You are here

Referat

Dato: Onsdag, Oktober 21, 2015 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 507 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 507

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 21-10-2015, pkt. 507

  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 508 Orientering om forbrugsoversigt pr. ultimo september 2015

  forbrugsoversigt_pr._30._september_-_bilag_til_oekonomiudvalget.pdf

  Pkt. 508

  Orientering om forbrugsoversigt pr. ultimo september 2015

  Sagsnr. 265305 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder oversigt over budget og forbrug ultimo september fordelt på udvalg og fagområder.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Grafen nedenfor viser hovedtallene ultimo september, hvor en oversigt på hvert fagområde fremgår af bilaget. Tallet over udvalgssøjlen viser forskellen mellem forbrugsprocenterne i 2015 og 2014 i kr. Minus betyder, at der er brugt flere penge i 2015 end på samme tidspunkt i 2014.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Økonomiudvalget, 21-10-2015, pkt. 508

  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 509 Orientering om likviditet pr. 30. september 2015

  orientering_om_likviditeten_pr._30._september_2015.pdf

  Pkt. 509

  Orientering om likviditet pr. 30. september 2015

  Sagsnr. 265739 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. september 2015. I bilag er endvidere opstillet prognose for udviklingen. Forvaltningen skønner, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2015 vil ligge mellem 450 - 475 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Nedenstående tabel viser den faktiske likvide beholdning samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen fra oktober 2014 til september 2015.

  Roskilde Beløb i mio. kr. 31. okt. 2014 30. nov. 2014 31. dec. 2014 31. jan. 2015 28. feb. 2015 31. marts 2015 30. april 2015 31. maj 2015 30. juni 2015 31. juli 2015 31. aug. 2015 30. sep. 2015
  Likvide beholdning 234 212 225 274 298 301 190 150 101 309 306 269
  IM's Kassekreditregel 501 498 499 497 499 500 498 494 492 491 486 481

  Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. september 2015 skønner forvaltningen, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2015 vil ligge mellem 450 – 475 mio. kr.

  Økonomiudvalget, 21-10-2015, pkt. 509

  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 510 Fastsættelse af vederlag til viceborgmester

  Pkt. 510

  Godkendelse af viceborgmesterens vederlag

  Sagsnr. 274997 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Godkendelse af viceborgmesterens vederlag.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at viceborgmesterens vederlag fastsættes til 10% af borgmesterens vederlag.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har ikke tidligere formelt godkendt vederlagets størrelse, hvilket kommunens revision har henledt opmærksomheden på. Viceborgmesteren modtager 10% af borgmesterens vederlag, hvilket er det maksimale i henhold til vederlagsbekendtgørelsen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Økonomiudvalget, 21-10-2015, pkt. 510

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 511 Anvendelse af SMS i forbindelse med folkeafstemning om retsforbeholdet

  Pkt. 511

  Anvendelse af SMS i forbindelse med folkeafstemning om retsforbeholdet

  Sagsnr. 273986 Økonomiudvalget punkt

  Resume

  I forbindelse med folkeafstemningen om retsforbeholdet den 3. december 2015, har Økonomiudvalget bedt forvaltningen undersøge muligheden for at udsende en påmindelse om valget til kommunens stemmeberettigede borgere via en sms-tjeneste.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der via en sms-tjeneste fra firmaet BlueIdea udsendes en sms-påmindelse på valgdagen den 3. december 2015 til de af kommunens borgere, der har registrerede mobilnumre i Roskilde Kommune, og
  2. sms-udsendelsen tilpasses de enkelte valgdistrikter, så den enkelte borger modtager en besked om adressen til sit valgsted, jf. nedenstående teksteksempel.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har bedt forvaltningen undersøge muligheden for at udsende en sms-påmindelse til kommunens stemmeberettigede borgere, i forbindelse med folkeafstemningen om retsforbeholdet den 3. december 2015.
  Forvaltningen anvender allerede i dag i andre sammenhænge en sms-tjeneste fra firmaet BlueIdea, som kan benyttes til formålet. Sms-tjenesten fra BlueIdea er baseret på indhold fra en database over alle mobilnumre i Danmark, som indhentes fra telefonselskaberne. Firmaet BlueIdea har ved sidste kommunalvalg sendt SMS-remindere ud til borgere i Silkeborg, Odense og Tårnby kommuner.
  Mobilnumre, der er erhvervsmæssige, vil blive frasorteret, men det er ikke muligt at frasortere numre på børn, hvis abonnementer er oprettet i forældrenes navn. Det betyder, at børn også vil modtage en påmindelse om, at de kan stemme. Vælgere, der kun har en erhvervsrelateret mobil, vil heller ikke modtage beskeden. På trods af dette, er det firmaets erfaring fra Odense, hvor de sendte 60.000 SMS’er ud, at der kun kom to klager.
  SMS’en kan eksempelvis have følgende tekst: ”Husk at stemme ved folkeafstemningen om retsforbeholdet i dag. Dit valgsted er xxxxx.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Prisen pr. sms er 20 øre pr. stk. Det vurderes, at sms-udsendelsen vil ramme 37.000 borgere i Roskilde Kommune og at den samlede udgift til projektet vil ligge på ca. 7.400 kr.
  Udgifter afholdes indenfor den eksisterende økonomiske ramme til gennemførelse af folkeafstemningen om retsforbeholdet.

  Økonomiudvalget, 21-10-2015, pkt. 511

  Økonomiudvalget er enigt om følgende tekst:
  "Husk at der i dag er folkeafstemning om retsforbeholdet. Dit afstemningssted står på dit valgkort."
  SMS'en skal være afsendt på valgdagen inden afstemningsstederne åbner.

  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 512 Udbud af almennyttigt boligprojekt

  nye_almene_boliger.pdf

  Pkt. 512

  Udbud af almennyttigt boligprojekt

  Sagsnr. 274660 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det foreslås, at Roskilde Kommune udbyder et almennyttigt boligprojekt, som også indeholder små boliger, som kan anvendes til borgere på kommunens akutventeliste, herunder flygtninge.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forvaltningen arbejder videre med udbudsmateriale til et boligprojekt i Trekroner (Folden-Hegnet) indeholdende små billige boliger med henblik på udbud blandt de almennyttige boligselskaber efter godkendelse i Økonomiudvalget.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommunes akutventeliste har de seneste år været under stigende pres. Samtidig vil antallet af små billige almennyttige boliger i kommunen i de kommende år blive reduceret som følge af Boligselskabet Sjællands helhedsplaner, som indebærer modernisering af lejligheder og sammenlægning af et antal små billige boliger. Behovet for at tilvejebringe nye og ikke mindst billige boliger er derfor større end nogensinde før.
  Aktuelt er to projekter undervejs: KAB vil bygge op til 60 boliger, hvoraf 1/3 er til flygtninge og resten til unge, primært studerende. Der forventes skema A til godkendelse i foråret 2016 og indflytning medio 2017. Boligselskabet Sjælland arbejder på et projekt med 65 familieboliger, hvoraf 10 er små billige boliger. Skema A forventes fremsendt inden længe.
  For at sætte yderligere gang i etableringen af små billige boliger, og for at sikre konkurrence på området – og dermed de mest innovative løsninger – foreslås det, at Roskilde Kommune udpeger en kommunalt ejet grund, beskriver de overordnede rammer for byggeriet og udbyder projektet blandt interesserede almennyttige boligselskaber. De vigtigste overordnede krav foreslås at være følgende:
  - Mindst 1/3 af boligbyggeriet – og så mange som muligt - skal være boliger med en månedlig boligudgift (inkl. forbrug) på højest 3.500 kr. (2015 priser)
  - Boligselskabet skal binde sig til en tidsplan for hhv. skema A og indflytning, så der sikres fremdrift i projektet.
  Forvaltningen peger på byggegrund i Trekroner, område 4, Folden-Hegnet, hvor der er plads til 50 almene, heraf 17 små billige, boliger. Der forventes vedtaget lokalplan ultimo 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Igangsættelse af det foreslåede almennyttige boligprojekt vil betyde en udgift til kommunal grundkapital, som dog delvist vil blive opvejet af grundsalg. Restbeløbet vil blive dækket af de midler, der er afsat i budgettet til grundkapital.

