You are here

Referat

Dato: Onsdag, November 18, 2015 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 538 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 538

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 18-11-2015, pkt. 538

  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask, Jeppe Trolle.

 • Pkt. 539 Orientering om likviditet pr. 31. oktober 2015

  orientering_om_likviditeten_pr._31._oktober_2015.pdf

  Pkt. 539

  Orientering om likviditet pr. 31. oktober 2015

  Sagsnr. 265739 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. oktober 2015. I bilag er endvidere opstillet prognose for udviklingen. Forvaltningen skønner fortsat, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2015 vil ligge mellem 450 - 475 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Nedenstående tabel viser den faktiske likvide beholdning samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen fra november 2014 til oktober 2015.

  Roskilde Beløb i mio. kr. 30. nov. 2014 31. dec. 2014 31. jan. 2015 28. feb. 2015 31. marts 2015 30. april 2015 31. maj 2015 30. juni 2015 31. juli 2015 31. aug. 2015 30. sep. 2015 31. okt. 2015
  Likvide beholdning 212 225 274 298 301 190 150 101 309 306 269 239
  IM's Kassekreditregel 498 499 497 499 500 498 494 492 491 486 481 478

  Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. oktober 2015 skønner forvaltningen, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2015 vil ligge mellem 450 – 475 mio. kr.

  Økonomiudvalget, 18-11-2015, pkt. 539

  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 540 Orientering om forbrugsoversigt pr. ultimo oktober 2015

  forbrugsoversigt_pr._31._oktober_-_bilag_til_oekonomiudvalget.pdf

  Pkt. 540

  Orientering om forbrugsoversigt pr. ultimo oktober 2015

  Sagsnr. 265305 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder oversigt over budget og forbrug ultimo oktober fordelt på udvalg og fagområder.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Grafen nedenfor viser hovedtallene ultimo oktober, hvor en oversigt på hvert fagområde fremgår af bilaget. Tallet over udvalgssøjlen viser forskellen mellem forbrugsprocenterne i 2015 og 2014 i kr. Minus betyder, at der er brugt flere penge i 2015 end på samme tidspunkt i 2014.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Økonomiudvalget, 18-11-2015, pkt. 540

  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 541 Anmodning fra Enhedslisten om optagelse af sag på dagsordenen - Forsynings-fusionen" og KL- contra DI- overenskomster

  til_bestyrelserne_for_forsyningsselskaberne_i_roskilde.pdf

  Pkt. 541

  Anmodning fra Enhedslisten om optagelse af sag på dagsordenen - Forsynings-fusionen og KL- contra DI- overenskomster

  Sagsnr. 276202 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Enhedslisten har anmodet om at få optaget en sag på dagsordenen til Økonomiudvalgets møde om forsynings-fusionen og KL- contra DI- overenskomster.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Enhedslisten v/Henrik Stougaard har anmodet om, at følgende optages på Økonomiudvalgets dagsorden:
  ”En del kommunalbestyrelsesmedlemmer fra de tre kommuner, som indgår i den fusion af Holbæk, Lejre og Roskilde forsyningsselskaber, der træder i kraft pr. 1.1.2016, har modtaget vedlagte henvendelse af 29.10.2015 fra tillidsrepræsentanterne i de nuværende Roskilde og Lejre forsyningsselskaber.
  Så vidt jeg kan se er henvendelsen alene sendt til de byrådsmedlemmer der sidder i den nuværende forsyningsbestyrelse, så henvendelsen vedlægges.
  Det korte af det lange er, at EL mener, at vi fra Roskilde kommune (ØU/byrådet) bør imødekomme denne henvendelse fra forsyningens tillidsrepræsentanter. Og det ser ud til at haste, idet der er lagt op til en beslutning i den nytiltrådte egentlige bestyrelse umiddelbart efter nytår."

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 18-11-2015, pkt. 541

  Drøftet.
  Det blev oplyst at sagen drøftes på forsyningens bestyrelsesmøde mandag den 23. november.
  Henrik Stougaard (Ø) begærede sagen i byrådet.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 542 Opdateret udbudsmateriale af areal til leje for opførsel af en café/resaturant på Roskilde Museumshavn

  udbudshaefte_for_caferestaurant.pdf

  Pkt. 542

  Opdateret udbudsmateriale af areal til leje for opførsel af en café/restaurant på Roskilde Museumshavn

  Sagsnr. 195679 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet vedtog på mødet den 28. april 2015, punkt 115, at der skal gennemføres et udbud af areal til leje for opførsel af en café/restaurant på Roskilde Museumshavn, og at udbudsmaterialet skulle justeres.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udbudsmaterialet godkendes, og at udbuddet finder sted i perioden fra den 27. november 2015 til den 4. januar 2016.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog på mødet den 28. april 2015, punkt 115, at gennemføre et udbud på en havneknejpe på baggrund af et udbudsmateriale. Inden skulle udbudsmaterialet justeres med bl.a. krav om kystsikring af bygningen og krav om, at areal svarende til Sagafjords containere, skulle indgå i projektet. Disse krav er indarbejdet i det vedhæftede opdaterede udbudsmateriale.
  Da området ligger oven på en tidligere losseplads, har forvaltningen fået gennemført forundersøgelser af de geotekniske forhold. Undersøgelserne viser, at der er funderingsmæssige udfordringer, og at der skal ske håndtering af gasser fra den tidligere losseplads. Rapporten vedhæftes som bilag i udbuddet.
  Endvidere vurderer Roskilde Museum, at der kan være arkæologiske fund i området og anbefaler, at der udføres en forundersøgelse, hvis bygningen skal funderes.
  Forvaltningen anbefaler, at der gennemføres et udbud på baggrund af vedhæftede udbudsmateriale, hvor de indkomne forslag vurderes i forhold til forretningskoncept og arkitektur. Herefter vil forvaltningen indstille til Økonomiudvalgets og byrådets møder i februar 2016, hvem der skal forhandles videre med.
  Når vinderen er udpeget, indledes en dialog om bearbejdning af projektforslaget samt afklaring af håndtering af geotekniske og arkæologiske udfordringer.
  Økonomiudvalget og byrådet skal tage endelig stilling til det detaljerede projektforslag, aftalegrundlag og lejekontrakt. Dette forventes at ske i foråret 2016.
  Forvaltningen foreslår, at vedlagte udbudsmateriale lægges frem fra den 27. november 2015 til den 4. januar 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. De endelige budgetmæssige konsekvenser vil blive afklaret ved byrådets endelige godkendelse af lejevilkår og arkitektprojekt.

  Økonomiudvalget, 18-11-2015, pkt. 542

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 543 Ældrepolitik efter høring

  hoeringssvar_aeldreraadet.pdf hoeringssvar_bpr_kristiansminde.pdf forslag_til_aeldrepolitik.pdf

  Pkt. 543

  Ældrepolitik efter høring

  Sagsnr. 267119 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 1. oktober 2015 at sende forslag til ældrepolitik i høring. Ældrepolitikken har nu været i høring hos Ældrerådet og Bruger- og Pårørenderåd og fremlægges med henblik på endelig godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til ældrepolitik godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forslaget til ældrepolitik har været i høring hos Ældrerådet og Bruger- og Pårørende rådene i perioden fra den 2. oktober til 23. oktober 2015. Der er modtaget to høringssvar fra Ældrerådet samt Bruger- og Pårørenderådet på Kristiansminde, som fremgår af bilag.
  Forslaget til ældrepolitik, som Sundheds- og Omsorgsudvalget sendte i høring, tager udgangspunkt i den eksisterende vision og en revision af målsætninger for ældrepolitikken. Der er derudover formuleret forslag til nye konkrete politiske mål for ældrepolitikken, som er gældende i den kommende politikperiode.
  Af høringssvarene fremgår det, at BPR Kristiansminde kan tilslutte sig politikkens vision, politiske målsætninger og konkrete mål. Ældrerådet bemærker, at der i forslaget til ældrepolitik er sammenhæng mellem vision, målsætninger og mål, og at politikken understøtter borgerens selvværd og livskvalitet.
  Ældrerådet har fremsat forslag til tilføjelser i visionen samt et af de politiske mål.
  Høringssvarene vedrørende forslaget til ældrepolitik har givet anledning til en justering, så det fremgår, at ældrepolitikken også har fokus på, at borgere oplever tryghed ved den hjælp borgere i eget hjem og i plejebolig modtager. Derudover er politikkens tredje politiske mål suppleret med muligheden for pleje og behandling i midlertidige tilbud.
  Når ældrepolitikken er godkendt, udarbejdes der efterfølgende en handleplan med forslag til indsatser, der skal iværksættes for at opnå de konkrete politiske mål.
  Forslag til ældrepolitik fremgår af bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-11-2015, pkt. 116

  Anbefales.

