You are here

Referat

Dato: Onsdag, December 9, 2015 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 577 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 577

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 09-12-2015, pkt. 577

  Godkendt.
  Fraværende Jeppe Trolle.

 • Pkt. 578 Orientering om praksisundersøgelse om revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden

  orientering_om_praksisundersoegelsens_betydning.pdf

  Pkt. 578

  Orientering om praksisundersøgelse om revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden

  Sagsnr. 276469 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sygedagpengereformen trådte i kraft d. 1. juli 2014. Ankestyrelsen har nu gennemført en praksisundersøgelse i 13 kommuner vedrørende revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden. Praksisundersøgelsen skærper fortolkningen af sygedagpengeloven, og Roskilde Kommune ændrer nu sin praksis i medfør heraf. Praksisundersøgelsen skal forelægges byrådet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Sygedagpengereformen trådte i kraft d. 1. juli 2014. Ankestyrelsen har nu gennemført en praksisundersøgelse i 13 kommuner vedrørende revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden. Praksisundersøgelsen skærper fortolkningen af sygedagpengeloven, og Roskilde Kommune ændrer nu sin praksis i medfør heraf. Beskæftigelses- og Socialudvalget blev på mødet 3. november 2015 orienteret om praksisændringen (sag nr. 134). Da Roskilde Kommune er en af de undersøgte kommuner, skal den endelige praksisundersøgelse, i henhold til retssikkerhedslovens § 79 a, forelægges kommunalbestyrelsen på et møde, hvilket sker hermed.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Sagen giver anledning til en praksisændring i Roskilde Kommune, der forventes at medføre et vist fald i udgiftsniveauet på overførselsindkomstområdet. Forvaltningen vil i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2016 følge udgiftsudviklingen nøje.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 01-12-2015, pkt. 148

  Fraværende: Bent Jørgensen (V)

  Økonomiudvalget, 09-12-2015, pkt. 578

  Fraværende Jeppe Trolle.

 • Pkt. 579 Orientering om likviditet pr. 30. november 2015

  orientering_om_likviditeten_pr._30._november_2015.pdf

  Pkt. 579

  Orientering om likviditet pr. 30. november 2015

  Sagsnr. 265739 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. november 2015. I bilag er endvidere opstillet prognose for udviklingen.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Likviditetsopgørelsen vil blive eftersendt, da opgørelsen ikke kan nå at være færdig inden udsendelse af dagsordenen.

  Økonomiudvalget, 09-12-2015, pkt. 579

 • Pkt. 580 Orientering om forbrugsoversigt pr. ultimo november 2015

  forbrugsoversigt_pr._30._november_-_til_oekonomiudvalget.pdf

  Pkt. 580

  Orientering om forbrugsoversigt pr. ultimo november 2015

  Sagsnr. 265305 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder oversigt over budget og forbrug pr. 30. november 2015 fordelt på udvalg og fagområder.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Forbrugsoversigten vil blive eftersendt, da oversigten ikke kan nå at være færdig inden udsendelse af dagsordenen.

  Økonomiudvalget, 09-12-2015, pkt. 580

 • Pkt. 581 Orientering om finansloven for 2016

  hovedelementer_i_finansloven_for_2016.pdf

  Pkt. 581

  Orientering om finansloven for 2016

  Sagsnr. 276801 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er indgået forlig om finansloven for 2016 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. De væsentligste elementer med relevans for kommunerne beskrives i sagen.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Finansloven for 2016 blev indgået den 19. november 2015 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Finansloven indeholder bevillinger på en række områder som f.eks. sundhedsområdet og ældreområdet.
  I bilaget kan findes en uddybende beskrivelse af de elementer i finansloven, der har særlig kommunal relevans i 2016.
  Den nærmere udmøntning af finansloven vil blive forelagt som konkrete sager i de relevante udvalg.
  Finanslovsaftalen betyder, at der er enighed om at stemme for de ændrede udgiftslofter i 2015-2018 samt for lovforslaget om udgiftslofter for 2019. Det indebærer, at der er et folketingsflertal bag omprioriteringsbidraget, og at den kommunale serviceramme som udgangspunkt nedreguleres med 1 % årligt i 2017, 2018 og 2019. Omprioriteringsbidraget er allerede indarbejdet i Roskilde Kommunes budget for 2016 – 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Finansloven vedrører budgetåret 2016. De elementer i Finansloven, som har kommunaløkonomisk effekt i 2016, vil indgå i midtvejsreguleringen af statstilskuddet for 2016 og blive forelagt i en særskilt sag.

  Økonomiudvalget, 09-12-2015, pkt. 581

 • Pkt. 582 Orientering om møde i den politiske styregruppe for den fælles forsyning FORS

  Pkt. 582

  Orientering om møde i den politiske styregruppe for den fælles forsyning FORS

  Sagsnr. 235686 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med sagen gives en orientering om møde afholdt i den politiske styregruppe den 30. november vedrørende overenskomstforhold i den fælles forsyning FORS.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Den politiske styregruppe bag den fælles forsyning FORS, der består af borgmestrene i Holbæk, Lejre og Roskilde, holdt møde den 30. november 2015. På mødet drøftedes bl.a. Roskilde Byråds beslutning fra den 25. november, hvor et flertal i byrådet besluttede at udskyde den endelige beslutning af valg af overenskomst jf. det af byrådet givne mandat den 2. september, til forårets generalforsamling.
  På mødet den 30. november var der enighed om, at FORS fortsat stiftes den 1. januar 2016 på grundlag af interimbestyrelsens beslutninger, herunder DI overenskomst, og at valg af overenskomst besluttes endeligt på den ordinære generalforsamling i 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Ved en omgørelse af interimbestyrelsens beslutning til stiftelse på KL overenskomst vil det koste 800.000 kr. til ekstern rådgivning såfremt anmeldelse sker før 1.1.2016.
  Ved omgørelse af interimbestyrelsens beslutning til stiftelse på KL overenskomst vil det koste 1,3 mio. kr., såfremt anmeldelse sker efter 1.1.2016.
  Omkostningerne ved håndtering af dobbeltoverenskomstgrundlag er ikke beregnet.

  Økonomiudvalget, 09-12-2015, pkt. 582

 • Pkt. 583 Anmodning om optagelse af punkt vedr. overenskomstforhold i den fælles forsyning FORS

  referat_af_moede_i_interimbestyrelsen_20151110.pdf sammenligning_af_overenskomster_personale.pdf tillidsrepraesentanternes_henvendelse.pdf

  Pkt. 583

  Anmodning om optagelse af punkt vedr. overenskomstforhold i den fælles forsyning, FORS

  Sagsnr. 276841 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Bent Jørgensen (V) har anmodet om optagelse af punkt vedrørende overenskomstforhold i den fælles forsyning, FORS.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Bent Jørgensen (V) har anmodet om at få optaget følgende på Økonomiudvalgets møde.
  ”På baggrund af byrådsbeslutning omkring forsyningen og valg af overenskomst, vil jeg gerne bede om, at der på næste Økonomiudvalgsmøde kommer en sag på, der belyser de økonomiske (og hvem der i givet fald skal betale) og juridiske konsekvenser af beslutningen samt eventuel ændret tidsplan for fusionen. Der bedes bilagt sagen de relevante dokumenter, der er udarbejdet til bestyrelsen og styregruppen i den anledning.
  Hvis det er praktisk muligt, vil jeg anmode om, at bestyrelsesformanden inviteres til mødet for at orientere Økonomiudvalget om den videre proces mv.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Økonomiudvalget, 09-12-2015, pkt. 583

  Drøftet, der henvises til orienteringen givet under pkt. 582.

 • Pkt. 584 Foreløbig låneoptagelse for 2015

  Pkt. 584

  Låneoptagelse for 2015

  Sagsnr. 271137 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet skal godkende optagelse af lån til at finansiere afholdte udgifter til energiinvesteringer og køb af boliger til flygtninge. Det indstilles, at der optages et variabelt forrentet lån i DKK på 51,6 mio. kr. med afdrag over 25 år.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der optages et variabelt forrentet lån i DKK med 3 måneders rentetermin og afdrag over 25 år i KommuneKredit på 51.585.000 kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Kommunens samlede muligheder for at optage lån i 2015 er opgjort til 55,3 mio. kr., Det er 37,7 mio. kr. mindre end forudsat i det korrigerede budget for 2015. Afvigelserne fremgår af nedenstående tabel.
  Vurderingen af forbruget er foretaget i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2015. Hvis det viser sig ved afslutningen af regnskabet for 2015, at det endelige forbrug er anderledes, vil der ske en regulering af låneoptagelsen i den endelige låneramme for 2015, som forelægges Økonomiudvalget i marts 2016.
  Der er hjemtaget 3,8 mio. kr. i marts 2015 ved opgørelse af den endelige låneramme for 2014. Den resterende låneoptagelse forventes således at være 51,6 mio. kr.

  Korrigeret budget 2015 Forventet forbrug 2015 Låneoptagelse december 2015
  Energiinvesteringer
  Overført fra 2014 til 2015
  Heraf hjemtaget i marts 2015
  25.000.000
  18.029.000
  25.000.000
  18.029.000
  25.000.000 18.029.000
  -3.764.000
  Køb af flygtningeboliger 40.000.000 2.320.000 2.320.000
  Energirenovering af vejbelysning 10.000.000 10.000.000 10.000.000
  93.029.000 55.349.000 51.585.000

  Der er indhentet udtalelse fra Nordea, som er kommunens rådgiver vedr. gældspleje.
  Nordea anbefaler ud fra det aktuelle marked og kommunes egne retningslinjer om fordeling af langfristet gæld, at kommunen i KommuneKredit optager et variabelt forrentet lån med 3 måneders rentetermin i DKK. Den variable rente udgør p.t. minus 0,17 %. Lånet vil kunne afdækkes med en swapaftale med en fast rente på p.t. 1,4289 %.