  Økonomiudvalget, 21-10-2015, pkt. 512

  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 513 Godkendelse af strategi for sociale medier og forsøg med digitalt borgermøde

  strategi_for_sociale_medier.pdf digitalt_borgermoede.pdf

  Pkt. 513

  Godkendelse af strategi for sociale medier og forsøg med digitalt borgermøde

  Sagsnr. 272391 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Strategien for kommunens tilstedeværelse på sociale medier blev præsenteret på byrådets efterårsseminar den 27. august 2015. Strategien samt forsøg med digitalt borgermøde på Facebook forelægges til godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. strategien for kommunens tilstedeværelse på sociale medier godkendes, med følgende tre strategiske indsatsområder: at fremme borgernes tilfredshed og demokratiske engagement, at understøtte de overordnede digitaliserings- og kanalstrategier, at styrke Roskilde Kommunes interne digitale kommunikationskompetencer.
  2. der gennemføres et forsøg med digitalt borgermøde på Facebook

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Anvendelsen af sociale medier er vokset markant i Danmark indenfor de seneste år og der ligger et stort ressourcemæssigt potentiale i at kommunikere med borgere på disse medieplatforme, da det er der, vores borgere befinder sig. I langt højere grad end de eksempelvis besøger kommunens hjemmeside.
  Strategien for kommunens tilstedeværelse på sociale medier indeholder tre strategiske indsatsområder for 2015-16 og er vedlagt som bilag.
  Forvaltningen ønsker at anvende sociale medier til en god, målrettet kommunikation og rådgivning, skræddersyet til særlige målgrupper. Den egentlige sagsbehandling skal dog ikke foregå på disse medier.
  Som et led i kommunens strategi for anvendelsen af sociale medier ønsker forvaltningen at afholde et digitalt borgermøde på Facebook. Vi vil forsøge at læne os op af ad tidligere erfaringer gjort af fx. Faaborg-Midtfyn Kommune og Greve Kommune.
  Forvaltningen ønsker en åben dialog borgerne og politikere i mellem, og har udarbejdet nogle vejledende retningslinjer, som kan bidrage til et velorganiseret, overskuelig, positiv og konstruktivt digitalt borgermøde. Plan for gennemførelse af digitalt borgermøde samt retningslinjer er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Økonomiudvalget, 21-10-2015, pkt. 513

  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 514 Plankonkurrence for Ny Østergade-arealet. Godkendelse af program og udpegning af dommere

  opsamling_paa_borgerinddragelse.pdf program_for_plankonkurrence.pdf

  Pkt. 514

  Plankonkurrence for Ny Østergade-arealet: Godkendelse af program og udpegning af dommere

  Sagsnr. 265811 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Plankonkurrencen for Ny Østergade-arealet sættes i gang i november. Derfor skal byrådet godkende konkurrenceprogrammet og udpege dommere til dommerkomitéen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. program for plankonkurrence godkendes, og konkurrencen sættes i gang
  2. byrådet udpeger 7 dommere fra byrådet til konkurrencens dommerkomité

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Den 17. juni, punkt 170, godkendte byrådet, at forvaltningen gik i gang med at forberede plankonkurrencen for Ny Østergade-arealet – herunder dialog med borgerne og udarbejdelse af et program for konkurrencen.

  Dialog med borgerne

  Kommunen har oprettet en særlig hjemmeside og en profil på facebook, hvor borgerne kan læse om forudsætningerne for udviklingen af Ny Østergade-arealet og diskutere projektet med hinanden, byrådet og forvaltningen.
  Den 15. september var der borgermøde i Roskilde Hallerne med knapt 100 deltagere. Her kunne borgerne komme med idéer og bekymringer om Ny Østergade-arealets fremtid. Fra 14. august til 25. september har borgerne kunnet sende input til plankonkurrencen til kommunen.
  Borgernes input er samlet i bilag 1. Her beskriver forvaltningen, hvordan inputtene indgår i konkurrenceprogrammet. Borgerne interesserer sig især for bebyggelsens højder og trafik. Skalaen bør være tilpasset Roskildes købstadsmiljø og villa-kvartererne omkring Ny Østergade. Der er bekymring for, om den nye bebyggelse skaber mere trafik, end bymidten og lokalområdet kan bære.

  Program for plankonkurrencen

  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til program for plankonkurrencen i samarbejde med ekstern specialist i bybygning. Programmet er udarbejdet på grundlag af dialogen med borgerne og byrådets vision, krav og rammer, der blev godkendt den 17. juni. Programmet er vedlagt som bilag 2.
  Programmet er bygget op omkring ønsket om at binde byen sammen på tværs af jernbanen og tre søjler, der skal sikre en helhedsorienteret udvikling af Ny Østergade-arealet: Bygge by, bygge levende og bygge bæredygtigt. ”Bygge by” handler om at skabe en ny bydel med en arkitektur, der hænger sammen med det eksisterende Roskilde. ”Bygge levende” drejer sig om at skabe rammerne for byliv dagen og året rundt. ”Bygge bæredygtigt” handler om grøn, social og økonomisk bæredygtighed.

  Dommere fra byrådet

  Plankonkurrencen omfatter to faser. Der foreslås udpeget syv dommere fra byrådet incl. borgmesteren til dommerkomitéen, som suppleres af fire fagdommere. Borgmesteren bliver komitéens formand.
  Forvaltningen indgår som rådgivere for dommerkomitéen. Claus B. Hansen indgår ligeledes som rådgiver for dommerkomitéen, idet han repræsenterer potentielle investorer.
  Dommerkomitéen udvælger teams til konkurrencens anden fase i januar 2016 og udpeger den endelige vinder i juni 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Udgifter til borgerinddragelse, plankonkurrence og efterfølgende planlægning finansieres af de midler, der er afsat af byrådet til formålet. Økonomien i forbindelse med handel, optioner mv. fremgår af lukket sag i byrådet, november 2014, punkt 407.

  Økonomiudvalget, 21-10-2015, pkt. 514

  Anbefales med følgende bemærkninger fra Økonomiudvalget: Økonomiudvalget understreger at al materiale skal afspejle at højden i projektet endnu ikke er besluttet.
  Økonomiudvalget understreger endvidere, at byrådet ikke har besluttet, at der skal overføres p-pladser fra Bymidten til Ny Østergade arealet som en del af projektet.
  Endelig præciseres det, at det skal tydeliggøres i materialet, at der kommer flere cykelstativer.
  Ad 2. "at": til dommerkomitéen indstilles Joy Mogensen (A), Karsten Lorentzen (O), Lars-Christian Brask (V), Birgit Pedersen (F), Lars Lindskov (C), Jeppe Trolle (B), Ø melder navn ind til byrådsmødet.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde indstillingens første led, idet:
  1) Det kan ikke accepteres, at Claus B. Hansen gøres til konsulent/rådgiver for dommerkomitéen. Begrundelsen som "repræsentant for potentielle investorer" findes uacceptabel. Der er snarere tale om at rollen udgør en mildt sagt uhensigtsmæssig sammenblanding af interesser.
  2) Programmet findes at være helt ”ude af skala” i forhold til Roskilde, i og med at det åbner op for alt for store højder på byggeriet og væsentligt for store bygningsvoluminer. Deraf vil følge særdeles store trafikale problemer.
  3) Det aktivitetsmæssige indhold der lægges op til, er alt for kommercielt orienteret. Der savnes krav om i væsentligt omfang at indplacere foreningsmæssige og kulturelle aktiviteter. Både mht. krav til friarealer og bygningers anvendelse. INSP! kunne være nævnt som et eksempel til efterfølgelse.
  I øvrigt henvises til Enhedslistens tidligere protokolbemærkninger omkring oplæg til rammer for området.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 515 Dagtilbudspolitik