  Fraværende: Merete Dea Larsen (O), Gitte Simoni (O) deltog som stedfortræder.

  Økonomiudvalget, 18-11-2015, pkt. 543

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 544 SFO Hedegårdene efter høring

  henvendelse_klub_roskilde_midt_-_hedeboparken.pdf hoeringssvar_skolebestyrelsen_hedegaardenes_skole.pdf hoeringssvar_bestyrelsen_klub_roskilde_midt.pdf hoeringssvar_omu_skole_og_klub.pdf hoeringssvar_lmu_hedegaardenes_skole.pdf hoeringssvar_lmu_klub_roskilde_midt.pdf

  Pkt. 544

  SFO Hedegårdene

  Sagsnr. 274221 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Et af formålene med folkeskolereformen er at skabe en sammenhængende dag for børnene. Det betyder også et øget samarbejde mellem skole og SFO. Byrådet har samtidig fokus på, at der er gode overgange mellem blandt andet skole og SFO. Eleverne i 0.-3. klasse på Hedegårdenes skole går i dag i SFO i lokaler, der fysisk er placeret cirka 1 km fra skolen. Det betyder, at der skal planlægges transporttid for børnene, og afstanden påvirker mulighederne for at skabe en sammenhængende dag for børnene. Det foreslås derfor at flytte SFO’en til Hedegårdenes Skole. Det frigiver lokaler i den nuværende SFO, som i stedet kan anvendes af klub Hedeboparken.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der etableres en mere sammenhængende dag for indskolingsbørn på Hedegårdenes skole ved at flytte SFO Hedegårdene fra Københavnsvej 106A til skolen, og
  2. lejemålet af Københavnsvej 106B fra Boligselskabet Sjælland opsiges og Klub Hedeboparken flytter til SFO Hedegårdenes lokaler.

  Beslutningskompetence

  Ad 1.: Skole- og Børneudvalget
  Ad 2: Byrådet

  Sagsfremstilling

  Elementerne i folkeskolereformen medførte, at der skal skabes en mere sammenhængende dag for børnene og en mere aktiv og varieret skoledag med flere timer og bedre aktiviteter. Der skal være et styrket samarbejde mellem lærere og pædagogisk personale og flere tværfaglige indsatser. Strategien for sammenhængende overgange og vellykket brobygning er godkendt af byrådet den 25. marts 2015 og har fokus på, at der sikres en rød tråd i barnets hverdag i overgangen fra skole til fritidstilbud, og at fritidstilbud understøtter trivselsmål fra skolen.
  SFO Hedegårdene er i dag fysisk placeret på Københavnsvej 106A, der er cirka en kilometer fra Hedegårdenes Skole. Lokalerne på Københavnsvej anvendes kun i eftermiddagstimerne, da morgenåbning i SFO’en i dag tilbydes på Hedegårdenes Skole.
  Den fysiske afstand betyder, at skolen og SFO’en i dag har en følgeordning mellem skolen og SFOen. Det er transporttid, som fragår andre aktiviteter i fritidsordningen. Der er krav om 45 minutters bevægelse i løbet skoledagen, men alle former for bevægelse i skolen skal have et pædagogisk sigte, og skal understøtte læring i skolens fag.
  Indskolingsområdet på Hedegårdenens Skole har i dag kapacitet til at indeholde SFO tilbuddet. Indskolingsområdet er placeret ovenpå skolens lokaler til de kreative fag, så SFO’en vil få direkte adgang til både værksteder og en stor scene.
  Udearealerne på Hedegårdenes Skole indrettes således, at SFO’en får et attraktiv udeområde svarende til området, som de forlader. Det betyder, at faciliteterne også kan anvendes af børnene i skoletiden.
  Forvaltningen foreslår, at der etableres ventilation i indskolingsområdet på Hedegårdene Skole. Som det fremgik af sagen om opfølgning på indeklimaundersøgelse, der blev behandlet af Skole- og Børneudvalget den 18. august 2015, er Hedegårdenes Skole en af de tre skoler, som anbefales at blive prioriteret først i forhold til at der etableres ventilation som en del af strategi for skolerenovering.
  Ved en flytning af SFO’en til skolen frigives de lokaler i den kommunale bygning, hvor SFO’en er i dag. De kan i stedet anvendes af Klub Hedeboparken, der i dag bor i dyre lejede lokaler, der ikke længere er hensigtsmæssige i forhold til klubbens størrelse. Dermed bliver klubben i boligområdet, der i dag profiterer af klubbens beliggenhed og udbuddet af aktiviteter i nærmiljøet. Forældrebestyrelsen for område MIDT, hvor Klub Hedeboparken indgår, har henvendt sig til forvaltningen med forslag om at finde nye lokaler til klubben i nærmiljøet, hvor børnene kan fortsætte aktiviteter i multihallen og motorcros tilbuddet. Henvendelsen fremgår af bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Etablering af ventilation på Hedegårdenes Skole indgår i strategi for skolerenovering. Der vil være en årlig driftsbesparelse på ca. 1 mio. kr. ved opsigelse af lejemålet, som kan indgå i udvalgets produktivitetsudfordring for 2016.

  Skole- og Børneudvalget, 29-09-2015, pkt. 150

  Ad 1-2 Udvalget beslutter at sende sagen i høring til den 23. oktober 2015 hos bestyrelser og MED på området.
  Fraværende: Merete Dea Larsen (O), Karsten Lorentzen (O) deltog som stedfortræder.

  Supplerende sagsfremstilling

  Skolebestyrelsen på Hedegårdenes Skole samt MED tilslutter sig forslaget om at skabe en mere sammenhængende dag for indskolingsbørn på Hedegårdenes Skole ved at flytte SFO Hedegårdene til skolen. Der peges på behov for en tidsplan med inddragelse af medarbejdere i forhold til fysisk indretning og pædagogisk samarbejde samt behov for en løsning til tidlig SFO start 1. maj.
  I forhold til flytning af Klub Roskilde Midt til SFO’ens lokaler tilslutter både bestyrelsen og MED sig, og påpeger vigtigheden i at fastholde cross-værkstedets aktiviteter i tilknytning til klubben.
  Høringssvar fra bestyrelserne og MED organisationen fremgår af bilag.

  Skole- og Børneudvalget, 03-11-2015, pkt. 160

  Ad 1 Godkendt
  Ad 2 Anbefales. Det anbefales, at de midler der frigives med opsigelse af lejemålet vil indgå i forbindelse med budget 2017.

  Økonomiudvalget, 18-11-2015, pkt. 544

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 545 Tilfredshedsundersøgelse på skole- og dagtilbudsområdet

  spoergeskema_dagtilbud.pdf spoergeskema_skole.pdf

  Pkt. 545

  Tilfredshedsundersøgelse på skole- og dagtilbudsområdet

  Sagsnr. 263738 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det er besluttet, at der i 2. halvår af 2015 skal gennemføres en forældretilfredshedsundersøgelse på skole- og dagtilbudsområdet. Med denne sag orienteres udvalget om tidsplan og spørgerammen for undersøgelsen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 13. januar 2015, at der i 2. halvår 2015 skal gennemføres en forældretilfredshedsundersøgelse på skole- og dagtilbudsområdet, som en del af Resultater i Roskilde.
  Tilfredshedsundersøgelserne gennemføres som en internet-baseret spørgeskemaundersøgelse, hvor alle forældre på henholdsvis skole- og dagtilbudsområdet skal svare på spørgsmål om, hvor tilfredse de er med en række forskellige forhold ved deres barns skole eller dagtilbud.
  Spørgsmålene i undersøgelsen tager udgangspunkt i KL’s model for tilfredshedsundersøgelser på skole- og dagtilbudsområdet, således at det vil være muligt at sammenligne brugertilfredsheden på tværs af kommuner. Spørgsmålene der vil indgå i undersøgelsen fremgår af bilag.
  Tilfredshedsundersøgelserne vil blive gennemført i november 2015 med en besvarelsesperiode på to uger, således at forældrene har 14 dage til at besvare spørgeskemaet.
  Resultaterne fra undersøgelserne vil blive forelagt Skole- og Børneudvalget i januar 2016.
  For alle elever i skolerne (0. - 9. klasse) gennemfører Undervisningsministeriet en årlig national trivselsmåling, som også skal indgå i skolernes kvalitetsrapport. Skole- og Børneudvalget behandlede resultaterne af den første årlige undersøgelse for Roskilde Kommune den 2. juni 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Skole- og Børneudvalget, 03-11-2015, pkt. 162

  Et flertal ønsker, at baggrundsspørgsmål om "hvilket sprog taler I mest derhjemme" udgår i begge spørgeskemaer. Merete Dea Larsen (O) og Mads Thomsen (V) kan ikke tiltræde flertallets beslutning og begærer sagen i byrådet.

  Økonomiudvalget, 18-11-2015, pkt. 545

  Oversendes til byrådets behandling.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 546 Organisering og retningslinjer for Byens Hus

  bilag_vision_principper_inddragelse_i_byens_hus.pdf fremtidig_sekretariatsfunktion_og_driftsoekonomi_for_byens_hus.pdf

  Pkt. 546

  Organisering og retningslinjer for Byens Hus

  Sagsnr. 238265 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger forslag til retningslinjer og borgerinddragelse for Byens Hus, samt forslag til fremtidig sekretariatsfunktion og driftsøkonomi til godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Retningslinjer for lokaleudlån og borgerinddragelse godkendes,
  2. fremtidig sekretariatsfunktion og driftsøkonomi i Byens Hus godkendes,
  3. der vedtages et princip om, at lejeindtægter i Byens Hus anvendes til drift af Byens Hus,
  4. der gives indtægtsbevilling til lejeindtægter på 85.000 kr. i 2015, 425.000 kr. i 2016 og 810.000 kr. årligt fra 2017 og tilsvarende udgiftsbevilling til drift af Byens Hus.

  Beslutningskompetence

  Indstillingens punkt 1: Kultur- og Idrætsudvalget
  Indstillingens punkt 2: Økonomiudvalget
  Indstillingens punkt 3 og 4: Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 28. januar 2015 etablering af sekretariatsfunktion i Byens Hus og afsatte udviklingsmidler til ombygning og drift til og med 2017. Samtidig fik forvaltningen til opgave at udarbejde en plan for inddragelse af borgere og brugere, retningslinjer for lokaleudlån og afklare sekretariatets opgaver og praktisk organisering af Byens Hus.
  Derfor fremlægges forslag til retningslinjer og borgerinddragelse, der sætter retningen for brugen af Byens Hus, og samtidig sikrer den nødvendige handlefrihed i denne udviklingsfase. Det betyder bl.a., at der i mindre omfang kan udlejes til kommercielle formål på markedsvilkår, og foreninger fortsat kan låne lokaler gratis eller med tilkøbsydelser. Der lægges op til et brugerforum, der skal forme og udføre de løbende aktiviteter i Byens Hus og et ambassadørkorps, der baner vejen og skaber nye samarbejder.
  For at arbejde hen mod en bæredygtig økonomi i Byens Hus og samtidig have en sekretariatsfunktion, der er i stand til at løfte den daglige drift og sikre fremdrift i visionen for Byens Hus, foreslås det, at den nuværende og kommende lejeindtægt bruges til at drifte sekretariatsfunktionen, kombineret med de allerede afsatte udviklingspuljemidler til og med 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Der er afsat midler til sekretariatsfunktionen i Byens Hus fra Økonomiudvalgets bymidteinitiativer på 300.000 kr. og 340.000 kr. fra Byrådets Udviklingspulje i 2015, i alt 640.000 kr. og 1 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 fra Udviklingspuljen. Det foreslås derudover, at alle nuværende og kommende lejeindtægter i Byens Hus, undtagen Restaurant Rådhuskælderens leje, bruges til at drive Byens Hus.
  Sagen indebærer en indtægtsbevilling og tilsvarende udgiftsbevilling på 85.000 kr. i 2015, 425.000 kr. i 2016 og 810.000 kr. årligt fra 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-11-2015, pkt. 145

  Indstillingens punkt 1: Godkendt.
  Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A)

  Økonomiudvalget, 18-11-2015, pkt. 546

  Ad. 2 "at": Et flertal i Økonomiudvalget kan godkende. Merete Dea Larsen (O) og Bent Jørgensen (V) kan ikke godkende og begærer sagen i byrådet.
  Ad. 3 og 4 "at": anbefales. Merete Dea Larsen (O) og Bent Jørgensen (V) tager forbehold.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 547 Helhedsplan for Skousbo

  opsamling_paa_workshop_boliger_paa_skousbo.pdf helhedsplan_for_skousbo.pdf

  Pkt. 547

  Helhedsplan for Skousbo

  Sagsnr. 270377 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af arkitektkonkurrencen på Skousbo fremlægges en helhedsplan for området til godkendelse for offentlig høring. Planen viser, hvordan der kan ske en udvikling af hele Skousbo-arealet og behandler mere detaljeret etape 1 svarende til den del af området, der er i kommuneplanen er udlagt til planlagt boligområde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. Helhedsplan for Skousbo godkendes til offentlig høring fra 27. november til 18. december 2015, og
  2. der afholdes informationsmøde i høringsperioden.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte på møde den 4. juni 2014, punkt 284, program for afvikling af arkitektkonkurrence på Skousbo-arealet.
  Vinderne blev udpeget i januar 2015, og har efterfølgende udarbejdet en handleplan for området i samarbejde med forvaltningen. Undervejs i processen er der afholdt workshop, hvor borgerne er kommet med deres input til planen. Se vedlagte notat.
  Helhedsplanen tager afsæt i de eksisterede landskabelige kvaliteter på Skousbo, hvor bebyggelsen placeres på de naturlige toppe i landskabet, og de rekreative grønne og blå natur områder placeres i lavningerne her i mellem. Bebyggelsen er tættest mod stationen, med en gradvis opløsning ud imod Syvbækken og Skousbo Skov.
  En hovedsti langs eksisterende diger og en ny allé forbinder Skousbo til stationen og Viby bymidte. Supplerende netværk af stier leder til de enkelte bebyggelser, og griber også fat i det eksisterende Viby ved Parkvej og Peder Syv Skolen.
  Biler kører til området fra det eksisterende vejnet. Nye vejudlæg samt unødige krydsninger af områdets stier er søgt minimeret.
  Planen behandler mere detaljeret etape 1 svarende til den del af området, der er i kommuneplanen er udlagt til planlagt boligområde, samt kommer med forslag til grøn byggemodning og andre tiltag, der kan åbne for tidlig brug af arealet og skabe opmærksomhed om det nye boligområde.
  Med afsæt i helhedsplanen fremlægges sager om opstart på udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for 1. etape på novembermøderne i henholdsvis Plan- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget.
  Grøn byggemodning forventes udført fra efterår 2015 frem til sommer 2016. Helhedsplanen forventes fremlagt til endelig vedtagelse i februar 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Der er i 2015 afsat 2 mio. kr. til udvikling af området, og i det netop vedtagne budget 2016 indgår 2 mio. kr. i 2016 og 4 mio. kr. i 2018 til byggemodning.

