You are here

Referat

Dato: Onsdag, August 19, 2015 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 315 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 315

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  PricewaterhouseCoopers deltager i Økonomiudvalgets møde under behandling af pkt. 323, "Revisionsberetning vedr. årsregnskab 2014".

  Økonomiudvalget, 19-08-2015, pkt. 315

 • Pkt. 316 Orientering om den fortsatte proces vedr. lav- og mellemradioaktivt affald

  resume_af_moede_med_kommunekontaktpersoner_den_22._maj_2015.pdf

  Pkt. 316

  Orientering om den fortsatte proces vedr. lav- og mellemradioaktivt affald

  Sagsnr. 217955 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Arbejdet med slutdepot-løsningen står stille, mens undersøgelsen af en mellemlager-løsning foregår. Om ca. 1 år træffes der beslutning om, hvilket spor der skal følges dvs. slutdepot- eller mellemlager-spor.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I maj 2015 har der været afholdt et møde for kommunerne om den fortsatte proces vedr. lav- og mellemradioaktivt. Status for:
  slutdepotsporet er, at planen er blevet miljøvurderet, miljøvurderingen har været sendt i høring, og der er udarbejdet udkast til sammenfattende redegørelse, som er lagt på hjemmesiden. Miljøvurderingen er således ikke formelt færdig.
  mellemlagersporet er, at der ved mødet lå en vurdering af, hvorvidt vi kan etablere et mellemlager samt fordele og ulemper i forhold til slutdepot.
  udlandssporet er, at det ser tungt ud mht. dette spor, jf. notat http://sum.dk/Temaer/~/media/Filer%20-%20dokumenter/Slutdepot-26022015/Notat-om-mulighederne-for-slutdeponering-udlandet.ashx . Vi vil dog fortsat prøve at komme af med det særlige affald til udlandet.
  Endvidere blev det oplyst at partierne tog status vedr. udlandssporet til efterretning og besluttede at gå videre med yderligere studier af mellemlagerløsningen, inden der om ca. 1 år træffes beslutning om, hvilket spor man vil følge (slutdepot- eller mellemlagerspor). Mens de yderligere undersøgelser finder sted, sættes slutdepotsporet på standby, således at miljøvurderingen alene færdiggøres, hvis man vælger at gå videre med slutdepotsporet. Der igangsættes snarest yderligere studier af mellemlagerløsningen på tre områder:
  Sikkerhed, hvor forskel mellem slutdepot og mellemlagerløsninger uddybes
  Kriterier for placering af et mellemlager uden at der udpeges egnede områder
  Økonomi, hvor mellemlagerløsning og slutdepotløsning sammenlignes
  Referat fra mødet i maj 2015 er vedlagt i sin helhed.
  Forvaltningen arbejder løbende på at varetage Roskilde kommunes interesser og med at samle viden om Risø egnethed som mellemlager og slutdepot.
  Forvaltningen fortsætter arbejdet i den af forvaltningen nedsatte taskforcegruppe og overvåger sagens videre forløb, herunder pressens dækning af sagen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Økonomiudvalget, 19-08-2015, pkt. 316

 • Pkt. 317 Orientering om likviditet pr. 31. juli 2015

  orientering_om_likviditeten_pr._31._juli_2015.pdf

  Pkt. 317

  Orientering om likviditet pr. 31. juli 2015

  Sagsnr. 265739 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. juli 2015. I bilag er endvidere opstillet prognose for udviklingen. Forvaltningen skønner, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2015 fortsat vil ligge mellem 425 - 475 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Nedenstående tabel viser den faktiske likvide beholdning samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen fra august 2014 til juli 2015.

  Roskilde Beløb i mio. kr. 31. aug. 2014 30. sep. 2014 31. okt. 2014 30. nov. 2014 31. dec. 2014 31. jan. 2015 28. feb. 2015 31. marts 2015 30. april 2015 31. maj 2015 30. juni 2015 31. juli 2015
  Likvide beholdning 351 328 234 212 225 274 298 301 190 150 101 309
  IM's Kassekreditregel 494 499 501 498 499 497 499 500 498 494 492 491

  Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. juli 2015 skønner forvaltningen, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2015 fortsat vil ligge mellem 425 – 475 mio. kr.
  Halvårsregnskabet pr. 30. juni 2015 er under udarbejdelse, men den administrative budgetopfølgning pr. 31. maj 2015 er indarbejdet i prognosen. Endvidere er indarbejdet tillægsbevillinger fra juni måned samt mulige vurderinger pr. 30. juni, herunder midtvejsreguleringen.

  Økonomiudvalget, 19-08-2015, pkt. 317

 • Pkt. 318 Orientering om forbrugsoversigt pr. ultimo juli 2015

  forbrugsoversigt_pr._31._juli_-_bilag_til_oekonomiudvalget.pdf

  Pkt. 318

  Orientering om forbrugsoversigt pr. ultimo juli 2015

  Sagsnr. 265305 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder oversigt over budget og forbrug ultimo juli fordelt på udvalg og fagområder.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Grafen nedenfor viser hovedtallene ultimo juli, hvor en oversigt på hvert fagområde fremgår af bilaget. Tallet over udvalgssøjlen viser forskellen mellem forbrugsprocenterne i 2015 og 2014 i kr. Minus betyder, at der er brugt flere penge i 2015 end på samme tidspunkt i 2014.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Økonomiudvalget, 19-08-2015, pkt. 318

 • Pkt. 319 Orientering om status på budget 2016-2019

  praesentation_af_balancen_paa_oekonomiudvalgets_moede_d._19._august.pdf budgetaendringer_pr._august_til_oekonomiudvalget_d._19._august.pdf

  Pkt. 319

  Orientering om status på budget 2016-2019

  Sagsnr. 271288 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder en orientering om status på budgetlægningen for 2016-2019.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I balanceskønnet for budget 2016 indgår bl.a. det nyeste skøn over de selvbudgetterede skatteindtægter og indtægter vedr. tilskud og udligning, effekterne af aftalen mellem KL og regeringen, den nyeste p/l-fremskrivning, forvaltningens skøn på de konjunkturbestemte områder, tekniske korrektioner, den forudsatte effekt af årets lov- og cirkulæreprogram samt anlæg svarende til strategisk anlægsplan.
  På dette grundlag viser den samlede balance et træk på de likvide aktiver i 2016 på 69 mio. kr. Dette tal vil fortsat kunne ændre sig i den videre budgetbehandling på grund af bl.a. nye skatteskøn m.v. Balancen kan ses i sin helhed i bilag 1, mens en oversigt over ændringer siden budgetvedtagelsen fremgår af bilag 2.
  Borgmesteren har bedt direktionen om at udarbejde et besparelses- og omprioriteringskatalog svarende til budgetubalancen. Besparelses- og omprioriteringskataloget eftersendes og kan indgå i budgetdrøftelserne.
  På grund af en sen klarmelding af KL’s værktøj til budgettering af skat og tilskud-/udligning for budgetoverslagsårene 2017-2019 foreligger der endnu ikke kvalitetssikrede skøn på kommunens samlede indtægter i overslagsårene. Dermed er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at vise den flerårige økonomiske balance og dermed heller ikke at beregne konsekvenserne på likviditeten for perioden 2016-2019. Dette vil i stedet blive fremlagt på mødet d. 26. august.
  Der vil desuden foreligge uddybende budgetmateriale på budgettets enkeltbestanddele forud for augustseminar og 1. behandlingen på e-dagsorden den 20. august.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015, da den vedrører budgetlægningen for 2016-2019.

  Økonomiudvalget, 19-08-2015, pkt. 319

 • Pkt. 320 Skatter, tilskud og udligning - Midtvejsregulering mv. 2015

  notat_-_midtvejsregulering_mv._2015.pdf

  Pkt. 320

  Skatter, tilskud og udligning - Midtvejsregulering mv. 2015

  Sagsnr. 272632 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder de økonomiske konsekvenser som følge af midtvejsregulering af statens bloktilskud for 2015. Effekten på kassebeholdningen er en forøgelse på 14,1 mio. kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der til midtvejsregulering af skatter, tilskud og udligning mv. meddeles en nettoindtægtsbevilling på 14.051.000 kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  For Roskilde Kommune betyder midtvejsreguleringen en forøgelse af statstilskuddet på 4,4 mio. kr.
  Udover midtvejsreguleringen tilrettes budget 2015 med en merindtægt vedr. tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i 2015 på i alt 5,1 mio. kr. Dette dækker ikke Roskilde Kommunes udgifter, idet det skønnes, at merudgifterne til etablering og drift af flygtninge boliger i Roskilde er på 7,2 mio. kr. i 2015, jf. halvårsregnskabet for 2015.
  Den endelige indtægt vedrørende dødsbobeskatning udgør 1,9 mio. kr. og dermed en merindtægt i forhold til det budgetterede på 1,4 mio. kr.
  Den endelige opgørelse af tilskud vedr. 2014 i forbindelse med tilbagebetaling af grundskyld udviser for Roskilde Kommune en tilbagebetaling på 4,4 mio. kr.

  Økonomi

  Den samlede regulering udgør en indtægt på 7,025 mio.kr. og da der var budgetteret med en udgift på 7,026 mio.kr. fører sagen netto til en merindtægt på 14,1 mio. kr.
  Sagen medfører netto en forøgelse af kassebeholdningen på 14,1 mio. kr. i 2015. Sagen skal ses i sammenhæng med tidligere behandlet sag om reduktion af p/l skøn, jf. notat.

