You are here

Referat

Dato: Onsdag, Maj 9, 2018 - 08:20
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 191 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 191

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 09-05-2018, pkt. 191

  Godkendt.
  Fraværende: Lars Lindskov.

 • Pkt. 192 Anmodning om optagelse af sag om fællessang forud for hvert byrådsmøde

  Pkt. 192

  Anmodning om optagelse af sag om fællessang forud for hvert byrådsmøde

  Sagsnr. 305218 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Dansk Folkeparti v/Karsten Lorentzen har anmodet om at få optaget sag på Økonomiudvalgets dagsorden om fællessang forud for hvert byrådsmøde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Dansk Folkeparti har anmodet om at få følgende optaget på Økonomiudvalgets dagsorden
  ”Sang i byrådssalen
  Sang skaber glæde og fællesskab. Derfor ønsker Dansk Folkeparti, at Byrådet inden hvert møde synger en sang i fællesskab. Valg af sange skal foregå på skift mellem medlemmer og partier. Til formålet ønsker Dansk Folkeparti indkøbt et passende antal eksemplarer af Højskolesangbogen. Eventuelt kan sangen foregå i lobbyen, hvor der befinder sig flygel – men skal finde sted inden for mødetidsrummet, således at også tilhørere har mulighed for at synge med.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 09-05-2018, pkt. 192

  Godkendt. Hvert byrådsmøde indledes med en sang fra Højskolesangbogen. Hvert byrådsmedlem vælger en sang efter tur.

 • Pkt. 193 Orientering om styringsdialog og fællesmøde med boligselskaberne

  Pkt. 193

  Orientering om styringsdialog og fællesmøde med boligselskaberne

  Sagsnr. 190309 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kommunen har nu afholdt de årlige styringsdialogmøder og fællesmødet med de almene boligselskaber, og der gives hermed en orientering om dette.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har i løbet af efteråret 2017 afholdt styringsdialogmøder med boligselskaberne i Roskilde Kommune. Ved møderne deltog Boligselskabet Sjælland, Ramsø Ældreboligselskab, OK-boliger i Ramsø Kommune og Roskilde Nord Boligselskab.
  Styringsdialogen blev afholdt på baggrund af de styringsrapporter, som boligorganisationerne har indsendt. Der har været en konstruktiv dialog med boligselskaberne, hvor der var god lejlighed til at drøfte det nuværende og fremtidige samarbejde med kommunen, herunder konkrete forhold og problemer i enkelte afdelinger. Referater fra møderne kan ses på kommunens hjemmeside under dagsordener og referater – andre råd og udvalg.
  Efterfølgende har der den 3. april 2018 været afholdt et fællesmøde med deltagelse af ovennævnte boligselskaber samt borgmesteren og 2 byrådspolitikere.
  På fællesmødet blev byrådets nye boligpolitik i social balance drøftet. Boligselskaberne er indforstået med at medvirke til at skabe en positiv boligsocial udvikling i dialog med kommunen og er enige i, at kommunens boligsociale udfordringer skal løses i fællesskab mellem alle boligselskaber.
  Som opfølgning på sidste års fællesmøde blev status for etablering af en fælles venteliste i Roskilde Kommune drøftet. Boligselskaberne var ikke nået videre med dette, men var enige om at sætte fokus på spørgsmålet igen og drøfte, hvilke muligheder der er, og hvad man har gjort andre steder.
  Det blev besluttet at afholde et nyt fællesmøde til efteråret for at drøfte opfølgning på kommunens boligpolitik og den fælles venteliste.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Økonomiudvalget, 09-05-2018, pkt. 193

 • Pkt. 194 Brev til Uddannelses- og Forskningsministeren om atomaffald på Risø

  Brev_til_Uddannelses_og_Forskningsminister_Tommy_Ahlers.pdf Beslutningsforslag_B90.pdf Referat_fra_moede_i_Kontaktforum_den_13._april_2018.pdf Oplaeg_-_Rundt_om_B90.pdf Oplaeg_-_Udvidelse_af_Dansk_Dekommissionerings_virksomhed.pdf Oplaeg_-_De_geologiske_forhold_indenfor_det_danske_landomraade_i_500_meters_dybde.pdf

