You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Oktober 11, 2016 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 465 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 465

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 11-10-2016, pkt. 465

  Godkendt.

 • Pkt. 466 Orientering om forbrugsoversigt pr. ultimo september 2016

  forbrugsoversigt_pr._30._september_-_bilag_til_oekonomiudvalget.pdf

  Pkt. 466

  Orientering om forbrugsoversigt pr. ultimo september 2016

  Sagsnr. 276934 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder oversigt over budget og forbrug pr. 30. september 2016 fordelt på udvalg og fagområder.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Grafen nedenfor viser hovedtallene ultimo september, hvor en oversigt på hvert fagområde fremgår af bilaget. Tallet over udvalgssøjlen viser forskellen mellem forbrugsprocenterne i 2016 og 2015 i kr. Minus betyder, at der er brugt flere penge i 2016 end på samme tidspunkt i 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

 • Pkt. 467 Orientering om likviditet pr. 30. september 2016

  orientering_om_likviditeten_pr._30._september_2016.pdf

  Pkt. 467

  Orientering om likviditet pr. 30. september 2016

  Sagsnr. 276690 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. september 2016. I bilag er endvidere opstillet prognose for udviklingen. Forvaltningen skønner, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2016 vil ligge mellem 450 - 475 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Tabellen viser den faktiske likvide beholdning, samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i alt og pr. indbygger, hvor indbyggertallet pr. 1. januar 2016 er anvendt.

  Roskilde Kommune 31. okt. 2015 30. nov. 2015 31. dec. 2015 31. jan. 2016 29. feb. 2016 31. marts 2016 30. april 2016 31. maj 2016 30. juni 2016 31. juli 2016 31. aug. 2016 30. sep. 2016
  Likvide beholdning (mio. kr.) 239 198 202 344 336 307 252 204 182 312 302 293
  Kassekreditregel (mio. kr.) 478 478 478 473 473 472 468 470 471 470 474 477
  Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.) 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,4 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

  Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. september 2016 skønner forvaltningen, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2016 vil ligge mellem 450 – 475 mio. kr.

 • Pkt. 468 Orientering om program for parallelopdrag i forbindelse med udviklingsplan for Hedeland

  program_for_parrallelopdrag_om_udvikling_af_hedeland_naturpark.pdf tidsplan_for_hedeland_parrallelopdrag_og_udviklingsplan.pdf

  Pkt. 468

  Orientering om program for parallelopdrag for Hedeland Naturpark

  Sagsnr. 274744 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som led i udarbejdelsen af en ny udviklingsplan for Hedeland Naturpark udvælges tre arkitektfirmaer til i et parallelopdrag at komme med hver deres forslag til indhold i Udviklingsplanen for Hedeland. Programmet for parallelopdraget er vedlagt til orientering.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte den 13. april 2016, punkt 201, den overordnede proces for udarbejdelse af en ny udviklingsplan for Hedeland. Økonomiudvalget godkendte den 8. juni 2016, punkt 318, en ny vision for Hedeland Naturpark, som tilsvarende blev godkendt af Greve og Høje-Taastrup kommuner. Næste trin er gennemførslen af et parallelopdrag, som skal give grundlaget for udarbejdelse af Udviklingsplanen.
  Programmet for parallelopdraget er vedlagt til orientering. Greve og Høje-Taastrup kommuners byråd orienteres ligeledes om programmet i oktober. Program for parallelopdrag fremlægges til orientering i I/S Hedelands bestyrelse på møde den 30. september 2016. Sagen forelægges Økonomiudvalget med forbehold for behandlingen i Hedelands bestyrelse.
  Indhold
  Programmet for parallelopdraget tager afsæt i Visionen for Hedeland og Foranalysen af Hedeland. Programmet introducerer ikke nye perspektiver, men indeholder en række programkrav, der sikrer belysning af strategi og konkrete forslag til Hedelands udvikling. Det overordnede fokus er forslag til udviklingen i forhold til den fysiske struktur, formidlings- og forretningsmæssige potentialer ud fra følgende oplæg:
  - Fysiske planer og kort, der beskriver Hedelands fremtidige hovedgreb, struktur og inddeling i naturtyper, oplevelsesværdier, aktiviteter, faciliteter, landmarks, ankomstområder, besøgssteder, kobling til omgivelser og til byområder.
  - Formidlingsstrategi og forslag til en visuel identitet og branding både i og udenfor Hedeland. Formidlingen skal målrettes eksisterende og fremtidige bruger-grupper, foreninger, turister mv.
  - Forretningspotentiale for Hedeland, der sandsynliggør de nye tiltag og anlæg i en bæredygtig økonomi for Hedeland. Der skal gives løsningsforslag til, hvordan Hedelands fremtidige drift kan prioriteres og vægtes i forhold til økonomi og kvalitet.
  Der vil i processen være fokus på inddragelse af borgere og interessenter.
  De endelige forslag fra parallelopdraget vil blive bedømt af en dommerkomite bestående af både politiske og faglige dommere. Der udpeges ikke en vinder, men de bedste forslag vil indgå i det videre arbejde med udviklingsplanen for Hedeland.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

 • Pkt. 469 Anmodning om optagelse af sag om almene boliger på Ny Østergade arealet

  Pkt. 469

  Anmodning om optagelse af sag om almene boliger på Ny Østergade arealet

  Sagsnr. 206107 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Karim Arfaoui (A) har anmodet om at få optaget sag om, at der planlægges med almene boliger i det kommende Ny Østergade projekt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Karim Arfaoui (A) har anmodet om at få optaget følgende på økonomiudvalgets dagsorden:
  ”Roskilde skal være en mangfoldig kommune, en kommune for alle, unge som gamle og med forskellig baggrund, uddannelse og økonomi. Det er derfor, byrådet har udpeget en række områder, hvor der er mulighed for at bygge nye almene boliger.
  Planloven giver endvidere mulighed for, at kommuner kan reservere op til 25 % almene boliger i nye byområder. Denne mulighed ønsker Socialdemokraterne at udnytte i det kommende Ny Østergade projekt.
  Derfor indstiller vi følgende til beslutning:

  1. At 25 % af boligerne i Ny Østergade projektet reserveres til almene boliger i en blanding mellem ungdomsboliger, boliger til handicappede, familieboliger, små billige boliger og ældreboliger.
  2. At behovet for de forskellige boligtyper kortlægges og den konkrete udmøntning behandles i de relevante udvalg, ØU, PTU, SOU og BSU, således at den mest optimale balance mellem almene boliger og typen af almene boliger findes i den kommende lokalplan for området.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Økonomiudvalget, 11-10-2016, pkt. 469

  Drøftet. Et flertal bestående af A, B, Ø og F godkender pkt. 1 og 2 i forslaget fra A.
  C kan ikke godkende forslaget fra A.
  V og O ønsker at antallet af almene boliger skal indgå i en forhandling med udvikler.

 • Pkt. 470 Læreraftale

  udkast_til_aftale_mellem_roskilde_laererforening_og_roskilde_kommune.pdf

  Pkt. 470

  Læreraftale

  Sagsnr. 285902 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Borgmesteren ønsker en behandling af udkast til aftale mellem Roskilde Kommune og Roskilde Lærerforening. Aftaleudkastet er på vegne af gruppe A, B og F.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Borgmesteren ønsker en behandling af et udkast til en læreraftale mellem Roskilde Kommune og Roskilde Lærerforening. Aftaleudkastet fremlægges på vegne af gruppe A, B og F.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Økonomiudvalget, 11-10-2016, pkt. 470

  Drøftet.
  Et flertal bestående af A, B, F, Ø og O er enigt om, at der forelægges en lukket sag for Økonomiudvalget om mandat til efterfølgende forhandling mellem forvaltning og lærerforeningen med henblik på indgåelse af en lokalaftale.
  C ønsker at det nuværende administrationsgrundlag fortsætter.
  V kan ikke godkende.

 • Pkt. 471 Organisationsændring

  hoeringssvar_fra_fmuer_og_omuer_vedr._forslag_til_organisationsaendringg.pdf forslag_til_justering_af_den_administrative_organisering_i_roskilde_kommune_efteraar_2016.pdf hmus_hoeringssvar_vedr._forslag_til_aendring_af_organisationen.pdf

  Pkt. 471

  Organisationsændring

  Sagsnr. 281739 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen indstiller, at der træffes beslutning om en ændring af organisationen, der indebærer oprettelse af et 5. direktørområde benævnt Job og Sundhed. Direktørområdet består af det nuværende direktørområde Beskæftigelse, Social og Økonomi, undtaget afdelingen ”Økonomi og Ejendomme”, og med tilførsel af afdelingen ”Sundhed og Omsorg”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der oprettes et nyt direktørområde pr. 1. november d.å.
  2. benævnelsen for det nye direktørområde, der fremadrettet rummer det sociale voksenområde, integrationsområdet, arbejdsmarkedsområdet og sundheds- og omsorgsområdet er ”Job og Sundhed”, og
  3. benævnelsen for det direktørområde, der fremadrettet rummer skoler, klubber, dagtilbud og børn og -ungeområdet er ”Børn og Skole”.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede i sit møde den 15. juni d.å., at forvaltningen skulle arbejde videre med et forslag til en justering af organisationen. Dette er nu sket og forslag til ændring har jf. MED-aftalen været i høring i organisation. Notatet er vedlagt sagen som bilag sammen med høringssvarene.
  Ændringen består af en udvidelse af direktionen med en direktør med deraf følgende oprettelse af et nyt direktørområde.
  Dette nye direktørområde rummer ”Arbejdsmarked”, ”Sundhed og Omsorg”, ”Social og Integration” samt et sekretariat. Denne fusion giver mulighed for øget samarbejde omkring den nationale - og kommunale sundhedsdagsorden. Det foreslås, at direktørområdet benævnes ”Job og Sundhed”.
  Det nuværende direktørområde, Velfærd, vil således fremadrettet bestå af fagafdelingerne ”Skole og Klub”, ”Dagtilbud” og ”Børn og Unge” samt et sekretariat. Dermed er der sket en reduktion af direktørområdet, der fremadrettet benævnes ”Børn og Skole”.
  I tilknytning til ovennævnte justering har direktionen brugt lejligheden til at justere lidt på organiseringen af arbejdet mellem stabe og direktørområder, hvilket indebærer en flytning af den selvstændige økonomifunktion i Velfærd tilbage til ”Økonomi- og Ejendomme”. Der er her tale om en ensretning på tværs af direktørområderne, idet Velfærd de senere år har haft en særlig organisering omkring økonomi. Denne ophører således nu.
  Høringssvarene fra MED-systemet er, som nævnt, vedhæftet som bilag. Hovedbudskabet herfra er, at der er gedigen opbakning til justeringen i organisationen. I høringen er udbedt ideer til benævnelsen af det direktørområde, der i høringsnotatet er benævnt ”Sundhed og Social”. Der er hertil ikke kommet mange forslag, men fra beskæftigelsesområdet er ytret ønske om, at begrebet ”beskæftigelse” på én eller anden måde er gengivet i navnet. Dette ønske er imødekommet i forslaget ”Job og Sundhed”.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 05-10-2016, pkt. 455

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 11-10-2016, pkt. 471

  Ad 1. "at: anbefales.
  ad 2. "at" et flertal i Økonomiudvalget bestående af V, F, C, O og B anbefaler at det nye direktørområde benævnes Beskæftigelse og Velfærd. Et mindretal bestående af A og Ø ønsker at det skal hedde Social, Job og Sundhed.
  Ad 3 "at" anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) tager forbehold mht. de forskelle der i diagrammet er beskrevet mht. sekretariatsfunktioner.

