You are here

Referat

Dato: Onsdag, Februar 14, 2018 - 08:20
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 47 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 47

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 47

  Godkendt.

 • Pkt. 48 Orientering om planstrategi proces

  Overordnet_procesplan_for_Planstrategi_2018_og_revision_af_kommuneplanen.pdf

  Pkt. 48

  Orientering om planstrategi proces

  Sagsnr. 299780 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om proces for udarbejdelse af Planstrategi 2018.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Planloven foreskriver, at byrådet inden for den første halvdel af sin byrådsperiode skal offentliggøre en strategi, som sætter den politiske retning for en efterfølgende revision af kommuneplanen. Strategien – den såkaldte planstrategi – indeholder byrådets pejlemærker for kommunens fysiske udvikling med fokus på udvalgte temaer. På baggrund af planstrategien udarbejdes efterfølgende et forslag til revision af kommuneplanen, som dækker den overordnede planlægning 12 år frem i tiden.
  I sidste byrådsperiode blev Planstrategi 2015 vedtaget af byrådet den 27. april 2016, punkt 105. Titlen for Planstrategi 2015 var ”Muligheder og fællesskaber”, som blev fulgt op af byrådets vedtagelse af Kommuneplan 2016 den 21. december 2016, punkt 334.
  I indeværende byrådsperiode anbefaler forvaltningen en hurtigere planproces, hvor planstrategien drøftes i år og vedtages i starten af 2019, således at der kan ske en revision af kommuneplanen allerede i første halvdel af planperioden. Dette skal sikre, at det nye byråd hurtigst muligt forvalter egne beslutninger om kommunens udvikling.
  På byrådets forårsseminar i april vil forvaltningen lægge op til en politisk drøftelse af en række potentielle emner, som kunne indgå i det nye byråds planstrategi. Emnerne er valgt ud fra kommunens potentialer, men også de udfordringer som Roskilde Kommune står over for. Emnerne vil blive understøttet af en faktabaseret status på kommunens udvikling samt præsentation af den nye planlovs handlemuligheder.
  På baggrund af de politiske drøftelser vil forvaltningen efterfølgende udarbejde et udkast til indhold og videre proces.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 48

 • Pkt. 49 Orientering om Ældrerådets årsberetning for 2017

  Aeldreraadets_aarsberetning_2017.pdf

  Pkt. 49

  Orientering om Ældrerådets årsberetning for 2017

  Sagsnr. 300069 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Hovedpunkterne i Ældrerådets årsberetning for 2017 fremlægges til orientering. Den samlede årsberetning fremgår af bilag.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Hovedpunkterne i Ældrerådets årsberetning for 2017 fremlægges til orientering, jf. § 8 i vedtægterne for Ældrerådet.
  Kommunerne er via lov om retssikkerhed og administration på det sociale område forpligtet til at nedsætte et ældreråd. Ældrerådet er et rådgivende organ, der varetager de ældre borgeres interesser i Roskilde Kommune. Ældrerådet er opdelt i forskellige arbejdsgrupper, der forbereder høringssvar og lignende til de politiske udvalg i Roskilde Kommune.
  Ældrerådet har i 2017 bidraget med flere høringssvar og kommentarer til de politiske udvalg, herunder Sundheds- og Omsorgsudvalget, Teknik- og Miljøgruppen, mv. Ældrerådet har en tæt kontakt til de politiske udvalg, herunder halvårlige møder med Sundheds- og Omsorgsudvalget. Ældrerådet har ligeledes i 2017 haft møde med formanden for Plan- og Teknikudvalget, hvor et af Ældrerådets fokusområder omkring bedre tilgængelighed blev drøftet. Ældrerådet har ligeledes en tæt dialog med Handicaprådet om en styrket tilgængelighed for både ældre borgere og mennesker med handicap.
  Ældrerådet har i 2017 afholdt borgermøde under temaet ”fremtidens velfærd”. Rådet inviterede i den forbindelse centerleder fra Center for Offentlig Innovation Pia Gjellerup samt direktør for Social, Job og Sundhed Christian Harsløf til at holde oplæg med efterfølgende debat. På FN’s Internationale Ældredag den 1. oktober 2017 var Ældrerådet med i planlægningen og afviklingen af åbent hus arrangementer på flere plejecentre samt åbent hus arrangement på Seniorhøjskolen mv.
  Hele 2017 har været præget af valg til Ældrerådet, som for første gang i Roskilde Kommune blev afviklet den 21. november 2017 som et fremmødevalg samtidig med valg til Byråd og Regionsråd. Hensigten med at gennemføre valget som et fremmødevalg var at skabe yderligere opmærksomhed omkring Ældrerådets vigtige arbejde samt opnå en højere stemmeprocent. Valget resulterede i en samlet stemmeprocent på 66 %. I 2013 var stemmeprocenten kun 46 %. 6 af Ældrerådets 13 medlemmer er nyvalgte.
  Det nye Ældreråd konstituerede sig selv i december 2017. Marie Jørgensen blev valgt til formand for det nye Ældreråd, som begyndte sin fireårige valgperiode den 1. januar 2018. Blandt de medlemmer af Ældrerådet, som besluttede ikke at genopstille, var den tidligere formand Kirsten Feld, som har været medlem af Ældrerådet i 16 år.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-02-2018, pkt. 15

  Fraværende: Henning Sørensen (A), Poul Andersen (A) og Jacob Søegaard Nielsen (V).

  Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 49

 • Pkt. 50 Orientering om forvaltningens arbejde med implementering af EU’s persondataforordning – kravet om databeskyttelsesrådgiver

  Pkt. 50

  Orientering om forvaltningens arbejde med implementering af EU’s persondataforordning – kravet om databeskyttelsesrådgiver

  Sagsnr. 301740 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den 25. maj 2018 træder EU’s persondataforordning i kraft. Forordningen sigter mod en øget beskyttelse af borgernes data, når de behandles af såvel offentlige som private organisationer. Forordningen indeholder en række nye tiltag til opstramning af databeskyttelsen, men den er i vid udstrækning en stadfæstelse af gældende dansk lovgivning på området. Det er dog et helt nyt krav, at alle større organisationer – herunder Roskilde Kommune – skal have en databeskyttelsesrådgiver. I de første 2 år tilknyttes en ekstern databeskyttelsesrådgiver til Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Kommunen har gennem det sidste halvandet år været i gang med at forberede sig på at imødekomme kravene i den nye persondataforordning fra EU. Dette er sket dels gennem interne arbejdsgrupper i kommunen og dels i et samarbejde med de 11 øvrige sjællandske kommuner, der indgår i Digitaliseringsforeningen (DIGIT).
  Et af de nye krav i EU-forordningen er, at større organisationer – herunder kommuner – har tilknyttet en databeskyttelsesrådgiver, kort benævnt DPO (Data Protection Officer). DPO’en skal rådgive kommunen om de databeskyttelsesretlige regler og også påpege mangler og forbedringsmuligheder i kommunens omgang med persondata.
  DPO’en kan grundlæggende være tilknyttet en kommune på én af 3 måder, enten 1) som fastansat i kommunen, eller 2) som delt mellem flere kommuner på en tjenesteydelseskontrakt eller 3) som ekstern rådgiver på en tjenesteydelseskontrakt.
  De 12 kommuner i DIGIT blev på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 23. januar 2018 enige om, at det i de første par år vil være hensigtsmæssigt at tilknytte DPO’en som en ekstern rådgiver til kommunerne. Denne beslutning blev truffet i lyset af, at rollen som databeskyttelsesrådgiver er en helt ny rolle, som det på nuværende tidspunkt er vanskeligt at vurdere omfanget af. Endvidere vil en aftale med en ekstern part – formentlig et revisions- og/eller advokatfirma – give kommunen adgang til de fornødne spidskompetencer på det persondataretlige område fra dag ét. Endvidere kan det nævnes, at det er helt i tråd med ånden i EU-forordningen, at det ikke er kommunen der kontrollerer sig selv på dette område, men at der er et eksternt, uvildigt øje på kommunens behandling af borgernes data. Endelig er der indikationer på, at en ekstern DPO ikke vil være dyrere end en fastansat medarbejder med tilsvarende kompetencer.
  Den eksterne DPO skal findes via et udbud, som de 12 kommuner gennemfører i fællesskab i løbet af februar og marts måneder. Der forventes indgået en kontrakt for en 2-årig periode med den eksterne part. Efter de 2 år evalueres ordningen.
  Kommunens løbende arbejde med og fokus på at leve op til forordningens ordlyd vil yderligere blive understøttet af, at der fra den 1. marts nedsættes et informationssikkerhedsudvalg i kommunen med Kommunaldirektøren som formand. I udvalget vil endvidere HR- og Sekretariatschefen og Digitaliseringschefen være repræsenteret, ligesom ledelsesrepræsentanter fra direktørområderne får plads i udvalget. Databeskyttelsesrådgiveren vil skulle deltage i alle udvalgets møder. Den daglige og løbende koordinering af kommunens efterlevelse af indholdet af EU-forordningen vil blive løftet af en informationssikkerhedskoordinator, der den 1. marts tiltræder en stilling i Byrådssekretariatet.
  Arbejdet med implementering af den nye persondataforordning, skal ses på samme måde som med implementering af andre store regelsæt og skal forankres i linjen, dvs. at alle chefer og ledere har et ansvar for at medarbejdere og sagsbehandlere er opmærksomme på og har fornødne kompetencer til at håndtere og anvende lovgivningen i den daglige drift.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Udgiften til den eksterne databeskyttelsesrådgiver afholdes inden for budgettet. Det er uvist, om der ved midtvejsreguleringen gives kompensation til kommunerne.

  Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 50

 • Pkt. 51 Orientering om likviditet pr. 31. januar 2018

  Orientering_om_likviditeten_pr._31._januar_2018.pdf

  Pkt. 51

  Orientering om likviditet pr. 31. januar 2018

  Sagsnr. 300781 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. januar 2018. I bilag er endvidere opstillet prognose for udviklingen. Forvaltningen skønner, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2018 vil ligge mellem 325 - 375 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Tabellen viser den faktiske likvide beholdning, samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i alt og pr. indbygger, hvor indbyggertallet pr. 1. januar 2017 er anvendt.

  Roskilde Kommune 28. feb. 2017 31. marts 2017 30. april 2017 31. maj 2017 30. juni 2017 31. juli 2017 31. aug. 2017 30. sep. 2017 31. okt. 2017 30. nov. 2017 31. dec. 2017 31. jan. 2018
  Likvide beholdning (mio. kr.) 287 274 246 154 123 227 221 228 136 104 75 166
  Kassekreditregel (mio. kr.) 484 486 483 482 480 474 469 463 455 445 435 425
  Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.) 5,6 5,6 5,5 5,5 5,5 5,4 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0 4,9

  Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. januar 2018 skønner forvaltningen, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2018 vil ligge mellem 325 – 375 mio. kr.
  Skønnet er forbundet med relativ stor usikkerhed på nuværende tidspunkt, hvor årets første budgetopfølgning endnu ikke er gennemført.

  Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 51

 • Pkt. 52 Afbureaukratisering af månedlige forbrugsoversigter

  Pkt. 52

  Afbureaukratisering af månedlige forbrugsoversigter

  Sagsnr. 300585 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som led i Roskilde Kommunes fokus på afbureaukratisering foreslår forvaltningen, at de månedlige forbrugsoversigter ikke længere forelægges for ØU. Forbrugsoversigten har samme formål som de ordinære budgetopfølgninger, der kan give bedre og mere troværdig information.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget ikke længere forelægges månedlige forbrugsoversigter.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I kraft af Roskilde Kommunes arbejde med afbureaukratisering ser forvaltningen løbende på, om der er arbejdsgange der kan undværes eller gøres bedre. Et sådant eksempel er de månedlige forbrugsoversigter, som forelægges Økonomiudvalget.
  Økonomiudvalget i Roskilde Kommune bliver hver måned præsenteret for en forbrugsoversigt, der sammenligner indeværende års forbrugsprocent med samme måneds forbrugsprocent sidste år. Formålet med forbrugsoversigten er at advare mod forbrugsafvigelser i forhold til det vedtagne budget. Samme formål har de ordinære budgetopfølgninger, som ligeledes forelægges Økonomiudvalget 4 gange årligt. Budgetopfølgningerne giver dog mere relevant og pålidelig information, da de er baseret på en mere udførlig proces, hvor hvert led i organisationen kvalificerer det forventede regnskab.
  Derudover er der metodemæssige udfordringer ved forbrugsoversigten. Ofte vil forbrugsoversigten give nogle advarselssignaler som ikke er retvisende, da en stor andel af afvigelserne i forbrugsprocenter skyldes, at udgifter og indtægter falder på forskellige tidspunkter i de to år man sammenligner. Alt andet lige vil en udgift, der fx falder i juli i år i modsætning til august i sidste år betyde en advarsel om merforbrug i forbrugsprocenterne. En afvigelse i forbrugsprocenten er altså ikke nødvendigvis ensbetydende med en afvigelse i det samlede årsforbrug i forhold til det vedtagne budget, hvilket godt kan være konklusionen, hvis forbrugsoversigten står alene og afrapporteres hver måned. Derfor vurderes det, at den økonomiske afrapportering til Økonomiudvalget bliver mere helhedsorienteret ved kun at anvende det månedlige forbrug som baggrund for vurderingen i budgetopfølgningen, hvor der også indgår forventninger til resten af året og dermed en vurdering af regnskabets afvigelser i forhold til det vedtagne budget.
  For det administrative niveau er forbrugsoversigten stadig en vigtig indikator i det forberedende arbejde til budgetopfølgningen. Forbrugsoversigten vil derfor fortsat blive anvendt månedligt af administrationen. Skulle en sammenligning af forbrugsprocenter indikere alarmerende resultater, vil administrationen fortsat tage initiativ til yderligere undersøgelser, som vil indgå i budgetopfølgningerne eller blive taget op særskilt til politisk forelæggelse, hvis nødvendigt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 52

  Godkendt.

