You are here

Referat

Dato: Onsdag, Maj 13, 2015 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 231 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 231

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 13-05-2015, pkt. 231

  Pkt. 237 udsættes.
  Godkendt.

 • Pkt. 232 Orientering om forbrugsoversigt pr. ultimo april 2015

  forbrugsoversigter_pr._31._april_-_bilag_til_oekonomiudvalget.pdf

  Pkt. 232

  Orientering om forbrugsoversigt pr. ultimo april 2015

  Sagsnr. 265305 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder oversigt over budget og forbrug ultimo april fordelt på udvalg og fagområder.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Grafen nedenfor viser hovedtallene ultimo april, hvor en oversigt på hvert fagområde fremgår af bilaget. Tallet over udvalgssøjlen viser forskellen mellem forbrugsprocenterne i 2015 og 2014 i kr. Minus betyder, at der er brugt flere penge i 2015 end på samme tidspunkt i 2014.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015

  Økonomiudvalget, 13-05-2015, pkt. 232

 • Pkt. 233 Orientering om likviditet pr. 30. april 2015

  orientering_om_likviditeten_pr._30._april_2015.pdf

  Pkt. 233

  Orientering om likviditet pr. 30. april 2015

  Sagsnr. 265739 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. april 2015. I bilag er endvidere opstillet prognose for udviklingen. Forvaltningen skønner fortsat, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2015 vil ligge mellem 425 - 475 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Nedenstående tabel viser den faktiske likvide beholdning samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen fra maj 2014 til april 2015.

  Roskilde Beløb i mio. kr. 31. maj 2014 30. juni 2014 31. juli 2014 31. aug. 2014 30. sep. 2014 31. okt. 2014 30. nov. 2014 31. dec. 2014 31. jan. 2015 28. feb. 2015 31. marts 2015 30. april 2015
  Likvide beholdning 238 211 307 351 328 234 212 225 274 298 301 190
  IM's Kassekreditregel 491 493 492 494 499 501 498 499 497 499 500 498

  Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. april 2015 skønner forvaltningen, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2015 vil ligge mellem 425 – 475 mio. kr.
  Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 er indarbejdet i prognosen. Endvidere er indarbejdet tillægsbevillinger fra april måned, dog således, at det konkret forudsættes, at der kun vil blive brugt 14 mio. kr. af de bevilgede 84 mio. kr. til P-hus i 2015, således at 70 mio. kr. af denne bevilling overføres til 2016.

  Økonomiudvalget, 13-05-2015, pkt. 233

 • Pkt. 234 Strategisk Anlægsplan 2016-2023

  strategisk_anlaegsplan_2016-2023.pdf bloktekster_sa_til_oeu_den_13.maj.pdf

  Pkt. 234

  Strategisk Anlægsplan 2016-2023

  Sagsnr. 268130 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Direktionen har udarbejdet forslag til Strategisk Anlægsplan for perioden 2016-2023.

  Indstilling

  Det indstilles, at den strategiske anlægsplan danner grundlaget for den videre behandling af anlægsbudgettet for 2016-2019.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Som forberedelse af budgetprocessen udarbejdes årligt en strategisk anlægsplan, der indeholder en prioritering af den samlede anlægsindsats i en otteårig periode. Den strategiske anlægsplan indeholder direktionens forslag til prioritering af anlægsprojekter inden for en ramme på ca.175 mio. kr. årligt.
  I de vedtagne økonomiske principper for Roskilde Kommune er det fastlagt, at budgetrammen til anlæg skal udgøre netto min. 175 mio. kr., for at kunne udbygge og forny kommunens aktivmasse, så serviceproduktionen kan foregå i tidssvarende fysiske rammer. Denne ramme er eksklusiv udgifter til bygnings- og vejvedligeholdelse, da disse udgifter er placeret på driftsbudgettet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015, da der alene er tale om et administrativt oplæg til brug for de videre budgetdrøftelser for 2016-2019.

  Økonomiudvalget, 13-05-2015, pkt. 234

  Godkendt.

 • Pkt. 235 Bebyggelse i kolonihaver

  Pkt. 235

  Bebyggelse i kolonihaver

  Sagsnr. 263974 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Haveselskab søger på vegne af alle kolonihavelejere i Roskilde Kommune om tilladelse til, at lejerne kan opføre bebyggelse med et samlet etageareal på op til 70 m2 i deres kolonihaver.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives samtykke til at ændre deklaration lyst den 12. november 1986 for bebyggelsen på arealerne for Solvang, Roarsgave, Granly, Maglehøj, Bregnevang, Vestervang og Hvilen, således at de tilladte 60m2 ændres til 70 m2.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Haveselskab søger på vegne af alle kolonihavelejerne i Roskilde Kommune om tilladelse til, at lejerne kan opføre bebyggelse med et samlet etageareal på op til 70 m2 i deres kolonihaver. I etagearealet medregnes overdækkede åbne opholdsarealer, udhæng over 0,5 m målt vandret samt legehuse over 3 m2.
  Ansøgningen begrundes med, at der er et behov for tilbygninger til husene, for at etablere bad og toilet. Ansøgerne oplyser, at det forventes, at der kloakeres.
  Økonomi og Indenrigsministeriet har den 20. marts 2015 givet afslag på lånedispensation til kloakering af kommunale kolonihavearealer i Roskilde kommune. Der foreligger således ikke en konkret finansiering af udgifterne for en evt. kloakering og heller ikke en konkret tidsplan. Der er dog fortsat mulighed for at søge om tilladelse til etablering af samletank til opsamling af spildevand og tilhørende tømningsordning, så det håndteres miljømæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med gældende regler.
  Der er følgende haveforeninger i Roskilde Kommune: Solvang, Roarsgave, Granly, Maglehøj, Bregnevang, Vestervang, Hvilen og Rørmosen. De er alle beliggende på kommunens grund, bortset fra Bregnevang.

