You are here

Referat

Dato: Onsdag, Marts 14, 2018 - 08:20
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 98 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 98

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 14-03-2018, pkt. 98

  Pkt. 113 blev udsat til næste Økonomiudvalgsmøde.
  Fraværende: Henrik Stougaard

 • Pkt. 99 Orientering om kommende større sager - marts 2018

  Pkt. 99

  Orientering om kommende større sager - marts 2018

  Sagsnr. 301127 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  - Opfølgning på forårsseminar
  - Regnskab 2017
  - Borgerrådgiverens årsberetning
  - Forslag til lokalplan 659 for Sortebrødre Plads og kommuneplantillæg
  - Ny bebyggelse på Museumsøen, Havneknejpe
  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:
  - Revisionsberetning – kommunens regnskab
  - Resultater i Roskilde – opfølgning
  - Møde med HMU
  - Midtvejsregulering af budgetforudsætninger mv.
  - Forslag til lokalplan 667 og kommuneplantillæg 5 for Roskilde Idrætspark
  - Budgetforslag 2019 - 2022

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 14-03-2018, pkt. 99

  Fraværende: Henrik Stougaard.

 • Pkt. 100 Orientering om model for udmøntning af Risikobaseret Dimensionering

  Konkret_model_for_udmoentning_af_RBD.pdf

  Pkt. 100

  Orientering om model for udmøntning af Risikobaseret Dimensionering

  Sagsnr. 298280 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der fremlægges en konkret model for det operative beredskab i Østsjællands Beredskab med placering af stationer, materiel og mandskab samt valg af leverandør i de enkelte delområder. Modellen opfylder kravene i den nye risikobaserede dimensionering, krav om en besparelse samt krav om fastholdelse af responstid.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Ledelsen i Østsjællands Beredskab har sammen med formandskabet og en kommunaldirektør arbejdet videre med en konkret model for det operative beredskab, der udmønter den nye risikobaserede dimensionering med placering af stationer, materiel og mandskab samt valg af leverandør i de enkelte delområder.
  Modellen er vedlagt som bilag.
  Leverandører i de enkelte delområder er:
  Delområde 1: Østsjællands Beredskab
  Delområde 2: Falck
  Delområde 3: Falck
  Delområde 4: Falck
  Modellen lever op til de rammer, der er givet i forslag til ny risikobaseret dimensionering. Modellen indfrier den opgave, der er stillet arbejdsgruppen, idet den henter en besparelse på min. 5 mio. kr. samt fastholder den praktiserede responstid på kommuneniveau.
  I behandling af ny risikobaseret dimensionering i interessentkommunerne er der kommet en række bemærkninger og forbehold til modellen. Modellen løser nogle af disse forbehold og bemærkninger. Andre løser den ikke. Det er aftalt, at kommunerne kan gøre tilkøb i eget område, i supplement til det basisniveau modellen fremsætter, i det omfang leverandøren accepterer dette, og tilkøbene ikke er til ulempe for fællesskabet.
  Modellen bygger på en række forudsætninger herunder tilbud fra Falck, hvor der fortsat udestår at blive afklaret en række detaljer. Modellen tager udgangspunkt i den nuværende placering af stationer jf. bilag. Dog er der i delområde 3 opmærksomhed på en række forhold omkring de nuværende bygninger. Dette vil blive håndteret af Beredskabskommissionen i den videre proces med en forudsætning om, at lokale responstider fortsat kan overholdes.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Der er i Østsjællands Beredskabs budget 2018 og frem forudsat en besparelse på 5 mio. kr. Såfremt den fremlagte model kan godkendes af alle parter, vurderes det realistisk at opnå en besparelse på 5 mio. kr. årligt fra 2019 og frem.

  Økonomiudvalget, 14-03-2018, pkt. 100

  Fraværende: Henrik Stougaard.

 • Pkt. 101 Orientering om likviditet pr. 28. februar 2018

  Orientering_om_likviditeten_pr._28._februar_2018.pdf

  Pkt. 101

  Orientering om likviditet pr. 28. februar 2018

  Sagsnr. 300781 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 28. februar 2018. I bilag er endvidere opstillet prognose for udviklingen. Forvaltningen skønner, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2018 vil ligge mellem 325 - 375 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Tabellen viser den faktiske likvide beholdning, samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i alt og pr. indbygger, hvor indbyggertallet pr. 1. januar 2018 er anvendt.

  Roskilde Kommune 31. marts 2017 30. april 2017 31. maj 2017 30. juni 2017 31. juli 2017 31. aug. 2017 30. sep. 2017 31. okt. 2017 30. nov. 2017 31. dec. 2017 31. jan. 2018 28. feb. 2018
  Likvide beholdning (mio. kr.) 274 246 154 123 227 221 228 136 104 75 166 180
  Kassekreditregel (mio. kr.) 486 483 482 480 474 469 463 455 445 435 425 416
  Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.) 5,6 5,5 5,5 5,5 5,4 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8

  Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 28. februar 2018 skønner forvaltningen, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2018 vil ligge mellem 325 – 375 mio. kr.
  Skønnet er forbundet med relativ stor usikkerhed på nuværende tidspunkt, hvor årets første budgetopfølgning endnu ikke er gennemført.

