You are here

Referat

Dato: Onsdag, Juni 13, 2018 - 08:20
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 246 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 246

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Sekretariatsleder fra Musicon Lars Bloch deltager under pkt. 247 " Orientering om status for Musicon".

  Økonomiudvalget, 13-06-2018, pkt. 246

  Pkt. 256 blev udsat.
  Godkendt.
  Jette Tjørnelund var indkaldt som stedfortræder for Bent Jørgensen.
  Mogens Hallager Pedersen var indkaldt som stedfortræder for Lars Lindskov.
  Fraværende: Lars Lindskov, Bent Jørgensen.

 • Pkt. 247 Orientering om status for Musicon

  Pkt. 247

  Orientering om status for Musicon

  Sagsnr. 283288 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sekretariatsleder på Musicon Lars Bloch giver en status over igangværende og kommende projekter på Musicon.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Musicon er nu trådt ind i en fase, hvor den varige by for alvor begynder at tage form, og samtidig udvikler de midlertidige projekter sig fortsat.
  Der vil bl.a. blive givet orientering om status på salget, etablering af containerstriben, igangværende byggerier samt status på udviklingen af hal 1 området.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 13-06-2018, pkt. 247

  Fraværende: Lars Lindskov, Bent Jørgensen

 • Pkt. 248 Orientering om likviditet pr. 31. maj 2018

  Orientering_om_likviditeten_pr._31._maj_2018.pdf

  Pkt. 248

  Orientering om likviditet pr. 31. maj 2018

  Sagsnr. 300781 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. maj 2018. I bilag er endvidere opstillet prognose for udviklingen. Forvaltningen skønner, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2018 vil ligge mellem 300 - 350 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Tabellen viser den faktiske likvide beholdning, samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i alt og pr. indbygger, hvor indbyggertallet pr. 1. januar 2018 er anvendt.

  Roskilde Kommune 30. juni 2017 31. juli 2017 31. aug. 2017 30. sep. 2017 31. okt. 2017 30. nov. 2017 31. dec. 2017 31. jan. 2018 28. feb. 2018 31. marts 2018 30. april 2018 31. maj 2018
  Likvid beholdning (mio. kr.) 123 227 221 228 136 104 75 166 180 146 88 21
  Kassekreditregel (mio. kr.) 480 474 469 463 455 445 435 425 416 401 389 377
  Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.) 5,5 5,4 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 4,6 4,4 4,3

  Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. maj 2018 skønner forvaltningen, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2018 vil ligge mellem 300 – 350 mio. kr.

  Økonomiudvalget, 13-06-2018, pkt. 248

  Fraværende: Lars Lindskov, Bent Jørgensen.

 • Pkt. 249 Revisionsberetning vedr. årsregnskab 2017

  2017_Roskilde_Revisionsberetning_2017_-_underskrevet.pdf 2017_Roskilde_Bilag_2_-_3_-_endelig.pdf 2017_Roskilde_Bilag_4_tiltraedelsesberetning-endelig.pdf Besvarelse_af_revisionsberetning_2017.pdf

  Pkt. 249

  Revisionsberetning vedr. årsregnskab 2017

  Sagsnr. 294101 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet skal tage stilling til revisionsberetningen og foretage den endelige godkendelse af regnskabet for 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  Revisionsberetningen tages til efterretning,
  Forslag til besvarelse af revisionens bemærkning og anbefaling godkendes, og
  Årsregnskabet for 2017 godkendes endeligt.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommunes årsregnskab for 2017 blev godkendt på byrådets møde den 25. april 2018 med oversendelse til revisionen.
  Kommunen modtog den 16. maj 2018 revisionens beretning om årsregnskabet med tilhørende bilag 2 – 3, som indeholder redegørelse til ressortministerierne om revisionen af social, beskæftigelses- og sundhedsområderne, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten. Endvidere er der i år fremsendt bilag 4 om ansvarsforhold mv. som følge af, at der er tiltrådt et nyt byråd siden sidste beretning. Beretning med bilag er udsendt til byrådets medlemmer den 17. maj 2018.
  Beretningen indeholder en egentlig bemærkning på beskæftigelsesområdet, der skal besvares overfor tilsynsmyndigheden og en enkelt anbefaling vedr. IT-sikkerhed. Forslag til besvarelse fra forvaltningen er vedlagt.
  Revisionen skriver i beretningens konklusion:
  ”Det er vores opfattelse, at regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.
  Vi har revideret årsregnskabet for Roskilde Kommune for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017 siderne 3-30, der omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance og obligatoriske oversigter og noter med følgende hovedtal”:

  Resultat af ordinær drift (overskud) DKK 165,6 mio.
  Resultat af det skattefinansierede område (underskud) DKK -14,9 mio.
  Aktiver i alt DKK 6.944,0 mio.
  Egenkapital i alt DKK 4.064,0 mio.

  I henhold til Styrelseslovens § 42 c har kommunens revision adgang til at forelægge revisionsberetningen for Økonomiudvalg/byrådet.
  Det er aftalt, at eftersom beretningen ikke indeholder specielt kritiske forhold, deltager revisionen ikke på Økonomiudvalgets møde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 13-06-2018, pkt. 249

  Anbefales.
  Fraværende: Lars Lindskov, Bent Jørgensen.

 • Pkt. 250 Budget 2018/2019 for Kildehus Kollegiet

  Pkt. 250

  Budget 2018/2019 for Kildehus Kollegiet

  Sagsnr. 91167 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budget for året 2018/2019 for Kildehuskollegiet er modtaget den 9. maj 2018 fra administrator UBSBolig A/S. Jf. delegation af 11. december 2006 skal budgetterne forelægges Økonomiudvalget, når lejeforhøjelsen er over 5 %.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at budgetterne 2018/2019 for Kildehuskollegiet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Efter bekendtgørelsen om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte, skal kommunalbestyrelsen hvert år jf. § 10 godkende institutionens budget. Budgettet skal indsendes senest 3 måneder før regnskabsårets begyndelse inkl. budgetspørgeskema og vedligeholdelsesrapport.
  I modsætning til almenboligloven, skal byrådet ifølge bekendtgørelsen om drift og tilsyn med ungdomsboliger godkende budgetterne, når tilsagn om støtte er givet før 1. januar 1997, da boliger opført før denne dato ikke er omfattet af almenboligloven.
  Byrådet skal jf. § 10 påse, at lejen fastsættes som anført i § 2 og reguleres som anført i § 5.
  Det er påset, at lejen, jf. § 2, er fastsat, så den sammen med institutionens øvrige indtægter giver mulighed for at afholde de udgifter, der er forbundet med driften. Det er ligeledes påset, jf. § 5, at lejereguleringen gælder fra regnskabsårets begyndelse og er varslet med 3 måneders varsel.
  Der er for Kildehuskollegiet varslet huslejestigninger pr. 1. august 2018 på 18,19 %, svarende til en stigning fra 3.184 kr. til 3.763 kr. pr. måned for 33,1 m2.
  Budgettet er godkendt i bestyrelsen den 17. april 2018. Huslejestigningen forklares med stigning i udgifter til nettoprioritetsydelser med 245.000 kr. som følge af låneoptagelse til igangværende renoveringssag, der omhandler vand- og varmetilslutninger, eltavle, tagrenovering og start på istandsættelse af badeværelser. Herudover er henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse samt henlæggelser til fornyelser øget med i alt 63.700 kr.
  Spørgeskemaer og vedligeholdelsesrapport er gennemgået uden bemærkninger, og det er oplyst, at budgettet har været forelagt beboerne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 13-06-2018, pkt. 250

  Økonomiudvalget kan ikke for nærværende godkende, idet der ønskes en redegørelse for planlægningen for vedligeholdelse fra bestyrelsen, og om hvad bestyrelsen lægger til grund for huslejestigningen.
  Fraværende: Lars Lindskov, Bent Jørgensen

 • Pkt. 251 Afdeling Eriksgård - ombygning af fælleslokaler, låneoptagelse og garanti