 • Pkt. 53 Opfølgning på ØU/direktionsseminar - Anlæg

  Pkt. 53

  Opfølgning på ØU/direktionsseminar - Anlæg

  Sagsnr. 301607 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der har været afholdt seminar mellem ØU og direktionen den 25./26. januar. På seminaret blev Roskilde Kommunes økonomi drøftet på et overordnet, strategisk niveau – herunder kommunens budgettering af anlæg. I nærværende sag følges op på seminarets drøftelser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. alle flerårige anlægsprojekter – herunder også de mere strategiske projekter – fremadrettet indarbejdes med den forventede profil over årene
  2. den fremadrettede håndtering af anlægsbevillingen vedrørende klima- og stormflodssikring ikke sker som en samlet overførsel fra 2017 til 2018, men ved indarbejdelse i budget 2019-2022 for den del af bevillingen, der først forventes anvendt efter 2018.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  På seminaret mellem ØU og direktionen blev kommunens budgettering af anlæg drøftet med særlig vægt på den samlede fremtidige anlægsstyring i forhold til overførsler.
  I den forbindelse blev det tilkendegivet, at man fremover ikke ønsker at operere med budgettering af anlæg ved at afsætte et samlet budgetbeløb ét år, når der er tale om et flerårigt projekt. I stedet skal projektet afsættes med den forventede profil over årene.
  På den måde undgås, at der afsættes midler i indeværende budgetår, som reelt først skal anvendes i senere år, og som på den måde aldrig indgår i de vedtagne budgetter samtidig med, at der undgås unødvendige overførsler af budgetter mellem årene.
  For klima- og stormflodssikring blev hele bevillingen givet på én gang, og siden er den blevet overført løbende. Dette projekt foreslås nu håndteret således, at den del af budgettet, der forventes anvendt i 2018, overføres fra 2017 til 2018, mens den del af bevillingen, der først forventes anvendt efter 2018 indgår i budgetlægning af budget 2019 - 2022.
  Anlægsstyring er centralt for Roskilde Kommune, men det er også et centralt tema i forbindelse med indgåelsen af aftalen om kommunernes økonomi. Her fastsættes årligt en anlægsramme, som kommunerne bliver sanktioneret i forhold til ved manglende overholdelse af anlægsrammen i budgetlægningen. På den baggrund bør alle afvigelser vedrørende vedtagne anlægsprojekter som udgangspunkt håndteres i forbindelse med den almindelige overførselsadgang på anlæg, da det samme projekt ellers kan komme til at påvirke kommunernes samlede anlægsramme mere end en gang.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, idet bevillingen vedrørende klima- og stormflodssikring håndteres i forbindelse med overførselssagen, hvor en del af bevillingen afsættes i budget 2019 – 2022.
  Bevillingen til parkeringshuset er overført fra tidligere år og anvendes i 2018 ligesom størstedelen af bevillingen til svømmebadet, hvorfor disse bevillinger håndteres på sædvanlig vis ved overførselssagen.

  Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 53

  Godkendt.

 • Pkt. 54 Opfølgning på ØU/direktionsseminar - Drift

  Konkurrencekatalog.pdf

  Pkt. 54

  Opfølgning på ØU/direktionsseminar - Drift

  Sagsnr. 301607 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  På ØU/direktionsseminaret den 25./26. januar 2018 indgik en drøftelse af strategiske overvejelser om Roskilde Kommunes økonomi. Denne sag følger op på drøftelserne med indstillinger på de centrale emner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. det drøftes, hvordan formuleringen vedrørende Roskilde Kommunes likviditetsmålsætning skal præciseres
  2. eventuelle tillægsbevillingsansøgninger altid skal være ledsaget af et finansieringsforslag
  3. der til budgetprocessen 2019-2022 udarbejdes temaanalyser på følgende områder: SFO- og skoleområdet, ældre- og sundhedsområdet samt ejendomsområdet
  4. KLK inddrages i analysearbejdet på skole og SFO-området samt ældre- og sundhedsområdet
  5. det drøftes, om forvaltningen skal arbejde videre med nærmere analyse af muligheden for konkurrenceudsættelse og på hvilke konkrete områder

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  På ØU/direktionsseminaret den 25./26. januar 2018 indgik en drøftelse af strategiske overvejelser om Roskilde Kommunes økonomi. Drøftelserne var centreret omkring kommunens likviditetsmålsætning, tillægsbevillinger, temabudgettering og konkurrenceudsættelse. Disse emner vil blive uddybet nedenfor.

  Likviditet

  Kommunens likviditetsmålsætning jf. de økonomiske principper blev det drøftet, om der er behov for en ikke helt så præcis målsætning som den nuværende på 300 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen. Det kan fx vælges, at likviditeten kan afvige fra målsætningen i enkeltår som følge af konkrete strategiske investeringer eller lignende, eller der kan opereres med et likviditetsspænd på eksempelvis 275-325 mio. kr.

  Tillægsbevillinger

  I kommunens økonomiske principper fremgår det, at der i udgangspunktet ikke gives tillægsbevillinger. I praksis har der imidlertid været givet tillægsbevillinger på både drift og anlæg. Behovet for større grad af disciplin i overholdelsen af princippet blev derfor drøftet på ØU/direktionsseminaret. Én vej til at undgå tillægsbevillinger kan være at kræve, at alle bevillingssager i løbet af et budgetår om øgede udgiftsbehov skal ledsages af realistiske finansieringsmuligheder. Begrebsmæssigt defineres tillægsbevillinger som reelt ”nye” merbevillinger med kasseeffekt og omfatter således ikke fx rammeoverførsler af uforbrugte midler mellem årene eller ændret udgiftsprofil/fremrykning af en bevilling, hvor den planlagte udgift forbliver det samme totalt set, blot med en anden fordeling over årene.

  Temaanalyser

  På ØU/direktionsseminaret blev der drøftet metoder til budgetlægning i form af temaanalyser. Drøftelserne udsprang blandt andet af, at man i budgetlægningen ofte kun drøfter mindre dele af det totale budget samt at det analytiske fokus er tilbøjeligt til at blive lagt på udarbejdelsen af konkrete spareforslag mere end på de grundlæggende strukturer i et sammenhængende serviceområde. Derfor foreslås igangsættelse af temaanalyser i forbindelse med budgetlægningen for 2019-2022. Det overordnede sigte med igangsættelsen af analyserne er over en 2-årig periode at finde 75-100 mio. kr. til balanceforbedring og råderum til udviklingsinitiativer.
  Der foreslås igangsat analyser på SFO- og skoleområdet, ældre- og sundhedsområdet samt en tværgående analyse på ejendomsområdet. Fagudvalgene orienteres om analyserne på udvalgsmøderne i marts, og analyserne færdiggøres, så analysematerialet kan indgå i budgetforhandlingerne i august. Det anbefales, at KLK skal inddrages i analysearbejdet, der udføres af Roskilde Kommune på primært skole/SFO og ældre/sundhed, med henblik på at KLK kan komme med andre vinkler og give bidrag til, hvad andre kommuner har gjort.
  Herudover arbejdes der tillige løbende med mindre budgetanalyser, fx af beskæftigelses- og integrationsområdet, ligesom der vil blive udarbejdet mulige spareforslag på øvrige områder.

  Konkurrenceudsættelse

  Der er i overensstemmelse med budgetforliget for 2018-2021 udarbejdet et konkurrenceudsættelseskatalog (vedlagt som bilag), der blev præsenteret på ØU/direktions-seminaret. Kataloget viser muligheder for konkurrenceudsættelse på de forskellige serviceområder. Såfremt det ønskes, at forvaltningen arbejder videre med konkrete områder, skal det vedtages hvilke områder, der ønskes analyseret nærmere.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 54

  Ad 1. "at": Et flertal i ØU er enig i en ny formulering af de økonomiske principper med en likviditetsmålsætning på 275-325 mio. kr. Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende, med henvisning til tidligere holdning til at likviditeten kan være 100 mio. kr. lavere. Økonomiudvalget ønsker en sag på næste møde om endelig vedtagelse af de økonomiske principper.
  Ad 2. "at": godkendt, som formuleret i de økonomiske principper.
  Ad. 3. "at": Godkendt. Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende.
  Ad. 4. "at": der indhentes også tilbud fra andre end KLK på konsulent ydelsen.
  Ad. 5. "at": der arbejdes videre med analyse af psykologer, genoptræning, jobcenter, betjentfunktion, rådgivning, løn- og bogholderi, IT.
  Lars Lindskov (C) kan ikke godkende, men mener at alt kan konkurrenceudsættes.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende, og begærede pkt. 5. i byrådet.

 • Pkt. 55 Ændret udmøntning af undladt prisfremskrivning i 2018

  Pkt. 55

  Ændret udmøntning af undladt prisfremskrivning i 2018

  Sagsnr. 301607 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I budgetlægningen for 2018-2021 indgik en undladelse af prisfremskrivningen i 2018 med en mindreudgift på 22,7 mio. kr. I denne sag behandles fordeling af besparelsen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. specialundervisning samt børne- og voksenspecialområdet friholdes for halvdelen af besparelsen svarende til 4,1 mio. kr. ved at besparelsen overføres til de resterende driftsområder
  2. det besluttes, hvordan der udmøntes 4,1 mio. kr. ved andre besparelser, hvis specialundervisning samt børne- og voksenspecialområdet også skal friholdes for den resterende del af besparelsen

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I budgetlægningen for 2018-2021 indgik en undladelse af prisfremskrivning i 2018 med en effekt på 22,7 mio. kr. hvert år. I tillægsaftalen til budgetforliget aftalte forligsparterne på baggrund af budgethøringen, at der til ØU/direktionsseminaret i januar 2018 skulle forelægges forslag til alternativ udmøntning heraf, idet særligt konsekvenserne for specialundervisning samt børne- og voksenspecialområdets køb af pladser blev fremhævet. På ØU/direktionsseminaret blev fremlagt en model, hvor specialundervisning samt børne- og voksenspecialområdet friholdes for halvdelen af besparelsen svarende til i alt 4,1 mio. kr. ved, at besparelsen overføres til de resterende driftsområder. Udmøntningen vil ske forholdsmæssigt på de øvrige områders driftsbudgetter. Det samlede resultat af en sådan omfordeling fremgår af tabellen nedenfor inkl. effekt af ny styrelsesvedtægt, herunder ejendomsservice.

  I alt Fordeling ved budgetlægningen Omfordeling med 50% på specialundervisning og børne- og voksensocialområdet samt effekt af ny styrelsesvedtægt (inkl. ejendomsservice)
  -22.724 -22.724
  Økonomiudvalget -3.119 -6.205
  Kultur & Idrætsudvalget -818 -677
  Beskæftigelses- & Socialudvalget -2.238 -1.531
  Skole & Børneudvalget -10.991 -7.614
  Plan & Teknikudvalget -474 -483
  Klima & Miljøudvalget -1.355 -1.752
  Sundheds & Omsorgsudvalget -3.729 -4.461

  Det har været drøftet, om specialundervisning samt børne- og voksenspecialområdet skal friholdes for hele besparelsen vedrørende undladt prisfremskrivning i 2018. Direktionen vurderer imidlertid, at konsekvenserne af en fuld friholdelse af budgetterne til specialundervisning samt børne- og voksensocialområdet vil have for store konsekvenser for de øvrige områder, hvis besparelsen blot overføres til disse områder som en yderligere proportionel besparelse. Hvis det fortsat ønskes at friholde budgetterne til specialundervisning samt børne- og voksensocialområdet helt, vil der skulle besluttes andre konkrete besparelser for yderligere 4,1 mio. kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da der er tale om en ændret fordeling af besparelsen på 22,7 mio.kr. vedr. undladt prisfremskrivning i 2018.

  Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 55

  Ad 1. "at": godkendt, Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende, at besparelsen overføres til de resterende driftsområder.
  Ad 2. "at": sagen sendes i Skole- og Børneudvalget og i Beskæftigelses- og Socialudvalget med henblik på, hvordan der udmøntes 4,1 mio. kr. ved andre besparelser.

 • Pkt. 56 Udvidet anvisningsret - BOSJ

  Notat_om_udvidet_anvisningsret_-_BOSJ.pdf

  Pkt. 56

  Udvidet anvisningsret - BOSJ

  Sagsnr. 301655 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Aftalen med Boligselskabet Sjælland om udvidet anvisningsret udløb 1. februar 2018. Forvaltningen har forhandlet med boligselskabet om en forlængelse

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der søges indgået aftale om udvidet anvisningsret med Boligselskabet Sjælland på de betingelser/undtagelser, der er beskrevet nedenfor og i notat.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har siden efteråret 2014 haft en aftale med Boligselskabet Sjælland om udvidet anvisningsret på små billige boliger. Aftalen indebar det første år bl.a., at Roskilde Kommune fik 33 pct. – mod normalt 25 pct. – anvisningsret til ca. 4.300 1-4 rums lejligheder med en månedlig husleje på mellem 2.000 og 6.000 kr. Visse afdelinger er undtaget denne aftale.
  Aftalen blev i efteråret 2015 forlænget med et år og udvidet til 50 pct. anvisningsret til de samme boliger. Denne aftale er senest – i efteråret 2016 – forlænget frem til 1. februar 2018.
  Forvaltningen har de seneste måneder forhandlet med Boligselskabet Sjælland, der som udgangspunkt ikke har ønsket at forlænge aftalen. Boligselskabets bestyrelse har nu godkendt at aftalen forlænges frem til oktober 2019, således at de 25% anvisningsret i hovedtræk er udvidet fra de 25% til 33%, dog bl.a. med følgende betingelser/undtagelser:

  • Kommunen fraskriver sig anvisning til hovedparten af kollegierne i de udprægede uddannelsesmiljøer
  • Fsa. ungdomsboliger i de ”traditionelle familieboligområder” udvides de 25% fortsat til 50%.
  • I afdelingerne Ringparken, Æblehaven/Rønnebærparken og Hedeboparken skal der sikres ressourcestærke borgere gennem fleksibel udlejning, således at kun borgere i job visiteres til disse afdelinger
  • Kommunen udvider den boligsociale viceværtfunktion, så disse er tilgængelige frem til kl. 23 på hverdage og i weekender. Dette vurderes at koste 330.000 – 420.000 kr./året og foreslås finansieret af puljen til boligpolitik.
  • Boligselskabet har herudover ønske om i forbindelse med byrådets arbejde med en boligpolitik i social balance at drøfte, hvordan kommunen aktivt kan bidrage til at styrke beboersammensætningen i de mest udsatte boligområder, herunder muligheden for i fremtiden at nedlægge små billige boliger som led i helhedsplaner, revidering af kommunens akutventeliste, udbygning med almene boliger i boligområder uden almene boliger etc. Herunder ønsker boligselskabet yderligere tilsagn om nybyggerier. Boligselskabet ønsker en afklaring af disse spørgsmål senest inden udgangen af august 2018.

  Der henvises herudover til notat om udvidet anvisningsret Boligselskabet Sjælland.
  Aftalen vurderes at give Roskilde Kommune adgang til ca. 103 boliger/året til under 7.000 kr./md., mod ca. 194 i den aftale, som netop er udløbet og mod 77 boliger, såfremt der ingen aftale om udvidet anvisningsret bliver indgået.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, idet midler til social vicevært foreslås finansieret af puljen til boligpolitik i social balance.

  Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 56

  Godkendt, idet der blødes op på dot 3 indtil der kan anvises andre billige boliger.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende dot 1, 3 og 5 i sagsfremstillingen og begærede sagen i byrådet.
  Tina Boel tager forbehold.

