You are here

Referat

Dato: Onsdag, September 9, 2015 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 447 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 447

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 09-09-2015, pkt. 447

  Pkt. 455 blev flyttet til sidst i mødet.
  Godkendt.

 • Pkt. 448 Orientering om kommende større sager - september 2015

  Pkt. 448

  Orientering om kommende større sager - september 2015

  Sagsnr. 258315 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  - Planstrategi.
  - Kommuneplan.
  - Ny Østergade – Godkendelse af konkurrenceprogram og dommerkomite.
  - Ligestillingsredegørelsen.
  - Helhedsplan for halområdet i Jyllinge.
  - 2. behandling af budget 2016-2019.
  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:
  - Planstrategi (endelig vedtagelse).
  - Udmøntning af Budget 2016.
  - Program for januarseminar.
  - Helhedsplan for Kildegården.
  - Helhedsplan for Skousbo.
  - Kommuneplantillæg for Kildegården.
  - Kommuneplantillæg for Skousbo.
  - Opstart på planlægning for Ny Østergade-arealet (VVM,kp-tillæg, lokalplan).
  - Høringssvar til Regionens forslag til Råstofplan 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Økonomiudvalget, 09-09-2015, pkt. 448

 • Pkt. 449 Regnskabstvist 2013 - afdeling Moesgården

  driftsaftale_moesgaarden.pdf tidsregistrering_moesgaarden.pdf bilag_a.pdf bilag_b.pdf bilag_c.pdf

  Pkt. 449

  Regnskabstvist 2013 - afdeling Moesgården

  Sagsnr. 268176 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Boligselskabet Sjælland har indbragt afdeling Moesgårdens manglende godkendelse af regnskab 2013 til afgørelse i kommunen. Afdelingen mener ikke, at der er tilstrækkelig dokumentation for udgifter til renholdelse (konto 114).

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. regnskab 2013 for afdeling Moesgården godkendes, og
  2. forvaltningen drøfter på det årlige styringsdialogmøde med boligselskabet, hvad der kan gøres for at imødekomme afdelingens ønsker om øget dokumentation

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Afdeling Moesgården i Boligselskabet Sjælland har afvist at godkende regnskabet for 2013. Afdelingen består af 105 familieboliger og 5 ungdomsboliger.
  Afdelingsbestyrelsen ønsker tilvejebragt bilag, som efter boligselskabets oplysninger ikke findes, hvilket efter afdelingens opfattelse medfører, at udgifterne på konto 114 (renholdelse) ikke er dokumenteret i tilstrækkeligt omfang. Afdelingsbestyrelsen er særlig utilfredse med, at man ikke kan få oplyst hvem og hvornår, der har været folk i området, og i hvilke lejemål der er anvendt materialer mv. De regneark og kvartalsudskrifter, som boligselskabet kan fremskaffe, er efter afdelingens vurdering ikke tilfredsstillende.
  For så vidt angår regnskabet for 2012 var der også problemer med, at afdelingsbestyrelsen ikke fandt dokumentationen for afholdelsen af udgifter på konto 114 tilstrækkelig.
  Afdelingens regnskab for 2013 er revideret, og har ikke givet anledning til bemærkninger fra revisionen.
  Sagen drejer sig således om et allerede revideret regnskab, og det er efter oplysningerne ikke umiddelbart muligt at tilvejebringe yderligere bilag. Det vil kun være muligt at ændre på forholdet for fremtiden, dvs. for regnskaber, der ikke pt. er afsluttede. Forvaltningen indstiller derfor, at afdelingens regnskab for 2013 godkendes, og at det drøftes på det årlige dialogmøde med boligorganisationen, hvad der i fremtiden kan gøres for at imødekomme afdelingens ønske om yderligere dokumentation for udgifter til renholdelse (konto 114).

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 18-03-2015, pkt. 98

  Udsat til april.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Supplerende sagsfremstilling.

  Forvaltningen har indhentet yderligere oplysninger fra Boligselskabet Sjælland.
  Mellem afdeling Moesgården og Boligselskabet Sjælland er der indgået en driftsaftale (dateret februar 2011). I denne aftale fastlægges de opgaver, som udføres på ejendommens udendørsarealer. Alle opgaver er beskrevet i denne, og hvor ofte de skal udføres. Denne driftsaftale sammenholdes med den årlige timefordeling til løsning af disse opgaver, som aftales på den årlige ”markvandring” (gennemgang af arbejde og tidsforbrug hertil) med afdelingsbestyrelsen. Denne gennemgang danner hvert år grundlag for årets budgetforslag.
  Forbruget af de såkaldte grønne timer er således aftalt mellem afdelingen og boligselskabet. Forbruget af timerne, det vil sige den udgift, som indgår på regnskabet, fremkommer ved, at de udførende medarbejdere fra boligselskabet timeregistrerer deres opgaver på afdelingen elektronisk. Denne registrering findes på 3 niveauer: 1 samlet opgørelse pr. måned, en datoregistrering, som danner grundlaget for månedsopgørelsen og en specifikation af, hvem der har udført den pågældende opgave. Alle disse tre registreringer er tilgængelige for afdelingsbestyrelsen, dog således, at opgørelserne bortset fra månedsopgørelsen skal rekvireres særskilt af afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen har endvidere adgang til alle eksterne fakturaer.
  Det er forvaltningens vurdering, at afholdelsen af udgiften er belyst fuldt tilstrækkeligt, og der ikke er grundlag for at antage, at de pågældende udgifter ikke er afholdt. Det betyder, at forvaltningen ikke finder, at der er et retligt grundlag for at forfølge sagen yderligere.
  Der er således ikke et sagligt juridisk grundlag for at kræve yderligere dokumentation eller på anden måde anmode Boligselskabet Sjælland om at foretage yderligere for så vidt angår dokumentation for udgiften på konto 114 i afdeling Moesgården. På dette grundlag indstilles, at regnskabet for 2013 godkendes.
  Det bemærkes, at afdelingen ikke har godkendt regnskabet for 2014 med samme begrundelse som regnskab 2013. Det foreslås, at forvaltningen bemyndiges til at godkende dette regnskab, når det er oplyst, at afregningen på konto 114 er sket på samme måde i regnskab 2014, som i det foreliggende regnskab 2013.
  Som bilag vedlægges driftsaftalen, den aftalte timefordeling, og specifikation på månedsopgørelse med relevante underbilag.

  Indstilling

  Det indstilles at

  1. regnskab 2013 for afdeling Moesgården godkendes, og
  2. Forvaltningen bemyndiges til at godkende regnskab 2014 under forudsætning af at afregningen på konto 114 er sket på samme måde i regnskab 2014, som i det foreliggende regnskab 2013.

  Økonomiudvalget, 09-09-2015, pkt. 449

  Godkendt. Økonomiudvalget besluttede, at dialog mellem afdelingsbestyrelserne og boligselskabet behandles på de kommende styringsdialogmøder og fællesmødet med boligselskaberne.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende.

 • Pkt. 450 Boligselskabet Sjælland - Regnskab 2014

  bs_sjaelland_-_regnskab_2015.pdf

  Pkt. 450

  Boligselskabet Sjælland - Regnskab 2014

  Sagsnr. 60478 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Regnskabet for Boligselskabet Sjælland med tilhørende 146 afdelingsregnskaber er fremsendt til kritisk gennemgang via hjemmesiden almenstyringsdialog. Regnskab med revisionsprotokolat er godkendt af bestyrelsen. Det indstilles, at regnskabet tages til efterretning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet for Boligselskabet Sjælland 2014 tages til efterretning uden bemærkninger.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til bestemmelserne i de gældende regler i driftsbekendtgørelsens § 113 ”foretager kommunalbestyrelsen en kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler”.
  For at sikre overholdelse af ovennævnte er det påset, at

  1. Regnskaberne er revideret uden at have givet anledning til kritiske bemærkninger eller forbehold.
  2. Der foreligger udfyldt autoriseret spørgeskema med eventuelle noter.
  3. Organisationens boliger vedligeholdes i tilstrækkeligt omfang.

  Herudover er styringsrapporten gennemgået. Rapporten drøftes efterfølgende på dialogmøde med boligselskabet.
  Ad. 1: Regnskaberne er revideret af Boligselskabet Sjællands revision uden revisionsmæssige forbehold overfor regnskabet. Forvaltningen har gennemgået regnskabet for Boligorganisationen og har ikke fundet anledning til bemærkninger. Årets resultat er et overskud på 128.934 kr., som er henlagt til arbejdskapitalen. Egenkapitalen ultimo 2014 udgør 185.548.807 kr., hvilket er en forøgelse på 13.653.494 kr. fra 2013.
  Ad. 2: Organisationen skal i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet udfylde spørgeskemaet, som bl.a. skal sikre, at afdelingernes eventuelle økonomiske problemer afdækkes. Bemærkningerne i spørgeskemaet omhandler bl.a. afdelinger med underskud, afdelinger med udlejningsvanskeligheder og afdelinger med utilstrækkelige henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse, istandsættelse ved fraflytning samt tab ved fraflytning. For afdelinger beliggende i Roskilde Kommune er der i styringsrapporten nævnt 4 afdelinger med opsamlet underskud, mens der er 16 afdelinger der er anført med væsentlige problemer, en del af disse forventer Boligselskabet løst med gennemførelsen af de renoveringsplaner (helhedsplaner) som Boligselskabet har udarbejdet for en række af sine bebyggelser. Øvrige problemer skyldes mere konkrete arbejder bestående af renovering i forbindelse med skimmelsvamp, varmeinstallationer, dræning, isolering, oversvømmelsessikring samt renovering af beboerhus.
  Boligselskabet arbejder løbende med løsning af problemerne i de afdelinger, hvor der er behov for særlige tiltag og i forhold til afdelinger med underskud er niveauet forbedret i forhold til sidste år. Gennemgangen giver således ikke anledning til yderligere tiltag, men bemærkningerne i styringsrapporten vil blive taget op på dialogmødet med Boligselskabet.
  Ad. 3: Revisionen anfører, at henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse i nogle afdelinger forekommer at være relativt beskedne. Revisionen opfordrer til, at afdelingernes samlede henlæggelser forøges, så de kommer til at svare til Boligselskabets egen målsætning. Dette vil ligeledes blive taget op på dialogmødet med Boligselskabet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 09-09-2015, pkt. 450

  Anbefales.

 • Pkt. 451 Resultater i Roskilde 2015

  forslag_til_resultater_i_roskilde_2015.pdf resultater_i_roskilde_2015.pdf

  Pkt. 451

  Resultater i Roskilde 2015

  Sagsnr. 239364 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Resultater i Roskilde er resultater, kommunen opnår med sin indsats indenfor serviceområderne. Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til mål og resultatkrav.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender forslag til Resultater i Roskilde på udvalgets område.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Resultater i Roskilde blev senest behandlet af byrådet i juni 2014, og der sker fortsat opfølgning en gang årligt. Behandlingen omfatter beslutning om:
  - statusfarve på resultaterne
  - justering af eksisterende resultater
  - nye resultater
  - resultater, som foreslås at udgå
  Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til Resultater i Roskilde i form af mål og resultatkrav, som er vedlagt dagsorden.
  På Økonomiudvalgets område indgår følgende mål i forslaget:
  - kommunens likviditet
  - kommunens langfristede gæld
  - antal tilsynssager, heraf medhold til kommunen
  - medarbejdertilfredshed
  - sygefravær
  - personaleomsætning
  - generel tilfredshed med kommunens service
  Det tidligere mål på Økonomiudvalgets område om ”udrykning for brand og ambulancetjenesten” indgår ikke i forvaltningens forslag. Dette mål foreslås at udgå, da den nye beredskabsstation må tænkes selv at ville opstille egne og nye mål.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Økonomiudvalget, 09-09-2015, pkt. 451

  Godkendt.

 • Pkt. 452 Indskrivning af borgerrådgiveren i styrelsesvedtægten

  ny_styrelsesvedtaegt_-2.pdf

  Pkt. 452

  Indskrivning af borgerrådgiverfunktionen i styrelsesvedtægten

  Sagsnr. 265897 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sag om indskrivning af borgerrådgiverfunktionen i styrelsesvedtægtens § 10.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag om ændring af styrelsesvedtægten godkendes

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget tiltrådte den 1. oktober 2014 en indstilling om, at borgerrådgiverfunktionen indskrives i styrelsesvedtægten.
  Der fremlægges hermed forslag til ændring af styrelsesvedtægten, hvor borgerrådgiverfunktionen indskrives.
  Ny formulering af § 10 i styrelsesvedtægten bliver:
  ”Der er etableret en borgerrådgiverfunktion, som administreres direkte under byrådet.
  Stk. 2. Borgerrådgiveren bistår byrådet med dettes tilsyns- og kontrolfunktioner i forhold til udvalg og administrationsområder, samt varetager nærmere af byrådet fastsatte opgaver om borgerrådgivning og borgervejledninger.
  Stk. 3. Byrådet ansætter og afskediger borgerrådgiveren samt fastsætter de nærmere regler for dennes virksomhed.”
  Efterfølgende paragraffer konsekvensændres som følge af en ny § 10.
  Sag om ændring af styrelsesvedtægt skal behandles i byrådet 2 gange.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Økonomiudvalget, 19-08-2015, pkt. 335

  Anbefales, idet der i forslaget til næste behandling indføjes henvisning til den af byrådet vedtagne vedtægt for Borgerrådgiver.

  Supplerende sagsfremstilling

  Henvisning til vedtægt for borgerrådgiver er indskrevet i styrelsesvedtægten.

  Byrådet, 02-09-2015, pkt. 213

  Godkendt.

  Økonomiudvalget, 09-09-2015, pkt. 452

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) bemærker at de to sætninger i § 10, stk. 2 bør stå omvendt.

 • Pkt. 453 Byrådets vision og det videre arbejde

  Pkt. 453

  Byrådets vision og det videre arbejde

  Sagsnr. 255196 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet skal på baggrund af drøftelserne på augustseminaret den 27. - 28. august 2015 godkende det videre forløb med vision og indsatser for byrådets arbejde i perioden 2015-2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Byrådets vision indarbejdes i såvel de nye som eksisterende politikker og projekter, som de relevante fagudvalg arbejder med. Samtidig skal forvaltningen tilrettelægge arbejdet efter byrådets visioner, og
  2. de 4 indsatser integreres i det samlede planarbejde politisk og administrativt. Økonomiudvalget er ansvarligt for arbejdet, som årligt afrapporteres på byrådets forårsseminar.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 29. april 2015 byrådets vision. Den 17. juni 2015 godkendte byrådet 4 ligestillede indsatser.
  Byrådet har på augustseminaret den 27. - 28. august 2015 drøftet det videre forløb med vision og indsatser for byrådets arbejde i perioden 2015-2018.
  Byrådet bakker fortsat op omkring indsatserne som vigtige pejlemærker for Roskilde Kommunes fortsatte udvikling.
  Byrådet ønsker, at visionen indarbejdes i såvel de nye som eksisterende politikker og projekter, som de respektive og relevante fagudvalg arbejder med. Samtidig skal forvaltningen tilrettelægge arbejdet med byrådets vision som tydelige pejlemærker. Økonomiudvalget er ansvarligt for arbejdet, som årligt afrapporteres og drøftes på byrådets forårsseminar.
  Byrådet udtrykte på augustseminaret overordnet enighed om, at det planlagte arbejde med de fire vedtagne indsatser skal integreres i det samlede planarbejde politisk og administrativt, da byrådet ikke ønsker særskilte initiativer. Således skal visionen tydeligt præge det arbejde, der gives i kommunens generelle serviceydelser.
  På den baggrund indstiller forvaltningen, at byrådets vision indarbejdes såvel i de nye som eksisterende politikker og projekter, som de relevante fagudvalg arbejder med. Samtidig skal forvaltningen tilrettelægge arbejdet efter byrådets vision. De 4 indsatser integreres i det samlede planarbejde politisk og administrativt. Økonomiudvalget er ansvarligt for arbejdet, som årligt afrapporteres på byrådets forårsseminar

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 09-09-2015, pkt. 453

  Udsat.

 • Pkt. 454 Mødeplan for 2016

  udkast_politisk_moedeplan_2016.pdf

  Pkt. 454

  Mødeplan for 2016

  Sagsnr. 271592 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget skal vedtage udvalgets mødeplan for 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalgets mødeplan for 2016 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Med udgangspunkt i mødeplanen for 2015 og styrelsesvedtægten er der udarbejdet et forslag, der tager hensyn til ferier, helligdage m.m. juli måned er holdt mødefri.
  Der er fortsat taget udgangspunkt i, at der kan holdes gruppemøder inden alle månedens udvalgsmøder begynder, og at alle sager fra fagudvalg kan behandles i byrådet samme måned.
  Særligt for Økonomiudvalget gøres opmærksom på forslaget om Økonomiudvalgets 2. møde i januar, ligger torsdag morgen 21. januar 2016 forud for seminar for Økonomiudvalg og direktion.
  Endvidere skal der tages stilling til Økonomiudvalget’s deltagelse i KØF/Folkemødet.
  I 2015 deltog man i Folkemødet og ikke på KØF. Mødeplanen lægger op til at man fortsat vælger Folkemødet frem for KØF.
  Med hensyn til Økonomiudvalgets 1. behandling af budget er der i mødeplanen lagt op til, at det bliver integreret i Økonomudvalgets egen møderække, og ikke som et særskilt møde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 09-09-2015, pkt. 454

  Udsat.

 • Pkt. 455 Udpegning af politiske medlemmer til bestyrelsen for den fælles forsyningskoncern

  Pkt. 455

  Udpegning af politiske medlemmer til bestyrelsen for den fælles forsyningskoncern

  Sagsnr. 235686 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der skal udpeges to politiske medlemmer til bestyrelsen for holdingselskabet i den fælles forsyningskoncern.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udpeges to medlemmer til bestyrelsen for holdingselskabet i den fælles forsyningskoncern.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet behandlede den 2. september 2015 sag om beslutning om deltagelse i en fælles forsyningskoncern for Holbæk, Lejre og Roskilde Kommuner.
  Fra beslutningen udestod imidlertid udpegning af de politiske repræsentanter til bestyrelsen for holdingselskabet. Af hensyn til deltagelse i et første planlagt bestyrelsesmøde i september måned, delegerede byrådet kompetencen til at udpege de to medlemmer til Økonomiudvalget, således at dette kunne ske på Økonomiudvalgets møde den 9. september.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Økonomiudvalget, 09-09-2015, pkt. 455

  Økonomiudvalget udpegede Torben Jørgensen (A) og Peter Madsen (V) som byrådets midlertidige repræsentanter til bestyrelsen for holdingselskabet i den fælles forsyningskoncern. Sagen om udpegning genoptages på næste møde i økonomiudvalget.

 • Pkt. 456 Svogerslev Grusgrav: Visions- og Udviklingsplan samt principbeslutning om fremtidigt ejerskab

  forslag_til_visions-_og_udviklingsplan_for_svogerslev_grusgrav.pdf modeller_for_fremtidige_ejerforhold_i_svogerlev_grusgrav_samt_anlaegsudgifter.pdf visions_og_udviklingsplan_for_svogerslev_grusgrav_proces_og_vaesentlige_spoergsmaal.pdf udkast_til_overdragelsesaftale_til_naturstyrelsen.pdf nyt_navn_til_svogerselv_grusgrav.pdf hvad_kan_kommunen_beslutte_og_ikke_beslutte_efter_overdragelse_til_naturstyrelsen.pdf

  Pkt. 456

  Svogerslev Grusgrav: Visions- og Udviklingsplan samt principbeslutning om fremtidigt ejerskab

