You are here

Referat

Dato: Onsdag, Januar 10, 2018 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 1 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 1

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 10-01-2018, pkt. 1

  Henning Sørensen havde lovligt forfald, Jette Henning var indkaldt som stedfortræder. Karsten Lorentzen var indkaldt som stedfortræder for Merete Dea Larsen, der har orlov.
  Fraværende: Henning Sørensen

 • Pkt. 2 Valg af næstformand

  Pkt. 2

  Valg af næstformand

  Sagsnr. 290813 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Valg af næstformand.

  Indstilling

  Det indstilles, at der vælges en næstformand.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I henhold til styrelsesloven skal Økonomiudvalget vælge en næstformand for udvalget.
  Borgmesteren er i henhold til samme lov født formand for Økonomiudvalget.
  Der er ikke noget krav, om at viceborgmesteren er næstformand i udvalget, men der er heller ikke noget til hinder for det.
  Økonomiudvalget kan vælge en næstformand blandt sine medlemmer, som anført. Medlemmerne er valgt på byrådets konstituerende møde den 4. december 2017.
  - Joy Mogensen (formand)
  - Henning Sørensen
  - Daniel Prehn
  - Tina Boel
  - Jeppe Trolle
  - Lars Lindskov
  - Henrik Stougaard
  - Bent Jørgensen
  - Merete Dea Larsen

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 10-01-2018, pkt. 2

  Henrik Stougaard blev valgt som næstformand.
  Fraværende: Henning Sørensen.

 • Pkt. 3 Orientering om valg af entreprenør til bygning af plejecenter ved Hyrdehøj

  Pkt. 3

  Orientering om valg af entreprenør til bygning af plejecenter ved Hyrdehøj

  Sagsnr. 265123 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget orienteres om resultat af udbud om valg af entreprenør til det kommende byggeri af plejecenter ved Hyrdehøj. Sundheds- og Omsorgsudvalget er styregruppe for det kommende plejecenter.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Det kommende plejecenter ved Hyrdehøj opføres med 64 plejeboliger samt 30 boliger til rehabilitering. Sidstnævnte med en mulighed for en samlet kapacitet med op til 60 borgere. Derudover etableres 10 plejeboliger til ældre udviklingshæmmede borgere.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte den 6. april 2017 projektforslaget for byggeriet. Projektforslaget, som er baseret på det vindende tilbud fra arkitektkonkurrencen fra 2016, danner baggrund for det endelige udbudsmateriale. Den 9. november 2017 blev udvalget orienteret om resultatet af prækvalifikationen, der havde til hensigt at finde de fem entreprenører, som skal byde på opgaven.
  Tildelingskriteriet er bedste forhold mellem pris og kvalitet. Ved bedømmelsen af tilbud vil tildeling af opgaven ske til den tilbudsgiver, der har den for bygherren bedste kombination af tilbudssum og kvalitet. Pris vægter 90 % af opgaven og kvalitet vægter 10 %.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget vil som styregruppe blive holdt orienteret om byggeprojektet, ligesom Økonomiudvalget som ansvarlig for bl.a. bygge- og anlægsarbejder for alle kommunale arealer inden for alle udvalgsområder i samarbejde med de relevante stående udvalg vil blive holdt orienteret. Endelig frist for at tage boliger og plejecenter i brug er fortsat ultimo 2019 eller primo 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 10-01-2018, pkt. 3

  Fraværende: Henning Sørensen.

 • Pkt. 4 Orientering om direktionens strategi 2018-2021

  Direktionens_strategi_2018-2021_af_21.12.2017.pdf

  Pkt. 4

  Orientering om direktionens strategi 2018-2021

  Sagsnr. 295531 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der orienteres om direktionens strategi, som der arbejdes med i hele indeværende byrådsperiode.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har i forlængelse af drøftelser i direktion og chefgruppen udarbejdet en ny strategiplan, der strækker sig over hele byrådsperioden. Strategien tager sit udgangspunkt i tre valgte signaturprogrammer, som fremadrettet bliver det bærende element i det administrative styringskoncept. I forhold til tidligere fokuserer strategien mere på at understøtte og styrke det tværgående samarbejde i hele kommunen og er mere direkte koblet op på politiske mål i kommunen.
  De tre signaturprogrammer er:

  1. En boligpolitik i balance, der knytter sig op på den politiske prioritering af området og det besluttede politiske fokus på at få en bæredygtig udbygning og tilpasning af alle kommunens bydele.
  2. En styrket ungeindsats, hvor visionen er at alle børn og unge skal opleve et fællesskab ved at være i uddannelse eller beskæftigelse. Målene skal fastlægges politisk i overensstemmelse med ambitionerne i reformen ”Bedre veje til uddannelse og job” fra 2017.
  3. Afbureaukratisering, der knytter sig op på et politisk ønske om at arbejde systematisk med at effektivisere, digitalisere og fjerne arbejdsgange, rutiner og procedurer, der fjerner tid fra den egentlige kerneopgave.

  I modsætning til tidligere er det direktionens ambition, at der skal arbejdes med programmerne i hele byrådsperioden og ikke blot i et enkelt år.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 10-01-2018, pkt. 4

  Fraværende Henning Sørensen.

 • Pkt. 5 Finansloven for 2018

  Hovedelementer_i_finansloven_for_2018.pdf

  Pkt. 5

  Finansloven for 2018

  Sagsnr. 300267 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er indgået forlig om finansloven for 2018 mellem regeringen og Dansk Folkeparti. De væsentligste elementer med relevans for kommunerne beskrives i sagen.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Finanslovsaftalen for 2018 blev vedtaget den 22. december 2017. Finanslovsaftalen er indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti
  I bilag fremgår en uddybende beskrivelse af de elementer i finansloven, der har særlig kommunal relevans i 2018.
  Den konkrete udmøntning af finanslovens enkeltelementer med konsekvens for Roskilde Kommune vil blive forelagt som konkrete sager i de relevante udvalg.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 10-01-2018, pkt. 5

  Fraværende: Henning Sørensen.

 • Pkt. 6 Opkrævning af garantiprovision

  Pkt. 6

  Opkrævning af garantiprovision på forsyningsområdet

  Sagsnr. 78141 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af afgørelse i Vestre Landsret er det nødvendigt at præcisere kommunens regler for opkrævning af garantiprovision i forbindelse med garantistillelse for Forsyningsselskabernes låntagning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Garantiprovision fra 2018 fastsættes fremover efter en konkret vurdering i de enkelte lånesager.
  2. Der fra 1. januar 2018 opkræves garantiprovision med 0,5 % af garantier ydet før 1. oktober 2010.
  3. Der godkendes en indtægtsbevilling på 350.000 kr. til merindtægter for garantiprovision.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Siden forsyningen pr. 1. januar 2010 blev udskilt i et selvstændigt selskab har kommunen ydet kommunal garanti for låneoptagelse for alle forsyningsarter, og på Byrådsmødet den 29. september 2010 blev den nuværende garantiprovision fastsat til 0,5 % efter vurdering af markedspris.
  Efter den såkaldte Sønderborgsag er Vestre Landsret i januar 2016 kommet frem til, at varmeforsyningsområdet er omfattet af EU´s regler om statsstøtte. Det betyder, at der efter reglerne om statsstøtte er krav om, at kommunerne skal opkræve provision på markedsvilkår, såfremt de stiller garanti for kommunale forsyningsselskaber på varmeforsyningsområdet.
  På den baggrund er det KL´s anbefaling, at kommunerne fremover på hele forsyningsområdet (varme, spildevand og vand mv.) opkræver provision på markedsvilkår, og hvis en kommune har stillet garanti uden at have opkrævet en provision til markedspris, skal der tages initiativ til at ændre provisionens vilkår således, at der fremadrettet opkræves en provision til markedspris. Det er dog KL´s vurdering, at provisionen ikke skal opkræves bagudrettet. Forsyningsselskabet skal således ikke betale for manglende opkrævning i tidligere år.
  Roskilde Kommune har som nævnt siden september 2010 opkrævet garantiprovision på 0,5 pct. på hele forsyningsområdet, hvilket for hele perioden vurderes at være i overensstemmelse med markedsvilkår, men i forbindelse med selskabsdannelsen i foråret 2010, inden den nuværende garantiprovision blev godkendt, blev der ikke opkrævet garantiprovision for garanti på et lån i forbindelse med selskabsdannelsen på forsyningsområdet. Der blev dengang ydet garanti for låneoptagelse på opr. 88,0 mio. kr. med en nuværende restgæld på 70,3 mio. kr. Dette lån skal der opkræves garantiprovision for fremadrettet i forhold til den nuværende restgæld. Provisionen fastsættes til den godkendte sats fra 2010, som udgør 0,5 % svarende til ca. 350.000 kr. Det er vurderingen, at det forsat er i overensstemmelse med markedsvilkår for garantiprovision på dette lån.
  Endelig anbefaler KL, at der ved garantistillelse fremover foretages en individuel kreditvurdering af selskaberne ved hver enkelt garantistillelse. Den konkrete provision vil således fremover blive fastsat i forbindelse med Byrådets behandling af kommunegarantien. Eventuelle eksterne omkostninger for kreditvurderingen refunderes af garantimodtager.