  Økonomi

  Der er i det korrigerede budget forudsat, at kommunen optager lån til energiinvesteringer og køb af boliger til flygtninge for 93,0 mio. kr. Det vurderes, at den faktiske låneramme baseret på forbruget pr. 31. oktober 2015 vil udgøre 55,3 mio. kr. Heraf er allerede hjemtaget lån på 3,8 mio. kr. af de 18,0 mio. kr. der blev overført fra 2014 til 2015.
  Afvigelsen til det korrigerede budget vedr. lån skyldes udsættelse af køb af boliger til flygtninge, der modsvares af en tilsvarende mindre udgift på anlægsbevillingen. Beløbene medtages i overførselssagen, der forlægges til politisk behandling i marts 2016

  Økonomiudvalget, 09-12-2015, pkt. 584

  Anbefales.

 • Pkt. 585 Udmøntning af afsatte midler i budget 2016 og udpegning af bestyrelsesmedlemmer til IQ

  referat_af_den_stiftende_generalforsamling_for_iq_d._26._november_2015.pdf deltagere_i_iq.pdf bestyrelsen_for_iq.pdf vedtaegter_iq_godkendt_d._26._november_2015.pdf kontingent_iq.pdf roskilde_kommunes_interesseomraader_i_iq_samarbejdet.pdf

  Pkt. 585

  Udmøntning af afsatte midler i budget 2016 og udpegning af bestyrelsesmedlemmer til IQ

  Sagsnr. 266689 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I budget 2016, som blev vedtaget af byrådet den 7. oktober 2015, blev der afsat 1 mio. kr. til IQ i årene 2016 og 2017. Den stiftende generalforsamling for IQ er afholdt den 26. november 2015. Med denne sag udpeges 4 medlemmer fra byrådet til at sidde i bestyrelsen for IQ.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. de i budget 2016 afsatte midler på 1 mio. kr. anvendes til igangsættelse og drift af IQ i årene 2016 og 2017
  2. byrådet udpeger 4 medlemmer til bestyrelsen for IQ, og
  3. Økonomiudvalget godkender oplæg til Roskilde Kommunes interesseområder i IQ.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet blev den 17. juni 2015 orienteret om visionen for IQ som et nyt lokalt, professionelt og virksomhedsrelevant vidensnetværk. IQ skal danne rammen for, at Roskilde Kommunes mange videns- og uddannelselsinstitutioner, erhvervsliv og kommunen kan få fuldt udbytte af hinandens kompetencer. Målet med IQ er at samarbejde om at udvikle konkrete nye løsninger.

  Resultater

  IQ skal skabe rammerne for, at såvel eksisterende som ny viden udveksles blandt erhvervslivet, vidensinstitutionerne og kommunerne.
  IQ’s mål er
  - At skabe vækst og arbejdspladser gennem udvikling og afprøvning af nye løsninger, hvor kommunen, sygehus og festival fungerer som testplatform
  - At sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder og uddannelsesinstitutioner
  - At styrke ”fødekæden” fra folkeskole til videre uddannelse og arbejde gennem udveksling af viden
  - At markedsføre aktørerne og området ift. innovation og viden i erhverv, uddannelse og byudvikling
  - At skabe sammenhæng gennem netværk.

  Tidsplan

  Den 26. november 2015 var der stiftende generalforsamling. I starten af 2016 skal bestyrelsen ansætte en sekretariatsleder for IQ, som skal etablere organisationen og igangsætte klyngesamarbejdet. Vedtægter samt oversigt over bestyrelsen samt øvrige medlemmer af IQ er vedlagt som bilag.
  Med denne sag skal der udpeges 4 medlemmer fra byrådet til at sidde i bestyrelsen for IQ.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  I budget 2016, som blev vedtaget af byrådet den 7. oktober 2015, blev der afsat 1 mio. kr. til IQ i årene 2016 og 2017. Disse midler søges med denne sag frigivet til IQ.

  Økonomiudvalget, 09-12-2015, pkt. 585

  Ad. 1 "at" anbefales.
  Ad. 2 "at" endelig udpegning sker på byrådsmødet den 16. december.
  Ad. 3 "a" Økonomiudvalget anbefaler, at oplægget genbehandles på Økonomiudvalgets møde den 13. januar 2016, og at Økonomiudvalget træffer den endelige beslutning om oplægget. Jeppe Trolle tager forbehold for 3 "at".

 • Pkt. 586 Godkendelse af Østsjællands Beredskabs risikobaserede dimmensionering

  rbd_-_oestsjaellands_beredskab.pdf

  Pkt. 586

  Godkendelse af Østsjællands Beredskabs risikobaserede dimensionering

  Sagsnr. 264557 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Østsjællands Beredskab er etableret den 1. oktober 2015, og ved årsskiftet skal Køge, Vallensbæk, Ishøj, Roskilde, Stevns, Greve, Høje-Taastrup og Solrød kommuner have en fælles risikobaseret dimensionering (RBD). RBD forelægges til godkendelse hos de respektive byråd.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at den fælles risikobaserede dimensionering (RBD) for Østsjællands Beredskab godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Beredskab Østsjælland er etableret den 1. oktober 2015 og er ejet af Køge, Vallensbæk, Ishøj, Roskilde, Stevns, Greve, Høje-Taastrup og Solrød Kommuner i fællesskab.
  Østsjællands Beredskab skal være en samlende og tryghedsskabende beredskabsorganisation, der leverer forebyggende og afhjælpende beredskabsopgaver af enhver art på et højt kvalitetsniveau. Beredskabet skal endvidere være kundeorienteret, dynamisk og omkostningseffektivt. Østsjællands Beredskab er samtidig ansvarlig kontraktholder for de forebyggende og operative opgaver, som styres gennem eksterne kontrakter.
  Østsjællands Beredskab har udarbejdet en fælles RBD, som er godkendt af Beredskabsstyrelsen. Byrådene skal nu godkende den fælles RBD, som vedlægges i bilag.
  RBD’en er udtryk for, at der er skabt et sammenhængende beredskabsområde, som Østsjællands Beredskab dækker i samarbejde med Falck.
  Med den nye fælles RBD forventer Østsjællands Beredskab at kunne levere det samme serviceniveau som hidtil samtidig med, at der på sigt kan opnås kvalitetsmæssige og økonomiske gevinster som følge af stordriftsfordele og en optimeret planlægning af beredskab på tværs af kommunegrænser.
  Den nye fælles RBD betyder lukning af stationen i Solrød Kommune. Solrød Kommune har i den anledning bedt om og fået udarbejdet dokumentation for, at serviceniveauet ikke forringes i kommunen. Undersøgelsen viser, at den nye RBD fortsat kan levere den samme gode service som tidligere, og at lukningen ikke kommer til at gå ud over beredskabsniveauet.
  Til orientering har Statsforvaltningen Sjælland den 18. november 2015 godkendt vedtægter herunder bilag og ejerstrategi for Østsjællands Beredskab. De respektive byråd godkendte i juni og august 2015 vedtægterne for Østsjællands Beredskab.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2014 indeholdt en samlet besparelse af de kommunale udgifter til beredskabsområdet på landsplan på 150 mio. kr. i 2015 og 175 mio. kr. i de efterfølgende år. Roskilde Kommunes andel heraf svarer til 2,1 mio. kr. i 2015 og 2,45 mio. kr. de efterfølgende år. Besparelserne er indhentet for budget 2015 og fremover.

  Økonomiudvalget, 09-12-2015, pkt. 586

  Anbefales.

 • Pkt. 587 Almene boligprojekter i Roskilde

  placering_af_almene_boliger_i_roskilde.pdf

  Pkt. 587

  Almene boligprojekter i Roskilde

  Sagsnr. 246187 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af en henvendelse fra Boligselskabet Sjælland har forvaltningen udarbejdet en revideret oversigt over områder til etablering af flere almene boliger, herunder små billige boliger. Oversigten skal danne grundlag for videre dialog med Boligselskabet Sjælland og andre boligselskaber.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at revideret forslag til placering af almene boliger godkendes, som grundlag for videre dialog med boligselskaber.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget behandlede på mødet den 20. august 2014, punkt 349 et forslag til områder, hvor der kunne etableres nye almene boliger, herunder små, billige boliger i forbindelse med familieboliger. Flere af mulighederne er nu i støbeskeen, og nye mulige områder er kommet til.
  Endvidere besluttede Økonomiudvalget på mødet den 21. oktober 2015, punkt 512, at et alment boligprojekt i Trekroner skulle udbydes i offentligt udbud blandt de almennyttige boligselskaber for at få det bedste projekt.
  Boligselskabet Sjælland har i en henvendelse ønsket at drøfte, i hvilke øvrige områder selskabet kan etablere almene boliger. Årsagen hertil er, at Boligselskabet Sjælland renoverer ældre almene boligafdelinger til moderne bolig- og energistandard. Herved lægges der vægt på at sikre adgang til tilstrækkelige og tidssvarende boliger til forskellige befolkningsgrupper. Dette betyder sammen med en øget venteliste på boliger, at der er et behov for at opføre nye almene boliger i kommunen, herunder især små, billige boliger.
  På den baggrund har forvaltningen revideret oversigten fra august 2014 med status på aktuelle projekter samt præsentation af nye mulige projekter. Oversigten udpeger områder, hvor der som del af byudviklingen kan indgå nye almene boliger, der understøtter realisering af kommunens planer og strategi for byudviklingen.
  Oversigten skal danne grundlag for en videre dialog og udbud blandt med boligselskaber.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015 og 2016.
  Der vil være kommunale udgifter forbundet med etablering af nybyggeri (grundkapitalindskud), som dog delvist vil blive opvejet af grundsalg. Restbeløbet vil blive dækket af de midler, der er afsat i budgettet til grundkapital.

  Økonomiudvalget, 09-12-2015, pkt. 587

  Godkendt.

 • Pkt. 588 Udbud af kontrakter vedr. INSP!

  muligheder_for_udbud_insp.pdf

  Pkt. 588

  Udbud af kontrakter vedr. INSP!