  hoeringssvar_omraade_oest.pdf hoeringssvar_omraadebestyrelsen_midtvest_.docx.pdf hoeringssvar_omraade_nord.pdf hoeringssvar_omraade_nord-oest.pdf hoeringssvar_omraade_syd_dagtilbudspolitikken.docx.pdf hoeringssvar_dagplejen.pdf omraade_midtoest_15.docx.pdf hoeringssvar_omraade_vest.pdf dagtilbudspolitik.pdf opsamling_hoeringssvar_dagtilbudspolitik.pdf

  Pkt. 515

  Dagtilbudspolitik

  Sagsnr. 270904 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 18. august 2015 at sende forslag til dagtilbudspolitik i høring i bestyrelserne på dagtilbudsområdet. Høringsperioden er nu afsluttet, og det indstilles, at dagtilbudspolitikken godkendes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til dagtilbudspolitik godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forslag til temaer og mål i dagtilbudspolitikken har været drøftet på møder i dagtilbudsforum den 6. november 2014 og den 19. maj 2015.
  På baggrund af drøftelserne er forslaget til visionen i dagtilbudspolitikken, at ”I Roskilde Kommunes dagtilbud skal alle børn trives og deres nysgerrighed, kreativitet og lyst til leg og læring skal støttes og udfordres”.
  De konkrete politiske mål, der indgår i forslaget er:
  - Dagtilbud skal styrke alle børns trivsel, udvikling og læring
  - Børn skal have vellykkede overgange og sammenhængende forløb mellem hjem og dagtilbud, mellem dagtilbud og mellem dagtilbud og skole
  - Forældrenes inddragelse i børnenes trivsel, udvikling og læring skal styrkes
  - Alle børns sproglige udvikling skal styrkes.
  Der er modtaget høringssvar fra otte bestyrelser. Der er udarbejdet en oversigt over høringssvarene, der fremgår af bilag. Alle høringssvar er derudover vedlagt som bilag.
  Generelt fremgår det af høringssvarene, at der er opbakning til politikken og de fire foreslåede mål. Der er i høringssvarene konkrete forslag til fokus indenfor målene samt om målemetoder. Disse fremgår af høringssvar samt af oversigten over høringssvar.
  Desuden anerkender to af bestyrelserne inddragelsen af forældrene i formuleringen af dagtilbudspolitikken via drøftelserne på møderne i dialogfora.
  På baggrund af høringssvarene har forvaltningen indarbejdet følgende ændringer i forslaget til dagtilbudspolitik: at kortlægningsundersøgelsen i forhold til trivsel, udvikling og læring samt om forældreinddragelse udskydes til efteråret 2016. Samt at sprogscreeningen gennemføres for alle treårige og kun gennemføres for de femårige, der har modtaget en særlig indsats på grund af sprogscreeningen som treårige.
  Efter vedtagelse af dagtilbudspolitikken bliver der udarbejdet en konkret handleplan for dagtilbudspolitikken.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Skole- og Børneudvalget, 29-09-2015, pkt. 145

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen (O), Karsten Lorentzen (O) deltog som stedfortræder.

  Økonomiudvalget, 21-10-2015, pkt. 515

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 516 Dagtilbuddet Hjortekjær i Vindinge

  Pkt. 516

  Dagtilbuddet Hjortekjær i Vindinge

  Sagsnr. 267948 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen indstiller, at det kommunale dagtilbud Hjortekjær etableres som et børnehus med plads til både vuggestue- og børnehavebørn. Det indstilles derfor, at der frigives et rådighedsbeløb til videreudvikling af læringsmiljø til børnehavebørn, så det kommunale dagtilbud Hjortekjær i Vindinge også kan rumme børnehavebørn i takt med at efterspørgselen efter børnehavepladser stiger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. at dagtilbuddet Hjortekjær i Vindinge etableres som et børnehus, hvor der etableres læringsmiljø og rum til børnehavebørn, og
  2. der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til videreudvikling af læringsmiljø til børnehavebørn i dagtilbuddet Hjortekjær i Vindinge ved frigivelse af det resterende i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Ad 1.: Skole- og Børneudvalget
  Ad 2.: Byrådet

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 3. marts 2015 at etablere et kommunalt 0-6 års dagtilbud med 20 vuggestuepladser og mulighed for at tilknytte 20 børnehavepladser i takt med at der opstod behov herfor. Det kan allerede nu konstateres, at der er efterspørgsel efter børnehavepladser i Hjortekjær. Derfor foreslår forvaltningen, at det allerede nu etableres, så der er mulighed for med tiden at etablere dagtilbuddet som et børnehus, hvor der med tiden kan være op til 36 børnehavepladser.
  Byrådet frigjorde den 29. april 2015 de 1,5 mio. kr. af anlægsbevillingen på 2 mio. kr. på dagtilbudsområdet i budget 2015 til etableringen af dagtilbuddet. Den halve million kr. skal anvendes til videreudvikling af læringsmiljøer til børnehavebørn.
  Dagtilbuddet, der er navngivet Hjortekjær, er etableret i den kommunale ejendommen, der tidligere husede klubafdelingen Tingstedet. Dagtilbuddet er ibrugtaget og der er pt. indmeldt 14 børn.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2015.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2015-2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015 2016 2017 2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -0.500
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Skole- og Børneudvalget, 29-09-2015, pkt. 153

  Ad 1 Godkendt.
  Ad 2 Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen (O), Karsten Lorentzen (O) deltog som stedfortræder.

  Økonomiudvalget, 21-10-2015, pkt. 516

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 517 Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2016

  aeldreraadets_hoeringssvar_vedr._udkast_til_kvalitetsstandarder_for_2016.pdf handicapraadets_hoeringssvar_vedr._udkast_til_kvalitetsstandarder_for_2016.pdf kvalitetsstandarder_for_2016.pdf kvalitetsstandarder_for_2016_-_minipjece.pdf

  Pkt. 517

  Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2016

  Sagsnr. 78633 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp samt kommunal træning skal revideres af byrådet mindst én gang om året. Kvalitetsstandarderne har været i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kvalitetsstandarderne for 2016 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Én gang om året skal kommunen revidere kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp samt kvalitetsstandarder for vedligeholdelsestræning og genoptræning, der ikke er forbundet med sygehusindlæggelse.
  Ydelserne er beskrevet i servicelovens §§ 83 og 86. Kvalitetsstandarderne har til formål at beskrive det serviceniveau, byrådet har fastlagt. På den måde synliggøres den politiske prioritering over for kommunens borgere, leverandører og andre interesserede.
  Af bilag fremgår forslag til kvalitetsstandarderne for 2016. Der er lagt op til, at det nuværende serviceniveau fastholdes, som det blev besluttet af byrådet med de nuværende kvalitetsstandarder den 25. marts 2015.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 10. september 2015 at sende udkast til kvalitetsstandarder for 2016 i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Som det fremgår af bilag støtter Ældrerådet og Handicaprådet udkast til kvalitetsstandarder for 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 01-10-2015, pkt. 104