  Økonomi

  Sagen medfører en årlig forbedring af kassebeholdningen på ca. 350.000 kr.

  Økonomiudvalget, 10-01-2018, pkt. 6

  Anbefales.
  Fraværende: Henning Sørensen.

 • Pkt. 7 Gebyr til kommunen for underretninger om udlægsforretninger

  Pkt. 7

  Gebyr til kommunen for underretninger om udlægsforretninger

  Sagsnr. 288367 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Jf. Folketingets vedtagelse den 14. december 2017 har kommunerne fra 1. januar 2018 fået mulighed for at opkræve gebyr for underretning om udlægsforretninger ved manglende betaling af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune fra 1. januar 2018 opkræver gebyr for underretning om udlægsforretninger med kr. 450,00.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 29. marts 2017, at Roskilde Kommune overtog inddrivelsesopgaven vedrørende udlæg og begæring af tvangsauktion ved manglende betaling for fortrinsberettigede krav (ejendomsskat, byggesagsgebyrer til private, skorstensfejerbidrag, rottebekæmpelse m.v.).
  Loven indebærer, at kommunerne fra 1. januar 2018 kan opkræve de samme afgifter og gebyrer, som SKAT opkræver ved udlægsforretninger.
  Konkret betyder det, at der ved manglende betaling og endt rykkerprocedure opkræves minimum kr. 300,00 som hidtil i retsafgift samt kr. 450,00 i gebyr for underretning om udlægsforretning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Gebyrindtægten vil medvirke til at udmønte en allerede eksisterende indtægtskonto for gebyrer.
  Det skønnes, at der for ejendomsskatteraterne, der forfalder i januar og i juli, i alt vil ske ca. 400 underretninger, hvilket vil give en indtægt på ca. kr. 180.000. Ejendomsskat overgår fra 2021 til SKAT, hvor opkrævning sker direkte i forskudsskatten, øvrige fortrinsberettigede krav vil fortsat ligge hos kommunen.

  Økonomiudvalget, 10-01-2018, pkt. 7

  Anbefales.
  Fraværende: Henning Sørensen.

 • Pkt. 8 32 nye almene ungdomsboliger i Sankt Peders Stræde 7, skema A

  Pkt. 8

  32 nye almene ungdomsboliger i Sankt Peders Stræde 7, skema A

  Sagsnr. 293650 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sag vedrørende nyt projekt fra Boligselskabet Sjælland for etablering af 32 almene ungdomsboliger i Sankt Peders Stræde 7, 4000 Roskilde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. skema A til opførelse af 32 nye almene ungdomsboliger i afdeling Sankt Peders Stræde med en samlet anskaffelsessum på 39,446 mio. kr. godkendes
  2. kommunalt grundkapitalindskud på 3,945 mio. kr. godkendes
  3. kommunal garanti på 72,9 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 24,976 mio. kr. godkendes, og
  4. foreløbig årlig leje på 1.126 kr. pr. m2 ekskl. forbrug og incl. ungdomsboligbidraget godkendes