  Sagsnr. 207947 Økonomiudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Budgetforliget for 2016 indeholder en blok vedrørende rammeaftalen med INSP! herunder udbud af kontrakterne for en tre-årig periode. Forvaltningen har undersøgt udbudsbetingelserne og indstiller, at der foretages en bekendtgørelse om indgåelse af kontrakterne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der foretages en bekendtgørelse om indgåelse af kontrakter med INSP!.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med budgetforliget for 2016 indgår en blok vedrørende Roskilde Kommunes rammeaftale med INSP!. I budgetblokken er beskrevet, at kontrakterne med INSP! skal indgås for en tre-årig periode. I rammeaftalen er der tre kontrakter, som vedrører aktiviteter på Beskæftigelses- og Socialområdet:
  Vejlednings- og opkvalificeringsforløb for ledige - INSP!mad på 0,7 mio. kr. pr. år
  Ledige med Drive på 0,3 mio.kr. pr. år
  Social værtsfunktion på 0,2 mio. kr. pr. år
  Udbudsretligt er de tre kontrakter såkaldte bilag 2 b tjenesteydelser, da de alle er kontrakter om sociale tjenesteydelser.
  Kontraktværdien af kontrakten om vejlednings- og opkvalificeringsforløb for ledige er over tærskelværdien for EU-udbud, men da det er en bilag 2 b tjenesteydelse, gælder der kun én relevant artikel. Indgåelsen af kontrakten skal offentliggøres.
  Kontrakten om Ledige med Drive og kontrakten om Sociale værtsfunktioner er under tærskelværdien for EU-udbud, er bilag 2 b tjenesteydelser og har ikke ”grænseoverskridende interesse” og er derfor fritaget for krav om annoncering.
  Eneste indkøbsretlige forpligtelse er, at der foretages en markedsafsøgning jf. princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning. Forvaltningen anbefaler derfor, at der offentligt annonceres en bekendtgørelse om indgået kontrakt med den socialøkonomiske virksomhed INSP! med en beskrivelse af opgaveløsningen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, da der er afsat midler i budgetforliget 2016.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-11-2015, pkt. 136

  Sagen udsættes til december med et notat, som beskriver andre muligheder for udbud.

  Supplerende sagsfremstilling

  I vedhæftede notat beskrives to muligheder for udbud af opgaven omkring INSP! Det kan enten ske gennem en bekendtgørelse om, at kommunen agter at indgå kontrakt eller ved at udbyde opgaverne enkeltvis eller samlet på kommunens hjemmeside og evt. bredere.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det besluttes:

  1. hvilken af de to udbudsmodeller der vælges,
  2. om opgaverne udbydes samlet eller hver for sig.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 01-12-2015, pkt. 149

  Ad 1. Model 2 anbefales. Susanne Lysholm Jensen (Ø) kan ikke tilslutte sig og anbefaler model 1.
  Ad 2. Det anbefales, at opgaverne udbydes hver for sig. Susanne Lysholm Jensen (Ø) kan ikke tilslutte sig anbefalingen.
  Susanne Lysholm Jensen (Ø) begærer sagen i byrådet.

  Fraværende: Bent Jørgensen (V)

  Økonomiudvalget, 09-12-2015, pkt. 588

  Oversendes til byrådets behandling.

 • Pkt. 589 Politik for beskæftigelsesindsatsen

  hoeringssvar_handicapraadet.pdf hoeringssvar_integrationsraadet.pdf beskaeftigelsespolitik_beslutningsudkast.pdf aendringsforslag_til_beskaeftigelsespolitik_-_enhedslisten.pdf

  Pkt. 589

  Politik for beskæftigelsesindsatsen

  Sagsnr. 260808 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, Integrationsrådet og Handicaprådet har afgivet høringssvar angående ”Politik for beskæftigelsesindsatsen”, og der forelægges nu et beslutningsudkast til politikken.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller:

  1. at høringssvarene drøftes
  2. at forslag til Politik for Beskæftigelsesindsatsen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Udkast til Roskilde Kommunes Politik på Beskæftigelsesområdet har været i høring i Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, Integrationsrådet og Handicaprådet.
  Høringssvar fra Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd
  Rådet fandt "Roskilde Kommunes Beskæftigelsespolitik 2016 - 2018" god og dækkende, men bemærkede, at en målsætning om at få sygedagpengemodtagere hurtigt tilbage i arbejde kan resultere i, at nogle sygedagpengemodtagere presses for hurtigt i arbejde. Derudover opfordrede repræsentanterne kommunen til at arbejde for at tiltrække borgere med uddannelser, der matcher behovene i kommunens virksomheder.
  Dette høringssvar giver ikke anledning til ændringer.
  Høringssvar fra Handicaprådet
  Handicaprådet peger på at udviklingen i antallet af borgere med længerevarende kontanthjælpsforløb bl.a. er et udtryk for, at der er personer, som ikke bevilges pension, men fastholdes i jobprøvnings- og aktiveringstilbud. Rådet ønsker derudover en beskrivelse af den indsats, der skal sikre, at målet: ”På trods af den reducerede tilgang til førtidspension skal antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med forløb med en varighed over 3 år ligge på højst 300 borgere” opnås. Endelig ønskes bilag 2 udvidet med en strategi for indsatsen for modtagerne af ledighedsydelse.
  Dette høringssvar er vedlagt sagen som bilag. Samtidig er bilag 2 til politikken udvidet med en strategi for indsatsen for ledighedsydelsesmodtagere. Indsatsen for at minimere antallet af langvarige kontanthjælpsforløb er beskrevet i bilag 2:”Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere”
  Høringssvar fra Integrationsrådet
  Integrationsrådet mener, at byrådets vision for beskæftigelsesindsatsen er ambitiøs, og at den tager højde for de udfordringer, som Roskilde Kommune har indenfor beskæftigelsesområdet. Integrationsrådet er også enig i de politiske målsætninger, men kunne dog ønske sig, at de frivillige foreninger og netværk også blev inviteret til samarbejde omkring tiltag, der kan fremme jobmuligheder og kompetenceudvikling.
  Rådet anbefaler, at der skabes endnu bedre muligheder for sprogundervisning bl.a. gennem flere sprogstimuleringscafeer rundt i hele Roskilde Kommune og også gerne gennem undervisning til ufaglærte ledige etablerede roskildeborgere med behov.
  Endelig ønsker Integrationrådet fokus på syge, der bliver raskmeldt til ledighed.
  Høringssvaret er vedlagt som bilag og giver ikke anledning til ændringer.

  Økonomi

  Det forudsættes i den udarbejdede politik, at den kan realiseres inden for de beskæftigelsesfremmende midler, der er afsat i budget 2016.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-11-2015, pkt. 138

  Ad 1. Drøftet.
  Ad 2. Anbefales. Susanne Lysholm Jensen (Ø) tager forbehold.
  Enhedslisten finder det uheldigt, at der fokuseres så meget på selvforsørgelse og ydelser i udkastet, hvilket sender et uheldigt signal i forhold til de borgere, der ikke kan blive selvforsørgende. Der bør i stedet være fokus på, at folk kommer i job – og ikke på graden af selvforsørgelse. Teksten bør derfor generelt rettes til, så der eksempelvis under politiske målsætninger kommer til at stå ”Hjælp til at komme i job” i stedet for ”Hjælp til at blive selvforsørgende”, og første pejlemærke ændres til ”Antallet af borgere, der er i job, er så højt som muligt” i stedet for ”Antallet af borgere, der har behov for forsørgelsesydelser, er så lavt som muligt”.

  Supplerende sagsfremstilling

  Sagen forelægges på ny med forslag til en række ændrede formuleringer til politikken (excl. bilag), stillet af Susanne Lysholm Jensen (Ø), se bilag, hvori disse er markeret.
  Derudover stiller udvalgsformand Bent Jørgensen (V) forslag om, at der i Beskæftigelsespolitikudkastets Bilag 2 om ’Strategier i indsatsen for de enkelte målgrupper’ under ’Unge Under 30 år – Uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere’ indledes med sætningen: Målet er, at målgruppen af unge løbende fra første dag er i gang med et aktivt tilbud.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. at udvalget tager stilling til ændringsforslag, stillet af Susanne Lysholm Jensen (Ø),
  2. at udvalget tager stilling til ændringsforslag, stillet af Bent Jørgensen (V).

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 01-12-2015, pkt. 153

  Ad 1. Jakob Bojsen (A), Poul Lindor Nielsen (A), Tuncay Yilmaz (A), Evan Lynerup (V) og Gitte Simoni anbefaler ikke ændringsforslagene. Susanne Lysholm Jensen (Ø) anbefaler.
  Ad 2. Anbefales.
  Fraværende: Bent Jørgensen (V)

  Økonomiudvalget, 09-12-2015, pkt. 589

  Udsat.

 • Pkt. 590 Puljemidler til Projekt Følgeven

  Pkt. 590

  Puljemidler til Projekt Følgeven

  Sagsnr. 276194 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Frivilligcenter Roskilde har ansøgt Trygfonden om projektmidler til et 2 årigt ”Projekt Følgeven”. Center for Socialpsykiatri er en del af projektet i form af en medarbejder, der deltager i projektperioden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling og tilsvarende udgiftsbevilling på 68.333 kr. i 2015, 410.000 kr. i 2016 og 341.667 kr. i 2017

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Projektet vil arbejde på at koble frivillige med psykisk sårbare i relation til fritidsaktiviteter. Forventningen er, at det vil bidrage til at skabe nye ikke-professionelle netværk for borgerne, som kan medvirke til den enkeltes recovery.
  Projektet forventes startet: november 2015
  Projektet forventet afsluttet: december 2017

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015 eller overslagsårene.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 01-12-2015, pkt. 154

  Anbefales.
  Fraværende: Bent Jørgensen (V)

  Økonomiudvalget, 09-12-2015, pkt. 590

  Anbefales.

