden 2010-2016. Regnskabet viser et samlet overskud i perioden på 14,1 mio. kr., som skyldes at risikopuljen, der var indregnet i tilbuddet, ikke er blevet anvendt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Beredskabet i Roskilde Kommune har i perioden 2010-2016 vundet udbuddet for ambulancekørslen i dele af Region Sjælland. Fra 2010-2013 drejede det sig om områderne Roskilde/Lejre og Greve/Solrød/Køge. Fra 2013-2016 drejede det sig alene om området Greve/Solrød/Køge. Ambulancekørslen ophørte pr. 31. januar 2016, og det er derfor nu muligt at udarbejde et regnskab for hele perioden. Regnskabet for hele perioden udviser et samlet overskud på 14,1 mio. kr. Dette er bestående af et underskud i 2010 på 3,2 mio. kr., overskud i perioden 2011-2015 på 18,2 mio. kr. samt et underskud i 2016 på 1,0 mio. kr. Underskuddet i 2016 skyldes, at der har været en lang række afviklingsomkostninger i forbindelse med afviklingen af såvel personale som bygninger. Økonomien for ambulancekørslen har i hele perioden været en del af Roskilde Kommunes regnskab. Efter overgangen til Østsjællands Beredskab i efteråret 2015 har Østsjællands beredskab stået for den daglige drift af ambulancekørslen. Økonomien vedrørende ambulancekørslen har dog stadig været en del af Roskilde Kommunes regnskaber.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen i 2016 på 1,0 mio. kr. Denne forværring er medregnet i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016, da underskuddet i 2016 er medtaget i budgetopfølgningen.

  Økonomiudvalget, 08-06-2016, pkt. 310

  Anbefales.
  Fraværende: Karim Arfaoui.

 • Pkt. 311 I/S Hedeland - Regnskab 2015

  Pkt. 311

  I/S Hedeland - Regnskab 2015

  Sagsnr. 58787 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Regnskabet for I/S Hedeland for året 2015 er sammen med revisionsberetning af 18. marts 2016 fremsendt til endelig godkendelse hos interessenterne med oplysning om, at bestyrelsen har godkendt regnskabet den 18. marts 2016.
  Roskilde Kommune er interessent sammen med Greve og Høje-Tåstrup Kommuner, hver med 1/3.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet for I/S Hedeland for 2015 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Udgiftsregnskabet for 2015 udviser et driftsoverskud på 204.040 kr., som er overført til det opsamlede overskud, som ved udgangen af 2015 udgør 2.063.545 kr.
  Driftsoverskuddet på 204.040 kr. består af merindtægter på 157.106 kr. og mindreudgifter på 46.934 kr. Merindtægterne er inkl. 338.000 kr. af interessenternes anlægsindskud som i henhold til bestyrelsesbeslutning er overført fra anlæg til drift. Før overførselen er der således en mindreindtægt på 180.894 kr. bestående af hektarstøtte mv., lejeindtægter og renter. Mindreudgiften består hovedsageligt af udgifter til administration.
  Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 1.062.205 kr., heraf er 338.000 kr. overført til drift, jf. ovenstående. Mindreforbruget på netto 724.205 er overført til interessenternes opsamlede anlægsindskud. Ved udgangen af 2015 udgør saldoen 1.574.997 kr.
  De opsamlede midler vedrørende drift og anlæg indgår som en del af egenkapitalen.
  Det fremgår af revisionsberetningen af 18. marts 2016, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold overfor regnskabet eller bemærkninger i øvrigt af betydning for revisionspåtegningen.
  Regnskabet inkl. revisionsprotokollat kan fremsendes efter anmodning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 08-06-2016, pkt. 311

  Anbefales.
  Fraværende: Karim Arfaoui

 • Pkt. 312 Ejerstrategi for FORS A/S

  ejerstrategi_fors_koncernen.pdf

  Pkt. 312

  Godkendelse af ejerstrategi for FORS A/S

  Sagsnr. 274867 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen vedrører godkendelse af ejerstrategi for FORS A/S.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Byråd tiltræder den vedlagte ejerstrategi for FORS A/S.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 2. september 2015, pkt. 216 at Roskilde Kommune med virkning fra den 1. januar 2016 deltager i den fælles forsyningskoncern for Holbæk, Lejre og Roskilde kommuner. Byrådet godkendte samtidig, at Roskilde Kommune tiltrådte en ejeraftale med bilag, herunder vedtægter for koncernens selskaber.
  I ejeraftalen for koncernen er det i § 1.9 bestemt, at der skal vedtages en fælles ejer-strategi for koncernen. Ejerstrategi er ikke et selskabsretligt dokument, men et politisk styringsdokument, som supplerer ejeraftalen.
  Ejerstrategien skal betragtes som et dynamisk redskab til udvikling af koncernen og samarbejdet med ejerkommunerne på såvel kort som langt sigt. Strategien skal derfor løbende vurderes og tilpasses den aktuelle udvikling i ejerkommunerne og koncernen – første gang inden udløbet af 2018.
  Ejerstrategien har til formål at give koncernen et klart billede af ejerkommunernes forventning til koncernens løbende udvikling.
  Det er kommunernes mål, at give koncernen det bedst mulige grundlag for at være en succesfuld virksomhed, der lever op til formålet udtrykt i ejeraftalens § 1.1-1.12, og dermed være en væsentlig bidrager til at håndtere de udfordringer, kommunerne står overfor.
  I ejerstrategien beskrives ejerkommunernes forventninger til koncernen på ti særlige fokusområder (forsyningssikkerhed, miljø og klimaprofil, økonomisk ansvarlighed og effektiv drift, samarbejde og kommunikation med borgere og virksomheder, rådgivning om klima- og miljørigtig adfærd, anlæg og drift, partnerskaber og innovation samt udbud og indkøb) ogi forhold til dialog og samarbejde samt organisation og styring

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Økonomiudvalget, 08-06-2016, pkt. 312

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke anbefale idet der tages forbehold for at fremsætte ændringsforslag med det formål at sikre højere grad af lokaldemokratisk-indflydelse og medarbejder-inddragelse.
  Fraværende: Karim Arfaoui.