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 21-10-2015, pkt. 517

  Oversendes til byrådets behandling.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 518 Puljemidler til forebyggelse af vold

  Pkt. 518

  Puljemidler til forebyggelse af vold

  Sagsnr. 95189 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har tidligere modtaget tilsagn fra Social- og Integrationsministeriet om tilskud til projekt Alternativ til Vold. I denne sag søges om udgifts- og indtægtsbevilling på i alt 0,2 mio. kr. i 2015 og 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en udgifts- og indtægtsbevilling på 0,2 mio. kr. i 2015 og 2016 til projekt Alternativ til Vold.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Projekt Alternativ til Vold (ATV) har i en årrække været en del af tilbudsviften i Center for Alkohol- og Stofbehandling. Projektet finansieres i 2015 og 2016 af et årligt tilskud på 1,3 mio. kr.
  Der er tidligere indarbejdet en udgifts- og indtægtsbevilling på 1,1 mio. kr. årligt i kommunens budget til projekt ATV i 2015 og 2016.
  Der søges derfor om forhøjelse af udgifts- og indtægtsbudgettet med 0,2 mio. kr. i 2015 og 2016, så der bliver overensstemmelse mellem tilskudsbeløb og bevilling i kommunens budget.
  Tilskuddet er givet til psykologisk rådgivning af voldelige mænd og integreret volds- og alkoholbehandling. Formålet er dels at give de mænd, der henvender sig, et behandlingstilbud, og dels at videreudvikle en behandling, som matcher den faglige viden og udvikling på familievoldsfeltet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Der søges om en udgifts- og indtægtsbevilling på 0,2 mio. kr. i 2015 og 2016.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 29-09-2015, pkt. 126

  Anbefales.
  Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A).

  Økonomiudvalget, 21-10-2015, pkt. 518

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 519 Forslag til lokalplan 614 for boliger på Himmelevvej og Svanevej (endelig vedtagelse) med supp. sagsfremstilling

  forslag_til_lokalplan_614.pdf behandling_af_bemaerkninger_til_lokalplan_614.pdf

  Pkt. 519

  Forslag til lokalplan 614 for boliger på Himmelevvej og Svanevej
  (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 243428 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ejeren af hjørnegrunden Himmelevvej og Svanevej i Himmelev ønsker at rydde arealet for at opføre 12 nye boliger.
  Forvaltningen vurderer, at lokalplanen har et sådant indhold og karakter, at den skal behandles i byrådet jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at lokalplan 614 for boliger ved Himmelevvej og Svanevej godkendes endeligt med de nævnte ændringer.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog på møde den 25. februar 2015, punkt 32, at sende forslag til lokalplan 614 for boliger ved Himmelevvej og Svanevej i offentlig høring fra den 27. februar 2015 til den 24. april 2015, og at der skulle afholdes borgermøde den 12. marts 2015.
  Forvaltningen har modtaget ét skriftligt høringssvar med underskriftindsamling med 19 underskrivere i høringsperioden, der sammen med bemærkningerne fra borgermødet omhandlede følgende emner med relation til lokalplanen:
  - Generelt mener borgerne, at 12 boliger er for mange.
  - Borgerne udtrykte bekymring for den mere trafik de nye boliger vil generere, samt kravet om 18 p-pladser.
  - Borgerne mener ikke, at der er taget hensyn til naboerne, ved at tillade byggeri op til 8,5 meter. Naboer frygter indbliksgener.
  - Borgerne henstiller til, at bortledning af regnvand skal ske via kloaknettet og ikke som nedsivning som beskrevet i forslag til lokalplan 614.
  Dette har bl.a. medført, at boligantallet reduceres fra 12 til 9, og at boligerne opføres som rækkehuse og ikke som etageboliger. Derved bortfalder forslag til kommuneplantillæg 12. Som en følge af færre af boliger, sker der ligeledes en reducering af p-pladser fra 18 til 14. En bygningshøjde på 8,5 meter svarer til den bygningshøjde, der er gældende for området generelt. Tilladelse til nedsivning af regnvand gives kun, hvis det bl.a. kan ske uden ulempe for naboer, og hvis det geoteknisk er muligt.
  Uddybning af ovenstående, samt mindre ændringer og tilføjelser i den endelige lokalplan, er beskrevet i vedlagt notat om behandling af bemærkninger og indsigelser.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Området er privatejet og udvikles af grundejeren.

  Plan- og Teknikudvalget. 19-08-2015, pkt. 137

  Udsættes.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

  Supplerende sagsfremstilling

  I forbindelse med den offentlige høring af lokalplan 614 for boliger ved Himmelevvej og Svanevej er der sket en teknisk fejl i udsendelsen. Fejlen har gjort, at to naboer i området ikke har modtaget kommunens brev om udarbejdelsen af lokalplanen.
  Derfor blev lokalplanforslaget sendt i en partshøring i 2 uger til de berørte naboer.
  I høringsperioden modtog kommunen ingen bemærkninger fra de berørte naboer.
  Investor har viderebearbejdet projektet, og det har vist sig muligt at reducere bygningshøjden fra 8,5 meter til 7 meter. Derfor foreslår forvaltningen, at bygningshøjden i lokalplan 614 fastsættes til 7 meter.

  Plan- og Teknikudvalget. 01-10-2015, pkt. 190

  Anbefales, således at bygningshøjden fastsættes til 7 meter.

  Økonomiudvalget, 21-10-2015, pkt. 519

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 520 Svogerslev Grusgrav: Visions- og Udviklingsplan samt principbeslutning om fremtidigt ejerskab

  forslag_til_visions-_og_udviklingsplan_for_svogerslev_grusgrav.pdf modeller_for_fremtidige_ejerforhold_i_svogerlev_grusgrav_samt_anlaegsudgifter.pdf visions_og_udviklingsplan_for_svogerslev_grusgrav_proces_og_vaesentlige_spoergsmaal.pdf udkast_til_overdragelsesaftale_til_naturstyrelsen.pdf nyt_navn_til_svogerselv_grusgrav.pdf hvad_kan_kommunen_beslutte_og_ikke_beslutte_efter_overdragelse_til_naturstyrelsen.pdf

  Pkt. 520

  Svogerslev Grusgrav: Visions- og Udviklingsplan samt principbeslutning om fremtidigt ejerskab

  Sagsnr. 231532 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er udviklet et forslag til Visions- og Udviklingsplan for Svogerslev Grusgrav, tre modeller for den fremtidige drift og udvikling samt forslag om nyt navn til området.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Visions- og udviklingsplanen for Svogerslev Grusgrav godkendes, som ramme for den fremtidige udvikling af Svogerslev Grusgrav,
  2. der tages principbeslutning om, at Svogerslev Grusgrav overdrages til Naturstyrelsen ifølge principperne i udkastet til overdragelsesaftale,
  3. Plan- og Teknikudvalget bemyndiges til at godkende den endelige overdragelsesaftale, og
  4. Svogerslev Grusgrav fremover skal hedde ”Lynghøjsøerne”.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 30. april 2014, punkt 228, at kommunen skulle søge at købe Svogerslev Grusgrav, samt at en eventuel overdragelsesaftale til Naturstyrelsen skulle behandles politisk. Økonomiudvalget besluttede den 5. november 2014, punkt 503, principperne for karakteren af Visions- og Udviklingsplanen, samt nedsatte en politisk følgegruppe til udarbejdelse af planen.
  I samarbejde med Naturstyrelsen og i dialog med borgerne i Svogerslev er der udarbejdet et forslag til Visions- og Udviklingsplan for Svogerslev Grusgrav – se bilag.
  Overdragelsen til Naturstyrelsen betyder, at udgifter til basale anlæg som stier og parkeringspladser samt drift afholdes af Naturstyrelsen. Visions- og Udviklingsplanen lægger rammerne for udviklingen af grusgraven. Roskilde Kommune kan sikre etableringen af prioriterede anlæg ved at bidrage økonomisk til etableringen.
  Der er to alternativer til det indstillede forslag om overdragelse til Naturstyrelsen:
  Roskilde Kommune fastholder ejerskabet til Svogerslev Grusgrav. Der afsættes en årlig driftsbevilling på 150.000 kr. samt en anlægsbevilling på 4 millioner kr.
  Roskilde Kommune overdrager de to østligste søer til Naturstyrelsen. Roskilde Kommune fastholder ejerskabet til den vestligste sø. Der afsættes en årlig driftsbevilling på 50.000 kr. samt en anlægsbevilling på 1,4 mio. kr.
  De tre modeller for fremtidige ejerskab og deres fordele og ulemper beskrives nærmere i bilaget.
  Det indstillede navn ’Lynghøjsøerne’ refererer til det historiske navn ”Lynghøj” og henviser til søerne, som er karaktergivende til området. Se bilag.

