You are here

Referat

Dato: Onsdag, November 8, 2017 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 436 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 436

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 08-11-2017, pkt. 436

  Poul Andersen blev valgt som mødeleder på pkt. 436 og 437.
  Godkendt.
  Poul Andersen var indkaldt som stedfortræder for Joy Mogensen på de punkter hvor hun var fraværende.
  Fraværende: Bent Jørgensen, Jeppe Trolle, Joy Mogensen.

 • Pkt. 437 Plan for udmøntning af budgetaftalen for 2018 på Økonomiudvalgets område

  Pkt. 437

  Plan for udmøntning af budgetaftalen for 2018 på Økonomiudvalgets område

  Sagsnr. 293852 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger forslag til plan for udmøntning af de enkelte initiativer i budgetaftalen for 2018-2021 på udvalgets område.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at planen for udmøntning af budgetaftalens initiativer på udvalgets område godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Budget 2018 blev vedtaget af byrådet den 11. oktober 2017 og indeholder nye initiativer på udvalgets område. Nedenfor listes initiativerne med angivelse af, hvordan forvaltningen foreslår, at de nærmere udmøntes. Øvrige budgetblokke på Økonomiudvalgets område udmøntes administrativt.
  - Erhvervsindsats/Understøttelse af Alletiders Roskilde, greentech m.v.: 1 mio. kr. ud af de i alt 4 mio. kr. allokeres til Roskilde Kommunes erhvervsserviceindsats, som en del af det kommende offentlige udbud på området. Der vil i 1. kvartal 2018 blive forelagt sag om politisk prioritering af de resterende 3 mio. kr.
  - Boligpakke på 5 mio. kr.: Sag blev forelagt på Økonomiudvalget 10. oktober med overordnet tidsplan, bl.a. leverancer på januarseminaret og et byrådsseminar.
  - Forbedring fra midtvejsreguleringen: Opfølgning på de 10 mio. kr. i sag om midtvejsregulering i august 2018.
  - Ro’s efterskole: Sag om garantistillelse på 5 mio. kr., når Ro’s efterskole er klar med materiale.
  - Indsats i forhold til sygefravær: Forslag forelægges på januarseminaret.
  - Afbureaukratisering: Forslag forelægges på januarseminaret, ligesom der efterfølgende løbende vil blive forelagt sager i fagudvalg.
  - Konkurrenceudsættelseskatalog: Et forarbejde drøftes på januarseminaret, og egentlig analyse forelægges for ØU i 1. halvår.
  - Udmøntning af undladt prisfremskrivning: Model for anden udmøntning af den undladte prisfremskrivning forelægges på januarseminaret og efterfølgende til politisk godkendelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Sagen vedrører udmøntningen af nye initiativer i budgetaftalen 2018.

  Økonomiudvalget, 08-11-2017, pkt. 437

  Godkendt.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde, med henvisning til EL's ændringsforslag ved 2. behandling af budgettet. I denne sammenhæng med særligt fokus på, at Ø ønsker, at de 5 mio. der i flertalsbudgettet er afsat til Ro's Efterskole skal overføres til Roskildes Folkeskoler."
  Fraværende: Jeppe Trolle, Joy Mogensen. Bent Jørgensen.

 • Pkt. 438 Ramsø Ældreboligselskab - Regnskab for 2016

  Oekonominotat_2016.pdf

  Pkt. 438

  Ramsø Ældreboligselskab - Regnskab for 2016

  Sagsnr. 60481 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Regnskabet for Ramsø Ældreboligselskab med tilhørende afdelingsregnskab er fremsendt til kritisk gennemgang via hjemmesiden almenstyringsdialog. Regnskab med revisionsprotokollat er godkendt af bestyrelsen. Det indstilles, at regnskaberne tages til efterretning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet for Ramsø Ældreboligselskab tages til efterretning uden bemærkninger.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til bestemmelserne i de gældende regler i driftsbekendtgørelsens § 113 ”foretager kommunalbestyrelsen en kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler”.
  For at sikre overholdelse af ovennævnte er det påset, at

  1. Regnskaberne er revideret uden at have givet anledning til kritiske bemærkninger eller forbehold.
  2. Der foreligger udfyldt autoriseret spørgeskema med eventuelle noter.
  3. Organisationens boliger vedligeholdes i tilstrækkeligt omfang.

