You are here

Referat

Dato: Onsdag, Januar 13, 2016 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 1 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 1

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 13-01-2016, pkt. 1

  Godkendt.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

 • Pkt. 2 Orientering om villaolietankforurening i Jyllinge

  Pkt. 2

  Orientering om villaolietankforurening i Jyllinge

  Sagsnr. 270093 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I april 2015 forårsagede en utæt villaolietank på Blodhøjvej 27 en forurening på Blodhøjvej 27 samt naboejendommene Blodhøjvej 25, Ahornvej 3 og Ahornvej 5. Roskilde Kommune skal finansiere beløb til oprensning, som ligger udover det forsikringsdækkede beløb på 3.121.500 kr. ekskl. moms.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I april 2015 blev det konstateret, at villaolietanken på ejendommen Blodhøjvej 27, i Jyllinge var utæt. Roskilde Kommune meddelte umiddelbart herefter påbud om undersøgelse og afgræsning af forureningen jf. jordforureningsloven.
  Forvaltningen har den 11. november 2015 modtaget foreløbig redegørelse fra rådgivningsfirmaet COWI, som varetager indsatsen på vegne af tankejers forsikringsselskab. Der er på nuværende tidspunkt efterladt forurening under garagen på Blodhøjvej 27 og under huset på Blodhøjvej 25. Forureningen under huset på Blodhøjvej 25 er endnu ikke afgrænset, hvorfor forvaltningen forventer at meddele påbud om yderligere undersøgelser og senere hen påbud om oprensning.
  Der er til og med oktober 2015 udført oprensning for 3.866.410 kr. ekskl. moms. Der udestår fortsat reetableringsarbejde for 666.400 kr. ekskl. moms. Udgifter til yderligere afgrænsende undersøgelser forventes at kunne udføres for 140.000 kr. ekskl. moms.
  Minimumsudgifterne til oprensningen udgør derfor 4.672.810 kr. ekskl. moms.
  Roskilde Kommune kan som minimum forvente, at skulle afholde udgifter udover det forsikringsdækkede beløb på 3.121.500 kr. ekskl. moms, svarende til 1.551.310 kr. ekskl. moms. Udgifterne kan beløbe sig til mere, hvis forureningen under huset på Blodhøjvej 25 viser sig, at udgøre en miljømæssig eller sundhedsmæssig risiko, og derfor skal påbydes fjernet med yderligere udgifter til følge. Et worst case skøn over udgiften, som kommunen vil skulle afholde er 2-7 mio. kr. ekskl. moms.
  Klima- og Miljøudvalget er ligeledes blevet orienteret om denne sag på udvalgsmødet den 12. januar 2016.

  Økonomi

  Der vil blive fremlagt en sag med de budgetmæssige konsekvenser, når udgiften er fastsat.
  Afholdelse af udgiften forventes at medføre en forværring af kassebeholdningen på 2-7 mio. kr. ekskl. moms, da der ikke er afsat budget til at afholde udgiften. Når den konkrete udgift kendes ultimo 2016 eller i 2017, udarbejdes der en bevillingssag, hvor der søges om tillægsbevilling til udgiften

  Økonomiudvalget, 13-01-2016, pkt. 2

  Fraværende: Birgit Pedersen.

 • Pkt. 3 Orientering om analyse vedr. samarbejde mellem VEKS, Vestforbrænding og KARA/NOVEREN

  brev_vkv_status.pdf vkv_notat_om_ejerfordeling_og_takster_mv.pdf

  Pkt. 3

  Orientering om analyse vedr. samarbejde mellem VEKS, Vestforbrænding og KARA/NOVEREN

  Sagsnr. 277779 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der orienteres om henvendelse fra VEKS, Vestforbrændning og KARA/NOVEREN om videreførelse af det tætte samarbejde.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Selskabsbestyrelserne for de 3 selskaber igangsatte i efteråret 2014 en analyse af potentialet ved et tættere samarbejde.
  Formandskaberne for de 3 selskaber har i en fælles skrivelse af 4. januar 2016 orienteret ejerkommunerne om, at de, med baggrund i analysen og andre aktuelle initiativer, ikke aktuelt ser grundlag for at igangsætte en fusionsproces, men at man vil fortsætte den tætte dialog og samarbejde. Skrivelsen og analysen er vedhæftet.
  Tilsvarende orienteringssag forelægges Klima- og Miljøudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Økonomiudvalget, 13-01-2016, pkt. 3