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Boligselskabet Sjælland har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A for etablering af 32 nye almene ungdomsboliger i ny afdeling Sankt Peders Stræde, beliggende Sankt Peders Stræde 7, 4000 Roskilde.
  Byggeriet er omfattet af den aftale, som er indgået mellem Boligselskabet Sjælland og kommunen om byggeret til Boligselskabet Sjælland, som vedtaget i Økonomiudvalget den 11. oktober 2016.
  Ejendommen har tidligere huset 29 boliger til døgninstitution, men disse er nu overflyttet til kommunens tilbud Psykiatriens Hus på Sct. Hans. Der etableres 32 ungdomsboliger med 21 1-rums boliger og 11 2-rums boliger. Der etableres til hver bolig toilet og badeforhold samt køkkenfaciliteter, som modsvarer kravene til en moderne ungdomsbolig. Der er indgået købsaftale om kommunens salg af ejendommen til Boligselskabet.
  Den samlede anskaffelsessum udgør 39,446 mio. kr., hvilket medfører et kommunalt grundkapitalindskud på 3,945 mio. kr. Samlet årlig boligudgift udgør 1.126 kr. pr. m2 ekskl. forbrugsudgifter og incl. ungdomsboligbidrag. En 1-rums ungdomsbolig på 37 m² koster ca. 3.472 kr. per måned i husleje ekskl. forbrug. En 2-rums ungdomsbolig på 50 m² koster ca. 4.692 kr. per måned i husleje ekskl. forbrug.
  Byggeriet er omfattet af eksisterende lokalplan nr. 146.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Kommunens grundkapitalindskud på 3,945 mio. kr. finansieres af budgettet til indskud i Landsbyggefonden. Kommunen yder 72,9% kommunal garanti for realkreditlånet svarende til en skønnet garantistillelse på 24,976 mio. kr.

  Økonomiudvalget, 10-01-2018, pkt. 8

  Anbefales.
  Fraværende: Henning Sørensen

 • Pkt. 9 Risikobaseret dimensionering - Beredskab

  Risikobaseret_Dimensionering.pdf Beredskabsstyrelsens_kommentarer.pdf Deloitte_analyse.pdf Forebyggelse.pdf Udrykningsstatistikker.pdf Indkvartering.pdf Scenariebeskrivelser.pdf

  Pkt. 9

  Risikobaseret dimensionering - Østsjællands Beredskab

  Sagsnr. 298280 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beredskabskommissionens forslag til plan for ny risikobaseret dimensionering i Østsjællands Beredskab skal jf. fællesskabets vedtægter godkendes af interessentkommunernes byråd.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Beredskabskommissionens forslag til risikobaseret dimensionering godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Beredskabskommissionen er på møde den 14. december 2017 blevet enige om en ny fælles risikobaseret dimensionering, som nu videresendes til behandling i byrådene. Plan for risikobaseret dimensionering er et teknisk dokument, der angiver det, der er nødvendigt for at yde en forsvarlig beredskabsfaglig indsats i henhold til beredskabsloven og den risikoprofil, der karakteriserer kommunerne i Østsjællands Beredskab.
  Forslaget er fagligt vurderet af Beredskabsstyrelsen, som har afgivet en række bemærkninger. Bemærkningerne har givet anledning til redaktionelle rettelser, som er indarbejdet i planen jf. bilag. Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer af indholdsmæssig karakter, og Beredskabsstyrelsens svar på høringen kan betragtes som en accept af den fremsendte plan.
  I den ny fælles model for risikobaseret dimensionering betragtes Østsjællands Beredskab som ét fælles beredskabsområde, og modellen udnytter de samlede ressourcer mere effektivt end tidligere. Det betyder, at der kan ske ændringer i sammensætning af mandskab og materiel i alle områder.
  Der er i godkendelse af modellen lagt vægt på, at den nuværende responstid i alle 8 kommuner fastholdes, hvilket betyder, at borgere og virksomheder vil opleve samme sikkerhedsniveau som hidtil.
  Udrykningssammensætningen vil bygge på hændelsestyper, og der tages i højere grad end tidligere udgangspunkt i hændelsens kompleksitet. Der vil eksempelvis komme færre udrykningsenheder til brand i en skraldespand. Til mere komplicerede hændelser vil der komme flere udrykningsenheder, dog kan de være sammensat fra flere forskellige steder.
  I den risikobaserede dimensionering fremgår et minimumsniveau for køretøjer og mandskab i de enkelte delområder. Hvordan modellen konkret skal udmøntes i stationer, mandskab og køretøjer, vil Beredskabskommissionen tage stilling til ultimo januar, når forslaget til risikobaseret dimensionering er behandlet af alle interessentkommuner, og efter inddragelse af MED-organisationen. Der er indarbejdet en høj grad af fleksibilitet i modellen, som betyder, at der er luft til at nå frem til en solid og holdbar løsning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 for Roskilde Kommune. Der er i Østsjællands Beredskabs budget 2018 og frem forudsat en besparelse på 5 mio.kr. på nye brandkontrakter. Såfremt forslag til risikobaseret dimensionering kan godkendes af alle parter, vurderes det realistisk at opnå en besparelse på 5 mio.kr. årligt fra juli 2018 og frem.