  Sagsnr. 231532 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er udviklet et forslag til Visions- og Udviklingsplan for Svogerslev Grusgrav, tre modeller for den fremtidige drift og udvikling samt forslag om nyt navn til området.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Visions- og udviklingsplanen for Svogerslev Grusgrav godkendes, som ramme for den fremtidige udvikling af Svogerslev Grusgrav,
  2. der tages principbeslutning om, at Svogerslev Grusgrav overdrages til Naturstyrelsen ifølge principperne i udkastet til overdragelsesaftale,
  3. Plan- og Teknikudvalget bemyndiges til at godkende den endelige overdragelsesaftale, og
  4. Svogerslev Grusgrav fremover skal hedde ”Lynghøjsøerne”.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 30. april 2014, punkt 228, at kommunen skulle søge at købe Svogerslev Grusgrav, samt at en eventuel overdragelsesaftale til Naturstyrelsen skulle behandles politisk. Økonomiudvalget besluttede den 5. november 2014, punkt 503, principperne for karakteren af Visions- og Udviklingsplanen, samt nedsatte en politisk følgegruppe til udarbejdelse af planen.
  I samarbejde med Naturstyrelsen og i dialog med borgerne i Svogerslev er der udarbejdet et forslag til Visions- og Udviklingsplan for Svogerslev Grusgrav – se bilag.
  Overdragelsen til Naturstyrelsen betyder, at udgifter til basale anlæg som stier og parkeringspladser samt drift afholdes af Naturstyrelsen. Visions- og Udviklingsplanen lægger rammerne for udviklingen af grusgraven. Roskilde Kommune kan sikre etableringen af prioriterede anlæg ved at bidrage økonomisk til etableringen.
  Der er to alternativer til det indstillede forslag om overdragelse til Naturstyrelsen:
  Roskilde Kommune fastholder ejerskabet til Svogerslev Grusgrav. Der afsættes en årlig driftsbevilling på 150.000 kr. samt en anlægsbevilling på 4 millioner kr.
  Roskilde Kommune overdrager de to østligste søer til Naturstyrelsen. Roskilde Kommune fastholder ejerskabet til den vestligste sø. Der afsættes en årlig driftsbevilling på 50.000 kr. samt en anlægsbevilling på 1,4 mio. kr.
  De tre modeller for fremtidige ejerskab og deres fordele og ulemper beskrives nærmere i bilaget.
  Det indstillede navn ’Lynghøjsøerne’ refererer til det historiske navn ”Lynghøj” og henviser til søerne, som er karaktergivende til området. Se bilag.

  Økonomi

  Forslaget har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Eventuelle senere bidrag fra Roskilde Kommune til udviklingen af Svogerslev Grusgrav finansieres enten af anlægsbevillingen til Grøn Blå Strategi, andre kommunale puljer, eller som selvstændige bevillingssager. De økonomiske konsekvenser af alternativ 1 og 2 er beskrevet i bilag.

  Plan- og Teknikudvalget. 19-08-2015, pkt. 141

  Anbefales.

  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

  Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 385

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 01-09-2015, pkt. 428

  Udsat. Til Økonomiudvalgets næste møde udarbejdes notat der belyser hvad kommunen kan beslutte og ikke beslutte efter overdragelsen til Naturstyrelsen.
  Fraværende: Birgit Pedersen, Bent Jørgensen.

  Supplerende sagsfremstilling

  Der er tilføjet bilaget ” Hvad kommunen kan beslutte og ikke beslutte efter eventuel overdragelse af Svogerslev Grusgrav til Naturstyrelsen”.

  Økonomiudvalget, 09-09-2015, pkt. 456

  Økonomiudvalget valgte at sende sagen til Plan- og Teknikudvalget med henblik på at Plan- og Teknikudvalget kan indstille en model.

 • Pkt. 457 Erhvervelse af jord til Campusstien(Lukket)

 • Pkt. 458 Salg af storparcel på Toppen, Trekroner(Lukket)

 • Pkt. 459 Eventuelt

  Pkt. 459

  Eventuelt

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 09-09-2015, pkt. 459

  Personsag