You are here

Referat

Dato: Onsdag, November 15, 2017 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 451 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 451

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 15-11-2017, pkt. 451

  Godkendt.
  Fraværende: Lars Lindskov, Jeppe Trolle.

 • Pkt. 452 Orientering om forbrugsoversigt pr. ultimo oktober 2017

  Forbrugsoversigt_pr._ultimo_oktober_-_bilag_til_Oekonomiudvalget_ny_version.pdf

  Pkt. 452

  Orientering om forbrugsoversigt pr. ultimo oktober 2017

  Sagsnr. 287830 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder oversigt over budget og forbrug pr. 31. oktober 2017 fordelt på udvalg og fagområder.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Grafen nedenfor viser hovedtallene ultimo oktober, hvor en oversigt på hvert fagområde fremgår af bilaget. Tallet over udvalgssøjlen viser forskellen mellem forbrugsprocenterne i 2017 og 2016 i kr. Minus betyder, at der er brugt flere penge i 2017 end på samme tidspunkt i 2016.

  Økonomiudvalget, 15-11-2017, pkt. 452

  Fraværende Lars Lindskov.

 • Pkt. 453 Orientering om likviditet pr. 31. oktober 2017

  Orientering_om_likviditeten_pr._31_oktober_2017.pdf

  Pkt. 453

  Orientering om likviditet pr. 31. oktober 2017

  Sagsnr. 286355 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. oktober 2017. I bilag er endvidere opstillet prognose for udviklingen. Forvaltningen skønner, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2017 vil ligge mellem 425 - 450 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Tabellen viser den faktiske likvide beholdning, samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i alt og pr. indbygger, hvor indbyggertallet pr. 1. januar 2017 er anvendt.

  Roskilde Kommune 30. nov. 2016 31. dec. 2016 31. jan. 2017 28. feb. 2017 31. marts 2017 30. april 2017 31. maj 2017 30. juni 2017 31. juli 2017 31. aug. 2017 30. sep. 2017 31. okt. 2017
  Likvide beholdning (mio. kr.) 216 197 304 287 274 246 154 123 227 221 228 136
  Kassekreditregel (mio. kr.) 484 485 486 484 486 483 482 480 474 469 463 455
  Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.) 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,5 5,5 5,5 5,4 5,4 5,3 5,2

  Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. oktober 2017 skønner forvaltningen, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2017 vil ligge mellem 425 – 450 mio. kr.

  Økonomiudvalget, 15-11-2017, pkt. 453

 • Pkt. 454 Udpegninger til råd og nævn 2018-2021

  Raad_og_Naevn_alfabetisk.pdf Raad_og_Naevn_Kategorier.pdf

  Pkt. 454

  Udpegninger til råd og nævn 2018-2021

  Sagsnr. 280382 Økonomiudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Sag vedrørende udpegninger til råd og nævn ved konstitueringen efter byrådsvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har anmodet om at få en sag om udpegninger til råd og nævn i næste byrådsperiode.
  Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over de råd og nævn, der skal foretages udpegning til i forbindelse med konstitueringen af det nye byråd efter valget. Der vedlægges alfabetisk oversigt samt oversigt fordelt på kategorier.
  Udpegninger til råd og nævn er i visse tilfælde lovpligtigt, og dermed er byrådet forpligtet til at udpege medlemmer til det relevante råd.
  I andre tilfælde fremgår forpligtelsen af rådets eller nævnets vedtægter, idet udpegningen beror på en aftale mellem kommunen og eksterne parter. Byrådet har mulighed for at ændre på vedtægtsbestemte udpegninger, men det vil også kræve en nærmere aftale med de eksterne parter.
  Endelig beror en række interne udpegninger på politiske aftaler i Roskilde Kommune, og her er byrådet frit stillet til at ændre i udpegningen til det pågældende råd eller nævn.
  Forvaltningen henleder opmærksomheden på lov om ligestilling af mænd og kvinder, hvoraf fremgår, at myndigheder eller organisationer, der stiller forslag om et medlem af udvalg m.v., der skal udpeges af byrådet eller regionsrådet, skal foreslå både en kvinde og en mand. Hvis der stilles forslag om flere medlemmer, skal der foreslås lige mange kvinder og mænd. Tilsvarende gælder, hvor myndigheder eller organisationer efter lovgivningen skal udpege medlemmer til udvalg m.v., der nedsættes af byrådet.
  Ligestillingsloven gælder ikke, når byrådet politisk skal vælge to eller flere repræsentanter blandt sine egne medlemmer til et råd, nævn eller udvalg. Her går afstemningsreglerne i kommunestyrelsesloven forud for ligestillingsloven. Link til guide om ligestillingsloven findes her: http://um.dk/da/ligestilling/lovgivning-om-ligestilling/raad-og-naevn/

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017

  Økonomiudvalget, 08-11-2017, pkt. 442

  Merete Dea Larsen (O) stillede forslag om, at Integrationsrådet nedlægges. For stemte Merete Dea Larsen (O). Imod stemte Joy Mogensen (A), Karim Arfaoui (A), Jeppe Trolle (B), Henrik Stougaard (Ø), Birgit Pedersen (F), Lars Lindskov (C), Lars-Christian Brask (V), Bent Jørgensen (V). Forslaget blev forkastet.
  Sagen sættes på igen på næste økonomiudvalgsmøde for endelig vedtagelse.

  Økonomiudvalget, 15-11-2017, pkt. 454

  Godkendt.

 • Pkt. 455 Alle Tiders Musikby - handleplan

  Handleplan_for_Alle_Tiders_Musikby_-_bemaerkninger_fra_fagudvalgene.pdf Handleplan_-_Alle_Tiders_Musikby.pdf

  Pkt. 455

  Alle Tiders Musikby - handleplan

  Sagsnr. 278503 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Handleplan for Alle Tiders Musikby forelægges til godkendelse

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at handleplanen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 30. august 2017, punkt 198, strategien Alle Tiders Musikby. Der er nu i regi af Musikbyudvalget udarbejdet en handleplan til byrådets godkendelse.
  Forud for forelæggelsen for byrådet har handleplanen været i høring i alle fagudvalg, og høringssvarene fremgår af vedlagte bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018. I budgettet er afsat 2,5 mio. kr. årligt i 2018 og frem til realisering af Alle Tiders Musikby.

