You are here

Referat

Dato: Onsdag, December 21, 2016 - 16:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 607 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 607

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 21-12-2016, pkt. 607

  Der var udsendt en tillægsdagsorden. Henrik Stougaard foreslog at sagen blev udsat.
  For at sagen ikke optages stemte Jeppe Trolle, Henrik Stougaard og Merete Dea Larsen.
  For at optage sagen stemte Bent Jørgensen, Joy Mogensen, Karim Arfaoui og Birgit Pedersen.
  Fraværende: Lars Lindskov, Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 608 Forslag til Kommuneplan 2016 (endelig vedtagelse)

  Hoeringsnotat-opsamling_paa_hoering_af_forslag_til_Kommuneplan_2016.pdf Hoeringsnotat-haandtering_af_statslige_bemaerkninger.pdf Hoeringsnotat_-_opsamling_paa_hoering_af_forslag_til_Strategi_for_Roskildes_Groenne_Ring.pdf Strategi_for_Roskildes_Groenne_Ring_-_tilrettet_foer_endelig_godkendelse.pdf Notat_aendringer_foer_endelig_vedtagelse.pdf

  Pkt. 608

  Forslag til Kommuneplan 2016 (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 269654 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Høring af forslag til Kommuneplan 2016 og strategi for Roskildes Grønne Ring er afsluttet. Planforslagene forelægges til endelig vedtagelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. Kommuneplan 2016 vedtages endeligt med indarbejdede tilretninger jfr. høringsnotater, og
  2. Strategi for Roskildes Grønne Ring vedtages endeligt med enkelte justeringer jfr. høringsnotat.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har på møde den 31. august 2016, punkt 197, besluttet at sende forslag til Kommuneplan 2016 samt forslag til Strategi for Roskildes Grønne Ring i offentlig høring. Høringen sluttede den 4. november 2016, herunder også supplerende høring om arealudlæg til butik i Vindinge.
  Kommuneplan 2016
  Der er indkommet i alt 32 høringssvar fra borgere, investorer, foreninger, myndigheder og forsyningsvirksomheder.
  Forvaltningen foreslår på baggrund af høringen en række ændringer før endelig vedtagelse jfr. høringsnotat. Ændringerne er indarbejdet i endeligt udkast til Kommuneplan 2016, der kan ses på www.kommuneplan2016.roskilde.dk.
  Forvaltningen har haft dialog med Erhvervsstyrelsen om en række forhold, som skulle bringes i orden for at undgå en statslig indsigelse. Her skal særligt nævnes to punkter. Dels stiller staten krav om, at der ikke udlægges nye arealer til byformål uden for fingerplanens byfinger med mindre andre udtages eller udskydes. For at sikre denne balance foreslår forvaltningen, at kommunalt ejet areal nordøst for Svogerslev tages helt ud af planlægningen. Dels har staten krævet, at kommuneplanen skal indeholde udlæg af arealer til udvikling af store husdyrbrug. For at undgå indsigelse og forsinkelse af vedtagelse af Kommuneplan 2016, har forvaltningen indgået en aftale med staten. Aftalen indebærer, at kommunen snarest foretager en mere dybtgående kortlægning af muligheder for lokalisering at store husdyrbrug i forhold til andre arealinteresser, og at kommunen gennemfører en planproces, som potentielt kan munde ud i et kommuneplantillæg.
  Strategi for Roskildes Grønne Ring
  Der er indkommet syv høringssvar, som er overvejende positive, men med bemærkninger til justeringer i strategien og ønske til indskrænkninger af ringen. Forvaltningen har på baggrund af høringen, jfr. høringsnotat, tilrettet strategien, herunder bl.a. tilføjet planlagt stier til stikort, udskiftet få ikoner, samt overført det ovenfor nævnte areal nordøst for Svogerslev til at være en del af Svogerslevkilen. Ændringerne er indarbejdet i endeligt udkast til Strategi for Roskildes Grønne Ring, som er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017.

  Økonomiudvalget, 07-12-2016, pkt. 565

  Genoptages på næste møde.

  Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 579

  Økonomiudvalget er enigt om, at den grønne ring øst for Trekroner indgår med samme detaljeringsgrad som i nuværende kommuneplanperiode.
  Økonomiudvalget er enigt om, at der udarbejdes kommuneplantillæg for Vindinge Nord, der muliggør boliger uden planlægning for detailhandel.
  Jeppe Trolle, Birgit Pedersen og Henrik Stougaard ønsker, at der i den kommende kommuneplanperiode udarbejdes et kommuneplantillæg, der muliggør vindmøller. Resten af Økonomiudvalget er imod forslaget.
  Jeppe Trolle ønsker, at omfartsvejen rundt om Trekroner udtages af kommuneplanen. Henrik Stougaard tager forbehold for forslaget. Resten af Økonomiudvalget er imod forslaget.
  Sagen genoptages på exo økonomiudvalgsmøde forud for byrådsmøde.

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen har jfr. beslutning om ændring af den grønne ring øst for Trekroner tilrettet såvel kommuneplan som Strategi for Roskildes Grønne Ring i henhold til vedlagt notat. Ændringerne kan ses i den digitale kommuneplan – link – og i revideret Strategi for Roskildes Grønne Ring, der er vedlagt som nyt bilag.

