You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Marts 20, 2018 - 08:20
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 117 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 117

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Marie Waarkjær og Niels Rasmussen fra ØSBJ deltager under mødet og giver en status på den risikobaserede dimensionering.

  Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 117

  Bent Jørgensen havde lovligt forfald. Jette Tjørnelund var indkaldt som stedfortræder.
  Henrik Stougaard havde lovligt forfald. Susanne Lysholm-Jensen var indkaldt som stedfortræder.
  Pkt. 125 blev taget af.
  Pkt. 128 blev taget af.
  Der var udsendt en tillægsdagsorden.
  Godkendt.
  Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen

 • Pkt. 118 Orientering om Handicaprådets årsrapport 2017

  Aarsrapport_2017.pdf

  Pkt. 118

  Orientering om Handicaprådets årsrapport 2017

  Sagsnr. 299971 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Hovedpunkterne i Handicaprådets årsberetning for 2017 fremlægges til orientering. Den samlede årsberetning fremgår af bilag.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Kommunen skal efter Retssikkerhedsloven § 37a nedsætte et handicapråd. Handicap­rådets opgaver er, at rådgive byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører borgere med han­dicap. Byrådet skal høre Handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for men­nesker med fysisk og/eller psykisk handicap.
  Handicaprådet består af 14 medlemmer: 7 repræsentanter udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH) i Roskilde, 3 byrådsmedlemmer og 4 administrative repræsentanter.

  Handicaprådet har særlig opmærksomhed om tilgængelighed i trafik og bymiljø samt til offentlige tilbud, inklusion, lighed i uddannelse og beskæftigelse samt lighed i sundhed.
  Handicaprådet har et tæt samarbejde med Ældrerådet, bl.a. i udarbejdelse af den Pårørendepolitik, som byrådet godkendte i 2017.
  Handicaprådet har i 2017 holdt fire ordinære møder, fællesmøde med Ældrerådet samt fællesmøder med henholdsvis Plan- og Teknikudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Skole- og Børneudvalget.
  Mellem møderne er afgivet en række høringssvar til sager i de politiske udvalg og i forvaltningen, været deltagelse i landsdækkende Handicapråds-konference, arrangeret bod på Sundhedsdagen, uddelt Handicapprisen 2017 m.m. Handicapprisen blev givet til Claus Halkjær for sit store arbejde på revy- og musikområdet på ITC Svogerslev samt Handi-Festivalen i Roskilde.
  Årsrapporten for 2017 blev godkendt i Handicaprådet ved møde den 1. februar 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-03-2018, pkt. 39

  Fraværende: Poul Andersen (A), Tuncay Yilmaz (A)

  Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 118

  Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen

 • Pkt. 119 Overførsel af rådighedsbeløb vedr. anlæg fra 2017 til 2018

  Specifikation_af_anlaegsprojekter.pdf

  Pkt. 119

  Overførsel af rådighedsbeløb vedr. anlæg fra 2017 til 2018

  Sagsnr. 301935 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I marts måned overføres restrådighedsbeløbet vedrørende anlæg, ejendomssalg/-køb og finansiering mv., i form af en tillægsbevilling jf. kommunens økonomistyringsregler. Netto søges der om overførsel af 255,6 mio. kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. frigivne restrådighedsbeløb på netto 182 mio. kr. overføres fra 2017 til 2018. Beløbet fragår kassebeholdningen i 2018.
  2. ikke frigivne rådighedsbeløb på netto 70,3 mio. kr. overføres fra 2017 til 2018. Beløbet fragår kassebeholdningen i 2018.
  3. Lånefinansieringen, grundkapital og midler til Tour De France på netto 3,2 mio. kr. overføres fra 2017 til 2018. Beløbet fragår kassebeholdningen 2018.
  4. Anlægsbevillingen og rådighedsbeløbet vedr. Klimastormflodssikringen ændres med 21 mio. kr., der indarbejdes i budget 2019 og frem.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Sagen vedrører overførsel af restrådighedsbeløb på anlæg, der ikke er afsluttet i løbet af 2017, og hvor arbejdet forsætter i 2018.
  Den samlede overførsel på netto 255,6 mio. kr. består af 252,3 mio. kr. vedr. anlæg og 3,2 mio. kr. til finansiering mv. samt indskud i interessentselskab vedrørende Tour De France, der blev besluttet på Byrådet 31. maj 2017.
  Til sammenligning udgjorde overførslen fra 2016 til 2017 netto 407,9 mio. kr.
  Den 14. februar godkendte ØU punkt 53, hvori det blev besluttet af indarbejde Klimastormflodssikringen i budgettet, i stedet for at overføre hele rådighedsbeløbet. Der bliver således overført 6,4 mio. kr. fra 2017 til 2018, og de resterende 21 mio. kr. indarbejdes i budget 2019.
  Blandt de største overførsler er: 85,1 mio. kr. vedr. Roskildebadet, 29,5 mio. kr. vedr. P-hus på Sortebrødre Plads, 16 mio. kr. vedr. Energispareindsats, 14,3 mio. kr. vedr. Ny vej i Tjæreby og 11,6 mio. kr. vedr. Skolerenovering.

  * Der blev i 2017 solgt for mere end de 70 mio. kr. der var budgetteret. De største overførsler vedr. salg er: Salg af areal øst fra Bauhaus, Salg af byggeretter langs Møllehusvej og salg af Skademosen.
  ** Specifikation af de enkelte anlæg fremgår af bilag til sagen.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på netto 255,6 mio. kr. i 2018. Forværringen af kassebeholdningen modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i 2017.

  Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 119

  Anbefales.
  Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen.

 • Pkt. 120 Rammeoverførsel 2017 til 2018

  Total_rammeoverfoersler_2017_til_2018.pdf Dispensationer_ifm._overfoersler_fra_2017_til_2018.pdf

  Pkt. 120

  Rammeoverførsel 2017 til 2018

  Sagsnr. 296196 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I sagen er nettooverførsel fra 2017 til 2018 på driften opgjort til 169,9 mio.kr., som indstilles overført fra 2017 til 2018 og derudover overføres et underskud på 2,0 mio.kr. til 2019 vedr. takstfinansierede institutioner. Der tilgår kassebeholdningen i alt 38,6 mio. kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. den samlede rammeoverførsel fra 2017 til 2018 på løn og driftsrammen på netto 50,8 mio. kr. godkendes ved tillægsbevilling i 2018,
  2. den samlede rammeoverførsel fra 2017 til 2018 for Projekter på 105,3 mio. kr., hvoraf tværgående HR-udgifter udgør 24,1 mio. kr., godkendes ved tillægsbevilling i 2018,
  3. særlig rammeoverførsel fra 2017 til 2018 på 5,6 mio. kr. godkendes ved tillægsbevilling i 2018,
  4. rammeoverførsler fra 2017 til indregning i takster i 2019 for takstfinansierede institutioner på -2,0 mio. kr. godkendes til indregning i budget 2019,
  5. udligning af pulje til rammeoverførsel på 7,0 mio. kr. i 2018 godkendes, jf. forudsætninger i budgetblok 1204 fra budget 2016,
  6. nedlukningsudgifter til beskyttet beskæftigelse på BOMI kr. 1,2 mio. kr. godkendes ved tillægsbevilling i 2018.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommunes driftsbudget er opdelt i rammer, hvor der gælder forskellige regler om overførsler mellem årene:

  Ramme til løn og driftsudgifter

  Ifølge økonomistyringsreglerne har institutionerne og forvaltningerne en overførselsadgang for løn- og driftsrammen på max. 5 pct. Uforbrugte beløb herudover tilføres kommunekassen. Der er en låneadgang på max. 2 pct. For lån udover 2 pct. udarbejdes der en særskilt genopretningsplan.
  Forvaltningsdirektøren har på løn- og driftsrammen en særlig kompetence i forhold til overførsel af uforbrugte midler, idet forvaltningsdirektøren i helt særlige, dokumenterede tilfælde kan dispensere vedr. 5 pct.-grænsen. Forvaltningen forelægger en liste over meddelte dispensationer ved forelæggelsen af overførselssagen i Økonomiudvalget. Der er i alt dispenseret for 3,0 mio. kr., som ellers skulle have været tilført kassebeholdningen.
  Den samlede positive overførsel for løn- og driftsrammen udgør inkl. ovenstående dispensationer 70,3 mio.kr.
  Merforbrug, som umiddelbart fører til lån af næste års budget, udgør 19,5 mio.kr. Nettooverførslen på løn- og driftsrammen udgør dermed 50,8 mio.kr.
  En række forvaltnings- og institutionsområder har løn- og driftsmidler, der overstiger den tilladte overførselsadgang på 5 pct. Disse beløb overføres efter reglerne ikke. Det drejer sig i alt om 14,4 mio. kr., heraf 4,5, mio. kr. vedrørende politisk organisation som følge af, at budgettet hertil nulstilles ved begyndelsen af en ny byrådsperiode.

  Tværgående HR-udgifter – fuld overførsel

  Den samlede overførsel til tværgående HR-udgifter udgør 24,1 mio. kr. De relativt store overførsler på HR-området skyldes, at kommunen iht. overenskomster og aftaler mv. er bundet til at overføre mindreforbrug vedr. trepartsmidler, seniormidler, AKUT midler og lønpuljer.

  Projekter – fuld overførsel

  Den samlede overførsel til projekter udgør 81,2 mio. kr. Overførslerne vedrører flerårige projekter, der bl.a. er finansieret af ministerier mv. De 81,2 mio. kr. fordeler sig på alle udvalgsområder. Blandt de større kan nævnes projekter på det kulturelle område med knapt 15 mio. kr., projekter på Skole- og børneområdet med ca. 10 mio. kr. samt projekter på Klima- og miljøområdet med godt 10 mio. kr.

  Ingen overførsel

  Rammen for ingen overførsel viser, at der umiddelbart skal tilgå kassen 32,1 mio. kr., men nedenfor under ”Særlige forhold” foreslås det, at en del af disse midler alligevel overføres til dækning af en række udgifter.

  Særlig overførsel

  Særlig overførsel vedr. takstfinansierede institutioner og Materielgården. For takstfinansierede institutioner gør det sig ifølge lovgivningen på området gældende, at over- og underskud skal efterreguleres på taksterne 2 år efter. Det betyder, at de over- og underskud, der er genereret på Roskilde Kommunes takstfinansierede institutioner, skal indgå i takstberegningsgrundlaget i budget 2019. Kommunerne i Region Sjælland har dog indgået aftale om, at positive og negative overførsler op til 5 pct. af institutionens budget kan disponeres på institutionen. I forhold til overførselssagen betyder det, at de 5 pct. overføres til 2018 – i alt 0,6 mio. kr., mens der overføres et underskud på 2,0 mio. kr. til indregning i taksterne i 2019.
  Jfr. forretningsorden for Materielgården er der mulighed for at opbygge en egenkapital på max. 5,0 mio. kr. Overskuddet for 2017 er på 0,4 mio. kr., som tilgår kassen, da egenkapitalen allerede har nået max. på 5,0 mio. kr., som overføres til 2018.

  Særlige forhold

  Reduktion af pulje til rammeoverførsler
  I forbindelse med rammeoverførsler på driften tilføres der hvert år midler til kassen som følge af, at der enten er overførsler, der overstiger 5 pct. eller der er mindreforbrug på områder, hvor der ikke er overførselsadgang. På baggrund af blok 1204 fra budget 2016 udlignes denne pulje på 7,0 mio. kr. ved overførsel af de midler, der ellers ville have været tilført kassebeholdningen i forbindelse med rammeoverførslerne fra 2017 til 2018 i overensstemmelse med forventningerne om overførsler over 5 pct. i budgetblokkens forudsætninger.
  Nedlukning af beskyttet beskæftigelse på BOMI
  Efter flere år med underskud i den beskyttede beskæftigelse på BOMI har bestyrelsen på BOMI nu indstillet, at tilbuddet lukkes ned pr. 30.4.2018. Roskilde Kommunes forventede andel til nedlukning udgør 1,2 mio. kr.

  Den samlede overførsel

  Den samlede overførsel til 2018 udgør 169,9 mio. kr.

  Økonomi

  Ved gennemførelse af sagen som indstillet medfører det, at der gives en netto-tillægsbevilling på 169,9 mio.kr., som vil kunne anvendes i 2018 med en tilhørende risiko for en overskridelse på regnskab 2018.
  Der tilgår kassebeholdningen i alt 38,6 mio. kr.

  Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 120

  Anbefales.
  Den manglende prisfremskrivning på specialområdet jf. pkt. 127 og pkt. 155 skal for 2018 finansieres af overførsler i denne sag på henholdsvis Skole- og Børneudvalgets område og Beskæftigelses- og Socialudvalgets område.
  Jeppe Trolle (B) og Susanne Lysholm-Jensen (Ø) ønsker at den manglende prisfremskrivning finansieres af de samlede overførsler.
  Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen

 • Pkt. 121 Anlægsregnskab - Roskilde Festival Højskole

  Pkt. 121

  Anlægsregnskab - Roskilde Festival Højskole

  Sagsnr. 96789 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for anlægstilskuddet til Roskilde Festival Højskole.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der aflægges regnskab for den af Byrådet, den 30. september 2015 givne bevilling på 6.800.000 kr., samt tillægsbevilling af den 29. marts 2017 på 10.400.000 kr., i alt 17.200.000 kr. i bidrag til opførelse af Roskilde Festival Højskole.
  Regnskabet udviser udgifter for i alt kr. 17.200.000 kr.
  Roskilde Kommune har indgået en partnerskabsaftale med Realdania, AP Møllers Fond, Foreningen Roskilde Festival, samt Roskilde Festival Højskole om realisering af bygninger til højskolen. Kommunens bidrag til realiseringen bestod i grund og infrastruktur, anlægstilskud, samt et rente- og afdragsfrit lån. Anlægssagen vedrører anlægstilskuddet.
  Roskilde Kommune har afholdt udgifter til rådgivning og forberedende arbejder indtil den i partnerskabsaften aftale Bygningsfond blev etableret 11.3.2016.
  Herefter er kommunens og de øvrige bidragyderes bidrag indbetalt til Bygningsfonden, som er bygherre på og ejer af byggeriet.
  Med udgangen af 2017 er hele kommunens anlægsbidrag udbetalt til Bygningsfonden. Lånet udbetales i løbet af 2018.
  Status for byggeriet ultimo februar 2018 er, at hovedbygningen er opført 20 %, elevværelserne er opført 90 % og lærerboligerne er opført 98 %.
  Byggeriet påregnes afleveret til 1.10.2018, hvorefter inventar monteres og skolen klargøres, så det første hold elever modtages primo januar 2019.
  På nuværende stadie i byggeriet er væsentlige risikoelementer som nedrivning, miljøsanering, samt arbejder i forurenet jord overstået. Der er ikke indikationer for andet, end at skolen modtager første hold elever som planlagt, samt at anlægsbudgettet holdes.
  Byggeriet omfatter ca. 2.980 m2 undervisningsbygning, 2.075 m2 elevværelser, samt 440 m2 lærerfamilieboliger.
  Skolen får en kapacitet på 145 elever og ca. 25 medarbejdere. Til skolen er der en forstanderbolig, samt to lærerfamilieboliger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 121

  Anbefales.
  Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen

 • Pkt. 122 Kommunegaranti til FORS Varme Roskilde A/S og FORS Spildevand Roskilde A/S

  Pkt. 122

  Kommunegaranti til FORS Varme Roskilde A/S og FORS Spildevand Roskilde A/S

  Sagsnr. 78141 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Godkendelse af kommunegaranti til FORS Varme Roskilde A/S og FORS Spildevand Roskilde A/S til delvis finansiering af anlægsbudget for 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der meddeles kommunegaranti på 20 mio. kr. til FORS Varme Roskilde A/S, og
  2. der meddeles kommunegaranti på 36 mio. kr. til FORS Spildevand Roskilde A/S

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Selskaberne FORS Varme Roskilde A/S og FORS Spildevand Roskilde A/S er videreført som særskilte A/S i den nye fusion mellem Roskilde, Lejre og Holbæk forsyningsselskaber pr. 1. januar 2016.
  Garantistillelse vil derfor stadig ske af Roskilde Kommune for anlægsinvesteringer i Roskilde Kommune.
  Roskilde Kommune kan ifølge bekendtgørelse om kommunernes låntagning meddele garanti for lån, der optages til finansiering af forsyningsselskabets investeringsudgifter. Garantien påvirker ikke kommunens låneramme, og der skal derfor ikke deponeres. Garantien gør det muligt for FORS at optage lån i Kommunekredit på samme vilkår som Roskilde Kommune, hvilket kommer forbrugerne til gode i form af lavere finansieringsudgifter.
  FORS Varme Roskilde A/S har et bruttoanlægsbudget på 35,6 mio. kr. i 2018, som delvist forudsættes finansieret med en låneoptagelse på 20,0 mio. kr. Lånet skal delvist finansiere udviklingsprojekter, reinvesteringer og kundeprojekter.
  FORS Spildevand Roskilde A/S har et bruttoanlægsbudget på 77,6 mio. kr. i 2018, som forudsættes delvis finansieret med en låneoptagelse på 36,0 mio. kr. (Vedr. renseanlæg, ledningsrenoveringer og byggemodning).
  Med henvisning til sag i BYR 31.01.18, pkt. 92 skal garantiprovisionen fremover fastsættes ud fra en individuel vurdering ved hver enkelt garantistillelse. Det er vurderingen at der ikke har været ændringer i markedsvilkårene der kan begrunde en ændring i garantiprovisionen. Garantiprovisionen fastsættes derfor til uændret 0,5 %.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Såfremt garantien udnyttes fuldt ud, vil den dog give en årlig merindtægt i garantiprovision svarende til 0,5 pct. af lånebeløbet, dvs. max. 280.000 kr. Kommunens låneramme påvirkes ikke af garantien.

  Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 122

  Anbefales.
  Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen

 • Pkt. 123 Udbetaling af provenue ved salg af HMN

  Pkt. 123

  Udbetaling af provenu ved salg af HMN

  Sagsnr. 288770 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet skal beslutte eventuel deponering i forbindelse med udlodning af provenu fra salg af HMN.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. at der deponeres 80 pct. af det modtagne provenu på 14.758.000 kr.
  2. at der gives indtægtsbevilling på 14.758.000 kr. i 2018 til modtagelse af provenuet
  3. at der gives udgiftsbevilling på 11.806.400 kr. i 2018 til deponering af 80 % af provenuet
  4. at der gives udgiftsbevilling på 2.951.600 kr. i 2019 til afregning af 20 % statsafgift.
  5. at den årlige udlodning på 1.180.640 kr. indregnes i budgetforslaget for 2019 - 2022

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte den 6. september 2017, pkt. 351 at give kommunens repræsentant mandat til at godkende salget af HMN Naturgas A/S til SEAS-NVE og Eniig.
  Efter godkendelse fra konkurrencemyndighederne blev handlen effektueret p. 30. november 2017.
  På repræsentantskabsmødet den 26. februar 2018 blev det besluttet, at der udbetales et provenu fra salget på i alt 1 mia. kr., hvoraf Roskilde Kommunes andel udgør 14.758.000 kr.
  Disse midler er omfattet af de modregnings- og deponeringsregler, der fremgår af lov om naturgasforsyning, elforsyningsloven og udligningsloven. Det betyder at der enten skal betales 60 % af provenuet i statsafgift eller betales 20 % i statsafgift og foretages deponering af de resterende 80 % med frigivelse over 10 år.

  Økonomi

  Sagen medfører en forbedring af kassebeholdningen på 3,0 mio. kr. i 2018 som afregnes som reduktion af bloktilskuddet i 2019. Herudover forbedres kassebeholdningen fra 2019 med 1,2 mio. kr. svarende til 1/10 af deponeringen.

  Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 123

  Anbefales.
  Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen

 • Pkt. 124 Etablering af IT-selskab mellem Fors A/S, KLAR Forsyning og SK Forsyning A/S

  Dagsorden_generalforsamling.pdf Ejeraftale.pdf Serviceaftale.pdf

  Pkt. 124

  Etablering af IT-selskab mellem Fors A/S, KLAR Forsyning og SK Forsyning A/S

  Sagsnr. 274867 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Fors A/S ønsker at etablere et fælles IT-selskab med Klar Forsyning A/S og SK Forsyning A/S for at imødekomme stigende krav på IT-området med brug af færrest mulige ressourcer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at borgmesteren bemyndiges til at stemme på vegne af Roskilde Kommune for etablering af et fælles IT-selskab på ekstraordinær generalforsamling i Fors Holding A/S den 22. marts 2018.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for Fors A/S har den 11. december 2017 besluttet, at Fors A/S etablerer et IT-selskab sammen med forsyningsselskabet Klar Forsyning A/S, der dækker Køge, Greve, Solrød og Stevns kommuner, samt SK Forsyning i Slagelse Kommune. Da der er tale om en sag af principiel betydning for Fors A/S, skal de tre ejerkommuner give samtykke til etableringen af samarbejdet på en generalforsamling. Dagsorden er vedlagt som bilag.
  Fors A/S vurderer, at man ikke selv i dag har kompetencerne eller ressourcerne til at løfte IT-opgaverne på et tilstrækkeligt højt niveau, og da kravene til anvendelse og sikring af IT-systemer er stadigt stigende, vil udfordringerne blot blive endnu større for selskabet fremover. Fors A/S har derfor brug for at blive styrket på IT-området.
  Fors A/S vurderer endvidere, at omkostningerne til IT-området vil stige i de kommende år bl.a. som følge af behovet for yderligere digitalisering, forbedring af IT-sikkerheden og implementering af EU's persondataforordning. Samarbejdet via det fælles IT-selskab vurderes at kunne afbøde noget af stigningen i omkostningerne og samtidig medføre et serviceløft og en højere grad af professionalisering.
  Samarbejdet etableres ved, at de tre forsyninger overdrager dele af deres virksomhed i form af IT-medarbejdere, -opgaver og -udstyr til et nyt fællesejet aktieselskab. IT-selskabet skal i udgangspunktet varetage samtlige IT-opgaver for de tre forsyninger og servicere i alt ca. 400 medarbejdere.
  Ejerskab
  IT-selskabet vil være ejet af forsyningskoncernernes serviceselskaber. Det vil derfor være Fors A/S, der er ejer. Ejerandelene fastsættes dels ud fra et kontantindskud på 0,5 mio. kr. fra hver ejer samt ud fra værdien af de aktiver, der overdrages. Ejerfordelingen bliver på den baggrund følgende: KLAR Forsyning A/S 29,5 %, Fors A/S 35,6 % og SK Forsyning A/S 34,9 %. I praksis har de tre selskaber lige stor indflydelse i selskabet. Der er udarbejdet en ejeraftale, som beskriver og regulerer de tre forsyningers samarbejde om det fælles IT-selskab. Ejeraftale og serviceaftale er vedlagt som bilag.
  Der indsættes en administrativ bestyrelse for IT-selskabet bestående af de tre forsyningers administrerende direktører. Bestyrelsesarbejdet vil være ulønnet. IT-selskabet sættes i drift i sommeren 2018.
  Ændringer af IT-selskabets vedtægter eller udvidelse af selskabets aktiviteter vil efter forvaltningens vurdering kræve beslutning på Fors generalforsamling, jf. Fors Holdnings A/S vedtægter 8.3, hvorefter strategiske beslutninger af væsentlig betydning for ejerkommunerne eller FORS-koncernen skal forelægges generalforsamlingen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Økonomiudvalget, 14-03-2018, pkt. 105

  Udsat til næste Økonomiudvalgsmøde.
  Fraværende: Henrik Stougaard.

  Supplerende sagsfremstilling.

  Forvaltningen har indhentet supplerende sagsoplysninger fra Fors A/S, som oplyser følgende:
  ”IT og digitalisering bliver i højere grad en væsentlig forudsætning for at arbejde i forsyningsbranchen. Som selskab møder vi stadig større krav til effektiv og digital drift af vores forsyningsarter. Det sætter de IT-mæssige løsninger og kompetencer under pres. Der er stort fokus på at få gjort mange manuelle processer mere digitale, så medarbejderne får en lettere arbejdsdag gennem brugervenlige systemer – og kunderne dermed får en mere effektiv og kundefokuseret forsyning.
  For at opnå dette har Fors A/S brug for:
  Mindske sårbarheden i en lille IT-organisation.
  Fastholde styring af IT-området, så uafhængighed af leverandører sikres.
  En forretningsorienteret IT sparring med organisationen.
  Fokus på at systemer og kompetencer anvendes optimalt.
  Besparelser på IT-omkostninger på sigt (undgå omkostningsforøgelse).
  På nuværende tidspunkt er der i Fors A/S tre medarbejdere beskæftiget med it. Ved at gå ind i et fællesskab er det muligt at ansætte en forretningsorienteret it-chef, som kan støtte ejer-forsyningerne i at vælge de rigtige it-løsninger hos eksterne leverandører og give kvalificeret modspil overfor eksempelvis teleselskaber, netværksudbydere, systemspecialister mv. samtidig vil et fælles selskab give en bedre forhandlingsposition.
  De nuværende 3 medarbejdere har fokus på at sikre den daglige drift opretholdes.
  Når der skal etableres et selskab skyldes det, at der er nogle meget snævre juridiske grænser for, hvordan man som kommunalt ejet selskab kan samarbejde med andre. Det skal gøres i selskabsform, og svarer til måden forsyningsselskabet i forvejen er organiseret på.”

  Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 124

  Anbefales.
  Jeppe Trolle (B) tager forbehold. Susanne Lysholm-Jensen (Ø) tager forbehold.
  Lars Lindskov (C) kan ikke anbefale. Karsten Lorentzen (O) kan ikke anbefale.
  Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen

 • Pkt. 125 Godkendelse af Kommisorium for arbejdet i Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Udkast_til_kommissorium_for_Udvalget_for_Vaekst_Erhverv_og_Globalisering.pdf Roskilde_-_Erhvervs-_og_Vaekstpolitik_2016-2019.pdf Roskilde_-_Turismepoliitk_2015-2018.pdf

  Pkt. 125

  Godkendelse af Kommissorium for arbejdet i Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsnr. 300175 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er udarbejdet et udkast til et kommissorium, som skal danne grundlag for de kommende fire års arbejde i udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering (UVEG). Økonomiudvalget skal forholde sig til om kommissoriet er i overensstemmelse med de forventninger, der er til det arbejde, som UVEG skal udføre.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. kommissoriet godkendes,
  2. der udpeges 5 byrådsmedlemmer til udvalget.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet et udkast til et kommissorium for de næste fire års arbejde i udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering (UVEG). Udvalget skal forholde sig til om det vedlagte udkast er i overensstemmelse med de forventninger og ønsker der for det fremtidige arbejde i udvalget. I det udarbejdede kommissorium er nævnt to dokumenter, nemlig Roskilde Erhvervs - og Vækstpolitik samt den gældende Turismepolitik. Disse to dokumenter er sammen med udkastet til kommissoriet vedlagt som bilag til udvalgets orientering.

  Et kommissorium er ikke et statisk dokument, og det anbefales at udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering på det sidste møde i 2018 evaluerer udvalgets arbejde og korrigerer i kommissoriet såfremt dette vurderes at være nødvendigt, og på ny foreligger det til godkendelse i Økonomiudvalget.
  Der er i forbindelse med vedtagelse af styrelsesvedtægten den 20. december 2017, taget stilling til vederlag for byrådsmedlemmerne i UVEG.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 65

  Udsat.
  Fraværende: Henrik Stougaard.

  Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 125

  Udsat.
  Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen

 • Pkt. 126 Integrationsrådets forretningsorden

  Forretningsorden_for_Integrationsraadet_i_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 126

  Integrationsrådets forretningsorden

  Sagsnr. 71104 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Integrationsrådets forretningsorden blev ændret pga. ændringer i rådets medlemssammensætning. Ændringer sker også fordi Integrationsrådet ønsker at revidere praksis omkring deres uddeling af integrationsprisen.

  Indstilling

  Det indstilles, at de foreslåede ændringer godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte Integrationsrådets foreninger og institutioner i december 2017. På den baggrund er 6 nye foreninger/institutioner tilføjet i den reviderede forretningsorden, jf. § 2 stk. 2. Derudover er de ikke aktuelle foreninger og institutioner fjernet fra forretningsordenen.
  Ifølge § 5 stk. 5 kan Integrationsrådet uddele en integrationspris én gang om året. Formålet med prisen er at påskønne en lokal indsats, der i særlig grad bidrager til at skabe mangfoldighed i Roskilde inden for arbejdsmarkedet, kulturområdet eller andre sektorer. Her ønsker Integrationsrådet at tilføje ”Prisen kan ikke gives til Integrationsrådets medlemmer”.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-03-2018, pkt. 38

  Anbefales.
  Fraværende: Poul Andersen (A), Tuncay Yilmaz (A).

  Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 126

  Anbefales.
  Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen.

 • Pkt. 127 Ændret udmøntning af undladt prisfremskrivning i 2018

  Pkt. 127

  Ændret udmøntning af undladt prisfremskrivning i 2018

  Sagsnr. 301607 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I budgetlægningen for 2018-2021 indgik en undladelse af prisfremskrivningen i 2018 med en mindreudgift på 22,7 mio. kr. I denne sag behandles fordeling af besparelsen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. specialundervisning samt børne- og voksenspecialområdet friholdes for halvdelen af besparelsen svarende til 4,1 mio. kr. ved at besparelsen overføres til de resterende driftsområder
  2. det besluttes, hvordan der udmøntes 4,1 mio. kr. ved andre besparelser, hvis specialundervisning samt børne- og voksenspecialområdet også skal friholdes for den resterende del af besparelsen

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I budgetlægningen for 2018-2021 indgik en undladelse af prisfremskrivning i 2018 med en effekt på 22,7 mio. kr. hvert år. I tillægsaftalen til budgetforliget aftalte forligsparterne på baggrund af budgethøringen, at der til ØU/direktionsseminaret i januar 2018 skulle forelægges forslag til alternativ udmøntning heraf, idet særligt konsekvenserne for specialundervisning samt børne- og voksenspecialområdets køb af pladser blev fremhævet. På ØU/direktionsseminaret blev fremlagt en model, hvor specialundervisning samt børne- og voksenspecialområdet friholdes for halvdelen af besparelsen svarende til i alt 4,1 mio. kr. ved, at besparelsen overføres til de resterende driftsområder. Udmøntningen vil ske forholdsmæssigt på de øvrige områders driftsbudgetter. Det samlede resultat af en sådan omfordeling fremgår af tabellen nedenfor inkl. effekt af ny styrelsesvedtægt, herunder ejendomsservice.

  I alt Fordeling ved budgetlægningen Omfordeling med 50 % på specialundervisning og børne- og voksensocialområdet samt effekt af ny styrelsesvedtægt (inkl. ejendomsservice)
  -22.724 -22.724
  Økonomiudvalget -3.119 -6.205
  Kultur & Idrætsudvalget -818 -677
  Beskæftigelses- & Socialudvalget -2.238 -1.531
  Skole & Børneudvalget -10.991 -7.614
  Plan & Teknikudvalget -474 -483
  Klima & Miljøudvalget -1.355 -1.752
  Sundheds & Omsorgsudvalget -3.729 -4.461

  Det har været drøftet, om specialundervisning samt børne- og voksenspecialområdet skal friholdes for hele besparelsen vedrørende undladt prisfremskrivning i 2018. Direktionen vurderer imidlertid, at konsekvenserne af en fuld friholdelse af budgetterne til specialundervisning samt børne- og voksensocialområdet vil have for store konsekvenser for de øvrige områder, hvis besparelsen blot overføres til disse områder som en yderligere proportionel besparelse. Hvis det fortsat ønskes at friholde budgetterne til specialundervisning samt børne- og voksensocialområdet helt, vil der skulle besluttes andre konkrete besparelser for yderligere 4,1 mio. kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da der er tale om en ændret fordeling af besparelsen på 22,7 mio.kr. vedr. undladt prisfremskrivning i 2018.

  Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 55

  Ad 1. "at": godkendt, Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende, at besparelsen overføres til de resterende driftsområder.
  Ad 2. "at": sagen sendes i Skole- og Børneudvalget og i Beskæftigelses- og Socialudvalget med henblik på, hvordan der udmøntes 4,1 mio. kr. ved andre besparelser.

  Supplerende sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalgets andel af den resterende del af besparelsen udgør 3,1 mio. kr., som er det beløb udvalget skal udmønte ved andre besparelser.
  Forvaltningen kan pege på, at de 3,1 mio. kr. kan hentes ved fx at gennemføre nogle af de budgetforbedringsforslag, der var fremsat i forbindelse med budget 2018, og som kan have virkning allerede for 2018. Det er forslagene om
  - en udvidelse af fælles sommerferieordning i SFO og klub i 2 uger i sommerferien, hvor der er tilbud om sommercamp i udvalgte afdelinger, således at børn og unge samles i færre SFO’er og klubber. Det kan hente en årlig besparelse på 2 mio. kr.
  - sampasning i dagtilbud i 2 uger i juli, hvor der tilbydes sampasning i udvalgte dagtilbud i hvert af de 11 pasningsdistrikter. Ved sampasning i en institution i hver af de 11 pasningsdistrikter er der en årlig besparelse på 7,3 mio. kr.
  - en ligelig besparelse af de 3,1 mio. kr. på alle fagområder, hvilket svarer til en reduktion af budgettet på ca. 0,2% af budgettet
  Alternativt kan de 3,1 mio. kr. for 2018 hentes fra de overførsler på i alt 33 mio. kr., der er på udvalgets område fra 2017 til 2018, og besparelsen i de kommende år kan indgå i de kommende budgetforhandlinger for 2019.

  Skole- og Børneudvalget, 13-03-2018, pkt. 33

  Jette Henning (A) foreslår, at sagen sendes tilbage til Økonomiudvalget. Gitte Simoni ønsker forslaget sat til afstemning. For stemmer Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Tina Boel (F) og Jeppe Trolle (B).
  Jette Tjørnelund (V) tager forbehold.
  Gitte Simoni (O) undlader at stemme.
  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

  Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 127

  Der henvises til Økonomiudvalgets beslutning under pkt. 120.
  Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen

 • Pkt. 128 Godkendelse af skema B. Nyt plejecenter ved Hyrdehøj

  Noegletal_til_skema_B._Nyt_plejecenter_ved_Hyrdehoej.pdf

  Pkt. 128

  Godkendelse af skema B. Nyt plejecenter ved Hyrdehøj

  Sagsnr. 265123 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med opførelse af plejecenter ved Hyrdehøj med i alt 104 boliger, fremlægges hermed skema B.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. skema B godkendes:
   a. med opførelse af 104 plejeboliger
   b. med tilhørende servicearealer
  2. der gives en anlægsbevilling ved frigivelse af rådighedsbeløb i 2018 på 121,5 mio. kr. til boligdelen
  3. der gives en anlægsbevilling ved frigivelse af rådighedsbeløb i 2018 på 34,0 mio. kr. til serviceareal
  4. budgetbeløbene vedrørende overslagsårene, indarbejdes i budget 2019-2022

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Med budgettet for 2015 er det besluttet, at der i Roskilde Kom­mune skal bygges et nyt plejecenter. Plejecenteret opføres med 64 plejeboliger samt 30 boliger til rehabilitering med en samlet kapacitet til 60 borgere. Derudover etableres 10 plejeboliger til ældre udviklingshæmmede borgere. I alt etableres 104 boliger. Byrådet godkendte skema A den 25. januar 2017.

  I januar 2018, blev udbudsprocessen i forhold til at finde entreprenør af byggeriet afsluttet. Vinderen var Anker Hansen og Co. Den 9. februar 2018 var der første spadestik. Herefter er byggeprocessen for alvor påbegyndt.

  Da entreprenøren nu er fundet fremsendes hermed skema B.

  Forskydningen i økonomien skyldes, at forhandlingerne med entreprenøren og kontrakten blev indgået uden væsentlige komplikationer. Byggeriet har fortsat samme tidsplan som forelagt for Sundheds- og Omsorgsudvalget den 7. september 2017, dvs. en ibrugtagning af det nye plejecenter enten ultimo 2019 eller primo 2020. Af bilag fremgår de økonomiske nøgletal til sagen, der danner baggrund for indstillingspunkterne.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen i 2018 på 16,564 mio. kr. i 2019 på 0,442 mio. kr. og en forbedring af kassebeholdningen i 2020 på 17,006 mio. kr.

  Der er tidligere frigivet på boligdelen 13,9 mio. kr. og på servicearealet 8,1 mio. kr., og derved udgør det samlede frigivne rådighedsbeløb 22 mio. kr.

  Beløbene vedr. 2019 – 2022 skal indarbejdes i budgetforslaget for 2019 – 2022. Økonomiske konsekvenser i anlægssagen i årene 2018-2022 fremgår af bilag til sagen.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 13-03-2018, pkt. 29

  Anbefales.
  Fraværende: Henning Sørensen (A).

  Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 128

  Taget af dagsordenen.
  Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen.

 • Pkt. 129 Strategi for fremme af trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud

  Strategi_for_fremme_af_trivsels-_og_laeringsmiljoe_i_dagtilbud_med_opdateret_raekkefoelgeplan_februar_2018.pdf

  Pkt. 129

  Strategi for fremme af trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud

  Sagsnr. 296834 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har siden 2013 arbejdet målrettet med udvikling af kvaliteten og børnenes muligheder for trivsel og læring i kommunens dagtilbud. Forvaltningen har udarbejdet en strategi for, hvordan der arbejdes med, at de fysiske rammer i dagtilbud understøtter børnenes trivsel og læring. Forvaltningen indstiller, at de 2 mio. kr., der er afsat med budget 2018 til fremme af trivsels- og læringsmiljø anvendes til de dagtilbud, der ifølge strategien har størst behov for bedre fysiske rammer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. de 2 mio. kr. i 2018 anvendes efter rækkefølgeplanen i følgende dagtilbud: Børnehuset Skrænten, Børnehuset Kastanjen, Børnehuset Mælkevejen, Børnehuset Hjortkær, Børnehuset Tusindfryd og Børnehuset Solstrålen, og
  2. der gives en anlægsbevilling ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2018.