 • Pkt. 313 Pulje til etablering af små almene boliger

  Pkt. 313

  Pulje til etablering af små almene boliger

  Sagsnr. 281876 Økonomiudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Der er etableret en pulje på 640 mio. kr., hvor kommunerne kan søge om tilskud til grundkapitaltilskud til etablering af almene familieboliger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune indsender ansøgning om tilskud til etablering af små almene familieboliger med mulighed for grundkapitaltilskud på 16,618 mio. kr., svarende til 233 boliger.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Som led i aftalen mellem regeringen og KL om ”Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge” er der etableret en pulje på 640 mio. kr., som åbner mulighed for at kommunerne kan få tilskud til almene boliger, der kan målrettes flygtninge. Puljen fordeles blandt kommunerne i forhold til den udmeldte flygtningekvote i perioden 2013-16.
  Tilskuddet ydes til hel eller delvis dækning af den kommunale grundkapital ved etableringen af boligerne. Tilskuddet er et fast beløb pr. bolig på 71.190 kr., og svarer til 75% af grundkapitalen for en bolig på 40 m2 beregnet på grundlag af maksimumbeløbet . Der gives støtte til et antal boliger, hvoraf mindst halvdelen skal være under 55 m2. F.eks. vil et tilsagn til et projekt med 100 boliger, hvoraf 20 er under 55 m2, kunne få et tilskud til i alt 40 boliger. De resterende 60 boliger betaler kommunen den fulde grundkapital til.
  Kommunen udøver anvisningsretten til alle boliger med tilskud, og som følge heraf betaler kommunen for tomgangslejen og garanterer for lejers forpligtelser ved fraflytning.
  Puljen skal søges senest den 15. juni 2016, og den endelige fordeling af tilskudsrammen udmeldes senest den 5. juli 2016. Roskilde Kommune er tildelt en ramme på 13,058 mio. kr., svarende til tilskud til i alt 183 boliger. Roskilde Kommune kan søge beløb ud over rammen, idet uudnyttet tilskud fordeles efter en konkret vurdering.
  Roskilde Byråd har den 25. maj 2016 godkendt skema A til etablering af 60 nye boliger i en ny afdeling Folden/Hegnet med KAB, hvoraf der er 20 små almene familieboliger, og 4 større familieboliger, samt 36 almene ungdomsboliger. Der gives dog ikke støtte fra puljen til ungdomsboliger. Endvidere har Økonomiudvalget godkendt projekt i samarbejde med KAB om etablering af 50 nye almene familieboliger, hvoraf mindst 1/3 af boligerne forventes at være under 55 m2. Byrådet forventes endvidere på møde i august 2016 at behandle en sag om etablering af 70 nye almene familieboliger på Toppen i Trekroner af Boligselskabet Sjælland, hvoraf 12 boliger vil være mindre en 55m2. Hvis disse 3 projekter godkendes fuldt ud, vil der således være benyttet tilskud svarende til 128 ud af de 183 støtteberettigede boliger. Oven i er der i forbindelse med Slagterigrunden også mulighed for at etablere ca. 15-20 små boliger, således at der allerede nu kan forudses konkret udnyttelse af tilskud op til 150 boliger.
  Ud over disse 2 konkrete projekter arbejder forvaltningen med flere boligprojekter, hvori der er mulighed for at indarbejde små almene familieboliger og forvaltningen vurderer på denne baggrund, at Roskilde Kommune vil kunne udnytte mere en den reserverede andel af puljen. Forvaltningen foreslår derfor, at der søges om tilskud fra puljen til at etablere 50 ekstra boliger, ud over de 183 boliger, der er forbeholdt Roskilde Kommune.
  Det bemærkes, at skema A for de konkrete projekter skal være godkendt af byrådet senest den 31. december 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. I forbindelse med de enkelte byggeprojekter vil der blive fremlagt sager for byrådet.

  Økonomiudvalget, 08-06-2016, pkt. 313

  Godkendt.
  Lars Lindskov undlader stillingtagen.
  Fraværende: Karim Arfaoui.

 • Pkt. 314 Tværkommunalt turismesamarbejde om Fjordlandet

  oplevelser_i_fjordlandet.pdf

  Pkt. 314

  Tværkommunalt turismesamarbejde om Fjordlandet

  Sagsnr. 277439 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den 1. april 2016 blev der på Roskilde Rådhus afholdt møde, hvor bl.a. borgmestre og kommunaldirektører fra Frederikssund, Lejre, Holbæk og Roskilde kommune drøftede muligheden for et styrket, tværkommunalt turismesamarbejde om Fjordlandet. Odsherred Kommune har tilkendegivet interesse i samarbejdet men deltog ikke i mødet

  Indstilling

  Det indstilles, at

  1. der bliver etableret en politisk styregruppe fra de deltagende kommuner bestående af borgmestre og formænd for kommunernes erhvervs- og vækstudvalg (eller lignende), og
  2. styregruppen får kompetence til at igangsætte en analyse af, hvordan områdets kendte karakteristika kan styrkes og markedsføres yderligere. Analysens fokus er at udstikke retningen for den fælles strategi for de fælles turismeudviklingsmuligheder i området.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Den 11. december 2015 mødtes bl.a. borgmestre og kommunaldirektører fra Lejre, Holbæk og Roskilde til en indledende drøftelse om et muligt, fremtidigt turisme-samarbejde mellem Fjordlandets kommuner.
  Mødet tog udgangspunkt i det aktuelle udviklingsarbejde blandt de 44 kommercielle turismeaktører fra kommuner omkring Isefjorden, Lammefjorden og Roskilde Fjord, det såkaldte Fjordland, samt de 5 kommuners turistorganisationer, som sammen har udviklet nye, unikke oplevelses- og pakkeløsninger i området. Målet for samarbejdet har været at udvikle 1-2 pakker indenfor hvert af de 5 tema-områder (se vedhæftede)
  Projektethar fokuseret på at udvikle, sælge og markedsføre sammenhængende natur- og kulturoplevelser, der har tiltrækningskraft til at sætte Fjordlandets unikke oplevelses-univers på landkortet i Danmark og det nære udland og dermed tiltrække flere turister.
  Mødet den 1. april 2016 tog derfor afsæt i dette samarbejde, og på baggrund af oplæg fra Dansk Kyst- & Naturturisme samt fælles drøftelse var der politisk enighed om at arbejde videre med at undersøge potentialerne i et intensiveret, kommunalt samarbejde på turismeområdet, herunder arbejde hen imod eventuelle konkrete projekter.
  Det blev derfor besluttet at foreslå at etablere en politisk styregruppe, som skal arbejde videre med mulighederne for et sådant kommunalt samarbejde. Styregruppen foreslås at bestå af borgmestre og udvalgsformænd fra de deltagende kommuner og skal formulere visionen for og strategien bag det kommunale turismesamarbejde.
  Styregruppens videre strategiarbejde foreslås at tage udgangspunkt i en analyse af,
  hvordan Fjordlandets kendte karakteristika kan styrkes, brandes og markedsføres yderligere. Den politiske styregruppe skal vælge et konsulentfirma der kan lave analysen.
  Det er forventningen, at det tværkommunale samarbejde kan igangsættes på denne side af sommerferien, og at resultaterne af en konsulentundersøgelse kan foreligge i 3. kvartal 2016.

  Økonomi

  Økonomi er ikke blevet drøftet på nuværende tidspunkt. Der vil være en mindre udgift til konsulentbistand. Bevillingssag forelægges de enkelte kommuner, når det er kendt.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 20-05-2016, pkt. 30

  Anbefales.
  Lars Lindskov deltager i styregruppen, i sin egenskab som formand for UVEG.
  Fraværende: Niels Moestrup (Dansk Byggeri), Torben Strand (Dansk Industri), Karim Arfaoui (Byrådet) og Morten Gjerskov (Byrådet).

  Økonomiudvalget, 08-06-2016, pkt. 314

  Økonomiudvalget var enigt i at Joy Mogensen kan deltage ved behandling af sagen.
  Godkendt.
  Fraværende: Karim Arfaoui.