  Økonomiudvalget, 19-08-2015, pkt. 320

  Anbefales.

 • Pkt. 321 Budget 2016-2019 - afsluttende budgetdrøftelser

  oekonomiudvalgets_budgetramme_samt_den_videre_budgetproces_-_augustmoederne.pdf takstkatalog_paa_oeus_omraade.pdf budgetbemaerkninger.pdf strategisk_anlaegsplan_2016-2023.pdf bloktekster_strategisk_anlaegsplan.pdf bloklister_oeu.pdf bloktekster_oeu.pdf endeligt_besparelses-_og_omprioriteringskatalog.pdf

  Pkt. 321

  Budget 2016-2019 - afsluttende budgetdrøftelser

  Sagsnr. 270302 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ifølge budgettidsplanen finder de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene sted i august. Økonomiudvalget skal derfor drøfte udvalgsbudgettet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. driftsbudgettet, herunder takstforslag og ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen,
  2. anlægsbudgettet, dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drifts- og anlægsbudget. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 528,5 mio. kr., mens der indgår anlæg inkl. afledt drift for 10,7 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område. Det samlede udvalgsbudget opdelt på fagområder samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af særskilt bilag.
  Borgmesteren har bedt direktionen om at udarbejde et besparelses- og omprioriteringskatalog svarende til budgetubalancen. Besparelses- og omprioriteringskataloget eftersendes og kan indgå i budgetdrøftelserne.
  Særlige forhold vedr. Økonomiudvalget
  Der er på Økonomiudvalgets ramme sket en ændring på 0,3 mio. kr., idet der er sket en overførsel til Kultur- og Idrætsudvalget i forbindelse med, at 5 ansatte er overgået fra tjenestemandsansættelse til overenskomstansættelse.
  På beskæftigelses- og Socialudvalget fremsættes en 0-blok, hvori det foreslås, at udvalget fortsætter den nuværende praksis med at anvende 1,2 mio. kr. til køb af foranstaltninger på INSP! ud af det eksisterende foranstaltningsbudget. Derfor fremlægges der en etårig driftsudvidelsesblok vedrørende INSP! på 0,8 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, da det ellers ikke vil være muligt at fortsætte INSP!’s aktiviteter på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område. Hvis begge blokke vedtages, vil INSP! kunne fortsætte med det nuværende budgetniveau på 2 mio. kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015, da sagen alene vedrører budgetlægningen for 2016-2019.

  Økonomiudvalget, 19-08-2015, pkt. 321

  Godkendt

 • Pkt. 322 Anvendelse af tilbageført provenu ved KMD's salg af bygninger

  Pkt. 322

  Anvendelse af tilbageført provenu ved KMD's salg af bygninger

  Sagsnr. 272205 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som følge af salget af KMD er KMD’s ejendomme nu solgt. Provenuet på ca. 1,2 mia. kr. tilbageføres med halvdelen til KOMBIT til investeringer i forbindelse med bl.a. monopolbruddet på it-området, mens den anden halvdel tilbageføres til kommunerne i forhold til ejerandel som finansiering af kommunernes implementeringsudgifter i forbindelse med monopolbruddet. I sagen fremlægges de bevillingsmæssige konsekvenser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der gives en indtægtsbevilling svarende til kommunens andel af provenuet ved salg af KMD’s ejendomme på i alt 8,845 mio. kr. fordelt med 0,354 mio. kr. i 2015, 3,892 mio. kr. i 2016, 2,477 mio. kr. i 2018 og 0,354 mio. kr. i 2018 og en tilsvarende udgiftsbevilling til kommunens omkostninger i forbindelse med implementeringsopgaver som følge af monopolbrud

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Da KMD i 2009 blev solgt var ejendomsmarkedet ugunstigt, og det blev derfor besluttet at vente med at sælge KMD’s ejendomme. De er nu afhændet til en samlet pris på ca. 1,2 mia. kr. Halvdelen af provenuet er efter beslutning i KL’s bestyrelse besluttet at tilgå KOMBIT som kapitalunderlag for de investeringer, der er forudsætningen for, at monopolbruddet på det kommunale it-område og etableringen af en fælleskommunal rammearkitektur kan blive en realitet.
  Den resterende halvdel tilfalder kommunerne i forhold til den indskudsandel hver kommune havde ved etableringen af KMD i 1972. Det betyder, at Roskilde Kommune vil modtage i alt 8,8 mio. kr. af de samlede ca. 600 mio. kr.
  KL’s bestyrelse har endvidere besluttet at henstille til, at kommunernes provenu som følge af salget øremærkes til finansiering af de implementeringsudgifter, der i de enkelte kommuner vil være i forbindelse med monopolbruddet og etableringen af ny rammearkitektur. Det er forvaltningens vurdering, at Roskilde Kommune vil opleve merudgifter til implementering svarende til den tilførte andel af salgsprovenuet.
  80 pct. af udbetalingen tilgår kommunerne efter en generel, landsækkende udgiftsprofil i perioden 2015-2019, mens de resterende 20 pct. kan komme til udbetaling i det år, kommunen måtte ønske det. Roskilde Kommune har derfor bedt om, at de 20 pct. kommer til udbetaling i 2016, hvilket er afspejlet i den bevillingsmæssige profil, jf., indstillingspunkterne ovenfor. Der forudsættes fuld overførselsadgang på bevillingen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015, da der netto ikke er tale om ændring af kassebeholdningen, fordi indtægtsbevillingen modsvares af tilsvarende udgiftsbevilling.

  Økonomiudvalget, 19-08-2015, pkt. 322

  Det anbefales at der gives en indtægtsbevilling svarende til kommunens andel af provenuet ved salg af KMD’s ejendomme på i alt 8,845 mio. kr. fordelt med 0,354 mio. kr. i 2015, 3,892 mio. kr. i 2016, 2,477 mio. kr. i 2018 og 0,354 mio. kr. i 2018.
  Vedrørende udgifterne til It oversendes der budgetblok til den videre budgetbehandling.

 • Pkt. 323 Revisionsberetning vedr. årsregnskab 2014

  notat_besvarelse.pdf roskilde_kommune_-_bilag_2-4_til_revisionsberetning_2014.pdf roskilde_kommune_-_revisionsberetning_2014_-_endelig.pdf

  Pkt. 323

  Revisionsberetning vedr. årsregnskab 2014

  Sagsnr. 270522 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet skal tage stilling til revisionsberetningen og foretage den endelige godkendelse af regnskabet for 2014.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Revisionsberetningen tages til efterretning,
  2. Forslag til besvarelse af revisionens bemærkninger godkendes, og
  3. Årsregnskabet for 2014 godkendes endeligt.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommunes årsregnskab for 2014 blev godkendt på byrådets møde den 29. april 2015 med oversendelse til revisionen.
  Kommunen modtog den 11. juni 2015 revisionens beretning om årsregnskabet med tilhørende bilag 2 – 4, som indeholder redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten. Beretning med bilag er udsendt til byrådets medlemmer den 15. juni 2015.
  Revisionsberetningen indeholder 4 revisionsbemærkninger, som byrådet skal besvare overfor tilsynsmyndigheden.
  Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til besvarelse af revisionsbemærkningerne, der vedrører områderne uddannelseshjælp, kontanthjælp, det specialiserede voksenområde samt temarevision af virksomhedspraktik og løntilskud.
  Revisionen skriver i beretningens overordnede konklusion:
  ”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014 i alle væsentlige henseender er i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis”.
  I henhold til Styrelseslovens § 42 c har kommunens revision adgang til at forelægge revisionsberetningen for Økonomiudvalg/byrådet.
  Det er aftalt, at PricewaterhouseCoopers deltager i Økonomiudvalgets møde, blandt andet for nærmere forklaring af revisionsbemærkningerne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Økonomiudvalget, 19-08-2015, pkt. 323

  Anbefales.

 • Pkt. 324 Ramsø Ældreboligselskab - Regnskab for 2014

  oekonominotat.pdf

  Pkt. 324

  Ramsø Ældreboligselskab – Regnskab for 2014

  Sagsnr. 60481 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Regnskabet for Ramsø Ældreboligselskab med tilhørende 3 afdelingsregnskaber er fremsendt til kritisk gennemgang via Landsbyggefondens regnskabsdatabase og www.almenstyringsdialog.dk. Regnskab med revisionsprotokollat er godkendt af bestyrelsen. Det indstilles, at regnskaberne tages til efterretning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet for Ramsø Ældreboligselskab tages til efterretning uden bemærkninger.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til bestemmelserne i de gældende regler i driftsbekendtgørelsens § 113 ”foretager kommunalbestyrelsen en kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler”.
  For at sikre overholdelse af ovennævnte er det påset, at

  1. Regnskaberne er revideret uden at have givet anledning til kritiske bemærkninger eller forbehold.
  2. Der foreligger udfyldt autoriseret spørgeskema med eventuelle noter.
  3. Organisationens boliger vedligeholdes i tilstrækkeligt omfang.

  Herudover er styringsrapporten gennemgået. Rapporten drøftes efterfølgende på dialogmøde med boligselskabet.
  Fakta for organisation og afdelinger fremgår af vedlagte notat.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 19-08-2015, pkt. 324

  Anbefales.

