You are here

Referat

Dato: Onsdag, September 21, 2016 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 415 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 415

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 21-09-2016, pkt. 415

  De lukkede punkter blev behandlet først.
  Godkendt.

 • Pkt. 416 Orientering om likviditet pr. 31. august 2016

  orientering_om_likviditeten_pr._31._august_2016.pdf

  Pkt. 416

  Orientering om likviditet pr. 31. august 2016

  Sagsnr. 276690 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. august 2016. I bilag er endvidere opstillet prognose for udviklingen. Forvaltningen skønner, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2016 vil ligge mellem 425 - 475 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Tabellen viser den faktiske likvide beholdning, samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i alt og pr. indbygger, hvor indbyggertallet pr. 1. januar 2016 er anvendt.

  Roskilde Kommune 30. sep. 2015 31. okt. 2015 30. nov. 2015 31. dec. 2015 31. jan. 2016 29. feb. 2016 31. marts 2016 30. april 2016 31. maj 2016 30. juni 2016 31. juli 2016 31. aug. 2016
  Likvide beholdning (mio. kr.) 269 239 198 202 344 336 307 252 204 182 312 302
  Kassekreditregel (mio. kr.) 481 478 478 478 473 473 472 468 470 471 470 474
  Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.) 5,6 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,4 5,5 5,5 5,5 5,5

  Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. juli 2016 skønner forvaltningen, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2016 vil ligge mellem 425 – 475 mio. kr.

  Økonomiudvalget, 21-09-2016, pkt. 416

 • Pkt. 417 Orientering om forbrugsoversigt pr. ultimo august 2016

  forbrugsoversigt_pr._31._august_-_bilag_til_oekonomiudvalget.pdf

  Pkt. 417

  Orientering om forbrugsoversigt pr. ultimo august 2016

  Sagsnr. 276934 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder oversigt over budget og forbrug pr. 31. august 2016 fordelt på udvalg og fagområder.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Grafen nedenfor viser hovedtallene ultimo august, hvor en oversigt på hvert fagområde fremgår af bilaget. Tallet over udvalgssøjlen viser forskellen mellem forbrugsprocenterne i 2016 og 2015 i kr. Minus betyder, at der er brugt flere penge i 2016 end på samme tidspunkt i 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Økonomiudvalget, 21-09-2016, pkt. 417

 • Pkt. 418 Orientering om ledige ungdomsboliger

  oversigt_over_ledige_ungdomsboliger.pdf

  Pkt. 418

  Orientering om ledige ungdomsboliger

  Sagsnr. 191132 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om udlejningssituationen for ungdomsboliger i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget fik i september 2015 en orientering om antal ledige ungdomsboliger i Roskilde Kommune. Forvaltningen har indhentet nye tal fra Det Regionale Indstillingsudvalg i Roskilde (RIU) og Boligselskabet Sjælland pr. 30. august 2016.
  Der er i alt 2177 ungdomsboliger i Roskilde. Den 31. august 2016 var der 7 ledige almene ungdomsboliger i Roskilde Kommune og 4 ledige private støttede ungdomsboliger. Skema med fordeling af de ledige boliger på kollegier er vedlagt.
  Riu-Roskilde oplyser, at der er venteliste til alle ungdomsboliger i Roskilde, og at ventetiden er stigende. Der er ikke én samlet venteliste til alle boliger, men en venteliste til hver bolig. Nogle boliger kan have meget lange ventelister, samtidig med at andre er i tomgang. Nogle af de mindst attraktive boliger kan samtidig være uden for ansøgernes økonomiske formåen.
  Ventetiden er svær at opgøre. Dels varierer den meget fra ejendom til ejendom, fra høj- til lavsæson og faktisk også over relativt få år. Den primære grund er dog, at ventelisten ud over almindelig anciennitet vægter behovskriterier. Der er flere af disse, men til illustration kan nævnes de almindeligt forekommende, at der gives otte måneders tillagt anciennitet til alle, der skal læse i Roskilde og at adresse uden for pendlerafstand – fx Jylland – giver tilsvarende meget. Er der bare en vis mængde af ansøgere, der opfylder begge (hvilket bestemt ikke er ualmindeligt), vil toppen af ventelisten vise, at alle, der står først til at få tilbud har over 16 måneders anciennitet – selv om et flertal af dem kun har været skrevet op i relativt kort tid. Det vil derfor være misvisende at angive ventetiden til fx 19 måneder, selv om det er den anciennitet, der skal til for at få en bolig det pågældende sted. Man vil samtidig kunne opleve, at den krævede anciennitet for at få en bestemt bolig vil kunne falde drastisk, hvis fx alle med 16 måneders tillagt anciennitet er forsvundet fra listen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 21-09-2016, pkt. 418

 • Pkt. 419 Anmodning om optagelse af sag vedr. deltagelse i kommunale konferencer arrangeret af KL.

  Pkt. 419

  Anmodning om optagelse af sag vedr. deltagelse i kommunale konferencer arrangeret af KL.

  Sagsnr. 285307 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Henrik Stougaard har anmodet om, at Økonomiudvalget tager en drøftelse af deltagelse i kommunale konferencer arrangeret af KL.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Henrik Stougaard (Ø) har anmodet om, at Økonomiudvalget drøfter en invitation fra KL om deltagelse i en Regional konference, hvor baggrunden er, at KL’s bestyrelse gerne vil have en tæt dialog med borgmestre og kommunalbestyrelsesmedlemmer om kommunestyret og dets udvikling og ikke mindst, hvordan vi selv kan og bør præge udviklingen. Deltagelse i arrangementet har en deltagerbetaling på 400 kr. pr. deltager.
  Anmodningen er motiveret som følger:
  Jeg ville egentlig gerne tilmelde mig denne KL-konference, 15.dec. i Køge. Det fremgår imidlertid af e-tilmeldingsblanketten at der skal anvises deltager-betaling samtidig med tilmeldingen. Dette er i mail-debat mellem byrådsmedlemmer blevet problematiseret. Der argumenteres for at et sådant KL-arrangement burde være dækket af kommunernes kontingentbetaling til KL.
  (Jeg formoder dog under alle omstændigheder, på baggrund af vores praksis, at der i givet fald sker fælles-tilmelding af byrådsmedlemmer fra Roskilde, samt at kommunen betaler).
  Der har således været røster fremme om, at vi som kommune skal boykotte konferencen. Andre har fremført, at vi med en boykot risikerer at afskære os fra vigtige informationer / deltagelse i en vigtig intern KL-debat.
  Hvad enten man mener det ene eller det andet, og hvad enten resultatet måtte blive en fælles eller en opdelt holdning til spørgsmålet, må det være hensigtsmæssigt at vi får en fælles drøftelse af spørgsmålet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Kommunen afholder udgifter til byrådsmedlemmernes deltagelse i KL konferencer mv.

  Økonomiudvalget, 21-09-2016, pkt. 419

  Drøftet.

 • Pkt. 420 Anmodning om optagelse af sag om sygehusstrategi

  statusnotat_sygehusbetjening_maj_2016.pdf referat_fra_moede_mellem_oeu_og_region_sjaelland_140616.pdf

  Pkt. 420

  Anmodning om optagelse af sag om sygehusstrategi

  Sagsnr. 281383 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Bent Jørgensen (V) har på vegne af Venstre i Byrådet anmodet om, at der optages sag om sygehusstrategi.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede den 4. maj 2016, at byrådets strategi for sygehusbetjeningen skulle opdateres. Der har ligeledes været møde mellem Økonomiudvalget og regionsrådsformanden samt netop vedtaget nyt budget i Region Sjælland. På den baggrund ønsker Venstre, at Økonomiudvalget på førstkommende møde fremlægges forslag til revideret sygehusstrategi.
  Som minimum ønskes følgende behandlet:
  - Revidering og godkendelse af byrådets sygehusstrategi.
  - Byrådet anerkender at en døgnbemandet skadestue på Roskilde Sygehus er en hjørnesten i den fremtidige sygehusbetjening i Roskilde.
  - Der er udarbejdes en plan for, hvordan Roskilde Kommune er mest mulig offensiv overfor Region Sjælland i forhold til, hvilke specialer, opgaver og ambulatorier, som skal være på Roskilde Sygehus samt hvordan der fortsat kan fremmes en god dialog med regionen om dette. Desuden på hvilke område kan der samarbejdes om noget fx rehabilitering, genoptræning eller andet?
  - Byrådet ønsker, at der sikres de bedste mulige trafikale forbindelser for borgere i Roskilde Kommune til det nye sygehus i Køge. Det gælder både for offentlig og privat transport. Roskilde Kommune og opland har mere end 100.000 borgere, som i varierende omfang skal til det nye sygehus i Køge. Hverken transporten med bil eller tog er i dag særlig gode og bør derfor forbedres væsentligt.
  - I forbindelse med hjemtagelse fra hovedstaden skal det følges tæt, hvilken betydning det får for den fremtidige anvendelse af Roskilde Sygehus. Et element i strategien bør derfor være løbende at samarbejde med regionen om status for, hvordan det går med hjemtagningen generelt.
  - Byrådet holdes løbende orientering om økonomien i sygehusplanen. Omfang og form aftales nærmere med regionen.
  - Byrådet ønsker at borgene i Roskilde Kommune informeres og inddrages omkring udmøntning og konsekvenserne af sygehusplanen.
  Forvaltningen oplyser, at der er vedlagt opdateret statusnotat samt referat fra møde med region Sjælland på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning i maj.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Økonomiudvalget, 21-09-2016, pkt. 420

  Drøftet. Der forelægges en sag med udgangspunkt i 2011 notat samt maj 2016 notat med henblik på behandling af udkast til samlet politik for sygehusbetjeningen.