 • Pkt. 591 Ændring af aftale om afvikling af underskud på BOMI

  aftale_om_afvikling_af_underskud_vedr._bomi_-_underskrevet.pdf fakta_om_bomi.pdf

  Pkt. 591

  Ændring af aftale om afvikling af underskud på BOMI

  Sagsnr. 276413 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  BOMI har indgået en aftale med Roskilde Kommune om afvikling af underskud på 6,8 mio.kr. fra regnskab 2014. BOMI’s bestyrelse ønsker denne aftale ændret, da den ikke kan overholdes i 2015. Samtidig ønskes aftalen nedsat for 2016 med 0,6 mio.kr. til brug for nødvendige investeringer i forskning og udvikling. Den samlede ændring på 1,2 mio.kr. ønskes udsat til afvikling i 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. at det drøftes, om afviklingsaftalen skal ændres, ved at det aftalte afdrag for 2015 på 0,3 mio.kr., det forventede underskud for 2015 på 0,3 mio.kr. samt den nødvendige investering i 2016 på 0,6 mio.kr. udskydes til afvikling i 2020 – i alt 1,2 mio.kr.,
  2. at Køge Kommune kontaktes m.h.p. at få Køge Kommunes stillingstagen til, om Køge Kommune i hvert fald i de kommende par år fortsat vil anvende den del af Reva-centeret, som er lokaliseret i Køge,
  3. at sagen forelægges på ny i 1. kvartal 2016, når svar fra Køge Kommune foreligger.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  BOMI er en selvejende institution, som består af Erhvervscenter, Rehabiliteringscenter og Hjerneskadecenter. Erhvervscentret tilbyder beskæftigelsesrettede forløb, fleksjobforløb, STU-forløb og afklaring til rehabiliteringsteam. Rehabiliteringscentret tilbyder individuelle ressourceforløb, rehabiliteringsforløb og beskyttet beskæftigelse. Hjerneskadecentret tilbyder en specialiseret rehabilitering til voksne, der har pådraget sig en hjerneskade. Ydelserne leveres til en række kommuner i Region Sjælland og i Hovedstadsområdet.
  I tilknytning til Hjerneskadecentret har BOMI en aftale med staten (Socialstyrelsen) om at fungere som VISO-enhed. VISO er en national Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og på specialundervisningsområdet – herunder hjerneskadeområdet. Denne aftale forudsætter, at man anses for at have den største ekspertise på området.
  BOMI har som følge af et ændret og vigende marked for Erhvervs- og Rehabiliteringscentret over nogle år oparbejdet et underskud på 6,8 mio.kr., som der i forbindelse med overførselssagen fra 2014 til 2015 blev indgået en afviklingsaftale om jf. vedhæftede bilag.
  I 2015 skulle BOMI afvikle 0,3 mio. kr. af denne gæld. Der forventes dog nu et yderligere underskud for 2015 isoleret set på 0,3 mio. kr., hvilket primært skyldes merudgifter til personaletilpasning og tidligere leders afgang. Når der ses bort fra disse ekstraordinære udgifter, har især 2. halvår af 2015 udvist en mærkbar forbedring.
  Det har været Erhvervs- og Rehabiliteringscentret, som har genereret underskuddet. Dette ser nu ud til ved hjælp af personalereduktion, effektiviseringer og indgåelse af aftaler om køb af pladser med flere nye kommuner at være rettet op, således at der fremadrettet forventes et mindre overskud på Erhvervs- og Rehabiliteringscentret. Det skal dog understreges, at denne udvikling er meget afhængig af Køge Kommunens brug af Revacenteret på den lokalitet, BOMI har i Køge. Hvis Køge kommune nedprioriterer brugen af BOMI i Køge, vil den forventede positive udvikling i Erhverv- og Revacenteret ikke fremkomme.
  For at det vil være realistisk, at BOMI kan afvikle gælden, og Hjerneskadecenteret kan bevare sin position som højt specialiseret institution, vil det være nødvendigt, at Hjerneskadecentret intensiverer forskning og udviklingsindsatsen. Dette er også et krav fra statslig side i forhold til at være VISO-enhed. BOMI har derfor behov for at foretage investeringer i forskning og udvikling i samarbejde med en række andre vidensinstitutioner på området. Det foreslås derfor, at kravet til tilbagebetaling i 2016 reduceres fra 1,1 mio.kr. til 0,5 mio.kr., så BOMI har ressourcer til at øge forsknings- og udviklingsindsatsen.
  De 0,6 mio.kr. som anvendes til forskning og udvikling, og som dermed ikke kan afvikles i 2016, samt de 0,6 mio.kr., som vedrører 2015, ønskes indarbejdet i afviklingsaftalen til afvikling i 2020.
  Såfremt det ikke lykkes at skabe udvikling og overskud på BOMI ved de tiltag, der allerede er iværksat suppleret af ovenstående yderligere tiltag, vil en delvis afvikling og evt. delvis kommunalisering af BOMI være konsekvensen med yderligere omkostninger til bl.a. personaleafvikling m.v. til følge.

  Økonomi

  Sagen vil, såfremt afviklingsaftalen ændres, medføre en forværring af kassebeholdningen på 1,2 mio.kr. i 2015 til og med 2019, hvorefter den sidste del af underskuddet afvikles i 2020 med en tilsvarende forbedring af kassebeholdningen i 2020.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 01-12-2015, pkt. 155

  Ad 1. Anbefales.
  Ad 2: Anbefales.
  Ad 3. Anbefales.
  Fraværende: Bent Jørgensen (V)

  Økonomiudvalget, 09-12-2015, pkt. 591

  Anbefales.

 • Pkt. 592 Arkitektkonkurrence for udearealer og Kunstens Hus på Kildegården

  bilag_vedr._arkitektkonkurrence_paa_kildegaarden.pdf

  Pkt. 592

  Arkitektkonkurrence for udearealer og Kunstens Hus på Kildegården

  Sagsnr. 266481 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med udgangspunkt i den vedtagne disponering af Kildegården foreslår forvaltningen, at der afholdes en arkitektkonkurrence for udearealer og Kunstens Hus på Kildegården.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der afholdes en arkitektkonkurrence for udearealer og Kunstens Hus på Kildegården,
  2. rammen for arkitektkonkurrencen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 17. juni 2015, punkt 177, principper for en helhedsplan for Kildegården, og Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 6. oktober 2015, punkt 135, den fremtidige disponering af Kildegården.
  I forlængelse af ovennævnte beslutninger foreslår forvaltningen, at der afholdes en arkitektkonkurrence. Arkitektkonkurrencen har tre delopgaver:
  - En overordnet disponering af hele området i form af en helhedsplan
  - Et projekt for den nye bygning Kunstens Hus
  - En plan for de centrale udearealer
  Den nye bygning, Kunstens Hus, får en central placering i forhold til Kildegårdens udearealer, hvorfor forvaltningen foreslår en konkurrence, der både omhandler udearealer og Kunstens Hus. Herved sikres en tæt kobling mellem de nye udearealer og den nye bygning, så synergien mellem indendørs og udendørs faciliteter kan udnyttes optimalt. Rammen for arkitektkonkurrencen er yderligere beskrevet i bilag.
  Arkitektkonkurrencen foreslås afholdt i perioden januar til marts 2016, og det foreslås at dommerkomiteen udgøres af formand og næstformand for Kultur- og Idrætsudvalget, formand og næstformand for Plan- og Teknikudvalget, borgmesteren samt yderligere en repræsentant fra Økonomiudvalget.
  Der pågår en dialog imellem forvaltningen og grundejerne på Helligkorsvej 9 A-D, 11 og 13 om, hvorvidt de ønsker at indgå i helhedsplanen for Kildegården.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Der vil senere blive fremlagt sager om indtægts- og udgiftsbevillinger til udvikling af det samlede område i overensstemmelse med det princip, som er godkendt af byrådet i sagen om salg af fast ejendom d. 28. oktober 2015, punkt 320.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-12-2015, pkt. 159

  Anbefales med den tilføjelse, at det skal indgå, at strøget fra Helligkorsvej til Roskilde Kongrescenter synliggøres på en spændende måde.

  Økonomiudvalget, 09-12-2015, pkt. 592

  Anbefales.

 • Pkt. 593 Indsatsområder KulturCosmos 2016-17

  Pkt. 593

  Indsatsområder KulturCosmos 2016-17

  Sagsnr. 276102 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til indsatsområder, som KulturCosmos skal arbejde med i 2016-2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de beskrevne indsatsområder for KulturCosmos i 2016-2017 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Budgettet for 2016 indeholder 0,5 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 til projektstilling som daglig leder for foreningen KulturCosmos. Foreningens bestyrelse ansætter lederen pr. 1. januar 2016.
  Forvaltningen har med bestyrelsen aftalt følgende indsatsområder, som den daglige leder skal arbejde med i 2016 og 2017:
  - Sikre faglighed og professionalisme i ledelsen af kulturhuset
  - Sikre et bredt kunstnerisk tilbud i samarbejde med de frivillige
  - Skabe sociale relationer, netværk og samarbejde på tværs af nye og etablerede aktører
  - Aktivere og motivere frivillige på tværs af alder, køn og etnicitet
  - Sikre koordination af arrangementer og projekter, så resurser anvendes bedst muligt
  - Sikre at arrangementer og projekter markedsføres via flere relevante kanaler
  - Arbejde strategisk med udvikling af lokalområdet
  - Udvikle en forankringsplan
  Indsatsen med disse opgaver evalueres ved møde mellem forvaltning og bestyrelse i december 2016 og 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, idet der er tale om midler afsat i budgettet.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-12-2015, pkt. 160

  Godkendt.
  Evan Lynnerup (V), Marianne Kiærulff (V) og Karsten Lorentzen (O) kan ikke godkende indstillingen, idet disse finder, at stillingen skal slås op. V og O begærer sagen i byrådet.

  Økonomiudvalget, 09-12-2015, pkt. 593

  Oversendes til byrådets behandling.

