You are here

Referat

Dato: Onsdag, Juni 10, 2015 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 270 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 270

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 10-06-2015, pkt. 270

  Godkendt.

 • Pkt. 271 Orientering om forbrugsoversigt pr. ultimo maj 2015

  forbrugsoversigter_pr._31._maj_-_bilag_til_oekonomiudvalget.pdf

  Pkt. 271

  Orientering om forbrugsoversigt pr. ultimo maj 2015

  Sagsnr. 265305 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder oversigt over budget og forbrug ultimo maj fordelt på udvalg og fagområder.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Grafen nedenfor viser hovedtallene ultimo maj, hvor en oversigt på hvert fagområde fremgår af bilaget. Tallet over udvalgssøjlen viser forskellen mellem forbrugsprocenterne i 2015 og 2014 i kr. Minus betyder, at der er brugt flere penge i 2015 end på samme tidspunkt i 2014.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Økonomiudvalget, 10-06-2015, pkt. 271

 • Pkt. 272 Orientering om likviditet pr. 31. maj 2015

  orientering_om_likviditeten_pr._31._maj_2015.pdf

  Pkt. 272

  Orientering om likviditet pr. 31. maj 2015

  Sagsnr. 265739 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. maj 2015. I bilag er endvidere opstillet prognose for udviklingen.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Likviditetsopgørelsen vil blive eftersendt, da opgørelsen ikke kan nå at være færdig inden udsendelse af dagsorden.

  Økonomiudvalget, 10-06-2015, pkt. 272

 • Pkt. 273 Orientering om IQ

  beskrivelse_af_iq.pdf

  Pkt. 273

  Orientering om IQ

  Sagsnr. 266689 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  IQ er den nye fælles vision, hvor Roskilde og Høje-Taastrup Kommuner skaber rammerne for et professionelt og virksomhedsrelevant vidensnetværk, hvor erhvervslivet, vidensinstitutionerne og kommunerne sammen udvikler og afprøver konkrete projekter, der kan skabe vækst, nye løsninger og arbejdspladser.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Visionen om IQ er en ny type lokalt forankret samarbejde, hvor Høje-Taastrup og Roskilde Kommuner skaber rammerne for et professionelt og virksomhedsrelevant vidensnetværk. IQ er organisationen, hvor erhvervslivet møder vidensinstitutionerne for sammen med kommunerne at udvikle konkrete projekter, der kan skabe vækst, nye løsninger og arbejdspladser.
  Roskilde Kommune er internationalt kendt for sine mange videns- og uddannelselsinstitutioner og huser i dag mange professionelle netværk på erhvervsområdet og er et eftertragtet og innovativt miljø for iværksættere, der trives i kommunens kreative kultur- og oplevelsesrum.
  Høje-Taastrup Kommune er en stærk erhvervskommune, som arbejder tæt sammen med erhvervslivet og huser en lang række førende virksomheder. Høje-Taastrup oplever i disse år stor tilflytning af arbejdspladser, hvor bl.a. Teknologisk Instituts primære forretning er udvikling for virksomheder.
  Nu skal næste skridt tages for at sikre, at alle kommunernes aktører - vidensinstitutionerne, erhvervslivet, borgerne og kommunen – kan få fuldt udbytte af, at kommunerne allerede er en smeltedigel af viden og samarbejde på tværs af vidensinstitutioner, erhvervslivet og det offentlige. IQ er navnet på den organisation, der skal sikre, at denne viden og dette samarbejde omsættes til konkrete muligheder for fortsat vækst gennem videndeling og udvikling.

  Resultater

  IQ skal skabe rammerne for, at såvel eksisterende som ny virksomhedsrelevant viden udveksles og udfordres blandt erhvervslivet, vidensinstitutionerne og kommunerne.
  IQ’s mål er
  - at skabe vækst, nye løsninger og nye arbejdspladser
  - at markedsføre kommunernes DNA og brande visionen om IQ
  - at sikre fødekæden fra folkeskole til uddannelsessystemet og erhvervslivet

  Tidsplan

  Inviterede parter mødes til en præsentation af IQ d. 9. juni 2015. Efter sommerferien skal interesserede parter tilmelde sig et forpligtende samarbejde, der sigter mod etablering af IQ’s organisation pr. 1. januar 2016.
  IQ’s organisation samt indhold er beskrevet i vedlagte bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  IQ er medlemsfinansieret, således betaler medlemmerne efter virksomhedens/ institutionens størrelse. Roskilde og Høje-Taastrup Kommuner vil finansiere opstart af IQ organisationen svarende til ca. 500.000 kr. hver. Der fremlægges en sag til politisk godkendelse, når interesserede virksomheder har indgået et forpligtende samarbejde.

  Økonomiudvalget, 10-06-2015, pkt. 273

 • Pkt. 274 Orientering om program til Byrådets augustseminar

  Pkt. 274

  Orientering om program til Byrådets augustseminar

  Sagsnr. 271189 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der orienteres om programmet for byrådets augustseminar 2015.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådets augustseminar 2015 afholdes i år på Kollekolle i Hareskovby. Programmet er en kombination af faglige oplæg og politiske drøftelser samt en inspirationstur i bus på Sjælland.
  Program torsdag den 27. august 2015
  - Ankomst kl. 9.30
  - Oplæg om strategi for sociale medier
  - Oplæg om strategisk byledelse fra Århus Universitet
  - Oplæg om byens hus, det lokale folkestyre og demokrati
  - Debat: Hvor bevæger det sig hen og hvad gør det ved vores demokrati
  - Ekskursion fra kl. 13.00-17.00 til Nordsjælland med inspiration
  Program fredag den 28. august 2015
  - Start kl. 9.00
  - Byrådets vision og indsatser drøftes
  - Oplæg om læringen fra udvalgenes studieture til Holland
  - Debat: Hvad kan vi opnå ved det Internationale samarbejde
  - Oplæg om Budget og økonomi
  - Oplæg om planstrategi og kommuneplan

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015, da der er afsat midler til byrådets seminar.

  Økonomiudvalget, 10-06-2015, pkt. 274

 • Pkt. 275 Orientering om administration af rådighedsreglerne

  tilsynet_med_kommunernes_administration_af_raadighedsreglerne_-_4._kvartal_2013.pdf

  Pkt. 275

  Orientering om administration af rådighedsreglerne

  Sagsnr. 270421 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemført en stikprøvekontrol af rådighedsadministrationen i Roskilde Kommune for 4. kvartal 2013. Styrelsen har undersøgt 27 hændelser og fundet 16 korrekt håndterede sager og 11 fejlbehæftede sager. Af de 11 fejlbehæftede sager skyldes de 9 en systematisk fejl.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fører tilsyn med kommunernes administration af reglerne om rådighed og sanktion efter reglerne i lov om aktiv socialpolitik. Styrelsen har gennemført en stikprøvekontrol af rådighedsadministrationen i sager om jobparate modtagere af kontanthjælp i Roskilde Kommune for 4. kvartal 2013.
  Styrelsen har udvalgt 27 sager og fundet, at der i 11 sager er tale om fejl.
  I 9 af disse 11 tilfælde er der tale om en systematisk fejl.
  Styrelsen vurderer, at Roskilde Kommune generelt har velfungerende procedurer til at opfange og registrere tilfælde med manglende overholdelse af rådighedspligten, men at kommunen bør sætte fokus på at sikre korrekt sanktionering i alle sager.
  Samlet set finder Styrelsen, at resultatet af tilsynet i Roskilde kommune ikke er tilfredsstillende, men vurderer samtidig, at kvaliteten kan forbedres væsentligt ved at rette op på den gennemgående systematiske fejl vedrørende afmelding.
  Rådighedsbegrebet dækker over, at ledige, der modtager en forsørgelsesydelse, løbende skal dokumentere, at de står til rådighed for at påtage sig et arbejde. I praksis sker det blandt andet ved, at de en gang ugentligt via et centralt IT-system, Jobnet, skal tilmelde sig som bekræftelse af, at de fortsat står til rådighed. Sker det ikke, udløser det centrale Jobnet automatisk en afmelding. Her kan en systematisk fejl opstå.
  Har en ledig borger for 3. gang overskredet den sidste fristdag for bekræftelse af rådighed, adviserer systemet jobcenteret om at sanktionere gennem fratræk i kontanthjælpen. Er borgeren fortsat ledig, vil pgl. typisk få gentilmeldt sig i løbet af nogle dage.
  Fejlen sker i de relativt få tilfælde, hvor borgeren gentilmelder sig præcis dagen efter den sidste fristdag. I de tilfælde vil borgeren teknisk set igen stå som tilmeldt i en ubrudt række af dage og har ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, så alligevel opfyldt betingelserne for rettidig tilmelding, selvom det altså skete en dag for sent. Jobcentrets opfattelse har været, at der i disse tilfælde er tale om for sen tilmelding, og det har ført til fratræk for 1 dag i kontanthjælpen - en sanktion, der af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering nu betragtes som en formel fejl. Roskilde Kommune finder hjemlen til denne opfattelse tvivlsom og vil tage sagen op med Styrelsen.
  Styrelsen bekræfter overfor Jobcenter Roskilde, at der er tale om en fejl, der også ses i andre kommuner ved rådighedstilsynsbesøg.
  Ud over den systematiske fejl er der konstateret to enkeltstående fejl i form af manglende sanktion, hvor der burde være sket sanktionering, og i en enkelt sag er der sket sanktionering, hvor der ikke var grundlag for det.
  Forvaltningen har gennemgået og rettet de fejl, der er fundet, men vil som nævnt tage spørgsmålet om sanktionering ved en dags for sen tilmelding op med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 02-06-2015, pkt. 67

  Fraværende: Jakob Bojsen (A)

  Økonomiudvalget, 10-06-2015, pkt. 275

 • Pkt. 276 Evaluering af Økonomiudvalgets studietur til Holland maj 2015

  Pkt. 276

  Evaluering af Økonomiudvalgets studietur til Holland maj 2015

  Sagsnr. 258331 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder en orientering om evalueringen af Økonomiudvalgets studietur til Holland den 20. – 22. maj 2015.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalgets studietur til Holland gik i maj 2015 til Rotterdam, Delft og Utrecht. Erfaringerne fra Økonomiudvalgets studietur til Holland i maj 2015 er indeholdt i nedenstående evaluering.

  Målet med turen var at se på ”Den fremtidige udvikling af Roskilde som universitetsby og samarbejdet mellem by, uddannelse og erhverv”.

  Rotterdam

  I Rotterdam startede besøget hos Rotterdam Partners, der er en sammenslutning af turistbureau, erhvervsforum og kommunens erhvervsservice. Rotterdam Partners er ansvarlige for turisme, marketing og branding of Rotterdam, erhvervssamarbejdet samt Rotterdams vækststrategi, hvilket sker i tæt samarbejde med den kommunale administration og det politiske niveau.
  RDM (Rotterdam forsøgscenter) er et forsøgscenter på ca. 40.000 m2 etableret i Rotterdam Havn af en sammenslutning på tværs af havnemyndighederne, det tekniske universitet samt professionshøjskolerne i Rotterdam i forening med private virksomheder. I RDM er der skabt et innovationsmiljø, der udarbejder bæredygtige tekniske løsninger på tværs. Parterne har investeret store millionbeløb i samarbejdet og for at skabe rammerne i et tidligere havneområde.