 • Pkt. 421 Budget 2017-2020 for Østsjællands Beredskab

  budget_2017-2020_for_oeb_efter_beredskabskommissionens_moede_13_05_2016_2386451.pdf takstoversigt_2017_for_oeb_efter_beredskabskommissionens_moede_13_05_2016_2386454.pdf

  Pkt. 421

  Budget 2017-2020 for Østsjællands Beredskab

  Sagsnr. 280692 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budget 2017-2020 for Østsjællands Beredskab fremlægges til godkendelse. Beredskabskommissionen har godkendt budgettet d. 13. maj 2016. Jf. selskabets vedtægter fremlægges det herefter til godkendelse i interessentkommunernes byråd. Udgiften til Østsjællands Beredskab er indarbejdet i udkast til kommunes budget 2017-2020.

  Indstilling

  Det indstilles, at budget 2017-2020 for Østsjællands Beredskab godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Beredskabskommissionen godkendte på sit møde d. 13. maj 2016 budget 2017-2020. Jf. selskabets vedtægter skal det efterfølgende godkendes af interessentkommunernes byråd senest 1. oktober.
  Jf. vedtægterne har budgettet inden godkendelse i Beredskabskommissionen været i høring hos interessentkommunerne. Jf ejerstrategien for Østsjællands Beredskab fastholdes budgettet herunder kommunernes bidrag på det nuværende niveau i 2017. Der er i budgetforslaget for overslagsårene fastholdt samme niveau, dog med den bemærkning, at der jf. vedtægterne skal arbejdes med en harmonisering af kommunernes bidrag på sigt.
  Tabel: Resultatoversigt netto i mio. kr.

  Mio. kr. (+=udgifter, -=indtægter) Overslagsår 2017 i 2015/16 (2017 pris) 2017 2018 2019 2020
  Drift -5,5 -3,1 -8,1 -8,1 -8,1
  Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Pris og lønfremskrivning (PL) 0,0 0,0 -0,2 -0,4 -0,6
  Finansiering, hensættelser mv. 5,5 4,9 5,0 5,1 5,2
  Resultat (+ =underskud) 0,0 1,9 -3,2 -3,3 -3,4

  Beredskabskommissionen har på møde d. 13. maj 2016 vedtaget besparelser for 2,6 mio. kr. fra 2017. De er indarbejdet i budgettet. Endvidere har Beredskabskommissionen besluttet, at opgaven omkring brandhaner med tilhørende budget tilbageføres til kommunerne fra 2017. Dette er også indarbejdet i budgettet.
  Overhead til finansiering af tidligere fællesfunktioner i kommunerne er ligesom i budget 2015/2016 sat til 3 pct. Interimbestyrelsen besluttede på møde i oktober 2015, at overhead skal nedbringes over årene. Da selskabets lovpligtige administration fortsat er under opbygning, og da der må forventes at skulle afsættes væsentlige ressourcer til udbud det kommende år, forventes udgifter til overhead først at kunne nedsættes fra 2018.
  Budgettet for Østsjællands Beredskab viser et merforbrug i 2017, som finansieres af mindreforbrug i 2018-2020. Dette skyldes, at den forudsatte besparelse på Falckkontrakter først kan indfries, når nye kontrakter træder i kraft i løbet af 2018. Samlet genereres der over årene et overskud, der som ønsket kan bruges til at nedsætte kommunernes bidrag til overhead.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Udgiften til Østsjællands Beredskab er indarbejdet i udkast til kommunes budget 2017-2020

  Økonomiudvalget, 21-09-2016, pkt. 421

  Anbefales.

 • Pkt. 422 Udvikling af detailhandel i Roskilde bymidte

  Pkt. 422

  Udvikling af detailhandel i Roskilde bymidte

  Sagsnr. 282683 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som opfølgning på detailhandelsrapporten 2016 skal der igangsættes et fælles forløb for repræsentanter for detailhandel, kultur samt politikere om udvikling af detailhandel i Roskilde bymidte. Der skal udpeges 5-6 politikere til at deltage.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget udpeger 5-6 politikere, som skal deltage i et fælles forløb om udvikling af detailhandel i Roskilde by.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte på mødet den 10. august 2016, punkt 353, et forløb for udvikling af detailhandel i kommunens detailhandelscentre. Samtidig godkendte udvalget, at forløbet for Roskilde by gennemføres fra efterår 2016 til forår 2017, og at der arrangeres en fælles inspirationstur den 29. november 2016.
  Forløbet består af en indledende workshop den 1. november 2016, en fælles inspirationstur den 29. november 2016 og en opfølgende workshop. Målet er; en fælles vision for hvordan detailhandlen i byen skal se ud om 5 år, bud på konkrete indsatser der kan styrke bymidten og fælles ejerskab.
  Roskilde Handel udpeger 8 personer, som kan repræsentere detailhandelen. 4 repræsentanter for byens kulturliv udpeges i samråd med projektets eksterne konsulent. Herudover skal der udpeges 5-6 politikere. I forlængelse af den vedtagne politiske struktur foreslås, at borgmester Joy Mogensen, formand for Plan- og Teknikudvalget Torben Jørgensen og formand for Vækst- og Globaliseringsudvalget Lars Lindskov deltager i forløbet. Øvrige politikere udpeges af Økonomiudvalget.
  Forløbet gennemføres fra efterår 2016 til forår 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 10. august 2016, punkt 353, at udgifterne som samlet vurderes til 250.000 kr. i 2016 og 2017, dækkes med hhv. 150.000 kr. fra Økonomiudvalgets konto til bymidteaktiviteter, mens udgifter til inspirationsturen dækkes af Økonomiudvalgets udvalgskonto.

  Økonomiudvalget, 21-09-2016, pkt. 422

  Lars-Christian Brask (V), Karsten Lorentzen (O) og Henrik Stougaard (Ø) blev valgt.

 • Pkt. 423 Kommunal medfinansiering af bredbåndsprojekter

  Pkt. 423

  Kommunal medfinansiering af bredbåndsprojekter

  Sagsnr. 281070 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Folketinget har stillet en bredbåndspulje på 200 mio. kr. til rådighed, for borgere og virksomheder med dårligt bredbånd. I Roskilde Kommune er der ca. 2.500 adresser, som opfylder definitionen på dårlig bredbåndsforbindelse (10 mb eller langsommere). Borgerne og virksomhederne skal selv gå sammen og foretage ansøgning fra puljen, men kommunen har mulighed for at medvirke med økonomisk støtte. Dette vil ifølge Energistyrelsen, som administrerer bredbåndspuljen, øge sandsynligheden for at de pågældende ansøgninger bliver imødekommet. Byrådet har for perioden 2016 – 19 afsat 500.000 kr. til forbedring af den digitale infrastruktur, herunder bredbåndsforbindelser. Midler herfra vil kunne anvendes til at støtte borgernes og virksomhedernes ansøgninger fra Bredbåndpuljen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der af de 500.000 kr. i budgetforliget for 2016-19 til forbedring af den digitale infrastruktur afsættes 100.000 kr. til medfinansiering af projekter, der af borgere og virksomheder inden for Roskilde Kommune søges fra den statslige bredbåndspulje i indeværende år, og
  2. kommunen yder op til 2.000 kr. i tilskud pr. adresse, der indgår i en ansøgning til Bredbåndspuljen. Såfremt borgernes ansøgning ikke imødekommes af Energistyrelsen, yder Roskilde Kommune ikke støtte til det pågældende bredbåndsprojekt.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er i Folketinget indgået aftale om at afsætte en bredbåndspulje på 200 mio. kr. til at forbedre dækningen på adresser, der i dag har dårlig forsyning af bredbånd. 80 mio. af de 200 mio. kr. skal udmøntes i 2016 og 40 mio. kr. i 2017, herefter evalueres ordningen, der administreres af Energistyrelsen. Deadline for ansøgningsrunden i 2016 er den 31. oktober i år.
  Der er ifølge Energistyrelsens kortlægning ca. 2.500 adresser inden for Roskilde Kommune, som er umiddelbart kvalificerede til at søge midler fra puljen. Det bemærkes, at adresserne fordeler sig på både landdistrikter og Roskilde midtby.
  Borgere og virksomheder, der vil søge om støtte til bedre bredbånd fra Energistyrelsens bredbåndspulje skal opfylde en række kriterier. Blandt andet skal der være tale om grupper af borgere med sammenhængende adresser og deres nuværende bredbåndshastighed skal være på 10/ mb eller dårligere. Hver adresse skal endvidere yde et obligatorisk egetbidrag på 2.000 kr.
  Kommunen har mulighed for at deltage med delvis finansiering af borgernes/virk-somhedernes bredbåndsprojekter. Ifølge Energistyrelsens tildelingskriterier vil en kommunal medfinansiering øge mulighederne for den pågældende ansøgning for at blive imødekommet. Kommunens støtte kan ikke erstatte borgernes/virksomhedernes eget obligatoriske bidrag på 2000 kr. pr. adresse. Kommunens medvirke er alene af økonomisk art. Entrepriserne omkring anlæg af bredbånd er et anliggende mellem de ansøgende borgere og den pågældende leverandør af bredbånd. Borgerne skal selv kontakte kommunen med ønske om støtte. Borgerne kan gennem kommunen få rådgivning om ansøgningsprocessen, som også vil blive beskrevet på kommunens hjemmeside.
  Byrådet har i budgettet for 2016-19 afsat 500.000 kr. til at forbedre den digitale infrastruktur i kommunen. Herfra vil der i 2016 kunne afsættes 100.000 kr. til at støtte borgernes projekter om forbedret bredbåndsdækning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Økonomiudvalget, 21-09-2016, pkt. 423

  Godkendt.

