You are here

Referat

Dato: Onsdag, Maj 11, 2016 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 266 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 266

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 11-05-2016, pkt. 266

  Der er udsendt en tillægsdagsorden.
  Godkendt.
  Fraværende: Karim Arfaoui.

 • Pkt. 267 Orientering om likviditet pr. 30. april 2016

  likviditetsoversigt_pr._30._april_2016.pdf

  Pkt. 267

  Orientering om likviditet pr. 30. april 2016

  Sagsnr. 276690 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. april 2016. I bilag er endvidere opstillet prognose for udviklingen.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Likviditetsopgørelsen vil blive eftersendt, da opgørelsen ikke kan nå at være færdig inden udsendelse af dagsordenen.

  Økonomiudvalget, 11-05-2016, pkt. 267

  Fraværende: Karim Arfaoui.

 • Pkt. 268 Orientering om forbrugsoversigt pr. ultimo april 2016

  forbrugsoversigt_pr._30._april_2016.pdf

  Pkt. 268

  Orientering om forbrugsoversigt pr. ultimo april 2016

  Sagsnr. 276934 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder oversigt over budget og forbrug pr. 30. april 2016 fordelt på udvalg og fagområder.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Forbrugsoversigten vil blive eftersendt, da oversigten ikke kan nå at være færdig inden udsendelse af dagsordenen.

  Økonomiudvalget, 11-05-2016, pkt. 268

  Fraværende: Karim Arfaoui.

 • Pkt. 269 Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter mv.

  groen_blaa_strategi_handleplan_2017-2020.pdf den_dynamiske_bymidte_handleplan_2017-2020.pdf viby_handleplan_2017-2020.pdf jyllinge_handleplan_2017-2020.pdf dyrskuepladsen_og_milen_handleplan_2017-2020.pdf musicon_handleplan_2017-2020.pdf

  Pkt. 269

  Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter mv.

  Sagsnr. 279927 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Til orientering fremlægges opdaterede handleplaner for udviklingsprogrammer og strategier for større byområder. Handleplanerne har tæt sammenhæng med det strategiske anlægsbudget og vil blive opdateret i forlængelse af budgetvedtagelsen.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I lighed med tidligere år fremlægges opdaterede handlingsplaner for de udviklingsprogrammer og strategier for udvikling af byområder m.v., som er vedtaget af byrådet igennem de senere år. Det drejer sig om følgende:
  - Grøn Blå Strategi
  - Den Dynamiske Bymidte
  - Viby
  - Jyllinge
  - Roskilde Dyrskueplads og Milen
  - Musicon
  Udviklingsprogrammer/strategier sikrer et langsigtet perspektiv på den videre udvikling af kommunens byområder og centrale temaer som f.eks. udviklingen i det grønne og blå. Nogle strategier er langt i realisering, mens andre fortsat er i planlægnings- og projekteringsfasen.
  Handleplanerne opdateres to gange årligt. Første gang er i foråret med fokus på udarbejdelse af den strategiske anlægsplan for det kommende år, og anden gang er efter budgetvedtagelsen.
  Tilsvarende orienteringssager fremlægges i de andre fagudvalg, som har andel i én eller flere handlingsplaner.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Økonomiudvalget, 11-05-2016, pkt. 269

  Fraværende: Karim Arfaoui.

 • Pkt. 270 Opsamling på forårsseminar vedr. budget 2017-2020

  Pkt. 270

  Opsamling på forårsseminar vedr. budget 2017-2020

  Sagsnr. 280345 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetlægningen for 2017-2020 blev drøftet på forårsseminaret d. 28./29. april 2016 og i forlængelse heraf indstilles videre håndtering vedr. voksenhandicap, demografi og ekstraordinære forhold i 2020 samt strategisk anlægsplan.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der indarbejdes en merudgift på 10 mio. kr. årligt på voksenhandicapområdet
  2. demografimidlerne for 2017-2020 på 23,5 mio.kr. afsættes foreløbigt som en reserve i budgettet under Økonomiudvalget med henblik på aftale om præcis håndtering ved budgetforhandlingerne
  3. den strategiske anlægsplan på 140 mio.kr. danner grundlaget for den videre behandling af anlægsbudgettet for 2017-2020
  4. de ekstraordinære finansielle forhold i 2020 vedr. ophør af frigivelsesbeløb/tilgodehavender på 34,7 mio.kr. indarbejdes og modsvares af udmøntningspulje, så bortfaldet af beløbene ikke påvirker balancen, og
  5. tilbagebetaling af lån vedr. museumsøen på 44,6 mio.kr. i 2020 indarbejdes og modsvares af udmøntningspulje, så tilbagebetalingen ikke påvirker balancen

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  På forårsseminaret var der en præsentation af den foreløbige økonomiske balance for budget 2017-2020. Følgende forhold blev drøftet særskilt:
  Voksenhandicapområdet har både i 2015 og 2016 oplevet et betydeligt udgiftspres, som forventes at fortsætte i 2017 og frem, og at der på denne baggrund indarbejdes en merudgift på 10 mio. kr. årligt i budgettet til imødegåelse af dette budgetpres.
  Med en forøgelse af stigningen i befolkningen giver en genberegning af demografiudgifterne merudgifter på 11,1 mio.kr. i 2017 i forhold til nuværende 2017 niveau. Samlet medfører befolkningsudviklingen i forhold til 2016 merudgifter på 23,5 mio.kr. i 2017. Det foreslås, at de 23,5 mio.kr. foreløbigt afsættes som en generel pulje under Økonomiudvalget til senere udmøntning. Derved kan disse midler ses i sammenhæng med udmøntning af eventuelle kommende finanslovspuljer. Den mere præcise håndtering aftales i forbindelse med budgetforhandlingerne.
  I 2020 oplever Roskilde Kommune et sammenfald af flere ekstraordinære forhold vedr. afdrag og finansforskydninger. Det drejer sig om bortfald af frigivelse af deponerede midler vedr. elsalg (14,7 mio. kr. årligt), og ophør af tilgodehavende i forhold til forsyningsområdet (20 mio. kr. årligt). Det indstilles, at dette indarbejdes i budgettet, så det ikke påvirker balancen ved etablering af en udmøntningspulje, der modsvarer bortfaldet af beløbene.
  Endvidere skal lån vedr. museumsøen (44,6 mio. kr.) tilbagebetales i 2020, og det indstilles, at det indarbejdes, så det ikke påvirker balancen, dvs. ved etablering af en udmøntningspulje. Forvaltningen vil snarest rette henvendelse til långiver med henblik på endelig afklaring af tilbagebetalingsvilkår.
  Som en del af arbejdet med budgetforbedringer besluttede byrådet den 17. februar, at anlægsniveauet i 2017 og 2018 reduceres til 140 mio. kr., og den strategiske anlægsplan indeholder direktionens forslag til prioritering inden for en ramme på 140 mio.kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, da den vedrører budgetlægningen for 2017-2020.

  Økonomiudvalget, 11-05-2016, pkt. 270

  Økonomiudvalget var enig om at sende sagen til endelig beslutning i byrådet.
  Ad 1 "at": anbefales.
  Ad 2. 2 "at": anbefales idet det bemærkes, at det forudsættes at demografibeløbene som minimum føres tilbage til områderne. Merete Dea Larsen (O) kan ikke anbefale.
  Ad 3. "at": anbefales.
  ad 4."at": anbefales idet det tilføjes, at udmøntningspuljen lægges ind fra 2020 og frem.
  Ad 5. "at" Økonomiudvalget tager ikke på nuværende tidspunkt stilling til hvorledes gælden håndteres, men der tages kontakt til Arbejdsmarkedets Feriefond med henblik på drøftelse af hvorledes gælden kan afvikles.
  Fraværende: Karim Arfaoui.

 • Pkt. 271 Generalforsamling i FORS A/S den 26. maj 2016

  indkaldelse_til_generalforsamling_fors_as_-_26._maj_2016.pdf bilag_3_-_aarsrapport_2015.pdf bilag_8.2_notat_om_valg_af_arbejdsgiverorganisataion.pdf bilag_8.1_konsekvensnotat.pdf bilag_8.3_faq_vedr._valg_af_arbejdsgiverorganisation.pdf

  Pkt. 271

  Generalforsamling i FORS A/S den 26. maj 2016

  Sagsnr. 274867 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen vedrører kommunens deltagelse i generalforsamlingen i FORS A/S.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. borgmesteren deltager som repræsentant for Roskilde Kommune på generalforsamlingen i FORS A/S og bemyndiges til at stemme på vegne af kommunen, og
  2. borgmesteren bemyndiges til at stemme for bestyrelsens anbefaling om valg af arbejdsgiverorganisation

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forsyningsselskaberne i Holbæk, Roskilde og Lejre Kommuner blev med virkning fra 1. januar 2016 fusioneret i et fælles holdingselskab – Fors A/S.
  Fors A/S har nu indkaldt til den første ordinære generalforsamling i selskabet. Dagsordenen har følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af årsrapport
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
  5. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
  6. Valg af revisor
  7. Vederlag til bestyrelsen
  8. Valg af arbejdsgiverorganisation
  9. Eventuelt

  Det fremgår af vedtægterne, at generalforsamlingen skal afholdes ved fysisk fremmøde af repræsentanter for ejerne. Ejerkommunerne skal derfor give mandat til, at en eller flere repræsentanter stemmer på deres vegne på generalforsamlingen.
  I forhold til pkt. 8 omkring valg af arbejdsgiverorganisation foreslår forvaltningen, at byrådet følger indstillingen fra bestyrelsen for FORS A/S om at fastholde DI. Selskabets bestyrelse er nærmest til at vurdere, hvilken arbejdsgiverorganisation man ønsker at samarbejde med og ud fra et ”arms-længde” princip er det forvaltningens indstilling, at der bakkes op om bestyrelsens forslag.
  Endelig dagsorden for generalforsamlingen inkl. bilag eftersendes mandag den 9. maj.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Økonomiudvalget, 11-05-2016, pkt. 271

  Ad 1. "at": anbefales. Henrik Stougaard (Ø) kan ikke anbefale og ønsker i stedet, at det er byrådets fremmødte repræsentanter, der stemmer på vegne af kommunen på generalforsamlingen.
  Ad 2. "at": anbefales. Henrik Stougaard (Ø) og Birgit Pedersen (F) ønsker, at der stemmes for en KL overenskomst. Jeppe Trolle tager forbehold.
  Fraværende: Karim Arfaoui.