 • Pkt. 57 38 almene boliger på Skousboarealet, skema B

  Pkt. 57

  38 almene boliger på Skousboarealet, skema B

  Sagsnr. 299375 Økonomiudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Sag om godkendelse af skema B for almene familieboliger på Skousboarealet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. skema B til opførelse af 38 nye almene familieboliger på Skousboarealet med en samlet anskaffelsessum på 77,408 mio. kr. godkendes
  2. kommunalt grundkapitalindskud på 7,741 mio. kr. godkendes
  3. foreløbig årlig leje på 1.088 kr. pr. m2 ekskl. forbrug godkendes

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 20. december 2017 skema A til opførelse af 38 nye almene familieboliger på Skousboarealet med en samlet anskaffelsessum på 76,110 mio. kr. Samtidig godkendte Byrådet kommunalt grundkapitalindskud på 7,611 mio. kr., fratrukket tilskud fra puljen til små billige boliger på 854.280 kr.,
  således at kommunens samlede udgift til grundkapitalindskud udgør herefter 6,757 mio. kr.
  Der er nu fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B efter afholdt licitation. Skema B udviser en mindre stigning i anskaffelsessummen til 77,408 mio. kr., hvilket medfører et kommunalt grundkapitalindskud på 7,741 mio. kr., fratrukket tilskud fra puljen til små billige boliger på 854.280 kr., således at kommunens samlede udgift til grundkapitalindskud udgør herefter 6,888 mio. kr.
  Endvidere forhøjes foreløbig årlig leje på 1.083 kr. pr. m2 ekskl. forbrug til 1.088 kr. pr. m2.

  Økonomi

  Den ekstra udgift på ca. 130.000 kr. til kommunalt grundkapitaltilskud dækkes af puljen til indskud i Landsbyggefonden.

  Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 57

  Anbefales.

 • Pkt. 58 70 almene familieboliger i Trekroner, Afdeling Toppen, skema B

  Pkt. 58

  70 almene familieboliger i Trekroner, Afdeling Toppen, skema B

  Sagsnr. 283271 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Godkendelse af skema B for 70 almene familieboliger i afdeling Toppen, Trekroner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. skema B til opførelse af 70 almene familieboliger i afdeling Toppen i Trekroner med en samlet anskaffelsessum på 142,127 mio. kr. godkendes
  2. kommunalt grundkapitalindskud på 14,213 mio. kr. godkendes
  3. der godkendes indtægts- og udgiftsbevilling til yderligere puljetilskud på 142.380 kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 28. september 2016 skema A til opførelse af 70 almene familieboliger i ny afdeling Toppen i Trekroner med en samlet anskaffelsessum på 136,992 mio. kr. Samtidig godkendtes kommunalt grundkapitalindskud på 13,699 mio. kr., og
  en indtægts- og udgiftsbevilling til puljetilskud fra den statslige pulje til små billige boliger på 1,709 mio. kr. idet der etableres 12 små boliger. Den samlede kommunale netto-udgift udgør 11,960 mio. kr. Endvidere godkendtes kommunal garanti på 66 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 79,317 mio. kr.
  Der er nu fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B efter afholdt licitation. Skema B udviser en stigning i anskaffelsessummen til 142,127 mio. kr., hvilket medfører et kommunalt grundkapitalindskud på 14,213 mio. kr.. Herfra fratrækkes statsligt tilskud fra puljen til små billige boliger på 1,851 mio. kr., således at kommunens samlede udgift til grundkapitalindskud udgør 12,263 mio. kr. Der ændres lidt i byggeriet, således at der nu etableres 13 små billige boliger med statslig støtte, hvilket medfører et samlet puljetilskud til 26 boliger, svarende til 1,851 mio. kr. Den kommunale garanti af realkreditbelåning udgør nu 51,98%, foreløbig anslået til 62,662 mio. kr.
  Foreløbig leje falder fra 1.150 kr. pr. m2 ekskl. forbrug til 1.088 kr. pr. m2.
  Godkendelse af denne sag forudsætter, at også sag nr. 93 på den lukkede dagsorden godkendes.

  Økonomi

  Stigning i grundkapitalindskud på 514.000 kr. finansieres af budgettet til indskud i Landsbyggefonden. Der søges endvidere indtægts- og udgiftsbevilling til 2 yderligere boliger fra den statslige pulje til små billige boliger på 142.380 kr., således at det statslige tilskud nu udgør 1,851 mio. kr.

  Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 58

  Anbefales.

 • Pkt. 59 Udpegning til Lokalrådet

  Forslag_til_kriterier_for_udpegning_til_lokalraadet.pdf

  Pkt. 59

  Udpegning til Lokalrådet for politiets virksomhed

  Sagsnr. 280382 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udpegning af repræsentanter til lokalrådet for politiets virksomhed

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at proces for udpegning af repræsentanter for lokalsamfundet til lokalrådet drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Kommunen skal indstille repræsentanter for lokalsamfundet til udpegning til lokalrådet for politiets virksomhed i en periode på 2 år fra 1. april 2018.
  Økonomiudvalget besluttede den 14. april 2016, at man ved en kommende udpegning ønsker, at kriterier for udpegning samt cirkulation af repræsentationen drøftes med politiet forud for næste udpegningsperiode til Lokalrådet.
  Kredsrådet for Midt og Vestsjælland Politi, hvor borgmestrene fra politikredsen og politiet deltager, har på sit møde den 4. december 2017 drøftet og vedtaget et sæt kriterier for udpegning af lokalrådsmedlemmer, se vedhæftede.
  Det fremgår heraf, at det overordnet er vigtigt at sikre, at de civile medlemmer af lokalrådene har forståelse for, hvilken funktion de har i lokalrådet. Der er i flere tilfælde opstået udfordringer, fordi medlemmerne har haft svært ved at se, hvordan de har kunnet bidrage til lokalrådets udførende arbejde. Derfor er der flere steder opstået en-vejs-kommunikation fra politiet (og kommune) til de civile medlemmer. Hvis man fremover vil undgå, at lokalrådene udelukkende bliver et orienteringsforum, som det har fået karakter af nogle steder, bør man derfor overveje at bringe de tre kriterier i spil for udpegning af civile medlemmer. Kriterierne er repræsentativitet, ressourcer og netværk.
  Med disse tre kriterier til stede i lokalrådene kan man skabe et endnu stærkere fundament for et godt og udbytterigt samarbejde i alle lokalråd i politikredsen. Derfor bør medlemmerne på tværs have de tre kriterier, men det understreges, at ét medlem ikke nødvendigvis skal leve op til alle tre kriterier for at kunne blive udpeget som lokalrådsmedlem.
  Følgende personer fra lokalsamfundet har deltaget i Lokalrådet i sidste periode:
  - Susanne Kollerup, Enhedsleder, Institution Isefjord
  - Michael Ridel, Frivilligcenter Roskilde
  - Ole Palsberg, Roskilde Taxa
  - Klaus Walmond, Natteravnene
  - Francisco Ortega, Boligselskabet Sjælland
  - Jan Brink-Pedersen, RIU
  - Jens Müller, Erhvervsforum Roskilde
  Forvaltningen indstiller på denne baggrund, at proces for udpegning af repræsentanter for lokalsamfundet til lokaludvalget drøftes.
  Kommunen udpeger endvidere personer blandt kommunens ansatte til at deltage i lokalrådet. Disse udpeges for en 4-årig periode efter bemyndigelse til forvaltningen.
  Forvaltningen agter at udpege følgende medarbejdere:
  - Kristina Mikkelsen, Børn og ungechef
  - Carsten Leth, Driftschef Materielgården
  - Lene Chortsen Isak, Leder af Center for Socialpsykiatri
  - Holger Bloch Olsen, Skolechef

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 59

  Økonomiudvalget anbefaler at man retter henvendelse til Erhvervsforum, Viby Cityforening, Roskilde Handel, Boligselskaberne og Frivilligcenter, med henblik på at indstille egnede kandidater.

 • Pkt. 60 Udpegning til bestyrelsen for Roskilde Tekniske Skole

  Pkt. 60

  Udpegning til bestyrelsen for Roskilde Tekniske Skole

  Sagsnr. 280382 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ændring i udpegning til bestyrelsen for Roskilde Tekniske Skole.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Gitte Simoni udpeges til bestyrelsen for Roskilde Tekniske Skole.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet udpegede på sit konstituerende møde den 4. december 2017 Kim Laursen (DF) til bestyrelsen for Roskilde Tekniske Skole for byrådsperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.
  Dansk Folkeparti ønsker i stedet, at Gitte Simoni udpeges til bestyrelsen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 60

  Anbefales.

 • Pkt. 61 Evaluering af byrådsvalg 2017

  Pkt. 61

  Evaluering af byrådsvalg 2017

  Sagsnr. 299382 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Evaluering af byråds- og regionsrådvalg 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. valgstederne Æblehaven, Biblioteket og Sct. Jørgens Skole lægges sammen til et valgsted i Roskilde Hallerne
  2. valgsted Hedegårdenes Skole lægges sammen med valgsted Østervang Skole.
  3. valgsted Himmelev Skole flyttes til Himmelev Hallen
  4. fordobling af diæter til administrative valgtilforordnede godkendes
  5. forvaltningen tager initiativer til at få flere unge tilforordnede vælgere

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Efter afholdelse af valg til Byråd og Regionsråd den 21. november 2017 er der indhentet bemærkninger fra valgstyreformænd, valgstyresekretærer og forvaltningen i øvrigt.
  Det fremgår af bemærkningerne, at der flere steder var stort pres på valgstederne og at der flere steder var kødannelse, hvilket dog ikke er usædvanligt, når der afholdes dobbeltvalg, samt endvidere et ældrerådsvalg. Flere valgsteder må fremover opnormeres med yderligere valgborde, og der skal sættes flere stemmebokse op. Der er endvidere kommet nye handicapkrav, som også er pladskrævende. Det kan dog samtidig konstateres, at visse lokaliteter ikke længere egner sig som valgsted, fordi der simpelthen ikke længere er plads nok. Således må det konstateres, at Æblehavens Beboerhus ikke længere kan benyttes som valgsted for over 6.000 stemmeberettigede, idet der er for lidt plads til de nødvendige stemmebokse, valgborde, personale osv.
  Det er ikke muligt at lægge valgsted Æblehaven sammen med et af de nærmeste valgsteder, som er Sct. Jørgens Skole og Biblioteket, idet der ikke er plads til flere vælgere i disse lokaliteter. Biblioteket er også alvorligt presset på sin nuværende lokalitet, hvor der kunne være behov for flere stemmebokse og yderligere personale mv.
  Forvaltningen foreslår på denne baggrund, at valgstederne Æblehaven, Sct. Jørgens Skole og Biblioteket lægges sammen og flyttes til et samlet stort valgsted for Midtbyen med placering i Roskilde Hallerne. Valgstedet vil få i alt ca. 17.300 vælgere.
  Tilsvarende er der problemer med valgsted Hedegårdenes Skole, hvor der også er alvorlige pladsproblemer, og det må konstateres, at lokaliteten ikke længere fungerer tilfredsstillende. Det er nødvendigt at flytte valgstedet og forvaltningen foreslår, at Hedegårdene slås sammen med valgsted Østervang Skole, hvor der er god plads til yderligere vælgere, hvis skolens store sportshal benyttes. Valgstedet vil få ca. 10.000 vælgere. Endelig indstiller forvaltningen, at valgsted Himmelev Skole flyttes til Himmelev Hallen, idet skolens lokaler ikke længere kan rumme et valg med over 6.000 vælgere.
  Det er en stadig udfordring at finde egnede tilforordnede vælgere og administrativt personale i forbindelse med valg. Ved dette valg var der desuden en del bemærkninger omkring underbemanding af valgstederne. Økonomi- og Indenrigsministeren og KL har opfordret til, at kommunerne benytter muligheden for at udpege flere yngre tilforordnede vælgere, hvilket f.eks. kan ske i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Dette arbejde agter forvaltningen at igangsætte, såfremt der er politisk tilslutning hertil. I forhold til udpegning af administrative tilforordnede får hvert direktørområde fremover ansvar for at udpege en forholdsvis andel heraf, set i forhold til sin størrelse.
  Der er kommet en del utilfredse bemærkninger på aflønningen af personalet i forbindelse med valg. Forvaltningen vurderer, at aflønning bør fordobles for at være nogenlunde tilsvarende andre kommuner. Forslaget vil medføre, at en valgstyresekretær fremover vil få 3.320 kr., valgstyresekretærmedhjælper 2.490 kr. og øvrige administrative medhjælpere 1.660 kr. Ekstratællere, der kommer på valgstedet kl. 20.00, modtager 415 kr. Politisk udpegede tilforordnede modtager diæt på 830 kr.
  Forvaltningen tager i øvrigt alle indkomne bemærkninger fra valgstederne til efterretning og justerer løbende retningslinjer og søger at indrette de praktiske forhold på valgstederne mest optimalt.

  Økonomi

  Byråds- og Regionsrådvalget 2017 kostede ca. 1,865 mio. kr. at gennemføre. Til sammenligning kostede byrådsvalget i 2013 2,232 mio. kr. Der var i budget 2017 afsat 1,687 mio. kr. til afholdelse af valg. De ekstra udgifter er indregnet i regnskab 2017.
  Fordobling af diæter til administrativt personale vil koste ca. 120.000 kr. at gennemføre.

  Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 61

  Ad 1. "at": kan ikke godkendes, idet det undersøges, hvorvidt valgstederne kan lægges i andre lokaliteter i nærheden.
  Ad 2. "at": kan ikke godkendes idet det undersøges om der er andre egnede lokaler på Hedegårdenes skole. Østervang valgsted fastholdes.
  Ad 3. "at" godkendt.
  ad 4. "at": godkendt.
  Ad. 5. "at": godkendt.

 • Pkt. 62 Revideret personalepolitik

  Flyer_1._feb.18.pdf Forslag_til_personalepolitik.pdf

  Pkt. 62

  Revideret personalepolitik

  Sagsnr. 295995 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommunes personalepolitik er i regi af HMU blevet gennemskrevet, og der er udarbejdet en værdimæssig overbygning til den, der ligesom vores ledelsesgrundlag indeholder udvalgte sigtemærker for udviklingen – dog her på det personalepolitiske område.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at den reviderede personalepolitik inklusiv overbygningen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommunes personalepolitik er fra kommunens start i 2007.
  I løbet af årene er der dels blevet ”lappet” en del på den, og tiden har gjort at den i høj grad fremstår noget ude af trit med den aktuelle dagsorden for offentlig servicevirksomhed. Selve indholdet i de konkrete retningslinjer er dog løbende blevet revideret i takt med centrale aftaler mv., og her var der nok mere brug for gennemskrivning. Endelig byggede den på de ledelsesværdier, der blev vedtaget tilbage i 2007. Som bekendt fik vi i Roskilde Kommune et nyt ledelsesgrundlag i 2016.
  Derfor besluttede HMU i foråret 2017, at personalepolitikken skulle revideres. Processen omkring revisionen har i høj grad været en proces, hvor HMU’s medarbejdere har været medarbejdende. Første del af processen bestod af en række inspirationsseminarer med eksterne oplæg, der blev anvendt til at formulere rammen for og hovedsigtet med revisionen.
  I forbindelse hermed blev et bl.a. besluttet, at resultatet af gennemskrivningen skulle have mere fokus på organisationens hovedformål – og at den skulle bestå af en værdimæssig overbygning til delpolitikkerne.
  Den værdimæssige overbygning, der også er udarbejdet i en ”flyer-udgave”, skulle bestå af en række begreber, der skal være behjælpelig med, at man i dialogen på arbejdspladserne om organisering, job- og medarbejderudvikling i højere grad er i stand til at løfte blikket i forhold til aktuelle og fremtidige krav til den kommunale opgaveløsning.
  I anden del af processen har medarbejderrepræsentanter fra HMU deltaget i den konkrete formulering af den reviderede politik. Forslaget fra arbejdsgruppen har været behandlet i HMU 2 gange. Samtlige FMU’er og OMU’er har tillige i et temamøde haft mulighed for at forholde sig til arbejdet.
  Et samlet HMU har løbende givet udtryk for stor tilfredshed med processen omkring udarbejdelsen af forslaget, og HMU godkendte i sit møde d. 8. februar den reviderede personalepolitik.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 62

  Godkendt.