 • Pkt. 424 Leasing af IT udstyr til skolerne

  Pkt. 424

  Leasing af IT udstyr til skolerne

  Sagsnr. 285196 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kommunen stiller Ipads og pc’er til rådighed for eleverne på alle klassetrin i folkeskolen. Det nuværende udstyr er ved at være forældet, og der er derfor behov for anskaffelse af nyt udstyr. Den samlede anskaffelse vil andrage ca. 35 mio. kr., hvoraf knap halvdelen kan finansieres af driftsmidler fra skolerne, skoleforvaltningen og digitaliseringsafdelingen. De resterende ca. 20 mio. kr. finansieres ved en 4-årlig leasingaftale.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at digitaliseringsafdelingen kan indgå en leasingaftale på 20 mill. kr. til finansiering af ny hardware til eleverne på alle klassetrin i kommunens folkeskoler.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  For at sikre, at elevernes it-udstyr følger med den teknologiske udvikling og er anvendeligt i moderne pædagogisk sammenhæng, er der ca. hvert 4. år behov for en fuldstændig udskiftning af udstyret. Denne udskiftning er planlagt til at finde sted hen over vinteren 2016-17. Udgiften er beregnet til at andrage ca. 35. mio. kr., hvoraf skolernes, skoleforvaltningens og digitaliseringsafdelingens driftsmidler i 2016 kan bidrage med ca. 15 mio. kr. Den resterende andel på ca. 20 mio. kr. finansieres ved indgåelse af en leasingaftale, som løber 4 år. De nye anskaffelser vil omfatte Ipads til klasserne i indskolingen samt bærbare computere til de større klassetrin og til udskolingen.
  Det nuværende udstyr blev også delvist finansieret via en leasingaftale i 2012.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Økonomiudvalget, 21-09-2016, pkt. 424

  Sagen sendes til høring i Skole- og Børneudvalget.

 • Pkt. 425 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Festival og Roskilde Kommune

  samarbejdsaftale_-_roskidle_festival_og_roskilde_kommune_2017-2019.pdf

  Pkt. 425

  Samarbejdsaftale mellem Roskilde Festival og Roskilde Kommune

  Sagsnr. 269003 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den nuværende samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune og Roskilde Festival udløber ved udgangen af 2016. Styregruppen har udarbejdet en ny samarbejdsaftale for perioden 2017-2019, som indstilles godkendt i Byrådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at samarbejdsaftalen mellem Roskilde Festival og Roskilde Kommune 2017-2019 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Festival og Roskilde Kommune har siden 2010 haft et formaliseret strategisk samarbejde. Senest godkendte Byrådet den 26. februar 2014 samarbejdsaftale mellem de to parter for perioden 2014-2016. Aftalen udløber således med udgangen af 2016 og styregruppen for samarbejdsaftalen har udarbejdet en ny samarbejdsaftale gældende for perioden 2017-2019.
  Den strategiske samarbejdsaftale skal bidrage til et fortsat styrket samarbejde om at udvikle Roskilde som en kommune, der er førende inden for musik, frivillighed, medborgerskab, kreativitet og bæredygtighed. Det overordnede formål er at sikre og udvikle Roskilde som en attraktiv kommune til glæde for borgere, erhvervsliv og turister.
  Aftalen indeholder følgende strategiske samarbejdsspor:

  1. Kreative byrum i Roskilde
  2. Frivilligt arbejde/medborgerskab i Roskilde
  3. Musikby
  4. Bæredygtighed i Roskilde

  I forhold til samarbejdsaftalen for 2014 – 2016 er samarbejdssporet ”Turisme/erhverve” udgået, idet indsatser under dette tema i dag varetages af bl.a. VisitRoskilde/Go Orange, IQ, Erhvervsforum m.fl. I stedet er indsat samarbejdssporet ”Musikby” med det formål at understøtte initiativer og projekter, som positionerer Roskilde yderligere som førende musikby og –kommune i relation til Musikby 2020 strategien.
  Roskilde Kommuner repræsenteret i styregruppen ved 3 byrådsmedlemmer, kommunaldirektøren og direktør for By, Kultur og Miljø.
  Den nye amarbejdsaftale behandles af Foreningen Roskilde Festivals bestyrelse i oktober.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017-2019, idet der er afsat bevilling under Kultur- og Idrætsudvalget.

  Økonomiudvalget, 21-09-2016, pkt. 425

  Anbefales.
  Merete Dea Larsen kan ikke anbefale og ønsker at aftalen fokuseres på samarbejdsspor 3.
  Der forelægges en status på forårsseminaret.

 • Pkt. 426 Planlægning for Ny Østergade-arealet (indledende offentlig høring)

  plankonkurrencens_vinderforslag_ny_oestergade-arealet.pdf dommerkomiteens_betaenkning_ny_oestergade-arealet.pdf debatoplaeg_ny_oestergade-arealet.pdf

  Pkt. 426

  Planlægning for Ny Østergade-arealet (indledende offentlig høring)

  Sagsnr. 265811 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Team Effekt blev den 30. august 2016 udpeget som vinder af plankonkurrencen om Ny Østergade. Borgerne inviteres nu til at debattere vinderforslaget, forud for kommune- og lokalplanlægning for området.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. byrådet tiltræder dommerkomiteens vurdering og godkender Team Effekts vinderforslag, som grundlag for den videre planlægning og realisering af byomdannelsen på Ny Østergade-arealet.
  2. Roskilde Kommune afvikler en indledende offentlig høring i perioden 7. oktober til 4. november 2016, forud for udarbejdelse af kommune- og lokalplanlægningen, med afholdelse af borgermøde på rådhuset den 24. oktober 2016.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 28. oktober 2015, punkt 308, at igangsætte plankonkurrence om Ny Østergade-arealet. Der blev nedsat en dommerkomité med syv medlemmer fra byrådet og fire fagdommere. Efter plankonkurrencens første fase blev tegnestuerne COBE og Team Effekt og deres teams udvalgt til at gå videre til konkurrencens anden fase. Den 30. august 2016 besluttede dommerkomitéen, at Team Effekt var vinder af plankonkurrencen.
  Realisering af vinderprojektet forudsætter udarbejdelse af en lokalplan, som tillige kræver et tillæg til kommuneplanen. Forslag til Kommuneplan 2016, som er i høring indtil den 4. november 2016, beskriver at Ny Østergade-projektet er undervejs. Der mangler imidlertid en præcisering af de specifikke kommuneplanrammer for områdets planlægning, da vinderforslaget ikke var kendt, da forslaget til Kommuneplan 2016 blev udarbejdet.
  Da der er tale om en væsentlig planændring, skal der gennemføres en indledende offentlig høring. Forvaltningen anbefaler, at den indledende høring også ses som oplæg til en drøftelse af emner til den strategiske miljøvurdering og lokalplanlægningen.
  Debatten og borgernes synspunkter fra høringsperioden vil blive præsenteret for Økonomiudvalget på møde i december 2016 således, at eventuelle forslag og ideer til ændringer kan indarbejdes i den videre planlægning for byomdannelsen af Ny Østergade.
  Team Effekts vinderforslag udstilles i Byens Hus under hele høringsfasen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Byrådet har tidligere frigivet penge til afholdelse af plankonkurrence og udarbejdelse af nyt plangrundlag for Ny Østergade-arealet.

  Økonomiudvalget, 21-09-2016, pkt. 426

  Anbefales.

 • Pkt. 427 Ansøgning om kommunalisering af Børnehuset Sct. Jørgensbjerg

  ansoegning_om_kommunalisering.pdf referat_fra_bestyrelsesmoede_boernehuset_sct._joergensbjerg.pdf

  Pkt. 427

  Ansøgning om kommunalisering af Børnehuset Sankt Jørgensbjerg

  Sagsnr. 281498 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den selvejende institution Børnehuset Sankt Jørgensbjerg har ansøgt om at blive kommunal institution. Institutionen overdrager ejendomme og alle aktiver til Roskilde Kommune ved kommunaliseringen. Forvaltningen foreslår, at børnehuset ved kommunaliseringen etableres som to selvstændige afdelinger med hver sin pædagogiske leder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. ansøgningen fra Børnehuset Sankt Jørgensbjerg imødekommes, så Børnehuset Sankt Jørgensbjerg overgår til kommunal institution pr. 1. januar 2017;
  2. Børnehuset Sankt Jørgensbjerg i forbindelse med kommunaliseringen etableres som to afdelinger med hver sin pædagogiske leder, og
  3. de to afdelinger indgår i område Roskilde Vest.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for Børnehuset Sankt Jørgensbjerg har sendt en ansøgning om at ophæve sin status som selvejende institution og overgå til kommunal institution. Ansøgningen fremgår af bilag.
  Børnehuset Sankt Jørgensbjerg, Sct. Hansgade 40 og Smedegade 21 i Roskilde, er en selvejende institution normeret til 66 vuggestuebørn og 88 børnehavebørn. Børnehuset er beliggende i to ejendomme, der tilhører børnehuset. Roskilde Kommune varetager administrationen for børnehuset. Kommunen har i dag driftsoverenskomst med børnehuset og visiterer pladser til institutionen.
  Ved en kommunalisering overdrager Børnehuset Sankt Jørgensbjerg ejendommene og alle aktiver til Roskilde Kommune.
  En kommunalisering af Børnehuset Sankt Jørgensbjerg medfører, at driftsoverenskomsten med Roskilde Kommune skal opsiges. Bestyrelsen skal ansøge Civilstyrelsen om samtykke til opløsning og overdragelse af den selvejende institutions formue, herunder ejendommene Sct. Hansgade 40 og Smedegade 21, til Roskilde Kommune.
  Ejendommene har ifølge den seneste offentlige vurdering fra 2014 en samlet ejendomsværdi på 9.850.000 kr.. Roskilde Kommune har, ved det seneste bygningssyn i 2015, vurderet ejendommenes samlede tilstand til middel, hvor der må forventes nogen vedligeholdelse og reparationer.
  På begge ejendomme er servitutter, som bestemmer, at grundene kun må benyttes til børnehave og vuggestue samt en servitut om, at Københavns Kommune har ret til at købe ejendommene tilbage i år 2050 og senere for den oprindelige salgssum uden erstatning for bygninger eller andet. Tilbagekøbsretten betyder, at Københavns Kommune har ret til at købe ejendommene tilbage for en samlet sum af 125.260 kr. Der vil i de fleste tilfælde være mulighed for at købe sig fri af tilbagekøbsretten eller købe en udskydelse af tilbagekøbstidspunktet.
  Ved en kommunalisering af børnehuset overgår arbejdsgiverkompetencen og ansvaret overfor de ansatte samt det økonomiske ansvar for driften til Roskilde Kommune.
  For at sikre, at den pædagogiske leder har rimeligt kendskab til forældre og børn og kan være i tæt dialog med personalegruppen, ønsker bestyrelsen, at børnehuset ved en kommunalisering etableres som to selvstændige afdelinger med hver sin pædagogiske leder. Forvaltningen anbefaler, at bestyrelsens ønsker imødekommes, således at børnehuset ved en kommunalisering opdeles i to afdelinger med hver 2 vuggestuegrupper og 2 børnehavegrupper og med hver sin pædagogiske leder. Ved en opdeling i to afdelinger vil der ske en særskilt visitering af børn til de to afdelinger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  De årlige driftsudgifter til institutionen vil være uændrede.
  Der vil være engangsudgifter forbundet med overdragelse af ejendommene til eksempelvis tinglysning af skøde.
  Børnehuset har et underskud på driften på ca. 300.000 kr. fra tidligere budgetår. Disse udgifter kan afholdes indenfor dagtilbudsområdet.
  Såfremt der senere besluttes et frikøb af Københavns Kommunes tilbagekøbsret eller et eventuelt køb af udskydelse af tilbagekøbstidspunktet, vil der være engangsudgifter forbundet hermed. En foreløbig beregning ud fra ejendomsvurderingen i 2014 viser, at frikøbssummen for de to ejendomme vil være ca. 3,6 mio. kr. Forvaltningen vil senere fremlægge en særskilt sag om frikøb.
  Roskilde Kommune tilføres ejendomme med en samlet værdi vurderet til 9.850.000 kr. i 2014. Det bemærkes, at ejendommenes markedsværdi ikke kendes. Der er ikke gæld i ejendommen.

