You are here

Referat

Dato: Onsdag, December 13, 2017 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 503 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 503

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 503

  Merete Dea Larsen havde lovligt forfald, Karsten Lorentzen var indkaldt.
  Lars Lindskov havde lovligt forfald til og med pkt. 510, Jesper Kejlhof var indkaldt som stedfortræder.
  Godkendt.
  Fraværende: Jeppe Trolle, Merete Dea Larsen, Lars Lindskov.

 • Pkt. 504 Orientering om likviditet pr. 30. november 2017

  Orientering_om_likviditeten_pr._30._november_2017.pdf

  Pkt. 504

  Orientering om likviditet pr. 30. november 2017

  Sagsnr. 286355 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. november 2017. I bilag er endvidere opstillet prognose for udviklingen. Forvaltningen skønner, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2017 vil ligge mellem 425 - 450 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Tabellen viser den faktiske likvide beholdning, samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i alt og pr. indbygger, hvor indbyggertallet pr. 1. januar 2017 er anvendt.

  Roskilde Kommune 31. dec. 2016 31. jan. 2017 28. feb. 2017 31. marts 2017 30. april 2017 31. maj 2017 30. juni 2017 31. juli 2017 31. aug. 2017 30. sep. 2017 31. okt. 2017 30. nov. 2017
  Likvide beholdning (mio. kr.) 197 304 287 274 246 154 123 227 221 228 136 104
  Kassekreditregel (mio. kr.) 485 486 484 486 483 482 480 474 469 463 455 445
  Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.) 5,6 5,6 5,6 5,6 5,5 5,5 5,5 5,4 5,4 5,3 5,2 5,1

  Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. november 2017 skønner forvaltningen fortsat, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2017 vil ligge mellem 425 – 450 mio. kr.

  Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 504

  Fraværende: Jeppe Trolle, Lars Lindskov, Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 505 Orientering om forbrugsoversigt pr. ultimo november 2017

  Forbrugsoversigt_pr._ultimo_november_2017_-_bilag_til_Oekonomiudvalget.pdf

  Pkt. 505

  Orientering om forbrugsoversigt pr. ultimo november 2017

  Sagsnr. 287830 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder oversigt over budget og forbrug pr. 30. november 2017 fordelt på udvalg og fagområder.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Grafen nedenfor viser hovedtallene ultimo november, hvor en oversigt på hvert fagområde fremgår af bilaget. Tallet over udvalgssøjlen viser forskellen mellem forbrugsprocenterne i 2017 og 2016 i kr. Minus betyder, at der er brugt flere penge i 2017 end på samme tidspunkt i 2016.

  Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 505

  Fraværende: Jeppe Trolle, Merete Dea Larsen, Lars Lindskov.

 • Pkt. 506 Låneoptagelse for 2017

  Notat.pdf

  Pkt. 506

  Låneoptagelse for 2017

  Sagsnr. 290163 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet skal godkende optagelse af lån til at finansiere afholdte udgifter til energiinvesteringer. Det indstilles, at der optages et variabelt forrentet lån i DKK på 3,8 mio. kr. med afdrag over 25 år.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Der gives en tillægsbevilling til mindreindtægt i forbindelse med køb af flygtningeboliger på 7,0 mio. kr.
  2. Der optages et variabelt forrentet lån i DKK med 3 måneders rentetermin og afdrag over 25 år i KommuneKredit på 3,8 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Kommunens samlede muligheder for at optage lån i 2017 er opgjort til 3,8 mio. kr., Det er 24,6 mio. kr. mindre end forudsat i det korrigerede budget for 2017. Heraf forventes 17,6 mio. kr. overført til 2018, mens der gives udgiftsbevilling til 7 mio. kr., idet der ikke afholdes yderligere udgifter til køb af flygtningeboliger. Afvigelserne fremgår af særligt notat.
  Vurderingen af forbruget er foretaget i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2017. Hvis det viser sig ved afslutningen af regnskabet for 2017, at det endelige forbrug er anderledes, vil der ske en regulering af låneoptagelsen i den endelige låneramme for 2017, som forelægges Økonomiudvalget i marts 2018.
  Der er indhentet udtalelse fra Nordea, som er kommunens rådgiver vedr. gældspleje.
  Nordea anbefaler ud fra det aktuelle marked og kommunes egne retningslinjer om fordeling af langfristet gæld, at kommunen i KommuneKredit optager et variabelt forrentet lån med 3 måneders rentetermin i DKK. Den variable rente udgør p.t. minus 0,31 %. Det er anbefalingen fra Nordea, ud fra den nuværende fordeling af Roskilde Kommunes låneportefølge, at der ikke p.t. foretages afdækning med swapaftale med fast rente. Fast rente på en swapaftale er oplyst til 1,277 %. pr. 20.11.17.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 7,0 mio. kr. i 2017.
  Der er i det korrigerede budget forudsat, at kommunen optager lån til energiinvesteringer, køb af boliger til flygtninge samt lån til skæve boliger for 28,4 mio. kr. Det vurderes, at den faktiske låneramme baseret på forbruget pr. 31. oktober 2017 vil udgøre 3,8 mio. kr., mens låneadgang på 17,6 mio. kr. forventes overført til 2018.
  Afvigelsen vedr. køb af flygtningeboliger på 7,0 mio. kr. modsvares af mindreforbrug til køb af ejendomme til midlertidig indkvartering af flygtninge. Anlægsregnskabet forelægges i særskilt sag.
  Afvigelsen til det korrigerede budget vedr. låneoptagelse til energirenovering og skæve boliger har sammenhæng med tilsvarende mindreforbrug på anlægsprojekterne, der er forudsat lånefinansieret.

  Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 506

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle, Merete Dea Larsen, Lars Lindskov.

 • Pkt. 507 Boligselskabet Sjælland - Regnskab 2016

  Oekonominotat.pdf

  Pkt. 507

  Boligselskabet Sjælland - Regnskab 2016

  Sagsnr. 60478 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Regnskabet for Boligselskabet Sjælland med tilhørende 145 afdelingsregnskaber er fremsendt til kritisk gennemgang via hjemmesiden almenstyringsdialog. Regnskab med revisionsprotokollat er godkendt af bestyrelsen. Det indstilles, at regnskaberne tages til efterretning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet for Boligselskabet Sjælland 2016 tages til efterretning uden bemærkninger.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til bestemmelserne i de gældende regler i driftsbekendtgørelsens § 113 ”foretager kommunalbestyrelsen en kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler”.
  For at sikre overholdelse af ovennævnte er det påset, at

  1. regnskaberne er revideret uden at have givet anledning til kritiske bemærkninger eller forbehold.
  2. der foreligger udfyldt autoriseret spørgeskema med eventuelle noter, og
  3. organisationens boliger vedligeholdes i tilstrækkeligt omfang.

  Herudover er styringsrapporten gennemgået og drøftet med Boligselskabet på dialogmøde den 26. oktober 2017.
  Som følge af en indgået effektiviseringsaftale mellem KL, Danmarks Almene Boliger og Regeringen på 1,5 mia. kr. fra 2014 til 2020 indgår der nu i styringsrapporten effektivitetstal for de enkelte afdelinger.
  Effektivitetspotentialet er beregnet som den procentvise forskel der er mellem en afdelings udgifter og bedste praksis. Afdelinger sammenlignes indenfor samme størrelse, boligtype og beliggenhed på udvalgte konti, herunder renovation, forsikringer, energiforbrug, administration, renholdelse og vedligeholdelse.
  Det blev på dialogmødet aftalt, at Boligselskabet afleverer handlingsplaner for 13 afdelinger i Roskilde, hvor effektiviseringsprocenten ligger på 60 eller derunder. Handlingsplanerne vil blive fulgt op ved kommende dialogmøder.
  Herudover har Boligselskabet i styringsrapporten anført, at der generelt er gjort en særlig indsats for effektivisering i form af øget fokus på udbud, maskinfællesskab og grønne teams.
  Fakta for organisation og afdelinger fremgår af vedlagte notat.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 507

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle, Lars Lindskov, Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 508 Status på afbureaukratisering

  Status_paa_afbureaukratisering.pdf

  Pkt. 508

  Status på afbureaukratisering

  Sagsnr. 293655 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget er i august orienteret om igangsættelsen af afbureaukratiseringsprojektet i Roskilde Kommune, og der ønskes en status på projektet i december 2017. Projektet har analyseret og fundet forskellige emner for afbureaukratisering i Roskilde Kommune og fortsætter arbejdet med at afklare og iværksætte løsninger til at afbureaukratisere.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at status godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Afbureaukratiseringsprojektet blev igangsat august 2017 med nedsættelse af tværgående projektgruppe, som koordineres gennem byrådssekretariatet. Projektgruppen har igangsat analyse og indledende afprøvning af metoder til afbureaukratisering indenfor de 5 direktørområder. Der tages udgangspunkt i interviews med medarbejdere tæt på borgeren og emner fremkommet i dialog med chefer og ledere.
  I vedlagte bilag er beskrivelse af emner og potentiale for afbureaukratisering fordelt på de 5 direktørområder, som er fremkommet i projektet frem til december 2017; det forventes at yderligere emner vil komme frem i det fortsatte arbejde med afbureaukratiseringen.
  Afbureaukratisering har udover forenkling af arbejdsgange og procedurer en særlig opmærksomhed på at forandre og udfordre praksis enten gennem forslag til nye løsninger, som kan sættes i gang med det samme af leder, chef eller direktør på området, eller udarbejdelse af forslag til politisk behandling i det pågældende fagudvalg.
  Afbureaukratiseringsprojektet vil fortsat være et indsatsområde for de næste 4 år, og der indledes /er mulighed /for at kvalificere forslag og løsninger til afbureaukratisering gennem samarbejde med Roskilde Universitet. Samarbejdet skal sikre optimalt udbytte af projektet; således at udvikling og igangsættelse af løsninger reelt nedbringer bureaukratiet. Samarbejdets nærmere indhold og form defineres i første kvartal 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Projektet holdes indenfor det samlede budget, og der anvendes aktuelt ressourcer til konsulentforløb i afbureaukratiseringen.

  Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 508

  Godkendt.
  Fraværende: Merete Dea Larsen, Lars Lindskov.

 • Pkt. 509 Brugsretsaftale med Bygningsfonden Roskilde Festival Højskole

  Kortbilag.pdf

  Pkt. 509

  Brugsretsaftale med Bygningsfonden Roskilde Festival Højskole

  Sagsnr. 265769 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det har for realisering af Roskilde Festival Højskole været en forudsætning, at Bygningsfonden Roskilde Festival Højskole fik overdraget en grund i byggemodnet stand. Overdragelsen har udmøntet sig i en brugsretsaftale på grunden med en bestemmelse om, at grunden på et nærmere fastsat tidspunkt overdrages.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Brugsretsaftale med Bygningsfonden Roskilde Festival Højskole godkendes,
  2. Ejendommen/arealet overdrages vederlagsfrit til Bygningsfonden Roskilde Festival Højskole eller Roskilde Festival Højskole tidligst om 5 år og dog senest om 10 år efter Roskilde Festival Højskoles ibrugtagning af bygningerne.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med etablering af Roskilde Festival Højskole er det oprindeligt aftalt, at Roskilde Kommune skulle overdrage en byggemodnet grund, hvorpå højskolen kunne etablere sine aktiviteter.
  Det har efter forhandling med Bygningsfonden nu udmøntet sig i, at der indgås en brugsretsaftale, som betyder, at Bygningsfonden får en brugsret til grunden i byggemodnet stand på vilkår om, at Bygningsfonden får samme økonomiske forpligtigelser, som en ejer vil have.
  Brugsretsaftalen indeholder en bestemmelse om, at Bygningsfonden kan fordre grunden overdraget til dem eller Roskilde Festival Højskole til eje. Overdragelsen skal ske tidligst 5 år og dog senest 10 år efter Roskilde Festival Højskoles ibrugtagning af bygningerne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Økonomiudvalget, 08-11-2017, pkt. 445

  Udsat.

