You are here

Referat

Dato: Onsdag, April 18, 2018 - 08:20
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 157 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 157

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resumé

  Økonomiudvalgets møde starter med fællesmøde mellem HMU og ØU.

  Økonomiudvalget, 18-04-2018, pkt. 157

  Godkendt.
  Fraværende: Tina Boel.

 • Pkt. 158 Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og HMU

  Pkt. 158

  Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og HMU

  Sagsnr. 303399 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Jf. vores lokale MED-aftale § 9 mødes Hovedudvalget 2 gange årligt med Økonomiudvalget for at drøfte den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold i kommunen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, sagen til orientering.

  Økonomiudvalget, 18-04-2018, pkt. 158

  Fraværende: Tina Boel.

 • Pkt. 159 Orientering om likviditet pr. 31. marts 2018

  Orientering_om_likviditeten_pr._31._marts_2018.pdf

  Pkt. 159

  Orientering om likviditet pr. 31. marts 2018

  Sagsnr. 300781 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. marts 2018. I bilag er endvidere opstillet prognose for udviklingen. Det er valgt at fastholde forventningen til likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2018 til mellem 325 – 375 mio. kr. indtil resultatet af årets første budgetopfølgning foreligger.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Tabellen viser den faktiske likvide beholdning, samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i alt og pr. indbygger, hvor indbyggertallet pr. 1. januar 2018 er anvendt.

  Roskilde Kommune 30. april 2017 31. maj 2017 30. juni 2017 31. juli 2017 31. aug. 2017 30. sep. 2017 31. okt. 2017 30. nov. 2017 31. dec. 2017 31. jan. 2018 28. feb. 2018 31. marts 2018
  Likvide beholdning (mio. kr.) 246 154 123 227 221 228 136 104 75 166 180 146
  Kassekreditregel (mio. kr.) 483 482 480 474 469 463 455 445 435 425 416 401
  Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.) 5,5 5,5 5,5 5,4 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 4,6

  Det er valgt at fastholde forventningen til likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2018 til mellem 325 – 375 mio. kr. indtil resultatet af årets første budgetopfølgning foreligger.
  Hvis budgetopfølgningen ikke viser væsentlige mindreforbrug, vurderes det, at det bliver nødvendigt at nedsætte skønnet.

  Økonomiudvalget, 18-04-2018, pkt. 159

  Fraværende: Tina Boel.

 • Pkt. 160 Årsregnskab 2017

  Regnskab_2017.pdf Bilag_til_regnskab_2017.pdf Oekonomiudvalget.pdf Beskaeftigelses-_og_Socialudvalget.pdf Skole-_og_Boerneudvalget.pdf Kultur-_og_Idraetsudvalget.pdf Plan-_og_Teknikudvalget.pdf Klima-_og_Miljoeudvalget.pdf Sundheds-_og_Omsorgsudvalget.pdf

  Pkt. 160

  Årsregnskab 2017

  Sagsnr. 303143 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommunes samlede regnskab for 2017 indstilles til godkendelse samt oversendelse til revision.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det samlede regnskab 2017 for Roskilde Kommune godkendes og oversendes til revision.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Regnskabet for 2017 viser en forværring i beholdningen af de likvide aktiver på 79,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget inkl. kursregulering af kommunens obligationsbeholdning. Dette skyldes et forbedret resultat på 55,6 mio. kr. på det skattefinansierede område og en forværring på 8,6 mio. kr. på det brugerfinansierede område, i alt 47,0 mio. kr. Herudover giver forskydninger i gæld og tilgodehavender en forværring på 126,2 mio. kr.
  Det forbedrede resultat på det skattefinansierede område på 55,6 mio. kr. består af et mindreforbrug på 69,4 mio. kr. på den ordinære driftsvirksomhed, heraf udgør renter 1,4 mio. kr., overførsler og aktivitetsbestemt medfinansiering 51,7 mio. kr., skatter, tilskud og udligning 13,6 mio. kr. samt serviceudgifter 2,7 mio. kr.
  De samlede anlægsudgifter udviser et merforbrug på 13,8 mio. kr., som fordeler sig med merforbrug på anlægsudgifter på 28,4 mio. kr., merforbrug på byggemodning på 12,6 mio. kr. samt en merindtægt vedrørende ejendomssalg og –køb på 27,1 mio. kr. Det samlede mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget udgør 313,6 mio. kr. Der overføres 252,3 mio. kr. til 2018.
  Regnskabet indeholder en oversigt over afsluttede anlægsarbejder og ejendomssalg under 2 mio. kr. til godkendelse i byrådet i forbindelse med regnskabet.
  Forværringen på 126,2 mio.kr. vedr. forskydninger i gæld og tilgodehavender består af mindreindtægter ved låneoptagelse på 3,1 mio. kr., merudgift til afdrag på langfristet gæld på 3,2 mio. kr. Den resterende afvigelse på 119,1 mio. kr. vedrører ændringer i tilgodehavender og kortfristet gæld mellem kommunen og omverdenen (f. eks. staten, andre kommuner og borgere) og består overvejende af en udskydelse i låneoptagelse som følge af det forsinkede byggeri af Plejecenter Hyrdehøj (59,0 mio. kr.), grundkapitalindskud i Landsbyggefonden (28,1 mio. kr.) samt udlån til Jyllingehallerne (17,0 mio. kr.) Forskydningen i låneoptagelsen vedrørende Plejecenter Hyrdehøj modsvares af en lavere anlægsudgift i 2017. Udgifterne til grundkapitalindskud i Landsbyggefonden og udlån til Jyllingehallerne var ikke budgetlagt i 2017, men overført fra 2016.
  Alt i alt er beholdningen af likvide aktiver forværret med 79,2 mio. kr. sammenlignet med det vedtagne budget. Der var budgetteret med et forbrug af likvide aktiver på 42,4 mio. kr., mens det endelige regnskabsresultat udviser et forbrug på 120,8 mio. kr. samt en urealiseret negativ kursregulering af kommunens værdipapirbeholdning på 0,8 mio. kr. Specifikation fremgår af vedlagte notat.
  Likviditeten ultimo 2017 er et øjebliksbillede, mens likviditeten opgjort efter kassekreditreglen er et udtryk for en gennemsnitsbetragtning, som viser retningen for likviditetsudviklingen. Likviditeten efter kassekreditreglen er i 2017 faldet fra 485 mio. kr. til 435 mio. kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 udover de bevillinger, der er givet til overførsler fra 2017 til 2018 på henholdsvis anlæg og drift (Byrådet den 21. marts 2018, pkt. 156 og 157).

  Økonomiudvalget, 18-04-2018, pkt. 160

  Anbefales.
  Fraværende: Tina Boel

 • Pkt. 161 Andels- og seniorboligseminar

  Pkt. 161

  Andels- og seniorboligseminar

  Sagsnr. 298729 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er udarbejdet program for borgerseminar om andels- og seniorboliger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at program for borgerseminar om andels- og seniorboliger godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede den 10. oktober 2017, at der skal afholdes et informationsmøde med fokus på andels- og seniorboliger. Byrådet vil på forårsseminaret drøfte, hvor der kan placeres nye andels- og seniorboligfællesskaber.
  Seminaret afholdes mandag den 14. maj kl. 19 – 21.30. Rådhusets kantine er reserveret til formålet, og der er udarbejdet program for seminaret med følgende elementer:
  19:00 Velkomst ved borgmester i Roskilde Kommune, Joy Mogensen
  19:15 Bofællesskab - Fra drøm til virkelighed
  2-3 beboere fra bofællesskaber i Trekroner fortæller kort om deres vej fra idé til virkelighed og om dagliglivet i et bofællesskab.
  19:45 Andelsboligen - Fordele og faldgrupper
  Oplæg ved Jan Hansen, direktør for Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF)
  20:15 Hvor kan vi bygge nyt i Roskilde Kommune
  Roskilde Kommunes planafdeling fortæller om, hvor man kan bygge nye andelsboliger, seniorboliger og bofællesskaber, og hvordan kommunen kan hjælpe interesserede i gang med projektet.
  20:40 Caféseance
  Stande med mulighed for at møde
  - Jan Hansen, ABF
  - Beboere fra bofællesskaber
  - Roskilde Kommunes planafdeling
  - Repræsentanter fra Roskilde byråd
  21:10 En ny model for at hjælpe bofællesskaber og borgerprojekter i gang
  Roskilde Kommune vil gerne gøre endnu mere for at hjælpe nye boligprojekter i gang, hvor det er beboerne, der selv står for at realisere deres projekt. Det kræver en professionel rådgivning og mulighed for at tilbyde forskellige løsninger. Roskilde Kommunes planafdeling fortæller om tanker og muligheder.
  21:25 Afsluttende bemærkninger ved borgmester Joy Mogensen

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 18-04-2018, pkt. 161

  Godkendt.
  Fraværende: Tina Boel

 • Pkt. 162 Evaluering af byrådsvalg 2017

  Pkt. 162

  Evaluering af byrådsvalg 2017

  Sagsnr. 299382 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Evaluering af byråds- og regionsrådvalg 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. valgstederne Æblehaven, Biblioteket og Sct. Jørgens Skole lægges sammen til et valgsted i Roskilde Kongrescenter
  2. valgsted Hedegårdenes Skole lægges sammen med valgsted Østervang Skole.
  3. valgsted Himmelev Skole flyttes til Himmelev Hallen
  4. fordobling af diæter til administrative valgtilforordnede godkendes
  5. forvaltningen tager initiativer til at få flere unge tilforordnede vælgere