  Skole- og Børneudvalget, 06-09-2016, pkt. 120

  Ad 1. - 3.: Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

  Økonomiudvalget, 21-09-2016, pkt. 427

  Godkendt

 • Pkt. 428 Tillæg nr. 2 til vandforsyningsplan 2012-2017

  tillaeg_nr._2_til_vandforsyningsplan_2012-2017_for_roskilde_kommune.pdf

  Pkt. 428

  Tillæg nr. 2 til vandforsyningsplan 2012-2017

  Sagsnr. 85257 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til tillæg nr. 2 til vandforsyningsplanen 2012-2017, hvor forsyningsgrænsen mellem Sankt Hans Hospitals vandværk og Fors er ændret. Forslaget har været i 4 ugers offentlig høring, og der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, tillæg nr. 2 til vandforsyningsplan 2012-2017 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har udarbejdet et tillæg til vandforsyningsplanen (se bilag 1), da Region Hovedstadens del af Sankt Hans Hospital forsyningsområde fremover skal forsynes af Fors (tidligere Roskilde Forsyning), og derfor er det nødvendigt at ændre forsyningsgrænsen, så området indgår i Fors’ forsyningsområde.
  Fors og Region Hovedstaden har begge ønsket ændringen af forsyningsgrænsen, og har begge tilkendegivet, at de er enige i den nye forsyningsgrænse.
  Forslaget blev forelagt Klima- og Miljøudvalget den 31. maj 2016, punkt 70, og derefter sendt i 4 ugers offentlig høring fra den 3. juni 2016 til den 1. juli 2016. I fremlæggelsesperioden har myndigheder, interesseorganisationer, almene vandværker og borgerne haft mulighed for at komme med bemærkninger til tillægget.
  Der er ikke indkommet nogen høringssvar i høringsperioden, og der er derfor ikke foretaget ændringer i tillægget. Det er forvaltningens vurdering, at tillæg nr. 2 til vandforsyningsplanen 2012-2017 kan forelægges til endelig behandling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Klima- og Miljøudvalget, 16-08-2016 pkt. 83

  Taget af dagsordenen.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-09-2016 pkt. 104

  Anbefales.
  Fraværende: Tomas Breddam (A) og Gitte Simoni (O).
  Karsten Lorentzen (O) deltog i mødet i stedet for Gitte Simoni (O).

  Økonomiudvalget, 21-09-2016, pkt. 428

  Godkendt.

 • Pkt. 429 Vedtagelse af affaldsgebyrer

  notat_til_vedtagelse_af_ny_gebyrstruktur_og_gebyrer_paa_affaldsomraadet_2017.pdf affaldsgebyrer_2017.pdf

  Pkt. 429

  Vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer 2017 på affaldsområdet

  Sagsnr. 282826 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Indførelse af en ny affaldsordning for private husstande fra maj 2017 betyder, at der er behov for at vedtage en ny gebyrstruktur for affaldsområdet. Samtidig fremlægges nye gebyrer til vedtagelse i sammenhæng med Budget 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de fremlagte affaldsgebyrer godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget drøftede på sit møde den 16. august, pkt. 96, ny gebyrstruktur for affalds- og ressourceområdet.
  En ny gebyrstruktur er nødvendiggjort af byrådets vedtagelse den 25. november 2015, pkt. 337, af en ny affaldsordning for private husstande, som skal implementeres fra maj 2017. Den nye gebyrstruktur skal medvirke til at sikre et økonomisk incitament for brugerne, således at mere sortering af genanvendeligt affald ikke bliver dyrere.
  Den nye gebyrstruktur vil fremadrettet blive tre-delt og bestå af et variabelt gebyr for dagrenovation (restaffald/bioaffald), et fast gebyr for genanvendeligt affald samt et fast gebyr, der dækker ordningerne for farligt affald, storskrald/haveaffald og genbrugspladser som et rådighedsgebyr, hvor ordningerne ikke afregnes i forhold til forbrug.
  Omkostningen til indkøb af beholdere, anslået til ca. 13 mio. kr. i 2017 og ca. 15 mio. kr. i 2018, er allerede er indarbejdet i budgetforslaget for de nævnte år.
  For 2019 og frem afventer en beslutning om at implementere en yderligere beholder til sortering af plastemballage samt etablering af nedgravede beholder ved primært etageboliger. Årsagen til, at denne omkostning afventer, er at etablering af nedgravede beholdere kræver en del sagsbehandling hos både boligforeninger m.fl., som forventes at ønske denne løsning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i budgetårene 2016-2018.
  Der er større usikkerhed end normalt forbundet med gebyrerne, idet ordningen som nævnt lægges om, og borgerne skal træffe nogle nye valg. Der kan derfor vise sig behov for justeringer i gebyrerne i de kommende år.
  Affaldsområdet har opsparede midler, hvor der pr. 31. december 2015 står ca. 21 mio. kr., idet byrådet i budget 2016 vedtog at hæve gebyret, således at der ved udgangen af 2016 forventes at stå ca. 28 mio. kr. opsparet til indkøb af beholdere.
  Budgetårene 2019 og frem afventer beslutning om evt. yderligere sortering.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-09-2016 pkt. 105

  Anbefales.
  Fraværende: Tomas Breddam (A) og Gitte Simoni (O).
  Karsten Lorentzen (O) deltog i mødet i stedet for Gitte Simoni (O).

  Økonomiudvalget, 21-09-2016, pkt. 429

  Godkendt.
  Merete Dea Larsen (O) tager forbehold.

 • Pkt. 430 Varmeforsyning af Knolden, Himmelev

  projektforslag_knolden_maj_2016.pdf samfundsoekonomisk_beregning_knolden.pdf faktaark_om_varmeforsyning_af_knolden.pdf bosj_redegoerelse_for_udviklings-_og_demonstrationspotentiale.pdf

  Pkt. 430

  Varmeforsyning af Knolden, Himmelev

  Sagsnr. 277671 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Boligselskabet Sjælland (BOSJ) har sendt projektforslag og ansøgning om fremtidig varmeforsyning af afdelingen Knolden med gas/varmepumpe.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der meddeles afslag på ansøgning om at fremme en dispensationsansøgning til Energistyrelsen om etablering af gas/varmepumpe, og der arbejdes videre med godkendelse af fjernvarmeprojekt, og
  2. forvaltningen får kompetence til, efter høring af relevante parter, at godkende endeligt projekt baseret på fjernvarme.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  BOSJ afdeling Knolden i Himmelev varmeforsynes i dag af fire naturgasfyrede varmecentraler, som trænger til vedligeholdelse og reparation samt udskiftning af gaskedler. Kommunen godkendte i 2011 etablering af fjernvarme i området, og fjernvarmen er i dag etableret ved Knolden. Varmeforsyningsloven fastlægger, at udgifter mv. ved ændring/reparation af varmecentralerne kun må sammenlignes med tilslutning til fjernvarme. Energistyrelsen kan dog søges om dispensation til at anvende andre opvarmningsformer, hvis der er et udviklings- eller demonstrationsindhold i projektet.
  BOSJ og afdelingen Knolden har udarbejdet forslag til at etablere en fremtidig varmeforsyning på basis af natur-/biogas, eldrevne varmepumper og eksisterende solfangere ud fra ønsket om at skabe en mere grøn og bæredygtig varmeforsyning i boligafdelingen, end fjernvarmeforsyning vil medføre. Projektforslaget og den samfundsøkonomiske beregning, som selskabet har fået udarbejdet af Cowi, er vedlagt.
  BOSJ’s argument er, at anvendelsen af gas og el på sigt kan blive CO2-neutral som følge af muligheden for at anvende biogas og grøn el, mens fjernvarmen på sigt fortsat forventes at medvirke til CO2-emission som følge af afbrænding af nationalt og importeret affald. Forvaltningen har i dialogen med BOSJ opfordret til, at angive særlige begrundelser for projektets udviklings- og demonstrationsindhold, og på den baggrund har selskabet svaret, som det fremgår af vedlagte notat.
  Varmeforsyningsloven kræver, at der gennemføres en samfundsøkonomisk beregning, og den har BOSJ fået udarbejdet. Den viser, at gas/varmepumpeløsningen er 30 % dyrere i forhold til fjernvarme og medfører større emission af CO2 – ækvivalenter og SO2, men lavere emission af kvælstofilte (NOx) og partikler (PM2,5). Der er tillige beregnet en samlet samfundsøkonomisk besparelse på 2,7 mio. kr. over 20 år ved valg af fjernvarme.
  På denne baggrund kan kommunen enten fremme forslaget om gas/varmepumpe-løsningen og søge Energistyrelsen om dispensation eller afvise forslaget.
  Forvaltningens indstilling om afslag på ansøgningen om gas/varmepumpeløsningen baserer sig på, at Knolden ligger i fjernvarmeområde, at der er etableret fjernvarme i området, og at kommunens strategiske energiplan lægger vægt på udbredelsen af fjernvarmen. Endvidere falder CO2-beregningen og de samfundsøkonomiske beregninger, udført efter de ministerielle forskrifter, ud til fjernvarmens fordel. BOSJ fremhæver mulighed for CO2-neutral biogas og el på sigt, og stiller spørgsmål ved, om fjernvarmen kan blive CO2-neutral. Heroverfor står fjernvarmens målsætning om CO2-neutralitet i 2025.
  Uafhængigt af beslutningen er der behov for at høre Naturgasselskabet (HMN) og Fjernvarmeforsyningen (FORS) som parter, inden endelig godkendelse af fjernvarme eller en eventuel dispensationsansøgning sendes til Energistyrelsen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-09-2016 pkt. 106

  Ad 1.: Anbefales.
  Ad 2.: Udvalget kan ikke tiltræde forvaltningens indstilling.
  Peter Madsen (V) støtter forvaltningens indstilling under punkt 2.
  Fraværende: Tomas Breddam (A) og Gitte Simoni (O).
  Karsten Lorentzen (O) deltog i mødet i stedet for Gitte Simoni (O).