  Supplerende sagsfremstilling

  På mødet den 8. november blev der spurgt til, om ikke Roskilde Kommune kunne få tinglyst en tilbageskødningsklausul på grundarealet, der ville skulle træde i kraft, hvis Roskilde Festival Højskole ophører med at være højskole.
  Spørgsmålet har været forelagt fondens bestyrelse og advokat, der har følgende bemærkninger:
  Hvis skolen har bevist sin levedygtighed i løbet af 10 års perioden fra skolens opstart indtil grund og bygninger overdrages til højskolen, vil de øvrige store bidragydere, Realdania, AP Møllers Fond og Roskilde Festival betragte deres donationer som afskrevet.
  Hvis skolen ophører som højskole inden for 10 års perioden vil fondsbestyrelsen jf. lejeaftalen kunne opsige lejemålet med højskolen. Fondsbestyrelsen består i driftperioden af tre medlemmer, hvor Roskilde Festival, Roskilde Kommune og Roskilde Festival Højskole hver udpeger et medlem.
  En højskole skal i følge folkehøjskoleloven eje sin grund og sine bygninger senest 10 år efter skolens opstart. Fra møder i Kulturministeriet ved vi, at ministeriet håndhæver denne bestemmelse meget strengt, og der er meget lille tolerance overfor enhver form for begrænsning af det fulde ejerskab og den uhindrede råderet over ejendommen. Det er vores vurdering, at en tilbageskødningsservitut kan være problematisk i forhold til ministeriets godkendelse af højskolen. Fondens advokat Bruno Månsson anbefaler kraftigt, at det undgås at udfordre grundlaget for godkendelsen.
  Skolen vil på sigt kunne have brug for at finansiere en udvikling af skolen ved at hjemtage realkreditlån med sikkerhed i ejendommen. En tilbageskødningsservitut skulle i givet fald respektere den maksimale hjemtagning af realkreditlån. Andre må vurdere hvordan den skal formuleres, de juridiske konsekvenser samt hvilken sikkerhed kommunen reelt gives.
  Lokalplanens anvendelsesparagraf §3 begrænser anvendelsen af højskolebygningerne til kultur- og publikumsorienterede formål, offentlige formål, kreative erhverv, uddannelse, hotel og restauration samt detailhandel af egne produkter. Bygningerne kan således ikke frit overgå til et hvilket som helst formål.

  Økonomiudvalget, 06-12-2017, pkt. 494

  Udsat.
  Fraværende: Bent Jørgensen.

  Supplerende sagsfremstilling

  Juridisk vurdering fra Advokatfirmaet Bech-Bruun eftersendes, som ønsket af Økonomiudvalget på mødet den 6. december 2017.
  Indsat nedenfor er juridisk vurdering fremsendt fra Advokatfirmaet Bech-Bruun, den 11. december 2017:
  ”Som aftalt vender vi hermed tilbage om, hvorvidt vi er enige i den supplerende sagsfremstilling til pkt. 494, hvorefter der ikke bør tinglyses en tilbageskødningsklausul på den ejendom, som med tiden påtænkes overdraget til Bygningsfonden Roskilde Festival Højskole.
  Det skal for en ordens skyld bemærkes, at vi ikke har undersøgt eller vurderet andre spørgsmål eller anbefalinger vedrørende indgåelse af brugsretsaftale og senere overdragelse af ejendommen til højskolen.
  Konklusion
  Vi vurderer, at lovgivningen ikke er til hinder for, at kommunen kræver tinglyst en tilbageskødningsklausul, som indebærer, at kommunen overtager ejendommen, hvis institutionen ophører med at udføre aktiviteter efter folkehøjskoleloven. En sådan model bør dog forelægges ministeriet, og modellen kan muligvis besværliggøre højskolens finansiering. Vi har ikke modtaget oplysninger om det økonomiske grundlag og kan derfor ikke vurdere dette.
  Vurderinger
  I det følgende har vi indsat det af skolen og dennes advokat anførte i den supplerende sagsfremstilling i ”kursiv”, hvorefter vi anfører vores vurdering af, om vi er enige:
  ”Hvis skolen har bevist sin levedygtighed i løbet af 10 års perioden fra skolens opstart indtil grund og bygninger overdrages til højskolen, vil de øvrige store bidragydere, Realdania, AP Møllers Fond og Roskilde Festival betragte deres donationer som afskrevet.
  Hvis skolen ophører som højskole inden for 10 års perioden vil fondsbestyrelsen jf. lejeaftalen kunne opsige lejemålet med højskolen. Fondsbestyrelsen består i driftsperioden af tre medlemmer, hvor Roskilde Festival, Roskilde Kommune og Roskilde Festival Højskole hver udpeger et medlem.”
  Vi kan ikke se, at det anførte skulle være afgørende for, om kommunen lovligt kan tinglyse en tilbageskødningsklausul på ejendommen.
  ”En højskole skal i følge folkehøjskoleloven eje sin grund og sine bygninger senest 10 år efter skolens opstart. Fra møder i Kulturministeriet ved vi, at ministeriet håndhæver denne bestemmelse meget strengt, og der er meget lille tolerance overfor enhver form for begrænsning af det fulde ejerskab og den uhindrede råderet over ejendommen. Det er vores vurdering, at en tilbageskødningsservitut kan være problematisk i forhold til ministeriets godkendelse af højskolen. Fondens advokat Bruno Månsson anbefaler kraftigt, at det undgås at udfordre grundlaget for godkendelsen.”
  Udgangspunktet efter folkehøjskolelovens § 3, stk. 1, nr. 6, er, at en folkehøjskole skal eje grund og bygninger. Efter § 3, stk. 5, kan en nystartet skole dog i en periode på op til 10 år leje grund og bygninger af andre. Efter forarbejderne til bestemmelserne er formålet med kravet om ejerskab af bygninger og arealer er at sikre, at en eventuel udlejer ikke gives en monopolagtig fordel til skade for skolen, og at skolen dermed kan være nødsaget til at indgå uhensigtsmæssige lejeaftaler. Kravet om ejerskab skal derudover sikre skolernes uafhængighed og rettelig forvaltning af skolens midler. I forlængelse af de nævnte bestemmelser følger det af folkehøjskolelovens § 37, nr. 5, at kulturministeren kan træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til skoler, herunder en ny skole, hvis der efter ministerens skøn ikke er tilstrækkelig sikkerhed for, at skolen opfylder kravene om uafhængighed, hvorved der navnlig kan lægges vægt på bl.a. om skolen indgår lejemål eller andre aftaler, der indebærer en nærliggende risiko for, at skolen styres af andre. Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen, at denne er indført i forlængelse af bestemmelsen i § 3, stk. 5, om muligheden for indgåelse af lejeaftaler.
  I den forbindelse bemærkes det, at hvis realiseringen af en tinglyst tilbageskødningsklausul først ville komme på tale, hvis folkehøjskolens drift ophører, dvs. når institutionen ikke længere er omfattet af folkehøjskoleloven, er der ikke efter vores opfattelse det i forarbejderne til folkehøjsskoleloven anførte beskyttelseshensyn i den forbindelse. Vi lægger herved også vægt på, at der ville være tale om tilbageskødning til en kommune og ikke til en privat part.
  Vi er således uenige i, at det ikke vil være muligt efter reglerne i folkehøjskoleloven at få tinglyst en tilbageskødningsklausul på ejendommen, hvorefter ejendommen tilbageskødes til kommunen, hvis institutionen ophører med at udføre aktiviteter efter folkehøjskoleloven.
  ”Skolen vil på sigt kunne have brug for at finansiere en udvikling af skolen ved at hjemtage realkreditlån med sikkerhed i ejendommen. En tilbageskødningsservitut skulle i givet fald respektere den maksimale hjemtagning af realkreditlån. Andre må vurdere hvordan den skal formuleres, de juridiske konsekvenser samt hvilken sikkerhed kommunen reelt gives.”
  En tilbagekøbsklausul i form af en servitut kan tinglyses på ejendommen med prioritet forud for gæld, navnlig hvor der ikke på tidspunktet for servituttens tinglysning er tinglyst pant for gæld på ejendommen. Vi har som aftalt ikke overvejet eller vurderet, hvordan en klausul ville skulle formuleres, de juridiske konsekvenser eller graden af sikkerhed for kommunen.
  ”Lokalplanens anvendelsesparagraf §3 begrænser anvendelsen af højskolebygningerne til kultur- og publikumsorienterede formål, offentlige formål, kreative erhverv, uddannelse, hotel og restauration samt detailhandel af egne produkter. Bygningerne kan således ikke frit overgå til et hvilket som helst formål.”
  Vi er enige i, at ejendommen ved en eventuel tilbageskødning alene kan anvendes i overensstemmelse med lokalplanen.”

  Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 509

  Udsat.
  Fraværende: Lars Lindskov, Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 510 Stadionprojektet - Ny forhøring

  Notat_-_forslag_til_aendringer_vedr._ny_idraetspark.pdf Hoeringsmateriale_til_ny_hoering.pdf

  Pkt. 510

  Stadionprojektet – Ny forhøring

  Sagsnr. 291722 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen foreslår en række ændringer i forhold til det oprindelige skitseprojekt vedr. en ny idrætspark i Rådmandshaven. Som konsekvens af ændringerne skal der afholdes en ny indledende høring.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. Foreslåede projektændringer godkendes som grundlag for forvaltningens videre arbejde med nyt plangrundlag og materiale til et EU-udbud for ny idrætspark i Rådmandshaven,
  2. Der afholdes en ny indledende høring i perioden 5. januar – 28. januar 2018.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 29. marts 2017, punkt 51, at der skulle udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og ny lokalplan for en ny idrætspark indeholdende et kommunalt stadion i Rådmandshaven med udgangspunkt i et skitseprojekt, som en investor i dialog med forvaltningen har udarbejdet for FC Roskilde. Derudover skulle der udarbejdes materiale til et EU-udbud med forhandling om overdragelse af kommunale byggeretter mod opførelsen af det nye kommunale stadion.
  Forvaltningens arbejde med nyt plangrundlag og materiale til et EU-udbud har givet anledning til forslag om en række projektændringer i forhold til oprindelige skitsegrundlag, som beskrevet i vedlagte notat. Forslag til ændringer er:
  - Stadionbanen udføres med hybridgræs, og der etableres en ny kunstbane på boldbaner med græs syd for Rådmandshaven.
  - Mod øst gives mulighed for en 4. tribune og byggeri op til 3 etager.
  - Parkeringskælder udgår og erstattes af parkering på terræn syd for Rådmandshaven på boldbanen, der i dag anvendes af FC Roskilde til træning.

  Ændringerne i forhold til det oprindelige projekt giver mulighed for, at udbuddet kan finansiere flere brugerønsker, herunder et DBU godkendt superliga stadion. Samtidig er en parkeringskælder ikke en realistisk løsning pga. væsentlige omkostninger ved eksisterende FORS bygninger, fjernvarmeledninger og jordforhold.

  Etablering af en hybridgræsbane på stadion har endvidere et erhvervsmæssigt perspektiv, idet en lokal virksomhed producerer græsfrø til fodboldbaner overalt i verden og vil bruge det nye stadion som ”show case” for etablering af hybridgræsbaner i ind- og udland.