  Herudover er styringsrapporten gennemgået og drøftet med Boligselskabet på dialogmøde den 4. oktober 2017. Der er ikke nævneværdigt at bemærke hertil.
  Fakta for organisation og afdelinger fremgår af vedlagte notat.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 08-11-2017, pkt. 438

  Anbefales.
  Fraværende: Joy Mogensen, Jeppe Trolle.

 • Pkt. 439 OK-Fonden - Regnskaber for 2016

  Notat_til_sagsfremstilling_2016.pdf

  Pkt. 439

  OK-Fonden - Regnskaber for 2016

  Sagsnr. 81898 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Regnskaber for Boligorganisationen ”OK-Boliger i Ramsø Kommune” med 2 tilhørende afdelingsregnskaber, Boligorganisationen ”Botilbuddet Koglerne” med afdelingsregnskab og Boligorganisationen ”Ældreboliger Højvanggård” med afdelingsregnskab er fremsendt til kritisk gennemgang. Det indstilles, at regnskaberne tages til efterretning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskaberne for OK-Boliger, Botilbuddet Koglerne og Ældreboliger Højvanggård for 2016 tages til efterretning uden bemærkninger.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til bestemmelserne i de gældende regler i driftsbekendtgørelsens § 113 ”foretager kommunalbestyrelsen en kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler”.
  For at sikre overholdelse af ovennævnte er det påset, at

  1. regnskaberne er revideret uden at have givet anledning til kritiske bemærkninger eller forbehold.
  2. der foreligger udfyldt autoriseret spørgeskema med eventuelle noter, og
  3. organisationens boliger vedligeholdes i tilstrækkeligt omfang.

  Herudover er styringsrapporten gennemgået og drøftet med Boligselskabet på dialogmøde den 4. oktober 2017. Der er ikke nævneværdigt at bemærke hertil.
  Fakta for de enkelte organisationer / afdelinger fremgår af vedlagte notat.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Økonomiudvalget, 08-11-2017, pkt. 439

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle, Joy Mogensen.

 • Pkt. 440 40 nye almene tagboliger i afdeling Parkvænget

  Pkt. 440

  40 nye almene tagboliger i afdeling Parkvænget

  Sagsnr. 296840 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sag vedr. opførelse af 40 nye almene familieboliger i afdeling Parkvænget, herunder 6 små billige boliger med puljetilskud.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. skema A til opførelse af 40 nye almene familieboliger i afdeling Parkvænget med en samlet anskaffelsessum på 76,351 mio. kr. godkendes
  2. kommunalt grundkapitalindskud på 7,635 mio. kr. godkendes
  3. indtægts- og udgiftsbevilling til puljetilskud på 854.280 kr. godkendes
  4. kommunal garanti på 63,94 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 40,473 mio. kr. godkendes,
  5. foreløbig årlig leje på 1.082 kr. pr. m2 ekskl. forbrug godkendes