  Haveforeningen med lokalplan:

  Haveforeningen Rørmosen er omfattet af lokalplan 268. Lokalplanen fastsætter, at der må opføres bebyggelse på højst 60m2, herunder medregnes overdækkede åbne opholdsarealer og carporte. Herudover må der opføres drivhuse på maks. 10 m2, jf. § 7 stk. 2.
  Ifølge Planlovens § 19, kan Kommunalbestyrelsen meddele dispensation fra en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Det er forvaltningens vurdering, at den ansøgte dispensation ikke er i strid med principperne i lokalplanen. En dispensation fra en lokalplans bestemmelser, skal dog altid baseres på en konkret vurdering, som vil kunne administreres af forvaltningen, med henvisning til gældende praksis på området – altså at andre og tilsvarende kolonihaver har den mulighed.

  Haveforeninger med tinglyst deklaration (uden lokalplan):

  De øvrige haveforeninger er ikke omfattet af lokalplaner, og i henhold til Bygningsreglementet 2010 kapitel 1.6, stk.6 kan kolonihavehuse opføres uden anmeldelse og uden byggetilladelse. Der er dog på hver matrikel tinglyst en deklaration den 12. november 1986. Den gælder for bebyggelsen på arealerne for Solvang, Roarsgave, Granly, Maglehøj, Bregnevang, Vestervang og Hvilen. Heraf fremgår det bl.a., at der på hver parcel højst må opføres en bebyggelse med et samlet etageareal på 60 m2, heri medregnet overdækkede åbne opholdsarealer. Det er Roskilde Haveselskab der skal påse overholdelsen af deklarationen. Deklarationen kan kun ændres eller ophæves med kommunens samtykke.
  Forvaltningen indstiller, at deklarationens nr. 2, 1. punktum ændres således, at arealet ændres fra 60 m2 til 70 m2.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 15-04-2015, pkt. 151

  Udsat.

  Supplerende sagsfremstilling

  På baggrund af Økonomiudvalgets behandling har forvaltningen været i kontakt med Haveselskabet og forhørt om interessen for muligheden for at bebygge et samlet etageareal på 60 m2 og 10 m2 overdækkede åbne opholdsarealer.
  Haveselskabet har meddelt, at man ønsker at fastholde den oprindelige ansøgning om mulighed for bebyggelse på 70 m2.

  Økonomiudvalget, 06-05-2015, pkt. 218

  Udsat.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

  Økonomiudvalget, 13-05-2015, pkt. 235

  Godkendt.
  Lars Lindskov (C), Merete Dea Larsen (O), Birgit Pedersen (F) og Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende.

 • Pkt. 236 Folkeskolereformudvalgets anbefalinger for at mindske betydningen af social baggrund

  folkeskolereformudvalgets_anbefalinger_til_strategi_for_at_mindske_betydningen_af_social_baggrund_for_de_faglige_resultater.pdf

  Pkt. 236

  Folkeskolereformudvalgets anbefalinger for at mindske betydningen af social baggrund

  Sagsnr. 248798 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Folkeskolereformudvalget har udarbejdet anbefalinger til strategi for, hvordan folkeskolen kan mindske betydningen af social baggrund for de faglige resultater, som er et af de tre nationale mål med folkeskolereformen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at strategi for at mindske betydningen af social baggrund for de faglige resultater godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede med konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2014-17 at nedsætte et Folkeskolereformudvalg som et midlertidigt §17, stk. 4 udvalg med borgmesteren som formand. Folkeskolereformudvalget har deltagelse af en repræsentant fra hvert af byrådets partier og repræsentation af eksterne parter. Skole- og Børneudvalget deltager på hvert andet møde.
  Folkeskolereformudvalget har den 22. april 2015 godkendt, at anbefaling til strategi for at mindske betydningen af social baggrund for de faglige resultater sendes videre til godkendelse i byrådet.
  Folkeskolereformens tidligere anbefalinger indeholder også mål og indsatser, der mindsker betydningen af social baggrund. Forslaget, der fremgår af bilag, anbefaler, at de allerede vedtagne mål og strategier suppleres med:
  Hovedstrategi for at mindske betydningen af social baggrund for faglige resultater er, at
  - der er etableret sammenhængende indsatser for den enkelte elev i et konstruktivt samarbejde mellem lærere og pædagogisk personale
  - der anvendes nye og varierede undervisningsformer
  - den understøttede undervisning (kan) tilrettelægges tværfagligt,
  - der er fokus på styrket forældresamarbejde imellem forældrene og et styrket skole/hjem samarbejde i dialogen om barnets læring samt opgaver, der skal løses i samarbejde mellem forældre og børn
  - faglig fordybelse anvendes til at skabe et læringsrum, hvor eleverne har lyst til at være og komme, og som understøtter alle børnenes individuelle læringsmål uanset social baggrund,
  - det sikres, at alle børn når deres individuelle læringsmål indenfor skoletiden,
  - der samarbejdes tværfagligt om og med børn, der har brug for særlig støtte, og at relevante ressourcepersoner inddrages,
  - den åbne skole og inddragelse af det omkringliggende samfund medvirker til at koble teori og praksis
  - etablere samarbejde mellem skole og klubber og ’Sjov Ferie’ med henblik på at sikre læringsforløb, også i den lange sommerferie.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Økonomiudvalget, 13-05-2015, pkt. 236

  Anbefales.