  Økonomiudvalget, 10-01-2018, pkt. 9

  Anbefales, under forudsætning af, at den nuværende responstid i alle 8 kommuner fastholdes, hvilket betyder, at borgere og virksomheder vil opleve samme sikkerhedsniveau som hidtil.
  Økonomiudvalget får forelagt en sag om modellen for udmøntning af den risikobaserede dimensionering.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke anbefale i det selv om vi fra EL anerkender, at forslaget ud fra de givne præmisser godt kan betegnes som acceptabelt, finder EL at den grundlæggende præmis - selve den fælleskommunale struktur - er grundlæggende uhensigtsmæssig ud fra Roskilde kommunes interesser, jfr. EL's forslag til byrådet, pkt. 351, byrådsmødet 20.dec.2017."
  Fraværende: Henning Sørensen.

 • Pkt. 10 Udpegning til Roskilde BOMI og Ramsøhallens bestyrelse

  Pkt. 10

  Udpegning til Roskilde BOMI og Ramsøhallens bestyrelse

  Sagsnr. 280382 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sag vedrørende udpegning af medlemmer til bestyrelserne for Roskilde BOMI og Ramsøhallen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der udpeges 3 byrådsmedlemmer til Roskilde BOMI
  2. Christian Harsløff, direktør for Social, Job og Sundhed udpeges som repræsentant for forvaltningen i Roskilde BOMI
  3. der udpeges 1 byrådsmedlem til bestyrelsen for Ramsøhallen

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der skal udpeges medlemmer til bestyrelsen for Roskilde BOMI og Ramsøhallens bestyrelse, som ikke blev udpeget ved den konstituerende møde den 4. december 2017.
  Til bestyrelsen for Roskilde BOMI skal der i henhold til vedtægterne udpeges 3 byrådsmedlemmer samt sundhedsdirektøren og arbejdsmarkedsdirektøren. Da sidstnævnte direktørposter er samlet i samme stilling, skal der alene udpeges direktøren for Social, Job og Sundhed, Christian Harsløf.
  Til bestyrelsen for Ramsøhallen skal der udpeges 1 byrådsmedlem.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 10-01-2018, pkt. 10

  Udsat.
  Fraværende: Henning Sørensen.

 • Pkt. 11 Mødeplan for Økonomiudvalget 2018

  Udkast_politisk_moedeplan_2018_-_forslag_1.pdf Udkast_politisk_moedeplan_2018_-_forslag_2.pdf

  Pkt. 11

  Mødeplan for Økonomiudvalget 2018

  Sagsnr. 293096 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget skal vedtage udvalgets mødeplan for februar måned 2018 og frem.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forslag 1 med afholdelse af samtlige fagudvalgsmøder om onsdagen og med afholdelse af 1 månedligt Økonomiudvalgsmøde forskudt 1-2 uger efter fagudvalgene og 1 uge forud for byrådets møde, eller
  2. forslag 2 med nuværende kadence fordelt på 3 hverdage godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Med udgangspunkt i mødeplanen for 2017, og ønske om alternativt forslag og styrelsesvedtægten er der udarbejdet to forslag, der tager hensyn til ferier, helligdage m.m. Juli måned er holdt mødefri.
  Der er fortsat taget udgangspunkt i, at der kan holdes gruppemøder inden alle månedens udvalgsmøder begynder, og at alle sager fra fagudvalg kan behandles i byrådet samme måned.
  Øvrige faste møder såsom KL-temamøder, seminarer m.v. er lagt ind i kalenderen for hele 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 10-01-2018, pkt. 11

  Forslag 2 blev godkendt med mødestart kl. 8.20.
  ØU den 24. januar flyttes til den 26. januar i forlængelse af seminaret.
  Mødet den 7. februar aflyses. Mødet den 14. februar forlænges til kl. 13.00 med frokost.
  Fraværende: Henning Sørensen.