 • Pkt. 63 Retningslinjer for digital infrastruktur

  KKR_Sjaelland_-_retningslinjer_for_digital_infrastruktur_2016.pdf

  Pkt. 63

  Retningslinjer for digital infrastruktur

  Sagsnr. 281070 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kommunerne i Region Sjælland (KKR) udarbejdede i 2016 et sæt fælles retningslinjer for at fremme udrulningen af moderne digital infrastruktur i regionen, dvs. mobil- og bredbåndsdækningen hos borgere og virksomheder. Alle regionens kommuner – med undtagelse af Roskilde Kommune – har efterfølgende tilsluttet sig disse retningslinjer. Retningslinjerne lægger op til ensartede procedurer på tværs af regionens kommuner vedrørende håndtering af gravearbejder (nedlægning af fiber og rør) og placering af mobilmaster. Endvidere indeholder retningslinjerne en model for beregning af leje af kommunale arealer/master, som er anderledes end den, som hidtil har været anvendt i Roskilde Kommune. Modellen i de regionale retningslinjer vil give lavere lejeindtægter til kommunen. I lyset af de aktuelle udfordringer omkring mobildækning og bredbåndsforsyning og ikke mindst i lyset af det stigende behov for en højtlydende digital infrastruktur i de kommende år, anbefaler forvaltningen, at Roskilde Kommune tilslutter sig de regionale retningslinjer for digital infrastruktur.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune tilslutter sig KKR-Sjællands retningslinjer for digital infrastruktur

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I budgetforliget 2016-2019 bad byrådet om en analyse af kommunens muligheder for at forbedre den digitale infrastruktur i kommunen, dvs. mobil- og bredbåndsdækningen hos borgere og virksomheder.
  Analysen foreligger nu i form af en rapport, som er udarbejdet sammen med firmaet Netplan. Rapporten viser, at der er en del udfordringer omkring tilfredsstillende mobildækning i Roskilde Kommune, ligesom næsten 2.500 ejendomme ikke er forsynet med en tidssvarende bredbåndsforbindelse. Roskilde Kommune kan – jævnfør kommunalfuldmagten og den danske telepolitik - ikke selv forsyne borgerne med en bedre digital infrastruktur. Dette er en opgave for teleindustrien. Kommunen kan imidlertid påvirke flere elementer i de rammebetingelser, som teleindustrien arbejder inden for.
  De 17 kommuner i Region Sjælland udarbejdede i 2016 i regi af KKR Sjælland et sæt retningslinjer netop med henblik på at skabe mere attraktive rammebetingelser for teleindustrien for at udrulle en moderne digital infrastruktur i hele regionen. Regionens retningslinjer vedrører kommunernes procedurer omkring gravearbejde og nedlægning af rør samt placering og opsætning af mobilmaster. Endvidere indeholder retningslinjerne en model for beregning af kommunernes udlejningspriser for arealer til mobilsendemaster.
  Retningslinjerne har fået en meget positiv modtagelse af teleindustrien. Alene det faktum, at 17 kommuner over for teleindustrien agerer på en ensartet måde omkring gravetilladelser, masteplaceringer mv. er en stor fordel for teleindustrien, idet det bidrager til at sænke industriens transaktionsomkostninger.
  Alle øvrige kommuner i regionen har tilsluttet sig retningslinjerne. Det er en klar anbefaling i rapporten fra Netplan, at Roskilde Kommune ligeledes tilslutter sig regionens retningslinjerne.
  Det skal bemærkes, at den model for beregning af leje for areal til opsætning og/eller brug af (eksisterende) mobilmaster afviger fra den model, som Roskilde Kommune hidtil har anvendt, og som Økonomiudvalget på sit møde for 3 år siden, den 22. april 2015, besluttede. Det betyder, at en tilslutning til regionens retningslinjer vil medføre en reduktion af indtægterne fra leje af arealer/master. Kommunen havde i 2016 samlede lejeindtægter på ca. 200.000 kr. Forvaltningen skønner, at en anvendelse af den regionale beregningsmodel vil betyde, at lejeindtægterne kan falde til et niveau omkring 25.000 kr. pr. år.
  Teleindustrien har over for forvaltningen signaleret, at den er meget interesseret i at fremskynde dialogen om en bedre dækning og en mere moderne udbygning af bredbånd i det tilfælde, at kommunen tilslutter sig de regionale retningslinjer. Konkret diskuteres aktuelt 3 nye placeringer af mobilmaster inden for kommunen.
  Det bemærkes endeligt, at udviklingen af kommunens digitale infrastruktur er løftet op til at være en direktionssag, som der vil være særlig fokus på gennem hele den nuværende byrådsperiode.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Tiltrædes indstillingen, vil det medføre et tab af provenu fra lejeindtægter på ca. 175.000 kr. i 2018 og fremover. Provenutabet dækkes indenfor den samlede ramme.

  Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 63

  Godkendt.

 • Pkt. 64 Kommissorium for arbejdsgruppe om "Fremtidens hospitalsbetjening i Roskilde Kommune"

  Udkast_til_kommissorium_for_arbejdsgruppe_om_Fremtidens_hospitalsbetjening_i_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 64

  Kommissorium for arbejdsgruppe om "Fremtidens hospitalsbetjening i Roskilde Kommune"

  Sagsnr. 48807 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der forelægges kommissorium for arbejdsgruppen, der skal arbejde for, at placere flest mulige funktioner og specialer på hospitalet i Roskilde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. kommissoriet godkendes,
  2. der udpeges to byrådsmedlemmer, udover borgmesteren, til at sidde i arbejdsgruppen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Med konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2018-2021 er det besluttet at nedsætte en midlertidig arbejdsgruppe om ”Fremtidens hospitalsbetjening i Roskilde Kommune”. Borgmesteren leder arbejdet med afsæt i strategien for hospitalsbetjeningen i Roskilde Kommune, som byrådet vedtog den 26. oktober 2016 samt det indgåede budgetforlig for 2018.
  Arbejdsgruppen er nedsat for at sikre, at Region Sjælland placerer flest mulige hospitalsfunktioner og -specialer på Sjællands Universitetshospital, Roskilde, og dermed sikrer borgerne den mest optimale hospitalsbetjening i Roskilde Kommune.
  Arbejdsgruppen skal samtidig formulere en vision for anvendelse af de fremtidige ledige bygninger på hospitalsgrunden i Roskilde, som konsekvens af realiseringen af regionens sygehusplan. Visionen tager afsæt i budgetforliget for 2018 i Roskilde Kommune, således at hospitalsområdet i Roskilde udvikles til et stærkt sundhedsmiljø med flest muligt sundheds- og hospitalsfunktioner, læge- og speciallægeklinikker, kommunale sundhedstilbud, træningsfaciliteter m.v. Dele af området kan eventuelt udvikles gennem OPP-samarbejder.
  Arbejdsgruppen skal endvidere formulere en vision for anvendelsen af de bygninger og arealer på hospitalsområdet, som ikke umiddelbart kan anvendes til regionale sundhedsfunktioner, herunder hvordan området kan tænkes anvendt i sammenhæng med planerne for Ny Østergade-projektet.
  Arbejdsgruppen består af borgmesteren samt ét medlem fra Venstre og ét medlem fra SF. Regionsrådsmedlemmer fra lokalområdet inviteres med til hvert møde. Derudover kan repræsentanter fra Sygehusgruppen i Roskilde, repræsentanter fra Region Sjælland samt sundhedsfaglig ekspertise inddrages efter aftale.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 64

  Ad 1. "at" anbefales.
  Ad 2. "at": Bent Jørgensen og Tina Boel indstilles til at sidde i arbejdsgruppen.

 • Pkt. 65 Godkendelse af Kommisorium for arbejdet i Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Udkast_til_kommissorium_for_Udvalget_for_Vaekst_Erhverv_og_Globalisering.pdf Roskilde_-_Erhvervs-_og_Vaekstpolitik_2016-2019.pdf Roskilde_-_Turismepoliitk_2015-2018.pdf

  Pkt. 65

  Godkendelse af Kommissorium for arbejdet i Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsnr. 300175 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er udarbejdet et udkast til et kommissorium, som skal danne grundlag for de kommende fire års arbejde i udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering (UVEG). Økonomiudvalget skal forholde sig til om kommissoriet er i overensstemmelse med de forventninger, der er til det arbejde som UVEG skal udføre.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. kommissoriet godkendes,
  2. der udpeges 5 byrådsmedlemmer til udvalget.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet et udkast til et kommissorium for de næste fire års arbejde i udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering (UVEG). Udvalget skal forholde sig til om det vedlagte udkast er i overensstemmelse med de forventninger og ønsker der for det fremtidige arbejde i udvalget. I det udarbejdede kommissorium er nævnt to dokumenter, nemlig Roskilde Erhvervs - og Vækstpolitik samt den gældende Turismepolitik. Disse to dokumenter er sammen med udkastet til kommissoriet vedlagt som bilag til udvalgets orientering.

  Et kommissorium er ikke et statisk dokument, og det anbefales at udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering på det sidste møde i 2018 evaluerer udvalgets arbejde og korrigerer i kommissoriet såfremt dette vurderes at være nødvendigt, og på ny foreligger det til godkendelse i Økonomiudvalget.
  Der er i forbindelse med vedtagelse af styrelsesvedtægten den 20. december 2017, taget stilling til vederlag for byrådsmedlemmerne i UVEG.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 65

  Udsat.

 • Pkt. 66 Forslag til kommuneplantillæg 8 for ændring af det stationsnære område ved Trekroner Station (endelig vedtagelse)

  Forslag_til_kommuneplantillaeg_8.pdf

  Pkt. 66

  Forslag til kommuneplantillæg 8 for ændring af det stationsnære område ved Trekroner Station (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 294685 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  For at sikre den fremtidige udnyttelse af en eksisterende bygning til kontor ved Langebjerg (Takeda-bygningen) er det nødvendigt at ændre plangrundlaget med et kommuneplantillæg, der ændrer afgrænsningen af det stationsnære område ved Trekroner St.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg 8 godkendes endeligt.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Indenfor de stationsnære områder er det muligt at etablere arbejdspladsintensive funktioner, så som kontorvirksomheder på over 1.500 m2. Den nuværende afgrænsning af det stationsnære område ved Trekroner er dannet i forbindelse med kommuneplan 2009 genvedtaget uden ændringer i 2013 og 2016. Afgrænsningen er dannet på baggrund af et cirkelslag på 1.200 meter fra Trekroner Station. Dette er sket ud fra de regler, der i Statens Fingerplan er beskrevet for de stationsnære områder.
  Den nuværende afgrænsning forhindrer en lokalplanlægning, der fastholder mulighederne for en større kontorvirksomhed ved Langebjerg i en eksisterende bygning. Bygningen er på ca. 14.000 etagem2. For at sikre den fremtidige udnyttelse af den eksisterende bygning til kontorerhverv er det nødvendigt, at plangrundlaget giver mulighed for dette. Kommuneplantillægget vil ændre afgrænsningen af det stationsnære område samt give mulighed for 14.000 etagem2 til kontor i rammeområde 3.EP.3, svarende til den eksisterende kontorbygning. Kommunens øvrige planlægning understøtter udpegning af området til stationsnært område, da området også er omfattet af kommuneplanens pedalzone, og der er gode stiforbindelser til og fra Trekroner St. Derudover er området beliggende inden for 1.200 meter fra Trekroner St.
  Økonomiudvalget vedtog den 4. oktober 2017, punkt 384, at sende forslaget til kommuneplantillæg 8 i offentlig høring fra 13. oktober til 8. december 2017.
  I forbindelse med høringen er der ikke modtaget høringssvar, og høringen giver dermed ikke anledning til ændringer af forslaget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 66

  Godkendt.

 • Pkt. 67 Godkendelse af kvalitetsrapport 2016-2017 på skoleområdet

  Kvalitetsrapport_2016-2017.pdf

  Pkt. 67

  Godkendelse af kvalitetsrapport 2016-2017 på skoleområdet

  Sagsnr. 298034 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den lovpligtige kvalitetsrapport på skoleområdet for 2016-2017 skal godkendes af byrådet. Kvalitetsrapporten viser en række resultater på skoleområdet. For 9. klasseprøverne fra sommeren 2017 opnår Roskilde Kommune en placering som nr. 11 blandt alle kommuner samtidigt med, at trivselsundersøgelsen for eleverne fra foråret 2017 viser et niveau lidt over landsgennemsnittet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. kvalitetsrapporten for skoleåret 2016-2017 godkendes,
  2. forvaltningen vender tilbage med en opfølgning på indsatsen om fuld kompetencedækning, og
  3. forvaltningen vender tilbage med en redegørelse af eksisterende, planlagte og mulige indsatser i forhold til adgangskravet på mindst karakteren 2 i både dansk og matematik.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Kvalitetsrapporten, der fremgår af bilag, er udarbejdet efter bekendtgørelsens krav og den viser, hvordan kommunen og skolerne lever op til de nationale og kommunale mål. De nationale mål fokuserer primært på elevernes faglige resultater med henblik på, at de bliver så dygtige, som de kan. Den kommunale skolepolitik fokuserer i højere grad på indsatser, som understøtter arbejdet frem mod de nationale mål.
  I Roskilde Kommune blev de nationale mål ved skolereformen fra 2014 suppleret med en ambition om i løbet af de næste 10 år at opnå en placering blandt de ti bedst præsterende kommuner vedrørende elevernes faglige resultater. Roskilde Kommune ligger i 2017 på en delt 11. plads med et gennemsnit på 7,6, hvor højeste resultat var 8,4 (Lyngby-Taarbæk Kommune) og laveste 5,8 (Lolland Kommune). Landsgennemsnittet var på 7,1.

  Resultaterne i kvalitetsrapporterne bliver brugt i den kontinuerlige dialog med skolerne i forhold til, hvilke indsatser mv. der er nødvendige for at kunne øge elevernes faglige udvikling.

  For første gang i flere år er andelen af elever, der kan gå direkte videre til en ungdomsuddannelse på under 95 %. 93,7 % af eleverne i Roskilde Kommune ville i 2017 kunne gå direkte videre til en ungdomsuddannelse med adgangskravet på mindst karakteren 2 i både dansk og matematik (landsgennemsnit 91,1 %). I 2015 og 2016 var resultaterne i Roskilde Kommune henholdsvis 97,2 % og 95,7 % og (landsgennemsnit 93,0 % og 92,8 %).