  Økonomiudvalget, 21-12-2016, pkt. 608

  Økonomiudvalget er enigt om, at der udarbejdes et kommuneplantillæg vedrørende digital infrastruktur, hvis det er nødvendigt set i forhold til kommunens digitaliseringsstrategi.
  Ø, B og F stillede forslag om at Paragraf 19,6 udgår af kommuneplanen, således at der gives tilladelse til vindmøller med en totalhøjde over 25 meter. For stemte Birgit Pedersen, Jeppe Trolle og Henrik Stougaard. Imod stemte Joy Mogensen, Karim Arfaoui, Lars Lindskov, Lars-Christian Brask, Bent Jørgensen og Merete Dea Larsen.
  B og Ø stillede forslag om at omfartsvejen rundt om trekroner udtages af kommuneplanen. Henrik Stougaard og Jeppe Trolle stemte for. A, C, O og V stemte imod. Forslaget blev herefter forkastet.
  Økonomiudvalget anbefalede herefter kommuneplanen.

 • Pkt. 609 Salg af storparcel(Lukket)

 • Pkt. 610 Læreraftale(Lukket)

 • Pkt. 611 Eventuelt

  Pkt. 611

  Eventuelt

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 21-12-2016, pkt. 611

  Intet til evt.

 • Pkt. 612 Vederlag til byrådsmedlemmer

  Bilag_1._Samme_-stigning_til_formaend_og_menige_udvalgsmedlemmer.pdf Bilag_2._Stigning_fordelt_til_udvalgsmedlemmer.pdf Bilag_3_-_Stigning_fordeles_med_halvdelen_til_formaend_og_menige.pdf Bilag_4._Henrik_Stougaards_spoergsmaal.pdf

  Pkt. 612

  Vederlag til byrådsmedlemmer

  Sagsnr. 207856 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen vedrører fordeling af vederlag i henhold til ny vederlagsbekendtgørelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomi- og Indenrigsministeriet har udsendt udkast til ændrede regler om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelse af kommunale hverv. Det fremgår heraf, at det årlige faste vederlag til byrådsmedlemmer stiger fra 103.347 kr. til 107.178 kr. Herudover stiger den årlige pulje til fordeling af vederlag til udvalgsformænd og menige udvalgsmedlemmer fra 2.770.000 kr. til 3.641.000 kr., svarende til stigningen i borgmesterens vederlag på ca. 31% pr. 1. januar 2017.
  Såfremt den nuværende procentfordeling i styrelsesvedtægten bevares stiger vederlag til udvalgsformænd fra 181.777 kr. årligt svarende til 15.148 kr. pr. måned til 238.855 kr. årligt, svarende til 19.905 kr. pr. måned, såfremt den nuværende procentfordeling i styrelsesvedtægten bevares. Vederlag til udvalgsmedlemmer stiger tilsvarende fra 29.628 kr. årligt, svarende til 2.469 kr. pr. måned til 38.943 kr. årligt, svarende til 3.245 kr. pr. måned pr. udvalg.
  Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 14. december at anbefale en model, hvor den beløbsmæssige stigning fordeles ligeligt mellem udvalgsformænd og menige. Denne model er vedhæftet som bilag 3. I bilag 2 fordeles stigningen til de menige udvalgsmedlemmer og i bilag 1 med samme %-stigning til formænd og menige udvalgsmedlemmer.
  I de vedhæftede bilag er indlagt som grundlæggende forudsætning, at medlemmerne af Roskilde Hallens bestyrelse fastholdes på det nuværende kr.- niveau, og at formænd for Børne- og Ungeudvalget og Folkeoplysningsudvalget fastholdes på samme %-sats som i nuværende styrelsesvedtægt.
  Ændring af vederlag til formænd for stående udvalg kan tidligst træde i kraft efter 2. behandling af styrelsesvedtægten, dvs. den 1. februar 2017, mens ændringer af vederlag for udvalgsmedlemmernes og formænd for § 17,4 udvalg skal træde i kraft 1. januar 2017. Forskydningen mellem ikrafttræden henholdsvist 1. januar og 1. februar er reguleret hen over resten af året.
  Endvidere vedhæftes svar til et byrådsmedlem i bilag 4.
  Ændring af vederlagsbestemmelserne i styrelsesvedtægten kræver 2 behandlinger i byrådet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Udnyttelse af den maksimale ramme til udvalgsvederlag vil medføre en merudgift på ca. 870.000 kr. årligt. Oven i kommer regulering af det faste vederlag til byrådsmedlemmer på 3.831 kr. årligt, svarende til ca. 115.000 kr. og stigningen i viceborgmesterens vederlag på 26.375 kr. årligt. Den samlede stigning som følge af den nye vederlagsbekendtgørelse bliver således ca. 1.011.376 kr. såfremt hele stigningen til formænd og medlemmer udnyttes fuldt ud, herunder at viceborgmesterens vederlag på 10 % fastholdes.
  Merudgiften vil kunne afholdes inden for rammerne af den samlede politiske og administrative organisation i 2017. Fra 2018 indarbejdes udgifterne i budgettet.

  Økonomiudvalget, 21-12-2016, pkt. 612

  O og Ø anbefaler at de menige medlemmer får hele stigningen som skitseret i bilag 2.
  A, B, F, C og V anbefaler stigningen som skitseret i bilag 3 således at stigningen deles ligeligt mellem formænd og menige medlemmer.