  Økonomiudvalget, 15-11-2017, pkt. 455

  Anbefales.

 • Pkt. 456 Godkendelse af Folkeoplysningsudvalgets virke for perioden 2018-2021

  Oversigt_over_Vedtaegter_for_Folkeoplysningsudvalget_2014-2017_og_forslag_til_aendringer.pdf Oversigt_over_Forretningsorden_for_Folkeoplysningsudvalget_2014-2017_og_forslag_til_aendringer.pdf Oversigt_over_Retningslinier_for_valg_til_Folkeoplysningsudvalget_2014-2017_og_forslag_til_aendringer.pdf

  Pkt. 456

  Godkendelse af Folkeoplysningsudvalgets virke for perioden 2018 - 2021

  Sagsnr. 289854 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Folkeoplysningsudvalget har udarbejdet forslag om Folkeoplysningsudvalgets kommende valgperiode 2018 - 2021 til godkendelse i byrådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. ”Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget i Roskilde Kommune 2018-2021” godkendes,
  2. ”Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget 2018-2021” godkendes, og
  3. ”Retningslinjer for valg til Folkeoplysningsudvalget” godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 4. september 2013 vedtægter og forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget samt regler for valg til Folkeoplysningsudvalget for perioden 2014 - 2017. I forbindelse med den kommende valgperiode har Folkeoplysningsudvalget evalueret de gældende vedtægter, forretningsorden og valgregler for Folkeoplysningsudvalgets virke.
  Folkeoplysningsudvalget foreslår på baggrund af evalueringen, at de gældende vedtægter, forretningsorden og valgregler fortsætter som hidtil med enkelte konsekvensrettelser samt en mindre ændring i sammensætningen i udvalget. Det betyder, at nuværende beslutningskompetencer og arbejdsområder for Folkeoplysningsudvalget bevares og de beslutningskompetencer som allerede er delegeret til forvaltningen opretholdes.
  Et enkelt forslag til ændring i sammensætningen er at tilknytte en repræsentant for Ungeudvalget som tilforordnede til udvalget. Tilforordnede deltager i Folkeoplysningsudvalgets møder uden stemmeret.
  Folkeoplysningsudvalget yder årligt 100.000 kr. til Roskilde Kommunes Ungeudvalgs Ungepulje, og med en repræsentant fra Ungeudvalget ønsker Folkeoplysningsudvalget yderligere at styrke og understøtte unges demokratiske deltagelse i udviklingen af folkeoplysningsområdet.
  Det foreslås, at valget af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget, ligesom ved sidste valg, flyttes til ultimo januar/primo februar 2018 for ikke at ligge samtidig med region- og kommunalvalget. Det nuværende udvalg fortsætter, indtil et nyt udvalg er valgt.
  Oversigt over forslag til ændringer i Vedtægter og Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget 2018 – 2021 samt retningslinier for valg til Folkeoplysningsudvalget er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Folkeoplysningsudvalget, 09-10-2017, pkt. 52

  Anbefalet.
  Fraværende: Inge Midtgaard, Sonja Olsson og Hulusi Ocak.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 08-11-2017, pkt. 148

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 15-11-2017, pkt. 456

  Anbefales.

 • Pkt. 457 Godkendelse af nye vedtægter for ROMU

  Foelgebrev_til_ROMU_vedtaegter.pdf ROMU_vedtaegter.pdf

  Pkt. 457

  Godkendelse af nye vedtægter for ROMU

  Sagsnr. 298502 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Bestyrelsen for ROMU har gennem det sidste år drøftet ændringer i sammensætningen af bestyrelsesmedlemmer i museets bestyrelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de foreslåede vedtægtsændringer godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for ROMU har gennem det sidste år drøftet ændringer i sammensætningen af bestyrelsesmedlemmer i museets bestyrelse.
  Der har med afsæt i disse drøftelser været ønsket at reducere antallet af medlemmer fra Roskilde Byråd, Frederikssund Byråd samt Lejre Kommunalbestyrelse, samt lade to af disse pladser erstattes med personer med kompetencer, som af bestyrelsen skønnes relevant for museets strategiske udvikling. Bestyrelsen udpeger selv disse medlemmer.
  Ændringerne betyder, at antallet af bestyrelsesmedlemmer fra Roskilde Byråd reduceres fra fem til tre, mens antallet af bestyrelsesmedlemmer fra Frederikssund Byråd og Lejre Kommunalbestyrelse reduceres fra tre til to (§ 4.1).
  Ligeledes har bestyrelsen valgt at ændre formuleringerne vedr. direktørens uddannelsesmæssige baggrund (§ 5.2), jf. også lovbemærkningerne i forbindelse med ændringerne af museumsloven.
  Desuden er der konsekvensrettet på grund af navneskift (styrelsen).
  De reviderede vedtægter blev godkendt med underskrift af museets bestyrelse på møde den 29. august 2017.
  Vedtægtsændringerne vedr. kommunal repræsentation har været i høring hos Lejre Kommune samt Frederikssund Kommune. Der var ingen bemærkninger.

  Økonomi

  Sagen har ikke budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 08-11-2017, pkt. 149

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 15-11-2017, pkt. 457

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke anbefale at antallet af byrådsmedlemmer sættes ned fra fem til tre.