 • Pkt. 272 Flygtninge- og ungdomsboliger i Trekroner - skema A

  Pkt. 272

  Flygtninge- og ungdomsboliger i Trekroner – skema A

  Sagsnr. 281044 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Nord Boligselskab har indsendt ansøgning om godkendelse af skema A til opførelse af 60 nye ungdoms- og familieboliger i Trekroner. Projektet er et samarbejde mellem KAB, Rockwool og Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. skema A til opførelse af 60 nye familie- og ungdomsboliger i ny afdeling i Trekroner med en samlet anskaffelsessum på 53,113 mio. kr. godkendes,
  2. kommunen påtager sig at yde grundkapitalindskud på 5,311 mio. kr.
  3. kommunal garanti på 70 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 32,720 mio. kr. godkendes, og
  4. foreløbig leje på 960 kr. pr. m2 ekskl. forbrug godkendes

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  KAB har på vegne af Roskilde Nord Boligselskab fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A for opførelse af 60 nye almene små ungdoms- og familieboliger til flygtninge, unge under uddannelse samt almindelige almene familieboliger i Trekroner.
  Projektet udspringer af et samarbejde mellem Rockwool, KAB og Roskilde Kommune om opførelse af billige ungdoms- og flygtningeboliger til maksimalt 3500 kr. pr. måned incl. forbrug. Rockwool har udviklet et nyt højtisoleret og prisbilligt byggesystem, som anvendes ved projektet.
  Der opføres 24 familieboliger, med et samlet areal på 920 m2 og 36 ungdomsboliger med et samlet areal på 1304 m2. Den samlede anskaffelsessum udgør 53,112 mio. kr. For flygtninge- og familieboligerne udgør dette 20,013 mio. kr., mens det for ungdomsboligerne udgør 33,099 mio. kr. Det kommunale grundkapitalindskud udgør 5,311 mio. kr. Det vil blive stillet krav om kommunal garanti på 70 % af realkreditlånet, svarende til ca. 32,720 mio. kr. Det endelige garantikrav vil blive fastlagt i forbindelse med den endelige låneoptagelse.
  Samlede boligudgifter ekskl. forbrug udgør årligt 960 kr. pr. m2 i henhold til skema A. Dette medfører, at boligudgift for ungdomsboligerne bliver 885 kr. pr. m² ekskl. forbrug, svarende til en husleje for 1-rums bolig på 30 m² på 2.220 kr. pr. måned. Boligudgift for flygtninge- og familieboliger bliver 1.065 kr. pr. m² ekskl. forbrug, svarende til en husleje for 1-rums bolig på 30 m² på 2.670 kr. pr. måned.
  Regeringen og KL har den 18. marts 2016 indgået en aftale, som har til formål af styrke mulighederne for boligplacering af flygtninge mv. Aftalen indebærer, at der afsættes 640 mio. kr. i 2016, som skal dække 75 pct. af det kommunale grundkapitalindskud til nye almene boliger, der har en begrænset størrelse på 40 m2 og en billig husleje. Aftalen er endnu ikke godkendt i Folketingets Finansudvalg, men dette forventer ministeriet sker i løbet af maj 2016. Herefter kan kommunen vurdere om nærværende byggeri opfylder betingelserne i tilskudsordningen og fremsende ansøgning om tilskud til grundkapitalindskud.
  I forbindelse med etableringen sælger Roskilde Kommune en grund i Trekroner til byggeriet. Sagen behandles som andet punkt på dagsordenen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Grundkapitalindskud på 5,311 mio. kr., finansieres af budgettet til indskud i Landsbyggefonden.
  Sagen medfører endvidere, at kommunen påtager sig garantiforpligtelser for de realkreditlån, der optages i forbindelse med sagerne.

  Økonomiudvalget, 11-05-2016, pkt. 272

  Anbefales.
  Fraværende: Karim Arfaoui.

 • Pkt. 273 Godkendelse af skema B - tilbygning af ældreboliger ved Toftehøjen

  Pkt. 273

  Godkendelse af skema B - tilbygning af ældreboliger ved Toftehøjen

  Sagsnr. 195574 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen vedrører godkendelse af skema B for 18 nye almene ældreboliger i Plejecenteret Toftehøjen, Viby.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. skema B for 18 boliger godkendes med en samlet anskaffelsessum på 34,070 mio. kr.,
  2. kommunalt grundkapitalindskud på 3,407 mio. kr. godkendes
  3. samlet årlige boligudgift på 1.221 kr. pr. m2. ekskl. forbrugsudgifter godkendes, og
  4. der ydes en foreløbig kommunegaranti på anslået 74,11 % af lånet, svarende til ca. 22,220 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 16. juni 2015 skema A for 18 nye almene ældreboliger i plejecenteret Toftehøjen i Viby. Anskaffelsessummen i skema A var på 33,696 mio. kr., med en samlet årlig boligudgift på 1.209 kr. pr. m2. ekskl. forbrugsudgifter. Endvidere godkendtes en foreløbig kommunegaranti på anslået 74,11 % af lånet, svarende til ca. 22,008 mio. kr.
  I forbindelse med fremsendelse af skema B for byggeriet er anskaffelsessummen steget til 34,070 mio. kr., hvilket medfører, at kommunens grundkapitalindskud stiger fra 3,370 mio. kr. til 3,407 mio. kr. Samtidig stiger den samlede årlige boligudgift fra 1.209 kr. pr. m2. til 1.221 kr. pr. m2. ekskl. forbrugsudgifter og den anslåede kommunegaranti til stiger fra 22,008 mio. kr. til 22,220 mio. kr.
  Forvaltningen indstiller, at skema B godkendes med de nævnte ændringer, idet bemærkes, at stigningen følger den årlige stigning i maksimumbeløbet for almene ældreboliger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2016.
  Som følge af at den samlede anskaffelsessum er steget i skema B i forhold til skema A skal kommunen betale yderligere 37.000 kr. i kommunalt grundkapitalindskud, samt yderligere ca. 12.000 kr. i kommunal garanti. De 37.000 kr. dækkes af de afsatte midler
  af kommunens pulje til grundkapitaltilskud, mens forhøjelsen af kommunegarantien ikke påvirker likviditeten.
  Lejen bliver på 1.221 kr. pr. m2, hvilket svarer til 6.613,75 kr. pr. bolig pr. måned ekskl. forbrugsudgifter, IT og fællesantenne.

  Økonomiudvalget, 11-05-2016, pkt. 273

  Anbefales.
  Fraværende: Karim Arfaoui.

 • Pkt. 274 Ønsker til revision af Fingerplan 2013

  forslag_til_svar_til_erhvervsstyrelsen.pdf kort_1_fejl_i_afgraensning_af_byfinger.pdf kort_2_lokalplanlaegning_i_respekt_for_transportkorridor.pdf kort_3_trekroner_bymidte_med_omraader_egnet_til_store_udvalgsvarebutikker.pdf kort_4_pendlerstation_roskilde_vest.pdf kort_5_nye_groenne_kiler.pdf kort_6_stoejkonsekvensomraade_til_hinder_for_udvikling.pdf

  Pkt. 274

  Ønsker til revision af Fingerplan 2013

  Sagsnr. 281105 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Erhvervs- og vækstministeren vil revidere Fingerplan 2013. Kommunen har frist til 25. maj 2016 for at indsende ønsker til afgrænsede ændringer, som kan træde i kraft primo 2017. Fra august 2016 vil ministeriet inddrage kommunerne i revision af mere overordnede principper i fingerplanen med henblik på virkning fra 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedlagte forslag til svar til Erhvervsstyrelsen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Erhvervs- og vækstministeren vil revidere landsplandirektivet for hovedstadsområdet, Fingerplan 2013. Processen blev indledt med et møde mellem ministeren og borgmestrene den 26. april 2016. Ministerens intention er, at fingerplanen skal revideres i to spor. Spor 1 ("det hurtige spor") har fokus på afgrænsede ændringer, der trænger sig på. Det skal resultere i nyt landsplandirektiv primo januar 2017. Kommunerne vil fra august 2016 blive inddraget i spor 2, som vil have fokus på mere overordnede principper, og tænkes gennemført med virkning fra 2018.
  Ministeren har givet kommunerne en frist til den 25. maj 2016 for at sende forslag og ønsker til afgrænsede ændringer i spor 1 til Erhvervsstyrelsen. Se ministerens køreplan for processen i brev vedlagt som bilag.
  Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til input til Erhvervsstyrelsen. Forvaltningen foreslår revision på følgende punkter:
  Fejl i afgrænsning af byfingeren ved Frederiksborgvej bør rettes.
  Det skal være muligt at lokalplanlægge i respekt for transportkorridoren.
  Trekroner bør udpeges som område, hvor der kan være store udvalgsvarebutikker.
  Der bør udpeges areal til ny pendlerstation i Roskilde Vest.
  Arbejdet med grønne kiler bør genoptages og indgå i fingerplanen.
  Revision af støjkonsekvensområdet for Roskilde Lufthavn bør igangsættes straks.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Økonomiudvalget, 11-05-2016, pkt. 274

  Godkendt.
  Fraværende: Karim Arfaoui.