  Pkt. 251

  Afdeling Eriksgård - ombygning af fælleslokaler, låneoptagelse og garanti

  Sagsnr. 307078 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Godkendelse af låneoptagelse og kommunal garanti til ombygning af fælleslokaler til boliger i afdeling Eriksgård.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. godkendelse af låneoptagelse på 1,5 mio. kr. godkendes
  2. kommunal garanti på 1,5 mio. kr. godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Afdelingsmødet i Eriksgaard har den 22. januar 2018 besluttet, at der skal gennemføres et større renoveringsprojekt. De besluttede arbejder vedrører særligt ombygning af 4 ud af 5 fælleslokaler i bebyggelsen til beboelse. Fælleslokalerne er opført med støtte på samme måde som de egentlige boliger i afdelingen, og det er muligt at ombygge sådanne lokaler til ungdomsboliger, dog udløser en sådan ombygning ikke ungdomsboligbidrag til de pågældende nye boliger.
  Boligorganisationen har vurderet, at der er tale om ekstraordinære renoveringsarbejder, som bør udføres nu for at fremtidssikre afdelingen. De samlede arbejder på 1,5 mio. kr. finansieres ved låneoptagelse.
  Lejen vil efter renoveringens gennemførelse ikke stige, fordi afdelingen tilføres 4 nye boliger. Det vurderes af boligorganisationen, at der vil være efterspørgsel efter de nye boliger. Der ansøges derfor om, at der samlet godkendes en lånoptagelse til et 30-årigt realkreditlån med en ydelse på 2,48 %. Ydelsen (første år) udgør 70.522kr. Den ansøgte lånoptagelse (lånets hovedstol) udgør 1,5 mio. kr.
  De arbejder, som udføres, tilfører ikke ejendommen en forbedringsværdi, og ejendommen er i forvejen belånt med lån for 40,864 mio. kr. Som anført ovenfor vurderes der ikke at komme problemer med udlejningen, og derfor vil der heller ikke umiddelbart være en risiko for kommunen ved at yde denne garanti.
  De arbejder, som det kræver en lånegaranti at få udført, er efter boligorganisationens opfattelse nødvendige for afdelingen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Garantien for lånet vedrører almene ungdomsboliger, og garantien medregnes derfor ikke i kommunens låntagning.

  Økonomiudvalget, 13-06-2018, pkt. 251

  Anbefales.
  Fraværende: Lars Lindskov, Bent Jørgensen

 • Pkt. 252 Grundlag for udarbejdelse af lokalplan 655 for Ny bydel ved Ny Østergade

  Bilag_1_-_Rammer_for_udarbejdelse_af_lokalplan_655.pdf Underbilag_1_-_Volumenstudie_27._februar_2018.pdf Underbilag_2_-_Projektudviklers_materiale_5._maj_2018.pdf Parkeringsloesning_og_parkeringsnorm_for_Ny_Oestergade.pdf Ny_Oestergade_cykelparkering_til_pendlere.pdf

  Pkt. 252

  Grundlag for udarbejdelse af lokalplan 655 for Ny bydel ved Ny Østergade

  Sagsnr. 287558 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ny Østergadeprojektet er siden januar 2017 blevet konkretiseret af forvaltningen og en privat udvikler. Der er nu brug for politiske beslutninger om rammerne for den videre proces.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  1. de bearbejdede rammer for byggeret, bebyggelsesprocent, anvendelse, højder, parkeringsforhold med videre godkendes som grundlag for forhandlinger med staten samt udarbejdelse af lokalplan, og
  2. der træffes beslutning om, at næste skridt er at få aftaleforholdene på plads, og færdiggørelse af lokalplanen dermed afventer, at der foreligger endelige aftaler med grundejere

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet og en privat udvikler har gennem flere år ønsket at byudvikle Ny Østergade-arealet, og i 2015 blev arkitektkonkurrencen Bind Roskilde sammen afholdt. På baggrund af team Effekts vinderforslag til byudvikling af Ny Østergade-arealet blev der i efteråret 2016 gennemført en indledende offentlig høring og afholdt borgermøde. I hø-ringsperioden var det primært de trafikale konsekvenser af byggeriet, samt byggeriets omfang og højde, der blev udtrykt bekymring for.
  Efter høringsperioden vedtog byrådet 25. januar 2017, pkt. 7 en liste med 18 pejlemærker, der skulle anvendes i konkretiseringen af vinderforslaget. Pejlemærkerne er fordelt i fire strategiske overskrifter: Bind Roskilde sammen, Byg by, Byg levende og Byg bæredygtigt.
  Forvaltningen og projektudvikler har siden arbejdet intensivt med at videreudvikle og detaljere projektet for at indfri alle pejlemærkerne. Arbejdet er forløbet i to parallelle spor:
  - Det planfaglige spor: Bearbejdning og konkretisering af projektet, der vil danne et præcist grundlag for udarbejdelse af en lokalplan for området

  - Forhandlingssporet: Forhandlinger med grundejere om vilkår for realisering af projektet, der vil danne grundlag for endelige aftaler imellem grundejere, Roskilde Kommune og projektudvikler
  I det planfaglige spor er det lykkedes at nå til enighed og finde løsninger på stort set alle punkter. Dog er der endnu enkelte punkter, som ikke er faldet helt på plads, og forvaltningen og projektudvikler er ikke nået til enighed om byggeriets samlede omfang. Hvor forvaltningen ønsker at fastholde vinderforslagets skala og de oprindelige bygningshøjder og byrumsnetværk med 84.500 etagemeter som resultat, så ønsker projektudvikler at fastholde de oprindelige 91.500 etagemeter ved at øge bygningshøjden og tætheden. Derudover drøftes parkeringsløsningen stadig mellem forvaltningen og projektudvikler.
  Der er derfor brug for en politisk beslutning om rammerne for lokalplanarbejdet. Forvaltningens forslag til ramme for udarbejdelse af lokalplanen fremgår af det vedlagte bilag.
  Sideløbende med konkretiseringen af projektet har forvaltningen og projektudvikler været igennem et længere forhandlingsforløb med de nuværende grundejere DSB og Banedanmark om betingelserne for overtagelse af jorden og mulighederne for realiseringen af projektet. Det har hidtil ikke været muligt at nå til enighed i forhandlingerne. (Der henvises til lukket sag på dagsordenen.)
  Forvaltningen finder det afgørende, at forhandlingerne mellem parterne afsluttes, inden der udarbejdes et endeligt lokalplanforslag, da ejerforholdene naturligvis er afgørende for, hvorvidt byggeriet kan realiseres. Forvaltningen indstiller derfor, at der træffes politisk beslutning om at fokusere på forhandlingerne med grundejerne, og dermed ikke arbejdes videre med udvikling og lokalplanlægning af projektet, før der er en aftale på plads, som sikrer, at det samlede projekt inklusiv underføringen kan realiseres.
  Når der er indgået endelig aftale med grundejerne om køb af Ny Østergade-arealet og i forlængelse heraf udarbejdet udbygningsaftale med projektudvikleren som grundejer, kan lokalplanarbejdet færdiggøres.
  Resultatet af forhandlingerne og de endelige rammer for udarbejdelsen af en lokalplan vil blive forelagt til politisk beslutning inden færdiggørelsen af plangrundlaget for den ny bydel ved Ny Østergade.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Der er i den strategiske anlægsplan afsat i alt 60 mio. kr. i 2022 og 2023. Når aftalen med grundejerne er på plads og arbejdet med færdiggørelse af lokalplan og vvm igangsættes, vil det være hensigtsmæssigt at frigive 1 mio. kr. til indledende projektering af underføringen. Omkostninger til projektering og anlæg af underføringen deles med udvikler. Der vil på et senere tidspunkt blive fremlagt en sag herom.

  Økonomiudvalget, 06-06-2018, pkt. 234

  Udsat.

  Supplerende sagsfremstilling

  Vedhæftet er 2 supplerende bilag vedrørende parkeringsløsning og cykelparkering.

  Økonomiudvalget, 13-06-2018, pkt. 252

  Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget ønsker i det videre arbejde, at der arbejdes hen imod større sikkerhed for etablering af almene boliger, tilstrækkelig parkering, og gerne flere p-pladser samt sikkerhed for trafikløsninger. Sagen forelægges igen når aftale med staten foreligger.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke anbefale og bemærker følgende: "De indstillede ændringer kan ikke tiltrædes. Kort sagt er vi imod de skitserede ændringer i etape-opdeling og rækkefølge.
  Hovedårsagerne hertil er:
  1. Vi er imod at der sker udskydelse af baneunderføring til en fjernere og mere usikker fremtid.
  2. Vi er imod at der sker fysisk og tidsmæssig adskillelse af de almene boliger og øvrige boligformer. Tværtimod ønsker vi integration af boligformerne på linje med, hvad der er praktiseret i andre nyere planer. Det noteres i øvrigt at de almene boliger med denne opdeling alle er skubbet tidsmæssigt til en senere og mere usikker etape.
  3. Vi er imod, at antallet af P-pladser er reduceret, ikke blot absolut, men også relativt, til en norm under de generelle anbefalinger.
  Herudover henvises til EL's tidligere bemærkninger til de planmæssige aspekter af Ny Østergade-sagen."
  Fraværende: Lars Lindskov, Bent Jørgensen.