  Økonomiudvalget, 14-03-2018, pkt. 101

  Fraværende: Henrik Stougaard.

 • Pkt. 102 Ajourføring af de økonomiske principper

  Politikskabelon_-_Oekonomiske_principper_2018.pdf

  Pkt. 102

  Ajourføring af de økonomiske principper

  Sagsnr. 48187 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forlængelse af ØU/direktionsseminaret anmodede Økonomiudvalget 14. februar 2018 om en ajourføring af de økonomiske principper i forhold til målsætningerne om likviditet og gæld.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. princippet om gældsnedbringelse på 100 mio. kr. i byrådsperioden 2018-2021 godkendes
  2. den øvrige ajourføring af de økonomiske principper godkendes

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har siden 2012 haft formuleret sigtelinjer for den økonomiske styring i et sæt af økonomiske principper, der fastlægger en række målsætninger for, hvordan kommunens økonomi skal udvikle sig på centrale parametre som likviditet, gæld, overordnet økonomisk balance m.v.
  Principperne er løbende blevet justeret i forbindelse med fx budgetlægning. Senest er principperne blevet drøftet på ØU/direktionsseminaret og efterfølgende på Økonomiudvalgets møde den 14. februar 2018.
  I forlængelse af disse drøftelser er indarbejdet en præcisering af de økonomiske principper. Det drejer sig om målsætningen om likviditet opgjort efter kassekreditreglen, der formuleres til 275-325 mio. kr. for at give rum for afvigelser i enkeltår – fx til strategiske investeringer - uden at ændre på niveauet for, hvad der vurderes at være en passende likviditet for en kommune af Roskildes størrelse.
  Formulering vedrørende tillægsbevillinger er fastholdt, jf. beslutning på Økonomiudvalgets møde den 14. februar 2018.
  I forhold til formuleringen om gældsafvikling foreslås målsætningen om gældsafvikling på 100 mio. kr. fortsat for yderligere en byrådsperiode (dvs. for budgetlægningen 2019-2022). Da målsætningen om gældsnedbringelse på 100 mio.kr. blev formuleret for indeværende byrådsperiode var udgangspunktet en gæld (ekskl. ældreboliger) på 1.018,7 mio. kr. ved udgangen af 2014. Ved udgangen af 2017 er gælden opgjort til 902,9 mio. kr. Målsætningen er opdateret med aktuelle tal for Roskilde Kommunes gæld samt kommunal gæld på landsplan.
  Øvrige økonomiske principper er fasthold uændret. Ajourføringen af de økonomiske principper fremgår i sin helhed i bilaget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da den omhandler principper for økonomistyring.

  Økonomiudvalget, 14-03-2018, pkt. 102

  Anbefales.
  Fraværende: Henrik Stougaard.

 • Pkt. 103 Tidsplan for vedtagelsen af budget 2019-2022

  Politisk_tidsplan_for_budget_2019-2022.pdf Borgerinddragelse_i_budget_2019-2022.pdf

  Pkt. 103

  Tidsplan for vedtagelsen af budget 2019-2022

  Sagsnr. 296341 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget beslutter tidsplanen for vedtagelsen af budget 2019-2022.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at tidsplan for vedtagelsen af budget 2019-2022 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  De mest centrale punkter i tidsplanen (bilag 1) er nævnt særskilt nedenfor.
  Den 19.-20. april 2018 afholdes der forårsseminar, og på baggrund af Økonomiudvalgets opsamling efter forårsseminaret holder fagudvalgene budgetdrøftelser i juni, som afsluttes i august.
  Ifølge tidsplanen vil det første, foreløbige overblik over det samlede budget for 2019-2022 inkl. aftalen mellem KL og regeringen blive forelagt for Økonomiudvalget den 8. august. Her vurderer Økonomiudvalget på den baggrund behovet for eventuelt at udmelde ændrede budgetrammer.
  Den 27.-28. august 2018 afholdes byrådets augustseminar med budgetorientering og forhandlinger. 1. behandlingen i Økonomiudvalget ligger den 29. august forud for byrådsbehandlingen samme dag. Det samlede budgetmateriale til de politiske behandlinger vil også i år blive udsendt elektronisk. Det elektroniske budgetmateriale opdateres løbende i forbindelse med budgetpræsentationen og de politiske behandlinger.
  Høringen i MED-organisationen og brugerbestyrelser m.v. ligger mellem 1. og 2. behandlingen. Økonomiudvalget vil ved 1. behandlingen af budgettet tage stilling til høringsmaterialet, som gøres tilgængeligt på hjemmesiden den 31. august. Høringsfristen er den 18. september 2018. Høringssvarene er tilgængelige på hjemmesiden løbende i takt med, at de bliver givet. 2. behandlingen af budgettet finder sted i Økonomiudvalget den 3. oktober og i byrådet den 10. oktober.
  Som noget nyt i forhold til tidligere års budgetproces foreslås en mere formaliseret borgerinddragelse. Det er bl.a. begrundet i, at Roskilde Kommune står overfor at skulle finde op mod 100 mio. kr. i de kommende år for at skabe økonomisk balance, og i den proces ønsker man at høre input til hvordan, det nødvendige råderum kan tilvejebringes bedst muligt. Inddragelsen sker på borgermøder i maj/juni i Roskilde Nord/Syd/Midt på tværs af de store serviceområder. Her præsenteres borgerne for kommunens aktuelle økonomiske situation og inviteres til at deltage i workshops med henblik på at komme med idéer til, hvordan kommunen kan anvende de økonomiske ressourcer bedst. Processen omkring borgerinddragelse uddybes i bilag 2.
  HMU evaluerede sidste års budgetproces på møde 8. februar 2018, hvor der fra medarbejdersiden blev tilkendegivet et ønske om yderligere inddragelse af fagudvalgene og i den forbindelse en mere indholdsmæssig inddragelse af MED-organisationen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 14-03-2018, pkt. 103