 • Pkt. 275 Kapacitet til indkvartering af flygtninge

  overblik_over_kapacitetsbehovet.pdf borgmesterbrev.pdf

  Pkt. 275

  Kapacitet til indkvartering af flygtninge

  Sagsnr. 14440 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ved årsskiftet vil der være behov for ca. 80-100 ekstra indkvarteringspladser til flygtninge. Der skal tages stilling til, hvordan denne udfordring skal søges løst.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller følgende strategi for at tilvejebringe tilstrækkelig kapacitet.

  1. Det tilstræbes fortsat at tilvejebringe mest mulig indkvartering ved leje af bygninger, privat indkvartering og overtagelse af tomme kommunale bygninger m.v.
  2. Nødvendig yderligere kapacitet tilvejebringes ved fortsat køb af parcelhuse m.v. i forlængelse af byrådets tidligere beslutning.
  3. Bevillingssag om køb af yderligere ejendomme fremlægges, når nuværende kapacitet er ved at være helt opbrugt.
  4. Der sendes borgmesterbrev til forsvarsministeren om Flyvestation Skalstrup.

  Beslutningskompetence

  Ad 1 til 3 Beskæftigelses- og Socialudvalget
  Ad 4 Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Med sag nr. 233 på byrådets møde 2. september 2015 blev det besluttet, at der opkøbes et antal ejendomme med henblik på midlertidig indkvartering af flygtninge. På samme møde (sag nr. 263) blev der givet bevilling hertil, således at der kunne opkøbes op til ca. 20 parcelhuse. Bevillingen blev lånefinansieret.
  Blandt andet på baggrund af opkøb af disse huse råder Roskilde Kommune i dag over 180 indkvarteringspladser til flygtninge, der venter på permanent bolig. Pga. manglen på billige boliger og ankomst af flere nye flygtninge til kommunen forventes det endnu engang, at der vil opstå et kapacitetsproblem i løbet af få måneder. Forvaltningen forventer ikke længere, at Flyvestation Skalstrup i nær fremtid vil kunne anvendes som indkvarteringssted, men det forslås, at der fremsendes et borgmesterbrev til forsvarsministeren for fortsat at presse på for en løsning.
  Kommunen har hidtil kunnet tilvejebringe nye indkvarteringspladser gennem indretning af kommunale ejendomme, leje af private og offentlige bygninger, privat værelsesleje og senest ved opkøb af parcelhuse, og der arbejdes fortsat intenst på at finde løsninger overalt i kommunens geografi. I Viby er fx netop åbnet 2 nye indkvarteringssteder, med i alt 25 pladser i den tidligere daginstitution Grantoften og på en landejendom. I den nordlige del af kommunen er forvaltningen undervejs med leje af en bolig, som er ombygget til flere værelser med adgang til fællesfaciliteter. Ligeledes i den nordlige del arbejder forvaltningen med muligheden for at opføre tre små indkvarteringsboliger til flygtningefamilier på en grund, som en privat familie har stillet gratis til rådighed for kommunen inspireret af konceptet Venligboliger.
  Med de aktuelt kendte forudsætninger: 314 nye flygtninge i 2016 plus familiesammenføringer, fuld belægning i de nuværende indkvarteringssteder og nye pladser undervejs vil der mangle 80-100 pladser i løbet af 2016. I beregningen indgår forventningen om større afgang til permanent bolig i 2016 pga. nye aftaler med Boligselskabet Sjælland om øget anvisningsret til billige boliger samt etablering af lejlighedskollektiver til enlige flygtninge.
  I April 2016 har Udlændingestyrelsen skønnet, at 15.000 flygtninge skal fordeles til kommunerne i 2017, så forvaltningen forventer ikke, at kapacitetsudfordringerne vil forsvinde på kort sigt.
  Forvaltningen kan pege på 3 løsninger eller kombinationer heraf til at fremskaffe fornøden kapacitet, ud over den almindelige fortsatte søgen efter leje af ledige ejendomme, privat indkvartering, tomme kommunale ejendomme m.v.:
  - der kan opkøbes flere ejendomme (parcelhuse mv.) med henblik på at indrette disse til indkvartering. Ud over prisen for køb af ejendommene må der forventes udgifter til indretning/istandsættelse og/eller delvis ombygning af ejendommene. Kommunen har jf. vejledningen til lånebekendtgørelsen låneadgang til erhvervelse og indretning af ejendomme til udlejning til beboelse i henhold til Integrationsloven. Når behovet for indkvartering af flygtninge ikke længere er til stede, vil ejendommene kunne sælges igen.
  - der kan opsættes lejede pavilloner på kommunalt ejet jord. Pavillonerne vil evt. kunne opsættes på det kommunalt ejede stykke jord vest for Trekroner Plejecenter.
  - Lovgivningen har åbnet op for, at enlige flygtninge, der ikke i øvrigt har noget med hinanden at gøre, kan indkvarteres 2 i samme rum i midlertidige indkvarteringer.
  Forvaltningen anbefaler i forlængelse af byrådets beslutning i sag nr. 233 i 2015 at fortsætte med opkøb af flere parcelhuse, da det giver den bedste spredning af flygtningene over alt i kommunen og er også en relativ prisbillig løsning forudsat, at kommunen kan sælge husene igen til samme pris. Løsningen med at placere 2 flygtninge i samme rum er også en prisbillig løsning, men en boform, der helt afskærer den enkeltes mulighed for at trække sig tilbage for sig selv, øger risikoen for konfliktsituationer, som i forvejen er en udfordring i indkvarteringssteder. Fx har Næstved Kommune haft så dårlige erfaringer, at de indtil videre har udsat at gøre brug af denne løsning.

  Økonomi

  De løbende udgifter til indkvartering af flygtninge dækkes delvis af flygtningenes egen lejebetaling samt delvist af de midler, der er afsat i budget 2016 til midlertidig boligplacering af flygtninge.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-05-2016, pkt. 67

  Gitte Simoni (O) stillede følgende forslag: 1. Kommunen påbegynder indkvartering af to enlige flygtninge i samme rum i de midlertidige boliger. For stemte Gitte Simoni (O). Imod stemte Bent Jørgensen (V), Evan Lynnerup (V), Jakob Bojsen (A), Tuncay Yilmaz (A), Poul Lindor Nielsen (A) og Susanne Lysholm Jensen (Ø). Forslaget blev herefter forkastet. 2. Der oprettes en flygtningelandsby ved at indleje pavilloner og placere disse på kommunalt ejet jord. For stemte Gitte Simoni (O). Imod stemte Bent Jørgensen (V), Jakob Bojsen (A), Tuncay Yilmaz (A), Poul Lindor Nielsen (A) og Susanne Lysholm Jensen (Ø). Evan Lynnerup (V) undlod at stemme. Forslaget blev herefter forkastet.
  V og O ønskede på næste møde at få en ny sag til udvalget, som yderligere belyser mulighederne for brug af pavilloner til at løse kapacitetsudfordringerne ift. indkvartering. A og Ø gav udtryk for at være tilfreds med forvaltningens indstilling og havde ikke pt. behov for at få analyseret opstilling af pavilloner.
  Forvaltningens indstillinger blev herefter sat til afstemning:
  Ad 1. Godkendt.
  Ad 2. Godkendt. For stemte Jakob Bojsen (A), Tuncay Yilmaz (A), Poul Lindor Nielsen (A) og Susanne Lysholm Jensen (Ø), Bent Jørgensen (V), Evan Lynnerup (V). Imod stemte Gitte Simoni (O).
  Ad 3. Godkendt. For stemte Jakob Bojsen (A), Tuncay Yilmaz (A), Poul Lindor Nielsen (A) og Susanne Lysholm Jensen (Ø). Imod stemte Bent Jørgensen (V), Evan Lynnerup (V) og Gitte Simoni (O).
  Ad 4. Anbefales.
  Gitte Simoni (O) begærede herefter indstillingens punkt 2 og 3 i byrådet.

  Supplerende sagsfremstilling

  Efter at sagen har været i Beskæftigelses- og Socialudvalget, og udvalget har anbefalet, at der sendes et borgmesterbrev til Forsvarsministeren om Skalstrup, er der udarbejdet udkast til brev, der vedhæftes.

