You are here

Referat

Dato: Onsdag, Januar 11, 2017 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 1 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 1

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 11-01-2017, pkt. 1

  Godkendt.
  C havde indkaldt Jesper Kejlhof som var stedfortræder under pkt. 4.

 • Pkt. 2 Program for Økonomiudvalgets seminar 23. januar

  Program_for_Oekonomiudvalgets_seminar_23._januar_2017.pdf

  Pkt. 2

  Program for Økonomiudvalgets seminar 23. januar

  Sagsnr. 284856 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er udarbejdet program for Økonomiudvalgets strategiseminar den 23. januar til godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at programmet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalgets strategiseminar med deltagelse af direktionen har som bærende element fokus på planlægningen af budget 2018.
  Kommunaldirektøren præsenterer Økonomivalget for analyser af udvalgte områder med henblik på mulige besparelser på budget 2018. De øvrige direktører supplerer med input fra deres respektive områder.
  Forvaltningen foreslår, at direktør for Social, Job og Sundhed og direktør for Skole og Børn umiddelbart inden frokost fortæller om deres oplevelser som nye direktører i Roskilde.
  Efter frokost foreslås følgende emner:

  1. Digital infrastruktur og SmartCity/Society (ved Netplan)
  2. P-hus og Sortebrødre Plads (ved vicekommunaldirektøren og direktør for By, Kultur og Miljø)
  3. Idrætsparken (ved vicekommunaldirektøren)
  4. Ejendomseffektiviseringer (ved vicekommunaldirektøren)
  5. Styrelsesvedtægt herunder råd og nævn (ved borgmesteren)

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Økonomiudvalget, 11-01-2017, pkt. 2

  Godkendt.
  En indgang for borgere medtages under kommunaldirektørens oplæg, og under styrelsesvedtægt medtages drøftelse af dagsordeners udformning til de politiske udvalg.

 • Pkt. 3 Vederlag til byrådsmedlemmer

  Bilag_1._Samme_-stigning_til_formaend_og_menige_udvalgsmedlemmer.pdf Bilag_2._Stigning_fordelt_til_udvalgsmedlemmer.pdf Bilag_3_-_Stigning_fordeles_med_halvdelen_til_formaend_og_menige.pdf Bilag_4._Henrik_Stougaards_spoergsmaal.pdf Forslag_til_ny_styrelsesvedtaegt.3.pdf

  Pkt. 3

  Vederlag til byrådsmedlemmer

  Sagsnr. 207856 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen vedrører fordeling af vederlag i henhold til ny vederlagsbekendtgørelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomi- og Indenrigsministeriet har udsendt udkast til ændrede regler om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelse af kommunale hverv. Det fremgår heraf, at det årlige faste vederlag til byrådsmedlemmer stiger fra 103.347 kr. til 107.178 kr. Herudover stiger den årlige pulje til fordeling af vederlag til udvalgsformænd og menige udvalgsmedlemmer fra 2.770.000 kr. til 3.641.000 kr., svarende til stigningen i borgmesterens vederlag på ca. 31% pr. 1. januar 2017.
  Såfremt den nuværende procentfordeling i styrelsesvedtægten bevares stiger vederlag til udvalgsformænd fra 181.777 kr. årligt svarende til 15.148 kr. pr. måned til 238.855 kr. årligt, svarende til 19.905 kr. pr. måned, såfremt den nuværende procentfordeling i styrelsesvedtægten bevares. Vederlag til udvalgsmedlemmer stiger tilsvarende fra 29.628 kr. årligt, svarende til 2.469 kr. pr. måned til 38.943 kr. årligt, svarende til 3.245 kr. pr. måned pr. udvalg.
  Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 14. december at anbefale en model, hvor den beløbsmæssige stigning fordeles ligeligt mellem udvalgsformænd og menige. Denne model er vedhæftet som bilag 3. I bilag 2 fordeles stigningen til de menige udvalgsmedlemmer og i bilag 1 med samme % -stigning til formænd og menige udvalgsmedlemmer.
  I de vedhæftede bilag er indlagt som grundlæggende forudsætning, at medlemmerne af Roskilde Hallens bestyrelse fastholdes på det nuværende kr.- niveau, og at formænd for Børne- og Ungeudvalget og Folkeoplysningsudvalget fastholdes på samme % -sats som i nuværende styrelsesvedtægt.
  Ændring af vederlag til formænd for stående udvalg kan tidligst træde i kraft efter 2. behandling af styrelsesvedtægten, dvs. den 1. februar 2017, mens ændringer af vederlag for udvalgsmedlemmernes og formænd for § 17,4 udvalg skal træde i kraft 1. januar 2017. Forskydningen mellem ikrafttræden henholdsvist 1. januar og 1. februar er reguleret hen over resten af året.
  Endvidere vedhæftes svar til et byrådsmedlem i bilag 4.
  Ændring af vederlagsbestemmelserne i styrelsesvedtægten kræver 2 behandlinger i byrådet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Udnyttelse af den maksimale ramme til udvalgsvederlag vil medføre en merudgift på ca. 870.000 kr. årligt. Oven i kommer regulering af det faste vederlag til byrådsmedlemmer på 3.831 kr. årligt, svarende til ca. 115.000 kr. og stigningen i viceborgmesterens vederlag på 26.375 kr. årligt. Den samlede stigning som følge af den nye vederlagsbekendtgørelse bliver således ca. 1.011.376 kr. såfremt hele stigningen til formænd og medlemmer udnyttes fuldt ud, herunder at viceborgmesterens vederlag på 10 % fastholdes.
  Merudgiften vil kunne afholdes inden for rammerne af den samlede politiske og administrative organisation i 2017. Fra 2018 indarbejdes udgifterne i budgettet.