  Økonomi

  Forslaget har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Eventuelle senere bidrag fra Roskilde Kommune til udviklingen af Svogerslev Grusgrav finansieres enten af anlægsbevillingen til Grøn Blå Strategi, andre kommunale puljer, eller som selvstændige bevillingssager. De økonomiske konsekvenser af alternativ 1 og 2 er beskrevet i bilag.

  Plan- og Teknikudvalget. 19-08-2015, pkt. 141

  Anbefales.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

  Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 385

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 01-09-2015, pkt. 428

  Udsat. Til Økonomiudvalgets næste møde udarbejdes notat der belyser hvad kommunen kan beslutte og ikke beslutte efter overdragelsen til Naturstyrelsen.
  Fraværende: Birgit Pedersen, Bent Jørgensen.

  Supplerende sagsfremstilling

  Der er tilføjet bilaget ” Hvad kommunen kan beslutte og ikke beslutte efter eventuel overdragelse af Svogerslev Grusgrav til Naturstyrelsen”.

  Økonomiudvalget, 09-09-2015, pkt. 456

  Økonomiudvalget valgte at sende sagen til Plan- og Teknikudvalget med henblik på at Plan- og Teknikudvalget kan indstille en model.

  Supplerende sagsfremstilling

  Der er beskrevet tre modeller for det fremtidige ejerskab af Svogerslev Grusgrav.
  Indstillet model: Kommunen overdrager Svogerslev Grusgrav til Naturstyrelsen
  Samtlige 96 ha i Svogerslev Grusgrav overdrages til Naturstyrelsen, som beskrevet i udkastet til samarbejdsaftale med Naturstyrelsen. Naturstyrelsen får ansvaret for og udgiften til den fremtidige drift af Svogerslev Grusgrav. Naturstyrelsen skal etablere de basale anlæg i grusgraven som stier, parkeringspladser, toiletter og folde til afgræsning. Naturstyrelsen vil som ejer bestemme over arealet, men det vil ske i overensstemmelse med Visions- og Udviklingsplanen og indenfor rammerne af lovgivningen. Bilaget ”Hvad kommunen kan beslutte og ikke beslutte efter eventuel overdragelse af Svogerslev Grusgrav til Naturstyrelsen” beskriver kommunens indflydelsesmuligheder i denne model nærmere. Kommunen får ingen udgifter til almindelig drift eller etablering af basale anlæg og Naturstyrelsen forpligtiges til at udvikle og drive efter den fælles plan. Kommunen kan vælge at investere i prioriterede ekstra anlæg, som f.eks. en pavillon til undervisning eller faciliteter ved badestranden.
  Alternativ 1. Kommunen ejer det hele.
  Kommunen har ansvaret for drift og udvikling af Svogerslev Grusgrav. Som ejer bestemmer kommunen indenfor rammerne af lovgivningen. Visions- og Udviklingsplanen vil også her lægge rammerne for udviklingen, men kommunen har mulighed for at ændre planen. Kommunen vil have mulighed for at invitere kommercielle aktører ind, og forsøge at åbne mulighed for f.eks. betalingssheltere. Det er dog langtfra givet, at der kan opnås alle de nødvendige tilladelser. Der vil i givet fald skulle afsættes en årlig driftsbevilling på 150.000 kr. samt en anlægsbevilling på 4 millioner kr. til de basale anlæg.
  Alternativ 2. Kommunen overdrager ejerskabet over de to østligste søer til Naturstyrelsen.
  Kommunen overdrager ejerskabet til de to østligste søer til Naturstyrelsen, men fastholder ejerskabet til den vestligste sø. Kommunen får mulighed for at forsøge at udvikle samarbejdet med kommercielle aktører i den vestlige sø. Løsningen vil give et behov for løbende at samordne kommunens og Naturstyrelsens regulering af anvendelsen af området. Udgifterne til drift og basale anlæg deles imellem Naturstyrelsen og kommunen, således at kommunens udgifter vil andrage ca. 1/3 af udgifterne ved fuldt kommunalt ejerskab. Der vil i givet fald skulle afsættes en årlig driftsbevilling på 50.000 kr. samt en anlægsbevilling på 1,4 mio. kr.
  Bilaget ” Modeller for fremtidige ejerforhold i Svogerslev Grusgrav samt økonomi” beskriver de tre modeller nærmere.
  Forvaltningens vurdering er, at Naturstyrelsen vil udvikle og drive Svogerslev Grusgrav på en måde, som vil give stor værdi til kommunens borgere og opfylde langt de fleste ønsker til områdets udvikling.
  De fordele som Roskilde Kommune kan få ved selv at eje Svogerslev Grusgrav skal vurderes i forhold til de nødvendige anlægsudgifter til de basale anlæg samt de årlige driftsudgifter. På den baggrund er forvaltningens indstilling fortsat følgende model:
  Visions- og udviklingsplanen for Svogerslev Grusgrav godkendes, som ramme for den fremtidige udvikling af Svogerslev Grusgrav,
  der tages principbeslutning om, at Svogerslev Grusgrav overdrages til Naturstyrelsen ifølge principperne i udkastet til overdragelsesaftale,
  Plan- og Teknikudvalget bemyndiges til at godkende den endelige overdragelsesaftale, og
  Svogerslev Grusgrav fremover skal hedde ”Lynghøjsøerne”.

  Plan- og Teknikudvalget. 01-10-2015, pkt. 197

  Indstillingens punkt 1-4 anbefales.
  V og O kan ikke tiltræde indstillingens punkt 2, men anbefaler model 2 vedr. overdragelse.