  Økonomiudvalget, 11-05-2016, pkt. 275

  Oversendes til byrådets behandling.
  Fraværende: Karim Arfaoui.

 • Pkt. 276 Anmodning fra Enhedslisten, SF og Radikale Venstre om at få optaget sag om implementering af kontanthjælpsloftet i Roskilde Kommune

  lovaendringerne_paa_kontanthjaelpsomraadet.pdf

  Pkt. 276

  Anmodning fra Enhedslisten, SF og Radikale Venstre om at få optaget sag om implementering af kontanthjælpsloftet i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 281153 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Susanne Lysholm Jensen (EL) har på vegne af EL, SF og B ønsket at få optaget sag om implementering af kontanthjælpsloftet i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Enhedslisten, SF og Radikale Venstre ønsker ved næstkommende byrådsmøde, onsdag den 27. april 2016, at få nedenstående optaget på dagsordenen:
  ”Forslag til den konkrete implementering af kontanthjælpsloftet i Roskilde Kommune
  Enhedslisten, SF og Radikale Venstre ønsker i handling, at de lovmæssige muligheder i social- og beskæftigelsespolitikken aktivt bringes i spil. Vi foreslår derfor, at kommunen inden 1. oktober 2016 genoptager sagerne for alle aktivitetsparate med henblik på, efter individuel vurdering, at indstille de borgere, der ikke kan arbejde, til førtidspension, revalidering, flexjob eller ressourceforløb.

  Begrundelse:

  Ifølge beskæftigelsesministeren skal man ikke være på kontanthjælp, hvis man er så syg, at man ikke kan arbejde.
  Kontanthjælp er tænkt som en sidste udvej, hvor ingen andre hjælpemuligheder er anvendelige. Kontanthjælp er fra lovgivers side klart og tydeligt formuleret som en midlertidig ydelse, hvorfor det ikke er hensigtsmæssigt at eksempelvis alvorligt syge mennesker skal befinde sig fastlåst i kontanthjælpssystemet i årevis.
  V insisterer på, at der skal være en proportionel sammenhæng mellem de krav vi som samfund stiller og de ressourcer som den enkelte borger besidder. Vi kan derfor ikke acceptere at økonomisk incitament rettes mod en gruppe af borgere, som grundet svære sociale- og helbredsmæssige problemer ikke har nogen reel udvej og derfor alene bliver fattigere.
  Det er vurderet af Beskæftigelsesministeriet, at cirka 30.000 kontanthjælpsmodtagere i Danmark vil blive ramt af loftet. Ligesom Beskæftigelsesministeren vurderer, at loftet samlet set vil kunne bringe 700 borgere, fra offentlig forsørgelse, i arbejde.
  Konsekvensen af kontanthjælpsloftet bliver, ifølge en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), at 16.400 ekstra personer vil komme under den indkomstgrænse, som den tidligere regering anvendte for at måle antallet af fattige i Danmark.
  I analysen kan man endvidere læse, at der ud af de 16.400 personer, som kommer under den tidligere regerings fastsatte fattigdomsgrænse, for de 11.000 personers vedkommende er tale om børn.
  Med kontanthjælpsloftet sætter man en maksimal grænse over, hvor meget man kan få i samlet støtte. Og sådan som man har lagt snittet, så er det enlige forsørgere, der bliver skåret mest, og dermed den gruppe, hvor der er flest, der bliver ramt.
  Forslag til den konkrete implementering og praksisanvendelse af 225-timers-reglen i Roskilde Kommune
  Enhedslisten, SF og Radikale Venstre stiller hermed forslag om, at alle borgere i Roskilde Kommune, som er vurderet aktivitetsparate, og som dermed ikke kan anses for værende job- eller uddannelsesparate, i udgangspunktet fritages for kravet om 225 timers ordinært u-støttet arbejde i løbet af et år. Fritagelsen må bero på en individuel vurdering i den enkelte borgers konkrete sag.

  Begrundelse:

  Det er langtfra alle, som vil kunne motiveres til at tage et arbejde ved, at vi sænker kontanthjælpen. Det skyldes ikke at folk er dovne eller befinder sig for godt på kontanthjælp. Tværtimod er der ofte andre årsager til, at man som kontanthjælpsmodtager ikke er i arbejde. Det er det fænomen, som man i fagterminologien kender som ’problemer ud over ledighed’.
  Det vil virke paradoksalt hvis man i Roskilde Kommune vurderer, at en ikke job-eller uddannelsesparat kontanthjælpsmodtager med massive problemer ud over ledighed, vil kunne klare kravet om de 225 timers ordinært arbejde i løbet af et år.
  Vi mener ikke, at mennesker skal straffes økonomisk for en manglende arbejdsindsats – hvis de samtidig befinder sig i en situation, hvor de slet ikke er i stand til at arbejde.
  Der står i aftaleteksten til lovforslaget om kontanthjælpsændringerne følgende;
  ”Personer med en så begrænset arbejdsevne, at kommunen ud fra et konkret skøn vurderer, at de pågældende ikke vil kunne arbejde 225 timer inden for et år på det ordinære arbejdsmarked, undtages. Reglen svarer til den undtagelsesregel, der gjaldt for den tidligere 225 timers regel, som blev afskaffet pr. 1. januar 2012.".
  Vi mener, at man med udgangspunkt i ovenstående sagligt kan godtgøre, at gruppen af aktivitetsparate antalsmæssigt vil svare nogenlunde overens med gruppen som vil kunne undtages fra 225-timers-reglen.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Byrådet, 27-04-2016, pkt. 102

  Der blev stillet forslag om at sende forslaget til behandling i Beskæftigelses- og Socialudvalget. For stemte 21 bestående af A, B, F, O og Ø. Imod stemte 10 bestående af V og C. Forslaget blev herefter vedtaget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-05-2016, pkt. 68

  Drøftet. Forvaltningen uddelte og gennemgik på mødet et notat til belysning af lovændringerne på kontanthjælpsområdet. Udvalget godkendte herefter, at sagen var tilstrækkelig belyst. Susanne Lysholm Jensen (Ø) kunne ikke tiltræde og begærede sagen i byrådet.

  Økonomiudvalget, 11-05-2016, pkt. 276

  Oversendes til byrådets behandling.
  Fraværende: Karim Arfaoui.

 • Pkt. 277 Driftsgaranti for private dagtilbud

  anmodning_om_fritagelse_for_driftsgaranti_-_sct._josef_boernehave.pdf godkendelseskriterier_for_privatinstitutioner_i_roskilde_kommune.pdf

  Pkt. 277

  Driftsgaranti for private dagtilbud

  Sagsnr. 281027 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det private dagtilbud, Sct. Josef Børnehave har sendt en ansøgning til kommunen om at blive fritaget for 3 måneders driftsgaranti. I Roskilde Kommunes godkendelseskriterier indgår, at et privat dagtilbud skal stille 3 måneders driftsgaranti for at blive godkendt som privat tilbud. Sct. Josef Børnehave blev privat i 2010 og stillede dengang en 3 måneders driftsgaranti.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Sct. Josef Børnehave fortsat skal stille en driftsgaranti på 3 måneder med henvisning til, at de nuværende retningslinjer for godkendelse af private dagtilbud fastholdes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  I henhold til Dagtilbudslovens § 20 skal kommunalbestyrelsen godkende private dagtilbud. Et privat dagtilbud, der opfylder lovgivningen og kommunalbestyrelsens betingelser for godkendelse har krav på godkendelse. Skole- og Børneudvalget behandler alle ansøgninger fra dagtilbud, der ønsker godkendelse som privat tilbud.
  Roskilde Kommunes godkendelseskriterier fremgår af bilag. Disse kriterier anvendes sammen med lovgivningens bestemmelser i forhold til godkendelse af alle private dagtilbud i Roskilde Kommune. Af kriterierne fremgår blandt andet at et privat dagtilbud skal stille en driftsgaranti på 3 måneder. Roskilde Kommune har en forsyningsforpligtelse ved et privat dagtilbuds eventuelle ophør, og det er i tilfælde af en sådan situation, at der skal stilles en driftsgaranti.
  Sct. Josef Børnehave i Roskilde blev godkendt som privat dagtilbud i juni 2010, og stillede dengang en driftsgaranti på tre måneder. Børnehaven har nu sendt en ansøgning, som fremgår af bilag, om at blive fritaget for de tre måneders driftsgaranti.
  Forvaltningen indstiller, at der fortsat skal stilles en tre måneders driftsgaranti, som det indgår i kommunens godkendelseskriterier. Alle private dagtilbud i Roskilde Kommune er godkendt efter disse kriterier og har stillet tre måneders driftsgaranti. I forbindelse med godkendelse af det private dagtilbud Atlantis var der også ansøgt om en mindre driftsgaranti. I den forbindelse besluttede udvalget, at der skulle stilles tre måneders driftsgaranti.
  Godkendelseskriterierne er senest anvendt i forbindelse med godkendelse af det private dagtilbud ved Roskilde Lilleskole i juni 2015.
  Roskilde Kommune fører tilsyn med alle private dagtilbud for at sikre, at indholdet i dagtilbuddet lever op til gældende lovgivning mv. og det grundlag, som dagtilbuddet er godkendt på.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Skole- og Børneudvalget, 03-05-2016, pkt. 62

  Godkendt. Mads Ravndrup Thomsen (V) og Karsten Lorentzen (O) kan ikke tiltræde indstillingen og begærer sagen i byrådet.