  Økonomiudvalget, 21-09-2016, pkt. 430

  Ad 1. "at": godkendt.
  Ad 2. "at": Klima- og Miljøudvalget får forelagt sag til beslutning om endeligt projekt baseret på fjernvarme efter høring af relevante parter.

 • Pkt. 431 Forslag til lokalplan 644 for boliger i Vindinge Vest (til høring)

  forslag_til_lokalplan_644_for_boliger_i_vindinge.pdf

  Pkt. 431

  Forslag til lokalplan 644 for boliger i
  Vindinge Vest (til høring)

  Sagsnr. 278962 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  To projektudviklere ønsker at udbygge arealet mellem Vindinge By, Tingvej og Vindingevej med en blanding af parcelhuse og tæt/lav boliger. Udbygningen kræver, at der udarbejdes en lokalplan, og at der foretages ændringer af kommuneplanrammerne.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 644 for boliger i Vindinge Vest sendes i offentlig høring fra den 30. september til 25. november 2016, og
  2. der afholdes borgermøde torsdag den 27. oktober 2016, kl. 19.00 på Vindinge Skole.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget godkendte den 7. april 2016, punkt 76, udarbejdelsen af lokalplan 644 på baggrund af 11-punktsprogram. Økonomiudvalget godkendte samme dag, punkt 187, udarbejdelsen af kommuneplantillæg 24, som udvider området en smule mod vest, og øger antallet af boliger fra 110 til 145. Ændringerne er indarbejdet i Kommuneplanforslag 2016. Herved bortfalder kommuneplantillæg 24.
  Udviklingen er i overensstemmelse med kommunens ønsker om en forsat udvikling i Vindinge, der imødekommer den stigende efterspørgsel på boliger i Vindinge by. Forvaltningen har haft et tæt samarbejde med projektudviklerne om udformning af bebyggelsesplanen. Der har især været fokus på at skabe et varieret boligområde med forskellige boligtyper og boformer, der supplerer Vindinges eksisterende boligudbud. Samtidig skal planen sikre en fornuftig trafikstruktur og attraktive grønne friarealer.
  Lokalplanen giver mulighed for, at der kan bygges op til 145 nye boliger fordelt på 55 parcelhuse og 90 tæt/lav boliger. Området skal vejbetjenes af en intern vej, der tilsluttes Tingvej og Lønbjergvej. Lokalplanen skal sikre at:
  - bebyggelsen placeres, så der dannes en fælles grønning, der kobler området sammen med den eksisterende by og landskabet
  - det nye boligområde tilpasses den eksisterende bys skala og struktur
  - bebyggelsen placeres i mindre boliggrupper, som skaber grobund for lokale fællesskaber
  - fælles grønne friarealer indrettes, så de indbyder til ophold og leg
  - nye stier anlægges og tilkobles eksisterende stisystem
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentlig. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, da området er privat ejet.

  Plan- og Teknikudvalget. 12-09-2016, pkt. 175

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 21-09-2016, pkt. 431

  Anbefales.

 • Pkt. 432 Forslag til lokalplan 545 og kommuneplantillæg 8 for retspsykiatrisk afdeling på Sankt Hans Øst (endelig vedtagelse)

  notat_til_behandling_af_indsigelser_lokalplan_545_og_kommuneplantillaeg_8.pdf kommuneplantillaeg_8_endelig_vedtagelse.pdf lokalplan_545_endelig_vedtagelse.pdf

  Pkt. 432

  Forslag til lokalplan 545 og kommuneplantillæg 8 for retspsykiatrisk afdeling på Sankt Hans Øst (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 81615 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Region Hovedstaden vil bygge en ny afdeling på Sankt Hans Øst til de retspsykiatriske patienter. Det forudsætter en ny lokalplan, et tillæg til kommuneplanen og en miljørapport. Planforslagene har været i offentlig høring og forelægges nu til endelig vedtagelse.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at lokalplan 545 og kommuneplantillæg 8 for retspsykiatrisk afdeling på Sankt Hans Øst godkendes endeligt.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Den 27. april 2016, punkt 115, godkendte byrådet forslagene til lokalplan 545, kommuneplantillæg 8 og tilhørende miljørapport til offentlig høring fra 6. maj til 30. juli. Der blev holdt borgermøde den 30. maj, hvor fire borgere deltog. Borgerne udtrykte tilfredshed med planforslagene og processen, men også ønsker om færrest mulige gener fra trafikken i forbindelse med byggeriet af den retspsykiatriske afdeling. Forvaltningen har efterfølgende modtaget 14 skriftlige høringssvar til forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og miljørapport, se http://roskilde.dk/content/ny-retspsykiatrisk-afdeling-paa-sankt-hans-lokalplan-og-kommuneplantillaeg. Derudover har bygherre, Region Hovedstadens Psykiatri, sendt sine ønsker til rettelser i lokalplanforslaget.
  12 af høringssvarene kommer fra beboere på Møllehusvej, som ikke ønsker tung trafik på deres vej i forbindelse med byggeriet af den nye retspsykiatriske afdeling. Kørsel i byggefasen aftales først mellem bygherre og Roskilde Kommune, når bygherre søger en byggetilladelse. Det fremgår i miljørapporten, at byggekørslen bør ske af Låddenhøj. Forvaltningen og bygherre er enige om, at det er den kørevej, der skal bruges, når det bliver aktuelt. De to øvrige høringssvar kommer fra Danmarks Naturfredningsforening og Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur. Forvaltningen anbefaler, at høringssvarene fører til enkelte, redaktionelle rettelser i lokalplanforslaget, som beskrevet i notat til behandling af indsigelser.
  Bygherre har i høringsperioden udtrykt ønske om at etablere en adgangsvej vest om bebyggelsen. Forvaltningen anbefaler, at lokalplanen ændres, så vejen kan anlægges. Samtidig sikres det i bestemmelserne, at hegnet mod vest bevares. Derudover ønsker bygherre mindre ændringer og redaktionelle rettelser i lokalplanen, som fremgår i notat til behandling af indsigelser. Disse ændringer er indarbejdet i lokalplanen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Region Hovedstaden betaler alle udgifter, der er forbundet med byggeriet.

  Plan- og Teknikudvalget. 12-09-2016, pkt. 177

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 21-09-2016, pkt. 432

  Anbefales.

 • Pkt. 433 Natura 2000 handleplaner for perioden 2016 - 2021

  natura_2000-handleplan_roskilde_fjord.pdf natura_2000_handleplan_ramsoe_mose.pdf natura_2000_handleplan_gammel_havdrup_mose.pdf

  Pkt. 433

  Natura 2000 handleplaner for perioden 2016 - 2021

  Sagsnr. 282593 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Miljø- og Fødevareministeriet udsendte i april 2016 Natura 2000 e-planer for 252 Natura 2000-områder i hele landet. I Roskilde Kommune findes 3 Natura 2000-områder. Kommunen skal på baggrund af ministeriets planer udarbejde handleplaner for områderne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til Natura 2000-handleplaner for de tre Natura 2000-områder i Roskilde Kommune vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I Danmark findes 252 Natura 2000-områder. Det er en samlebetegnelse for naturområder, som Danmark har udpeget i henhold til internationale aftaler og direktiver. I Roskilde Kommune findes tre Natura 2000-områder: Roskilde Fjord nr. 136, Gammel Havdrup Mose nr. 150 og Ramsø Mose nr. 151. Områderne omfatter arealer i både Roskilde Kommune og nabokommunerne.
  Miljø- og Fødevareministeriet har udarbejdet Natura 2000-planer for områderne med mål for områdernes naturtilstand og retningslinjer for administration af love og bekendtgørelser vedrørende det åbne land. Målene og retningslinjerne sigter mod at bevare og forbedre forholdene for de arter og naturtyper, som områderne er udpeget for at beskytte.
  På baggrund af målene i statens Natura 2000-planer skal kommunerne udarbejde Natura 2000-handleplaner, som på et overordnet niveau beskriver de naturforvaltningstiltag, som kommunen finder nødvendige for at opfylde Natura 2000-planernes målsætninger. Tiltagene vil omfatte naturpleje som græsning og kratrydning af tilgroede naturområder samt etablering og oprensning af vandhuller. Naturplejen finansieres hovedsageligt af landdistriktsmidlerne fra Naturerhvervsstyrelsen og kan iværksættes af lodsejerne på eget initiativ, men kommunen skal også facilitere indsatsen ved at kontakte lodsejere med henblik på at indgå frivillige aftaler om naturpleje. Det er et bærende element i Natura 2000-indsatsen, at naturplejen bliver gennemført ved frivillighed, ligesom det er tilfældet med kommunens øvrige naturplejeindsats. Roskilde Kommunes indsats vil hovedsagelig omfatte arbejde med at kontakte lodsejere og eventuelt hjælpe med at ansøge om finansiering af naturplejen hos Naturerhvervsstyrelsen. Indsatsen vil være i overensstemmelse med Roskilde Kommunes Grøn Blå Strategi.
  Forvaltningen har i samarbejde med nabokommunerne udarbejdet forslag til Natura 2000-handleplanerne. Natura 2000-handleplanerne skal sendes i offentlig høring i mindst 8 uger. Høringsperioden skal starte senest den 20. oktober 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. I mindre omfang kan der blive tale om, at kommunen skal finansiere selve naturplejeindsatsen i de tilfælde, hvor der ikke er en tilgængelig støtteordning hos Naturerhvervsstyrelsen. Kommunens indsats vil blive finansieret ved omprioritering af naturforvaltningsmidlerne.