  Økonomiudvalget, 21-10-2015, pkt. 520

  Plan- og Teknikudvalgets flertalsindstilling anbefales.
  Bent Jørgensen (V) og Merete Dea Larsen (O) kan ikke anbefale Plan- og Teknikudvalgets flertalsindstilling, men anbefaler alternativ 2.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 521 Affalds- og ressourceplan 2015-2024 - endelig vedtagelse

  affalds-_og_ressourceplan_2015.pdf bilag_til_affalds-_og_ressourceplan_2015.pdf sammenfatning_af_bemaerkninger_og_hoeringssvar_til_arp.pdf forslag_til_supplerende_indsatser_i_arp.pdf

  Pkt. 521

  Affalds- og ressourceplan 2015-2024 – endelig vedtagelse

  Sagsnr. 204045 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Affalds- og ressourceplan 2015-2024 har været i høring, og forvaltningen har modtaget 16 høringssvar.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Affalds- og ressourceplan 2015-2024 vedtages.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget vedtog på sit møde 3. marts, punkt 27, at sende forslag til Affalds- og ressourceplan 2015-2024 (ARP) i høring fra 11. marts til 15. maj 2015.
  Sammenfattende er alle høringsparter opsatte på, at Roskilde Kommune meget hurtig kommer i gang med en ny affaldsordning for private husstande, der giver mulighed for sortering hjemme uanset boligtype. Derudover er der et ønske om yderligere fokus på affaldsforebyggelse samt at tilpasse gebyrstrukturen, så den i højere grad understøtter sortering. Dialog og kommunikation i form af inddragelse og viden bliver ligeledes efterspurgt.
  Forvaltningen har i det endelige forslag ændret tidshorisonten for enkelte initiativer fra 2015 til 2016, fordi en række udviklingsopgaver har krævet ekstra ressourcer i indeværende år.
  Det er forvaltningens opfattelse, at den fremlagte plan med mange initiativer rettet mod private husstande er både ambitiøst, seriøst og fremtidssikret, men også forudsætter at meget skal lykkes på forholdsvis kort tid. Der er endvidere udarbejdet 3 blokforslag til budget 2016, der fremskynder og supplerer planen.
  For at imødekomme de modtagne høringssvars forslag om yderligere aktivitet har forvaltningen skitseret yderligere tre indsatser, som i det omfang det er muligt, vil blive sat i gang i forbindelse med de øvrige initiativer i planen.
  Affaldsområdet er både i og udenfor Danmark under løbende udvikling, og derfor vil det være nødvendigt løbende at prioritere initiativer og indsatser med henblik på at nå målene. Det vil blandt andet ske i forbindelse med de årlige revisioner af affaldsplanen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015, idet vedtagelse af nye affaldsordninger og større indsatser i planperioden vil blive fremlagt som selvstændige politiske sager.
  I takstoversigt til budget 2016 er indregnet en mindre stigning, som dækker gennemførelse af de indsatser, som fremgår af affalds- og ressourceplanen.
  Udvalget har desuden bestilt tre blokke på affaldsområdet, som fremgik af budgetnotat på mødet 18. august, pkt. 99, hvoraf de to indsatser vil medføre stigninger i gebyret for henholdsvis private og erhverv. Disse blokke er sendt videre i budgetprocessen.

  Klima- og Miljøudvalget, 29-09-2015 pkt. 115

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B)

  Økonomiudvalget, 21-10-2015, pkt. 521

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 522 Spildevandsplan 2015 - endelig vedtagelse

  spildevandsplan_2015-2021_teksdel.pdf spildevandsplan_2015-2021_bilagsdel.pdf hoeringsliste_til_spildevandsplan_2015.pdf

  Pkt. 522

  Spildevandsplan 2015-18 - Endelig vedtagelse

  Sagsnr. 217008 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger Spildevandsplan 2015-18 med henblik på endelig vedtagelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det reviderede forslag godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har udarbejdet en samlet spildevandsplan for Roskilde Kommune.
  Samtidig er der udarbejdet en digital version af planen i form af kortbilag, således at der sker offentliggørelse af planen i www.Plansystem.dk i lighed med lokalplaner og kommuneplan. Dette gør det let for borgerne at se, hvad spildevandsplanen siger om deres ejendom. Tilsvarende oplysninger vil blive gjort tilgængelige på Roskilde Kommunes hjemmeside.
  Planen er delt i 2 dele (tekst og bilag) og tekstdelen indeholder et resume, der fremhæver de væsentlige punkter og ændringer i forhold til de tidligere planer. Især skal fremhæves vandplan, renseanlægsstruktur, klimatilpasningsaktiviteter, miljø- og servicemål samt udarbejdelse af samarbejdsaftaler, som en del af samarbejdet med Roskilde Forsyning. Der er samtidig indarbejdet administrative ændringer, som er gennemført i den forløbne planperiode.
  Klima- og Miljøudvalget godkendte høringsudkast til Spildevandplan 2015-18 på udvalgets møde den 5. maj 2015, punkt 57. Planen er vedhæftet som bilag 1 og 2.
  Planen udgør det juridiske grundlag for, at Roskilde Kommune kan etablere nye spildevandsledninger/anlæg og kan ekspropriere sig ret til bl.a. servitutpålæggelse. Hvis etableringen ikke kan ske ved frivillige aftaler, indebærer tillægget, at byrådet vil ekspropriere de berørte arealer. Derved kan Roskilde Forsyning forhandle aftaler på ekspropriationslignende vilkår, og erstatningen er dermed skattefri. I henhold til Miljøbeskyttelsesloven fastlægger byrådet i spildevandsplanen eller i tillæg, om en ejendom skal kloakeres. Der er tilslutningspligt for spildevand, når der er ført stik til grundgrænsen. Byrådet afgør, hvornår tilslutning skal være gennemført.
  Planen har været i offentlig høring i 8 uger, og der har været afholdt offentligt informationsmøde på rådhuset den 8. juni 2015. Der er desuden sendt informationsbreve direkte til 74 grundejere, som berøres direkte af ændringer i planen. Der er i høringsperioden indkommet 3 indsigelser fra grundejere (bilag 3), som er indarbejdet i det endelige forslag. I forhold til udkastet er desuden foretaget mindre redaktionelle ændringer. Roskilde Forsyning har derudover kommenteret planen, hvilket har medført tekniske ændringer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015 for Roskilde kommune.
  Roskilde Forsyning forventer at kunne foretage de nødvendige investeringer indenfor de vedtagne budgetter og de allerede vedtagne takster.

  Klima- og Miljøudvalget, 29-09-2015 pkt. 116

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B)

  Økonomiudvalget, 21-10-2015, pkt. 522

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 523 Stormflodssikring af Inderfjorden Vest