  Økonomiudvalget, 21-12-2016, pkt. 612

  O og Ø anbefaler at de menige medlemmer får hele stigningen som skitseret i bilag 2.
  A, B, F, C og V anbefaler stigningen som skitseret i bilag 3 således at stigningen deles ligeligt mellem formænd og menige medlemmer.

  Byrådet, 21-12-2016, pkt. 351

  For at stigningen fordeles ligeligt til alle menige medlemmer, jf. bilag 2 stemte 6, bestående af Ø og O. Imod stemte 25, bestående af A, B, F, C og V.
  For at stigningen fordeles med halvdelen til formænd og menige medlemmer jf. bilag 3, stemte 25 bestående af A, B, F, C og V. Imod stemte 6, bestående af Ø og O. Herefter blev fordelingen jf. bilag 3 godkendt.
  Styrelsesvedtægten er tilrettet i overensstemmelse hermed.
  Fraværende: Torben Jørgensen, Tomas Breddam

  Supplerende sagsfremstilling

  Ændring af styrelsesvedtægt skal godkendes af byrådet 2 gange.

  Økonomiudvalget, 11-01-2017, pkt. 3

  Anbefales.
  Merete Dea Larsen (O) og Henrik Stougaard (Ø) anbefaler at stigningen fordeles ligeligt mellem de menige medlemmer jf. bilag 2.

 • Pkt. 4 Forslag til nyt stadion

  Skitseprojekt_til_nyt_stadion.pdf Vurdering_af_planforhold_og_sportsfaciliteter_i_nyt_stadion_i_Raadmandshaven.pdf Alternative_placeringer_af_nyt_stadion_og_salg_af_nuvaerende_stadiongrund.pdf

  Pkt. 4

  Forslag til nyt stadion

  Sagsnr. 277143 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget har på mødet den 14. december besluttet, at et nyt stadion skal i udbud, og at sagen opdeles i en åben og lukket sag til januar. En åben sag hvor skitseprojekt for et nyt stadion i Rådmandshaven og alternative placeringer præsenteres, samt en lukket sag, hvor finansieringsforslag, herunder eventuelt salg af eksisterende stadiongrund til finansiering af nyt stadion, belyses.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Udvalget beslutter, om et nyt stadion skal placeres i Rådmandshaven eller der skal arbejdes videre med en alternativ placering,
  2. såfremt et nyt stadion placeres i Rådmandshaven, så arbejdes der frem mod et udbud til endelig politisk godkendelse,
  3. såfremt der vælges en anden placering, så skal der igangsættes en nærmere undersøgelse af udvalgte placeringer, samt en prissættelse af stadiongrund i Rådmandshaven med henblik på salg til finansiering af nyt stadion,
  4. såfremt der ikke ønskes at gå videre med et nyt stadion uanset placering, så iværksættes foranstaltninger, så eksisterende stadion opfylder DBUs krav til afholdelse af 1. divisionskampe.

