You are here

Referat

Dato: Onsdag, August 10, 2016 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 346 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 346

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 10-08-2016, pkt. 346

  Godkendt.
  Fraværende: Merete Dea Larsen, Lars Lindskov.

 • Pkt. 347 Status på budget 2017-2020

  foreloebig_status_paa_budget_2017-2020_til_oekonomiudvalgets_moede_10._august.pdf

  Pkt. 347

  Status på budget 2017-2020

  Sagsnr. 283237 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder en foreløbig status på budgetlægningen for 2017-2020 efter en konkret indarbejdelse af foreløbige indtægts- og udgiftsskøn forud for 1. behandlingen af budgettet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at status på budget 2017-2020 drøftes, og at det fastholdes, at budgetforbedringsforslag fra de enkelte fagudvalg svarende til den tidligere fastsatte ramme skal indgå i den videre budgetbehandling

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I overensstemmelse med budgettidsplanen forelægges der hermed en status på budget 2017-2020 som grundlag for en vurdering i Økonomiudvalget af behovet for nye budgetrammer til fagudvalgenes budgetdrøftelser på augustmøderne.
  I det foreløbige balanceskøn for budget 2017 indgår bl.a. det nyeste skøn over skatteindtægterne baseret på statsgaranti i 2017 samt indtægter vedr. tilskud og udligning, øvrige konsekvenser af aftalen mellem KL og regeringen, den nyeste p/l-fremskrivning, forvaltningens skøn på de konjunkturbestemte områder, tekniske korrektioner, effekten af årets lov- og cirkulæreprogram samt anlæg svarende til strategisk anlægsplan.
  På dette grundlag viser den samlede balance et træk på de likvide aktiver i 2017 på 83,3 mio. kr. Når trækket på de likvide aktiver ikke er afgørende forskelligt fra niveauet på 84,0 mio. kr. ved forårsseminaret – trods en økonomiaftale med videreførelse af likviditetstilskud og tilbageførsel af omprioriteringsbidraget – skyldes det en kombination af flere forhold, som er beskrevet i bilaget. Beløbet på de 83,3 mio. kr. vil fortsat kunne ændre sig i den videre budgetbehandling som følge af fx nye skatteskøn på baggrund af ny økonomisk redegørelse m.v. jf. bilag.
  På baggrund af byrådets beslutning den 17. februar 2016 blev der igangsat et arbejde med at tilvejebringe budgetforbedringer for i alt 140 mio.kr. og heraf er 79-95 mio.kr. fordelt hvert år med lige andel af udvalgenes nettodriftsudgifter. Arbejdet har resulteret i konkrete budgetforbedringsforslag på alle udvalgsområder. Budgetforbedringsforslagene har været forelagt på fagudvalgenes junimøder og drøftes afsluttende på augustmøderne med henblik på at kunne indgå i den videre budgetproces.
  Med den nuværende status på budget 2017-2020 vurderes det, at det er relevant at fastholde budgetforbedringsforslag svarende til den tidligere fastsatte ramme.
  Der vil desuden foreligge uddybende budgetmateriale forud for augustseminar/budgetforhandlinger og 1. behandlingen på e-dagsorden den 18. august.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, da den omhandler budgetlægningen for 2017-2020

  Økonomiudvalget, 10-08-2016, pkt. 347

  Drøftet. Alle budgetforbedringsforslag færdiggøres endeligt på fagudvalgenes augustmøder, og oversendes til budgetforhandlingerne.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 348 Godkendelse af skema A - afdeling Tunet

  Pkt. 348

  Godkendelse af skema A - afdeling Tunet

  Sagsnr. 281044 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som følge af at Roskilde Kommune har fået tilsagn om støtte fra puljen om tilskud til grundkapital til opførelse af små billige almene familieboliger, skal tidligere behandlet sag om godkendelse af skema A for opførelse af 60 nye ungdoms- og familieboliger i Trekroner, afdeling Tunet behandles igen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. skema A til opførelse af 60 nye ungdoms- og familieboliger i Trekroner, afdeling Tunet med en samlet anskaffelsessum på 53,112 mio. kr. godkendes
  2. kommunalt grundkapitalindskud på 3,602 mio. kr. godkendes
  3. der godkendes indtægts- og udgiftsbevilling til puljetilskud på 1,709 mio. kr.
  4. kommunal garanti på 70 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 32,720 mio. kr. godkendes,
  5. foreløbig leje på 1.150 kr. pr. m2 ekskl. forbrug godkendes