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Efter afholdelse af valg til Byråd og Regionsråd den 21. november 2017 er der indhentet bemærkninger fra valgstyreformænd, valgstyresekretærer og forvaltningen i øvrigt.
  Det fremgår af bemærkningerne, at der flere steder var stort pres på valgstederne og at der flere steder var kødannelse, hvilket dog ikke er usædvanligt, når der afholdes dobbeltvalg, samt endvidere et ældrerådsvalg. Flere valgsteder må fremover opnormeres med yderligere valgborde, og der skal sættes flere stemmebokse op. Der er endvidere kommet nye handicapkrav, som også er pladskrævende. Det kan dog samtidig konstateres, at visse lokaliteter ikke længere egner sig som valgsted, fordi der simpelthen ikke længere er plads nok. Således må det konstateres, at Æblehavens Beboerhus ikke længere kan benyttes som valgsted for over 6.000 stemmeberettigede, idet der er for lidt plads til de nødvendige stemmebokse, valgborde, personale osv.
  Det er ikke muligt at lægge valgsted Æblehaven sammen med et af de nærmeste valgsteder, som er Sct. Jørgens Skole og Biblioteket, idet der ikke er plads til flere vælgere i disse lokaliteter. Biblioteket er også alvorligt presset på sin nuværende lokalitet, hvor der kunne være behov for flere stemmebokse og yderligere personale mv.
  Forvaltningen foreslår på denne baggrund, at valgstederne Æblehaven, Sct. Jørgens Skole og Biblioteket lægges sammen og flyttes til et samlet stort valgsted for Midtbyen med placering i Roskilde Kongrescenter. Valgstedet vil få i alt ca. 17.300 vælgere.
  Tilsvarende er der problemer med valgsted Hedegårdenes Skole, hvor der også er alvorlige pladsproblemer, og det må konstateres, at lokaliteten ikke længere fungerer tilfredsstillende. Det er nødvendigt at flytte valgstedet og forvaltningen foreslår, at Hedegårdene slås sammen med valgsted Østervang Skole, hvor der er god plads til yderligere vælgere, hvis skolens store sportshal benyttes. Valgstedet vil få ca. 10.000 vælgere. Endelig indstiller forvaltningen, at valgsted Himmelev Skole flyttes til Himmelev Hallen, idet skolens lokaler ikke længere kan rumme et valg med over 6.000 vælgere.
  Det er en stadig udfordring at finde egnede tilforordnede vælgere og administrativt personale i forbindelse med valg. Ved dette valg var der desuden en del bemærkninger omkring underbemanding af valgstederne. Økonomi- og Indenrigsministeren og KL har opfordret til, at kommunerne benytter muligheden for at udpege flere yngre tilforordnede vælgere, hvilket f.eks. kan ske i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Dette arbejde agter forvaltningen at igangsætte, såfremt der er politisk tilslutning hertil. I forhold til udpegning af administrative tilforordnede får hvert direktørområde fremover ansvar for at udpege en forholdsvis andel heraf, set i forhold til sin størrelse.
  Der er kommet en del utilfredse bemærkninger på aflønningen af personalet i forbindelse med valg. Forvaltningen vurderer, at aflønning bør fordobles for at være nogenlunde tilsvarende andre kommuner. Forslaget vil medføre, at en valgstyresekretær fremover vil få 3.320 kr., valgstyresekretærmedhjælper 2.490 kr. og øvrige administrative medhjælpere 1.660 kr. Ekstratællere, der kommer på valgstedet kl. 20.00, modtager 415 kr. Politisk udpegede tilforordnede modtager diæt på 830 kr.
  Forvaltningen tager i øvrigt alle indkomne bemærkninger fra valgstederne til efterretning og justerer løbende retningslinjer og søger at indrette de praktiske forhold på valgstederne mest optimalt.

  Økonomi

  Byråds- og Regionsrådvalget 2017 kostede ca. 1,865 mio. kr. at gennemføre. Til sammenligning kostede byrådsvalget i 2013 2,232 mio. kr. Der var i budget 2017 afsat 1,687 mio. kr. til afholdelse af valg. De ekstra udgifter er indregnet i regnskab 2017.
  Fordobling af diæter til administrativt personale vil koste ca. 120.000 kr. at gennemføre.

  Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 61

  Ad 1. "at": kan ikke godkendes, idet det undersøges, hvorvidt valgstederne kan lægges i andre lokaliteter i nærheden.
  Ad 2. "at": kan ikke godkendes idet det undersøges om der er andre egnede lokaler på Hedegårdenes skole. Østervang valgsted fastholdes.
  Ad 3. "at" godkendt.
  ad 4. "at": godkendt.
  Ad. 5. "at": godkendt.

  Supplerende sagsfremstilling

  På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser den 14. februar 2018 har forvaltningen undersøgt alternative valgsteder for Æblehaven og Hedegårdenes Skole, hvor der i de nuværende lokaler er meget alvorlige pladsproblemer i forbindelse med valghandlingen. Endvidere er der også udfordringer på biblioteket.
  Som alternativ til Æblehaven har forvaltningen undersøgt Roskilde Katedral Skole. Gymnasiet ligger tæt på Æblehaven, og der er gode stiforbindelser. Der er 2 store velegnede haller på gymnasiet, og der er meget god tilgængelighed. Gymnasiet har tilbudt, at kommunen kan benytte hallen gratis.
  Forvaltningen har også undersøgt Tjørnegårdsskolen, som ligger tæt på Æblehaven. Skolen har tidligere været benyttet som valgsted, men fik dårlige evalueringer, navnlig fordi mange havde svært ved at finde hallen, som ligger bagerst på skolens område. Der er også dårlige parkeringsforhold.
  Forvaltningen indstiller derfor, at valgsted Æblehaven flyttes til Roskilde Katedral Skole.
  Biblioteket er som nævnt også presset på grund af pladsproblemer og forvaltningen har som alternativ besøgt Roskilde Gymnasiums multihal og idrætshuset i Skolegade. Multihallen ligger i kælderniveau, og hallen i idrætshuset ligger på 2. sal. Begge steder er der ikke niveaufri adgang, og vælgerne skal gå af mange trapper. Der er begge steder kun en lille vareelevator til gangbesværede. Der er desuden ikke ordentlige parkeringsmuligheder ved Gymnasiet eller idrætshuset. Forvaltningen kan på denne baggrund ikke anbefale lokalerne på Roskilde Gymnasium.
  Forvaltningen anbefaler derfor, at valgsted biblioteket og Sct. Jørgens Skole lægges sammen i Roskilde Kongrescenter, som er meget velegnet og har god tilgængelighed og masser af p-pladser. Roskilde Kongrescenter ligger i Sct. Jørgens Skoles afstemningsområde.
  Vedrørende Hedegårdenes Skole er der mulighed for at benytte hallen, som har en fin størrelse. Hallen ligger imidlertid på 2. sal, og der er mange trapper op. Der er en vareelevator, men den kræver, at man benytter en nøgle, hver gang den skal bruges. Forvaltningen kan derfor ikke anbefale hallen på Hedegårdenes Skole som valgsted på grund af de meget dårlige adgangsforhold. Der er ikke andre velegnede lokaler på skolen.
  Forvaltningen må på denne baggrund fortsat anbefale, at valgsted Hedegårdens Skole sammenlægges med valgsted Østervang Skole, hvor der er meget god plads og gode adgangsforhold.
  I forhold til diæter til de politisk udpegede valgtilforordnede så er dette forhold fastlagt i kommunestyrelsesloven, hvorefter der alene er mulighed for at yde diæter efter de centralt fastsatte regler for mødediæter, pt. svarende til 830 kr. for et møde over 4 timer. Der er dog stadig mulighed for at vælge halvdagsvagter, dog ikke for de 5 obligatoriske valgstyrere, herunder valgstyreformanden, som på hvert valgsted har ansvar for afviklingen af valget.

  Indstilling:

  Forvaltningen indstiller at

  1. Valgstedet Æblehaven flyttes til Roskilde Katedralskole.
  2. Valgstederne Biblioteket og Sct. Jørgen flyttes til Roskilde Kongrescenter.
  3. Valgstedet Hedegårdene flyttes til Østervang Skole.

  Økonomiudvalget, 18-04-2018, pkt. 162

  Evt. flytning af valgsted Æblehaven udsættes til en sag, der forelægges Økonomiudvalget om håndtering af fremmødevalg ved ældrerådsvalget.
  Valgsted Sct. Jørgen flyttes til Katedralskolen. Valgsted biblioteket fastholdes på biblioteket.
  Valgsted Hedegårdene bibeholdes på nuværende valgsted.
  Himmelev skole flyttes til Himmelevhallen.
  Diæter til de administrativt tilforordnede fordobles.
  Der tages initiativer til at få flere unge tilforordnede.
  Ved flytning af valgsted skal der ske en særlig kommunikation til vælgerne.
  Det præciseres yderligere for de almindelige politisk tilforordnede, at det er muligt at vælge halvdagsvagter.
  Valgbussen bibeholdes ved kommende kommunal-og regionsrådsvalg.
  Fraværende: Tina Boel.

 • Pkt. 163 Udtræden af Bevillingsnævnet

  Pkt. 163

  Udtræden af Bevillingsnævnet

  Sagsnr. 280382 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ændring i udpegningen af Bevillingsnævnet

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at 3F’s udpegning af Martin Kruse godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet udpegede på sit konstituerende møde den 4. december 2017 Søren Grell, efter indstilling fra 3F til Bevillingsnævnet.
  Nu oplyser 3F, at Søren Grell fratræder sin stilling, og at 3F derfor indstiller Martin Kruse, som medlem af Bevillingsnævnet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 18-04-2018, pkt. 163

  Anbefales.
  Fraværende: Tina Boel.

 • Pkt. 164 Uforbrugte lønmidler ved evt. konflikt

  Pkt. 164

  Uforbrugte lønmidler ved evt. konflikt

  Sagsnr. 302869 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget skal tage stilling til at indefryse de uforbrugte lønmidler, der måtte fremkomme ved en eventuel overenskomstmæssig konflikt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de uforbrugte lønmidler indefryses og øremærkes den berørte sektor, primært til medarbejderne eksempelvis til uddannelse og vikardækning.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Ved en overenskomstmæssig konflikt ophører lønudbetalingen til de medarbejdere, der er omfattet af konflikten, så længe konflikten varer, og der opnås derfor en økonomisk gevinst for kommunen. Økonomiudvalget skal beslutte, hvorledes de uforbrugte midler skal anvendes jf. Byrådets beslutning den 21. marts 2018, hvor Byrådet besluttede, at der skulle optages en sag i Økonomiudvalget om, at de midler, ”som ikke udbetales som lønmidler i forbindelse med en konflikt, indefryses og øremærkes til den berørte sektor og primært til medarbejderne, eksempelvis til uddannelse og vikardækning i den forbindelse.”
  Det foreslås, at udmøntningen af de sparede lønmidler diskuteres i de relevante forvaltnings MEDudvalg (FMU).

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Der er tale om overskydende midler til de ansattes lønninger, som ikke kommer til udbetaling ved en overenskomstmæssig konflikt.

  Økonomiudvalget, 18-04-2018, pkt. 164

  Godkendt.
  Fraværende: Tina Boel.

 • Pkt. 165 Godkendelse af Kommisorium for arbejdet i Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Udkast_til_kommissorium_for_Udvalget_for_Vaekst_Erhverv_og_Globalisering.pdf Roskilde_-_Erhvervs-_og_Vaekstpolitik_2016-2019.pdf Roskilde_-_Turismepoliitk_2015-2018.pdf

  Pkt. 165

  Godkendelse af Kommissorium for arbejdet i Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsnr. 300175 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er udarbejdet et udkast til et kommissorium, som skal danne grundlag for de kommende fire års arbejde i udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering (UVEG). Økonomiudvalget skal forholde sig til om kommissoriet er i overensstemmelse med de forventninger, der er til det arbejde, som UVEG skal udføre.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. kommissoriet godkendes,
  2. der udpeges 5 byrådsmedlemmer til udvalget.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet et udkast til et kommissorium for de næste fire års arbejde i udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering (UVEG). Udvalget skal forholde sig til om det vedlagte udkast er i overensstemmelse med de forventninger og ønsker der for det fremtidige arbejde i udvalget. I det udarbejdede kommissorium er nævnt to dokumenter, nemlig Roskilde Erhvervs - og Vækstpolitik samt den gældende Turismepolitik. Disse to dokumenter er sammen med udkastet til kommissoriet vedlagt som bilag til udvalgets orientering.