  Økonomiudvalget, 11-05-2016, pkt. 277

  Oversendes til byrådets behandling.
  Fraværende: Karim Arfaoui.

 • Pkt. 278 Udbud på indkøb af drikkevarer

  kravspecifikation.pdf

  Pkt. 278

  Udbud på indkøb af drikkevarer

  Sagsnr. 279895 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Fællesudbud Sjælland udbyder indkøb af drikkevarer (øl, læskedrik og vand) primo 2016. Kommunen har ikke tidligere haft indkøb af drikkevarer i udbud og har ingen formel kontrakt på indkøbet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kommunen deltager i fællesudbud på indkøb af drikkevarer.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  5 kommuner i Fællesudbud Sjælland er gået sammen om at udbyde indkøb af drikkevarer, og det skal besluttes, om Roskilde Kommune ønsker at deltage i udbuddet.
  Kommunens enheder handler i dag drikkevarer via egne aftaler, da der ikke findes en formel aftale, som enhederne kan benytte. Flere enheder handler drikkevarer i supermarkeder, hvor de ikke får fast rabat på indkøbene og derudover skal de selv stå for transport af varerne. Andre enheder handler drikkevarer på kommunens fødevareaftaler, men da drikkevarer ikke er en del af fødevareaftalerne, handles drikkevarerne til grossistens vejledende priser.
  Forvaltningen har trukket statistik på kommunens indkøb af drikkevarer for det sidste år. Den statistiske usikkerhed er større end normalt, da supermarkeder ikke leverer detaljeret data i forbindelse med fakturering. Forvaltningen har i nedenstående lavet et overblik, som giver et indtryk af kommunens indkøb og fordeling.
  Kommunen bruger samlet set 435.000 kr. om året på drikkevarer, som fordeler sig på SBU med 155.000 kr., SOU med 140.000 kr., ØU med 49.000 kr., KIU med 28.000 kr., BSU med 11.000 kr., PTU 6.800 kr.. De sidste 10 % er henholdsvis mindre beløb under andre udvalg og faktureringer, hvor der har været fejl og mangler i det indlæste data.
  Sagen forelægges alene SBU, SOU og ØU.
  Forvaltningen mener, at kommunen vil opnå større besparelse ved at samle kommunens indkøb af drikkevarer hos én leverandør. Herudover bliver det muligt at lave kontraktstyring og derigennem hjælpe enhederne til at få en bedre service.
  Kravspecifikationen er vedlagt som bilag til denne dagsorden.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. En eventuel besparelse som følge af den nye kontrakt vil indgå i udmøntning af det enkelte udvalgs tiltag vedrørende produktivitetsforbedringer.

  Skole- og Børneudvalget, 03-05-2016, pkt. 67

  Anbefales. Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde på grund af beløbets beskedne størrelse set i forhold til den betydning, det får for de institutioner, der skal følge udbuddet og mener ikke, at dette står mål med en eventuel besparelse. Jeppe Trolle (B) ønsker, at 90% af indkøbene skal være økologiske.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 10-05-2016, pkt. 45

  Anbefales

  Supplerende sagsfremstilling

  På mødet i Økonomiudvalget den 4. maj blev der besluttet ændret procedure for forelæggelse af sager vedrørende udbud fra ”Fællesudbud Sjælland” (FUS). Denne sag følger imidlertid den gamle procedure, da den har været udsendt til fagudvalget inden beslutningen i Økonomiudvalget.

  Økonomiudvalget, 11-05-2016, pkt. 278

  Godkendt.
  Henrik Stougaard (Ø) og Lars Lindskov (C) og Jeppe Trolle kan ikke godkende.
  Henrik Stougaard støtter Jeppe Trolles bemærkning fra Skole- og Børneudvalget.
  Fraværende: Karim Arfaoui.

 • Pkt. 279 Strategi for fremme af trivselsmiljø i dagtilbud

  strategi_for_fremme_af_laeringsmiljoe_i_dagtilbud.pdf

  Pkt. 279

  Strategi for fremme af trivselsmiljø i dagtilbud

  Sagsnr. 275891 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har siden 2013 arbejdet målrettet med udvikling af kvaliteten og børnenes trivsels- og læringsmuligheder i kommunens dagtilbud. Forvaltningen har udarbejdet en strategi for, hvordan der arbejdes med at de fysiske rammer i dagtilbud understøtter trivsel og læring. Forvaltningen indstiller, at de 2 mio. kr., der er afsat med budget 2016 til fremme af trivselsmiljø anvendes til de konkrete dagtilbud, der ifølge strategien har størst behov for bedre fysiske rammer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. de 2 mio. kr. der årligt fra 2016-2019 er afsat med budget 2016 anvendes til at forbedre de fysiske rammer for at understøtte udvikling af læringsmiljø i dagtilbuddene, og
  2. der gives en anlægsbevilling ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2016 til fremme af de fysiske lærings- og trivselsmiljøer i de dagtilbud, der ifølge strategien på området har størst behov.

  Beslutningskompetence

  Ad 1 Skole- og Børneudvalget
  Ad 2 Byrådet

  Sagsfremstilling

  I 2013 iværksatte Roskilde Kommune en ambitiøs udviklingsindsats, der skal medvirke til at imødekomme de aktuelle forventninger og krav til det pædagogiske arbejde i dagtilbud, og forbedre den pædagogiske kvalitet i alle dagtilbud. Indsatsen fokuserer på, hvordan dagtilbuddene bedst bidrager til og understøtter, at alle børn trives, udvikler sig og lærer så meget som de kan.
  Som en del af indsatsen har alle medarbejdere i dagtilbud fået kompetenceudvikling i forhold til viden om børns læring og læreprocesser, herunder det fysiske og psykiske læringsmiljøs påvirkning af børns trivsel, læring og udvikling.
  I forhold til de fysiske forbedringer, der er behov for på de enkelte dagtilbud for at fremme trivsels- og læringsmiljøet, har forvaltningen udarbejdet en strategi, som fremgår af bilag. Strategien baserer sig blandt andet på anbefalinger fra Charlotte Ringsmose, der er professor ved Danmarks Pædagogiske Universitet, og på de erfaringer, der er gjort med indsatsen Trivsel og Læring. Disse anbefalinger har særligt fokus på, hvordan dagtilbud indrettes med forskellige lege- og læringszoner. Der skal både være områder for den stille leg og læring og områder for leg, der har et neutralt og højt lydniveau og bevægelsesmønster. Det er ikke alle dagtilbud, der i dag er indrettet optimalt med forskellige lege- og læringszoner inde og ude, og det er forbedringer af disse, der indgår i strategien.
  Der er udarbejdet en rækkefølgeplan for behov for fysiske forbedringer på de enkelte dagtilbud med udgangspunkt i de anbefalinger, der er nævnt ovenfor. Rækkefølgeplanen, som indgår i strategien, er udarbejdet med udgangspunkt i de årlige tilsynsbesøg, der foretages på dagtilbuddene. Rækkefølgen vil således løbende blive revideret.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2016-2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016 2017 2018 2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2,000
  Anlæg, indtægter
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2,000
  Anlæg, indtægter
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2,000
  Anlæg, indtægter
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Skole- og Børneudvalget, 03-05-2016, pkt. 61

  Ad 1 Godkendt
  Ad 2 Anbefales

  Økonomiudvalget, 11-05-2016, pkt. 279

  Anbefales.
  Fraværende: Karim Arfaoui.

 • Pkt. 280 Udvidelse af Øde Hastrup Grusgrav, udtalelser til VVM-redegørelse og råstoftilladelse

  forslag_til_hoeringssvar_for_offentlig_hoering_af_vvm-redegoerelse_for_udvidelse_af_oede_hastrup_grusgrav.pdf forslag_til_bemaerkninger_til_forslag_til_raastoftilladelse_for_udvidelse_af_oede_hastrup_grusgrav.pdf kortbilag_-_oede_hastrup_graveomraade_vvm_og_gravetilladelse.pdf foelgebrev._offentlig_hoering_af_vvm_redegoerelse_og_partshoering_af_tilladelse_til_raastofindvinding_i_oede_hastrup_grusgrav._region_sjaelland_11._marts_2016.pdf vvm_redegoerelse_oede_hastrup_grusgrav._offentlig_hoering._region_sjaelland_11._marts_2016.pdf udkast_tilladelse_til_raastofindvinding_oede_hastrup_grusgrav_gaeldende_indtil_01.07.2026._partshoering._region_sjaelland_11._marts_2016.pdf

  Pkt. 280

  Udvidelse af Øde Hastrup Grusgrav, udtalelser til VVM-redegørelse og råstoftilladelse

  Sagsnr. 193275 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet udkast til to høringssvar til Region Sjælland for hhv. VVM- redegørelse og forslag til råstoftilladelse for udvidelse af Øde Hastrup grusgrav. Høringsfristen er den 6. maj 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til høringssvar til regionen for VVM-redegørelse godkendes, jf. bilag 1
  2. forslag til udtalelse til regionen om råstoftilladelse godkendes, jf. bilag 2
  3. udtalelserne fremsendes efter Klima- og Miljøudvalgets behandling med forbehold for byrådets behandling 25. maj 2016.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet behandlede den 22. april 2015 en udtalelse til Region Sjælland til den indledende høring om VVM for udvidelse af Øde Hastrup Grusgrav, se byrådet pkt. 127.
  Region Sjælland har nu udarbejdet en VVM-redegørelse for hele det ansøgte areal på i alt 43,9 ha samt et udkast til råstoftilladelse, som kun omfatter de 30 ha, som p.t. er udlagt i Råstofplan 2012. Arealerne fremgår af bilag 3.
  Forvaltningen forslag til høringssvar for VVM og råstoftilladelse, se bilag 1 og 2.
  Hovedpunktet i forslag til høringssvar er forsat, at det er problematisk at VVM-redegørelsen medtager arealer, som ikke er udlagt i Råstofplan 2012. Det ville have været hensigtsmæssigt og administrativt forenklende, hvis man havde afventet det endelig udfald af Råstofplan 2016, som kommer i offentlig høring fra 9. maj til 4. juli.
  Endvidere efterlyses, hvordan graveområdets udvidelse spiller sammen med de gældende gravetilladelser, herunder hvordan vilkåret i den gældende tilladelse for den centrale del af graven om, at højst 25 ha må være åbent ad gangen, vil blive håndteret.
  Samtidig afspejler VVM-redegørelsens beskrivelse af etaper for udgravning og efterbehandling den tætte dialog, der har været mellem region, indvinder og kommune om udvidelsen. Især er det positivt, at beskrivelsen af efterbehandlingen viser en forståelse for kommunens udviklingsinteresser i området, herunder de bynære landskaber (den grønne Ring med stiforløb), byudviklingsmulighederne syd for motorvejen som udpeget i Fingerplan 2013 og mulighederne for at genetablere delarealer egnet til bl.a. festivalbrug.
  Bemærkningerne til råstoftilladelsen er overvejende af teknisk karakter, hvor der for de enkelte vilkår bl.a. stilles forslag om øget sikkerhedsstillelse for efterbehandling, afstandskrav til sikring af offentlig vej, orientering af naboer samt at tiltag til forebyggelse mod forurening af grundvand gøres gældende for driften af den samlede grav.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, idet Region Sjælland er myndighed for råstofindvindingen.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-05-2016 pkt. 54

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 11-05-2016, pkt. 280

  Anbefales.
  Fraværende: Karim Arfaoui.

 • Pkt. 281 Forslag til lokalplan 634 for små boliger ved Langebjergsø (endelig vedtagelse)

  forslag_til_lokalplan_634_for_smaa_boliger_ved_langebjergsoe_endelig_vedtagelse.pdf behandling_af_bemaerkninger_og_indsigelser_til_lokalplan_634_for_smaa_boliger_ved_langebjergsoe.pdf hoeringssvar_forslag_til_lokalplan_634_for_boliger_ved_langebjergsoe.pdf

  Pkt. 281

  Forslag til lokalplan 634 for små boliger ved Langebjergsø (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 270699 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til lokalplan 634 for små boliger ved Langebjergsø har været i offentlig høring. Høringen har ikke givet anledning til væsentlige ændringer i lokalplanforslaget, der nu fremlægges til endelig vedtagelse. Samtidig foreslås det, at lokalplanområdet ikke skal være omfattet af medlemspligt i grundejerforeningen Trekroner Øst.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen (punkt 1) alene behandles i Teknik- og Miljøudvalget, jf. delegationen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forslag til lokalplan 634 for små boliger ved Langebjergsø vedtages endeligt, med de nævnte ændringer,
  2. delområder, der sælges til almennyttige boligselskaber, ikke pålægges medlemspligt af grundejerforeningen Trekroner Øst, og
  3. delområder, der sælges til andre formål end almennyttige boliger, kan pålægges medlemspligt af grundejerforeningen Trekroner Øst i forbindelse med salget.

  Beslutningskompetence

  For punkt 1: Plan- og Teknikudvalget
  For punkt 2 og 3: Byrådet

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget vedtog på mødet den 4. februar 2016, punkt 25, at sende forslag til lokalplan 634 i offentlig høring fra den 8. februar til den 4. april 2016 samt at der skulle afholdes borgermøde i perioden. Lokalplanen giver mulighed for at opføre op til 200 tæt-lav og etageboliger i 1 til 3 etager, med fælleshaver og andre fællesfaciliteter, nord for Langebjergsø i Trekroner. Boligselskabet KAB forventer at købe det første delareal til opførelse af ca. 60 billige boliger til studerende og flygtninge.
  Kommunen har modtaget 3 høringssvar. Ved borgermødet deltog 10 borgere samt tre byrådsmedlemmer. Høringen har ikke givet anledning til væsentlige ændringer i lokalplanen, se vedlagte notat.
  På baggrund af ønske fra både grundejerforeningen Trekroner Øst og boligselskabet KAB er bestemmelsen om medlemspligt af Grundejerforeningen Trekroner Øst taget ud af lokalplanen. Grundejerforeningen står for at vedligeholde og drive det fælles regnvandsafledningssystem, fælles veje og grønne områder i Trekroner Øst. Det aktuelle lokalplanområde får sit eget separate regnvandsafledningssystem, og boligselskabet driver og vedligeholder egne veje og grønne områder. Grundejerforeningen har således ikke nogen opgaver i delområdet ejet af det almennyttige boligselskab. Byrådet kan beslutte, at et område skal tages ud af grundejerforeningens geografiske afgrænsning, jf. grundejerforeningens vedtægter § 19.1,3. Ved salg af de øvrige delområder kan byrådet ligeledes pålægge medlemspligt af grundejerforeningen, jf. grundejerforeningens vedtægter § 19.1,1.
  Hvis Plan- og Teknikudvalget vedtager lokalplanen, vil KAB indlevere skema A til behandling i byrådet i maj, og salgsaftale forventes klar til godkendelse på samme møde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget, 10-05-2016, pkt. 104

  Indstillingens punkt 1: Godkendt
  Indstillingens punkt 2 og 3: Anbefales
  Fraværende: Ingen.

  Økonomiudvalget, 11-05-2016, pkt. 281

  Anbefales.
  Fraværende: Karim Arfaoui.

 • Pkt. 282 Licitation af Gulddyssestien

  oekonomibilag_-_gulddyssestien.pdf

  Pkt. 282

  Licitation om anlæg af sti langs Gulddyssevej

  Sagsnr. 247463 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der har været afholdt licitation om anlæg af stien langs med Gulddyssevej fra Gundsømagle til Frederiksborgvej (rute 6). Anlægsomkostningerne har vist sig at blive væsentligt højere end det afsatte buget. Forvaltningen foreslår, at meromkostningerne finansieres af rådighedsbeløb afsat til trafikprojekter i Jyllinge.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes tillæg til rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 3,4 mio. kr. vedr. udgifter til ’Cyklistplan 2016’. Beløbet finansieres af projektet ’Jyllinge bymidte trafikløsning’.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I Cyklistplan 2012 (nu Cyklistplan 2016) var der afsat 1,7 mio. kr. til en cykelsti, der forbinder Jyllinge og Gundsømagle med Stenløse Station. På udvalgsmødet den 6. november 2014, punkt 222, blev projektet justeret således, at det afsatte anlægsbeløb i stedet anvendes til en cykelsti langs med Gulddyssevej fra Gundsømagle og til Gulddyssegård, med mulighed for at asfaltere stien og fortsætte den til Frederiksborgvej (rute 6), såfremt der er økonomi til det. Projektet er efterfølgende udvidet med 400.000 kr. til trafiksikring af Gulddyssevej ud for Gulddyssegård.
  Der blev i uge 15 afholdt licitation om anlægsarbejdet, og billigste pris for en sti fra Gundsømagle til Frederiksborgvej er 5,5 mio. kr. Der er i alt afsat 2,1 mio. kr. til projektet, der mangler derfor 3,4 mio. kr. for at kunne anlægge en sti i asfalt på hele strækningen.
  Forvaltningen foreslår, at restbeløbet finansieres af et frigivet, men endnu ikke disponeret rådighedsbeløb til trafikløsninger i Jyllinge Bymidte. Den 25. november 2015, punkt 340, frigav byrådet 7,5 mio. kr. til Jyllinge Bymidte trafikløsning. Projektet har omfattet etablering af 2 minus 1 vej i Jyllinge Bygade, ombygning af krydset Nordmarksvej – Møllevej – Bygaden og etablering af ny rundkørsel i krydset Jyllinge Parkvej - Lindegårdsvej – Baunegårdsvej. Der er i denne bevilling et endnu ikke disponeret restbeløb på ca. 3,6 mio. kr.
  Stiprojektet kan eventuelt reduceres, så der kun anlægges ny sti i asfalt frem til Gulddyssegård, og at der af trafiksikkerhedsmæssige årsager anlægges en hævet flade på Gulddyssevej mellem Gulddyssegård og skoven. Dette projekt kan gennemføres for ca. 4,1 mio. kr. Hvis samme strækning af stien anlægges med en grusbelægning, kan projektet gennemføres for ca. 3,7 mio. kr.
  Forvaltningen vil på udvalgsmødet gennemgå de forskellige scenarier.
  Projektet forventes gennemført i ultimo 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 - se vedlagte økonomibilag.

  Plan- og Teknikudvalget, 10-05-2016, pkt. 105

  Anbefales.
  Peter Madsen (V), Lars Berg Olsen (V) og Karsten Lorentzen (O) kan ikke tiltræde indstillingen, men finder at man i første omgang alene skal anlægge stien fra Gundsømagle til Gulddyssegården af hensyn til økonomien og dermed gøre projektet 1,4 mio. kr. billigere.
  Fraværende ingen.

  Økonomiudvalget, 11-05-2016, pkt. 282

  Anbefales.
  Bent Jørgensen (V), Lars-Christian Brask (V) og Merete Dea Larsen (O) kan ikke anbefale og henholder sig til V og O's bemærkninger fra Plan- og Teknikudvalget.
  Fraværende: Karim Arfaoui.

 • Pkt. 283 Anlægsregnskab - Energispareprojekter 2015

  Pkt. 283

  Anlægsregnskab - Energispareprojekter 2015

  Sagsnr. 279109 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for energispareprojekter 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. anlægsregnskabet godkendes, og
  2. driftsbesparelsen på 1.635.758 kr. anvendes til nedskrivning af driftsbesparelsespuljer i 2015 og følgende år.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 25. februar 2015, punkt 50, givet en anlægsbevilling på 25 mio. kr. til energispareprojekter. Endvidere har byrådet godkendt en overførsel af restbevilling på 14.265.030 kr. fra anlægsbevilling til energispareprojekter i 2014.
  Der er i 2015 anvendt 38.671.126 kr. til energispareprojekter. I forhold til den samlede anlægsbevillingen er et mindreforbrug på 593.873 kr.
  Mindreforbruget skyldes, at nogle projekter ikke var afsluttet ved årsskiftet.
  Den samlede besparelse, som følge af investeringerne er 1.635.758 kr. pr. år.
  Besparelsen udmøntes fra 2016 og frem.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Driftsbesparelsen, som følge af investeringerne, medfører reduktion af budgetter, hvor investeringerne er foretaget og midlerne anvendes til udmøntning af den forudsatte driftsbesparelsespulje.
  Mindreforbruget fra 2015 på 593.873 kr. er overført til energispareprojekter i 2016 i forbindelse med overførelsessagen vedrørende anlæg i byrådet den 30. marts 2016.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-05-2016 pkt. 55

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 11-05-2016, pkt. 283

  Anbefales.
  Fraværende: Karim Arfaoui.

 • Pkt. 284 Frigivelse af rådighedsbeløb for 2016 til plejecenter ved Hyrdehøj

  Pkt. 284

  Frigivelse af rådighedsbeløb for 2016 til plejecenter ved Hyrdehøj

  Sagsnr. 265123 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med opførelse af det kommende plejecenter ved Hyrdehøj anmodes om frigivelse af rådighedsbeløbet i budget 2016 til anlæg af plejecenteret.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb på hhv. 3 mio. kr. til etablering af nyt plejecenter samt 0,5 mio. kr. til 10 boliger til ældre udviklingshæmmede.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I budget 2015 er der afsat i alt 71 mio. kr. i årene 2015-2018 til at opføre et nyt plejecenter i Roskilde Kommune, der kan tages i brug i 2018 samt 8 mio. kr. til 10 boliger til ældre udviklingshæmmede i årene 2016-2018 jf. Byrådets beslutning den 25.marts 2015.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 7. maj 2015 tids- og handleplanen samt organisering i forhold til det kommende plejecenter ved Hyrdehøj. Den 5. november 2015 besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget program for valg af konkurrenceprojekt. Programmet tager udgangspunkt i de rammer og retning, som Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 10. september 2015. Konkurrencen forventes afsluttet i juni 2016.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2016-2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016 2017 2018 2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter – nyt plejecenter Hyrdehøj -3,000
  Anlæg, udgifter – 10 boliger ældreudviklingshæmmede -0,500
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter – nyt plejecenter Hyrdehøj -3,500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter – nyt plejecenter Hyrdehøj -3,500

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 10-05-2016, pkt. 44

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 11-05-2016, pkt. 284

  Anbefales.
  Fraværende: Karim Arfaoui.

 • Pkt. 285 Frigivelse af rådighedsbeløb - Idræts- og Bevægelsescenter

  Pkt. 285

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Idræts- og Bevægelsescenter

  Sagsnr. 271598 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2016 fra den samlede bevilling til Idræts- og Bevægelsescenteret fra budgetaftalen 2016-18.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb Idræts- og Bevægelsescenter i budget 2016

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget besluttede d. 12. april 2016, punkt 57, at igangsætte forberedelsen af en totalentreprisekonkurrence for et Idræts- og Bevægelsescenter.
  Forberedelse og gennemførelse af en totalentreprisekonkurrence er forbundet med forskellige udgifter til forundersøgelser, landmåler, honorar til de deltagende konkurrenceteams, m.v.. Der er derfor brug for at få frigivet det afsatte rådighedsbeløb i 2016 til at dække disse udgifter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2016:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-05-2016, pkt. 75

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 11-05-2016, pkt. 285

  Anbefales.
  Fraværende: Karim Arfaoui.

 • Pkt. 286 Frigivelse af rådighedsbeløb - Energirenovering af vejbelysning 2016

  Pkt. 286

  Frigivelse af rådighedsbeløb – Energirenovering af vejbelysning 2016

  Sagsnr. 270308 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb på 10 mio. kr. til energirenovering af vejbelysning i gl. Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 10 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til energirenovering af vejbelysning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Vejbelysningsanlægget blev tilbagekøbt fra DONG energy med effekt fra 1. juli 2015. Sideløbende blev der gennemført et udbud af renovering samt drift af vejbelysningen for området. SEAS-NVE vandt udbuddet. Arbejdet er igangsat i efteråret 2015, og forventes afsluttet i forsommeren 2016. I den periode udskiftes ca. 1.700 ældre master og udtjente armaturer.
  Arbejdet udføres som energirenovering efter et princip, hvor lånet tilbagebetales af den reducerede udgift til energi og drift. Den forventede tilbagebetalingstid er under 10 år.
  Projektet er startet: 2015
  Projektet forventet afsluttet: ultimo 2016

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2016:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -10.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -10.000
  Finansiering:

  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget, 10-05-2016, pkt. 108

  Anbefales.
  Fraværende ingen

  Økonomiudvalget, 11-05-2016, pkt. 286

  Anbefales.
  Fraværende: Karim Arfaoui.

 • Pkt. 287 Anlægsbevilling - Musicon, disponering af midler 2016

  aendring_af_oekonomi.pdf

  Pkt. 287

  Anlægsbevilling – Omdisponering af Musicon midler budget 2016

  Sagsnr. 279889 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen omhandler disponering af mindreforbrug på frigivne rådighedsbeløb på Musicons budget 2016. Mindreforbruget skyldes, at der har været færre udgifter på forurening og forsyning end forventet og højere på entrepriser og rådgivning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der omplaceres rådighedsbeløb for 29,9 mio. kr. og gives anlægsbevillinger til anlægsprojekterne på i alt 49,6 mio. kr. svarende til en øget udgiftsbevilling på 0,25 mio. kr. i forhold til allerede vedtagne bevillinger.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  På de store anlægsprojekter på Musicon er der konstateret mindre udgifter til forurening og forsyning. Modsat er entreprisekontrakter og rådgivning blevet dyrere end forventet på grund af opsving og travlhed i bygge- og anlægssektoren samt højere udgifter til uforudseelige forhold.
  Rabalderstræde, vejene i Rockmagneten og Skovkrydset tilføres yderligere budget, som svarer til det merforbrug, der allerede kan konstateres og skønnes på de næsten færdige projekter.
  For 2016 projekterne Søjlepladsen og Cykel- og gangsti til stationen sker budgetomplacering som en polstring af budgetterne for at tage højde for de forventede højere licitationspriser. Projekterne er nu i projekteringsfasen, og økonomiske overslag viser anstrengte sagsbudgetter holdt op i mod de forventede priser og projekternes nødvendige indhold.
  Støjskærmen langs Holbækmotorvejen er blandt andet en forudsætning for boligbyggeri i Det Høje C. Budgetomplaceringen sikrer, at anlægget af støjskærmen kan gennemføres i 2017 i forlængelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til projektering og forundersøgelser.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Der omplaceres et samlet budget for 31,6 mio. kr. i udgifter og 1,75 mio. kr. i indtægter, og ændres 49,6 mio. kr. i bevillinger, svarende til en øget udgiftsbevilling på 0,25 mio. kr. i forhold til de allerede vedtagne bevillinger som er flerårige.
  Se detaljeret projektopdeling i bilag.

  Plan- og Teknikudvalget, 10-05-2016, pkt. 109

  Anbefales.
  Fraværende ingen.

  Økonomiudvalget, 11-05-2016, pkt. 287

  Anbefales.
  Fraværende: Karim Arfaoui.