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 25. maj 2016 Roskilde Nord Boligselskabs ansøgning om godkendelse af skema A til opførelse af 60 nye ungdoms- og familieboliger i Trekroner, afdeling Tunet. Roskilde Kommune har på baggrund af ansøgning, behandlet i Økonomiudvalget den 8. juni 2016 efterfølgende den 5. juli 2016 fået tilsagn om støtte fra puljen om tilskud til grundkapital til opførelse af små billige almene familieboliger. Dette medfører, at kommunen har mulighed for tilskud fra den statslige pulje til etablering af i alt 223 små almene familieboliger. Som følge af puljetilskuddet skal skema A behandles igen, idet tidligere godkendt skema A bortfalder.
  Der opføres 24 familieboliger med et samlet areal på 920 m2 og 36 ungdomsboliger med et samlet areal på 1304 m2. Den samlede anskaffelsessum udgør 53,112 mio. kr. For familieboligerne udgør dette 20,013 mio. kr., mens det for ungdomsboligerne udgør 33,099 mio. kr.
  Puljetilskuddet udgør 71.190 kr. pr. almen familiebolig under 55 m2. I dette byggeri er der 20 almene familieboliger under 55 m2, og 4 boliger på ca. 80 m2. Dette medfører et samlet puljetilskud på 1,709 mio. kr., idet der også er tilskud til de store familieboliger. Udgiften til kommunens grundkapitalindskud bliver således nedsat fra 5,311 mio. kr. til 3,602 mio. kr. Der gives ikke puljetilskud til ungdomsboligerne.
  Kommunen får som følge af tilskuddet fra puljen til opførelse af små almene familieboliger anvisningsretten til de 24 boliger, som opføres med grundkapitaltilskud. Dette medfører, at kommunen får tomgangsforpligtelsen, hvis boligen står tom, og kommunen garanterer endvidere for lejers kontraktmæssige forpligtelser til at istandsætte boligen ved fraflytning.
  Der ændres ikke på kravet om kommunal garanti på 70 % af realkreditlånet, svarende til ca. 32,720 mio. kr. Ligeledes ændres der heller ikke på boligudgifterne, som udgør 960 kr. pr. m2 årligt ekskl. forbrug i henhold til skema A. Dette medfører, at boligudgift for ungdomsboligerne bliver 885 kr. pr. m² ekskl. forbrug, svarende til en husleje for 1-rums bolig på 30 m² på 2.220 kr. pr. måned. Boligudgift for familieboliger bliver 1.065 kr. pr. m² ekskl. forbrug, svarende til en husleje for 1-rums bolig på 30 m² på 2.670 kr. pr. måned.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Grundkapitalindskud på 3,602 mio. kr. finansieres af budgettet til indskud i Landsbyggefonden. Der gives indtægts- og udgiftsbevilling til tilskud fra puljen på 1,709 mio. kr. Puljen udgør herefter 14,909 mio. kr.
  Sagen medfører endvidere, at kommunen påtager sig garantiforpligtelser for de realkreditlån, der optages i forbindelse med sagerne.

  Økonomiudvalget, 10-08-2016, pkt. 348

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 349 Risø Park - DTU bygningsselveje