  Delft

  I Delft gik turen til Delft Universitet, der fortalte om deres strategiske samarbejde mellem universitetet og kommunen samt med det private erhvervsliv. Her var undervisningsmiljøet for de arkitektstuderende indrettet med fokus på at skabe sociale relationer og rum. Faciliteterne var for nyligt taget i brug og som kompensation for færre kvadratmeter, var der til stor inspiration anvendt midler til indretning i et meget rummeligt og hjemligt studiemiljø.
  I Delft fortsatte besøget til det kreative inkubatormiljø YES Delft. Her var der samlet op til 80 high tech entreprenører og virksomheder i et innovationsmiljø med studerende fra det tekniske universitet, hvor kommunale virksomhedskonsulenter understøttede de innovative processer i projekter som væksthusmiljøer og diverse workshops frem mod virksomhedens succes. Når virksomheden blev for succesfuld og voksede ud af YES Delft, blev der plads til andre nye entreprenører.
  I Delft bød Borgmesteren indenfor på rådhuset og fortalte om, hvordan byen havde etableret sig med uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet samt kort om et EU netværkssamarbejde for uddannelsesinstitutionerne.

  Utrecht

  I Utrecht besøgte vi Utrecht Science Park, som huser universitetet med ca. 50.000 studerende og en række større virksomheder. Udviklingen i Utrecht Science Park er gået ind i en ny fase, hvor der bygges endnu flere kollegier og flere virksomheder inviteres indenfor. Målet er at skabe et stort, attraktivt campusmiljø, der skal tiltrække studerende og fastholde dem efter endt uddannelse.

  Opsummering

  Økonomiudvalget blev præsenteret for flere former for samarbejde på tværs af kommunen, uddannelse og erhverv samt inspiration til den fremtidige udvikling af Roskilde som universitetsby. Erfaringerne fra studieturen viser, at Delft har potentiale som samarbejdsplatform både for kommunen, uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2015. Et eventuelt kommende samarbejde kan have budgetmæssige konsekvenser og vil indgå i de kommende års budgetdrøftelser.

  Økonomiudvalget, 10-06-2015, pkt. 276

  Erfaringer fra studieturen tages op i forbindelse med augustseminaret, hvor det er programsat.

 • Pkt. 277 Godkendelse af indsatser i visionen for 2015-2018

  indsatser_til_visionen_2015-2018.pdf

  Pkt. 277

  Godkendelse af indsatser i visionen for 2015-2018

  Sagsnr. 255196 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet godkendte den 29. april 2015 Roskilde Kommunes vision for perioden 2015-2018. Visionen skal udmøntes i 4 ligeværdige indsatser, som fremlægges til beslutning. Indsatserne er 1) Erhverv og viden, 2) ZebraByprojektet, 3) Bymidten som kraftcenter og 4) Kerneopgaven i fokus.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at indsatserne 1-4 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 29. april 2015 Roskilde Kommunes vision for perioden 2015-2018. I sagsfremstillingen fremgik det, at visionen skal udmøntes i 4 ligeværdige indsatser, som vil blive fremlagt på det kommende møde i byrådet til beslutning.
  Indsatserne er:
  1. Erhverv og viden
  Erhverv og viden er forankret i Økonomiudvalget, der fremlægger en årlig status på et byrådsseminar

  2. ZebraByprojektet
  ZebraByprojektet er forankret i den politiske følgegruppe for ZebraBy, der fremlægger en årlig status på et byrådsseminar.

  3. Bymidten som kraftcenter
  Bymidten som kraftcenter er forankret i Økonomiudvalget i tæt samarbejde med Plan og Teknikudvalget og Kultur og Idrætsudvalget. Der fremlægges en årlig status på et byrådsseminar.

  4. Kerneopgaven i fokus
  Kerneopgaven i fokus er forankret i Økonomiudvalget. Afhængigt af valg af konkrete projekter og kerneopgaver vil indsatsen blive placeret i et relevant fagudvalg, der fremlægger en årlig status på et byrådsseminar.
  Indsatserne har alle en række målsætninger og er beskrevet i vedlagte bilag.

  Økonomi

  Sagen medfører ingen økonomiske konsekvenser i 2015.
  Den økonomiske prioritering af de 4 indsatser vil indgå i de kommende års budgetdrøftelser.

  Økonomiudvalget, 03-06-2015, pkt. 258

  Sagen gennemskrives på baggrund af Økonomiudvalgets behandling og forelægges på næste Økonomiudvalgsmøde.

  Økonomiudvalget, 10-06-2015, pkt. 277

  Anbefales.

 • Pkt. 278 Nedbringelse af sygefravær - 2015 indsatser

  bilag_1_-_oversig_over_hr_aktiviteter_til_nedbringelse_af_sygefravaer.pdf bilag_2_-_arbejdspladser_med_hoejt_sygefravaer.pdf

  Pkt. 278

  Nedbringelse af sygefravær - 2015 indsatser

  Sagsnr. 187752 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sygefraværet har været stigende de sidste to år. Der er derfor et øget fokus på nedbringelse af sygefraværet i organisationen.

  Indstilling

  Sagen indstilles til drøftelse.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I efteråret 2014 besluttede Økonomiudvalget at indføre 1-5-14 modellen. Modellen er i foråret 2015 implementeret i hele kommunen, og der forventes at kunne ses en effekt i løbet af efteråret 2015. Sideløbende arbejder forvaltningen med at lave konkrete målrettede indsatser på de arbejdspladser, der gennem de sidste 3 år har haft et sygefravær over 6 %.
  I bilag 1 er listet de indsatser, som forvaltningen arbejder med i 2015 samt tidligere indsatser om nedbringelse af sygefravær.
  I bilag 2 findes en oversigt over de 20 arbejdspladser med højst sygefravær i 2014.
  I efteråret 2015 gennemføres trivselsundersøgelsen, som i den nye version indeholder en måling af arbejdspladsernes sociale kapital.
  Som opfølgning på trivselsundersøgelsen indsamles viden om social kapital på arbejdspladser med højt og lavt sygefravær.
  Hvis en organisations sociale kapital er høj, vil der som udgangspunkt være mindre behov for at have fokus på det trivselsbaserede fravær, hvilket vil øge organisationens nærværsprocent, med mindre der er mange langtidssyge medarbejdere med en ikke arbejdsbetinget årsag. Fra et litteraturstudie af Tage Søndergaard ”Trivsel og produktivitet – to sider af samme sag” ved vi, at høj trivsel/social kapital styrker en arbejdsplads produktivitet. Det er der desuden evidens for fra andre dele af den offentlige sektor.

  Beskrivelse af ny indsats i forlængelse af den kommende trivselsundersøgelse:

  Det undersøges, hvad kan vi lære af arbejdspladser med lavt sygefravær og deres måde at arbejde med Social Kapital, og hvordan arbejdspladser med højt sygefravær arbejder med Social Kapital?
  Hvad kendetegner disse typer af arbejdspladser, og hvordan de konkret arbejder med elementerne i Social Kapital, og hvordan det påvirker sygefraværet og sygefraværskulturen?
  Der inddrages desuden aspekter som ledelsesspænd, definition af roller og rammer og disse faktorers betydning for den sociale kapital og sygefraværet.
  Den indsamlede viden spredes til resten af organisationen og anvendes efterfølgende til at iværksætte indsatser på arbejdspladser med højt sygefravær.

  Fast Track ordning til sygemeldte ansat i Roskilde Kommune

  Der etableres en Fast Track indsats for alle sygemeldte, som er ansatte i Roskilde Kommune, hvor der så tidligt som overhovedet muligt sættes ind ved risiko for længerevarende sygdom - i tråd med 1-5-14 modellen.
  Der ansættes i Sygedagpengeafsnittet 2 Fast Track sagsbehandlere, hvis opgave bliver at give tidlig råd og vejledning til arbejdsledere og ansatte i Roskilde Kommune. Det konkrete arbejdssted får lavet en konkret opfølgningsplan af Fast Track sagsbehandleren, som endvidere kan igangsætte sideløbende indsatser. Bor den ansatte udenfor Roskilde Kommune giver Fast Track sagsbehandleren råd og vejledning til lederens samarbejde med den sygemeldtes myndighedskommune.
  Målet er via en tidlig, systematisk og målrettet indsats at undgå kvalitetstab ved ansattes ophør og ressourceforbrug til opkvalificering af nye, samtidig med at sygefraværsprocenten nedsættes hos Roskilde Kommunes ansatte. Udgiften på 1,0 mio.kr. forventes at kunne nedbringe sygedagpengeudgifterne til Roskilde Kommune med 1,5 mio.kr.

  Økonomi

  Interview og afrapportering forventes at kunne udføres for ca. 150.000 kr. med deltagelse af 6 – 8 arbejdspladser og finansieres indenfor administrationens ramme.
  Beskæftigelses- og Socialudvalget har den 2. juni ved udvalgets budgetsag behandlet indsatsen om fast track. Der foreslås afsat 1 mio. kr. i budget 2016 mod en forventet besparelse på sygedagpenge.

  Økonomiudvalget, 10-06-2015, pkt. 278

  Drøftet.

 • Pkt. 279 Frie Fagskoler i Roskilde

  2015_05_19_ansoegning_fra_roskilde_fri_fagskole_til_roskilde_kommune_3.pdf roskilde_fri_fagskoles_vedtaegter_2.pdf stiftende_generalforsamling_26_maj_2015_roskilde_fri_fagskole.pdf om_frie_fagskoler_2.pdf oekonomi_2.pdf til_oekonomiudvalget_20150602.pdf referat_af_stiftende_generalforsamling_26_maj_2015_roskilde_fri_fagskole.pdf bilag_ppp_til_stiftende_gf_2015.pdf bilag_2_b_ugeskema_rff_2.pdf bilag_2a_roskilde_fri_fagskole_skoleforloeb.pdf scn_-_hensigtserklaering.pdf

  Pkt. 279

  Frie Fagskoler i Roskilde

  Sagsnr. 271178 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Fri Fagskole ansøger om 200 timer konsulentbistand til belysning af økonomi og beskrivelse af konceptet til brug for godkendelse i undervisningsministeriet for den selvejende institution Roskilde Fri Fagskole.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  En gruppe initiativtagere bestående af Lotte Nowack, Janne Hjort Brask samt bestyrelsen for Ros Efterskole ønsker at etablere Roskilde Fri Fagskole, der får til formål at være brobygger til ungdomsuddannelserne på Sjælland. Der blev afholdt stiftende generalforsamling den 26. maj 2015.
  Skolen hører under kostskoleloven og vil kunne tilbyde forløb til unge fra 16 år og opefter. Skolens indtægt er baseret på forældrebetaling og statstilskud.
  Det er intentionen at starte med 30-70 elever fra august 2016, med et mål om 100-150 elever indenfor få år derefter. Eleverne bor på skolen, og der arbejdes på at leje egnede lokaler hos en af erhvervsskolerne i Roskilde.
  Initiativet er nærmere beskrevet i bilag, herunder brev til Økonomiudvalget og hensigtserklæring fra Erhvervsskolerne.
  For at kunne realisere skolen mener initiativtagerne, at der er behov for ressourcer til at få foretaget en detaljeret belysning af økonomien og beskrivelse af konceptet for Roskilde Fri Fagskole til brug for godkendelse i ministeriet. Initiativtagerne vurderer, at 200 konsulenttimer vil være tilstrækkeligt og ønsker dem disponeret fra juni til efteråret 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Økonomiudvalget, 10-06-2015, pkt. 279

