You are here

Referat

Dato: Onsdag, Januar 18, 2017 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 14 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 14

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 18-01-2017, pkt. 14

  Godkendt.
  Fraværende: Jeppe Trolle, Lars Lindskov.

 • Pkt. 15 Orientering om likviditet pr. 31. december 2016

  Orientering_om_likviditeten_pr._31._december_2016.pdf

  Pkt. 15

  Orientering om likviditet pr. 31. december 2016

  Sagsnr. 276690 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. december 2016. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ligger ved udgangen af 2016 på 485 mio. kr. Forvaltningen skønner, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2017 vil ligge mellem 425 –
  475 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Nedenstående tabel viser nøgletal for likviditetsudviklingen fra januar til december 2016. Tabellen viser den faktiske likvide beholdning, samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i alt og pr. indbygger, hvor indbyggertallet pr. 1. januar 2016 er anvendt.

  Roskilde Kommune 31. jan. 2016 29. feb. 2016 31. marts 2016 30. april 2016 31. maj 2016 30. juni 2016 31. juli 2016 31. aug. 2016 30. sep. 2016 31. okt. 2016 30. nov. 2016 31. dec. 2016
  Likvide beholdning (mio. kr.) 344 336 307 252 204 182 312 302 293 300 216 193
  Kassekreditregel (mio. kr.) 473 473 472 468 470 471 470 474 477 480 484 485
  Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.) 5,5 5,5 5,5 5,4 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,6 5,6 5,6

  Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. december 2016 er 485 mio. kr.
  I bilag fremgår likviditetsudviklingen fra dag til dag i 2016.
  Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten efter kassekreditreglen pr. 31. december 2016 skønner forvaltningen, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2017 vil ligge mellem 425 – 475 mio. kr.
  Skønnet er forbundet med usikkerhed. Skønnet er dannet under forudsætning af, at budgettet realiseres som vedtaget, og at betalingsmønstret bliver det samme i 2017 som i 2016.

  Økonomiudvalget, 18-01-2017, pkt. 15

  Fraværende: Lars Lindskov, Jeppe Trolle.

 • Pkt. 16 Orientering om proces for placering af nyt domicil for Fors A/S

  Pkt. 16

  Orientering om proces for placering af nyt domicil for Fors A/S

  Sagsnr. 286110 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om den videre proces for beslutning om placering af domicil for Fors A/S.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede den 2. november 2016 at anbefale borgmestrene i de tre ejerkommuner bag Fors A/S hvilke kriterier, der skal lægges til grund for placeringen af Fors’ domicil med henblik på at samle alle administrative og en væsentlig del af de tekniske funktioner i ét bygningskompleks.
  Udvalget besluttede at anbefale følgende kriterier for at være de væsentligste:

  1. Løsningens samlede anlægs- og driftøkonomi
  2. Tilgængelighed med bil og offentlig transport
  3. Mulighed for rekruttering af kvalificeret arbejdskraft

  Fors’ bestyrelse skulle efterfølgende træffe den endelige beslutning om placering af domicil.
  På efterfølgende møde mellem ejerkommunerne og Fors A/S blev det aftalt, at:

  • Bestyrelsen for Fors A/S beslutter, på bestyrelsesmødet den 22. december 2016, de kriterier, som skal danne baggrund for analysen, der skal afdække mulige placeringer af et nyt domicil.
  • Fors A/S igangsætter herefter egentlig analyse og træffer beslutning om valg af placering. Inden offentliggørelse af beslutning orienteres ejerne således af hensigtsmæssig kommunikation kan sikres.

  På bestyrelsesmødet den 22. december 2016 har bestyrelsen i Fors A/S besluttet, at følgende kriterier skal danne grundlag for analysen:

  • Den velfungerende og effektive organisation (ex. kommunikation, samarbejde, ledelse og organisationsudvikling).
  • Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere (ex. tilgængelighed – adgang til offentlig transport og tilkørselsforhold i egen bil).
  • Optimal økonomi i såvel investering som driftsfase (ex. geografisk placering, salg sammenholdt med nybygget samt drift og vedligehold af nuværende bygningsmasse).

  Samtidig besluttede bestyrelsen, at der skal være en høj grad af medarbejderinvolvering i udviklingen af bestyrelsens beslutningsgrundlag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Økonomiudvalget, 18-01-2017, pkt. 16

  Fraværende: Lars Lindskov, Jeppe Trolle.

 • Pkt. 17 Udbudplan 2017

  Indkoebs-_og_udbudspolitik.pdf Udbudsplan_2017.pdf

  Pkt. 17

  Udbudsplan 2017

  Sagsnr. 80635 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kommunens anskaffelser af vare- og tjenesteydelser skal udbydes iht. gældende regler. En stor andel af opgaverne udbydes i fællesudbud i samarbejde med Fællesudbud Sjælland eller SKI. Kommunens samlede udbudsplan for 2017 vedlægges til udvalgets forhåndsgodkendelse. Endvidere vedlægges den aktuelle Indkøbs- og udbudspolitik til drøftelse

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Udbudsplanen for 2017 godkendes
  2. Kommunen ikke deltager i fællesudbud vedr. opholdssteder til unge
  3. Den aktuelle indkøbs- og udbudspolitik godkendes i nuværende form