 • Pkt. 594 Initiativer vedr. veteraner i Roskilde Kommune

  initiativer_vedr._veteraner_i_roskilde_kommune.pdf

  Pkt. 594

  Initiativer vedr. veteraner i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 275682 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til Roskilde Kommunes initiativer vedr. veteraner, dvs. personer der har været udsendt i international operation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at oplægget til Roskilde Kommunes veteraninitiativer godkendes for så vidt angår initiativer på udvalgets område.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Kultur- og Idrætsudvalget
  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 7. oktober 2015, punkt 295, at Kultur- og Idrætsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget skulle udarbejde en ”veteranpakke”, der forholder sig til kommunens tilbud til krigsveteraner. Samtidig skulle det undersøges, om det er muligt at give gratis adgang i Roskilde Kommunes svømmehaller, også til andre grupper af borgere med særlige behov.
  Veteraner defineres således: ”Ved en veteran forstås en person, der – som enkeltperson eller i en enhed – har været udsendt i mindst én international operation. Personen kan fortsat være ansat i forsvaret eller anden myndighed, men kan også være overgået til det civile uddannelsessystem, arbejdsmarked eller andet.”
  Forvaltningen har udarbejdet det vedhæftede notat, som fortæller om allerede igangværende initiativer vedrørende veteraner. Notatet munder ud i en samling af initiativer for veteraner, ”Forslag til Roskilde Kommunes veteraninitiativer”, hvor indgangen er en anerkendelse af veteranernes indsats for Danmark, og hvor der fokuseres på både de kompetencer veteraner har og de problemer, veteranerne kan have som følge af de internationale operationer. Indholdet er:
  - Samarbejde med Veterancentret om kompetenceafklaring og beskæftigelse (BSU)
  - Koordineret kommunal indsats for veteraner (BSU)
  - Akuttilbud (BSU)
  - Sundhedsinitiativer for veteraner (SOU)
  - Lokal veteranforening (KIU)
  - Endvidere fremhæves højtideligholdelsen af flagdagen den 5. september.
  Forvaltningen anbefaler ikke, at der indføres gratis adgang eller reduceret billetpris til Roskilde Badene for veteraner, idet det er tvivlsom, om veteraner kan betegnes som en entydig socialt udsat gruppe. I forlængelse heraf peger forvaltningen heller ikke på andre udsatte grupper, der kan gives gratis adgang til Roskilde Badene.
  Forvaltningen vil i forlængelse af vedtagelsen oprette et site på kommunens hjemmeside, der fortæller om initiativerne og henviser videre til de relevante steder på kommunens og Veterancentrets hjemmesider.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015 og 2016.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 01-12-2015, pkt. 150

  Udvalget godkender initiativerne på udvalgets område. Gitte Simoni
  (O) tager forbehold og begærer sagen i byrådet.
  Fraværende: Bent Jørgensen (V)

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-12-2015, pkt. 161

  Godkendt med den tilføjelse, at udvalget finder, at krigsveteraner kan betragtes som en gruppe borgere, som kommunen har et særligt ansvar for at støtte jf. regeringens opfordring til kommunerne om at anerkende og støtte veteraner. Udvalget besluttede derfor at supplere initiativerne på udvalgets område med reduceret billetpris (svarende til pensionist/studerendepris) til Roskilde Badene for veteraner, der kan fremvise veterankort.
  Karsten Lorentzen (O) kan ikke tiltræde udvalgets beslutning, idet O ønsker at anerkende veteraner, der har været udsendt i internationale operationer, ved at tilbyde gratis adgang til kommunens svømmehaller.
  O begærer sagen i byrådet.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-12-2015, pkt. 130

  Godkendt.
  Fraværende: Merete Dea Larsen (O), Kaj V. Hansen (A)

  Økonomiudvalget, 09-12-2015, pkt. 594

  Anbefales.
  Merete Dea Larsen (O) henholder sig til O's forslag fra KIU.
  Henrik Stougaard (Ø) tager forbehold med hensyn til to ændringsforslag, at flagdagen udgår og at forslaget om reduceret takst udgår.

 • Pkt. 595 Roskilde Kommunes Kultur- og Idrætspolitik 2016 - 2019

  bilag_1._oversigt_over_hoeringssvar_paa_kultur-_og_idraetspolitikken_2016-2019.pdf bilag_2._hoeringssvar_til_kultur-_og_idraetspolitikken_2016-2019.pdf bilag_3._forvaltningens_vurdering_af_hoeringssvar_til_kultur-_og_idraetspolitikken_2016-2019.pdf bilag_4._roskilde_kommunes_kultur-_og_idraetspolitik_2016-2019_udsendt_til_hoering.pdf

  Pkt. 595

  Roskilde Kommunes Kultur- og Idrætspolitikken 2016 – 2019

  Sagsnr. 267229 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til Roskilde Kommunes Kultur- og Idrætspolitik 2016-2019 har været sendt til høring hos foreninger, borgere og kultur- og idrætsaktører. Forvaltningen fremlægger på denne baggrund ændringsforslag til Kultur- og Idrætspolitikken 2016-2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommunes Kultur- og Idrætspolitik 2016-2019 godkendes med de nedenfor nævnte tilføjelser.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har modtaget 17 høringssvar på Kultur- og Idrætspolitikken. Skematisk oversigt over hovedpointer i høringssvar fremgår i bilag 1, alle høringssvar er vedlagt i bilag 2, og forvaltningens kommentarer til høringssvarene er at finde i bilag 3.
  Forvaltningen fremlægger på baggrund af de indkomne høringssvar forslag til følgende ændringer til Kultur- og Idrætspolitikken 2016-2019:
  Politisk Målsætning 6: Musikby. Roskilde Kommune har en stærk musikhistorie, engagerede og visionære musikaktører samt musikevents og musikprojekter med national og international gennemslagskraft. Vi har igennem en årrække satset på musikken, blandt andet i en ambitiøs musikbystrategi fra 2005. Vi vil fortsat være i førertrøjen på musikområdet gennem fokusering og revitalisering af Roskilde Kommunes position som førende musikby.
  Politisk Mål 6: Musikby. Roskilde Kommunes profil som musikby skal revitaliseres, og der skal udvikles visioner og initiativer, som adskiller Roskilde fra andre musikbyer. Byrådet vil fortsat sikre et rigt og mangfoldigt musikliv, en stærk fødekæde med tidssvarende tilbud til alle niveauer, karriereudvikling af de bedste, musikskabelse for alle og mangfoldige scener til små og store koncertoplevelser. Der skal være et særligt fokus på, at alle uanset køn, alder eller etnicitet får glæde af at skabe og opleve musik.
  Målemetode: Medio 2016 er der udarbejdet en ny strategi for Musikby 2.0 i samarbejde med aktører i og udenfor Roskilde Kommune.
  Forvaltningen foreslår, at der indarbejdes følgende tilføjelse (kursiv) i Politisk målsætning punkt 5. ”Events” i Kultur- og Idrætspolitikken:
  ”…. Vi vil give rum for nye og anderledes events og eksisterende events i RoskildeKommune, der sætter spor i kommunens udvikling …..”.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015 og 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-12-2015, pkt. 158

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 09-12-2015, pkt. 595

  Anbefales.

 • Pkt. 596 Renovering af faglokaler på skolerne

  strategi_for_skolerenovering_opdateret_november_2015_faglokaler.pdf

  Pkt. 596

  Renovering af faglokaler på skolerne

  Sagsnr. 270119 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I strategi for skolerenovering er der afsat 16 mio. kr. til renovering af faglokaler i 2016, og der skal nu afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling. De 16 mio. kr. i 2016 anvendes jf. rækkefølgen i strategien til renovering af skolekøkkener og øvrige nedslidte og udtjente faglokaler på Jyllinge Skole, Peder Syv Skole, Himmelev Skole og Absalon Skole.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 16 mio. kr. i 2016 til renovering og vedligeholdelse af faglokaler på skolerne. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte strategi for skolerenovering den 27. maj 2015, og i forbindelse med vedtagelse af budget 2016 blev det besluttet, at den strategiske investering i faglokaler fortsætter i 2016 og 2017 med 16 mio. kr. hvert år.
  Arbejdet med renovering og vedligeholdelse af faglokaler gik i gang i 2015. Status for faglokalerenoveringen er, at der for 2015 midler renoveres i alt fem skolekøkkener, hvor Østervangsskolen indgår i indeværende år sammen med Dåstrup Skole, Lynghøjskolen, Lindebjerg Skole og Gadstrup Skole. Renovering af fysik og biologilokaler på Dåstrup Skole og Gadstrup Skole er ved at blive projekteret, og udføres til sommerferien 2016, da skolerne ønskede tidsplanen lagt til mindst mulig gene for undervisning og afgangsprøver. Renovering af faglokaler foregår efter rækkefølgen i strategi for skolerenovering, der fremgår af bilag.
  I 2016 anvendes de 16 mio. kr. til renovering og vedligeholdelse af faglokaler til renovering af skolekøkkener og øvrige nedslidte og udtjente faglokaler på Jyllinge Skole, Peder Syv Skole, Himmelev Skole og Absalon Skole i overensstemmelse med rækkefølge i strategien.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 16 mio. kr. i 2016.
  Økonomiske konsekvenser i 2016:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016 2017 2018 2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -16.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -16.000
  Finansiering:
  Forværring af kassebeholdningen -16.000

  Skole- og Børneudvalget, 01-12-2015, pkt. 173

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 09-12-2015, pkt. 596

  Anbefales.