  Som konsekvens af ændringerne udvides lokalplanområdet til at inkludere hele idrætsanlægget i Rådmandshaven. Dette giver mulighed for en samlet planlægning af hele idrætsanlægget.
  Ændringerne er af en karakter, som betyder, at der skal afholdes en ny indledende høring, jfr. planlovens paragraf 23. Forvaltningen foreslår en høringsperiode fra den 5. januar til den 28. januar, samt at der afholdes et borgermøde den 22. januar i høringsperioden. Opsamling på høring forventes fremlagt i forbindelse med fremlæggelse af forslag til nye plandokumenter og et samlet udbudsmateriale i marts 2018.
  Der henvises til notat, der nærmere beskriver ændringerne i forhold til det oprindelige skitseprojekt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018, da en kommende investor fortsat skal betale for det samlede byggeri mod overdragelse af kommunale byggeretter. Samtidig giver parkering på terræn i stedet for en p-kælder en besparelse og det 4. tribunebyggeri flere byggeretter, som samlet set vurderes at kunne finansiere ønsket om et fuldt færdigt superligastadion samt etablering af en ny kunstgræsbane med lys samt tilhørende midlertidige publikumsfaciliteter i byggeperioden for det nye stadion. Der kan dog senere komme udgifter til f.eks. trafiksikkerhed, herunder omlægning af veje og stier i Rådmandshaven, som ikke er indeholdt i EU-udbuddet.

  Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 510

  Godkendt.
  Lars-Christian Brask (V) kan ikke godkende
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende, og begærede sagen i byrådet.
  Fraværende: Lars Lindskov, Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 511 Grundlag for lokalplan 656 for Viby bymidte

  Foreloebig_skitse_til_dispositionsplan_for_Viby_bymidte.pdf Tidsplan_-_Viby.pdf

  Pkt. 511

  Grundlag for lokalplan 656 for Viby bymidte

  Sagsnr. 288528 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Efter gennembrud i forhandlingerne med de involverede parter i Viby har forvaltningen udarbejdet et grundlag og tidsplan for lokalplanarbejdet med henblik på forelæggelse af 11-punktsprogram for lokalplan 656 for Viby bymidte for Plan- og Teknikudvalget i første kvartal 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at grundlag og tidsplan godkendes med henblik på forelæggelse af 11-punktsprogram for lokalplan 656 for Viby bymidte for Plan- og Teknikudvalget i første kvartal 2018.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 18. januar 2017, punkt 21, realiserings-strategien for Viby bymidte m.v. Forvaltningen har på denne baggrund arbejdet videre med et forslag om at samle bibliotek, borgerservice, Kultur-Cosmos og Lokalhistorisk Arkiv i et bibliotek- og kulturhus på Cosmosgrunden. Endvidere har der været ført forhandlinger med KFI om etablering af ny dagligvarebutik i området, hvilket har medført positiv tilkendegivelse hertil, under forudsætning af at der kan opnås enighed med den kommende lejer. I modsat fald kan der etableres dagligvarebutik på parkeringsarealet øst for den nuværende dagligvareforretning (Meny). Herudover arbejdes der tæt sammen med Boligselskabet Domea om at tilvejebringe en dispositionsplan for de almene boliger, herunder seniorboliger, som skal opføres i området. Endelig er der givet positiv tilkendegivelse fra en af de to lægepraksis i Viby om at etablere sig på Cosmosgrunden.
  Forvaltningen arbejder frem imod at fremlægge 11-punktsprogram for Plan- og Teknikudvalget i første kvartal 2018 med henblik på tilvejebringelse af endelig vedtaget lokalplan for boliger, butikker m.v inden udgangen af 2018. Den del af lokalplanområdet, som med sikkerhed kan realiseres vil få byggeretsgivende bestemmelser, mens resten vil få karakter af en rammelokalplan uden byggeretsgivende bestemmelser. Lokalplanen skal danne grundlag for udskrivning af parallelopdrag for bibliotek/kulturhus inden udgangen af 2018.
  Et parallelopdrag er et alternativ til en traditionel arkitektkonkurrence, der adskiller sig fra konkurrencen ved at være en åben proces, hvor de indbudte deltagende teams i større eller mindre grad vil blive bedt om at samarbejde undervejs. I parallelopdrag aflønnes alle teams typisk ens, og der udnævnes ikke en vinder, men deri mod kan kommunen som bygherre vælge at bruge de gode ideer fra de forskellige Teams.
  Grundlaget for lokalplanen er, at kulturhuset skal ligge med facade mod Søndergade og med indgang fra nordvest på mejeriets placering, og at der reserveres areal til Sundhedshus og/eller boliger/butikker øst for Kulturhuset.
  KFI’s ejendom reserveres til dagligvarebutik, under forudsætning af at der kan opnås enighed med den kommende lejer, som nævnt oven for. Herudover etableres udvalgsvarebutikker mod nord og boliger på 1.sal. samt boliger i stueetagen i den sydligste del af bebyggelsen. Der kan evt. etableres taghave i midten på 1. sal.
  Søndergade 13 (nuv. Kulturcosmos) bevares, og det skal undersøges, om det kan huse kontorfællesskaber. Søndergade 15 kan nedrives og ny bolig opføres med respekt for Søndergades profil og karakter. På den sydligste del af Cosmosarealet bygges familieboliger i 1½ - 2 etager, hvor Søndergade 15 og evt. 13 indgår som boliger. Biblioteksgrunden bebygges med en blanding af ældreboliger og familieboliger i 2-3 etager.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018

  Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 511

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 512 Godkendelse af ændring af indsatser på beskæftigelsesområdet

  Pkt. 512

  Godkendelse af ændring af indsatser på beskæftigelsesområdet

  Sagsnr. 295427 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Efter en gennemgang af jobcentrets tilbud i forhold til effekt og udnyttelsesgrad i løbet af første halvår af 2017, ønsker jobcentret at igangsætte en proces, hvor aktiveringstilbud med beskeden effekt og lav efterspørgsel (herunder særligt tilbud hvor jobcentret garanterer betaling for et antal pladser) generelt omprioriteres til fordel for en mere målrettet og effektiv virksomhedsrettet indsats. Det økonomiske råderum, der herved etableres, ønskes anvendt til indsatser, der iværksættes i løbet af 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. nytteindsatsen på Hedeland indstilles
  2. aftalen om Team Ildfuglene justeres i tråd med Helhedsplanen og i det omfang, det er muligt, omlægges til virksomhedsrettede forløb
  3. der overføres 0,9 mio. kr. fra Beskæftigelsesindsatsen under BSU (overførselsudgiftsrammen) til virksomhedsrettet indsats i Jobcentret under ØU (serviceudgiftsrammen)

  Beslutningskompetence

  Pkt. 1 og 2: Beskæftigelses- og Socialudvalget
  Pkt. 3: Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har iværksat en generel analyse af jobcentrets nuværende tilbudsvifte til jobcentrets ledige og sygemeldte borgere med henblik på at skabe bedre rammer for en effektiv sagsbehandling og virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats.
  Formålet med gennemgangen er at identificere de tilbud, som enten i kraft af deres effekt eller deres anvendelsesgrad kan omprioriteres til fordel for en mere målrettet eller virksomhedsrettet indsats, som kan øge effekten af jobcentrets samlede indsats i forhold til de forskellige målgrupper.
  Gennemgangen peger på et behov for en fornyet drøftelse af en række tilbud, som er igangsat på baggrund af politiske beslutninger. Disse tilbud er i første halvår 2017 karakteriseret ved en relativ lav effekt samt en lav efterspørgsel, koblet med en afregningsmodel, hvor jobcentret betaler for pladserne, uanset om de udnyttes eller ej. Samtidig matcher tilbuddene ikke i tilstrækkelig grad de seneste reformers intentioner om at være mest muligt virksomhedsrettede, idet de primært er bygget op som vejlednings- og afklaringstilbud. Endelig er behovet for nytteindsatspladser, set i lyset af den seneste konjunkturudvikling, markant lavere end da tilbuddene blev oprettet. Forvaltningen ser derfor et behov for at samle og konsolidere nytteindsatsen i regi af Job og Nytte – Rute 55.
  De tilbud, som forvaltningen ønsker omprioriteret, er:

  Nytteindsats på Hedeland

  Forvaltningen vurderer, at der ikke længere er behov for pladser i nytteindsats på Hedeland, hvortil Jobcentret yder garantibetaling 0,12 mio. kr. årligt. Forvaltningen foreslår derfor at afslutte aftalen, når den udløber d. 31. december 2017.

  Team Ildfuglene

  Forvaltningen vurderer, at antallet af udbudte pladser i regi af Team Ildfuglene overstiger behovet – ikke mindst i lyset af initiativerne NExTWORK og det kommende brobygningsforløb mv. Samtidig har initiativet en relativt begrænset effekt. Forvaltningen foreslår derfor at justere den økonomiske ramme svarende til den økonomiske forpligtelse i Den Boligsociale Helhedsplan på 0,365 mio.kr. og i videst muligt omfang at omlægge indsatsen til et virksomhedscenter.

  Øget virksomhedsrettet indsats

  Omlægningen af øvrige indsatser behandlet af BSU på mødet i november 2017, sammen med de ovennævnte omlægninger, giver mulighed for at omlægge 0,9 mio. kr. til en mere målrettet indsats i jobcentret.
  Der ønskes derfor overført 0,9 mio.kr. til Jobcentret (ØU) med henblik på en yderligere virksomhedsrettet indsats, herunder imødegåelse af besparelser på indsatsen som følge af krav om produktivitetsstigninger med videre.
  Det råderum, som bliver skabt ved lukning af ovenstående tilbud, anvendes til indsatser, der iværksættes i løbet af 2018 i forbindelse med løbende udvikling de samlede indsatser.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 eller 2018, da investeringen på 0,9 mio.kr. i en mere målrettet indsats i Jobcentret under ØU (serviceudgiftsrammen) finansieres af omlagt indsats fra Beskæftigelsesindsatsen under BSU (overførselsudgiftsrammen).

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-12-2017, pkt. 174

  Ad 1 og 2 er godkendt.
  Ad 3 anbefales.
  Fraværende Bent Jørgensen (V)

  Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 512

  Godkendt.
  Fraværende: Merete Dea Larsen

 • Pkt. 513 Godkendelse af kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for hjemmeboende borgere i 2018

  Minipjece_med_samlet_oversigt_over_kvalitetsstandarderne.pdf Generel_information_og_samarbejde.pdf Praktisk_hjaelp.pdf Personlig_pleje.pdf Traening.pdf Sygepleje.pdf Omsorgstandpleje.pdf Aktivitetstilbud_via_Seniorhoejskolen.pdf Forebyggende_hjemmebesoeg.pdf Boliger.pdf Hoeringssvar_fra_Aeldreraadet.pdf Hoeringssvar_fra_Handicapraadet.pdf Overordnet_oversigt_over_de_redaktionelle_justeringer_i_kvalitetsstandarderne_for_2018.pdf Gennemgang_af_bemaerkninger_fra_Handicapraadet.pdf Tilsynspolitik_for_2018.pdf

  Pkt. 513

  Godkendelse af kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for hjemmeboende borgere i 2018