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Kommunaldirektørkredsen K17 etablerede i 2008 Fællesudbud Sjælland, som er et udbudsfællesskab for kommunerne i regionen. I kommissoriet for samarbejdet fremgår det, at der årligt udarbejdes en overordnet udbudsplan for samarbejdet.
  Regeringen og KL har sideløbende besluttet, at kommunernes økonomi skal effektiviseres yderligere ved, at kommunerne bl.a. indgår en række fælles forpligtende indkøbsaftaler. De forpligtende indkøbsaftaler er indregnet i de effektiviseringsgevinster, der er aftalt i økonomiaftaIen.
  SKI (Statens & Kommunernes Indkøbsservice) står for udbud, drift og vedligeholdelse af de forpligtende aftaler. Hertil kommer udbud som alene omfatter kommunens egen anvendelse af varekøb- og tjenesteydelser.
  Ved hvert enkelt udbud nedsættes projektgrupper med kommunale indkøbsmedarbejdere og fagpersoner, som skal sikre kvaliteten af kravspecifikationer, samt at kommunens krav og bestemmelser i Indkøbs- & udbudspolitikken efterleves, herunder vilkår vedr. sociale klausuler m.v. Såfremt kommunens krav ikke kan opfyldes, deltager kommunen ikke i de konkrete fællesudbud. Resultatet af gennemførte udbud forelægges efterfølgende de respektive fagudvalg.
  Udbudsplanen for 2017 omfattende alle udbud vedlægges som bilag til godkendelse.
  Endvidere vedlægges den aktuelle Indkøbs- & udbudspolitik til drøftelse iht. ØU´s beslutning (4/5-2016 pkt. 260). De seneste ændringer af indkøbspolitikken er indarbejdet, herunder formuleringerne om skatteunddragelse. Disse ændringer er markeret med rødt.
  Fællesudbud Sjælland (FUS) har med Holbæk Kommune som tovholder udarbejdet et udbudsmateriale vedr. udbud af opholdssteder til unge fra 15 til 23 år. Målgruppen er unge, som har behov for ophold på grund af fx omsorgssvigt eller vanskeligheder med at begå sig i sociale sammenhænge, eller unge med ADHD eller autisme mv. Roskilde Kommune har ikke indgået i udarbejdelse af udbudsmaterialet.
  Borgerens behov er fortsat afgørende. Det betyder, at kommunen kan vælge en leverandør udenfor rammeaftalen, hvis borgerens behov tilsiger dette.
  Alle kan byde på opgaven - både private opholdssteder, selvejende institutioner og offentlige døgninstitutioner.
  De kommuner, der tilslutter sig udbuddet bliver forpligtet til at benytte aftalerne, medmindre borgerens behov medfører, at der skal vælges et andet opholdssted.
  Fristen for at deltage i udbuddet er fastsat til 18/1-2017. Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune ikke deltager i dette udbud. Roskilde Kommune arbejder med afsæt i den sammenhængende børnepolitik med at have og udvikle lokale tilbud til unge i målgruppen. Roskilde Kommunes egne tilbud vil dermed heller ikke byde på opgaverne, da det også vil kunne få betydning for fleksibiliteten og rummeligheden i tilbuddet i forhold til kommunens egne borgere.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 18-01-2017, pkt. 17

  Ad 1. "at": godkendt.
  Ad 2. "at": Henrik Stougaard (Ø) stillede forslag om at børne- og social- og sundhedsfaglige vikarydelser ikke indgår i fællesudbud. For stemte Henrik Stougaard (Ø). Imod stemte Joy Mogensen (A), Karim Arfaoui (A), Birgit Pedersen (F), Lars Lindskov (C), Lars-Christian Brask og Bent Jørgensen (V). Merete Dea Larsen (O) og Jeppe Trolle (B) undlod at stemme.
  Herefter blev forvaltningens indstilling godkendt.
  Ad 3. "at" godkendt.
  Økonomiudvalget var enigt om at Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Sundheds- og Omsorgsudvalget behandler sager om brug af vikarydelser på serviceområderne.
  Henrik Stougaard (Ø) begærede sagen i byrådet.

 • Pkt. 18 Håndtering af demografi i budget 2017-2020

  Pkt. 18

  Håndtering af demografi i budget 2017-2020

  Sagsnr. 278813 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ved vedtagelsen af budget 2017-2020 indgik en besparelsesblok vedrørende demografi på ældreområdet set i sammenhæng med kommende finanslovspuljer. Sagen vedrører udmøntningen af denne blok.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at puljen til demografi på 29,9 mio. kr. under Økonomiudvalget udmøntes således at:

  1. der overføres 4,8 mio. kr. til Social- og Omsorgsudvalget for 2017-2020
  2. der overføres 20,1 mio. kr. til Skole- og Børneudvalget for 2017-2020
  3. der udmøntes besparelsesblok for budget 2017-2020 på 5 mio. kr. ved reduktion af demografimidler med 5 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede d. 25. maj 2016, at den samlede demografiregulering på i alt 29,9 mio. kr. i 2017 og stigende i overslagsårene blev afsat som en generel pulje under Økonomiudvalget til senere udmøntning med henblik på at se demografimidlerne i sammenhæng med eventuelle kommende finanslovspuljer. Det blev dog af byrådet forudsat, at demografibeløbene som minimum tilbageføres til området.
  I budgetforliget for budget 2017-2020 vedtog forligspartierne endvidere en besparelsespulje på 5 mio. kr. vedrørende forventet finanslovspulje til ældreområdets demografi. Besparelsespuljen er formuleret sådan, at den er betinget af, at finansloven indeholder penge til områder med stigende demografi. I så fald vil budgetforligspartierne videreføre finanslovens penge til områderne og reducere den afsatte pulje under ØU.
  Samlet set tilføres ældreområdet ca. 2 mia. kr. i perioden 2017-2020 i form af 380 mio. kr. årligt til en klippekortsordning for de svageste ældre samt 450 mio. kr. til bedre ældremad og lokale køkkener. Klippekortsordningen udmøntes ved ansøgning efter bloktilskudsfordelingen svarende til godt 5 mio. kr. årligt til Roskilde Kommune.
  På dagtilbudsområdet er der afsat i alt 580 mio. kr. fordelt over 4 år til forbedring af forholdene i daginstitutioner. Det svarer til ca. 2 mio. kr. årligt for Roskilde Kommunes vedkommende, hvis midlerne fordeles efter bloktilskudsnøglen. Udmøntningskriterierne vil blive fastlagt i forbindelse med regeringens forhandlinger af et dagtilbudsudspil primo 2017.
  Det vurderes, at de tilførte midler på ældreområdet via finansloven vil blive ansøgt til formål, der normalt ville blive rummet inden for demografibevillingen. Den forventede merindtægt som følge af finansloven foreslås således indarbejdet på ældreområdets budgetter. Hele demografibeløbet foreslås udmøntet på Skole- og Børneudvalgets område, mens 5 mio. kr. af udgifterne afsat til demografi på ældreområdet tilbageholdes til udmøntning af den budgetterede besparelsesblok. På den måde vil det for ældreområdet resultere i en uændret budgetopskrivning i forhold til demografiberegningens beløb.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Der forelægges på senere tidspunkt særskilte sager om bevillinger vedr. midler fra finansloven.

  Økonomiudvalget, 18-01-2017, pkt. 18

  Godkendt.

 • Pkt. 19 Forlængelse af brugsretsaftale

  Pkt. 19

  Forlængelse af brugsretsaftale

  Sagsnr. 51916 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Roklub har i forbindelse med låneoptagelse behov for en forlængelse af den eksisterende brugsretsaftale, så den fremover løber til den 31. december 2046.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. brugsretsaftalen med Roskilde Roklub forlænges, således at den ophører uden opsigelse den 31. december 2046, og
  2. aftalen i øvrigt justeres således, at kommunen fremover også accepterer optagelse af banklån til finansiering af klubbens byggeri på grunden.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Kommunen gav i 1977 vederlagsfri brugsret til Roskilde Roklub til det grundareal, hvorpå klubbens klubhus mv. ligger. Kontrakten, der løber til 31. december 2030, er senere suppleret med en formalisering af klubbens fremlejeret til et areal på 72 m2. For dette areal, som klubben fremlejer til iskiosk mv., betaler klubben en pristalsreguleret leje, der i dag ligger på små 70.000 kr. årligt.
  Klubben ejer bygningerne på grunden, og den forbereder nu en udvidelse af motionscenteret. Det kræver lånefinansiering, som ingen bank vil indgå på, før brugsretsaftalen med kommunen er forlænget, så den løber i 30 år fra lånetidspunktet. Klubben har måttet opgive at opnå realkreditfinansering, men en bank har accepteret at lånefinansiere.
  I konsekvens heraf ønsker klubben endvidere brugsretsaftalen ændret, således at det ikke kun er realkreditbelåning til byggeri, som kommunen accepterer, men også finansiering med banklån.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Økonomiudvalget, 11-01-2017, pkt. 5

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 18-01-2017, pkt. 19

  Godkendt.