  Der forelægges en ny sag på næste Økonomiudvalgsmøde, der skitserer en projektorganisation med inddragelse af erhvervsskolerne.
  I samme forbindelse ønskes en belysning af lovligheden af at støtte et sådant projekt samt i hvilket omfang en evt. præcedensvirkning kan begrænses.
  Fraværende: Lars-Christian Brask (grundet inhabilitet)

 • Pkt. 280 Pantesikkerhed

  Pkt. 280

  Pantesikkerhed

  Sagsnr. 270891 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har et sælgerpantebrev på 914.246 kr., tinglyst i ejendommen Vibygårdsvej 50, der tilhører Viby Friskole. Sælgerpantebrevet har oprykkende prioritetspanteret efter et realkreditlån på oprindeligt 5.925.000 kr. Skolen søger nu om, at kommunen som pantekreditor vil respektere yderligere et realkreditlån på 1 mio. kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune imødekommer Viby Friskoles anmodning, således at sælgerpantebrevet fremover tillige respekterer yderligere et realkreditpantebrev på 1 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Viby Friskole købte i 2010 det gamle rådhus i Viby, beliggende Vibygårdsvej 50. Købesummen var aftalt til 9.250.000 kr., og den blev berigtiget dels som mageskifte med friskolens oprindelige ejendomme på Vestergade, dels ved kontant betaling og endelig ved udstedelse af et sælgerpantebrev på 914.246 kr.
  Dette sælgerpantebrev har i dag oprykkende prioritetspanteret efter et realkreditlån på oprindeligt 5.925.000 kr. - restgæld i dag omkring 5,6 mio. kr.
  Skolen ønsker nu at optage et nyt realkreditlån på 1 mio. kr., hvis provenu skal anvendes til en igangværende hovedrenovering af skolen, herunder taget.
  Skolen spørger i den anledning, om kommunen vil være indstillet på, at sælgerpantebrevet fremover tillige respekterer renoveringslånet.
  Samtidig med optagelse af renoveringslånet er det hensigten, at det eksisterende realkreditlån omlægges til et mere gunstigt realkreditlån. Den offentlige ejendomsvurdering udgjorde den 1. oktober 2014 9.300.000 kr., heraf grundværdi 3.294.100 kr.
  Man må antage, at en hovedrenovering betyder en forøgelse af pantets værdi, således at kommunens sikkerhed – også selvom kommunen fremover tillige respekterer et nyt lån på 1 mio. kr. – ikke forringes væsentligt. Endvidere indikerer den aktuelle offentlige vurdering og den aftalte købesum tilbage i 2010, at kommunens sælgerpantebrev er pænt sikret.
  Sælgerpantebrevets hovedstol indeholder en forrentning på 2% p.a. fra udstedelsesdagen og frem til pantebrevet forfalder til fuldstændig indfrielse den 1. september 2020. Sælgerpantebrevet afdrages ikke.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Økonomiudvalget, 10-06-2015, pkt. 280
  Anbefales.

 • Pkt. 281 Godkendelse af bemyndigelse af interimbestyrelsen for fusion af beredskaber

  Pkt. 281

  Godkendelse af bemyndigelse af interimbestyrelsen for fusion af beredskaber

  Sagsnr. 264557 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Interimbestyrelsen for Østsjællands Beredskab skal godkendes til at godkende beredskabsdirektørens organisationsplan og personalemæssige dispositioner, herunder nødvendige personaletilpasninger, personalepolitiske tiltag mv.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at bemyndigelsen af Interimbestyrelsen for Østsjællands Beredskab til at godkende beredskabsdirektørens organisationsplan og personalemæssige dispositioner, herunder nødvendige personaletilpasninger, personalepolitiske tiltag mv., godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  KL understreger, at ”Med henblik på opbygningen af Beredskab Østsjælland skal Interimbestyrelsen bemyndiges af de enkelte Kommunalbestyrelser til at godkende beredskabsdirektørens organisationsplan og personalemæssige dispositioner, herunder nødvendige personaletilpasninger, personalepolitiske tiltag mv.”.
  Derfor indstilles det, at Økonomiudvalget bemyndiger Interimbestyrelsen for Østsjællands Beredskab til at godkende beredskabsdirektørens organisationsplan og personalemæssige dispositioner, herunder nødvendige personaletilpasninger, personalepolitiske tiltag mv.
  Der er udarbejdet en ensartet sagsfremstilling til de 8 kommuner, så de respektive Økonomiudvalg kan godkende bemyndigelsen på junimødet 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Økonomiudvalget, 10-06-2015, pkt. 281

  Godkendt.

 • Pkt. 282 Politik for sociale indsatser på voksenområdet

  2015-06-04_vision_og_maal_i_politik_for_sociale_indsatser_paa_voksenomraadet.pdf

  Pkt. 282

  Politik for sociale indsatser på voksenområdet samt ”Resultater i Roskilde”

  Sagsnr. 261253 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Efter byrådets fastlæggelse af vision for Roskilde Kommune 2015-18 forelægges forslag til politik for sociale indsatser på voksenområdet samt forslag til nye mål i ”Resultater i Roskilde”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Politik-papiret med vision, politiske mål og målemetoder godkendes
  2. De foreslåede ”Resultater i Roskilde” godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har tidligere besluttet, at der skal udarbejdes én samlet politik for sociale indsatser på voksenområdet, som bygger videre på de visioner og indsatser, der var i sidste periode, suppleret med vægt på tryghed, kvalitet i kerneopgaven og samskabelse med lokalsamfundet.
  Beskæftigelses- og Socialudvalget har tidligere valgt, at det særlige fokus i denne byrådsperiodes politik skulle være på faglighed gennem en aktiv rehabiliterende tilgang, sammentænkning af beskæftigelses- og social­området, samspil med civilsamfundet i et inklusionsperspektiv, samskabelse som en del af nye veje til velfærd, udvikling af psykiatrien i lyset af regeringens handleplan og inddragelse af virksomheder i et CSR-perspektiv.
  Der har været afholdt to offentlige temamøder om disse emner, og der er kommet gode synspunkter frem fra borgere og pårørende, Handicaprådet og Brugerrådet for Sårbare Voksne, virksomheder og medarbejdere på området. Forvaltningen har holdt dialogmøde med Handicaprådet om et udkast til vision og politiske mål.
  På den baggrund foreslås følgende vision, som adresserer byrådets overordnede vision 2018 og giver kontinuitet ift. sidste byrådsperiodes vision:
  ”Roskilde Kommunes vision er at styrke den enkelte borgers tryghed og muligheder i livet gennem uddannelse, stærke fællesskaber og en solid kerneservice. Vi vil være kendte for at have fokus på kerneopgaven, hvor borgere med behov for sociale indsatser får en virksom støtte fra et fællesskab mellem kommunale medarbej­dere, civil­samfund og erhvervsliv, så den enkelte kan leve en tilværelse så tæt på det, som den enkelte ønsker og formår. Vi vil fremme innovation og nye samarbejdsformer generelt.”
  Byrådets politiske mål for styrkelse af de sociale indsatser foreslås at være:
  - Kerneopgaven i fokus: Borgeren skal være tryg ved, at der er fokus på borgerens samlede livssituation med sammenhæng og kvalitet i støtten, hvad enten denne ydes rehabiliterende eller kompenserende af kommunens egne medarbejdere, andre fagpersoner, pårørende eller frivillige.
  - Borgeren skal tilbydes en (re-)habiliteringsorienteret indsats som understøtter udvikling eller fastholdelse af borgerens egenmestring og et mere selvstændigt liv.
  - Som led i den enkeltes (re-)habilitering skal flere unge med handicap og/eller psykisk sårbarhed støttes til at være i uddannelse eller have praktik/arbejde på almindelige arbejdspladser.
  - Der skal være flere civilsamfunds-tilbud i samskabelse med kommunen, der inkluderer borgere med handicap og/eller psykisk sårbarhed.
  - Som førende kommune søger vi aktivt nye veje og muligheder i nytænkningen af kernevelfærden og i samskabelse med lokalsamfundet.
  I vedhæftede notat er forslag til ”Politik for sociale indsatser på voksenområdet” med vision, politiske målsætninger, målopfølgning samt handlingsplaner beskrevet. Ligeledes fremgår forslag til Resultater i Roskilde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 02-06-2015, pkt. 73

  Anbefales, med enkelte redaktionelle ændringer.

  Økonomiudvalget, 10-06-2015, pkt. 282

  Anbefales.

 • Pkt. 283 Godkendelse af frivilligpolitik

  hoeringssvar_aeldreraadet.pdf hoeringssvar_natteravnene.pdf hoeringssvar_frivillig_center_roskilde.pdf hoeringssvar_boerns_voksenvenner.pdf hoeringssvar_bruger-_og_paaroerenderaadet_paa_kristiansminde.pdf hoeringssvar_3f_seniorer_roskildeegnen_og_faglige_seniorer_sektion_midtsjaelland.pdf sammenfatning_af_hoeringssvar.pdf forslag_til_frivilligpolitik.pdf

  Pkt. 283

  Godkendelse af frivilligpolitik

  Sagsnr. 266823 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 5. marts 2015 at sende forslag til frivilligpolitik i høring. Frivilligpolitikken har nu været i høring hos de frivillige sociale foreninger, Ældrerådet og bestyrelsen for Frivilligcenter Roskilde og fremlægges med henblik på endelig beslutning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til frivilligpolitik godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forslaget til frivilligpolitik har været i høring hos de frivillige sociale foreninger, Ældrerådet og bestyrelsen for Frivilligcenter Roskilde i perioden den 5. marts – 17. april 2015. Der er modtaget 6 høringssvar, som fremgår af bilag sammen med et sammendrag af høringssvarene, hvor også forvaltningens bemærkninger til høringssvarene fremgår.
  Forslaget, som Sundheds- og Omsorgsudvalget sendte i høring, tager udgangspunkt i den eksisterende vision og målsætninger for frivilligpolitikken, hvor der er formuleret forslag til nye konkrete politiske mål.
  Politikkerne i Roskilde Kommune er kendetegnet ved at have en overordnet vision og målsætninger, og nogle konkrete politiske mål. Der udarbejdes efterfølgende handleplaner i forhold til hvilke indsatser, der skal iværksættes, for at opnå de konkrete politiske mål.
  Af de 6 høringssvar giver de 5 høringssvar udtryk for tilfredshed med processen frem mod en ny frivilligpolitik og indholdet i det forslag til frivilligpolitik, som har været i høring. En høringspart har fremsat et mindre ændringsforslag. Bestyrelsen for Frivilligcenter Roskilde har fremsat en række ændringsforslag til særligt vision og målsætninger i frivilligpolitikken.
  På baggrund af de indkomne høringsforslag foreslår forvaltningen, at der sker en justering af den tredje målsætning, så den bliver følgende ”De frivillige sociale foreninger og Roskilde Kommune har hver sine styrker og mål. Forskelligheden er også en styrke. Det er afgørende, at samspillet foregår med respekt, tillid og forståelse for hinandens roller og vilkår.” Samtidig foreslås det, at det første konkrete mål suppleres med, at det skal være muligt for borgerne at få kendskab til de frivillige sociale foreninger ved anvendelse af digitale platforme ”og forskellige andre medier”.
  Forslaget til frivilligpolitik fremgår af bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-05-2015, pkt. 51

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 13-05-2015, pkt. 240

  Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Joy Mogensen (A), Karim Arfaoui (A), Jeppe Trolle (B), Henrik Stougaard (Ø) og Birgit Pedersen (F) besluttede at udsætte sagen til næste økonomiudvalgsmøde.
  Lars-Christian Brask (V), Bent Jørgensen (V), Merete Dea Larsen (O) og Lars Lindskov (C) anbefaler indstillingen.