  Plan- og Teknikudvalget. 05-11-2015, pkt. 210

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 18-11-2015, pkt. 547

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 548 Forslag til lokalplan 610 og kommuneplantillæg 10 for P-hus på Sortebrødre Plads (til høring)

  forslag_til_kommuneplantillaeg_10.pdf forslag_til_lokalplan_610.pdf

  Pkt. 548

  Forslag til lokalplan 610 og kommuneplantillæg 10 for P-hus på
  Sortebrødre Plads (til høring)

  Sagsnr. 236498 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som en del af parkeringsstrategien indgår realiseringen af et P-hus med plads til op til 500 biler på Sortebrødre Plads. Etableringen af P-huset kræver, at der udarbejdes lokalplan og et tillæg til kommuneplanen, som giver mulighed for at ændre adgangsforholdene, og at der kan bygges i 3 etager.
  Forvaltningen vurderer, at lokalplanen på grund af placering og indhold har en så almen interesse, at den skal behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  1. forslag til lokalplan 610 for P-hus på Sortebrødre Plads og kommuneplantillæg 10 godkendes til offentlig høring fra den 27. november 2015 til 29. januar 2016, og
  2. der afholdes borgermøde torsdag den 7. januar 2016 kl. 19.30 i salen på Roskilde Bibliotek.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Sagen har senest været behandlet i byrådet den 29. april 2015, punkt 114, hvor det blev besluttet, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 84 mio. kr. i 2015 til opførelse af P-hus på Sortebrødre Plads, herunder til arkæologiske undersøgelser.
  Et arkitektfirma har udarbejdet et skitseforslag, som har dannet grundlag for udarbejdelsen af lokalplanen. I lokalplanen er der lagt vægt på at få p-huset indpasset til stedet: At facaderne får en begrønning og at p-huset indrettes fleksibelt, så tagfladen f.eks. kan afspærres i en kort periode og anvendes til boldspil, leg, dans, udstilling og lignende. Inden for lokalplanområdet er der også sat plads af til et cykelparkeringsanlæg til minimum 50 cykler. Ud over cykelparkering vil anlægget også indeholde vandpost, pumpe, aflåselige skabe til cykelhjelm mv.
  Vejadgangen er i kommuneplanen fastlagt til at ske ved Kong Valdemars Vej – tæt ved Røde Port. En trafikundersøgelse har vist, at det giver en mere hensigtsmæssigt trafikafvikling, hvis p-huset betjenes med en vejadgang fra Dronning Margrethesvej via Sortebrødre Stræde. Derfor er der også udarbejdet et kommuneplantillæg.
  Etableringen af p-huset skal medvirke til at understøtte en bedre mobilitet, flere boliger og aktiviteter i byen. Derfor skal p-huset kunne rumme op til 500 biler, fordelt på 3 etager over terræn og 2 etager under terræn.
  Forslag til miljøvurdering i henhold til Lov om vurdering af planer og programmer er indsat bagest i forslaget til lokalplan. Screeningen viste, at der var behov for at udarbejde en miljøvurdering. Vurderingen viser, at projektet ikke forventes at have væsentlige virkninger på miljøet. Forvaltningen har desuden foretaget en VVM-screening af det fysiske projekt. Forvaltningen vurderer på baggrund af denne screening, at projektet kan gennemføres uden udarbejdelse af VVM-redegørelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Der er i budget 2015 afsat midler til P-hus.

  Plan- og Teknikudvalget. 05-11-2015, pkt. 213

  Anbefales, dog således at borgermødet afholdes den 6. januar 2016 kl. 19.
  V og O kan ikke tiltræde indstillingen.

  Økonomiudvalget, 18-11-2015, pkt. 548

  Anbefales.
  Bent Jørgensen (V) og Merete Dea Larsen (O) kan ikke anbefale.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 549 Forslag til lokalplan 612 og kommuneplantillæg 7 for Jyllinge Nordmark (endelig vedtagelse)

  bilag_1_hvidbog.pdf bilag_1a_jurdisk_notat_bech-bruun.pdf bilag_1b_hoeringssvar_-_offentlig_hoering.pdf bilag_1c_hoeringssvar_-_supplerende_hoering.pdf bilag_1d_borgmesterbreve_opfoelgning_paa_borgmesterbesoeg.pdf bilag_2_lokalplan_612_for_jyllinge_nordmark.pdf bilag_2a_kortbilag_3a_matrikler.pdf bilag_2b_kortbilag_4a_arealanvendelse_samlet.pdf bilag_3_tillaeg_7_til_kommuneplan_2013.pdf

  Pkt. 549

  Forslag til lokalplan 612 og kommuneplantillæg 7 for Jyllinge Nordmark (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 242772 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der har været afholdt offentlig høring samt indhentet supplerende udtalelser om forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for Jyllinge Nordmark.
  Forvaltningen foreslår en række ændringer før endelig vedtagelse af planerne, og lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. lokalplan 612 godkendes endeligt med foreslåede ændringer herunder afsnit om sammenfattende redegørelse af miljøvurdering, og
  2. kommuneplantillæg 7 godkendes endeligt uden ændringer.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede på møde den 17. juni 2015, punkt 180, at sende forslag til lokalplan 612 for Jyllinge Nordmark samt kommuneplantillæg 7 og miljøvurdering i offentlig høring fra den 25. juni til 6. september 2015.
  I høringsperioden modtog forvaltningen 46 høringssvar. Nogle af høringssvarene har betydet, at forvaltningen har indhentet supplerende udtalelser på tre udvalgte emner – placering af højvandslukke, placering af østdige samt vejadgang til nyt udlæg til tæt-lav boliger på Olesvej.
  Forvaltningen har udarbejdet en hvidbog, som opsamler og vurderer alle indkomne høringssvar og udtalelser. På den baggrund vurderer forvaltningen, at lokalplanforslaget skal ændres på en række områder før endelig vedtagelse. Dette gælder i særlig grad udlæg og bestemmelser for fælles friarealer, præcisering af bestemmelser for stianlæg på kritiske steder samt præcisering af udlæg og bestemmelser om sikringsanlæg mod oversvømmelser fra Værebro Å og fjorden. Endvidere anbefaler forvaltningen alternativ vejadgang til udstykning til tæt-lav boliger på Olesvej. Hertil kommer en række andre ændringsforslag, som alle fremgår af hvidbogen.
  Med afsæt i vedlagt hvidbog har forvaltningen udarbejdet udkast til endelig lokalplan, hvori også indgår enkelte grafiske og redaktionelle rettelser af formidlingsmæssig karakter.
  Som konsekvens af ændringer til lokalplanen er udarbejdet sammenfattende redegørelse af miljøvurdering som indgår i lokalplanen. Tillæg 7 til Kommuneplan 2013 kan vedtages endeligt uden ændringer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Omkostninger til planarbejdet afholdes indenfor allerede afsatte midler.
  Finansiering og realisering af digeanlæg og stiforløb langs fjord og å sker som en del af sag om kystsikring og indgår derfor ikke i lokalplanens sagsfremstilling.

  Plan- og Teknikudvalget. 05-11-2015, pkt. 215

  V stillede ændringsforslag således:
  "1. Stiforløb, §1 dot 4, med tilhørende konsekvensændringer, udelades af lokalplanen.
  2. Muligheden for at udstykke 6 grunde indenfor delområde B2 (Olesvej 25) justeres til, at der kan udstykkes 2 boliger i den nordlige del af området med vejadgang fra Olesvej".
  Forslagene blev sat til afstemning. For stemte Lars Berg Olsen (V) og Peter Madsen (V). Imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer.
  Herefter blev forvaltningens indstilling sat til afstemning. For stemte Torben Jørgensen (A), Daniel Prehn (A), Kaj V. Hansen (A), Jonas Bejer Paludan (Ø) og Karsten Lorentzen (O), ingen stemte imod, Lars Berg Olsen (V) og Peter Madsen (V) undlod at stemme.
  Hermed anbefales forvaltningens indstilling til byrådet.
  V tager forbehold.