 • Pkt. 325 OK-Fonden - Regnskaber for 2014

  notat_til_sagsfremstilling.pdf

  Pkt. 325

  OK-Fonden - Regnskaber for 2014

  Sagsnr. 81898 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Regnskaber for Boligorganisationen ”OK-Boliger i Ramsø Kommune” med 2 tilhørende afdelingsregnskaber, Boligorganisationen ”Botilbuddet Koglerne” med afdelingsregnskab og Boligorganisationen ”Ældreboliger Højvanggård” med afdelingsregnskab er fremsendt til kritisk gennemgang. Regnskaberne aflægges efter almenboligloven. Det indstilles, at regnskaberne tages til efterretning.
  Regnskab for Boligorganisationen ”Ældrebebyggelsen Præstegårdshaven” med afdelingsregnskab er fremsendt til godkendelse. Regnskabet aflægges efter ældreboligloven. Det indstilles, at regnskabet godkendes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Regnskaberne for OK-Fonden tages til efterretning uden bemærkninger, og
  2. Regnskabet for Præstegårdshaven godkendes

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til bestemmelserne i de gældende regler i driftsbekendtgørelsens § 113 ”foretager kommunalbestyrelsen en kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler”. For Præstegårdshaven godkendes regnskabet efter ældreboliglovens § 23.
  For at sikre overholdelse af ovennævnte er det påset, at

  1. Regnskaberne er revideret uden at have givet anledning til kritiske bemærkninger eller forbehold.
  2. Der foreligger udfyldt autoriseret spørgeskema med eventuelle noter.
  3. Organisationens boliger vedligeholdes i tilstrækkeligt omfang.

  Herudover er styringsrapporten gennemgået. Rapporten drøftes efterfølgende på dialogmøde med boligselskabet.
  Fakta for de enkelte organisationer / afdelinger fremgår af vedlagte notat.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Økonomiudvalget, 19-08-2015, pkt. 325

  Anbefales.

 • Pkt. 326 De Unges Almene Boligselskab - Regnskab 2014

  notat_til_sagsfremstilling.pdf

  Pkt. 326

  De Unges Almene Boligselskab - Regnskab 2014

  Sagsnr. 78112 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Regnskaber 2014 fra De Unges Almene Boligselskab for afdelinger beliggende i Roskilde Kommune, Trekroner Kollegiet, Duebrødre Kollegiet og Eriksgaard er fremsendt til kritisk gennemgang via www.almennyttigstyringsdialog.dk. Boligorganisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune. Det indstilles, at regnskaberne tages til efterretning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at afdelingsregnskaberne tages til efterretning uden bemærkninger.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til bestemmelserne i de gældende regler i driftsbekendtgørelsens § 113 ”foretager kommunalbestyrelsen en kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler”.
  For at sikre overholdelse af ovennævnte er det for de tre afdelinger påset, at

  1. Regnskaberne er revideret uden at have givet anledning til kritiske bemærkninger eller forbehold.
  2. Der foreligger udfyldt autoriseret spørgeskema med eventuelle noter.
  3. Selskabets boliger vedligeholdes i tilstrækkeligt omfang.

  Herudover er styringsrapporten gennemgået. Rapporten drøftes efterfølgende på dialogmøde med boligselskabet.
  Regnskaberne er revideret af Boligselskabets revision uden revisionsmæssige forbehold overfor regnskabet. Forvaltningen har gennemgået regnskaberne og har ikke fundet anledning til bemærkninger. Årets resultat for Boligorganisationen er et overskud på 1.059.396 kr., som er overført til arbejdskapitalen. Egenkapitalen ultimo 2014 udviser 14.912.632 kr., hvilket er en forbedring på 2.029.220 kr. fra 2013.
  Fakta for de enkelte afdelinger i Roskilde Kommune fremgår af vedlagte notat.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 19-08-2015, pkt. 326

  Anbefales.

 • Pkt. 327 Boligselskabet Fjordbo - Regnskab 2013/2014

  notat_til_regnskab_20132014.pdf

  Pkt. 327

  Boligselskabet Fjordbo - Regnskab 2013/2014

  Sagsnr. 60480 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Regnskabet for Boligselskabet Fjordbo med tilhørende 5 afdelingsregnskaber er fremsendt til kritisk gennemgang via www.almenstyringsdialog.dk. Regnskab med revisionsprotokollat er godkendt af bestyrelsen. Det indstilles, at regnskaberne tages til efterretning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet for Boligselskabet Fjordbo 2013/2014 tages til efterretning uden bemærkninger.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til bestemmelserne i de gældende regler i driftsbekendtgørelsens § 113 ”foretager kommunalbestyrelsen en kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler”.
  For at sikre overholdelse af ovennævnte er det påset, at

  1. Regnskaberne er revideret uden at have givet anledning til kritiske bemærkninger eller forbehold.
  2. Der foreligger udfyldt autoriseret spørgeskema med eventuelle noter.
  3. Organisationens boliger vedligeholdes i tilstrækkeligt omfang.

  Herudover er styringsrapporten gennemgået. Rapporten drøftes efterfølgende på dialogmøde med boligselskabet.
  Fakta for organisation og afdelinger fremgår af vedlagte notat.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 19-08-2015, pkt. 327

  Anbefales.

 • Pkt. 328 Kildegården - Indledende offentlig høring

  principper_for_udviklingen_af_kildegaarden.pdf kildegaarden_-_hoeringsmateriale.pdf

  Pkt. 328

  Kildegården - Indledende offentlig høring

  Sagsnr. 269243 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har vedtaget principper for udarbejdelse af en helhedsplan for Kildegården. Realiseringen af helhedsplanen kræver en ny lokalplan og kommuneplantillæg. Forvaltningen foreslår, at der foretages en indledende offentlig høring med udgangspunkt i vedlagte debatoplæg og principper for helhedsplanen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedlagte debatoplæg, sammen med principper for en helhedsplan for Kildegården, godkendes til indledende offentlig høring i perioden 31. august til 20. september 2015.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 17. juni 2015, punkt 177, principper for udarbejdelse af en helhedsplan for Kildegården. Principperne lægger i hovedtræk op til at:
  - de mange forskellige bygninger på Kildegården skal bindes sammen af en række attraktive uderum, som inviterer til både ophold og aktivitet. For at skabe funktionelle og nutidige forhold kan det blive nødvendigt, at både ombygge, nedrive og bygge nyt til. Al omdannelse skal ske i respekt for de kulturhistoriske kvaliteter i det tidligere kaserneanlæg og også med blik for de grønne kvaliteter på området,
  - forholdene for busser og den bløde trafik prioriteres ved ankomst fra Helligkorsvej. Den primære vejadgang vil ske fra Møllehusvej, hvor parkeringsarealer vil aflaste de centrale uderum på det gamle kaserneområde,
  - det planlagte Idræts- og bevægelsescenter, med faciliteter til blandt andet springgymnastik og bordtennis, placeres på arealet hvor gartnergården ligger i dag. Byggeriet vil stedvist komme op i cirka 15 meters højde,
  - de grønne arealer imod Møllehusvej, op imod hjørnet af Helligkorsvej, vil blive udlagt til boligformål, hvor også de private ejendomme imod Helligkorsvej får mulighed for at medvirke i en omdannelse. Der arbejdes med etageboliger i op til 5 etager for at sikre en god udnyttelse af det stationsnære område.
  Principperne foreslår en udvikling, som kræver ændring af de eksisterende kommuneplanrammer 4.D.2 og 4.BS.4 samt en ny lokalplan for området. Forvaltningen vurderer, at der vil være tale om væsentlige ændringer til kommuneplanen, hvorfor der afholdes en indledende offentlig høring.
  Høringsmaterialet består af vedlagte debatoplæg og de politisk vedtagne principper for helhedsplanen. Der afholdes informationsmøde i høringsperioden.
  Opstarten på udarbejdelsen af tillæg til kommuneplanen og 11-punktsprogram for ny lokalplan forventes fremlagt til politisk godkendelse i november 2015. Ideer og bemærkninger fra offentlighedsperioden vil blive vedlagt som notat.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Der er afsat og frigivet 17 mio. kr. til Kildegårdsområdet i 2015. Der er endvidere afsat 50 mio. kr. i 2016-18 i Strategisk Anlægsplan til etablering af springgymnastik- og bordtenniscenter.

  Økonomiudvalget, 19-08-2015, pkt. 328

  Godkendt.

 • Pkt. 329 Planstrategi 2015 - Muligheder & Fællesskaber

  forslag_til_planstrategi_2015.pdf

  Pkt. 329

  Planstrategi 2015 – Muligheder & Fællesskaber

  Sagsnr. 251148 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger et forslag til Planstrategi 2015 til drøftelse på byrådets augustseminar forud for offentlig høring.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til Planstrategi 2015 oversendes til drøftelse på byrådet seminar i august 2015 forud for godkendelse til offentlig høring.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal inden for den første halvdel af en valgperiode offentliggøre en strategi for kommunens udvikling (planstrategi). Inden for samme periode skal byrådet vedtage en Agenda 21-strategi, som redegør for, hvordan kommunen vil bidrage til en bæredygtig udvikling. De to strategier er samlet i én strategi, og er samtidig kommunens svar på debatoplæg til kommuneplan 2016.
  Økonomiudvalget har senest på mødet den 3. juni 2015, punkt 255, drøftet centrale emner for planstrategien. Forvaltningen lægger op til, at overskriften og omdrejningspunktet for kommunens udvikling er ”Muligheder & Fællesskaber” med følgende strategiske fokusområder: Vækst – Bæredygtighed; Benyttelse og Beskyttelse; Event – Kulturarv samt Stærkt centrum – Lokale fællesskaber.
  Som optakt til planstrategien er der afholdt en række seminarer og temadrøftelser med borgere, politikere og interessenter, med det formål at udpege de overordnede udfordringer, kommunen står overfor, og nå frem til de kommende års strategiske skridt.
  Planstrategien består af to dele:
  I første del beskrives udgangspunktet, de strategiske fokusområder samt hvordan kommunen samarbejder med investorer, developere og nabokommunerne om kommunens udvikling. I anden del præsenteres kommunens væsentligste udviklingsprojekter og de næste strategiske skridt.
  Med planstrategien lægges der op til, at der foretages en tematisk revision af kommuneplanen indenfor emnerne: detailhandel, erhverv samt natur og landskab. Derudover skal kommuneplanrammerne justeres, så de understøtter udviklingsprojekterne og sikrer de nødvendige arealreservationer.
  I forlængelse af drøftelserne på augustseminaret, forelægges sag i september om dels høringsperiode og dels forslag om tematisk revision af kommuneplan 2013, indenfor emnerne detailhandel, erhverv samt natur og landskab.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Økonomiudvalget, 19-08-2015, pkt. 329

  Godkendt.