 • Pkt. 458 Sundhedsberedskabsplan

  Bilag_Forslag_til_Sundhedsberedskabsplan.pdf

  Pkt. 458

  Sundhedsberedskabsplan

  Sagsnr. 246480 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet skal tage stilling til forslag til Sundhedsberedskabsplanen for Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Sundhedsberedskabsplanen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Ifølge Sundhedsloven og Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet er hver kommune en gang i hver valgperiode forpligtet til at udarbejde og vedtage en plan for kommunens sundhedsberedskab. Formålet med planen er at sikre, at beredskabet under større ulykker, uforudsigelige hændelser, ændrede vejrforhold, katastrofer m.v. kan videreføres, og at kommunen kan varetage sine behandlings- og omsorgsopgaver.
  Sundhedsberedskabet skal sikre, at sundhedsvæsenet kan udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet ud over det daglige beredskab ved beredskabshændelser fx større ulykker og ekstraordinære hændelser som massevaccination, eller at kommunes plejecentre skal tage imod ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehusene.
  Forslaget til Sundhedsberedskabsplan, jf. bilag, er en del-plan til Roskilde Kommunes generelle beredskabsplan, hvor en revideret udgave ligeledes forelægges byrådet til godkendelse på mødet i november 2017.
  Sundhedsberedskabsplanen kan revideres og udvikles efter behov, idet der løbende kan tilføjes yderligere indsatsplaner og instrukser, og planen skal én gang i hver valgperiode godkendes af byrådet.
  Forslaget til Sundhedsberedskabsplan har i henhold til lovgivningen været sendt til bemærkninger hos Sundhedsstyrelsen, som har kommenteret planen. Sundhedsstyrelsen bemærker generelt, at Sundhedsberedskabsplanen er velgennemarbejdet og med gode overvejelser og planlægningstiltag. Styrelsen finder det endvidere positivt, at Sundhedsberedskabsplanen er en delplan til Roskilde Kommunes samlede beredskabsplan, og at planen baserer sig på en risiko- og sårbarhedsanalyse. Foruden disse bemærkninger har Sundhedsstyrelsen nogle konkrete og mindre forslag til ændringer, som vil blive indarbejdet administrativt. Forslaget til sundhedsberedskabsplan er endvidere sendt til høring hos Roskilde Kommunes nabokommuner, der ikke har haft nogen bemærkninger til planen, samt hos Region Sjælland. Bemærkninger fra sidstnævnte udestår.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 09-11-2017, pkt. 173

  Anbefales.
  Fraværende: Bente Dieckmann (A) - som stedfortræder deltog Poul Lindor Nielsen (A).

  Økonomiudvalget, 15-11-2017, pkt. 458

  Anbefales.

 • Pkt. 459 Nyt mål i Resultater i Roskilde om ankesager på beskæftigelses- og voksensocialområdet

  Statistik_over_klager_til_Ankestyrelsen_over_kommunens_afgoerelser_paa_voksensocial-_og_beskaeftigelsesomraadet_1._halvaar_2017.pdf

  Pkt. 459

  Nyt mål i resultater i Roskilde om ankesager

  Sagsnr. 278404 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet præsenteres for et nyt mål i Resultater i Roskilde, som består i at nedbringe andelen af omgjorte ankesager fra Ankestyrelsen på beskæftigelses- og voksensocialområdet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at nyt mål i Resultater i Roskilde vedrørende omgjorte ankesager på beskæftigelses- og voksensocialområdet godkendes med ordlyden: ”Andelen af omgjorte ankesager i Roskilde Kommune skal resultatmæssigt placere sig i den bedste fjerdedel blandt landets kommuner”.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 30. august 2017, at der udarbejdes et nyt mål i Resultater i Roskilde vedrørende ankesager på beskæftigelses- og voksensocialområdet.
  Beskæftigelses- og Socialudvalget modtager en årlig orientering om udviklingen i ankesagerne på beskæftigelses- og voksensocialområdet, som Ankestyrelsen udarbejder statistik for. For at opnå, at flere sager behandles korrekt ønsker Beskæftigelses- og Socialudvalget at følge udviklingen i ankesagerne samt sætte et ambitiøst og realistisk mål.
  I den sammenhæng er det ønskeligt, at antallet af omgjorte sager holdes på et lavt niveau, med særligt fokus på hjemviste sager. Hjemviste sager er ankesager, hvor Ankestyrelsen vurderer, at afgørelsen fra kommunens side er behæftet med fejl og mangler, således at sagen sendes tilbage til kommunen til en fornyet behandling. Det kan fx være sager, hvor Ankestyrelsen mener, at der er tale om sagsbehandlingsfejl, som ikke kan rettes op i forbindelse med klagebehandlingen i Ankestyrelsen, eller hvor Ankestyrelsen mangler oplysninger eller vurderer at der skal indhentes nye oplysninger.
  Forvaltningen indstiller på den baggrund, at der udarbejdes et nyt mål i Resultater i Roskilde, som vedrører andelen af omgjorte ankesager på beskæftigelses- og voksensocialområdet.
  Forvaltningen indstiller, at mål- og resultatkravet består i, at andelen af omgjorte ankesager i Roskilde Kommune skal placere sig i den bedste fjerdedel blandt landets kommuner. Målingen foretages én gang årligt for at sikre et validt datagrundlag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-11-2017, pkt. 160

  Anbefalet.

  Økonomiudvalget, 15-11-2017, pkt. 459

  Anbefales.

 • Pkt. 460 Udvidelse af driften på buslinje 215

  Pkt. 460

  Udvidelse af driften på buslinje 215

  Sagsnr. 298263 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har opnået tilskud fra statens pulje Kollektiv transport, til en driftsudvidelse på buslinje 215 mellem Viby og Solrød. Der udvides med i alt 6 daglige ekstra afgange fra april 2018 til april 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. driftsudvidelsen af buslinje 215 godkendes.
  2. der gives en udgiftsbevilling på 75.000 kr. i 2018, en udgiftsbevilling på 75.000 kr. i 2019 og en indtægtsbevilling på 150.000 kr. i 2019.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Som led i trafikaftalen ”Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik” af 12. juni 2012 er der afsat en pulje til at fremme kollektiv transport i yderområder. Roskilde og Solrød kommuner har opnået tilsagn om støtte til en driftsudvidelse af buslinje 215, som forbinder stationsbyerne Viby, Havdrup og Solrød.
  I dag betjenes buslinje 215 med en afgang pr. time fra Viby Station, mens Havdrup betjenes pr. halve time i morgen- og eftermiddagstimerne.
  Med tilskuddet kan driften udvides med flere afgange i morgen- og eftermiddagstimerne til fordel for elever til uddannelsesinstitutionerne i Solrød og pendlere, som opnår busforbindelser til alle togafgange fra Viby Station. Desuden opnås der bedre forbindelse fra Viby S-togs nettet i Solrød.
  Driften af buslinje 215 kan udvides med 3 afgang mellem klokken 06:00 og 09:00, samt 3 afgange mellem klokken 15:00 og 18:00 på alle hverdage.