 • Pkt. 4 Likvidationsregnskab for Ældrebebyggelsen Præstegårdshaven

  Pkt. 4

  Likvidationsregnskab for Ældrebebyggelsen Præstegårdshaven

  Sagsnr. 94098 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som et led i etableringen af 16 nye private seniorboliger og nedrivningen af 16 ældreboliger til erstatning herfor, er der indsendt likvidationsregnskab for Ældrebebyggelsen Præstegårdshaven.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at saldoen på likvidationsregnskabet på 17.554 kr. anvendes til beplantning og stibelysning som foreslået af OK-fonden.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har den 7. september 2011, pkt. 350 meddelt Himmelev Gl. Præstegård, at 16 nye ældreboliger kan opføres som private seniorboliger. Boligerne er nu opført og de tidligere 16 ældreboliger er nedrevet og der er aflagt likvidationsregnskab for perioden 1. januar til 31. juli 2015.
  Regnskabet er revideret uden at have givet anledning til kritiske bemærkninger eller forbehold. Regnskabet udviser et underskud på 28.212 kr. som er overført til likvidationskontoen som herefter udviser en positiv saldo på 17.554 kr.
  Iflg. vedtægterne for Fonden Ældrebebyggelsen Præstegårdshaven § 14 skal fondens formue efter opløsningen, anvendes til et af Roskilde Kommune godkendt, beslægtet formål.
  OK-fonden indstiller, at saldoen på 17.554 kr. anvendes til at forskønne området mellem de 16 nye seniorboliger og friplejehjemmet f.eks. i form af beplantning og ekstra belysning af stisystemet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Kommunens lån med en hovedstol på 1.474.664 kr. er tilbagebetalt, og indtægten er indregnet i budgettet for 2015.

  Økonomiudvalget, 13-01-2016, pkt. 4

  Godkendt.

 • Pkt. 5 Drøftelse af byrådets forretningsorden

  borgerrepraesentationens_forretningsorden.pdf folketingets_forretningsoroden.pdf forretningsorden_for_roskilde_byraad.pdf henning_meldgaards_oplaeg.pdf

  Pkt. 5

  Drøftelse af byrådets forretningsorden

  Sagsnr. 277191 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget har ønsket en drøftelse af reglerne for mødeledelse mv.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede den 18. november 2015, at man ønskede en generel drøftelse af mødeledelse, indlæg på møder, tiltaleform mv. Reglerne om mødeledelse fremgår navnlig af § 4 i byrådets forretningsorden. Det fremgår heraf, at det er borgmesteren som leder møderne og træffer bestemmelse i alle spørgsmål om iagttagelse af god orden under mødet. Der gælder ikke særlige regler om taletid mv.
  Til sammenligning har Borgerrepræsentation i København og Folketinget specifikke regler om taletid, som fremgår af deres forretningsorden. I Borgerrepræsentationen har ethvert medlem 5 minutters taletid i første runde, mens det er 3 minutter i 2. og 3 runde. Det er desuden muligt at få ordet for en eller flere korte bemærkninger i op til 1 minut i 2. og 3 runde. Formanden bestemmer, hvornår der skal ”lukkes” for korte bemærkninger, således at man kan overgå til den ordinære talerække. Der gælder særlige regler for taletid ved behandlingen af budgettet.
  Hverken i Folketinget eller Borgerrepræsentationen er det tilladt at tiltale nogen direkte under forhandlingerne, ligesom omtale af medlemmerne skal ske ved fornavn og efternavn, og i Folketinget desuden ved hr. og fru.
  Der gælder begge steder særlige regler for citat, som kun må benyttes, hvis det tydeligt fremgår, hvornår det begynder og slutter, og hvorfra citatet er hentet.
  Byrådet har tidligere drøftet spørgsmålet om arbejdsvilkår, mødeafvikling mv. Henning Meldgårds oplæg på forårsseminaret i 2014 vedhæftes.
  Mikrofonsystemet i byrådssalen giver mulighed for, at der kan indstilles variabel taletid og alarm, hvis taletiden overskrides.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016

  Økonomiudvalget, 13-01-2016, pkt. 5

  Drøftet. Der forelægges en sag med forslag til revidering af forretningsordenen.