 • Pkt. 237 Planstrategi 2015 - Muligheder & Fællesskaber (temadrøftelse)

  opsamling_paa_to_seminarer.pdf

  Pkt. 237

  Planstrategi 2015 - Muligheder & Fællesskaber (temadrøftelse)

  Sagsnr. 251148 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er afholdt to seminarer som optakt til den ny planstrategi, som ventes vedtaget sommer 2015. Forvaltningen har udarbejdet et skitseforslag til opbygningen af planstrategien og lægger op til en drøftelse af emner og indhold.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget vedtog på mødet den 1. oktober 2014, punkt 447, at der som optakt til planstrategien skulle afholdes minimum to strategiske seminarer. Formålet var, at diskutere strategiske udfordringer, forslag til konkrete samarbejdstiltag og udviklingsinitiativer med henblik på at nå frem til de næste strategiske skridt. Der er henover foråret 2015 afholdt to seminarer med overskriften; ”Bymidten – markedsplads og oplevelsesrum” og ”Boliger og fællesskaber”. De vigtigste pointer og forslag er resumeret i vedlagte bilag.
  Forvaltningen er i gang med at bringe nogle af forslagene til live med en musikpavillon i Latinerhaven og et konkret samarbejde mellem VisitRoskilde, Roskilde Handel og kommunen om at skabe et unikt julemarked på Stændertorvet. Desuden har en af deltagerne i bymidteseminaret taget initiativ til en Folkefest i Sankt Olsgade, som fandt sted lørdag den 28. marts 2015. Mens andre forslag vil blive indarbejdet i planstrategien.
  Med afsæt i byrådets visionsarbejde foreslår forvaltningen, ”Muligheder og Fællesskaber” som overskrift og rød tråd for den kommende planstrategi. Centrale emner vil være: Vækst – Bæredygtighed; Benyttelse og Beskyttelse; Event – Kulturarv samt Stærkt centrum – Lokale fællesskaber.
  Forvaltningen lægger op til, at strategien opbygges på samme måde som den gældende planstrategi, som består af dels hvordan vi imødekommer de kommende års udfordringer. Dels en gennemgang af kommunens udviklingsprogrammer, herunder hvad de næste strategiske skridt kunne være.
  Forvaltningen lægge op til en drøftelse af emner og indhold.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Økonomiudvalget, 13-05-2015, pkt. 237

  Udsat.

 • Pkt. 238 Evaluering af innovationsprojektet "Én indgang for alle unge"

  evaluering_een_indgang_for_unge_maj_2015_pdf.pdf business_case_co-pilot.pdf social_netvaerks_analyse.pdf

  Pkt. 238

  Evaluering af innovationsprojektet "Én indgang for alle unge"

  Sagsnr. 230961 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Innovationsprojektet ”Én indgang for alle unge i forhold til uddannelse og job” er ved sin afslutning. Beskæftigelses- og Socialudvalget er politisk følgegruppe for innovationsprojektet. Evalueringen beskriver de opnåede resultater mhp, hvordan det fortsat sikres, at Roskilde Kommune understøtter og motiverer alle unge til job og uddannelse. Evalueringen anbefaler både, at UngeGuiden fortsætter og at Co-pilot-ordningen søges udbredt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller
  at enheden UngeGuiden med samling af medarbejdere fra Jobcenter og Ungdommens Uddannelsesvejledning går fra pilotfase til forankring som enhed i Roskilde Kommune.
  at fokus fortsat skal være på at forfølge innovationsprojektets mål, herunder
  en fortsat forbedring af samarbejdet omkring unge, der overgår som sag fra Ungeafsnittet til UngeGuiden
  samarbejdet med Rockwool Fonden om afprøvning af ny og virksomhedsrettet indsats for de unge
  samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne omkring fastholdelse i uddannelse
  at der omplaceres i alt 125.000 kr. i 2015 og 350.000 kr. i 2016 og frem til drift (herunder husleje) fra og med september 2015 fra Beskæftigelsesindsats under Beskæftigelses- og Socialudvalget til Administration under Økonomiudvalgets område.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I maj 2012 nedsatte Roskilde Kommune en tværgående arbejdsgruppe, som arbejdede med en innovativ løsning på problemet ”Hvordan understøtter og motiverer Roskilde Kommune, at alle unge i Roskilde er i uddannelse eller beskæftigelse?”. Byrådet præsenteredes i september 2012 for visionen om ”Én indgang for alle unge i forhold til uddannelse og job”, og vedtog i december 2012 afprøvning i en 2 årig periode.
  Fra januar 2013 arbejdede den politiske følgegruppe og beskæftigelsesområdet med at virkeliggøre visionen i forhold til de givne rammer. Det udmøntedes i 2 afprøvninger: Co-pilot ordningen på Peder Syv Skole, som er blevet fulgt af Skole- og Børneudvalget samt etablering af UngeGuiden, som er blevet fulgt af Beskæftigelses- og Socialudvalget. Fra 1. januar 2014 har Beskæftigelses- og Socialudvalget været politisk følgegruppe for innovationsprojektet som helhed.
  Evalueringen af innovationsprojektet er vedlagt som bilag.
  Co-pilot ordningen er afprøvet i skoleåret 2013/14 på Peder Syv Skole, og Co-pilot-projektet afsluttes maj 2015, hvor det er evalueret med gode resultater. Evalueringen peger på, at Co-pilotordningen er forebyggende både i forhold til at flere elever gennemfører 9. klasse, at flere elever klarer overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse, og at færre unge har risiko for langtidsledighed. CO-pilot ordningen indgår som en af de indsatser, folkeskolereformudvalget har anbefalet, og som blev godkendt på byrådets møde 25. marts 2015.
  UngeGuiden samlede fra 2. september 2013 medarbejdere fra Jobcentret og UU i en ny enhed placeret i erhvervsskolemiljøet. UngeGuiden har gennem sit virke bevist, at det er muligt at ændre tilgangen til de unge, når de melder sig ledige, og at det gennem tværfagligt samarbejde muliggøres at tage udgangspunkt i de unges motivation. Der er i projektperioden skabt en kommunal indgang for unge, som varetager opgaven med at motivere og støtte dem på en anderledes måde end i 2012. Forvaltningen vurderer det som afgørende for ungeindsatsens fortsatte fremdrift, at enheden UngeGuiden fortsætter fra pilotfase til forankring og fortsat arbejder innovativt sammen med ungeaktører, uddannelsesinstitutioner og Ungeafsnittet om motivation og fastholdelse af unge i uddannelse og beskæftigelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. En fortsættelse af Ungeguiden finansieres af de midler, der allerede er afsat til beskæftigelsesfremme og til drift af jobcentret. Det er dog nødvendigt permanent at omplacere midler fra beskæftigelsesordninger under Beskæftigelses- og Socialudvalget til Økonomiudvalget til betaling af husleje m.v., ligesom det har været tilfældet i projektperioden, jf. nedenstående skema.