  Økonomiudvalget, 18-11-2015, pkt. 549

  Anbefales.
  Bent Jørgensen (V) og Lars Lindskov (C) tager forbehold.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 550 Forslag til lokalplan 614 for boliger på Himmelevvej og Svanevej (endelig vedtagelse) med 2. supp. sagsfremstilling

  behandling_af_bemaerkninger_til_lokalplan_614.pdf forslag_til_lokalplan_614.pdf

  Pkt. 550

  Forslag til lokalplan 614 for boliger på Himmelevvej og Svanevej
  (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 243428 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ejeren af hjørnegrunden Himmelevvej og Svanevej i Himmelev ønsker at rydde arealet for at opføre 12 nye boliger.
  Forvaltningen vurderer, at lokalplanen har et sådant indhold og karakter, at den skal behandles i byrådet jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at lokalplan 614 for boliger ved Himmelevvej og Svanevej godkendes endeligt med de nævnte ændringer.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog på møde den 25. februar 2015, punkt 32, at sende forslag til lokalplan 614 for boliger ved Himmelevvej og Svanevej i offentlig høring fra den 27. februar 2015 til den 24. april 2015, og at der skulle afholdes borgermøde den 12. marts 2015.
  Forvaltningen har modtaget ét skriftligt høringssvar med underskriftindsamling med 19 underskrivere i høringsperioden, der sammen med bemærkningerne fra borgermødet omhandlede følgende emner med relation til lokalplanen:
  - Generelt mener borgerne, at 12 boliger er for mange.
  - Borgerne udtrykte bekymring for den mere trafik de nye boliger vil generere, samt kravet om 18 p-pladser.
  - Borgerne mener ikke, at der er taget hensyn til naboerne, ved at tillade byggeri op til 8,5 meter. Naboer frygter indbliksgener.
  - Borgerne henstiller til, at bortledning af regnvand skal ske via kloaknettet og ikke som nedsivning som beskrevet i forslag til lokalplan 614.
  Dette har bl.a. medført, at boligantallet reduceres fra 12 til 9, og at boligerne opføres som rækkehuse og ikke som etageboliger. Derved bortfalder forslag til kommuneplantillæg 12. Som en følge af færre af boliger, sker der ligeledes en reducering af p-pladser fra 18 til 14. En bygningshøjde på 8,5 meter svarer til den bygningshøjde, der er gældende for området generelt. Tilladelse til nedsivning af regnvand gives kun, hvis det bl.a. kan ske uden ulempe for naboer, og hvis det geoteknisk er muligt.
  Uddybning af ovenstående, samt mindre ændringer og tilføjelser i den endelige lokalplan, er beskrevet i vedlagt notat om behandling af bemærkninger og indsigelser.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Området er privatejet og udvikles af grundejeren.

  Plan- og Teknikudvalget. 19-08-2015, pkt. 137

  Udsættes.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

  Supplerende sagsfremstilling

  I forbindelse med den offentlige høring af lokalplan 614 for boliger ved Himmelevvej og Svanevej er der sket en teknisk fejl i udsendelsen. Fejlen har gjort, at to naboer i området ikke har modtaget kommunens brev om udarbejdelsen af lokalplanen.
  Derfor blev lokalplanforslaget sendt i en partshøring i 2 uger til de berørte naboer.
  I høringsperioden modtog kommunen ingen bemærkninger fra de berørte naboer.
  Investor har viderebearbejdet projektet, og det har vist sig muligt at reducere bygningshøjden fra 8,5 meter til 7 meter. Derfor foreslår forvaltningen, at bygningshøjden i lokalplan 614 fastsættes til 7 meter.

  Plan- og Teknikudvalget. 01-10-2015, pkt. 190

  Anbefales, således at bygningshøjden fastsættes til 7 meter.

  Økonomiudvalget, 21-10-2015, pkt. 519

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

  Byrådet, 28-10-2015, pkt. 311

  Taget af dagsordenen.
  Fraværende: Bent Jørgensen, Evan Lynnerup, Merete Dea Larsen, Daniel Prehn.

  2. supplerende sagsfremstilling

  Byrådet modtog den 25. oktober 2015 en henvendelse fra en lejer, der i øjeblikket bor til leje på ejendommen Himmelevvej 2. Lejeren påpeger, at det ikke er korrekt, at ejendommen står tom som beskrevet i lokalplans redegørelsesdel. I øjeblikket bor der 4 lejere på ejendommen. Han ønsker dette rettet, således at byrådet får mulighed for at træffe beslutning på et fuldt oplyst grundlag.
  Planlovens § 27, stk. 2 giver mulighed for, at der i forbindelse med den endelige vedtagelse af planen, kan foretages ændringer af det offentliggjorte planforslag. I dette tilfælde kan det gøres uden yderligere høring, da der ikke er tale om en væsentlig ændring, og ændringen alene berører de parter, der selv har foranlediget ændringen.
  Derfor forslår forvaltningen, at der i afsnittet på side 7 tilføjes (vist med kursiv)
  ”Den eksisterende bygningsmasse er ældre lager- og industribygninger. Hjørnebygningen i to plan er opført i 1930’erne og fremstår med murede hvidmalede facader og sort paptag. Dele af ejendommen udlejes i dag til boliger.

  Plan- og Teknikudvalget. 05-11-2015, pkt. 228

  Anbefales, således at tilføjelsen indarbejdes og bygningshøjden fastsættes til 7 meter.

  Økonomiudvalget, 18-11-2015, pkt. 550

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 551 Forslag til lokalplan 625 for social institution ved Baldersvej (endelig vedtagelse)

  lokalplan_625_kompendie.pdf hoeringsnotat_-_lokalplan_625.pdf

  Pkt. 551

  Forslag til lokalplan 625 for social institution ved Baldersvej (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 266400 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til lokalplan 625 for social institution ved Baldersvej har været i offentlig høring, og fremlægges nu til endelig godkendelse. Ansøger ønsker at etablere et julemærkehjem.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 625 for social institution ved Baldersvej godkendes endeligt med de nævnte ændringer og rettelser.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget vedtog ovennævnte lokalplanforslag på mødet den 3. juni 2015, punkt 103. Lokalplanen skal give mulighed for, at opføre et julemærkehjem i to etager på op til 3.000 m2 etageareal på ejendommen. Den skal bevare områdets specielle egenart, herunder hovedbygningen og parken med sine skrånende arealer op mod hovedbygningen, sikre at ny bebyggelse er i høj arkitektonisk kvalitet og udført i samspil med den eksisterende hovedbygning.
  Forslaget har været i offentligt høring i perioden 12. juni til 21. august 2015. Forvaltningen har i løbet af høringsperioden modtaget 2 høringssvar, hvoraf det ene repræsenterer 30 naboer til lokalplanområdet.
  De indkomne skriftlige bemærkninger og bemærkningerne på borgermødet handler primært om bebyggelsens højde, hvor der er bekymring for gener i form af skyggevirkning og indkig i nabohaverne fra den nye bebyggelse. Der foreslås i stedet en bebyggelse i 1 etage øst for hovedbygningen eller, at den ny bebyggelse flyttes til haven vest for. Derudover er der bekymring for, om grundvandsforholdene ændres som følge af den nye bebyggelse.
  Der er foretaget indholdsmæssige ændringer til lokalplanforslaget, som følge af høringssvarene. Bygherren har i løbet af høringsperioden præciseret projektet således, at bl.a. nybygningens afstand til naboskel øges med 3m, fra 5 til 8m. Det er forvaltningens vurdering, at den øgede afstand til naboskel imødekommer indsigelserne vedrørende skygge- og indsigtsgener. Forvaltningen foreslår derfor, at dette ændres/indarbejdes i lokalplanens kortbilag, og at lokalplanens bestemmelser konsekvensrettes i forhold hertil.
  Herudover er der foretaget mindre ændringer i lokalplanen, hvilket fremgår af vedlagte høringsnotat.
  Plan- og Teknikudvalgets behandling af sagen forudsætter, at Økonomiudvalget godkender, at forslag til kommuneplantillæg 17 vedtages endeligt på sit møde den 4. november 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015, da lokalplanen udarbejdes af bygherren i samarbejde med forvaltningen.

  Plan- og Teknikudvalget. 05-11-2015, pkt. 214

  V stillede ændringsforslag således: "Sagen bliver udsat med henblik på, at forvaltningen tager endnu en drøftelse med ejer med henblik på at reducere generne af byggeriet." Ændringsforslaget blev sat til afstemning. For stemte Peter Madsen (V), Lars Berg Olsen (V) og Karsten Lorentzen (O). Imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt ændringsforslaget.
  V stillede herefter forslag om, at sagen behandles i byrådet jf. delegationsregler. For stemte Peter Madsen (V), Lars Berg Olsen (V), Jonas Bejer Paludan (Ø) og Karsten Lorentzen (O). Imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed bliver sagen sendt til behandling i byrådet.
  Herefter blev forvaltningens indstilling godkendt som anbefaling til byrådet.
  V og O tager forbehold.