 • Pkt. 472 Regnskabstvist 2015 afdeling Ternehaven

  notat_om_kommunens_tilsyn_med_almene_boliger.pdf

  Pkt. 472

  Regnskabstvist 2015 afdeling Ternehaven

  Sagsnr. 285405 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Boligselskabet Sjælland har indbragt afdeling Ternehavens manglende godkendelse af regnskab 2015 til afgørelse i kommunen. Afdelingen mener ikke, at den er blevet tilstrækkeligt oplyst om et større underskud i afdelingen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. regnskab 2015 for afdeling Ternehaven godkendes, og
  2. forvaltningen drøfter på det årlige styringsdialogmøde med boligselskabet, hvordan der kan sikres et godt informationsniveau i forhold til afdelingens driftsøkonomi.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Afdeling Ternehaven har afvist at godkende regnskab 2015. Afdelingen består af 132 familieboliger og 12 ungdomsboliger og er opført i 1982.
  Afdelingsbestyrelsens væsentligste indvendig mod det foreliggende regnskab vedrører navnlig større udgifter til renholdelse og merudgifter til istandsættelse ved fraflytning, som ikke svarer til det budgetterede, og især, at afdelingsbestyrelsen ikke er blevet orienteret herom, da problemet har været kendt siden afslutningen af regnskab 2014. Dette har øget afdelingens underskud med 453.495 kr.
  Afdelingens regnskab for 2015 er revideret, og har ikke givet anledning til bemærkninger fra revisionen. Der er på denne baggrund ikke sagligt grundlag for bemærkninger til regnskabet fra kommunens side.
  Forvaltningen indstiller imidlertid, at det på det årlige styringsdialogmøde med boligorganisationen drøftes, hvad der kan gøres for at imødekomme afdelingens ønske om bedre løbende orientering om afdelingens driftsøkonomi.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 05-10-2016, pkt. 456

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 11-10-2016, pkt. 472

  Godkendt.
  Økonomiudvalget indskærper overfor boligselskaberne, at kommunikationen skal være bedre og der skal forsøges undgået lignende tvister i fremtiden.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende, idet der ikke er sket tilstrækkelig inddragelse af afdelingsbestyrelsen i regnskabsaflæggelsen.

 • Pkt. 473 Regnskabstvist 2015 afdeling Egegårdsparken

  Pkt. 473

  Regnskabstvist 2015 afdeling Egegårdsparken

  Sagsnr. 285405 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Boligselskabet Sjælland har indbragt afdeling Egegårdsparkens manglende godkendelse af regnskab 2015 til afgørelse i kommunen. Afdelingens begrundelse er, at regnskabet ikke har været gennemgået af boligorganisationen før mødets afholdelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. regnskab 2015 for afdeling Egegårdparken godkendes, og
  2. forvaltningen drøfter på det årlige styringsdialogmøde med boligselskabet, hvad der kan gøres for at sikre, at afdelingsbestyrelsen har fået tilstrækkelige oplysninger om regnskabets indhold, inden afdelingsmødet får det forelagt til godkendelse.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Afdeling Egegårdsparken i Boligselskabet Sjælland har afvist at godkende regnskab 2015. Afdelingen består af 58 familieboliger, og er opført i 1973.
  Afdelingsbestyrelsens væsentligste indvendig mod det foreliggende regnskab vedrører det forhold, at regnskabet ikke er blevet gennemgået før afdelingsmødets afholdelse. De spørgsmål, som stilles på afdelingsmødet, kan forklares i den oversigt, som er fremsendt med regnskabet. Denne viser, at årets samlede underskud udgør 145.835 kr., og at dette underskud i det væsentlige vedrører et merforbrug på almindelig vedligeholdelse (konto 115).
  Afdelingens regnskab for 2015 er revideret og har ikke givet anledning til bemærkninger fra revisionen. Det fremlagte regnskab giver således ikke forvaltningen anledning til bemærkninger.
  Forvaltningen indstiller derfor, at afdelingens regnskab for 2015 godkendes, og at det drøftes på det årlige dialogmøde med boligorganisationen, hvad der i fremtiden kan gøres for at imødekomme afdelingens ønske om gennemgang af regnskabet før afholdelse af afdelingsmødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 05-10-2016, pkt. 457

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 11-10-2016, pkt. 473

  Godkendt.
  Økonomiudvalget indskærper overfor boligselskaberne, at kommunikationen skal være bedre og der skal forsøges undgået lignende tvister i fremtiden.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende, idet der ikke er sket tilstrækkelig inddragelse af afdelingsbestyrelsen i regnskabsaflæggelsen.

 • Pkt. 474 Regnskabstvist 2015 afdeling Moesgården

  Pkt. 474

  Regnskabstvist 2015 afdeling Moesgården

  Sagsnr. 285405 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Boligselskabet Sjælland har indbragt afdeling Moesgårdens manglende godkendelse af regnskab 2015 til afgørelse i kommunen. Afdelingen mener ikke, at der er tilstrækkelig dokumentation for udgifter til renholdelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. regnskab 2015 for afdeling Moesgården godkendes, og
  2. forvaltningen drøfter på det årlige styringsdialogmøde med boligselskabet, hvorledes der følges op på afdelingens ønske om øget indsigt i udgifterne til renholdelse.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Afdeling Moesgården i Boligselskabet Sjælland har afvist at godkende regnskabet for 2015. Afdelingen består af 105 familieboliger og 12 ungdomsboliger og er opført i 1983.
  Afdelingsbestyrelsens væsentligste indvendig mod det foreliggende regnskab vedrører samme forhold, som ved den manglende godkendelse af regnskab 2013 og 2014. Afdelingen mener således ikke, at der er tilstrækkelig dokumentation for afholdelse af udgifter under renholdelse. I regnskabet for 2015 opstår der et underskud på i alt 409.554 kr., heraf udgør den væsentligste ændring en overskridelse på 192.073 kr. på ejendomsskat, samt en overskridelse på 123.000 kr. til renholdelse.
  Boligselskabet Sjælland har oplyst, at afdelingsbestyrelsen til enhver tid har adgang til afdelingens bogføring via deres hjemmeside. Under afdelingens økonomi kan ses et samlet beløb for hver regnskabspost, og herunder alle underkonti i den pågældende gruppe. Under konto Renholdelse fremkommer således de posteringer, som hver måned bogføres i afdelingen på baggrund af boligselskabets tidsregistreringssystem.
  I forbindelse med den årlige regnskabsaflæggelse kan boligselskabet desuden – på bestyrelsens efterspørgsel - fremsende en udskrift fra tidsregistreringssystemet, der viser hvilke medarbejdere, der har været i afdelingen og hvilke typer opgaver (i hovedkategorier), de har udført.
  Der er på denne baggrund ikke konkrete oplysninger, som giver forvaltningen anledning til at antage, at udgifterne til renholdelse ikke er afholdt og dokumenteret. Afdelingens regnskab for 2015 er revideret, og har ikke givet anledning til bemærkninger fra revisionen. Der er herefter ikke et sagligt juridisk grundlag for at kræve yderligere dokumentation eller på anden måde anmode Boligselskabet Sjælland om at foretage yderligere for så vidt angår dokumentation for udgiften til renholdelse i afdeling Moesgården.
  Forvaltningen indstiller derfor, at afdelingens regnskab for 2015 godkendes, og at det drøftes på det årlige dialogmøde med boligorganisationen, hvorledes der er følges op på den dokumentation for udgifter til renholdelse, som boligorganisationen har redegjort for

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 05-10-2016, pkt. 458

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 11-10-2016, pkt. 474

  Godkendt.
  Økonomiudvalget indskærper overfor boligselskaberne, at kommunikationen skal være bedre og der skal forsøges undgået lignende tvister i fremtiden.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende, idet der ikke er sket tilstrækkelig inddragelse af afdelingsbestyrelsen i regnskabsaflæggelsen.