 • Pkt. 315 Nedrivning af udlænger på Rønøs Alle 38

  bygningsrapport.pdf

  Pkt. 315

  Nedrivning af udbygninger på Rønøs Allé 38

  Sagsnr. 281961 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udbygningerne på Rønøs Allé 38 bør nedrives, og der søges her bevilling til udgiften.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. vedr. nedrivning af udbygningerne på Rønøs Allé 38, finansieret af køb- og salgspuljen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Kommunen købte ejendommen Rønøs Allé 38 til overtagelse den 1. maj 2012 for 7,1 mio. kr. Opkøbet skete for at fremtidssikre arealerne omkring Dyrskuepladsen med hensyn til afholdelse af Roskilde Dyrskue, Roskilde Festival mv.
  På ejendommen var der - udover et jordtilliggende - et pænere stuehus, som i dag benyttes til flygtningebolig, og udbygninger fordelt på 3 bygninger.
  Udbygningerne var ved overtagelsen udlejet på 4 kontrakter. I dag er det ene lejemål, der har været udlejet til en mekaniker, tomt. Et andet lejemål, der er udlejet til undervisningslokaler, danseundervisning mv., er opsagt af lejer til fraflytning den 31. oktober 2016, mens de to sidste lejemål (garage og lade) dels kan opsiges af udlejer med 3 måneders varsel, dels er tidsbegrænset til ophør den 31. december 2016.
  Udbygningerne er så dårlige, at det vil koste uforholdsmæssigt at renovere dem, så forsvarlig genudlejning kan finde sted. Endvidere er den generelle stand så ringe, at fortsat bygningsvedligeholdelse ikke er rentabel. I det opsagte lejemål til undervisning/danseundervisning er der konstateret kraftig skimmelvækst, og lejemålet kan ikke genudlejes uden væsentlig renovering. Endvidere er der fare for udskridning af ladens facade. Det vil være uforsvarligt og uæstetisk at lade bygningerne stå i den nuværende stand.
  Forvaltningen har besigtiget bygningerne, som ligger umiddelbart op til planlagte boldbaner i området. De er derfor velbeliggende til klublokaler, men vurderingen er, at længerne er ubrugelige til formålet.
  Det anbefales derfor, at de 3 udbygninger nedrives, når alle lejemål er tømt primo 2017. Der foreligger et tilbud på 200.000 kr. for opgavens udførelse.
  Arealet, hvor laden ligger og de tilhørende nære udenomsarealer - i alt 500 m2 - er registreret forurenet på vidensniveau 1 – altså mistanke om forurening. I forbindelse med nedrivning af bygningen bør der derfor udføres en indledende forureningsundersøgelse (poreluft- og overfladeprøver). Viser det sig, at området er forurenet, skal forureningen afskærmes, fordi stuehuset fortsat vil være beboet af flygtninge. Afskærmning kan formentlig ske ved at undlade at fjerne bygningens fundament og gulve og tildække udenomsarealerne. Der foreligger et tilbud på forureningsundersøgelsen på 78.000 kr., mens tildækning anslås at kunne holde sig indenfor 22.000 kr. – i alt 100.000 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Der har aldrig været budgetteret med lejeindtægter og driftsudgifter for ejendommen.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2016-2019:

  2016 2017 2018 2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -300
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -300
  Finansiering:
  Nedskrivning af puljen til køb og salg. 300

  Økonomiudvalget, 08-06-2016, pkt. 315

  Anbefales.
  Fraværende: Karim Arfaoui.

 • Pkt. 316 Ændret benyttelse af kommunal ejendom

  Pkt. 316

  Ændret benyttelse af kommunal ejendom

  Sagsnr. 266481 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med lukning af Klub Margrethehåb ønsker forvaltningen at benytte ejendommen til fritidsformål herunder til brug for kommunens foreninger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at bygningerne på ejendommen på Græsengen 1, 4000 Roskilde, overgår til fritidsformål.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Der har i forbindelse med Kildegårdsprojektet været tæt samarbejde på tværs af forvaltningen for at sikre en samlet løsning på den fremtidige klubstruktur og realiseringen af Kildegårdsprojektet. Den 1. august 2016 lukker Klub Margrethehåb på Græsengen 1, og klubbens medlemmer overflyttes til Klub Kildegården, som integreres i Kildegårdsprojektet.
  Forvaltningen ønsker at benytte ejendommen på Græsengen 1 til fritidsformål og blandt andet stille lokaler til rådighed for foreninger, der flytter fra Kildegården som følge af projektet.
  Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 2. december 2015, punkt 162, at tilbyde Roskilde Dampradio nye lokaler på Græsengen 1, 4000 Roskilde, som konsekvens af Kildegårdsprojektet. Roskilde Dampradio har ad flere omgange afslået tilbuddet om de nye lokaler, hvorfor forvaltningen ønsker at stille denne del af lokalerne til rådighed for andre brugere.
  I forlængelse af den endelige disponering af Kildegårdsprojektet ser forvaltningen mulighed for at tilbyde foreninger fra Vestergade 17, 4000 Roskilde, nye lokaler på Græsengen 1 med det formål at tømme ejendommen på Vestergade 17 for brugere. Det vil være en både funktionsmæssig og økonomisk god løsning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, da der ikke er tale om en udvidelse af kommunens faciliteter til fritidsbrug, men en omfordeling af faciliteter indenfor Kultur- og Idrætsudvalgets område. En mulig konsekvens af omfordelingen er, at ejendommen på Vestergade 17 kan afhændes. Desuden arbejdes der for at udstykke et antal parcelhusgrunde på ejendommen Græsengen 1.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 01-06-2016, pkt. 99

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 08-06-2016, pkt. 316

  Godkendt.
  Fraværende: Karim Arfaoui.

 • Pkt. 317 Delegationsbesøg til Hangzhou og Beijing

  Pkt. 317

  Delegationsbesøg i Hangzhou og Beijing

  Sagsnr. 249393 Økonomiudvalget Åbent Punkt

  Resume

  På mødet i udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering den 11. december 2015 blev det besluttet, at en mulig delegationstur til Hangzhou, Kina, skulle have deltagelse af minimum 5-7 lokale virksomheder for at kunne realiseres. Forvaltningen har nu fået en tilkendegivelse fra fem virksomheder, som ønsker at deltage. Der er til sagen vedlagt et bilag, hvoraf fremgår en kort beskrivelse af de fem virksomheder.
  Bilaget er lukket, da konditionerne for rejsen ikke er endeligt afklaret med de pågældende virksomheder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forvaltningen sammen med virksomhederne arbejder videre med tilrettelæggelsen af en delegationstur til Hangzhou og samtidig tager kontakt til de andre interessenter, som tidligere har udvist stor interesse for deltagelse i sådan en tur. bl.a. Roskilde Festivalen, Vikingeskibsmuseet, Roskilde Universitet, UCSJ, Roskilde Sygehus, Roskilde Gymnasium og Roskilde Katedralskole, og
  2. forvaltningen arbejder på, at turen afvikles i uge 43 omkring den 27. oktober 2016 hvor Chinese-Danish Regions and Cities Cooperation Forum arrangerer et fælles event i Beijing.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune skabte tilbage i 2014 kontakt til den kinesiske by Hangzhou via Region Sjælland. Borgmesteren var i oktober 2014 på besøg i Hangzhou for at se, om byen kunne være en eventuel samarbejdspartner for Roskilde Kommune. I den forbindelse udviste Hangzhou stor interesse for et samarbejde med Roskilde - i første omgang særligt på uddannelsesområdet og turismeområdet.Efterfølgende har udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering på deres møde den 11. december 2015 besluttet, at et fortsat samarbejde med Hangzhou understøttet af en mulig delegationstur skulle have deltagelse af minimum 5-7 virksomheder for at kunne realiseres.
  Forvaltningen har efterfølgende været i direkte dialog med ca. 40 lokale eksportvirksomheder, der kunne tænkes at have interesse i deltagelse i en delegationstur til Hangzhou. Resultatet er blevet, at fem af disse virksomheder har tilkendegivet deres interesse for deltagelse i sådan en tur. (se virksomhedernes motivation for deltagelse i vedlagte bilag).
  Kinas nationale sammenslutning for samarbejdsaftaler afholder sammen med det danske Udenrigsministerium et fælles event i Beijing den 27. oktober 2016. Her vil de danske kommuner/regioner, som har samarbejdsaftaler med kinesiske byer, blive inviteret til deltagelse. Det forventes ligeledes, at den danske statsminister Lars Løkke Rasmussen deltager i eventet. Derfor vil det være oplagt, at der arbejdes på en tur til Hangzhou med afgang fra København mandag den 24.oktober 2016, og med hjemkomst fredag den 28.oktober 2016 med fly fra Beijing.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 08-06-2016, pkt. 317