  Plan- og Teknikudvalget. 12-09-2016, pkt. 178

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 21-09-2016, pkt. 433

  Anbefales.

 • Pkt. 434 Køb af areal til udvidelse af Gulddysse Skov

  gulddysse_skov_-_pjece.pdf kortbilag_omraade_2_og_9_-_gulddysse_skov.pdf udgiftsfordeling_til_jordkoeb.pdf oekonomiskema_-_koeb_af_areal_til_udvidelse_af_gulddysse_skov.pdf

  Pkt. 434

  Køb af areal til udvidelse af Gulddysse Skov

  Sagsnr. 73490 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er mulighed for at opkøbe 11 ha til udvidelse af Gulddysse Skov i forlængelse af indgået samarbejdsaftale om udvikling af Gulddysse Skov: 9 ha indenfor det aftalte projektområde og 2 ha i tilknytning til projektområdet. Roskilde Kommunes bidrag vil være 834.000 kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 834.000 kr. vedr. udgifter til køb af jord ved Gulddysse Skov finansieret af puljen til køb og salg.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 29. april 2015, punkt 125, en fornyet samarbejdsaftale om Gulddysse Skov imellem Naturstyrelsen, 8 vandværker omkring Gulddysse Skov og Roskilde Kommune. Samarbejdsaftalen fastlægger blandt andet fordelingen af udgifter ved udvidelse af skoven: Vandværkerne betaler 20% af jordprisen, Roskilde Kommune 40% og Naturstyrelsen 40%. Naturstyrelsen betaler for etablering og drift af skoven. (Se bilaget ”Gulddysse Skov”). Alle parter skal give samtykke til jordkøb.
  Naturstyrelsen har nu fået mulighed for at erhverve 11 ha umiddelbart vest for Gundsømagle. 9 ha af disse er indenfor det aftalte projektområde for Gulddysse Skov (område 2 på ”Kortbilag”) og 2 ha i umiddelbar tilknytning til projektområdet (område 9 på ”Kortbilag”).
  Område 2 på 9 ha blev medtaget i projektområdet for Gulddysse Skov på foranledning af Gundsømagle Vandværk, da grundvandsdannelsen for en af vandværkets boringer primært foregår under dette område. Område 2 har endvidere betydning for udvikling af sammenhæng i områder til natur og rekreation omkring Gundsømagle.
  Område 9 på 2 ha er en del af det areal, som Naturstyrelsen nu har mulighed for at erhverve. Naturstyrelsen er interesseret i, at området indgår i projektområdet for Gulddysse Skov, da det vil give et flot landskab ud mod Sognevej med varigt græs omkring gravhøjen med skovbrynet i baggrunden. Forvaltningen støtter dette. Endvidere harRoskilde Kommune lejet jord og etableret en sti i den vestlige kant af arealet. Stien indgår i ringruten fra Jyllinge og rundt i Gulddysse Skov. Aftale om sti ophører, når arealet handles.
  Jordkøbet indgår som del af den jordfordeling Naturstyrelsen har forhandlet. De 8 vandværker omkring Gulddysse Skov har givet deres samtykke til køb af både område 2 og 9 til projektområdet. Fordeling mellem parterne af udgifterne til jordopkøb er opgjort i bilaget ”udgiftsfordeling”.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Købet foreslås finansieret af puljen til køb og salg af jord og ejendomme. Se vedhæftede økonomiskema.

  Plan- og Teknikudvalget. 12-09-2016, pkt. 179

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 21-09-2016, pkt. 434

  Anbefales.

 • Pkt. 435 Optagelse af Rabalderstræde mv. som offentlig vej - Musicon

  rabalderstraedes_areal.pdf

  Pkt. 435

  Optagelse af Rabalderstræde mv. som offentlig vej - Musicon

  Sagsnr. 209082 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Rabalderstræde, Lydmuren øst og Søjlepladsen er Musicons offentlige byrum til aktiviteter, events og trafikbetjening. Vejene og pladserne indstilles derfor til optagelse som offentlige vej.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Rabalderstræde, Lydmuren øst og Søjlepladsen omfattende arealer som vist i bilag ”Rabalderstrædes areal” optages som offentlig vej.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen indstiller, at arealer som vist på bilaget ”Rabalderstrædes areal” optages som offentlig vej i overensstemmelse med vejlovens § 15 og efter delegationsplanen (15.1).
  Rabalderstræde er Musicons hovedstrøg og er etableret som shared space og gågade med kørsels tilladt. Gaden danner ramme om bydelens dagligdagsliv, handel, leg og events. Søjlepladsen og Lydmuren øst skal sammen med Ragnarocks røde løber danne ramme om bydelens større kulturelle arrangementer og aktiviteter. Søjlepladsen bliver Musicons bilfrie offentlige plads/torv. For at Roskilde Kommune kan være facilitator på disse byrum til store og små arrangementer for alle byens borgere, optages disse arealer ligeledes som offentlig vej.
  Byrummene består af vejbelægninger i asfalt og beton, vandrender, grøfter og bygværker til regnvandshåndtering, inventar, styrbar belysning og beplantning i form af træer, buske og stauder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Der er i forbindelse med anlægsbudgettet afsat midler til driften af disse arealer.

  Plan- og Teknikudvalget. 12-09-2016, pkt. 182

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 21-09-2016, pkt. 435

  Anbefales.

 • Pkt. 436 Bevilling til samskabelses-tilbuddet Makers Corner på Musicon-området

  Pkt. 436

  Bevilling til samskabelses-tilbuddet Makers Corner på Musicon-området

  Sagsnr. 280150 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har fået doneret 6,84 mio.kr. til etablering af et Makers Corner i samarbejde med MakersSpace og Bistedet i hal 6 og 7 på Musicon-området. Da der skal afholdes fondsmoms mangler der 1,2 mio. kr. til projektets gennemførsel. Forvaltningen foreslår, at anlægsmidlerne, som er afsat til tilbygning til kvindekrisecenter i budgetforliget for 2016, bruges hertil, da udbygning ikke er mulig inden for den afsatte ramme. Der søges om anlægsbevilling vedr. indtægter på 5,6 mio. kr. og anlægsbevilling vedr. udgifter på 6,3 mio.kr. til etableringen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. det afsatte ikke frigivene rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til tilbygning af kvindekrisecenter ændres til medfinansiering af etableringen af Makers Corner,
  2. opsparede driftsmidler på 0,2 mio. kr. beregnet til den eventuelle tilbygning ligeledes ændres til medfinansiering af etableringen af Makers Corner,
  3. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 5,6 mio. kr. vedr. indtægter finansieret af tilskud fra Den A.P. Møllerske Støttefond, og
  4. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 6,3 mio. kr. vedr. udgifter til Makers Corner finansieret af tilskuddet fra Den A.P. Møllerske Støttefond og midlerne i punkt 1 og 2.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I den vedtagne politik for sociale indsatser til voksne er der mål om ”at der skal være flere civilsamfunds-tilbud i samskabelse med kommunen, der inklude­rer borgere med handicap og/eller psykisk sårbarhed”.

  Konkret har parterne MakerSpace (som er en medlemsdreven forening af ”gør-det-selv-folk”), Bistedet (som er en forening for psykisk sårbare) og Peoples Corner, (som er kommunens værestedstilbud ved Ringparken), planlagt et nyt væresteds- og aktivitetstilbud i hal 6 og 7 på Musiconområdet ved siden af Ragnarock-museet.
  Aktuelt opstod muligheden for at søge Den A.P. Møllerske Støttefond om et etableringstilskud med en hurtig ansøgning den 4. april. Udvalget blev mundtlig orienteret om dette på mødet den 5. april 2016. Fonden har nu meddelt, at man har bevilliget 6,84 mio.kr. til etableringsudgifter til Roskilde Kommune til Makers Corner. Ansøgningen har desværre ikke indeholdt midler til betaling af fondsmoms. Reglerne for det er, at der for private fonds-donationer skal betales 17,5 % momsbidrag, svarende til 1,197 mio.kr., til staten. Dette beløb er ikke omfattet af momsrefusions-reglerne. Forvaltningen foreslår, at projektet tilpasses, således at Roskilde Kommune selv bidrager med finansiering for 0,7 mio. kr., og projektet nedscaleres med 0,5 mio. kr. Finansieringen af de 0,7 mio. kr. foreslår forvaltningen sammensættes af det afsatte rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til udbygning af kvindekrisecentret i budgetforliget for 2016 samt opsparede driftsmidler hertil på 0,2 mio. kr., da det ikke er muligt at gennemføre en udvidelse af Kvindekrisecentret for disse midler. Såfremt det besluttes at gennemføre projektet som skitseret, er det betinget af, at Den A. P. Møllerske Støttefond godkender tilpasningen af projektansøgningen.
  Det nye tilbud inkluderer aktiviteterne i det nuværende Peoples Corner, og er et naturligt skridt i den udvikling, der har været i gang over en årrække. Peoples Corner startede under navnet ”Ringhjørnet”, som byggede på, at tilbud til psykisk sårbare borgere skulle ske i særlige beskyttede miljøer. Selv om der er sket udvikling med Peoples Corner, så er der megen tradition knyttet til huset og dets daglige brugere. Der er så megen tradition, at der er (især yngre) borgere, der fravælger at komme i Peoples Corner.
  De nuværende godt 35 daglige brugere af Peoples Corner bliver inddraget i planlægningen og i overgangen til det nye. Personalet følger også med. Skulle der være brugere, som ikke har lyst til at være (lige så) aktive i det nye, så vil de blive støttet til at benytte alternative tilbud.
  Med fællesskabet i Makers Corner samt de andre tilbud på Musiconområdet, herunder Akademiet for Recovery og Kompetenceudvikling (ARK), vil der kunne tages næste skridt i at skabe et inkluderende tilbud i et miljø, hvor alle andre også kommer.
  Anlægsprojektet forventes afsluttet foråret 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Den kommunale del af driftsudgifterne til Makers Corner vil blive afholdt inden for People Corners nuværende budget.
  Etableringsudgifterne finansieres af tilskud fra Den A.P.Møllerske Støttefond.
  Roskilde Kommune har modtaget 6.840.000 kr. i tilskud til opførelsen af MakersCorner. Der betales 17,5 % i tilskudsmoms, således at Roskilde Kommune modtager netto 5.643.000 kr. Derudover ændres det afsatte rådighedsbeløb fra budget 2016 til udbygning af kvindekrisecentret til etablering af MakersCorner. Derudover tilføjes endvidere opsparede driftsmidler på 0,2 mio. kr. hertil. Der søges om en anlægsbevilling til udgifterne på 6.343.000.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2016-2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016 2017 2018 2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter Kvindekrisecentret -500
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter Kvindekrisecenteret 0
  Anlæg, udgifter Makers Corner -6.343
  Anlæg, indtægter 5.643
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter Makers Corner -6.343
  Anlæg, indtægter APM-fonden
  Finansiering
  Drift
  5.643
  -200
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-09-2016, pkt. 118