  Økonomiudvalget, 18-11-2015, pkt. 551

  Anbefales.
  Bent Jørgensen (V) og Merete Dea Larsen (O) tager forbehold.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 552 Igangsætning af VVM-redegørelse for anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark

  opsamling_paa_indledende_hoering.pdf hovedforslag.pdf

  Pkt. 552

  Igangsætning af VVM-redegørelse for anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark

  Sagsnr. 270571 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  VVM for anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark har været i indledende offentlig høring. Forvaltningen foreslår, at VVM-redegørelsens hovedforslag bliver et skitseforslag baseret på ønsker fra flertallet af lodsejere.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at VVM-redegørelse igangsættes med hovedforslag baseret på ønsker fra flertallet af lodsejere og med inddragelse af synspunkter fra høringen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 17. juni 2015, punkt 181, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark.
  Et debatoplæg for VVM har været i indledende offentlig høring indtil den 6. september 2015, og der blev holdt borgermøde den 25. august 2015. Resume af bemærkninger fra høringen og forvaltningens vurdering findes i vedlagte bilag. Synspunkterne er i korte træk:
  - Der er modstridende holdninger til lokal løsning kontra regional løsning ved Frederikssund og til lokal placering og udformning af anlæg.
  - Sti bør realiseres, men genere færrest muligt.
  - Konsekvenser for diverse beskyttelsesinteresser, planter og dyr bør belyses, herunder konsekvenser i anlægsfasen.
  - Projektet berører mange beskyttelsesinteresser i Frederikssund Kommune, som derfor ønsker tæt dialog, og afvejning af miljøkonsekvenser af en række alternativer.
  Politisk behandling af sag om VVM forløber parallelt med behandling af sag om lokalplan 612 for Jyllinge Nordmark samt en sag om proces efter kystbeskyttelsesloven.
  I sidstnævnte sag, som starter i Klima- og Miljøudvalget, fremlægger forvaltningen et skitseprojekt baseret på ønsker fra flertallet af lodsejere, se bilag 2.
  Forvaltningen foreslår, at dette bliver hovedforslaget i VVM-redegørelsen, og at VVM'en derudover belyser konsekvenser af en række af mindre justeringer af hovedforslaget. Forvaltningen foreslår endvidere, at en regional løsning beskrives som alternativ på helt overordnet niveau. Endelig skal en VVM altid indeholde et 0-alternativ, det vil sige en beskrivelse af, hvad der vil ske, hvis der ikke etableres nogen former for sikring.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Byrådet har, jf. punkt 266, 18. juni 2014, afsat 44,1 mio. kr. til etablering af kystbeskyttelse. Heraf er 13,3 mio. kr. afsat til finansiering af kystsikringen i Jyllinge Nordmark. Udgifter til VVM-redegørelsen vil blive afholdt inden for denne ramme.

  Plan- og Teknikudvalget. 05-11-2015, pkt. 216

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 18-11-2015, pkt. 552

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 553 Gebyrer for byggesager 2016

  Pkt. 553

  Gebyrer for byggesager 2016

  Sagsnr. 274849 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forlængelse af vedtagelse af budget 2016 forelægges sag om byggesagsgebyrer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. fra 1. januar 2016 opkræves kun gebyr for byggesagsbehandling af fritliggende enfamiliehuse, herunder dobbelthuse. Der beregnes alene gebyr for timer der vedrører administrativ sagsstyring (og ikke for sagsbehandling).
  2. indtægtsbudgettet for 2016 for fritliggende enfamiliehuse sættes til 210.000 kr. Øvrige indtægtsbudgetter vedr. byggesagsgebyrer sættes til 0 kr. Gebyret fastsættes til 360 kr./time og beregnes pr. påbegyndt ½ time. Gælder for alle sager modtaget efter d. 1.1.2016.
  3. der afsættes 783.000 kr. årligt fra 2016 og frem til at opnormere byggesagsbehandling af fritliggende enfamiliehuse for at nedbringe sagsbehandlingstiden.
  4. forvaltningen bemyndiges til at ændre kommunens gebyrvedtægt vedr. byggesagsbehandling i overensstemmelse med ovenstående.

  Beslutningskompetence

  Byrådet vedr. indstillingens punkt 1,2 og 4.
  Økonomiudvalget vedr. punkt 3.

  Sagsfremstilling

  Kommuner kan opkræve timetakst for byggesagsbehandling. Roskilde Kommune har i 2015 en timetakst på 360 kr./time og opkræver gebyr for både administrativ sagsstyring og byggesagsbehandling i alle byggesagskategorier, som fører til en tilladelse.
  Der er i budget 2016 afsat 0,5 mio. kr. vedrørende afskaffelse af gebyrer for byggesagsbehandling på erhvervsområdet og 1,0 mio. kr. vedrørende halvering af byggesagsgebyrer på boligområdet. Forvaltningen foreslår en model for sager modtaget efter 1. januar 2016, hvor alle typer erhvervsbyggeri samt etagebolig- og rækkehusbyggeri ikke vil blive opkrævet gebyr.
  For de fritliggende enfamiliehuse, herunder dobbelthuse, foreslår forvaltningen, at der
  alene opkræves gebyr for den administrative sagsstyring i alle sager – svarende til 1½ time for så godt som alle sager. Timeprisen fastholdes på 2015-niveau, dvs. 360 kr., men beregnes fremover fra påbegyndt ½ time. Den årlige indtægt skønnes til 210.000 kr., hvilket er mere end en halvering.
  Forvaltningen har overvejet et alternativ, hvor den nuværende timepris mere end halveres til 150 kr./time og opkræves som hidtil. Skøn for årlig indtægt er 260.000 kr. Forvaltningen finder denne model mindre attraktiv, da erfaringerne viser, at nogle borgere har svært ved at forstå tidsforbruget på deres sag.
  Der har på det seneste været en mærkbar stigning i antal sager på boligområdet og en ændret adfærd i form af forespørgsler forud for selve ansøgningen. Derfor foreslås de resterende midler fra budgetforliget vedr. byggesagsgebyrer anvendt til opnormering på boligsagsområdet.
  Sagen forelægges i både Plan- og Teknikudvalget og Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering forud for forelæggelse i Økonomiudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015 og 2016, idet der er tale om udmøntning af midler afsat i budget 2016.
  For ansøger af tilladelse til fritliggende enfamiliehuse vil der - hvis indstillingen følges - for langt de fleste - være et mindre og mere ensartet og forståeligt gebyr på 540 kr. (1½ time).
  Det afsatte budget til byggesagsbehandling/gebyrnedsættelse efterlader hermed 783.000 kr., som foreslås afsat til opnormering på bolig-sagsområdet med henblik på, at der kan leves op til de fastsatte sagsbehandlingstider, selv om der registres en mærkbar stigning i antallet af sager.

  Plan- og Teknikudvalget. 05-11-2015, pkt. 224

  Anbefales.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 30-10-2015, pkt. 62

  Anbefales.

  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv).

  Økonomiudvalget, 18-11-2015, pkt. 553

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 554 Endelig vedtagelse af ny affaldsordning for private husstande

  baggrund_for_ny_affaldsordning_i_roskilde_kommune.pdf besvarelse_af_spoergsmaal_paa_kmu_august_2015.pdf

  Pkt. 554

  Endelig vedtagelse af ny affaldsordning for private husstande

  Sagsnr. 204045 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger forslag til ny affaldsordning for private husstande. Forvaltningen vil på Klima- og Miljøudvalgets møde desuden præsentere koncept for skraldebil og beholdere.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til ny affaldsordning godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af udvalgets drøftelse på mødet den 18. august 2015, pkt. 91, har forvaltningen på baggrund af bemærkninger på mødet, tilrettet det fremlagte forslag til ny affaldsordning.
  Den affaldsordning, som forvaltningen lægger op til, medtager indsamling af metal- og glasemballage, papir, organisk affald og restaffald i en affaldsordning med kildesortering ved villaer, etageboliger og tæt-lav bebyggelse. Indsamling af plastemballage afventer en udvikling af markedet indenfor 2-3 år.
  Det nye forslag har som udgangspunkt 14-dages tømning af organisk affald og restaffald, da den tømningsfrekvens sikrer en optimal udnyttelse af både biler og beholdere. Desuden er der forslag om ugetømning af organisk affald og restaffald ved alle husstande i juni-august for at undgå gener ved højere temperaturer.
  I den nye affaldsordning er der afhentning på standplads, hvilket som standard er op til 40 meter inde på grunden.
  Forvaltningen anbefaler, at alle uanset boligtype vil få mulighed for at vælge ugetømning samt afhentning ved skel for at imødekomme individuelle ønsker.
  I det nye forslag er beskrevet, hvordan grundejerforeninger eller tilsvarende grupper af villaer i stedet for individuelle løsninger kan vælge fælles standplads svarende til etageboliger. Denne løsning er billigere end individuelle løsninger, men vil også medføre, at adgangsvejen til opsamling bliver længere, hvilket erfaringsmæssigt vil medføre dårligere sortering. Forvaltningen lægger op til, at valg af fælles løsning ved villaer og tilsvarende skal godkendes af forvaltningen med henblik på at sikre en optimal sortering i sammenhæng med hensyn til miljø, service og økonomi.
  På Klima- og Miljøudvalgets møde vil forvaltningen præsentere forslag til koncept for skraldebiler og affaldsbeholdere.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015 og 2016, idet renovationsgebyret fra 2016 i forbindelse med budgetvedtagelsen er hævet for at imødegå de nødvendige investeringer til ny affaldsordning med trinvis opstart. Området er brugerfinansieret.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-11-2015 pkt. 129