  Sagsfremstilling

  Den 2. marts 2016, punkt 35 og den 30. marts 2016, punkt 155, godkendte Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget, at forvaltningen og FC Roskilde skulle arbejde videre med et forslag til et nyt stadion for at imødekomme krav fra DBU, samt ønsket om forbedrede klub- og omklædningsfaciliteter og med en økonomisk model, hvor forbedringerne af de stadionfaciliteter, der ejes af Roskilde Kommune, skulle finansieres ved et frasalg af byggeret til kommercielle aktiviteter i området. Endelig besluttede Økonomiudvalget på mødet den 14. december 2016, punkt 604, lukket sag, at et nyt stadion skal i udbud og sagen skulle deles op i en åben og lukket sag til førstkommende møde i januar. Forvaltningen blev samtidig bedt om at undersøge alternative placeringer, samt et muligt salg af eksisterende stadiongrund til finansiering af nyt stadion.
  En investor har for FC Roskilde udarbejdet et skitseprojekt i dialog med forvaltningen og en finansieringsplan for et nyt stadion.Projektet fastholder stadion beliggende i Rådmandshaven i fortsat sammenhæng med Roskilde Kongrescenter og Kildegården. De forbedrede faciliteter og kommercielle funktioner, som skal til for at sikre finansieringen betyder, at banen er foreslået vendt 90 grader. Langs Rådmandshaven og mod Kildegården udføres nyt byggeri på 4 etager.
  Det nye stadion er et stort byggeri, som vil dominere området, men forvaltningen vurderer, at det fremlagte skitseprojekt har et fornuftigt hovedgreb og harmonerer med Roskilde Kommunes udvikling af området som et sports- og fritidsområde. Skitseforslaget indeholder nye og ekstra omklædningsfaciliteter og topmoderne stadionfaciliteter. Projektet lever op til DBUs krav, dog skal der etableres yderligere 2000 tilskuerpladser for at opnå superliga godkendelse. Dette fremtidige scenarie har projektet taget højde for, men er ikke finansieret.
  Investors finansieringsplan for et nyt stadion indeholder opførelse af ungdomsboliger og sportscollege, samt erhverv i sammenhæng med et nyt stadion. Byggeretter udgør samlet 12.530 m2. Roskilde Kommune sikres fuldt ejerskab, råderet og adgang til stadion og idrætsfaciliteter, uanset hvordan de fremtidige ejerforhold vil være for de kommercielle dele af byggeriet. Roskilde Kommune kan herefter udleje/udlåne stadion til FC Roskilde samt øvrige fodboldklubber i Roskilde.
  Placeringen af et nyt stadion i Rådmandshaven understøtter visionen for Kildegården som et kraftcenter for Kultur, fritid og idræt og vil være med til at binde byen sammen fra bymidten og ned til Roskilde Kongrescenter og vil samtidig bibeholde synergien mellem den lokale fodboldklub RB 1906 og FC Roskilde og de omkringliggende træningsbaner. Derudover vil projektet indfri efterspørgslen på billige ungdomsboliger og et sportscollege i bymidten og skabe sundheds- og træningsfaciliteter for sportsudøvere. Ideen om et sportel i bymidten, en billig hotelfunktion, vil være attraktiv for turister og for Roskilde Kongrescenter i forbindelse med større events.
  Forvaltningen er blevet bedt om at undersøge alternative placeringer af et nyt stadion. Forvaltningen peger på to mulige placeringer, henholdsvis Målfeltet ved dyrskuepladsen og Trekroner ved ringvejen og plejecenteret. Placering ved Målfeltet vil dog kunne give store udfordringer for afholdelse af festivalen og være på bekostning af eksisterende planer for idrætsanlægget. Trekroner er stationsnært og tilstrækkeligt stort område. Det er dog i dag udlagt til kontorformål, og der vil være udgifter forbundet med omfattende jordarbejder pga. stor niveauforskel samt etablering af ekstra p-pladser. De to alternative placeringer er nærmere beskrevet i bilag ”Alternative placeringer af nyt stadion og salg af nuværende stadiongrund”.
  De økonomiske modeller for det forelagte skitseprojekt samt forventet pris på nyt stadion og finansiering af alternativ placering ved salg af eksisterende stadion er beskrevet i en lukket sag af hensyn til kommende forhandlinger med mulige investorer. Den foreløbige vurdering viser dog, at det vil kræve en medfinansiering, udover provenuet ved salg af eksisterende stadiongrund, hvis der skal bygges et nyt stadion i superligastandard ved enten Målfeltet eller Trekroner.
  Såfremt Økonomiudvalget beslutter, at et nyt stadion placeres i Rådmandshaven, så arbejdes der frem mod et udbud til endelig politisk godkendelse. Vælger udvalget en anden placering, så igangsættes der en nærmere undersøgelse af udvalgte placeringer, samt en prissættelse af stadiongrund i Rådmandshaven med henblik på salg til finansiering af nyt stadion.
  Hvis der ikke er politisk ønske om et nyt stadion, så vil det kræve en ombygning af eksisterende baneanlæg, hvis det skal opfylde DBUs krav om varme i banen, så der kan spilles 1. divisionskampe i ydersæsonen. Der har endvidere vist sig problemer med belysningen, som skal undersøges nærmere. Forvaltningen foreslår i så fald, at der iværksættes de nødvendige foranstaltninger til senere politisk godkendelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. I forbindelse med en senere godkendelse af projektet uanset placering, vil der blive fremlagt et samlet projekt, som redegør for projektets finansiering. Såfremt det eksisterende stadion skal ombygges med varme i den nuværende bane, så vurderes det at koste ca. 5 mio. kr. ekskl. renovering af lysanlæg. Dette vil i så fald blive fremlagt i en senere bevillingssag.