 • Pkt. 330 Udvikling af Skousbo - Indledende offentlig høring

  udvikling_paa_skousbo_-_hoeringsmateriale.pdf

  Pkt. 330

  Udvikling af Skousbo - Indledende offentlig høring

  Sagsnr. 271473 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Konkurrencen på Skousbo-arealet er afgjort, og der arbejdes på en helhedsplan for området. Der har i den forbindelse vist sig behov for en ændring af rammebestemmelserne for den del af området, der i kommuneplanen er udlagt til planlagt boligområde. Der foretages en indledende offentlig høring med udgangspunkt i vedlagte debatoplæg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedlagte debatoplæg godkendes, som udgangspunkt for en indledende offentlig høring om ændringer af eksisterede kommuneplanramme for en del af Skousbo-arealet fra 31. august til 20. september 2015.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte den 4. juni 2014, punkt 284, program og plan for afvikling af arkitektkonkurrence for Skousbo-arealet.
  Vinderne af konkurrencen blev offentliggjort i januar 2015. Der blev udpeget to sidestillede vindere, der efterfølgende er sat i gang med at samle det bedste fra deres to projekter til en helhedsplan for området.
  Centralt i arbejdet med helhedsplanen er at skabe et varieret og fleksibelt boligområde, der kan modtage mange forskellige boligtyper, og som giver stor frihed til at udfolde sig indenfor nogle klare overordnede rammer.
  Dette giver behov for at ændre den nuværende kommuneplanramme 6.B.254, som omfatter den del af Skousbo, der ligger tættest mod stationen, og som i den nuværende kommuneplan er udlagt som planlagt boligområde.
  Ændringerne skal give en mere fleksibel ramme i forhold til at sikre varierede boligtyper og grundstørrelser, mulighed for højere etageantal og en højere udnyttelsesgrad.
  Der foretages derfor en indledende offentlig høring med udgangspunkt i vedlagte debatoplæg.
  Der afholdes ikke informationsmøde i høringsperioden, men debatoplæg og materiale fra arbejdet med helhedsplanen vises frem til høstfest i Viby den 29. august 2015.
  Opstarten på udarbejdelsen af kommuneplantillægget forventes fremlagt til politisk godkendelse i november 2015 sammen med notat for bemærkninger fra den indledende offentlige høring. Samtidig sættes lokalplanarbejdet i gang med 11-punktsprogram.
  Helhedsplanen forventes ligeledes færdig til politisk behandling i november.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Der er i 2015 afsat 2 mio. kr. til udvikling af området, og i Strategisk Anlægsplan 2016 indgår 2 mio. kr. i 2016 og 4 mio. kr. i 2018 til byggemodning.

  Økonomiudvalget, 19-08-2015, pkt. 330

  Godkendt.

 • Pkt. 331 Forslag til kommuneplantillæg 18 for erhvervsområde ved Gl. Marbjergvej og Københavnsvej (igangsætning)

  udkast_forhoeringa3.pdf kortbilag_opstart_kommuneplantillaeg18.pdf

  Pkt. 331

  Forslag til kommuneplantillæg 18 for erhvervsområde ved Gl. Marbjergvej og Københavnsvej (igangsættelse)

  Sagsnr. 271455 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har modtaget flere ønsker om etablering af butikker til pladskrævende varegrupper i området ved Gl. Marbjergvej og Københavnsvej. Dette kræver en ny lokalplan og et kommuneplantillæg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg 18, og der foretages en indledede offentlig høring.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Kommunen har oplevet en efterspørgsel på muligheder for at etablere butikker til pladskrævende varegrupper (biler, lystbåde, campingvogne, planter og havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler) i området ved Gl. Marbjergvej og Vestre Hedevej, der ligger i tilknytning til en del af Københavnsvej. Forvaltningen foreslår derfor, at der igangsættes en planlægning, der åbner op for muligheden for ovenstående beskrevne butikker, og bl.a. regulerer hvordan kommende byggeri vil fremtræde mod Københavnsvej og set fra motorvejen.
  Butikker til pladskrævende varegrupper betjener typisk et kundegrundlag, som kommer i bil med og uden trailer. Med områdets beliggenhed ved hovedfærdselsåren Københavnsvej finder forvaltningen det hensigtsmæssigt at udvide områdets anvendelse til også at omfatte butikker, hvis varesortiment fylder mere end almindelige butikker, og som primært henvender sig til kørende kunder.
  Gældende lokalplan giver ikke mulighed for butikker til pladskrævende varegrupper. Kommuneplanens ramme for området udlægger området udelukkende til erhvervsområde, således er en ændring af kommuneplanramme nødvendig for at åbne for muligheden for butikker til pladskrævende varegrupper.
  For at muliggøre butikkerne er det derfor nødvendigt at udarbejdet et nyt plangrundlag i form af en lokalplan og et kommuneplantillæg.
  Forvaltningen vurderer, at der skal afholdes en indledende offentlig høring, da ændringen i plangrundlaget er væsentlig, og at der er behov for at holde et informationsmøde i forbindelse med høringen.
  Plan- og Teknikudvalget tager stilling til forslag til lokalplan 636 på deres møde samme dag under forudsætning af, at Økonomiudvalget godkender forslag til kommuneplantillæg 18.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Der kan forventes udgifter til en ombygning af krydset Gl. Marbjergvej/Københavnsvej (3 mio. kr.), som ikke indgår i Strategisk Anlægsplan 2016. Sag om anlægsbevilling fremlægges først, når der viser sig konkrete projekter om butikker til pladskrævende varegrupper ved Gl. Marbjergvej.

  Økonomiudvalget, 19-08-2015, pkt. 331

  Godkendt.

 • Pkt. 332 Forslag til Kommuneplantillæg 19 for erhvervsområde Grønningen i Viby (igangsættelse)

  kort_opstart_kommuneplantillaeg19.pdf

  Pkt. 332

  Forslag til kommuneplantillæg 19 for erhvervsområde Grønningen i Viby (igangsættelse)

  Sagsnr. 265596 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Erhvervsvirksomheder i området omkring Grønningen i Viby ønsker at udvide mulighederne for erhverv i området til også at omfatte serviceerhverv, liberale erhverv og kontorerhverv. Dette er i overensstemmelse med kommunens udviklingsprogram for Viby.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg 19.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med Zebraby-projektet i Viby og efterfølgende møder med erhvervsvirksomheder i området omkring Grønningen i Viby er der udtrykt ønsker om, at der i planlægningen skabes rammer for, at der også kan etableres andet end produktionserhverv i erhvervsområdet ved Grønningen.
  I udviklingsprogrammet for Viby lægges der således op til, at der sker en omdannelse af erhvervsområderne tættest på Viby station fra produktionserhverv til serviceerhverv, liberale erhverv og kontorerhverv. Ændringen vil således være i overensstemmelse med kommunens udviklingsprogram for Viby.
  Det eksisterende plangrundlag giver kun mulighed for industrierhverv, produktionserhverv og værksteder. Med en ændring af kommuneplanrammen for området åbnes der for, at der også kan være serviceerhverv, liberale erhverv og kontorerhverv i området øst for Grønningen, som er tættest på Viby Station.
  En udvidelse af anvendelsesbestemmelserne i området kræver et tillæg til kommuneplanen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Økonomiudvalget, 19-08-2015, pkt. 332

  Godkendt.