  Beslutningskompetence

  Ad 1.: Skole- og Børneudvalget
  Ad 2.: Byrådet

  Sagsfremstilling

  I 2013 iværksatte Roskilde Kommune en ambitiøs udviklingsindsats, der skal medvirke til at imødekomme de aktuelle forventninger og krav til det pædagogiske arbejde i dagtilbud og forbedre den pædagogiske kvalitet i alle dagtilbud. Indsatsen fokuserer på, hvordan dagtilbuddene bedst bidrager til og understøtter, at alle børn trives, udvikler sig og lærer så meget, som de kan. Som en del af indsatsen har alle medarbejdere i dagtilbud fået kompetenceudvikling i forhold til viden om børns læring og læreprocesser, herunder det fysiske og psykiske læringsmiljøs påvirkning af børns trivsel, udvikling og læring.
  I forhold til de fysiske forbedringer, der er behov for i de enkelte dagtilbud for at fremme trivsels- og læringsmiljøet, har Skole- og Børneudvalget tidligere godkendt den strategi, som fremgår af bilag. Der er i strategien fokus på, hvordan dagtilbud indrettes med forskellige lege og læringszoner, således at der både er områder med mulighed for fordybelse og områder med mulighed for leg med mere fysisk aktivitet. Det er i dag ikke alle dagtilbud, der er indrettet optimalt med forskellige lege og læringszoner, og det er forbedringer af disse, der indgår i strategien.
  På baggrund af institutionernes behov for lysmiljø, støjdæmpning og fysiske læringsmiljø er der udarbejdet en rækkefølgeplan for behovet for fysiske forbedringer på de enkelte dagtilbud. Rækkefølgeplanen, som indgår i strategien, er udarbejdet på baggrund af de årlige tilsynsbesøg, som foretages i dagtilbuddene. Rækkefølgeplanen vil således løbende blive revideret.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2018-2020:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018 2019 2020
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Anlæg, indtægter
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Anlæg, indtægter
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Anlæg, indtægter
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Skole- og Børneudvalget, 13-03-2018, pkt. 31

  Ad 1.: Godkendt.
  Ad 2.: Anbefales.
  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

  Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 129

  Anbefales.
  Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen.

 • Pkt. 130 Videreførelse af Klimarådet

  Kommissorium_Klimaraad_2018-21.pdf

  Pkt. 130

  Videreførelse af Klimarådet

  Sagsnr. 192199 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klimarådet har eksisteret siden 2011. Der forelægges forslag til kommissorium for Klimarådet i byrådsperioden 2018-21.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Kommissoriet for Klimarådet godkendes.
  2. Byrådet udpeger Klima- og Miljøudvalgets formand og næstformand samt yderligere 2 medlemmer af Klima- og Miljøudvalget til Klimarådet.
  3. Byrådet udpeger formanden for Klimarådet blandt de udpegede under indstillingens punkt 2.
  4. Byrådet udpeger yderligere 3 lokale aktører fra de politiske baglande med stor faglig ekspertise og netværk indenfor klima og energi.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  På baggrund af byrådsbeslutning den 25. maj 2011, punkt 122, blev der i 2011 etableret et Klimaråd. Oprettelsen skete med baggrund i Roskilde Kommunes Klimaplan 2011-12, der havde et mål om at styrke samarbejdet mellem kommune, borgere, erhvervsliv og de videninstitutioner, som ligger i kommunen.
  Klimarådet har eksisteret i 2 byrådsperioder og fungerer som sparringspartner for Klima- og Miljøudvalget og som ambassadør for Roskilde Kommunes klimaindsats i forhold til egne organisationer og offentligheden. Klimarådets deltagere bidrager desuden til gennem samarbejde at løfte klimaindsatsen udover, hvad de enkelte parter kan løfte alene.
  Klimarådet har hidtil haft 12 medlemmer: 3 fra Klima- og Miljøudvalget, 4 lokale aktører med omfattende viden om klima, gode professionelle netværk og god viden om aktiviteter i deres organisation. Herudover har DTU, RUC, AU/DMU, DI og LO hver haft én plads i Klimarådet.
  Der er udarbejdet forslag til kommissorium for Klimarådet for byrådsperioden 2018-21 (vedhæftet). Det foreslås heri, at Klima- og Miljøudvalgets formand og næstformand udpeges til rådet, og at der herudover udpeges 2 yderligere medlemmer af Klima- og Miljøudvalget. Hermed er udvalget repræsenteret med i alt 4 i rådet med henblik på en tæt relation mellem råd og udvalg.
  Klimarådet har i seneste byrådsperiode været sparringspart for Klima- og Miljøudvalget i blandt andet udviklingen af Klimaplan 2015-18, Strategisk Energiplan, Affalds- og Ressourceplan 2015-24 samt RUC-analysen af Roskilde Kommunes klimamål. Herudover har rådet forestået annonceringen af Klimafonden på 200.000 kr. årligt med forslag til Klima- og Miljøudvalget om, hvem der det pågældende år bevilliges tilskud.
  -
  Klimarådet fra byrådsperioden 2014-17 har anbefalet en videreførelse af Klimarådet og det har været drøftet, at der med fordel kan suppleres med yderligere eksperter, hvilket er baggrunden for, at det i kommissoriet er indarbejdet, at rådet efter behov kan udpege fageksperter og/eller lokale faglige kapaciteter til at deltage i temamøder eller temaforløb.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Udgifter til afholdelse af Klimarådsmøder afholdes af driftsmidlerne til Borgmesterpagt og strategisk energiplanlægning.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-02-2018, pkt. 16

  Udsættes.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Torben Jørgensen (A).

  Klima- og Miljøudvalget, 13-03-2018, pkt. 30

  Jeppe Trolle (B) stillede ændringsforslag således:
  " Kommissoriet - Rådets sammensætning ønskes følgende tilføjet/ændret:
  2. dot: Tallet 2 ændres til 4, således at der kommer til at stå:
  "4 repræsentanter for erhvervsorganisationer (f.eks. DI, Dansk Energi, LO, IDA eller tilsvarende)[den forklarende tekst bevares uændret]. DI, LO, IDA og Dansk Energi udpeger hver en repræsentant. Hvis en af disse organisationer melder forfald, kan en anden tilsvarende organisation udpeges."
  Ny dot tilføjes:
  "4 repræsentanter for grønne organisationer (f.eks. CONCITO, Det Økologiske Råd, Klimabevægelsen, ungEnergi) Disse skal sikre en grøn folkelig forankring, og ekspertise med særlig fokus på grøn omstilling. Hvis en af disse organisationer melder forfald, kan en anden tilsvarende organisation udpeges. CONCITO, Det økologiske Råd, ungEnergi, samt Klimabevægelsen udpeger hver en repræsentant.""
  Ændringsforslaget blev sat til afstemning. For stemte Jeppe Trolle (B). Imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  Udvalget besluttede at anbefale forvaltningens indstilling, dog således at rådet suppleres med 2 repræsentanter fra grønne organisationer (CONCITO og Det Nationale Klimaråd). De to organisationer udpeger selv hver en repræsentant. Det indføjes som en ny dot i i kommissoriet under "Rådets sammensætning".
  Jeppe Trolle (B) tager forbehold.
  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

  Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 130

  Anbefales.
  Jeppe Trolle (B) fastholder sit ændringsforslag fra Klima- og Miljøudvalget.
  Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen

 • Pkt. 131 Varmeprojektforslag for Vindinge Vest

  Varmeprojektforslag_for_Vindinge_Vest.pdf Bliag_1_til_varmeprojektforslaget.pdf Bilag_2_til_varmeprojektforslaget.pdf Bilag_3_til_varmeprojektforslaget.pdf Bilag_4_til_varmeprojektforslaget.pdf

  Pkt. 131

  Varmeprojektforslag for Vindinge Vest

  Sagsnr. 284617 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen vedrører godkendelse af varmeprojektforslag for Vindinge Vest.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. projektforslaget godkendes med henblik på høring af relevante parter
  2. forvaltningen får kompetence til, efter høring af relevante parter, at godkende endeligt projekt baseret på fjernvarme.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte på møde den 8. februar 2017, punkt 63, at Fors udarbejder et varmeprojektforslag for kollektiv decentral fjernvarme i Vindinge Vest. Af den daværende sag fremgår:
  ”Af kommunens ’Strategisk Energiplan 2015’ fremgår det, at Vindinge på kort sigt skal forsynes fra det centrale fjernvarmenet. Fors har udarbejdet en teknisk og økonomisk screening, der viser, at det på nuværende tidspunkt ikke er samfundsøkonomisk rentabelt at forsyne hverken Vindinge eller Vindinge Vest via en transmissionsledning fra det centrale fjernvarmenet i Roskilde by, hvorfor en fjernvarmeløsning i Vindinge Vest skal baseres på en lokalt placeret varmecentral – decentral fjernvarme. Fors påpeger, at etableringen af fjernvarme i Vindinge Vest er af afgørende betydning, da området kan virke som brohoved for en senere fjernvarmekonvertering af hele Vindinge. Screening viser yderligere naturgas som det samfundsøkonomisk mest fordelagtige brændsel, hvorfor en varmecentral i Vindinge Vest, ifølge gældende lovgivning, skal forsynes med naturgas, indtil det bliver samfundsøkonomisk rentabelt at forsyne området fra det centrale fjernvarmenet eller en anden brændselskilde.
  Godkendes det, at der bør arbejdes videre med decentral fjernvarme i Vindinge Vest, opfordrer forvaltningen Fors til at udarbejde et varmeprojektforslag for området, samt en analyse af, hvornår en tilslutning til det centrale fjernvarmenet forventes samfunds- og selskabsøkonomisk muligt. Varmeprojektforslaget skal godkendes i Økonomiudvalget, før etableringen kan påbegyndes.”
  Der foreligger nu ansøgning fra Fors om godkendelse af varmeprojektforslag for etableringen af fjernvarme, forsynet af en blokvarmecentral, baseret på naturgas. Fors oplyser samtidig, at selskabet hvert 2. år fremover vil vurdere, om rammebetingelserne er ændret i en sådan grad at det findes samfundsøkonomisk rentabelt at forsyne området via en transmissionsledning fra det centrale fjernvarmenet.
  Efter godkendelse i Økonomiudvalget skal varmeprojektforslaget i høring hos relevante parter, HMN GasNet, Veks og Fors. Parterne har fire uger til at afgive høringssvar. Realiseringen af varmeprojektet afhænger af en endelig varmeaftagsaftale mellem Fors og udvikler, som er Lind & Risør.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 13-03-2018, pkt. 32

  Anbefales.
  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

  Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 131

  Godkendt.
  Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen

 • Pkt. 132 Forslag til lokalplan 667 og kommuneplantillæg 5 for Roskilde Idrætspark (til høring)

  Hoeringsnotat_-_opsamling_paa_ny_indledende_hoering_om_ny_idraetspark.pdf Forslag_til_lokalplan_667_til_hoering.pdf Forslag_til_kommuneplantillaeg_5_til_hoering.pdf Miljoerapport_af_forslag_til_lokalplan_667_og_kommuneplantillaeg_5_til_hoering.pdf

  Pkt. 132

  Forslag til lokalplan 667 og kommuneplantillæg 5 for Roskilde Idrætspark (til høring)

  Sagsnr. 291722 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som del af arbejdet med projekt for et nyt og tidssvarende stadion i Rådmandshaven, skal der udarbejdes en ny lokalplan for området. Lokalplanen kræver ændring af kommuneplanen samt gennemførelse af en miljøvurdering. Sideløbende med udarbejdelsen af det nye plangrundlag har der været afholdt en ny indledende offentlig høring.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 667 og kommuneplantillæg 5 for Roskilde Idrætspark med tilhørende miljøvurdering godkendes til offentlig høring i perioden 26. marts til 21. maj 2018, og

  2. der afholdes borgermøde den 2. maj 2018.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget godkendte på møde den 8. juni 2017, punkt 117, 11-punkts-program for udarbejdelse af forslag til lokalplan 667 for Roskilde Stadion. Økonomiudvalget godkendte på møde den 13. december 2017, punkt 510, debatoplæg for en ny indledende offentlig høring forud for udarbejdelsen af ny lokalplan og kommuneplantillæg for Roskilde Idrætspark.
  Den nye indledende høring resulterede i 14 høringssvar foruden kommentarer og ideer fra borgermødet. De væsentligste emner fra høringen omhandlede støj og lyspåvirkning fra projektet samt trafik og parkering. Bemærkningerne har indgået i udarbejdelsen af planerne. Se vedlagte høringsnotat. Høringssvarene kan ses her.
  Lokalplanen og kommuneplantillægget har til formål, at idrætsanlægget i Rådmandshaven kan udvikles som et fortsat attraktivt område for idræts- og fritidslivet i Roskilde Kommune i et positivt samspil med den omkringliggende by. Der sikres mulighed for at etablere et nyt stadion med op til 10.000 tilskuere med tilhørende faciliteter, en ny kunstgræsbane, samt nye funktioner i området i form af boliger, liberale erhverv, servicevirksomhed og overnatning i sammenhæng med det nye stadion. Bestemmelser om veje, stier og parkering sikrer den nødvendige infrastruktur og en god sammenhæng internt i området og med den omkringliggende by. Der afviges fra kommuneplanens generelle bestemmelser, hvad angår parkeringsnormen for området og krav til størrelser af opholdsarealer.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering - se bilag. Miljøvurderingen sendes i høring sammen med planforslagene.
  Lokalplanen indgår som bilag i et EU-udbud vedr. ny idrætspark, som fremlægges parallelt med denne sag med start i Kultur- og Idrætsudvalget.
  Lokalplan og kommuneplantillæg forventes fremlagt til endelig godkendelse august 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da en kommende investor fortsat skal betale for det samlede byggeri, herunder ny kunstgræsbane med lys samt tilhørende midlertidige publikumsfaciliteter i byggeperioden for det nye stadion, mod overdragelse af kommunale byggeretter. Der kan dog senere komme udgifter til f.eks. trafiksikkerhed, herunder omlægning af veje og stier i Rådmandshaven, som ikke er indeholdt i det planlagte EU-udbud.