 • Pkt. 597 Arealerhvervelse ved Gulddyssestien

  Pkt. 597

  Arealerhvervelse ved Gulddyssestien

  Sagsnr. 247463 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Cyklistplan 2012 indeholder et stiprojekt til 1,7 mio. kr., som skal forbinde Jyllinge og Gundsømagle med Stenløse Station. Det blev i november 2014 justeret til at de 1,7 mio. kr., der er afsat til projektet, i stedet anvendes til en ny cykelsti fra Gundsømagle til Gulddyssegård (eventuelt helt til hovedvej A6) langs med Gulddyssevej. Etablering af anlæggene forudsætter, at kommune køber jord af 9 lodsejere.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. det besluttes, at kommunen har til hensigt at ekspropriere areal efter reglerne om ekspropriation i Lov om offentlige veje til en stiforbindelse langs Gulddyssevej fra Gundsømagle til hovedvej A6, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale.
  2. stien optages som offentlig sti i overensstemmelse med vejlovens § 23.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Arealerhvervelsen er et indledende skridt i etablering af Gulddyssestien, der skal sikre gode forhold for cyklende fra Gundsømagle til Gulddyssegård og ikke mindst skabe en længe ønsket stiforbindelse mellem Gulddysse og Stenløse.
  Projektet er tidligere behandlet på byrådsmødet den 29. december 2012, punkt 302, Godkendelse af Cyklistplan 2012 og frigivelse af rådighedsbeløb samt på Plan- og Teknikudvalgets møde den 6. november 2014, punkt 222, Justering af cykelpendlersti til Stenløse.
  Køb af jord langs Gulddyssevej til etablering af en cykelsti er i tråd med Cyklistplan 2012. Erhvervelsen omfatter areal til en ca. 2 km lang sti – i alt 7.000 kvm.
  Der vil blive indgået skriftlig aftale med lodsejerne om erhvervelsen på betingelse af, at handlen sker på ekspropriationslignende vilkår. En endelig aftale forudsætter derfor, at byrådet beslutter, at kommunen har til hensigt at ekspropriere areal til stien, hvis der ikke kan opnås frivillig aftale.
  Erstatningen for landbrugsjord er fastsat til 17 kr./kvm, plus 8 kr./kvm for vedvarende driftsmæssige og øvrige ulemper. Beløbet svarer til de erstatninger, der er blevet givet i forbindelse med frivillige aftaler indgået til Hedebostien og er i henhold til landsaftalen.
  Erstatningerne for jord på øvrige arealer er fastsat ifølge den gældende offentlige ejendomsvurdering for ejendommen.
  Projektet forventes startet: Ultimo marts 2016
  Projektet forventes afsluttet: Ultimo juni 2016

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015 og 2016, da erstatningerne finansieres af anlægsmidler fra Cyklistplan 2012.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-12-2015, pkt. 242

  Anbefales.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Lars Berg Olsen (V)

  Økonomiudvalget, 09-12-2015, pkt. 597

  Anbefales.

 • Pkt. 598 Udlægning af sti på ejendommen matr. nr. 2s, Viby

  juridisk_notat_om_udllaegning_af_sti_i_viby.pdf kortbilag_-_sti_i_viby.pdf

  Pkt. 598

  Udlægning af sti på ejendommen matr. nr. 2s, Viby

  Sagsnr. 268771 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beboerne på Nymarken i Viby har henvendt sig til Roskilde Kommune med ønske om at få etableret et stiforbindelse fra den sydlige del af Nymarken over Kastanielunden og videre til den sydlige del af Viby. Stiforbindelsen er beskrevet i lokalplan 73 (godkendt i Ramsø Kommune den 17. oktober 2006). Boligselskabet Sjællands afdeling Kastanielunden har ikke ønsket at medvirke til etablering af stiforbindelsen og har afspærret en tidligere trampesti.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der udlægges en privat fællessti over matr. nr. 2s Viby By, Syd der tilhører Boligselskabet Sjælland
  2. der tildeles ejendommene på Nymarken vejret til den udlagte sti,
  3. der optages stiudlægget på stifortegnelsen
  4. stien kræves anlagt.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Stiforbindelsen fra Nymarken over Kastanielunden er forudsat i tidligere Ramsø Kommunes lokalplan nr. 73 for boligbyggeri på Nymarken. Det fremgår af lokalplanen, at ”der skal anlægges stier i princippet som vist på kortbilag 2”. Kortbilaget viser stien som en cykel- og gangsti i den sydlige ende af lokalplanområdet. Stien ender ved lokalplanområdets sydlige afgrænsning, idet der dog er vist en mindre strækning af stien fortsættelse på matr.nr. 2s.
  Af lokalplanen for Kastanielunden – tidligere Ramsø Kommunes lokalplan nr. 22 (vedtaget 18. juli 1989) for boligområde i Gl. Viby – Bodsbjergvej – fremgår, at lokalplanen blandt andet har til formål at sikre et stiforløb gennem området jf. lokalplanens § 1. Det fremgår af lokalplanen, at ”der sikres et offentligt stiforløb gennem området”, og at ”samtlige trafikarealer er offentligt tilgængelige”.
  Forvaltningen har fået henvendelser fra beboerne i Nymarken, der ønsker, at der etableres en trafiksikker sti-forbindelse til den øvrige del af Viby og Dåstrup. Borgmesteren og medlemmer af Plan- og Teknikudvalget har holdt møde med beboerne i Nymarken, og det er undersøgt, om det er muligt at indgå en frivillig aftale med Boligselskabet Sjælland om anlæg af stien. Boligselskabet har afvist dette og i stedet sat et hegn op, der spærrer en trampesti mellem de 2 bebyggelser. Roskilde Kommune har mulighed for at udlægge en privat sti på boligselskabets grund og give beboerne i Nymarken vejret til denne. Et sådant udlæg er ikke en egentlig ekspropriation, men har karakter af et ekspropriativt indgreb.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Der må regnes med mindre udgifter til erstatning til Boligselskabet Sjælland for det areal, der er nødvendigt til stien. Derudover kan der blive tale om udgifter til anlæg af stien. Forvaltningen forventer at disse udgifter enten kan anvises indenfor andre projekter i budget 2016 eller indarbejdes i Strategisk Anlægsplan 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-12-2015, pkt. 243

  Anbefales.

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Lars Berg Olsen (V)

  Økonomiudvalget, 09-12-2015, pkt. 598

  Anbefales.

 • Pkt. 599 Helhedsplan for halområdet i Jyllinge (endelig vedtagelse)

  helhedsplan_for_halomraadet_i_jyllinge_borgernes_bemaerkninger.pdf helhedsplan_for_halomraadet_i_jyllinge.pdf

  Pkt. 599

  Helhedsplan for halområdet i Jyllinge (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 262625 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Helhedsplanen for halområdet i Jyllinge fastlægger den overordnede disponering af området. Planen har været udstillet i Jyllinge, og enkelte borgere har haft bemærkninger. Der er foretaget mindre justeringer i planen, som nu fremlægges til vedtagelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslaget til helhedsplanen for halområdet godkendes endeligt.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede på sit møde den 2. september 2015, punkt 238, at forslaget til helhedsplanen for halområdet i Jyllinge skulle offentliggøres ved en udstilling i 4 uger.
  Helhedsplanen tager afsæt i udviklingsprogrammet for Jyllinge Bymidte og fastlægger den overordnede disponering af halområdet. Den mere konkrete udformning og placering af planens enkelte dele vil blive afklaret efterfølgende. For de større byggerier – boligbyggeri, haludvidelse mv. - vil det ske med udarbejdelse af ny lokalplan og offentlig høring.
  Forslaget til helhedsplan har været udstillet på Jyllinge Bibliotek fra den 21. september til den 19. oktober 2015. Ved åbningen af udstillingen kunne borgerne stille spørgsmål til planen, og i hele perioden har borgere kunne komme med skriftlige bemærkninger. Der er kommet 7 bemærkninger til planen fra borgere.
  Langt de fleste af høringssvarene omtaler helhedsplanen i rosende vendinger for planens idé, sammenhænge og delelementer. 3 af høringssvarene er udelukkende positive, mens 4 har bemærkninger om boligerne og/eller den heraf afledte trafik. Bemærkningerne handler om:
  - at boliger på arealet vil skæmme området og tage for meget af det grønne areal samt, at boligerne bør trækkes lidt væk fra Lindebjergvej og holdes i en etage.
  - at boliger på arealet vil øge trafikken på Lindebjergvej og de tilstødende veje betragteligt til gene for naboer og til fare for bløde trafikanter. Lindebjergvej benyttes som afsætningsvej for forældre til skolebørn.
  For at imødekomme borgerne er boligerne trukket tilbage fra Lindebjergvej. Der er også givet plads til et fælleshus og ekstra p-pladser ved afsætningsparkeringspladsen for enden af Lindebjergvej. Det endelige antal, placering og udformning af boligerne fastlægges først i en efterfølgende lokalplanproces.
  Derudover er der foretaget mindre justeringer i stiføringen for at give større sammenhængende grønne arealer til boldspil samt til andre idræts- og legeaktiviteter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. I budget 2016-19 er afsat midler til realisering af udviklingsprogrammet for Jyllinge.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-12-2015, pkt. 233

  Anbefales. Da der er tale om en helhedsplan, besluttede udvalget at sende den til godkendelse i byrådet.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Lars Berg Olsen (V)

  Økonomiudvalget, 09-12-2015, pkt. 599

  Økonomiudvalget tog stilling til at Lars Lindskov (C) kan deltage ved behandlingen af punktet.
  Anbefales.

 • Pkt. 600 Anlægsregnskab - Jyllinge FC, Klubhus på Spraglehøj

  Pkt. 600

  Anlægsregnskab - Jyllinge FC, Klubhus på Spraglehøj

  Sagsnr. 276359 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab vedrørende Jyllinge FC, Klubhus på Spraglehøj. Regnskabet udviser et samlet mindreforbrug på kr. 11.300 i 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har i perioden 2012 -2013 bevilliget en samlet anlægsbevilling på 9.289.425 kr. til etablering af klubhus på Spraglehøj. Der har været et samlet forbrug på 9.276.905 kr., der medfører et samlet mindreforbrug på 12.520 kr., hvoraf de 1.220 kr. er indregnet i tidligere regnskabsår, så mindreforbruget vedr. 2015 er på 11.300 kr.
  Etableringen af klubhuset har sammenhæng til projektet med at flytte alle fodboldaktiviteter til anlægget ved Spraglehøj og væk fra Jyllingehallen.

  Økonomi

  Sagen medfører en forbedring af kassebeholdningen på kr. 11.300 i 2015, idet der i 2015 er afsat et rådighedsbeløb på 83.000 kr., og afholdt et forbrug på 71.700 kr.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-12-2015, pkt. 165

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 09-12-2015, pkt. 600

  Anbefales.

 • Pkt. 601 Anlægsregnskab - Bymidten, Parkeringsstrategi

  Pkt. 601

  Anlægsregnskab – Bymidten, Parkeringsstrategi

  Sagsnr. 271898 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab vedrørende Bymidten, parkeringsstrategi.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes med et merforbrug på 3.836 kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 19. marts 2013, punkt 65, bevilget 4 mio. kr. til Bymidten, Parkeringsstrategi.
  Beløbet er anvendt til udarbejdelse af en parkeringsstrategi for bymidten samt til etablering af elektronisk parkeringshenvisningssystem.
  Regnskabet viser udgifter for i alt 4.003.836 kr. Der er således en merudgift på 3.836 kr. i forhold til den givne bevilling.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 4.000 kr., idet der i forbindelse med overførselssagen blev afsat et negativt rådighedsbeløb på 304.000 kr. i 2015, og der i 2015 har været et negativt forbrug på 300.000 kr.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-12-2015, pkt. 249

  Anbefales.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Lars Berg Olsen (V)

  Økonomiudvalget, 09-12-2015, pkt. 601

  Anbefales.

 • Pkt. 602 Anlægsregnskab - Trekroner Kirkegangen

  Pkt. 602

  Anlægsregnskab - Trekroner Kirkegangen

  Sagsnr. 268977 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab vedrørende Trekroner Kirkegangen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes med et mindreforbrug på i alt 31.640 kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Trekroner Kirkegangen omfatter projekt til etablering af trafiksti fra Søgangen mod vest til Stormandshøjen mod øst med belægning og belysning og sideanlæg.
  Byrådet har i perioden 2006 – 2014 bevilget i alt 3.334.000 kr. til Trekroner Kirkegangen. Et samlet forbrug på 3.302.360 kr. medfører et mindreforbrug på i alt 31.640 kr. Der har ikke været noget forbrug 2015.

  Økonomi

  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 31.640 kr.
  Der er ingen kasseeffekt i 2015, idet mindreforbruget er tilgået kassen i tidligere år.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-12-2015, pkt. 250

  Anbefales.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Lars Berg Olsen (V)

  Økonomiudvalget, 09-12-2015, pkt. 602

  Anbefales.

 • Pkt. 603 Anlægsregnskab - Trekroner Område 27

  Pkt. 603

  Anlægsregnskab - Trekroner, område 27, Ageren

  Sagsnr. 272478 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab vedrørende Trekroner øst, område 27, Ageren.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes med et merforbrug på 72.297 kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Område 27 omfatter grovbyggemodningen for parcelhuse og tæt-lave boliger samt sti til broen Kavalergangen mod vest. Arbejdet er afsluttet og delvist fortsat med finmodning, hvoraf Marken er færdig. Ageren afventer færdiggørelse af byggerier.
  Der er til projektering og anlæg i perioden 2011 – 2014 bevilget i alt 11.500.000 kr. til byggemodningen. Et forbrug på 11.572.297,48 kr. giver det et merforbrug på 72.297 kr.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 72.297 kr. i 2015.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-12-2015, pkt. 251

  Anbefales.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Lars Berg Olsen (V)

  Økonomiudvalget, 09-12-2015, pkt. 603

  Anbefales.

 • Pkt. 604 Anlægsregnskab - Tunnel under Køgevej

  Pkt. 604

  Anlægsregnskab - Tunnel under Køgevej

  Sagsnr. 275484 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab vedrørende Tunnel under Køgevej.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Tunnel under Køgevej omfatter projektering samt udførelse af projekt til etablering af tunnel under Køgevej.
  Byrådet har i 2010 bevilget i alt 6 mio. kr. til en tunnel under Køgevej. Et samlet forbrug på 4.919.811 kr. medfører et samlet mindreforbrug på i alt 1.080.189 kr. Der har ikke været noget forbrug 2015.

  Økonomi

  Sagen medfører en forbedring af kassebeholdningen på 50.000 kr., idet der i 2015 er afsat et rådighedsbeløb på 50.000 kr., og disse midler er ubrugte.
  Det samlede mindreforbrug på 1.080.189 kr. er tilgået kassen i tidligere år.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-12-2015, pkt. 252

  Anbefales.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Lars Berg Olsen (V)

  Økonomiudvalget, 09-12-2015, pkt. 604

  Anbefales.

 • Pkt. 605 Anlægsregnskab - Jyllinge fællesstier Osvej, 2. etape

  Pkt. 605

  Anlægsregnskab - Jyllinge fællesstier Osvej, 2. etape

  Sagsnr. 271892 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab vedrørende fællesstier Osvej, 2. etape.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Fællesstier Osvej, 2. etape omfatter ekspropriation, projektering samt udførelse af fællesstier langs Osvej.
  Byrådet har i perioden 2010 – 2012 bevilget i alt 17.000.000 kr. til fællesstierne. Et samlet forbrug på 16.313.664 kr. medfører et samlet mindreforbrug på i alt 686.336 kr.
  Der har ikke været noget forbrug 2015.

  Økonomi

  Sagen medfører en forbedring af kassebeholdningen på 50.000 kr., idet der i 2015 er afsat et rådighedsbeløb på 50.000 kr., og disse midler er ubrugte.
  Det samlede mindreforbrug på 686.336 kr. er tilgået kassen i tidligere år.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-12-2015, pkt. 253

  Anbefales.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Lars Berg Olsen (V)

  Økonomiudvalget, 09-12-2015, pkt. 605

  Anbefales.

 • Pkt. 606 Frigivelse af midler til strategi for skolerenovering

  strategi_for_skolerenovering_opdateret_november_2015.pdf

  Pkt. 606

  Frigivelse af midler til strategi for skolerenovering

  Sagsnr. 270119 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet vedtog den 27. maj 2015 strategi for skolerenovering. Skole- og Børneudvalget skal behandle forslag til strategisk anvendelse af de afsatte midler til skolerenovering i 2016 og årene frem. Forslaget peger på en prioriteret rækkefølge efter behovet for renovering af ventilation i forhold til indeklima. Dette koordineres med den øvrige vedligeholdelse af de konkrete skoler. Med sagen søges også om frigivelse af rådighedsbeløb.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. rækkefølgen for renovering i 2016-2018 i strategi for skolerenovering godkendes, og
  2. der gives en anlægsbevilling på 10 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til skolerenovering og lokaleoptimering.

  Beslutningskompetence

  Ad 1) Skole- og Børneudvalget
  Ad 2) Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med byrådets godkendelse af strategi for skolerenovering den 27. maj 2015 blev det besluttet, at Skole- og Børneudvalget efter budgetvedtagelsen for 2016 forelægges en sag for det videre arbejde med den strategiske skolerenovering.
  Ifølge strategi for skolerenovering skal der prioriteres 17 mio. kr. årligt af allerede afsatte midler til udvendig og indvendig vedligeholdelse. Derudover er der med budget 2016 afsat 10 mio. kr. årligt til lokaleoptimering, læringsmiljøer og ventilation, i alt 27 mio. kr. årligt.
  Det foreslås, at rækkefølgen af skoler revideres med udgangspunkt i ventilationsbehovet. Rækkefølgen er udarbejdet i overensstemmelse med Skole- og Børneudvalgets drøftelser omkring indeklima den 18. august 2015. Forslaget indeholder samtidig en prioritering af midler til at udvikle læringsmiljøer i forhold til kravene med folkeskolereformen samt midler til at løse skolernes løbende vedligeholdelsesbehov. Faglokalerenoveringen fortsætter som planlagt. En opdatering af strategi for skolerenovering fremgår af bilag.
  Det indgår i den opdaterede strategi for skolerenovering at udmønte de 27 mio. kr. årligt for 2016-2018 ved at renovere ventilation og tag på fire skoler med start på Hedegårdenes Skole, Lynghøjskolen, dernæst Vindinge Skole og til sidst Peder Syv Skolen. Det vurderes til at udgøre i alt 60 mio. kr. De øvrige 21 mio. kr. foreslås anvendt i hensigtsmæssig sammenhæng til øvrig udvendig og indvendig renovering og vedligeholdelse samt til udvikling af læringsmiljøer.
  Skole- og Børneudvalget forelægges en sag ultimo 2016 med opdatering af strategien for skolerenovering og dermed en endelig beslutning i forhold til prioritering i 2017.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2016:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016 2017 2018 2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -10.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Skole- og Børneudvalget, 01-12-2015, pkt. 172

  Ad 1 Godkendt
  Ad 2 Anbefales

  Økonomiudvalget, 09-12-2015, pkt. 606

  Anbefales.

 • Pkt. 607 Frigivelse af rådighedsbeløb - Museumsudgravning m.m. i Trekroner øst, boligområde 23

  Pkt. 607

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Museumsudgravning m.m. i Trekroner øst, boligområde 23

  Sagsnr. 276114 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Til brug for de nye byggerier i boligområde 21, Toppen skal der føres kloak tværs over boligområde B 23 til pumpestation ved Trekroner Bæk. Inden da skal Roskilde Museum prøvegrave i området. Til dette formål søges om frigivelse af de resterende 500.000 kr. af det rådighedsbeløb på 1 mio. kr., der blev afsat i budget 2013.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. af det i budget 2015 overførte afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. til arkæologisk forundersøgelse af boligområde B 23 i Trekroner Øst.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Med hjemmel i museumsloven skal Roskilde Museum for Roskilde Kommunes regning foretage arkæologiske forundersøgelser af de områder, der skal byggemodnes. Der blev i budget 2013 afsat 1 mio. kr. til udgravning af boligområderne B 25 og B 23. Udgravning af B 25 blev udført, mens udgravning af B 23 blev udskudt af hensyn til græsningsmulighederne for Munksøgårdens dyr.
  Udgravning af boligområde B 23 er nødvendig, idet kloakering af grunde på B 21, Toppen betyder, at der skal føres kloakledninger via B 23 til pumpestation langs Trekroner Bæk. Det skal tilføjes, at ledningsplaceringer er samordnet med placering af planlagt vej på B 23.
  Projektet forventes startet: ultimo 2015
  Projektet forventet afsluttet: juni 2016

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2015:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -500
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 02-12-2015, pkt. 245

  Anbefales.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Lars Berg Olsen (V)

  Økonomiudvalget, 09-12-2015, pkt. 607

  Anbefales.