 • Pkt. 333 Forslag til kommuneplantillæg 21 til Holmehøj etape 4

  rammeomraade.pdf

  Pkt. 333

  Forslag til kommuneplantillæg 21 til Holmehøj – etape 4 (igangsættelse)

  Sagsnr. 270557 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har modtaget ønske om udvikling af etape 4 af boligområde Holmehøj i Gundsømagle. En mindre del af området ligger uden for kommuneplanens rammeområde. Dette kræver derfor både en ny lokalplan samt et kommuneplantillæg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg 21.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har modtaget ønske om udviklingen af etape 4 af boligområdet Holmehøj i Gundsømagle. Området udvikles på baggrund af en helhedsplan som indgår i den første lokalplan for Holmehøj-området fra 2007.
  Størstedelen af området er omfattet af rammeområde 8. B.30 der fastlægger, at området må anvendes til boligformål åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse med mulighed for indpasning af offentlige formål (institutioner, friarealer, tekniske anlæg o.l.) med en maksimal bebyggelsesprocent på 30 og et maksimalt etageantal på 2 etager. En mindre del af etape 4, på ca. 6275 m2 langs det østlige skel, ligger uden for rammeområde 8.B.30. Dette området er omfattet af rammeområde 8.L.1 og ligger i landzone.
  En forudsætning for at området kan udvikles til boligområde er, at arealet inddrages i kommuneplanramme 8.B.30 som boligområde. Det skal ske på baggrund af en godkendelse fra Naturstyrelsen. Som udgangspunkt tillader NST byudvikling af lokal karakter i tilknytning til kommunecentre eller afrunding af andre bysamfund. Derfor skal der i forbindelse med lokalplanen udarbejdes et kommuneplantillæg 21 til Kommuneplan 2013, som overfører området fra kommuneplanramme 8.L.1 til 8.B.30.
  - Endvidere ligger området, der ønskes inddraget i byudviklingsområdet, i et område med særlige drikkevandsinteresser, OSD. Det betyder, at kommunen skal redegøre for, hvordan man kan grundvandssikre at området. Redegørelsen udarbejdes i forbindelse med forslag til kommuneplantillæg 21.
  Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillægget alene behandles i Økonomiudvalget, jf. delegation.
  Plan- og Teknikudvalget tager stilling til forslag til lokalplan 633 på deres møde samme dag under forudsætning af, at Økonomiudvalget godkender forslag til kommuneplantillæg 21.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Økonomiudvalget, 19-08-2015, pkt. 333

  Godkendt

 • Pkt. 334 Forslag til kommuneplantillæg 22 for boliger ved Vindingevej 4-6 (igangsætning)

  kortbilag_a.pdf

  Pkt. 334

  Forslag til kommuneplantillæg 22 for
  boliger ved Vindingevej 4-6
  (igangsætning)

  Sagsnr. 93201 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  En projektudvikler ønsker at opføre 20-26 nye etageboliger på Vindingevej 4-6. Projektet kan ikke realiseres indenfor kommuneplanens rammebestemmelser, idet det kræver, at bebyggelsesprocenten øges fra 60 til 80 %. Derfor skal der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen. Projektet kræver også ny lokalplan.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg 22 for boliger ved Vindingevej, som hæver bebyggelsesprocent fra 60 til 80%.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  En projektudvikler ønsker at opføre 20-26 nye etageboliger på Vindingevej 4-6. Projektudvikleren har udarbejdet et skitseforslag og foreslår, at der placeres en randbebyggelse langs med Vindingevej og Plantagen i maksimalt 3 etager. Bebyggelsen vil være højest på midten og trapper ned for at give en god overgang til nabobebyggelsen mod vest og øst. Derved mindskes evt. indbliksgener til naboerne.
  En af de store kvaliteter i projektet er, at al parkering er placeret i parkeringskælder med adgang fra Vindingevej. Det giver mulighed for et større sammenhængende opholdsareal mod syd til de kommende beboere, og bebyggelsen skærmer for trafikken på Ny Østergade.
  Realiseringen af projektet forudsætter, at bebyggelsesprocenten kan øges fra 60 til 80 %. Forvaltningen forslår i den forbindelse, at der samtidig stilles krav om, at bebyggelsen opføres med p-kælder for at sikre tilstrækkelige friarealer. Der skal også stilles krav om, at bebyggelsen trappes ned mod naboerne mod øst (Vindingevej 8) og vest ( Plantagen 3 og 5).
  Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillægget alene behandles i Økonomiudvalget, jf. delegation.
  Plan- og Teknikudvalget tager stilling forslag til lokalplan 635 på deres møde samme dag under forudsætning af, at Økonomiudvalget godkender forslag til kommuneplantillæg 22.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Området er privat ejet og projektudvikler forestår udarbejdelsen af lokalplan i samarbejde med Roskilde Kommune.

  Økonomiudvalget, 19-08-2015, pkt. 334

  Godkendt.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende.

 • Pkt. 335 Indskrivning af borgerrådgiveren i styrelsesvedtægten

  ny_styrelsesvedtaegt.pdf

  Pkt. 335

  Indskrivning af borgerrådgiverfunktionen i styrelsesvedtægten

  Sagsnr. 265897 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sag om indskrivning af borgerrådgiverfunktionen i styrelsesvedtægtens § 10.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag om ændring af styrelsesvedtægten godkendes

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget tiltrådte den 1. oktober 2014 en indstilling om, at borgerrådgiverfunktionen indskrives i styrelsesvedtægten.
  Der fremlægges hermed forslag til ændring af styrelsesvedtægten, hvor borgerrådgiverfunktionen indskrives.
  Ny formulering af § 10 i styrelsesvedtægten bliver:
  ”Der er etableret en borgerrådgiverfunktion, som administreres direkte under byrådet.
  Stk. 2. Borgerrådgiveren bistår byrådet med dettes tilsyns- og kontrolfunktioner i forhold til udvalg og administrationsområder, samt varetager nærmere af byrådet fastsatte opgaver om borgerrådgivning og borgervejledninger.
  Stk. 3. Byrådet ansætter og afskediger borgerrådgiveren samt fastsætter de nærmere regler for dennes virksomhed.”
  Efterfølgende paragraffer konsekvensændres som følge af en ny § 10.
  Sag om ændring af styrelsesvedtægt skal behandles i byrådet 2 gange.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Økonomiudvalget, 19-08-2015, pkt. 335

  Anbefales, idet der i forslaget til næste behandling indføjes henvisning til den af byrådet vedtagne vedtægt for Borgerrådgiver.

 • Pkt. 336 Udpegning af medlem til ZBC's bestyrelse

  Pkt. 336

  Udpegning af medlem til ZBC's bestyrelse

  Sagsnr. 272862 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der skal udpeges en kommunal repræsentant til bestyrelsen for ZBC, som er fusioneret med Slagteriskolen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Borgmester Carsten Rasmussen, Næstved Kommune, udpeges som kommunernes repræsentant til bestyrelsen for ZBC.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med fusionen af ZBC og Slagteriskolen skal kommunalbestyrelserne i Roskilde, Næstved, Vordingborg, Ringsted, Sorø og Faxe kommuner i forening udpege et medlem til den kommende bestyrelse for ZBC. Det udpegede medlem skal være medlem af en af de nævnte kommunalbestyrelser.
  Borgmester Carsten Rasmussen, Næstved Kommune, som i dag er medlem af ZBC’s bestyrelse, er indstillet på at fortsætte.
  Bestyrelsesperioden udløber den 1. april 2018.
  Tomas Breddam er Roskilde Kommunes nuværende repræsentant i Bestyrelsen for Slagteriskolen, som nedlægges som følge af fusionen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Økonomiudvalget, 19-08-2015, pkt. 336

  Anbefales.

 • Pkt. 337 Modeller for indsatserne i Byrådets vision

  modeller_for_indsatser_i_byraadets_vision.pdf

  Pkt. 337

  Modeller for indsatserne i Byrådets vision

  Sagsnr. 255196 Økonomiudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Der fremlægges forslag til mål, proces og modeller for de 4 indsatser i byrådets vision. Forslagene indeholder 3 modeller inden for hver indsats (lille, mellem og stor model), som på forskellig vis involverer politikkerne, ledelsen og medarbejdere i varierende grad.

  Indstilling

  Modellerne indstilles til drøftelse med henblik på udsendelse til byrådets august seminar.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Indsatserne i byrådets vision skal forankres og i oplægget til byrådet den 24. juni 2015 fremsættes forslag om, at tre ud af 4 indsatser forankres i Økonomiudvalget.
  Indsatserne om ”vækst og erhverv”, ”kerneopgaven” og ”bymidten” forankres i Økonomiudvalget. Indsatsen om ZebraByprojektet forankres i følgegruppen for ZebraByprojektet.
  Forvaltningen fremlægger forslag til mål, proces og modeller på Økonomiudvalgets augustmøde. Forslagene indeholder 3 modeller inden for hver indsats (lille, mellem og stor model) med et tydeligt ophæng til byrådets vision. Modellerne skal på forskellig vis involvere politikkerne, ledelsen og medarbejdere i varierende grad.
  Modellerne skal tillige drøftes på byrådets augustseminar 26. og 27. august 2015. Efterfølgende, peger byrådet på én model for hver indsats. Under indsatsen om kerneopgaven er peget på 3 forskellige kerneopgaver. Det anbefales, at der udvælges én kerneopgave.
  Indsatserne er
  1) Erhverv og viden
  2) Bymidten
  3) ZebraByprojektet
  4) Kerneopgaven

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Der vil blive fremlagt selvstændige sager vedr. økonomien i de enkelte indsatser, når disse er nærmere beskrevet.

  Økonomiudvalget, 19-08-2015, pkt. 337

  Udsættes til næste økonomiudvalgsmøde.