  Økonomiudvalget, 03-06-2015, pkt. 260

  Sagen sendes tilbage til Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-06-2015, pkt. 72

  Udvalget er enigt om, at forslaget til frivilligpolitik suppleres, således at under politiske målsætninger bliver 2. punkt:
  "Etablere konstruktive og smidige samarbejder mellem kommunen og frivillige aktører, hvor målet er fælles innovation, dialog og nytænkning omkring udvikling af velfærdsområdet", og under politiske målsætninger bliver 3. punkt:
  "De frivillige sociale foreninger og Roskilde Kommune har hver sine styrker og mål. Det er derfor afgørende, at samspillet foregår med respekt, tillid og forståelse for hinandens roller og vilkår. Frivillige løser de opgaver, som normalt ikke vil være løst. Frivilligt arbejde har til formål at hjælpe eller gøre noget for andre, og frivilligt arbejde er ulønnet. Frivillige er ikke alternativ arbejdskraft i forhold til kommunens ansatte. Medarbejderne har det faglige ansvar og løser myndighedsopgaver, kerneopgaver samt driftsopgaver. Frivillige kan indgå som supplement i opgaveløsningen".
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A)

  Økonomiudvalget, 10-06-2015, pkt. 283

  Anbefales.

 • Pkt. 284 Oprettelse af ekstra modtageklasse

  Pkt. 284

  Oprettelse af ekstra modtageklasse

  Sagsnr. 269423 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune oplever en stigning i antallet af børn med flygtningebaggrund, der skal have undervisningstilbud i kommunens modtageklasser. Der er behov for i 2015 at oprette ekstra undervisningstilbud, hvorfor der søges om en tillægsbevilling på 3,2 mio. kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en bevilling på 3,2 mio. kr. til oprettelse af ekstra modtageklasse og undervisningstilbud i Clavis som følge af flere nyankomne børn med flygtningestatus, som finansieres af kassen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har siden 2013 oplevet en stor stigning i antallet af flygtninge. Stigningen i antallet af flygtninge medfører også en stigning i antallet af børn i skolealderen, der skal have undervisning i kommunens modtageklasser på Hedegårdenes Skole, ligesom der er en stigning i antallet af unge, der skal have undervisning i ungeklassen på Clavis.
  Der forventes i alt i 2015 en stigning i antallet af børn i skolealderen, som betyder, at der skal etableres en ekstra modtageklasser og et særligt tilbud for udsatte børn samt et større tilbud i ungeklassen på Clavis.
  Der er ikke refusion på disse udgifter til undervisning, som kommunerne er pligtige til at varetage, og som der gives tilskud til via bloktilskudsordningen.
  Forvaltningen følger nøje udviklingen i antallet af flygtninge og familiesammenførte, og arbejder med systematisk at kunne planlægge behovet for blandt andet kommende behov for undervisningstilbud.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 3,2 mio. kr. i 2015.
  Beløbet til ekstra modtageklasse forventes at stige til 6,8 mio. kr. i 2016, som det også fremgår af budgetsagen. Forvaltningen forventer, at der tilføres penge med midtvejsreguleringen til denne opgave, som også indgår i de centrale økonomiforhandlinger.

  Skole- og Børneudvalget, 02-06-2015, pkt. 90

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 10-06-2015, pkt. 284

  Anbefales.

 • Pkt. 285 Godkendelse af valgfag

  beskrivelse_medborgerskab_og_frivillighed_-_cykling_uden_alder.pdf

  Pkt. 285

  Godkendelse af valgfag

  Sagsnr. 270876 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Tjørnegårdsskolen ansøger om godkendelse af valgfaget ”medborgerskab og frivillighed – Cykling uden alder”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til valgfaget ”medborgerskab og frivillighed – Cykling uden alder” godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Folkeskoleloven giver mulighed for oprettelse af valgfag udover de, som er beskrevet i valgfagsrækken. Disse nye valgfag skal godkendes af byrådet.
  Tjørnegårdsskolen har beskrevet vedhæftede forslag til valgfag i medborgerskab og frivillighed – ”Cykling uden alder”.
  Formålet med valgfaget er at bidrage til, at eleverne forstår sig selv og andre som en del af samfundet, som de både påvirker og påvirkes af. Og at eleverne stifter bekendtskab med de muligheder, den enkelte borger har for at kunne gøre en forskel for sine medmennesker. Eleverne danner sig viden og erfaringer med at begå sig frivilligt.
  Eleverne uddannes til at være piloter til cykelrickshaws for ældre borgere i ”Cykling uden alder” i samarbejde med plejecentrene, og der arbejdes på at etablere samarbejde med det lokale asylcenter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Skole- og Børneudvalget, 02-06-2015, pkt. 92

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) tager forbehold.

  Økonomiudvalget, 10-06-2015, pkt. 285

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) tager forbehold.

 • Pkt. 286 Principper for udvikling af Kildegården

  principper_for_udviklingen_af_kildegaarden_-_bilag.pdf

  Pkt. 286

  Principper for udvikling af Kildegården

  Sagsnr. 269240 Økonomiudvalget punkt

  Resume

  Forvaltningen foreslår principper for en helhedsplan for Kildegården. Forvaltningen foreslår, at Helligkorsvej 3 sælges, som et led i arbejdet med at optimere faciliteter og brug af bygninger til områdets brugere.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. principper for det videre arbejde med helhedsplan for Kildegården godkendes,
  2. principper for aktørernes fordeling på områder godkendes, og
  3. forvaltningen sonderer mulighederne for salg af Helligkorsvej 3 med henblik på at anvende indtægten til at skabe funktionsopdelte bygninger og fleksible lokaler til områdets brugere i overensstemmelse med visionen for Kildegården.

  Beslutningskompetence

  Byrådet
  Plan- og Teknikudvalget har indstillingskompetencen vedrørende indstillingens punkt 1. Kultur- og Idrætsudvalget har indstillingskompetencen vedrørende indstillingens punkt 2. Økonomiudvalget har indstillingskompetencen vedr. indstillingens punkt 3.

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 26. november 2014, punkt 387, at der skal etableres et kraft-center for kultur-, idræts- og fritidslivet på Kildegården. Der er siden formuleret en vision for området godkendt af Økonomiudvalget den 18. marts 2015, punkt 112.
  Med afsæt i visionens vægtning af mangfoldighed, fællesskab og fleksibilitet fremlægger forvaltningen principper for en helhedsplan for Kildegården, som skal være rammesættende for det videre arbejde med helhedsplanen i forhold til:
  - Områdets fremtidige karakter og indretning
  - Trafik og vigtige forbindelser
  - Det ny Idræts- og Bevægelsescenter
  - Boligudvikling langs Møllehusvej/ Helligkorsvej
  På baggrund af det hidtidige arbejde med indplacering af aftenskolerne på Kildegården sonderer forvaltningen mulighederne for salg af Helligkorsvej 3 til anden side med henblik på en fremtidig anvendelse, der spiller sammen med visionen for Kildegården. Sammen med Kildegårdens brugere arbejdes videre på at skabe funktionsopdelte bygninger, hvor brugerne samarbejder om faciliteterne på tværs af foreninger, og en eventuel salgsindtægt skal anvendes til at skabe de nødvendige rammer. I forbindelse med et eventuelt salg, vil forvaltningen fremlægge et dagsordenspunkt vedrørende dette.
  På baggrund af de foreslåede principper udarbejder forvaltningen et forslag til en helhedsplan i dialog med nuværende og kommende brugere af Kildegården. Herunder er der dialog med brugerne af Gartnergården med henblik på at finde mulige alternative løsninger til deres aktiviteter.
  De nye funktioner i området, som beskrives i principperne for helhedsplanen, kræver ændringer af kommuneplanens rammebestemmelser, hvorfor forvaltningen planlægger en indledende offentlig høring i efteråret 2015. I samme periode vil forvaltningen også fremlægge forslag til den endelige helhedsplan for Kildegården til politisk godkendelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. På sigt kan der forventes indtægter ved et salg af de kommunale arealer, der udlægges til boligudvikling.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-06-2015, pkt. 107

  Indledningsvis gjorde forvaltningen opmærksom på, at beslutningskompetencen vedr. indstillingens punkt 3 er Økonomiudvalget.
  Anna Bondo Nielsen (Ø) stillede ændringsforslag vedr. indstillingens punkt 1, således at afsnittet "Drift af private aktører" udgår af bilaget. Forslaget blev sat til afstemning. For stemte Anna Bondo Nielsen (Ø), imod stemte de øvrige 4 udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  Herefter blev indstillingens punkt 1 anbefalet.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Daniel Prehn Nielsen (A)

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2015, pkt. 93

  Indledningsvis gjorde forvaltningen opmærksom på, at beslutningskompetencen vedr. indstillingens punkt 3 er Økonomiudvalget.
  Indstillingens punkt 2 anbefales.

  Økonomiudvalget, 10-06-2015, pkt. 286

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) følger Anna Bondo Neilsens bemærkning fra Plan- og Teknikudvalget.

 • Pkt. 287 Roskilde Bibliotek - leasing af udvidet sorteringsanlæg

  Pkt. 287

  Roskilde Bibliotek - leasing af udvidet sorteringsanlæg

  Sagsnr. 212395 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvidelse af bibliotekets sorteringsanlæg vil skabe grundlag for produktivitetsforbedringer. Sagen vedrører leasingkontrakt med en 10-årig løbetid om udvidelse af sorteringsanlæg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der indgås en leasingkontrakt med en 10-årig løbetid til udvidelse af sorteringsanlæg.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget.