  2015 2016 og frem
  Leje af lokaler m.v. 125.000 350.000
  Beskæftigelsesordninger -125.000 -350.000
  I alt 0 0

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-05-2015, pkt. 58

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 13-05-2015, pkt. 238

  Anbefales.

 • Pkt. 239 Boliger til hjemløse

  hjemloeseboliger_paa_stenvaenget.pdf

  Pkt. 239

  Boliger til hjemløse

  Sagsnr. 207397 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget har ønsket konkret forslag til boliger til den gruppe af voksne hjemløse, som typisk har længere hjemløshed bag sig. Med budgetforliget for 2015 blev der afsat 1 mio. kr. på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område til boliger til hjemløse. Disse midler ønskes overført til Beskæftigelses- og Socialudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  - Forvaltningen arbejder videre med lokalisering og opførelse af 5 ”skæve boliger” på Stenvænget (mellem jernbanen og den nye retsbygning).
  - Boligerne skal have en husleje på max. 3.500 kr./mdl. med finansiering af statstilskud til hjemløseboliger plus den 1 mio.kr., der blev afsat i budgetforliget for 2015 til hjemløseboliger.
  - Bevillingen på 1 mio.kr. overføres fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalgets budgetområde.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I budgetforliget for 2015 blev besluttet: ”Skæve boliger (7105) – 1 mio.kr. til udmøntning i Sundheds- og Omsorgsudvalget, således at det overvejes, hvordan hjemløses integration i fast bolig bedst understøttes”.
  Beskæftigelses- og Socialudvalget har tidligere besluttet, at der skal udarbejdes forslag til boliger til den gruppe af voksne hjemløse, som har længere hjemløshed bag sig.
  Blandt længerevarende hjemløse er borgere, som ikke har en bolig, eller som har en bolig, men ikke bruger den, fordi de ikke trives i selve boligen eller oplever sig uvelkomne i boligområdet af naboerne. Blandt voksne med længerevarende hjemløshed vurderes der at være 5-7 borgere, som vil være interesseret i en ”skæv bolig”, som er billig, er placeret bynært, som ikke indebærer tæt naboskab som i en lejlighed, men alligevel giver mulighed for socialt fællesskab, og hvor der er mulighed for at holde hund.
  Der er mulighed for at søge statsstøtte på op til 400.000 kr. til opførelse af en hjemløsbolig på 40-50 m2 opført som almenbolig (dvs. beregnet til længerevarende bolig). Der er også mulighed for støtte til socialvicevært-funktion i max. 3 år. Støtten gør det muligt at have en husleje på 3.000 – 3.500 kr. om måneden, og der kan søges boligstøtte.
  Det er et opmærksomhedspunkt, at flere af borgerne ikke er ønsket i eksisterende boligselskaber pga. tidligere gæld m.v. Forvaltningen undersøger mulighederne for, at en almennyttig boligorganisation eller anden part vil administrere boligerne og lejemålene, men det kan vise sig hensigtsmæssigt, at det er Roskilde Kommune, der selv står for dette.
  Erfaringerne med ”skæve boliger” blandt en række kommuner er:
  at boliger kan opføres til mellem 600-800.000 kr. afhængig af størrelse, byggestandard, udstyr m.m.,
  at det kan lykkes at fastholde over 80 % af borgerne i deres nye bolig,
  at en social vicevært ikke altid vil være tilstrækkelig. Eksempelvis har det været nødvendigt at ændre fra en viceværtfunktion til at have to fuldtids-hjemme­vejledere til stede samtidig til ti boliger i Thorsholm, Høje Taastrup. Samme erfaring er også gjort i Aalborg Kommune.
  Efter en 3-årig etableringsperiode med statslig støtte til en social vicevært vil der være erfaring med det fremtidige behov for støtte.
  - I den videre planlægning vil de relevante hjemløse-borgere blive inddraget. I forhold til selve boligerne vil forvaltningen gå i dialog med bl.a. Rockwool ift. opførelse af billige kvalitetsboliger.
  I bilaget er vist eksempel på lokalisering ved Stenvænget af en sådan type hjemløseboliger i Roskilde by. Lokaliseringen forudsætter, at den gældende lokalplan ændres, så området bliver boligområde i stedet for grønt område. Udarbejdelse af lokalplan kan tage et års tid. Der er mulighed for, at der skal indarbejdes støjreduktion af boligerne. Der forelægges efterfølgende lokalplan-sag til Plan- og Teknikudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Der overføres 1 mio.kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalgets budgetområde. De økonomiske konsekvenser vil blive beskrevet i en efterfølgende beslutningssag, når der foreligger mere konkret vurdering af udgifter og finansieringsmuligheder til det aktuelle anlægsprojekt og de tilknyttede driftsudgifter.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-05-2015, pkt. 60