  forslag_til_indkaldelse_til_borgermoede_i_inderfjorden_vest.pdf

  Pkt. 523

  Stormflodssikring af Inderfjorden Vest

  Sagsnr. 217972 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skitseprojektet til stormflodssikring af Inderfjorden Vest er nu blevet justeret, og næste skridt mod etablering af sikringen er afholdelse af et lovpligtigt borgermøde, hvor oplæg til fordeling af udgifter på de enkelte grundejere foreligger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der indkaldes og afholdes lovpligtigt borgermøde, hvor oplæg til fordeling af udgifter på de enkelte grundejere foreligger, og at økonomien fordeles som beskrevet i bilag 1.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 29. april 2015, pkt. 40, at fremme kystbeskyttelsesprojektet i Inderfjorden Vest. Siden er projektet og økonomien blevet justeret i dialog med repræsentanter for beboere og foreninger i området, som har indgået i en arbejdsgruppe.
  Arbejdsgruppen har taget stort ansvar for fremdriften i projektet, og har bl.a. deltaget i udvælgelsen af rådgiver til detailprojekteringen og udarbejdet forslag til, hvordan den del af anlægsomkostningerne, som de selv skal afholde, skal fordeles mellem dem. Forslaget til fordeling af udgifter er drøftet på et beboermøde, hvor der var opbakning til principperne bag fordelingen.
  Det næste trin i processen er indkaldelse og afholdelse af lovpligtigt borgermøde. Indkaldelsen skal ifølge kystbeskyttelseslovens § 3 stk. 4 indeholde en redegørelse for projektet, overslag på udgifter og forslag til fordeling. Udkast til indkaldelse er vedlagt i bilag 1. På mødet vil projektet blive præsenteres for de involverede grundejere, og den enkelte grundejer anmodes om at tilkendegive, om de ønsker projektet realiseret. Dette kan jf. vejledning til lov og kystbeskyttelse ske ved afstemning.
  De bemærkninger og tilkendegivelser, som fremkommer på mødet, danner grundlag for en politisk behandling, om hvorvidt projektet skal fremmes eller ej samt beslutning om oprettelse af digelag.
  Derefter skal kystdirektoratet søges om tilladelse, og den kommunale lånegaranti skal behandles politisk.
  Borgermødet forventes afholdt den 18. november 2015, hvilket er en fremrykkelse i forhold til tidligere tidsplan, hvor mødet var planlagt til januar 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Byrådet har den 18. juni 2014, pkt. 266, afsat 44,1 mio. kr. til etablering af kystbeskyttelse. Jf. byrådets møde 28. januar 2015, pkt. 14 blev kommunens bidrag til Inderfjorden Vest fastlagt til 2,6 mio. kr. til finansiering af kystsikringen samt 8,7 mio. kr. til supplerende løsninger.
  Der foreligger nu et opdateret skøn over anlægsudgifterne, som peger på at kystbeskyttelsen forventes at blive 200.000 kr. dyrere end tidligere vurderet. Forvaltningen anbefaler, at de øgede udgifter fordeles lige mellem beboerne og kommunen i rolle som grundejer. Således stiger beboernes samlede andel fra 600.000 kr. til 700.000 kr. som skal fordeles mellem beboerne alt efter gavn. Den enkelte grundejers andel er mellem 15.000-61.000 kr. Kommunens andel i stigningen foreslås finansieret via de 8,7 mio. kr. der er afsat til supplerende løsninger i form af opgradering af belægninger på havnepromenaden, som derved nedsættes til 8,6 mio. kr.
  Økonomien vil blive yderligere præciseret i forbindelse med den forestående detailprojektering og først endelig ligge fast, når der er indhentet et konkret tilbud. Der skal på et senere tidspunkt ske politisk behandling af den kommunale lånegaranti til grundejerne.

  Klima- og Miljøudvalget, 29-09-2015 pkt. 117

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B)

  Økonomiudvalget, 21-10-2015, pkt. 523

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 524 Dispensation - Kilehusene ved Birkekær og Teglvænget

  udvikling_af_byggefelter_og_overskridelse_af_disse.pdf oversigt_over_dispensationer.pdf svar_naboorientering_gf_kristiansminde.pdf svar_naboorientering_mikkel_olsen_birkekaer_6.pdf svar_naboorientering_nexus_advokater_paa_vegne_af_ejerne_af_birkekaer_7_og_9.pdf svar_naboorientering_ewa_og_mads_pinstrup_mosevaenget_3.pdf svar_naboorientering_ulla_andersen_og_klaus_oxdal_teglvaenget_10.pdf svar_naboorientering_nikolaj_nordoe.pdf

  Pkt. 524

  Dispensation – Kilehusene ved Birkekær og Teglvænget

  Sagsnr. 269978 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om dispensation til overskridelse af byggefelt i forbindelse med opførsel af tæt lav bebyggelse, Kilehusene i Kristiansminde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det ansøgte godkendes, og at der meddeles de nødvendige dispensationer.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Der søges om dispensation til overskridelse af byggefelt i forbindelse med opførsel af tæt lav bebyggelse, Kilehusene i Kristiansminde.
  Den ansøgte overskridelse af byggefelterne kan ses af vedlagte bilag. Den væsentligste overskridelse er i delområde 1, hvor byggefeltet overskrides med cirka 32 m, således, at afstanden til naboskel er cirka 12 m. I alt placeres syv huse udenfor byggefelterne.
  Intentionen med lokalplanen har bl.a. været at sikre en markant og spændende overgang mellem by og åbent land i Svorgerslevkilen, samt at sikre tilpasning af nyt byggeri til eksisterende byggeri øst for lokalplanområdet. Forvaltningen vurderer, at det ansøgte ikke er i strid med lokalplanens formål.
  Forvaltningen har ved vurderingen af dispensationerne lagt vægt på den ansøgte bebyggelses placering, udformning, afstand til skel og højde. Der er tale om et område med varierende bebyggelse med både åben lav og tæt lav bebyggelse. Placeringen af det ansøgte byggeri i forhold til naboskel er ikke ualmindeligt for tæt lav bebyggelse placeret i byområder. Forvaltningen vurderer, at overskridelsen af byggefeltet i område 1 er med til at sikre det grundlæggende arkitektoniske greb med cirkeludsnit. Hvis der meddeles dispensation, vil byggeriets afstand til nærmeste naboer være omtrent den samme for alle dele af bebyggelsen.
  Sagen har været sendt i naboorientering. Naboerne finder ikke, at der skal gives dispensationer fra lokalplanen. De indkommende bemærkninger er vedlagt.
  Det ansøgte kræver flere dispensationer fra lokalplanen, disse er oplistet i bilag.
  Forvaltningen har kompetencen til at behandle sagen, men da placering af byggefelterne blev drøftet politisk i forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen, finder forvaltningen, at dispensationsansøgningen bør behandles politisk.
  Om planforløbet kan oplyses, at området har været opfattet af lokalplan 410, der fastlagte to smalle byggefelter. For at give videre rammer for byggemuligheden på de to grunde fremlægges forslag til lokalplan 432 til politisk behandling i marts 2006. I forslaget er lokalplanområdet udvidet mod vest, og byggefelterne udvidet mod både øst og vest. Disse placeres 5 m fra skel mod nabobebyggelsen mod øst. I løbet af den offentlige høring modtog kommunen indsigelser mod udvidelsen af byggefelterne. Naboerne ønskede ikke, at det nye byggeri kunne opføres tættere på deres ejendomme. I lokalplanforslaget til endelig godkendelse placeres byggefelterne 10 m fra skel mod nabobebyggelsen, for at imødekomme naboernes bekymringer. Forvaltningen vurderede, at 10 m var en rimelig afstand til eksisterende åben lav bebyggelse, samtidigt med at byggefeltet var rummeligt nok til den nye tæt lav bebyggelse. Økonomiudvalget besluttede, at byggefelterne ikke skulle udvides som forelagt, og lokalplan 432 vedtages som den foreligger i dag. Udviklingen af byggefelterne kan ses af vedlagte bilag.
  Det ansøgte har været forelagt Økonomiudvalget den 13. maj 2015, punkt 246, og byrådet den 27. maj 2015, punkt 162, på et lukket punkt, i forhold til ændring af købsvilkår og tilkøb af jord.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-10-2015, pkt. 208

  Udvalget besluttede at afvise ansøgning om dispensation.
  A kunne ikke tiltræde flertallets beslutning og begærede sagen i byrådet.

  Økonomiudvalget, 21-10-2015, pkt. 524

  Oversendes til byrådets behandling.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 525 Anlægsregnskab - Danmarks Rockmuseum

  Pkt. 525

  Anlægsregnskab - Danmarks Rockmuseum

  Sagsnr. 272428 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab vedrørende Danmarks Rockmuseum. Regnskabet udviser et forbrug svarende til anlægsbevillingen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 20. juni 2012 en anlægsbevilling på 8 mio. kr. til etablering af Danmarks Rockmuseum, og siden blev der givet yderligere 42 mio. kr. i forbindelse med vedtagelsen af budget 2013-16, så der i alt har været afsat 50 mio. kr. fra 2012-2015 til etableringen af Danmarks Rockmuseum.
  Danmarks Rockmuseum har udover anlægsmidlerne fra Roskilde Kommune modtaget penge fra diverse fonde m.v., der har gjort det muligt at opføre Danmarks Rockmuseum på Musicon-området.
  Danmarks Rockmuseum forventes at åbne i begyndelsen af 2016, men fordi Roskilde Kommunes del af anlægsfinansieringen er afsluttet, kan anlægsregnskabet aflægges allerede på nuværende tidspunkt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Regnskabet udviser et forbrug svarende til anlægsbevillingen.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-10-2015, pkt. 137

  Anbefales.
  Fraværende: Birgit Pedersen (F), Tuncay Yilmaz (A).