  Et flertal i Økonomiudvalget kan godkende indstillingen idet virksomheder og institutioner selv betaler udgifterne til rejsen indenfor eget budget. Kommunen repræsenteres ved formanden for UVEG og en embedsmand. Afhængig af programmet vurderes hvorvidt repræsentationen udvides med borgmester/viceborgmester i begrænset omfang.
  Der laves et budget, der sendes ud til virksomheder mv. Som forudsætning for at gennemføre turen skal de deltagende virksomheder mv. inden 1. august indbetale halvdelen af deltager-fee.
  Der kan herudover ikke deltage kommunalt finansierede institutioner.
  Merete Dea Larsen (O) kan ikke godkende og begærede sagen i byrådet.
  Birgit Pedersen (F) Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende og begærer sagen i byrådet.
  Begrundelsen er:

  1. For det første at det ikke kan tiltrædes at kommunen indgår denne form for officielt samarbejde. – Allerede på grund det kinesiske systems gennemført udemokratiske forhold og udbredte overtrædelse af menneskerettigheder, bør vi afstå fra officielt samarbejde.
  2. For det andet findes udgifterne til en sådan studierejse at være alt for høje - helt ude af proportion med det realistisk sandsynlige udbytte for kommunen.

  Fraværende: Karim Arfaoui.

 • Pkt. 318 Godkendelse af ny vision for Hedeland

  foranalyse_hedeland.pdf vision_-_hedeland.pdf

  Pkt. 318

  Godkendelse af ny vision for Hedeland

  Sagsnr. 274744 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget godkendte på mødet den 13. april 2016, punkt 201, den videre proces for arbejdet med at formulere en vision, et konkurrencegrundlag og gennemførelse af konkurrence i form af parallopdrag samt udarbejdelse af en handleplan for Hedeland.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forslag til ny vision for Hedeland godkendes, og
  2. foranalyse 2016 for Hedelands udvikling tages til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte på mødet den 13. april 2016, punkt 201, den videre proces for arbejdet med at formulere en ny vision for Hedeland. Som resultatet af et tværgående administrativt samarbejde mellem de tre interessentkommune Høje-Taastrup, Greve og Roskilde fremlægges forslag til ny vision for Hedeland til politisk godkendelse.
  Visionen for Hedeland tager afsæt i Foranalyse 2016 om potentialer for udvikling af Hedeland. Foranalysen er udarbejdet af ekstern rådgiver, og I/S Hedelands bestyrelse har været inddraget i processen blandt andet i drøftelser om potentialer for Hedelands udvikling.
  Visionen er fremkommet i et tværgående administrativt samarbejde mellem de tre interessentkommuner, I/S Hedelands sekretariat og ekstern konsulentvirksomhed.
  Visionen sætter retning for Hedelands udvikling i perioden 2016-2030. En række fokuspunkter er fremhævet som vigtige afsæt for den videre udvikling, investeringer og prioriteringer i Hedeland.
  Foranalysen 2016 er taget til efterretning af I/S Hedelands bestyrelse på møde den 18. marts 2016 og Vision for Hedeland er taget til efterretning af I/S Hedelands bestyrelse på møde den 27. maj 2016
  Visionen fremlægges parallelt til politisk godkendelse i henholdsvis Høje-Taastrup, Greve og Roskilde kommuner i juni 2016

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, da Roskilde Kommunes andel på kr. 160.000 finansieres af anlægsbevillingen til Grøn Blå Strategi.

  Økonomiudvalget, 08-06-2016, pkt. 318

  Godkendt.
  Fraværende: Karim Arfaoui.

 • Pkt. 319 Viby bymidte - skitseforslag

  projektforslag_viby_bymidte.pdf

  Pkt. 319

  Viby Bymidte - skitseforslag

  Sagsnr. 280836 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Helhedsplanen for Viby Sjællands bymidte er godkendt i byrådet den 30. marts 2016, punkt 72. Forvaltningen fremlægger foreløbigt skitseprojekt til en kommende renovering af stationspladsen samt forbedring af sammenhængen på tværs af bymidten.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at den principielle grund-idé for projektet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Intentionen er at skabe et samlende helhedsgreb, der byder velkommen, og leder mod bymidten samt understøtter en god og enkel trafikafvikling.
  Landskabsarkitekten har udarbejdet et skitseforslag med historisk reference. Stationspladsen foreslås indrettet som en samlingsplads omkring det store egetræ, et moderne tingsted der genetablerer byens centrale plads. Belægningen omkring træet udskiftes med muld for både at forbedre træets vækstvilkår og samtidig forbedre stationspladsen som et rart sted at opholde sig.
  Stationspladsen friholdes for kørende trafik, og bliver dermed en rolig flade med mulighed for ophold og trygt skift mellem transportformer.
  Viby Stationsplads vil med forslaget få et markant løft og en særlig identitet, som vil definere ankomsten til stationen og byen. De foreslåede elementer vil desuden nemt kunne anvendes til at skabe sammenhæng i resten af Viby. Dette er skitseret i nærværende skitseprojekt, hvor stationspladsen forbindes til bytorvet via Søndergade.
  De eksisterende parkeringspladser ved stationspladsen og på bytorvet foreslås bevaret.
  Projektet skal nu gennemarbejdes, og der vil komme ændringer af detaljerne i forhold til praktiske og økonomiske omstændigheder.
  Anlægsfasen forventes at starte primo september og slutte primo december 2016.
  Elevatoren er ikke en del af dette forslag, idet den tager yderligere tid, da den skal afstemmes med DSB og Banedanmark.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, da der er afsat penge til projektet i anlægsbudgettet.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-06-2016, pkt. 123

  Peter Madsen (V) stillede følgende ændringsforslag: "Forpladsen indrettes som kiss-and-ride-plads også for biler, og busholdepladsen flyttes over på den anden side af banen." Forslaget blev sat til afstemning. For stemte Peter Madsen (V), imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  Forvaltningens indstilling blev godkendt, dog sådan at udvalget ønsker, at der skal være en særlig opmærksomhed vedr. stenløsningen i den videre dialog.
  Peter Madsen (V) begærede sagen i byrådet.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Karsten Lorentzen (O), Lars Berg Olsen (V)

  Økonomiudvalget, 08-06-2016, pkt. 319

  Oversendes til byrådets behandling.
  Fraværende: Karim Arfaoui.