 • Pkt. 253 Analyse af muligheder for konkurrenceudsættelse

  Referater_fra_behandling_af_evt._konkurenceudsaettelse_i_HMU_og_lokale_MED-udvalg_majjuni_2018.pdf HMU_den_7._juni_2018_-_medarbejdersidens_kommentarer_til_rapporten_vedr._evt._konkurrenceudsaettelse.pdf Analyse_for_konkurrenceudsaettelse_af_7_omraader.pdf

  Pkt. 253

  Analyse af muligheder for konkurrenceudsættelse

  Sagsnr. 233063 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget forelægges de udarbejdede analyser af muligheder for konkurrenceudsættelse af 7 områder til drøftelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at den vedlagte analyse drøftes og oversendes til videre behandling i forbindelse med budget 2019-2022.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Der blev i overensstemmelse med budgetforliget for 2018-2021 udarbejdet et konkurrenceudsættelseskatalog, der blev præsenteret på ØU/direktions-seminaret. Kataloget viser muligheder for konkurrenceudsættelse på de forskellige serviceområder. Byrådet besluttede på mødet 28. februar 2018 pkt. 141, at forvaltningen skulle arbejde videre med nærmere analyser af syv udvalgte områder.
  I forlængelse heraf har forvaltningen analyseret muligheden for konkurrenceudsættelse indenfor følgende områder: psykologer, genoptræning, jobcenter, betjentfunktion, rådgivning, løn- og bogholderi og IT.
  Af sammenfatningen fremgår, at det kan anbefales at arbejde videre med konkurrenceudsættelse indenfor nærmere definerede afgrænsninger af områderne psykologer, jobcenter, rådgivning og IT.
  Ved beslutning om konkurrenceudsætte vil der blive udarbejdet en præcis tidsplan og rækkefølgeplan for de områder, som udvælges, da det kun er muligt at gennemføre et begrænset antal konkurrenceudsættelser på én gang af ressourcemæssige hensyn i forvaltningen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 13-06-2018, pkt. 253

  Økonomiudvalget var enigt i at analysen oversendes til Budgetforhandlingerne.
  Mogens Hallager (C) ønsker at alle områder konkurrenceudsættes, samt at der kigges på flere områder for konkurrenceudsættelse.
  Henrik Stougaard (Ø) bemærker at der bruges (for) mange ressourcer i forvaltningen på dette analyse arbejde i forhold til, hvad der kommer ud af det. Det foreslås, at det bliver stoppet, også på baggrund af en overordnet holdning om at udlicitering er en blindgyde for kommunal service.
  Fraværende: Lars Lindskov, Bent Jørgensen.

 • Pkt. 254 Ejerstrategi for VEKS

  Veks_-_faelles_ejerstrategi_-_til_godkendelse_i_kommunalbestyrelserne.pdf

  Pkt. 254

  Ejerstrategi for VEKS

  Sagsnr. 239236 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er udarbejdet forslag til fælles ejerstrategi for VEKS med henblik på godkendelse i ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at fælles ejerstrategi for VEKS godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog 31. maj 2017 Strategi for Roskilde Kommunes medejerskab af VEKS I/S. Herudover besluttede byrådet, at der skulle rettes henvendelse til VEKS og de øvrige ejerkommuner i VEKS med forslag om at udarbejde en fælles ejerstrategi for ejerskabet af VEKS.
  Med baggrund i denne henvendelse tog VEKS’s formand initiativ til et fællesmøde med VEKS’ bestyrelse og ejere den 1. december 2017. Fællesmødet dannede baggrund for en beslutning i VEKS’ bestyrelse den 15. december 2017 om nedsættelse af en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra ejerkommunernes administration samt VEKS’ direktion som sekretærfunktion. Fra Roskilde Kommune har direktøren for By, Miljø og Kultur og chefkonsulent fra selskabsteamet deltaget i arbejdsgruppen.
  Ejerstrategien beskriver følgende elementer:
  - Formål med ejerstrategien
  - Mål for virksomheden
  - Samarbejdet mellem VEKS og selskabets ejerkommuner
  - Ejernes forventninger til VEKS
  - Bestyrelsen
  Embedsmandsudvalget
  - Igangsætning af større strategiske tiltag eller ændringer
  - Borgmestermøder
  - Samarbejdet mellem VEKS og distributionsselskaberne
  - Grønne målsætninger
  En enig arbejdsgruppes oplæg til en ejerstrategi for VEKS blev præsenteret for og godkendt af VEKS’ bestyrelse den 26. april 2018. Ved fremlæggelsen af oplægget for VEKS’ bestyrelse blev det fra VEKS’ administration understreget, at der nogle steder i oplægget var anvendt brede vendinger for at kunne dække alle 12 kommuners ønsker.
  VEKS’ næstformand, Henrik Rasmussen opfordrede derfor til, at når ejerstrategien efterfølgende skulle behandles i de enkelte kommuner, blev det respekteret, at det kunne være svært at få et fælles dokument, hvis der skulle varetages særinteresser.
  Den videre proces er nu, at udkastet til ejerstrategi forelægges til godkendelse i alle VEKS’ ejerkommuner. Hvis alle VEKS’ ejerkommuner har mulighed for politisk at behandle oplægget til ejerstrategi inden den 31. august 2018, vil ejerstrategien kunne fremlægges for VEKS’ bestyrelse den 28. september 2018. Hvis dette ikke er muligt, vil præsentationen af ejerstrategien ske i forbindelse med VEKS’ bestyrelsesmøde den 14. december 2018.
  Det er vurderingen, at det foreliggende udkast til ejerstrategi, såfremt det godkendes i samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser, vil bidrage til, at driften og udviklingen af VEKS’s virksomhed vil ske i størst mulig overensstemmelse med ejerkommunernes interesser.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 13-06-2018, pkt. 254

  Anbefales.
  Fraværende: Lars Lindskov, Bent Jørgensen

 • Pkt. 255 Resultater i Roskilde 2018

  Oplistning_af_Resultater_i_Roskilde_2018.pdf Notat_vedr._Resultater_i_Roskilde_2018.pdf Forslag_til_Resultater_i_Roskilde_2018.pdf

  Pkt. 255

  Resultater i Roskilde 2018

  Sagsnr. 239364 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Resultater i Roskilde er resultater, kommunen opnår med sin indsats indenfor serviceområderne. Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til mål og resultatkrav. Sagen behandles i fagudvalgene forud for økonomiudvalgsmødet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Økonomiudvalget godkender forslag til Resultater i Roskilde på udvalgets område, herunder at resultatkravene for målene ”Sygefravær” og ”Ventetid på telefonkontakt” ændres, og
  2. Økonomiudvalget godkender forvaltningens samlede forslag til Resultater i Roskilde.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Resultater i Roskilde beskriver hvad Roskilde Kommune gerne vil måles på, og hvordan det rent faktisk går med de mål, der er opstillet. Borgere i Roskilde Kommune eller borgere, der overvejer at flytte til kommunen, kan dermed følge med i, hvordan Roskilde Kommune klarer sig på forskellige parametre. Derudover skal målene være med til at skabe fokus på resultater og på den måde give et afsæt for løbende forbedringer på kommunens serviceområder. Målene findes og opdateres løbende på Roskilde Kommunes hjemmeside.
  Resultater i Roskilde blev senest behandlet af byrådet i august 2017, og der sker fortsat opfølgning en gang årligt. Behandlingen omfatter beslutning om statusfarve på resultaterne i forhold til målopfyldelse (rød, gul, grøn) samt eventuelle ændringer af resultatkrav.
  Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til Resultater i Roskilde i form af mål og resultatkrav, som det fremgår af bilag. Der er følgende forslag til ændringer på Økonomiudvalgets område:

  1. Resultatkravet for målet omkring ”Sygefravær” ændres fra ”Det gennemsnitlige sygefravær i Roskilde Kommune skal vise faldende tendens.” til ”Det gennemsnitlige sygefravær i Roskilde Kommune skal falde fra 5,5 % til 5,0 %. (jf. beslutning på ØU d. 23. maj 2018 pkt. 207)”
  1. Resultatkravet for målet omkring ”Ventetid på telefonkontakt” ændres til to selvstændige resultatkrav. Det oprindelige resultatkrav ændres fra ”Den gennemsnitlige ventetid for at tale med en person i Informationscenteret skal være under 2 minutter. 90% af alle opkald til direkte numre skal besvares.” til henholdsvis ”Den gennemsnitlige ventetid for at tale med en person i Informationscenteret skal være under 2 minutter.” og ”90 % af opkald til kommunens hovednummer skal besvares.”