 • Pkt. 475 Supplerende høring af forslag til Kommuneplan 2016 - butiksmuligheder i Vindinge

  bilag_-_udkast_til_hoeringsnotat.pdf

  Pkt. 475

  Supplerende høring af forslag til Kommuneplan 2016 – butiksmuligheder i Vindinge

  Sagsnr. 269654 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen foreslår en supplerende høring af udvidede butiksmuligheder i Vindinge i Kommuneplan 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedlagte udkast til justering af forslag til Kommuneplan 2016 - butiksmuligheder i Vindinge - sendes i supplerende offentlig høring indtil den 4. november 2016.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog på møde den 31. august 2016, punkt 197, at udsende forslag til Kommuneplan 2016 i offentlig høring i 8 uger. Høringsfristen slutter den 4. november 2016. Af tekniske årsager er fristen forlænget i forhold til byrådets beslutning om høringsfrist den 30. oktober 2016.
  Planforslaget indeholder blandt andet en udvidelse af rammeområde for "Vindinge landsby". Hensigten er at muliggøre en ny dagligvarebutik centralt i Vindinge langs byens "hovedstrøg", samtidig med at den eksisterende købmandsbutik fortsat kan udvides i overensstemmelse med gældende lokalplan.
  Ved en fejl omfatter afgrænsningen af rammeområdet kun det grønne område nord for Børnehuset Hjortkær på Tunevej 10. Afgrænsningen af rammeområdet og dermed butiksmulig­hederne burde omfatte hele det grønne areal, altså også området syd for Børnehuset Hjortkær. Forvaltningens forslag til supplerende høring af justeringen af afgrænsningen er nærmere beskrevet og vist på kort i vedlagte udkast til høringsnotat.
  Reelt er det kommunalt ejede grønne område det mest realistiske sted for placering af en ny butik inde i selve Vindinge, og det forudsætter derfor, at byrådet er indstillet på at udbyde arealet til formålet i en senere proces.
  Forvaltningen foreslår, at den justerede afgrænsning af rammen for Vindinge landsby sendes i supplerende offentlig høring parallelt med høringen af forslag til Kommuneplan 2016 indtil den 4. november 2016.
  Forvaltningen er i øvrigt i løbende dialog med Vindinge Lokalråd om spørgsmålet om butik i Vindinge, og forvaltningen vil desuden direkte informere købmanden i Vindinge og de udviklere, som har vist interesse for at etablere dagligvarebutik i Vindinge.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Økonomiudvalget, 11-10-2016, pkt. 475

  Godkendt.

 • Pkt. 476 Revideret strategi for den fremtidige sygehusbetjening i Roskilde Kommune

  revideret_strategi_for_den_fremtidige_sygehusbetjening_i_roskilde_kommune.pdf

  Pkt. 476

  Revideret strategi for den fremtidige sygehusbetjening i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 281383 Økonomiudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Der forelægges forslag til revideret strategi for sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslaget til strategi godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede den 4. maj 2016, at byrådets strategi for sygehusbetjeningen skal opdateres. Efterfølgende har der været afholdt et møde den 14. juni 2016 mellem Økonomiudvalget og regionsrådsformanden, Region Sjælland, og endelig er der vedtaget nyt budget 2017 i Region Sjælland.
  Byrådet vedtog den eksisterende strategi for sygehusbetjening i 2011, og på baggrund af den udvikling, der er sket siden da, er forslaget til strategi revideret på flere punkter.
  Det overordnede strategiske mål er at sikre borgerne i Roskilde Kommune den bedst mulige sygehusbehandling – dels på Sjællands Universitetshospital, Roskilde dels på det kommende, udvidede Sjællands Universitetshospital, Køge, som forventes endelig færdigbygget i 2022.
  Strategien foreslås koncentreret om følgende strategiske samarbejdsspor:
  - Et regionalt spor med fokus på at få placeret flest mulige funktioner og specialer på Sjællands Universitetshospital, Roskilde, og med en døgnbemandet skadestue som hjørnesten
  - Et samarbejds-spor med en fortsættelse af det gode og tætte samarbejde mellem Roskilde Kommune og Sjællands Universitetshospital, Roskilde
  - Et infrastruktur-spor som skal sikre optimale trafikale forbindelser fra Roskilde til Sjællands Universitetshospital, Køge
  - Et interessevaretagelses-spor, hvor kommunen intensiverer det eksisterende samarbejde med en række patientforeninger og andre med henblik på placering af flest mulige funktioner på Sjællands Universitetshospital, Roskilde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Økonomiudvalget, 11-10-2016, pkt. 476

  Der tilføjes følgende præciseringer:
  - der er tale om en lægedøgnbemandet skadestue.
  - i infrastruktursporet indføres yderligere om vejføring
  - de økonomiske perspektiver uddybes såfremt man skal flytte funktioner og specialer.
  - i interessevaretagelsessporet indføjes politikere som interessenter, f.eks. partiforeninger, lokalvalgte regionsrådsmedlemmer.
  Sagen forelægges på ny på ekstraordinært møde den 26. oktober.

 • Pkt. 477 Byggeret til og udvidet anvisningsret hos Boligselskabet Sjælland

  bosj_almene_boliger_i_roskilde_kommune.pdf

  Pkt. 477

  Byggeret til og udvidet anvisningsret hos Boligselskabet Sjælland

  Sagsnr. 285747 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Aftalerne med Boligselskabet Sjælland om udvidet anvisningsret til små billige boliger hhv. etablering af bofællesskaber til flygtninge udløber 30. september og skal derfor evt. forlænges. Boligselskabet ønsker at Roskilde Kommune ser positivt på en række nye almennyttige boligprojekter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. aftalen om udvidet anvisningsret forlænges til 31. marts 2017 og
  2. Roskilde Kommune tilkendegiver overfor Boligselskabet Sjælland, at kommunen ser positivt på, at boligselskabet arbejder videre med de angivne boligprojekter.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I efteråret 2014 indgik Roskilde Kommune og Boligselskabet en aftale om at udvide anvisningsretten fra 25% (som kommunen er sikret jf. Almenboligloven) til 33% fsa. små billige boliger. I efteråret 2015 fornyede parterne aftalen, således at kommunen fik udvidet anvisningsret til 50% af de små billige boliger, svarende til knap 200 ekstra boliger om året.
  Derudover aftalte parterne i februar 2016 at anvende den nye lovgivning, der giver mulighed for at etablere bofællesskaber i 3 og 4 rums lejligheder. Aftalen blev administrativt bragt på plads, således at det fra juni har været muligt at etablere disse bofællesskaber. Der er indtil videre etableret ét bofællesskab med 3 værelser.
  Begge aftaler – aftale om udvidet anvisningsret og aftale om etablering af bofællesskaber – udløb med udgangen af september 2016. Aftalen er administrativt forlænget med 1 måned.
  Kommunens akutventeliste er kun blevet længere siden aftalen om udvidet anvisningsret blev indgået. Den udvidede anvisningsret betyder, at boligselskabets egne ventelister bliver længere. Boligselskabet har dog tilkendegivet, at det fortsat ønsker at bidrage til at boligplacere borgere på akut-ventelisten, herunder borgere der bliver ramt af kontanthjælpsloftet. Boligselskabet er derfor indstillet på at forlænge aftalen yderligere frem til 31. marts 2017, hvor den skal forhandles igen.
  Boligselskabet ønsker at bygge nye almennyttige boliger, der kan modsvare de ekstra boliger, som kommunen har fået anvisningsret til. Boligselskabet ønsker således godkendt Skema A - alternativt at der i aftaleperioden er påbegyndt lokalplanarbejde, som muliggør Skema A - til nedenstående almennyttige boligprojekter, hvoraf nogle er godkendt, og hvoraf nogle er på kommunalt ejet grund, mens andre er på boligselskabets egen grund:
  - Toppen (70 boliger) (skema A er godkendt)
  - Skademosen i Trekroner (ca. 40 boliger)
  - Skousbo (ca. 50 boliger i fase 1 samt yderligere ca 50 boliger i fase 2)
  - Sankt Peder Stræde (ca. 30 ungdomsboliger) (godkendt i Byrådet 31. august)
  - Slagterigrunden (ca. 100 boliger)
  - Parkvænget/Trekanten (ca. 48 boliger)
  - Ringparken (ca. 50 boliger)
  Af bilag fremgår eksempler på/forslag til, hvordan boligerne kan placeres de pågældende steder.
  Boligselskabet Sjælland ønsker således at bygge ca. 438 nye boliger i Roskilde Kommune.
  Forvaltningen har ikke umiddelbare betænkeligheder ift de omtalte byggeprojekter, idet projekterne dog forudsætter yderligere bearbejdning og lokalplanlægning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Den kommunale grundkapital til de angivne projekter vil kunne afholdes inden for de midler, der er afsat til grundkapital i budget 2016 og overslagsår.

  Økonomiudvalget, 11-10-2016, pkt. 477

  ad 1. "at": Aftalen forlænges til den 1. februar 2018.
  ad 2. "at" Godkendt under forudsætning af, at skema B for minimum 3 af projekterne, herunder Skousbo er godkendt senest 1. februar 2018.

 • Pkt. 478 Leasing af IT udstyr til skolerne

  Pkt. 478

  Leasing af IT udstyr til skolerne

  Sagsnr. 285196 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kommunen stiller Ipads og pc’er til rådighed for eleverne på alle klassetrin i folkeskolen. Det nuværende udstyr er ved at være forældet, og der er derfor behov for anskaffelse af nyt udstyr. Den samlede anskaffelse vil andrage ca. 35 mio. kr., hvoraf knap halvdelen kan finansieres af driftsmidler fra skolerne, skoleforvaltningen og digitaliseringsafdelingen. De resterende ca. 20 mio. kr. finansieres ved en 4-årlig leasingaftale.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at digitaliseringsafdelingen kan indgå en leasingaftale på 20 mill. kr. til finansiering af ny hardware til eleverne på alle klassetrin i kommunens folkeskoler.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  For at sikre, at elevernes it-udstyr følger med den teknologiske udvikling og er anvendeligt i moderne pædagogisk sammenhæng, er der ca. hvert 4. år behov for en fuldstændig udskiftning af udstyret. Denne udskiftning er planlagt til at finde sted hen over vinteren 2016-17. Udgiften er beregnet til at andrage ca. 35. mio. kr., hvoraf skolernes, skoleforvaltningens og digitaliseringsafdelingens driftsmidler i 2016 kan bidrage med ca. 15 mio. kr. Den resterende andel på ca. 20 mio. kr. finansieres ved indgåelse af en leasingaftale, som løber 4 år. De nye anskaffelser vil omfatte Ipads til klasserne i indskolingen samt bærbare computere til de større klassetrin og til udskolingen.
  Det nuværende udstyr blev også delvist finansieret via en leasingaftale i 2012.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Økonomiudvalget, 21-09-2016, pkt. 424

  Sagen sendes til høring i Skole- og Børneudvalget.