 • Pkt. 12 Program for Økonomiudvalgets januar-seminar

  Program_for_Oekonomiudvalgets_januar-seminar_2018.pdf

  Pkt. 12

  Program for Økonomiudvalgets januar-seminar

  Sagsnr. 284856 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er udarbejdet program for Økonomiudvalgets seminar 25. og 26. januar.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at programmet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget holder strategi-seminar 25.-26. januar med deltagelse af direktionen.
  Forvaltningen foreslår følgende programpunkter:
  25. januar:

  • Byrådets arbejde i den kommende valgperiode ved borgmesteren
  • Nyt fra kommunaldirektøren
  • Boligpolitik i balance
  • Strategiske overvejelser om fremtidig økonomi
  • Alle i uddannelse
  • Ny Østergade

  26. januar:

  • Afbureaukratisering
  • Konkurrenceudsættelse

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Økonomiudvalget, 10-01-2018, pkt. 12

  Godkendt.
  Fraværende: Henning Sørensen.

 • Pkt. 13 Orientering om kørselstakst for Byrådsmedlemmers kørsel

  Pkt. 13

  Orientering om kørselstakst for Byrådsmedlemmers kørsel

  Sagsnr. 300434 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der orienteres om, at kommunen pr. 1. januar 2018 i henhold til de gældende regler herom fastlægger taksten godtgørelse ved kørsel i egen bil til den af staten udmeldte lave takst.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen orienterer om, at kommunen generelt pr. 1. januar 2018 ændrer på praksis omkring udbetaling af godtgørelse for kørsel i egen bil, således at godtgørelse udbetales efter den centralt fastsatte lave takst, som pr. 1. januar 2018 udgør 1,94 kr. pr. km.
  Kørselsgodtgørelse i kommunen skal efter reglerne i stort set, i alle tilfælde ske efter den lave takst. Det gælder også den kørsel som byrådsmedlemmer har som led i deres Byrådsarbejde, hvor der efter styrelseslovens § 16, stk. 10 er hjemmel til at udbetale kørselsgodtgørelse. Godtgørelsen sker i øvrigt fortsat efter reglerne i § 16, stk. 10.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Økonomiudvalget, 10-01-2018, pkt. 13

  Fraværende: Henning Sørensen.

 • Pkt. 14 Prioritering af midler fra Økonomiudvalgets pulje til store arrangementer 2018

  Ansoegning_Mindeloeb_for_Erling_J._Pedersen.pdf

  Pkt. 14

  Prioritering af midler fra Økonomiudvalgets pulje til store arrangementer 2018

  Sagsnr. 298910 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Cykle Ring ansøger om støtte til afholdelse af et mindeløb for fotografen Erling J. Pedersen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der bevilges et tilskud på 95.250 kr. til Roskilde Cykle Ring til at dække udgifter i forbindelse med afvikling af mindeløbet den 24. maj 2018.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Cykle Ring ansøger om et tilskud på 95.250 kr. til afholdelse af et mindeløb for fotografen Erling J. Pedersen. Erling skal mindes for hans mange år som aktiv cykelrytter og senere som landskendt cykelfotograf.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Som følge af momsrefusionsreglerne for kommuner vil der blive refunderet positivlistemoms på ovenstående tilskud, således at kommunens nettoudgift bliver 87.630 kr.
  Udgiften kan afholdes indenfor de afsatte midler på 704.000 i budget 2018 til store arrangementer under Økonomiudvalget. Der vil efter støtte til afholdelsen af mindeløbet være 616.370 kr. tilbage på budget 2018.

  Økonomiudvalget, 10-01-2018, pkt. 14

  Godkendt.
  Fraværende: Henning Sørensen.

 • Pkt. 15 Anlægsregnskab - salg af Bifaldet, Musicon

  Pkt. 15

  Anlægsregnskab - salg af Bifaldet, Musicon

  Sagsnr. 292920 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for salg af grundareal på Musicon.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 28. september 2016 pkt. 245 anlægsbevilling til salgsindtægt på 9.157.120 kr. og bevilling til salgsomkostninger på 300.000 kr. til salg af grundareal på Musicon.
  Ejendommen blev solgt med overtagelse 28. december 2016 til en salgspris på 9.157.120 kr. Salgsomkostninger beløber sig til 263.518 kr.