  Økonomiudvalget, 11-01-2017, pkt. 4

  Joy Mogensens (A) habilitet blev drøftet. Joy Mogensen blev erklæret habil ved behandlingen af sagen med henvisning til, at de oplysninger, der blev givet på sidste møde i samme sag ikke længere er aktuelle og, at der ikke foreligger nogen økonomisk interesse længere.
  Lars Lindskovs (C) habilitet blev drøftet. Et enigt økonomiudvalg erklærede Lars Lindskov inhabil ved behandlingen af sagen. C havde indkaldt Jesper Kejlhof som stedfortræder jf. styrelsesvedtægten.
  Ad 1: Et flertal i Økonomiudvalget er enigt om at træffe en principbeslutning om, at der arbejdes videre med, at et eventuelt nyt stadion placeres i Rådmandshaven.
  Ad 2: der arbejdes ikke videre planmæssigt eller sendes projekt i udbud, førend der er gennemført en forhøring for borgere og brugere, hvor vedlagte skitseprojekt lægges frem til kommentarer og forslag til ændringer. Forhøringen løber frem til ultimo februar. Et nyt stadion sendes i åbent udbud. Ved en kommende politisk forelæggelse af sagen skal forelægges bæredygtige driftsmodeller for brug af stadion. Ved etablering af varme i banen skal søges en så miljømæssig bæredygtig løsning som muligt.
  Lars-Christian Brask (V) kan ikke godkende
  Merete Dea Larsen (O) kan ikke godkende og begærede sagen i byrådet.
  Fraværende: Lars Lindskov (grundet inhabilitet).

 • Pkt. 5 Forlængelse af brugsretsaftale

  Pkt. 5

  Forlængelse af brugsretsaftale

  Sagsnr. 51916 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Roklub har i forbindelse med låneoptagelse behov for en forlængelse af den eksisterende brugsretsaftale, så den fremover løber til den 31. december 2046.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. at brugsretsaftalen med Roskilde Roklub forlænges, således at den ophører uden opsigelse den 31. december 2046, og
  2. at aftalen i øvrigt justeres således, at kommunen fremover også accepterer optagelse af banklån til finansiering af klubbens byggeri på grunden.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Kommunen gav i 1977 vederlagsfri brugsret til Roskilde Roklub til det grundareal, hvorpå klubbens klubhus mv. ligger. Kontrakten, der løber til 31. december 2030, er senere suppleret med en formalisering af klubbens fremlejeret til et areal på 72 m2. For dette areal, som klubben fremlejer til iskiosk mv., betaler klubben en pristalsreguleret leje, der i dag ligger på små 70.000 kr. årligt.
  Klubben ejer bygningerne på grunden, og den forbereder nu en udvidelse af motionscenteret. Det kræver lånefinansiering, som ingen bank vil indgå på, før brugsretsaftalen med kommunen er forlænget, så den løber i 30 år fra lånetidspunktet. Klubben har måttet opgive at opnå realkreditfinansering, men en bank har accepteret at lånefinansiere.
  I konsekvens heraf ønsker klubben endvidere brugsretsaftalen ændret, således at det ikke kun er realkreditbelåning til byggeri, som kommunen accepterer, men også finansiering med banklån.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Økonomiudvalget, 11-01-2017, pkt. 5

  Udsat.