  Økonomi

  Sagen indebærer en forværring af kassebeholdningen på 75.000 kr. i 2018 og en forbedring af kassebeholdningen på 75.000 kr. i 2019.
  Bruttoudgiften til ordningen er 150.000 kr. i 2018 og 150.000 kr. i 2019. Udgiften støttes med 50 % af pulje til kollektiv transport i yderområder, som modtages i 2019. Af de samlede 300.000 kr. finansieres de 150.000 kr. således ved indtægtsbevilling, og herudover finansieres 75.000 kr. i 2018 og 75.000 kr. i 2019 inden for Plan- og Teknikudvalgets budget til busser.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-11-2017, pkt. 233

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 15-11-2017, pkt. 460

  Anbefales.

 • Pkt. 461 Byfornyelsesmidler i en overgangsperiode

  Pkt. 461

  Byfornyelsesmidler til energirenovering i en overgangsperiode

  Sagsnr. 266087 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Puljen til tilskud til energirenovering efter byfornyelsesloven forventes opbrugt i november. Derfor forslås en øget pulje i 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at puljen til ”Byfornyelsesordning til fremme af energirenoveringer” i 2017 øges med 100.000 kr. finansieret af driftsmidlerne til arbejdet med energieffektivisering.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I 2015 blev der afsat 1,4 mio. kr. til byfornyelse med fokus på energirenovering af boliger med forventning om 0,6 mio. kr. i statslig refusion. Ordningen er blevet justeret et par gange. Senest har Klima- og Miljøudvalget på mødet den 6. juni 2017, punkt 102, besluttet, at Roskilde Kommune kan finansiere den fulde støtte, indtil den afsatte pulje fra budget 2015 (og overført til 2017) er brugt op.
  Når en borger har modtaget tilsagn om støtte op til det maksimale støttebeløb på 15.000 kr., har borgeren to år til at gennemføre energiprojekterne og dokumentere udgifterne.
  Forvaltningen er konkret i dialog med ansøgere om støtte, som forventes at føre til at midlerne fra den oprindelige pulje er brugt op i løbet af november 2017 – det vil sige, at alle midlerne er reserveret via tilsagn til borgere eller udbetalt – og støtteordningen vil skulle fjernes fra hjemmesiden.
  Det forventes, at der i december 2017 skal tage stilling til udmøntning af initiativet på 1,0 mio. kr. i budget 2018, der hedder ”grønne samarbejder”. Herunder vil der kunne afsættes et beløb i 2018 til fortsættelse af ”Byfornyelsesordningen til fremme af energirenoveringer”, hvis det ønskes at videreføre ordningen.
  Derfor foreslår forvaltningen, at puljen til ”Byfornyelsesordning til fremme af energirenoveringer” i 2017 øges med 100.000 kr. fra driftsmidlerne til generel energieffektivisering (overført fra 2016), sådan at den kan videreføres i resten af 2017, og indtil der er taget stilling til initiativets fremtid i 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da der er tale om en budgetomplacering inden for Klima- og Miljøudvalgets driftsbudget. Sagen skal godkendes af Økonomiudvalget, fordi der er tale om omplacering af 100.000 kr. fra løn- og driftsramme til ramme med fuld overførsel mellem årene.

  Klima- og Miljøudvalget, 07-11-2017 pkt. 175

  Anbefales.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A). Daniel Prehn (A) deltog i stedet.

  Økonomiudvalget, 15-11-2017, pkt. 461

  Godkendt.

 • Pkt. 462 Anlægsregnskab - Klostermarksskolens renovering

  Pkt. 462

  Anlægsregnskab - Klostermarksskolens renovering

  Sagsnr. 294921 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges endeligt anlægsregnskab for renovering af Klostermarksskolen. Skolen er blevet renoveret for at afhjælpe bygningsmæssige skader, ajourføre skolen til nutidige undervisningsformer og skabe rammerne for en fuldt tresporet skole.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har i perioden 29. februar 2012 til den 17. december 2014 bevilget i alt 113.000.000 kr. til renovering af Klostermarksskolen, og projektet er nu afsluttet.
  Der aflægges hermed regnskab, hvor der er afholdt udgifter for 113.000.708 kr. Projektet udviser således et forbrug svarende til den samlede anlægsbevilling bortset fra et lille merforbrug på 708 kr., som er fragået kassen tidligere år.

  Økonomi

  Der er i 2017 afsat et rådighedsbeløb på 1.898.568 kr. og afholdt udgifter for det samme. Sagen har derfor ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 07-11-2017, pkt. 136

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 15-11-2017, pkt. 462

  Anbefales.

 • Pkt. 463 Anlægsbevilling multibane

  Finaniseringsbilag_multibane.pdf

  Pkt. 463

  Anlægsbevilling multibane

  Sagsnr. 295751 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges anlægsbevilling til opførsel af ny multibane i Gadstrup der blandt andet finansieres af eksterne midler fra Gadstrup Idrætsforening (GIF) og diverse fondsmidler. Der er allerede givet anlægsbevilling på 500.000 kr. fra idrætsfacilitetspuljen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 588.375 kr. i 2017 vedr. udgifter til etablering af multibane. Finansieret af indtægter fra GIF, Lokale- og Anlægsfonden, Nordea-Fonden, Østifterne og GIFs idrætsstøtteforeninger, og
  2. at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 588.375 kr. i 2017 vedr. indtægter til etablering af multibane.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der ønskes at anlægge en multibane som supplerende idrætsanlæg til de i forvejen eksisterende anlæg og faciliteter i området.
  Den nye mulitibane vil ved at optimere faciliteterne kunne inspirere og udvikle idrætten i Gadstrup. På den baggrund har GIF søgt Roskilde Kommunes idrætsfacilitetspuljen og række fonde og opnået tilskud til at kunne finansiere en multibane. (Se vedhæftede finansieringsoversigt).
  Der ønskes at anlægge en multibane med dimension 20x40 meter, med rig mulighed for spil på langs og tværs. Belægningen ønskes at være multifunktionel kunstgræs.
  Samtidig imødekommes de mange impulsive idrætslystne og selvorganiserede med en større integreret aktivitetsplads, hvor der er mulighed for crossfit træning, bevægelse, løbesport, agility, balance mv.
  Der er tidligere bevilliget 500.000 kr. fra Idrætsfacilitetspuljen til at forbedre idrætsmulighederne i Gadstrup.
  Efter aftale med GIF kommer Roskilde Kommune til at eje anlægget, og vil derfor være fungerende bygherre på idrætsanlægget.
  Beløbet dækker anlægsarbejdet/ jordarbejdet og anlægget. Det omfatter en multibane med kunstgræs, multifunktionelle møbler og redskaber, crossfit træningsmuligheder, gummibelægning, løbebane samt jordarbejdet med evt. dræn/membran.
  Projektet forventes startet: Oktober 2017
  Projektet forventes afsluttet: Juli 2018

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Roskilde Kommune har fået tilsagn på 675.000 kr., det bevilligede beløb er dog lavere grundet momsrefusionsreglerne for kommuner.
  Forvaltningen vil indgå en aftale med GIF om den fremtidige drift af banen.
  Økonomiske konsekvenser for anlægssager i 2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -500
  Anlæg, indtægter 0
  Investeringsoversigt, revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.088
  Anlæg, indtægter 588
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -588
  Anlæg, indtægter 588
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 08-11-2017, pkt. 151

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 15-11-2017, pkt. 463

  Anbefales.

 • Pkt. 464 Indtægts- og Udgiftsbevilling vedr. Brug af livshistorie i hverdagen

  Pkt. 464

  Indtægts- og Udgiftsbevilling vedr. Brug af livshistorie i hverdagen

  Sagsnr. 295411 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har fra satspuljen modtaget i alt 599.485 kr. til forbedret anvendelse af livshistorie i plejen og omsorgen for borgere med demens.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 599.485 kr. i 2018 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til gennemførelse af indsatsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har den 6. oktober 2017 modtaget 599.485 kr. fra satspuljen til forbedret anvendelse af livshistorie i plejen og omsorgen for borgere med demens.
  Projektperioden for anvendelse af midlerne er fra 1. januar 2018 til 20. december 2018.
  Livshistorie anvendes allerede i dag i den rehabiliterende indsats i Roskilde Kommune. Med projektmidlerne kan brugen af livshistorie benyttes endnu mere målrettet til borgere med demens.
  Projektet har således til formål at give medarbejdere på udvalgte plejecentre et kompetenceløft med fokus på at kunne anvende livshistorie i plejen og relationsarbejdet, så borgere med demens bliver støttet i en meningsfuld hverdag med høj grad af trivsel og livskvalitet. Yderligere skal kompetenceløftet styrke medarbejdernes kompetencer til at kunne undersøge, analysere og reflektere over, hvilken betydning den individuelle livshistorie har for adfærd og velbefindende for borgere med demens.
  Der er fra ministeriet side krav om egenfinansiering. Egenfinansieringen i projektet udgør i alt 33.800 kr. Egenfinansiering findes inden for rammen.

  Økonomi

  Roskilde Kommune har i 2018 fået bevilget 599.485 kr. Der søges om en indtægts- og en udgiftsbevilling på beløbet. Egenfinansieringen er finansieret indenfor Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 09-11-2017, pkt. 176

  Anbefales.
  Fraværende: Bente Dieckmann (A) - som stedfortræder deltog Poul Lindor Nielsen (A).

  Økonomiudvalget, 15-11-2017, pkt. 464

  Anbefales.

 • Pkt. 465 Frigivelse af rådighedsbeløb - Jyllinge bymidte, Fjordkilen

  Pkt. 465

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Jyllinge bymidte, Fjordkilen (Jyllingehallernes Torv)

  Sagsnr. 294819 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af rådighedsbeløb til projektering og anlæg af forareal til Jyllingehallen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr., ved frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb på i alt 5,8 mio. kr. til Jyllinge Bymidte, Fjordkilen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Genopførelsen af Jyllingehallen færdiggøres i foråret 2018. Herefter skal forpladsen opgraderes til et torv i henhold til helhedsplanen for halområdet og handleplanen for Jyllinge Bymidte.
  I efteråret 2017 indgås aftale med rådgiver om projektering. I vinteren 2017/18 kvalificeres projektet sammen med aktørerer fra blandt andet idrætsforeninger, bibliotek, Jyllingehallen og Jyllinge Skole, hvorefter projektet udbydes til entreprenører.
  Projektet forventes startet: November 2017
  Projektet forventet afsluttet: December 2018

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.
  Byrådet frigav den første del af bevillingen på 2,8 mio. kr. den 30. august 2017. Ved godkendelse af denne sag, vil hele rådighedsbeløbet være frigivet.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -5.800
  Anlæg, indtægter
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -3.000
  Anlæg, indtægter
  Finansiering:

  Ændring af kassebeholdningen

  0

  Plan- og Teknikudvalget. 09-11-2017, pkt. 243

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 15-11-2017, pkt. 465

  Anbefales.

 • Pkt. 466 Frigivelse af rådighedsbeløb - Udvikling af Musicon 2018

  Pkt. 466

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Udvikling af Musicon 2018

  Sagsnr. 286742 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der blev i budget 2018 afsat penge til vedligeholdelse af Musicon området. Derfor søges der nu om frigivelse af midlerne i budget 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb vedr. udgifter til udvikling af Musicon.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Musicon-sekretariatet skal fortsat understøtte ”livet før byen” ved at facilitere aktørnetværk og tilpasse de fysiske rammer. Projektet omfatter i 2018 bl.a. ekstraordinær vedligeholdelse af Hal7 og Hal 12. Etablering af nødvendig regnvands afledning på arealet bag Hal 12. Derudover har Musicon behov for løbende at kunne disponere over et anlægsbudget til uforudsete anlægsopgaver i løbet af året.
  Projektet forventes startet: 2018
  Projektet forventet afsluttet: 2018

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2018.

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.500
  Anlæg, indtægter
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.500
  Anlæg, indtægter
  Finansiering:
  Ændringen af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 09-11-2017, pkt. 244

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 15-11-2017, pkt. 466

  Anbefales.

 • Pkt. 467 Anlægsregnskab - Det aktive landskab, Råstof/festivalområde

  Pkt. 467

  Anlægsregnskab - Det aktive landskab, Råstof/festivalområde

  Sagsnr. 293828 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for etape 1 af udviklingen af Milen. Udviklingen som et aktivt landskab er gennemført.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er på byrådsmøderne den 26. marts 2014, punkt 189, den 30. april 2014, punkt 220, samt den 28. maj 2014, punkt 242, bevilget henholdsvis 1.450.000 kr., 1.865.000 kr. samt 1.500.000 kr. samlet 4.815.000 kr. til første etape af udviklingen af Milen som attraktivt og aktivt landskab.
  Denne etape har bl.a. været medfinansierende til bedre stiforbindelser i Milen, udvikling af Himmelsøen og udvikling af landskabet i og tilgængeligheden til Milen. Derudover er der udført beplantning.
  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 4.818.112 kr., hvilket giver et lille merforbrug på 3.112 kr.

  Økonomi

  Der er i 2017 afsat et rådighedsbeløb på 965.362 kr. og afholdt et forbrug på 968.411 kr., hvilket medfører et merforbrug på 3.049 kr.. Merforbruget fragår kassebeholdningen i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-11-2017, pkt. 245

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 15-11-2017, pkt. 467

  Anbefales.

 • Pkt. 468 Brev vedrørende forbud mod salg af pesticider

  Brev_til_folketingets_Miljoe-_og_Foedevareudvalg_vedroerende_forbud_mod_salg_af_pesticider.pdf

  Pkt. 468

  Brev vedrørende forbud mod salg af pesticider

  Sagsnr. 284395 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet brev til folketingets Miljø- og Fødevareudvalg om forbud mod salg af pesticider. Brevet skal endeligt godkendes af Klima- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det vedhæftede udkast til brev godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har ved møde den 11. oktober 2017, punkt 241 godkendt forslag om, at Klima- og Miljøudvalget udarbejder en henvendelse til folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, med henblik på at få vedtaget et generelt forbud mod salg af pesticider.
  Forvaltningen har udarbejdet brev til endelig godkendelse hos Klima- og Miljøudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 07-11-2017 pkt. 176

  Godkendt.
  Peter Madsen (V) og Gitte Simoni (O) kan ikke tiltræde indstillingen.
  Peter Madsen (V) og Gitte Simoni (O) begærede sagen i byrådet.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A). Daniel Prehn (A) deltog i stedet.

  Økonomiudvalget, 15-11-2017, pkt. 468

  Anbefales.
  Bent Jørgensen (V), Lars-Christian Brask (V) og Merete Dea Larsen (O) kan ikke anbefale.
  Lars Lindskov (C) undlader at stemme

 • Pkt. 469 Anmodning om optagelse af sag fra Karsten Lorentzen (O) om modersmålsundervisning

  Pkt. 469

  Anmodning om optagelse af sag fra Karsten Lorentzen (O) om modersmålsundervisning

  Sagsnr. 276686 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Karsten Lorentzen (O) har bedt om, at denne sag optages på Skole- og Børneudvalgets dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Karsten Lorentzen (O) har bedt om at følgende optages på dagsordenen:
  ”Dansk Folkeparti ønsker en afskaffelse af ikke-lovbestemt modersmålsundervisning”.

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen kan oplyse, at det fremgår af lovgivningen, at EU og EØS-borgere har ret til 3-5 lektioner ugentligt i modersmålsundervisning uden brugerbetaling. (EØS (Europæisk Økonomisk Samarbejde) er et tæt samarbejde mellem de 28 EU-lande og Norge, Island samt Liechtenstein)
  Roskilde Kommune yder den lovpligtige modersmålsundervisning for elever fra 0.-9. klasse fra EU og EØS lande. Aktuelt er der undervisning i: fransk, hollandsk, spansk og portugisisk.
  Derudover tilbyder Roskilde Kommune, at borgere fra ikke-EU/EØS lande kan få 2 lektioner ugentligt i modersmålsundervisning med en brugerbetaling på 300 kr. årligt for elever fra 5.-9. klasse. Aktuelt undervises der i sprogene: russisk, tyrkisk, arabisk og afghansk. Udgiften til modersmålsundervisning for disse elever er ca. 650.000 kr. årligt.
  Al modersmålsundervisning i Roskilde Kommune organiseres i henhold til Folkeskolelovens § 3 stk.6, Folkeskolens bekendtgørelse om modersmålsundervisning.
  Undervisningen er organiseret som fritidsundervisning og er placeret efter den almindelige skoletid. Der oprettes hold i modersmålsundervisning, når der kan samles et hold på 12 elever med samme sprog, og der kan findes en egnet lærer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 07-11-2017, pkt. 137

  Karsten Lorentzen (O) præciserede forslaget til, at afskaffe den ikke-lovbestemte modersmålsundervisning, og at de 650.000 kr. i stedet anvendes til ekstra dansk timer til tosprogede børn. Forslaget blev sat til afstemning - for stemte Karsten Lorentzen (O), imod stemte Claus Larsen (A), Poul Andersen (A), Bente Dieckmann (A), Jette Tjørnelund (V), Henrik Stougaard (Ø), Jeppe Trolle (B).
  Dermed bortfaldt forslaget og Karsten Lorentzen (O) begærede sagen i byrådet.

  Økonomiudvalget, 15-11-2017, pkt. 469

  Oversendes til byrådets behandling.

 • Pkt. 470 Anmodning om optagelse af sag fra Jette Tjørnelund (V) vedrørende Tvind

  Pkt. 470

  Anmodning om optagelse af sag fra Jette Tjørnelund (V) vedrørende Tvind

  Sagsnr. 276686 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Jette Tjørnelund (V) har bedt om, at denne sag optages på Skole- og Børneudvalgets dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Jette Tjørnelund (V) har bedt om at følgende optages på dagsordenen:
  ”Venstre foreslår, at Roskilde Kommune ophører med at visitere nye borgere til de i dagpressen omtalte tilbud, så længe det ikke kan påvises, at der ikke er en sammenhæng til Tvind.
  Der foretages pt. ingen ændringer i forhold til de borgere, som allerede er visiteret til omtalte tilbud.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 07-11-2017, pkt. 138

  Udvalget beslutter, at fremtidig visitation af borgere til de tilbud, der er en del af interessefællesskabet Tvind, afventer den undersøgelse, der er igangsat af de fem socialtilsyn i Danmark om, hvorvidt der er tale om en koncernlignende konstruktion for Tvind. De borgere, der allerede er visiteret til et tilbud, sker der ikke ændringer for. Når der foreligger en konklusion fra tilsynet, tages sagen op politisk igen.
  Forslaget blev sat til afstemning, for stemte Jette Tjørnelund (V), Karsten Lorentzen (O), Claus Larsen (A), Poul Andersen (A) og Bente Dieckmann (A) Imod stemte Jeppe Trolle (B) og Henrik Stougaard (Ø).
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde, og begærer sagen i byrådet. Det sker med bemærkning om, at det findes ulovligt at stoppe for visitationen i den foreliggende situation, idet der åbenlyst ikke foreligger noget sagligt fagligt grundlag herfor. Forvaltningens svar på spørgsmål 2 i sagen, som er implementeret i den endelige forslagstekst, er ikke i overensstemmelse med den faktiske retstilstand, jfr. bla. HjulmandKaptains notat af 4.11.2017.

  Økonomiudvalget, 15-11-2017, pkt. 470

  Pkt. 470 og pkt. 471 behandles samlet.
  Joy Mogensen, (A), Karim Arfaoui (A), Birgit Pedersen (F), Merete Dea Larsen (O), Lars-Christian Brask (V), Bent Jørgensen (V) anbefaler udvalgets indstilling.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke anbefale og henviser til sin bemærkning fra Skole- og Børneudvalget.
  Jeppe Trolle (B) kan ikke anbefale.
  Lars Lindskov (C) kan ikke anbefale.
  Der er kommet følgende mindretalsudtalelse fra Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti:
  "Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti ser intet grundlag for at betvivle forvaltningens juridiske vurdering og anerkender, at der i sagen om de lokale tilbud er tale om en politisk vurdering af forholdene. Partierne tager - ligesom flere andre partier - afstand fra samarbejde med institutioner og selskaber, der er mistænkt for ulovligheder eller at have forbindelse med ulovlige selskabskonstruktioner. Vi mener imidlertid, at det grundlæggende danske retsprincip om, at man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist, skal fastholdes. Partierne afventer derfor yderligere afdækning af de lokale tilbuds eventuelle kontakt til Tvind, før partierne kan tilslutte sig et ophør af samarbejdet."

 • Pkt. 471 Anmodning om optagelse af sag vedr. Tvind

  Pkt. 471

  Anmodning om optagelse af sag vedr. Tvind

  Sagsnr. 298499 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Bent Jørgensen (V) har på vegne af Venstre anmodet om at få optaget en sag på Beskæftigelses- og Socialudvalgets dagsorden vedr. Tvind.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Bent Jørgensen (V) har på vegne af Venstre anmodet om at få følgende sag optaget på dagsordenen:
  ”Venstre foreslår, at Roskilde Kommune ophører med at visitere nye borgere til de i dagspressen omtalte tilbud, så længe det ikke kan påvises, at der ikke er en sammenhæng til Tvind.
  Der foretages pt. ingen ændringer i forhold til de borgere, som allerede er visiteret til omtalte tilbud.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-11-2017, pkt. 152

  Udvalget beslutter, at fremtidig visitation af borgere til de tilbud, der er en del af interessefællesskabet Tvind, afventer den undersøgelse, der er igangsat af de fem socialtilsyn i Danmark om, hvorvidt der er tale om en koncernlignende konstruktion for Tvind. De borgere, der allerede er visiteret til et tilbud, sker der ikke ændringer for. Når der foreligger en konklusion fra tilsynet, tages sagen op politisk igen.
  Susanne Lysholm Jensen (Ø) kan ikke tilslutte sig beslutningen og begærer sagen i Byrådet.

  Økonomiudvalget, 15-11-2017, pkt. 471

  Sagen blev behandlet under pkt. 470.

 • Pkt. 472 Dispensation til fældning af træer, Græsengen 1, 4000 Roskilde

  Graesengen_1_-_Foraar.pdf Graesengen_1_-_Sommer_2015.pdf Graesengen_1_-_Traeer_af_betydning.pdf Graesengen_direktevej_vist_paa_luftfoto.pdf

  Pkt. 472

  Dispensation til fældning af træer, Græs-engen 1, 4000 Roskilde

  Sagsnr. 296516 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om dispensation til at fælde bevaringsværdig beplantning, da forvaltningen vurderer, at dispensationskompetencen ikke entydigt ligger hos forvaltningen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forvaltningen kan meddele dispensation til fældning af træer som ansøgt
  2. forvaltningens delegation ændres, så forvaltningen har fuld delegation til at meddele dispensation til fældning af bevaringsværdige træer.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 30. august 2017, punkt 212, godkendt, at der kan udstykkes og sælges fire parcelhusgrunde på Græsengen 1. For at bevare det grønne præg og sikre den mest hensigtsmæssige vejføring, er udstykningsplanen efterfølgende revideret af forvaltningen. Den lokalplanfastlagte sti h-h i 3 meters bredde samt den bedst mulige beskyttelse af de mest bevaringsværdige træer medfører, at grundstørrelserne bliver lidt mindre end først antaget. Til gengæld skal der anlægges færre kvadratmeter vej og anlægsomkostningerne forventes derfor at blive lavere end først antaget.
  Ejendommen er omfattet af lokalplan 356. Der er i § 8.1 fastsat følgende bestemmelse:
  ”Eksisterende bevoksning i form af levende hegn og enkeltstående træer må ikke fjernes uden byrådets godkendelse. Bevaringsværdig beplantning skal i byggeperioden beskyttes med hegn i træernes drypzone.”. Bestemmelsen medfører altså, at der ikke uden dispensation og dertilhørende naboorientering kan fældes beplantning.
  På Græsengen 1 er der i dag en relativt tæt bevoksning, som kan ses af bilag ”Græsengen 1 – Sommer 2015”. Ejer af ejendommen - Roskilde Kommune - har søgt om dispensation til at en stor del af beplantningen kan fældes.
  Forvaltningen har i den konkrete sag vurderet, at hvis der skal kunne bygges huse, så kan langt størstedelen af træerne ikke bevares. I de tætbevoksede dele kan der ikke udvælges enkelt træer til bevarelse, idet de alle er præget af hinanden med kroner og rodnet formet derefter.
  Lige omkring de nuværende bygninger er der nogle enkeltstående træer, som en har karakter, der præger området og som bør bevares og beskyttes. Det drejer sig om et solitært egetræ samt en egetræsgruppe, se mere på bilag ”Græsgangen 1 – Træer af betydning”.
  Udover de nævnte træer er der mange andre store og livskraftige træer. Det vil imidlertid ikke være muligt at bevare disse træer, hvis der skal bygges vej og huse.
  Det er sædvanlig praksis, at ansøgning om dispensation til fældning af bevaringsværdige træer behandles af forvaltningen.
  Sagen forelægges, da forvaltningen vurderer, at der ikke i delegationsplanen er givet delegation til forvaltningen til at meddele dispensation til at fælde så mange bevaringsværdige træer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-11-2017, pkt. 234