  Sagsfremstilling

  Biblioteket har indhentet tilbud på udvidelse af det eksisterende sorteringsanlæg, således at kapaciteten forøges og arbejdsgange lettes. Fuldt indfaset forventes anlægget at give en produktivitetsforbedring på én fuldtidsstilling. Anskaffelsessummen forventes at blive ca. 1,5 mio. kr.
  Anskaffelsen kan ske via leasing over 10 år med ca. 160.000 kr. pr. år. Udover den faste leasingaftale vil der skulle regnes med serviceudgifter knyttet til anlægget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Sorteringsanlægget indebærer en produktivitetsforbedring på én fuldtidsstilling, ca. 450.000 kr. Den årlige ydelse incl. service vil være ca. 250.000 kr. og kan således afholdes inden for bibliotekets driftsbudget, hvor der så samtidig vil være en årlig netto-produktivitetsgevinst på ca. 200.000 kr. årligt.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2015, pkt. 99

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 10-06-2015, pkt. 287

  Godkendt.

 • Pkt. 288 Lokaler til Roskilde Kulturforening

  Pkt. 288

  Lokaler til Roskilde Kulturforening

  Sagsnr. 270866 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kulturforening har ansøgt om brug af kommunale faciliteter til brug for fredagsbøn i en midlertidig periode i forbindelse med ombygning af foreningens lokaler.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kulturforening får tildelt tid i Himmelevhallen fredage i tidsrummet kl. 12-14 gældende for skoleåret 2015/16.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kulturforening står for at skulle have ombygget foreningens lokaler. I den forbindelse mangler foreningen et sted til at afholde den ugentlige fredagsbøn for foreningens ca. 400 medlemmer.
  Forvaltningen har undersøgt mulige steder at stille til rådighed i en midlertidig periode for at imødekomme det muslimske samfund i Roskilde Kommune.
  Forvaltningen anser Himmelevhallen som et velegnet sted, da der er gode P-muligheder, og hallen kan rumme det ønskede antal personer. Hvis foreningen tildeles faciliteten, vil den ikke kunne anvendes af Himmelev Skole i dette tidsrum.
  Det kan oplyses, at Roskilde Kommune tidligere har udlånt kommunale faciliteter til kirkelige handlinger, fx pinsegudstjenester i Folkeparken til Roskilde Domprovsti.
  Roskilde Kulturforening har desuden søgt Folkeoplysningsudvalget om lokaler til deres folkeoplysende aktiviteter. Foreningen vil kunne søge om ledige kommunale faciliteter til disse efter reglerne i folkeoplysningsloven.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2015, pkt. 95

  Tuncay Yilmaz (A) erklærede sig inhabil og forlod mødet under sagens behandling.
  Indledningsvis gjorde forvaltningen opmærksom på, at Kultur- og Idrætsudvalget har beslutningskompetencen i denne sag.
  Godkendt.
  Karsten Lorentzen (O) kan ikke tiltræde indstillingen og begærer sagen i byrådet.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

  Økonomiudvalget, 10-06-2015, pkt. 288

  Oversendes til byrådets behandling.

 • Pkt. 289 Forslag til lokalplan 619 for dagligvarebutik ved Ro´s Have (endelig behandling)

  forslag_til_lokalplan_619_dagligvarebutik_ved_ros_have.pdf behandling_af_indsigeler_og_bemaerkninger_til_forslag_til_lokalplan_619.pdf udbygningsaftale_mellem_roskilde_kommune_og_reitan_ejendomsudvikling_a_s.pdf anmodning_om_udbygningsaftale.pdf elisagaardsvej-afmaerkning.pdf elisagaardsvej-situationsplan.pdf tvaersnit_ny_hoejresvingsbane_paa_elisagaardsvej.pdf

  Pkt. 289

  Forslag til lokalplan 619 for dagligvarebutik ved Ro´s Have (endelig behandling)

  Sagsnr. 256455 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  En bygherre ønsker at etablere en ny dagligvarebutik ved Ro´s Have, øst for Ro´s Torv. Projektet kræver en ny lokalplan.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 619 med tilhørende udbygningsaftale godkendes endeligt.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Bygherre ønsker at opføre en dagligvarebutik på 1.200 m2 ved Ro´s Have 2, se kortbilag. Byrådet vedtog den 28. maj 2014, punkt 241, at igangsætte lokalplanlægningen for projektet. Den 25. februar 2015, punkt 34, vedtog byrådet, at sende forslaget til lokalplanen i offentlig høring.
  Arealet er omfattet af kommuneplanens rammeområde 3.CR.19 og er udlagt til centerområde med mulighed for boliger, butikker, liberale erhverv, hotel, restaurant og lignende offentlig og privat service samt offentlige formål. Området er også omfattet af område C3 i lokalplan 423 for Indre Københavnsvej. Gældende lokalplan muliggør ikke en dagligvarebutik på den ønskede lokalitet. For at kunne realisere projektet er det derfor nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan. Lokalplanen skal blandt andet sikre, at dagligvarebutikken indpasses i lokalområdet under hensyn til terræn og eksisterende boliger. Lokalplanen skal desuden fastlægge bestemmelser for beplantning og bebyggelsens ydre fremtræden, så der bliver skabt en sammenhæng med de omkringliggende bebyggelser.
  Da butikken placeres ved et trafikbelastet sted, har forvaltningen lavet en undersøgelse af projektets betydning for trafikken. Undersøgelsen viser, at projektet kan få en betydning for trafikafviklingen i krydset mellem Elisagårdsvej og Københavnsvej. For at undgå en negativ påvirkning af trafikafviklingen vil bygherre betale for en svingbane til projektområdet med tilhørende cykelsti og fortov. Projektet er beskrevet i bilag. Forvaltningen vurderer, at det beskrevne projekt kan reducere den negative trafikpåvirkning i tilstrækkelig grad. Derfor fremlægges der sammen med lokalplanen et forslag til en udbygningsaftale.
  I høringsperioden har forvaltningen modtaget to høringssvar, se bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Det er en ekstern rådgiver, der har udarbejdet lokalplanforslaget i samarbejde med forvaltningen. Rådgiveren betales af bygherre.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-06-2015, pkt. 106

  Godkendt.
  Udvalget besluttede desuden, at der på et senere møde skal fremlægges en sag om eventuel overførsel af vejen til offentlig vej.
  Anna Bondo Nielsen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen med henvisning til den tidligere fremsatte mindretalsudtalelse ved byrådets møde den 25. februar 2015, punkt 34.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Daniel Prehn Nielsen (A)

  Økonomiudvalget, 10-06-2015, pkt. 289

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) henholder sig til Anna Bondo Nielsens bemærkning fra Plan- og Teknikudvalget.

 • Pkt. 290 Forslag til lokalplan 612 og kommuneplantillæg 7 for Jyllinge Nordmark (til høring)

  bilag_1_-_notat_indledende_hoering.pdf bilag_2_-_forslag_til_lokalplan_612_for_jyllinge_nordmark.pdf bilag_3_-_forslag_til_tillaeg_7_til_kommuneplan_2013.pdf bilag_4_-_notat_supplerende_redegoerelse.pdf bilag_4a_-_planlaegningstilladelse_fra_naturstyrelsen.pdf bilag_4b_-_natura_2000_konsekvensvurdering.pdf bilag_4c_-_juridisk_notat_bech-bruun.pdf bilag_5_-_miljoevurdering.pdf

  Pkt. 290

  Forslag til lokalplan 612 og kommuneplantillæg 7 for Jyllinge Nordmark (til høring)

  Sagsnr. 242772 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som led klimasikring af Jyllinge Nordmark skal der udarbejdes en ny lokalplan for området. Lokalplanen erstatter den gældende lokalplanlægning i området. Lokalplanen kræver ændring af kommuneplanen samt gennemførelse af en miljøvurdering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 612 for Jyllinge Nordmark, kommuneplantillæg 7 og tilhørende miljøvurdering godkendes til offentlig høring fra den 26. juni til 6. september 2015, og
  2. der afholdes borgermøde med politisk repræsentation den 25. august 2015.

  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Den 3. oktober 2013, punkt 250, vedtog Teknik- og Miljøudvalget at igangsætte udarbejdelse af en ny samlet lokalplan for Jyllinge Nordmark med fokus på klimatilpasning. Lokalplanen kræver en ændring af kommuneplan 2013, og Økonomiudvalget har på møde den 2. september 2014, punkt 401, besluttet, at udarbejde kommuneplantillæg 7.
  Under planprocessen har der været gennemført en indledende høring i perioden 22. december 2014 til 25. januar 2015. Sammenfatning af de i alt 4 høringssvar samt forvaltningens vurdering fremgår af vedlagt notat - se bilag.
  Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan og forslag til kommuneplantillæg, hvor kommuneplantillægget fastsætter den overordnede ramme for lokalplanen - se bilag.
  Lokalplanen har til hovedformål at klimasikre Jyllinge Nordmark mod fremtidige stormfloder, stigende vandstand i fjorden og øget nedbør. Udgangspunktet er, at undgå fremtidige skader på bygninger i området. Lokalplanen danner samtidigt det planlægningsmæssige fundament for realisering af diger langs fjorden og Værebro Å. Herudover har lokalplanen til formål at sikre, at Jyllinge Nordmark fortsat kan udvikle sig til en attraktiv bydel med afsæt i de iboende kvaliteter – grønne og blå omgivelser, kulturhistoriske værdier og et tæt fællesskab.
  Den planlægningsmæssige argumentation bag de to planforslag er uddybet i supplerende notat - se bilag. Her skal det særligt bemærkes, at forvaltningen lægger op til en politisk stillingtagen til, om en grundejer skal fratages sin nuværende udstykningsret til to parceller på ejendom ved Råmosegrøften, idet ejendommen er vandlidende.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering - se bilag. Miljøvurderingen sendes i høring sammen med planforslagene.
  Denne sag skal ses i sammenhæng med igangsætning af VVM-vurdering af det konkrete kystbeskyttelsesanlæg, som skal sikre Jyllinge Nordmark mod oversvømmelser. Der henvises til anden sag på denne dagsorden.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Omkostninger til planarbejdet afholdes indenfor allerede afsatte midler.
  Det bemærkes, at afhængig af byrådets endelige beslutning om lokalplanens indhold kan der blive rejst krav om overtagelse af arealer jf. bilag. Realisering af digeanlæg og stiforløb langs fjord og å sker som en del af sag om kystsikring og indgår derfor ikke som en del af lokalplanens sagsfremstilling.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-06-2015, pkt. 110

  Peter Madsen (V) og Lars Berg Olsen (V) stillede ændringsforslag - med henvisning til V's tidligere fremførte om, at stiprojektet er uønsket og risikerer at forsinke selve kystsikringsprojektet - at stien udtages af lokalplanforslaget. Forslaget blev sat til afstemning. For stemte Peter Madsen (V) og Lars Berg Olsen (V). Imod stemte de øvrige 4 udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  Udvalget anbefalede herefter forvaltningens indstilling med den præcisering, at det samlede anlæg incl. det tilknyttede stiforløb skal omfattes af VVM-vurderingen.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A)

  Økonomiudvalget, 10-06-2015, pkt. 290

  Anbefales.
  V følger V's bemærkninger fra Plan- og Teknikudvalget.