 • Pkt. 20 Ny Østergade-arealet - opsamling på indledende høring

  Hoeringsnotat_opsamling_paa_indledende_hoering_for_Ny_Oestergade-arealet.pdf Forslag_til_pejlemaerker_for_videre_planproces_med_udvikling_af_Ny_Oestergade-arealet_for_Ny_Oestergade-arealet.pdf

  Pkt. 20

  Ny Østergade-arealet - opsamling på indledende høring

  Sagsnr. 287558 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er gennemført en indledende offentlig høring om planlægning af Ny Østergade-arealet. Forvaltningen forelægger opsamling på høringen samt anbefalinger til den videre proces.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. byrådet tiltræder forvaltningens anbefalinger til væsentlige pejlemærker for det videre plan- og udviklingsarbejde på baggrund af vinderforslag, indkomne bemærkninger og forvaltningens vurdering af nøgleemner i projektet, og
  2. på baggrund af de beskrevne pejlemærker udarbejder forvaltningen forslag til tillæg 2 til Kommuneplan 2016, som overordnet ramme for udvikling af Ny Østergade-arealet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har på møde den 28. september 2016, punkt 226, besluttet at gennemføre en indledende offentlig høring om udvikling af Ny Østergade-arealet. Høringen tog udgangspunkt i EFFEKTs vinderforslag, som byrådet tiltrådte på samme møde.
  Den indledende høring sluttede den 4. november 2016, og der er indkommet i alt 18 høringssvar heraf to med tilknyttet underskriftsindsamling. Se høringssvarene her. Under høringen blev der afholdt borgermøde med omkring 110 deltagere.
  Forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat med opsamling på de indkomne bemærkninger. Der er gennemgående mange positive ord til Ny Østergade projektet, men også kritik som især retter sig mod de viste bygningshøjder og bygningsvolumener samt den øgede trafikbelastning og de foreslåede trafikale løsninger. Endvidere bliver der udtrykt bekymring for gener for naboområder under realiseringsfasen samt bekymring for projektets økonomiske bæredygtighed.
  Parallelt med høringen har forvaltningen igangsat en nærmere granskning af vinderprojektet, for at undersøge hvor der er behov for konkretisering og justering for at muliggøre realisering af projektet. Her er fokus særligt på den trafikale funktionalitet og byrummenes kvaliteter som vigtige parametre i udvikling af en unik ny bydel. Forvaltningen foreslår, med afsæt i byrådets visioner i konkurrenceprogrammet for Ny Østergade-arealet, en række pejlemærker for det videre plan- og udviklingsarbejde. Disse pejlemærker vil tillige danne baggrund for de videre forhandlinger med grundejere og projektudvikler om udvikling af området.
  Ny Østergade projektet kræver, at der udarbejdes både en lokalplan og et kommuneplantillæg, som beskriver de overordnede planforhold. Hvis Økonomiudvalget godkender, at der udarbejdes kommuneplantillæg 2, vil Plan- og Teknikudvalget den 12. januar 2017 tage stilling til udarbejdelse af forslag til lokalplan 655 på baggrund af et 11-punktsprogram.
  Forvaltningen foreslår, at forslag til lokalplan og kommuneplantillæg behandles i byrådet, jf. delegation.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Byrådet har tidligere frigivet midler til udarbejdelse af plangrundlaget.

  Økonomiudvalget, 11-01-2017, pkt. 6

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 18-01-2017, pkt. 20

  Godkendt.
  Bent Jørgensen (V) og Lars-Christian Brask (V) ønsker, at der ikke angives en max højde på byggeriet i notaterne. Resten af Økonomiudvalget kan ikke stemme for.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke anbefale af to helt grundlæggende årsager: Dels lægges der fortsat op til alt for store bygningsvoluminer, og dels er der fortsat skitseret byggeri i alt for store højder. Med dette markeret, vil vi dog udtrykke anerkendelse for at det nu foreliggende projekt i øvrigt er baseret på nogle arkitektoniske hovedgreb, som vi finder positive. Først og fremmest den brede og åbne tunnel-undergang. Projektet er også beskrevet med en miljø- og klimamæssig bæredygtighed, som der i givet fald skal holdes fast i. De positive elementer kan på ingen måde kompensere for førnævnte skadevirkninger.

 • Pkt. 21 Realiseringsstrategi for Viby bymidte

  Kortbilag_Cosmosgrunden_i_Viby.pdf

  Pkt. 21

  Realiseringsstrategi for Viby bymidte

  Sagsnr. 256400 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen forelægger realiseringsstrategi for Viby bymidte med afsæt i helhedsplan for Viby bymidte.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. den beskrevne realiseringsstrategi for Viby bymidte tiltrædes, herunder
  2. at der arbejdes for at realisere almennyttigt boligbyggeri i Viby bymidte

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 30. marts 2016, punkt 72, vedtaget helhedsplan for Viby bymidte samt godkendt igangsætning af renovering af Stationspladsen og Søndergade. Som opfølgning på helhedsplanens vedtagelse forelægger forvaltningen realiseringsstrategi for Viby bymidte.
  Forvaltningen har været i dialog med Domea Boligselskab, som ejer Viby plejecenter og ældreboliger, samt omkringliggende grundejere, der bl.a. ejer butiksbygningerne omkring Torvet. Parterne er interesserede i at indgå i forhandlinger, som kan understøtte en samlet udvikling af Viby bymidte. I den forbindelse har byrådet afsat 2 mio. kr. til forskønnelse af Viby torv, herunder med nye belægninger, beplantning m.v.
  For at sikre en styrkelse af Viby bymidte, foreslår forvaltningen en realiseringsstrategi, hvor der arbejdes for:

  • koncentration af kulturinstitutioner med fælles byggeri til bibliotek og borgerservice
  • at Kulturcosmos fortsat sikres lokaler i Søndergade 13,
  • koncentration af handels- og servicefunktioner omkring Torvet, herunder eventuel placering af fælles funktioner for byen f.eks. et fremtidigt fælles læge- og sundhedshus,
  • at understøtte byrådets ønske om blandede boligformer ved at muliggøre almennyttigt ældreegnet boligbyggeri med Domea Boligselskab, som bygge- og driftsherre og
  • at eventuelle frigjorte arealer øst for Tofthøjvej (bibliotek og lægehuse) omdannes til nyt centralt beliggende boligområde.