  Andelen af fag i Roskilde Kommune, som undervises af relevant uddannet personale, er med 82,3 % stadig lavere end det nationale niveau på 85,0 %. Kommunens efteruddannelsesplan har svært ved at holde trit med den nationale udvikling og udefrakommende faktorer som fx pensionering, fraflytning og vanskeligheder ved at rekruttere de nødvendige faglige kompetencer. Det vil blive vanskeligt at nå skolereformens målsætning om fuld kompetencedækning i 2020.
  Den nationale trivselsmåling blandt alle elever viser et niveau lidt over landsgennemsnittet, hvor 94 % angives at have høj trivsel.
  Roskilde Kommune lever med 3,8 % af eleverne i særlige tilbud op til den nationale målsætning på maksimalt 4 %, men ikke den kommunale på 3 %. Landsgennemsnittet er 4,8 %. De to foregående år har resultaterne i Roskilde Kommune været 3,6 %.
  Skole- og Børneudvalget fik frem til 2016 i forbindelse med decentralisering af specialundervisningen forelagt en årlig evaluering. Udviklingen i antal elever i specialundervisningen følges fremover i kvalitetsrapporten.
  92,5 % af eleverne fra kommunens skoler er femten måneder efter endt grundskole i gang med en ungdomsuddannelse med et landsgennemsnit på 87,0 %. Resultaterne i de to foregående år var begge år 89,9 % (landgennemsnit 85,9 % og 86,0 %).
  Ifølge bekendtgørelsen skal kvalitetsrapporterne fremover være 2-årige. Næste kvalitetsrapport vil derfor blive fremlagt til politisk behandling i 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 06-02-2018, pkt. 20

  Ad 1.: Anbefales.
  Ad 2.-3.: Godkendt således at udvalget får en sag til behandling i april 2018.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B)

  Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 67

  Anbefales.

 • Pkt. 68 Vederlag og diæter til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelsen

  Pkt. 68

  Vederlag og diæter til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelsen

  Sagsnr. 300645 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  En ændring af skolebestyrelsesbekendtgørelsen har medført en forhøjelse af vederlag og diæter til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelsen. Der er derudover givet mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde særskilt vederlag til formanden for skolebestyrelsen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der ikke ydes særskilt vederlag til formanden for skolebestyrelsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Af § 15 i styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune fremgår, at der ydes fast vederlag til forældrerepræsentanter og diæter til elevrepræsentanter i henhold til reglerne herom i bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen (skolebestyrelsesbekendtgørelsen).
  Bekendtgørelsen blev ændret den 1. oktober 2017, hvor det faste vederlag til forældrerepræsentanter blev forhøjet fra 3.000 kr. årligt til 4.500 kr. årligt, og diæter til elevrepræsentanter i forbindelse med deltagelse i skolebestyrelsens møder blev forhøjet fra 100 kr. pr. dag til 150 kr. pr. dag. For dage, hvor hvervet beslaglægger mere end 4 timer, er diætbeløbet forhøjet fra 200 kr. til 300 kr.
  Derudover er der indført mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde formanden for skolebestyrelsen et årligt særskilt vederlag på 8.000 kr. Såfremt der ydes formanden særskilt vederlag, kan der ikke samtidigt ydes formanden andet vederlag eller diæter. Kommunalbestyrelsens kompetence til at træffe beslutning om ydelse af vederlag m.v. kan ifølge bekendtgørelsen ikke delegeres til et af kommunalbestyrelsen nedsat udvalg eller til forvaltningen.
  Det er forvaltningens vurdering, at der ikke bør ydes særskilt vederlag til formanden for skolebestyrelsen, som vil betyde, at formanden vil modtage et større vederlag end de øvrige forældrerepræsentanter. Forvaltningen skal henvise til, at det ikke bør være vederlagets størrelse, der er styrende for beslutningen om at blive formand for skolebestyrelsen, men derimod en interesse i at indgå i skolebestyrelsesarbejdet. Forvaltningen skal endvidere henvise til, at forældrerepræsentanterne allerede modtager et fast vederlag for skolebestyrelsesarbejdet, som for nylig er blevet forhøjet.
  Hvis byrådet beslutter, at der ydes formanden særskilt vederlag, vil der blive foretaget en tilretning af styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune i overensstemmelse hermed.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2018. Såfremt det besluttes, at vederlaget for formænd forhøjes, vil de i alt 73.500 kr. blive finansieret indenfor udvalgets ramme.

  Skole- og Børneudvalget, 06-02-2018, pkt. 23

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B)

  Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 68

  Anbefales.

 • Pkt. 69 Principper for pulje til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter

  De_nye_anlaegspuljer.pdf Notat_Udmoentning_af_Kultur-_fritids-_og_idraetsfacilitetspuljen_2018.pdf

  Pkt. 69

  Principper for pulje til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter

  Sagsnr. 300422 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til principper for udmøntning af anlægspulje til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter, som er vedtaget i budgetforliget for 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Puljen fra 2019 og frem disponeres efter følgende principper:
  1. Puljen udmøntes af Kultur- og Idrætsudvalget i en 4-årig rullende udmøntningsplan, hvor der kan spares op (overføres midler) mellem årene, og hvor der i planens overslagsår er frie midler til uforudsete projekter.
  2. Frigivelse af puljemidlerne sker hvert år i december for næste års midler, udvalget beslutter i januar udmøntningen af årets midler på baggrund af en opdateret 4-årig udmøntningsplan. I juni forelægges status for udvalget for årets projekter, og her vil der eventuelt kunne forelægges udmøntningssag nr. 2, hvis der er behov herfor.
  3. 1 mio. kr. i 2019, 1,5 mio. kr. i 2020, 2 mio. kr. i 2021 og frem af puljens midler reserveres til prioritering sammen med Roskilde Idræts Union (RIU) og Folkeoplysningsudvalget (FOU) til små forbedrings- og renoveringsprojekter på baggrund af én årlig ansøgningsrunde, hvor godkendte folkeoplysende foreninger, brugerråd i kommunale faciliteter samt tilskudsbærende kulturinstitutioner kan ansøge. Midlerne udmøntes af Kultur- og Idrætsudvalget i juni.
  4. Der hvert år reserves 5% af puljen, der kan anvendes til forundersøgelser og dialog.
  5. Puljen er til mindre projekter, og loftet er max. 4 mio. kr. årligt i max. 2 år. Projekter, som indgår i de rullende handleplaner for udvikling af byområder er ikke omfattet af puljen.
  6. Kriterierne for puljen fastsættes foreløbigt som det fremgår nedenfor i sagsfremstillingen, dog således, at idrætsfacilitetsanalysen, som gennemføres i 2018, kan bidrage til supplerende og/eller ændrede kriterier.
  1. 3,75 mio. kr. af puljen i 2018 disponeres til små forbedrings- og renoveringsprojekter og prioriteres sammen med RIU og FOU i én samlet ansøgningsrunde (frist 1. maj) og efterfølgende udmøntningssag til Kultur- og Idrætsudvalget i juni efter retningslinjer svarende til de hidtil gældende for de to tidligere facilitetspuljer (vedhæftet) og med hhv. 1 mio. kr. til kultur- og fritidsfaciliteter og 2,75 mio. kr. til idrætsfaciliteter.
  1. 0,25 mio. kr. af puljen i 2018 disponeres til en idrætsfacilitetsanalyse, der kan bidrage til kriterier for og prioritering af puljen fra og med 2019.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I budgetforliget for 2018 er indarbejdet en anlægspulje til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter, der udmøntes af Kultur- og Idrætsudvalget. Puljen er på 4 mio.kr. i 2018, 8 mio. kr. i 2019, 10 mio.kr. i 2020 og 15 mio.kr. i 2021 og frem.
  Budgetforligsteksten indeholder en række principper for puljen, herunder at udvalget skal fastsætte kriterier for puljerne og foretage den årlige udmøntning, samt at der skal tilbageholdes midler til uforudsete udgifter.
  I første halvår af 2018 skal gennemføres en idrætsfacilitetsanalyse, som støtte for udvalgets grundlag for efterfølgende prioritering af ressourcer, hvor Kultur- og Idrætsudvalget godkender kommissorium – se anden sag på dagsordenen.
  I lyset af at puljebeløbet i 2018 er relativt lille, og der skal gennemføres den nævnte analyse, foreslår forvaltningen, at puljen i 2018 disponeres til dels analyse og dels prioritering sammen med RIU og FOU efter vedhæftede forslag til retningslinjer for 2018.
  Forvaltningen foreslår følgende foreløbige kriterier for puljen fra 2019 og frem, men foreslår samtidig, at udvalget i forbindelse fremlæggelse af idrætsfacilitetsanalysen tager stilling til, om analysen giver anledning til ændringer eller supplement til disse foreløbige kriterier:
  - Puljen dækker renovering, udbygning og etablering af mindre nye kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter.
  - En mindre del prioriteres sammen med RIU og FOU til små renoverings- og forbedringsprojekter.
  - Puljen fordeles som udgangspunkt med 20% til kultur/fritid og 80% til idræt. Analysen kan flytte på dette.
  - Projekter, som understøtter lokale fællesskaber, vægter højt.
  - Projekter, som gavner flere brugergrupper samtidig, vægter højt.
  Ved udmøntningssagen i 2019, hvor den første 4-årige udmøntningsplan forelægges, vil der samtidig blive taget stilling til de projekter, som budgetforligsteksten nævner, skal indgå i prioriteringen af puljen. Det drejer sig om: Teatersal på Jyllinge Skole, renovering af Sct. Jørgensbadet, Vindinge Rideskole, kunstgræsbane i Svogerslev, Svogerslev Tennis- og Boldklub.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Den samlede bevilling for 2018 søges frigivet i anden sag på dagsordenen. Fremover vil der i december blive søgt om frigivelse af det kommende års puljemidler.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-02-2018, pkt. 22

  Anbefales.
  V tager forbehold.

  Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 69

  Ad 1.- 2. "at" Anbefales
  Ad 3. "at" midlerne finansieres indenfor rammen.

 • Pkt. 70 Godkendelse af valgte til Folkeoplysningsudvalget 2018 - 2021

  Pkt. 70

  Godkendelse af valgte til Folkeoplysningsudvalget 2018 - 2021

  Sagsnr. 291647 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har besluttet, at der skal nedsættes et folkeoplysningsudvalg for perioden 2018-2021. Byrådet skal godkende de valgte foreningsrepræsentanter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at byrådet godkender de valgte foreningsrepræsentanter til Folkeoplysningsudvalget for valgperioden 25. januar 2018 – 31. december 2021.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har besluttet, at der skal nedsættes et folkeoplysningsudvalg for perioden januar 2018 – 31. december 2021. 9 af de 11 medlemmer vælges blandt de godkendte, folkeoplysende foreninger i Roskilde Kommune. Der vælges yderligere 1 til 3 personlige suppleanter for hvert medlem. Der er afholdt valg den 25. januar 2018 i overensstemmelse med vedtægter for Folkeoplysningsudvalget og retningslinjer for valget.
  For kategorien ”Aftenskoler”, ”Spejdere og religiøse ungdomsforeninger”, ”Kulturelle og øvrige foreninger” samt ”Handicapforeninger” var der en enig indstilling fra valgmødet.
  For kategorien ”Idrætsforeningerne” var der 4 kandidater til deres 2 pladser. Der blev derfor foretaget skriftlig afstemning på valgmødet.
  Valgte medlemmer, samt suppleanter er som følger:

  Aftenskoler
  Medlemmer Suppleanter
  Brian Mortensen, AOF Roskilde. Peter Munch Jørgensen, AOF Roskilde.
  Steen Andersen, AOF Gundsø.
  Mogens Petersen, Roskilde Studiekor aftenskole. Per Søgaard, Roskilde Aftenskole.
  Brian Hornuff, Roskilde Oplysningsforbund. Torben Hornuff Madsen, Roskilde Oplysningsforbund.
  Idrætsforeninger
  Medlemmer Suppleanter
  John Jacobsen, KFUMs Boldklub Roskilde. Ove Pedersen, Roskilde Roklub.
  Daniel Zielinski, Roskilde Klatreklub.
  Jan Brink-Pedersen, Jyllinge Gundsømagle Idrætsforening. Lisbeth Klarskov, Roskilde Håndbold.
  Jarl Matthiesen, Idrætsforeningen G77.
  Spejdere og religiøse ungdomsforeninger
  Jesper Kejlhof, FDF Roskilde. Bo Hagensten Møller, Roskilde Gruppe, KFUM-spejderne.
  Kulturelle og øvrige foreninger
  Iben Blum, Salsa Latina. Uffe Clemmesen, Roskilde og Omegns Lystfiskerklub.
  Lars Peter Nielsen, Salsa Latina.
  Cevri Ocak, Roskilde Kulturforening. Hulusi Ocak, Roskilde Kulturforening.
  Handicapforeninger
  Ole Bæk Nielsen, Roskilde Handicap Idrætsforening. Sonja Olsen, Roskilde Handicap Idrætsforening.

  Byrådet har udpeget Tuncay Yilmaz (S), suppleant Jens Børsting (S) og Marianne Østergaard Kiærulff (V), suppleant Evan Lynnerup (V) til Folkeoplysningsudvalget. Denne udpegning er sket i forbindelse med byrådets udpegning af medlemmer til øvrige råd og nævn m.v. den 4. december 2017, pkt. 16.
  Byrådet besluttede i forbindelse med godkendelse af Folkeoplysningsudvalget 2018-2021, at Integrationsrådet og Ungeudvalget hver har én tilforordnet i Folkeoplysningsudvalget jf. byrådets beslutning den 29. november 2017, punkt 292.
  Integrationsrådet skal udpege en tilforordnet til posten samt suppleant.
  Ungeudvalget har udpeget Daniel Wilken til posten. Suppleant Caroline Borup Øland.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-02-2018, pkt. 26

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 70

  Anbefales.

 • Pkt. 71 Forslag til lokalplan 660 for Indfaldet, Musicon (til høring)

  Forslag_til_lokalplan_660_for_Indfaldet.pdf

  Pkt. 71

  Forslag til lokalplan 660 for Indfaldet, Musicon (til høring)

  Sagsnr. 288721 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kommunen har indgået en projektudviklingsaftale med tilhørende forkøbsret og forventer at indgå betingede købsaftaler for området, Indfaldet (tidligere kaldt Hal 1-området) på Musicon med henblik på realisering af byggeri. Området er omfattet af rammelokalplan 540, og realisering af byggeri i området forudsætter en ny lokalplan.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet på grund af sagens almene interesse, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 660 for Indfaldet godkendes og sendes i offentlig høring i perioden 9. marts til 4. maj 2018, og
  2. der afholdes borgermøde på Musicon torsdag, den 22. marts 2018, kl. 19.00.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget godkendte den 8. juni 2017, punkt 115, 11-punktsprogram for Hal 1-området, som sammen med strukturplan for Hal 1-området (godkendt af Plan- og Teknikudvalget den 9. marts 2017, punkt 50) vil udgøre grundlaget for lokalplan 660.
  Byrådet godkendte den 25. oktober 2017, punkt 277, at der indgås en projektudviklingsaftale med tilhørende forkøbsret med henblik på opførelse af et kontorhus, et byggeri indeholdende etageboliger samt publikumsorienterede aktiviteter. Den 6. december 2017, punkt 500, godkendte Økonomiudvalget, at der indgås betingede købsaftaler med tre udviklere med henblik på at opføre primært boliger. Udviklingen forudsætter en ny lokalplan.
  Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 660, som skal sikre, at der kan opføres op til 46.000 etagemeter bebyggelse fordelt på boliger, erhverv, publikumsorientere funktioner og et parkeringsanlæg. Hertil kommer et øst-vest orienteret rekreativt strøg, der forbinder parkeringsanlægget i øst med Rabalderstræde i vest og derimellem en lokal plads. Lokalplanen skal desuden sikre, at bebyggelsen har bymæssig karakter mod Rabalderstræde, rækkehus-/byhusbebyggelse i den østlige del, og at der indarbejdes integrerede løsninger til lokal afledning af regnvand.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. Forvaltningen vurderer, at planforslagets indhold ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor der ikke udarbejdes en miljøvurdering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Lokalplanen vil danne grundlag for salg af kommunal jord. I salgsaftalerne forpligtes kommunen til at afholde udgifter til dele af byggemodningen på arealet samt, når byrådet skønner det nødvendigt, at etablere et parkeringsanlæg delvist i hus til områdets betjening. Salg af jorden forventes at blive gennemført umiddelbart efter endelig vedtagelse af lokalplanen.