  brev_fra_uddannelses-_og_forskningsministeriet_af_maj_2016.pdf

  Pkt. 349

  Risø Park - DTU bygningsselveje

  Sagsnr. 83445 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har sammen med DTU, RUC, Region Sjælland mfl. igennem en årrække arbejdet for etableringen af en forskerpark i direkte tilknytning til Risø DTU (Risø Park). Forudsætningen for DTU´s deltagelse som driftsoperatør på parken gennem datterselskabet Scion DTU, har været opnåelsen af bygningsselveje. Der foreligger nu en vurdering fra Uddannelses- og Forskningsministeriet om konditionerne for DTU´s selvejemuligheder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at situationen omkring Risø Park og DTU´selvejeproblematik drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Realiseringen af forskerparken ved DTU Risø (Risø Park) har i flere år været afhængig af, at DTU kunne opnå bygningsselveje. Tilbage i juni 2012 anmodede DTU i et brev til den daværende minister for forskning, innovation og videregående uddannelser Morten Østergaard om bygningsselveje på DTU Risø Campus.
  DTU har nu fået en tilbagemelding fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Ministeriet har vurderet på DTU´s henvendelse og tilbagemeldingen er, at en klar betingelse for en overgang til bygningsselveje for faciliteterne på Risø er, at det sker på vilkår som bliver udgiftsneutral for Staten. Dette vil få som konsekvens, at DTU mister en årlig statslig bevilling i omegnen af 70 mio. kr.
  Til sammenligning ejer DTU sine bygninger i Lyngby og kan belåne og investere i bygningsmassen på denne lokation.
  DTU har overfor Ministeriet tilkendegivet, at man ikke ønsker anmodningen om bygningsselveje opretholdt på disse vilkår. Dette får samtidig den konsekvens, at DTU/SCION DTU ikke ønsker at realisere Risø Park sådan som betingelserne ser ud nu.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Økonomiudvalget, 10-08-2016, pkt. 349

  Drøftet.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 350 Vedtægter for Bydelsforening og Karréforeninger på Musicon

  bydelsforeningen_musicons_vedtaegter_-_af_1_06_2016_-_ren.pdf karreforeningsvedtaegter_-_1_juni_2016_-_ren.pdf

  Pkt. 350

  Vedtægter for Bydelsforening og Karréforeninger på Musicon

  Sagsnr. 282246 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet godkendte på sit møde 30. marts 2011vedtægter for Grundejerforeningen Musicon. Det har efterfølgende vist sig, at disse vedtægter vil skabe uhensigtsmæssigheder og samtidig ønskes det, at grundejerforeningen understøtter bydelens særlige kendetegn.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Vedtægter for Bydelsforeningen Musicon godkendes
  2. Vedtægter for Karréforeningen godkendes
  3. Forvaltningen indkalder til stiftende generalforsamling i Bydelsforeningen Musicon
  4. Kompetencen til at godkende ændringer i vedtægterne for såvel Bydelsforeningen som de enkelte Karréforeninger delegeres til forvaltningen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen er i forbindelse med etableringen af Grundejerforeningen Musicon blevet opmærksom på en række uhensigtsmæssigheder i de godkendte vedtægter, bl.a. at den årlige generalforsamling vil skulle afholdes et sted, der kan rumme alle ejere på Musicon, og at størrelsen af grundejerforeningen vil skabe mindre sammenhængskraft blandt medlemmerne.
  Det vil derfor være fornuftigt at ændre grundejerforeningens struktur således, at der etableres to niveauer af grundejerforeningen på Musicon; en overordnet bydelsforening for hele området samt en række underliggende foreninger, én for hvert kvarter, f.eks. Bifaldet, Det Høje C, de kreative familieboliger. Alle grundejere har således pligt til at være medlem af en kvarterforening, og alle kvarterforeninger har pligt til at vær medlem af den overordnede bydelsforening.
  Den overordnede bydelsforening skal stå for drift og vedligeholdelse af de af boligvejene, byrummene og de fælles grønne arealer, der har offentlig adgang, herunder affaldspladserne. Bydelsforeningen skal fortsat samtidigt fungere som spildevandslaug med ansvar for fælles regnvandsrender m.m. De underliggende kvarterforeninger skal have ansvar for anlæg, drift og vedligeholdelse af resterende arealer indenfor det enkelte kvarter.
  I kvarterforeningerne indgår alle ejere i kvarteret, uanset om det er ejerlejligheder, andelsboliger, almene boliger, private udlejningsejendomme, virksomheder eller andet. Kvarterforeningen vælger en eller flere repræsentanter til at deltage i den årlige generalforsamling i Bydelsforeningen, hvor bestyrelsen sammensættes af dels 4 medlemmer valgt af og blandt kvarterforeningerne (ejere), 2 medlemmer der repræsentere kulturinstitutionerne og aktørerne på Musicon samt en repræsentant fra Roskilde Kommune. Repræsentanten fra Roskilde Kommune vil være lederen af Musicon sekretariatet, og når sekretariatet ikke længere eksisterer, vil Byrådet skulle udpege et nyt bestyrelsesmedlem.
  For at videreføre de kulturelle aktiviteter på Musicon vil bydelsforeningen få tillagt ansvaret for at udvikle og gennemføre kulturarrangementer. Dette sker ved, at den overordnede bydelsforening afsætter et årligt beløb på indtil 3-4 kr. pr. etagekvadratmeter, der administreres af en kultur- og bylivsgruppe knyttet til bydelsforeningen. Kultur- og bylivsgruppen består af repræsentanter for foreninger, institutioner, erhvervsdrivende og beboere. Dette skal sikre, at der også efter, at Musicon er færdigudviklet og opført, er midler til at gennemføre kulturarrangementer.
  For at sikre, at der findes personer i Bydelsforeningen med erfaringer, der kan medvirke til de kommende kulturarrangementer, får bestyrelsen medlemmer med ”professionel erfaring”, ved at 2 medlemmer repræsenterer kultur institutioner og aktører på Musicon.
  De tidligere godkendte grundejerforeningsvedtægter indeholder en bestemmelse om, at kontingentet til grundejerforeningen opkræves efter grundareal, hvilket betyder, at de ejere, der har en meget høj bebyggelsesprocent, alt andet lige kommer til at betale en mindre andel end de ejere, der har en stor grund med en lille bebyggelse procent, hvilket ikke anses som fornuftigt. Dette ændres, således at kontingentet betales efter det antal opførte etagemeter indenfor karréforeningens område.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 10-08-2016, pkt. 350

  Ad: 1.-3 "at": anbefales.
  Ad 4. "at" Økonomiudvalget kan ikke anbefale.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 351 Indførelse af røgfri arbejdstid i Roskilde Kommune som arbejdsplads

  Pkt. 351

  Indførelse af røgfri arbejdstid i Roskilde Kommune som arbejdsplads

  Sagsnr. 282681 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen ønsker en drøftelse af indførsel af røgfri arbejdstid i Roskilde Kommune fra 1. januar 2017. Det betyder, at rygning på linje med f.eks. alkohol er noget medarbejderne kun nyder privat, udenfor arbejdstiden.

  Indstilling

  Sagen indstilles til drøftelse.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Et af målene i Roskilde kommunes sundhedspolitik er, at ulighed i sundhed skal reduceres. Et af delmålene er, at der skal ske en 20 % stigning i antallet af gennemførte forløb, der er rettet mod kroniske sygdomme og /eller KRAM-faktorerne (kost, rygning, alkohol, motion).
  Roskilde Kommune er som arbejdsplads ansvarlig for at skabe sunde og sikre rammer for de ansatte. Ved at tillade rygning i arbejdstiden støtter arbejdspladsen en rygekultur og bidrager ikke positivt til sundhedsfremme.
  Erfaringer viser, at indførelse af røgfri arbejdstid medvirker til, at nogle medarbejdere der ryger, får lyst til at stoppe med at ryge, og at nye medarbejdere ikke begynder på at ryge for at være en del af fællesskabet.
  At indføre røgfri arbejdstid betyder, at der ikke må ryges i arbejdstiden; hverken indendørs, udendørs eller udenfor matriklen. Det betyder, at rygning på linje med f.eks. alkohol er noget medarbejderne kun nyder privat, udenfor arbejdstiden.
  14 kommuner har allerede indført røgfri arbejdstid og 2 er på vej.
  Erfaringer fra Århus Kommune viser, at 25 % af de medarbejdere, der var rygere inden indførelsen af røgfri arbejdstid, er stoppet med at ryge. Århus Kommune har været røgfri arbejdsplads siden 2013. (https://www.aarhus.dk/da/omkommunen/nyheder/2016/Februar/Rygepolitik-Hve...)
  Forslag om indførelse af røgfri arbejdstid pr. 1. januar 2017 var på HMU mødet i juni. Medarbejdersiden er imod forslaget i det de lægger vægt på, at det opfattes som en indgriben i den personlige frihed. Medarbejdersiden bakker op om en videre udvikling af det forebyggende arbejde. Ledelsessiden i HMU ønsker indførsel af røgfri arbejdstid ud fra ovenstående argumenter samt at indførelsen af røgfri arbejdsplads sender et signal til borgerne om, at vi tager sundhed alvorligt og fremstår som rollemodeller i arbejdstiden. Derudover undgås konflikter om antallet af pauser og medarbejders fravær på grund af rygepauser.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 10-08-2016, pkt. 351

  Et flertal i Økonomiudvalget ønsker ikke at ændre rygepolitikken således at der indføres røgfri arbejdstid.
  Jeppe Trolle ønsker at der indføres røgfri arbejdstid idet han ikke finder, at det blot er en personlig sag, om man som kommunal medarbejder ryger i arbejdstiden. Rigtig mange kommunale medarbejdere har daglig kontakt til børn og unge mennesker, som oplever dem som voksne forbilleder, der er med til at definere en kultur. Det være som lærer, pædagog, sagsbehandler, eller kollega/mentor for elever, praktikanter, lærlinge eller yngre kolleger. Når kommunale medarbejdere ryger i arbejdstiden er de med til at fastholde et signal om at en rygerkultur er i orden og fremme en udvikling hvor flere børn og unge begynder at ryge. Radikale Venstre ønsker at ændre denne udvikling. Derfor skal de kommunale medarbejdere bidrage til at stoppe den tendens ved at virke som positive repræsentanter for kommunen mens de er på arbejde.
  Endvidere er der allerede præcedens for at kommunen blander sig i medarbejdernes brug af rusmidler i arbejdstiden. Dengang man forbød en øl til frokost på de danske arbejdspladser, blev det af nogen set som et indgreb i den personlige frihed. I dag ser de fleste mennesker det som et helt naturligt og rimeligt krav fra arbejdsgivernes side. På samme måde vil også dette krav om få år blive set som helt naturligt”.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 352 Musikby 2020 - oprettelse af § 17, stk. 4 udvalg

  musikby_2020_-_kommissorium_for_ss_17_stk._4_udvalg.pdf

  Pkt. 352

  Musikby 2020 – oprettelse af § 17, stk. 4 udvalg

  Sagsnr. 278503 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det foreslås, at der oprettes et § 17, stk. 4 udvalg med borgmesteren som formand i tilknytning til Musikby 2020. Udvalget foreslås at have deltagelse af repræsentanter fra byrådet samt relevante eksterne parter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der oprettes et § 17, stk. 4 udvalg under Økonomiudvalget, som skal bestå af:

  1. Fem byrådsmedlemmer: Borgmesteren som formand samt formændene fra henholdsvis Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget. Derudover to byrådsmedlemmer, fra henholdsvis Skole- og Børneudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget, som udpeges af byrådet
  2. Ét medlem udpeget af Gimle
  3. Ét medlem udpeget af Roskilde Festival
  4. Ét medlem udpeget af ungdomsuddannelserne
  5. Op til 2 medlemmer med stærk musikfaglig profil, der udpeges af de i punkt 1-4 nævnte medlemmer

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Én af målsætningerne i Kultur- og Idrætspolitikken fra 2015 er, at Roskilde Kommune fortsat skal være førende på musikområdet, og målet er udarbejdelse af en strategi for Roskilde Kommune som musikby.
  Procesplanen for strategiarbejdet er godkendt af byrådet, og efter byrådets forårsseminar 2016 er flere afdelinger på tværs af forvaltningerne blevet involveret i procesarbejdet. Det er derfor relevant at etablere et § 17, stk. 4 udvalg, der kan sikre en bred tilgang samt træffe de nødvendige og strategiske beslutninger om retninger og mål.
  Udvalgets formål er:
  - at sikre Musikby 2020s retning og mål.
  - at sikre fremdrift i processen.
  - at arbejde for, at Musikby 2020 bliver forankret bredt.
  - at udvikle en nytænkende strategi og handleplan for Musikby 2020.
  - at Musikby 2020 er meningsgivende for musikaktører og borgere på tværs af musikgenre, køn, alder samt kulturelle og sociale tilhørsforhold.
  - skabe alliancer og gode kontakter, som kan understøtte Musikby 2020.
  - støtte op omkring implementering og udmøntning af Musikby 2020.
  Udvalget nedsættes ultimo september 2016. Udvalget arbejder byrådsperioden ud.
  Udover udvalgets faste medlemmer vil repræsentanter fra eksempelvis skolerne og musikskolerne blive inviteret til udvalgets møder i forbindelse med særlig temadrøftelser.
  Forvaltningen er i gang med at indhente mulige navne på medlemmer, nævnt under indstillingens punkt 5.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Økonomiudvalget, 10-08-2016, pkt. 352

  Sagen sendes til høring Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget med henblik på høring af kommissoriet og forelægges Økonomiudvalget den 24. august.

  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 353 Udvikling af detailhandel i Roskilde, Viby og Jyllinge

  udvikling_af_detailhandel_i_roskidle_viby_og_jyllinge.pdf

  Pkt. 353

  Udvikling af detailhandel i Roskilde, Viby og Jyllinge

  Sagsnr. 282683 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Detailhandelsanalysen for Roskilde Kommune 2016 peger på udviklingsmuligheder i Roskilde, Viby og Jyllinge. Med afsæt i analysens anbefalinger har forvaltningen sammensat et forløb, som skal give inspiration til succesfuld detailhandelsudvikling i bymidterne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. Økonomiudvalget godkender forslag til proces om udvikling af detailhandel i Roskildes detailhandelscentre
  2. der arrangeres en fælles inspirationstur for repræsentanter for Roskilde detailhandel og kultur samt politikere den 29. november 2016.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte på mødet den 6. april 2016, punkt 177, seks initiativer som opfølgning på detailhandelsanalysen. Et af initiativerne er et fælles forløb for repræsentanter for detailhandel og kultur samt politikere for at få inspiration til succesfuld detailhandelsudvikling i bymidterne.
  Roskilde Kommune har i samarbejde med en konsulent udarbejdet forslag til, hvordan et sådant forløb kan se ud for henholdsvis Roskilde, Viby og Jyllinge. Forslaget bygger videre på detailhandelsanalysens anbefalinger, og skal styrke den lokale udviklingskraft i de tre byer.
  Da byerne har forskellige størrelser, arbejdes med forskellige forløb for de 3 byer.
  For hvert forløb vil der være: en indledende workshop, en fælles inspirationstur skræddersyet til de enkelte byers behov samt en opfølgende workshop. Forløbet er nærmere beskrevet i bilag 1.
  Efter studieturen udarbejdes en studietursrapport, der sammenfatter gruppens indtryk og fakta, og skal bruges som input til det videre arbejde med at finde frem til konkrete indsatser, som kan styrke bymidterne. Indsatserne vil efterfølgende blive indarbejdet i handleplanerne for de tre byer.
  Forløbet for Roskilde-gruppen gennemføres fra efterår 2016 til forår 2017, mens forløbet for Viby planlægges gennemført i foråret 2017. Igangsætning af forløbet for Jyllinge foreslås udskudt til 2018 på grund af den netop afsluttede udbygning omkring centret i Jyllinge.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, idet det forudsættes, at udgifterne, som samlet vurderes til 250.000 kr. i 2016 og 2017, dækkes med hhv. 150.000 kr., der er tilbage på Økonomiudvalgets konto til bymidteinitiativer, mens udgifterne til studieturen dækkes af Økonomiudvalgets udvalgskonto.