 • Pkt. 6 Bestyrelsen for Roskildehallerne -oprettelse af § 17, stk. 4 udvalg

  Pkt. 6

  Bestyrelse for Roskilde Hallerne -oprettelse af § 17, stk. 4 udvalg

  Sagsnr. 204201 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder forslag om oprettelse af et særligt § 17, stk. 4 udvalg til at varetage driften af Roskilde Hallerne efter kommunaliseringen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der oprettes et § 17, stk. 4 udvalg under Økonomiudvalget bestående af 3 byrådsmedlemmer, herunder formanden, udpeget af Roskilde Byråd, 1 medlem udpeget af Roskilde Idrætsunion og 1 medlem udpeget af Erhvervsforum Roskilde til at varetage driften af Roskilde Hallerne.
  2. medlemmerne til udvalget udpeges, og
  3. der ydes honorar til byrådets medlemmer af udvalget svarende til 15.000 kr. til formanden og 10.000 kr. til menigt medlem.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med byrådets beslutning den 29. oktober 2014 om at kommunalisere Roskilde Hallerne var udgangspunktet et ønske om at bevare den nuværende virksomhedslignende struktur med en selvstændig bestyrelse, der har det overordnede ansvar for driften af selskabet, herunder så vidt muligt bevare de samme frihedsgrader for virksomheden, som den nuværende konstruktion indebærer.
  Dette er i efterfølgende drøftelser mellem Roskilde Hallernes bestyrelse og Roskilde Kommune blevet udmøntet i følgende principper:

  • Der nedsættes en selvstændig bestyrelse som et særligt § 17, stk. 4 udvalg under Økonomiudvalget.
  • §17 stk. 4 udvalget består af 3 byrådsmedlemmer, herunder formanden, udpeget af Roskilde Byråd, 1 medlem udpeget af Roskilde Idrætsunion og 1 medlem udpeget af Erhvervsforum Roskilde.
  • §17 stk. 4 udvalget forestår den overordnede ledelse af virksomhedens aktiviteter

  Den tidligere bestyrelse er suspenderet som følge af likvidationen. I den forbindelse skal byrådet træffe beslutning om nedsættelse af en ny bestyrelse, som et særligt § 17, stk. 4 udvalg, der overtager den overordnede ledelse af virksomhedens aktiviteter ved kommunaliseringen. Det bemærkes, at udvalget først vil få den formelle ledelse af Roskilde Hallerne, når likvidationen er endeligt gennemført. Selskabets likvidation forventes afsluttet i slutningen af første kvartal 2016 med en afsluttende generalforsamling, hvor likvidationsregnskabet godkendes.

  Økonomi

  Såfremt der nedsættes et særligt udvalg vil der efterfølgende blive fremlagt særskilt sag om ændring af styrelsesvedtægtens bestemmelser om vederlag. Det forudsættes i denne forbindelse, at der ydes honorar til byrådets medlemmer af udvalget, svarende til 15.000 kr. til formanden og 10.000 kr. til et menigt medlem af udvalget. Ikke-byrådsmedlemmer kan ikke få vederlag, men kun almindelig mødediæt.

  Økonomiudvalget, 13-01-2016, pkt. 6

  Ad. 1. "at" anbefales.
  Ad. 2. "at" Peter Madsen, Karsten Lorentzen og Lars Lindskov indstilles som byrådets medlemmer.
  Ad. 3 "at" anbefales.

 • Pkt. 7 Roskilde Kommunes interesseområder i IQ

  roskilde_kommunes_interesseomraader_i_iq_samarbejdet.pdf

  Pkt. 7

  Roskilde Kommunes interesseområder i IQ

  Sagsnr. 266689 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget drøftede på mødet den 9. december 2015, Roskilde Kommunes interesseområder i IQ og besluttede at genbehandle oplægget. Notatet om Roskilde Kommunes interesseområder i IQ er opdateret pba. Økonomiudvalgets drøftelser den 9. december 2015. Oplægget genbehandles med denne sag.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Økonomiudvalget genbehandler oplægget, og
  2. Økonomiudvalget træffer den endelige beslutning om oplægget