  Ændringsforslag blev stillet af Jeppe Trolle (B) således: "Forvaltningens indstilling tiltrædes dog således, at plastindsamling indfases fra 2019". Forslaget blev sat til afstemning. For stemte Jeppe Trolle (B) og Jonas Paludan (Ø), imod stemte udvalgets øvrige 5 medlemmer. Hermed faldt ændringsforslaget.
  Herefter blev forvaltningens indstilling, jf. nedenfor, sat til afstemning:

  1. implementere udviklingsscenarie A med indsamling af papir/karton, metal, glas, organisk affald og restaffald i løbet af 2017 og 2018 i hele kommunen,
  2. indsamling af plastemballage implementeres så snart der kan sikres en fornuftig genanvendelse i forhold til henholdsvis en servicemæssig og økonomisk betragtning,
  3. organisk affald som standard indsamles hver 14. dag ved alle boligtyper,
  4. organisk affald og restaffald som standard indsamles hver uge i perioden juni til august ved alle boligtyper
  5. afhentning af husholdningsaffald som standard sker fra standplads, som er op til 40 meter fra skel.

  For stemte Peter Madsen (V), Tomas Breddam (A), Kaj V. Hansen (A), Daniel Prehn (A) og Gitte Simoni (O). Imod stemte Jeppe Trolle (B) og Jonas Paludan (Ø).
  Jonas Bejer Paludan (Ø) og Jeppe Trolle (B) kan ikke tiltræde flertallets anbefaling vedr. indstillingens punkt 1 og 2, men ønsker scenarie B, dvs. at plastindsamling skal implementeres samtidig med igangsættelse af indsamlingen i de af scenarie A omfattede fraktioner.

  Økonomiudvalget, 18-11-2015, pkt. 554

  Anbefales.
  Jeppe Trolle (B) og Henrik Stougaard (Ø) kan ikke anbefale og henholder sig til B og Ø's bemærkninger fra Plan- og Teknikudvalget.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 555 Stormflodssikring af Jyllinge Nordmark

  notat_stormflodsikring_af_jyllinge_nordmark.pdf anmodning_af_26-08-2015_om_indledning_af_kystbeskyttelsessag_jyllinge_nordmark.pdf brev_af_05-09-2015_om_dannelse_af_digelag.pdf kystdirektoratets_vurdering_af_05-10-2015_af_skitseprojekt_om_hoejvandssikring_af_jyllinge_nordmark.pdf referat_af_moede_den_06-10-2015_med_kystdirektoratet_samt_kommentarer_til_kompromisforslag.pdf projektskitse_for_stormflodssikring_af_jyllinge_nordmark_orbicon_10_11_2015.pdf forslag_til_indkaldelse_af_borgermoede_med_interessetilkendegivelse_i_januar_2016.pdf oversigt_over_omkostninger_bidragsbetaling_og_partsfordeling.pdf

  Pkt. 555

  Stormflodssikring af Jyllinge Nordmark

  Sagsnr. 217972 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Digelags-Arbejdsgruppen i Jyllinge Nordmark anmoder kommunen om at realisere stormflodssikringen efter lovgivningens regler, da man er uenige om dele af sikringen. Kommunen skal afholde offentligt møde med de grundejere i Roskilde og Egedal kommune, der skal deltage i betalingen. Til mødet skal kommunen redegøre for et projekt, et budget, et forslag til bidragsfordeling og vedtægter for digelag. Egedal Byråd behandler i november de berørte grundejere i Tangbjergs deltagelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. den udarbejdede projektskitse med budget for stormflodssikring tiltrædes,
  2. på grundlag af skitseprojektet indkaldes der til lovpligtigt borgermøde den 7. januar 2016, efter reglerne i lov om kystbeskyttelse. Overslag over udgifter og forslag til bidragsfordeling udsendes sammen med indkaldelsen til borgermødet.
  3. principper for vedtægter for digelag jf. sagsnotatet tiltrædes. Forslag til vedtægter for digelag baseret på disse principper udsendes sammen med indkaldelsen til borgermødet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Opmærksomheden henledes på, at forslag til lokalplan 612 for Jyllinge Nordmark samt oplæg til VVM-redegørelse for anlægget behandles af Plan- og Teknikudvalget.
  Byrådet besluttede den 29. april 2015, pkt. 118, at fremme kystbeskyttelsesprojektet i Jyllinge Nordmark. Arbejdsgruppen med repræsentanter for grundejerforeningerne i området er gået ind i sagen som foreløbig bygherre, indtil der er stiftet et digelag. Arbejdsgruppen har foreslået en række justeringer af projektet.
  Grundejernes arbejdsgruppe har nu anmodet kommunen om at gå videre med etablering af stormflodssikringen efter reglerne i kystbeskyttelsesloven, men der fremsendes to forskellige forslag med forskellig højde og placering af stormflodssikringen.
  Forvaltningen foreslår afholdelse af lovpligtigt borgermøde den 7. januar 2016, hvor kommunen skal redegøre for et forslag til stormflodssikring. Forvaltningen har udarbejdet vedlagte projektskitse på baggrund af arbejdsgruppens forslag. Hvor arbejdsgruppen er indbyrdes uenig, er forslaget baseret på flertallets forslag. Byrådet kan i februar 2016 træffe afgørelse om fremme af projektet.
  Arbejdsgruppen er heller ikke blevet enig om udformning af vedtægter for digelaget. Forvaltningen har opstillet principper for udarbejdelse af vedtægter, herunder direkte repræsentation af alle lodsejere til generalforsamlingen som foreslået af mindretallet.
  Indkaldelsen til kapitel 1a-borgermødet er koordineret med Egedal Kommune, da grundejere i Tangbjerg i Egedal Kommune er omfattet af skitseprojektet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Byrådet har den 18. juni 2014, pkt. 266, bevilget 44,1 mio. kr. til etablering af kystbeskyttelse. Ved byrådets møde den 28. januar 2015, pkt. 14 blev kommunens bidrag til Jyllinge Nordmark fastlagt til 11,3 mio. kr. til finansiering af kystsikring, samt 2,0 mio. kr. til supplerende løsninger (rekreativ sti).
  Med det opdaterede økonomioverslag inklusiv 15 % af anlægssummen til projektering, skønner forvaltningen, at sikringen kan etableres med en samlet anlægsudgift på 22,5 mio. kr.
  Det er 3,4 mio. kr. dyrere end overslaget på 19,1 mio. kr., der lå til grund for interessetilkendegivelsen i februar 2015. Det skyldes i det væsentlige justeringer af østdiget ønsket af grundejernes arbejdsgruppe. De resterende 0,3 mio. kr. skyldes revisioner af projektet for fjorddige og fløjdige.
  Anlægsudgiften finansieres som nævnt med 11,3 mio. kr. betalt af Roskilde Kommune, mens det kan forventes, at Egedal Kommune vil betale 653.000 kr. af omkostningen for Tangbjerg. Under denne forudsætning finansierer grundejerne i alt ca. 10,5 mio. kr. eller 47 % af den anslåede anlægsudgift.
  Ved interessetilkendegivelsen blev det meldt ud, at anlægsbidraget pr. ejendom ville ligge mellem 10.000 kr. og 25.000 kr. Som det fremgår af udkast til bidragsfordeling i bilag 8, forventes bidraget at blive 20.515 kr. for ejendomme, hvor boligen beskyttes mod oversvømmelse, og 10.258 kr. for ejendomme, hvor det alene er adgangsvejen, der beskyttes mod oversvømmelse.
  Til borgermødet kan der redegøres nærmere for en finansiering af grundejernes bidrag via kommunal lånegaranti.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-11-2015 pkt. 130

  Indledningsvis blev redegjort for enkelte præciseringer i bilag 6, projektskitsen fra Orbicon, som opdateres til forelæggelsen for Økonomiudvalget og byrådet.
  Peter Madsen (V) stillede ændringsforslag således: "Forvaltningens indstilling tiltrædes dog således at der i det projekt, der nu igangsættes, arbejdes videre med en højde på 2,30 m i stedet for 2,40 m". Forslaget blev sat til afstemning. For stemte Peter Madsen (V), imod stemte udvalgets øvrige medlemmer. Hermed faldt ændringsforslaget.
  Herefter besluttede udvalget at anbefale forvaltningens indstilling.
  Peter Madsen (V) tager forbehold.