  Ad 1.: Godkendt.
  Ad 2: Udvalget ønsker at bibeholde kompetencen i udvalget.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tiltræde udvalgets beslutning i punkt 1, og begærer sagen i byrådet.

  Økonomiudvalget, 15-11-2017, pkt. 472

  Anbefales.
  Henrik Stougaard kan ikke anbefale pkt. 1.
  Lars Lindskov kan ikke anbefale pkt. 1 og bemærker at Det konservative folkeparti kan ikke tiltræde, idet sagen lægger op til forskelsbehandling mellem dispensationssager, der rejses af kommunen og sager, der rejses af borgere. Det konservative folkeparti ønsker principiel ligebehandling af borgere og kommune i sagsbehandling og i dispensationssager.

 • Pkt. 473 Medlemsforslag - Dispensationsansøgning for ejendommen Borgediget 20, 4000 Roskilde

  Pkt. 473

  Medlemsforslag - Dispensationsansøgning for ejendommen Borgediget 20, 4000 Roskilde

  Sagsnr. 287246 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Venstre ønsker sag om dispensationsansøgning for ejendommen Borgediget 20, 4000 Roskilde på dagsordenen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Peter Madsen (V) ønsker at sag om dispensationsansøgning for ejendommen Borgediget 20, 4000 Roskilde optages på dagsordenen således:
  ”Venstre vil gerne bede om, at denne sag behandles af Plan- og Teknikudvalget mhp, at der kan træffes beslutning om dispensation”
  Forvaltningen kan oplyse, at der er søgt om dispensation fra lokalplan 622 til at montere vinduer af træ/aluminium på ejendommen. Lokalplanens § 9.3 fastlægger, at vinduer som udgangspunkt skal være af træ. § 9.4 giver dog mulighed for, hvor bygninger ikke er registreret med høj bevaringsværdi, at trævinduer kan erstattes med vinduer i træ/aluminium ved facadevis udskiftning.
  Denne ejendom er registreret med høj bevaringsværdi, og kan derfor ikke vurderes efter § 9.4. Kravet om trævinduer iht. § 9.3. skal altså iagttages, og forvaltningen har ikke fundet saglige begrundelser for at meddele dispensation, hvorfor der er meddelt afslag på dispensation den 1. juni 2017.
  Meddeles der dispensation til denne ejendom, uden at foretage ændret vurdering af bevaringsstatus, vil der fremover være skabt præcedens for, at alle bygninger med høj bevaringsværdi i bymidten, har krav på en tilsvarende dispensation.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-11-2017, pkt. 237

  Udvalget finder ikke anledning til at ændre forvaltningens afgørelse i sagen, idet der er tale om en bygning med høj bevaringsværdi og at afgørelsen er i overensstemmelse med den netop vedtagne lokalplan for området.
  Udvalget ønskede at der for det nye udvalg bliver orienteret om kommunens arbejde med bevaringsværdige bygninger.
  Peter Madsen (V) og Lars Berg Olsen (V) kan ikke tiltræde flertallets beslutning og begærer sagen i byrådet.

  Økonomiudvalget, 15-11-2017, pkt. 473

  Oversendes til byrådets behandling

 • Pkt. 474 Medlemsforslag - Udvidet trafikanalyse i Vindinge

  Pkt. 474

  Medlemsforslag - Udvidet trafikanalyse i Vindinge

  Sagsnr. 287246 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Dansk Folkeparti ønsker en sag på dagsordenen vedrørende udvidet trafikanalyse af trafikforhold i Vindinge.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Karsten Lorentzen (O) har bedt om at få optaget punktet på dagsorden således:
  "DF ønsker en udvidet trafikanalyse af trafikforhold i Vindinge, herunder data for trafik og fremkommelighed"

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-11-2017, pkt. 241

  Karsten Lorentzens forslag om udarbejdelse af udvidet trafikanalyse af trafikforhold i Vindinge, herunder data for trafik og fremkommelighed blev sat til afstemning: For stemte O og V, imod stemte A og Ø. Hermed faldt forslaget.
  Udvalget besluttede, at der skal forelægges oplæg om mulige konkrete løsninger på trafikforhold i Vindinge.
  V og O kan ikke tiltræde udvalgets beslutning, men ønsker en udvidet analyse af trafikforholdene forud for oplæg om konkrete tiltag.
  Karsten Lorentsen (O) begærer sagen i byrådet.

  Økonomiudvalget, 15-11-2017, pkt. 474

  Oversendes til byrådets behandling.

 • Pkt. 475 Salg af erhvervsjord(Lukket)

 • Pkt. 476 Eventuelt

  Pkt. 476

  Eventuelt

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 15-11-2017, pkt. 476

  - Kystsikring.
  - Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde forud for byrådsmødet den 29. november