  Tiltrædes udviklingsstrategien, vil forvaltningen gå i nærmere dialog med relevante aktører i området med henblik på lokalplanlægning, grundsalg og realisering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Økonomiudvalget, 18-01-2017, pkt. 21

  Godkendt.
  Sag om oprensning af forurening på mejerigrunden samt arkitekttegninger for mejeriet mv. forelægges Økonomiudvalget.
  Et evt. nybyggeri skal ses i sammenhæng med det eksisterende byggeri i Søndergade.
  Birgit Pedersen (F), Henrik Stougaard (Ø), Jeppe Trolle (B) og Lars Lindskov (C) foreslår, at en renovering af hallen kan indgå i overvejelserne om udvikling af Viby bymidte.

 • Pkt. 22 Partnerskabsaftale om udvikling af området ved skoleslagteriet

  Udkast_til_partnerskabsaftale_nov_2016.pdf

  Pkt. 22

  Partnerskabsaftale om udvikling af området ved skoleslagteriet

  Sagsnr. 275302 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Boligselskab Sjælland og INSP! har inviteret Roskilde Kommune og Frivillighedscenter Roskilde til at indgå en partnerskabsaftale om udvikling af området omkring det tidligere skoleslagteri.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune indgår en partnerskabsaftale med Boligselskab Sjælland, INSP og Frivillighedscenter Roskilde.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog på sit møde den 30. november 2016, punkt 296, et forslag til lokalplan for udvikling af et ny levende bykvarter i området omkring det tidligere skoleslagteri, med et større boligbyggeri, hvoraf ca. halvdelen af boligerne vil blive almene. Samtidigt muliggør forslaget, at INSP! kan fastholde og udvikle sine aktiviteter i området. Den 9. december 2016 åbnede Roskilde Frivillighedscenter i det tidligere tinghus.
  Boligselskab Sjælland og INSP! har inviteret Roskilde Kommune og Frivillighedscenter Roskilde til at indgå en partnerskabsaftale om udvikling af området. Vedlagte udkast til samarbejdsaftale har været drøftet på møde i frivillighedscentrets bestyrelse, som ønsker at deltage. Visionen bag et partnerskab er at udvikle et levende og sammenhængende kvarter med blandede boliger og funktioner. Kvarteret skal vise og inspirere til nye måder at leve, bo, uddannelse sig, arbejde og drivevirksomhed på - som er socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt. Partnerskabet bygger på en forventning om et stort potentiale i at samordne og forene det arbejde og de initiativer, som aftalens parter de kommende år vil lægge i området.
  Udkastet til partnerskabsaftale er formuleret som en overordnet ramme som skal udfordres og konkretiseres nærmere, hvis arbejdes sættes i gang. Der lægges op til at samarbejde om følgende 5 fokusområder;
  - skabe et levende kvarter som del af den dynamiske bymidte
  - udvikle fremtidends almene boliger med fokus på fællesskab
  - skabe et område med fokus på værtskab, frivillighed, aktivt medborgerskab og nye former for beboerdemokrati;
  - udvikle boliger med service og socialøkonomiske aktiviteter og deleøkonomi
  - skabe en showcase og inspiratorium med forsknings- og formidlingsaktiviteter.
  Arbejdet skal organiseres med projektgrupper for hvert fokusområde og en styregruppe, der har ansvar for koordinering mv. Arbejdet er planlagt at starte i januar 2017, hvor den første opgave vil være at udarbejde en handleplan for de kommende år.
  Forvaltningen vurderer, at partnerskabet vil være en god ramme for at realisere en levende og attraktiv kvarter i Roskilde. Området vil kunne blive et visionært eksempel på samskabelse af en bæredygtig ny bydel, med særligt fokus på liv, fællesskab og mangfoldighed. Dermed vil samarbejdet også kunne bidrage til Byrådets overordnede vision om en den dynamisk bymidte i Roskilde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Økonomiudvalget, 18-01-2017, pkt. 22

  Godkendt.
  Der fastsættes en tidshorisont for partnerskabsaftalen på 3 år.
  Såfremt der sker væsentligt ændringer i byudviklingen samt andre ændringer i forhold til vedlagte aftale, forelægges aftalen for Økonomiudvalget igen.

 • Pkt. 23 Foreningsliv ind i folkeskolen

  Pkt. 23

  Foreningsliv ind i folkeskolen

  Sagsnr. 282726 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I budgetforliget 2017 indgår beslutning om at etablere indsatsen ”Foreningslivet ind i folkeskolen”, der understøtter en fortsættelse af initiativer under breddeidrætskommuneprojektet. I denne sag stilles forslag til udmøntningen af indsatsen med etablering af en aktivitetspulje til støtte for foreningerne samt en fortsættelse af den centrale koordinatorfunktion, der understøtter indsatserne på skolerne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der afsættes 300.000 kr. til en aktivitetspulje til bevægelses- og foreningsforløb, som administreres af forvaltningen,
  2. foreninger i Åben Skole kan søge om støtte fra puljen til planlagte bevægelses- og foreningsforløb mellem skole og forening, og
  3. der afsættes 500.000 kr. til en central koordinator af indsatsen ”Foreningslivet ind i folkeskolen”.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget
  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med budgetforlig 2017 blev flere initiativer under breddeidrætskommuneprojektet permanentgjort, herunder 'Foreningslivet ind i folkeskolen'. Evalueringen af projektet viser, at det fortsat er nødvendigt for skolerne med en central koordinering, og nu tilbydes indsatsen hermed til alle Roskilde Kommunens folkeskoler. Der er afsat i alt 0,8 mio. kr. årligt til en fortsat koordinering af bevægelses- og foreningsforløb. Forvaltningen foreslår, at bevillingen fordeles med 300.000 kr. til aktivitetsstøtte til foreningerne, og 500.000 kr. til lønmidler til fortsættelse af en central koordinator.
  Samarbejdet mellem foreningerne og folkeskolerne om bevægelses- og foreningsforløb understøtter folkeskolereformens krav om åben skolesamarbejder med idræts- og foreningslivet. De konkrete indsatser understøtter målene om mere bevægelse i skoledagen og en mere varieret og anderledes skoledag. Derudover understøttes skolens arbejde med medborgerskab og målet om at styrke den lokale sammenhængskraft, og at eleverne stifter bekendtskab med foreningslivet. Samarbejdet bidrager også til at kvalificere idrætsundervisningen. Gevinsten hos eleverne er øget trivsel, større engagement, øget foreningsdeltagelse og derigennem større tilknytning til det lokale foreningsliv. Gevinsten hos foreningerne er synliggørelse, flere medlemmer og profilering af deres sportsgren.
  Forvaltningen foreslår følgende udmøntning af indsatsen ”Foreningslivet ind i folkeskolen”:
  - En aktivitetspulje til bevægelses- og foreningsforløb på 300.000 kr., som skal gøre det administrativt nemt for skolerne og foreningslivet at samarbejde. Puljen administreres af forvaltningen.
  - Puljen kan søges af alle Åben Skole foreninger til planlagte bevægelses- og foreningsforløb mellem skole og forening.
  - En central koordinator med overordnet ansvar for fremdriften og koordineringen mellem skoler, foreninger og andre aktører på området
  - Der arbejdes hvert år med at rekruttere nye skoler, ud fra et geografisk sigt, hvor en særlig indsats gennemføres i forhold til at forankre de koordinerede foreningsforløb lokalt