  Økonomiudvalget, 10-08-2016, pkt. 353

  Ad 1. "at": godkendt.
  ad: 2. "at": der arrangeres 3 separate forløb for henholdsvis, Roskilde, Jyllinge og Viby.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 354 Aftale om overdragelse af areal til stiudvidelse

  arealoverfoersler_og_anlaegsopgaver.pdf overdragelses-_og_samarbejdsaftale.pdf bilag_1_eksisterende_forhold.pdf bilag_2_projektforslag.pdf bilag_3_situationsplan_for_nyt_skel.pdf bilag_4_arealopgoerelse.pdf bilag_5_reference_paa_multibane.pdf

  Pkt. 354

  Aftale om overdragelse af areal til stiudvidelse

  Sagsnr. 203976 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har i samarbejde med Boligselskabet Sjælland udarbejdet aftale om overdragelse af arealer, som er nødvendige for at realisere stien til Musicon og ombygning af krydset Sdr. Ringvej/Rabalderstræde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at aftalen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget har på møder den 7. april 2016, punkt 83, og 2. juni 2016, punkt 132, godkendt anlægsprojekt for ombygning af henholdsvis krydset Sdr. Ringvej/ Rabalderstræde og udvidelse af stien mellem Eriksvej og Sdr. Ringvej. Realisering af anlægsprojekterne forudsætter, at der indgås aftale med Boligselskabet Sjælland om overdragelse af arealer, og gennem dialog med boligselskabet og Ringparkens beboerbestyrelse er der nu udformet en sådan aftale (bilag 1).
  Aftalen er baseret på, at kommunen får overdraget de nødvendige arealer uden omkostninger, og til gengæld betaler realiseringen af anlægsopgaver på boligselskabets areal ved Ringparkens beboerhus. Ifølge aftalen skal boligselskabet således overdrage arealer til udvidelse af stien, garagebygning til nedrivning og udleje areal til multibane. Kommunen skal til gengæld nedrive garagebygning, og eksisterende indkørsel, flytte eksisterende parkeringspladser samt anlægge en offentligt tilgængelig multibane (bilag 2).
  Aftalen opfylder dermed behov hos både boligselskabet og kommune, og afspejler desuden, at parterne har en fælles interesse i at skabe mere aktivitet og indbydende forhold i mødet mellem beboerhuset og stien.
  Aftalen er godkendt af de nødvendige beslutningstagere hos boligselskabet og Ringparken. Anlægsprojektet forventes startet i september 2016 og afsluttet medio 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, idet rådighedsbeløbet er allerede frigivet til stien til Musicon i byrådet den 27. april 2016, punkt 126.

  Økonomiudvalget, 10-08-2016, pkt. 354

  Godkendt.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 355 Indledende offentlig høring om ny campingplads, Gundsømagle

  oversigtkort_-_campingplads_oevrig_planlaegning.pdf debatoplaeg_-_campingplads_ved_gundsoemagle.pdf

  Pkt. 355

  Indledende offentlig høring om ny campingplads, Gundsømagle

  Sagsnr. 280579 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra en privat grundejer, som ønsker at etablere en campingplads nordøst for Gundsømagle. Projektet forudsætter, at der udarbejdes en ny kommuneplanramme samt en landzonelokalplan. Forvaltningen foreslår, at der gennemføres en indledende offentlig høring før en evt. igangsætning af ændring af plangrundlag.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gennemføres en indledende offentlig høring med udgangspunkt i vedlagte debatoplæg i perioden 19. august til den 2. september 2016.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Ansøger ønsker at etablere en campingplads i landområdet nordøst for Gundsømagle, på Holmevej 29.
  Ansøger ønsker at lave en campingplads for gæster, som søger naturskønne omgivelser. Campingpladsen skal have plads til ca. 112 campingvogne/telte og 22 hytter.
  Projektet er i overensstemmelser med Roskilde Kommunes turismepolitik, der arbejder for at skabe flere overnatningsmuligheder i kommunen. Området ligger umiddelbart ud til det fredede Værebro Ådal og nær ”put-and-take” søer. Begge dele kan tiltrække gæster til en ny campingplads.
  Området ligger dels op til et råstofgravområde, dels et råstofinteresseområde. Derudover ligger det inden for 300 meter til udlæg til motorvejreservation. Begge dele betyder, at der er risiko for, at området vil blive belastet af støj i fremtiden.
  Arealet er omfattet af kommuneplanens rammeområde 8.L.1, som udlægger området til landbrugsformål. Projektet forudsætter derfor, at der udarbejdes en ny kommuneplanramme samt en landzonelokalplan. I en eventuel lokalplan vil der blive stillet krav til campingpladsens og hytternes antal, udformning og placering samt beplantning mv., således at pladsen indpasses bedst muligt i landskabet.
  Forvaltningen vurderer, at der er tale om en væsentlig ændring af plangrundlaget, og at der derfor skal afholdes en indledende offentlig høring på baggrund af vedlagte debatoplæg. På baggrund af de input, der kommer i høringen, vil Økonomiudvalget kunne tage stilling til, om der skal igangsættes udarbejdelse af et nyt kommuneplantillæg og landzonelokalplan.
  Forvaltningen foreslår, at sagen alene behandles i Økonomiudvalget, jf. delegation.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Økonomiudvalget, 10-08-2016, pkt. 355