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte den 1. oktober 2016 en tilkendegivelse overfor Boligselskabet Sjælland, at kommunen ser positivt på, at boligselskabet arbejder videre med en række konkrete boligprojekter, herunder et nyt projekt om 48 familieboliger i afdeling Parkvænget.
  Boligselskabet Sjælland har fremsendt ansøgning om godkendelse af etablering af 40 nye almene familieboliger i afdeling Parkvænget, svarende til 3.176 m². Boligerne etableres som tagetage på de eksisterende 8 boligblokke. Alle boligblokke udvides således med en ny etage.
  10 boliger opføres som 2 rumsboliger, 26 som treværelses boliger og 4 som fireværelsesboliger.
  Samlet anskaffelsessum udgør 76,351mio. kr., hvilket medfører et kommunalt grundkapitalindskud på 7,635 mio. kr.
  Huslejen for afdelingen er anslået til at udgøre gennemsnitligt 1.082 kr. pr. m² pr. år ekskl. forbrug.
  Byggeriet indeholder forslag om 6 små billige boliger, således at der ydes tilskud fra puljen til små billige boliger på 854.280 kr. Kommunens samlede udgift til grundkapitalindskud udgør således 6,780 mio. kr. Kommunen får anvisningsret til i alt 12 boliger i afdelingen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Kommunens grundkapitalindskud udgør 7,635 mio. kr. Der gives samtidig en indtægts- og udgiftsbevilling på 854.280 kr. fra den statslige pulje til små billige boliger. Puljen udgør herefter 2,256 mio. kr. Kommunens samlede udgift til grundkapitalindskud udgør således 6,780 mio. kr., som finansieres af budgettet til indskud i Landsbyggefonden.
  Kommunen skal yde 63,94 % kommunal garanti for realkreditlånet, svarende til en skønnet garantistillelse på 40,473 mio. kr.

  Økonomiudvalget, 08-11-2017, pkt. 440

  Udsat.

 • Pkt. 441 Beredskabsplan 2017-2020

  Beredskabsplan_2017-2020.1.pdf Krisekommunikationsplan.1.pdf

  Pkt. 441

  Beredskabsplan 2017-2020

  Sagsnr. 298280 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Godkendelse af generel beredskabsplan for Roskilde Kommune, Plan for fortsat drift.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Beredskabsplan 2017-2020 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Kommunens beredskabsplan for fortsat drift vedrører hvordan kommunen ledelsesmæssigt skal agere i en krise, eller når en større hændelse ikke muliggør normal drift.
  Den gældende beredskabsplan for Roskilde Kommune 2013 – 2017 skal i henhold til beredskabsloven revideres en gang i hver byrådsperiode. Kommunens nuværende beredskabsplan er vedtaget på Byrådsmøde den 18. december 2013 og skal således revideres senest inden udgangen af 2017.
  Efter udskillelsen af Brandvæsnet til Østsjællands Beredskab har det været nødvendigt at ændre på ansvaret for visse understøttende funktioner i planen. Indsatsen i forbindelse med en krisesituation vil typisk foregå i samarbejde med politi, forsvar, Østsjællands Beredskab mv., afhængigt af den pågældende type af krise, men udgangspunktet er, at kommunen selvstændigt skal kunne varetage alle centrale beslutningsprocesser, herunder varetage relevante støttefunktioner i en krisesituation for at kunne sikre fortsat drift. Udkast til ny beredskabsplan er udarbejdet i samarbejde med Østsjællands Beredskab.
  Beredskabsplanen henviser til en række underbilag. Disse bilag godkendes ikke selvstændigt i forbindelse med vedtagelsen af Beredskabsplanen. En række bilag udgøres således af selvstændige planer, der er vedtaget i henhold til eget lovgrundlag, f.eks. sundhedsberedskabsplan, stormflodsplan mv. Øvrige bilag har karakter af processuelle regulativer mv. og skal løbende kunne justeres og opdateres uden fornyet politisk behandling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017

  Økonomiudvalget, 08-11-2017, pkt. 441

  Anbefales.