  På Økonomiudvalgets område indgår følgende mål i forslaget:
  - Kommunens likviditet
  - Kommunens langfristede gæld
  - Antal tilsynssager, heraf medhold til kommunen
  - Medarbejdertilfredshed
  - Sygefravær
  - Personaleomsætning
  - Ventetid på telefonkontakt
  - Ventetid til personlig betjening i Borgerservice
  Af bilag fremgår de aktuelle resultater i forhold til mål og resultatkrav indenfor Økonomiudvalgets område såvel som øvrige områder.
  Sagen behandles i fagudvalgene forud for Økonomiudvalgsmødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-06-2018, pkt. 84

  Anbefales.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-06-2018, pkt. 79

  Anbefales.
  Udvalget ønsker til næste udvalgsmøde i august et forslag til mål om sagsbehandlingstiderne på voksensocialområdet i Roskilde Kommune.
  Gitte Simoni (O) ønsker til næste udvalgsmøde i august et forslag om mål om fremmødeprocenten på Sprogcentret CLAVIS.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-06-2018, pkt. 112

  Anbefales
  Fraværende: Lars-Christian Brask

  Klima- og Miljøudvalget, 12-06-2018, pkt. 91

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 12-06-2018, pkt. 77

  Anbefales.

  Skole- og Børneudvalget, 12-06-2018, pkt. 75

  Anbefales. Udvalget præciserer, at ændring ved resultatkrav for målet til ventetid til daginstitutionsplads ikke ændrer reglerne for tildeling af pladser om, at af de tre tilbud forældre får til dagtilbud skal mindst de to være indenfor eget pasningsdistrikt.
  Jeppe Trolle (B) tager forbehold i forhold til resultatkrav vedrørende elevfravær.
  Jeppe Trolle (B), Tina Boel (F) og Henrik Stougaard (Ø) tager forbehold i forhold til resultatkrav vedr. afgangskarakterer.

  Økonomiudvalget, 13-06-2018, pkt. 255

  Anbefales.
  Jeppe Trolle tager forbehold for elevfravær.
  Forbehold fra Skole- og Børneudvalget opretholdes.
  Fraværende: Lars Lindskov, Bent Jørgensen

 • Pkt. 256 Revideret indkøbs- og udbudspolitik

  Udkast_til_revideret_indkoebs-_og_udbudspolitik.pdf

  Pkt. 256

  Revideret indkøbs- og udbudspolitik

  Sagsnr. 307026 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  På Økonomiudvalgets møde den 26. januar 2018, pkt. 30, blev forvaltningen anmodet om en revidering af kommunens indkøbs- og udbudspolitik. Miljømærkerne sikrer bl.a. at de varer, der købes med miljømærke, ikke indeholder microplast.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkast til revideret indkøbs- og udbudspolitik godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med budgetforlig 2017 blev der aftalt en målsætning om, at andelen af økologiske madvarer i kommunens madindkøb skulle hæves til 90 % i 2025. Økologiprocenten for hele kommunen er på nuværende tidspunkt 65 %. Markedet for økologiske produkter udvikler sig meget i disse år, og det er meget vanskeligt præcist at forudsige de økonomiske konsekvenser med en målsætning på 90 %. Med udgangspunkt i markedet, som det ser ud i dag, må det dog forventes, at det vil medføre øgede omkostninger til indkøb af fødevarer - særligt til indkøb af økologisk kød, som er væsentlig dyrere end indkøb af konventionelt kød. Forvaltningen arbejder videre med implementering af økologiske fødevarer og vil sammen med den årlige forelæggelse af udbudsplan og aktuel indkøbs- og udbudspolitik orientere om status. Målsætningen på 90 % er indarbejdet i indkøbs- og udbudspolitikken.
  Indenfor byggeri har Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA), der tæller flere store aktører fra både offentlige enheder og entreprenører, herunder bl.a. Københavns Kommune og Aarhus Kommune, på bygherresiden etableret Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar. De krav og klausuler, FBSA har formuleret, er som minimum stort set identiske med kommunens hidtidige krav, og ved at anvende disse bliver klausulerne mere genkendelige for aktørerne i branchen og derved mindre administrativt byrdefulde for entreprenørerne. Ved brug af charteret i kommunens indkøb sikres, at mål nr. 12 om ansvarligt forbrug og produktion fra FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling bliver understøttet.
  Med brugen af FBSA charteret i forhold til ILO-konvention nr. 94, der skal sikre gode løn- og ansættelsesvilkår, vil der ske en lettere sproglig forenkling og et par enkelte udvidelser i forhold til den nuværende formulering. Som noget nyt skal entreprenøren proaktivt dokumentere efterlevelsen af arbejdsklausulen ved udfyldelse af et særskilt bilag. Herudover tilføjes, at tilbageholdt vederlag for overtrædelse af klausulen også kan anvendes til at tilgodese krav for overtrædelse af overenskomst fastslået ved fagretslig kendelse eller forlig, hvis entreprenøren eller underentreprenører har tiltrådt overenskomst og ikke har overholdt sine forpligtelser heri. Og endeligt bliver det som noget nyt bodsbelagt at overtræde arbejdsklausulen. Fristen for udlevering af dokumentation ændres fra 5 til 10 arbejdsdage og bliver dermed i overensstemmelse med den generelle praksis for arbejdsklausuler hos offentlige bygherrer. Det anbefales, at kommunen fremover tilslutter sig og anvender de krav, der er udarbejdet i FBSA med bistand fra advokatfirmaerne Bech-Bruun og Horten. Også dette er indarbejdet i det reviderede forslag til indkøbs- og udbudspolitik.
  Den nye udbudslov giver forbedret mulighed for, at ordregiver kan stille krav om miljømærker som fx Svanen og EU-blomsten i sine udbud. Det er derfor tilføjet, at kommunen i videst muligt omfang skal stille krav om miljømærker ved anskaffelse af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver.
  En bred kreds af partier i Folketinget har besluttet, at reglerne for afgivelse af kontrolbud skal revideres. Det er bl.a. aftalt, at der hvert andet år skal ske opfølgning til byrådet på de kontrolbud, som kommunen selv vinder. Formålet med opfølgning er at kontrollere, at der er overensstemmelse mellem kontrolbuddet og det leverede omkostnings- og kvalitetsniveau. Dette fremgår nu af politikken.
  I det vedlagte udkast til revideret indkøbs- og udbudspolitik er forslag til ændringer markeret med rødt. Derudover er der sket mindre redaktionelle ændringer i teksten.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Økonomiudvalget, 13-06-2018, pkt. 256

  Udsat.
  Fraværende: Lars Lindskov, Bent Jørgensen

 • Pkt. 257 Organisering af Ældrerådsvalget

  Pkt. 257

  Organisering af ældrerådsvalget

  Sagsnr. 287067 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sag om drøftelse af opgradering af ældrerådsvalget og flytning af valgsted Æblehaven.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. spørgsmålet om at opgradere ældrerådsvalget drøftes,
  2. flytning af afstemningssted Æblehaven drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede den 18. april 2018, at der skal fremlægges en sag om opgradering af ældrerådsvalget. Ved kommunalvalget i 2017 var der for første gang fremmødevalg ved ældrerådsvalget, og Sundheds- og Omsorgsudvalget har efterfølgende indstillet, at ældrerådsvalget fremover bør afholdes som et fremmødevalg, og at afviklingen af ældrerådsvalget kommer på niveau med kommunal- og regionsrådsvalget, som afholdes samtidig. I 2013 blev ældrerådsvalg afholdt som brevstemmevalg, hvor brevstemmer tillige kunne afleveres ved valgbordet på valgdagen.
  Der vælges 13 medlemmer til Ældrerådet i Roskilde. I 2017 opstillede 18 kandidater. Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvor mange man vil udpege til Ældrerådet. Der skal minimum være 5.
  Ældrerådsvalget i 2017 kostede ca. 375.000 kr. Der blev i 2017 indkøbt 14 særlige stemmebokse til formålet til 67.000 kr. Disse stemmebokse består af et rundt modul med 4 stemmepladser. Der deltog 52 tilforordnede samt 19 administrative medarbejdere. Tilbagemeldingen fra valgstederne var, at bemandingen af ældrerådsvalget flere steder var i underkanten, og at der fremover er behov for mere personale til ældrerådsvalget.
  Såfremt ældrerådsvalget skal afvikles på niveau med kommunal- og regionsrådsvalg, herunder elektronisk valgliste og gode stemmebokse, har det følgende konsekvenser:
  - Indkøb af 33 nye stemmebokse af samme kvalitet som ved øvrige valg: 250.000 kr. (1 stemmeboks ved under 500 vælgere, 2 stemmebokse ved 500-1500, 3 stemmebokse ved over 1500)
  - Diæter til 72 tilforordnede og 38 administrative medarbejdere: 154.000 kr.
  - Forplejning 110 stk.: 50.000 kr.
  - Leasing/indkøb af 40 pc’ere og køb af 20 håndscannere til elektronisk valgliste: 150.000 kr.
  - Licenser til valgsystem hos KMD: 156.000 kr. (Papirvalgliste ca. 80.000 kr.)
  - Trykning af stemmesedler: 32.000 kr.
  - Opsætning, udkørsel og andre ordinære udgifter: ca. 100 - 150.000 kr.
  Samlede udgifter ved et ældrerådsvalg på samme niveau som kommunal- og regionsrådsvalg udgør således 900 - 950.000 kr. Det bemærkes, at der kommer ny IT leverandør ved næste kommunalvalg, i stedet for KMD, så de præcise priser kendes endnu ikke. Sammenlignet hermed kostede et brevstemmevalg for ældrerådet i 2013 300.000 kr.
  Der vil til heldagsvagter skulle udpeges 70 tilforordnede og 38 administrative medarbejdere til afvikling af Ældrerådsvalget alene.
  Såfremt ældrerådsvalget skal gennemføres som et fremmødevalg på samme niveau som kommunalvalget kan det give pladsproblemer på følgende valgsteder:
  - Biblioteket. Det er ikke muligt at være i samme lokale som kommunalvalget. Det er uklart, om der er mulighed for at være i andre lokaler efter ombygningen af indgangspartiet.
  - Hedegårdene Skole. Ældrerådsvalget kan ikke være i samme lokale som kommunalvalget. Der er mulighed for at være i et musiklokale ved siden af.
  - Vindinge Skole. Her var ældrerådsvalget i skolens bibliotek i 2017. Der er ikke mulighed for stemmebokse, kun en skærmvæg.
  - Æblehaven. Ældrerådsvalget kan ikke afholdes i Æblehaven, hvis der skal opgraderes til nye stemmebokse, som fylder mere. Der er allerede alvorlige pladsproblemer med øvrige stemmebokse.
  - Vor Frue. Sløjdlokalet blev benyttet til ældrerådsvalget i 2017. Der kan ikke være stemmebokse i dette lokale.
  - På Gadstrup Skole er der ikke plads til Ældrerådsvalget, hvis der skal være flere stemmebokse. I stedet kan peges på Ramsø Hallen.

  Afstemningssted Æblehaven.

  Økonomiudvalget besluttede den 18. april 2018, at evt. flytning af valgsted Æblehaven udsættes til en sag, der forelægges Økonomiudvalget om håndtering af fremmødevalg ved ældrerådsvalget. Udvalget besluttede samtidig, at valgsted Sct. Jørgen flyttes til Katedralskolen.
  Katedralskolen ligger i afstemningsområde Æblehaven. Økonomi- og Indenrigsministeriet har oplyst, at et afstemningssted skal ligge inden for eget afstemningsområde. Forvaltningen indstiller derfor, at Sct. Jørgens Skole fastholdes som afstemningssted, da der ikke er problemer med dette afstemningssted. Det giver således kun mening at flytte fra Sct. Jørgens Skole, hvis dette sker i forbindelse med en sammenlægning af flere valgsteder i Roskilde Hallerne.
  Med hensyn til afstemningssted Æblehaven gør forvaltningen opmærksom på, at der som nævnt er meget alvorlige pladsproblemer, og at Katedralskolen vil være et udmærket alternativ med sin beliggenhed tæt på boligområdet Æblehaven.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Hvis ældrerådsvalget opgraderes til et fremmødevalg med samme standard som et kommunalvalg, skal der hvert 4. år afsættes ekstra budget hertil sammen med kommunalvalget.

  Økonomiudvalget, 13-06-2018, pkt. 257

  Ad 1: "at": drøftet. Der laves en justeret version af fremmødevalg til ældrerådet som forelægges politisk.
  Ad 2. "at": Æblehavens valgsted bibeholdes til det kommende folketingsvalg. Sct. Jørgen valgsted fastholdes.
  Fraværende: Lars Lindskov, Bent Jørgensen.

 • Pkt. 258 Kommunalisering af Vindinge Børnehus

  ansoegning_om_nednormering_af_Vindinge_Boernehus.pdf

  Pkt. 258

  Kommunalisering af Vindinge Børnehus

  Sagsnr. 303307 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med at Vindinge Børnehus bliver en kommunal institution, ønsker bestyrelsen for den selvejende institution at overdrage ejendommen til Roskilde Kommune. Formålet med anvendelsen af institutionens formue ved institutionens nedlæggelse skal godkendes af byrådet i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. driftsoverenskomsten med Vindinge Børnehus opsiges pr. 1. august 2018,
  2. Roskilde Kommune overtager ejendommen, Stærkendevej 15, matrikel nr. 26ao, Vindinge by, Vindinge, for 0 kr. pr. 1.august 2018,
  3. forvaltningen bemyndiges til at underskrive gavedokument som gavemodtager på de anførte vilkår,
  4. byrådet godkender formålet med at anvende institutionens formue til videre dagtilbudsdrift ifølge vedtægterne for institutionen, § 10, og
  5. ansøgning om nednormering af Vindinge Børnehus behandles inden udgangen af 2018.

  Beslutningskompetence

  Ad 1. 2. og 3. Økonomiudvalget
  Ad 4. Byrådet
  Ad 5. Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte den 18. april 2018, at den selvejende institution Vindinge Børnehus bliver kommunal. Bestyrelsen for Vindinge Børnehus ønsker i den forbindelse at overdrage ejendommen og alle aktiver til Roskilde Kommune. Driftsoverenskomsten med Vindinge Børnehus opsiges på denne baggrund pr. 1. august 2018.
  Forvaltningen har på vegne af bestyrelsen ansøgt Civilstyrelsen om at godkende opløsningen af den selvejende institution og overdragelsen af dens formue og aktiver, herunder ejendommen Stærkendevej 15, matrikel nr. 26ao, Vindinge by, Vindinge til Roskilde Kommune. Ejendommen overdrages den 1. august 2018 til Roskilde Kommune som en gave for 0 kr. Kommunen overtager ejendommen med de eksisterende rettigheder, byrder og forpligtelser. Ejendommen overdrages ubehæftet, og har en ejendomsværdi på 4.600.000 kr. Kommunen afholder alle udgifter i forbindelse med overtagelsen og handlen.
  Ifølge § 10 i vedtægterne for Vindinge Børnehus skal institutionens formue ved institutionens nedlæggelse anvendes til et tilsvarende socialt formål inden for børneområdet. Formålet skal vedtages af bestyrelsen og godkendes af Byrådet. Bestyrelsen for Vindinge Børnehus anser formålet som opfyldt, idet kommunen overtager ejendommen for at drive den videre som kommunal daginstitution.
  Bestyrelsen for Vindinge Børnehus har ansøgt om nednormering af antal børnehavepladser. Ansøgningen fremgår af bilag. Vindinge Børnehus er normeret til 39 vuggestuepladser og 125 børnehavepladser og søger om ændring til 44 vuggestuepladser og 78 børnehavepladser. Forvaltningen foreslår, at behandling af ansøgningen udskydes til ultimo 2018, hvor der er foretaget en nærmere gennemgang af organiseringen af det pædagogiske arbejde og de fysiske rammers betydning for normeringen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. De årlige driftsudgifter til institutionen vil være uændrede.
  Der vil være engangsudgifter forbundet med overdragelse af ejendommen til eksempelvis tinglysning af skøde. Disse afholdes inden for udvalgets ramme.
  Vindinge Børnehus har fra Roskilde Kommune i 2014 modtaget lån på 4.155.640,78 kr. som i henhold til driftsoverenskomsten er sikret ved gældsbrev og som nedskrives årligt. Restgælden på dette lån er pr. 1. januar 2018 3.740.077 kr. Ved overdragelse af ejendommen vederlagsfrit betragtes gældsbrevet som indfriet.
  Roskilde Kommune tilføres en ejendom med en samlet værdi vurderet til 4.600.000 kr. i 2017. Ejendommens markedsværdi kendes ikke. Der er ikke gæld i ejendommen. Bygningens samlede tilstand er ved det seneste bygningssyn i september 2017 vurderet til 2, hvor der er og forestår en del almindelige vedligeholdelsesopgaver.

  Skole- og Børneudvalget, 12-06-2018, pkt. 73

  Ad 1-3: Anbefales
  Ad 4: Anbefales
  ad 5: Godkendt
  Fraværende: Gitte Simoni (O) på grund af inhabilitet

  Økonomiudvalget, 13-06-2018, pkt. 258

  Ad 1.-3. "at" godkendt.
  Ad 4. "at": Anbefales.
  Fraværende: Lars Lindskov, Bent Jørgensen

 • Pkt. 259 Ophævelse af fredning af Tjæreby Hede, der ligger i Roskilde Lufthavn

  Kortbilag_-_Tjaereby_Lyng.pdf Notat_-_genskabelse_af_Tjaereby_Lyng.pdf

  Pkt. 259

  Ophævelse af fredning af Tjæreby Hede, der ligger i Roskilde Lufthavn

  Sagsnr. 302943 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Københavns Lufthavne CPH har anmodet Roskilde Kommune om, at rejse fredningssag om ophævelse af fredningen af Tjæreby Hede, der ligger inden for lufthavnens arealer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune beslutter ikke at rejse sag om affredning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Københavns Lufthavne CPH har anmodet Roskilde Kommune om at fredningen af et 1,2 ha stort areal kaldet Tjæreby Lyng i lufthavnen ophæves. Tjæreby Lyng er deklarationsfredet i 1921 med det formål at bevare lyngtæppet. Ifølge fredningen skal arealet henligge som hede og plantage, og det må ikke oppløjes eller bearbejdes til agerbrug.
  Det er CPH´s opfattelse, at arealets kendetegn, der i sin tid begrundede fredningen, ikke eksisterer længere. Endvidere at deklarationens bestemmelser er i modstrid med, at arealet er udlagt til lufthavnsformål.
  En ophævelse af fredningen kan kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger i naturbeskyttelsesloven §§ 36-44. En fredningssag kan rejses af miljø- og fødevareministeren, kommunalbestyrelsen eller Danmarks Naturfredningsforening.
  Forvaltningen har undersøgt området sammen med en rådgiver og konstateret, at det er tilgroet med træer. Tilgroningen er sket, fordi området ikke har været vedligeholdt, og skiftende plejemyndigheder har gennem årene ikke prioriteret at pleje området. Kommunen kan gennemføre plejeforanstaltninger på fredede, ikke statsejede arealer, når dette tjener til opnåelse af formålet med fredninger. Roskilde Kommune kan som plejemyndighed gennemføre pleje af arealet med ejers samtykke eller efter tilladelse fra Fredningsnævnet.
  Til trods for at området i dag er helt tilgroet, findes der stadig rester af hedevegetation, dog ikke hedelyng, men jordbunden består af hedetørv. Der findes givetvis frø af hedelyng, som vil kunne spire, hvis træerne bliver ryddet, og der kommer mere lys til jordbunden. Der findes ikke andre områder i Roskilde Kommune med naturtypen hede og heller ikke områder, som har potentiale for at udvikle sig til hede. Det er således en helt unik naturtype, som er forsvundet fra kommunen ved tilgroningen.
  Ophævelse af en fredning kan kun ske i helt særlige tilfælde, og det vil efter forvaltningens vurdering bl.a. forudsætte, at formålet med fredningen er gået tabt. Idet Tjæreby Lyng vurderes at kunne genskabes med forekomst af hedelyng, finder forvaltningen ikke, at der er grundlag for en affredning. Endvidere er fredning af arealet heller ikke uforeneligt med, at det ligger i lufthavnen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 12-06-2018, pkt. 86

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 13-06-2018, pkt. 259

  Anbefales.
  Fraværende: Lars Lindskov, Bent Jørgensen

 • Pkt. 260 Ændring af kommissoriet for Klimarådet samt udpegelser

  Pkt. 260

  Ændring af kommissoriet for Klimarådet samt udpegelser

  Sagsnr. 302938 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til ændring i kommissoriet for Klimarådet og to yderligere udpegelser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Den foreslåede ændring i kommissoriet vedr. medlemmer af rådet godkendes.
  2. Der udpeges de foreslåede to lokale borgere med ekspertviden indenfor klimaområdet til rådet, under forudsætning af byrådets godkendelse af indstillingens punkt 1.

  Beslutningskompetence

  Indstillingens punkt 1: Byrådet
  Indstillingens punkt 2: Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 31. marts 2018, punkt 184, kommissorium for Klimarådet i Roskilde Kommune, herunder at CONCITO og Det Nationale Klimaråd tilbydes en plads i Klimarådet. Udpegelserne jf. kommissoriet lyder:
  ”Udpeget for den 4-årige periode 2018-21:
  - 3 faglige ressourcepersoner fra lokale uddannelses- og forskningsinstitutioner (Risø DTU, RUC, AU/DMU). Disse skal sikre, at den nyeste viden indgår i sparring og netværk. De nævnte institutioner udpeger selv hver deres repræsentant.
  - 2 repræsentanter for erhvervsorganisationer (DI, LO). Disse skal fungere som kontaktled og idéskabere til henholdsvis green tech/energivirksomheder, forsyningsselskaber samt medarbejdere i brancher med relation til klima og energi. DI og LO udpeger hver en repræsentant.
  - 2 repræsentanter fra grønne organisationer (CONCITO og Det Nationale Klimaråd). De to organisationer udpeger selv hver en repræsentant.
  - Byrådet udpeger fra de politiske baglande 3 lokale aktører med stor faglig ekspertise og netværk indenfor klima og energi.
  - Formanden og næstformanden for Klima- og Miljøudvalget er medlem af rådet, og herudover udpeger byrådet yderligere 2 medlemmer af Klima- og Miljøudvalget til rådet med henblik på en tæt relation mellem udvalget og rådet. Byrådet udpeger formanden for rådet blandt medlemmerne fra Klima- og Miljøudvalget.”
  CONCITO og Det Nationale Klimaråd har imidlertid meldt tilbage, at de ikke har mulighed for at lade sig repræsentere i Roskilde Kommunes Klimaråd.
  Formanden for Klima- og Miljøudvalget og formanden for Klimarådet foreslår på den baggrund en alternativ løsning i forhold til at få flere klimaeksperter i rådet. Det foreslås, at punkt 3 i kommissoriet jf. ovenfor ændres til:
  ”2 lokale borgere i kommunen med ekspertviden på klimaområdet, som udpeges af Klima- og Miljøudvalget.”
  Der er vedhæftet et lukket bilag med forslag til to konkrete personer, som foreslås udpeget. Bilaget kan åbnes, hvis indstillingen godkendes i byrådet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 12-06-2018, pkt. 87

  Ad 1.: Anbefales.
  Ad 2.: Godkendt.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

  Økonomiudvalget, 13-06-2018, pkt. 260

  Anbefales.
  Fraværende: Lars Lindskov, Bent Jørgensen

 • Pkt. 261 Forslag til lokalplan 656 for Viby bymidte (til høring)

  Forslag_til_Lokalplan_656_for_Viby_bymidte.pdf Hoeringssvar_Aeldreraadet.pdf

  Pkt. 261

  Forslag til lokalplan 656 for Viby bymidte (til høring)

  Sagsnr. 288651 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet ønsker at skabe et attraktivt centrum I Viby bymidte, som skal skabe liv og aktivitet ved at koncentrere så mange aktive byfunktioner som muligt I byens centrum.
  Lokalplanen skal danne grundlag for etablering af et nyt biblioteks- og kulturhus, offentlige grønne byrum, almene familie- og ældreegnede boliger og bofællesskaber samt dagligvare- og udvalgsbutikker.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegationen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 656 for Viby bymidte godkendes til offentlig høring fra den 29. juni til 7. september 2018, og
  2. der afholdes borgermøde den 22. august 2018 på Viby Bibliotek.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget har på mødet den 8. februar 2018, punkt 18, godkendt et 11-punktsprogram for udarbejdelse af lokalplan 656 for Viby bymidte. Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet vedlagte forslag til lokalplan.
  Det overordnede formål med lokalplanen er at skabe et attraktivt centrum i byen ved at koncentrere så mange aktive byfunktioner som muligt i området omkring Torvet og Cosmosgrunden. En attraktiv og livlig bymidte skal ved at styrke og støtte bylivet trække nye beboere til og skabe sammenhæng og synergi med det store byudviklingsområde på Skousbo.
  Lokalplanen skal danne grundlag for etablering af et nyt biblioteks- og kulturhus på Cosmoshallens og det gamle mejeris nuværende placering. I tilknytning til biblioteks- og kulturhuset skal der etableres et udeareal, som kan anvendes af publikum og fungere som byplads. Derudover skal lokalplanen muliggøre etablering af boliger og butikker på ejendommen Tofthøjvej 10 samt værksteder, restaurant, beboerhus el. lign.
  Søndergade 13 (nuværende Kulturcosmos) bevares og indrettes til bolig eller erhverv, herunder iværksætterhus/kontorfællesskaber. Søndergade 15 kan nedrives og ny boligbebyggelse opføres med respekt for Søndergades profil og karakter. På den sydligste del af Cosmosarealet bygges familieboliger. Biblioteksgrunden bebygges med ældreegnede boliger og seniorfællesskaber. Alle boliger opføres som almennyttige. Endelig muliggør lokalplanen en renovering af Tofthøjvej med opstramning og ny beplantning af vejen.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering. Den konstaterede jordforurening vil blive kortlagt og behandlet forud for opførelse af ny bebyggelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-06-2018, pkt. 105

  Der forelå høringssvar fra Ældrerådet i forbindelse med sagens behandling. Dette tilknyttes referatet.
  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

  Økonomiudvalget, 13-06-2018, pkt. 261

  Anbefales, idet gennembrud af Toftehøjvej tages ud.
  Jette Tjørnelund (V) tager forbehold for parkering
  Henrik Stougaard (Ø) tager forbehold for bygningshøjder.
  Fraværende: Lars Lindskov, Bent Jørgensen

 • Pkt. 262 Forslag til lokalplan 667 og kommuneplantillæg 5 for Roskilde Idrætspark (endelig vedtagelse)

  Lokalplan_667_for_Roskilde_Idraetspark_endelig_vedtagelse.pdf Kommuneplantillaeg_5_for_Roskilde_Idraetspark_endelig_vedtagelse.pdf Behandling_af_bemaerkninger_og_indsigelser_til_lokalplan_667_og_kommuneplantillaeg_5_for_Roskilde_Idraetspark.pdf

  Pkt. 262

  Forslag til lokalplan 667 og kommuneplantillæg 5 for Roskilde Idrætspark (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 291722 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der skal skabes rammer for en udvikling af idrætsanlægget i Rådmandshaven med blandt andet en ny idrætspark. Det kræver udarbejdelse af et nyt plangrundlag. Forslag til lokalplan 667 for Kildegården og kommuneplantillæg 5 inklusive miljøvurdering har været i offentlig høring. Der er indkommet 7 høringssvar.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at lokalplan 667 og kommuneplantillæg 5 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer herunder afsnit i lokalplan med sammenfattende redegørelse af miljøvurdering.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog på møde den 21. marts 2018, punkt 185, at sende forslag til lokalplan 667 for Roskilde Idrætspark og kommuneplantillæg 5 inklusive miljøvurdering i offentlig høring. Der blev afholdt borgermøde i høringsperioden. Se høringssvar og resume af borgermøde her.
  De væsentligste emner fra høringen handler om den mulige anvendelse af det nye stadion til forskellige typer af arrangementer og den støjpåvirkning af naboer, som kan forventes herfra samt om størrelsen af det planlagte byggeri.
  Forvaltningen vurderer, at lokalplanen samt kommunens praksis ved afholdelse af enkeltstående koncerter og lignende arrangementer, vil kunne sikre, at naboer ikke udsættes for unødig støj fra aktiviteter på det nye stadion i et væsentligt omfang. Størrelse og placering af det nye byggeri vurderes rimelig og bør fastholdes.
  For at imødekomme indsigelser om adgangsforhold til træningsbaner og anvendelse heraf foreslås sikret mulighed for en intern forbindelse på den nordlige side af den nye kunstbane samt mulighed for etablering af boldrum mv. i forbindelse med baner.
  Herudover foreslår forvaltningen en mindre ændring af lokalplanens afgrænsning mod FORS i forlængelse af dialog med FORS herom. Ændringen konsekvensrettes i kommuneplantillæg i afgrænsningen mellem rammeområde 4.F.1 og 4.BS.3. Der er herudover foretaget redaktionelle ændringer i planen. Se vedlagte høringsnotat.
  På baggrund af de indkomne høringssvar og forslag til ændringer er der udarbejdet en sammenfattende miljøredegørelse, som er indarbejdet i lokalplanen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da en kommende investor fortsat skal betale for det samlede byggeri, herunder ny kunstgræsbane med lys samt tilhørende midlertidige publikumsfaciliteter i byggeperioden for det nye stadion, mod overdragelse af kommunale byggeretter. Der kan dog senere komme udgifter til f.eks. trafiksikkerhed, herunder omlægning af veje og stier i Rådmandshaven, som ikke er indeholdt i det planlagte EU-udbud.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-06-2018, pkt. 107

  Anbefales.
  Karsten Lorentzen (O) tager forbehold.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

  Økonomiudvalget, 13-06-2018, pkt. 262

  Et flertal i Økonomiudvalget er enigt om, at der ikke gives tilladelse til afholdelse af koncerter, men at der kan være musik i forbindelse med afholdelse af idrætsarrangementer. Jeppe Trolle tager forbehold for dette.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke anbefale
  Karsten Lorentzen (O) tager forbehold vedrørende parkering.
  Fraværende: Lars Lindskov, Bent Jørgensen

 • Pkt. 263 Tomme boliger

  Pkt. 263

  Tomme boliger

  Sagsnr. 301990 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sag om hvordan praksis kan ændres, så boligreguleringsloven fremadrettet anvendes mere aktivt for at forebygge situationer med tomme boliger og dermed skaffe boliger til boligsøgende i Roskilde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det drøftes, hvorvidt der skal sættes yderligere initiativer i gang for at imødegå, at boliger står tomme i kommunen.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I henhold til boligreguleringsloven har en ejer pligt til at anmelde, når en bolig har stået tom i mere end 6 uger. Efter udløbet af fristen kan kommunen anvise en lejlighedssøgende til boligen. Kommunen er berettiget til ved fogeden at indsætte en anvist i boligen. Hvis ejeren undlader at anmelde en tom bolig eller anmelder for sent, kan ejeren straffes med bøde. Har ejeren i sin anmeldelse godtgjort, at der er indgået en aftale om senere salg eller boligen er midlertidigt ubeboelig på grund af ombygning, kan der indrømmes en yderligere frist, hvilket i praksis vil ske i langt de fleste tilfælde.
  Forvaltningen har indtil nu kun behandlet sager på baggrund af henvendelser og har således ikke aktivt undersøgt, om der er tomme boliger.
  Kommunen kan på flere måder være mere aktiv i forhold til ejerne og deres anmeldelsespligt:
  Ved at samkøre folkeregister og BBR-register kan der trækkes en liste over tomme boliger. En liste trukket den 17. maj 2018 viste, at der var 585 boliger i kommunen, som ikke havde en tilmeldt folkeregisteradresse (ikke offentligt ejede). Det vil kræve, at der tages kontakt til hver enkelt ejer for at afklare, hvad årsagen er til at boligen står tom, og om der er en gyldig grund hertil.
  Den nye persondataforordning, der netop er trådt i kraft, stiller imidlertid skærpede krav til hjemmelsgrundlaget til at føre kontrol, når der indgår personoplysninger. Efter oplysninger fra ministeriet, så arbejdes der på nuværende tidspunkt med mulighederne for at indskrive særhjemmel i loven, for at løse dette. Bech-Bruun anbefaler, at man afventer at indføre en praksis om samkøring før hjemlen er på plads.
  Kommunen kan oplyse om reglerne i dagspressen, for derved at sætte fokus på ejernes anmeldelsesforpligtelse. Det er forvaltningens opfattelse, at mange borgere er uvidende om anmeldelsespligten. Der er ikke erfaring med, om sådan et initiativ vil merføre et øget antal anmeldelser.
  Kommunen kan anmelde de ejere til politiet, som enten ikke har anmeldt den tomme bolig, eller som har anmeldt for sent til kommunalbestyrelsen. En ejer kan blive idømt en bøde på ca. 5.000 kr. Bøder kan have en præventiv virkning, men kræver bl.a. politirapport, politianmeldelse og retssag og er derfor meget ressourcekrævende. I praksis er anmeldelse kun relevant, hvor ejer ikke vil i dialog, hvilket så vidt vides ikke har været tilfældet endnu.
  Såfremt kommunen får identificeret en tom bolig, kan kommunen håndhæve et krav om bopælspligt ved at anvise en lejer. Forvaltningen er ikke bekendt med, at der inden for de sidste 10 år, er blevet anvist efter boligreguleringsloven, hvorfor vi ikke har praksis herom.
  Udlejningen af boligen skal ske efter lejelovgivningens normale vilkår. Såfremt der er tale om en større bolig og dermed en højere leje, fx et parcelhus, vil det i praksis være vanskeligt at anvise lejere, da vilkårene ikke er attraktive. I andre kommuner har man af samme årsag truffet politisk beslutning om, at man fx ikke anviser lejere til parcelhuse.
  Hvis en ejer ikke frivilligt går med til at udleje til den anviste lejer, så kan kommunen indsætte en anvist lejer via fogeden. Processen er kompleks og omfattende og derfor uhensigtsmæssig i forhold til den lejlighedssøgende. I andre kommuner er erfaringen med ovenstående meget sparsom af samme årsag.
  I de særlige situationer, hvor en bolig står tom, men ikke er beboelig, fx på grund af vedligeholdelsesstand eller væsentlige mangler, så har kommunen meget begrænsede muligheder, idet hverken boligreguleringsloven eller lejeloven giver hjemmel til at pålægge udbedring. I henhold til byfornyelsesloven, har kommunen hjemmel til at træffe beslutning om at yde støtte til udgifter til byfornyelse af private udlejningsboliger, under visse betingelser. Derudover er der hjemmel vedrørende kondemnering af sundheds- og brandfarlige boliger eller opholdsrum.
  Efter en gennemgang af ovenstående, så kan det konkluderes, at det er et ressource krævende arbejde, at få identificeret, hvilke boliger der står tomme uden gyldig grund. Det kan endvidere konstateres, at det i praksis er vanskeligt at gennemføre anvisning af lejere til boliger der er store(dyre), eller hvor ejeren ikke frivilligt indgår en lejeaftale.
  Tilbage er så de mindre boliger, som er tomme, og hvor ejeren frivilligt går med til udlejning.
  En metode til at finde disse er, som ovenfor nævnt, en samkøring af registre. Denne metode anbefales dog ikke på nuværende tidspunkt, da der ikke er sikkerhed for hjemlen hertil, men det må forventes, at den fornødne hjemmel vil blive tilvejebragt, hvorefter dette tiltag kan sættes i værk.
  Hvis det besluttes, at denne metode skal anvendes på sigt, så skal det vurderes, eventuel ved stikprøver, hvad samkøringen betyder og vil kræve af ekstra ressourcer til administration og juridisk sagsbehandling af samtlige boliger. Det vurderes foreløbig, at det vil kræve, at der afsættes ekstra ressourcer i forvaltningen til juridisk sagsbehandling af sagerne svarende til ét årsværk. Indtil den fornødne hjemmel er tilvejebragt, kan det som nævnt overvejes at oplyse om reglerne i dagspressen med henblik på, at flere anmelder, at deres bolig er ledig. Hvor stor effekt, det vil have, er dog meget usikkert.
  Økonomi
  Såfremt der skal igangsættes initiativer med samkøring vil det kræve, at der afsættes ressourcer til ét årsværk i forvaltningen svarende til 600.000 kr. årligt.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-06-2018, pkt. 109