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 21-09-2016, pkt. 436

  Anbefales.

 • Pkt. 437 Indtægts- og udgiftsbevilling til midler fra puljen til livskvalitet på plejehjem og plejeboliger

  Pkt. 437

  Indtægts- og udgiftsbevilling til midler fra puljen til livskvalitet på plejehjem og plejeboliger

  Sagsnr. 244912 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er fra Sundheds- og Ældreministeriet tildelt i alt 100.000 kr. i 2016 under puljen til livskvalitet på plejehjem og i plejeboliger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 100.000 kr. i 2016 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til gennemførelse af indsatsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med satspuljeaftalen for 2016 blev det besluttet at afsætte 20 mio. kr. over fire år til at øge livskvaliteten på landets plejehjem og plejecentre.
  Formålet med puljen er at styrke livskvaliteten blandt beboerne på plejecentre. Dette kan eksempelvis ske ved at igangsætte aktiviteter, som kan skabe gode oplevelser og socialt samvær og på den måde bidrage til at styrke den personlige og sociale trivsel blandt beboerne og forebygge ensomhed og social isolation. Puljen skal derfor sætte fokus på projekter og aktiviteter i hverdagen, der kan skabe livsglæde for beboerne på plejehjem og på plejecentre.
  Roskilde Kommune har ansøgt puljen og modtaget 100.000 kr. til at gennemføre en indsats, som har til formål at forandre, udfordre og skabe nye indsatser i den daglige rehabiliterende indsats. Dette sker med inddragelse af frivillige sociale foreninger, pårørende samt andre ældre borgere bosiddende i lokalmiljøet. Indsatsen skal således også sætte øget fokus på at styrke lokale sociale fællesskaber og livsglæde blandt beboerne og de andre deltagende.
  Indsatsen gennemføres på plejecenter Sct. Jørgensbjerg og vil bestå af en række aktiviteter omkring hvert af emnerne motion, mad, medmenneskelighed og musik. For hvert emne vil der blive gennemført en række aktiviteter, som deltagerne selv er med til at planlægge og have ejerskab af. Under emnet mad er det for eksempel hensigten, at deltagerne laver mad til hinanden samt har foredrag om madkultur. Under emnet motion vil der blive iværksat forskellige aktiverende lege, spil og øvelser i mindre grupper.

  Økonomi

  Roskilde Kommune har i 2016 fået bevilget 100.000 kr. Der søges om en indtægts- og en udgiftsbevilling på beløbet.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-09-2016, pkt. 77

  Anbefales.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A).

  Økonomiudvalget, 21-09-2016, pkt. 437

  Anbefales.

 • Pkt. 438 Prioritering af midler fra Idrætsfacilitetspuljen og frigivelse af rådighedsbeløb efterår 2016

  ansoegning_herringloese_if_udstyr_til_motionsrum.pdf ansoegning_himmelev_veddelev_boldklub_fodboldkravlegaard.pdf ansoegning_ramsoe_billard_club_80_bander_til_billardbord.pdf ansoegning_roar_atletik_varmepumpe_og_rottesikring.pdf ansoegning_roskilde_bueskytteklub_sikring_af_udendoersskiver.pdf ansoegning_roskilde_pigefodbold_klubhuspavillon.pdf ansoegning_svogerslev_boldklub_tribune.pdf ansoegning_viby_if_udendoers_traeningsomraade.pdf ansoegning_vindinge_if_mountainbikebane.pdf ansoegning_vindinge_if_pavillon_til_motionscentret.pdf ansoegning_vindinge_if_pavillon_til_moedeaktiviteter.pdf ansoegning_himmelev_rideklub_vandingsanlaeg.pdf ansoegning_himmelev_rideklub_bokse.pdf ansoegning_if_herkules_renovering_af_skydeanlaeg.pdf ansoegning_gadstrup_if_multibane.pdf ansoegning_raem_industriopvaskemaskine.pdf ansoegning_roskilde_rideklub_udbygning_af_ridehal_og_etablering_af_klubhus.pdf ansoegning_jyllinge_sejlklub_etablering_af_saunaafdeling.pdf ansoegning_roskilde_handicap_idraets_forening_spillebord_til_showdown.pdf ansoegning_svogerslev_petanqueklub_for_seniorer_vedligeholdelse_af_bane_og_sociale_arrangementer.pdf ansoegning_raem_-_istandsaettelse_af_lokaler_til_billard.pdf oversigt_ansoegninger_efteraar_2016.pdf

  Pkt. 438

  Prioritering af midler fra Idrætsfacilitetspuljen og frigivelse af rådighedsbeløb efterår 2016

  Sagsnr. 276677 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder indstilling om fordeling af midler fra Idrætsfacilitetspuljen til etablering og renovering af idrætsfaciliteter i 2016 og indstilling om frigivelse af rådighedsbeløb til de foreslåede projekter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på;

  1. 31.980 kr. til rottesikring af og varmepumpe i Roar Atletiks klubhus, finansieret af Idrætsfacilitetspuljen.
  2. 88.478 kr. til etablering af udebokse og erstatning af vandingsanlæg til ridebane i Himmelev Rideklub, finansieret af Idrætsfacilitetspuljen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er i budgettet for 2016 afsat et beløb på 3,5 mio.kr. i Idrætsfacilitetspuljen, og der er i foråret disponeret 1,9 mio. kr. af disse. Forvaltningen har modtaget 21 ansøgninger på samlet godt 4 mio. kr. (skema i bilag) og har gennemgået ansøgningerne med Roskilde Idræts Union (RIU), der er enig i ovenstående indstillinger.
  Ved godkendelse af ovenstående indstillingspunkter, vil der restere ca. 1,5 mio. kr. af puljen. Restbeløbet på ca. 1,5 mio. kr. ønskes overført til 2017, og det påtænkes at midlerne primært reserveres til henholdsvis udbygning af eksisterende ridehal og etablering af klubhus til Roskilde Rideklub samt renovering af skydeanlæg på Østervangskolen og/eller på Tjørnegårdskolen til IF Herkules. Dette vil indgå i den samlede overførselssag vedr. anlæg, der vil blive forlagt byrådet i marts 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2016-2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016 2017 2018 2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, Idrætsfacilitetspuljen -1.616
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Roar atletik -32
  Himmelev rideklub -88
  Idrætsfacilitetspuljen -1.496
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Roar atletik -32
  Himmelev Rideklub -88
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdning 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-09-2016, pkt. 125

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 21-09-2016, pkt. 438

  Anbefales.

 • Pkt. 439 Frigivelse af rådighedsbeløb-Plads til idrætten, diverse anlæg

  Pkt. 439

  Frigivelse af rådighedsbeløb – Plads til idrætten, diverse anlæg

  Sagsnr. 262658 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med flytning af aktiviteterne fra Darup Idrætsanlæg til Målfeltet (det nye idrætsanlæg ved Roskilde Dyrskueplads) er der afsat et rådighedsbeløb i 2016 på 1.000.000 til Plads til idrætten – diverse anlæg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 1 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til projektet Plads til idrætten, diverse anlæg.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Beløbet der søges frigivet er afsat til et igangværende projekt med at etablere boldbaner på ”Målfeltet” det nye idrætsanlæg på Poppelgårdsvej der skal afløse Darup Idrætsanlæg.
  Den nærværende bevilling vil blive brugt i 2016 og 2017 til at færdiggøre boldbaner og tilhørende anlæg.:
  Projektet forventet afsluttet ved udgangen af 2017

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2016:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-09-2016, pkt. 128

  Anbefales.
  Fraværende: Karsten Lorentzen (O).

  Økonomiudvalget, 21-09-2016, pkt. 439

  Anbefales.

 • Pkt. 440 Frigivelse af rådighedsbeløb - Inventar og midlertidighed i Bymidten

  Pkt. 440

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Inventar og midlertidighed i bymidten

  Sagsnr. 205100 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til ”Inventar og midlertidighed i bymidten”. Penge skal bruges til indkøb af nyt inventar og renovering af nedslidt inventar.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,6 mio. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til opsætning at nyt inventar og afprøvning af midlertidige projekter.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I den nyligt udarbejdede detailhandelsanalyse for Roskilde anbefales det, at den historiske bykerne skal emme af kvalitet, historie og kultur, og at det bl.a. skal fremmes med byrumsinventar. Derfor skal en del af pengene anvendes til fornyelse af eksisterende og nedslidt inventar i bl.a. gågaden og anvendes til indkøb af ekstra bænke til Stændertorvet, der kan anvendes til styring af biltrafik og forhindre utilsigtet parkering.
  Derudover indgår opsætning af gelænder på den ny trappe på Stændertorvet mod Skomagergade, for at undgå faldulykker, hvilke der desværre har været nogle af, da mange især ældre har svært ved at se trinene.
  Der forsøges en igangsætning af et madmarked i området omkring pavillonen (Pipetten) på Stændertorvet. En del af pengene vil derfor blive anvendt til indkøb af midlertidige sammenklappelige møbler, som kan anvendes til dette projekt.
  Projektet forventes startet: Oktober 2016
  Projektet forventet afsluttet: December 2016

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2016:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -600
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -600
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 12-09-2016, pkt. 186

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 21-09-2016, pkt. 440

  Anbefales.