  Tilbud til foreningerne

  - Udvælgelse af ’Åben Skole foreninger’
  - Åben Skole foreninger tilbydes et særligt forløb med fokus på bl.a. læringsmål og aldersrelateret træning
  - Støtte til etablering af forløb på Åben Skole portalen.
  Alle folkeskoler tilbydes via Åben Skole portalen koordinerede bevægelses- og foreningsforløb, der kan anvendes i alle fag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet der er tale om udmøntning af midler på Kultur- og Idrætsudvalgets budget; 0,8 mio. kr. årligt fremover til ”Foreningslivet ind i folkeskolen”.

  Skole- og Børneudvalget, 10-01-2017, pkt. 4

  Ad 1-3: Godkendt.
  Henrik Stougaard (Ø) og Karsten Lorentzen (O) kan ikke tiltræde, da de mener, at det er en skæv fordeling mellem aktivitetspulje og central koordinator.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 11-01-2017, pkt. 5

  Indstillingens punkt 1-3: Godkendt med den tilføjelse, at der gives en årlig status til udvalget.
  Karsten Lorentzen (O) kan ikke tiltræde, da O mener, at det er en skæv fordeling mellem aktivitetspulje og central koordinator. Karsten Lorentzen begærer sagen i byrådet.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

  Økonomiudvalget, 18-01-2017, pkt. 23

  Oversendes til byrådets behandling.

 • Pkt. 24 Godkendelse af skema A. Nyt plejecenter ved Hyrdehøj

  Noegletal_til_skema_A_for_det_kommende_plejecenter_ved_Hyrdehoej.pdf

  Pkt. 24

  Godkendelse af skema A. Nyt plejecenter ved Hyrdehøj

  Sagsnr. 265123 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med opførelse af plejecenter ved Hyrdehøj med i alt 104 boliger, fremlægges hermed skema A.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. skema A godkendes:
   a. med en samlet anskaffelsessum på 209,678 mio. kr. inkl. moms til opførelse af 104 plejeboliger
   b. med et kommunalt grundkapitalindskud på 20,968 mio. kr.
   c. med en anskaffelsessum på 79 mio.kr. eksklusiv moms til opførelse af servicearealer, og før fradrag af servicearealtilskud på 4,16 mio. kr.
  2. der godkendes bevilling til etablering af byggekredit på 209,678 mio. kr. til finansiering af boligdelen
  3. der gives en anlægsbevilling ved frigivelse af rådighedsbeløb til boligdel på 13,9 mio. kr.
  4. der gives en anlægsbevilling ved frigivelse af rådighedsbeløb til serviceareal på 3,6 mio. kr.
  5. der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling til indtægter fra salg af grund på 12,0 mio. kr.
  6. der godkendes en samlet årlig boligudgift på 1.207 kr. pr. m2 ex. forbrug
  7. budgetbeløbene vedrørende overslagsårene, indarbejdes i budget 2018-2020

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Med budgettet for 2015 er det besluttet, at der i Roskilde Kom­mune skal bygges et nyt plejecenter. Plejecenteret opføres med 64 plejeboliger samt 30 boliger til rehabilitering med en samlet kapacitet til 60 borgere. Derudover etableres 10 plejeboliger til ældre udviklingshæmmede borgere. I alt etableres 104 boliger.
  Af bilag fremgår de økonomiske nøgletal til sagen, der danner baggrund for indstillingspunkterne.

  Økonomi

  Der er i 2015 frigivet et rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. Ved frigivelse af de beskrevne beløb i pkt. 3 og 4 på henholdsvis 13,9 mio. kr. og 3,6 mio. kr. udgør det samlede frigivne rådighedsbeløb 22 mio. kr.
  Sagen medfører herefter en forbedring af kassebeholdningen i 2017 på 36,736 mio. kr., og i 2020 på 8,587 mio. kr. samt en forværring af kassebeholdningen i 2018 på 14,907 mio. kr. og i 2019 på 31,030 mio. kr. Forskydningen i økonomien skyldes, at byggefasen på 17 måneder først påbegyndes primo 2018.
  Beløbene vedr. 2018 – 2020 skal indarbejdes i budgetforslaget for 2018 – 2020. Økonomiske konsekvenser i anlægssagen i årene 2015-2020 fremgår af bilag til sagen.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 12-01-2017, pkt. 7

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 18-01-2017, pkt. 24

  Anbefales.