  Anbefales.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-05-2015, pkt. 54

  Ad 3: Anbefales.

  Økonomiudvalget, 13-05-2015, pkt. 239

  Anbefales.

 • Pkt. 240 Godkendelse af frivilligpolitik

  hoeringssvar_aeldreraadet.pdf hoeringssvar_natteravnene.pdf hoeringssvar_frivillig_center_roskilde.pdf hoeringssvar_boerns_voksenvenner.pdf hoeringssvar_bruger-_og_paaroerenderaadet_paa_kristiansminde.pdf hoeringssvar_3f_seniorer_roskildeegnen_og_faglige_seniorer_sektion_midtsjaelland.pdf sammenfatning_af_hoeringssvar.pdf forslag_til_frivilligpolitik.pdf

  Pkt. 240

  Godkendelse af frivilligpolitik

  Sagsnr. 266823 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 5. marts 2015 at sende forslag til frivilligpolitik i høring. Frivilligpolitikken har nu været i høring hos de frivillige sociale foreninger, Ældrerådet og bestyrelsen for Frivilligcenter Roskilde og fremlægges med henblik på endelig beslutning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til frivilligpolitik godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forslaget til frivilligpolitik har været i høring hos de frivillige sociale foreninger, Ældrerådet og bestyrelsen for Frivilligcenter Roskilde i perioden den 5. marts – 17. april 2015. Der er modtaget 6 høringssvar, som fremgår af bilag sammen med et sammendrag af høringssvarene, hvor også forvaltningens bemærkninger til høringssvarene fremgår.
  Forslaget, som Sundheds- og Omsorgsudvalget sendte i høring, tager udgangspunkt i den eksisterende vision og målsætninger for frivilligpolitikken, hvor der er formuleret forslag til nye konkrete politiske mål.
  Politikkerne i Roskilde Kommune er kendetegnet ved at have en overordnet vision og målsætninger, og nogle konkrete politiske mål. Der udarbejdes efterfølgende handleplaner i forhold til hvilke indsatser, der skal iværksættes, for at opnå de konkrete politiske mål.
  Af de 6 høringssvar giver de 5 høringssvar udtryk for tilfredshed med processen frem mod en ny frivilligpolitik og indholdet i det forslag til frivilligpolitik, som har været i høring. En høringspart har fremsat et mindre ændringsforslag. Bestyrelsen for Frivilligcenter Roskilde har fremsat en række ændringsforslag til særligt vision og målsætninger i frivilligpolitikken.
  På baggrund af de indkomne høringsforslag foreslår forvaltningen, at der sker en justering af den tredje målsætning, så den bliver følgende ”De frivillige sociale foreninger og Roskilde Kommune har hver sine styrker og mål. Forskelligheden er også en styrke. Det er afgørende, at samspillet foregår med respekt, tillid og forståelse for hinandens roller og vilkår.” Samtidig foreslås det, at det første konkrete mål suppleres med, at det skal være muligt for borgerne at få kendskab til de frivillige sociale foreninger ved anvendelse af digitale platforme ”og forskellige andre medier”.
  Forslaget til frivilligpolitik fremgår af bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-05-2015, pkt. 51

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 13-05-2015, pkt. 240

  Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Joy Mogensen (A), Karim Arfaoui (A), Jeppe Trolle (B), Henrik Stougaard (Ø) og Birgit Pedersen (F) besluttede at udsætte sagen til næste økonomiudvalgsmøde.
  Lars-Christian Brask (V), Bent Jørgensen (V), Merete Dea Larsen (O) og Lars Lindskov (C) anbefaler indstillingen.

 • Pkt. 241 Strategi for Skolerenovering

  strategi_for_skolerenovering.pdf bevilgede_anlaegsmidler_fra_2012-2015.pdf

  Pkt. 241

  Strategi for Skolerenovering

  Sagsnr. 270119 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet besluttede den 29. april 2015, at der skal arbejdes videre med strategi for skolerenovering, hvor der prioriteres 17 mio. kr. årligt af allerede afsatte midler til udvendig og indvendig vedligeholdelse og 10 mio. kr. årligt til lokaleoptimering, læringsmiljøer og ventilation, samt at der investeres for i alt 48 mio. kr. til renovering af faglokaler, der bevilges som tillægsbevillinger på 16 mio. kr. årligt i 2015-2017. Arbejdet med renovering og vedligeholdelse af faglokaler skal gå i gang allerede i 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  Skole- og Børneudvalget efter budgetvedtagelse for 2016 får forelagt en sag for det videre arbejde med den strategiske skolerenovering,
  renovering og vedligeholdelse af faglokaler på skolerne igangsættes i 2015-2017 ud fra den rækkefølge, der indgår i strategien for renovering af skolerne, og
  der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling til renovering og vedligeholdelse af faglokaler på skolerne på 16 mio. kr. i 2015. Beløbet fragår kassebeholdningen.