  Pkt. 194

  Brev til Uddannelses- og Forskningsministeren om atomaffald på Risø

  Sagsnr. 217955 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Folketinget har besluttet, at det radioaktive affald på Dansk Dekommissionering fortsat skal oplagres på Risø i op til yderligere 50 år.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkast til brev til Uddannelses- og Forskningsministeren og ordførere på området godkendes og fremsendes med forbehold for byrådets godkendelse.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Folketinget har haft 1. behandling af beslutningsforslag B90 (bilagt), om en langsigtet løsning for Danmarks radioaktive affald. 2. behandling af forslaget er 15. maj 2018, forslaget skal ikke 3. gangs behandles. Forslaget har til formål at gennemføre en langsigtet løsning for det radioaktive affald med henblik på fortsat lagring af affaldet på Risø i op til yderligere 50 år, indtil affaldet kan komme i slutdepot. Derfor vil der blive igangsat undersøgelser i Danmark med henblik på at afklare, om og hvor der kan ske deponering i 500 meters dybde.
  I forslaget afsættes der økonomi til, at der skal ske en opgradering af lagerfaciliteterne på Risø med det formål at kunne oplagre det radioaktive affald under sikre forhold i relation til højvandesikring, klimastyring og øget affaldsvolumen i takt med afvikling af anlæggene på Risø.
  Forvaltningen har udarbejdet udkast til brev til Uddannelses- og Forskningsministeren og ordførere på området, hvor følgende punkter er fremført:
  - Stor bevågenhed fra Byrådet om forsvarlig håndtering og opbevaring af det radioaktive affald, og at lagerfaciliteterne opgraderes hurtigt.
  - Byrådet undrer sig over, at Folketinget har besluttet at opbevare affaldet yderligere 50 år på Risø, som ifølge de faglige rapporter er det mindst egnede sted.
  - At der arbejdes for at finde en lokalitet for slutdepot, gerne inden 2073.
  - At der ikke deponeres NORM-affald fra andre dele af Danmark på Risø.
  - At Roskilde Kommune skal inddrages i arbejdet.
  Endvidere er udkast til referat og oplæg fra møde den 13. april 2018 i Kontaktforum vedhæftet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Økonomiudvalget, 09-05-2018, pkt. 194

  Anbefales.

 • Pkt. 195 Opfølgning på forårsseminaret

  Strategisk_anlaegsplan_2019-2026.pdf Bilag_til_Strategisk_anlaegsplan_-_bloktekster.pdf

  Pkt. 195

  Opfølgning på forårsseminaret

  Sagsnr. 303083 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetlægningen for 2019-2022 blev drøftet på forårsseminaret d. 19./20. april 2018. I sagen opsummeres drøftelserne med indstilling om økonomisk balance i budget 2019-2022, fastlæggelse af anlægsniveau samt forhold vedrørende budgetprocessens forløb.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der tilstræbes balance i alle år
  2. byggemodning fremgår separat, og at det økonomiske princip om et anlægsniveau på minimum 175 mio. kr. ses i forhold til anlægsprojekter ekskl. byggemodning
  3. udkast til Strategisk Anlægsplan danner grundlag for de videre drøftelser af budget 2019-2022, og
  4. alle partier forelægger som led i budgetforhandlingerne deres oplæg til budget 2019-2022 i forbindelse med budgetseminaret