  Godkendt. Der udarbejdes et koncept for borgermøder, der kan præsenteres på forårsseminaret.
  Fraværende: Henrik Stougaard.

 • Pkt. 104 Godkendelse af skema B for almene familieboliger i afdeling Folden

  Pkt. 104

  Godkendelse af skema B for 60 almene familieboliger i afdeling Folden

  Sagsnr. 294340 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sag vedr. godkendelse af skema B til opførelse af 60 nye almene familieboliger i Trekroner, afdeling Folden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. skema B til opførelse af 60 nye almene familieboliger i Trekroner, afdeling Folden med en samlet anskaffelsessum på 121,763 mio. kr. godkendes
  2. kommunalt grundkapitalindskud på 12,176 mio. kr. godkendes
  3. der godkendes indtægts- og udgiftsbevilling til yderligere puljetilskud på 711.900 kr.
  4. kommunal garanti på 70 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 75 mio. kr. godkendes,
  5. foreløbig årlig leje på 1.075 kr. pr. m2 ekskl. forbrug godkendes

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 30. august 2017 skema A til opførelse af 56 nye almene familieboliger i Trekroner, afdeling Folden med en samlet anskaffelsessum på 117,131 mio., og et kommunalt grundkapitalindskud på 11,713 mio. kr. Endvidere blev godkendt en anbefaling om etablering af 2 inklusionsboliger med plads til 6 beboere i ansøgning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
  Der foreligger nu en ansøgning om godkendelse af skema B for byggeriet med en samlet anskaffelsessum på 121,763 mio. kr. og et kommunalt grundkapitalindskud på 12,176 mio. kr. Der søges om godkendelse af opførelse af 60 almene familieboliger, hvoraf 22 er små billige boliger, og der ydes således støtte fra den statslige pulje til små billige boliger til 44 boliger i projektet svarende til 3,132 mio. kr.
  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 15. december 2017 afslået ansøgningen om tilskud til etablering af 2 inklusionsboliger i byggeriet. Der kan søges om at få andel i den statslige pulje hertil ved en fornyet ansøgningsrunde i foråret 2018. I givet fald kan 6 små billige boliger omdannes til inklusionsboliger, såfremt der gives puljetilskud. Beskæftigelses- og Socialudvalget er orienteret om afslaget den 8. februar 2018.
  Begrundelsen for stigningen i anskaffelsessummen fra skema A til B angives at være en ændring af de 6 inklusionsboliger, der ved skema A fremstod som 2 bofællesskaber. De 6 boliger opføres nu som selvstændige boliger. Dette har også medført enkelte boligjusteringer i den øvrige bebyggelse og har medført et samlet boligareal på 4.979 m² mod 4.878 m² ved skema A.
  Der søges om 70% kommunegaranti til realkreditbelåningen foreløbigt anslået til ca. 75 mio. kr. Huslejen er anslået til at udgøre gennemsnitligt 1.075 kr. pr. m² pr. år ekskl. forbrug. I forhold til de små 1-værelses boliger på 31 m2 vurderes en samlet husleje inkl. vand og varme at udgøre ca. 3.600 kr.

  Økonomi

  Stigning i grundkapitalindskud på 463.000 kr. finansieres af budgettet til indskud i Landsbyggefonden. Der søges endvidere indtægts- og udgiftsbevilling til 5 yderligere boliger fra den statslige pulje til små billige boliger på 711.900 kr., således at det statslige tilskud nu udgør 3,132 mio. kr.
  Kommunen skal yde 70 % kommunal garanti for realkreditlånet, svarende til en skønnet garantistillelse på 75 mio. kr.

  Økonomiudvalget, 14-03-2018, pkt. 104

  Anbefales.
  Lars Lindskov (C) tager forbehold.
  Fraværende: Henrik Stougaard.