  Sagsnr. 78633 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp samt træning og tilsynspolitik for hjemmeboende borgere skal revideres én gang årligt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslaget til kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for 2018 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Én gang om året skal byrådet revidere tilsynspolitik for hjemmeboende borgere samt kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp, vedligeholdelsestræning og genoptræning, der ikke er forbundet med sygehusindlæggelse.
  Kvalitetsstandarderne har til formål at beskrive det serviceniveau, som byrådet har fastlagt. Dermed synliggøres den politiske prioritering over for kommunens borgere, leverandører og andre interesserede. Roskilde Kommune har ligeledes udarbejdet kvalitetsstandarder for relaterede ydelser på ældreområdet herunder omsorgstandpleje, aktivitetstilbud, boligtilbud og sygeplejeindsatser.
  Som det fremgik af Sundheds- og Omsorgsudvalgets dagsorden af 5. oktober 2017 pkt. 154 er der forslag til tekstmæssige revideringer af kvalitetsstandarderne for 2018 på flere områder. Denne revidering medfører ikke ændringer i det nuværende serviceniveau, men har til formål at tydeliggøre gældende praksis samt gøre beskrivelsen af serviceniveauet mere klart. Ændringer er f.eks. foretaget ved beskrivelse af aktivitetstilbud. Her foreslås det, at tilbud om dagcenter og lokalcenter erstattes af tilbud om deltagelse i Seniorhøjskolen, som ligeledes tilbyder nye former for samvær og aktiviteter. En anden væsentlig ændring er forslag om at udvide målgruppen, som tilbydes et forebyggende hjemmebesøg i aldersgruppen 65 til 79 år. Her foreslås det, at målgruppen også inkluderer borgere, som har afsluttet et forløb med praktisk hjælp og personlig pleje eller sygepleje samt borgere, der er flyttet til en ny bolig eller nyligt tilflyttet Roskilde Kommune. Forvaltningen vurderer, at disse målgrupper ofte er i en sårbar situation og kan have gavn af forebyggende indsatser. Ændringerne kan afholdes inden for rammerne af det afsatte budget. I vedlagte notat beskrives de foreslåede ændringer.
  Kvalitetsstandarderne for 2018 blev sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet den 6. oktober 2017 med frist for høringssvar den 7. november 2017. Høringssvar er vedlagt sagen. Til Handicaprådet er der udarbejdet et notat som gennemgår bemærkningerne. På en række områder har Handicaprådets høringssvar givet anledning til præciseringer, som er indarbejdet i forslag til kvalitetsstandarder for 2018.
  Det er hensigten, at de reviderede kvalitetsstandarder fortsat trykkes i læsevenligt layout i enkelte pjecer. Der er endvidere lagt op til, at den nuværende tilsynspolitik for hjemmeboende borgere fortsætter uændret.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-12-2017, pkt. 190

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 513

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 514 Takster for brug af kommunale lokaler til Folkeoplysning 2018

  Takster_for_brug_af_kommunale_lokaler_pr._1._januar_2018.pdf

  Pkt. 514

  Takster for brug af kommunale lokaler til Folkeoplysning 2018

  Sagsnr. 289854 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der skal fastsættes takster for brug af kommunale lokaler til folkeoplysende virksomhed og godkendte almennyttige foreninger, samt lejesatser for almennyttige foretagender.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at taksterne for brug af kommunale lokaler 2018 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har vedtaget, at frivillige folkeoplysende foreninger skal betale gebyr for brug af kommunale lokaler (jf. ”Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune” afsnit 7.2). Indtægterne anvendes i overensstemmelse med folkeoplysningsloven som supplerende lokaletilskud til foreninger i private lokaler (Folkeoplysningsloven § 22 stk. 4-6).
  Lejetakster betales af almennyttige landsorganisationer, som ikke er godkendt til gebyrordning, almennyttige foreninger der er hjemmehørende i Roskilde Kommune, almennyttige foreninger der ikke er hjemmehørende i Roskilde Kommune, uddannelsesinstitutioner og offentlige institutioner samt regions/distriktsforeninger der ikke er hjemmehørende i Roskilde Kommune.
  Lejeprisen for brug af græs- og grusbanerne vil dække udgifter til ekstra rengøring og pleje af banerne.
  Gebyr- og lejetakster fastsættes ud fra de gennemsnitlige faktiske udgifter ved forskellige typer lokaler, idet lejeprisen dækker de fulde udgifter. Gebyrtaksten svarer til 10 % af lejeudgiften. For idrætshaller over 800 kvm. inkl. svømmehaller beregnes gebyret i 2018 ud fra KL's takst vedrørende lokaletilskud på 266,98 kr./time plus 20,34 kr. (20 kr. + fremskrivning), jf. beslutning om harmonisering af økonomien i kommunens idrætshaller.
  Oversigt over takster for brug af kommunale lokaler pr. 1. januar 2018 findes i bilag 1.
  Regions/distriktsforeninger hjemmehørende i Roskilde Kommune opkræves ikke gebyr. Årsagen er, at disse foreninger ikke modtager det samme forhøjede lokaletilskud som godkendte folkeoplysende foreninger i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Folkeoplysningsudvalget, 01-11-2017, pkt. 61

  Anbefalet.
  Fraværende: Jan Brink-Pedersen, Marianne Kiærulff og Daniel Bjørkholm.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-12-2017, pkt. 160

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 514

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 515 Frigivelse af midler til strategi for skolerenovering

  Bilag_1_Oversigt_over_skoler_uden_ventilation.pdf Bilag_2_Revideret_strategi_for_skolerenovering.pdf

  Pkt. 515

  Frigivelse af midler til strategi for skolerenovering

  Sagsnr. 270119 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet vedtog den 27. maj 2015 strategi for skolerenovering. Renoveringerne forløber planmæssigt, og Skole- og Børneudvalget skal behandle forslag til den videre rækkefølge i skolerenoveringerne i 2018 og årene frem. Der søges samtidig om frigivelse af rådighedsbeløb.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. anvendelsen af midler til skolerenovering i 2018 og årene frem godkendes, og
  2. der gives en anlægsbevilling på 10 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til skolerenovering, herunder øvrige læringsmiljøer og ventilation.

  Beslutningskompetence

  Ad 1: Skole- og Børneudvalget
  Ad 2: Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 27. maj 2015 strategi for skolerenovering, og Skole- og Børneudvalget vedtog den 1. december 2015 det videre arbejde med den strategiske skolerenovering, herunder arbejdet med indeklimaforhold. Skole- og Børneudvalget besluttede ultimo 2016 den videre prioritering af midlerne i 2017 og årene frem. I forbindelse med Skole- og Børneudvalgets drøftelser omkring status på indeklima på skolerne den 7. november 2017 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en plan for at etablere ventilation og indeklimaforhold på de skoler, der ikke har ventilationsanlæg med angivelse af de økonomiske konsekvenser på hhv. 3, 5 eller 10 år. Derudover ønsker udvalget at kende effekten af indeklimatiltag på alle 11 skoler, herunder om effekten af udluftning er tilstrækkelig.
  De 10 mio. kr. årligt, der indgår i strategien for skolerenovering frem til 2025, skulle oprindeligt bruges til renovering af øvrige lokaler, der understøtter nye læringsmiljøer, nye fag som håndværk og design såvel som lokaler til musik. De 10 mio. kr. skulle bruges strategisk sammen med de allerede budgetlagte centrale samt decentrale vedligeholdelsesmidler til vedligeholdelse af klimaskærm og teknik.
  Beslutningen om etablering af ventilation medfører, at en stor del af bevillingen anvendes hertil.
  I forhold til de 11 skoler, der fik foretaget målinger i foråret 2015, eksisterer der nye målinger på de tre skoler, hvor der er etableret ventilation. Her viser CO2 logninger i tilfældig udvalgt uge, at ppm værdien ikke længere overskrides i længere perioder, og dermed overholdes grænseværdierne. Der er ikke installeret fast måleudstyr til løbende logninger på skoler, hvor der ikke er installeret ventilation. En måling tager ikke højde for rummets størrelse eller antallet af personer i rummet. En CO2 værdi på maximalt 1000 ppm i et almindelig klasselokale uden ventilation vurderes til at kræve åbning af alle vinduer fem minutter efter hver time, både sommer og vinter. Erfaringer viser, at effekten af udluftning kan være utilstrækkelig.
  Det er forventningen, at en ny måling på de skoler, der ikke har ventilationsanlæg, vil vise de samme udfordringer som i 2015 på skoler uden ventilation.
  Den samlede udgift til etablering af ventilationsudgift på de syv skoler uden ventilationsanlæg anslås til 67,5 mio. kr. Den endelig pris afhænger af de konkrete udbud. Oversigt over skolerne samt forslag til prioritering fremgår af bilag 1. Nedenstående tabel viser den årlige økonomiske udgift, såfremt ventilationsbehovet skal indfries på henholdsvis 3, 5 eller 10 år.

  3 år 5 år 10 år
  Årlig udgift mio. kr. 22,5 mio. kr. 13,5 mio. kr. 6,75 mio. kr.

  Et revideret forslag til strategi for skolerenovering med forslag til prioritering af rækkefølge for etablering af ventilation samt en status på etablering af håndværk & design på skolerne fremgår af bilag.
  Anlægsbevillingen forventes anvendt i 2018.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2018-2021:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018 2020 2021 2022
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -10.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Skole- og Børneudvalget, 05-12-2017, pkt. 147

  Ad 1 Godkendt
  Ad 2 Anbefales
  Et enigt udvalg beder forvaltningen om, at der bliver udarbejdet et budgetforslag til en budgetblok til de indledende budgetdrøftelser for 2019 vedrørende ventilation til skolerne ud fra de tre budgetforslag, der er skitseret for hhv. 3 - 5 og 10 år.

  Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 515

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 516 Vedtægter for Anlægsfonden Ragnarock

  Vedtaegter.pdf

  Pkt. 516

  Vedtægter for Anlægsfonden Ragnarock

  Sagsnr. 299563 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen vedrører vedtægtsændringer, herunder funktionsperiode og navneændring, for Fonden Danmarks Rockmuseum.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedtægtsændringerne godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for Anlægsfonden Danmarks Rockmuseum har anbefalet nogle ændringer til fondens vedtægter. Ændringerne er efterfølgende godkendt den 27. april 2017 på et bestyrelsesmøde i ROMU. Vedtægterne skal også godkendes af byrådet i Roskilde Kommune.
  Vedtægtsændringerne vedrører en forlængelse af udpegningsperioden til 3 år mod hidtil 1 år dog således, at ved ændringens ikrafttræden udpeges 2 af de af ROMU udpegede medlemmer første gang for 1 år, så det sikres, at ikke alle bestyrelsesmedlemmer går fra på samme tidspunkt.
  Herudover er der foretaget mindre redaktionelle ændringer, herunder vedrørende museets navn.
  I bilaget er ændringerne markeret med rødt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-12-2017, pkt. 164

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 516

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 517 Godkendelse af Vandforsyningsplan 2018-2025

  Vandforsyningsplan_2018-2025_til_endelig_godkendelse.pdf Hoeringssvar.pdf Hvidbog_for_behandling_af_hoeringssvar.pdf

  Pkt. 517

  Godkendelse af Vandforsyningsplan 2018-2025

  Sagsnr. 286356 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til Vandforsyningsplan 2018-2025 for Roskilde Kommune. Forslaget har været i 8 ugers offentlig høring, hvor der er indkommet 4 høringssvar. Høringssvarene har ført til ganske få rettelser og tilføjelser, som ikke giver anledning til væsentlige ændringer, hvorfor planen foreslås godkendt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Vandforsyningsplan 2018-2025 for Roskilde Kommune godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har i samarbejde med de almene vandforsyninger i Roskilde Kommune udarbejdet et forslag til Vandforsyningsplan 2018-2025 (se bilag 1). Planen skal bl.a. sikre et plangrundlag for vandforsyning samt udgøre retningslinjerne for administrationen på vandforsyningsområdet. Planen er en revision af den nuværende vandforsyningsplan, som udløber med udgangen af 2017.
  Klima- og Miljøudvalget har på mødet den 5. september 2017, punkt 141, godkendt, at forslag til vandforsyningsplanen blev sendt i 8 ugers offentlig høring. Høringsperioden har varet fra den 6. september til den 1. november 2017.
  Der er indkommet 4 høringssvar fra henholdsvis Dåstrup Vandværk, Vindinge Vandværk, Fors A/S og Greve Kommune (se bilag 2). Høringssvarene drejer sig primært om enkelte opdateringer i kort over forsyningsledningsnet, krav til leverancer fra nødforbindelser, ændring af forsyningsgrænser samt nedlukning af Ågerup Vandværk (Fors). Forvaltningen har udarbejdet en hvidbog, som beskriver bemærkningerne samt forvaltningens svar og vurderinger (se bilag 3). Forvaltningen har på baggrund heraf indarbejdet mindre rettelser i planen.
  Med hensyn til nedlukning af Ågerup Vandværk har forvaltningen vurderet, at dette ikke kan indarbejdes på nuværende tidspunkt, da dette er en større ændring, som vil medføre endnu en offentlig høring. Forvaltningen har meddelt Fors A/S at der i stedet udarbejdes et tillæg til Vandforsyningsplan 2018-2025 i starten af 2018, som vil komme i offentlig høring i minimum 4 uger.
  Forvaltningen har i høringsperioden hørt Fors A/S, om de har bemærkninger til, at der i Fors’ handleplan for Hornsherredværket tilføjes, at der skal etableres vandforsyningsledninger til Milen inden for den første delplanperiode 2018-2021. Fors har indledningsvist bemærket at de ikke havde bemærkninger til dette. Fors har heller ikke kommet med bemærkninger til det nye handleplanspunkt i deres endelige høringssvar. Forvaltningen har derfor indarbejdet punktet i vandforsyningsplan 2018-2025.
  Den endelige godkendelse af vandforsyningsplanen kan ikke påklages.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-12-2017 pkt. 191

  Anbefales.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A).

  Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 517

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 518 Højagergaard i Veddelev - opsamling på indledende offentlig høring

  Hoeringsnotat_opsamling_paa_indledende_hoering_for_Hoejagergaard_Veddelev.pdf Kortbilag_Hoejagergaard_Veddelev.pdf

  Pkt. 518

  Højagergaard i Veddelev - opsamling på indledende offentlig høring

  Sagsnr. 296003 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der har været afholdt indledende offentlig høring om fremtidig anvendelse af Højagergaard i Veddelev. På den baggrund forelægger forvaltningen anbefaling til den videre proces.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. de to marker nord og syd for Højagergaard fastholdes som grønne friarealer i planlægningen,
  2. forvaltningen udarbejder en række scenarier for realisering af mindre, ældreegnede boliger på og i nær tilknytning til selve Højagergaard, hvor scenarier også indeholder en præcisering af grønningernes fremtidige anvendelse, og
  3. planarbejdet sker i tæt dialog med Veddelev Landsbylaug og Veddelev Grundejerforening.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget besluttede på møde den 7. september 2017, punkt 187, at igangsætte en indledende offentlig høring om den fremtidige anvendelse af den kommunalt ejede Højagergaard i Veddelev. Høringsperioden fandt sted fra den 29. september til den 28. oktober 2017, og der blev afholdt et velbesøgt borgermøde den 12. oktober 2017. Der er indkommet 58 høringssvar under høringen.
  Forvaltningen har sammenfattet høringssvarene i et høringsnotat, hvori indgår en vurdering af de indkomne bemærkninger. De indkomne høringssvar kan ses her.
  De fleste høringssvar indeholder indsigelse mod byggeri på de to grønninger nord og syd for Højagergaard. Det begrundes i Veddelevs grønne profil, som ønskes fastholdt. I flere høringssvar indgår der forslag om, at et eventuelt boligbyggeri kunne finde sted på selve Højagergaard. Andre ønsker ikke nyt byggeri i området og henviser til den bevarende lokalplan for Veddelev landsby. I mange høringssvar indgår der forslag til en mere intensiv rekreativ udnyttelse af de to grønninger.
  På baggrund af høringen og det afholdte borgermøde er det forvaltningens anbefaling, at de to grønninger ikke bebygges. I stedet foreslår forvaltningen, at der arbejdes for realisering af mindre, ældreegnede boliger på arealet, hvor selve Højagergaard ligger, og at der samtidigt ses på muligheden for at skabe et større naturindhold og en mere intensiv rekreativ udnyttelse af Højagergaards marker.
  Primo 2018 vil forvaltningen forelægge en ny sag med anbefaling til det videre planarbejde med afsæt i en række scenarier for Højagergaards fremtid. Forvaltningen vurderer, at der kan blive behov for ændring af lokalplan 179 for Veddelev Landsby og en ændring af berørte kommuneplanrammer, men at der ikke er behov for at ændre på Strategi for Roskildes Grønne Ring, hvis boligudbygningen alene koncentreres ved selve Højagergaard.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018, men har indirekte betydning for kommunens økonomi i forbindelse med et fremtidigt salg af ejendommen.
  En selvstændig sag vedrørende salg af ejendommen vil blive forelagt Økonomiudvalget i 2018, når der foreligger en politisk beslutning om Højagergaards fremtid.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 259

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 518

  Godkendt.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 519 Forslag til helhedsplan for boliger i Vindinge Nord (endelig vedtagelse)

  Forslag_til_Helhedsplan_2._behandling.pdf Hoeringsnotat_A_2._behandling.pdf

  Pkt. 519

  Forslag til helhedsplan for boliger i Vindinge Nord (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 289712 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Helhedsplan for Vindinge Nord har været i offentlig høring. Forvaltningen foreslår få mindre ændringer før endelig vedtagelse.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til helhedsplan for Vindinge Nord med foreslåede ændringer godkendes endeligt.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog 17. august 2017, punkt 160, at sende forslag til helhedsplan for Vindinge Nord i offentlig høring fra den 8. september til den 3. november 2017. Høringen blev afholdt parallelt med høring af forslag til lokalplan 665 og kommuneplantillæg 4 for Vindinge Nords 1. etape. I høringsperioden blev der afholdt borgermøde, hvor ca. 150 borgere deltog. Forvaltningen har modtaget 23 høringssvar, herunder ét med 17 husstande som afsender. Se alle høringssvar her.
  Flere høringssvar omhandler den rækkefølge, som helhedsplanen forslås etableret i. Det foreslås, at udviklingen starter i vest – ikke mindst for at få en kort adgangsvej til første etape. Derudover er der kommet et forslag om at udvide helhedsplanen med en ny boligbebyggelse i forlængelse af Stålmosevej.
  Forvaltningen anbefaler, at helhedsplanens etapevise rækkefølge fastholdes, så kommuneplanens generelle retningslinjer, om at byudvikling skal ske inde fra og ud, overholdes. Endvidere foreslår forvaltningen, at der sker en konsekvensrettelse af vejadgangen til Vindinge Nords 1. etape i overensstemmelse med anbefaling i sag om endelige vedtagelse af lokalplan 655, som også er på dagsordenen.
  Endeligt foreslår forvaltningen, at muligheden for at udvide helhedsplanen med en ny boligbebyggelse beskrives og illustreres indledningsvist i forslag til Helhedsplan for Vindinge Nord. Det med henvisning til, at forslaget tages op til genovervejelse i forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 260

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 519

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 520 Forslag til lokalplan 665 og kommuneplantillæg 4 for boliger i Vindinge Nord (endelig vedtagelse)

  Lokalplan_665_for_boliger_i_Vindinge_Nord.pdf Kommuneplantillaeg_4_2._behandling.pdf Hoeringsnotat_A_-_lokalplan_665_2._behandling.pdf Hoeringsnotat_B_-_lokalplan_665_2._behandling.pdf Aftale_om_sti_underskrevet_2._behandling.pdf

  Pkt. 520

  Forslag til lokalplan 665 og kommuneplantillæg 4 for boliger i Vindinge Nord (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 289712 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til lokalplan 665 og tilhørende kommuneplantillæg har været i høring. Forvaltningen foreslår en række ændringer før endelig vedtagelse.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 665 for boliger i Vindinge Nord og kommuneplantillæg 4 godkendes endeligt med de foreslåede ændringer, og
  2. det godkendes, at forvaltningen indgår vedlagte aftale, om etablering af cykelsti som forudsætning for realisering af Vindinge Nords 1. etape, med udvikler.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog 17. august 2017, punkt 161, at sende forslag til lokalplan 665 og kommuneplantillæg 4 for Vindinge Nords 1. etape i offentlig høring fra den 8. september til den 3. november 2017. Høringen foregik parallelt med høring af forslag til helhedsplan for Vindinge Nord, og der blev afholdt et borgermøde, hvor ca. 150 borgere deltog.
  Forvaltningen har modtaget 23 høringssvar, herunder ét med 17 husstande som afsender. I høringsnotatet indgår forvaltningens vurdering af indkomne bemærkninger. Alle høringssvar kan ses her. De væsentligste bemærkninger retter sig mod vejadgang til lokalplanområdet, som i stedet foreslås placeret på Tingvej vest for byen, samt et ønske om reduceret bygningshøjde mod eksisterende bebyggelse. Dette kom også til udtryk på borgermødet. Alle bemærkninger er behandlet i Høringsnotatet A
  På baggrund af høringen foreslår forvaltningen, at lokalplanen ændres, så vejadgang skal ske fra nord, mens tidligere foreslået vejudlæg fra Tingvej reserveres til sti. Endvidere at der mod boligområdet Stålmosen kun kan bygges i én etage. Hertil kommer en række mindre justeringer. Da forslag om ændring af vejadgang til lokalplanområdet anses for væsentlig, er der gennemført en supplerende høring i perioden 7. til 21. november 2017. Forvaltning har modtaget 13 skriftlige bemærkninger. Langt de fleste høringssvar er positive overfor, at kommunen anbefaler, at vejadgangen flyttes, så der kommer indkørsel til Vindinge Nord vest for byen. Alle bemærkninger er behandlet i Høringsnotatet B, og alle høringssvar kan ses her. Øvrige bemærkninger er behandlet i Høringsnotat A.
  Den ændrede vejadgang til lokalplanområdet vil få et forløb som det, der er skitseret i helhedsplanen. Realisering af vejen kræver ikke lokalplan, men der vil i forbindelse med en landzonetilladelse blive stillet krav til vejens udformning. Udgifter til realisering og drift af vejen påhviler ikke Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018. Økonomiudvalget vil få forelagt en selvstændig sag om godkendelse af Skema A (grundkapitalindskud) i forbindelse med realisering af almene boliger.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 261

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 520

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 521 Forslag til lokalplan 662 for boliger i Halområdet i Jyllinge (endelig vedtagelse)

  Lokalplan_662_for_boliger_i_halomraadet_i_Jyllinge.pdf Notat_om_behandling_af_hoeringssvar_vedr._lokalplan_662_for_boliger_i_halomraadet_i_Jyllinge.pdf

  Pkt. 521

  Forslag til lokalplan 662 for boliger i Halområdet i Jyllinge (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 289079 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til lokalplan 662 for boliger i halområdet i Jyllinge har været i offentlig høring. Der kom tre høringssvar i høringsperioden.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 662 for boliger i halområdet i Jyllinge godkendes med de nævnte ændringer og rettelser.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede på mødet den 30. august 2017, punkt 202, at sende forslag til lokalplan 649 for boliger ved Bromarken i Jyllinge i offentlig høring fra den 5. september til den 31. oktober 2017.
  Lokalplanen skal give mulighed for at opføre 40 til 50 tæt-lav boliger i et og to plan. Lokalplanen skal sikre, at området anvendes til boligbebyggelse, der tilpasses omgivelserne i skala, som skaber gode visuelle forbindelser mellem parcelhuskvarteret øst for Lindbjergvej og aktivitetsparken. Endvidere, at boligerne får god solorientering og attraktive friarealer på terræn.
  I høringsperioden modtog forvaltningen 3 høringssvar, herunder et fra en grundejerforening, og der var ca. 70 fremmødte ved borgermødet. Se høringssvar her. Høringen har givet anledning til mindre ændringer i enkelte bestemmelser. Herudover er byggefelterne justeret, således at byggeri i to etager ikke må være nærmere skel mod Lindbjergvej end 12 m (tidligere 15 m), samt at der ved p-pladsen for enden af Lindbjergvej kan bygges i to etager 5 m fra skel mod Lindbjergvej. Dette begrundes i projekttilpasninger, samt at p-pladsen i sig selv giver den nødvendige afstand til boligerne overfor. Se også vedlagte høringsnotat.
  Godkendelse af lokalplanforslaget er forudsætning for godkendelse af skema A for nye almene boliger samt aftale om salg af kommunalt areal ved Jyllingehallerne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 264

  Anbefales.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke anbefale indstillingen, idet Enhedslisten finder at man burde reservere en større andel af lokalplansområdet til grønne og rekreative aktiviteter.
  V tager forbehold.

  Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 521

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke anbefale og støtter Jonas Bejer Paludans bemærkning fra Plan- og Teknikudvalget.
  Bent Jørgensen (V) og Lars-Christian Brask tager forbehold.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 522 Forslag til lokalplan 649 for boliger ved Bromarken (endelig vedtagelse)

  Lokalplan_649_for_boliger_ved_Bromarken_i_Jyllinge.pdf Udbygningsaftale.pdf Behandling_af_bemaerkning_og_indsigelser_til_lokalplan_649_for_boliger_ved_Bromarken_i_Jyllinge.pdf Anmodning_fra_Lind_Risoer.pdf Skitseprojekt_af_Forlaengelsen.pdf Yderligere_krav_til_Forlaengelsen.pdf Skitseprojekt_til_Tilsutningsanlaeggene.pdf Tidsplan_-_Jyllinge.pdf

  Pkt. 522

  Forslag til lokalplan 649 for boliger ved Bromarken i Jyllinge (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 230967 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til lokalplan 649 for boliger ved Bromarken i Jyllinge har været i offentlig høring. Der kom to høringssvar i høringsperioden.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 649 godkendes endeligt med de nævnte ændringer og rettelser.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget besluttede på mødet den 17. august 2017, punkt 155, at sende forslag til lokalplan 649 for boliger ved Bromarken i Jyllinge i offentlig høring fra den 25. august til 20. oktober 2017.
  Lokalplanen skal give mulighed for at opføre ca. 215 boliger fordelt på ca. 105 parcelhuse og 110 rækkehuse. Lokalplanen skal sikre, at området anvendes til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, at bebyggelserne placeres, så der dannes en grønning tværs gennem bebyggelsen, at bebyggelsen opdeles i mindre boligområder samt Bromarkens vejføring med tilhørende støjafskærmning.
  I høringsperioden modtog forvaltningen to høringssvar, og der var ca. 30 fremmødte ved borgermødet. Se høringssvar her. Høringen har givet anledning til at tilføje en bestemmelse i lokalplanen om højst en etage på den vestlige tæt-lav bebyggelse, der ligger ud mod Broengen. Se også vedlagte høringsnotat.
  Parallelt med høringsperioden har forvaltningen søgt om reduktion af en fortidsmindebeskyttelseslinje omkring en brodæmning, lige uden for lokalplanområdet. Miljøstyrelsen har givet afslag på ansøgningen, og derfor er bebyggelsesplanen i delområdet D i lokalplanen justeret, så beskyttelseslinjen respekteres, samtidig med at lokalplanens principper følges. Se kortbilag 3 i lokalplanen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018. Plan- og Teknikudvalgets godkendelse af lokalplanen er under forudsætning udbygningsaftale i forhold til anlæg af vejen Bromarken godkendes på samme møde.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 267

  Anbefales.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) tager forbehold.

  Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 522

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) tager forbehold.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 523 48 nye almene boliger i Vindinge Nord, skema A

  Pkt. 523

  48 nye almene boliger i Vindinge Nord, skema A

  Sagsnr. 298335 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sag vedrørende opførelse af 48 nye almene familieboliger, herunder 12 små boliger i Vindinge, afdeling Vindinge Nord

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. skema A til opførelse af 48 nye almene familieboliger i Vindinge, afdeling Vindinge Nord med en samlet anskaffelsessum på 92,995 mio. kr. godkendes
  2. kommunalt grundkapitalindskud på 9,300 mio. kr. godkendes
  3. der godkendes indtægts- og udgiftsbevilling til puljetilskud på 1,709 mio. kr.
  4. kommunal garanti på 52,28 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 42,784 mio. kr. godkendes,
  5. foreløbig årlig leje på 1.092 kr. pr. m2 ekskl. forbrug godkendes

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  DOMEA har på vegne af Ramsø Ældreboligselskab fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A for 48 almene boliger i Vindinge.
  Bebyggelsen er en almen rækkehusbebyggelse i to etager samt nogle få etagehuse med mindre boliger i to etager med vandrette lejlighedsskel og adgang via udvendige trapper. Rækkehusene er placeret i blokke á to-syv boliger omkring en fælles træbeplantet gade. Parkeringen anlægges som individuelle pladser som en del af boligernes for-areal. Boligerne har private for- og baghaver. Fælles friarealer anlægges som en eng i bebyggelsens sydvestlige hjørne. Bebyggelsens facader tænkes beklædt med ophængt tegl, sort plade materialer eller naturskifer med partier af umalet træ f. eks. ved indgangspartierne.
  Der opføres 16 4-værelses boliger på 106m² til 9.611 kr. pr. md., 13 3-værelses boliger på 95m² til 8.614 kr. pr. md. og 7 værelsesboliger på 77m² til 6.982 kr. pr. md. Endvidere opføres 12 små billige 1-værelses boliger på 35m² til 3.174 kr. pr. md. Den gennemsnitlige årlige husleje udgør 1.092 kr. pr. m2 ekskl. forbrug.
  Samlet anskaffelsessum udgør 92,995 mio. kr., hvilket medfører et kommunalt grundkapitalindskud på 9,300 mio. kr. Byggeriet indeholder forslag om 12 små boliger, således, at der ydes tilskud fra puljen til små billige boliger på 1,709 mio. kr. Kommunens samlede udgift til grundkapitalindskud udgør herefter 7,591 mio. kr. Kommunen får anvisningsret til 24 boliger i afdelingen, som følge af at der ydes tilskud til disse boliger fra den statslige pulje.
  Byggeriet er omfattet af forslag til lokalplan nr. 665, som behandles som andet punkt på dagsordenen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Kommunens grundkapitalindskud udgør 9,300 mio. kr. Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling til tilskud fra den statslige pulje til små billige boliger på 1,709 mio. kr. Puljen udgør herefter 2,256 mio. kr. Kommunens samledes udgift til grundkapitalindskud udgør således 7,591 mio. kr., der finansieres af budgettet til indskud i Landsbyggefonden.
  Kommunen skal yde 52,28 % kommunal garanti for realkreditlånet, svarende til en skønnet garantistillelse på 42,784 mio. kr.

  Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 523

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen

 • Pkt. 524 45 almene familieboliger ved Jyllinge, skema A

  Pkt. 524

  45 almene familieboliger i Jyllinge, skema A

  Sagsnr. 299328 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sag vedrørende godkendelse af skema A til opførelse af 45 nye almene familieboliger, herunder 5 små boliger ved halområdet i Jyllinge.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. skema A til opførelse af 45 nye almene familieboliger ved halområdet i Jyllinge med en samlet anskaffelsessum på 103,648 mio. kr. godkendes
  2. kommunalt grundkapitalindskud på 10,365 mio. kr. godkendes
  3. der godkendes indtægts- og udgiftsbevilling til puljetilskud på 711.900 kr.
  4. kommunal garanti på 63,58 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 57,992 mio. kr. godkendes, og
  5. foreløbig årlig leje på 1.016 kr. pr. m2 ekskl. forbrug godkendes

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  KAB har på vegne af Roskilde Nord Boligselskab fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A for 45 almene familieboliger ved halområdet i Jyllinge.
  Byggeriet er placeret i Jyllinge på boldbanerne mellem Jyllingehallerne og Lindebjergvej, som kommunen sælger til boligselskabet i forbindelse med byggeriet, se salgssagen på dagsordenen. Boligerne består af rækkehuse og etageboliger i et og to plan og i en etage i området mod Lindebjergvej. Der opføres 29 4-værelses boliger på 97-114m² 6 3-værelses boliger på 83-86m², 5 5-værelsesboliger på 115 m2 og endvidere 5 små billige1-værelses boliger på 48m² . Byggeriet opføres efter energiramme 2020, hvilket indbefatter solceller på taget.
  Den gennemsnitlige årlige husleje udgør 1.016 kr. pr. m2 ekskl. forbrug. Dette medfører, at en 1-værelsesbolig på 48 m² koster 4.070 kr. pr. md, en 3-rumsbolig på 86 m² koster 7.290 kr. pr. md. og en 5-værelsesbolig på 115 m² koster 9.740 kr. pr. md.
  Samlet anskaffelsessum for byggeriet udgør 103,648 mio. kr., hvilket medfører et kommunalt grundkapitalindskud på 10,365 mio. kr. Byggeriet indeholder forslag om 5 små boliger, således, at der ydes tilskud fra puljen til små billige boliger på 711.900 kr. ved godkendelse af skema A inden 31. december 2017. Kommunens samlede udgift til grundkapitalindskud udgør herefter 9,654 mio. kr. Kommunen får særskilt anvisningsret til de 10 boliger i afdelingen med tilskud fra den statslige pulje.
  Byggeriet forudsætter godkendelse af forslag til lokalplan nr. 662, som behandles som særskilt sag på dagsordnen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Kommunens grundkapitalindskud udgør 10,365 mio. kr. Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling til tilskud fra den statslige pulje til små billige boliger på 711.900 kr. Puljen udgør herefter 1,544 mio. kr. Kommunens samledes udgift til grundkapitalindskud udgør således 9,653 mio. kr., der finansieres af budgettet til indskud i Landsbyggefonden.
  Kommunen skal yde 63,58 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 57,992 mio.

  Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 524

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 525 Nedlæggelse af del af Sortebrødre Plads som færdselsareal

  Bilag_1.pdf

  Pkt. 525

  Nedlæggelse af del af Sortebrødre Plads som færdselsareal

  Sagsnr. 289344 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med omdannelse af Sortebrødre Plads fra parkeringsplads til et aktivt byområde med boliger, kultur og handel, skal en del af pladsen udgå som færdselsareal.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at byggefelterne A og B beskrevet i forslag til lokalplan 659 og indtegnet på vedhæftede kortbilag udgår som færdselsareal.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Det er Roskilde byråds vision, at bymidten i Roskilde skal være hele kommunens dynamiske centrum for handel og kultur. Derfor skal bymidten udvikles med fokus på byliv og tilgængelighed, og udviklingen skal tage afsæt i bymidtens karakter og historie. Som led i realiseringen af denne vision har byrådet en strategi om, at bymidtens parkering skal samles i centralt beliggende parkeringshus. Sommeren 2018 står det første p-hus færdigt på Sortebrødre Plads, og det har åbnet muligheden for, at de store parkeringspladser kan omdannes til nybyggeri til blandt andet boliger, så der bliver plads til de nye borgere, som gerne vil bo i Roskilde.
  Sortebrødre Plads er udlagt som offentlig vej, og skal derfor nedlægges i overensstemmelse med vejlovens bestemmelser i lovens § 15 og kap.11.
  Kommunalbestyrelsen skal tage bestemmelse om, at den del af vejarealet, som ifølge forslag til lokalplan 659 er udlagt som byggefelter, skal nedlægges, og at det skal udgå som færdselsareal. De omhandlede arealer fremgår af vedhæftede kortbilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 277

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 525

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 526 Kommunalopkrævning på skorstensfejerområdet