  Plan- og Teknikudvalget, 15-03-2018, pkt. 36

  Det blev indledningsvis oplyst, at tallet 1.250 tilskuere i høringsnotatet er et cirka tilskuergennemsnit med en "sikkerhedsmargen", som rådgiverne har brugt til støj- og trafikberegninger. Det fremgår fejlagtigt i høringsnotatet, at de 1.250 tilskuere til FC Roskildes 1. divisions hjemmekampe er "gennemsnittet for hjemmebanekampe i 2017". Det korrekte gennemsnitstal fra sæson 2016/17 er 1.128 tilskuere. I sæson 2015/2016 var gennemsnittet 1.039 tilskuere (uden 3 pokalkampe). (Statistik fra bold.dk). Dette præciseres i høringsnotatet forud for udsendelsen.
  Forvaltningens indstilling anbefales

  Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 132

  Udvalget var enigt i at Lars Lindskov ikke er inhabil ved behandlingen af punktet.
  Anbefales.
  Susanne Lysholm-Jensen (Ø) kan ikke anbefale med henvisning til tidligere fremsatte protokolbemærkninger i sagen.
  Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen.

 • Pkt. 133 Forslag til lokalplan 654 og kommuneplantillæg 3 for boliger ved Retten i Roskilde (endelig vedtagelse)

  Behandling_af_bemaerkninger_og_indsigelser_til_lokalplan_654_og_kommuneplantillaeg_3_for_boliger_ved_Retten_i_Roskilde.pdf Forslag_til_kommuneplantillaeg_3.pdf Forslag_til_lokalplan_654_for_boliger_ved_Retten_i_Roskilde.pdf

  Pkt. 133

  Forslag til lokalplan 654 og kommuneplantillæg 3 for boliger ved Retten i Roskilde (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 285421 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til lokalplan 654 og kommuneplantillæg 3 for boliger ved Retten i Roskilde har været i offentlig høring, og der har været afholdt borgermøde i høringsperioden. Lokalplan og kommuneplantillæg er ændret i forhold til parkeringsnorm.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 654 og kommuneplantillæg 3 for boliger ved Retten i Roskilde godkendes med den foreslåede ændring af parkeringsnormen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 25. oktober 2017, punkt 272, at sende forslag til lokalplan 654 og kommuneplantillæg 3 for boliger ved Retten i Roskilde i offentlig høring fra den 3. november til den 29. december 2017. Der har været afholdt borgermøde den 27. november, hvor én person fra Retten i Roskilde deltog. Forvaltningen har modtaget i alt 4 skriftlige bemærkninger i høringsperioden, se høringssvarene her.
  Lokalplanen og kommuneplantillægget muliggør, at der kan bygges etageboligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på max. 70 og i op til 6 etager på arealet ved siden af retten.
  Bemærkningerne i høringen omhandlede primært ændring af anvendelsen fra erhverv til boligbyggeri, højden på bygningen, bebyggelsesprocenten, parkering samt trafik og stier i området, se vedlagte høringsnotat.
  Betingelsen for, at der blev fastsat en lav parkeringsnorm på min.1 p-plads pr. 80 m2 etage boligareal, som bygherre havde ønsket, var, at der kunne opnås en aftale om dobbeltudnyttelse af parkeringspladser med Retten i Roskilde. Det er ikke lykkedes bygherrer at opnå denne aftale, og derfor skal parkering håndteres inden for egen grund.
  Forvaltningen vurderer, at en parkeringsnorm på min. 1,2 p-pladser pr. bolig er acceptabelt, (omregnet 1 p-plads pr. 63 m2), idet der sikres gode forhold for cykelparkering i området, og vi kan have en forventning om, at bilejerskabet er lavere i en etageejendom, der ligger nær stationen. Parkeringsnormen betyder, at der skal etableres min. 28 flere parkeringspladser inden for lokalplanområdet, end forslaget lagde op til. Disse skal placeres i parkeringskælder.
  Lokalplan og kommuneplantillæg ændres således i forhold til parkeringsnormen. Derudover er der kun foretaget redaktionelle ændringer i lokalplanen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 15-03-2018, pkt. 37

  Anbefales.
  Karsten Lorentzen (O) kan ikke godkende indstillingen.

  Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 133

  Udvalget var enigt i at Lars Lindskov (C) ikke var inhabil ved behandlingen af sagen.
  Anbefales.
  Susanne-Lysholm-Jensen (Ø) henviser til tidligere fremsatte mindretalsudtalelse i sagen.
  Karsten Lorentzen (O) kan ikke anbefale.
  Jeppe Trolle tager forbehold.
  Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen.

 • Pkt. 134 Evaluering af regulering af trafik ved torsdagstræf samt strøm til madboder på havnen

  Evaluering_af_madboder_paa_havnen_i_2017.pdf Underskrifter_fra_29_hustande_Begraens_vejstoejen_fra_motorcykler_i_2018.pdf Baggrundsnotat_priser_paa_foreslaaede_tiltag_og_muligheder_for_reguleriong_af_stoej_fra_motorcykler.pdf

  Pkt. 134

  Evaluering af regulering af trafik ved torsdagstræf samt strøm til madboder på havnen

  Sagsnr. 274338 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der har i sommeren 2017 været givet tilladelse til opstilling af madboder i forbindelse med torsdagstræf på havnen. Der skal tages stilling til, om boderne fortsat skal tillades i 2018 samt træffes beslutning om forslag til regulering af trafikken.
  De foreslåede midler til finansiering af tiltagene er afsat i Økonomiudvalgets budget, men da midlerne foreslås anvendt til indretning af byens rum, starter sagen i Plan- og Teknikudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der opsættes fodhegn og hæve/sænke stele ved stien mellem Strandengen og Vikingeskibsmuseet.
  2. der etableres flytbare chikaner på Havnevej og på Strandengen.
  3. der etableres strømmulighed, som bl.a. madboderne kan tilkoble sig.
  4. madboderne tillades i sommerhalvåret 2018 om torsdagen fra 1. maj til oktober 2018, samt evt. særlige dage, fx tirsdage i juli, hvor der er byparkskoncerter.
  5. der etableres afspærring omkring boderne om torsdagen og lejes bord/bænkesæt, der kan stå i sommerhalvåret.
  6. udgifterne forbundet med indstillingens punkt 1-5 på 0,6 mio. kr. finansieres af 450.000 kr. af driftsmidler til bymidteaktiviteter i 2018 og 150.000 kr. som er uforbrugte midler, der forventes overført fra 2017.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget besluttede den 17. august 2017, punkt 166, at forvaltningen skulle forberede en sag for yderligere regulering af havneområdet i relation til torsdagstræffene. Der har i sommeren 2017 været forsøg med opstilling af madboder på det centrale havneområde, som er evalueret af havnens interessenter og madboderne. Der er overvejende positive holdninger til madboder på havnen, men også forslag til anden placering, og ønske om mere afspærring af havnen for gennemkørende trafik.
  I forhold til trafikken har der været mange henvendelser. Primært omkring den støj som motorcyklerne genererer. Forvaltningen har bl.a. modtaget en underskriftsindsamling fra en række beboere. Klagen kan ses i vedlagte bilag.
  Det foreslås, at der etableres tiltag, der kan regulere trafikken yderligere i forhold til trafiksikkerhed, herunder at der afspærres med fodhegn på den nordlige side af Fjordstien ind til det grønne græsområde. Desuden at der opsættes en automatisk hæve/sænke stele, ved stiens indkørsel ved Strandengen.
  Det foreslås endvidere, at madboderne gøres permanent fra 2018 og frem, og der oprettes mulighed for, at boderne kan få tilsluttet strøm.
  Tiltagene forventes etableret i maj 2018.

  Økonomi

  Initiativerne, der koster samlet 0,6 mio. kr., finansieres af driftsmidlerne på 450.000 kr. i Økonomiudvalgets budget 2018 til bymidteaktiviteter, og de sidste 150.000 kr. finansieres af uforbrugte midler til byaktiviteter, der forventes overført fra 2017 budgettet. Den samlede overførselssag behandles i Økonomiudvalget og byrådet i marts 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 15-03-2018, pkt. 40

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 134

  Godkendt.
  Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen.

 • Pkt. 135 Ekstra lovliggørelsessager i forlængelse af SKATs ejendomsvurderingssystem

  Ekstra_lovliggoerelsessager_af_byggeri_i_forlaengelse_af_SKATs_arbejde_med_det_nye_ejendomsvurderingssystem.pdf

  Pkt. 135

  Ekstra lovliggørelsessager i forlængelse af SKATs ejendomsvurderingssystem

  Sagsnr. 300220 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  SKATs nye system for ejendomsvurdering vil medføre en større mængde ekstraordinære sager til lovliggørelse af byggeri på ejendomme med enfamiliehus og lignende. Disse sager kan ikke håndteres i den almindelige drift. Derfor foreslås en model over fire år med opstart i 2018 med en midlertidig opnormering med fire byggesagsbehandlere, øget byggesagsgebyr samt indførelse af en BBR-bøde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der igangsættes en informationskampagne og udvidet assistance til borgerne om opdatering af BBR og lovliggørelse af byggeri.
  2. der indføres en frit lejde periode for indberetning af rigtige oplysninger og dermed ingen BBR-bøder i resten af 2018.
  3. der indføres fra 1. januar 2019 en BBR-bøde for alle bygningstyper. På baggrund af en konkret vurdering gradueres fra ingen bøde ved forhold af mindre betydning til maksimalt 5.000 kr. for grove forhold. Forvaltningen får kompetence til denne vurdering.
  4. det gældende byggesagsgebyr for tilladelser til enfamiliehuse og småbygninger i forbindelse hermed, sættes op fra 500 kr. til det maksimale på 1.000 kr. pr. sag, for sager modtaget efter den 1. maj
  5. der afsættes et udgiftsbudget i Byggesag på 0,3 mio. kr. i 2018, 2,4 mio. kr. i 2019, 2,4 mio. kr. i 2020 og 1,8 mio. kr. i 2021, alle med fuld overførsel, og et tilsvarende indtægtsbudget.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har tidligere kort orienteret udvalget om emnet på mødet den 4. oktober 2017, punkt 222. De kommende år forventes en større mængde ekstraordinære sager med lovliggørelse af byggeri på ejendomme med enfamiliehuse og lignende. Det drejer sig hovedsageligt om sekundære bygninger som carporte og udhuse og i mindre omfang også uoverensstemmelser i boligareal. SKAT tager sig i første omgang af erhvervsbyggeri, men også her kan komme lovliggørelsessager for kommunen, om end i meget mindre omfang.
  SKAT har i forbindelse med det nye vurderingssystem for ejendomsbeskatning overfløjet kommunerne for at finde synlige afvigelser mellem bygninger på luftfotos og bygninger, som er registreret i BBR.
  Ud over afvigelserne i BBR bliver forvaltningen i den proces bekendt med, at en del af afvigelserne er ulovligt byggeri. De ulovlige forhold bør umiddelbart herefter lovliggøres, da kommunen ellers kan miste retten til at lovliggøre. Alternativt skal forvaltningen skrive til borgerne halvårligt om, hvornår sagen så kan forventes behandlet. Kommunerne har ikke fået midler af staten til disse lovliggørende byggesager. Fra nationalt hold er det fastsat, at lovliggørelsessager er undtaget nationale servicemål.
  Forvaltningen har gennemført en foranalyse på ca. 9 % af materialet fra SKAT, der viser, at der kan forventes ca. 5.700 lovliggørende byggesager i Roskilde Kommune. Der er ikke personale til disse ekstraordinære sager. Forvaltningen ser umiddelbart en model over 4 år med en opnormering på fire byggesagsbehandlere, som den hurtigst praktisk mulige og økonomiske mest fordelagtige løsning. Langsommere modeller vil have betydelige øgede omkostninger til at skrive til borgerne halvårligt for ikke at miste retten til at lovliggøre.
  For i fremtiden at øge motivationen til at opdatere BBR-oplysninger, indføres desuden en BBR-bøde for alle bygningstyper. Bøden opkræves med henvisning til BBR-lovens § 9. Der igangsættes hurtigst muligt en informationskampagne og udvidet assistance til borgerne om opdatering af BBR og lovliggørelse af byggeri. Der foreslås frit lejde for BBR-bøde for indberetning af rigtige oplysninger i resten af 2018.