  Plan- og Teknikudvalget, 08-02-2018, pkt. 19

  Anbefales.
  Fraværende: Tomas Breddam (A).

  Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 71

  Anbefales.

 • Pkt. 72 Forslag til lokalplan 657 for dagligvare-butik ved Snoldelev Bygade (endelig vedtagelse)

  Behandling_af_bemaerkninger_og_indsigelser_lokalplan_657.pdf Underskriftsindsamling_mod_realiseringen_af_lokalplan_657.pdf Udbygningsaftale_mellem_Roskilde_Kommune_og_Rema_ejendom_Danmark.pdf Notat_om_tilretning_af_lokalplan_657_Dagligvarebutik_ved_Snoldelev_Bygade_paa_baggrund_af_hoeringsvar_fra_Danmarks_Naturfredningsforening.pdf Lokalplan_657_forslag_til_endelig_vedtagelse.pdf

  Pkt. 72

  Forslag til lokalplan 657 for dagligvare-butik ved Snoldelev Bygade (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 288667 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  En projektudvikler ønsker at etablere en dagligvarebutik ved Snoldelev Bygade. Projektet kræver en ny lokalplan.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 667 godkendes endeligt.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  En projektudvikler har henvendt sig til Roskilde Kommune om mulighed for at etablere en dagligvarebutik på 1.000 m2 Snoldelev Bygade.
  Den 18. marts 2015, punkt 119, vedtog Økonomiudvalget, at der kunne arbejdes videre med den konkrete placering. Det krævede en accept fra Staten. Byrådet vedtog den 21. december 2016, punkt 334, en ny kommuneplan, som åbner for mulighed for en dagligvarebutik ved Snoldelev Bygade på 1.000 m2. Det ønskede projektet er således i overensstemmelse med Kommuneplan 2016, men kræver udarbejdelse af en ny lokalplan. Staten har accepteret kommuneplanen og dermed udlægget til denne butik.
  Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bebyggelsens ydre fremtræden, veje, stier, pakering, skiltning, beplantningsprincipper. mm. Bestemmelser for den ydre fremtræden bl.a. skiltning skal sikre, at den visuelle påvirkning af landskabet begrænses.
  Projektet vil betyde mere trafik på Snoldelev Bygade og ved krydset Køgevej/Snoldelev Bygade. For at reducere de negative trafikale konsekvenser ønsker projektudvikler at indgå en udbygningsaftale omkring etablering venstresvingbane ved krydset Køgevej/Snoldelev Bygade og helleanlæg ved Snoldelev Bygade. (Udkast til udbygningsaftale er vedlagt som bilag)
  Byrådet vedtog den 30. august 2017, punkt 200, at sende forslaget til lokalplan 657 i offentlig høring fra 8. september til 3. november 2017. I forbindelse med høringen blev der afholdt et borgermøde 4. oktober 2017 med omkring 150 deltagere, hvor stort set alle fremmødte var positive overfor projektet og dermed en realisering af lokalplanen.
  Efterfølgende er der modtaget 8 høringssvar. Se høringssvar her. Høringssvarene er hovedsageligt positive. Enkelte omhandler trafik og natur. Endelig er der modtaget ca. 90 underskrifter, hovedsageligt fra borgere i Gadstrup, som ikke ønsker, at der etableres en dagligvarebutik på det pågældende sted, da de vurderer, at det kan betyde en lukning af den eksisterende dagligvarebutik i Gadstrup.
  Høringssvarene og underskriftsindsamlingen giver ikke anledning til ændringer af forslag til lokalplan 657.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018. Det er en ekstern rådgiver, der udarbejder lokalplanforslaget i samarbejde med forvaltningen. Bygherre afholder udgifter til rådgiver og byggemodning.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 263

  Jonas Bejer Paludan (Ø) stillede ændringsforslag om, at der skal ske en bearbejdning af lokalplanen, så man i videst mulig omfang imødekommer det skitseprojekt, som er foreslået i DNs høringssvar. Forslaget blev sat til afstemning. For stemte A og Ø. Imod stemte O og V. Hermed blev forslaget vedtaget. Lokalplanen bearbejdes og forelægges Plan- og Teknikudvalget på et kommende møde.
  O og V kan ikke godkende udvalgets beslutning, men anbefaler forvaltningens indstilling.

  Supplerende sagsfremstilling

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der i lokalplanens punkt 8.9 indskrives: LAR-løsninger skal ske som nedsivning gennem et grønt areal, som f.eks. en nedsivningsgrøft.
  1. Forslag til lokalplan 657 godkendes endeligt med den foreslåede ændring og med den tilhørende udbygningsaftale.

  Sagsfremstilling

  Høringssvaret omhandler hovedsageligt etablering af vandhul, biodiversitet, etablering af skov og etablering af sti. En del af emnerne omhandler forslag, der ligger udenfor lokalplanens afgrænsning. Såfremt der skal medtages nye bestemmelser, vil lokalplanens afgrænsning skulle ændres og dermed en fornyet 8 ugers høring. En nærmere gennemgang af høringssvarets punkter fremgår af vedlagte bilag.
  Forvaltningen vurderer, at den del af høringssvaret som kan imødekommes, er at der stilles et mere specifikt krav i lokalplanen til udformningen af LAR-løsningen.
  Der har i forbindelse med denne mulige ændring af lokalplanen været en dialog med Rema1000, som er indforstået med ændringerne.

  Plan- og Teknikudvalget, 08-02-2018, pkt. 20

  En adresse i bilaget med bemærkninger og indsigelser rettes og opdateret bilag fremsendes til byrådets behandling.
  Forvaltningens indstilling som den fremgår under supplerende sagsfremstilling anbefales.
  Fraværende: Tomas Breddam (A).

  Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 72

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke anbefale.

 • Pkt. 73 Trafikplan for den statslige jernbane - Høringssvar

  Hoeringssvar_fra_Roskilde_Kommune_til_Trafikplan_for_den_statslige_jernbane_2017_-_2032.pdf

  Pkt. 73

  Trafikplan for den statslige jernbane - Høringssvar

  Sagsnr. 300240 Økonomiudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen har udsendt ”Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032” i høring med høringsfrist den 26. februar 2018. Forvaltningen har koordineret et høringssvar med Lejre og Holbæk kommuner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at høringssvaret godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Jævnfør lov om trafikselskaber skal transportministeren hvert 4. år udsende en revideret trafikplan for den statslige jernbane efter høring hos kommuner og trafikselskaber.
  For perioden frem til 2032 kommer der til at ske en række store ændringer, som konsekvens af allerede besluttede og igangværende projekter som ny Ringstedbane, Femern-forbindelsen og elektrificeringen af det danske banenet. Projektændringer i signalprogrammet og udbud af S-tog er offentliggjort efter udsendelsen af planen og indgår derfor ikke.
  For Roskilde Kommune betyder Trafikplan for den statslige jernbane, at antallet af forbindelser fra Roskilde Station reduceres med ca. 25% frem til 2032. Denne reduktion betyder bl.a. færre direkte afgange med få stop til København og en halvering af forbindelserne til Næstved. Betjeningen af Viby er stort set uforandret, men betjeningen skifter fra regionaltog til IC-tog, hvilket gør betjeningen sårbar overfor forsinkelser.
  I forhold til passagerantal vurderer Trafikstyrelsen, at antallet af passagerer fra Roskilde Station falder fra 8 mio. i 2015 til 7 mio. i 2022, mens det forventes at stige til 8,1 mio. i 2027 på grund af forbindelsen til Kastrup.
  I høringssvaret tages der afstand fra de planlagte reduktioner, og der opstilles 10 konkrete anbefalinger, der kan forbedre togbetjeningen på Sjælland generelt og Roskilde specifikt.
  Høringssvaret består desuden af en del, som er koordineret med Holbæk og Lejre kommuner. Her understreges et øget fokus på den sjællandske regionaltogstrafik, samt at bruge planlægningen af den statslige jernbane aktivt til at understøtte byudvikling på Midt- og Vestsjælland.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 08-02-2018, pkt. 21

  Anbefales.
  V og O kan ikke tiltræde høringssvaret vedr. punkt 6 og mener, at formuleringen af anbefalingen om deltagelse i S-togsfølgegruppe er for vag og virker som en syltekrukke. Som anført i høringssvarets anbefaling nr. 6 er indførelsen af S-tog til Roskilde overordnet set positivt, og V og O finder, at der vil være tale om en investering, som vil gavne borgere og pendlere i både Roskilde Kommune og omegnskommunerne. Roskilde Kommune burde, set i lyset af, at det måske er sidste chance, tilkendegive et klart ja til S-tog som en del af løsningen af kommunens trafikale udfordringer. Arbejdet med at fremtidssikre Roskilde Kommunes infrastruktur bør tages langt alvorligere af byrådet, og en arbejdsgruppe burde nedsættes med henblik på at analysere trafikmønstrene og behovene hos kommunens pendlere sideløbende med igangsætningen af forberedelse af S-tog.
  Fraværende: Tomas Breddam (A).

  Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 73

  Anbefales.
  Bent Jørgensen (V) og Karsten Lorentzen (O) kan ikke anbefale høringssvaret vedr. pkt. 6. og henholder sig til bemærkningerne fra Plan- og Teknikudvalget.

 • Pkt. 74 Mobil terrorsikring i Roskilde bymidte og Byparken

  Pkt. 74

  Mobil terrorsikring i Roskilde bymidte og Byparken

  Sagsnr. 300612 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag om finansiering af de første dele af en mobil terrorsikring af Roskilde bymidte og Byparken.
  De foreslåede midler til finansiering af tiltagene er afsat i Økonomiudvalgets budget, men da de foreslås anvendt til indretning af byens rum, startes sagen i Plan- og Teknikudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der indkøbes mobile terrorsikringsfaciliteter til bymidten og Byparken i 2018 for 1,5 mio. kr.
  2. Finansiering af de 1,5 mio. kr. sker i forbindelse med rammeoverførselssagen i marts måned 2018 af de afsatte midler til understøttelse af detailhandelsanalysen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er afsat 1,5 mio. kr. til opfølgning på detailhandelanalysen. I forhold til bymidten i Roskilde anbefaler analysen, at der arbejdes videre med at udbygge opholdskvaliteterne (opholdsoaser) og styrke byrumsinventaret: ”Historie, kultur og kvalitet skal præge oplevelsen, når man besøger bykernen. Dette skal fremmes med byrumsinventar, belysning, smukke skilte og tavler mv.”
  Imidlertid har hændelser rundt i Europa skærpet behovet for terrorsikring af byens rum både i hverdagen og ved særlige begivenheder. Forvaltningen har igangsat et samarbejde med bl.a. Politiet om en plan for både mobil og permanent terrorsikring af Roskilde bymidte og parkerne. Se anden sag på Plan- og Teknikudvalgets dagsorden, hvor en samlet plan vil blive forelagt i marts 2017 og udgifterne forventes videresendt til disponering i forbindelse med budget 2019.
  Erfaringen viser, at krav om midlertidig terrorsikring i forbindelse med arrangementer har fordyret en række arrangementer, hvilket modarbejder intensionerne om liv i byen, og at det skal være enkelt at være arranger. Da den første forudsætning for understøttelse af gode vilkår for detailhandlen og gode opholdskvaliteter i byen er, at man kan færdes sikkert, finder forvaltningen det relevant at pege på de 1,5 mio. kr. - afsat i budget 2017 til understøttelse af detailhandelanalysen - til netop at igangsætte de første indkøb af mobil terrorsikring, så den er klar til sæson 2018’s arrangementer mv.
  Der vil blive lagt vægt på indkøb af tunge blomsterkummer, siddemøbler og lignende, der er smukke og passer ind i bybilledet og dermed har ekstra funktion udover at være barriere. Der kan også blive tale om at en mindre del af midlerne benyttes til at leje udstyr til særlige begivenheder, som fx løb og Byparkkoncerter, så udgifterne til terrorsikring ikke væltes over på arrangementsbudgetterne.

  Økonomi

  Der er i budgettet for 2017 afsat 1,5 mio. kr. i engangsmidler med fuld overførselsadgang til understøttelse af detailhandelanalysen. Beløbet overføres fra 2017 til 2018 i forbindelse med rammeoverførselssagen i marts måned 2018, og beløbet anvendes i 2018 til indkøb af mobile elementer til terrorsikring i Roskilde bymidte og Byparken.

  Plan- og Teknikudvalget, 08-02-2018, pkt. 24

  Anbefales med den tilføjelse at der tages en dialog med handelen om den konkrete udformning og bedst mulig løsning for alle parter.
  Fraværende: Tomas Breddam (A).

  Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 74

  Anbefales.
  Lars Lindskov (C) kan ikke anbefale og ønsker i stedet at finansieringen sker via puljen til større events eller Plan- og Teknikudvalgets budgetramme.