  Et kommissorium er ikke et statisk dokument, og det anbefales at udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering på det sidste møde i 2018 evaluerer udvalgets arbejde og korrigerer i kommissoriet såfremt dette vurderes at være nødvendigt, og på ny foreligger det til godkendelse i Økonomiudvalget.
  Der er i forbindelse med vedtagelse af styrelsesvedtægten den 20. december 2017, taget stilling til vederlag for byrådsmedlemmerne i UVEG.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 65

  Udsat.
  Fraværende: Henrik Stougaard.

  Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 125

  Udsat.
  Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen

  Økonomiudvalget, 18-04-2018, pkt. 165

  Ad 1. "at" Økonomiudvalget var enigt i at
  UVEG’s ordinære møder sættes op til 6 om året.
  Det præciseres, at de fire temamøder med forskellige fokusområder (og samarbejde med andre udvalg) kan lægges i forbindelse med et ordinært møde. UVEG’s formand er mødeleder på temamøderne.
  De to temamøder årligt med fokus på adgang til arbejdskraft fokuseres på SBU om foråret og BSU om efteråret.
  Fagbevægelsens repræsentant udpeges af LO, ikke LBR.
  UVEG tilføres en repræsentant fra Campus Roskilde (Teknisk Skole) og finansektoren.
  Håndværksrådet ændres til SMV Danmark
  Kommissoriet evalueres ved årsskiftet 2019/2020.
  Der udarbejdes en formandsberetning om hvad det foregangne udvalg har lavet, der gøres til et separat notat med overskriften ’beretning’.
  Kommissoriet tilrettes med ændringerne til Byrådets møde.
  Ad 2. "at": til Byrådsmødet indstilles navne.
  Fraværende: Tina Boel.

 • Pkt. 166 Jyllinge Nordmark - fornyet vedtagelse af lokalplan 668

  Planklagenaevnets_afgoerelse_af_6._april_2018_i_sag_om_Roskilde_Kommunes_en-delige_vedtagelse_af_lokalplan_668_for_Jyllinge_Nordmark.pdf Lokalplan_668_for_Jyllinge_Nordmark_april_2018.pdf Hoeringsnotat_forslag_til_lokalplan_668_og_kommuneplantillaeg_7_for_Jyllinge_Nordmark.pdf Referat_af_borgermoede_den_23._oktober_2017.pdf

  Pkt. 166

  Jyllinge Nordmark - fornyet vedtagelse af lokalplan 668 for Jyllinge Nordmark

  Sagsnr. 242772 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Planklagenævnet har hjemvist lokalplan 668 for Jyllinge Nordmark til fornyet behandling i byrådet. Det var en retlig fejl, at byrådet vedtog lokalplanen endeligt i november 2017 inden der var gået fire uger fra afslutning af den offentlige høring.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 668 for Jyllinge Nordmark på ny vedtages endeligt.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog på møde den 29. november 2017, punkt 282, lokalplan 668 for Jyllinge Nordmark. På samme møde var også punkter om kommuneplantillæg 7, godkendelse af VVM-tilladelse, dispensation fra åbeskyttelseslinjen langs Værebro Å samt vedtagelse af ny bidragsdeling for kystsikring i Jyllinge Nordmark.
  Planklagenævnet modtog fire klager over lokalplanen. Nævnet har den 6. april 2018 hjemvist lokalplanen til fornyet behandling i byrådet. Nævnet henviser til, at der var indsigelser under den offentlige høring, og at der kun var 17 dage mellem afslutning af høringen og byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen. Nævnet konstaterer, at det er for kort tid. Af planlovens § 27 fremgår blandt andet, at "hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod et lokalplanforslag, kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen". Formålet er at tilgodese en seriøs behandling af indsigelser i sager om lokalplaner.
  Forvaltningen erkender, at det er en retlig fejl, som opstod, fordi kommunen fremskyndede den politiske behandling af de afgørelser, der er nødvendige for snarest at kunne sikre Jyllinge Nordmark mod flere oversvømmelser. De almindelige arbejdsgange gennem forvaltning og politiske behandlinger betyder, at der altid går mindst fire uger fra en høring slutter til endelig vedtagelse af en lokalplan. Forvaltningen har derfor i denne sag ikke været tilstrækkeligt opmærksom på den særlige regel i planloven.
  Planklagenævnet har ikke påvist andre retlige fejl i sagen, og ingen af de indkomne klager har fået medhold. Alene en ny vedtagelse i byrådet vil derfor overholde lovens krav og intentioner. Vedlagt er tilrettet lokalplan, hvor eneste ændring er datoer for endelig vedtagelse. Endvidere vedlægges høringsnotat samt referat fra borgermøde fra lokalplanforslagets offentlige høring, og der henvises til sagsfremstillingen for byrådet den 29. november 2017, punkt 282 - link.
  Efter offentliggørelse af fornyet vedtagelse af lokalplanen indtræder en ny fire ugers klagefrist. Som udgangspunkt har klager ikke opsættende virkning. Eventuelle klager vil derfor ikke indvirke på den planlagte anlægsstart af kystsikringen.
  Sag om ny VVM-tilladelse til kystsikring af Jyllinge Nordmark behandles i efterfølgende selvstændigt punkt på dagsordenen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 17-04-2018, pkt. 76

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn (A)

  Økonomiudvalget, 18-04-2018, pkt. 166

  Anbefales.
  Fraværende: Tina Boel.

 • Pkt. 167 Fornyet VVM-tilladelse Jyllinge Nordmark

  Udkast_ny_VVM-tilladelse.pdf

  Pkt. 167

  Fornyet VVM-tilladelse Jyllinge Nordmark

  Sagsnr. 270571 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Da Planklagenævnet har hjemvist lokalplan 668 for Jyllinge Nordmark til fornyet behandling i byrådet, skal også VVM-tilladelsen for anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg meddeles på ny.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedlagte udkast til VVM-tilladelse godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Efter byrådets godkendelse den 29. november 2017, punkt 283, meddelte forvaltningen den 30. november 2017 VVM-tilladelse til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg. I lighed med plangrundlaget blev afgørelsen om VVM påklaget. Et gyldigt plangrundlag er en forudsætning for en VVM-tilladelse. Som det fremgår af forrige punkt på dagsordenen, har Planklagenævnet hjemvist lokalplanen 668 for Jyllinge Nordmark til ny vedtagelse i byrådet. Det er dermed givet, at Miljø- og Fødevareklage­nævnet også vil hjemvise VVM-tilladelsen til fornyet meddelelse. Forvaltningen forventer en afgørelse herom fra Miljø- og Fødevareklagenævnet inden udgangen af april 2018.
  Forvaltningen har udarbejdet udkast til ny VVM-tilladelse, jf. vedlagte bilag. Tilladelsen er opdateret, men er indholdsmæssigt identisk med VVM-tilladelse fra november 2017. Denne blev tilpasset efter tidligere realitetsbehandling i klagenævnet. Så forvaltningen forventer, at kommunen kan meddele den nye VVM-tilladelse, så snart byrådet på ny har vedtaget lokalplan 668 endeligt, og så snart Miljø- og Fødevareklagenævnet har afgjort sagen om VVM-tilladelsen.
  Udkast til VVM-tilladelse var i partshøring hos alle medlemmer af digelaget i perioden fra den 13. oktober til den 6. november 2017. Forvaltningen modtog den gang otte høringssvar, hvoraf nogle gav anledning til ændringer og præciseringer, se nærmere herom i byrådets behandling af sagen den 29. november 2017 punkt 283.
  VVM-tilladelsen af 30. november 2017 blev påklaget af en advokat på vegne af to beboere. Indholdet i klagen var, at der ikke er vurderet alternative løsningsmodeller, og at der ved dimensionering af anlægget ikke er taget højde for en regional kystbeskyttelsesløsning, der begrænser behovet for kystsikring i Jyllinge Nordmark. Klagenævnet har allerede ved den tidligere behandling af sagen fastslået, at VVM-redegørelsens vurdering af alternativer er tilstrækkelig beskrevet. Forvaltningen vurderer, at der ved dimensioneringen af projektet i Jyllinge Nordmark ikke kan kalkuleres med, at der måske på sigt kommer en regional løsning. Forvaltningen finder derfor ikke, at klagerne kan føre til ændringer i den nye VVM-tilladelse.
  Efter offentliggørelse af afgørelse om ny VVM-tilladelse indtræder en ny fire ugers klagefrist. Som udgangspunkt har klager ikke opsættende virkning. Eventuelle klager vil derfor ikke indvirke på den planlagte anlægsstart af kystsikringen i Jyllinge Nordmark.

  Økonomi

  Sagen har ikke budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 17-04-2018, pkt. 77

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn (A)

  Økonomiudvalget, 18-04-2018, pkt. 167

  Anbefales.
  Fraværende: Tina Boel.

 • Pkt. 168 Anlægsbevilling til nedrivning af ejendom

  Luftfoto_-_Poppelgaardsvej.pdf

  Pkt. 168

  Anlægsbevilling til nedrivning af bygninger

  Sagsnr. 269873 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Bygningerne på Poppelgårdsvej 22 bør nedrives, og der søges her anlægsbevilling til udgiften.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 370.000 kr. vedr. udgifter til nedrivning og forudgående screening af bygningerne på Poppelgårdsvej 22, finansieret af køb- og salgspuljen 2018.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Kommunen købte ejendommen Poppelgårdsvej 22 til overtagelse den 15. april 2015 for 4,5 mio. kr. Opkøbet skete for at fremtidssikre arealerne omkring Dyrskuepladsen med hensyn til afholdelse af Roskilde Dyrskue, Roskilde Festival og udvikling af området til rekreativt hverdagslandskab.
  På ejendommen er der - udover et jordtilliggende - et stuehus og en række bygninger til erhvervsmæssig produktion, herunder en lade.
  Bygningerne har været udlejet til Roskilde Kulturservice A/S, der drives af Roskilde Festival. Lejer har gennem mange år fremlejet bygningerne til Gimle, der benyttede dem som bolig til unge mennesker fra hele verden, der for korte perioder kommer til landet for at arbejde på Gimle.
  Laden, der er i pæn stand, benyttes af Festivalen til diverse oplag.
  Bygningerne derimod fremstår meget nedslidte med hjemmegjorte konstruktioner og ringe isolering. Sidste år blev der konstateret angreb af overfladerotter overalt i bygningerne. Der færdes rotter i de lukkede konstruktioner under gulve, i skunkvægge, i de lette træskeletvægge, under køkkenelementerne og på køkkenbordet.
  Hverken fælder eller andre initiativer har hjulpet.
  Ejendommens lukkede kloaksystem har været TV-inspiceret, og det er vurderingen, at der ikke er tale om kloakrotter.
  Såfremt bygningerne ønskes bevaret, er en gennemgribende renovering og en intensiv rottebekæmpelse nødvendig, og det er opfattelsen, at bygningerne er i så ringe stand, at det ikke kan betale sig.
  Kommunen har sørget for, at de unge mennesker er genhuset på Højagergård i Veddelev, og lejemålet med Roskilde Kulturservice er ophørt. I stedet har kommunen indgået på et tidsbegrænset lejemål direkte med Gimle. Roskilde Festival fortsætter som lejer af laden.
  Ejendommen er i Milens landskabs- og planstrategi udpeget som potentielt samlingssted for besøgende. Der er ikke ønske om at opretholde boligen på ejendommen, da den er udsat for støjmæssige og logistikmæssige gener fra arrangementer på dyrskuepladsen. På grund af bygningernes ringe stand, er det vurderingen, at de ikke kan komme i spil til andre formål.
  Ejendommen er beliggende indenfor udlagt transportkorridor i Fingerplan 2017. Det betyder, at der efter nedrivning kun kan opføres anlæg, som kan realiseres ved landzonetilladelse. Dette kan fx være mindre overdækninger o.lign., som understøtter områdets anvendelse som kultur- og fritidslandskab.
  PTU er samtidig hermed søgt om nedlæggelse af boligen på ejendommen.
  Det anbefales, at bygningerne - eksklusiv laden - nedrives. Anbefalingen begrundes i bygningernes ringe stand, de planmæssige forhold og ikke mindst den sundhedsfare, som rotterne udgør, både i bygningerne, men også på udenomsarealerne, når festivalen går i gang til sommer. Det er vurderingen, at rotterne bedst udryddes, når bygningerne er væk.
  Der foreligger et tilbud på 370.000 kr. for nedrivningsopgaven incl. screening på 50.000 kr. af malede overflader, fliseklæb, ældre tagpap, termoruder og elastiske fuger mv., som kommunens Miljøafdeling kræver udført i denne sag.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.
  Sagen nedskriver købs- og salgspuljen med 370.000 kr. i 2018.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2018:

  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -370
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -370
  Finansiering:
  Nedskrivning af puljen til køb og salg. 370

  Økonomiudvalget, 18-04-2018, pkt. 168

  Anbefales.
  Fraværende: Tina Boel.

 • Pkt. 169 Ansøgning om kommunalisering af Vindinge Børnehus

  Ansoegning_om_kommunalisering.pdf Referat_fra_bestyrelsesmoede_den_20._marts_2018.pdf

  Pkt. 169

  Ansøgning om kommunalisering af Vindinge Børnehus

  Sagsnr. 303307 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den selvejende institution Vindinge Børnehus har ansøgt om at blive kommunal institution. Institutionen overdrager ejendomme og alle aktiver til Roskilde Kommune ved kommunaliseringen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  ansøgningen fra Vindinge Børnehus imødekommes, så Vindinge Børnehus overgår til kommunal institution pr. 1. august 2018, og
  afdelingen indgår i område Roskilde Syd.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for Vindinge Børnehus har sendt en ansøgning om at ophæve sin status som selvejende institution og overgå til kommunal institution. Ansøgningen fremgår af bilag.
  Vindinge Børnehus, Stærkendevej 15, matrikel nr. 26AO, Vindinge, 4000 Roskilde, er en selvejende institution normeret til 39 vuggestuebørn og 125 børnehavebørn. Børnehuset er beliggende i to ejendomme, hvor den ene tilhører børnehuset og den anden tilhører Roskilde Kommune. Grunden som begge ejendomme er beliggende på ejes af børnehuset. Kommunen har i dag driftsoverenskomst med børnehuset og visiterer pladser til institutionen.
  Ved en kommunalisering overdrager Vindinge Børnehus ejendommen og alle aktiver til Roskilde Kommune.
  En kommunalisering af Vindinge Børnehus medfører, at driftsoverenskomsten med Roskilde Kommune skal opsiges. Bestyrelsen skal ansøge Civilstyrelsen om samtykke til opløsning og overdragelse af den selvejende institutions formue, herunder ejendommen, matrikel nr. 26AO, Vindinge, 4000 Roskilde, til Roskilde Kommune.
  Ejendommen har ifølge den seneste offentlige vurdering fra 2017 en samlet ejendomsværdi på 4.600.000 kr. Roskilde Kommune har, ved det seneste bygningssyn i september 2017, vurderet ejendommenes samlede tilstand til 2, hvor der er og forestår en del almindelige vedligeholdelsesopgaver.
  Ved en kommunalisering af børnehuset overgår arbejdsgiverkompetencen og ansvaret overfor de ansatte samt det økonomiske ansvar for driften til Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  De årlige driftsudgifter til institutionen vil være uændrede.
  Der vil være engangsudgifter forbundet med overdragelse af ejendommene til eksempelvis tinglysning af skøde.
  Ved seneste budgetopfølgning i februar 2018 forventedes børnehusets regnskab for 2018 at være i balance. Der tages dog forbehold for, at der kan komme et merforbrug, der så i givet fald kan finansieres indenfor rammen til dagtilbud.
  Vindinge Børnehus har fra Roskilde Kommune i 2014 modtaget lån på 4.155.640,78 kr. som i henhold til driftsoverenskomsten er sikret ved gældsbrev. Restgælden på dette lån er pr. 1. januar 2018 3.740.077 kr. Da kommunen ved kommunaliseringen af børnehuset får overdraget ejendommen vederlagsfrit vil gældsbrevet i den forbindelse betragtes som indfriet.
  Roskilde Kommune tilføres ejendom med en samlet værdi vurderet til 4.600.000 kr. i 2017. Det bemærkes, at ejendommens markedsværdi ikke kendes. Der er ikke gæld i ejendommen.

  Skole- og Børneudvalget, 10-04-2018, pkt. 49

  Anbefales.
  Fraværende: Gitte Simoni (O).

  Økonomiudvalget, 18-04-2018, pkt. 169

  Godkendt.
  Fraværende: Tina Boel

 • Pkt. 170 Regulering af forældrebetaling ved eventuel konflikt

  Pkt. 170

  Regulering af forældrebetaling ved eventuel konflikt

  Sagsnr. 303018 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med overenskomstforhandlingerne er der varslet strejke og lockout. Der er i Roskilde Kommune varslet strejke på FOAs område for alle dagplejere, for medarbejdere på FOAs område i 4 kommunale børnehuse og 1 selvejende institution. KL har varslet lock-out, som for Roskilde Kommune omfatter alle dagtilbud, klubber, skoler og SFO’er med undtagelse af specialområderne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forældrebetaling tilbagebetales, såfremt et barn ikke kan komme i dagtilbud, sfo eller klub i 5 hverdage eller derover som følge af, at den varslede konflikt gennemføres.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Konsekvensen ved den varslede strejke i de 4 kommunale børnehuse: Gundsømagle, Bella Luna, Peblingevej, og Hyrdehøj er, at der vil være færre medarbejdere på arbejde, hvorfor der også skal være færre børn til stede i det enkelte børnehus. Forældrene i de fire børnehuse er orienteret om situationen og er blevet bedt om at angive deres mulighed for selv at passe barnet i de dage den eventuelle strejke vil forekomme.
  Såfremt lockouten bryder ud må det forventes, at størsteparten af alle dagtilbud, klubber og skoler/SFOer bliver lukket.
  Forvaltningen indstiller, at byrådet tager stilling til regulering af forældrebetalingen ved en længerevarende konflikt, hvor mange forældre ikke kan benytte dagtilbud, sfo og klub til deres børn.
  Af en redegørelse fra det nuværende Børne- og Socialministerium fremgår det, at ”udgangspunktet er, at forældre kun skal betale for en ydelse, som kommunen leverer. Hvis dagtilbuddet er lukket på grund af konflikt, har forældrene krav på en tilsvarende reduktion i deres egenbetaling. Der gælder dog også i disse situationer de sædvanlige regler om administrativ konveniens og proportionalitet. Kommunerne må derfor konkret vurdere, om omkostningerne ved at betale egenbetalingen tilbage til forældrene står mål med det beløb, som forældrene kan få tilbage. Beløbets størrelse vil bero på, hvor længe institutionen har været lukket på grund af konflikt, og det skal sammenholdes med de ressourcer, der vil medgå til at gennemføre tilbagebetalingen”.
  Forvaltningen indstiller, at der vil ske tilbagebetaling såfremt et barn i minimum 5 hverdage ikke kan benytte dagtilbud, sfo eller klub på grund af klub. Der vil også ske tilbagebetaling for madordning, såfremt der ikke er adgang til det minimum 5 hverdage. Det svarer til, at der i forvejen sker regulering af forældrebetaling i dagplejen, når en dagplejer er fraværende i minimum 5 hverdage og der ikke benyttes andet dagtilbud.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Såfremt konflikten bliver en realitet vil der være mindreudgifter for kommunen ved fx lukning af dagtilbud, SFO og klubber, som kan finansiere de udgifter, der vil være forbundet med eventuel regulering af forældrebetaling.

  Skole- og Børneudvalget, 10-04-2018, pkt. 51

  Anbefales.
  Fraværende: Gitte Simoni (O).

  Økonomiudvalget, 18-04-2018, pkt. 170

  Anbefales.
  Fraværende: Tina Boel.

 • Pkt. 171 Oprettelse af Forberedende Grunduddannelse (FGU)

  Udkast_til_aftale_om_samarbejde_vedroerende_Forberedende_Grund_Uddannelse_FGU_mellem_Greve_Hoeje-Taastrup_Lejre_Roskilde_og_Solroed_kommuner.pdf

  Pkt. 171

  Oprettelse af Forberedende Grunduddannelse (FGU)

  Sagsnr. 303027 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I 2019 oprettes en ny statslig selvejende uddannelse; FGU. Roskilde Kommune skal sammen med landets øvrige kommuner via KKR indstille til undervisningsministeren, hvor den nye uddannelse skal placeres. Der redegøres for den proces, som Roskilde Kommune er en del af med henblik på dannelse af den nye uddannelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  borgmesteren bemyndiges til at færdigforhandle og underskrive samarbejdsaftalen mellem Greve, Høje-Taastrup, Lejre, Roskilde og Solrød kommuner om at danne en Forberedende Grunduddannelsesinstitution, og
  der udpeges en udvalgsformand til institutionens kommende bestyrelse.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Sagen forelægges enslydende i Skole- og Børneudvalget samt i Beskæftigelses- og Socialudvalget.
  Med reformen ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job” skal der fra august 2019 oprettes en ny statslig uddannelse; Forberedende Grunduddannelse (FGU). Det er en ny uddannelse, som erstatter følgende nuværende uddannelser: Produktionsskole, Kombineret Ungdomsuddannelse, Erhvervsgrunduddannelse, Almen Voksenuddannelse, Ordblindeundervisning for voksne samt Forberedende Voksenundervisning.
  FGU er for unge under 25 år uden en ungdomsuddannelse, der har behov for afklaring om fremtidig uddannelse og beskæftigelse, og uddannelsen er opdelt i tre spor: Almen grunduddannelse, Produktionsuddannelse og Erhvervsgrunduddannelse.
  For hver FGU-institution nedsættes en bestyrelse sammensat af et medlem fra hver kommunalbestyrelse i institutionens dækningsområde, en arbejdsgiverrepræsentant, en repræsentant fra fagbevægelsen, en repræsentant fra erhvervsskolesektoren samt to medarbejderrepræsentanter, hvoraf én har stemmeret.
  Kommunekontaktrådene (KKR) er af Undervisningsministeriet blevet anmodet om, frem mod den 1. juni 2018, at koordinere processen og indstillingen til ministeren for at etablere kommunale samarbejder om FGU-institutioner og –skoler. Det er på baggrund af denne tidsfrist, at sagen forelægges nu.
  Roskilde Kommune har på administrations- og borgmesterniveau været i dialog med Greve, Høje-Taastrup, Lejre og Solrød kommuner om et muligt samarbejde om FGU. Det er oplagt med et sådant samarbejde af flere grunde: De fem kommuner udgør for det første et geografisk område, der hører naturligt sammen, og hvor der i forvejen er stor interaktion på en række andre områder også. Endvidere og i fortsættelse heraf færdes de unge uddannelsessøgende allerede i dag på tværs af kommunegrænserne, hvilket også skal ses i lyset af veludviklede infrastrukturelle forbindelser med tog og bus m.v. Hertil kommer, at der allerede eksisterer en række store og veletablerede uddannelsesmuligheder og –visioner, som danner et yderst konstruktivt grundlag for oprettelse af FGU.
  I henhold til vedlagte udkast til samarbejdsaftale oprettes der skoler i Lejre, Roskilde, Høje-Taastrup og Greve, mens Solrød Kommune får en afdeling/matrikel fra Høje-Taastrup/Greve Kommunes produktionsskole. Institutionen placeres i Høje-Taastrup Kommune, mens Roskilde Kommune starter med at have formandsposten i den kommende FGU-bestyrelse.
  Udkastet til samarbejdsaftale skal behandles i de fem kommuner og derfra færdigforhandles og underskrives.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 10-04-2018, pkt. 53

  Ad 1.: Anbefales
  Ad 2.: Udvalget anbefaler, at det bliver formanden for Skole- og Børneudvalget
  Fraværende: Gitte Simoni (O).

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 12-04-2018, pkt. 63

  Ad 1.: Anbefales
  Ad 2.: Udvalget anbefaler, at det bliver formanden for Skole- og Børneudvalget.
  Fraværende: Jens Børsting (A).

  Økonomiudvalget, 18-04-2018, pkt. 171

  Anbefales.
  Fraværende: Tina Boel.

 • Pkt. 172 Drøftelse af erfaringer fra afvikling af fremmødevalg til Ældrerådet

  Notat_om_erfaringer_fra_afvikling_af_fremmoedevalg_til_Aeldreraadet.pdf

  Pkt. 172

  Drøftelse af erfaringer fra afvikling af fremmødevalg til Ældrerådet

  Sagsnr. 287067 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget præsenteres for de opsamlede erfaringer fra fremmødevalg til Ældrerådet med henblik på en generel drøftelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter erfaringerne fra fremmødevalget til Ældrerådet.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 30-32, at hver kommune skal nedsætte mindst ét ældreråd, og der skal foretages valg hertil mindst hver 4. år. Samtlige borgere over 60 år med folkeregisteradresse i Roskilde Kommune er stemmeberettigede.
  I Roskilde Kommune har valg til Ældrerådet hidtil været afholdt som brevstemmevalg. Ved seneste valg i 2013 resulterede valget i en stemmeprocent på 46 %, hvilket var et fald fra valget i 2009, som endte på 50 %. Med henblik på at få en større synlighed for Ældrerådets arbejde samt en højere stemmeprocent, besluttede valgbestyrelsen, at valget derfor skulle gennemføres som et fremmødevalg.
  Forberedelse til valget blev afviklet løbende henover 2017. Ældrerådet påtog sig ansvaret med at rekruttere valgtilforordnende, som forvaltningen efterfølgende fik organiseret ud på de 19 valgdistrikter. I alt 14.259 borgere stemte ved valget, hvilket gav en samlet stemmeprocent på 66 %. Dermed resulterede valget i en stor fremgang i antal borgere, som stemte til valg til Ældrerådet.
  De grundlæggende erfaringer fra valget er:
  - En højere grad af synlighed og formidling af Ældrerådets arbejde. Dette underbygges af, at mange vælgere, trods løbende information i hele 2017 om valget i flere medier, valgte at stemme blankt til Ældrerådet. I forhold til samtlige antal stemmeberettigede stemte 3,3 % af vælgerne blankt til valg til Ældrerådet. Det tilsvarende tal for kommunalvalget var 0,8 pct.
  - Det skal være mere klart på de postomdelte valgkort, at der også afholdes valg til Ældreråd.
  - Det kan fremme et lokalt kendskab til kandidaterne, hvis det fremgår på stemmesedlen, hvilket lokalområde kandidaterne kommer fra.
  - Det kan overvejes, hvorvidt valgbog fortsat skal betjenes manuelt eller udskiftes til digital løsning, som det er tilfældet ved de ordinære valg. Sidstnævnte vil dog være en dyrere løsning.
  I notat til sagen gennemgås mere deltaljeret erfaringerne fra valghandlingen. Notat er godkendt af valgbestyrelsen til valg til Ældrerådet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 10-04-2018, pkt. 42

  Sagen oversendes til Økonomiudvalget.
  Udvalget anbefaler, at valg til Ældrerådet fremadrettet afholdes som fremmødevalg.
  Udvalget anbefaler, at der i højere grad kommunikeres omkring ældrerådsvalget.
  Udvalget anbefaler, at de tre valg (kommunalvalg, regionsvalg og ældrerådsvalg) i højere grad integreres ved afholdelse af valgene, og ældrerådsvalget i sin praktiske afvikling kommer på niveau med de to øvrige valg.
  Fraværende: Susanne Lysholm Jensen (Ø).

  Økonomiudvalget, 18-04-2018, pkt. 172

  Drøftet, der forelægges en sag for Økonomiudvalget om muligheden for fremmødevalg for valg til Ældrerådet.
  Fraværende: Tina Boel.

 • Pkt. 173 Modernisering ved plejecenter Toftehøjen

  Oversigt_over_plejeboliger_og_aeldreboliger_ved_Toftehoejen_i_Viby.pdf

  Pkt. 173

  Modernisering ved plejecenter Toftehøjen

  Sagsnr. 195574 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget præsenteres for status for modernisering af plejecenter Toftehøjen med tilhørende ældreboliger. Hensigten er at modernisere boligerne og skabe en bedre balance i antallet af ældreboliger og plejeboliger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der nedsættes en ny arbejdsgruppe med forvaltningen, Boligselskabet Roskilde SYD og administratoren af Toftehøjen DOMEA, hvor hensigten er at indsende en revideret ansøgning til Landsbyggefonden for modernisering af Toftehøjen.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen i Boligselskabet Roskilde SYD (tidligere Ramsø Ældreboligselskab) henvendte sig i juni 2013 til Roskilde Kommune med en plan om at modernisere plejecenter Toftehøjen samt opføre 18 nye ældreboliger på grunden overfor plejecenter Toftehøjen. I forhold til tilbygningen af ældreboliger, blev der i budget 2014 afsat midler til grundkapitalindskuddet. De nye ældreboliger blev taget i brug i oktober 2017.
  Ved plejecenter Toftehøjen er der i dag 24 plejeboliger og 46 ældreboliger under samme tag. Med de i alt 30 tilstødende ældreboliger overfor Toftehøjen giver det i alt 76 ældreboliger.
  Hensigten med moderniseringen var at gøre boligerne mere tidssvarende. Landsbyggefonden gav i foråret 2016 et tilsagn om støtte til ændring af de nuværende et-rums plejeboliger til to-rums boliger. Da dette vil reducere det samlede antal af plejeboliger til 12 boliger, foreslår forvaltningen, at der, i samarbejde med Boligselskabet Roskilde SYD og DOMEA, udarbejdes en revideret ansøgning til Landsbyggefonden, hvor der indstilles en fortsat modernisering af boligerne samt, at 15 af de nuværende ældreboliger i bygningen, efter en modernisering, vil have funktion som plejebolig. Hermed vil der fremadrettet være 27 plejeboliger og 31 ældreboliger under samme tag. Dette vil give en bedre balance, da efterspørgslen efter plejeboliger generelt er større end efter ældreboliger.
  Landsbyggefonden har meldt tilbage, at en revideret ansøgning muligvis kan støttes via kapitaltilførsel. Dette indebærer finansiering via Landsbyggefonden til at kompensere nuværende og kommende lejere for en huslejestigning på baggrund af moderniseringen.
  En samlet modernisering forventes at koste mellem 50-100 mio. kr. Beløbet skal nu præciseres. Roskilde Kommune skal medfinansiere et beløb i størrelsesorden 250.000-350.000 kr. for moderniseringen under den såkaldte femtedelsordning samt stille garanti for det samlede lån til moderniseringen. Projektet omfatter for nuværende ikke eventuelle ændringer eller moderniseringer af servicearealer, hvilket i givet fald vil være en kommunal udgift. Samtlige boliger på Toftehøjen er endvidere opført med tilknyttet serviceareal. Efter en eventuel revideret ansøgning forventes en længere sagsbehandlingstid i Landsbyggefonden. Der forventes ikke en afklaring før tidligst i 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 10-04-2018, pkt. 41

  Anbefales.
  Fraværende: Susanne Lysholm Jensen (Ø).

  Økonomiudvalget, 18-04-2018, pkt. 173

  Anbefales.
  Fraværende: Tina Boel.

 • Pkt. 174 Godkendelse af skema B. Nyt plejecenter ved Hyrdehøj

  Noegletal_til_skema_B._Nyt_plejecenter_ved_Hyrdehoej.pdf

  Pkt. 174

  Godkendelse af skema B. Nyt plejecenter ved Hyrdehøj

  Sagsnr. 265123 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med opførelse af plejecenter ved Hyrdehøj med i alt 104 boliger, fremlægges hermed skema B.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. skema B godkendes:

  a) med en samlet anskaffelsessum på i alt 207.959 mio.kr til opførelse af 104 plejeboliger
  b) med et kommunalt grundkapitalindskud på 20.796 mio. kr.
  c) med en anskaffelsessum på i alt 79 mio. kr. eksklusiv moms til opførelse af servicearealer.

  1. der gives en anlægsbevilling ved frigivelse af rådighedsbeløb i 2018 på 121,5 mio. kr. til boligdelen
  2. der gives en anlægsbevilling ved frigivelse af rådighedsbeløb i 2018 på 37,0 mio. kr. til serviceareal
  3. der gives tillægsbevilling i 2018 på 12,0 mio. kr. til mindreindtægt fra træk på byggekreditten finansieret af kassebeholdningen.
  4. budgetbeløbene vedrørende overslagsårene, indarbejdes i budget 2019-2022
  5. der godkendes en samlet årlig boligudgift på 1.200 kr. pr. m2 ex forbrug

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Med budgettet for 2015 er det besluttet, at der i Roskilde Kom­mune skal bygges et nyt plejecenter. Plejecenteret opføres med 64 plejeboliger samt 30 boliger til rehabilitering med en samlet kapacitet til 60 borgere. Derudover etableres 10 plejeboliger til ældre udviklingshæmmede borgere. I alt etableres 104 boliger.

  I januar 2018, blev udbudsprocessen i forhold til at finde entreprenør af byggeriet afsluttet. Vinderen var Anker Hansen og Co. Den 9. februar 2018 var der første spadestik. Herefter er byggeprocessen for alvor påbegyndt.

  Byrådet godkendte skema A den 25. januar 2017. Da entreprenøren nu er fundet fremsendes hermed skema B. Den samlede anskaffelsessum er ved skema B på i alt 207.959 mio. kr. Ved skema A var den samlede anskaffelsessum på i alt 209.678 mio. kr. Grundkapitalen er ved skema B på i alt 20.796 mio. kr. Ved skema A var grundkapital på i alt 20.968 mio. kr. Lejens størrelse udgør ved skema B i alt 1.200 kr. pr. m2 ex. forbrugsudgifter. Ved skema A var lejens størrelse fastsat til 1207 kr. pr. m2. Anskaffelsessummen på i alt 79 mio. kr. eksklusiv moms til opførelse af servicearealer er uændret siden skema A. Dette beløb udgør i alt 97,3 mio. kr. inkl. moms.

  Forskydningen i økonomien skyldes, at forhandlingerne med entreprenøren og kontrakten blev indgået uden væsentlige komplikationer. Byggeriet har fortsat samme tidsplan som forelagt for Sundheds- og Omsorgsudvalget den 7. september 2017, dvs. en ibrugtagning af det nye plejecenter enten ultimo 2019 eller primo 2020. Af bilag fremgår de økonomiske nøgletal til sagen, der danner baggrund for indstillingspunkterne.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen i 2018 på 28,565 mio. kr. i 2019 på 0,441 mio. kr. og en forbedring af kassebeholdningen i 2020 på 17,006 mio. kr.
  Netto en forværring af kassebeholdningen på 12,0 mio. kr. som skyldes, at træk på byggekreditten for 2017 har været dobbelt indregnet i budget 2017-2020.

  Der er tidligere frigivet på boligdelen 13,9 mio. kr. og på servicearealet 8,1 mio. kr., og derved udgør det samlede frigivne rådighedsbeløb 22 mio. kr. Beløbene vedr. 2019 – 2022 skal indarbejdes i budgetforslaget for 2019 – 2022. Økonomiske konsekvenser i anlægssagen i årene 2018-2022 fremgår af økonomiskema (bilag til sagen).

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 10-04-2018, pkt. 46

  Anbefales.

  Udvalget noterer sig, at der ved pkt. 4 er tale om en teknisk indstilling. Der er tale om et ekstra træk på kassebeholdningen på 12 mio. kr. Dette er ikke et udtryk for, at projektomkostningerne er steget, men udelukkende et udtryk for, hvordan finansieringen er sammensat. De samlede omkostningerne for Roskilde Kommune er de samme, som det hele tiden har været forudsat, og det ekstra træk giver således ikke anledning til ændringer i budget 2019-21.

  Fraværende: Susanne Lysholm Jensen (Ø).

  Økonomiudvalget, 18-04-2018, pkt. 174

  Anbefales.
  Fraværende: Tina Boel.

 • Pkt. 175 Høring om ansøgning tilladelse til indvinding af råstoffer Stærkendevej 71

  Hoeringssvar_til_regionen.pdf Indledende_kommunehoering.pdf Screeningsskema_Staerkendevej.pdf

  Pkt. 175

  Høring ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer Stærkendevej 71

  Sagsnr. 302202 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet udkast til høringssvar til Region Sjælland om VVM-screening og ansøgning om råstofindvinding på Nymølles areal nord for Stærkendevej. Arealet er udlagt som graveområde i gældende råstofplanen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkast til høringssvar til regionen om råstofansøgning godkendes og fremsendes til Region Sjælland med forbehold for Byrådets godkendelse.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Nymølle Stenindustrier A/S har fremsendt VVM-screening og ansøgning om tilladelse til råstofindvinding på matrikel nr. 15b, 15c og 15i Vindinge By, som grænser op til Høje-Taastrup Kommune.
  Regionens høringsfrist er den 17. april 2018, hvorfor forvaltningen indstiller, at udkast til høringssvar fremsendes med forbehold for byrådets godkendelse. Udkast til høringssvar fremgår af bilag 1 og peger på følgende forhold med relevans for placering af adgangsvej.
  Arealerne ejes af Nymølle Stenindustrier og udgør ca. 16,3 ha. Det forventes, at indvindingen tager 8 år og vil foregå i perioden fra 2018-2026. Den årlige indvindingsmængde forventes at være 400.000 m3. Der graves til kote 26, som ligger ca. 26 m u.t. og 8 meter under grundvandsspejlet. Indvindingen vil generere en trafikbelastning på op til 100 lastbiler pr. dag.
  Ansøgningen indeholder skitsering af tre alternative adgangsvej til råstofgraveområdet. Situationsplan med skitsering af de tre alternativer fremgår af figur 2 i bilag 1.
  Arealet nord for det ansøgte graveområde, er et tidligere råstofindvindingsområde. Arealet blev efterbehandlet for 14 år siden, og området har efterfølgende udviklet sig til et værdifuldt natur- og landskabsområde, der er beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Forvaltningen vurderer, at det er essentielt,at dette område ikke påvirkes af den ansøgte grusgravning. På den baggrund vurderes den østlige del af forslag 1(matrikel nr.26al og 26am Vindinge By, Vindinge), som adgangsvej ikke at være en mulighed.
  Forvaltningen anbefaler at trafik til og fra graveområdet sker via den eksisterende infrastruktur (med tunnel) inden for grusgravene og Hedeland. Graveområdet grænser op til Stærkendevej. Af trafiksikkerhedsmæssige årsager anbefaler forvaltningen, at trafik på offentlig vej (Stærkendevej) begrænses. Vejmyndigheden vil ved sagsbehandlingen tilgodese, at overkørslerne placeres i respektafstand til eksisterende boliger på Stærkendevej, og med størst mulig afstand til Vindinge By, hvilket samtidig vil betyde mindst mulig kørsel på Stærkendevej.
  Arealet ligger i I/S Hedelands interesseområde. Reetableringen foretages med henblik på, at arealet på sigt kan indgå som en del af Hedeland.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, idet Region Sjælland er myndighed for råstofindvindingen.

  Klima- og Miljøudvalget, 10-04-2018, pkt. 50

  Klima- og Miljøudvalget anbefaler høringssvaret, herunder at der findes en løsning for transport af råstoffer, som tager højde for de naturmæssige værdier og samtidig be-grænser kørsel på de offentlige veje mest muligt.
  Udvalget anbefaler endvidere, at det tilføjes i høringssvaret, at det tilkendegives overfor regionen, at der ønskes afholdt et borgermøde om den kommende grusgravning.
  Herudover besluttede udvalget, at forvaltningen hurtigst muligt arrangerer et møde mel-lem det foreslåede kontaktråd: Vindinge Lokalråd, kommune, region, Nymølle og Hede-land med henblik på at sikre en god dialog og at borgerne føler sig inddraget og hørt og får den bedst mulige information om råstofindvindingen og sammenspillet mellem de vigtigste interessenter.
  Afslutningsvis ønsker udvalget, at parterne (lokalrådet, kontaktråd, kommune, region, Nymølle og Hedeland) arbejder for en samlet plan for indvinding af den sidste del af de udlagte områder øst for Vindinge, så området hurtigst muligt kan overgå til rekreative formål.
  Høringssvaret redigeres jf. udvalgets beslutninger til videresendelsen til Økonomiud-valget og byrådets beslutning.

  Supplerende sagsfremstilling

  Teknisk høringssvar til Region Sjælland er tilrettet på baggrund af KMU’s behandling. I afsnit med overordnede bemærkninger er der tilføjet en opfordring til afholdelse af et borgermøde, samt præciseringer omkring dialogforum. Endelig er der i afsnit om beskyttede naturtyper foretaget en rettelse ved en misvisende navngivning af en sø.

  Økonomiudvalget, 18-04-2018, pkt. 175

  Anbefales.
  Fraværende: Tina Boel.

 • Pkt. 176 Landsbyrådenes Dag 2018

  Pkt. 176

  Landsbyrådenes Dag 2018

  Sagsnr. 303314 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag om dato og ramme for Landsbyrådenes Dag 2018.
  Sagen startes parallelt i Plan- og Teknikudvalget og Klima- og Miljøudvalget, idet temaerne på mødet vil komme fra begge disse udvalgs ressortområder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Landsbyrådenes Dag 2018 afholdes den 23. august 2018 kl. 17:30-20:30
  2. Årets hovedtema for Landsbyrådenes Dag er den bynære natur og rekreative områder

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede i december 2015, punkt 361, at der afholdes Landsbyrådenes Dag hvert 2. år, første gang i 2016.
  Program-rammen er:
  a) Projekter på vej – drøftelser ved stande (fx alternative opvarmningskilder, trafikløsninger mv.)
  b) Et hovedtema. For 2018 foreslås temaet: Den bynære natur og rekreative områder (Grøn Blå Strategi)
  c) Annoncering af Landsby- og Bydelsprisen 2018 (stor pris 100.000 kr., lille pris 50.000 kr., principperne for prisen er fastsat af byrådet i september 2014, punkt 337)
  Det vil være relevant, at der også i 2018 er et oplæg om det foreløbige arbejde med planstrategien med fokus på udviklingen i kommunens mindre bysamfund.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Udgifterne til afholdelsen af dagen afholdes over anlægsmidlerne til Grøn Blå Strategi og Zebraby.

  Klima- og Miljøudvalget, 10-04-2018, pkt. 52

  Anbefales.

  Plan- og Teknikudvalget, 17-04-2018, pkt. 67

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn (A)

  Økonomiudvalget, 18-04-2018, pkt. 176

  Godkendt.
  Fraværende: Tina Boel.