  Godkendt.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 356 Forslag til kommuneplantillæg 18 for erhvervsområde ved Gl. Marbjergvej og Københavnsvej (fornyet høring)

  kort_over_kommuneplanafgraensning_-_fornyet_hoering.pdf forslag_til_kommuneplantillaeg_18_fornyet_hoering.pdf

  Pkt. 356

  Forslag til kommuneplantillæg 18 for erhvervsområde ved Gl. Marbjergvej og Københavnsvej (fornyet høring)

  Sagsnr. 271455 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til kommuneplantillæg 18 for erhvervsområde ved Gl. Marbjergvej og Københavnsvej har været i offentlig høring. Forvaltningen har modtaget én skriftlig bemærkning med ønske om udvidelse af kommuneplanområdet med et mindre område mod nordøst. Det forudsætter en fornyet offentlig høring i 14 dage.
  Forvaltningen foreslår, at spørgsmålet alene behandles i Økonomiudvalget, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg 18 for erhvervsområde ved Gl. Marbjergvej og Vestre Hedevej med en mindre udvidelse af rammeområdet sendes i fornyet høring fra den 26. august til den 9. september 2016.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget vedtog på deres møde den 4. maj 2016, punkt 264, at sende forslag til kommuneplantillæg 18 for erhvervsområde ved Gl. Marbjergvej og Vestre Hedevej i offentlig høring fra den 13. maj til den 22. juli 2016 sammen med forslag til lokalplan 636.
  Kommuneplantillægget og lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for, at der i området kan etableres butikker til pladskrævende varegrupper. Samtidig vil lokalplanen også formelt lovliggøre to virksomheder, som begge er butikker til pladskrævende varegrupper.
  I forbindelse med høringen har forvaltningen modtaget en henvendelse fra en bilforhandler, som ønsker deres ejendom, Langebjergvænget 9, nord for deres virksomhed inddraget i lokalplanområdet. Virksomheden købte ejendommen i 2014 med henblik på at udvide forretningen og sammenlægge matriklerne. Forvaltningen vurderer, at der bør gives mulighed for det konkrete udviklingsønske. Den øvrige del af Langebjergvænget inddrages ikke i lokalplanen, da dette område er velfungerende med mindre erhverv.
  På baggrund af høringssvaret foreslår forvaltningen, at kommuneplantillæg 18 justeres til også at omfatte matr. nr. 57 St. Hede, Roskilde Jorder. Dette vil i henhold til planloven betyde, at kommuneplantillægget skal sendes i fornyet høring. Det er forvaltningens vurdering, at ændringen ikke vil få en væsentlig betydning for området, og foreslår, at forslag til kommuneplantillæg kun sendes ud i en fornyet høring i 14 dage.
  Hvis Økonomiudvalget godkender at sende forslag til kommuneplantillæg 18 i fornyet høring, vil Plan- og Teknikudvalget tage stilling til forslag til lokalplan 636 for erhvervsområdet ved Gl. Marbjergvej og Vestre Hedevej på udvalgets møde den 18. august 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Økonomiudvalget, 10-08-2016, pkt. 356

  Godkendt.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 357 Tilladelse til videresalg af byggegrund(Lukket)

 • Pkt. 358 Salg af grundareal på Musicon(Lukket)

 • Pkt. 359 Udbud af storparcel(Lukket)

 • Pkt. 360 Anvendelse af ejendom(Lukket)

 • Pkt. 361 Eventuelt

  Pkt. 361

  Eventuelt

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 10-08-2016, pkt. 361

  - Pensam-grunden.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.