 • Pkt. 6 Ny Østergade-arealet - opsamling på indledende høring

  Hoeringsnotat_opsamling_paa_indledende_hoering_for_Ny_Oestergade-arealet.pdf Forslag_til_pejlemaerker_for_videre_planproces_med_udvikling_af_Ny_Oestergade-arealet_for_Ny_Oestergade-arealet.pdf

  Pkt. 6

  Ny Østergade-arealet - opsamling på indledende høring

  Sagsnr. 287558 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er gennemført en indledende offentlig høring om planlægning af Ny Østergade-arealet. Forvaltningen forelægger opsamling på høringen samt anbefalinger til den videre proces.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. byrådet tiltræder forvaltningens anbefalinger til væsentlige pejlemærker for det videre plan- og udviklingsarbejde på baggrund af vinderforslag, indkomne bemærkninger og forvaltningens vurdering af nøgleemner i projektet, og
  2. på baggrund af de beskrevne pejlemærker udarbejder forvaltningen forslag til tillæg 2 til Kommuneplan 2016, som overordnet ramme for udvikling af Ny Østergade-arealet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har på møde den 28. september 2016, punkt 226, besluttet at gennemføre en indledende offentlig høring om udvikling af Ny Østergade-arealet. Høringen tog udgangspunkt i EFFEKTs vinderforslag, som byrådet tiltrådte på samme møde.
  Den indledende høring sluttede den 4. november 2016, og der er indkommet i alt 18 høringssvar heraf to med tilknyttet underskriftsindsamling. Se høringssvarene her. Under høringen blev der afholdt borgermøde med omkring 110 deltagere.
  Forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat med opsamling på de indkomne bemærkninger. Der er gennemgående mange positive ord til Ny Østergade projektet, men også kritik som især retter sig mod de viste bygningshøjder og bygningsvolumener samt den øgede trafikbelastning og de foreslåede trafikale løsninger. Endvidere bliver der udtrykt bekymring for gener for naboområder under realiseringsfasen samt bekymring for projektets økonomiske bæredygtighed.
  Parallelt med høringen har forvaltningen igangsat en nærmere granskning af vinderprojektet, for at undersøge hvor der er behov for konkretisering og justering for at muliggøre realisering af projektet. Her er fokus særligt på den trafikale funktionalitet og byrummenes kvaliteter som vigtige parametre i udvikling af en unik ny bydel. Forvaltningen foreslår, med afsæt i byrådets visioner i konkurrenceprogrammet for Ny Østergade-arealet, en række pejlemærker for det videre plan- og udviklingsarbejde. Disse pejlemærker vil tillige danne baggrund for de videre forhandlinger med grundejere og projektudvikler om udvikling af området.
  Ny Østergade projektet kræver, at der udarbejdes både en lokalplan og et kommuneplantillæg, som beskriver de overordnede planforhold. Hvis Økonomiudvalget godkender, at der udarbejdes kommuneplantillæg 2, vil Plan- og Teknikudvalget den 12. januar 2017 tage stilling til udarbejdelse af forslag til lokalplan 655 på baggrund af et 11-punktsprogram.
  Forvaltningen foreslår, at forslag til lokalplan og kommuneplantillæg behandles i byrådet, jf. delegation.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Byrådet har tidligere frigivet midler til udarbejdelse af plangrundlaget.

  Økonomiudvalget, 11-01-2017, pkt. 6

  Udsat.

 • Pkt. 7 Økonomiske modeller for nyt stadion(Lukket)

 • Pkt. 8 Dispensationsansøgning - afdeling Sems Have(Lukket)

 • Pkt. 9 Salg af storpaceller - Skousbo(Lukket)

 • Pkt. 10 Salg af areal(Lukket)

 • Pkt. 11 Udbud af erhvervsjord ved Store Hede(Lukket)

 • Pkt. 12 Arkæologisk undersøgelse af erhvervsareal øst for Bauhaus(Lukket)

 • Pkt. 13 Eventuelt

  Pkt. 13

  Eventuelt

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 11-01-2017, pkt. 13

  Ikke behandlet.