  Anmodning_om_kommunalopkraevning.pdf

  Pkt. 526

  Kommunalopkrævning på skorstensfejerområdet

  Sagsnr. 291080 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommunes 3 skorstensfejere har anmodet om kommunal opkrævning af lovpligtige skorstensfejergebyrer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der i forbindelse med den besluttede sammenlægning af distrikter ved årsskiftet tilbydes kommunal opkrævning af skorstensfejergebyret frem til og med 2020 mod et administrationsgebyr på 5%, og
  2. at der gives en indtægtsbevilling på 4.500.000 kr. årligt i årene 2018-2020 til skorstensfejergebyret og en tilsvarende udgiftsbevilling.
  3. at der gives en indtægtsbevilling på 225.000 kr. årligt i årene 2018-2020 til administrationsgebyret og en tilsvarende udgiftsbevilling.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskildes 3 skorstensfejere har den 27. juni 2017 anmodet om kommunal opkrævning af det lovpligtige skorstensfejergebyr. Begrundelserne er, at de ofte oplever: at borgere betaler et andet beløb end opkrævet, at man ønsker uddybende redegørelser ift. priserne eller klager over, at man ikke har mulighed for at betale girokort.
  I henhold til Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder
  § 23, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at husejerne skal betale gebyr for lovpligtigt skorstensfejerarbejde. Kommunalbestyrelsen fastsætter beregningsmåden for gebyrerne, gebyrstørrelsen og forfaldstid. Efter kommunalbestyrelsens beslutning kan gebyrerne opkræves sammen med de kommunale ejendomsskatter.
  Kommunal opkrævning kan have den fordel, at der er mere ensartet sagsbehandling af gebyrspørgsmål. Modsat vil der være en mindre forøgelse af arbejdsbyrden til kommunen, hvorfor der kan aftales et gebyr for ydelsen. Det er forvaltningens vurdering, at et administrationsgebyr på 5 % vil dække omkostningerne til den kommunale opkrævning. Ud fra tidligere års gebyrindtægt, vurderes det samlede skorstensfejergebyr til at være ca. 4.500.000 kr., hvorfor der skal gives indtægts- og udgiftsbevilling på dette beløb.
  Fra 2021 overtager staten opkrævning af ejendomsskatter, hvilket også kan betyde ændringer vedr. opkrævning af skorstensfejergebyr. En aftale bør derfor ikke løbe længere end til og med 2020. Plan- og Teknikudvalget har på mødet den 8. juni 2017, punkt 126, besluttet, at sammenlægge de 3 nuværende skorstensfejerdistrikter til 2 fra 1. januar 2018. Aftalen om kommunal opkrævning kan træde i kraft samtidig hermed.
  I 2018 opkræves det samlede skorstensfejergebyr i anden rate af ejendomsskatten, mens den fra 2019 deles over 2 rater.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018, idet der er tale om enslydende udgifts- og indtægtsbevilling i årene 2018-20. Administrationsgebyret vil dække omkostningerne til den kommunale opkrævning.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 281

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 526

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 527 Udbygningsaftale og anlægsbevilling for Bromarken i Jyllinge

  Udbygningsaftale.pdf Anmodning_fra_Lind_Risoer.pdf Udkast_til_lokalplan_nr._649.pdf Skitseprojekt_af_Forlaengelsen.pdf Yderligere_krav_til_Forlaengelsen.pdf Tidsplan_-_Jyllinge_Bromarken.pdf Skitseprojekt_til_Tilslutningsanlaeggene.pdf

  Pkt. 527

  Udbygningsaftale og anlægsbevilling for Bromarken i Jyllinge

  Sagsnr. 295255 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 649, har forvaltningen i samarbejde med projektudvikler udarbejdet en udbygningsaftale, der sikrer etableringen af vejen Bromarken. Der søges en anlægsbevilling på 6 mio. kr. til anlægsarbejderne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. udbygningsaftalen for Bromarken godkendes
  2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. i 2017 vedr. udgifter til etablering af Bromarken med tilslutninger til henholdsvis Møllevej og Værebrovej. Beløbet fragår kassebeholdningen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 649 - tidligere behandling på dette møde - er der i samarbejde med projektudvikler udarbejdet en udbygningsaftale, der beskriver omfanget og opgavefordelingen mellem Roskilde Kommune og projektudvikler i forbindelse med etableringen af et boligområde på Bromarken i Jyllinge. Projektudvikler vil som følge af udbygningsaftalen forestå etablering og finansiering af stamvejen, Bromarken, indenfor egen matrikel. Da Bromarken efter anlæg skal optages som offentlig vej, vil Roskilde Kommune medfinansiere med 2 mio. kr. Desuden skal Roskilde Kommune etablere tilkoblinger til henholdsvis Møllevej og Værebrovej. Disse to tilkoblinger vurderes at koste ca. 4 mio. kr.
  Bromarken vil blive Osvejs forlængelse fra Værebrovej til Møllevej. Der er i strategisk anlægsplan i årene 2019 og 2020 afsat i alt 15,5 mio. kr. til udbygning af Møllevej fra Dalvej til Rute 6 og etablering af et signalanlæg ved tilkoblingen til Rute 6. Afledt drift til vejen Bromarken indarbejdes i strategisk anlægsplan for tilkoblingen til Rute 6.
  Projektet forventes startet: december 2017
  Projektet forventet afsluttet: december 2019

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 6 mio. kr. i 2017.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -6.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -6.000
  Finansiering:
  Forværring af kassebeholdningen -6.000

  Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 268

  Anbefales.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) tager forbehold.

  Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 527

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) tager forbehold.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 528 Anlægsregnskab - renovering af faglokaler på skolerne

  Pkt. 528

  Anlægsregnskab - renovering af faglokaler på skolerne

  Sagsnr. 270119 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I perioden 2015-2017 er der jævnfør skolerenoveringsstrategien renoveret nedslidte og udtjente skolekøkkener, fysik-, biologi- og idrætslokaler. Renovering af udvalgte faglokaler på skolerne er nu færdig, og anlægsregnskabet skal godkendes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 21. december 2016 pkt. 328 en anlægsbevilling til renovering af faglokaler på 16 mio. kr. og den 29. marts 2017 pkt. 55 en tillægsbevilling (overførsel) på -473.769 kr. Samlet 15.526.231 kr.
  Renovering og modernisering af faglokaler på skolerne, der blev sat i gang med godkendelse af strategi for skolerenovering i Byrådet den 27. maj 2015, er afsluttet. Der har i perioden 2015-2017 været afsat 16 mio. kr. årligt finansieret som tillægsbevilling til renovering af nedslidte og udtjente skolekøkkener, fysik-, biologi- og idrætslokaler.
  Renovering af skolernes faglokaler er gennemført på baggrund af forvaltningens daværende bygningssyn og gennemgang af den enkelte skole. Ikke alle skoler havde et renoveringsbehov i forhold til faglokaler. Alle faglokalernes renoveringsbehov vil fremadrettet indgå i almindelig bygningssyn og løbende vedligeholdelsesplaner.
  Projektet er nu afsluttet.
  Der aflægges hermed regnskab, hvor der er afholdt udgifter for 15.526.735 kr. Projektet udviser således et forbrug svarende til den samlede anlægsbevilling bortset fra et lille merforbrug på 504 kr.

  Økonomi

  Der er i 2017 afsat et rådighedsbeløb på 15.526.231 kr. og afholdt udgifter for 15.526.734,98 kr. svarende til en negativ kasseeffekt på -503,98 kr. i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 05-12-2017, pkt. 148

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 528

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 529 Udgifts- og indtægtsbevilling om midler til kompetenceudvikling i jobrettet samtale

  Bilag_1_-_Tilsagnsbrev.pdf

  Pkt. 529

  Indtægts- og udgiftsbevilling vedrørende midler til kompetenceudvikling i jobrettet samtale

  Sagsnr. 298775 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  For at understøtte øget inddragelse af de lediges ønsker og forudsætninger med øje for arbejdsmarkedets behov, har forvaltningen ansøgt om og fået bevilget midler til kompetenceudvikling i den jobrettede samtale for de jobrådgivere og virksomhedskonsulenter, der arbejder med de forsikrede ledige. Kompetenceudviklingen gennemføres i samarbejde med de a-kasser, der ønsker at deltage.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling samt en tilsvarende udgiftsbevilling på 298.896 kr., svarende til det bevilgede beløb til kompetenceudvikling i den jobrettede samtale.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Med kompetenceudviklingen ønsker forvaltningen, at de jobparate ledige skal opleve at få kvalificeret vejledning og øget ejerskab til jobsøgningen som følge af den jobrettede samtale. Jobrådgiverne skal i højere grad vejlede og coache med afsæt i borgernes egne jobmål og bidrage med konkret og brugbar viden om arbejdsmarkedet, som de ledige kan omsætte i deres jobsøgning.
  Kompetenceudviklingen skal navigere efter tre pejlemærker:
  - Fokus på job og arbejdsmarked: Samtalen skal først og fremmest handle om jobsøgning og muligheder på arbejdsmarkedet. Det betyder, at vi skal dele vores aktuelle og relevante viden om arbejdsmarkedet, jobsøgning og muligheder for kompetenceudvikling
  - Ejerskab til den ledige: Jobrådgiverne skal understøtte, at den ledige så vidt muligt selv bliver i stand til aktiv og kvalificeret jobsøgning. Det kræver, at vi sætter den enkelte borger i centrum og tilpasser vores rådgivning, så den bliver konkret anvendt.
  - Progression hos den enkelte: Samtalerne skal skabe fremdrift i de lediges jobsøgning. Vi skal hjælpe borgeren med at optimere søgestrategierne, borgeren skal støttes, kompetencer tilføjes efter behov, og fokus skal generelt være på at søge så meget som muligt.
  Samlet set er målet, at borgerne i højere grad oplever at blive inddraget i samtalerne, og at deres tro på at komme i job styrkes gennem rådgivning om deres jobsøgningsstrategi med afsæt i viden om arbejdsmarkedet
  Målgruppen for forløbet er de jobrådgivere og udvalgte virksomhedskonsulenter, der arbejder med de forsikrede ledige, samt deres leder. Forvaltningen har desuden været i dialog med a-kasserne om at deltage i forløbet. Her er 3F, Blik & Rør, HK og Malerforbundet vendt positivt tilbage.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Der forudsættes en kommunal medfinansiering på 20 pct. af udgiften, svarende til 74.724 kr. Denne udgift afholdes inden for den eksisterende ramme. Derudover modtages et tilskud på 298.896 kr. fra STAR, der opvejes af en tilsvarende udgift til kompetenceudviklingen.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-12-2017, pkt. 168

  Anbefales.
  Fraværende Bent Jørgensen (V)

  Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 529

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 530 Anlægsregnskab for ombygning af Toftebakken

  Pkt. 530

  Anlægsregnskab for ombygning af Toftebakken

  Sagsnr. 298975 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for ombygning af Toftebakken og for vand- og varmeforsyning til Toftebakken.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskaberne for de to projekter godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 17. juni 2015 pkt. 192 en anlægsbevilling til ombygning af Toftebakken på 13 mio. kr. og en anlægsbevilling til vand- og varmeforsyning på Toftebakken på 2 mio. kr.
  Samlet beløb de to anlægsbevillinger sig til 15 mio. kr.
  Projekterne er nu afsluttet.
  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der afholdt udgifter for netto 14.646.588 mio. kr.
  Ombygningsprojektet beløb sig til en samlet udgift på 12.292.151 kr. Det vil sige en mindreudgift på 707.849 kr.
  Vand- og varmeforsyningsprojektet endte med en samlet udgift på 2.354.437 kr. Det vil sige en merudgift på 354.437 kr.
  Samlet giver anlægsregnskabet for de to projekter på Toftebakken en mindreudgift på 353.412 kr.

  Økonomi

  Der er i 2017 afsat et rådighedsbeløb på netto 984.532 kr. og afholdt udgifter for netto 631.120 kr. svarende til en positiv kasseeffekt på 353.412 kr. i 2017 for begge projekter.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-12-2017, pkt. 170

  Anbefales.
  Fraværende Bent Jørgensen (V)

  Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 530

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 531 Anlægsregnskab for køb af ejendomme til flygtninge

  Pkt. 531

  Anlægsregnskab for køb af ejendomme til midlertidig indkvartering af flygtninge

  Sagsnr. 298001 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for køb af ejendomme til flygtningeboliger

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 2. september i 2015 ved pkt. 263 en anlægsbevilling til køb af ejendomme til midlertidig indkvartering af flygtningen på 40 mio. kr. Udgifterne kan lånefinansieres.
  Ligeledes kan der til midlertidig indkvartering af flygtninge søges tilskud til etablering, og kommunen har fået bevilget tilskud på 3.041.924 kr. Der blev således tilført en indtægtsbevilling til anlægsprojektet ved byrådets beslutning 30. november 2016, pkt. 290.
  Projektet er nu afsluttet.
  I forhold til den samlede anlægsbevilling på netto 36.958.076 kr. er der afholdt udgifter for netto 15.042.688 kr.
  Samlet giver anlægsregnskabet for køb af ejendomme til midlertidig indkvartering af flygtninge en mindreudgift på 21.915.388 kr. Det betydelige mindreforbrug skyldes, at behovet for midlertidig indkvartering af flygtninge blev lavere i løbet af 2015 og 2016 end forudsat.