 • Pkt. 75 Principper for pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet

  Kriterier_for_vurdering_af_projekter_i_puljen_til_cyklisme_trafiksikkerhed_og_mobilitet.pdf De_nye_anlaegspuljer.pdf

  Pkt. 75

  Principper for pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet

  Sagsnr. 299552 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til principper for udmøntning af anlægspulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet, som er vedtaget i budgetforliget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:
  1. Puljen udmøntes af Plan- og Teknikudvalget i en 4-årig rullende udmøntningsplan, hvor der kan spares op (overføres midler) imellem årene, og hvor der i planens overslagsår er frie midler til uforudsete projekter.
  2. forslag til konkret udmøntning af puljen i 2018 i en fireårig rullende udmøntningsplan forelægges på udvalgets møde i marts 2018.
  3. Frigivelse af puljemidlerne sker fremover hvert år i december for næste års midler, udvalget beslutter i januar udmøntningen af årets midler på baggrund af en opdateret 4-årig udmøntningsplan. I juni forelægges status for udvalget for årets projekter, og her vil der eventuelt kunne forelægges udmøntningssag nr. 2, hvis der er behov herfor.
  4. Puljen er til mindre projekter, og loftet er max. 4 mio. kr. årligt i max. 2 år. Projekter, som indgår i de rullende handleplaner for udvikling af byområder er ikke omfattet af puljen.
  5. principperne for den konkrete udmøntning prioriteres ud fra kriterierne: cyklistfremme; trafiksikkerhed; skoleveje; mobilitet; samt synergieffekter/samspil med byudvikling og øvrige tiltag.
  6. der hvert år reserveres 5 % af den samlede pulje til forundersøgelser og dialog.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I budgetforliget for 2018 er vedtaget en anlægspulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet, der udmøntes af Plan- og Teknikudvalget. Puljen er på 10 mio. kr. i 2018 og 15 mio. kr. fra 2019 og frem.
  Budgetforligsteksten indeholder en række principper for puljen, herunder at udvalget skal fastsætte kriterier for puljerne og foretage den årlige udmøntning, samt at der skal tilbageholdes midler til uforudsete udgifter. Det fastsættes også, at 50% i 2018 og 40% i 2019 og frem øremærkes cyklister og andre bløde trafikanter.
  Det foreslås, at der forelægges en udmøntningsplan for en fireårig rullende periode hvert år i januar. I 2018 forelægges sagen dog i marts. Hele puljen udmøntes ikke på en gang for de fortløbende 4 år, og der kan spares op (overføres) fra puljen fra et år til det næste med henblik på, at kunne gennemføre større projekter. Der gives en status hvert år i juni på de allerede anvendte midler. Der er vedhæftet notat om kriterier, disse kan udvikles yderligere frem mod udvalgsmødet i marts.
  Det foreslås, at op til 5% af puljens midler reserveres til forberedelse og dialog.
  Ved udmøntningssagen i marts 2018, hvor den første 4-årige udmøntningsplan forelægges, vil der samtidig blive taget stilling til de projekter, som budgetforligsteksten nævner, skal indgå i prioriteringen af puljen. Det drejer sig om: Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej, Sdr.Ringvej/Holbækvej, cykelsti Lyngageren, signalregulering Maglegårdsvej/pulsen/bakkedraget, Svogerslev rundkørsel Stamvejen/Lindenborgvej.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Den samlede bevilling for 2018 søges frigivet i anden sag på dagsordenen. Fremover vil der i december blive søgt om frigivelse af det kommende års puljemidler.

  Plan- og Teknikudvalget, 08-02-2018, pkt. 25

  Anbefales med to tilføjelser: 1) i punkt 5, kriterier, tilføjes i opremsningen "geografisk spredning" efter "…mobilitet, " og 2) der tilføjes et yderligere indstillingspunkt: " Punkt 7: 50 % i 2018 og 40% i 2019 og frem øremærkes cyklister og andre bløde trafikanter."
  Fraværende: Tomas Breddam (A).

  Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 75

  Anbefales således at der i pkt. 5 kriterier, tilføjes "geografisk spredning over år".
  Effekten på klimaet tilføjes som kriterium.

 • Pkt. 76 Arealerhvervelse til dige i Jyllinge Nordmark

  Vedtaegter_for_digelag_vedtaget_af_Byraad_februar_2016.pdf Ny_bidragsfordeling_bilag_D.pdf

  Pkt. 76

  Arealerhvervelse til dige i Jyllinge Nordmark

  Sagsnr. 284728 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med etablering af kystsikringsanlægget ved Jyllinge Nordmark, skal der indgås aftaler om, at diget placeres på privatejede arealer langs Roskilde Fjord og Værebro Å. Aftalerne sker jf. kystbeskyttelseslovens § 6.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det besluttes, at kommunen har til hensigt at ekspropriere areal efter reglerne om ekspropriation i Lov om offentlige veje (jf. kystbeskyttelseslovens § 6) til placering af kystsikringsanlæg, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Erhvervelsen af retten til etablering af kystbeskyttelsesanlægget er det sidste skridt, inden det fysiske arbejde kan igangsættes. Arbejdet med erhvervelsen kan først ske efter Kystdirektoratets endelige godkendelse af kystbeskyttelsesanlægget i Jyllinge Nordmark. Denne godkendelse forventes fremsendt fra Kystdirektoratet ultimo januar og med en 4 ugers klageperiode.
  Erhvervelsen har til hensigt at sikre etableringen og opretholdelsen af diget som projekteret. Det handler derfor ikke om egentlig afståelse af arealer, men at digets placering, udformning, drift, adgang mv. deklareres på de enkelte ejendomme.
  Der skal udover ca. 30 grundejere og grundejerforeninger i Roskilde Kommune forhandles med 2 lodsejere i Frederikssund Kommune. Der har været afholdt indledende møder med flere grundejere og de to lodsejere i Frederikssund.
  Der vil om muligt blive indgået skriftlig aftale med lodsejerne om erhvervelsen på betingelse af, at overdragelsen sker på ekspropriationslignende vilkår. En endelig aftale forudsætter derfor, at byrådet beslutter, at kommunen har til hensigt at ekspropriere retten til anlægget, hvis der ikke kan opnås frivillig aftale.
  Arbejdet er koordineret i forhold til en forventet anlægsstart i begyndelsen af september måned.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Der ikke er præcedens for at udbetale erstatninger i forbindelse med kystbeskyttelsesanlæg.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-02-2018, pkt. 20

  Anbefales og således at der i forbindelse med videresendelsen til byrådets godkendelse i en supplerende sagsfremstilling orienteres om relationen mellem denne sag og plansagen, herunder forholdet om adgang til vedligeholdelse mv. af diget.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Torben Jørgensen (A).

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen kan supplerende oplyse:
  I forbindelse med arealerhvervelsen og spørgsmål om hvorvidt det giver anledning til offentlig færdsel på diget, henvises til § 5, stk. 2 i digelagets vedtægter, som regulerer dette forhold:
  ”Færdsel på langs af diget må ikke ske. Færdsel over diget må kun ske på de særskilt anlagte overgange, hvor der er lovlig adgangsvej til disse overgange, idet dog beboere, som er nabo til diget, frit kan passere diget fra egen grund”.
  I forhold til digelagets adgang til diget fremgår det af vedtægternes § 4, stk. 2 og 3, at digelaget er forpligtiget til straks at udbedre skader på anlægget, og foretage den nødvendige vedligeholdelse i form af græsklipning 1 gang årligt. Digelagets bestyrelse og deres entreprenører vil derfor i disse tilfælde have adgang til alle dele af diget, både i private haver og på fællesarealer. Der er således ikke adgang til diget i private haver for offentligheden.
  Vedtægterne er godkendt af byrådet den 17. februar 2016, punkt 44, samt den 29. november 2017, punkt 284, hvor ny bidragsfordeling i bilag D blev vedtaget. Vedtægterne er vedlagt som bilag.
  Det understreges, at der ikke er tale om at opkøbe arealer, men kun at sikre/tinglyse adgang til diget således at det kan vedligeholdes.

  Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 76

  Anbefales.

 • Pkt. 77 Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. puljemidler til projektet "Fremskudt beskæftigelses- og uddannelsesindsats i Æble-haven/Rønnebærparken"

  Bilag_1_-_Maal_for_en_fremskudt_indsats_i_AeblehavenRoennebaerparken.pdf Bilag_2_-_Tilsagnsbrev.pdf

  Pkt. 77

  Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. pulje-midler til projektet ”Fremskudt beskæfti-gelses- og uddannelsesindsats i Æble-haven/Rønnebærparken”

  Sagsnr. 299689 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er blevet tildelt et tilskud på 1.998.070 kr. fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens pulje til job- og uddannelsesgaranti i udsatte boligområder og ghettoer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 988.406 kr. i 2018 og 1.009.664 i 2019, samt tilsvarende udgiftsbevillinger til gennemførelse af projektet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af kommunens signaturprogram ’En boligpolitik i balance’ har Jobcenter Roskilde søgt om midler hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen med henblik på at sætte fokus på en intensiveret beskæftigelses- og uddannelsesindsats i Æblehaven/Rønnebærparken.

  Projektet løber i perioden 1. januar 2018 – 31. december 2019.

  Målgruppe
  Målgruppen for ansøgningen er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år og aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere under 30 år.
  Målgruppen for projektet er dermed borgere, som har andre problemer end ledighed, og som derfor i udgangspunktet er langt fra arbejdsmarkedet. Med den fremskudte indsats skal målgruppen opleve en indsats, der er mere tilgængelig tillidsbaseret.
  Mål
  Ambitionen med den fremskudte indsats er at reducere den samlede ledighed i Æblehaven/Rønnebærparken til under 40 pct., og derved være medvirkende til, at boligområdet ikke kommer tilbage på ghettolisten. Yderligere mål kan ses i bilag 1.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da der gives enslydende indtægts- og udgiftsbevillinger. Roskilde Kommune har fået tilsagn om 988.406 kr. i 2018 og 1.009.664 i 2019. I alt 1.998.070 kr.
  Midlerne skal anvendes til ansættelse af en projektleder og en virksomhedskonsulent samt driftsudgifter i forbindelse med projektet.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 08-02-2018, pkt. 15

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 77

  Anbefales.

 • Pkt. 78 Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. sats-puljemidler til projektet "Klar som seniorvikar"

  Bilag_1_-_Tilsagnsbrev_-_Klar_som_seniorvikar.pdf

  Pkt. 78

  Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. sats-puljemidler til projektet ”Klar som seniorvikar"

  Sagsnr. 300796 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er blevet tildelt et tilskud på 1.000.000 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings pulje ”Seniorvikar – Forsøg med jobformidling gennem vikarbureau for ledige dagpengemodtagere over 50 år”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 1.000.000 kr. i 2018 og en tilsvarende udgiftsbevilling til gennemførelse af projektet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Med projektet ’Klar som seniorvikar’ ønsker jobcentret at sætte flere kræfter bag samarbejdet med vikarbureauer. Jobcentret har generelt positive erfaringer med, at etablere virksomhedsrettede forløb for ledige borgere, sammen med vikarbureauerne.
  Formålet med projektet er – via et samarbejde med vikarbureauer, a-kasser og seniornetværk – at motivere, rekruttere og herved øge andelen af ledige seniorer, der som del af deres aktive jobsøgning, gør strategisk brug af vikarbureauerne som en genvej til hurtigere at opnå midlertidig, og på sigt varigt fodfæste på arbejdsmarkedet.

  Målgruppe

  Målgruppen for midlerne er alle ledige dagpengemodtagere over 50 år, der svarer til ca. 320 borgere i Roskilde Kommune.

  Periode og mål

  Projektet løber til d. 31. marts 2019 og Jobcenter Roskilde har sat følgende mål:
  - Mindst 80 pct. af de indkaldte borgere deltager i informationsmøder
  - Ca. 80 pct. af de fremmødte registrerer sig ved et vikarbureau
  - Mindst 40 pct. af de ledige seniorer, der registrerer sig hos et vikarbureau, opnår et eller flere vikariater i projektperioden eller anden selvforsørgelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da der gives enslydende indtægts- og udgiftsbevillinger.
  Roskilde Kommune har fået et tilsagn på 1.000.000 kr. i 2018 fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Bevillingen skal anvendes til projektledelse og koordination samt en deltidsprojektmedarbejder samt driftsudgifter i denne forbindelse.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 08-02-2018, pkt. 16

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 78

  Anbefales.

 • Pkt. 79 Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. sats-puljemidler til projektet "Vi finder job sammen"

  Bilag_1_-_Tilsagnsbrev_-_Vi_finder_job_sammen.pdf

  Pkt. 79

  Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. satspuljemidler til projektet ”Vi finder job sammen”

  Sagsnr. 298642 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har fået tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om et tilskud på 1.280.000 kr. fra puljen ”Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 1.280.000 kr. i 2018 og en tilsvarende udgiftsbevilling til gennemførelse af projektet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Med ”Vi finder job sammen” ønsker jobcentret at synliggøre den værdi, som borgere med handicap kan skabe for virksomheden, når virksomheden skaber plads til bor­gere med særlige udfordringer og specielle kompetencer.
  Projektet har fokus på at kompetenceudvikle såvel jobrådgivere som virksomhedskonsulenter samt at styrke den virksomhedsrettede indsats for målgruppen. Den styrkede virksomhedsindsats skal åbne virksomhedernes øjne for, hvordan de med den nødvendige støtte og vejledning kan skabe rum for og spotte, hvilke opgaver der er egnede for bestemte typer af borgere, herunder hvordan virksomheden kan arbejde med med­arbejdernes holdning til at samarbejde med borgere med særlige udfordringer.
  Projektet er baseret på et tæt samarbejde mellem handicapkonsulenter fra forskellige handicaporganisationer, projektleder i kommunen, virksomhedskonsulenter og lokale virksomheder.
  Projektet har to forandringsmål:
  - Læring i Jobcentret til hurtigt at bringe borgere i målgruppen (tilbage) til selvforsørgelse via job på det ordinære arbejdsmarked.
  - Flere motiverede virksomheder, der vil ansætte borgere med handicap og bedre kontakt til virksom­hederne.

  Mål

  Målet er at skabe en generel holdningsændring i det lokale erhvervsliv gennem de gode eksemplers magt startende med de virksomheder og brancher, som vurderes mest interesserede.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da der gives enslydende indtægts- og udgiftsbevillinger.
  Roskilde Kommune har fået tilsagn om 1.280.000 kr. i 2018. Bevillingen skal anvendes til ansættelse af en projektleder/virksomhedskonsulent samt en deltids virksomhedskonsulent. Herudover går 0,5 mio. kr. til eksterne konsulenter fra Danske Handicaporganisationer til borgerforløb og opkvalificering af kommunale medarbejdere.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 08-02-2018, pkt. 17

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 79

  Anbefales.

 • Pkt. 80 Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. styrket sundhedsfaglig indsats på bosteder

  Pkt. 80

  Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. styrket sundhedsfaglig indsats på bosteder

  Sagsnr. 301024 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har den 29. december 2017 fået tilsagn om 3.083.828 kr. fra Sundhedsstyrelsen til projektet ”Styrket sundhedsfaglig indsats på bosteder”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 1.846.914 kr. i 2018 og 1.236.914 kr. i 2019 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til gennemførelse af projektet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I november 2017 udmeldte Sundhedsstyrelsen puljen ”Videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper”. Baggrunden for puljen var, at der som led i aftale om finansloven for 2015, blev afsat 200 mio. kr. til de pågældende målgrupper.
  Et af puljens tre hovedformål er at understøtte en styrkelse af den sundhedsfaglige indsats på bosteder og bostedslignende tilbud. Roskilde Kommune søgte midler fra puljen indenfor dette hovedformål.
  På Sundheds- og Omsorgsområdet i Roskilde Kommune er der gode velunderbyggede erfaringer og dokumenterede resultater med at arbejde rehabiliterende. Den rehabiliterende indsats tager udgangspunkt i borgernes mål, og en udredning af borgerens fysiske, psykiske og sociale sundhed. Det Nationale Institut for kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA, nu VIVE) har undersøgt effekten af den rehabiliterende indsats på ældreområdet i Roskilde Kommune. KORA-undersøgelsen viser, at nyvisiterede borgere bliver hurtigere selvhjulpne, flere bliver selvhjulpne og to ud af tre borgere oplever, at deres livskvalitet er forbedret under indsatsen. Med projektet ”Styrket sundhedsfaglig indsats på bosteder” har Roskilde Kommune søgt og fået midler til, med udgangspunkt i de gode erfaringer fra sundheds- og omsorgsområdet, at videreudvikle modellen til socialområdet.
  Projektets overordnede mål er at styrke den fysiske, psykiske og sociale sundhed for borgere på botilbud. Målgruppen for projektet er borgere der bor på midlertidigt botilbud, længerevarende botilbud og i opgangsfællesskaber i regi af Center for Socialpsykiatri. Projektperioden strækker sig fra ultimo 2017 til og med 2019. Projektet vil understøtte den overordnede rehabiliteringsstrategi på området.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da der gives enslydende indtægts- og udgiftsbevillinger. Roskilde Kommune har fået bevilget 1.846.914 kr. i 2018 og 1.236.914 i 2019 samlet set 3.083.828 kr.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 08-02-2018, pkt. 18

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 80

  Anbefales.