 • Pkt. 177 Anlægsbevilling - Algade 31 som børnekulturhus

  Pkt. 177

  Anlægsbevilling - Algade 31 som børnekulturhus

  Sagsnr. 300300 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der ansøges om anlægsbevilling på 2 mio. kr. finansieret af udviklingspuljen til etablering af børnekulturhus i Algade 31.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. i budget 2018, finansieret af afsat beløb til formålet i udviklingspuljen til etablering af børnekulturhus.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af beslutninger på mødet den 5. april 2017, punkt 51, og 7. juni 2017, punkt 82, vedtog Kultur- og Idrætsudvalget på mødet den 16. august 2017, punkt 103, at videresende forslaget om anvendelse af Algade 31 som børnekulturhus til budgetdrøftelserne. I budgetforliget for 2018, punkt 2014a, blev der derefter afsat 2,0 mio. kr. fra udviklingspuljen i 2018 til starten på udviklingen af Algade 31 til et børnekulturhus. Beløbet skal dække mindre ombygninger og aktivitetsudvikling. Opgaven er forankret i Roskilde Bibliotekerne. Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt til afledt drift, som allerede er tilført Roskilde Bibliotekernes samlede budget i 2018 og årene frem. Derudover er der reserveret 2,5 mio. kr. af udviklingspuljen i 2019, jf. Tillægsaftale og præcisering til Budgetforlig 2018.
  Algade 31 stammer fra 1901 og har tidligere været klosterforvalterbolig for Roskilde Kloster. Stedet anvendes i dag af aftenskolerne. De forlader bygningen med udgangen af maj 2018. Planen er herefter, at huset klargøres nødtørftigt i perioden juni-august, så der kan iværksættes aktiviteter fra efteråret 2018. Hensigten er, at der i efteråret eksperimenteres med forskellige aktivitetsmuligheder, gennemført i samarbejde med forskellige aktører og placeret både i huset og på udearealerne.
  Baggrunden for beslutningen om anvendelsen af Algade 31 var et oplæg, der blev til efter analysearbejde og bred inddragelse af interessenter i foråret 2017. Oplægget udbygges nu med en børnekulturel kortlægning i løbet af foråret 2018. Der afholdes fælles aktørmøde i april 2018. I foråret foregår der samtidig en løbende planlægning af efterårets testaktiviteter til gennemførelse medio august-november 2018. Herefter evalueres til brug for det videre arbejde med børnekulturhuset.
  I sommerperioden anvendes udendørsarealerne til bl.a. Sjov Ferie-aktiviteter.
  Projektet påbegyndes primo 2018 og forventes afsluttet ultimo 2019.

  Økonomi

  Sagen nedskriver udviklingspuljens driftsbudget med 2 mio. kr.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2018

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter 0
  Investeringsoversigt, revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Finansiering:
  Udviklingspuljen, drift 2.000

  Kultur- og Idrætsudvalget, 11-04-2018, pkt. 54

  Anbefales.
  Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A).

  Økonomiudvalget, 18-04-2018, pkt. 177

  Anbefales.
  Fraværende: Tina Boel.

 • Pkt. 178 Anlægsbevilling - Byggemodning af Sortebrødre Plads Øst

  Pkt. 178

  Anlægsbevilling - Byggemodning af Sortebrødre Plads Øst

  Sagsnr. 302170 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om fremrykning og frigivelse af midler til anlæg af ankomstareal til det nye p-hus på Sortebrødre Plads.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2018 ved fremrykning af de i budgettet afsatte midler i 2019 til
  ”Sortebrødre Plads Øst/byggemodning”.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Til august står det nye p-hus på Sortebrødre Plads færdigt. Når huset står færdigt, vil adgang til p-huset for biler ske ad den eksisterende vej fra Dr. Margrethes Vej hen over p-pladsen, og der vil blive anlagt en ny asfalteret indkørsel til p-huset. Der er dog ikke i budget for 2018 afsat midler til anlæg af adgangsareal for gående.
  Når Sortebrødre Plads er fuldt udviklet, vil et lille torv (jfr. forslag til lokalplan 659 for Sortebrødre Plads) danne et nyt byrum mellem p-hus, de ny boliger og den nye detailhandel. Det er først hensigtsmæssigt at anlægge den nordligste del af dette torv, når pladsen er udbygget, hvorimod den sydligste del, som forbinder p-hus med Sortebrødre Stræde skal anlægges, for at sikre en smuk og niveaufri adgang til p-huset og muliggøre indkørsel til Bones’ p-kælder og beboerindkørsel til Algade 53.
  Ankomst til p-hus vil fra august 2018 til foråret 2019 ske hen over grus og køreplader. Derfor foreslås det, at anlæg af pladsen igangsættes umiddelbart efter, at p-huset står færdigt.
  Arbejdet forventes påbegyndt: August 2018
  Anlæg forventes afsluttet: Oktober/November 2018

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 1,5 mio. kr. i 2018, og en tilsvarende forbedring i 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2018-2020:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018 2019 2020
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter 0 -4.000 -5.800
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.500 -2.500 -5.800
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.500
  Finansiering:
  Forbedring af kassebeholdningen 1.500
  Forværring af kassebeholdningen 1.500

  Plan- og Teknikudvalget, 17-04-2018, pkt. 68

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn (A)

  Økonomiudvalget, 18-04-2018, pkt. 178

  Anbefales.
  Fraværende: Tina Boel.

 • Pkt. 179 Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå Strategi

  Pkt. 179

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå Strategi

  Sagsnr. 195341 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til Grøn Blå Strategi 2018 i overensstemmelse med Grøn Blå Strategi Handleplan 2018-2021.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,70 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til Grøn Blå Strategi,

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 6. december 2012, punkt 321, Grøn Blå Strategi. Realiseringen er i gang, og der vil i 2018 blive arbejdet efter Grøn Blå Strategi Handleplan 2018-2021, som indgik i budgetprocessen til budget 2018. Handleplanen indeholder et overblik over alle igangværende og planlagte projekter samt et overblik over forventet forbrug i 2018. På grund af de mange hensyn og usikkerheder forbundet med realiseringen af projekter i det åbne land, må det forventes, at fordelingen af forbruget kommer til at afvige fra den beskrevne fordeling i handleplanen.
  Der forventes udgifter til især projekterne: Sammenhængende ringsti omkring Roskilde, samt flere aktiviteter indenfor: Borgere som naturplejere og Lokale græsningsforeninger. Der forventes også udgifter til at gennemføre forprojekt for restaurering af Gundsømagle Sø.
  Midlerne forventes anvendt løbende gennem året.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Der vil evt. senere på året blive fremlagt en sag vedrørende indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling, hvis det lykkedes at finde medfinansiering til projekter.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.700
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.700
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Klima- og Miljøudvalget, 10-04-2018, pkt. 55

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 18-04-2018, pkt. 179

  Anbefales.
  Fraværende: Tina Boel.

 • Pkt. 180 Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Byrum og Miljø

  Pkt. 180

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Byrum og Miljø

  Sagsnr. 209082 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. til færdiganlæg af vejene Basgangen og Penselstrøget omkring Rockmagneten.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til byggemodning fra Musicon - Byrum og miljø.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I 2016 blev 1. etape af byggemodning af vejene Penselstrøget og Basgangen etableret. Basgangen blev anlagt som råvej, for at gøre klar til opførelse af Roskilde Festival Højskole, elev- og lærerboliger. Højskolen er nu under opførelse og åbnes til januar 2019.
  På Basgangen etableres belysning og inventar samt slidlag og vejmarkering. På Penselstrøget færdiggøres belysningen, og der etableres slidlag på handicapparkeringen. Projektet forventes opstartet delvist i april og siden i august for at være færdigt i oktober 2018.
  Projektet forventes startet: April 2018
  Projektet forventes afsluttet: Oktober 2018

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -5.400
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2.600
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget, 17-04-2018, pkt. 69

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn

  Økonomiudvalget, 18-04-2018, pkt. 180

  Anbefales.
  Fraværende: Tina Boel.

 • Pkt. 181 Frigivelse af rådighedsbeløb - Kulturstrøget, Bymidten 2018

  Pkt. 181

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Kulturstrøget, Bymidten 2018

  Sagsnr. 282630 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til Kulturstrøget på 1 mio. kr. Beløbet skal bruges til anlæg af 1. etape af haven ved det kommende Børnekulturhus Algade 31.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til Kulturstrøg i Roskilde Bymidte.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I 2015 blev der udarbejdet en helhedsplan for Kulturstrøget. Med udgangspunkt i denne plan arbejdes der fortløbende på at udvikle Kulturstrøget. I 2018 igangsættes de indledende arbejder med at udvikle et børnekulturhus i bygningerne Algade 31. I den forbindelse vil haven i sommerhalvåret blive benyttet til inddragelse af kommende kulturhusbrugere gennem en række forskellige eksperimenter. Derfor vil haven blive anlagt etapevist.
  I første etape åbnes haven mod Algade, så der skabes forbindelse mellem Algade og Kulturstrøget. I området vest for bygningen anlægges en stor bred trappe, en vandplads og lange bænke i forskellige højder udspændes på den store gavl mod Algade 27. Disse tiltag vil skabe en opholdsplads i kontakt med Algade og vil lede børn og voksne ned på plænen bag bygningen.
  Projektet forventes startet: Juni 2018
  Projektet forventet afsluttet: September 2018

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget, 17-04-2018, pkt. 70

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn (A).

  Økonomiudvalget, 18-04-2018, pkt. 181

  Anbefales.
  Fraværende: Tina Boel.

 • Pkt. 182 Frigivelse af rådighedsbeløb - Inventar og midlertidighed i bymidten

  Pkt. 182

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Inventar og midlertidighed i bymidten

  Sagsnr. 286804 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til ”Inventar og midlertidighed i bymidten”. Midlerne skal bruges til indkøb af nyt inventar og renovering af nedslidt inventar.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,6 mio. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til opsætning at nyt inventar og afprøvning af midlertidige projekter.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet en detailhandelsanalyse for Roskilde som anbefaler, at den historiske bykerne skal emme af kvalitet, historie og kultur, og at det bl.a. skal fremmes med byrumsinventar. Derfor skal en del af midler, anvendes til fornyelse af eksisterende og nedslidt inventar i bl.a. gågaden.
  Derudover skal midler anvendes til yderligere indkøb af flytbare stole til både Hestetorvet og Stændertorvet, samt til indkøb af bænke i forbindelse med anlæg af nyt haverum ved Algade 31.

  Projektet forventes startet: Juni 2018
  Projektet forventet afsluttet: December 2018

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -600
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -600
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget, 17-04-2018, pkt. 71

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn (A)

  Økonomiudvalget, 18-04-2018, pkt. 182

  Anbefales.
  Fraværende: Tina Boel.

 • Pkt. 183 Frigivelse af bevilling til udvendig genopretning af kommunale udlejningsboliger

  Pkt. 183

  Frigivelse af bevilling til udvendig genopretning af kommunale udlejningsboliger

  Sagsnr. 96789 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er i budget 2018 afsat 4 mio. kr. til udvendig genopretning af kommunale udlejningsboliger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 4 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til udvendig genopretning af kommunale udlejningsboliger.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  De kommunale udlejningsboliger er i en dårlig bygningsmæssig stand. Det bygningsmæssige efterslæb kan ikke alene afhjælpes gennem den opkrævede husleje, hvorfor der er afsat 4 mio. kr. til udvendig genopretning af kommunale udlejningsboliger.
  Der ønskes frigivelse til projekt vedr. tagudskiftning på ejendommen Henrik Nielsens Vej 43-49, hvor tegltaget vurderes til at være 100 % udtjent. I samme moment skal isoleringen på loftet udskiftes fra skumisolering med meget dårlig isoleringsevne, til en traditionel isolering med en langt højere isoleringsevne.
  Arbejdet forventes at blive udført løbene i 2018 og forventes afsluttet ultimo 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2018-2021:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018 2019 2020 2021
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -4.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -4.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Økonomiudvalget, 18-04-2018, pkt. 183

  Anbefales.
  Fraværende: Tina Boel.