  Økonomi

  Sagen har ikke budgetmæssige konsekvenser i 2018, da den indeholder en enslydende udgifts- og indtægtsbevilling hvert af årene. Det er usikkerhed om, præcist hvornår indtægterne fra især bøderne falder.

  Plan- og Teknikudvalget, 15-03-2018, pkt. 46

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 135

  Anbefales.
  Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen.

 • Pkt. 136 Indtægts- og udgiftsbevilling til social vicevært i de skæve boliger

  Pkt. 136

  Indtægts- og udgiftsbevilling til social vicevært i de skæve boliger

  Sagsnr. 207397 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen har bevilliget tilskud til social vicevært i de skæve boli­ger ved Sdr. Ringvej på 150.000 kr. årligt i tre år fra 1. marts 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der godkendes en indtægtsbevilling og en tilsvarende ud­giftsbevilling på 125.000 kr. i 2018, 150.000 kr. i 2019, 150.000 kr. i 2020 og 25.000 kr. i 2021 til den eksisterende bevilling på Center for Socialpsykiatri.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Medio marts 2018 forventes de første beboere at flytte ind i de nye skæve boliger ved Sdr. Ringvej/Stenvænget.
  Efter ansøgning har Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen den 16. februar 2018 bevilliget tilskud til en social vicevært i de skæve boliger. Tilskuddet er på 150.000 kr. årligt i tre år fra 1. marts 2018, baseret på styrelsens standard for tildeling af tilskud til skæve boliger.
  Den sociale vicevært vil bl.a. have opgaver som:
  - Skabe et trygt bomiljø med en tilstrækkelig rummelighed og stabilitet
  - Hjælpe den enkelte beboer til at få et acceptabelt hverdagsliv og naboskab samt fastholde sin bolig
  - Motivere beboerne til at modtage støtte og tage ansvar for eget liv
  - Støtte og vejlede til løsning af personlige og boligmæssige problemer
  - Støtte den enkelte beboer i sine kontakter med kommune, sundhedssystem m.v.
  - Organisere og deltage i praktiske opgaver i forbindelse med fællesaktiviteter, reparationer, vedligeholdelse m.m.
  Den sociale vicevært vil blive ansat i Center for Socialpsykiatri og vil have tæt samar­bejde med fagpersoner, som i øvrigt yder støtte til beboerne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og overslagsårene. De eksterne puljemidler finansierer de ekstra udgifter, der er i projektperioden, således at aktiviteten er udgiftsneutral. Tillægsbevillingen vil forøge bruttobudgettet for Center for Socialpsykiatri med en enslydende indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 450.000 kr., fordelt med 125.000 kr. i 2018, 150.000 kr. i 2019, 150.000 kr. i 2020 og 25.000 kr. i 2021 til den eksisterende bevilling på Center for Socialpsykiatri.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-03-2018, pkt. 36

  Anbefales.
  Fraværende: Poul Andersen (A), Tuncay Yilmaz (A)

  Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 136

  Anbefales.
  Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen

 • Pkt. 137 Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. puljemidler til Kompetencebroen

  Bilag_1_-_Ansoegning.pdf Bilag_2_-_Budget.pdf Bilag_3_-_Tilsagnsbrev.pdf

  Pkt. 137

  Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. puljemidler til Kompetencebroen

  Sagsnr. 302039 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er blevet tildelt et tilskud på 1.907.398 kr. af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til at igangsætte og gennemføre projektet Kompetencebroen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 1.907.398 kr. samt tilsvarende udgiftsbevilling til gennemførelse af projektet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  For at styrke de ledige unges vej mod uddannelse eller job har Roskilde Kommune søgt og modtaget midler hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til at igangsætte Kompetencebroen, som er et screeningsforløb bestående af moduler vedrørende uddannelse, økonomi, ansøgning/CV, kost og motion, samt undervisning i dansk, matematik og/eller ordblindeundervisning. Der udover vil der være en fast tilknyttet psykoterapeut.
  Projektet løber i perioden 1. januar 2018 – 31. december 2019.

  Formål

  Formålet med projektet er at styrke den enkelte unges vej mod uddannelse og arbejde i et kontinuerligt og sammenhængende forløb for derved at opkvalificere den enkelte både fagligt og socialt samt motivere den enkelte til at påbegynde en ordinær uddannelse eller job.

  Målgruppe

  Uddannelses- og aktivitetsparate unge i alderen 18-29 år i Roskilde Kommune.

  Mål

  Det forventes, at 200 unge vil påbegynde forløbet og heraf vil 140 gennemføre.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da der gives enslydende indtægts- og udgiftsbevillinger. Roskilde Kommune har fået tilsagn om 1.907.398 kr.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-03-2018, pkt. 37

  Anbefales.
  Fraværende: Poul Andersen (A), Tuncay Yilmaz (A).

  Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 137

  Anbefales.
  Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen

 • Pkt. 138 Indtægts- og udgiftsbevilling til midler relateret til værdighedspolitikken i Roskilde Kommune i 2018

  Vaerdighedspolitikken_som_godkendt_af_Byraadet_den_27._april_2016.pdf

  Pkt. 138

  Indtægts- og udgiftsbevilling til midler relateret til værdighedspolitikken i Roskilde Kommune i 2018

  Sagsnr. 277166 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er fra Sundheds- og Ældreministeriet tildelt i alt 15.276.000 kr. i 2018 til udmøntning af værdighedspolitikken.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 15.276.000 kr. i 2018 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til gennemførelse af indsatserne.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 27. april 2016 værdighedspolitikken i Roskilde Kommune, som fremgår af bilag. Politisk godkendelse af værdighedspolitikken var forudsætning for tildeling af midler fra Sundheds- og Ældreministeriet i forhold til udmøntning af politikken. Byrådet har i både 2016 og 2017 godkendt indtægts- og udgiftsbevilling for disse års tildeling af værdighedsmidler.
  Størstedelen af værdighedsmidlerne er siden 2016 disponeret til at ansætte flere varme hænder indenfor aktivitet, træning, oplevelser på plejecentre, måltidsværter på plejecentre, styrket aflastningsophold, udvidelse af klippekortordningen, således at den nuværende målgruppe får en halv time ekstra at råde over om ugen, hvor den ældre selv kan bestemme, hvad tiden skal anvendes til, mv.
  I 2017 blev ikke disponerede værdighedsmidler anvendt til oprettelse af et palliativt team i Roskilde Kommune, der skal understøtte en værdig død, jf. værdighedspolitikken.
  Med værdighedsmidlerne for 2018 besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget den 9. november 2017, at ikke disponerede værdighedsmidler på i alt 408.000 kr. blev fordelt ligeligt mellem en yderligere aktivitetsindsats på plejecentrene samt en udvidelse af den eksisterende tand- og diætistindsats på plejecentrene. Dermed er alle værdighedsmidler nu disponeret.
  Byrådet skal senere i 2018 beslutte en revideret værdighedspolitik, jf. bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen.

  Økonomi

  Roskilde Kommune har i 2018 fået bevilget 15.276.000 kr. Der søges om en indtægts- og en udgiftsbevilling på beløbet.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 13-03-2018, pkt. 26

  Anbefales.
  Fraværende: Henning Sørensen (A).

  Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 138

  Anbefales.
  Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen

 • Pkt. 139 Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. PRO modningsprojekt

  Pkt. 139

  Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. PRO modningsprojekt

  Sagsnr. 301286 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er blevet tildelt 500.000 kr. i 2018 og i 2019 af Sundhedsdatastyrelsen til gennemførelse af et modningsprojekt om en digital borgervendt PRO løsning (PatientRapporterede Oplysninger) til tidlig opsporing af sygdomstegn blandt borgere i hjemmeplejen i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 500.000 kr. i 2018 og 500.000 kr. i 2019 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til projektet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I Finansloven for 2016 blev det besluttet at afsætte midler til arbejdet med at udbrede anvendelsen af patientrapporterede oplysninger (PRO data) i alle sektorer i sundhedsvæsenet i den direkte patientbehandling samt til kvalitetsopfølgning og –udvikling.
  Projektet har fokus på ældre borgere, der er tilknyttet hjemmeplejen, og hvor anvendelsen af PRO data kan være med til at forebygge indlæggelser. I projektet vil der bl.a. blive afprøvet en digital løsning (app) til indsamling af PRO-data.
  Roskilde Kommune arbejder systematisk i hjemmeplejen med tidlig opsporing af sygdomstegn på baggrund af medarbejdernes observationer. Roskilde Kommune er derfor blevet udpeget til at indgå i modningsprojektet med henblik på en videreudvikling af tidlig opsporing, som baserer sig på borgernes egne observationer.
  Projektet har til formål at:
  - Afdække om det er muligt at afgrænse målgruppen af ældre borgere med henblik på at skabe fagligt relevante data
  - Udvikle et fagligt relevant og forankret borgervendt PRO-spørgeskema om egen sygdom og funktionsevne
  - Udvikle en prototype af en borgervendt digital løsning (app)
  - Afprøve den digitale løsning
  Projektet forventes startet: Marts 2018
  Projektet forventet afsluttet: December 2019

  Økonomi

  Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på 500.000 kr. i 2018 og 500.000 kr. i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 13-03-2018, pkt. 27

  Anbefales.
  Fraværende: Henning Sørensen (A).

  Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 139

  Anbefales.
  Henrik Stougaard, Bent Jørgensen.

 • Pkt. 140 Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt om styrkelse af maddannelse i folkeskolen

  Pkt. 140

  Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt om styrkelse af maddannelse i folkeskolen

  Sagsnr. 300190 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Undervisningsministeriet har afsat midler til en pulje, der skal styrke maddannelse i folkeskolen. Roskilde Kommune har, på baggrund af ansøgning, fået tilsagn om ialt 1,475 mio. kr., som byrådet med denne sag skal godkende anvendes til formålet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at indtægts- og udgiftsbevilling på 1,475 mio. kr. fordelt med 656.000 kr. i 2018 og 819.000 kr. i 2019 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har modtaget 1,475 mio. kr. fra Undervisningsministeriets pulje til styrkelse af maddannelse i folkeskolen. Projektet Madens uge i skolen vil styrke mad og måltiders betydning i skolen. Gennem spændende og praksisnære undervisningsforløb får eleverne forståelse for fødevarers vej fra produktion til forarbejdning og salg, og de får indsigt i hvordan bæredygtighed, økologi og fødevarer hænger sammen. Samtidig omdanner eleverne selv råvarer til et velsmagende og sundt måltid.
  I projektet udvikles Åben skole forløb i samarbejde med lokale fødevarevirksomheder og landbrug. Elever inviteres indenfor i virksomheden, ser produktionen og eksempler på de uddannelses- og karrieremuligheder, der er i fødevareerhvervet. Der udvikles også nyt undervisningsmateriale til madkundskab, som er et fag, der i sig selv styrker maddannelsen. Herudover består projektet blandt andet af et madpakkeværksted, hvor elever fra ZBC underviser skoleelever i sunde og nemme madpakker. Det er hensigten, at forløbene skal fortsætte efter 2019, hvor projektperioden udløber.
  Projektet gennemføres i 2018 og 2019 i samarbejde med Madkulturen, ZBC og lokale fødevarevirksomheder og landbrug.

  Økonomi

  Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på 1,475 mio. kr. fordelt med 656.000 kr. i 2018 og 819.000 kr. i 2019 til projektet.