 • Pkt. 105 Etablering af IT-selskab mellem Fors A/S, KLAR Forsyning og SK Forsyning A/S

  Dagsorden_generalforsamling.pdf Ejeraftale.pdf Serviceaftale.pdf

  Pkt. 105

  Etablering af IT-selskab mellem Fors A/S, KLAR Forsyning og SK Forsyning A/S

  Sagsnr. 274867 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Fors A/S ønsker at etablere et fælles IT-selskab med Klar Forsyning A/S og SK Forsyning A/S for at imødekomme stigende krav på IT-området med brug af færrest mulige ressourcer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at borgmesteren bemyndiges til at stemme på vegne af Roskilde Kommune for etablering af et fælles IT-selskab på ekstraordinær generalforsamling i Fors Holding A/S den 22. marts 2018.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for Fors A/S har den 11. december 2017 besluttet, at Fors A/S etablerer et IT-selskab sammen med forsyningsselskabet Klar Forsyning A/S, der dækker Køge, Greve, Solrød og Stevns kommuner, samt SK Forsyning i Slagelse Kommune. Da der er tale om en sag af principiel betydning for Fors A/S, skal de tre ejerkommuner give samtykke til etableringen af samarbejdet på en generalforsamling. Dagsorden er vedlagt som bilag.
  Fors A/S vurderer, at man ikke selv i dag har kompetencerne eller ressourcerne til at løfte IT-opgaverne på et tilstrækkeligt højt niveau, og da kravene til anvendelse og sikring af IT-systemer er stadigt stigende, vil udfordringerne blot blive endnu større for selskabet fremover. Fors A/S har derfor brug for at blive styrket på IT-området.
  Fors A/S vurderer endvidere, at omkostningerne til IT-området vil stige i de kommende år bl.a. som følge af behovet for yderligere digitalisering, forbedring af IT-sikkerheden og implementering af EU's persondataforordning. Samarbejdet via det fælles IT-selskab vurderes at kunne afbøde noget af stigningen i omkostningerne og samtidig medføre et serviceløft og en højere grad af professionalisering.
  Samarbejdet etableres ved, at de tre forsyninger overdrager dele af deres virksomhed i form af IT-medarbejdere, -opgaver og -udstyr til et nyt fællesejet aktieselskab. IT-selskabet skal i udgangspunktet varetage samtlige IT-opgaver for de tre forsyninger og servicere i alt ca. 400 medarbejdere.
  Ejerskab
  IT-selskabet vil være ejet af forsyningskoncernernes serviceselskaber. Det vil derfor være Fors A/S, der er ejer. Ejerandelene fastsættes dels ud fra et kontantindskud på 0,5 mio. kr. fra hver ejer samt ud fra værdien af de aktiver, der overdrages. Ejerfordelingen bliver på den baggrund følgende: KLAR Forsyning A/S 29,5 %, Fors A/S 35,6 % og SK Forsyning A/S 34,9 %. I praksis har de tre selskaber lige stor indflydelse i selskabet. Der er udarbejdet en ejeraftale, som beskriver og regulerer de tre forsyningers samarbejde om det fælles IT-selskab. Ejeraftale og serviceaftale er vedlagt som bilag.
  Der indsættes en administrativ bestyrelse for IT-selskabet bestående af de tre forsyningers administrerende direktører. Bestyrelsesarbejdet vil være ulønnet. IT-selskabet sættes i drift i sommeren 2018.
  Ændringer af IT-selskabets vedtægter eller udvidelse af selskabets aktiviteter vil efter forvaltningens vurdering kræve beslutning på Fors generalforsamling, jf. Fors Holdnings A/S vedtægter 8.3, hvorefter strategiske beslutninger af væsentlig betydning for ejerkommunerne eller FORS-koncernen skal forelægges generalforsamlingen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Økonomiudvalget, 14-03-2018, pkt. 105

  Udsat til næste Økonomiudvalgsmøde.
  Fraværende: Henrik Stougaard.

 • Pkt. 106 Tilladelse til at anvende våbenskjold for Kornerup-Svogerselv

  Ansoegning_om_brugsret.pdf

  Pkt. 106

  Tilladelse til at anvende våbenskjold fra Kornerup-Svogerslev Kommune

  Sagsnr. 301926 Økonomiudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Sag om ansøgning fra Svogerslev Lokalhistoriske Forening til at anvende et våbenskjold.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Svogerslev Lokalhistoriske Forening får tilladelse til at anvende våbenskjoldet fra den nedlagte Kornerup-Svogerslev Kommune.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Svogerslev Lokalhistoriske Forening har ansøgt om tilladelse til at anvende våbenskjoldet fra den nedlagte Kornerup-Svogerslev Kommune. Foreningen ønsker at anvende våbenskjoldet som symbol for foreningen. Nærmere begrundelse og redegørelse for ansøgningen fremgår af bilag til sagen. Våbenskjoldet anvendes ikke i dag.
  Tilladelse til anvendelse af våbenskjoldet skal gives af Roskilde Kommune i henhold til Rigsarkivet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 14-03-2018, pkt. 106

  Anbefales.
  Fraværende: Henrik Stougaard.