  Økonomi

  Der er i 2017 afsat et rådighedsbeløb på 7 mio. kr., og der er ikke afholdt udgifter i 2017. I forbindelse med overførslen af rådighedsbeløbet på 7 mio. kr. fra 2016 til 2017 blev der også overført et tilsvarende låneoptag på 7 mio. kr.
  Derfor medfører sagen umiddelbart en positiv kasseeffekt på 7,0 mio. kr. Mindreudgiften modsvares dog af mindre låneoptag som der gives bevilling til i sag om låneoptagelse 2017 på samme byrådsmøde.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-12-2017, pkt. 171

  Anbefales.
  Fraværende Bent Jørgensen (V)

  Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 531

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 532 Anlægsbevilling - Kunstværket Ursuppen i Milen

  Pkt. 532

  Anlægsbevilling - Kunstværket Ursuppen i Milen

  Sagsnr. 249685 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har i forbindelse med etableringen af næste værk i Milen, Ursuppen af René Schmidt, fået tilsagn på en donation på 400.000 kr. fra Roskilde Festival, svarende til en bevilling på 330.000 kr. efter indbetaling af et lovpligtigt bidrag på 17,5 % til momsrefusionsordningen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 330.000 kr. vedrørende indtægter i 2017 fra Roskilde Festival til Kunstværket Ursuppen i Milen (indenfor Kunststrategien for Milen).
  2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 330.000 kr. vedrørende udgifter i 2017 til Kunstværket Ursuppen i Milen (indenfor Kunststrategien for Milen)

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Kunstværket Ursuppen er det tredje værk, som skal realiseres i Milens kunststrategi. Det etableres i foråret 2018 og finansieres i et samarbejde mellem Roskilde Kommune og Roskilde Festival.
  Byrådet har i marts 2017 givet tilsagn til, at der bruges op til 500.000 kr. af de allerede frigivne midler til kunststrategien for Milen på betingelse af, at det søgte tilskud fra Roskilde Festival på 400.000 kr. blev opnået. Roskilde Festival gav tilsagn umiddelbart efter. Det lovpligtige bidrag til momsrefusionsordningen finansieres ud af tilskuddet.
  Forventet slutdato: juni 2018

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet der søges om enslydende anlægsbevilling vedr. indtægter og udgifter på 330.000 kr.
  Der blev overført 879.373 kr. fra 2016 til 2017 vedr. kunststrategien.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2017-2020:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017 2018 2019 2020
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -879
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.209
  Anlæg, indtægter 330
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -330
  Anlæg, indtægter 330
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-12-2017, pkt. 166

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 532

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 533 Anlægsbevilling til genopbygning og udvidelse af Ramsø Hal 2

  Pkt. 533

  Anlægsbevilling til genopbygning og udvidelse af Ramsø Hal 2

  Sagsnr. 281534 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med branden af Ramsø Hal 2, har Roskilde Kommune modtaget forsikringsmidler. Disse forsikringsmidler skal nu bruges til genopbygningen og den videre udvidelse af Ramsø Hal 2.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling vedrørende indtægter på 5,3 mio. kr. i 2017 udbetalt af forsikringsselskabet i forbindelse med branden.
  2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling vedrørende udgifter på 5,3 mio. kr. i 2017 til genopbygning og udvidelse af Ramsø Hal 2.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der anmodes om bevillinger vedr. indtægter og udgifter på 5,3 mio. kr. da det på nuværende tidspunkt forventes, at forsikringen dækker udgifter svarende til det beløb.
  Da genopbygningen ikke er gennemført endnu, vides det ikke præcist hvor mange penge der bliver udbetalt fra forsikringsselskabet. Bliver beløbet større end antaget på nuværende tidspunkt, vil der blive fremlagt en ny bevillingssag.
  Forventet slutdato: 01.03.2018

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet der søges om enslydende anlægsbevilling vedr. indtægter og udgifter.

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017 2018 2019 2020
  Senest vedtaget rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -9.300
  Anlæg, indtægter 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -14.606
  Anlæg, indtægter 5.306
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -5.306
  Anlæg, indtægter 5.306
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-12-2017, pkt. 167

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 533

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 534 Frigivelse af rådighedsbeløb - Trafikafvikling – system til indsamling af data

  Pkt. 534

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Trafikafvikling – system til indsamling af data

  Sagsnr. 261533 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb til ”Trafikafvikling – system til indsamling af data” på 210.000 kr.. Pengene skal bruges til det elektroniske trafikovervågningssystem, City Sense.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 210.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløbet til Trafikafvikling – system til indsamling af data.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med undersøgelse af trafikafviklingen i Roskilde er der opstillet et system, som via Bluetooth signaler fra elektroniske apparater i køretøjer, indsamler informationer om rejsehastigheder og -ruter.
  Der er budgetteret 210.000 kr. årligt i 2015 – 2017 til trafikovervågningssystemet.
  Der søges om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb for 2017 på 210.000 kr. til kommunens elektroniske trafikovervågningssystem, City Sense.
  Beløbet skal blandt andet anvendes til dataindsamling i forbindelse med igangværende trafik- og mobilitetsplanlægning.
  City Sense trafikovervågning indgår som værktøj til at undersøge trafikken på det overordnede vejnet, herunder indfaldsvejene til Roskilde bymidte med henblik på at sikre den bedst mulige trafikafvikling og adgang til bymidtens handels- og kulturtilbud

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.
  Økonomiske konsekvenser for anlægssager i året 2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -210
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -210
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 283

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 534

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 535 Frigivelse af rådighedsbeløb - forundersøgelser miljø, geoteknik, trafikteknik mv.

  Pkt. 535

  Frigivelse af rådighedsbeløb - forundersøgelser miljø, geoteknik, trafikteknik mv.

  Sagsnr. 287246 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er behov for løbende rådgivningsbistand på ekspertniveau til blandt andet miljø-, geo- og trafiktekniske undersøgelser i forbindelse med forundersøgelser til større byudviklings- og anlægsprojekter, der endnu ikke har eget budget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 500.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til forundersøgelser (miljø, geoteknik, trafik mv.)

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I lighed med tidligere år er der i budget 2018 afsat 0,5 mio. kr. til forundersøgelser til større anlægsprojekter og byudvikling. Beløbet omfatter udgifter til rådgivningsbistand på ekspertniveau til miljø-, geo- og trafiktekniske undersøgelser m.v. i forbindelse med forundersøgelser til blandt andet lokalplaner.
  Beløbet vil blive benyttet løbende igennem året.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018, idet der er afsat 0,5 mio. kr. i anlægsbudgettet i 2018.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Forundersøgelser, udgifter -500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Forundersøgelser, udgifter -500
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 284

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 535

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen

 • Pkt. 536 Frigivelse af rådighedsbeløb - Hyrdehøj bygade Etape 2

  Pkt. 536

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Hyrdehøj Bygade Etape 2

  Sagsnr. 268124 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af rådighedsbeløb til byggemodningen Hyrdehøj Bygade etape 2.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 5,26 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb til Hyrdehøj Bygade etape 2.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Projektet omfatter færdiggørelse af byggemodningen Hyrdehøj Bygade etape 2 som blev grovbyggemodnet i 2016. Det sidste arbejde skal nu færdiggøres, så vejen
  Krogkær står færdig.
  Den første anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. blev frigivet i 2015 ved byrådsbeslutning den 29. april 2015, punkt 137.
  Projektet forventes afsluttet i slutningen af 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -5.264
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -5.264
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 285

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 536

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 537 Frigivelse af rådighedsbeløb - Trekroner B21 Toppen byggemodning

  Pkt. 537

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Trekroner B21 Toppen byggemodning

  Sagsnr. 284870 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af rådighedsbeløb til byggemodning af område B 21 Toppen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 5,2 mio. kr., ved frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb til Trekroner B 21 Toppen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Projektet omfatter færdiggørelse af byggemodningen for det samlede område, der følger udbygningen af vejen Toppen. Arbejdet omfatter etablering af grusarealer langs vejen, vandrender samt slidlag.
  Projektet forventes startet: December 2017
  Projektet forventet afsluttet: December 2019

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -5.200
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -5.200
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 286

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 537

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 538 Tillægsbevilling til omfartsvej ved Tjæreby

  Pkt. 538

  Tillæg til anlægsbevilling - omfartsvej ved Tjæreby

  Sagsnr. 265131 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der har været afholdt licitation til anlæg af omfartsvejen ved Tjæreby. Licitationsresultatet betyder, at omkostningerne til arbejdet vil blive 16,3 mio. kr. Da den givne bevilling er på 12 mio. kr. indstiller forvaltningen, at der gives en yderligere bevilling på 4,3 mio. kr..

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling 4,3 mio. i 2017 kr. vedr. udgifter til omfartsvej ved Tjæreby, finansieret af kassebeholdningen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  På Byrådsmødet den 27. april 2016, punkt 110, blev det besluttet, at give en tillægsbevilling på 6 mio. kr. til anlæg af omfartvej ved Tjæreby, således at den nuværende bevilling er på 12 mio. kr. i alt.
  Siden har forvaltningen haft forhandlinger med Lufthavnen om køb af arealer til vejen, med Vejdirektoratet om tilkoblingen til Køgevej og afslutningsvis med Lufthavnen igen om køb af mere jord.
  Det godkendte projekt har været udbudt henover sommeren. 5 entreprenører blev inviteret til at afgive bud, men kort før licitationen meldte 3 af dem fra på grund af travlhed. Ved licitationen mødte kun 1 entreprenør med et bud så det samlede projekt vil komme til at koste ca. 18 mio. kr.. Forvaltningen har efterfølgende forhandlet med denne entreprenør om alternative løsninger og er endt med et revideret tilbud på de samlede omkostninger til gennemførelse af anlægsarbejdet vil blive 16,3 mio. kr.. På den baggrund indstiller forvaltningen, at der gives en tillægsbevilling på 4,3 mio. kr..
  Alternativt kan licitationen aflyses, og der kan laves nyt udbud af anlægsarbejdet med håb om at opnå lavere priser. Der er dog ikke noget, der tyder på, at markedet bevæger sig mod lavere priser.
  Projektet forventes startet: December 2017
  Projektet forventet afsluttet: Foråret 2018

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 4,3 mio. kr. 2017.

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -10.519
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -14.819
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -4.300
  Finansiering
  Forværring af kassebeholdningen 4.300

  Plan- og Teknikudvalget. 09-11-2017, pkt. 242

  Udsættes.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 287

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 538

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 539 Forlængelse af optionsaftale og udbygningsaftale for Ny Østergade arealet(Lukket)

 • Pkt. 540 Salg af fast ejendom (A)(Lukket)

 • Pkt. 541 Salg af fast ejendom (B)(Lukket)

 • Pkt. 542 Salg af fast ejendom (C)(Lukket)

 • Pkt. 543 Salg af fast ejendom (D)(Lukket)

 • Pkt. 544 Salg af fast ejendom (E)(Lukket)

 • Pkt. 545 Salg af storparcel(Lukket)

 • Pkt. 546 Salg af grund(Lukket)

 • Pkt. 547 Eventuelt

  Pkt. 547

  Eventuelt

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 547

  Beredskab.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.