  Supplerende sagsfremstilling

  IT er i stigende grad blevet en platform for undervisningen, blandt andet med Roskilde Pakken, der giver adgang til digitale læremidler. IT kan understøtte elevernes læring på en lang række områder, blandt andet ved at eleverne selv kan producere materiale ved at håndtere store mængder data.
  Roskilde Kommune har i forbindelse med den nationale indsats for at støtte digitalisering af undervisningen valgt den digitale læringsplatform MinUddannelse. Igennem denne kan undervisningen afvikles digitalt og differentieret til elevernes forskellige læringsmål og ikke mindst er der gode værktøjer til synliggørelse af progressionen i elevernes læring for lærere, elever og forældre. Det understøtter på flere måder det fælles læringsgrundlag i Roskilde Kommune, bl.a. i forhold til at læring sker gennem samtale, feedback og refleksion. Udnyttelsen af mulighederne i MinUddannelse udfoldes optimalt, hvis eleverne har hver sin digitale enhed.
  Ca. 8.500 elever har i dag adgang til en digital enhed i skolen, og der er ca. 9.500 elever i det samlede skolevæsen i Roskilde Kommune. Skolernes PC’ere og iPads til eleverne står nu foran en udskiftning. I forbindelse med udskiftningen er elevernes læringsmæssige udbytte af adgang til digitalt udstyr blevet vurderet i samarbejde med skolerne. Der har været afholdt en workshop med deltagelse af alle skoler. Der er på baggrund af skolernes ønsker truffet beslutning om, at elever i indskolingen får udleveret iPads, og elever på mellemtrin og i udskolingen får udleveret PC’ere.
  Baggrunden for at vælge fælles enheder er, at det gør det muligt at indhente lavere priser for indkøb, service og forsikringsaftaler, og bedre muligheder for support. I processen har skolerne ønsket selv at få mulighed for at installere relevante programmer. Det imødekommes i det omfang, det er teknisk og sikkerhedsmæssigt muligt, og vil give skolerne øget fleksibilitet i forhold til nu.
  På specialområdet har skolerne fuld fleksibilitet i forhold til at vælge de digitale enheder, der bedst understøtter elevernes særlige behov. Der vil også være fleksibilitet i forhold til, at elever med behov for dysleksiværktøj får IT udstyr som de øvrige elever.
  Udskiftningen til nye computere sker hvert 4. år, med baggrund i erfaringen om at brugerne derefter klager over et stigende antal defekter (løse knapper på tastaturet, ridser i skærmen, skæve strømstik mv.). Desuden har kommunen stadig mulighed for at levere udstyret tilbage og få en fornuftig brugt-pris for det.
  Sidste udskiftning var i 2012. Indkøbet af de nye computere foretages delvist via leasing, således at omkostningerne kan fordeles ligeligt over alle 4 år. Dette skete også i 2012. Leasing gør med det nuværende lave renteniveau ikke indkøbet nævneværdigt dyrere. Forvaltningen indstiller derfor, at Digitaliseringsafdelingen kan indgå en leasingaftale til finansiering af en del af de forestående indkøb af nye computere til skolerne.

  Skole- og Børneudvalget, 04-10-2016, pkt. 137

  Anbefales.
  Mads Ravndrup Thomsen (V), Karsten Lorentzen (O) og Henrik Stougaard (Ø) tager forbehold og ønsker undersøgt, hvad udgiften vil være ved køb i stedet for leasing.

  Økonomiudvalget, 11-10-2016, pkt. 478

  Godkendt.

  Lars-Christian Brask (V) og Bent Jørgensen (V) kan ikke godkende.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende idet en central leasing-løsning giver en meget ufleksibel og centralistisk situation omkring valget af IT-undervisningsmidler. Derfor peges i stedet på, at økonomien og beslutningskompetencen mht. indkøb bliver decentraliseret til skolerne.

 • Pkt. 479 Status på akutventelisten og evt. handlemuligheder

  status_for_billige_boliger_og_midlertidige_boliger_til_flygtninge.pdf

  Pkt. 479

  Status på akutventelisten og evt. handlemuligheder

  Sagsnr. 273323 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Akutventelisten til boliger viser antal akut boligsøgende borgere samt flygtninge, hvor kommunen har pligt til at finde permanente boliger. I sagen indgår status for ventelisten pr. 15. september 2016. I bilag findes en status for kommunens indsats for at udbygge med flere, billige boliger, midlertidig indkvartering samt eksempler fra andre kommuner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Socialudvalget drøfter udviklingen på akutventelisten til boliger, herunder om 50/50 fordelingen af boliger på akutventelisten mellem flygtninge og øvrige borgere skal fastholdes, da flygtninge i forvejen har en midlertidig bolig.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Udvalget besluttede på møde i marts (1. marts 2016, pkt. 38), at der indtil videre fastholdes en 50/50 fordeling af boligerne på akutlisten mellem flygtninge og øvrige borgere. På møde i juni (6. juni 2016, pkt. 81) bad udvalget om at få en opfølgning på udviklingen på akutventelisten til oktober.
  Der er pr. 15. september 2016 467 borgere på akutventelisten til boliger, heraf 237 flygtninge med behov for permanente boliger. Flygtninge udgør knap 51 % af samtlige borgere på ventelisten. Roskilde Kommune forventer at modtage yderligere 64 flygtninge af den nedsatte kvote på 146 i 2016. Hertil kommer familiesammenførte.
  Flygtninge i Roskilde Kommune får som udgangspunkt tilbudt en midlertidig bolig, men optages samtidig på akutventelisten, da lovkravet er en permanent bolig. Det følger af Integrationsloven, at kommunerne har pligt til at anvise nyankomne flygtninge en bolig snarest efter, at kommunen har overtaget ansvaret. Indtil det er muligt at anvise en permanent bolig, skal kommunen anvise flygtninge et midlertidigt opholdssted.
  Boliganvisning
  I Boliganvisningen sikres det, at ansøgere bor og er tilmeldt folkeregisteret i Roskilde Kommune, at ansøgere er husvilde, eller bliver det inden for kort tid, og ikke selv har mulighed for at løse boligproblemet. Flygtninge optages på listen, da kommunen skal finde permanent bolig hurtigst muligt.
  Boliganvisningen anviser ca. 250 til 270 boliger om året, som fordeles forholdsmæssigt (50/50) mellem flygtninge og andre borgere, hvorefter der foretages en individuel vurdering. Med den nuværende omsætning på listen vil det tage 2 til 3 år for de flygtninge, der nu er på listen, at få anvist en permanent bolig fra boliganvisningen. Især for enlige kan ventetiden blive lang, da der er mangel på små billige boliger i kommunen.
  Da flygtninge har en midlertidig bolig, og dermed ikke på samme måde som andre på listen har et helt akut boligbehov, kan det overvejes, om flygtninge fortsat skal tildeles hver anden bolig fra boliganvisningen. I vedlagte bilag findes en status for kommunens udbygning med flere billige boliger, som fra ultimo 2017 vil kunne afhjælpe noget af presset på boliganvisningen, ligesom der også tegner sig forbedrede muligheder for midlertidig indkvartering af flygtninge. Således er Vor Frue og Sct. Peder Stræde på vej til at blive taget i brug som midlertidig indkvartering, ligesom der nu, hvor Asylcenter Roskilde lukker, ser ud til at blive mulighed for også at leje disse bygninger til midlertidig indkvartering af flygtninge, jf. ved hæftede bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-10-2016, pkt. 128

  Bent Jørgensen, Evan Lynnerup og Gitte Simoni stillede forslag om, at fordelingen af borgere på akutlisten til boliger fremover fordeles med 35 pct. til flygtninge og 65 pct. til øvrige borgere.
  For dette forslag stemte Bent Jørgensen, Evan Lynnerup og Gitte Simoni.
  Imod stemte Poul Lindor Nielsen, Tuncay Yilmaz, Jakob Bojsen og Susanne Lysholm Jensen.
  Bent Jørgensen, Evan Lynnerup og Gitte Simoni begærede herefter sagen i byrådet.
  Udvalget bad om at få en belysning af de muligheder, Aalborg Kommune tilsyneladende har fået, vedrørende udleje af tidligere flygtningeboliger til andre end flygtninge.

  Økonomiudvalget, 11-10-2016, pkt. 479

  Oversendes til byrådets behandling.

 • Pkt. 480 Godkendelse af kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for hjemmeboende borgere for 2017

  minipjece_om_kvalitetsstandarder.pdf generel_information_og_samarbejde.pdf personlig_pleje.pdf praktisk_hjaelp.pdf traening.pdf sygepleje.pdf boliger.pdf forebyggende_hjemmebesoeg.pdf aktivitetstilbud.pdf mad_og_maaltider.pdf omsorgstandpleje.pdf tilsynspolitik_2017.pdf hoeringssvar_fra_aeldreraadet.pdf

  Pkt. 480

  Godkendelse af kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for hjemmeboende borgere for 2017

  Sagsnr. 78633 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp samt træning og tilsynspolitik for hjemmeboende borgere skal revideres en gang årligt. Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 8. september 2016 at sende udkast til kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for hjemmeboende borgere for 2017 i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet. Der er lagt op til at det nuværende serviceniveau fastholdes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp samt træning og tilsynspolitik for hjemmeboende borgere godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Én gang om året skal kommunen revidere tilsynspolitik for hjemmeboende borgere samt kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp, vedligeholdelsestræning og genoptræning, der ikke er forbundet med sygehusindlæggelse.
  Ydelserne er beskrevet i servicelovens §§ 79a, 83 og 86. Kvalitetsstandarderne har til formål at beskrive det serviceniveau, Byrådet har fastlagt. Dermed synliggøres den politiske prioritering over for kommunens borgere, leverandører og andre interesserede. Roskilde Kommune har ligeledes udarbejdet kvalitetsstandarder for relaterede ydelser på ældreområdet herunder omsorgstandpleje, aktivitetstilbud, boligtilbud og sygeplejeydelser.
  Kvalitetsstandarderne har været i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet.
  Af bilag fremgår forslag til kvalitetsstandarderne for 2017 samt forslag til tilsynspolitik for hjemmeboende borgere for 2017. Der er lagt op til, at det nuværende serviceniveau fastholdes. Der er ligeledes lagt op til, at den nuværende tilsynspolitik for hjemmeboende borgere fortsætter uændret.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-10-2016, pkt. 86

  Anbefales.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A) og Bente Dieckmann (A).

  Økonomiudvalget, 11-10-2016, pkt. 480

  Anbefales.

 • Pkt. 481 Samarbejdsaftale med Frivilligcenter Roskilde om Tinghuset

  brugs-_og_samarbejdsaftale_med_frivilligcenter_roskilde_om_tinghuset.pdf bilag_1_til_brugs-_og_samarbejdsaftale_brugsret_stueetage.pdf bilag_2_til_brugs-_og_samarbejdsaftale_brugsret_1._sal.pdf bilag_3_til_brugs-_og_samarbejdsaftale_brugsret_2._sal.pdf samarbejdsaftale_med_frivilligcenter_roskilde.pdf

  Pkt. 481

  Samarbejdsaftale med Frivilligcenter Roskilde om Tinghuset

  Sagsnr. 273884 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har købt ejendommen Tinghuset, Jernbanegade 21 A og byrådet har besluttet, at ejendommen skal stilles til rådighed for de frivillige sociale foreninger herunder Frivilligcenter Roskildes administration. Der skal indgås en brugs- og samarbejdsaftale med Frivilligcenter Roskilde om fremtidig drift og anvendelse af ejendommen. Samtidig skal der ske en justering af den overordnede samarbejdsaftale med Frivilligcenteret, blandt andet som følge af at der ikke længere kan være momsfritagelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. brugs- og samarbejdsaftalen med Frivilligcenter Roskilde om Tinghuset godkendes,
  2. den overordnede samarbejdsaftale med Frivilligcenter Roskilde konsekvensrettes i forhold til, at Tinghuset nu stilles til rådighed med lokaler, og
  3. der tages stilling til om det årlige tilskud til Frivilligcenter Roskilde skal øges med 50.000 kr., som følge af, at der ikke længere kan være momsfritagelse.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til brugs- og samarbejdsaftale med Frivilligcenter Roskilde om Tinghuset. Forslag til brugs- og samarbejdsaftale fremgår af bilag.
  I hovedtræk indebærer brugs- og samarbejdsaftalen, at
  - Tinghuset stilles til rådighed for Frivilligcenter Roskilde for perioden fra den 1. oktober 2016 til den 31. december 2030.
  - ejendommen anvendes til foreningsaktiviteter samt til frivilligcenterets administration
  - frivilligcenteret står for den daglige drift og indvendige vedligeholdelse
  - frivilligcenteret efter forudgående accept fra kommunen kan ændre på indretning i ejendommen, dog så trappeopgang og retslokaler ikke ændrer udtryk.
  Inden overdragelse af ejendommen til Frivilligcenter Roskilde varetager kommunen den grundlæggende renovering og istandsættelse af ejendommen. Herefter har Frivilligcenteret jf. samarbejdsaftalen ansvaret for den yderligere istandsættelse. Frivilligcenterets administration forventes at flytte ind i Tinghuset oktober 2016.
  Roskilde Kommune har en overordnet samarbejdsaftale med Frivilligcenter Roskilde, som fremgår af bilag. Denne foreslås konsekvensrettet i forhold til, at Tinghuset nu stilles til rådighed for Frivilligcenteret. Det fremgår af den eksisterende samarbejdsaftale, at Frivilligcenteret teknisk fungerer som en selvejende institution, og dermed er fritaget for moms. Dette har vist sig at være i strid med de kommunale regnskabsregler, og Frivilligcenteret kan derfor ikke længere friholdes for momsudgifter. Frivilligcenteret har årlige indkøb, hvor momsen udgør ca. 50.000 kr. Der skal tages stilling til, om det årlige tilskud skal øges med dette beløb.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Driftsudgifterne til Tinghuset afholdes indenfor det eksisterende budget. Ved en beslutning om at øge det årlige tilskud til Frivilligcenteret med 50.000 kr. vil dette kunne finansieres indenfor rammen af midler til det frivillige sociale område.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-10-2016, pkt. 89

  Ad 1-3: Anbefales.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A) og Bente Dieckmann (A).

  Økonomiudvalget, 11-10-2016, pkt. 481

  Godkendt.

 • Pkt. 482 Forslag til lokalplan 645 for centerområde ved Trekroner syd (til høring)

  forslag_til_lokalplan_645.pdf

  Pkt. 482

  Forslag til lokalplan 645 for centerområde ved Trekroner syd (til høring)

  Sagsnr. 279681 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  En projektudvikler ønsker at udvikle et område til større udvalgsvare butikker umiddelbart syd for Trekroner Station. Projektet kræver en ny lokalplan.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 645 godkendes til offentlig høring i perioden fra den 4. november 2016 til den 6. januar 2017, og
  2. der i den forbindelse afholdes et borgermøde den 23. november 2016.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  En projektudvikler har henvendt sig til Roskilde Kommune om udviklingen af et område syd for Trekroner og øst for Bauhaus. Plan- og Teknikudvalget vedtog den 2. juni 2016, punkt 120, at igangsætte lokalplanlægningen for projektet. Der ønskes mulighed for at anvende området til større udvalgsvarebutikker på mellem 1.000-2.000 kvadratmeter. Området skal kunne rumme op til 15.000 kvadratmeter til butikker og 7.000 kvadratmeter til kontor. Det drejer sig i om butikker, som er svære at placere andre steder i Roskilde. Der gives mulighed for 250 offentlige p-pladser til pendlerparkering ved Trekroner St. Der sikres en sti/cykelstiforbindelse fra Trekroner St. til Gl. Marbjergvej og fastlægges bestemmelser for beplantning og bebyggelsens ydre fremtræden samt skiltning.
  En undersøgelse viser, at projektet vil betyde mere trafik ved krydset Betonvej/Industrivej. Ved en ombygning af krydset vurderes det, at de negative effekter vil kunne reduceres væsentligt til et acceptabelt niveau.
  Projektet kræver en ændring af gældende kommuneplan og udarbejdelse af en ny lokalplan. Forslaget til Kommuneplan 2016 indeholder mulighederne for en ny lokalplan. Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Det er en ekstern rådgiver, der har udarbejdet lokalplanforslaget i samarbejde med forvaltningen. Bygherre afholder udgifter til rådgiver og byggemodning.
  Som en del af trafiksikringen af området skal der ombygges et lyskryds ved Betonvej/Industrivej til en udgift på ca. 3,5 mio. kr. Kommunen vil også i forbindelse med realiseringen af projektet flytte en eksisterende sti i område, svarende til en udgift på ca. 1,25 mio. kr. Som en del af forberedelsen af området skal der foretages en arkæologisk udgravning til en udgift på ca. 1,0 mio. kr. Udgifterne udgør samlet 5,75 mio. kr. og finansieres fra provenuet ved salget af grunden. Der vil blive forelagt særskilt bevillingssag vedr. salget og anlægsomkostninger i forbindelse med salget senere – forventeligt medio 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 05-10-2016, pkt. 198

  Anbefales.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tiltræde forvaltningens indstilling og har følgende mindretalsudtalelse:
  "Enhedslisten kan ikke tiltræde forslag til lokalplan 645 for centerområde ved Trekroner Syd og ønsker derfor følgende mindretalsudtalelse medsendt lokalplanen.
  Enhedslisten kan ikke tiltræde lokalplan 645 for centerområde ved Trekroner Syd.
  Overordnet set er Enhedslisten utilfredshed med at den overordnede visuelle påvirkning på Trekonerområdet ikke fremgår tydeligt af lokalplanen.
  Oveni denne generelle betragtning vil vi fremføre følgende synspunkter:

  1. Enhedslisten finder at en maksimal bygningshøjde på 25 er alt for voldsom og vil have en negativ visuel påvirkning på Trekonerområdet.
   Hertil skal lægges muligheden for yderligere 3,5 meter til elevatorafkast, elevatorskakt og lignende.
  2. Planen vil tillade pyloner i op til 16 meters højde. Enhedslisten finder at dette vil have en negativ visuel påvirkning på Trekroner-området.
  3. I byggefelt B (Hvor bebyggelsen må have en max højde på 12 meter), gives mulighed for at opsætte et skilt OVER facaden. med en max højde på 5 meter.
   I dag skæmmes Trekroner-området allerede af et lignende reklameskilt placeret på Bauhaus og Enhedslisten ønsker at undgå de voldsomme reklamer i det offentlige rum
  4. Lokalplanen planlægger at sløjfe søen på trods af at denne er registeret som beskyttet jf. Naturbeskyttelseslovens paragraf 3. Det fremgår at der skal etableres en "erstatningsbiotop", men det fremgår ikke hvordan."

  Økonomiudvalget, 11-10-2016, pkt. 482

  Udsat.

 • Pkt. 483 Forslag til lokalplan 631 for Kildegården og kommuneplantillæg 16 (endelig vedtagelse)

  lokalplan_631_for_kildegaarden_endelig_vedtagelse.pdf kommuneplantillaeg_16_endelig_vedtagelse.pdf behandling_af_bemaerkning_og_indsigelser_til_lokalplan_631_for_kildegaarden_og_kommuneplantillaeg_16_endelig_vedtagelse.pdf

  Pkt. 483

  Forslag til lokalplan 631 for Kildegården og kommuneplantillæg 16 (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 269243 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kildegården skal udvikles til et kraftcenter for idræt, kultur og fritid i Roskilde. Det kræver udarbejdelse af et nyt plangrundlag. Forslag til lokalplan 631 for Kildegården og kommuneplantillæg 16 har været i offentlig høring. Der er indkommet to høringssvar.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplan og kommuneplantillæg behandles i byrådet på grund af sagens almene interesse, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at lokalplan 631 og kommuneplantillæg 16 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 15. juni 2016, punkt 169, at sende forslag til lokalplan 631 for Kildegården og kommuneplantillæg 16 i offentlig høring. Planerne har til formål at sikre, at Kildegården kan udvikles til et kraftcenter for idræt, kultur og fritid i Roskilde ved blandt andet at muliggøre opførsel af nyt byggeri på Kildegården til Kunsten Hus og nyt Idræts- og Bevægelsescenter. Samtidig fastlægges rammer, der muliggør en boligudvikling af arealer ved Møllehusvej og omdannelse af tilstødende ejendomme langs Helligkorsvej ved efterfølgende lokalplanlægning.
  Den offentlige høring løb fra 20. juni til 15. september 2016. Der blev afholdt borgermøde i perioden. Høringen medførte to høringssvar. Se høringssvar her.
  Borgerne har udtrykt en overordnet positiv holdning til lokalplanen og projektet på Kildegården i både høringssvar og på borgermøde. De væsentlige emner fra høringen handler om mulighed for byggeri i op til 5 etager indenfor det nye rammeområde 4.BS.7 og stigende problemer med afviklingen af trafikken på Møllehusvej og Helligkorsvej.
  Forvaltningen vurderer, at mulighed for 5 etager indenfor 4.BS.7 bør fastholdes i kommuneplantillægget. Ved udarbejdelse af byggeretsgivende lokalplan for området vil bygningshøjder og placering af nyt byggeri blive undersøgt nærmere med den mulige konsekvens, at den maksimale bygningshøjde reduceres. Trafiknotat, som er udarbejdet i forbindelse med lokalplanen, konkluderer, at udviklingen af Kildegården ikke giver anledning til ændringer på det omkringliggende vejnet.
  DGI har stillet forslag om en række ændringer i forhold til deres ejendom på Helligkorsvej 3. Forslagene er delvist imødekommet. Herudover har forvaltningen foretaget en præcisering af lokalplanens bestemmelser om skiltning. Se vedlagte høringsnotat.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Den samlede økonomi for Kildegården blev besluttet af byrådet den 27. april 2016, punkt 128. Punkt 128 er fortsat lukket, da en del af finansieringen hidrører fra salg af fast ejendom, som endnu ikke er afsluttet.

  Plan- og Teknikudvalget. 05-10-2016, pkt. 200

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 11-10-2016, pkt. 483

  Anbefales.

 • Pkt. 484 Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om fredning af områder ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé og erstatninger

  natur-_og_miljoeklagenaevnets_afgoerelse_om_fredning.pdf natur-_og_miljoeklagenaevnets_afgoerelse_om_erstatning.pdf

  Pkt. 484

  Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om fredning af områder ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé og erstatninger

  Sagsnr. 226127 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Natur- og Miljøklagenævnet har den 16. april 2016 truffet afgørelse i sagen om fredning af områder ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé. Natur- og Miljøklagenævnet har endvidere truffet afgørelse om erstatninger og godtgørelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes 280.909 kr. i 2016 til fredningserstatning finansieret af kassebeholdningen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Danmarks Naturfredningsforening, Roskilde og Lejre kommuner rejste i oktober 2012 forslag om fredning af et område i Gl. Lejre og Ledreborg Allé. Sagen blev behandlet på byrådsmøde den 28. november 2012, punkt 245.
  Fredningsnævnet for Østsjælland traf den 11. december 2013 afgørelse om fredning. Sagen blev behandlet af Plan- og Teknikudvalget den 6. februar 2014, punkt 34. Afgørelsen blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af en række lodsejere samt Lejre Kommune. Natur- og Miljøklagenævnet har den 16. april 2016 stadfæstet Fredningsnævnets afgørelse med den undtagelse, at Vejdirektoratets arealer udgik af fredningen. Det fredede område udgør samlet 482 ha. Området tilhører 28 private lodsejere samt Roskilde, Lejre og Københavns kommuner. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig, og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelsen kan prøves for retten inden 6 måneder.
  Endvidere har Natur- og Miljøklagenævnet truffet afgørelse om erstatninger. Nævnet har vurderet, at lodsejerne ikke har en berettiget forventning om, at der kan ske råstofgravning på arealerne indenfor fredningsområdet, hvilket er medgået i beslutningen om afgrænsningen af fredningsområdet. Erstatningsafgørelsen kan påklages til Taksationskommissionen, hvilket 4 lodsejere har gjort. Sagen er endnu ikke afgjort.
  Den samlede erstatning for fredningen udgør 3.849.600 kr. samt et godtgørelsesbeløb på 229.375 kr. Miljø- og Fødevareministeriet betaler 75 % af den samlede erstatning, og Roskilde Kommune skal betale 25 % af erstatningerne for de arealer, der ligger i Roskilde Kommune, det vil sige 280.909 kr. Det har i de tidligere dagsordener været oplyst, at Roskilde Kommune skal betale 25 % af fredningserstatningerne i Roskilde Kommune. Afgørelserne om henholdsvis fredning og erstatninger kan ses i bilag.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 280.909 kr. i 2016.
  Indbringelse af erstatningsafgørelsen for henholdsvis domstolene og taksationskommissionen, vil kunne ændre erstatningsudmålingen. De økonomiske konsekvenser heraf er ukendte, men da Staten og kommunerne ikke har påklaget Natur- og Miljøklagenævnets erstatningsafgørelse, vil der udelukkende blive tale om en merudgift. I tilfælde heraf, vil sagen blive forelagt til politisk behandling.

  Plan- og Teknikudvalget. 05-10-2016, pkt. 204

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 11-10-2016, pkt. 484

  Anbefales.

 • Pkt. 485 Nedrivning af bygninger og nedlæggelse af boliger, Roskilde Højskole i Himmelev

  Pkt. 485

  Nedrivning af bygninger og nedlæggelse af boliger, Roskilde Højskole i Himmelev

  Sagsnr. 253030 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har modtaget anmeldelse af nedrivning af boliger og institutionsbygninger på skolens område. Tilladelse til nedrivninger af boligbygningerne kan ikke gives, før der er truffet beslutning om, at boligerne kan nedlægges efter Boligreguleringslovens bestemmelser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der meddeles tilladelse til at nedlægge boligerne på skolens område efter Boligreguleringslovens bestemmelser.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har modtaget anmeldelse af nedrivning af 7 boliger og institutionsbygninger som sovesal, produktionshal mv. beliggende på forskellige matrikler, der alle tilhører den tidligere Roskilde Højskole. Den ældste højskolebygning er ikke en del af anmeldelsen.
  Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 507, der fastlægger rammer for det fremtidige byggeri og dets anvendelse til boliger. Derudover skal den ældste højskolebygning bevares, og den kan anvendes til bolig-, offentlige eller erhvervsformål. Nedrivning af de anmeldte bygninger anses for nødvendige, for at efterleve lokalplanens formål og intentioner om nybyggeri på området. Der er dog på nuværende tidspunkt ikke modtaget et konkret projekt til forvaltningens byggesagsbehandling.
  Vedrørende institutionsbygninger som sovesal, produktionshal mv.
  Der ses ikke nogen hindring for at nedrive disse bygninger, da de ikke er udpeget som bevaringsværdige i lokalplanen, og forvaltningen har derfor meddelt accept til at nedrive disse bygninger.
  Vedrørende boligerne.
  Det omhandlede område består af flere matrikler. Samlet set er der 7 boligenheder på området. Nedrivningen af bygningerne vurderes at være i overensstemmelse med lokalplanen. Det er imidlertid en forudsætning for nedrivning af en boligbygning, at byrådet har meddelt tilladelse til nedlæggelse af boligenheden efter bestemmelserne i Boligreguleringsloven.
  Boligerne er ubeboede og i meget dårlig stand.
  Forvaltningen vurderer, at de omhandlede boliger ikke vil mangle i den samlede boligmasse. Dette skal samtidig ses i lyset af, at det må forventes, at der på et tidspunkt bliver opført langt flere boliger på området. Forvaltningen indstiller derfor, at der meddeles tilladelse til nedlægningen af boligerne, hvorefter forvaltningen vil meddele tilladelse til nedrivning af disse bygninger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 05-10-2016, pkt. 209

  Udvalget besluttede at oversende sagen til Økonomiudvalgets behandling.
  Økonomiudvalget, 11-10-2016, pkt. 485
  Økonomiudvalget bemærker, at beslutningsgrundlaget i sagen er tilstrækkeligt oplyst hvorfor sagen sendes tilbage til Plan- og Teknikudvalget med henblik på, at Plan- og Teknikudvalget træffer beslutning om indstilling, da Plan- og Teknikudvalget har kompetencen jf. styrelsesvedtægten.
  Merete Dea Larsen (O) bad om, at referat fra lukket punkt i byrådet den 31. august 2016 medsendes sagen til Plan- og Teknik udvalget.
  Fraværende: Bent Jørgensen, Lars Lindskov.

 • Pkt. 486 Indtægts- og udgiftsbevilling til Turn on Literature

  Pkt. 486

  Indtægts- og udgiftsbevilling til Turn on Literature

  Sagsnr. 283593 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling til projektet ”Turn on Literature”, der drejer sig om formidling af digital litteratur. Projektet støttes af EU's Creative Europe-ramme.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en udgifts- og indtægtsbevilling på 1.023.294 kr. i 2016 og en udgifts- og indtægtsbevilling på 438.554 kr. i 2018 til projektet Turn on Literature.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Bibliotekerne har i de senest år opbygget en stærk profil indenfor Digital Litteratur og må anses for det førende bibliotek i Danmark på dette felt.
  Projektet Turn on Literature er opstået på initiativ fra Roskilde Bibliotekerne og har som det eneste, danskledede projekt fået tilsagn om støtte fra EU's kulturprogram – i alt 1.461.848 kr. 70 % af bevillingen udbetales ved projektstart. Den resterende del udbetales ved projektafslutningen.
  Som lead partner administrerer Roskilde Bibliotekerne det samlede beløb. Af disse går 1.044.978 kr. til Roskilde. Resten vil i løbet af projektperioden blive kanaliseret videre til samarbejdspartnerne.
  Turn on Literatur har undertitlen: using libraries to bring new audiences to digital literature. Projektet bringer digital litteratur ud til nye målgrupper gennem workshops og udstillinger. I samarbejde med regionale biblioteker i Ramnicu Valcea (Rumænien) og Bergen (Norge) vil der blive eksperimenteret lokalt med forfattere og på tværs om at lave fælles litteraturinstallationer (baseret på bl.a. Poesimaskinen, som tidligere er udviklet med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen) samt events. Projektet afsluttes i december 2018.
  Projektet giver borgerne i Roskilde mulighed for at teste og opleve nogle af de nyeste europæiske digitale litteraturværker. Medarbejderne får et kompetenceløft inden for områder som publikumsudvikling og nye former for formidling. Endelig vil projektet også have en PR- og kommunikationseffekt og styrke Roskildes profil, hvor Roskilde fremstår som banebrydende indenfor moderne udtryksformer på internationalt plan.
  Roskilde Bibliotekerne har det juridiske og økonomiske ansvar for projektet, men ansvaret er dækket af gennem aftaler med de øvrige partnere.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016-2018, idet der søges om enslydende indtægts- og udgiftsbevillinger i 2016 og 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 10-10-2016, pkt. 140

  Anbefales.
  Fraværende: Evan Lynnerup (V).

  Økonomiudvalget, 11-10-2016, pkt. 486

  Anbefales.
  Fraværende: Bent Jørgensen, Lars Lindskov.

 • Pkt. 487 Indtægts- og udgiftsbevilling til Poesi-maskinen Kommer

  Pkt. 487

  Indtægts- og udgiftsbevilling til Poesi-maskinen Kommer

  Sagsnr. 283666 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen indstiller, at der gives en udgifts- og indtægtsbevilling til projektet Poesimaskinen Kommer, der er et udstillingsformat, der skal cirkulere i landets folkebiblioteker. Projektet støttes af Slots- og Kulturstyrelsen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 194.480 kr. i 2016 og 194.480 kr. i 2017 og tilsvarende udgiftsbevillinger i 2016 og 2017 til projektet Poesimaskinen Kommer under Roskilde Bibliotekerne (i egenskab af Centralbibliotek).

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Poesimaskinen kommer” er en fortsættelse af projektet ”Litteraturen kommer” og har til formål at sende ”Poesimaskinen” - et interaktivt udstillingsformat for digital litteratur– i cirkulation på landets folkebiblioteker. Poesimaskinen er et formidlingsmøbel. På den ene side er der 3 tablets, der præsenterer de bedste litterære apps, og på den anden side en interaktiv installation, hvor brugeren selv kan skabe digte. På opfordring fra Slots- og Kulturstyrelsen skal Roskilde Centralbibliotek i en 2-årig periode sikre, at løsningen kan stilles til rådighed for alle landets folkebiblioteker. Det indebærer administration, logistik, support og udvikling af indhold.
  5 mobile sæt er produceret til at formidle digital litteratur, eksperimentere med litteraturformidling og give bibliotekernes brugere nye oplevelser. Bevillingen skal sikre, at de fem sæt kan sendes rundt på danske folkebiblioteker de næste to år, samtidig med at indholdet udvikles, så det også er en platform for fortsat gentænkning af bibliotekers formidling af litteratur. Projektet understøtter mange bibliotekers ønske om at have en aktiv brugerinvolverende formidling, der bygger ovenpå formidlingen af fysiske materialer.
  Roskilde Centralbibliotek har med succes tilbudt forskellige "rullende" koncepter, som har vist sig bæredygtige og velegnede til kompetenceløft og formidling lokalt. Projektet ”Litteraturen kommer” har med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen i 2015 finpudset og forbedret konceptet ”Poesimaskinen” og udarbejdet en drejebog for en national løsning. Det er denne nationale løsning der nu skal sættes i drift og fungere som en platform for forsat udvikling af bibliotekernes (digitale) litteraturformidling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017, idet der søges om enslydende indtægts- og udgiftsbevillinger i de to år.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 10-10-2016, pkt. 141

  Anbefales.
  Fraværende: Evan Lynnerup (V).

  Økonomiudvalget, 11-10-2016, pkt. 487

  Anbefales.
  Fraværende: Bent Jørgensen, Lars Lindskov.

 • Pkt. 488 Anlægsbevilling - kunstværket Water World i Milen

  Pkt. 488

  Anlægsbevilling til kunstværket Water World i Milen

  Sagsnr. 249685 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune fik i forbindelse med etableringen af kunstværket Water World i Milen tilsagn fra Roskilde Festival om en donation på 300.000 kr. Baggrunden for at bevillingsindstillingen kun lyder på 247.500 kr. skyldes, at der skal indbetales et lovpligtigt bidrag på 17,5 pct. til momsrefusionsordningen af den samlede donation fra Roskilde Festival

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 247.500 kr. vedr. udgifter til Kunststrategi Milen, samt en tilsvarende anlægsbevilling vedr. indtægter finansieret af Roskilde Festivalen til Kunststrategi Milen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Kunstværket Water World er andet realiserede værk i kunststrategien for Milen og stod færdigt i maj. Værket er placeret midt i det område, der fungerer som Dream City-område under Roskilde Festival og udarbejdet i samarbejde med festivalen for at sikre, at det også fungerer, når området er fyldt af mennesker.
  Værket er finansieret i samarbejde mellem Roskilde Kommune og Roskilde Festival, hvor Roskilde Festival har doneret 300.000 kr. svarende til halvdelen af den forventede udgift til kunstværket Water World. Den anden halvdel samt det lovpligtige bidrag til momsrefusionsordningen finansieres via de afsatte midler til kunststrategien.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, idet der søges om enslydende anlægsbevilling vedr. indtægter og udgifter på 247.500 kr.
  Der blev overført 897.816 kr. fra 2015 til 2016 vedr. kunststrategien (reserveret til et andet værk), og der er afsat 300.000 kr. i budget 2016 vedr. kunststrategien, så det nuværende budget 2016 er på 1.197.816 kr.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2016:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.198
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.446
  Anlæg, indtægter 248
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -248
  Anlæg, indtægter
  Finansiering
  Ændring af kassebeholdningen
  248
  0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 10-10-2016, pkt. 142

  Anbefales.
  Karsten Lorentzen (O) kan ikke tiltræde indstillingen.
  Fraværende: Evan Lynnerup (V).

  Økonomiudvalget, 11-10-2016, pkt. 488

  Anbefales.
  Merete Dea Larsen kan ikke anbefale.
  Fraværende: Bent Jørgensen, Lars Lindskov.

 • Pkt. 489 Anlægsbevilling - Fodboldbaner ved Spraglehøj

  Pkt. 489

  Anlægsbevilling – Fodboldsbaner ved Spraglehøj

  Sagsnr. 252223 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med anlæg af fodboldbaner ved Spraglehøj ønskes overført restmidler på 263.377 kr. fra anlægsprojektet ”Kunstgræsbane på Spraglehøj”, fordi der er behov for ekstra midler til udbedringer af mangler m.m. efter fodboldbanerne er etableret.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes tillæg til rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 263.377 kr. vedr. udgifter til ”Fodboldbaner ved Spraglehøj”.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Kunstgræsbanen på Spraglehøj er nu etableret, men samtidigt er der opstået et behov for udbedringer af diverse mangler i forbindelse med etableringen af de almindelige fodboldbaner på Spraglehøj. På den baggrund ønskes restmidlerne på 263.377 kr. fra kunstgræsbaneprojektet overført til projektet for de almindelige fodboldbaner.
  Projektet forventes afsluttet: Juni 2017.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdning på 263.377 kr. i 2016
  jf. anden sag på dagsorden ”Anlægsregnskab – Kunstgræsbane på Spraglehøj”.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2016:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -789
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.052
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -263
  Finansiering:
  Forværring af kassebeholdningen -263

  Kultur- og Idrætsudvalget, 10-10-2016, pkt. 143

  Anbefales.
  Fraværende: Evan Lynnerup (V).
  Økonomiudvalget, 11-10-2016, pkt. 489
  Anbefales.
  Fraværende: Bent Jørgensen, Lars Lindskov.

 • Pkt. 490 Anlægsregnskab - Kunstgræsbane Spraglehøj

  Pkt. 490

  Anlægsregnskab – Kunstgræsbane på Spraglehøj

  Sagsnr. 283456 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for kunstgræsbane på Spraglehøj Idrætsanlæg i Jyllinge. Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 263.377, der ønskes overført til anlægssagen ”Fodboldbaner ved Spraglehøj”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har i perioden marts 2010 til marts 2014 bevilget 6.445.000 til anlæggelse af kunstgræbane på Spraglehøj idrætsanlæg i Jyllinge. Etablering af kunstgræsbane med tilhørende hegn, faskine, regulering af yderarealer og beplantning er tilendebragt. Dog resterer lidt udgifter til opretning af beplantning og afskærmning. Derfor ønskes mindreforbruget på 263.377 kr. overført til projekt ”Fodboldbaner ved Spraglehøj”, der ligeledes har gavn af beplantningen og afskærmningen. ”Fodboldbaner ved Spraglehøj” havde desuden afsæt i nærværende sag.

  Økonomi

  Sagen medfører en forbedring af kassebeholdningen på 263.377 kr. i 2016 jf. dog anden sag på dagsorden ”Anlægsbevilling – Fodboldbaner ved Spraglehøj”.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 10-10-2016, pkt. 144.

  Anbefales.
  Fraværende: Evan Lynnerup (V).

  Økonomiudvalget, 11-10-2016, pkt. 490

  Anbefales.
  Fraværende: Bent Jørgensen, Lars Lindskov.

 • Pkt. 491 Anlægsregnskab - Rådmandshaven, kunstgræsbaner

  Pkt. 491

  Anlægsregnskab - Rådmandshaven, kunstgræsbaner

  Sagsnr. 283425 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab vedrørende etableringen af kunstgræsbaner i Rådmandshaven.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav i foråret 2012 en nettoanlægsbevilling på 1.485.000 kr. til etablering af kunstgræsbaner i Rådmandshaven. Der var tale om en udgiftsbevilling på 10.485.000 kr. (hvoraf de 1.485.000 kr. stammede fra Idrætsfacilitetspuljen) og en indtægtsbevilling på 9.000.000 kr. (Donation fra Roskilde Festival).
  Kunstgræsbanerne kom i brug for et par år tilbage, men regnskabet lukkes først nu, fordi der har været uoverensstemmelser undervejs med leverandører i forhold til kvaliteten af det udførte anlægsarbejde.
  Udgiftsbudgettet på 10.485.000 kr. er overholdt, og regnskabet ender med et mindreforbrug på 39.434 kr. på udgiftssiden, mens der på indtægtssiden er en samlet mindreindtægt på 1.340.000 kr.
  Mindreindtægten skyldes konkret, at et lovpligtigt bidrag på 17,5 pct. til momsrefusionsordningen af det samlede tilskud fra Roskilde Festivalen ikke var indregnet i anlægsbevillingssagen tilbage i 2012. Senere blev man opmærksom på momsrefusionen, og mindreindtægten har indgået i budgetopfølgninger på anlægsområdet.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 1.340.000 kr. vedr. indtægter i 2016 og forbedring af kassebeholdningen på 39.434 kr. vedr. udgifter i 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 10-10-2016, pkt. 144

  Anbefales.
  Fraværende: Evan Lynnerup (V).

  Økonomiudvalget, 11-10-2016, pkt. 491

  Anbefales.
  Fraværende: Bent Jørgensen, Lars Lindskov.

 • Pkt. 492 Frigivelse af rådighedsbeløb - Tilgængelighedsprojekter 2016

  Pkt. 492

  Frigivelse af rådighedsbeløb – Tilgængelighedsprojekter 2016

  Sagsnr. 268974 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som opfølgning på kommunens tilgængelighedsplan, søges der om frigivelse af rådighedsbeløb til tilgængelighedsprojekter 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der gives en anlægsbevilling på i alt 0,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til tilgængelighedsprojekter
  2. der afholdes møde med Ældrerådet og Handicaprådet, hvor det aftales hvilke tilgængelighedsprojekter, der skal gennemføres.

  Beslutningskompetence

  Ad 1: Byrådet
  Ad 2: Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Tilgængelighedsplanen for Roskilde Kommune beskriver 19 tilgængelighedsruter blandt vigtige rejsemål. En del af projekterne på udvalgte ruter er allerede blevet gennemført. Forvaltningen vil nu komme med forslag til det videre arbejde og drøfte det med Ældrerådet og Handicaprådet. Derudover er forvaltningen ved at undersøge mulighederne for at få lavet en app om tilgængelighed i Roskilde Kommune. Tanken er, at app’en skal være et tilbud til handicappede, der færdes i Roskilde Kommune, så det er let at finde fx handicaptoiletter, handicap p-pladser, elevatorer mv.
  Start: November 2016
  Slut: September 2017

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2016.

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016
  Investeringsoversigt, senest vedtagne
  rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -500
  Ansøgning om anlægsbevilling
  Anlæg, udgifter -500
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 05-10-2016, pkt. 210

  Ad 1: Anbefales.
  Ad 2: Godkendt.

  Økonomiudvalget, 11-10-2016, pkt. 492

  Anbefales.
  Fraværende: Bent Jørgensen, Lars Lindskov.

 • Pkt. 493 Frigivelse af rådighedsbeløb - Jyllinge Bymidte, Det Grønne Bånd

  Pkt. 493

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Jyllinge Bymidte, Det Grønne Bånd

  Sagsnr. 283297 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til Jyllinge Bymidte, Det Grønne Bånd. Pengene skal bruges til etablering af grøn forbindelse mod øst (Spraglehøj).

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til Jyllinge Bymidte, Det Grønne Bånd
  2. hele det afsatte beløb anvendes til etablering af en sikker stiforbindelse til Spraglehøj Idrætsanlæg

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med ønsket om bedre stiforbindelser til aktivitetsområder i Jyllinge blev der afsat 0,5 mio. kr. til ”Det Grønne Bånd”, og konkret var der tale om etablering af en grøn forbindelse mod øst (Spraglehøj) og en grøn forbindelse mod nord (fra halområdet til Helligkorsparken). I den forbindelse skulle der arbejdes med at gøre forbindelserne så sikre som muligt via etablering af stier og ekstra belysning m.m.
  Der er udarbejdet et projekt for sikker stiforbindelse til Spraglehøj Idrætsanlæg, der også omfatter sikker krydsning af Baunegårdsvej. Dette sker på baggrund af ønske fra idrætsklubberne. Til realisering af projektet er det nødvendigt, at det afsatte budgetbeløb anvendes fuldt ud. Den grønne forbindelse mod nord forventer forvaltningen bliver etableret i løbet af 2017 i forbindelse med anlæg af supercykelstien.
  Forventet startdato: November 2016
  Forventet slutdato: Foråret 2017

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2016

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -500
  Anlæg, indtægter
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -500
  Anlæg, indtægter
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 05-10-2016, pkt. 211

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 11-10-2016, pkt. 493

  Anbefales.
  Fraværende: Bent Jørgensen, Lars Lindskov.

 • Pkt. 494 Frigivelse af rådgihedsbeløb - Trekroner B21 Toppen

  Pkt. 494

  Frigivelse af rådighedsbeløb – Trekroner B21 Toppen

  Sagsnr. 284870 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af rådighedsbeløb til byggemodning af område B 21 Toppen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,15 mio. kr., ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til Trekroner B 21 Toppen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Projektet omfatter færdiggørelse af byggemodningen for det samlede område, der følger udbygningen af vejen Toppen, og omfatter etablering af grusparkering langs vejen, vandrender samt slidlag. Endvidere omhandler projektet også stien ”Tankegangens” 1. etape fra ”Kirkegangen” til Skademosegård.
  Forventet startdato: November 2016
  Forventet slutdato: December 2017

  Økonomi

  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2016:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.150
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2.150
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 05-10-2016, pkt. 212

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 11-10-2016, pkt. 494

  Anbefales.
  Fraværende: Bent Jørgensen, Lars Lindskov.

 • Pkt. 495 Frigivelse af rådighedsbeløb - Østre Ringvej/Navervej, ny vej

  Pkt. 495

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Østre Ringvej/Navervej, ny vej

  Sagsnr. 285523 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af rådighedsbeløb til projektering af vejanlæg og etablering af ny vejadgang.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr., ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til Østre Ringvej / Navervej.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med færdiggørelsen af motorvejsudvidelsen (M11), blev der udarbejdet et forprojekt til etablering af et ekstra ben på rundkørslen på Østre Ringvej. Det ekstra ben vil sikre bedre adgang til industriområdet Navervænget og Håndværkervænget, særligt for lastbiler og busser og flytte dele af denne trafik væk fra Københavnsvej og krydsene ved hovedvej A6 og Betonvej. I en lukket orienteringssag på Teknik- og Miljøudvalget 30. maj 2016, punkt 146 er der orienteret om, at den kan etableres som vejbidragssag.
  I sommeren 2016 har Vejdirektoratet givet deres forhåndsgodkendelse af projektet, dog betinget af at der udføres nye trafikanalyser, der kan påvise at etableringen af den ny vej ikke vil påvirke afviklingen af trafikken fra motorvejen og hovedvejen.
  Forvaltningen har igangsat rådgiver med at udarbejde analyserne og opdatere forprojektet. Samtidig genoptages dialog med de lodsejere, som i henhold til lov om vejbidrag, er bidragsydere. Når forprojektet er godkendt af Vejdirektoratet og forhandlingerne med lodsejere afsluttet, kan anlægget færdigprojekteres og udføres.
  Forventet startdato: November 2016.
  Forventet slutdato: Maj 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2016.

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -3.500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -3.500
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 05-10-2016, pkt. 213

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 11-10-2016, pkt. 495

  Anbefales.
  Fraværende: Bent Jørgensen, Lars Lindskov.

 • Pkt. 496 Frigivelse af rådighedsbeløb – Viby Skousbo, ny dynamik og optimisme

  Pkt. 496

  Frigivelse af rådighedsbeløb – Viby Skousbo, ny dynamik og optimisme

  Sagsnr. 285668 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af rådighedsbeløb til byggemodning i Skousbo.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 4 mio. kr., ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til Viby – ny dynamik og optimisme.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Udviklingen af Skousbo begynder at tage form. I 2017 igangsættes den grønne byggemodning og der skal skabe lokale attraktioner i området.
  Lokalplanen for området er aktuelt i høring. Når lokalplanen er godkendt, skal 1. etape af byggemodningen sættes i gang. Der skal projekteres vejanlæg. Efterfølgende skal anlægget ”grovbyggemodnes”. Projektering af vejanlægget forventes gennemført i vinteren 2016/2017, og entreprisen udbudt til opstart i foråret 2017.
  Forventes startdato: December 2016.
  Forventet slutdato: November 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2016:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -4.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -4.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 05-10-2016, pkt. 214

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 11-10-2016, pkt. 496

  Anbefales.
  Fraværende: Bent Jørgensen, Lars Lindskov.

 • Pkt. 497 Frigivelse af rådighedsbeløb - genopretning af vandløb 2016

  Pkt. 497

  Frigivelse af rådighedsbeløb - genopretning af vandløb 2016

  Sagsnr. 249671 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er i budget 2016 afsat rådighedsbeløb på 600.000 kr. til at finansiere kommunens indsats til genopretning og forbedring af vandløb, således at disse bringes i regulativmæssig stand, og så vidt muligt opfylder målene i vandområdeplanen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til genopretning og forbedring af vandløb.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har siden 2007 løbende gennemført renoveringsarbejder i kommunens vandløb. Der gennemføres tv-inspektion af rørlagte strækninger med efterfølgende udbedringer af skader, retablering af nedskredne og ”udflydende” brinker, beskæring af træer og buske, der hæmmer afstrømningen, og kontrolopmålinger af vandløbsstrækninger til afklaring af, om den regulativmæssige tilstand opfyldes.
  Der er fortsat strækninger, der skal undersøges og tiltag der skal udføres.
  Hyppigere og mere intens nedbør, og ikke mindst stormfloder i 2013 og 2015, betyder, at nye problemer opstår og konstateres. Dette gælder typisk rørlagte vandløbsstrækninger, ikke mindst i Jyllinge Nordmark, og vandløbsstrækninger i kommunens lavbunds- og moseområder.
  Forvaltningen fortsætter i 2016 genopretning og forbedring af vandløb, herunder rørlagte strækninger i Jyllinge Nordmark. Der kan blive tale om udskiftning af rør og brønde, sikring af brinker og beskæring af trævegetation. Der gennemføres kontrolopmålinger, som kan udløse oprensning af vandløb. Det kan ikke udelukkes, at delprojekter igangsat i år først afsluttes næste år.
  I sagen om Vandområdeplan Sjælland 2015-2021 på dette udvalgsmøde orienteres om statens bindende indsatsprogram for vandløb. Det kan udløse tiltag, som ikke kan finansieres via refusion fra staten.
  Startdato: November 2016, slutdato: Medio 2017

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Økonomiske konsekvenser, anlægssager i året 2016:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -600
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -600
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Klima- og Miljøudvalget, 04-10-2016 pkt. 124

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 11-10-2016, pkt. 497

  Anbefales.
  Fraværende: Bent Jørgensen, Lars Lindskov.

 • Pkt. 498 Mandat til eventuelt køb af bygning(Lukket)

 • Pkt. 499 Forpagtning af restaurant i Byens hus(Lukket)

 • Pkt. 500 Salg af storparcel(Lukket)

 • Pkt. 501 Sct. Hans Vest(Lukket)

 • Pkt. 502 Eventuelt

  Pkt. 502

  Eventuelt

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 11-10-2016, pkt. 502

  Ikke behandlet.
  Fraværende: Bent Jørgensen, Lars Lindskov.