 • Pkt. 291 VVM-vurdering af anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark

  udkast_til_debatoplaeg.pdf

  Pkt. 291

  VVM-vurdering af anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark

  Sagsnr. 270571 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kommunen bør gennemføre en VVM-redegørelse for det fysiske anlægsprojekt ved fjorden og Værebro Å til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark er VVM-pligtigt,
  2. vedlagte udkast til debatoplæg for VVM godkendes og sendes i høring sammen med forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for Jyllinge Nordmark, og
  3. der holdes fælles borgermøde om VVM, lokalplan og kommuneplantillæg for Jyllinge Nordmark.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 29. april 2015, punkt 118, at fremme projekt for anlæg ved fjorden og Værebro Å til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark. Projektet er omfattet af regler om VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet). Forvaltningen har foretaget en VVM-screening og vurderer, at anlæggene kan have en væsentlig indvirkning på miljøet. Kommunen bør derfor gennemføre en VVM-redegørelse.
  I et andet punkt på dagsordenen behandles forslag til lokalplan 612 og kommuneplantillæg 7 for Jyllinge Nordmark. Planforslagene er ledsaget af forslag til miljøvurdering.
  En miljøvurdering vedrører planlægningen, mens en VVM-redegørelse alene vedrører det fysiske anlægsprojekt. Indholdsmæssigt vil der være meget stort sammenfald. Analyser og baggrundsrapporter vil i vidt omfang kunne genbruges.
  En VVM-proces skal indledes med en offentlig høring, hvor alle kan komme med ideer og forslag til, hvilke forhold og alternativer VVM-redegørelsen skal belyse. Udkast til debatoplæg er vedlagt. Forvaltningen foreslår, at debatoplægget sendes i høring sammen med forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. Forvaltningen vil i øvrigt koordinere VVM-processen og den øvrige myndighedsbehandling, så der er sammenfald mellem høringer og politiske behandlinger. Forvaltningen forventer, at byrådet kan vedtage VVM-redegørelsen inden sommerferien 2016 samtidig med at projektet godkendes endeligt efter øvrig lovgivning.
  Ud over at være myndighed er kommunen foreløbig bygherre, indtil der er oprettet et digelag. Forvaltningen vil inddrage repræsentanter for det kommende digelag samt for Frederikssund og Egedal kommuner, da projektet vil berøre arealer i de to kommuner.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Byrådet har jf. pkt. 266 af 18. juni 2014, afsat 44,1 mio. kr. til etablering af kystbeskyttelse. Heraf er 13,3 mio. kr. afsat til finansiering af kystsikringen i Jyllinge Nordmark. Udgifter til VVM-redegørelsen vil blive afholdt inden for denne ramme.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-06-2015, pkt. 111

  Anbefales med den præcisering at VVM-vurderingen skal omfatte det samlede anlæg incl. det tilknyttede stiforløb.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A)

  Økonomiudvalget, 10-06-2015, pkt. 291

  Anbefales.

 • Pkt. 292 Godkendelse af skema A - tilbygning af ældreboliger ved Toftehøjen

  Pkt. 292

  Godkendelse af skema A - tilbygning af ældreboliger ved Toftehøjen

  Sagsnr. 195574 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Plejecenteret Toftehøjen, Viby moderniseres og udvides med 18 almene ældreboliger. Der foreligger ansøgning om godkendelse af skema A til etablering af 18 almene boliger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. skema A for 18 boliger godkendes med en samlet anskaffelsessum på 33,696 mio. kr.,
  2. den samlede årlige boligudgift på 1.209 kr. pr. m2. ekskl. forbrugsudgifter godkendes, og
  3. der ydes en foreløbig kommunegaranti på anslået 74,11 % af lånet, svarende til ca. 22,008 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen i Ramsø Ældreboligselskab henvendte sig i juni 2013 til Roskilde Kommune med en plan om at modernisere plejecenter Toftehøjen. Samtidig var det bestyrelsens ønske at købe en ledig nabogrund og opføre i alt 18 ældreboliger. I forhold til tilbygningen af ældreboliger, blev der i budget 2014 afsat 3,2 mio. kr. til formålet. Roskilde Kommunes andel på de 10 % af anlægssummen til nybyggeriet udgør dog 3,370 mio. kr. Den endelige kommunale andel kendes først ved udformningen af skema B.
  Der bygges ikke servicearealer.
  Plan- og Teknikudvalget godkendte den 6. maj 2015 ændring af lokalplan 616 således det er muligt at opføre de ønskede ældreboliger på grunden. De nye ældreboliger ved Toftehøjen forventes at være færdige ultimo 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2015.

  Skema A-behandling

  Det samlede støtteberettigede areal (boligdelen) udgør 1.170 m2. Der etableres 18 to-rums boliger med et areal (inklusiv andel af gangareal/fællesareal) på 65 m2.
  Den samlede anskaffelsessum finansieres jfr. almenboliglovens § 118 stk. 1, og §6 i lov nr. 490 af 12.6.2009, således:
  18 boliger inkl. fællesarealer

  Realkreditlån 88% 29,696 mio. kr.
  Kommunal grundkapital 10 % 3,370 mio. kr.
  Beboerindskud 2% 0,674 mio. kr.
  I alt 33,696 mio. kr.

  Den kommunale grundkapital på 10 % er Roskilde kommunes udgift til opførelse af boligerne, der finansieres af det i budget 2014 afsatte beløb på 3,2 mio. kr.
  Det bemærkes, at beløbet er anslået og kan ændres, når skema B (det endelige budget) foreligger, og skal behandles af byrådet.
  Der forventes en foreløbig kommunegaranti på 74,11 % af realkreditbelåningen, svarende til ca. 22,008 mio. kr. Kommunegarantien påvirker ikke kommunes låneramme.
  Driftsbudget:
  Af det udarbejdede driftsbudget (som er en integreret del af skema A) fremgår, at lejens størrelse andrager kr. 1.209,- pr. m2, hvilket svarer til kr. 6.549,- pr. bolig pr. måned ekskl. forbrugsudgifter, IT og fællesantenne.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-06-2015, pkt. 65

  Anbefales.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A).

  Økonomiudvalget, 10-06-2015, pkt. 292

  Anbefales.

 • Pkt. 293 Godkendelse af vedtægter for selskab til køb af vindmølleandele

  udkast_til_vedtaegter_roskilde_groen_energi_as.pdf udkast_til_aendrede_vedtaegter_roskilde_forsyning_holding_as.pdf tillaeg_til_ejerstrategi.pdf

  Pkt. 293

  Godkendelse af vedtægter for selskab til køb af vindmølleandele

  Sagsnr. 265310 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der forelægges vedtægter for et nyt selskab i regi af Roskilde Forsyning til elproduktion, køb af vindmølleandele samt tilhørende ejerstrategi.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Vedtægter for Roskilde Grøn Energi A/S godkendes.
  2. Vedtægtsændringer for Roskilde Forsyning Holding A/S godkendes.
  3. Tillæg til ejerstrategi godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 25. marts 2015, punkt 73, at anmode Roskilde Forsyning om at oprette et selskab til at købe vindmølleandele og de tilhørende oprindelsesgarantier og at overføre de afsatte 2,55 mio. kr. til selskabet.
  Siden beslutningen har forvaltningen i samarbejde med Roskilde Forsyning og med bistand fra advokatfirma udarbejdet udkast til vedtægter, vedtægtsændringer i holdingselskabet samt tillæg til ejerstrategi. Disse dokumenter forelægges nu til godkendelse med henblik på, at Roskilde Forsyning kan gennemføre de fornødne møder, så selskabet kan stiftes og de reserverede vindmølleandele indkøbes.
  Teknisk er der tale om, at der oprettes et selskab efter elforsyningsloven. Formålet er formuleret således at det eventuelle afkast af investeringen kan benyttes til investering i anden energiproduktion på basis af vedvarende energi. Hvis fx kommunen vil investere i solceller på de kommunale ejendomme, vil denne opgave også kunne varetages af selskabet. Så vidt muligt er vedtægterne udformet, så de følger de øvrige selskaber i Roskilde Forsyning. Formålet lyder:
  ”Selskabets formål er at varetage elproduktion baseret på vedvarende energi og besidde ejerandele i selskaber, der udøver elproduktionsvirksomhed baseret på vedvarende energi, samt efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet virksomhed. Selskabets aktiviteter skal bidrage til Roskilde Kommunes målsætning om nedbringelse af CO2-udledning.”
  Ændringerne i holdingselskabets vedtægter vedrører alene, at det nye selskabs aktiviteter bliver omfattet af holdingselskabets formål, og at aktiekapitalen i holdingselskabet øges. Det vil sige ændringer i punkt 1.3 og 2.1 i holdingselskabets vedtægter.
  Tillægget til ejerstrategien indebærer, at der er tæt dialog og medbestemmelse om anvendelse af det eventuelle afkast af vindmølleinvesteringen. Det indgår således: ”Hvert år, når det aktuelle overskud er kendt, skal Roskilde Grøn Energi A/S have en dialog med Roskilde Kommune om anvendelse af overskud.” og ”Nye investeringer skal forudgående forelægges for Roskilde KommunesKlima- og Miljøudvalg”.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Der er i budget 2015 afsat 2,55 mio. kr. til dannelse af selskab og køb af vindmølleandele.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-06-2015 pkt. 75

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 10-06-2015, pkt. 293

  Anbefales.

 • Pkt. 294 Frigivelse af rådighedsbeløb for 2015 til plejecenter ved Hyrdehøj

  Pkt. 294

  Frigivelse af rådighedsbeløb for 2015 til plejecenter ved Hyrdehøj

  Sagsnr. 265123 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med opførelse af det kommende plejecenter ved Hyrdehøj anmodes om frigivelse af rådighedsbeløbet i budget 2015 til anlæg af plejecenteret.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb på 1 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Med budget 2015 er der afsat i alt 71 mio. kr. i årene 2015-2018 til at opføre et nyt plejecenter i Roskilde Kommune, der kan tages i brug i 2018.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget har den 7. maj 2015 godkendt tids- og handleplan for planlægning og etablering af plejecenteret.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2015-2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015 2016 2017 2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Anlæg, indtægter
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Anlæg, indtægter
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Anlæg, indtægter
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-06-2015, pkt. 66

  Anbefales.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A

  Økonomiudvalget, 10-06-2015, pkt. 294

  Anbefales.

 • Pkt. 295 Frigivelse af rådighedsbeløb - PCB renovering af institutioner

  Pkt. 295

  Frigivelse af rådighedsbeløb - PCB renovering af institutioner

  Sagsnr. 96789 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har afsat 3,0 mio. kr. i 2015 til PCB renovering af institutioner og beløbet søges hermed frigivet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 3,0 mio. ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til PCB renoveringer af institutioner.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er i budget 2015 afsat 3,0 mio. kr. til PCB renovering af institutioner.
  Midlerne bruges til at analysere, oprense og evt. udskifte de PCB forurenede dele af Børnehuset Dommervænget samt Børnehuset Vindinge, så indeklimakoncentrationerne kan nedbringes til de af sundhedsstyrelsen accepterede niveauer.
  Projekterne er igangsat og forventes færdigudført med udgangen af året.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2015:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -3.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -3.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdning 0

  Klima- og Miljøudvalget, 02-06-2015 pkt. 77

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 10-06-2015, pkt. 295

  Anbefales.