 • Pkt. 107 Udpegning til Lokalrådet

  Forslag_til_kriterier_for_udpegning_til_lokalraadet.pdf

  Pkt. 107

  Udpegning til Lokalrådet for politiets virksomhed

  Sagsnr. 280382 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udpegning af repræsentanter til lokalrådet for politiets virksomhed

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at proces for udpegning af repræsentanter for lokalsamfundet til lokalrådet drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Kommunen skal indstille repræsentanter for lokalsamfundet til udpegning til lokalrådet for politiets virksomhed i en periode på 2 år fra 1. april 2018.
  Økonomiudvalget besluttede den 14. april 2016, at man ved en kommende udpegning ønsker, at kriterier for udpegning samt cirkulation af repræsentationen drøftes med politiet forud for næste udpegningsperiode til Lokalrådet.
  Kredsrådet for Midt og Vestsjælland Politi, hvor borgmestrene fra politikredsen og politiet deltager, har på sit møde den 4. december 2017 drøftet og vedtaget et sæt kriterier for udpegning af lokalrådsmedlemmer, se vedhæftede.
  Det fremgår heraf, at det overordnet er vigtigt at sikre, at de civile medlemmer af lokalrådene har forståelse for, hvilken funktion de har i lokalrådet. Der er i flere tilfælde opstået udfordringer, fordi medlemmerne har haft svært ved at se, hvordan de har kunnet bidrage til lokalrådets udførende arbejde. Derfor er der flere steder opstået en-vejs-kommunikation fra politiet (og kommune) til de civile medlemmer. Hvis man fremover vil undgå, at lokalrådene udelukkende bliver et orienteringsforum, som det har fået karakter af nogle steder, bør man derfor overveje at bringe de tre kriterier i spil for udpegning af civile medlemmer. Kriterierne er repræsentativitet, ressourcer og netværk.
  Med disse tre kriterier til stede i lokalrådene kan man skabe et endnu stærkere fundament for et godt og udbytterigt samarbejde i alle lokalråd i politikredsen. Derfor bør medlemmerne på tværs have de tre kriterier, men det understreges, at ét medlem ikke nødvendigvis skal leve op til alle tre kriterier for at kunne blive udpeget som lokalrådsmedlem.
  Følgende personer fra lokalsamfundet har deltaget i Lokalrådet i sidste periode:
  - Susanne Kollerup, Institution Isefjord
  - Michael Ridel, Frivilligcenter Roskilde
  - Ole Palsberg, Roskilde Taxa
  - Klaus Walmond, Natteravnene
  - Francisco Ortega, Boligselskabet Sjælland
  - Jan Brink-Pedersen, RIU
  - Jens Müller, Erhvervsforum Roskilde
  Forvaltningen indstiller på denne baggrund, at proces for udpegning af repræsentanter for lokalsamfundet til lokaludvalget drøftes.
  Kommunen udpeger endvidere personer blandt kommunens ansatte til at deltage i lokalrådet. Disse udpeges for en 4-årig periode efter bemyndigelse til forvaltningen.
  Forvaltningen agter at udpege følgende medarbejdere:
  - Kristina Mikkelsen, Børn og ungechef
  - Carsten Leth, Driftschef Materielgården
  - Lene Chortsen Isak, Leder af Center for Socialpsykiatri
  - Holger Bloch Olsen, Skolechef

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 59

  Økonomiudvalget anbefaler at man retter henvendelse til Erhvervsforum, Viby Cityforening, Roskilde Handel, Boligselskaberne og Frivilligcenter, med henblik på at indstille egnede kandidater.

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen har kontaktet de foreninger, som Økonomiudvalget har peget på. Der foreligger på denne baggrund følgende indstillinger til repræsentanter fra Lokalsamfundet, som indstilles til godkendelse:
  - Marie-Louise Munter, Erhvervsforum
  - Hans Olesen, Viby Cityforening
  - Ane Ilsøe, Roskilde Handel
  - Francisco Ortega, Boligselskabets Sjælland
  - Roskilde Nord Boligselskab/KAB, vil gerne indstille, men navn foreligger først efter møde i organisationsbestyrelsen den 21. marts 2018
  - Michael Ridel, Frivilligcenter Roskilde
  - Susanne Kollerup, Institution Isefjord, Kriminalforsorgen
  - Ole Palsberg, Roskilde Taxa
  - Klaus Walmond, Natteravnene
  - Jan Brink-Pedersen, RIU

  Økonomiudvalget, 14-03-2018, pkt. 107

  Anbefales.
  Lokalrådet opfordres til at invitere Ungerådet ind i arbejdet i Lokalrådet ind imellem.
  Fraværende: Henrik Stougaard

 • Pkt. 108 Udpegning til ZBC's bestyrelse

  Pkt. 108

  Udpegning til ZBC's bestyrelse

  Sagsnr. 280382 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der skal udpeges en kommunal repræsentant til bestyrelsen for ZBC.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at borgmester Carsten Rasmussen, Næstved Kommune, udpeges som kommunernes repræsentant til bestyrelsen for ZBC.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelserne i Roskilde, Næstved, Vordingborg, Ringsted, Sorø og Faxe kommuner skal i forening udpege et medlem til bestyrelsen for ZBC for perioden 1. april 2018 – 22. april 2022. Det udpegede medlem skal være medlem af en af de nævnte kommunalbestyrelser.
  Borgmester Carsten Rasmussen, Næstved Kommune, som i dag er medlem af ZBC’s
  bestyrelse, er indstillet på at fortsætte.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 14-03-2018, pkt. 108

  Anbefales.
  Fraværende: Henrik Stougaard.