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Visionen for IQ som et nyt lokalt, professionelt og virksomhedsrelevant vidensnetværk. IQ skal danne rammen for, at Roskilde Kommunes mange videns- og uddannelselsinstitutioner, erhvervsliv og kommunen kan få fuldt udbytte af hinandens kompetencer. Målet med IQ er at samarbejde om at udvikle konkrete nye løsninger.
  Roskilde Kommune kan i IQ samarbejdet styrke en række områder, hvor Roskilde Kommune allerede har styrkepositioner, ønsker at udvikle styrkepositioner eller har særlige udfordringer. Hvilke områder, der bliver fokus på, afhænger af samarbejdet med de andre medlemmer i IQ.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. I budget 2016, som blev vedtaget af byrådet den 7. oktober 2015, blev der afsat 1 mio. kr. til IQ i årene 2016 og 2017.

  Økonomiudvalget, 13-01-2016, pkt. 7

  Anbefales.

 • Pkt. 8 Udbudsplan 2016 og 2017 for Fællesudbud Sjælland

  fus_udbudsplan_2016-2017.pdf

  Pkt. 88

  Udbudsplan 2016 og 2017 for Fællesudbud Sjælland

  Sagsnr. 80635 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kommunaldirektørkredsen K17 etablerede i 2008 et udbudsfællesskab for kommunerne i regionen (FUS). I november 2014 vedtog K17 et nyt kommissorium med fortsatte årlige udbudsplaner samt et ønske om en mere strategisk rolle på udbudsområdet med indflydelse på den nationale dagsorden. Der indgås kun obligatoriske aftaler, således at der kan opnås de bedste priser og betingelser. Kommunens tilslutning til de enkelte aftaler sker kun under forudsætning af, at bestemmelserne anført i indkøbs- og udbudspolitikken opfyldes, herunder de beskrevne muligheder for ”pædagogiske” indkøb, sociale klausuler m.v. Der er nu udarbejdet en overordnet udbudsplan for 2016 og 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udbudsplanen for 2016 og 2017 godkendes med undtagelse af udbud på praktisk og personlig pleje, da der netop er indgået aftale på dette område

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Kommunaldirektørkredsen K17 etablerede i 2008 Fællesudbud Sjælland, som er et udbudsfællesskab for kommunerne i regionen. I kommissoriet for samarbejdet fremgår det, at der årligt udarbejdes en overordnet udbudsplan for samarbejdet.
  Regeringen og KL har sideløbende besluttet, at kommunernes økonomi skal effektiviseres yderligere ved, at kommunerne bl.a. indgår en række forpligtende indkøbsaftaler. De forpligtende indkøbsaftaler er indregnet i de effektiviseringsgevinster, der er aftalt i økonomiaftaIen.
  SKI (Statens & Kommunernes Indkøbsservice) står for udbud, drift og vedligeholdelse af de forpligtende aftaler. Der er nu udarbejdet en overordnet udbudsplan for 2016 og 2017 (se bilag). Udbudsplanen indeholder udbud på forpligtende aftaler faciliteret af SKI samt udbud via Fællesudbud Sjælland.
  Ved hvert enkelt udbud nedsættes projektgrupper med kommunale indkøbsmedarbejdere og fagpersoner, som skal sikre kvaliteten af kravspecifikationer, samt at kommunens krav og bestemmelser i Indkøbs- & udbudspolitikken efterleves, herunder vilkår vedr. sociale klausuler m.v.
  Forvaltningen anbefaler, at kommunen som udgangspunkt tilslutter sig udbudsplanen. Dog er det forvaltningens vurdering, at kommunen ikke bør tilslutte sig aftalerne vedr. praktisk og personlig pleje, da kommunen pr. 1.oktober 2015 har indgået nye aftaler på området Eventuel deltagelse i de i udbudsplanen anførte nye udbudsområder drøftes med forvaltningsdirektørerne og eventuelt udbudsmateriale vil blive forelagt de respektive fagudvalg.
  Udbudsplanen er tiltrådt at K17.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. I Budget 2016-2018 er der budgetteret med årlige produktivitetsforbedringer. Besparelser som følge af forbedrede indkøbsaftaler vil indgå i den løbende udmøntning heraf.