  Skole- og Børneudvalget, 13-03-2018, pkt. 34

  Anbefales.
  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

  Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 140

  Anbefales.
  Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen

 • Pkt. 141 Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby Bymidte (Bibliotek/Kulturhus)

  Pkt. 141

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby Bymidte (Bibliotek/Kulturhus)

  Sagsnr. 288528 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af de afsatte 1 mio. kr. i budget 2018 til igangsættelse af et samlet byggeri af nyt bibliotek/kulturhus på Viby Torv.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til igangsættelse af et samlet byggeri af et nyt bibliotek/kulturhus i Viby.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning på mødet den 7. juni 2017, punkt 90, samt det vedtagne budget 2018 udarbejder forvaltningen inden for budgetrammen på 1mio. kr. i 2018 procesplan mv. til projektering af et nyt bibliotek/kulturhus på Viby Torv.
  Projektet medfører, at Viby Bibliotek, KulturCosmos og Ramsøegnens Lokalhistoriske Arkiv samles i en nyopført bygning i Viby bymidte. Der er derfor et naturligt og tæt samarbejde mellem parterne omkring vision og rumprogram for den kommende bygning, men også omkring organisering af den daglige drift i bred forstand. En del af forberedelserne er workshopdage og studieture med aktørerne til relevante institutioner i Danmark.
  Det er samtidig klart, at huset skal være relevant for alle byens borgere. Der vil derfor ske en bred inddragelse af aktører og interessenter i Viby for at sikre, at det kommende hus er i tråd med ønsker og behov for hele byen.
  I projektet lægges der stor vægt på, at bygningen er så fleksibel som muligt i forhold til indretning og aktiviteter. Det skal fremme synergi og samarbejde mellem parterne, og det skal både derigennem og også sammen med bred inddragelse af byens aktører gøre huset og stedet til en væsentlig faktor i det løft, der ønskes for Viby bymidte.
  Sideløbende med disse processer udarbejdes lokalplan, udbudsmateriale osv., så bygningen af huset kan udbydes ultimo 2018/primo 2019.
  Projektet påbegyndes primo 2018 og forventes afsluttet ultimo 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da der er tale om frigivelse af beløb afsat i budget 2018.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2018-2020:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018 2019 2020
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.000 -18.000 -18.500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 14-03-2018, pkt. 39

  Anbefales.
  Fraværende:
  Tuncay Yilmaz (A)
  Evan Lynnerup (V), Jette Tjørnelund (V) mødte i stedet for.
  Gitte Simoni (O)

  Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 141

  Anbefales.
  Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen

 • Pkt. 142 Anlægsbevilling - Cykelparkering i Roskilde Kommune

  Pkt. 142

  Anlægsbevilling - Cykelparkering i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 286590 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har søgt og fået tilsagn fra statens pulje til cykelparkering. Der søges om anlægsbevilling til cykelparkering i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der overføres i alt 850.000 kr. fra budget 2017 til budget 2018 vedrørende Cyklistpuljen 2017 og puljeprojekter, medfinansiering 2017 på henholdsvis 350.000 kr. og 500.000 kr.
  2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. i 2018 vedr. indtægter fra Statens pulje til cykelparkering
  3. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. i 2018 vedr. udgifter Cykelparkering, finansieret af tilskuddet fra statens pulje, overførte midler fra budget 2017 samt 150.000 kr. fra puljen til fremme af cykling, trafiksikkerhed og mobilitet.
  4. etape 1 af projektet igangsættes med i alt 513 nye eller renoverede cykel p-pladser.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har i 2015 søgt og fået tilsagn fra statens trafikpulje til forbedring og udvidelse af cykelparkeringen i Roskilde Kommune. Der er søgt til forøgelse af cykelparkeringskapaciteten i Roskilde bymidte og på kommunens fire togstationer. På udvalgte steder løftes serviceniveauet for cykelparkeringen med overdækning og forbedrede parkeringsforhold for lad- og elcykler.
  En analyse af detailhandel og transportformer har vist, at ca. 36 % af alle indkøbsture i bymidten fortages med cykel, hvilket kan understøttes ved at renovere og udbygge bymidtens cykelparkering. Ved at forbedre parkeringsforholdene for cyklister er et delmål, at korte bilture erstattes af cykelture og derved øger den samlede parkeringskapacitet i Roskilde.

  Etape 1: opgradering af cykelparkering i Roskildes bymidte

  Der er til første etape udarbejdet et projektkatalog for bymidten med 32 lokaliteter i bymidten, hvor der er behov for udvidelse eller renovering af cykelparkering. Projektkataloget er blevet præsenteret for Gågadelauget i Roskilde bymidte og Roskilde Handel, hvor efter kataloget er blevet justeret. Forvaltningen har desuden orienteret berørte ejendomsejere i de tilfælde, hvor den foreslåede nye cykelparkering kan få betydning for forholdene ved privat ejendom, fx ændret adgang til drift og vintervedligeholdelse. Der opsættes 228 nye pladser, mens 285 pladser renoveres.

  Etape 2: opgradering af cykelparkering på stationer i Roskilde Kommune:

  I efteråret 2018 fremlægger forvaltningen forslag til anlæg af cykelparkering på Roskildes stationer.
  Projektet starter: marts 2018
  Projekt slutter: juni 2019

  Økonomi

  Sagen medfører en forbedring af kassebeholdningen i 2017 på 850.000 kr. og en tilsvarende forværring af kassebeholdningen i 2018.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2017 og 2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017 2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter 850 0
  Anlæg, indtægter 0 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter 0 -1.600
  Anlæg, indtægter 0 600
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter 0 -1.600
  Anlæg, indtægter 0 600
  Finansiering
  Forbedring af kassebeholdningen 850
  Forværring af kassebeholdningen 850
  Nedskrivning af puljen til cykling, trafiksikkerhed og mobilitet 150

  Plan- og Teknikudvalget, 15-03-2018, pkt. 50

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 142

  Anbefales.
  Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen

 • Pkt. 143 Anlægsbevilling - Supercykelsti på Københavnsvej

  Foreloebig_projektoversigt_-_supercykelsti_paa_Koebenhavnsvej.pdf

  Pkt. 143

  Anlægsbevilling - Supercykelsti på Københavnsvej

  Sagsnr. 300241 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har, sammen med de øvrige kommuner langs Københavnsvej/Roskildevej, fået tilsagn fra statens trafikpulje til etablering af en supercykelsti mellem Roskilde Station og Rådhuspladsen i København.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 2.689.704 kr. i 2018 vedr. indtægter fra Statens trafikpulje.
  2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 4.389.704 kr. i 2018 vedr. udgifter til Supercykelsti på Københavnsvej, finansieret af tilskud fra staten, og 1,7 mio. kr. fra puljen til fremme af cykling, trafiksikkerhed og mobilitet.
  3. der igangsættes et skitseprojekt for supercykelsti på Københavnsvej fra kommunegrænsen og frem til Roskilde Station.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I efteråret 2017 har forvaltningen sammen med Høje Taastrup, Albertslund, Brøndby, Rødovre, Frederiksberg og Københavns kommuner fået tilsagn om tilskud fra statens ”Pulje til supercykelstier og cykelparkering” om en samlet supercykelsti kaldet ”Roskilderuten”. En central del af supercykelsti konceptet er et forpligtende samarbejde, hvor anlæg og drift bliver koordineret på tværs af kommunegrænser. Dette samarbejde markeres i november 2018 med underskrift af udvalgsformænd fra alle kommunerne.
  Projektet indgår som punkt 7a i ”Cyklistplan 2017”, der blev vedtaget af byrådet 14.juni 2017 punkt 157. Her er Roskilderuten en del af ’stjernestinettet’, som er et højklasset net af cykelforbindelser til Roskilde Station og bymidte via de større indfaldsveje. Det overordnede formål med supercykelsti på Københavnsvej er, at få flere til at cykle til og fra arbejde og uddannelse på hele eller dele af strækningen, eventuelt i kombination med de kollektive transportmuligheder langs ruten.
  Københavnsvej har i dag både byrums- og fremkommelighedsmæssige udfordringer, som opgraderingen af cykelforholdene på strækningen delvist kan afhjælpe. Projektet er derfor ikke en hindring for en eventuel opgradering af det samlede gaderum på Københavnsvej.
  Den statslige pulje støtter med 40 % af de samlede udgifter, hvortil det forventes en 60 % egenfinansiering fra de pågældende kommuner. I alt er projektet vurderet til 6.724.260 kr., hvoraf Roskilde Kommunes andel svarer til 4.034.556 kr., mens det statslige tilskud er på 2.689.704 kr. Egenfinansieringen behandles i den i budget 2018 besluttede ”pulje til fremme af cykling, trafiksikkerhed og mobilitet” jf. andet punkt på dagsordenen.
  Projektet fremlægges til politisk godkendelse primo 2019.
  Projektet forventes startet: april 2018
  Projektet forventet afsluttet: december 2019

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Senest vedtaget investeringsoversigt
  Anlæg, indtægter 0
  Anlæg, udgifter 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, indtægter 2.690
  Anlæg, udgifter -4.390
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, indtægter 2.690
  Anlæg, udgifter -4.390
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0
  Nedskrivning af puljen til cykling, trafiksikkerhed og mobilitet 1.700

  Plan- og Teknikudvalget, 15-03-2018, pkt. 51

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 143

  Anbefales.
  Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen.

 • Pkt. 144 Anlægsbevilling - Gadstrup Trafikplads

  Pkt. 144

  Anlægsbevilling - Gadstrup Trafikplads

  Sagsnr. 278735 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har fået tilsagn om støtte fra Trafik- og Byggestyrelse til opgradering af forholdene for bus- og togpassagerer i Gadstrup.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 996.600 kr. i 2018 vedr. indtægter fra Trafik- og Byggestyrelsen
  2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 1.993.200 kr. i 2018 vedr. udgifter til Gadstrup Trafikplads, finansieret af tilskud fra Trafik- og Byggestyrelsen og 996.600 kr. fra puljen til fremme af cykling, trafiksikkerhed og mobilitet.
  3. der igangsættes analyse og forprojektering af Gadstrup Trafikplads

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I 2016 har forvaltningen fået tilsagn om tilskud fra Trafik- og Byggestyrelsens ”Pulje til forbedring af den kollektive trafik i ydreområder”. Baggrunden er et ønske om, at det skal være hurtigere og nemmere at skifte mellem bus og tog så Gadstrup Station bliver et attraktivt udgangspunkt for pendling mod Roskilde.
  Projektets overordnede formål er at løfte kvaliteten af den kollektive transport i Gadstrup med én samlet indsats, hvor der fokuseres på gode vente- og skiftefaciliteter som busstoppested, cykelparkering, skiltning og bedre belysning. Projektet indgår i Trafik- og Mobilitetsplan for Roskilde Syd, som blev vedtaget i juni 2017.
  Trafikpladsen indrettes i dialog med lokale borgere, hvor fokus er på at det skal være nemt og trygt at benytte den kollektive transport. Projektet koordineres ligeledes med kommende cykelstier på Brordrupvej.
  Derudover igangsættes en analyse af busruterne omkring Gadstrup Station (212, 220 og 224), som er nogle af Roskilde Kommunes dyreste busruter målt på passagertal. I samarbejde med MOVIA og de tilstødende kommuner undersøges muligheden for at optimere ruter og destinationer.
  Den statslige pulje støtter med 50 % af de samlede udgifter, hvortil det forventes en tilsvarende egenfinansiering. I alt er projektet vurderet til 1.993.200 kr. hvoraf Roskilde Kommunes egen andel svarer til 996.600 kr. Egenfinansieringen behandles i den i budget 2018 besluttede ”pulje til fremme af cykling, trafiksikkerhed og mobilitet” jf. andet punkt på dagsordenen.
  Projektet forventes startet: april 2018
  Projektet forventet afsluttet: december 2018

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Senest vedtaget investeringsoversigt
  Anlæg, indtægter 0
  Anlæg, udgifter 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, indtægter 997
  Anlæg, udgifter -1.993
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, indtægter 997
  Anlæg, udgifter -1.993
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0
  Nedskrivning af puljen til cykling, trafiksikkerhed og mobilitet 997

  Plan- og Teknikudvalget, 15-03-2018, pkt. 52

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 144

  Anbefales.
  Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen.

 • Pkt. 145 Anlægsbevilling - Opgradering af Nationale cykelruter i Roskilde Kommune

  Kortbilag_-_Nationale_cykelruter_i_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 145

  Anlægsbevilling - Opgradering af Nationale cykelruter i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 298738 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har opnået statstilskud fra ”Pulje til mere cykling i 2017” til forbedring af to nationale cykelruter, N4 og N6, som løber gennem kommunen. Indsatsen skal sikre, at ruterne tilpasses aktuelle forhold og at ruteskiltningen er opdateret. Der stilles ikke krav om kommunal medfinansiering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 130.000 kr. i 2018 vedr. udgifter til Opgradering af Nationale cykelruter i Roskilde Kommune.
  2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 130.000 kr. i 2018 vedr. indtægter til Opgradering af Nationale cykelruter i Roskilde Kommune finansieret af tilskud fra Statens pulje ”Pulje til mere cykling 2017”.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Transportministeriet meddelte primo oktober 2017 en ansøgningsrunde til ”Pulje til mere cykling i 2017” med en særlig indsats for nationale cykelruter. Ansøgningsfristen var fastsat til 25.oktober 2017. Den korte ansøgningsfrist gjorde det ikke muligt at fremlægge sagen for udvalget inden fremsendelse af ansøgningen.
  Roskilde Kommune har modtaget tilsagn om tilskud til en kommunal indsats for de to nationale cykelruter, kaldet N4 og N6. Indsatsen skal sikre, at ruterne tilpasses aktuelle forhold og at ruteskiltningen er opdateret. Roskilde Kommune har ansøgt puljen fælles med Høje Tåstrup, Holbæk og Lejre Kommuner, så indsatsen for ruterne løses på en god måde på tværs af kommunegrænserne.
  Projektet forventes starte: Marts 2018
  Projektet forventet afsluttet: December 2018

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2018, da projektet er fuldt finansieret af statslige midler.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter 0
  Anlæg, indtægter 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -130
  Anlæg, indtægter 130
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -130
  Anlæg, indtægter 130
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget, 15-03-2018, pkt. 53