 • Pkt. 25 Børnehaveklasser i skoleåret 2017/18

  Bilag_boernehaveklasser_201718.pdf

  Pkt. 25

  Børnehaveklasser i skoleåret 2017/18

  Sagsnr. 201452 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet skal beslutte antallet af børnehaveklasser i skoleåret 2017/18. Med udgangspunkt i skolernes styrelsesvedtægt er der fremsat to modeller. Med model 1 oprettes der 40 børnehaveklasser, herunder tre børnehaveklasser på Absalons Skole. Med model 2 oprettes der 39 børnehaveklasser, herunder to børnehaveklasser på Absalons Skole. Med model 2 får Absalons Skole to børnehaveklasser med en klassekvotient på 25,5. Med model 1 får Absalons Skole tre børnehaveklasser og en bedre mulighed for at kunne optage nye børn, der måtte tilflytte distriktet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der oprettes 40 børnehaveklasser i skoleåret 2017/18, efter model 1, hvor der oprettes 3 børnehaveklasser på Absalons Skole.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Ifølge folkeskoleloven skal byrådet beslutte, hvor mange børnehaveklasser, der skal oprettes i det kommende skoleår. Der må maksimalt være 28 elever pr. klasse.
  Ifølge styrelsesvedtægten i Roskilde Kommune kan elever optages på en anden skole end deres distriktsskole, hvis der er plads i de klasser, der er oprettet på skolen. Skolelederen skal afvise ansøgning om indskrivning af en elev fra et andet skoledistrikt eller en anden kommune, hvis der gennemsnitligt er 24 eller flere elever i klasserne på det pågældende klassetrin. Forvaltningen kan i særlige tilfælde fravige dette krav.
  Forvaltningen har med afsæt i skolernes styrelsesvedtægt udarbejdet to modeller for oprettelse af børnehaveklasser i 2017/18, som fremgår af bilag. I model 1 oprettes 40 klasser og i model 2 oprettes 39 klasser. I begge modeller har alle 60 søskendebørn, der søger en anden skole end distriktsskolen, fået deres ønske opfyldt.
  I model 1 oprettes tre børnehaveklasser på Absalons Skole med en klassekvotient på 19,3. Sct. Jørgens Skole får dermed 5 færre elever end ved model 2. 792 elever får deres 1. prioritet opfyldt (heraf 107 på andre folkeskoler end distriktsskolen). Der gives afslag på i alt 12 elevers ansøgning om optagelse på en anden skole end distriktsskolen.
  I model 2 oprettes to børnehaveklasser på Absalons Skole med en klassekvotient på 25,5. 785 elever får deres 1. prioritet opfyldt (heraf 100 på andre folkeskoler end distriktsskolen). Der gives afslag på i alt 19 elevers ansøgning om optagelse på en anden skole end distriktsskolen.
  Til det kommende skoleår 2017/18 er der tilmeldt i alt 804 elever til børnehaveklasse i Roskilde Kommunes folkeskoler. Til skoleåret 2016/17 var der på samme tidspunkt tilmeldt 969 elever. Til skoleåret 2016/17 havde 94 elever på dette tidspunkt søgt om optagelse i privatskole. Til det kommende skoleår er der aktuelt 14 flere elever, i alt 108, der har søgt om optagelse i børnehaveklasse i en privatskole.
  Ved beslutning om at oprette børnehaveklasser efter model 1 vil der i skoleåret 2017/18 være 40 børnehaveklasser med en gennemsnitlig klassekvotient på 20,1. I skoleåret 2016/17 blev der oprettet 45 klasser med en gennemsnitlig klassekvotient på 21,5.
  Faldet i antallet af klasser i forhold til skoleåret 2016/17 skyldes primært et lavere børnetal og desuden, at der opleves en stigning i andelen af elever, der søger optagelse på privatskole til skoleåret 2017/18.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i budget 2017.
  Med valg af model 1 vil der være en merudgift i forhold til model 2 på årligt 140.000 kr., der kan finansieres indenfor rammen.

  Skole- og Børneudvalget, 10-01-2017, pkt. 2

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 18-01-2017, pkt. 25

  Anbefales.

 • Pkt. 26 Strategi for fremme af lærings- og trivselsmiljø i dagtilbud

  Strategi_for_fremme_af_laerings-_og_trivselsmiljoe_i_dagtilbud_med_opdateret_raekkefoelgeplan_december_2016.pdf

  Pkt. 26

  Strategi for fremme af lærings- og trivselsmiljø i dagtilbud

  Sagsnr. 287054 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har siden 2013 arbejdet målrettet med udvikling af kvaliteten og børnenes trivsels- og læringsmuligheder i kommunens dagtilbud. Forvaltningen har udarbejdet en strategi for, hvordan der arbejdes med at de fysiske rammer i dagtilbud understøtter trivsel og læring. Forvaltningen indstiller, at de 2 mio. kr., der er afsat med budget 2017 til fremme af trivselsmiljø anvendes til de konkrete dagtilbud, der ifølge strategien har størst behov for bedre fysiske rammer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. de 2 mio. kr. der årligt fra 2017-2019 er afsat med budget 2017, i 2017 anvendes til at forbedre de fysiske rammer for at understøtte udvikling af lærings- og trivselsmiljø efter rækkefølgeplanen i følgende dagtilbud: Børnehuset Svanen, Børnehave Dyssegården, Præstemarkens Børnehave, Vindinge Børnehus, Børnehuset Hørgården, Børnehuset Skovmosen, Børnehuset Hobbitten, og
  2. der gives en anlægsbevilling ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2017 til fremme af de fysiske lærings- og trivselsmiljøer i de dagtilbud, der ifølge strategien på området har størst behov.

  Beslutningskompetence

  Ad 1 Skole- og Børneudvalget
  Ad 2 Byrådet

  Sagsfremstilling

  I 2013 iværksatte Roskilde Kommune en ambitiøs udviklingsindsats, der skal medvirke til at imødekomme de aktuelle forventninger og krav til det pædagogiske arbejde i dagtilbud, og forbedre den pædagogiske kvalitet i alle dagtilbud. Indsatsen fokuserer på, hvordan dagtilbuddene bedst bidrager til og understøtter, at alle børn trives, udvikler sig og lærer så meget som de kan. Som en del af indsatsen har alle medarbejdere i dagtilbud fået kompetenceudvikling i forhold til viden om børns læring og læreprocesser, herunder det fysiske og psykiske læringsmiljøs påvirkning af børns trivsel, udvikling og læring.
  I forhold til de fysiske forbedringer der er behov for i de enkelte dagtilbud for at fremme lærings- og trivselsmiljøet, har forvaltningen udarbejdet en strategi, som fremgår af bilag. Denne strategi dannede også baggrund for byrådets beslutning om anvendelse af de 2 mio. kr., der var afsat i 2016. Der er fokus i strategien på, hvordan dagtilbud indrettes med forskellige lege og læringszoner, således at der både er områder for den stille leg og læring og områder for leg, der har et neutralt og højt lydniveau og bevægelsesmønster. Det er i dag ikke alle dagtilbud, der er indrettet optimalt med forskellige lege og læringszoner, og det er forbedringer af disse, der indgår i strategien.
  Der er udarbejdet en rækkefølgeplan for behovet for fysiske forbedringer på de enkelte dagtilbud med udgangspunkt i de anbefalinger, der er nævnt ovenfor. Rækkefølgeplanen, som indgår i strategien, er udarbejdet på baggrund af de årlige tilsynsbesøg, som foretages i dagtilbuddene. Rækkefølgen vil således løbende blive revideret.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2017-2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017 2018 2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2,000
  Anlæg, indtægter
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2,000
  Anlæg, indtægter
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2,000
  Anlæg, indtægter
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Skole- og Børneudvalget, 10-01-2017, pkt. 6

  Ad 1.: Godkendt.
  Ad 2.: Anbefales.

  Økonomiudvalget, 18-01-2017, pkt. 26

  Anbefales.