  Økonomi

  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 36.482 kr.
  Der har i 2017 været afsat et rådighedsbeløb på 59.802 kr., og afholdt et forbrug på 23.320 kr., svarende til en positiv kasseeffekt i 2017 på 36.482 kr. Beløbet tilgår kassebeholdningen 2017 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

  Økonomiudvalget, 10-01-2018, pkt. 15

  Anbefales.
  Fraværende: Henning Sørensen.

 • Pkt. 16 Anlægsregnskab - salg af storparcel på Lysalleen, Trekroner

  Pkt. 16

  Anlægsregnskab - salg af storparcel på Lysalleen, Trekroner

  Sagsnr. 299327 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for salg af storparcel på Lysalleen, Trekroner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 25. januar 2017 pkt. 18 anlægsbevilling til salgsindtægt på 46.738.600 kr. og bevilling til salgsomkostninger på 100.000 kr. til salg af storparcel på Lysalleen, Trekroner.
  Ejendommen er solgt med overtagelse 1. marts 2017 til en salgspris på 46.738.650 kr. Der har ikke været afholdt omkostninger i forbindelse med salget.

  Økonomi

  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 100.000 kr. og en merindtægt på 50 kr., svarende til en positiv kasseeffekt på 100.050 kr. Beløbet tilgår kassebeholdningen 2017 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

  Økonomiudvalget, 10-01-2018, pkt. 16

  Anbefales.
  Fraværende: Henning Sørensen.

 • Pkt. 17 Anmodning om optagelse af sag fra Jette Tjørnelund (V) vedrørende Tvind

  Ministersvar_Tvind.pdf

  Pkt. 17

  Anmodning om optagelse af sag fra Jette Tjørnelund (V) vedrørende Tvind

  Sagsnr. 276686 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Jette Tjørnelund (V) har bedt om, at denne sag optages på Skole- og Børneudvalgets dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Jette Tjørnelund (V) har bedt om at følgende optages på dagsordenen:
  ”Venstre foreslår, at Roskilde Kommune ophører med at visitere nye borgere til de i dagpressen omtalte tilbud, så længe det ikke kan påvises, at der ikke er en sammenhæng til Tvind.
  Der foretages pt. ingen ændringer i forhold til de borgere, som allerede er visiteret til omtalte tilbud.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 07-11-2017, pkt. 138

  Udvalget beslutter, at fremtidig visitation af borgere til de tilbud, der er en del af interessefællesskabet Tvind, afventer den undersøgelse, der er igangsat af de fem socialtilsyn i Danmark om, hvorvidt der er tale om en koncernlignende konstruktion for Tvind. De borgere, der allerede er visiteret til et tilbud, sker der ikke ændringer for. Når der foreligger en konklusion fra tilsynet, tages sagen op politisk igen.
  Forslaget blev sat til afstemning, for stemte Jette Tjørnelund (V), Karsten Lorentzen (O), Claus Larsen (A), Poul Andersen (A) og Bente Dieckmann (A) Imod stemte Jeppe Trolle (B) og Henrik Stougaard (Ø).
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde, og begærer sagen i byrådet. Det sker med bemærkning om, at det findes ulovligt at stoppe for visitationen i den foreliggende situation, idet der åbenlyst ikke foreligger noget sagligt fagligt grundlag herfor. Forvaltningens svar på spørgsmål 2 i sagen, som er implementeret i den endelige forslagstekst, er ikke i overensstemmelse med den faktiske retstilstand, jfr. bla. HjulmandKaptains notat af 4.11.2017.