  Økonomiudvalget, 13-01-2016, pkt. 8

  Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler indstillingen idet de enkelte udbudssager forelægges politisk inden de sendes i udbud.
  Det forudsættes at Roskilde Kommunes udbudspolitik overholdes i fællesudbuddene.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende, idet der ønskes udbudsbetingelser, der dels giver vores kommunale institutioner væsentligt øgede frihedsgrader mht. egne indkøb, dels giver væsentligt bedre betingelser for, at lokale firmaer kan afgive bud, og endelig kan det ikke tiltrædes, at der med denne sag, jfr. bilagets anden halvdel, ”Nye udbudsområder som kan tilvælges”, lægges op til udbud af kommunale funktioner såsom:
  - Vikarydelser på lærer, pædagog og HK-områderne,
  - Indkøbsordninger for visiterede borgere,
  - Beskæftigelsessamarbejde.
  På denne baggrund begærede Henrik Stougaard (Ø) sagen i byrådet.

 • Pkt. 9 Sociale klausuler og partnerskabsaftaler

  Pkt. 99

  Sociale klausuler og partnerskabsaftaler

  Sagsnr. 230318 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  På økonomiudvalgets møde den 19. august 2015, pkt. 340 blev anmodet om en sag om kommunens udbudspolitik, der belyser sociale klausuler og Partnerskabsaftalen med Dansk Byggeri samt muligheden for, at mindre lokale virksomheder kan byde på opgaven.
  Kommunen har tiltrådt en Partnerskabsaftale med Dansk Byggeri om bl.a. praktikpladser. Aftalen betyder, at Dansk Byggeri opfordrer sine medlemmer til at bruge lærlinge. Samtidig kræver kommunen i sine sociale klausuler, at virksomhederne skal oprette praktik- og lærlingepladser for at få opgaver i kommunen. Endvidere søger kommunen i sine udbud og aftaler i højere grad at tilgodese små og mellemstore virksomheders mulighed for at deltage.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  1. kommunen forlænger partnerskabsaftalen med Dansk Byggeri, og
  2. kommunen i sine udbud og aftaler i højere grad tilgodeser små og mellemstore virksomheders mulighed for at deltage bl.a. ved anvendelse af dynamiske indkøbssystemer

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune indgik i begyndelsen af 2012 en Partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske Skole og UU-Roskilde om etablering af et samarbejde, der skulle bidrage til, at flere unge fra Roskilde Kommune, der påbegynder en uddannelse indenfor byggefagene, finder en praktikplads.
  Partnerskabsaftalen består primært af en målrettet kampagne, hvor praktikpladssøgende fra Roskilde Kommune bliver formidlet til Dansk Byggeris medlemsvirksomheder. Partnerskabsaftalen bygger på frivillighed og opfordrer medlemsvirksomhederne til at indgå uddannelsesaftaler med lærlinge.
  Byrådet vedtog i 2013 en indkøbs- og udbudspolitik, hvoraf det fremgår, at kommunen stiller krav om overholdelse af sociale klausuler i de af kommunens udbud, hvor udbuddet efter en konkret vurdering bliver fundet egnet dertil.
  I lighed med praksis fra andre store kommuner som fx Københavns Kommune, stilles der, hvor det er muligt, krav om nyansættelser af lærlinge i de sociale klausuler, da det sikrer, at resultatet af det sociale hensyn i indkøbet bliver konkret og dokumenterbart.
  Partnerskabsaftalen med Dansk Byggeri bestående af målrettede kampagner og information parterne imellem, understøtter derfor fint kommunens praksis og krav om lærlinge i de konkrete udbud, hvorfor det anbefales at forlænge partnerskabsaftalen.
  Kommunen søger i sine udbud og aftaler at tilgodese små og mellemstore virksomheders mulighed for at deltage, herunder i særdeleshed virksomheder, der er lokalt forankret. Blandt andet søger kommunen:
  - at opdele udbud i mindre kontrakter, hvor det giver mening
  - at være åben i sin dialog samt kritisk i sine krav og ønsker generelt
  - at vælge de bedst egnede udbuds- og indkøbsformer