 • Pkt. 27 Forslag til lokalplan 632 for Det Høje C på Musicon (til høring)

  Forslag_til_lokalplan_632_til_hoering.pdf

  Pkt. 27

  Forslag til lokalplan 632 for Det Høje C på Musicon (til høring)

  Sagsnr. 269649 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kommunen har indgået projektudviklingsaftale med tilhørende forkøbsret om realisering af byggeri på Musicon. Området er omfattet af lokalplan 540, men etablering af byggeri i området forudsætter udarbejdelse af en supplerende lokalplan.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 632 for Det Høje C godkendes til offentlig høring i perioden fra 30. januar til 26. marts 2017, og
  2. der afholdes borgermøde den 1. marts 2017 kl. 19-21 i kantinen på Rådhuset.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget godkendte på møde den 6. maj 2015, punkt 87, 11-punktsprogram for Det Høje C, som grundlag for udbud af byggegrund og udarbejdelse af lokalplan.
  Med baggrund i projektudviklingsaftale med tilhørende forkøbsret, godkendt af byrådet i lukket sag den 28. september 2016, punkt 245, har forvaltningen i samarbejde med udvikler udarbejdet forslag til lokalplan 632 for Det Høje C.
  Lokalplanens primære formål er at sikre et boligområde med blandede boligtyper og boligstørrelser. Med publikumsorienterede funktioner i stueetager mod Rabalderstræde, skal bebyggelsen bidrage til at skabe et levende og varieret bymiljø på Musicon. Bebyggelsen skal danne kant mod Rabalderstræde og Pulsen og skabe en landskabelig overgang til Rabalderparken. Et diagonalt landskabsstrøg skal sikre en offentlig forbindelse imellem Rabalderstræde og Rabalderparken og indrettes sådan, at det inviterer til møder mellem forbipasserende og områdets beboere. Bebyggelsens facader skal have et eksperimenterende og karakterfuldt udtryk, der bygger videre på områdets identitet som et nyskabende byområde.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.
  Lokalplanen forventes fremlagt til endelig godkendelse i maj 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Indholdet i lokalplanforslaget skal danne grundlag for salg af kommunal jord. Projektudviklingsaftalen sikrer ca. 50 procent almene og 50 procent private boliger. Særskilt sag om skema A og samlet økonomi vil blive forelagt Økonomiudvalget på et senere tidspunkt. Udgifter til byggemodning af området afholdes af udvikler.

  Plan- og Teknikudvalget. 12-01-2017, pkt. 4

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 18-01-2017, pkt. 27

  Anbefales.

 • Pkt. 28 Sti i Gl. Viby mellem Nymarken og Kastanielunden

  Oversigt_over_stiforloeb.pdf

  Pkt. 28

  Sti i Gl. Viby mellem Nymarken og Kastanielunden

  Sagsnr. 267430 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet skal tage stilling til, om der skal udlægges en privat fællessti over matrikel nr. 2s Viby By, Syv, der tilhører Boligselskabet Sjælland, og at ejendommene på Nymarken tildeles vejret.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der udlægges en privat fællessti over matrikel nr. 2s Viby By, Syv, jf. bilag 1,
  2. der tildeles ejendomme på Nymarken vejret til den udlagte sti,
  3. der optages stiudlæg på stifortegnelsen,
  4. stien kræves anlagt,
  5. at grundejerne i Nymarken og Roskilde Kommune finansierer hver halvdelen af udgifterne til anlæg af stien.

  Beslutningskompetence

  Ad 1-4. Byrådet
  Ad 5. Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 16. december 2015, punkt 368, at der skulle udlægges en privat fællessti over matrikel nr. 2s Viby By, Syv. Stiforbindelsen fra Nymarken over Kastanielunden er forudsat i tidligere Ramsø Kommunes lokalplan nr. 73 fra 2006 for boligbyggeri på Nymarken, men ikke i lokalplan nr. 22 fra 1989 for boligområdet i Gl. Viby – Bodsbjergvej.
  En sti gennem Kastanielunden kan sikres ved, at Roskilde Kommune med hjemmel i privatvejsloven § 26, stk. 2, nr. 2 foretager et udlæg af stien og tildeler ejendomme i Nymarken vejret til stien. Et sådant udlæg er ikke en egentlig ekspropriation, men har karakter af et ekspropriativt indgreb. På den baggrund har forvaltningen afholdt møder med parterne for at få klarlagt, hvor stien kan etableres, og samtidig indebærer det mindst mulige indgreb i forhold til Boligselskabet Sjælland.
  Det er på baggrund af møderne forvaltningens vurdering, at parterne vil kunne acceptere et stiudlæg, som vist i det vedhæftede bilag. Udlægget vil være i overensstemmelse med de foreliggende planmæssige dispositioner, idet stien indgår i det øvrige stisystem i området. Da arealerne kræves stillet til rådighed for anlægget af stien, skal der betales erstatning til Boligselskabet Sjælland som ejer af arealerne, ifølge privatvejsloven § 40.
  Boligselskabet Sjælland har tilkendegivet, at de ikke ønsker vejret til stien. Derfor kan Roskilde Kommune påtage sig halvdelen af anlægsudgifterne for at sikre den almene færdsel, mens Nymarken påtager sig den anden halvdel af udgifterne. Nymarkens grundejere afholder en generalforsamling inden udvalgsmødet for endeligt at beslutte, om de vil påtage sig vejretten og halvdelen af udgifterne. Forvaltningen vil orientere herom på mødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Udgifterne til anlæg af stien på maksimalt 33.000 kr. og erstatning til Boligselskabet Sjælland kan afholdes inden for den almindelige vejdrift.

  Plan- og Teknikudvalget. 12-01-2017, pkt. 10

  Ad indstillingens punkt 1 - 4: Anbefales.
  Ad indstillingens punkt 5: Godkendt.

  Økonomiudvalget, 18-01-2017, pkt. 28

  Anbefales.

 • Pkt. 29 Frigivelse af rådighedsbeløb og prioritering af trafiksikkerhedsmidler 2017

  Uddybning_af_trafiksikkerhedsprojekterne_2017.pdf

  Pkt. 29

  Frigivelse af rådighedsbeløb og prioritering af trafiksikkerhedsmidler 2017

  Sagsnr. 270793 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb og prioritering af trafiksikkerhedsmidlerne for 2017 med fokus på uheldsbekæmpelse, hastighedsdæmpning, skoleveje og utryghed.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb
  2. midlerne prioriteres til de nævnte projekter

  Beslutningskompetence

  Ad 1. Byrådet
  Ad 2. Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er i budget 2017 afsat 1,5 mio. kr. til trafiksikkerhedsmidler. Der prioriteres projekter med fokus på uheldsbekæmpelse, hastighedsdæmpning, skoleveje og utryghed.
  Forvaltningen anbefaler, at følgende projekter realiseres:
  - Østrupvej/Store Valbyvej (ombygning)
  - Kong Valdemarsvej/Klosterengen (Ændret afmærkning mv.)
  - Stamvejen/Lindenborgvej (forprojekt)
  - Havdrupvej (bump ved byzone)
  - Fart-kampagner (national fart-kampagne og lokal kampagne med Psst-skilte)
  I vedlagte bilag er de enkelte projekter uddybet, inklusiv yderligere projekter, der eventuelt kan realiseres, hvis ovenstående projekter bliver billigere end planlagt.
  Projekterne forventes startet i foråret 2017 og afsluttes senest i foråret 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.500
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 12-01-2017, pkt. 16

  Ad. indstillingens punkt 1: Anbefales.
  Ad. indstillingens punkt 2:Godkendt.