 • Pkt. 109 Flytning af Roskilde Festivals administration og sambyggeri mellem Roskilde Festival, Råstof Roskilde og Aaben Dans

  Notat_-_Sambyggeri_melem_Roskilde_Festival_Raastof_Roskilde_og_Aaben_Dans.pdf

  Pkt. 109

  Flytning af Roskilde Festivals administration og sambyggeri mellem Roskilde Festival, Råstof Roskilde og Aaben Dans

  Sagsnr. 298293 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Festival ønsker at flytte deres administration til Musicon. I forlængelse heraf foreslår Roskilde Festival, Råstof Roskilde og Aaben Dans, at Roskilde Kommune og Roskilde Festival opfører et fælles byggeri på Musicon til Roskilde Festival og Råstof Roskilde, med supplerende faciliteter til Aaben Dans.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der indledes forhandlinger med Roskilde Festival i forhold til salg af areal på Musicon,
  2. der arbejdes videre med ideen om et fælles byggeri til Roskilde Festival, Råstof Roskilde og Aaben Dans,
  3. Plan- og Teknikudvalget behandler forslag til et lokalplanstillæg til gældende lokalplan 571,
  4. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 5 mio. kr. i 2018 og 20 mio. kr. i 2019 til den kommunale del af sambyggeriet. Beløbet finansieres af salgspuljen i 2018 og 2019.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 31. maj 2017, punkt 131 (lukket sag), at en forudsætning for grundsalg på Hal 1-området på Musicon er, at der findes en erstatningsplacering til foreningen Råstof Roskilde, som har deres øvelokaler placeret på området. Udgifterne skal afholdes af grundsalget.
  Roskilde Festival har samtidig længe ønsket at etablere nye faciliteter til deres daglige virke og almennyttige formål på Musicon. Så i afsøgningen af nye muligheder for henholdsvis Råstof Roskilde og Roskilde Festival, er der opstået en idé om at placere begge institutioner på den grund, hvor egnsteateret Aaben Dans’ midlertidige administrationspavillon (Lab2) samt værksted og teknikrum er placeret og samtidig inkludere Aaben Dans i byggeriet.
  Aaben Dans har igennem flere år været udfordret af manglende plads til teaterets aktiviteter. Det fælles byggeri betyder, at Aaben Dans’ pavillon m.m. fjernes og der skabes en permanent løsning til teatrets administration og mere plads til aktiviteter.
  Byggeriet skal være en kunstnerisk, kreativ smeltedigel og eksperimentarium, der byder på spændende tværkunstneriske erfaringer og begivenheder. I Musicon-ånden er der set på muligheder for dobbeltudnyttelse og samarbejde. En del af byggeriets hjerte skal være en multifunktionel sal, som Roskilde Festival vil bekoste, men som Roskilde Kommune yder tilskud til mod at få brugsret til salen, og den indrettes til musik, danse- og teateraktiviteter.
  Roskilde Kommunes andel af byggeriet kommer til at koste 25 mio. kr. heraf 18,5 mio. kr. til Råstof Roskilde, 4 mio. kr. til erstatning af Aaben Dans’ faciliteter og en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til salen.
  Såfremt byrådet godkender, at der arbejdes videre med et sambyggeri, vil der blive arbejdet med en totalentreprisemodel med en præcis opdeling af kommunens og Roskilde Festivals udgifter til byggeri og efterfølgende drift. Det betyder, at der i løbet af foråret 2018 vil blive udarbejdet et konkurrenceprogram og lokalplanstillæg til politisk godkendelse medio 2018. Det forventes, at totalentreprisekonkurrencen afgøres primo 2019 og et sambyggeri står klar til brug ultimo 2020.
  Undervejs i processen skal der gennemføres salg af byggegrund til Roskilde Festival Gruppen, samt nabohøring i forbindelse med et lokalplanstillæg til lokalplan 571.

  Økonomi

  Anlægsbevillingen finansieres af salgspuljen med 5 mio. kr. i 2018 og 20 mio. kr. i 2019. Der må yderligere forventes en øget afledt drift af den kommunale del af byggeriet, som vil blive indarbejdet i budget 2019.
  Byrådet bevilligede i en lukket sag den 20. december salgsindtægten vedr. salg af Hal 1. I samme sag blev Byrådet orienteret om, at forvaltningen i en kommende sag vil indstille, at en del af salgsindtægten anvendes til at finansiere et nyt byggeri på Musicon til Råstof Roskilde som erstatning for nuværende beliggenhed på arealer, der sælges. Herunder blev det beskrevet, at en del af provenuet igen ville fragå salgspuljen til finansiering af sambyggeriet med Roskilde Festival Gruppen, samt faciliteter til Aaben Dans.
  Herudover vil Roskilde Kommune opnå salgsindtægter for arealet, der afhændes til Roskilde Festival. Der forelægges salgssag, når der foreligger resultat af forhandlingerne.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018 2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter 0 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg – byggeri -5.000 -20.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg – byggeri -5.000 -20.000
  Finansiering:
  Finansieres af købs- og salgspuljen 5.000 20.000

  Økonomiudvalget, 14-03-2018, pkt. 109

  Anbefales.
  Bent Jørgensen (V) tager forbehold. Karsten Lorentzen (O) tager forbehold. Lars Lindskov (C) tager forbehold.
  Fraværende: Henrik Stougaard.

 • Pkt. 110 Anlægsbevilling - byggemodning af areal til boligbebyggelse ved Kildegården

  Pkt. 110

  Anlægsbevilling - byggemodning af areal til boligbebyggelse ved Kildegården

  Sagsnr. 302292 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med salg af byggeretter til boligbebyggelse langs Møllehusvej ved Kildegården er der behov for at etablere løsninger til regnvandshåndtering som en forudsætning for det foreslåede byggeri.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. i 2018 vedrørende udgifter til byggemodning af arealer til boligbebyggelse på Møllehusvej ved Kildegården, finansieret af kassebeholdningen.
  2. at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. i 2019 vedrørende indtægter fra salg af byggeretter boligbebyggelse langs Møllehusvej, beløbet tilgår kassebeholdningen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 27. april 2016, punkt 128, at igangsætte det forberedende arbejde omkring salg af byggeretter til boligbebyggelse langs Møllehusvej. Dette arbejde har blandt andet belyst situationen omkring håndtering af regnvand på Kildegårdsarealet, hvor Kildegårdens ubebyggede areal i dag fungerer som nedsivningsareal for regnvand.
  Ved frasalg af det foreslåede areal til boligbebyggelse reduceres Kildegårdens ubebyggede areal, og der skal derfor etableres andre løsninger, som kan kompensere for det reducerede nedsivningsareal. Disse løsninger omfatter etablering af et regnvandsbassin på Kildegårdsområdet, som til daglig kan bruges til rekreative formål, og som i tilfælde af ekstremregn kan lagre regnvandet i en kortere periode, så byens kloaksystemer ikke overbelastes unødigt. Tilsvarende skal parkeringspladserne på Kildegården indrettes til at kunne lagre regnvand i en kortere periode. De beskrevne regnvandsløsninger skal forbindes til en regnvandsledning i Møllehusvej.
  I de kommende måneder anlægges udearealer og parkering omkring idræts- og bevægelsescenteret på Kildegården, og der fås samlet set en bedre og billigere løsning ved at anlægge den beskrevne regnvandsløsning samtidig med dette. Derfor fremskyndes anlægget, inden salgsindtægterne foreligger, da dette alt andet lige vil gøre salgsomkostningerne mindre og indtægterne fra salget større.
  Det er en forudsætning for det foreslåede salg af byggeretterne, at de ovennævnte løsninger etableres.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen i 2018 på 4,0 mio. kr.. Udgiften skal ses i sammenhæng med efterfølgende indtægt fra salget af de ovennævnte byggeretter. Det forventes således, at der i 2019 vil fremkomme et provenue fra byggeretterne, der kan finansiere anlægsbevillingen til byggemodning.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2018-2021:

  2018 2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter 0 0
  Anlæg, indtægter 0 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -4.000 0
  Anlæg, indtægter 0 4.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -4.000 0
  Anlæg, indtægter 0 4.000
  Finansiering:
  Forværring af kassebeholdningen 4.000
  Forbedring af kassebeholdningen -4.000

  Økonomiudvalget, 14-03-2018, pkt. 110

  Anbefales.
  Fraværende: Henrik Stougaard.

 • Pkt. 111 Kommissorium for byrådets arbejde med boligpolitik i social balance

  Kommissorium_for_byraadets_arbejde_med_Boligpolitik_i_social_balance.pdf

  Pkt. 111

  Kommissorium for byrådets arbejde med boligpolitik i social balance

  Sagsnr. 298729 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er udarbejdet forslag til kommissorium for byrådets arbejde med en boligpolitik i social balance.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kommissoriet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med budgetforliget blev besluttet, at byrådet skal formulere en ambitiøs boligpolitik i social balance med henblik på at sikre en bæredygtig udbygning og tilpasning, således at alle kommunens bydele har et varietet udbud af boliger med forskellige typer (villaer, rækkehuse, etagebyggeri, seniorboliger etc.), forskellig størrelse og forskelligt ejerskab (ejerbolig, andelsbolig, lejeboliger). Herudover er det vigtigt at sikre, at alle bydele i kommunen har attraktive rammer for at mødes, adgang til grønne områder, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter mv.
  Der er udarbejdet forslag til kommissorium for arbejdet, som bl.a. indebærer, at der nedsættes en politisk følgegruppe med eksterne repræsentanter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 14-03-2018, pkt. 111

  Der tilføjes studieboliger i indledningen under de forskellige typer. Ældreboliger nævnes.
  Under organisation tilføjes kollegiebestyrelser, RIU, private udbydere. Hedeboparken og Ringparken får en repræsentant. Næstformand i Økonomiudvalget slettes
  Fraværende: Henrik Stougaard.