  Økonomiudvalget, 21-10-2015, pkt. 525

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 526 Anlægsbevilling - puljemidler til busfremkommelighed

  Pkt. 526

  Anlægsbevilling – puljemidler til busfremkommelighed

  Sagsnr. 273702 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har søgt og fået tilsagn fra statens trafikpulje til busfremkommelighed med fokus på linje 201A. Der søges om indtægts- og udgiftsbevilling til projektet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr., ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til Puljeprojekter – medfinansiering
  2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. vedr. indtægter til busfremkommelighed 201A, via tilskud fra statens pulje vedr. busfremkommelighed, og
  3. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. vedr. udgifter til busfremkommelighed 201A, finansieret af tilskud fra statens pulje vedr. busfremkommelighed.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I foråret 2015 har forvaltningen søgt om tilskud fra statens pulje til busfremkommelighed til projekt for buslinje 201A.
  Ansøgningen har baggrund i, at forvaltningen i samarbejde med Movia har kortlagt 15 delprojekter, der samlet vil forbedre rejsetiden for rute 201A og øvrige lokale busruter. Projekterne består af optimering af signalanlæg i 10 kryds, busbane på Holbækvej mellem Hyrdehøj og Låddenhøj, samt udvidelse af Herregårdsvej. Samlet set kan projekterne forbedre busfremkommeligheden i forhold til rettidighed og passagernes rejsehastighed. Der er ansøgt og givet tilsagn til et samlet projekt på 6 mio. kr., hvoraf den kommunale medfinansiering er 3 mio. kr.
  Den kommunale medfinansiering til det øvrige projekt (1,5 mio. kr.) forventes tilvejebragt, med forbehold for budgetvedtagelsen, af de afsatte midler i kommende års anlægsbudget til ”Puljeprojekter - medfinansiering”. I forslaget til Strategisk Anlægsplan 2016 indgår 1 mio. kr. årligt i 2016 og frem.
  De frigivne midler i 2015 forventes først og fremmest anvendt til optimering af signalprogrammer i lysregulerede kryds og om muligt forberedelse af busbane på Holbækvej. Optimering af signalprogrammer vil løbende forbedre rettidigheden og fremkommeligheden for 201A, men også få en positiv effekt for øvrige busser.
  Projektet starter: Efterår 2015
  Projektet afsluttes: Forår 2016

  Økonomi

  Sagen medfører ingen ændring af kassebeholdningen.
  I 2015 er afsat 0,5 mio. kr. i anlægsbudgettet ”Puljemidler – medfinansiering” og fra 2014 er overført 1,0 mio. kr. til samme formål, Disse midler foreslås benyttet til de første dele af projektet for linje 201A.
  Der modtages samtidig indtægter på 1,5 mio. kr. fra statens pulje vedr. busfremkommelighed. De penge skal bruges til udgifter til projektet.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2015.

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.500
  Anlæg, indtægter 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -3.000
  Anlæg, indtægter 1.500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -3.000
  Anlæg, indtægter 1.500
  Finansiering
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 01-10-2015, pkt. 201

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 21-10-2015, pkt. 526

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 527 Tillægsbevilling til flygtninge og sygedagpenge i 2015

  samlet_oversigt_over_budget_og_forventet_regnskab_paa_integrationsomraadet_i_2015.pdf

  Pkt. 527

  Tillægsbevilling til flygtninge og sygedagpenge i 2015

  Sagsnr. 273530 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31.august 2015 forventes netto merudgifter på Beskæftigelses- og Socialudvalget på 25,4 mio.kr. Heraf er de 7,2 mio.kr. under serviceudgiftsrammen og de 18,2 mio.kr. under overførselsudgiftsrammen.
  For at sikre overholdelse af bevillingsregler indstilles det, at der gives en tillægsbevilling til dækning af disse merudgifter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der gives en tillægsbevilling på 18,2 mio.kr. til overførselsudgiftsrammen, og
  2. der gives en tillægsbevilling på 7,2 mio.kr. til midlertidig boligplacering af flygtninge under serviceudgiftsrammen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  For at sikre overholdelse af bevillingsregler indstilles det, at der som finansiering af merforbruget på Beskæftigelses- og Socialudvalgets ramme gives en tillægsbevilling på 25,4 mio.kr., hvoraf de 7,2 mio.kr. er under serviceudgiftsrammen og de 18,2 mio.kr. er under overførselsudgiftsrammen.
  Merudgifterne under overførselsudgiftsrammen består af 10,6 mio.kr. vedrørende flygtninge og 7,6 mio. kr. vedrørende andre overførselsudgifter. De 7,6 mio. kr. til andre overførselsudgifter er et nettotal, som består af merudgifter til sygedagpenge og mindreudgifter til især kontanthjælpslignende ydelser vedrørende ressource- og jobafklaringsforløb.
  Merudgifterne under serviceudgiftsrammen på 7,2 mio.kr., består af merudgifter til etablering og drift af midlertidig boligplacering af flygtninge. Disse merudgifter er kommunen, i forbindelse med midtvejsreguleringen, blevet kompenseret for med 5,1 mio.kr. i form af investeringstilskud og særligt integrationstilskud. Disse midler er lagt i kassen i forbindelse med midtvejsreguleringssagen godkendt i byrådet den 2.september 2015 pkt. 2.
  De samlede merudgifter til flygtninge er således på i alt 17,8 mio. kr.(10,6 mio.kr under overførselsudgiftsrammen og 7,2 mio. kr. under serviceudgiftsrammen). Denne merudgift skal ses i sammenhæng med, at udgifterne til flygtninge i budget 2015 blev budgetteret, før tilstrømningen af flygtninge tog til i sensommeren 2014.
  I notat (bilag) er vist de samlede udgifter til flygtninge samt de samlede statslige tilskud til flygtninge i 2015.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 25,4 mio. kr. i 2015.
  Merudgiften er indregnet i kassebeholdningen ved budgetopfølgningen.
  Der er i forbindelse med sag om ændret pris- og lønudvikling på byrådets møde den 27. maj 2015 pkt. 144 og sag om midtvejsregulering på byrådets møde den 2. september 2015 pkt. 204 lagt penge i kassen på i alt 30,9 mio. kr., heraf 5,1 mio. kr. til de øgede flygtningeudgifter.
  Det har i disse sager fremgået, at der kunne blive behov for, at disse budgetforbedringer på et senere tidspunkt skulle finansiere merudgifter på nogle områder, herunder især de stigende flygtningeudgifter.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 29-09-2015, pkt. 125

  Gitte Simoni (O) ønskede indstillingerne til afstemning. For anbefaling af indstillingerne stemte Bent Jørgensen (V), Evan Lynnerup (V), Susanne Lysholm (Ø), Jakob Boysen (A) og Tuncay Yilmaz(A). Imod anbefaling af indstillingerne stemte Gitte Simoni (O).
  Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A).

  Økonomiudvalget, 21-10-2015, pkt. 527

  Anbefales.
  Merete Dea Larsen (O) kan ikke anbefale.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 528 Salg af fast ejendom(Lukket)

 • Pkt. 529 Eventuelt

  Pkt. 529

  Eventuelt

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 21-10-2015, pkt. 529

  Intet til eventuelt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.