 • Pkt. 296 Frigivelse af rådighedsbeløb - Genopretning af kommunale ejendomme 2015

  oekonomiskema_kmu.pdf

  Pkt. 296

  Frigivelse af rådighedsbeløb - genopretning af kommunale ejendomme 2015

  Sagsnr. 96789 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der anmodes om en budgetomplacering fra Genopretning af kommunale ejendomme (ikke borgernære anlæg) til Genopretning af kommunale ejendomme (borgernære anlæg). Det fulde rådighedsbeløb søges herefter frigivet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der afsættes tillæg på 1,5 mio. kr. til det i forvejen afsatte rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2015 vedr. ”udgifter til genopretning af kommunale ejendomme (borgernære anlæg)”. Beløbet finansieres ved omplacering af 1,5 mio. kr. fra ”genopretning af kommunale ejendomme (ikke borgernære anlæg)”.
  2. der gives en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til ”genopretning af kommunale ejendomme (borgernære anlæg)”.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der søges en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til genopretning af kommunale ejendomme. Midlerne prioriteres brugt på skoleområdet, og derfor søges der om en budgetomplacering af rådighedsbeløbet på 1,5 mio. kr. fra anlægsprojektet ”Genopretning af kommunale ejendomme (ikke borgernære anlæg)”.
  De kommunale ejendomme har et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb, som ikke kan indhentes af de ordinære driftsbudgetter. Derfor har der gennem flere år været afsat genopretningspuljer.
  Midlerne til genopretning anvendes til:
  - Facadeudskiftning og facaderenovering på Østervangsskolen
  - Udskiftning af nedslidte vand- og varmerør på Margretheskolen
  Projekterne forventes igangsat i maj måned 2015, og forventes færdigudført med udgangen af året.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Se økonomiskema i bilag.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-06-2015 pkt. 78

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 10-06-2015, pkt. 296

  Anbefales.

 • Pkt. 297 Anlægsregnskab vedr. ombygning Margrethehøj

  Pkt. 297

  Anlægsregnskab vedr. ombygning Margrethehøj

  Sagsnr. 269289 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for ombygning af Margrethehøj/Hørhus.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der aflægges regnskab over anlægsbevilling på 4.500.000 kr. til ombygning af Margrethehøj/Hørhus, bevilget af byrådet den 18. december 2013.
  Anlægsregnskabet skal godkendes af byrådet. jf. Kasse- og regnskabsregulativet.
  da forbruget er over 2 mio. kr.
  Regnskabet udviser udgifter for i alt 4.526.430 kr. Der er således et merforbrug på 26.430 kr. i forhold til den givne bevilling. Der er ingen kasseeffekt i 2015. Merforbruget er fragået kassen i tidligere år.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Merudgiften på 26.430 kr. er finansieret via kassebeholdningen i tidligere år.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 02-06-2015, pkt. 74

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 10-06-2015, pkt. 297

  Anbefales.

 • Pkt. 298 Indtægts- og Udgiftsbevilling til projektet Samvær med mennesker med demens

  Pkt. 298

  Indtægts- og udgiftsbevilling til projektet Samvær med mennesker med demens

  Sagsnr. 270484 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune deltager i et samarbejde med Socialstyrelsen i projektet ”Samvær med mennesker med demens – kurser til pårørende”. Projektet er finansieret af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og slutter den 31. december 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 334.052 kr. i 2015 og en tilsvarende udgiftsbevilling til projektet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Socialstyrelsen om kurser for pårørende til mennesker med demens. Formålet med kurset er at reducere de negative sociale og psykiske virkninger, der følger med, når man er pårørende til mennesker med demens.
  Projektet skal styrke de pårørendes mestringsevne og forbedre deres samvær med deres demensramte familiemedlemmer. Marte Meo metoden, som anvendes på demensområdet i Roskilde Kommune, vil indgå som centralt element i tilbuddene til de pårørende.
  Roskilde Kommune afholder i 2015 to kursusforløb for henholdsvis ægtefæller og voksne børn.
  Kurserne evalueres i efteråret 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Roskilde Kommune har fået bevilget 334.052 kr. i 2015, og der søges om en indtægts- og en udgiftsbevilling på beløbet.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-06-2015, pkt. 69

  Anbefales.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A).

  Økonomiudvalget, 10-06-2015, pkt. 298

  Anbefales.

 • Pkt. 299 Indtægts- og Udgiftsbevilling til klippekortsmodel om øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere

  Pkt. 299

  Indtægts- og Udgiftsbevilling til klippekortsmodel om øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere

  Sagsnr. 267230 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 5. februar 2015 at ansøge om midler til klippekortsmodel i Roskilde Kommune. Roskilde Kommune har nu modtaget i alt 3.314.167 kr. til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Midlerne skal bruges inden 31. december 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 1.105.063 kr. i 2015 og 2.209.104 kr. i 2016 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til indsatsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Med finansloven for 2015 er der afsat en pulje til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere, hvor en klippekortsmodel skal være med til at styrke livskvaliteten for de svageste ældre borgere.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 5. februar 2015 at ansøge om midler til klippekortsmodel i Roskilde Kommune. Udvalget besluttede samtidig, at midlerne målrettes borgere med det mest omfattende behov for hjemmepleje samt, at der tilbydes ½ time ekstra tid til hjemmehjælp om ugen, som borgeren kan spare op over tid. Ordningen træder i kraft 1. juli 2015.
  286 borgere vil være omfattet af tilbuddet om ½ times ekstra hjælp, og de har i slutningen af maj måned fået et brev fra Myndighedsservice om, at de er omfattet af tilbuddet, og hvilke muligheder det giver dem. Forvaltningen vil følge og dokumentere, hvilken type af hjælp de omfattede borgere vælger at få som følge af tilbuddet.
  Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold gav den 24. april 2015 tilsagn om støtte til klippekortsmodel i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Roskilde Kommune har fået bevilget 1.105.063 kr. i 2015 og 2.209.104 kr. i 2016. Der søges om en indtægts- og en udgiftsbevilling på beløbene.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-06-2015, pkt. 70

  Anbefales.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A).

  Økonomiudvalget, 10-06-2015, pkt. 299

  Anbefales.

 • Pkt. 300 Indtægts- og udgiftsbevilling til mere pædagogisk personale i dagtilbuddene

  Pkt. 300

  Indtægts- og udgiftsbevilling til mere pædagogisk personale i dagtilbuddene

  Sagsnr. 265872 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med finansloven for 2015 er der afsat midler til mere pædagogisk personale i dagtilbuddene. Roskilde Kommune har fået tilsagn på 3.567.914 kr. i 2015 og 3.557.560 kr. i 2016 på baggrund af ansøgning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at indtægts- og udgiftsbevilling på 3.567.914 kr. i 2015 og 3.557.560 kr. i 2016 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Med aftalen for finansloven for 2015 er der afsat 250 mio. kr. årligt i perioden 2015 – 2018 til at sikre mere pædagogisk personale i dagtilbuddene. Det skal medvirke til at øge kvaliteten og dermed bidrage til at styrke børnenes trivsel, udvikling og læring.
  Midlerne er i 2015 og 2016 udmøntet gennem en ansøgningspulje. Der er tale om toårige bevillinger på baggrund af én ansøgning gældende for begge år. Den enkelte kommunes andel af midlerne forhåndsreserveres for begge år på baggrund af det skønnede antal af 0-5 årige pr. 1. januar 2015. Fra 2017 overgår midlerne permanent som en del af kommunernes bloktilskud.
  Skole- og Børneudvalget besluttede den 3. februar 2015, at formålet med det ekstra pædagogiske personale i Roskilde kommune er et generelt løft for børn i alderen 0-2 år og børn i alderen 3-6 år.
  Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har på baggrund af kommunens ansøgning meddelt Roskilde Kommune et tilsagn på 3.567.914 kr. i 2015 og 3.557.560 kr. i 2016 til mere pædagogisk personale i dagtilbuddene.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Roskilde Kommune har fået bevilliget 3.567.914 kr. i 2015 og 3.557.560 kr. i 2016 fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på 3.567.914 kr. i 2015 og 3.557.560 kr. i 2016.

  Skole- og Børneudvalget, 02-06-2015, pkt. 98

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 10-06-2015, pkt. 300

  Anbefales.

 • Pkt. 301 Indtægts- og udgiftsbevilling - Musicon-stien

  oversigtskort.pdf orientering_om_proces_for_musicon-stien_og_raadhusparken.pdf oekonomi-skema_til_dagsorden_om_musicon-stien.pdf

  Pkt. 301

  Indtægts- og udgiftsbevilling - Musicon-stien

  Sagsnr. 203976 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Musicon-stien skal anlægges i 2015-17, og projektudviklingen igangsættes nu. Projektet har i 2014 fået tilsagn om medfinansiering fra Vejdirektoratets cykelpulje, og forvaltningen søger i den forbindelse om en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der;

  1. afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 2,945 mio. kr. vedr. indtægter til Musicon, cykel- og gangsti til stationen 2015.
  2. afsættes tillæg til rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 2,945 mio. kr. vedr. udgifter til Musicon, cykel- og gangsti til stationen 2015.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Musicon-stien skal anlægges i 2015-17 i overensstemmelse med tre hovedprincipper besluttet af Teknik- og Miljøudvalget den 30. august 2012, punkt 199, og med afsæt i projekt beskrevet i ansøgningen til cykelpuljen og godkendt af Plan- og Teknikudvalget på mødet 11. september 2014, punkt 187.
  I budget 2015 er afsat 2,5 mio. kr. til projektets første etape, og i Strategisk anlægsplan er foreslået afsat yderligere 2,8 mio. kr. og 2,4 mio. kr. i henholdsvis 2016 og 2017 til færdiggørelse af stiens anden og tredje etaper. Se bilag med oversigtskort.
  Vejdirektoratet har i 2014 givet tilsagn om støtte til projektet på 2,9 mio. kr. fra cyklistpuljen. Indtægten fra cyklistpuljen er fastlagt ud fra de i 2015 og 2016 afsatte poster til strækningen Gormsvej til Rabalderstræde (etape 1 og 2). Tredje etape er strækningen Gormsvej til stationen.
  Etape 1 og 2 udgør i alt inkl. indtægt 8,245 mio kr., og med den tredje etape er der samlet 10,645 mio. kr. til projektet. Byrådet har på mødet den 29. januar frigivet anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til etape 1, hvilket dermed udløser første del af tilskuddet fra Vejdirektoratet.

  Det samlede projekt opstartes med en workshop i sensommeren, og Plan- og Teknikudvalget vil inden sommerferien modtage en invitation til workshoppen. Se bilag med procesbeskrivelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Se økonomi-skema i bilag.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-06-2015, pkt. 115

  Anbefales.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A)

  Økonomiudvalget, 10-06-2015, pkt. 301

  Anbefales.