 • Pkt. 112 Kriterier for Økonomiudvalgets pulje til store arrangementer

  Pkt. 112

  Kriterier for Økonomiudvalgets pulje til store arrangementer

  Sagsnr. 298910 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalgets pulje til store arrangementer er en pulje, der understøtter og tiltrækker større arrangementer i Roskilde Kommune. Der foreslås, at midlerne fra puljen overføres til Kultur- og Idrætsudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalgets puljemidler til at understøtte store arrangementer overføres til Kultur- og Idrætsudvalgets budget, samt at Kultur- og Idrætsudvalget fastsætter kriterierne for tildeling af midler.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalgets pulje til store arrangementer er en pulje, der understøtter og tiltrækker større arrangementer i Roskilde Kommune. I 2018 er puljen på 704.000 kr.
  Forvaltningen foreslår, at midlerne i Økonomiudvalgets pulje til store arrangementer overføres til Kultur- og Idrætsudvalgets budget, og at Kultur- og Idrætsudvalget fastsætter kriterierne for tildeling af puljemidlerne.
  Alternativt kan puljen fastholdes i Økonomiudvalget, og der opstilles kriterier for puljen, der kan anvendes i forhold til vurdering af konkrete ansøgninger. Såfremt dette ønskes, foreslår forvaltningen, at puljen disponeres efter følgende principper:
  - Puljen kan anvendes til at tiltrække nationale og internationale idrætsevents samt events, der har en særlig interesse for kommunen. Dette kunne f.eks. være events indenfor kommunens satsidrætsgrene.
  - Puljen kan anvendes til at understøtte større kulturelle events, der understøtter kommunens strategier, og dermed har en særlig interesse for kommunen.
  - Events skal appellere til en bred del af befolkningen for at kunne opnå støtte.
  - Puljen kan søges løbende.
  - Puljen kan ikke understøtte arrangementer, som har opnået tilskud fra andre puljer i Roskilde Kommune.
  Ved særligt store kultur- og idrætsbegivenheder, fx Tour de France-start, vil der blive forelagt selvstændige beslutningssager til Økonomiudvalget.
  Kultur- og Idrætsudvalget har desuden en mindre pulje på 260.000 kr. i 2018, der bevilges til arrangementer. Af midlerne i KIU’s pulje er der i 2018 bevilget 165.000 kr. til afholdelse af og erindringsgaver til Roskilde Idræts Unions årlige Idrætsfest og Børneidrætsfest. Ansøgningen fra Roskilde Idræts Union til disse fester kommer årligt, så efter momsrefusion er der derfor årligt ca. 105.000 kr. tilbage til fordeling på andre mindre events.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Der er i budget 2018 og frem afsat 704.000 kr. årligt til store arrangementer. Følges forvaltningens indstilling overføres midlerne i 2018 og frem til Kultur- og Idrætsudvalgets budget.

  Økonomiudvalget, 14-03-2018, pkt. 112

  Godkendt.
  Jeppe Trolle (B) kan ikke godkende.
  Fraværende: Henrik Stougaard.

 • Pkt. 113 Godkendelse af Kommisorium for arbejdet i Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Udkast_til_kommissorium_for_Udvalget_for_Vaekst_Erhverv_og_Globalisering.pdf Roskilde_-_Erhvervs-_og_Vaekstpolitik_2016-2019.pdf Roskilde_-_Turismepoliitk_2015-2018.pdf

  Pkt. 113

  Godkendelse af Kommissorium for arbejdet i Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsnr. 300175 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er udarbejdet et udkast til et kommissorium, som skal danne grundlag for de kommende fire års arbejde i udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering (UVEG). Økonomiudvalget skal forholde sig til om kommissoriet er i overensstemmelse med de forventninger, der er til det arbejde, som UVEG skal udføre.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. kommissoriet godkendes,
  2. der udpeges 5 byrådsmedlemmer til udvalget.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet et udkast til et kommissorium for de næste fire års arbejde i udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering (UVEG). Udvalget skal forholde sig til om det vedlagte udkast er i overensstemmelse med de forventninger og ønsker der for det fremtidige arbejde i udvalget. I det udarbejdede kommissorium er nævnt to dokumenter, nemlig Roskilde Erhvervs - og Vækstpolitik samt den gældende Turismepolitik. Disse to dokumenter er sammen med udkastet til kommissoriet vedlagt som bilag til udvalgets orientering.

  Et kommissorium er ikke et statisk dokument, og det anbefales at udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering på det sidste møde i 2018 evaluerer udvalgets arbejde og korrigerer i kommissoriet såfremt dette vurderes at være nødvendigt, og på ny foreligger det til godkendelse i Økonomiudvalget.
  Der er i forbindelse med vedtagelse af styrelsesvedtægten den 20. december 2017, taget stilling til vederlag for byrådsmedlemmerne i UVEG.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 65

  Udsat.
  Fraværende: Henrik Stougaard.

 • Pkt. 114 Salg af erhvervsjord(Lukket)

 • Pkt. 115 Socialøkonomisk restaurant i Byens Hus(Lukket)

 • Pkt. 116 Eventuelt

  Pkt. 116

  Eventuelt

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 14-03-2018, pkt. 116

  - Udsattemesse.
  - Lockout.
  Fraværende: Henrik Stougaard.