  Udvalget besluttede, at der skal udarbejdes et forslag til budgetblok (med alternativer) vedr. opfølgning på tomme boliger til budgetpunktet på udvalgets augustdagsorden.
  Fraværende: Lars-Christian Brask

  Økonomiudvalget, 13-06-2018, pkt. 263

  Godkendt.
  Fraværende: Lars Lindskov, Bent Jørgensen

 • Pkt. 264 Indtægts- og udgiftsbevilling til bedre bemanding i ældreplejen

  Pkt. 264

  Indtægts- og udgiftsbevilling til bedre bemanding i ældreplejen

  Sagsnr. 302694 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ifølge aftale om finanslov for 2018 er der afsat 500 mio. kr. årligt til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger.
  Roskilde Kommune har modtaget tilsagn på 7.344.000 kr. i 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 7.344.000 kr. samt en tilsvarende udgiftsbevilling.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Ifølge aftale om finanslov for 2018 er der afsat 500 mio. kr. årligt i 2018-2021 til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Fra 2022 overgår midlerne til bloktilskuddet. Roskilde Kommunes andel af midlerne udgør årligt 7.344.000 kr.
  Midlerne skal anvendes til et løft af ældreområdet gennem en bedre bemanding, både hos kommunale og private leverandører. Midlerne skal desuden understøtte et lavere sygefravær samt en øget gennemsnitlig arbejdstid på ældreområdet.
  Vedrørende midlerne for 2019, 2020 og 2021 skal Roskilde Kommune indsende redegørelser for den planlagte anvendelse af midlerne senest den 1. november det foregående år. Fra 2022 overgår puljen til bloktilskuddet.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget har på møde i april 2018 godkendt en fordeling af midlerne mellem hjemmepleje og plejecentre, herunder private leverandører. Udvalget besluttede at fordele midlerne ligeligt mellem hjemmeplejen og plejecentre, og at midlerne fortrinsvis skal anvendes til nyansættelser i fuldtidsstillinger på plejecentre og til ansættelse af flere årsværk i hjemmeplejen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Der er tale om udmøntning af midler på budgettet i 2018 fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. en bedre bemanding i hjemmeplejen. Roskilde Kommune har fået bevilget 7.344.000 kr. i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 12-06-2018, pkt. 74

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 13-06-2018, pkt. 264

  Anbefales.
  Fraværende: Lars Lindskov, Bent Jørgensen

 • Pkt. 265 Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til forsamlingshuse: Ansøgninger

  Vedligeholdelsesplan.pdf

  Pkt. 265

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til forsamlingshuse: Ansøgninger

  Sagsnr. 301061 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er i budget 2018-2021 afsat 300.000 kr. årligt til vedligeholdelse af forsamlingshusene i Roskilde Kommune. Principperne for puljen blev godkendt i Kultur- og Idrætsudvalget den 7. februar 2018, punkt 24, hvor der også blev besluttet, at forvaltningen udarbejder en 4-årig plan for vedligeholdelsesopgaverne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. den 4-årige plan i bilaget godkendes.
  2. der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til Puljen til forsamlingshuse.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har modtaget ansøgninger fra 5 forsamlingshuse lydende på i alt 1.150.206 kr. og har udarbejdet en 4-årig plan for de ansøgte vedligeholdelsesopgaver.
  Planen er udarbejdet med tanke på principperne, således at energibesparende tiltag har førsteprioritet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Da beløbene bliver givet som tilskud til forsamlingshusene, får kommunen dækket 17% af udgifterne, hvorfor de indstillede beløb er 17% lavere end det ansøgte.
  Hvis udvalget godkender den 4-årige vedligeholdelsesplan, vil der være 230.804 kr. tilbage i puljen.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager 2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -300
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -300
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdning 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-06-2018, pkt. 79

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 13-06-2018, pkt. 265

  Anbefales.
  Fraværende: Lars Lindskov, Bent Jørgensen

 • Pkt. 266 Frigivelse af rådighedsbeløb til vand- og klimatilpasningsplan

  Pkt. 266

  Frigivelse af rådighedsbeløb til vand- og klimatilpasningsplan

  Sagsnr. 302619 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er søges om frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til realisering af kommunens vand- og klimatilpasningsplan.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til vand- og klimatilpasningsplan.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Rådighedsbeløbet er afsat til indsatser i forbindelse med kommunens Vand- og klimatilpasningsplan.
  I forbindelse med den igangsatte revision af Vand- og Klimatilpasningsplanen, skal der udføres analyser og undersøgelser, som kan understøtte hvordan risiko for skader på personer, ejendom og infrastruktur, som følge af øget nedbør og vandstand i fjorden, minimeres. Beløbet ønskes frigivet til dette arbejde samt til realisering af indsatserne.
  Startdato: 1. juli 2018
  Slutdato: 31. december 2019

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.500
  Finansiering
  Ændring af kassebeholdning 0

  Klima- og Miljøudvalget, 12-06-2018, pkt. 93

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

  Økonomiudvalget, 13-06-2018, pkt. 266

  Anbefales.
  Fraværende: Lars Lindskov, Bent Jørgensen

 • Pkt. 267 Frigivelse af rådighedsbeløb - ombygning af Industrivej

  Pkt. 267

  Frigivelse af rådighedsbeløb - ombygning af Industrivej

  Sagsnr. 288450 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. til ombygning af Industrivej og etablering af fællesstier mellem Præstemarksvej og Betonvej.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til ombygning af Industrivej og etablering af fællesstier.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Industrivej mellem Præstemarksvej og Betonvej er slidt og trænger til ny asfalt, og vejen har ingen særskilte cykelarealer. FORS er ved at renovere fjernvarmeledningerne under Industrivej. Derfor vil der i et tæt samarbejde med FORS blive etableret fællesstier med kantsten til kørebanen og lagt ny asfalt på både stier og kørebane.
  På Bytoften mellem Byageren og Præstemarksvej er der i 2017 etableret afmærkede cykelbaner på kørebanen efter fjernvarmearbejde og nyasfaltering.
  På Industrivej, mellem Præstemarksvej og Østre Ringvej, forventes fjernvarmearbejdet afsluttet medio 2018. Projektet med etablering af fællesstier på denne strækning forventes startet umiddelbart derefter og afsluttes ultimo 2018.
  På grund af fjernvarmen forventes strækningen Østre Ringvej – Betonvej først at være afsluttet i løbet af 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, da den vedrører frigivelse af rådighedsbeløb, der er afsat i budgettet.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -5.500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -5.500
  Finansiering:
  Påvirkning af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget, 07-06-2018, pkt. 113

  Anbefales
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

  Økonomiudvalget, 13-06-2018, pkt. 267

  Anbefales.
  Jeppe Trolle fremsætter et ændringsforslag om, at der kommer en klar markering af fælles stierne til gående og cykler. Resten af udvalget tilsluttede sig ikke forslaget.
  Fraværende: Lars Lindskov, Bent Jørgensen.

 • Pkt. 268 Brev til Finans- og Tranportministrene vedr. køb af Banedanmarks areal ved Ny Østergade(Lukket)

 • Pkt. 269 Salg af ejendom(Lukket)

 • Pkt. 270 Mandat til køb af ejendom(Lukket)

 • Pkt. 271 Eventuelt

  Pkt. 271

  Eventuelt

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 13-06-2018, pkt. 271

  - Protokollering
  - Temaanalysers udsendelse
  Fraværende: Lars Lindskov, Bent Jørgensen