  Beslutningskompetence

  Ad 1-2 Skole- og Børneudvalget
  Ad 3 Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 29. april 2015, at der arbejdes videre med en strategi for skolerenovering indenfor de økonomiske rammer af 15 mio. kr. årligt i en 10årig periode fra den centrale vedligeholdelseskonto og energirenovering til udvendig vedligeholdelse af skolerne; 10 mio. kr. årligt i en 10årig periode, der afsættes til anlæg af lokaleoptimering, læringsmiljøer og ventilation på skolerne, og 16 mio. kr., der afsættes til renovering og vedligeholdelse af faglokaler på skolerne i 2015-17. Hertil kommer at der i den samlede strategi indgår 2 mio. kr. årligt fra skolernes decentrale vedligeholdelsesmidler så de indgår til indvendig vedligeholdelse på de enkelte skoler, når der samtidig gennemføres udvendig vedligeholdelse.
  Byrådet besluttede, at renovering og vedligeholdelse af faglokaler på skolerne igangsættes allerede i 2015. Derfor indstilles det, at der afsættes 16 mio. kr. som rådighedsbeløb i 2015, der fragår kassebeholdningen i 2015. Der vil forud for 2016 og 2017 blive forelagt byrådet en sag om frigivelse af de 16 mio. kr. i hvert af årene til brug for renovering og vedligeholdelse af faglokaler.
  Af bilag fremgår den strategi for skolerenovering, der vil blive arbejdet videre efter, såfremt de økonomiske rammer nævnt ovenfor indgår i budgetvedtagelsen for 2016. Skole- og Børneudvalget vil efter budgetvedtagelsen, og inden årsskiftet, få en sag til behandling om den strategiske anvendelse af midlerne i 2016 og årene frem.
  I forhold til anvendelse af de 16 mio. kr. for 2015 til renovering og vedligeholdelse af faglokaler henviser forvaltningen til den rækkefølge, der er angivet i bilaget. Der er taget udgangspunkt i den prioritering Skole- og Børneudvalget behandlede den 14. januar 2014 i forbindelse med frigivelse af anlægsbevilling til renovering af skolekøkkener. Forvaltningen indstiller, at der i 2015 igangsættes renovering af faglokaler på de første fire skoler, dvs. Dåstrup, Lynghøj, Lindebjerg og Gadstrup Skole, som det fremgår af bilag.
  Forvaltningen anbefaler, at de 16 mio. kr. i 2015, og i 2016 og 2017, anvendes til renovering og vedligeholdelse af nedslidte faglokaler - skolekøkkener, biologi, fysik og idræt - med udgangspunkt i, at der søges en fælles løsning for de samme problemstillinger for at optimere anvendelsen af midlerne. Viser det sig, at de anslåede udgifter til renovering og vedligehold på de enkelte skoler bliver lavere end angivet, vil det betyde, at der i en hurtigere takt kan gås videre til renovering af faglokaler på den næste skole i oversigten.
  Renovering og vedligeholdelse af faglokalerne vil gå i gang i 2015.
  - Af bilag fremgår en oversigt over de anlæg, der er gennemført de sidste tre år på skolerne i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 16 mio. kr. i 2015.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2015-2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015 2016 2017 2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -16.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -16.000
  Finansiering:
  Forværring af kassebeholdningen -16.000

  Skole- og Børneudvalget, 05-05-2015, pkt. 81

  Ad 1-2: Godkendt, således at der som udgangspunkt igangsættes renovering af faglokaler på Dåstrup, Lynghøj, Lindebjerg og Gadstrup skoler, og igangsætning på dele af Østervangsskolen, efter den rækkefølgeplan der indgår i strategien.
  Ad 3: Anbefales.

  Økonomiudvalget, 13-05-2015, pkt. 241

  Anbefales.

 • Pkt. 242 Forslag til politik for drift og udvikling af kommunens fysiske aktiver

  udkast_til_politik_for_drift_og_udvikling_af_kommunens_fysiske_aktiver.pdf baggrundsnotat_fysiske_aktiver.pdf

  Pkt. 242

  Forslag til politik for drift og udvikling af kommunens fysiske aktiver

  Sagsnr. 265672 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den nuværende politik for drift og udvikling af kommunens fysiske aktiver er fra april 2012. Her forelægges et forslag til en opdatering af politikken med fem konkrete politiske mål.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at politikken godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Sagen fremlægges ligeledes for Klima- og Miljøudvalget.
  Den gældende politik for drift og udvikling af kommunens fysiske aktiver indeholder visioner og målsætninger for følgende områder: Bygninger og veje med underområderne vejbelægning, gade- og vejtræer samt broer. Dette foreslås suppleret med et konkret mål for de kommunale bygningers udearealer. Forslaget er vedlagt som bilag.
  I baggrundsnotatet kan der læses om den nuværende værdi af kommunens fysiske aktiver, aktivernes vedligeholdelsestilstand og det fremadrettede behov for vedligeholdelse og udvikling. På den baggrund foreslår forvaltningen følgende konkrete politiske mål:

  Bygninger:

  At det tilstræbes, at vedligeholdelsesefterslæbet på de kommunale bygninger ikke bliver større - og søges reduceret.

  Kommunale bygningers udearealer:

  Der iværksættes et pilotprojekt på 3 skoler med henblik på at analyse behovet for vedligeholdelse.

  Veje:

  Andelen af veje i lav standard nedbringes over en 10-årig periode (frem til 2020) til maksimalt 25 km veje i kommunen svarende til ca. 5 % af vejene.