 • Pkt. 442 Udpegninger til råd og nævn 2018-2021

  Raad_og_Naevn_-_alfabetisk.pdf Raad_og_Naevn_kategorier.pdf

  Pkt. 442

  Udpegninger til råd og nævn 2018-2021

  Sagsnr. 280382 Økonomiudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Sag vedrørende udpegninger til råd og nævn ved konstitueringen efter byrådsvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har anmodet om at få en sag om udpegninger til råd og nævn i næste byrådsperiode.
  Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over de råd og nævn, der skal foretages udpegning til i forbindelse med konstitueringen af det nye byråd efter valget. Der vedlægges alfabetisk oversigt samt oversigt fordelt på kategorier.
  Udpegninger til råd og nævn er i visse tilfælde lovpligtigt, og dermed er byrådet forpligtet til at udpege medlemmer til det relevante råd.
  I andre tilfælde fremgår forpligtelsen af rådets eller nævnets vedtægter, idet udpegningen beror på en aftale mellem kommunen og eksterne parter. Byrådet har mulighed for at ændre på vedtægtsbestemte udpegninger, men det vil også kræve en nærmere aftale med de eksterne parter.
  Endelig beror en række interne udpegninger på politiske aftaler i Roskilde Kommune, og her er byrådet frit stillet til at ændre i udpegningen til det pågældende råd eller nævn.
  Forvaltningen henleder opmærksomheden på lov om ligestilling af mænd og kvinder, hvoraf fremgår, at myndigheder eller organisationer, der stiller forslag om et medlem af udvalg m.v., der skal udpeges af byrådet eller regionsrådet, skal foreslå både en kvinde og en mand. Hvis der stilles forslag om flere medlemmer, skal der foreslås lige mange kvinder og mænd. Tilsvarende gælder, hvor myndigheder eller organisationer efter lovgivningen skal udpege medlemmer til udvalg m.v., der nedsættes af byrådet.
  Ligestillingsloven gælder ikke, når byrådet politisk skal vælge to eller flere repræsentanter blandt sine egne medlemmer til et råd, nævn eller udvalg. Her går afstemningsreglerne i kommunestyrelsesloven forud for ligestillingsloven. Link til guide om ligestillingsloven findes her: http://um.dk/da/ligestilling/lovgivning-om-ligestilling/raad-og-naevn/

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017

  Økonomiudvalget, 08-11-2017, pkt. 442

  Merete Dea Larsen (O) stillede forslag om, at Integrationsrådet nedlægges. For stemte Merete Dea Larsen (O). Imod stemte Joy Mogensen (A), Karim Arfaoui (A), Jeppe Trolle (B), Henrik Stougaard (Ø), Birgit Pedersen (F), Lars Lindskov (C), Lars-Christian Brask (V), Bent Jørgensen (V). Forslaget blev forkastet.
  Sagen sættes på igen på næste økonomiudvalgsmøde for endelig vedtagelse.

 • Pkt. 443 Anlægsregnskab - Køb af Rådmandshaven 4b

  Pkt. 443

  Anlægsregnskab - Køb af Rådmandshaven 4b

  Sagsnr. 297977 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for anlægsprojektet – Køb af Rådmandshaven 4b.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  På byrådsmødet den 21. december 2016, punkt 349, blev der bevilget 2,2 mio. kr. til køb af Rådmandshaven 4b. Arealet skal benyttes til parkeringsformål primært for Kildegårdens brugere. Derudover kan området indgå i udviklingsprojektet for Stadion.
  Købet er blevet realiseret til de bevilgede 2,2 mio. kr., og regnskabet kan derfor afsluttes.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Økonomiudvalget, 08-11-2017, pkt. 443

  Anbefales.