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  På forårsseminaret blev de foreløbige balancer for budget 2019, udkast til strategisk anlægsplan og forslag til afholdelse af borgermøder vedr. budget 2019-2022 forelagt.
  Der er enighed om, at der tages udgangspunkt i et mål om økonomisk balance i hele budgetperioden 2019-2022. Der er ligeledes enighed om, at Strategisk Anlægsplan danner grundlag for de videre drøftelser af budgettet, således at byggemodningsprojekter betragtes separat, og anlægsniveauet på 175 mio. kr. jf. de økonomiske principper ses i forhold til anlægsprojekter ekskl. byggemodning.
  Det blev drøftet, om forvaltningen skal forberede yderligere forud for budgetforhandlingerne i august. Der blev ikke fremsat nogen konkrete forslag til yderligere forberedelser fra forvaltningen nu. Der kan dog komme yderligere ønsker, og her vurderes det, at disse skal fremsættes senest ved junimøderne, hvis forvaltningen skal kunne foretage en ordentlig bearbejdning.
  I budgetprocessen 2019-2022 indgår en øget borgerinddragelse med afholdelse af borgermøder, hvor en række temaer drøftes i forhold til en mere fokuseret indsats, fx dagtilbud, folkeskoler, ældrepleje, parkering og busdrift, besparelser og privatisering, ligesom spørgsmålet vedrørende muligheden for skattestigning kan indgå. Indhold og fremgangsmåde ved afholdelsen af disse borgermøder blev drøftet, og der var enighed om at afprøve dette som et nyt element i budgetlægningen.
  Endelig var der enighed om, at alle partier som led i budgetforhandlingerne forelægger deres oplæg til budget 2019-2022 i forbindelse med budgetseminaret. Forvaltningen vil i den forbindelse stille budgetregneark til rådighed primo august.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da den vedrører opsamling på forårsseminaret i forhold til budgetlægningen 2019-2022.

  Økonomiudvalget, 09-05-2018, pkt. 195

  Ad 1. "at": anbefales.
  Ad 2. "at": anbefales.
  ad 3: "at": anbefales.
  Ad 4 "at": anbefales.

 • Pkt. 196 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._marts_2018.pdf

  Pkt. 196

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018

  Sagsnr. 301070 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 fremlægges til godkendelse

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug vil det fremgå af budgetopfølgningen om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden som året skrider frem og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.
  Figur 1

  Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 viser et forventet forbedring på ordinær drift på netto 11,8 mio. kr. Herudover er der et forventet mindreforbrug på anlæg på 26,6 mio. kr., samt en mindreindtægt på lån, afdrag og øvrige finansforskydninger på 102,3 mio. kr. Det forventede årsregnskab viser hermed en forværring af de likvide aktiver på 63,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.
  Forbedringen på ordinær drift fordeler sig med et merforbrug på serviceudgifter på 25,1 mio. kr. samt mindreforbrug på overførselsudgifter, ikke serviceudgifter, renteudgifter og tilskud, udligning på 36,8 mio. kr.
  Merudgifterne på serviceudgifterne er i vid udstrækning finansieret af overførsler fra 2017 til 2018, men på børne- og ungeområdet er der et merforbrug på 13,7 mio. kr., hvoraf 7,3 mio. kr. finansieres af rammeoverførsler. Merforbruget vedrører stigende udgifter til børn og unge med en handicap-diagnose, samt udgifter til uledsagede flygtninge uden refusion. Der forventes på området en merindtægt vedrørende refusion for dyre enkeltsager på 3,9 mio. kr. og merforbruget vil ikke føre til en bevillingsmæssig udfordring, da udvalgets samlede forbrug fortsat vil kunne finansieres inden for bevillingen.
  Det samlede mindreforbrug på anlæg dækker over et merforbrug på 134,8 mio. kr. på anlægsprojekter og byggemodning, samt netto merindtægter på ejendomssalg og –køb på 161,4 mio. kr., idet der samlet set er tale om et nettosalg på 223,4 mio. kr. Dette består af 58,8 mio. kr. vedrørende grundsalg til almennyttigt byggeri, som tilføres grundkapitalpuljen, 43,1 mio. kr. vedrører betalinger til byggemodning og parkering på Musicon samt salg af Sankt Peders Stræde, mens 7,7 mio. kr. anvendes til tilbagebetaling af lån i flygtningeboliger, som sælges. Herudover forventes 64,5 mio. kr. at gå til udmøntning af salgspuljen, der hermed forventes overudmøntet med 2,5 mio. kr., og endelig er der overført forventede salgsindtægter fra 2017 til 2018 på netto 49,3 mio. kr., som forventes realiseret i 2018.
  Den store ændring på finansforskydninger skyldes primært store udbetalinger af grundkapitalindskud til opførelse af almene boliger (71,9 mio. kr.), som fuldt ud finansieres af overførsler fra 2017, herunder overførte midler som følge af grundsalg til opførelse af almene boliger. Herudover skyldes afvigelsen mindre låneoptag som følge af mindreudgift til energirenovering og mindreindtægt som følge af indefrysning af ejendomsskat, afledt af ændring af lov om betaling af ejendomsskatter.
  Resultatet af budgetopfølgningen for de enkelte fagområder under Økonomiudvalget kan ses i bilag. Resultat af forventet årsregnskab 2018 uddybes i bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 09-05-2018, pkt. 196

  Godkendt.