 • Pkt. 441 Frigivelse af rådighedsbeløb - Kulturstrøget, Bymidten 2016

  helhedsplan_for_kulturstroeget.pdf oekonomibilag_-_kulturstroeget.pdf

  Pkt. 441

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Kulturstrøget, Bymidten 2016

  Sagsnr. 282630 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til ”Kulturstrøg 2016” på 2 mio. kr. Pengene skal bruges til at igangsætte projekter i haven Algade 31, Haven i Sankt Ols Stræde og kulturstrøgets krydsning af Sankt Ols Gade.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til Kulturstrøg i Roskilde Bymidte.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I efteråret 2014 blev der igangsat et parallelopdrag for at udarbejdet en helhedsplan for Kulturstrøget. I februar 2015 blev der fundet en vinder, som i foråret 2015 færdiggjorde udarbejdelsen af helhedsplanen. I 2016 laves de indledende tiltag for at implementere forslagene i handleplanen.
  I haven ved Algade 31 igangsættes de indledende forundersøgelser, samt videreudvikling af et ideprojekt for haven.
  I forbindelse med at Center for Socialpsykiatrien flytter fra Sankt Peder Stræde 7 i efteråret 2016, og ejendommen bliver ændret til boliger, vil den østligste del af haven i Sankt Ols Stræde blive åbnet for offentligheden. Samtidig undersøges mulighederne for også at åbne den vestligste del, således at det er tydeligt for nye beboere, at haven ikke er deres private have, men en have til glæde for alle.
  Endelig skal der bruges en del af pengene på at få udarbejdet et projekt for Sankt Ols Gade, så en sammenhæng mellem den planlagte rundkørsel Sankt Ols Gade/Dronning Margrethes Vej og Kulturstrøgets krydsning af Sankt Ols Gade og forbindelse til Palæstræde gennemarbejdes i sin helhed inden anlæg af rundkørslen.
  Projektet forventes startet: Oktober 2016
  Projektet forventet afsluttet: Oktober 2016

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Se vedhæftede økonomiskema.

  Plan- og Teknikudvalget. 12-09-2016, pkt. 187

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 21-09-2016, pkt. 441

  Anbefales.

 • Pkt. 442 Anlægsregnskab - Jyllingehallen, svømmehal

  Pkt. 442

  Anlægsregnskab - Jyllingehallen, svømmehal

  Sagsnr. 283698 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab vedrørende Jyllingehallen, svømmehallen.
  Regnskabet udviser et samlet forbrug i balance i 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet afsatte i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 en samlet bevilling på 3.500.000 kr. til forbedringer i Jyllingehallen (incl. svømmehallen). Pga. branden i sommeren 2014 blev hovedparten af renoveringsopgaverne udskudt, og af den samlede bevilling nåede kun at blive anvendt 996.279 kr. (primært til udskiftning af vandbehandlingsanlæg i svømmehallen), mens de resterende 2.503.721 kr. i stedet er aftalt afsat som finansieringskilde til ombygningen af Jyllingehallen (Jf. ØU den 23. juni 2016, pkt. 344).

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-09-2016, pkt. 129

  Anbefales.
  Fraværende: Karsten Lorentzen (O).

  Økonomiudvalget, 21-09-2016, pkt. 442

  Økonomiudvalget drøftede Lars Lindskovs habilitet og besluttede at Lars Lindskov kunne deltage ved behandlingen af punktet.
  Anbefales.

 • Pkt. 443 Anlægsregnskab - Stændertorvet, ombygning etape 3 (2015)

  Pkt. 443

  Anlægsregnskab - Stændertorvet, ombygning etape 3 (2015)

  Sagsnr. 266717 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab vedrørende Stændertorvet, ombygning etape 3.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 28. november 2012, punkt 261, bevilliget 5.000.000 kr. til ombygning af Stændertorvet og den 2. september 2015 givet en tillægsbevilling på 4.000.000 kr. I alt 9.000.000 kr.
  Regnskabet udviser udgifter for i alt 9.024.699,56 kr. Der er således en merudgift på 24.699,56 kr. i forhold til den givne bevilling.
  Beløbet er brugt på omlægning af den centrale del af torvet, arkæologi samt indkøb af træer og inventar. Merforbruget på 24.699,56 kr. kan forklares med, at der undervejs i anlægsprocessen er lavet justeringer i projektet. Bl.a. blev busskur ændret, således at der er kommet glassider i.

  Økonomi

  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et merforbrug på 24.700 kr., der er fragået kassebeholdningen i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 12-09-2016, pkt. 188

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 21-09-2016, pkt. 443

  Anbefales.

 • Pkt. 444 Budgetomplacering og anlægsbevilling - Musicon, Trafik og Parkering

  Pkt. 444

  Budgetomplacering og anlægsbevilling –Musicon, Trafik og Parkering

  Sagsnr. 256122 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen omhandler omdisponering af frigivne rådighedsbeløb på Musicons budget 2016. Behovet for omdisponeringen er primært stigende anlægsudgifter i forbindelse med afholdt licitation på Søjlepladsen og Grejbank.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. vedr. udgifter til Søjlepladsen og Grejbank. Beløbet finansieres af 1 mio. kr. fra ’Musicon – skiltning, stier og parkering 2016’ og 0,4 mio. kr. fra ’Musicon – Forsyning 2016’.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er senest bevilget budget til Søjlepladsen og Grejbank på byrådet den 25. maj 2016, punkt 152. Licitationsprisen på projekt til Søjlepladsen og Grejbank viser i højere grad end forventet et billede af prisstigninger i bygge- og anlægssektoren. Samtidig har de eksisterende betonbelægninger på Musicon vist sig uegnede til genbrug. Det afsatte rådighedsbeløb er derfor ikke tilstrækkeligt til gennemførelse af projektet.
  Projektet kan udføres, hvis der gennemføres en besparelse på 0,85 mio. kr., og der tilføres ekstra 1,4 mio. kr. fra endnu ikke disponerede midler på Musicons 2016 budget. Lokale- og Anlægsfonden har godkendt besparelsen, forudsat at ekstrabevilling gives. De resterende beløb disponeres til skiltning og udgifter til forsyning i overensstemmelse med respektive frigivelsessager.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2016.

  Alle tal i 1.000 kr. 2016
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter Forsyning -1.505
  Anlæg, udgifter Parkering, veje og stier -2.244
  Anlæg, udgifter Søjlepladsen+Grejbank -4.750
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter Forsyning -1.105
  Anlæg, udgifter Parkering, veje og stier -1.244
  Anlæg, udgifter Søjlepladsen+Grejbank -6.150
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter Forsyning 400
  Anlæg, udgifter Parkering, veje og stier 1.000
  Anlæg, udgifter Søjlepladsen+Grejbank -1.400
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 12-09-2016, pkt. 184

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 21-09-2016, pkt. 444

  Anbefales.

 • Pkt. 445 Anlægsbevilling - Musicon, byggemodning Bifaldet

  Pkt. 445

  Anlægsbevilling – Musicon, byggemodning Bifaldet

  Sagsnr. 209082 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er i foråret 2016 gennemført udbud af parceller på Bifaldet, og der vil blive indstillet til Økonomiudvalget om salg til en af de bydende. Godkendes salget, skal der ske en byggemodning af vejen Bifaldet, hvilket forudsætter en tillægsbevilling, da projektet ikke er indeholdt i budget 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 3,9 mio. kr. i 2016 vedrørende udgifter til første etape af byggemodning af Bifaldet. Beløbet fragår kassebeholdningen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I overensstemmelse med Handleplan 2016-19 for Musicon, byggemodnes de enkelte kvarterer, når der er konkrete salg af parceller i kvartererne.
  På økonomiudvalgsmøde den 7. september 2016 behandles salget af de to parceller. (Nærværende sag behandles kun, såfremt salget er tiltrådt af Økonomiudvalget.)
  Byggeri på de to parceller forudsætter, at der byggemodnes med forsyninger og nyt vejanlæg. Byggemodningen udføres i 2 etaper, da salget af de øvrige parceller kan strække sig over de næste år. Første etape forudsætter en ekstrabevilling på samlet 3,9 mio. kr. til fjernvarme, forureningshåndtering og råvej.
  Anden etape udføres først, når flere parceller er bebygget, og består af fortovsbelægninger, p-pladser og belysningsanlæg. Anden etape forudsætter en senere bevilling på 1,5 mio. kr.
  Byggemodningens etape 1 forventes startet i november 2016 med ledningsarbejder og i marts 2017 med vejbelægning. Første etape forventes afsluttet i juni 2017.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 3,9 mio. kr. i 2016.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2016.

  Alle tal i 1.000 kr. 2016
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -3.900
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -3.900
  Finansiering:
  Forværring af kassebeholdningen: -3.900

  Plan- og Teknikudvalget. 12-09-2016, pkt. 185

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 21-09-2016, pkt. 445

  Anbefales.

 • Pkt. 446 Orientering om ny svømmehal(Lukket)

 • Pkt. 447 Salg af storparcel(Lukket)

 • Pkt. 448 Salg af areal på Musicon(Lukket)

 • Pkt. 449 Eventuelt

  Pkt. 449

  Eventuelt

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 21-09-2016, pkt. 449

  - Skiklubbens jubilæum.
  - Pensam.
  - Vejarbejde i Støden.