 • Pkt. 444 Anlægsregnskab Cleantech-Klynge

  Pkt. 444

  Anlægsregnskab Cleantech-Klynge

  Sagsnr. 281919 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for anlægsprojektet Cleantech-Klynge, der viser en nettomerindtægt på 1,4 mio. kr. Pengene er tilgået kassebeholdningen i tidligere år.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. anlægsregnskabet godkendes med en merindtægt på 1.428.593 kr. Pengene er tilgået kassebeholdningen i tidligere år.
  2. Der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 1.428.593 kr. vedr. tilbagebetaling af midler fra Region Sjælland, finansieret af kassebeholdningen 2018.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Anlægsprojektet Cleantech-Klynge er færdigt. Projektet skulle være udmøntet i realiseringen af en bæredygtig forskerpark ved Risø DTU (Risø Park). Forskerparken kunne som bekendt ikke realiseres for nuværende, da der fra statens side ikke har været den fornødne politiske vilje til at sikre DTU selveje på DTU Risø Campus.
  Der er givet tilskud fra Region Sjælland til etableringen af forskerparken, hvilket bl.a. er midler som Roskilde Kommune er blevet bevilget af Region Sjælland tilbage i 2010, som kompensation for beslutningen om at placere det regionale supersygehus i Køge. Region Sjælland har besluttet, at nogle af disse midler skal tilbageløbe til Regionen, da det ikke har været muligt at udmønte ift. det oprindelige projekt.
  Roskilde Kommune har søgt Region Sjælland om, at pengene bruges til et andet projekt. Hvis ansøgning bliver imødekommet, vil der blive fremlagt en ny sag for byrådet.

  Økonomi

  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på udgiftssiden på 478.593 kr. og merindtægt på indtægtssiden på 950.000 kr. Netto i alt 1.428.593 kr. som er tilgået kassen tidligere år.
  Hvis indstillingens pkt. 2 godkendes, vil det betyde en forværring af kassebeholdningen på 1.428.593 kr. i 2018.

  Økonomiudvalget, 08-11-2017, pkt. 444

  Anbefales.

 • Pkt. 445 Brugsretsaftale med Bygningsfonden Roskilde Festival Højskole

  Kortbilag.pdf Brugsretsaftale.pdf

  Pkt. 445

  Brugsretsaftale med Bygningsfonden Roskilde Festival Højskole

  Sagsnr. 265769 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det har for realisering af Roskilde Festival Højskole været en forudsætning, at Bygningsfonden Roskilde Festival Højskole fik overdraget en grund i byggemodnet stand. Overdragelsen har udmøntet sig i en brugsretsaftale på grunden med en bestemmelse om, at grunden på et nærmere fastsat tidspunkt overdrages.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Brugsretsaftale med Bygningsfonden Roskilde Festival Højskole godkendes,
  2. Ejendommen/arealet overdrages vederlagsfrit til Bygningsfonden Roskilde Festival Højskole eller Roskilde Festival Højskole tidligst om 5 år og dog senest om 10 år efter Roskilde Festival Højskoles ibrugtagning af bygningerne.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med etablering af Roskilde Festival Højskole er det oprindeligt aftalt, at Roskilde Kommune skulle overdrage en byggemodnet grund, hvorpå højskolen kunne etablere sine aktiviteter.
  Det har efter forhandling med Bygningsfonden nu udmøntet sig i, at der indgås en brugsretsaftale, som betyder, at Bygningsfonden får en brugsret til grunden i byggemodnet stand på vilkår om, at Bygningsfonden får samme økonomiske forpligtigelser, som en ejer vil have.
  Brugsretsaftalen indeholder en bestemmelse om, at Bygningsfonden kan fordre grunden overdraget til dem eller Roskilde Festival Højskole til eje. Overdragelsen skal ske tidligst 5 år og dog senest 10 år efter Roskilde Festival Højskoles ibrugtagning af bygningerne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Økonomiudvalget, 08-11-2017, pkt. 445

  Udsat.

 • Pkt. 446 Salg af ejendom/råstoffer(Lukket)

 • Pkt. 447 Salg af landbrugsjord(Lukket)

 • Pkt. 448 Salg af jord(Lukket)

 • Pkt. 449 Salg af CAT Ejendomsselskab A/S(Lukket)

 • Pkt. 450 Eventuelt

  Pkt. 450

  Eventuelt

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 08-11-2017, pkt. 450

  - Goddag og farvel arrangement for det nye og afgående byråd.
  - Henvendelse fra KKR.