 • Pkt. 338 Klagedrevet Innovation

  notat_med_opsamling.pdf bilag_1_til_notatet.pdf bilag_2_til_notatet.pdf

  Pkt. 338

  Klagedrevet Innovation

  Sagsnr. 263067 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune modtager hvert år mange klager, og behandlingen af klager involverer ofte op til 5 – 7 kommunikationsled, hvilket indikerer et væsentligt tids- og ressourceforbrug. I første halvår af 2015 er Klagedrevet Innovation afprøvet som pilotprojekt i området Beskæftigelse, Social og Økonomi samt Borgerservice/Bibliotek og Call-centret. Status på de foreløbige resultater viser en nedgang i antallet af klager, mindre tid anvendt på klagebehandling og nye innovative løsninger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Klagedrevet Innovation videreføres på øvrige forvaltningsområder.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune modtager hvert år mange klager fra kommunens borgere. Mange klager involverer helt op til 5-7 kommunikationsled og kan sammenlangt tage ca. 1 arbejdsdag at behandle. Projektets idé er, at klager betragtes som en mulighed for at opdage og agere på hidtil oversete problematikker og samskabe nye løsninger sammen med borgeren. På den måde kan klager bruges som en chance for forandring og innovation, idet klagen betragtes som udtryk for et ikke-mødt behov.
  I budgetforliget for 2015 er der afsat 300.000 kr. fra Udviklingspuljen i 2015 og 2016 til projektet. Projektet er en videreførelse af et tværgående ledernetværks eksperimenter med ABC-metoden i efteråret 2013. Klagedrevet Innovation er gennemført som pilotprojekt i første halvår 2015 indenfor området Beskæftigelse, Social og Økonomi, samt Bibliotek/Borgerservice og Callcenteret. Der er udarbejdet en opsamling, som er bilagt.
  De foreløbige resultater fra pilotprojektet viser:
  - Nedgang i antallet af klager
  - Mindre tid anvendes på klagebehandling og tiden anvendes i stedet på direkte dialog med borgeren
  - Klager anses som kilde til nytænkning og innovation, der er skabt nye ideer og løsninger med inspiration fra klager
  Klagedrevet Innovation har i pilotprojektfasen vist, at kommunikation er en væsentlig faktor i dialogen med borgerne, og at klagetilgangen i høj grad spiller sammen med kerneopgaven. Klagedrevet Innovation har bidraget til øget medarbejdertilfredshed, opbygning af social kapital og udvikling af helt nye metoder i samspil med borgeren. Der er et væsentligt potentiale i at tilgå klager på anden måde, som også har bevågenhed fra eksterne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015, da der er afsat 300.000 kr. fra Udviklingspuljen i 2015 og 2016 til projektet via budgetforliget for 2015.

  Økonomiudvalget, 19-08-2015, pkt. 338

  Godkendt.

 • Pkt. 339 Beslutning om fælles forsyningsselskab for Holbæk, Lejre og Roskilde kommuner

  rapport_strategisk_erhvervsudvikling.pdf foranalyse.pdf bestyrelsesmodel_og_sammensaetning.pdf hovedpunkter_ejeraftale.pdf oversigt_over_udgifter_til_bestyrelseshonorarer.pdf ejeraftale.pdf bestyrelseshonorarer.pdf koncerndiagram.pdf vedtaegter_holdningsselskabet.pdf vedtaegter_serviceselskabet.pdf vedtaegter_forsyningsselskaber.pdf kriterier_for_beregning_af_synergier_og_kompensation.pdf fastsaettelse_af_ejerandele.pdf supplerende_sagsfremstilling.pdf

  Pkt. 339

  Beslutning om fælles forsyningsselskab for Holbæk, Lejre og Roskilde kommuner

  Sagsnr. 235686 Økonomiudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Holbæk, Lejre og Roskilde kommuner igangsatte i efteråret 2014 en proces om mulig fusion af kommunernes forsyningsselskaber fra 1. januar 2016. Den politiske styregruppe har forhandlet en ejeraftale for den fælles forsyningskoncern, som får navnet FORS. I sagen fremlægges de nødvendige indstillinger til at gennemføre fusionen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Roskilde Kommune deltager i den fælles forsyningskoncern, FORS, med Lejre og Holbæk Kommuner, og tiltræder den vedlagte ejeraftale,
  2. byrådet udpeger to politiske medlemmer af bestyrelsen for holdingselskabet i den fælles forsyningskoncern, der indstilles til generalforsamlingen til valg i forbindelse med etablering af den fælles forsyningskoncern den 1. januar 2016.
  3. byrådet udpeger to eksterne medlemmer af bestyrelsen for holdingselskabet i den fælles forsyningskoncern, som er udpeget af ejerkommunerne i fællesskab, hvoraf en udpeges som formand. Kommunerne peger på Asger Kej og Søren Jensen, med førstnævnte bestyrelsesformand.
  4. der nedsættes en interimbestyrelse, som skal deltage i planlægningen af den fælles forsyningskoncern indtil den 1. januar 2016.
  5. de nævnte personer i indstillingspkt. 2 og 3 bliver tillige medlemmer af interimbestyrelsen for den fælles forsyningskoncern og har mandat til repræsentere kommunen i planlægningen af fusionen
  6. forvaltningen bemyndiges til at gennemføre de fornødne skridt med henblik på at indskyde Roskilde Forsyning A/S i den fælles forsyningskoncern, ligesom kommunens repræsentanter på generalforsamlingen for Roskilde Forsyning Holding A/S bemyndiges til at træffe de fornødne beslutninger vedr. fusionen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Den politiske styregruppe har forhandlet et udkast til ejeraftale, som fastlægger Ejerkommunernes vision for den fælles forsyningskoncern og den overordnede ramme for Ejerkommunernes samarbejde om koncernen. Ejeraftalen regulerer koncernens aktiviteter og håndtering af nye kommuner, som ønsker at indtræde i den fælles forsyningskoncern. Ejeraftalen beskriver også bestyrelsessammensætning og er vedlagt som bilag.
  Supplerende sagsfremstilling fremgår af bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Roskilde Forsynings A/S egenkapital udgør 2,184 mia. kr. (2014) Roskilde Kommune ejer 100 % af aktierne i Roskilde Forsyning A/S, som indgår i det nye fælles forsyningsselskab.
  Ved fusionen udgør Roskilde Kommunes ejerandel 44% i det nye fusionerede selskab.
  Der vil fortsat ikke være kommunale udgifter forbundet med driften af selskabet, idet selskabet er et aktieselskab, der drives efter hvile-i-sig-selv princippet.

  Økonomiudvalget, 19-08-2015, pkt. 339

  Anbefales.
  Ad 2. "at" navne på byrådsmedlemmer til bestyrelsen vil foreligge til byrådsmødet.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke anbefale og finder det for vidtgående at oprette et holdingselskab, og kan kun anbefale et fælles serviceselskab.

 • Pkt. 340 Sociale klausuler i alment byggeri

  Pkt. 340

  Sociale klausuler i alment byggeri

  Sagsnr. 271244 Økonomiudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Der er indført hjemmel til, at kommuner kan stille krav om, at boligorganisationer skal overveje at anvende sociale klausuler ved godkendelse af skema A.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der ved godkendelse af skema A for nyt alment byggeri stilles krav om, at boligorganisationer skal overveje anvendelse af sociale klausuler efter ”følg eller forklar”- princippet i relevante udbud.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Folketinget har indført lovhjemmel til, at de almene boligorganisationer kan stille krav om anvendelse af sociale klausuler om uddannelses og praktikaftaler i forbindelse med udbud af bygge- og anlægsarbejder.
  Tilsvarende er der indført mulighed for, at kommunerne kan stille som tilsagnsvilkår ved godkendelse af nybyggeri af almene boliger, at boligorganisationen skal overveje at anvende sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler. Vilkåret stilles ved godkendelse af skema A og kan udformes i overensstemmelse med ”Følg eller forklar”- princippet, som i dag gælder for kommunens egne byggearbejder.
  ”Følg eller forklar”- princippet indebærer, at boligorganisationen enten skal anvende en social klausul om uddannelses- eller praktikaftaler, eller forklare baggrunden for, at der ikke anvendes en sådan klausul i relevante udbud. Kommunen kan i forbindelse med godkendelse af skema B anmode om at der fremsendes en redegørelse fra boligorganisationen om, hvordan man konkret i byggekontrakterne vil opfylde vilkåret om sociale klausuler.
  Ved relevante udbud forstås bygge- og anlægskontrakter, hvor kontrakten bliver udført i Danmark, har en varighed på minimum 6 måneder og en kontraktværdi på mindst 10 mio. kr. eks moms og/eller en lønsum på 4 mio. kr.
  Ved en social klausul påtager en leverandør til et byggeri sig at opfylde kontrakten med brug af en eller flere elever, som er under uddannelse eller praktik indenfor en afgrænset persongruppe f.eks. lov om erhvervsgrunduddannelse eller tilsvarende uddannelsesordning. Vurderingen af elevpotentialet for et byggeri vil altid være en konkret vurdering. Som udgangspunkt vil det normalt være muligt at beskæftige ca. 10 pct. elever af det samlede timetal for faglært arbejde på byggeriet. Kontraktkravet kan være fleksibelt formuleret, så leverandøren kan vælge at beskæftige en eller flere elever, så længe det samlede antal arbejdstimer overholdes.
  Forslaget har været sendt i høring hos boligselskaberne i kommunen. Boligselskabet Sjælland er principielt positive overfor initiativet, men foretrækker at det bliver frivilligt for boligorganisationerne, om man vil benytte sociale klausuler, da det vil fordyre den samlede anskaffelsessum for et byggeri. Roskilde Nord Boligselskab er positive overfor forslaget.
  Almene ældreboliger, der ejes af en kommune eller region, er ikke omfattet af ordningen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 19-08-2015, pkt. 340

  Godkendt. Der ønskes en sag i Økonomiudvalget om kommunens udbudspolitik, der belyser sociale klausuler og partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, samt mulighederne for at mindre lokale virksomheder kan byde på opgaven.

 • Pkt. 341 Forlængelse af byggefrist

  Pkt. 341

  Forlængelse af byggefrist

  Sagsnr. 258466 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Køber af storparcellen Jernaldermarken 2, Trekroner, anmoder om forlængelse af byggefristen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at købers anmodning om forlængelse af fristen for byggestart til den 31. december 2015 imødekommes mod, at den stillede garanti forlænges tilsvarende.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Kommunen solgte med overtagelsesdag den 1. juli 2014 en storparcel, beliggende på Jernaldermarken 2.
  Køber stillede i forbindelse med købet den sædvanlige bankgaranti på 1 mio. kr. bl.a. til sikkerhed for påbegyndelse af byggeriet indenfor et år.
  Byggeriet er endnu ikke påbegyndt, og køber anmoder nu om en forlængelse af fristen for byggestart fra den 1. juli 2015 til den 31. december 2015. Køber er indforstået med, at den stillede bankgaranti forlænges tilsvarende.
  Køber oplyser, at man er i færd med at søge byggetilladelse, og at det er kommunens egne sagsbehandlingstider, der er årsag til, at byggefristen ikke har kunnet overholdes. Byggesag kan bekræfte, at der er modtaget en ansøgning om byggetilladelse den 17. marts 2015. Ansøgningen var imidlertid ikke fyldestgørende, og der samarbejdes p.t. med køber om at nå frem til et byggeprojekt, som kan resultere i en byggetilladelse.
  Forvaltningen har indvilget i at undlade at kalde garantien, før der er taget stilling til denne sag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 19-08-2015, pkt. 341

  Anbefales.

 • Pkt. 342 Udbud af legepladser

  arbejdsgang_ved_indkoeb_af_legepladser_i_roskilde_kommune_pr._1._september_2015.pdf

  Pkt. 342

  Udbud af legepladser

  Sagsnr. 270149 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der orienteres om, at Roskilde Kommune, undtagelsesvist ikke deltager i et fællesudbud i indkøbsfællesskabet Fællesudbud Sjælland (FUS). Udbuddet vedrører indkøb af legepladser, hvor det vurderes, at kommunen samlet set, vil være bedre stillet ved ikke at deltage i en fælles, forpligtende aftale.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune deltager som udgangspunkt i alle fællesudbud under FUS. Kommunens og FUS’ nuværende rammeaftaler på køb af legepladser står for, at skulle genudbydes og stadig som et fællesudbud. Givet områdets karakteristika, er det undtagelsesvist forvaltningens anbefaling ikke at deltage i dette fællesudbud, jfr. nedenstående.
  Fra de nuværende aftaler har kommunen draget en række erfaringer. Aftalerne har været komplekse for brugerne, og i stigende grad opleves et ønske og behov for at kunne skabe legepladser med individuelle særpræg og egenskaber, ofte tilpasset nærmiljøet eller et bestemt tema. Ved de hidtidige aftaler, har været savnet fleksibilitet, idet aftalerne i højere grad har tilgodeset leverandører med meget brede standardsortimenter. Med den kommende procedure er det målet at løsne op for dette.
  Området er fortsat udbudspligtigt, men i stedet for, at udbyde af én gang, f.eks. med en centralt forpligtende rammeaftale med faste leverandører, vil alle projekter fremadrettet skulle konkurrenceudsættes særskilt. Det er vurderingen, at proceduren fremadrettet i mindre grad vil medføre en øget arbejdsbyrde for indkøbsafdelingen, som fortsat vil skulle inddrages i alle køb. Til gengæld er det også vurderingen, at der opnås den ønskede fleksibilitet i aftalerne samtidig med, at den fortsatte konkurrence skal sikre attraktive pris- og kvalitetsniveauer.
  Indkøb har udarbejdet fast procedure (bilagt), der skal anvendes ved alle projekter fremadrettet. Ved denne nye struktur skabes desuden større klarhed omkring kommunens mulighed for selv at udføre legepladsprojekter eller dele heraf. Materielgården vil fremadrettet kunne deltage i konkurrencer på lige fod med private leverandører.
  Det vurderes, at der fortsat vil være behov for enkeltindkøb af såkaldte standardprodukter, eksempelvis ved udskiftning eller som supplement til eksisterende legepladser. Omfanget heraf er ikke klarlagt, men vil blive det i løbet af det første år efter ændringen. Afhængigt af omfang og behov vil der eventuelt blive afholdt et udbud og etableret en rammeaftale med fast leverandør på dette område.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 19-08-2015, pkt. 342

  Godkendt.

 • Pkt. 343 Evaluering af Roskilde Ring Jubilæumsløb

  Pkt. 343

  Evaluering af Roskilde Ring Jubilæumsløb

  Sagsnr. 268984 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Evaluering af Roskilde Ring Jubilæumsløb, som blev afholdt den 30. og 31. maj 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at evalueringen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Automobil Sports Klubben Hedeland har i samarbejde med Landsholdet ApS afholdt ”Roskilde Ring Jubilæumsløb” i weekenden den 30. og 31. maj 2015 i centrum af Roskilde for at markere 60 års dagen for åbningsløbet på Roskilde Ring.
  Byrådet godkendte den 25. marts 2015 at støtte arrangementet med indtil 500.000 kr. i form af nødvendige og varige tilpasninger af veje og infrastruktur i området samt som myndighed at medvirke til forsvarlig afvikling af arrangementet.
  Landsholdet oplyser, at det officielle tilskuertal var ca. 12.000, hvilket er tilfredsstillende taget i betragtning den korte periode på ca. 3 måneder, hvor arrangementet kunne forberedes og markedsføres. Samarbejdet mellem kommunen og Landsholdet var fuldt tilfredsstillende, og der er kun indkommet få klager, hvilket må anses for uundgåeligt, når den centrale placering af banen tages i betragtning. Der blev indkørt 147.000 kr. til børneafdelingen på Roskilde Sygehus.
  Det var indlagt som en forudsætning for aftalen, at arrangementet skulle indeholde en el-bil udstilling og opvisning/løb med el-biler. Dette var ikke muligt at opfylde, da de relevante el-bils producenter mv. ikke kunne medvirke ved arrangementet med så kort varsel.
  Sammenlignet med sidste års arrangement, Den Internationale Racingfestival, som havde massiv national dækning i de store landsdækkende medier, herunder TV mv. var det primært de lokale medier, der dækkede arrangementet.

  Økonomi

  Kommunen har anvendt ca. 335.000 kr. af et budget på 500.000 kr. fra pulje for større events. Heraf er 220.000 kr. brugt til varige forbedringer af veje mv., mens den resterende del er brugt til trafikafvikling mv. i forbindelse med arrangementet. Det overskydende beløb på ca. 165.000 kr. tilbageføres til puljen for større events.

  Økonomiudvalget, 19-08-2015, pkt. 343

  Udsat.

 • Pkt. 344 Evaluering af INSP

  evaluering_af_rammeaftale_resume.pdf evaluering_del_2.pdf evaluering_del_1.pdf

  Pkt. 344

  Evaluering af INSP

  Sagsnr. 265724 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er udarbejdet evaluering af INSP.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at evalueringen tages til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte på møde den 17. december 2014 driftsaftale med INSP! for 2015 og besluttede samtidig, at der skulle foretages evaluering i august 2015.
  INSP! har udarbejdet en evaluering (bestående af sammenfatning, del 1 og del 2). Forvaltningen har ingen bemærkninger til evalueringen, udover at den er i tråd med de evalueringer, der er forelagt i Beskæftigelses- og Socialudvalget de seneste par år.
  Forvaltningen vurderer, at der er tale om et godt og frugtbart samarbejde med INSP!, og at resultaterne er gode. Borgerne møder en bred palette af muligheder, herunder ikke mindst muligheden for at danne værdifulde netværk.
  Kommunen betaler i 2015 i alt 2 mio. kr. til INSP! fordelt med 500.000 kr. i basisbevilling, 700.000 kr. til INSP! Mad, 200.000 kr. til Kulturel og social værtsfunktion og samarbejde med socialpsykiatrien, 300.000 kr. til Ledige med Drive og 300.000 kr. til fastholdelse af innovationsmiljø på INSP!

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Økonomiudvalget, 19-08-2015, pkt. 344

  Udsat.

 • Pkt. 345 Frie Fagskoler i Roskilde

  brev_til_oeu_-_juni_2015.pdf

  Pkt. 345

  Frie Fagskoler i Roskilde

  Sagsnr. 271178 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den selvejende institution Roskilde Fri Fagskole har i forlængelse af Økonomiudvalgets drøftelse af støtte til skolen på møde den 10. juni 2015 haft fornyede drøftelser med de lokale erhvervsskoler og har sendt nyt brev til Økonomiudvalget, hvori der nu ansøges om 40 – 80 timer støtte til sparring og vejledning i forbindelse med udarbejdelse af ansøgning om godkendelse i Undervisningsministeriet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget behandlede på møde den 10. juni ansøgning om 200 konsulenttimer til belysning af økonomi og beskrivelse af konceptet til brug for godkendelse i Undervisningsministeriet for den selvejende institution Roskilde Fri Fagskole. Udvalget besluttede, at der skal forelægges ny sag, der skitserer en projektorganisation med inddragelse af erhvervsskolerne, og at der i samme forbindelse ønskes en belysning af lovligheden af at støtte et sådant projekt samt i hvilket omfang en evt. præcedensvirkning kan begrænses.
  Roskilde Fri Fagskole har i forlængelse af Økonomiudvalgets behandling og sammen med forvaltningen haft fornyede drøftelser med samtlige erhvervsskoler og Erhvervsakademi Sjælland om projektet. Resultatet af drøftelserne fremgår af brev til Økonomiudvalget af 3. juli 2015, hvoraf det fremgår, at Roskilde Fri Fagskole ansøger Roskilde Kommune om ”støtte til sparring og vejledning i forbindelse med udarbejdelsen af ansøgningen til ministeriet. Det vurderes, at der vil være behov for mellem 40 – 80 timer, og timerne ønskes disponeret i løbet af efteråret 2015. Der er aftalt et samarbejde med erhvervsskolerne om bidrag til udarbejdelse af ansøgningen”, således at det ikke længere er nødvendigt med de først anslåede 200 timers støtte fra kommunen.
  Ifølge lov om efterskoler og frie fagskoler kan kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori skolen ligger, yde tilskud til anlægsudgifter og lignende investeringsudgifter ved skolens etablering og senere udbygning.
  Af bemærkninger til loven fremgår, at ”der forudsættes en kommunal interesse i skolen, herunder at skolen bruges af kommunens borgere. En rent økonomisk eller en mere ubestemt interesse i skolens placering i kommunen er ikke tilstrækkelig.” Forvaltningen vurderer, at der formentlig vil visiteres 1-2 STU elever fra Roskilde Kommune til Fri Fagskoler, såfremt denne etableres, svarende til det nuværende niveau for visitering til Husholdnings- og Håndarbejdsskolerne (som er de skoler, som Frie Fagskoler erstatter).
  Såfremt kommunen bevilliger den ønskede støtte til etablering af Roskilde Frie Fagskole, er kommunen ikke forpligtiget til at yde lignende tilskud til eventuelle ansøgninger fra andre skoler. Kommunen er dog altid forpligtiget til at behandle sådanne ansøgninger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Økonomiudvalget, 19-08-2015, pkt. 345

  Udsat.

 • Pkt. 346 Svar til Tilsynet i sag om Borgmesterens habilitet

  hoering_fra_tilsynet.pdf byraadets_svar_af_29._oktober_2014.pdf mindretalsudtalelse.pdf svar_til_tilsynet.pdf oversigt_over_sager_i_oeu_eller_byraadet_med_jens_muller_og_erhvervsforum.pdf

  Pkt. 346

  Svar til Tilsynet i sag om borgmesterens habilitet

  Sagsnr. 250773 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det kommunale tilsyn har anmodet om en supplerende udtalelse fra byrådet i anledning af en henvendelse fra Byrådsmedlem Annie Larsen vedrørende borgmesterens habilitet i en sag om Erhvervsforum Roskilde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at høringssvaret til tilsynet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Statsforvaltningen, tilsynet med kommunerne har anmodet byrådet om en supplerende udtalelse i anledning af tilsynets behandling af en klage over borgmesterens inhabilitet i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af en sag på Økonomiudvalgets møde den 11. december 2013 vedr. Erhvervsforum Roskilde. Høringen vedhæftes.
  Byrådet har tidligere afgivet udtalelse af 29. oktober 2014, som vedhæftes som bilag. Endvidere vedhæftes mindretalsudtalelse fra Venstre og Dansk Folkeparti af samme dato.
  Forslag til byrådets svar til tilsynet vedhæftes.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 19-08-2015, pkt. 346

  Udsat.

 • Pkt. 347 Anlægsregnskab - salg af storparcel på Jernaldermarken, Trekroner

  Pkt. 347

  Anlægsregnskab - salg af storparcel på Jernaldermarken, Trekroner

  Sagsnr. 269483 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for salg af storparcel på Jernaldermarken, Trekroner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 28. maj 2014 en anlægsbevilling til salgsindtægt på 3.440.000 kr. og salgsudgift på 30.000 kr. til salg af storparcel på Jernaldermarken i Trekroner.
  Storparcellen er solgt med overtagelse 1. juli 2014 for en købesum på 3.440.000 kr.
  Der har ikke været afholdt salgsomkostninger.

  Økonomi

  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 30.000 kr. Der er ingen kasseeffekt i 2015, idet mindreforbruget er tilgået kassebeholdningen i 2014.

  Økonomiudvalget, 19-08-2015, pkt. 347

  Anbefales.

 • Pkt. 348 Indtægts- og udgiftsbevilling - afståelse af jord til Hedebostien i Hedeland

  Pkt. 348

  Indtægts- og udgiftsbevilling – afståelse af jord til Hedebostien

  Sagsnr. 68849 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som led i etablering af Hedebostien har Roskilde Kommune erhvervet et areal inden for Hedelands afgrænsning, til anlæg af sti. Arealet foreslås videresolgt til I/S Hedeland, der ønsker at fremtidssikre en rekreativ, grøn forbindelse gennem reetablerede råstofindvindingsområder ind til Roskilde nord om Vindinge.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. videresælge det i sagen nævnte areal til I/S Hedeland.
  2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling i 2015 vedrørende indtægter fra salg af jorden på 43.554 kr.
  3. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling i 2015 vedrørende udgifter til etablering af Hedebostien på 43.554

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Som led i etablering af Hedebostien, der er et tværkommunalt projekt, der sikrer en rekreativ sti mellem Roskilde Fjord og Køge Bugt, har Roskilde Kommune erhvervet et areal inden for Hedelands afgrænsning. Erhvervelsen er sket ved en frivillig aftale under ekspropriationslignende vilkår som følge af byrådsbeslutningen den 14. december 2011, punkt 315. Økonomiudvalget har godkendt jorderhvervelsen den 18. marts 2015, punkt 134, finansieret af anlægsmidler til Hedebostien.
  I Hedebosti projektet er det planlagt at sælge arealet videre til I/S Hedeland. Arealet indgår i I/S Hedelands fremtidssikring af en grøn forbindelse til bløde trafikanter nord om Vindinge ind til Roskilde gennem retablerede råstofindvindingsområder. Forbindelsen mellem Hedeland og Roskilde indgår også i kommunens Grøn blå Strategi.
  Arealet videresælges til I/S Hedeland efter aftale med I/S Hedelands bestyrelse med henblik på, at I/S Hedeland etablerer og drifter stien på denne strækning. Salget kan gennemføres, når de matrikulære forhold omkring arealerhvervelsen er færdigbehandlet. Indtægten fra salget indgår som midler til etablering af Hedebostien, og der søges derfor samtidig om en anlægsbevilling hertil.
  Udbudsbekendtgørelsen bestemmer, at der kan sælges jord uden offentligt udbud til et kommunalt selskab. I/S Hedeland er kommunalt interessent selskab bestående af Roskilde, Høje-Taastrup og Greve kommuner. Afståelsen omfatter areal til en ca. 244 m. lang grussti - i alt ca. 2562 kvm.
  Salgsprisen er fastsat til 17 kr./kvm. Beløbet svarer til den købspris, der er blevet givet i forbindelse med arealerhvervelsen til Hedebostien. Den samlede pris er i alt 43.554 kr.
  Projektet er startet og forventes afsluttet med udgangen af 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Der søges om enslydende anlægsbevilling på 43.554 kr. i indtægts- og udgiftsbevilling.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2015-2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015 2016 2017 2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter 0
  Anlæg, indtægter 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -43,6
  Anlæg, indtægter 43,6
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -43,6
  Anlæg, indtægter 43,6
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Økonomiudvalget, 19-08-2015, pkt. 348

  Anbefales.

 • Pkt. 349 Frigivelse af bevilling til indvendigt løft/opretning af kommunale udlejningsboliger

  Pkt. 349

  Frigivelse af bevilling til indvendigt løft/opretning af kommunale udlejningsboliger

  Sagsnr. 96789 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har afsat 1,64 mio. kr. i 2015 til indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsboliger og beløbet søges hermed frigivet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,64 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsboliger.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  De kommunale udlejningsboliger er i en indvendig dårlig stand. Det er ikke muligt at sikre et rimeligt niveau på den indvendige vedligeholdelse gennem den opkrævede husleje. Derfor er der bevilliget 1,64 mio. kr. i 2015 til den nødvendige opretning, især ved fraflytninger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2015-2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015 2016 2017 2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.640
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.640
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Økonomiudvalget, 19-08-2015, pkt. 349

  Anbefales.

 • Pkt. 350 Frigivelse af bevilling til udvendig genopretning af kommunale udlejningsboliger

  Pkt. 350

  Frigivelse af bevilling til udvendig genopretning af kommunale udlejningsboliger

  Sagsnr. 96789 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har afsat 2 mio. kr. i 2015 til udvendig genopretning af kommunale udlejningsboliger og beløbet søges hermed frigivet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,0 mio. ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til udvendig genopretning af kommunale udlejningsboliger.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  De kommunale udlejningsboliger er i en dårlig bygningsmæssig stand. Det bygningsmæssige efterslæb kan ikke alene afhjælpes gennem den opkrævede husleje, hvorfor der i 2015 er afsat 2,0 mio. kr. til udvendig genopretning af kommunale udlejningsboliger.
  Samtlige udlejningsboliger bliver gennemgået ved et bygningssyn, og der vil efterfølgende blive udarbejdet en prioriteringsliste for de meste trængende ejendomme, hvorefter arbejdet vil pågå i september måned.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2015-2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015 2016 2017 2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Økonomiudvalget, 19-08-2015, pkt. 350

  Anbefales.

 • Pkt. 351 Salg af parcelhusgrunde(Lukket)

 • Pkt. 352 Salg af ejendom(Lukket)

 • Pkt. 353 Eventuelt

  Pkt. 353

  Eventuelt

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 19-08-2015, pkt. 353

  Intet.