 • Pkt. 608 Frigivelse af rådighedsbeløb - Energirenovering af vejbelysning

  Pkt. 608

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Energirenovering af vejbelysning

  Sagsnr. 270308 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af rådighedsbeløb til energirenovering af vejbelysning i gl. Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 10 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til energirenovering af vejbelysning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Vejbelysningsanlægget blev tilbagekøbt fra DONG energy med effekt fra 1. juli 2015. Sideløbende blev der gennemført et udbud af renovering samt drift af vejbelysningen for området. SEAS-NVE vandt udbuddet, og arbejderne er igangsat og forventes at løbe i efteråret 2015 og foråret 2016. I den periode udskiftes ca. 1.700 ældre master og udtjente armaturer.
  Arbejdet udføres som energirenovering efter et princip, hvor lånet tilbagebetales af den reducerede udgift til energi og drift. Den forventede tilbagebetalingstid er under 10 år.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2015:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -10.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -10.000
  Finansiering:

  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 02-12-2015, pkt. 246

  Anbefales.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Lars Berg Olsen (V)

  Økonomiudvalget, 09-12-2015, pkt. 608

  Anbefales.

 • Pkt. 609 Frigivelse af rådighedsbeløb - Pendlersti Jyllinge

  oekonomi-skema_-_pendlersti_mellem_jyllinge_og_stenloese_station.pdf

  Pkt. 609

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Pendlersti Jyllinge

  Sagsnr. 273706 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har sammen med Egedal Kommune fået tilsagn fra statens trafikpulje til etablering af en supercykelsti mellem Jyllinge og Stenløse Station. Der søges om indtægts- og udgiftsbevilling til projektet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der gives en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb vedr. udgifter til pendlersti fra Jyllinge bymidte til Stenløse Station,
  2. der gives anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb vedr. indtægter til pendlersti fra statens pulje til supercykelstier

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I foråret 2015 har forvaltningen, sammen med Egedal Kommune, søgt om tilskud fra statens ”pulje til supercykelstier og cykelparkering”. Baggrunden er et længerevarende lokalt ønske om en god cykelforbindelse mellem Jyllinge og Stenløse. Begge kommuner har fået tilsagn om støtte til projektet.

  I Roskilde Kommune omfatter projektet cykelstier og fortov på Møllevej, udvidelse af dobbeltrettet sti på Værebro, samt bedre sikkerhed i krydsene ved Agerskellet, Korskildevej og Blodhøjvej. Ved broen over Værebro Å forbedres oversigtsforhold og afmærkning. Jævnfør budgettekst 2016 dækker første delstrækning forløbet Rema 1000 til Statoil-tanken på Værebrovej.

  Midlerne i budget 2016 forventes anvendt til opmåling og projektering af hele ruten i Roskilde Kommune, undersøgelse af arealbehov, jorderhvervelse og igangsættelse af forudgående arbejde som flytning af vejudstyr m.m.

  I alt er projektet for Roskilde Kommunes andel vurderet til 10 mio. kr., hvoraf kommunens medfinansiering er 6 mio. kr., og det statslige tilskud er 4 mio. kr.
  Foruden det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb er der i strategisk anlægsplan i overslagsårene 2017-19 afsat i alt kr. 7,8 mio. kr. fordelt med 1,2 mio. kr. i 2017 fra Pendlersti fra Jyllinge Bymidte til Stenløse Station og i 2018 og 2019 6,6 mio. kr. til stier langs Værebrovej i blok 5.F.5, Jyllinge trafik.
  I 2016 er der afsat 1,8 mio. kr. i anlægsbudgettet ”pendlersti fra Jyllinge bymidte til Stenløse Station”. Der modtages 1,2 mio. kr. fra statens pulje vedr. supercykelstier. Disse midler skal bruges til udgifter til projektet.
  Projektet forventes startet: primo 2016
  Projektet forventet afsluttet: ultimo 2019

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015 og 2016. Se økonomi-skema i bilag.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-12-2015, pkt. 247

  Anbefales.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Lars Berg Olsen (V)

  Økonomiudvalget, 09-12-2015, pkt. 609

  Anbefales.

 • Pkt. 610 Frigivelse af rådighedsbeløb - Universitetsstien

  Pkt. 610

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Universitetsstien

  Sagsnr. 251671 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af rådighedsbeløb til projektering, arealerhvervelse samt anlæg af cykelsti mellem Trekronervej og Ternehaven. Derudover søges der er om indtægtsbevilling på 2,6 mio. kr. fra den nationale cyklistpulje, og en tilsvarende udgiftsbevilling til projektet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der gives en anlægsbevilling på 4 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb vedr. udgifter etablering af direkte cykelsti mellem Trekronervej og Ternehaven,
  2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. vedr. udgifter til etablering af direkte cykelsti mellem Trekronervej og Ternehaven,
  3. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. vedr. indtægter til cykelsti fra den nationale cyklistpulje.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Universitetsstien forbinder Trekroner og campus med Roskilde bymidte. Stien indgår i Roskilde kommunes cyklistplan, og etableringen af strækningen mellem Trekronervej og Ternehaven vil medføre en direkte, attraktiv og sikker forbindelse, og dermed understøtte indsatsen for at styrke samspillet mellem byen, universitetet og UCSJ.
  Projektet forventes startet: oktober 2015
  Projektet forventet afsluttet: december 2016

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2015:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -4.000
  Anlæg, indtægter 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -6.600
  Anlæg, indtægter 2.600
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -6.600
  Anlæg, indtægter 2.600
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 02-12-2015, pkt. 248

  Anbefales.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Lars Berg Olsen (V)

  Økonomiudvalget, 09-12-2015, pkt. 610

  Anbefales.

 • Pkt. 611 Indtægts- og udgiftsbevilling til Palles Gavebod

  Pkt. 611

  Indtægts- og udgiftsbevilling til Palles Gavebod

  Sagsnr. 248738 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen indstiller, at der gives en udgifts- og indtægtsbevilling til projektet Palles Gavebod.
  Palles Gavebod er folkebibliotekernes digitale site for de større børn. Projektet finansieres ved støtte fra Kulturstyrelsen og betaling fra andre kommuner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en udgifts- og indtægtsbevilling på 3,0 mio. kr. i 2016 og tilsvarende udgiftsbevilling til projektet Palles Gavebod under Roskilde Bibliotekerne.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Palles Gavebod er folkebibliotekernes digitale site for de større børn. Sitet er et sted, der formidler bibliotekets materialer på en sjov og kreativ måde. Kampagnerne skaber en kobling mellem det fysiske og digitale rum og har samtidig til formål at skabe et stærkt samarbejde mellem det lokale bibliotek og de lokale skoler.
  Fra april 2016 vil det nuværende Pallesgavebod.dk blive erstattet af et nyt site, som lige nu har arbejdstitlen ”PalleNext”.
  Pallesgavebod.dk har på nuværende tidspunkt i gennemsnit 9.000 besøg om ugen, og i perioder, hvor kampagner er kørende, er der op mod 13.000 besøg om ugen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015 og 2016, idet der søges om enslydende indtægts- og udgiftsbevilling i 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-12-2015, pkt. 164

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 09-12-2015, pkt. 611

  Anbefales.

 • Pkt. 612 Forlængelse af byggefrist

  Pkt. 612

  Forlængelse af byggefrist

  Sagsnr. 258466 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Køber af storparcellen Jernaldermarken 2, Trekroner, anmoder endnu engang om forlængelse af byggefristen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at købers anmodning om forlængelse af fristen for byggestart til den 30. juni 2016 imødekommes mod, at den stillede garanti forlænges tilsvarende.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Kommunen solgte med overtagelsesdag den 1. juli 2014 en storparcel, beliggende på Jernaldermarken 2. Købesummen var på 3,44 mio. kr.
  Køber stillede i forbindelse med købet den sædvanlige bankgaranti på 1 mio. kr. bl.a. til sikkerhed for påbegyndelse af byggeriet indenfor et år.
  Efter ansøgning fra køber, har byrådet tidligere den 2. september 2015 forlænget byggefristen til den 31. december 2015. Køber oplyste til dette møde, at man var i færd med at søge byggetilladelse, og at det i øvrigt var kommunens egne sagsbehandlingstider, der var årsag til, at byggefristen ikke kunne overholdes. Byggesag bekræftede til mødet, at der var modtaget en ikke fyldestgørende ansøgning om byggetilladelse den 17. marts 2015. Byggesag var indstillet på at samarbejde med køber om at nå frem til et projekt, som kunne resultere i en byggetilladelse.
  Siden hørte Byggesag ikke fra køber, og køber beklager nu, at den manglende fremdrift skyldes en miskommunikation mellem køber og købers arkitekt. Der søges derfor om yderligere forlængelse af byggefristen til den 30. juni 2016.
  Køber oplyser, at der igen pågår en positiv dialog med Byggesag, og at køber forventer at kunne indsende reviderede tegninger meget snart. Byggesag bekræfter, at der igen er kontakt med køber.
  Køber er indforstået med, at den meddelte bankgaranti forlænges med yderligere 6 måneder, hvis indstillingen tiltrædes.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 09-12-2015, pkt. 612

  Godkendt men byggefristen på denne ejendom vil ikke blive udsat igen.

 • Pkt. 613 Salg af fast ejendom(Lukket)

 • Pkt. 614 Eventuelt

  Pkt. 614

  Eventuelt

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 09-12-2015, pkt. 614

  - Møde med pendlere i Viby
  - Solgte parcelhusgrunde
  - Afgørelse fra Tilsynet