  Økonomiudvalget, 15-11-2017, pkt. 470

  Pkt. 470 og pkt. 471 behandles samlet.
  Joy Mogensen, (A), Karim Arfaoui (A), Birgit Pedersen (F), Merete Dea Larsen (O), Lars-Christian Brask (V), Bent Jørgensen (V) anbefaler udvalgets indstilling.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke anbefale og henviser til sin bemærkning fra Skole- og Børneudvalget.
  Jeppe Trolle (B) kan ikke anbefale.
  Lars Lindskov (C) kan ikke anbefale.
  Der er kommet følgende mindretalsudtalelse fra Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti:
  "Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti ser intet grundlag for at betvivle forvaltningens juridiske vurdering og anerkender, at der i sagen om de lokale tilbud er tale om en politisk vurdering af forholdene. Partierne tager - ligesom flere andre partier - afstand fra samarbejde med institutioner og selskaber, der er mistænkt for ulovligheder eller at have forbindelse med ulovlige selskabskonstruktioner. Vi mener imidlertid, at det grundlæggende danske retsprincip om, at man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist, skal fastholdes. Partierne afventer derfor yderligere afdækning af de lokale tilbuds eventuelle kontakt til Tvind, før partierne kan tilslutte sig et ophør af samarbejdet."

  Byrådet, 29-11-2017, pkt. 307

  Der blev stillet forslag om at sende sagen tilbage til Økonomiudvalget. For stemte 22, bestående af A, B, F, Ø, C og O. Imod stemte 8 bestående af V. Forslaget blev vedtaget, sagen sendes tilbage til Økonomiudvalget.
  Fraværende: Evan Lynnerup

  Økonomiudvalget, 06-12-2017, pkt. 498

  Udsat med henblik på en ekstern juridisk vurdering på en lovlig beslutning. Jeppe Trolle, Lars Lindskov, Lars-Christian Brask og Jette Tjørnelund kan ikke godkende, at der indhentes en ekstern juridisk vurdering. Idet Venstre henviser til protokolbemærkning fra SBU i forbindelse med beslutningen som begrundelse for, at Venstre ikke er enige med resten af udvalget.
  Fraværende: Bent Jørgensen.

  Supplerende sagsfremstilling.

  Forvaltningen har indhentet en juridisk vurdering af sagen hos advokatfirmaet Bech Bruun. Det er ikke advokatfirmaets vurdering, at det vil være sagligt at ophøre med at visitere yderligere til de omhandlede tilbud, alene med den begrundelse, at de har tilknytning til Tvind, heller ikke med den begrundelse, at der pågår en undersøgelse ved de sociale tilsyn.
  Børne- og Socialministeren har efterfølgende i et svar af 14. december 2017 til Indenrigs- og Socialudvalget udtalt sig om kommunernes muligheder for at fravælge tilbud med en mulig forbindelse til Tvind, mens der pågår en undersøgelse ved de sociale tilsyn. Ministerens svar vedlægges som bilag.
  Forvaltningen kan på baggrund af anbefalingen fra advokatfirmaet Bech Bruun samt ministerens svar indstille, at der godkendes følgende protokolbemærkning, som den mest vidtgående:
  ”Roskilde Kommune har noteret sig, at de sociale tilsyn er ved at undersøge skolernes forbindelse til Tvind, herunder om skolerne drives på et ulovligt grundlag. Roskilde Kommune har et antal børn og unge med ophold i de pågældende tilbud, og byrådet finder den nuværende situation for utilfredsstillende for både børn og forældre. Kommunen ønsker kun at anvende tilbud, som opfylder betingelserne for at være godkendt efter lovgivningen. Kommunen anerkender, at indtil der foreligger en afgørelse fra de sociale tilsyn, vil visitationen skulle foregå ud fra en individuel konkret vurdering, der omfatter alle relevante tilbud, der er godkendt af det sociale tilsyn eller er omfattet af anden lovgivning. Men Roskilde Kommune er ikke forpligtet til at vælge tilbud med en tilknytning til Tvind, hvis der er andre tilbud, der er lige så egnede.”

  Økonomiudvalget, 10-01-2018, pkt. 17

  Udsat.
  Fraværende: Henning Sørensen.

 • Pkt. 18 Salg af Storparcel i Skousbo(Lukket)

 • Pkt. 19 Udbud af grund på Musicon(Lukket)

 • Pkt. 20 Salg af ejendom/råstoffer(Lukket)

 • Pkt. 21 Restaurant i Byens Hus(Lukket)

 • Pkt. 22 Eventuelt

  Pkt. 22

  Eventuelt

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 10-01-2018, pkt. 22

  - Klage over Borgerrådgiveren.
  - JN Data.
  - Vikingeskibsmuseet.
  Fraværende: Henning Sørensen.