 • Pkt. 320 Forhøring om omfartsvej ved Tjæreby

  tjaereby_omfartsvej_trace.pdf

  Pkt. 320

  Forhøring om omfartsvej ved Tjæreby

  Sagsnr. 269654 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  For at realisere ny omfartsvej ved Tjæreby skal vejen indarbejdes i kommuneplanen. Derfor er det nødvendigt at sende omfartsvejen i forhøring.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at Tjæreby omfartsvej sendes i forhøring i perioden 17. juni til 29. juli 2016.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede på møde den 29. januar 2014, punkt 119, at afsætte 6 mio. kr. i 2014 til etablering af ny vejforbindelse syd om Tjæreby til Lufthavnsvej.
  På byrådsmødet den 27. april 2016, punkt 110, blev anlægsbevilling øget med yderligere 6 mio. kr.
  For at realisere projektet, skal det nødvendige plangrundlag tilvejebringes.
  Derfor foreslår forvaltningen, at der udarbejdes forhøringsmateriale, og sende Tjæreby omfartsvej i forhøring fra den 17. juni til den 29. juli 2016.
  Forslag til Kommuneplan 2016 forventes at blive forelagt Økonomiudvalget den 17. august 2016 med forventet offentlig høring i september-oktober 2016. Kommuneplan 2016 ventes endeligt vedtaget i december 2016.
  Forvaltningen arbejder med at afklare, hvorvidt vejanlægget er lokalplanpligtigt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Økonomiudvalget, 08-06-2016, pkt. 320

  Godkendt.
  Fraværende: Karim Arfaoui.

 • Pkt. 321 Forslag til lokalplan 631 for Kildegården og kommuneplantillæg 16 (til høring)

  forslag_til_lokalplan_631_for_kildegaarden_til_hoering.pdf forslag_til_kommuneplantillaeg_16_til_hoering.pdf hoeringsnotat_opsamling_paa_indledende_offentlig_hoering_for_kildegaarden.pdf

  Pkt. 321

  Forslag til lokalplan 631 og kommuneplantillæg 16 for Kildegården (til høring)

  Sagsnr. 269243 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kildegården skal realiseres som et kraftcenter for idræt, kultur og fritid i Roskilde, hvilket kræver, at der skal udarbejdes en ny lokalplan og et kommuneplantillæg.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplan og kommuneplantillæg behandles i byrådet på grund af sagens almene interesse, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  1. forslag til lokalplan 631 og kommuneplantillæg 16 for Kildegården godkendes til offentlig høring i perioden fra 20. juni til 4. september 2016, og
  2. der afholdes borgermøde den 15. august 2016.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte på møde den 19. august 2015, punkt 328, debatoplæg for en indledende offentlig høring forud for udarbejdelse af ny lokalplan og kommuneplantillæg for Kildegården. Plan- og Teknikudvalget godkendte på møde den 2. december 2015, punkt 234, 11-punktsprogram for udarbejdelse af forslag til lokalplan 631 for Kildegården.
  De væsentligste emner fra den indledende offentlige høring omhandlede trafik og parkering samt højden på det nye boligbyggeri langs Møllehusvej. Se vedlagte høringsnotat. Bemærkningerne har indgået i udarbejdelsen af planerne.
  Lokalplan og kommuneplantillæg skal muliggøre, at Kildegården kan realiseres som et kraftcenter for idræt, kultur, og fritid i Roskilde. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en arkitektkonkurrence og fastlægger placering, højde og omfang af nyt byggeri på Kildegården. Bestemmelser om bevaring sikrer de kulturhistoriske værdier i den eksisterende bebyggelse med mulighed for, at nyt kan føjes til. Bestemmelser sætter rammer for afvikling af trafik og parkering, og sikrer forbindelser til tilstødende stier og adgangsveje. Endeligt fastlægges rammer, der muliggør en boligudvikling og omdannelse af tilstødende arealer og bebyggelse ved Møllehusvej og Helligkorsvej ved efterfølgende lokalplanlægning.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplan og kommuneplantillæg ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.
  Lokalplan og kommuneplantillæg forventes fremlagt til endelig godkendelse oktober 2016. Byggeretsgivende lokalplan for boligudvikling og omdannelse ved Møllehusvej og Helligkorsvej kan opstartes i efterår 2016, når resultatet af totalentreprise for det nye Idræts- og Bevægelsescenter er kendt. Dette sikrer, at bebyggelsesplanen kan tilpasses centerets placering og volumen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Den samlede økonomi for Kildegården blev besluttet af byrådet den 27. april 2016, punkt 128. Punkt 128 er fortsat lukket, da en del af finansieringen hidrører fra salg af fast ejendom, som endnu ikke er afsluttet.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-06-2016, pkt. 121

  Anbefales.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Karsten Lorentzen (O), Lars Berg Olsen (V).

  Økonomiudvalget, 08-06-2016, pkt. 321

  Anbefales.
  Fraværende: Karim Arfaoui.

 • Pkt. 322 Forslag til lokalplan 635 for boliger ved Vindingevej 4-6 (til høring)

  forslag_til_lokalplan_635_for_boliger_ved_vindingevej_4-6.pdf forslag_til_kommuneplantillaeg_22.pdf

  Pkt. 322

  Forslag til lokalplan 635 for boliger ved Vindingevej 4-6 og kommuneplantillæg 22 (til høring)

  Sagsnr. 93201 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  En projektudvikler ønsker at opføre en bebyggelse i op til 3 etager med ca. 25 nye boliger på ejendommene Vindingevej 4 og 6. Byggeriet kræver, at der udarbejdes en ny lokalplan og kommuneplantillæg.
  Forvaltningen foreslår, at begge planer behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forslag til lokalplan 635 for boliger ved Vindingevej 4-6 og kommuneplantillæg 22 godkendes til offentlig høring fra den 24. juni til 26. august 2016, og
  2. der afholdes borgermøde onsdag den 10. august 2016 kl. 19.00.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Sagen har senest været behandlet den 19. august 2015, punkt 334, hvor Økonomiudvalget godkendte udarbejdelsen af kommuneplantillæg 22. Plan- og Teknikudvalget godkendte samme dag, punkt 133, udarbejdelsen af lokalplanen på baggrund af 11-punktsprogrammet.
  En projektudvikler ønsker at rydde eksisterende bebyggelse på ejendommene Vindingevej 4-6 for at give plads til en ny bebyggelse. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et skitseforslag, der viser en randbebyggelse langs Vindingevej og Plantagen i maksimalt 3 etager. Bebyggelsen vil være højest på midten og trapper ned for at give en god overgang til nabobebyggelsen mod vest og øst. Derved mindskes evt. indbliksgener til naboerne.
  En af de store kvaliteter i projektet er, at parkeringen er placeret i parkeringskælder med adgang fra Vindingevej. Det giver mulighed for et større sammenhængende opholdsareal mod syd til de kommende beboere, og bebyggelsen skærmer for trafikken på Ny Østergade og Vindingevej.
  Realiseringen af projektet forudsætter, at bebyggelsesprocenten øges fra 60 til 80 %, og parkeringsnormen sættes ned til 1 plads pr. bolig. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg. Forvaltningen har i lokalplanen stillet krav om, at bebyggelsen skal opføres med p-kælder for at sikre tilstrækkelige friarealer. Der er også stillet krav om, at bebyggelsen trappes ned mod naboerne mod øst (Vindingevej 8) og vest
  (Plantagen 3 og 5).
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentlig. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Området er privat ejet, og projektudvikler forestår udarbejdelsen af lokalplan i samarbejde med Roskilde Kommune.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-06-2016, pkt. 122

  Anbefales, dog sådan at der i kommuneplanstillægget side 4 skal ændres fra 4 til 3 etager.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tiltræde lokalplan og kommuneplantillæg og ønsker følgende mindretalsudtalelse medsendt til høringen: " Enhedslisten støtter, at der er opføres boliger ved Vindingevej 4-6, men kan ikke støtte lokalplanen og kommuneplantillægget. Det er der to grunde til:
  1: Enhedslisten finder at bebyggelsesprocenten er alt for høj, idet den øges fra 60% til 80%
  2: Enhedslisten er bekymret for forøgelsen af højden i projektet til 3 etager."
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Karsten Lorentzen (O), Lars Berg Olsen (V)

  Økonomiudvalget, 08-06-2016, pkt. 322

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) henholder sig til Jonas Paludans mindretalsudtalelse fra Plan- og Teknikudvalget.
  Fraværende: Karim Arfaoui.