  Samtidig er det kommunens opgave at sikre de økonomisk mest fordelagtige aftaler, ligesom de gældende udbudsregler til enhver tid skal overholdes.
  I forbindelse med kommunens kommende udbud af bygningsvedligehold/håndværker-ydelser, overvejes det eksempelvis at supplere rammeaftalerne med anvendelse af et dynamisk indkøbssystem til afløsning af de underhåndsbud fra 2-3 leverandører, som i dag anvendes ved en række opgaver i rammeaftaleperioden. Med denne indkøbsform sikres det, at alle egnede opgaver kan udbydes til en bredere kreds, og at alle leverandører, der vurderes som egnede, kan byde på netop de opgaver, de kan løfte. Dermed holdes markedet åbent for alle i hele kontraktperioden, herunder også for små og mellemstore virksomheder, lokale leverandører og nyetablerede virksomheder. Udbud af håndværksydelser gennem dynamiske indkøbssystemer vurderes at ville øge presset på de administrative ressourcer.
  Anvendelsen af dynamiske indkøbssystemer ses anvendt i stigende grad, da erfaringerne med den fleksible indkøbsform, generelt har vist sig meget positive. Også i en række af tværkommunale fællesudbud lægges der op til øget anvendelse af systemet i de kommende udbudsplaner, såvel ved indkøb af visse varer som ved egnede tjenesteydelser/ydelser.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 13-01-2016, pkt. 9

  Godkendt.

 • Pkt. 10 Fortsættelse af Klagedrevet Innovation

  status_paa_klagedrevet_innovation_dec15.pdf

  Pkt. 10

  Fortsættelse af Klagedrevet Innovation

  Sagsnr. 263067 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klagedrevet Innovation blev igangsat som pilotprojekt i foråret 2015 i Beskæftigelse og Socialområdet og ført videre til By, Kultur & Miljø i efteråret 2015. Som en del af budgetforliget for 2016 er der afsat midler til fortsættelse af Klagedrevet Innovation. Forvaltningen indstiller, at Klagedrevet Innovation i 2016 føres videre i Velfærd samt decentrale enheder i direktørområderne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at fortsættelsen af Klagedrevet Innovation godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Klagedrevet Innovation har til formål at ændre klagebehandlingen fra en skriftlig behandling til direkte dialog med borgeren; og dermed effektivisere administrationen samt give nye løsninger til den kommunale kerneopgave.
  I 2015 er Klagedrevet Innovation igangsat som en kulturændrende proces i direktørområderne Beskæftigelse og Social samt By, Kultur & Miljø. Resultaterne er bl.a. færre klager, minde tid anvendt på klagebehandling, tilfredse borgere samt øget læring i organisationen. I nogle afsnit er der sket hensigtsmæssige ændringer i arbejdsgange til gavn for serviceringen af borgerne, ligesom der udvikles nye metoder til formidlingen af kommunal service.
  Klagedrevet Innovation har skabt opmærksomhed fra eksterne parter. Der er indledt samarbejde med Center for Offentlig Innovation omkring afprøvning af en nyudviklet model til spredning af innovation og i afprøvningen er Natur & Erhvervsstyrelsen klar som aftager af Klagedrevet Innovation.
  I 2016 er Velfærdsområdet indstillet på at gå i gang med implementeringen af Klagedrevet Innovation i såvel myndighedsafsnit som i decentrale enheder; sideløbende med at processen fortsættes i By, Kultur & Miljø, i decentrale enheder på Beskæftigelse og Socialområdet samt i Erhvervsafdelingen.
  Udover den interne proces i direktørområderne vil der i løbet af 2016 blive etableret en ”Klagedag” i samarbejde med Byens Hus, hvor borgere, politikere, medarbejdere og foreninger mødes omkring forskellige aktiviteter og skaber dialog om klager og forslag til nye løsninger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. I budgetforliget for 2016 er afsat 300.000 kr. til klagedreven innovation.

  Økonomiudvalget, 13-01-2016, pkt. 10

  Godkendt.

 • Pkt. 11 Henvendelse til Regeringen, Folketinget og KL vedrørende kompensation for flygtningeudgifter

  udkast_til_brev_til_regering_og_folketing.pdf

  Pkt. 11

  Henvendelse til Regeringen, Folketinget og KL vedrørende kompensation for flygtningeudgifter