 • Pkt. 184 Frigivelse af bevilling til indvendig genopretning af kommunale udlejningsboliger

  Pkt. 184

  Frigivelse af bevilling til indvendig genopretning af kommunale udlejningsboliger

  Sagsnr. 96789 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er i budget 2018 afsat 1,64 mio. kr. til indvendig løft/opretning af de kommunale udlejningsboliger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,64 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til indvendig løft/opretning af de kommunale udlejningsboliger.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  De kommunale udlejningsboliger er i en indvendig dårlig bygningsmæssig stand. Det er ikke muligt at sikre et rimeligt niveau på den indvendige vedligeholdelse gennem den opkrævede husleje. Derfor er der bevilliget 1,64 mio. kr. i 2018 til den nødvendige opretning, isæt ved fraflytninger.
  Der ønskes frigivelse til projekter vedr. ejendommene Snoldelev Bygade og Kirkebakken, hvor der for at forbedre det indvendige klima på ejendommene, arbejdes med et projekt, hvor alle døre og vinduer udskiftes. I de nye vinduer etableres der udluftningsventiler, så luften i boligerne kan skiftes og dermed opnå et bedre indeklima. Såfremt økonomien tillader det, vil der tillige blive arbejdet med udskiftning af varmeinstallationen (radiatorer) på ejendommen i Vestergade 6A-I, hvor det er konstateret, at der i de mindste af boligerne i særdeleshed er tale om en radiatoreffekt, der er for lille i forhold til lejlighedens opvarmningsbehov.
  Arbejdet forventes at blive udført løbende i 2018 og forventes afsluttet ultimo 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2018-2021:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018 2019 2020 2021
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.640
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.640
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Økonomiudvalget, 18-04-2018, pkt. 184

  Anbefales.
  Fraværende: Tina Boel.

 • Pkt. 185 Visitation til eksterne tilbud - SBU

  Pkt. 185

  Visitation til eksterne tilbud - SBU

  Sagsnr. 303100 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget drøfter visitation til eksterne tilbud på udvalgets område som opfølgning på drøftelser i Økonomiudvalget i januar 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det præciseres i den fremtidige visitation til døgnanbringelse, aflastning og dagbehandling på udvalgets område, at et grundlag for fravalg af et tilbud kan være, hvis tilbuddet har væsentlige anmærkninger fra tilsynet af faglig eller økonomisk art, eller på anden måde ikke lever op til de krav til sociale og etiske forhold, som fremgår af kommunens indkøbs- og udbudspolitik.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Børn og unge kan efter reglerne i serviceloven visiteres til døgnanbringelse, aflastning og dagbehandling. Døgnanbringelse og aflastning kan ske i tilbud, der er godkendt af Socialtilsynet og kan være tilbud, som drives kommunalt, regionalt eller privat. Der er dog visse tilbud, som ikke er omfattet af Socialtilsynets kompetence. Det gælder bl.a. aflastning efter servicelovens § 44, jf. § 84, stk. 1, aflastning og døgnanbringelse i barnets netværk samt dagbehandlingstilbud. Ved visitation til dagbehandlingstilbud er det Børn og Unge og skolen/PPR, der følger op på indsatsen i forhold til det enkelte barn. Herudover fører beliggenhedskommunen tilsyn med undervisningen på de interne skoler i dagbehandlingstilbud.
  Afgørelsen om visitation til døgnanbringelse, aflastning og dagbehandling sker altid efter en konkret og individuel vurdering af det enkelte barn eller unges behov og forudsætninger og i samarbejde med forældrene og barnet eller den unge. En afgørelse efter serviceloven træffes på baggrund af faglige (behandlingsmæssige, socialfaglige og sundhedsmæssige) og økonomiske hensyn.
  Når der visiteres til et privat tilbud, et regionalt tilbud eller et tilbud i en anden kommune indgår Roskilde Kommune kontrakt med leverandøren. Afgørelsen om visitation træffes af et visitationsudvalg.
  Det indskærpes fremadrettet, at der er en række principper og procedurer, der gælder i forbindelse med en kontraktindgåelse:
  Forvaltningen gennemser tilsynsrapporter fra Socialtilsynet og andre tilsynsmyndigheder og er opmærksom på tilsynets anmærkninger af faglig eller økonomisk art i forhold til et aktuelt tilbud, når der er tale om tilbud, som er omfattet af Socialtilsynets kompetence
  Roskilde Kommune har en Indkøbs- og udbudspolitik, der også stiller krav til en række etiske og sociale forhold, der skal være opfyldt ved kontraktindgåelse
  Socialtilsyn Øst, Holbæk, fører det driftsorienterede tilsyn med døgntilbud efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 5-7, og forvaltningen fører det personrettede tilsyn, der har til formål at sikre, at den hjælp, der er truffet afgørelse om at yde, fortsat opfylder sit formål. Beliggenhedskommunen fører tilsyn med tilbud med dagbehandling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 10-04-2018, pkt. 45

  Godkendt.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde og begærer sagen i byrådet og bemærker, at "Sagsfremstillingen findes mangelfuld og skæv, idet det beskrevne alene vil være et fragment af en visitationspolitik, altså hvordan kommunen prioriterer når der skal vælges det tilbud der samlet er det mest rigtige for den berørte borger og for RK. I sagen som den ser ud nu, savnes først og fremmest en beskrivelse af hvad der gør at tilbud tilvælges. Derudover savnes konkrete beskrivelser af hvad det er for typer af de diffust omtalte anmærkninger mv., der angiveligt skulle kunne gøre at man vil fravælge tilbud der er godkendt til at forefindes på tilbudsportalen.
  Sagen kan i den nuværende udformning efterlade et indtryk af, at man lokalt ikke ønsker at efterleve ministersvaret fra dec. 2017, samt at man ønsker at forbeholde sig alene at fravælge tilbud og slet ikke visitere."
  Jeppe Trolle (B) tager forbehold
  Fraværende: Gitte Simoni (O).

  Økonomiudvalget, 18-04-2018, pkt. 185

  Oversendes til byrådet.
  Fraværende: Tina Boel.

 • Pkt. 186 Visitation til eksterne tilbud - BSU

  Pkt. 186

  Visitation til eksterne tilbud - BSU

  Sagsnr. 303013 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget drøfter visitation til eksterne tilbud på voksensocialområdet som opfølgning på drøftelser i Økonomiudvalget i januar 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det præciseres i den fremtidige visitation til botilbud på voksensocialområdet, at et grundlag for fravalg af et tilbud kan være, hvis tilbuddet har væsentlige anmærkninger fra tilsynet af faglig eller økonomisk art, eller på anden måde ikke lever op til de krav til sociale og etiske forhold, som fremgår af kommunens indkøbs- og udbudspolitik.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Som opfølgning på Økonomiudvalgets drøftelser januar 2018 drøfter Beskæftigelses- og Socialudvalget regler og principper for visitation til eksterne botilbud på voksensocialområdet.
  Borgere med en væsentlig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer kan visiteres til et botilbud efter Serviceloven § 107 (midlertidigt botilbud) og § 108 (længerevarende botilbud). Botilbuddene skal være godkendt af Socialtilsynet og kan være tilbud som drives kommunal, regionalt eller privat.
  Afgørelsen om visitation til et botilbud tilrettelægges altid på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. En afgørelse efter serviceloven træffes på baggrund af faglige (behandlingsmæssige, socialfaglige og sundhedsmæssige) og økonomiske hensyn. Økonomien må ikke stå alene, men af flere lige egnede tilbud, bør det billigste vælges.
  Når der visiteres til et privat tilbud, et regionalt tilbud eller et tilbud i en anden kommune indgår Roskilde Kommune kontrakt med leverandøren. Forvaltningen har typisk et indgående kendskab til det konkrete tilbud og afgørelsen træffes af et tværgående fagligt udvalg i forvaltningen. Roskilde Kommune anvender en standardiseret kontrakt for køb af ydelser på det specialiserede voksenområde udviklet i Region Sjælland.
  Det indskærpes fremadrettet, at der er en række principper og procedurer, der gælder i forbindelse med en kontraktindgåelse:
  Forvaltningen gennemser tilsynsrapporter fra Socialtilsynet og er opmærksom på tilsynets anmærkninger af faglig eller økonomisk art i forhold til et aktuelt tilbud, når der er tale om tilbud, som er omfattet af Socialtilsynets kompetence.
  Roskilde Kommune har en indkøbs- og udbudspolitik, der stiller krav til en række etiske og sociale forhold, der skal være opfyldt ved en kontraktindgåelse.
  Socialtilsyn Øst, Holbæk fører det driftsorienterede tilsyn for så vidt angår tilbud iht. servicelovens §§ 107 og 108, og forvaltningen fører det personrettede tilsyn, der har til formål at sikre, at den hjælp, der er truffet afgørelse om at yde, fortsat opfylder sit formål.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 12-04-2018, pkt. 50

  Godkendt.
  Susanne Lysholm Jensen (Ø) kan ikke tiltræde og begærer sagen i byrådet og bemærker, at "Sagsfremstillingen findes mangelfuld og skæv, idet det beskrevne alene vil være et fragment af en visitationspolitik, altså hvordan kommunen prioriterer når der skal vælges det tilbud der samlet er det mest rigtige for den berørte borger og for RK. I sagen som den ser ud nu, savnes først og fremmest en beskrivelse af hvad der gør at tilbud tilvælges. Derudover savnes konkrete beskrivelser af hvad det er for typer af de diffust omtalte anmærkninger mv., der angiveligt skulle kunne gøre at man vil fravælge tilbud der er godkendt til at forefindes på tilbudsportalen.
  Sagen kan i den nuværende udformning efterlade et indtryk af, at man lokalt ikke ønsker at efterleve ministersvaret fra dec. 2017, samt at man ønsker at forbeholde sig alene at fravælge tilbud og slet ikke visitere."
  Fraværende: Jens Børsting (A).

  Økonomiudvalget, 18-04-2018, pkt. 186

  Behandlet under pkt. 185. Oversendes til byrådet.
  Fraværende: Tina Boel.

 • Pkt. 187 Salg af arealer i Skousbo(Lukket)

 • Pkt. 188 Salg af parcelhusgrunde(Lukket)

 • Pkt. 189 Salg af råstoffer(Lukket)

 • Pkt. 190 Eventuelt

  Pkt. 190

  Eventuelt

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 18-04-2018, pkt. 190

  - Udligningsreform.
  - KFUM fodboldskole.
  - Nationalparken.
  - Beredskabskommissionsmøde.
  - Fors Ejermøde.
  Fraværende: Tina Boel.