  Gade- og vejtræer:

  Andelen af træer, der mistrives, reduceres med ca. 10 % om året, mens det samlede antal af gade- og vejtræer fastholdes eller øges.

  Broer:

  Broer og tunnelers nuværende standard opretholdes.
  Det foreslås, at målene vedrørende bygninger, veje, gade- og vejtræer samt broer indgår som en del af Resultater i Roskilde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Som udgangspunkt skal politiske mål kunne indfris indenfor budgettet.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-05-2015 pkt. 59

  Anbefales.

  Plan- og Teknikudvalget. 06-05-2015, pkt. 91

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 13-05-2015, pkt. 242

  Anbefales.

 • Pkt. 243 Forslag om at kompensere stadeholdere på Stændertorvet

  Pkt. 243

  Forslag om at kompensere stadeholdere på Stændertorvet

  Sagsnr. 266244 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Venstre foreslår, at kommunen undlader at opkræve stadeleje på Stændertorvet for andet halvår af 2015 og første halvår af 2016, som kompensation for gener under byggearbejdet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Udvalgsmedlemmerne Lars Berg Olsen og Peter Madsen (V) har bedt om at få optaget et punkt på dagsordenen således:
  ”Forslag om at kompensere stadeholdere på Stændertorvet
  Under Stændertorvets ombygning oplever stadeholderne flere ulemper. Der er bl.a. tale om støjgener fra arbejdet, og om at stadeholderne flyttes rundt på midlertidige pladser, efterhånden som byggearbejdet skrider frem.
  Mest alvorligt er det imidlertid, at der i ombygningsperioden kommer færre kunder, og dermed oplever stadeholderne nedgang i omsætningen.
  På den baggrund foreslår Venstre, at kommunen undlader at opkræve stadeleje på Stændertorvet for andet halvår af 2015 og første halvår af 2016.
  For andet halvår af 2015 omfatter forslaget de nuværende stadeholdere. Med nuværende stadeholdere menes de stadeholdere, der har betalt stadeleje for første halvår af 2015. For første halvår af 2016 omfatter forslaget alle stadeholdere.
  Efter Venstres opfattelse bør de eksisterende stadeholdere have kompensationen som et plaster på såret for nedgangen i omsætningen og som en anerkendelse af, at de har holdt ud under ombygningen. For første halvår af 2016 har forslaget også til formål at tiltrække mulige nye stadeholdere og dermed give handelen på det renoverede torv en god start.
  Provenuet for stadeleje på Stændertorvet er 50.000 – 60.000 kr. pr. halvår. Kommunen vil derfor få en mindreindtægt på 100.000 – 120.000 kr. ved at gennemføre forslaget. Forslaget har således ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Venstres byrådsgruppe ved Lars Berg Olsen og Peter Madsen”

  Forvaltningen oplyser:

  I 2014 kunne forretningerne langs med Stændertorvet i lange perioder ikke benytte udstillingsarealerne på grund af fjernvarmearbejder og ombygningen af Stændertorvet. Derfor blev de krediteret en væsentlig del af den indbetalte leje. Forvaltningen har planlagt at en tilsvarende kreditering til de berørte forretninger i 2015.
  Man har ikke tidligere kompenseret stadeholderne på Stændertorvet, de har i hele anlægsperioden haft den samme størrelse areal til rådighed. En kompensation for nedgang i indtægt og for gener i forbindelse med byggeriet, vil kunne danne præcedens i forhold til andre anlægsarbejder på gader og pladser i hele Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Hvis Venstres forslag gennemføres, vil det betyde en mindre indtægt på 100.000 – 120.000 kr. Da indtægter indgår i den samlede driftsomkostning på vejområdet, vil det betyde en tilsvarende besparelse på den almindelige vejdrift.

  Plan- og Teknikudvalget. 06-05-2015, pkt. 92

  Et flertal i udvalget bestående af A og Ø kan ikke støtte Venstre forslag.
  V og O kan støtte forslaget.
  V begærede sagen i byrådet.

  Økonomiudvalget, 13-05-2015, pkt. 243

  Oversendes til Byrådets behandling.

 • Pkt. 244 Frigivelse af anlægsbevilling til Trekronerskolen

  bilag_udbygning_af_trekronerskolen.pdf

  Pkt. 244

  Frigivelse af anlægsbevilling til Trekronerskolen

  Sagsnr. 230141 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er med budget 2015 afsat økonomi til at udvide Trekronerskolen, som ifølge de seneste befolkningsprognoser og kapacitetsvurdering udvikler sig til, og stabiliserer sig som, en 4-sporet skole. Forvaltningen har udarbejdet et oplæg til ombygning og udvidelse af Trekronerskolen. Forslaget giver en sammenhængende anvendelse af lokaler til skole og SFO, som samlet betyder, at skolen vil kunne rumme det kommende antal elever i skolens distrikt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  forslag til ombygning og udvidelse af Trekronerskolen godkendes,
  rådighedsbeløbet for 2015 forøges ved overførelse af ikke frigivet rådighedsbeløb til Trekronerskolen fra 2014 til 2015 på 2,5 mio. kr. Beløbet fragår kassebeholdningen i 2015, og
  der gives en anlægsbevilling på 6 mio. kr. ved frigivelse af det reviderede rådighedsbeløb til udvidelse af Trekronerskolen i 2015.