  Sagsnr. 277586 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Et enigt byråd har besluttet at henvende sig til Regeringen, Folketinget og KL vedrørende kommunernes udgifter til flygtninge.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedlagte brev godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede på møde den 16. december 2015 at rette en henvendelse til Regeringen, partierne, ordførere i Folketinget på flygtningeområdet og KL angående kompensation for de kommunale udgifter på flygtningeområdet.
  Sagens baggrund er, at Roskilde Kommune i 2016 står overfor at skulle modtage 314 flygtninge plus familiesammenføringer. Dermed står kommunen overfor store økonomiske udfordringer på flygtningeområdet, pålagt af staten, hvorfor kommunen efterlyser, at staten kompenserer kommunerne økonomisk, for løsningen af opgaven med stigende flygtningestrømme.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Økonomiudvalget, 13-01-2016, pkt. 11

  Sagen genoptages på næste Økonomiudvalgsmøde. Der udarbejdes revideret forslag til brev.

 • Pkt. 12 Motorsport på FDM Sjællandsringen

  vurdering_af_motorsport_paa_fdm_sjaellandsringen.pdf udkast_til_debatoplaeg_om_motorsport_paa_fdm_sjaellandsringen.pdf

  Pkt. 12

  Motorsport på FDM Sjællandsringen

  Sagsnr. 196826 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  FDM ønsker at afvikle motorsportsløb på FDM Sjællandsringen. Projektet kan medføre både fordele og ulemper for Roskilde. Projektet kræver planændring, ny miljøgodkendelse og ifølge forvaltningens vurdering desuden en VVM-redegørelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget enten

  1. afviser FDM's ønsker om motorsport med henvisning til, at projektet er i et område, som i forvejen er belastet af støj og trafik, og i øvrigt ikke er i overensstemmelse med gældende plangrundlag eller
  2. igangsætter ændring af plangrundlag for at gøre det muligt at afvikle motorsportsløb på FDM Sjællandsringen, og
  3. træffer afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt og godkender vedlagte udkast til debatoplæg for indledende høring i perioden fra 22. januar til 22. februar 2016

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  FDM har i flere år overvejet muligheder for at afvikle motorsport på FDM Sjællandsringen, og der har været uformelle drøftelser mellem FDM, DASU (Dansk Automobil Sports Union), Team Danmark og Roskilde Kommune. FDM har konkret ansøgt om mindre ændringer af baneforløbet og afvikling af motorsportsløb op til 10 dage om året. Løbsdage forventes samlet i weekender.
  Roskilde Kommune har mulighed for at afvise ansøgningen med henvisning til at projektet er i et område, som i forvejen er belastet af støj og trafik, og i øvrigt ikke er i overensstemmelse med gældende plangrundlag. Kommunen har også mulighed for at starte en planproces for at realisere projektet. Forvaltningen har i vedlagte notat opridset, hvad der kan tale henholdsvis for og imod motorsport samt de nødvendige godkendelser og planlægningsmæssige tiltag. Det er i korte træk:
  Motorsport kan gøre Roskilde kendt og tiltrække tilskuere, som bidrager til Roskildes turismeomsætning. Lokalisering af et motorsportsanlæg sammen med eksisterende anlæg for knallerter og gokarts kan bidrage til Danmarks talentudvikling inden for motorsport. Motorsport vil give lokale gener og øget miljøbelastning, først og fremmest med støj fra banen, gener fra publikumstrafik samt luftforurening.
  Motorsport på FDM Sjællandsringen forudsætter tillæg til miljøgodkendelsen til løb uden støjgrænser, ny lokalplan og tillæg til kommuneplanen. Motorsport er desuden omfattet af reglerne om VVM (Vurdering af Virkning på miljøet). Forvaltningen har gennemført en VVM-screening og vurderer, at der bør gennemføres en VVM-redegørelse.
  Forvaltningen har udarbejdet vedlagte udkast til debatoplæg, som forslag til den indledende høring, såfremt det politisk vælges at gå videre med projektet, og såfremt det politisk afgøres, at projektet er VVM-pligtigt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Ansøger skal afholde udgifter til en eventuel VVM-redegørelse.

  Økonomiudvalget, 13-01-2016, pkt. 12

  Et flertal i Økonomiudvalget sender sagen til behandling i Klima- og Miljøudvalget. Sagen reformuleres inden behandling.
  Henrik Stougaard (Ø) og Birgit Pedersen (F) kan tiltræde 1. "at".

 • Pkt. 13 Eventuelt

  Pkt. 13

  Eventuelt

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 13-01-2016, pkt. 13

  Ekspropriationssag.