 • Pkt. 323 Principiel stillingtagen til kommunegaranti ifm. olielandsbyprojekter

  principiel_stillingtagen_til_kommunegaranti_ved_finansiering_af_faellesvarmeanlaeg_i_olielandsbyer.pdf

  Pkt. 323

  Principiel stillingtagen til kommunegaranti ifm. olielandsbyprojekter

  Sagsnr. 265220 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Projekt Olielandsby blev sat i gang ifm. budgetvedtagelsen for 2015. Forvaltningen lægger op til en principiel stillingtagen til kommunegaranti ved nærvarmeprojekter i olielandsbyer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det tilkendegives, at Roskilde Kommune vil se positivt på en ansøgning om kommunegaranti for lån til anlæg af et nærvarmeprojekt baseret på vedvarende energi. Det vil være en forudsætning, at der foreligger et projektforslag efter varmeforsyningsloven, som hænger sammen både samfunds-, selskabs- og brugerøkonomisk.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I Projekt Olielandsby - som blev igangsat med budget 2015 med et engangsbeløb på 0,7 mio. kr. – er der udpeget 5 landsbyer til dialog om nærvarmeprojekter baseret på vedvarende energi. De 5 byer er Ørsted, Ramsømagle, Snoldelev-Hastrup, Herringløse og Darup. Indtil videre har projektet koncentreret sig om beregninger og dialog i 3 af byerne, nemlig Ramsømagle, Snoldelev-Hastrup og Ørsted. Borgerne i de to førstnævnte får i forsommeren mulighed for at give en foreløbig tilkendegivelse til en kommende tilslutning til nærvarme. Derefter skal der oprettes et selskab, der får udarbejdet et konkret projektforslag som basis for endelig bindende tilmelding til nærvarme.
  Et afgørende element for borgerne i forhold til at tilslutte sig et nærvarmeprojekt forventes bl.a. at være, at investeringen i ledningsnet, anlæg og tilslutning, kan finansieres over varmeregningen og ikke kræver en større engangsudgift. For at imødekomme dette vil der være behov for lånefinansiering af investeringen, og i den forbindelse vil der blive spurgt til kommunens vilje til at stille garanti for selskabets optagelse af lån i forbindelse med et varmeprojekt. Se nærmere i vedhæftede notat.
  Med nærværende sag foreslås det, at byrådet i forlængelse af igangsættelse af Projekt Olielandsby, tilkendegiver, at man er indstillet på at se positivt på en ansøgning om kommunegaranti til nærvarmeprojekt baseret på vedvarende energi, såfremt der er tilstrækkelig tilslutning til, at projektet hænger sammen både samfunds- selskabs- og brugerøkonomisk.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Der vil skulle foreligge konkrete projektforslag, før en sag om lånegaranti kan behandles. Lånegaranti til varmeprojekter påvirker ikke kommunens låneramme.

  Klima- og Miljøudvalget, 31-05-2016 pkt. 68

  Anbefales.
  Fraværende: Jonas Bejer Paludan (Ø) og Kaj V. Hansen (A)

  Økonomiudvalget, 08-06-2016, pkt. 323

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) tager forbehold.
  Fraværende: Karim Arfaoui.

 • Pkt. 324 Høringssvar til Region Sjællands forslag til Råstofplan 2016

  roskilde_kommunes_hoeringssvar_til_region_sjaellands_forslag_til_raastofplan_2016.pdf kortbilag_udlagte_og_udtagne_arealer_i_forslag_til_raastofplan_2016.pdf byraadets_hoeringssvar_til_debatoplaeg_om_raastofplan_2016.pdf svar_region_sjaelland_-_ekstra_borgermoede_forslag_raastofplan_2016.pdf

  Pkt. 324

  Høringssvar til Region Sjællands forslag til Råstofplan 2016

  Sagsnr. 255713 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Region Sjælland har offentliggjort forslag til Råstofplan 2016, som er i høring i perioden 9. maj til 4. juli 2016. Forvaltningen fremlægger udkast til høringssvar.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkast til høringssvar til Region Sjællands forslag til Råstofplan 2016 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Region Sjælland har sendt forslag til Råstofplan 2016 i offentlig høring i perioden 9. maj til 4. juli 2016. Planforslaget foreligger i digital form – følg link.
  Forud for planforslaget udsendte Region Sjælland i januar 2015 et debatoplæg om revision af råstofplanen. Byrådet besluttede på møde den 25. februar 2015, punkt 35, at fremsende et høringssvar til debatoplægget.
  På baggrund af kommunens høringssvar under debatfasen har såvel forvaltning, som politiske repræsentanter været i dialog med Region Sjælland om udarbejdelsen af forslag til Råstofplan 2016. Fokus fra kommunens side har særligt været at minimere udlæg af nye graveområder samt at sikre en bedre styring af udgravningstakt og efterbehandling af allerede udlagte graveområder.
  Dialogen anses for at have været udbytterig, idet forslag til Råstofplan 2016 i høj grad imødekommer Roskilde Kommunes bemærkninger fra debatfasen og den efterfølgende dialog. Planforslaget rummer således kun forslag om udlæg af mindre gravearealer, som alle ligger i tilknytning til allerede eksisterende graveområder. Endvidere er der medtaget helt nye retningslinjer for rækkefølgeplanlægning samt skærpede bestemmelser om efterbehandling, som samlet set skal søge at minimere omfanget af åbne aktive grave.
  Forvaltningens udkast til høringssvar indeholder følgende hovedpunkter:
  - Byrådet kvitterer for god og konstruktiv dialog
  - Fine overordnede mål for råstofplanen
  - Opbakning til retningslinjer om rækkefølgeplanlægning og efterbehandling
  - Kommentarer til nyudlagte og udtagne graveområder
  - Behov for revision af transportkorridor
  - Enig i ønske om national strategi for råstofindvinding
  - Kritik af manglende borgermøde i Roskilde
  I forbindelse med den offentlige høring afholder Region Sjælland to borgermøder om planforslaget, hvor alle kan deltage. Møderne afholdes i Vordingborg den 31. maj og i Holbæk den 7. juni.
  Region Sjællands Råstofplan 2016 ventes endeligt vedtaget i december 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Klima- og Miljøudvalget, 31-05-2016 pkt. 69

  Anbefales, idet det skal skærpes i skrivelsen,
  at Roskilde Kommune forventer udarbejdelse af en national råstofstrategi, der aflaster indvindingen på land og i den sammenhæng også forholder sig til den øgede transport og trafikforhold omkring graveområder. Roskilde Kommune finder, at der skal ske en kompensation ift. kommunens øgede udgifter i forbindelse med transport.
  at Roskilde Kommune ønsker ved udlæg af interesseområder større hensyn til områder, hvor der er private boliger
  at Roskilde Kommune forventer, at regionen bruger indvindingstilladelser til at begrænse det åbne gravefelt mest muligt - både geografisk og tidsmæssigt og i forhold til vejadgang og trafiksikkerhed
  Klima- og Miljøudvalget besluttede at rette henvendelse til regionen og anmode om et borgermøde i Roskilde, idet halvdelen af graveområderne er beliggende i kommunen.
  Fraværende: Jonas Bejer Paludan (Ø) og Kaj V. Hansen (A)

  Supplerende sagsfremstilling

  På baggrund af beslutning på Klima- og Miljøudvalget møde den 31. maj 2016 er det vedlagte udkast til høringssvar opdateret jf. beslutning på mødet.