 • Pkt. 288 Indtægts- og udgiftsbevilling til styrket skolestart for udsatte børn i dagtilbud

  Pkt. 288

  Indtægts- og udgiftsbevilling til styrket skolestart for udsatte børn i dagtilbud

  Sagsnr. 279029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har ansøgt om at deltage i et projekt om styrket skolestart for udsatte børn med Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling. Der er givet tilsagn om kommunens deltagelse og bevilget et tilskud på i alt 734.280 kr. i forbindelse med dette. Tilskuddet udbetales fordelt i årene 2016-2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 734.280,00 kr. fordelt med 340.000 kr. i 2016, 170.000 kr. i 2017 og 224.280 kr. i 2018 til deltagelse i projektet om styrket skolestart for udsatte børn i dagtilbud.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har med skolepolitikken og dagtilbudspolitikken sat mål for at sikre gode overgange mellem blandt andet dagtilbud og skole. Dette understøttes med deltagelse i dette projekt, hvor formålet er at sikre en god overgang fra dagtilbud til skole gennem en tidlig skoleforberedende indsats i dagtilbud i udsatte boligområder. Målet er at flere børn bliver inkluderet i de almene udviklings- og læringsfællesskaber og derved opnår bedre forudsætninger for en langsigtet positiv udvikling.
  Projektet støtter således de indsatser, der allerede er i gang i dagtilbud og skoler med henblik på at sikre gode overgange og en god skolestart for alle børn i Roskilde Kommune.
  Tilskuddet skal anvendes til vikardækning i de 4 dagtilbud, børnehusene Wiemosen, Hyrdehøj, Mælkebøtten og Bullerby, og Tjørnegårdsskolen i forbindelse med deltagelse i projektets aktiviteter. I alt deltager 3 kommuner i projektet og arbejder tværkommunalt om udvikling, afprøvning og evaluering af indsatserne i dagtilbuddene. Tilskuddet er givet efter ansøgning til Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling til deltagelse i projektet om styrket skolestart for udsatte børn i dagtilbud.
  Den specifikke indsats udvikles og evalueres med udgangspunkt i forskning og eksisterende erfaringer. Indsatsen er målrettet børn i udsatte boligområde. Indsatsen er tilrettelagt ud fra et inklusionsperspektiv og sætter fokus på de professionelles understøttelse af børns udvikling med inddragelse af forældrene med henblik på at styrke overgangen fra dagtilbud til skole. Indsatserne forankres i dagtilbuddene og følges op i skolen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på 340.000 kr. i 2016, 170.000 kr. i 2017 og 224.280 kr. i 2018 til deltagelse i projektet om styrket skolestart for udsatte børn i dagtilbud.

  Skole- og Børneudvalget, 03-05-2016, pkt. 66

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 11-05-2016, pkt. 288

  Anbefales.
  Fraværende: Karim Arfaoui.

 • Pkt. 289 Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt Sherpa

  Pkt. 289

  Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt Sherpa

  Sagsnr. 280515 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen indstiller, at der gives en udgifts- og indtægtsbevilling til projekt Sherpa, der skal styrke folkebibliotekernes internationale engagement. Projektet støttes af Slots- og Kulturstyrelsen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 75.000 kr. i 2016 og 75.000 kr. i 2017 og tilsvarende udgiftsbevillinger i 2016 og 2017 til projekt Sherpa under Roskilde Bibliotekerne (i egenskab af centralbibliotek).

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Bibliotekskontoret under Slots- og Kulturstyrelsen har gennem lang tid haft et ønske om, at folkebibliotekerne i højere grad var i stand til at medvirke til at tiltrække projektfinansiering fra bl.a. nordiske og EU's fonde. Derfor støttes projekt Sherpa med midler fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingsmidler til nationale biblioteksopgaver.
  Projekt Sherpa har som formål – gennem implementering af en række konkrete projektaktiviteter – at styrke folkebibliotekernes internationale engagement og skabe en international projektprofil i folkebibliotekssektoren for derved at:
  - Skabe øget viden og fokus på internationalt kulturelt samarbejde
  - Skabe øget evne til at finde nye veje og inspiration til biblioteksudvikling – og derigennem skabe merværdi på en ny måde
  - Medvirke til at tilføre og sikre en finansiering af dette engagement ud over den nationale finansiering
  - Bidrage til styrkelse af udviklingspotentialet i folkebibliotekssektoren, så denne bliver mere robust i forhold til at løse fremtidens udfordringer
  - Fremme folkebibliotekers viden og erfaring på området – herunder på evnen til at etablere internationale partnerskaber
  Det er således et centralt mål med projektet at dagsordenssætte, fremme og understøtte øget viden og brug af nordiske og europæiske støtteordninger i folkebibliotekssektoren - gennem videndeling og erfaringsudveksling samt konkret sparring, vejledning, support og henvisning til information omkring støtteordningerne og gennemførelse af projektansøgninger.
  Projektet er et ligeværdigt samarbejde mellem Odense Centralbibliotek og Roskilde Bibliotekerne (i egenskab af centralbibliotek) med Odense Centralbibliotek som juridisk og økonomisk ansvarlig over for Slots- og Kulturstyrelsen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017, idet der søges om enslydende indtægts- og udgiftsbevilling i de to år.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-05-2016, pkt. 74

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 11-05-2016, pkt. 289

  Anbefales.
  Fraværende: Karim Arfaoui.

 • Pkt. 290 Salg af grund(Lukket)

 • Pkt. 291 Valg af boligselskab til boligprojekt i Trekroner(Lukket)

 • Pkt. 292 Eventuelt

  Pkt. 292

  Eventuelt

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 11-05-2016, pkt. 292

  - Kontanthjælpsloft.
  - Vederlagsstigning til Borgmestre.
  Fraværende: Karim Arfaoui.

 • Pkt. 293 Anvendelse af ikke disponerede budgetmidler i 2016

  sag_fra_april_om_anvendelse_af_ikke_disponerede_budgetmidler_2016.pdf notat_om_etablering_af_produktionskoekken_paa_plejecenter_kastanjehaven.pdf

  Pkt. 293

  Anvendelse af ikke disponerede budgetmidler i 2016

  Sagsnr. 250467 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 7. april 2016 at anvende 1,44 mio. kr. til at forbedre konkrete plejecentres fællesarealer, så de er bedre indrettet i forhold til borgere med demens. Udvalget skal tage stilling til udmøntning af de resterende 3,56 mio. kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget beslutter anvendelsen af de 3,56 mio. kr., som ikke er disponeret.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget drøftede den 7. april 2016 anvendelsen af de 5 mio. kr., som ikke er disponeret fra ældremilliarden. Udvalget besluttede at anvende 1,44 mio. kr. til at gøre konkrete eksisterende plejecentres fællesarealer mere venlige i forhold til demens. Udvalget besluttede samtidig at udsætte beslutningen om de resterende 3,56 mio. kr. til maj måned, og bad om supplerende oplysninger i forhold til konsekvenser ved at inddrage 3-4 rehabiliteringsboliger på Kastanjehaven.
  Sagsfremstillingen fra den 7. april 2016 med de forskellige forslag til udmøntning fremgår af bilag sammen med bilaget, der angiver omkostninger ved etablering af produktionskøkken på Kastanjehaven.
  De samlede omkostninger for etablering af produktionskøkken på plejecenter Kastanjehaven er, som tidligere oplyst, beregnet til 3,583 mio. kr.
  Etablering af et produktionskøkken på Kastanjehaven vil, som tidligere oplyst, have som konsekvens, at der inddrages 3-4 rehabiliteringspladser på plejecenteret. Den ændring, der sker i kapacitet ved at nedlægge tre-fire boliger, kan ved behov, indhentes ved at inddrage 1-2 plejeboliger på plejecenter Trekroner. En plejebolig vil gøre det ud for to rehabiliteringspladser. Omlægningen af en plejebolig til to rehabiliteringspladser vil medføre en mistet huslejeindtægt årligt på 76.308 kr.
  Belægningsprocenten for rehabiliteringspladserne på Kastanjehaven var i 2015 på 94 %, mens der på Rehabiliteringscenter Trekroner var en belægningsprocent på 100 %.
  Udvalget har tidligere besluttet, at rehabiliteringspladserne skal samles på Hyrdehøj, når det nye plejecenter ibrugtages. På det tidspunkt vil de nuværende rehabiliteringspladser på Trekroner overgå til plejeboliger, og de nuværende rehabiliteringspladser på Kastaniehaven kan overgå til andet formål.
  Med ibrugtagning af plejecenter ved Hyrdehøj fra 2018 opnår kommunen det antal rehabiliteringspladser, der forventes at være behov for i de kommende år.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. De 3,56 mio. kr. indgår i budgettet og er ikke disponeret.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 10-05-2016, pkt. 42

  Venstre og Dansk Folkeparti satte et forslag til afstemning om, at de 3,56 mio. kr. anvendes til at eksisterende plejecentres fællesarealer gøres mere demensvenlige. For stemte Annie Larsen (V), Jacob Søgaard Nielsen (V) og Merete Dea Larsen (O), imod stemte Morten Gjerskov (A), Claus Larsen (A), Bente Dieckmann (A) og Kaj V. Hansen (A).
  Socialdemokraterne satte et forslag til afstemning om, at de 3,56 mio. kr. anvendes til etablering af et køkken på Kastaniehaven. For stemte Morten Gjerskov (A), Claus Larsen (A), Bente Dieckmann (A) og Kaj V. Hansen (A), imod stemte Annie Larsen (V), Jacob Søgaard Nielsen (V) og Merete Dea Larsen (O).
  Et enigt udvalg begærede sagen i byrådet.

  Økonomiudvalget, 11-05-2016, pkt. 293

  Oversendes til byrådets behandling.
  Fraværende: Karim Arfaoui.