 • Pkt. 197 Margrethegården - godkendelse af renovering og låneoptagelse

  Pkt. 197

  Margrethegården - godkendelse af renovering og låneoptagelse

  Sagsnr. 303689 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  DSI Margrethegården har fremsendt ansøgning om kommunal godkendelse af facaderenovering og låneoptagelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. det planlagte renoveringsarbejde af DSI Margrethegården godkendes
  2. låneoptagelse på 32,397 mio. kr. godkendes

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Den selvejende institution Margrethegården er opført i 1969 som støttede kollektivboliger med støtte efter dagældende boligbyggerilov. Det følger heraf, at byrådet skal godkende forbedringsarbejder, om-og tilbygninger og større renoveringsarbejder, der skal finansieres ved låneoptagelse.
  Institutionens bestyrelse har besluttet, at der skal gennemføres en renovering af ejendommen. Ejendommens facader, vinduer og døre er med årene blevet så utætte, at det i kolde perioder kan være vanskeligt at få en tilfredsstillende temperatur i ejendommen, og der er betydelige trækgener.
  Der er udarbejdet et budget for facaderenovering, som viser en samlet udgift på 30,0 mio. kr. og der er ansøgt om optagelse af lån i BRF Kredit med 32,397 mio. kr. Omkostninger til betaling af ydelserne på lånet sker via institutionens henlæggelseskonto.
  Institutionen ansøger om, at byrådet godkender renovering og låneoptagelse. Administrator for DSI Margrethegården bemærker, at renoveringsarbejderne allerede er igangsat.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Der stilles ikke kommunal garanti ved låneoptagelsen.

  Økonomiudvalget, 09-05-2018, pkt. 197

  Anbefales.

 • Pkt. 198 Ejendomsstrategi for Roskilde Kommune

  Bilag_med_eksempler_til_ejendomsstrategien.pdf Ejendomsstrategi_for_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 198

  Ejendomsstrategi for Roskilde Kommune

  Sagsnr. 293556 Økonomiudvalget Åbent Punkt

  Resumé

  Ejendomsstrategien, som omfatter alle kommunens ejendomme – både ejede og lejede – forelægges til beslutning. Strategien følges af eksempler fra Roskilde Kommune på, hvordan ejendomsstrategien kan udmøntes i praksis.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. ejendomsstrategien for Roskilde Kommune, med følgende 4 overordnede mål, godkendes:

  · Optimering af kommunens ejendomsportefølje
  · Bedre vedligeholdelse af kommunens ejendomme
  · Bæredygtige ejendomme
  · Bedre adgang til kommunens ejendomme

  1. forvaltningen én gang årligt udarbejder en handlingsplan for ejendomsstrategien, som forelægges til Økonomiudvalgets godkendelse.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med en status om etablering af ejendomsservice til Økonomiudvalget den 6. september 2017, jf. pkt. 345, fremgik det, at der ville blive igangsat et arbejde med at udvikle en egentlig ejendomsstrategi. Strategien skulle forelægges i det nye byråds første år.
  Fra 2018 er ansvaret for alle Roskilde Kommunes ejendomme samlet i Økonomiudvalget for at styrke et samlet og overordnet fokus på kommunens ejendomme.
  Ejendomsstrategien beskriver Byrådets vision og målsætninger for ejendomsområdet. Strategien tager udgangspunkt i, at ejendommene skal understøtte kerneopgaven. Strategien skal ses i sammenhæng med kommunens overordnede vision samt politikker, strategier og planer på andre områder.
  Strategien fastlægger Roskilde Kommunes overordnede målsætninger på ejendomsområdet. I forlængelse heraf skal de konkrete indsatser og aktiviteter fastlægges. Forvaltningen vil derfor én gang om året forelægge et forslag til handlingsplan på ejendomsområdet for Økonomiudvalget. Handlingsplanerne vil indeholde initiativer til at skabe de bedst mulige ejendomme som ramme for kerneydelserne, samtidig med at kommunen anvender sine ejendomme effektivt og sparsommeligt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 09-05-2018, pkt. 198

  Anbefales.
  Ad 1. "at" under adgang til kommunens ejendomme tilføjes handicapadgang.
  Ad 2. "at" tilføjes at såfremt der foretages sammenlægning af kommunale boliger skal det fremgå af handlingsplanen.
  Henrik Stougaard (Ø) tager forbehold.
  Bent Jørgensen (V) tager forbehold.

 • Pkt. 199 Forslag til kommuneplantillæg 10 for Parkvænget og Fælledvej (endelig vedtagelse)

  Hoeringsnotat.pdf Kommuneplantillaeg_10_for_Parkvaenget_og_Faelledvej.pdf

  Pkt. 199

  Forslag til kommuneplantillæg 10 for Parkvænget og Fælledvej (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 299973 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til tillæg 10 til Kommuneplan 2016, som skal muliggøre byfortætning i boligom-råde ved Fælledvej og Parkvænget i Roskilde, har været i offentlig høring og fremlæg-ges til endelig vedtagelse.
  Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillægget behandles i Økonomiudvalget, jf. de-legation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kommuneplantillæg 10 for Parkvænget og Fælledvej vedta-ges endeligt.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog på møde den 31. januar 2018, punkt 113, at sende forslag til kommu-neplantillæg 10 for Parkvænget og Fælledvej i offentlig høring fra 5. februar til 2. april 2018. Kommuneplantillægget har til hensigt at muliggøre byfortætning i form af et nyt boligbyggeri på Fælledvej 8 og flere almene boliger på Parkvænget.
  Der har været afholdt dialogmøde den 6. marts 2018, hvor 5 naboer deltog. Dialogmø-det omhandlede udover kommuneplantillægget også konkrete byggeprojekter på Fæl-ledvej og Parkvænget.
  Forvaltningen har i høringsperioden modtaget to høringssvar. Se høringssvarene her. Bemærkningerne er fra lokale borgere og omhandler primært parkering på Fælledvej, hvor der allerede i dag opleves problemer med plads til nuværende beboeres biler.
  Kommuneplantillægget ændrer alene p-normen for en enkelt ejendom på Fælledvej 8, rammeområde 4.BE.13. P-normen på 1 p-plads pr. 100 etagemeter bolig svarer til normen for de stationsnære områder. Forvaltningen vurderer, at den nedsatte norm undtagelsesvis kan nedsættes for at fremme det konkrete byggeprojekt, hvor en nuværende bankfilial bliver erstattet med en boligejendom i 4 etager. Forvaltningen finder det forsvarligt at nedsætte parkeringsnormen i det konkrete tilfælde, da der alene er tale om en enkelt ejendom med 11 boliger, hvoraf 4 er ét-værelseslejligheder. Grundet boligsammensætningen samt nærhed til gode kollektive trafikforbindelser, vurderer forvaltningen, at det fremtidige bilejerskab på ejendommen svarer til den foreslåede parkeringsnorm. Forvaltningen anbefaler på denne baggrund, at rammebestemmelsen fastholdes som forelagt i planforslaget.
  Henvendelser fra Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen har medført, at redegørelsesde-len er uddybet, hvad angår forhold til bl.a. internationale naturbeskyttelsesområder samt hensyn til produktionserhverv. Se vedlagte høringsnotat.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Økonomiudvalget vil få forelagt en separat sag i foråret 2018 om godkendelse af Skema A (grundkapitalsindskud) i forbindelse med realisering af de almene boliger ved Parkvænget.

  Økonomiudvalget, 09-05-2018, pkt. 199

  Godkendt.

 • Pkt. 200 Samarbejde om arbejdsforhold(Lukket)

 • Pkt. 201 Eventuelt

  Pkt. 201

  Eventuelt

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 09-05-2018, pkt. 201

  Intet til eventuelt.