 • Pkt. 81 Indtægts og udgiftsbevilling vedr. tilskud til projektet "Flere skal med - Lokalt uddannelsesprogram for Jobcenter Roskilde"

  Bilag_1_-Tilsagnsbrev_-_Ekstra_tilskud_Flere_skal_med.pdf

  Pkt. 81

  Indtægts og udgiftsbevilling vedr. tilskud til projektet "Flere skal med - Lokalt uddannelsesprogram for Jobcenter Roskilde"

  Sagsnr. 291520 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er blevet tildelt et ekstra tilskud på 80.000 kr. til projektet ”Flere skal med”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 80.000 i 2018 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til projektet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune gøres mindsettet i projektet ”Flere Skal Med”, nu til grundlag for indsatsen målrettet alle aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.
  De ekstra projektmidler skal således danne det kompetencemæssige fundament for ”Flere Skal Med”, samt ses i sammenhæng med et overordnet strategisk fokus på at omstille beskæftigelsesindsatsen målrettet aktivitetsparate.
  I denne omstilling vil Jobcenter Roskilde fastholde fokus på kompetenceudvikling hos alle medarbejdere, der arbejder med de aktivitetsparate borgere, over en længere periode.

  Formål

  - At arbejde aktivt og involverende med at forandre medarbejdernes mindset, tilgang og daglige praksis i indsatsen for borgere og virksomheder
  - At skabe og træne et redskabsmæssigt og metodisk fundament der bl.a. ved hjælp af de centralt udviklede redskaber mv. kan understøtte hurtig resultatopnåelse
  - At kompetenceudvikle og træne medarbejderne i brugen af centrale redskaber og metoder ift. at implementere ”Flere skal med”, herunder at implementere og styrke metoder i virksomhedssamarbejdet og brugen af ordinære løntimer samt at styrke og metodeunderstøtte den jobrettede fokus i den borgerrettede indsats.

  Målgruppe

  Projektet består af alle medarbejdere i Flere Skal Med indsatsen, herunder
  Ca 21 fra jobcentret (sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter) samt
  Ca 15 fra Job og afklaring - Pulsen, der har en stor del af den daglige dialogindsats med borgerne i målgruppen

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da der gives enslydende indtægts- og udgiftsbevillinger. Roskilde Kommune har fået tilsagn om et tilskud på 80.000 kr. Midlerne skal primært anvendes til betaling af eksterne konsulenter og undervisere.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 08-02-2018, pkt. 19

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 81

  Anbefales.

 • Pkt. 82 Frigivelse af rådighedsbeløb - Roskilde Bibliotek (vending af indgang m.m.)

  Pkt. 82

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Roskilde Bibliotek (vending af indgang m.m.)

  Sagsnr. 289344 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af de afsatte 11 mio. kr. i budget 2018 til, at Roskilde Bibliotek orienteres mod Kulturstrøget, bl.a. ved at etablere ny hovedindgang, omlægge publikumsarealerne og skabe mulighed for samling af borgerservicefunktionerne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 11 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til Roskilde Bibliotek (vending af indgang m.v.)

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning på møderne den 8. marts 2017, punkt 27, den 7. juni 2017, punkt 83 og 16. august 2017, punkt 108 samt Budget 2018, bloklistens punkt 2015c har forvaltningen inden for budgetrammen på 11,0 mio. kr. udarbejdet procesplan mv. til, at Roskilde Bibliotek kan orienteres mod Kulturstrøget.
  I planen tages der højde for, at der evt. kan ske samling af borgerservicefunktionerne på én adresse i Roskilde by (frem for som nu på 2).
  Af det vedhæftede bilag fremgår, at der etableres en ny hovedindgang mod Kulturstrøget. Publikumsfunktionerne, der nu er spredt over 2 etager, samles hovedsagelig på samme etage. Samtidig ændres ind- og udsyn for borgerne fra kun at være rettet mod Folkeparken og Dronning Margrethes Vej til også og i høj grad at omfatte Kulturstrøget og pladsen ved den nuværende Rosenhave. Dermed skabes meget større sammenhæng til aktiviteterne på pladsen ved biblioteket.
  Den nuværende Rosenhave er egnet til mindre aktiviteter. Med en egentlig pladsdannelse kan der skabes rum for lidt større begivenheder på pladsen, f.eks. koncerter, optræden, udstillinger, inddragende aktiviteter (f.eks. fællesdans, spil og lign.), som biblioteket kan facilitere. Der kan også skabes sammenhæng til de aktiviteter, der måtte foregå i Børnekulturhuset, Algade 31. Undervejs i processen har der været tæt dialog med Roskilde Kloster.
  Indgangen fra Dr. Margrethes Vej bevares (herunder også afleveringsfunktionerne). Man kan overveje en ”lomme” til korttidsparkering til aflevering og afhentning af materialer.
  Med forslaget er der mulighed for, at borgerservicefunktionerne kan samles på én adresse i Roskilde by. Det vil give mere effektiv drift, bedre forhold for diskretion og fuld service i den bemandede åbningstid.
  Pladsdannelsen i forbindelse med Kulturstrøget indebærer, at nogle logistikfunktioner skal flyttes om på Østsiden (ved Klostermuren).
  Projektet påbegyndes primo 2018 og forventes afsluttet ultimo 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da der er tale om frigivelse af beløb afsat i budgettet.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2018-2021:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -11.000
  Anlæg, indtægter
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -11.000
  Anlæg, indtægter
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen
  0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-02-2018, pkt. 27

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 82

  Anbefales.

 • Pkt. 83 Frigivelse af rådighedbeløb - Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 2018

  Pkt. 83

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 2018

  Sagsnr. 300422 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af midlerne til den nye pulje til kultur- og idrætsfaciliteter 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til ny pulje til kultur- og idrætsfaciliteter.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Med henvisning til anden sag på dagsordenen om principper for disponering af puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter i 2018 foreslås det afsatte beløb frigivet.
  Der søges om frigivelse af beløbet nu, dels fordi en del af midlerne skal benyttes til en facilitetsanalyse og dels for formelt at kunne sætte ansøgningsproces for årets midler i gang.
  Anvendelsen af midlerne i puljen starter primo 2018 med igangsættelse af idrætsfacilitetsanalyse, og de øvrige midler disponerer udvalget i juni 2018 med henblik på, at projekterne er gennemført ultimo 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2018-2021:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018 2019 2020 2021
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -4.000 -8.000 -10.000 -15.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -4.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-02-2018, pkt. 28

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 83

  Anbefales.

 • Pkt. 84 Frigivelse af rådighedsbeløb - Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet

  Pkt. 84

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet

  Sagsnr. 299552 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af puljen på 10 mio. kr. i 2018, som er vedtaget i budget 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 10 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I budgetforliget for 2018 er vedtaget en anlægspulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet, der udmøntes af Plan- og Teknikudvalget. Puljen er på 10 mio. kr. i 2018 og 15 mio. kr. fra 2019 og frem. 50 % i 2018 og 40 % i 2019 og frem øremærkes cyklister og andre bløde trafikanter. Principper for udmøntning af puljen besluttes af byrådet, se anden sag på dagsordenen. En sag om den konkrete udmøntning af puljen i 2018 forelægges udvalget i marts.
  Projektet starter: Marts 2018.
  Projektet slutter: Ultimo 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -10.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -10.000
  Anlæg, indtægter
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget, 08-02-2018, pkt. 26

  Anbefales.
  Fraværende: Tomas Breddam (A).

  Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 84

  Anbefales.

 • Pkt. 85 Frigivelse af rådighedsbeløb - Zebraby 2018

  Ansoegning_Herringloese.pdf

  Pkt. 85

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Zebraby 2018

  Sagsnr. 301008 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Midlerne til Zebraby 2018 foreslås anvendt i de to zebrabyer Ågerup-Gundsølille-St.Valby og Dommervænget-området.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2018 til Zebraby 2018 ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I budget 2018 er afsat 1,0 mio. kr. til zebrabyer, samtidig er det i budgetforliget fremhævet, at der skal fremmes grønne oaser.
  Ågerupområdet og Dommervængetområdet er zebrabyer i 2018, og derfor foreslås det, at de afsatte midler benyttes til at fremme grønne projekter i de to byområder i forståelse og samskabelse med lokalsamfundene.
  I begge områder har der allerede vist sig ideer til grønne projekter, der kan understøtte de lokale fællesskaber, og Zebrabyfølgegruppen har på sit møde den 24. januar 2018 nikket til, at der arbejdes videre med realisering af grønne projekter i samarbejde med områdernes borgere.
  Plan- og Teknikudvalget besluttede på sit møde den 7. december 2017, punkt 282, at henvise vedhæftede ansøgning fra Herringløse Landsbyråd til disponering af Zebraby-puljen i forbindelse med frigivelsessagen og prioriteringen af disse midler. Det er forvaltningens opfattelse, at det vil være hensigtsmæssigt, at så mange af midlerne som muligt går til konkrete anlægsarbejder, for at opnå nogle gode grønne kvaliteter i de to zebrabyområder. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at ansøgningen om 50.000 kr. til støtte til udvikling og afholdelse af et fremtidsværksted afvises. Når der i løbet af 2018 skal træffes beslutning om zebraby(er) i 2019 kan Herringløse indgå som en mulighed.
  Grønne anlægsprojekter forventes igangsat i april/maj 2018 og afsluttet inden udgangen af 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget, 08-02-2018, pkt. 27

  Anbefales.
  Fraværende: Tomas Breddam (A).

  Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 85

  Anbefales.

 • Pkt. 86 Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Trafik og Parkering

  Pkt. 86

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Trafik og Parkering

  Sagsnr. 295626 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges overførsel og frigivelse af rådighedsbeløb til Musiconstiens 2. etape.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der overføres 2,4 mio. kr. fra budget 2017 til budget 2018 vedrørende Musicon - trafik og parkering.
  2. der gives en anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. i 2018, ved frigivelse af det overførte rådighedsbeløb fra budget 2017 til Musiconsstiens 2. etape.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Anlægget af Musiconstien er nu i gang og ombygningen af krydset i Søndre Ringvej, Rabalderstræde og Musiconstien starter marts 2018.
  Projektet til Musiconstiens 2. etape fra Gormsvej via Knudsvej til Køgevej skal projekteres færdig og opdateres i forhold til området generelt og ønsker fra borgerinddragelsesprocessen, sådan at anlægget af den anden etape kan følge hurtigst efter færdiggørelsen af første etape.
  Projektet forventes startet: Marts 2018.
  Projektet forventet afsluttet: Juni 2019.

  Økonomi

  Sagen medfører en forbedring af kassebeholdningen i 2017 på 2,4 mio. kr. og en tilsvarende forværring af kassebeholdningen i 2018.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2017 og 2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017 2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.400 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter 0 -2.400
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter 0 -2.400
  Finansiering:
  Forbedring af kassebeholdningen 2.400 0
  Forværring af kassebeholdningen 0 2.400

  Plan- og Teknikudvalget, 08-02-2018, pkt. 28

  Anbefales.
  Fraværende: Tomas Breddam (A).

  Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 86

  Anbefales.

 • Pkt. 87 Kommissorium for idrætsfacilitetsanalyse

  Idraetsanalyse_-_kommissorium.pdf

  Pkt. 87

  Kommissorium for idrætsfacilitetsanalyse

  Sagsnr. 258433 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  For at støtte prioriteringerne i den nyetablerede Kultur-, fritids- og idrætsfacilitetspulje og kommende prioriteringer på idrætsområdet gennemføres en idrætsanalyse i 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kommissoriet for idrætsanalysen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Med budget 2018 blev det besluttet at gennemføre en idrætsanalyse med fokus på faciliteternes bidrag til lokale fællesskaber.
  Formålet med analysen er at støtte Kultur- og Idrætsudvalgets prioriteringer af midlerne i Kultur- fritids- og idrætsfacilitetspuljen og evt. bidrage til nye kriterier for puljen.
  Kommissoriet for idrætsanalysen beskriver indhold og tidsplan for en analyse i to faser.
  Første fase frem mod udvalgets møde i juni 2018 indeholder tre delelementer:
  - Opdatering af viden om eksisterende idrætsfaciliteters antal, type og tilstand
  - Samleanalyse af benyttelses-, aktivitets- og tilfredshedsanalyser fra SDU og COWI
  - Dialog med relevante idrætsaktører sammen med Roskilde Idræts Union
  Indeholdet af anden fase af idrætsanalysen besluttes på baggrund af udvalgets drøftelser i juni 2018 og gennemføres i efteråret 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Udgiften til analysen kan afholdes indenfor de afsatte puljemidler i budget 2018. Se anden sag på udvalgets dagsorden.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-02-2018, pkt. 23

  Anbefales.
  V tager forbehold og begærer sagen i byrådet.

  Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 87

  Anbefales, idet der forelægges en midtvejsstatus omkring sommerferien.
  V trækker sin standsning af sagen.

 • Pkt. 88 Bøde for manglende byggeskadeforsikring(Lukket)

 • Pkt. 89 Udbud af busser i Roskilde(Lukket)

 • Pkt. 90 Behandling af indkomne bud på løsningen af erhvervs- og Turismeservicen i Roskilde Kommune (Lukket)

 • Pkt. 91 Tilladelse til at gennemføre mageskifte uden forudgående offentligt udbud(Lukket)

 • Pkt. 92 Salg af jordstykke(Lukket)

 • Pkt. 93 Tilkøb af jord(Lukket)

 • Pkt. 94 Salg af areal i Bifaldet på Musicon(Lukket)

 • Pkt. 95 Salg af storparcel i Hyrdehøj(Lukket)

 • Pkt. 96 Salg af Storparcel i Skousbo(Lukket)

 • Pkt. 97 Eventuelt

  Pkt. 97

  Eventuelt

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 97

  - Frist for spm/svar til forvaltningen til 5 dage.
  - Tillæg til ansættelsesbreve.
  - Danwatch.
  - Beredskab.
  - Læserbrev.
  - Flagning i forbindelse med H.K.H. Prins Henriks død.