  Beslutningskompetence

  Ad 1 Skole- og Børneudvalget
  Ad 2-3 Byrådet

  Sagsfremstilling

  Den seneste kapacitetsvurdering viser, at Trekronerskolen de kommende år stabiliserer sig som en 4-sporet skole. Skolen har allerede årgange med 4 klasser, og der har de senere år været opsat midlertidige, lejede pavilloner for at have lokaler nok. Med budget 2015 blev der afsat midler til at etablere en varig løsning.
  Forvaltningen har i samarbejde med skolen udarbejdet et konkret forslag til udvidelse af lokalerne på skolerne, der tager højde for forventningerne til udviklingen i elevtallet efter den seneste befolkningsprognose, der viser, at skolen stabiliserer sig som en 4-sporet skole fra 2019. Skolen vil med forslaget få etableret nye klasselokaler og samtidig få ombygget eksisterende lokaler i indskolingen og SFO, så de kan bruges mere hensigtsmæssigt, og kan bruges til både skole og SFO aktiviteter. Fælles indskolingslokaler er også en del af den nye Klostermarksskole.
  Forslaget, der fremgår af bilag, indebærer, at der opføres mindre tilbygninger til den nuværende indskoling med nye garderober. Eksisterende garderober har fra skolens opførelse være designet for små, og derfor fungerer attraktive opholdsrum i dag som garderobe. Tilbygningerne frigiver plads til læringsmiljøer og til en mere hensigtsmæssig anvendelse af eksisterede klasselokaler, grupperum og mellemgange.
  Det forslås at omdanne de to nuværende SFO bygninger til fire klasselokaler. De nye rammer for SFO, hvor SFO-tiden er blevet kortere, og der først er børn i bygningerne fra kl. to, gør det muligt at bruge bygningerne på anden måde, når de nye garderober har frigjort kapacitet i det øvrige byggeri, hvor indskolingen opholder sig. Derudover udvides med to nye lokaler.
  For at etablere et samlet område, der kan fungere hensigtsmæssigt i forhold til morgen-SFO og som samlingssted for SFOen om eftermiddag, forslås at ombygge den eksisterende bygning med tumlesal og cafeområde. Bygningen ligger hensigtsmæssigt i samme område af skolen som indskolingen og de nuværende SFO huse, og er dermed i dag også en del af det samlede anvendte SFO-område.
  Forslaget vil løse kapacitetsudfordringen på Trekronerskolen.
  Forprojekteringen sker i 2015 og byggeriet gennemføres i 2016.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen i 2015 på 2,5 mio. kr.
  Der er afsat i alt 16 mio. kr. til udvidelse af Trekronerskolen. Der var med budget 2013 afsat 2,5 mio. kr., som teknisk ikke er blevet overført fra 2014 til 2015. Der ansøges derfor om, at rådighedsbeløbet i 2015 forøges med de 2,5 mio. kr., der skulle have været overført fra 2014. Der er i budget 2015 afsat rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. i 2015 og 10 mio. kr. i 2016.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2015-2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015 2016 2017 2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -3.500 -10.000
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -6.000 -10.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -6.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen -2.500

  Skole- og Børneudvalget, 05-05-2015, pkt. 76

  Ad 1: Godkendt.
  Ad 2-3: Anbefales.

  Økonomiudvalget, 13-05-2015, pkt. 244

  Anbefales.

 • Pkt. 245 Anlægsregnskab - Energispareprojekter 2014

  Pkt. 245

  Anlægsregnskab - Energispareprojekter 2014

  Sagsnr. 269367 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for energispareprojekter 2014.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  anlægsregnskabet godkendes, og
  driftsbesparelsen på 515.364 kr. anvendes til nedskrivning af driftsbesparelsespuljen i 2014 og følgende år.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 26. februar 2014, punkt 155, givet en anlægsbevilling på 20 mio. kr. til energispareprojekter på det borgernære område og 5 mio. kr. på det ikke borgernære område. Endvidere har byrådet godkendt en overførsel af restbevillingen på 512.000 kr. fra anlægsbevilling til energispareprojekter i 2013 til energispareprojekter på det borgernære område i 2014.
  Der er i 2014 anvendt 7.220.682 kr. på det borgernære område og 4.026.281 kr. på det ikke borgernære område. Det er i alt forbrugt 11.246.963 kr. til energispareprojekter. I forhold til den samlede anlægsbevilling i 2014 er der således et mindreforbrug på 14.265.038 kr. I udgiften på det borgernære område indgår 1,5 mio.kr. til efterisolering af tag på Jyllinge skole.
  Mindreforbruget skyldes, at Roskilde Kommune pga. brand i Jyllingehallerne var nødsaget til at stoppe den planlagte energirenovering via ESCO-aftalen.
  Den samlede besparelse, som følge af energiinvesteringerne, er 515.364 kr. pr. år.
  Besparelsen udmøntes fra 2014 og frem.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Driftsbesparelsen, som følge af investeringerne, medfører reduktion af budgetter, hvor investeringerne er gennemført.
  Mindreforbruget på 14.265.038 kr. i 2014 er overført til budget 2015 i overførselssagen vedrørende anlæg, byrådet den 25. marts 2015, punkt 61.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-05-2015 pkt. 61

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 13-05-2015, pkt. 245

  Anbefales.

 • Pkt. 246 Ændring af købsvilkår og tilkøb af jordstykke(Lukket)

 • Pkt. 247 Eventuelt

  Pkt. 247

  Eventuelt

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 13-05-2015, pkt. 247

  Udpegning til Nationalparkbestyrelsen.
  Roskilde Ring Jubilæumsløb.
  Studietur.
  Byggesagsbehandling.
  Koordinering af løbsarrangementer i Roskilde.