  Økonomiudvalget, 18-01-2017, pkt. 29

  Anbefales.

 • Pkt. 30 Frigivelse af rådighedsbeløb og prioritering af trafiksikkerhed ved skoler 2017

  Notat_om_trafiksikkerhedsprojekterne.pdf

  Pkt. 30

  Frigivelse af rådighedsbeløb og prioritering af trafiksikkerhed ved skoler 2017

  Sagsnr. 287285 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb og prioritering af midlerne afsat til skolevejsprojekter for 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb
  2. midlerne prioriteres, så 1 mio. kr. afsættes til de nedenfor nævnte projekter og 1 mio. kr. udmønter forvaltningen, når skolerunden 2017 er gennemført.

  Beslutningskompetence

  Ad 1: Byrådet
  Ad 2: Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har løbende dialog med flere skoler i Roskilde Kommune omkring den trafikale situation og anbefaler følgende projekter prioriteres for 1 mio. kr.:
  - Skt. Josefs Skole (hævet flade på Frederiksborgvej)
  - Sct. Jørgens Skole – Klub Kildegaarden (sikre krydsninger)
  - Transportundersøgelse på alle skoler i Roskilde
  - Inddragelsesprojekt og trafikforsøg på 1 skole (elever som trafikeksperter)
  - Cykelscore på 1 skole (kampagne der motiverer elever til at cykle hele året)
  For at sikre, at alle skoler bliver hørt, har forvaltningen skrevet til alle skoler med tilbud om et møde i 1. kvartal af 2017. På den baggrund vil forvaltningen prioritere den resterende 1 mio. kr. I vedlagte bilag er alle projekterne uddybet, og der er en samlet oversigt over de projekter, som vil indgå i prioriteringen af den resterende 1 mio. kr. Projekterne forventes startet i foråret 2017 og forventes afsluttet senest i foråret 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2.000

  Finansiering:

  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 12-01-2017, pkt. 16

  Ad. indstillingens punkt 1: Anbefales.
  Ad. indstillingens punkt 2:Godkendt.

  Økonomiudvalget, 18-01-2017, pkt. 30

  Anbefales.

 • Pkt. 31 Anlægsregnskab Rabalderstræde etape 2, anden del

  Pkt. 31

  Anlægsregnskab Rabalderstræde etape 2, anden del

  Sagsnr. 209082 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for Rabalderstræde på Musicon.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskab godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er i årene 2014, 2015 og 2016 givet en samlet anlægsbevilling på udgiftssiden på 13.492.00 kr. og en indtægtsbevilling på 0,5 mio. kr. til tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden.
  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et merforbrug på 336.931 kr.
  Merforbruget skyldes bl.a., at der har været mange uforudsete forhold i relation til ukendte ledninger i vejen, og at der er etableret bedre ledelinjesystem for synshandicappede end først planlagt.

  Økonomi

  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et merforbrug på 336.931 kr.
  Der er i 2016 afsat rådighedsbeløb til udgifter på 53.700 kr. og til indtægter på 500.000 kr. I 2016 er der modtaget indtægter svarende til rådighedsbeløbet på 500.000 kr. Derudover er der i 2016 afholdt udgifter for 390.757 kr., hvilket giver et merforbrug på 337.058 kr. samt en negativ kasseeffekt på 337.058 kr. i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 12-01-2017, pkt. 17

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 18-01-2017, pkt. 31

  Anbefales.

 • Pkt. 32 Anlægsregnskab Skovkrydset, Musicon

  Pkt. 32

  Anlægsregnskab Skovkrydset, Musicon

  Sagsnr. 287687 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for Skovkrydset på Musicon.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskab godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den er 28. januar 2015, punkt 19, givet anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. og den 25. maj 2016, punkt 152, givet en tillægsbevilling på 500.000 kr.
  Som følge af busplan 2012 og linie 2A’s betjening af Musicon er der nu etableret et superstoppested i krydset Pulsen / Rabalderstræde. Superstoppestedet er et led i visionen om udvikling af den kollektive trafik i samarbejde med Movia.
  Byrummet, der danner ramme om busstoppestedet er udviklet i samarbejde med Roskilde Tekniske Skole, idet deres areal indgår og har fået et udpræget grønt udtryk – næsten skovagtigt. Skovudtrykket er en værdifuld kontrast til Musicons øvrige meget bymæssige områder.
  Der er etableret hastighedsdæmpede vejarealer, belægninger, beplantning, motionsredskaber og belysning.

  Økonomi

  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 798 kr.
  Der er i 2016 afsat et rådighedsbeløb på kr. 247.391 kr. og afholdt et forbrug på 246.592 kr. svarende til en positiv kasseeffekt på kr. 798 kr.

  Plan- og Teknikudvalget. 12-01-2017, pkt. 18

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 18-01-2017, pkt. 32

  Anbefales.

 • Pkt. 33 Dispensationsansøgning - afdeling Sems Have(Lukket)

 • Pkt. 34 Salg af storparceller - Skousbo(Lukket)

 • Pkt. 35 Salg af areal(Lukket)

 • Pkt. 36 Udbud af erhvervsjord ved Store Hede(Lukket)

 • Pkt. 37 Arkæologisk undersøgelse af erhvervsareal øst for Bauhaus(Lukket)

 • Pkt. 38 Restauration i Byens hus(Lukket)

 • Pkt. 39 Arealerhvervelse til gangsti mellem Vestergade og Kildemosen i Viby(Lukket)

 • Pkt. 40 Investering via selskab i vindmølleandele(Lukket)

 • Pkt. 41 Økonomiske modeller for nyt stadion(Lukket)

 • Pkt. 42 Eventuelt

  Pkt. 42

  Eventuelt

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 18-01-2017, pkt. 42

  1. Netværk Nordic Cities.
  2. Fællesskabsprisen.
  3. "Kend dit hjemland" - Integrationstur.

  Fraværende: Merete Dea Larsen.