 • Pkt. 302 Anlægsbevilling - Trekroner B 21, Toppen, 4. etape

  oekonomi-skema_for_anlaegsbevilling_-_trekroner_b21_toppen_4._etape.pdf

  Pkt. 302

  Anlægsbevilling - Trekroner B 21, Toppen, 4. etape

  Sagsnr. 270552 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som følge af forestående videre udbygning af boligområde B 21 med forventet byggestart primo 2016 skal området grovbyggemodnes med vej, forsyningsanlæg m.m. i eftersommeren 2015. Der søges derfor om en anlægsbevilling på 2,15 mio. kr. i 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 2,15 mio. kr. i 2015 til grovbyggemodning af den resterende del af Toppen, som finansieres af kassebeholdningen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Vejen Toppen blev påbegyndt i 2007 og er videreført successivt i takt med byggerierne i området. Senest er der i 2014 givet en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til etape 3 som følge af grundsalg til det igangværende byggeri, boligforeningen Svalin II.
  Økonomiudvalget besluttede på møde den 10. december 2014, punkt 553, at kommunen arbejder videre med et skitseprojekt til ca. 58 almene boliger på Toppen i Trekroner i samarbejde med Boligselskabet Sjælland. Disse boliger forventes påbegyndt i starten af 2016 og forudsætter, at der er etableret vej og forsyningsledninger til arealet.
  Der er desuden indledt drøftelser med potentielle købere af alle resterende parceller.
  I det vedtagne budget 2015 er udgiften til den resterende byggemodning af Toppen planlagt med 2,15 mio. kr. til grovbyggemodning i 2016 og 4,15 mio. kr. til færdiggørelse af vejanlægget i 2017 med vandrender, belysning osv. Som følge af behovet for at gennemføre byggemodningen inden 2016 er det nødvendigt at påbegynde grovbyggemodning allerede i 2015. Midler til færdiggørelsen af vejanlægget er fortsat planlagt i 2017, idet byggeriets omfang betyder, at vejen næppe kan færdiggøres før ultimo 2017.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 2,150 mio. kr. i 2015. Der vil være indtægter forbundet med salget af arealet. Se økonomi-skema i bilag.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-06-2015, pkt. 116

  Anbefales.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A)

  Økonomiudvalget, 10-06-2015, pkt. 302

  Anbefales.

 • Pkt. 303 Anlægsregnskab - cykelstier og fortov, vejvedligehold

  Pkt. 303

  Anlægsregnskab - cykelstier og fortov, vejvedligehold

  Sagsnr. 269530 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab på anlægssagen cykelstier og fortov, vejvedligeholdelse 2014.
  I budget 2014 var der afsat 2 mio. kr. til forbedring af vedligeholdelsen af cykelstier og fortove.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet på cykelstier og fortov, vejvedligeholdelse godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I 2014 blev der afsat 2 mio. kr. i budgettet til at forbedre vedligeholdelsen af fortove og cykelstier. Der blev forbrugt 2.104.638 kr. Merforbruget var dermed på 104.638 kr.
  Midlerne blev brugt til større asfaltreparationer på cykelstierne og på kørebaner med megen cykeltrafik.
  Der er ingen kasseeffekt i 2015, merforbruget er fragået kassen i tidligere år.
  Projektet blev startet og afsluttet i 2014.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Der er ingen kasseeffekt i 2015, idet merforbruget er fragået kassen i tidligere år.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-06-2015, pkt. 117

  Anbefales.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A).

  Økonomiudvalget, 10-06-2015, pkt. 303

  Anbefales.

 • Pkt. 304 Anlægsregnskab - Busplan, Stændertorvet

  Pkt. 304

  Anlægsregnskab - Busplan, Stændertorvet

  Sagsnr. 269535 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab vedrørende busplan Stændertorvet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 29. oktober 2014, punkt 378, bevilliget 3 mio. kr. til busplan på Stændertorvet.
  Regnskabet udviser udgifter for i alt 3.032.622 kr. Der er således en merudgift på 32.622 kr. i forhold til den givne bevilling.
  Beløbet er anvendt til anlæg af et nyt busstoppested med digital informationsstander(+Øen) samt til opførelse af pavillon med lokale, der forpagtes ud til cafédrift. Udover caféen udgør pavillonen et stort halvtag, som ventested for buspassagerer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Der er ingen kasseeffekt i 2015, da merforbruget på 32.622 kr. er fragået kassen i tidligere år.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-06-2015, pkt. 118

  Anbefales.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A)

  Økonomiudvalget, 10-06-2015, pkt. 304

  Anbefales.

 • Pkt. 305 Anlægsregnskab - Stændertorvet ombygning etape 1

  Pkt. 305

  Anlægsregnskab – Stændertorvet ombygning etape 1

  Sagsnr. 269929 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab vedrørende Stændertorvet, ombygning etape 1.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 28. november 2012, punkt 261, bevilliget 10.000.000 kr. til ombygning af Stændertorvet.
  Regnskabet udviser udgifter for i alt 10.459.458,51 kr. Der er således en merudgift på 459.459 kr. i forhold til den givne bevilling.
  Merforbruget i 2014 er overført til projekt XA-315 Stændertorvet ombygning etape 2. Restbeløb på 541 kr. er tilgået kassen tidligere år.
  Beløbet er brugt på omlægning af torvets østligste del. Det vil sige kørebanen fra Allehelgensgade til Palæstræde, samt arealet foran Banken, Skoringen og Matas, og torveområdet omkring Spunken.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2015, da merforbruget i 2014 på 460.000 kr. er overført til projekt Stændertorvet ombygning etape 2.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-06-2015, pkt. 119

  Anbefales.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A).

  Økonomiudvalget, 10-06-2015, pkt. 305

  Anbefales.

 • Pkt. 306 Anlægsregnskab - Hovedbiblioteket, nyindretning etape 2

  Pkt. 306

  Anlægsregnskab - Hovedbiblioteket, nyindretning etape 2

  Sagsnr. 269549 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab vedrørende nyindretning (etape 2) af Hovedbiblioteket. Regnskabet udviser et forbrug svarende til anlægsbevillingen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 28. nov. 2012 en anlægsbevilling 2.000.000 kr. til nyindretning (etape 2) af Hovedbiblioteket.
  Nyindretningens etape 1 bestod primært af etablering af nyt område til aflevering af materiale, hvor borgerne kan betjene sig selv hele døgnet.
  Nyindretningens etape 2 har bestået i etablering af forskellige zoner, f.eks. digital zone, familiezone, musikzone, studiezone og cafézone.
  De sidste posteringer på projektet er sket i løbet af regnskabsåret 2014, og derfor aflægges regnskabet først nu.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2015.
  Regnskabet udviser et forbrug svarende til anlægsbevillingen

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2015, pkt. 100

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 10-06-2015, pkt. 306

  Anbefales.

 • Pkt. 307 Anlægsregnskab - Elevator på Roskilde Museum

  Pkt. 307

  Anlægsregnskab - Elevator på Roskilde Museum

  Sagsnr. 269419 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab vedrørende til etablering af elevator på Roskilde Museum. Regnskabet udviser et forbrug svarende til anlægsbevillingen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 18. juni 2014 en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til etablering af elevator på Roskilde Museum.
  Etableringen af en elevator var en forudsætning for, at der kunne gives byggetilladelse til hele projektet med ombygning af Sankt Ols Stræde 3-5, omfattende ny hovedindgang og nyopstilling af museet.
  I projektet er etableringen af ny hovedindgang med bl.a. den anførte elevator til alle museets etager samt med café, butik og øvrige publikumsarealer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Regnskabet udviser et forbrug svarende til anlægsbevillingen.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2015, pkt. 101

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 10-06-2015, pkt. 307

  Anbefales.

 • Pkt. 308 Anlægsbevillinger til ombygning på Toftebakken samt vand- og varmeforsyning

  Pkt. 308

  Anlægsbevillinger til ombygning på Toftebakken og vand- og varmeforsyning

  Sagsnr. 269167 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med Byrådets beslutning om køb af ejendommene på Toftebakken til brug af socialpsykiatrien blev samtidig tiltrådt, at der efterfølgende forelægges bevillingssag om ombygning for 13 mio.kr. af bygningerne på Toftebakken samt bevillingssag om ændring af vand og varme til levering fra Roskilde Forsyning for 2 mio.kr. Anlægsbevillinger for disse to sager forelægges nu. Sagen kan åbnes, når forhandlingerne med Region Sjælland er afsluttet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 13,0 mio.kr. vedrørende udgifter til ombygning af bygningerne på Toftebakken. Beløbet fragår kassebeholdningen.
  2. der afsættes rådighedsbeløb, og der gives en anlægsbevilling på 2,0 mio.kr. vedrørende udgifter til etablering af vand- og varmeforsyning til Roskilde Forsyning. Beløbet fragår kassebeholdningen.
  3. der indarbejdes 300.000 kr. vedrørende udgifter til afledt drift fra budget 2016 og frem.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 25. marts 2015, at der i forbindelse med købet af Toftebakken 9-12 efterfølgende fremlægges bevillingssager på 13,0 mio.kr. til ombygning af lokalerne og 2,0 mio.kr. til ændring af vand- og varmeforsyning fra Region Hovedstadens eget forsyningsanlæg til Roskilde Forsyning.
  Med flytning af Center for Socialpsykiatri’s aktiviteter fra bygningen Sankt Peders Stræde 7 forventes, at driftsudgifterne forøges på grund af bl.a. større udearealer, øget rengøringsareal og øget varme m.v. i fire adskilte bygninger (frem for en etageejendom). Et overslag beregner denne merudgift til netto at være i størrelsesorden 300.000 kr., som foreslås finansieret af kassebeholdning.
  Med sigte på at bygningerne vil kunne stå klar til ibrugtagning 1. februar 2016, skal ombygningerne igangsættes snarest muligt. Der tages forbehold for tidspunktet for ibrugtagning af bygningen Toftebakken 10, som Region Sjælland har lejekontrakt på til maj 2016, men der arbejdes på at finde løsning på tidligere frigørelse af den bygning.
  Der pågår pt. forhandlinger med Region Sjælland om det konkrete samarbejde. Aftale herom forventes afsluttet i uge 24.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 15 mio. kr. i 2015, derudover medfører sagen også en forværring af kassebeholdningen på 300.000 kr. fra 2016 og frem vedrørende afledt drift.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2015-2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Ombygning af Toftebakken, udgifter
  2015
  0
  -13.000
  2016 2017 2018
  Vand- og varmeforsyning, udgifter -2.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Ombygning af Toftebakken, udgifter -13.000
  Vand- og varmeforsyning, udgifter -2.000
  Afledt drift
  Ombygning af Toftebakken, udgifter -300 -300 -300
  Finansiering:
  Forværring af kassebeholdningen -15.000 -300 -300 -300

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 02-06-2015, pkt. 77

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 10-06-2015, pkt. 308

  Anbefales.
  Sagen kan åbnes nu.

 • Pkt. 309 Orientering om opsigelse af lejer(Lukket)

 • Pkt. 310 Køb af ejendomme(Lukket)

 • Pkt. 311 Salg af storparcel på Musicon(Lukket)

 • Pkt. 312 Tilbud på køb af storparcel Lysalleen(Lukket)

 • Pkt. 313 Tilbud på køb af storparcel på Toppen, Trekroner(Lukket)

 • Pkt. 314 Eventuelt

  Pkt. 314

  Eventuelt

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 10-06-2015, pkt. 314

  Personsag.