  Økonomiudvalget, 18-11-2015, pkt. 555

  Anbefales.
  Bent Jørgensen (V) og Lars Lindskov (C) tager forbehold.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 556 Revideret indkøbsmål for POGI

  Pkt. 556

  Revideret indkøbsmål for POGI

  Sagsnr. 272945 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Partnerskabet for offentlige grønne indkøb (POGI) har revideret eksisterende indkøbsmål indenfor træ og træprodukter, samt rengøring og rengøringsservice. Indkøbsmålene skal behandles og godkendes politisk af alle partnerskabets medlemmer, inden indkøbsmålene kan implementeres.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at indkøbsmålene godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  POGI arbejder med at udarbejde nye indkøbsmål, som indarbejdes i medlemmernes udbud og kontrakter, samt løbende at revidere og opdatere de eksisterende indkøbsmål.
  POGI har revideret indkøbsmålene inden for træ og træprodukter, således at indkøbsmålene kommer til at omfatte produkter til byggeri og anlæg samt møbler og legepladser, hvori træ og træbaseret materiale indgår, herunder nagelfast inventar. Indkøbt og anvendt træ og træprodukter skal være dokumenterbart bæredygtige eller miljørigtige.
  Indkøbsmålene vedrørende rengøring er udvidet til udover at omfatte sanitets - og universalrengøringsmidler, vaskemidler og aftørringspapir til også at omfatte håndhygiejneprodukter, desinficerende rengøringsmidler og emballage.
  Rengøringsprodukterne skal være svanemærket, blomstermærket eller tilsvarende. Aftørringspapir kan som alternativ til mærkningen være i 100 % genbrugspapir. Emballage skal have tydelig doseringsvejledning, og drivgasser må ikke anvendes.
  Udover ovenstående krav bliver medlemmerne også forpligtet til i rengøringsservicekontrakter at stille krav til arbejdsmiljø og rengøringsremedier, samt at uddanne eget rengøringspersonale til at gøre rent på en kvalitetsbevist måde, der minimerer miljøbelastning og den fysiske slitage af den enkelte medarbejder.
  Roskilde Kommune stiller i dag krav om, at træ i møbler, legepladser, byggeri og anlæg skal være bæredygtigt. Tilsvarende er gældende inden for rengøring, hvor Roskilde Kommune i dag stiller krav om, at alle rengøringsprodukter skal være svanemærket, blomstermærket eller tilsvarende.
  Det er forvaltningens vurdering, at indkøbsmålene ikke vil have budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015

  Klima- og Miljøudvalget, 03-11-2015 pkt. 133

  Godkendt.
  V og O kan ikke tiltræde indstillingen og begærer sagen i byrådet.

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen oplyser, at kommunen igennem flere år har stillet de ovennævnte krav – så umiddelbart skal kommunen ikke ændre på praksis, og dermed er der heller ikke økonomiske konsekvenser forbundet med implementeringen af de to konkrete nye mål. Målet vedr. rengøringsprodukter skal sikre, at der ikke anvendes ikke-nedbrydelige kemikalier i rengøringen og derved påvirker miljøet (spildevand, grundvand og arbejdsmiljø mv.). Målet med at stille krav om anvendelse af FSC-mærket træ skal tilsikre, at det anvendte træ kommer fra bæredygtige produktionsskove. Disse 2 mål vurderes ikke at influere nævneværdigt på CO2-udledningen ved anvendelse/efterspørgsel.
  Det kan i øvrigt oplyses, at POGI er undervejs med en evaluering/status for partnerskabet, og at den vil blive forelagt Klima- og Miljøudvalget, når den bliver udsendt til partnerne.

  Økonomiudvalget, 18-11-2015, pkt. 556

  Oversendes til byrådets behandling.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 557 Frigivelse af rådighedsbeløb - Jyllinge Bymidte Trafikløsning

  Pkt. 557

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Jyllinge Bymidte Trafikløsning

  Sagsnr. 255257 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af trafikforbedrende foranstaltninger i Jyllinge By.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr., ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til Jyllinge Bymidte trafikløsninger.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I 2014 blev der udarbejdet en rapport til Roskilde Kommune, der belyser, hvilke tiltag der skal laves i Jyllinge by, for at optimere trafikken. Trafikplanen er senest behandlet på Byrådets møde den 28. januar 2015, punkt 13.
  Anlægsarbejderne med etablering af 2 minus 1 vej på Jyllinge Bygade samt krydset Nordmarksvej/Møllevej/Bygaden er påbegyndt og den ny rundkørsel i krydset Jyllinge Parkvej/Lindegårdsvej/Baunegårdsvej nærmer sig færdiggørelse.
  Når regnskabet for de tre ovennævnte trafikprojekter er opgjort, vil byrådet modtage en orientering om, hvilke anlæg der efterfølgende kan udføres inden for den resterende økonomiske ramme.
  Anlægs start: efterår 2015
  Anlægs slut: sensommer 2016

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015, da beløbet er fastsat i budgettet.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2015:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -7.500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -7.500
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 05-11-2015, pkt. 229

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 18-11-2015, pkt. 557

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 558 Anlægsregnskab - Busplan 2012

  Pkt. 558

  Anlægsregnskab - Busplan 2012

  Sagsnr. 271896 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab vedrørende Busplan 2012. Der er et mindreforbrug på 429.663 kr. i forhold til bevillingen, samt et rådighedsbeløb i 2015 på 242.000 kr., som ikke er brugt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 22. juni 2011, punkt 169, bevilliget 3.360.000 kr. til anlæg af infrastruktur til forbedring af fremkommeligheden for kollektive busruter på Nordens Parkvej, gennem Musicon og i midtbyen for kommunens to nye A-buslinjer. Samtidig er der givet en tillægsbevilling for indtægter på 1.660.000 kr. Indtægten er tilført fra en statslig trafikpulje. Nettosummen på anlægsbevillingen er således på 1.700.000 kr.
  Regnskabet viser et forbrug på 1.270.337 kr. Der er således et mindreforbrug på 429.663 kr. i forhold til anlægsbevillingen. Det skyldes, at anlægspriserne har været lavere end budgetteret. Af det samlede mindreforbrug er 187.663 kr. tilgået kassebeholdningen i tidligere år, mens de resterende 242.000 kr. blev overført fra 2014 til 2015.
  Beløbet er brugt til at anlægge en busvej ved Nordens Parkvej og en busvej til Musicon over Stenkrogen. Desuden er der udført ændringer af parkeringsforholdene og etableret dobbeltrettet bustrafik i Allehelgensgade. Fremkommelighedsprojektet indeholdt desuden tilpasning af signalanlægget i Jernbanegade – Allehelgensgadekrydset med henblik på busprioritering.
  Der er i 2015 afsat et rådighedsbeløb på 242.000 kr. Disse midler er ubrugte, svarende til en positiv kasseeffekt på 242.000 kr.

  Økonomi

  Sagen medfører en forbedring af kassebeholdningen i 2015 på 242.000 kr.

  Plan- og Teknikudvalget. 05-11-2015, pkt. 225

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 18-11-2015, pkt. 558

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 559 Salg af storparcel(Lukket)

 • Pkt. 560 Resultat af udbud af revisionsydelser(Lukket)

 • Pkt. 561 Eventuelt

  Pkt. 561

  Eventuelt

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 18-11-2015, pkt. 561

  - Kristiansminde.
  - Grusgravning.
  - Viby St. køreplan.
  - RUC.
  - Omgangstone.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.