  Økonomiudvalget, 08-06-2016, pkt. 324

  Der var til mødet udsendt svar af 3. juni fra Region Sjælland, der er vedhæftet referatet.
  Anbefales.
  Fraværende: Karim Arfaoui.

 • Pkt. 325 Frigivelse af rådighedsbeløb - Jyllinge Bymidte, Fjordbad

  luftfoto_med_placering_af_fjordbad_jyllinge.pdf skitseprojekt_for_fjordbad_ved_helligkorsparken_i_jyllinge.pdf underskriftindsamling_for_et_fjordbad_i_jyllinge.pdf tidsplan_for_fjordbad_i_jyllinge.pdf

  Pkt. 325

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Jyllinge Bymidte, Fjordbad

  Sagsnr. 280758 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af rådighedsbeløb til forundersøgelser og udarbejdelse af hovedprojekt samt efterfølgende udbud og anlæg af et fjordbad i Jyllinge.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til Jyllinge Bymidte, Fjordbad.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I udviklingsprogrammet for Jyllinge Bymidte indgår etablering af et fjordbad i Jyllinge som et af de anlæg, der skal forbedre Jyllinges forbindelse til fjorden og give borgerne bedre muligheder for vandaktiviteter.
  I efteråret 2014 holdt forvaltningen en forhøring med borgerworkshop om et skitseprojekt til et fjordbad. Projektet var placeret ved Klinten og bestod af en lang bro med omklædningsfaciliteter mv. ude på broen. Der deltog ca. 40 borgere på workshoppen, og de fleste havde indvindinger mod projektets placering, størrelse og udformning.
  På baggrund af input fra workshoppen har forvaltningen i samarbejde med en borgergruppe arbejdet videre med en ny udformning og placering af fjordbadet, der bedre indpasser sig i landskabet. Sideløbende har der været en underskriftindsamling i Jyllinge, hvor 560 beboere har skrevet under på, at de ønsker et offentligt fjordbad i Jyllinge.
  De næste skridt i realiseringen af et fjordbad er, at der skal gennemføres forundersøgelser, og evt. projektjusteringer. Herefter foretages en ny høring. På baggrund af høringen forelægges sagen for Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på endelig beslutning om realisering.
  Kystdirektoratet skal ansøges om tilladelse til fjordbadet. Hvis der opnås godkendelse fra Kystdirektoratet, kan første del af fjordbadet (broen) anlægges, mens anden del (wc-faciliteter og sauna) kræver medfinansiering fra en eller flere fonde.
  Projektet forventes startet (med forundersøgelser) i juni 2016 og forventes afsluttet i sommeren 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. De 1,0 mio. kr. er overført fra 2015.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2016-2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016 2017 2018 2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Finansiering:

  Ændring af kassebeholdningen: 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 01-06-2016, pkt. 93

  Udvalget besluttede at indstille til byrådet, at der gives en anlægsbevilling på 200.000 kr. til forundersøgelser ved frigivelse af 200.000 kr. af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til Jyllinge Bymidte, Fjordbad.

  Økonomiudvalget, 08-06-2016, pkt. 325

  Anbefales.
  Fraværende: Karim Arfaoui.

 • Pkt. 326 Frigivelse af rådighedsbeløb - byudvikling/indsats i mindre bysamfund

  Pkt. 326

  Frigivelse af rådighedsbeløb - byudvikling/indsats i mindre bysamfund

  Sagsnr. 248036 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Midlerne til byudvikling/indsatser i mindre bysamfund foreslås fordelt til konkrete projekter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til byudvikling/indsats i mindre bysamfund til realisering af nedenstående projekter.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I budget 2016 er afsat 1,5 mio. kr. til udvikling i de mindre bysamfund. Forvaltningen peger på nedenstående projekter:
  - 0,05 mio. kr. til afholdelse af Landsbyrådenes Dag i juni 2016, jf. byrådets beslutning af 16. december 2015, punkt 381.
  - 0,5 mio. kr. til facilitering og projekter i det næste zebrabyprojekt i området omkring Hedeboparken og Hedegårdenes Skole.
  - 0,5 mio. kr. som supplerende beløb til realisering af spejderhytte i Gadstrup, idet de afsatte midler i budget 2016 til projektet ikke sikrer en spejderhytte af samme kvalitet som tilsvarende hytte på Bjældevej, da der i Gadstrup skal nedrives en eksisterende spejderhytte forud for opførelse af en ny.
  - 0,45 mio. kr. til diverse mobilitetsprojekter og fællesskabsprojekter i mindre bysamfund, som disponeres af Plan- og Teknikudvalget efter Landsbyrådenes Dag.
  Projektet forventes startet: Juni 2016.
  Projektet forventet afsluttet: Udgangen af 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, idet der er tale om disponering af midler, som er afsat i anlægsbudgettet.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2016:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.500
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 02-06-2016, pkt. 129

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 08-06-2016, pkt. 326

  Anbefales.
  Fraværende: Karim Arfaoui.

 • Pkt. 327 Frigivelse af rådighedsbeløb - Trafikafvikling - system til indsamling af data

  Pkt. 327

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Trafikafvikling – system til indsamling af data

  Sagsnr. 261533 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til ”Trafikafvikling – system til indsamling af data” på 257.906 kr.. Pengene skal bruges til elektroniske trafikovervågningssystem, City Sense, med henblik på indsamling af data til trafik- og mobilitetsplanlægning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 257.906 kr. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløbet til Trafikafvikling – system til indsamling af data.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med undersøgelse af trafikafviklingen i Roskilde er der opstillet et system, som via Bluetooth signaler fra elektroniske apparater i køretøjer, indsamler informationer om rejsehastigheder og ruter.
  Der er budgetteret 210.000 kr. årligt i 2015 – 2017 til trafikovervågningssystemet.
  Der søges om frigivelse af resterende rådighedsbeløb i budget 2015 på 47.906 kr. (overført til budget 2016) og det afsatte rådighedsbeløb for 2016 på 210.000 kr. til kommunens elektroniske trafikovervågningssystem, City Sense.
  Beløbet på 257.906 kr. skal blandt andet anvendes til dataindsamling i forbindelse med igangværende trafik- og mobilitetsplanlægning.
  Forvaltningen fremlægger et forslag til en trafik- og mobilitetsplan for Roskilde i slutningen af 2016. City Sense trafikovervågning indgår som værktøj til at undersøge trafikken på det overordnede vejnet, herunder indfaldsvejene til Roskilde bymidte med henblik på at sikre den bedst mulige trafikafvikling og adgang til bymidtens handels- og kulturtilbud.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2016:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -258
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -258
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 02-06-2016, pkt. 130

  Anbefales.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Karsten Lorentzen (O), Lars Berg Olsen (V).

  Økonomiudvalget, 08-06-2016, pkt. 327

  Anbefales.
  Fraværende: Karim Arfaoui.

 • Pkt. 328 Anlægsregnskab - Musicon 2015, genopretning af bygninger

  Pkt. 328

  Anlægsregnskab – Musicon 2015, genopretning af bygninger

  Sagsnr. 281566 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for Musicon 2015, genopretning af bygninger med en samlet bevilling på i alt 2.158.000 kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 25. marts 2015, punkt 62, bevilget en anlægsbevilling på 658.000 kr. og en senere den 16. december 2015, punkt 376, bevilget en tillægsbevilling på 1,5 million kr. i alt 2.158.000 kr.
  Det samlede forbrug i 2015 var 2.685.878 kr., hvilket i forhold til den samlede bevilling medfører en merudgift på -527.878 kr. Merudgiften er overført til anlægsbevillingen ”Musicon 2016, genopretning af bygninger” godkendt af byrådet den 30. marts 2016, punkt 66.
  Overskridelsen af anlægsbudgettet for 2015 skyldes øgede udgifter til byggematerialer, mens etableringen af trædæk i Containerstriben og udvidelsen af Containercafeen pågik.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-06-2016, pkt. 133

  Anbefales.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Karsten Lorentzen (O), Lars Berg Olsen (V)

  Økonomiudvalget, 08-06-2016, pkt. 328

  Anbefales.
  Fraværende: Karim Arfaoui.

 • Pkt. 329 Anlægsregnskab - Trafiksikkerhedsprojekter 2015

  Pkt. 329

  Anlægsregnskab – Trafiksikkerheds-projekter 2015

  Sagsnr. 279137 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab vedrørende Trafiksikkerhedsprojekter 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 29. januar 2015, punkt 17, bevilget 2,5 mio. kr. til Trafiksikkerhedsprojekter 2015.
  Beløbet er anvendt til ombygning af rundkørslen Møllehusvej – Helligkorsvej - Fælledvej samt trafiksikkerhedskampagnerne, ”Psst” og ”Sænk farten”.
  Fra Trafiksikkerhedsprojekter 2014 blev der overført 370.000 kr., så der i alt var en samlet bevilling på 2.870.000 kr. Regnskabet viser udgifter for 2.531.707 kr. Der er således en mindreudgift på 338.293 kr. i forhold til den givne bevilling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, idet det overskydende i 2015 på 338.293 kr. er overført til projekt XA-674, Trafiksikkerhedsprojekter i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-06-2016, pkt. 134

  Anbefales.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Karsten Lorentzen (O), Lars Berg Olsen (V)

  Økonomiudvalget, 08-06-2016, pkt. 329

  anbefales.
  Fraværende: Karim Arfaoui.

 • Pkt. 330 Anlægsregnskab - Skolerenovering 2015

  Pkt. 330

  Anlægsregnskab - Skolerenovering 2015

  Sagsnr. 281427 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for Skolerenovering 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Med strategien for skolerenovering besluttede byrådet den 27. maj 2015 en anlægsbevilling på 16 mio. kr. til renovering og vedligeholdelse af faglokaler på skolerne.
  Der aflægges hermed regnskab, som udviser udgifter i 2015 for 7.104.301 kr. Der er således en mindreudgift på 8.895.699 kr. i forhold til den givne bevilling. Mindreudgiften skyldes dels, at der er forskydninger af regninger imellem 2015 og 2016, men også at arbejdet, der blev sat i gang i 2015, skulle planlægges under hensyn til skolernes drift. Renoveringen af faglokaler fortsætter i 2016 og 2017 efter rækkefølgeplanen i strategien for skolerenovering, og med udgangen af 2016 er de frigivne midler fra henholdsvis 2015 og 2016 anvendt til formålet.
  Mindreudgiften i 2015 er overført til den anlægsbevilling til Skolerenovering 2016, der blev godkendt af Byrådet den 30. marts 2016 til fortsat renovering og vedligeholdelse af faglokaler på skolerne i henhold til strategien for skolerenovering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Mindreudgiften i 2015 er overført til anlægsbevillingen – Skolerenovering 2016.

  Skole- og Børneudvalget, 31-05-2016, pkt. 88

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 08-06-2016, pkt. 330

  Anbefales.
  Fraværende: Karim Arfaoui.

 • Pkt. 331 Ansøgning om tilskud til NM i sabelfægtning

  Pkt. 331

  Ansøgning om tilskud til NM i sabelfægtning

  Sagsnr. 281687 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Fægteklub har ansøgt om 45.000 kr. til afholdelse af nordiske mesterskaber i fægtning den 22.-23.oktober 2016. Roskilde Fægteklub har søgt puljen til store idræts- og kulturarrangementer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at ansøgningen drøftes, og der træffes beslutning om, der gives bevilling.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Roskilde Fægteklub har fået tildelt værtskabet for de nordiske mesterskaber i fægtning. Klubben har søgt Roskilde Kommune om tilskud fra puljen til store idræts- og kulturarrangementer.
  Roskilde Fægteklub er en forholdsvis lille forening i Roskilde Kommune med 20 medlemmer, men klubben har store ambitioner på sportens vegne.
  De nordiske mesterskaber vil have deltagelse af udøvere fra de nordiske lande, Island samt Baltikum.
  Selve budgettet for arrangementet er på ca. 110.000 kr., hvor halleje i Roskilde Kongres- og Idrætscenter (30.000 kr.) og udgiften til internationale dommere (15.000 kr.) udgør væsentlige poster. Klubben dækker selv de øvrige udgifter, der er forbundet med arrangementet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Der er ikke midler nok i udvalgets pulje til større arrangementer til denne ansøgning. I puljen resterer 26.774 kr. jf. tidligere sag på dagsordenen.
  Hvis det ønskes, at arrangementet skal støttes, kan forvaltningen pege på Økonomiudvalgets pulje til store events. Der er dog ikke tale om en stor idrætsgren i Roskilde Kommune, og der er tale om et arrangement af mindre størrelse.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 01-06-2016, pkt. 92

  Udvalget besluttede at anbefale Økonomiudvalget at imødekomme ansøgningen på 45.000 kr. finansieret af Økonomiudvalgets pulje til større events.

  Økonomiudvalget, 08-06-2016, pkt. 331

  Godkendt.
  Fraværende: Karim Arfaoui.

 • Pkt. 332 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand(Lukket)

 • Pkt. 333 Anmodning om forlængelse af låneaftale - Fabriksvænget 5, 4130(Lukket)

 • Pkt. 334 Lejekontrakt Lysholmskolen(Lukket)

 • Pkt. 335 Salg af industrigrund på Langebjerg(Lukket)

 • Pkt. 336 Udbud af grunde til blandet bolig og erhverv(Lukket)

 • Pkt. 337 Parcelhusgrunde(Lukket)

 • Pkt. 338 Salg af ejendom(Lukket)

 • Pkt. 339 Eventuelt

  Pkt. 339

  Eventuelt

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 08-06-2016, pkt. 339

  - Møde med Danske Bank.
  - Møde med Pensam.
  Fraværende: Karim Arfaoui.