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 145

  Anbefales.
  Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen

 • Pkt. 146 Anmodning fra Enhedslisten om optagelse af sag om at Roskilde Kommune ikke deltager i KL's lockout

  Pkt. 146

  Anmodning fra Enhedslisten om optagelse af sag om at Roskilde Kommune ikke deltager i KL's lockout

  Sagsnr. 302869 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Enhedslisten ved Henrik Stougaard og Susanne Lysholm Jensen har anmodet om at få optaget sag på byrådets dagsorden om at Roskilde Kommune ikke deltager i KL’s lockout.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Enhedslisten har anmodet om at få optaget følgende på byrådets dagsorden:
  ”Beslutning om KL’s lockoutvarsel
  Baggrund for forslaget:
  KL har sendt varsel om lockout af ca. 250.000 kommunalt ansatte. I praksis vil det berøre langt de fleste af kommunens ansatte. Bliver lockouten en realitet vil den betyde at Roskilde ikke kan opfylde sine forpligtelser hverken til at yde undervisning i folkeskolerne, eller til pasning af børn og kommunal service på en række andre områder. Dette vil i givet fald få meget omfattende betydning for kommunens borgere.
  Hertil kommer at KLs storlockout er et ekstremt aggressivt kampskridt, der helt klart er en invitation til et lovindgreb, og dermed udgøe en trussel mod den danske forhandlingsmodel.
  Beslutningsforslag:
  - Roskilde byråd tilbagetrækker bemyndigelsen til KL til at varsle lockout på vegne af Roskilde kommune.
  - Roskilde kommune meddeler KL, at kommunen ikke agter at gennemføre den af KL varslede lockout i Roskilde.
  - Roskilde byråd opfordrer KL til at sikre en forhandlingsløsning, der tager hensyn til arbejdstagernes rimelige krav.
  Forslaget stillet af Enhedslistens Byrådsgruppe
  Susanne Lysholm Jensen og Henrik Stougaard”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 146

  Oversendes til byrådets behandling.
  Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen

 • Pkt. 147 Salg af råstoffer(Lukket)

 • Pkt. 148 Salg af fast ejendom(Lukket)

 • Pkt. 149 EU-udbud vedr. ny idrætspark(Lukket)

 • Pkt. 150 Brug af ældreboligerne ved Damtoften (Lukket)

 • Pkt. 151 Arealerhvervelse (Lukket)

 • Pkt. 152 Nedlukning af beskyttet beskæftigelse på BOMI(Lukket)

 • Pkt. 153 Eventuelt

  Pkt. 153

  Eventuelt

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 153

  - FGU.
  - Lockout.
  - Infrastruktur i KKR.
  Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen.

 • Pkt. 154 Anmodning om optagelse af sag fra Tina Boel (F) med forslag om brev til Beskæftigelsesministeren med opfordring til ophævelse af kontanthjælpsloftet

  Pkt. 154

  Anmodning om optagelse af sag fra Tina Boel (F) med forslag om brev til Beskæftigelsesministeren med opfordring til ophævelse af kontanthjælpsloftet

  Sagsnr. 302072 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Tina Boel (F) har anmodet om at få denne sag på dagsordenen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Tina Boel (F) har anmodet om at få følgende optaget på dagsorden til byrådets møde den 28. februar 2018.
  ”F, Ø og B ønsker nedenstående optaget på næstkommende byrådsmøde.
  Forslag:
  F, Ø og B stiller forslag om, at der sendes et brev med nedenstående ordlyd til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.
  Kære Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen,
  Kontanthjælpsloftet, som er vedtaget af regeringen og Dansk Folkeparti, trådte i kraft d. 1. oktober 2016.
  Roskilde Byråd ser med bekymring på de både økonomiske og menneskelige konsekvenser kontanthjælpsloftet har for kommunens svageste og mest udsatte borgere. De har svært ved at opretholde et værdigt liv og deres børn vil vokse op i fattigdom og risikere at få en skæv start på livet.
  Roskilde Byråd vil derfor opfordre ministeren til at arbejde for at ophæve kontanthjælpsloftet.
  Baggrund:
  Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen har haft effekt fra 1. oktober 2016. Pr. 1. november 2017 var 1666 borgere i Roskilde omfattet af reglerne. Af dem er 645 vurderet til at være aktivitetsparate, dvs. at have andre problemer end ledighed. Alligevel har de fået reduceret deres kontanthjælp som følge af 225 timers reglen og mange har samtidig mistet boligstøtte som følge af kontanthjælpsloftet. I gennemsnit har borgerne i november 2017 fået reduceret deres kontanthjælp med 1140 kr., og nogle familier har mistet mere end 2.500 kr.
  Konsekvensen er, at mange har svært ved at betale de faste udgifter, herunder huslejen. Det kan bl.a. ses af, at antallet af ansøgning om enkeltydelser er steget fra 39 ansøgninger i september 2016, dvs. før indførelsen af kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen, til 59 ansøgninger i september 2017.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Byrådet, 28-02-2018, pkt. 144

  A stillede forslag om at sende sagen til Beskæftigelses- og Socialudvalget. For stemte 16, bestående af A. Imod stemte 14, bestående af V, C, O, Ø og F. B undlod at stemme. Forslaget blev godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-03-2018, pkt. 27

  Gitte Kronbak Nielsen (A), Jens Børsting (A), Bent Jørgensen (V) og Gitte Simoni (O) ønsker ikke, at der sendes brev til beskæftigelsesministeren med opfordring til ophævelse af kontanthjælpsloftet. Susanne Lysholm Nielsen (Ø) ønsker, at brevet afsendes.
  Susanne Lysholm Nielsen (Ø) begærer sagen i byrådet.
  Gitte Kronbak Nielsen (A), Jens Børsting (A), Bent Jørgensen (V) og Susanne Lysholm Jensen (Ø) ønsker, at forvaltningen undersøger, hvilke andre, konkrete initiativer der kan igangsættes for målgruppen og økonomien forbundet med sådanne initiativer. Forslag forelægges udvalget snarligt. Der henvises i øvrigt til pkt. 31 vedr. etablering af særlige småjobs. Gitte Simoni (O) mener ikke, at Roskilde Kommune skal oprette særlige småjobs til kontakthjælpsmodtagere. Dansk Folkeparti vil i stedet bruge ressourcer på at understøtte borgere ud i rigtige jobs, i det vi gerne vil hjælpe borgere ud af varig forsørgelse

  Fraværende:

  Poul Andersen (A), Tuncay Yilmaz (A)

  Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 154

  Oversendes til byrådets behandling.
  Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen.

 • Pkt. 155 Ændret udmøntning af undladt prisfremskrivning i 2018 - BSU

  Pkt. 155

  Ændret udmøntning af undladt prisfremskrivning i 2018 - BSU

  Sagsnr. 301607 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I budgetlægningen for 2018-2021 indgik en undladelse af prisfremskrivningen i 2018 med en mindreudgift på 22,7 mio. kr. I denne sag behandles fordeling af besparelsen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. specialundervisning samt børne- og voksenspecialområdet friholdes for halvdelen af besparelsen svarende til 4,1 mio. kr. ved at besparelsen overføres til de resterende driftsområder
  2. det besluttes, hvordan der udmøntes 4,1 mio. kr. ved andre besparelser, hvis specialundervisning samt børne- og voksenspecialområdet også skal friholdes for den resterende del af besparelsen

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I budgetlægningen for 2018-2021 indgik en undladelse af prisfremskrivning i 2018 med en effekt på 22,7 mio. kr. hvert år. I tillægsaftalen til budgetforliget aftalte forligsparterne på baggrund af budgethøringen, at der til ØU/direktionsseminaret i januar 2018 skulle forelægges forslag til alternativ udmøntning heraf, idet særligt konsekvenserne for specialundervisning samt børne- og voksenspecialområdets køb af pladser blev fremhævet. På ØU/direktionsseminaret blev fremlagt en model, hvor specialundervisning samt børne- og voksenspecialområdet friholdes for halvdelen af besparelsen svarende til i alt 4,1 mio. kr. ved, at besparelsen overføres til de resterende driftsområder. Udmøntningen vil ske forholdsmæssigt på de øvrige områders driftsbudgetter. Det samlede resultat af en sådan omfordeling fremgår af tabellen nedenfor inkl. effekt af ny styrelsesvedtægt, herunder ejendomsservice.

  I alt Fordeling ved budgetlægningen Omfordeling med 50 % på specialundervisning og børne- og voksensocialområdet samt effekt af ny styrelsesvedtægt (inkl. ejendomsservice)
  -22.724 -22.724
  Økonomiudvalget -3.119 -6.205
  Kultur & Idrætsudvalget -818 -677
  Beskæftigelses- & Socialudvalget -2.238 -1.531
  Skole & Børneudvalget -10.991 -7.614
  Plan & Teknikudvalget -474 -483
  Klima & Miljøudvalget -1.355 -1.752
  Sundheds & Omsorgsudvalget -3.729 -4.461

  Det har været drøftet, om specialundervisning samt børne- og voksenspecialområdet skal friholdes for hele besparelsen vedrørende undladt prisfremskrivning i 2018. Direktionen vurderer imidlertid, at konsekvenserne af en fuld friholdelse af budgetterne til specialundervisning samt børne- og voksensocialområdet vil have for store konsekvenser for de øvrige områder, hvis besparelsen blot overføres til disse områder som en yderligere proportionel besparelse. Hvis det fortsat ønskes at friholde budgetterne til specialundervisning samt børne- og voksensocialområdet helt, vil der skulle besluttes andre konkrete besparelser for yderligere 4,1 mio. kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da der er tale om en ændret fordeling af besparelsen på 22,7 mio.kr. vedr. undladt prisfremskrivning i 2018.

  Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 55

  Ad 1. "at": godkendt, Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende, at besparelsen overføres til de resterende driftsområder.
  Ad 2. "at": sagen sendes i Skole- og Børneudvalget og i Beskæftigelses- og Socialudvalget med henblik på, hvordan der udmøntes 4,1 mio. kr. ved andre besparelser.

  Supplerende sagsfremstilling

  Der skal udmøntes besparelser for 1,0 mio. kr. i 2018 på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område. Forvaltningen indstiller, at besparelsen findes ved en budgetreduktion på 0,5 mio. kr. på ydelserne til sygedagpenge og 0,5 mio. kr. på ydelserne til uddannelseshjælp, hvor der umiddelbart ses en mere positiv udvikling end vurderingen ved budgetlægningen for 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-03-2018, pkt. 32

  Gitte Kronbak Nielsen (A), Jens Børsting (A) og Bent Jørgensen (V) stiller forslag om at sende sagen tilbage til Økonomiudvalget. Gitte Simoni (O) ønsker forslaget sat til afstemning. Susanne Lysholm Jensen (Ø) stiller ændringsforslag om at finde den manglende prisfremskrivning på 1,0 mio. kr. i kommunekassen.
  Det stemmes om ændringsforslaget. For stemmer Susanne Lysholm Jensen (Ø). Imod stemmer Gitte Kronbak Nielsen (A), Jens Børsting (A) og Bent Jørgensen (V), og Gitte Simoni (O) undlader at stemme.
  Der stemmes om hovedforslaget om at sende sagen tilbage til Økonomiudvalget. For stemmer Gitte Kronbak Nielsen (A), Jens Børsting (A) og Bent Jørgensen (V). Imod stemmer Susanne Lysholm Jensen (Ø). Gitte Simoni (O) undlader at stemme.
  Fraværende: Poul Andersen (A), Tuncay Yilmaz (A)

  Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 155

  Der henvises til Økonomiudvalgets beslutning under pkt. 120.
  Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen.

 • Pkt. 156 Kortlægning af integrationsindsatser

  Oversigt_over_integrationsindsatser_i_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 156

  Kortlægning af integrationsindsatser

  Sagsnr. 298630 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har den 25. oktober 2017 besluttet, at Beskæftigelses- og Socialudvalget primo 2018 skal danne et overblik over integrationsindsatserne i kommunen, der kan danne baggrund for byrådets arbejde med integrationspolitikken. Beskæftigelses- og Socialudvalget præsenteres for oversigten over integrationsindsatser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 25. oktober 2017 besluttet, at Beskæftigelses- og Socialudvalget primo 2018 skal danne et overblik over kommunens integrationsindsatser. Overblikket kan danne baggrund for byrådets videre arbejde med integrationspolitikken.
  Oversigten over indsatserne beskrives i forhold til indsatsernes formål, varighed og økonomiske ramme, ligesom der er foretaget en vurdering af indsatsernes foreløbige resultater i det omfang det er muligt. Der ydes integrationsindsatser på tværs af kommunens direktørområder, og oversigten er således udarbejdet i et samarbejde på tværs af områderne.
  Beskæftigelses- og Socialudvalget præsenteres for oversigten over integrationsindsatser. Oversigten er vedlagt som bilag til sagen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-03-2018, pkt. 33

  Udvalget oversender sagen til byrådets til orientering.
  Fraværende: Poul Andersen (A), Tuncay Yilmaz (A).

  Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 156

  Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen.