You are here

Referat

Dato: Onsdag, Marts 22, 2017 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 96 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 96

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 22-03-2017, pkt. 96

  Lars-Christian Brask havde lovligt forfald. Peter Madsen var indkaldt som stedfortræder.
  Jesper Kejlhof var indkaldt som stedfortræder for Lars Lindskov på punkt nr. 100.
  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 97 Orientering om styringsdialog og fællesmøde med boligselskaberne

  Pkt. 97

  Orientering om styringsdialog og fællesmøde med boligselskaberne

  Sagsnr. 190309 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kommunen har nu afholdt de årlige styringsdialogmøder og fællesmødet med de almene boligselskaber, og der gives hermed en orientering om dette.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har i løbet af efteråret 2016 afholdt styringsdialogmøder med boligselskaberne i Roskilde Kommune. Ved møderne deltog Boligselskabet Sjælland, Boligselskabet Fjordbo, Ramsø Ældreboligselskab, OK-boliger i Ramsø Kommune og Roskilde Nord Boligselskab.
  Styringsdialogen blev afholdt på baggrund af de styringsrapporter, som boligorganisationerne har indsendt. Der har været en konstruktiv dialog med boligselskaberne, hvor der var god lejlighed til at drøfte det nuværende og fremtidige samarbejde med kommunen, herunder konkrete forhold og problemer i enkelte afdelinger. Referater fra møderne kan ses på kommunens hjemmeside under dagsordener og referater – andre råd og udvalg.
  Efterfølgende har der den 6. marts 2017 været afholdt et fællesmøde med deltagelse af ovennævnte boligselskaber samt politikere udpeget af Økonomiudvalget.
  På fællesmødet drøftedes økonomiudvalgets indskærpelse af vigtigheden af en god kommunikation med afdelingerne. Punktet blev drøftet på baggrund af en række regnskabstvister for 2015, hvor det var økonomiudvalgets opfattelse, at tvister vedr. regnskab og budget kan og skal undgås i fremtiden.
  Boligselskabet Sjælland oplyste til punktet, at man forsøger at være meget åbne i forhold til at give afdelingerne god indsigt i bilag og regnskab, men at det er svært at gøre alle tilfredse. Boligselskabet oplever, at der er mange beboere, som er pressede rent økonomisk, og at dette smitter af på antallet af sager. Der var enighed på mødet om, at disse sager så vidt muligt skal søges undgået.
  Næste punkt på dagsordenen var status på frikommuneforsøget, hvor Roskilde Kommune har indsendt ansøgning om forskellige forhold, der kan forbedre kommunernes og boligselskabernes muligheder til at etablere billige almene boliger. Alle boligselskaber på mødet oplyste hertil, at man gerne vil deltage i en nærmere drøftelse med kommunen om, hvilke muligheder frikommuneforsøget giver.
  Sidste punkt på dagsordenen var Boligselskabet Sjællands ønske om at etablere en fælles venteliste for alle almene boliger i kommunen. Målet med dette er at gøre det lettere og billigere for nuværende og kommende beboere at søge en almen bolig i kommunen. Der var en positiv stemning for dette blandt de deltagende boligselskaber, bortset fra de boligselskaber, der udelukkende har ældreboliger, hvor der er 100% kommunal anvisning. Kommunens repræsentanter på fællesmødet oplyste, at kommunen vil se meget velvilligt på et fælles ønske fra Boligselskaberne om at etablere en fælles venteliste i Roskilde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017

  Økonomiudvalget, 22-03-2017, pkt. 97

  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 98 Orientering om likviditet pr. 28. februar 2017

  Orientering_om_likviditeten_pr._28._februar_2017.pdf

  Pkt. 98

  Orientering om likviditet pr. 28. februar 2017

  Sagsnr. 286355 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 28. februar 2017. I bilag er endvidere opstillet prognose for udviklingen. Forvaltningen skønner fortsat, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2017 vil ligge mellem 425 - 475 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Tabellen viser den faktiske likvide beholdning, samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i alt og pr. indbygger, hvor indbyggertallet pr. 1. januar 2017 nu er anvendt.

  Roskilde Kommune 31. marts 2016 30. april 2016 31. maj 2016 30. juni 2016 31. juli 2016 31. aug. 2016 30. sep. 2016 31. okt. 2016 30. nov. 2016 31. dec. 2016 31. jan. 2017 28. feb. 2017
  Likvide beholdning (mio. kr.) 307 252 204 182 312 302 293 300 216 193 304 287
  Kassekreditregel (mio. kr.) 472 468 470 471 470 474 477 480 484 485 486 484
  Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.) 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,5 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6

  Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 28. februar 2017 skønner forvaltningen, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2017 vil ligge mellem 425 – 475 mio. kr.
  Skønnet er forbundet med relativ stor usikkerhed på nuværende tidspunkt, hvor årets første budgetopfølgning endnu ikke er gennemført.

  Økonomiudvalget, 22-03-2017, pkt. 98

  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 99 Orientering om forbrugsoversigt pr. ultimo februar 2017

  Forbrugsoversigt_pr._ultimo_februar_2017_-_bilag_til_oekonomiudvalget.pdf

  Pkt. 99

  Orientering om forbrugsoversigt pr. ultimo februar 2017

  Sagsnr. 287830 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder oversigt over budget og forbrug pr. 28. februar 2017 fordelt på udvalg og fagområder.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Grafen nedenfor viser hovedtallene ultimo februar, hvor en oversigt på hvert fagområde fremgår af bilaget. Tallet over udvalgssøjlen viser forskellen mellem forbrugsprocenterne i 2017 og 2016 i kr. Minus betyder, at der er brugt flere penge i 2017 end på samme tidspunkt i 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Økonomiudvalget, 22-03-2017, pkt. 99

  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 100 Ny idrætspark

  Ny_idraetspark_-_resultat_af_indledende_hoering_og_forslag_til_videre_proces.pdf Hoeringsnotat_-_opsamling_paa_indledende_hoering_om_ny_idraetspark.pdf

  Pkt. 100

  Ny idrætspark

  Sagsnr. 277143 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Resultatet af den indledende høring om en ny idrætspark i Rådmandshaven fremlægges sammen med forslag om at igangsætte et EU-udbud, kommuneplantillæg og ny lokalplan med udgangspunkt i nuværende placering i skitseforslag.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  1. Der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og ny lokalplan til senere politisk behandling i Økonomiudvalget og Plan- og Teknikudvalget med udgangspunkt i nuværende forslag til placering i skitseforslag,

  2. Statsforvaltningen ansøges om godkendelse af projektet i henhold til grundsalgsbekendtgørelsen,

  3. Der forberedes et samlet EU-udbud med forhandling om overdragelse af kommunale byggeretter og byggegrunde mod opførelsen af et nyt stadion til senere politisk godkendelse.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Den 25. januar 2017 traf byrådet en principbeslutning om, at et eventuelt stadion skal ligge i Rådmandshaven, og der skal gennemføres en indledende høring, inden der kan træffes en politisk beslutning om at gå videre med projektet.
  Den indledende høring stoppede den 6. marts 2017, og der er indkommet 22 høringssvar, foruden kommentarer og ideer fra borgermødet den 27. februar 2017. Se høringssvar her.
  17 ud af 22 høringssvar er en positiv tilkendegivelse af projektet, primært fra foreninger, institutioner og interesseorganisationer, der foruden et nyt stadion og forbedrede omklædningsfaciliteter til foreningerne, fremhæver ungdomsboliger, sportel og i særdeleshed sportscollege, sundhedscenter, fitness og sund cafe som vigtige elementer i en kommende Idrætspark. Der peges samtidig entydigt på en placering i Rådmandshaven bl.a. pga. den centrale placering og synergien med Kildegården.
  1 samlet høringssvar fra 3 fodboldklubber bakker op om ét fremtidssikret fodboldstadion, men beder om en nøjere analyse af stadion og placering i henholdsvis Trekroner, Sydbyen og Midtbyen, inden beslutningen træffes.
  4 høringssvar fra Boligselskabet Sjælland, beboere i Blegdammen, samt en enkelt privat borger er kritiske overfor placering og foreslår en anden placering i kommunen, eller at stadion flyttes ud mod Møllehusvej, hvor de nuværende kunstgræsbaner er placeret. Dette forslag vil dog betyde, at kunstgræsbanerne skal reetableres, hvor stadion ligger i dag, hvis den nuværende banekapacitet skal bevares. Dette vil koste 15-20 mio. kr. De 2 kunstgræsbaner kommer med forslaget til at ligge helt op af Blegdammens bebyggelse for at kunne være på området og vil formentligt kræve et højt støjhegn. En ombytning vil også betyde, at banerne på ”Højen” inddrages til stadionbyggeri og kunstgræsbanerne vil mangle i en længere etableringsperiode.
  For at kunne igangsætte lokalplansarbejdet er det nødvendigt, at der tages stilling til, hvor et kommende stadion skal placeres i Rådmandshaven. Forvaltningen vurderer, at det samlet set er mest hensigtsmæssigt at bibeholde den nuværende placering, og der i stedet arbejdes videre med en tilpasning af projektet for at tilgodese Blegdammens beboere.
  Boligselskabet og beboerne udtrykker bekymring for trafik og parkeringsforhold, skyggebevirkning pga. højden på byggeriet, adgangsforhold og øget støj- og lysgener. Dette belyses nærmere i høringsnotatet, jf. bilag. Da der er tale om en indledende høring, vil flere af disse forhold skulle undersøges nærmere i den videre plan- og udviklingsproces.
  Den nye idrætspark indeholdende et nyt stadion er et stort byggeri, som vil dominere området, men forvaltningen vurderer fortsat, at det fremlagte skitseprojekt har et fornuftigt hovedgreb og harmonerer med Roskilde Kommunes udvikling af området som et sports- og fritidsområde.

  Udbudsform
  Økonomiudvalget besluttede den 14. december 2016, at der skal foretages udbud af idrætsanlægget, og forvaltningen har efterfølgende været i dialog med advokatfirmet Bech Bruun om denne proces. Der skal tilrettelægges en EU-udbudsproces, hvor projektet udbydes som en samlet aftale om overdragelse af byggeretter/byggegrunde mod opførelsen af et nyt stadion. Roskilde Kommune bliver derved ikke bygherre på projektet, og projektudvikler har den samlede risiko for evt. fordyrelse af projektet. Det er afgørende, at udbudsmaterialet forberedes grundigt inden udbuddet igangsættes, med henblik på at kontraktgrundlaget bedst muligt sikrer kommunens interesser. Derudover indarbejdes, at Roskilde Kommune får en plads i byggeudvalget, der styrer byggeriet.

  Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling, således at der er mulighed for dialog med tilbudsgivere undervejs i tilbudsfasen, for derved at optimere de valgte løsninger. Forberedelse af udbudsmaterialet kan ske sideløbende med udarbejdelse af lokalplanen, men selve udbuddet bør først offentliggøres, når lokalplanprocessen er så langt fremskreden, at der alene mangler den afsluttende høringsrunde og evt. mindre tilrettelser.

  Af hensyn til projektets karakter, hvor der både overdrages kommunale byggeretter og byggegrunde, anbefaler advokatfirmaet Bech Bruun at ansøge statsforvaltningen om dispensation fra grundsalgsbekendtgørelsen parallelt med, at udbuddet forberedes. På grund af det meget specielle udbud, så kan det ikke tilrettelægges, så det både lever fuldt op til grundsalgsbekendtgørelsen og reglerne for EU-udbud af anlægsprojekter. Det er dog både forvaltningens vurdering og advokatfirmaet Bech Bruuns opfattelse, at der er tale om så særlige omstændigheder, at det muliggør en nødvendig dispensation fra grundsalgsbekendtgørelsen.
  Såfremt der træffes politisk beslutning om at realisere projektet og igangsætte udformningen af udbud og ny lokalplan, så forventes udbudsmaterialet klar ultimo 2017 til politisk godkendelse.
  EU-udbud og ny lokalplan og kommuneplanstillæg forventes godkendt og afsluttet medio 2018. Dernæst er der en byggeperiode på halvandet år. Ny idrætspark forventes klar 2020.
  Økonomiudvalget har den 11. januar 2017 bedt om forslag til bæredygtige driftsmodeller for brug af et nyt stadion. Dette præsenteres på et kommende udvalgsmøde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. I forbindelse med en senere godkendelse af udbudsmaterialet, vil der blive fremlagt et samlet projekt, som redegør for finansiering og fremtidig drift. Der kan blive behov for finansiering til ekstern rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af EU-udbuddet.

  Økonomiudvalget, 22-03-2017, pkt. 100

  Lars Lindskov blev erklæret inhabil ved behandlingen af punktet. Jesper Kejlhof var indkaldt som stedfortræder.
  Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler indstillingen. Der sendes et brev til de kommercielle brugere, der gør det klart, at byrådet forventer, at der skal betales leje for stadion, der dækker de merudgifter der vil være ved det nye stadions daglige drift. Der udarbejdes brev til naboerne om inddragelse undervejs i processen. Udkast til brevene forelægges til byrådets behandling. I forhold til ungdomsboligerne skal det nærmere undersøges om ungdomsboliger i byggeriet er foreneligt med de støjgener, der er ved benyttelse af idrætsparken.

  Merete Dea Larsen (O) tager forbehold.
  Henrik Stougaard kan ikke anbefale og henviser til tidligere bemærkninger.
  Fraværende: Lars-Christian Brask, Lars Lindskov (grundet inhabilitet).

 • Pkt. 101 Beslutning om ny svømmehal

  Bilag_1_Plantegning_der_viser_arealreduktion.pdf Bilag_2_Besparelseskatalog_efter_1._licitation.pdf Bilag_3_-_Tegninger_Roskilde_Badet.pdf Billede_1_-_Tilskuerpladser.pdf Billede_2_-_Tilskuerpladser.pdf Billede_3_-_Tilskuerpladser.pdf Udtalelse_fra_Dansk_Svoemmeunion.pdf

  Pkt. 101

  Beslutning om ny svømmehal

  Sagsnr. 249965 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der foreligger nu bud på etablering af ny svømmehal i forbindelse med Roskilde Badet. Der skal tages stilling til gennemførelse af projektet og økonomi.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. driftsmidler afsat i budget 2017 i årene 2017 og 2018, samlet 12,8 mio. kr., overføres til anlægsbudgettet for ny svømmehal i 2017, således at budgettet til ny svømmehal i 2017 er i alt 147,8 mio. kr. mio. kr.
  2. der indgås kontrakter med de lavestbydende entreprenører, og at byggeriet gennemføres indenfor den afsatte anlægsbevilling.
  3. der under forudsætning af godkendelse af overførselssagen vedr. anlægsoverførsler gives en anlægsbevilling på 57 mio. kr. ved frigivelse af det til budget 2017 overførte rådighedsbeløb til svømmehalsprojektet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byggeriet af ny svømmehal var i licitation første gang i 2016. Ved denne licitation var der en markant overskridelse i forhold til det afsatte budget. Projektet har herefter gennemgået en optimering og omprojektering, hvori det er sikret at der ikke er ændret på funktioner og kvalitet. Det justerede projekt har efterfølgende været udbudt i ny licitation.
  Resultatet af det samlede licitationsresultat er, at der er en overskridelse på 16 mio. kr. i forhold til den afsatte anlægsbevilling. Ved at gennemgå de indkomne tilbud, og ved at stille teknisk afklarende spørgsmål til de største entrepriser, viser det sig, at der vil kunne findes projektoptimeringer, så entrepriseudgifterne vil kunne reduceres med 3,2 mio. kr. Disse justeringer giver ikke ændringer i funktionalitet, kvalitet, sikkerhed eller udseende. Udgifterne for det samlede projekt vil herefter beløbe sig til 147,8 mio. kr.
  Ved at inddrage de midler, der er afsat til drift i den periode projektet er forsinket, samlet 12, 8 mio. kr., kan projektet finansieres med en samlet anlægssum på 147,8 mio. kr.
  Hvis byggeriet iværksættes nu, vil det samlede svømmehalsprojekt kunne tages i brug primo 2019.

  Økonomi

  Sagen medfører en forbedring af kassebeholdningen i hhv. 2017 og 2018 på 4,0 og 11,0 mio. kr. samt en forværring i 2019 på 15,0 mio. kr.
  Det er i indstillingen forudsat, at den afledte drift afsat i budget 2017 og 2018 (i alt 12,8 mio. kr.) overføres til finansiering af anlægsudgifter i 2019 i lyset af, at anlægget forventes afsluttet primo 2019.
  Indstillingen vedrørende frigivelse af rådighedsbeløbet på 57,0 mio. kr. er under forudsætning af, at overførselssagen vedr. overførsler på anlæg godkendes i Byrådet,
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2017-2020:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017 2018 2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter (Svømmehal) -99,8 -15,0 0,0
  Anlæg, udgifter (P-plads ved svømmehal) -5,0 0,0
  Anlæg, indtægter
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter (Svømmehal) -99,8 -12,8 -15,0
  Anlæg udgifter (P-plads ved svømmehal) -5,0 0,0
  Anlæg, indtægter
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -57,0 0,0 0,0
  Anlæg, indtægter
  Finansiering:
  Budgetomplacering (fra afsat afledt drift til anlæg) 4,0 8,8
  Forbedring af kassebeholdningen 4,0 11,0
  Forværring af kassebeholdningen 0,0 0,0 15,0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 21-03-2017, pkt. 45

  Slides vedr. siddepladser til stævner vedhæftes referatet.
  Det blev besluttet at sende sagen til beslutning i Økonomiudvalget.
  V tager forbehold.
  O kan ikke tiltræde forvaltningens indstilling.

  Økonomiudvalget, 22-03-2017, pkt. 101

  Tegninger om siddepladser sendes til Dansk Svømmeunion med henblik på en evt. udtalelse til byrådets behandling.
  Et flertal i Økonomiudvalget var enigt om at sende sagen til beslutning i byrådet.
  Peter Madsen (V) og Bent Jørgensen (V) tager forbehold
  Merete Dea Larsen (O) kan ikke tiltræde forvaltningens indstilling
  Henrik Stougaard (Ø) tager forbehold.

  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 102 Rammeoverførsel 2016 til 2017

  Total_rammeoverfoersler_2016_til_2017.pdf Dispensationer_ifm._overfoersler_fra_2016_til_2017.pdf

  Pkt. 102

  Rammeoverførsel 2016 til 2017

  Sagsnr. 283065 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I sagen er nettooverførsel fra 2016 til 2017 på driften opgjort til 168,5 mio.kr., som indstilles overført fra 2016 til 2017 og derudover overføres -3,4 mio.kr. til 2018 vedr. takstfinansierede institutioner. Der tilgår kassebeholdningen i alt 38,6 mio. kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. den samlede rammeoverførsel fra 2016 til 2017 på løn og driftsrammen på netto 44,7 mio. kr. godkendes ved tillægsbevilling i 2017,
  2. den samlede rammeoverførsel fra 2016 til 2017 for Projekter på 92,7 mio. kr., hvoraf tværgående HR-udgifter udgør 25,4 mio. kr., godkendes ved tillægsbevilling i 2017,
  3. særlig rammeoverførsel fra 2016 til 2017 på 4,9 mio. kr. godkendes ved tillægsbevilling i 2017,
  4. rammeoverførsler fra 2016 til indregning i takster i 2018 for takstfinansierede institutioner på -3,4 mio. kr. godkendes til indregning i budget 2018,
  5. merforbrug på Beredskab vedrørende nedlukning af Roskilde Brandvæsen på i alt 3,5 mio. kr. overføres ikke til 2017,
  6. merforbrug på Skole- og Børneudvalget vedrørende Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse på i alt 4,2 mio. kr. overføres ikke til 2017,
  7. merforbrug på Beskæftigelses- og Socialudvalget vedrørende voksen-handicapområdet på i alt 10,4 mio. kr. overføres ikke til 2017,
  8. merforbrug på driftsudgifter ved kommunalisering af idrætshaller på i alt 1,5 mio. kr. overføres ikke til 2017, da det modsvares af mindreforbrug på finansforskydninger,
  9. ekstraordinær overførsel fra 2016 til 2017 vedr. refusionsindtægter på 2,1 mio. kr. godkendes ved tillægsbevilling i 2017 til finansiering af overført underskud for Børn og Unge godkendes,
  10. ekstraordinær overførsel fra 2016 til 2017 vedr. ekstraordinært driftstilskud til ROMU 0,7 mio. kr. godkendes,
  11. ekstraordinær overførsel fra 2016 til 2017 vedr. støtte til Vikingemuseets helhedsplan 1,9 mio. kr. godkendes, og
  12. ekstraordinær overførsel fra 2016 til 2017 vedr. udvidelse af parkeringsarealet ved Rådhuset 1,5 mio. kr. godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommunes driftsbudget er opdelt i rammer, hvor der gælder forskellige regler om overførsler mellem årene:

  Ramme til løn og driftsudgifter

  Ifølge økonomistyringsreglerne har institutionerne og forvaltningerne en overførselsadgang for løn- og driftsrammen på max. 5 pct. Uforbrugte beløb herudover tilføres kommunekassen. Der er en låneadgang på max. 2 pct. For lån udover 2 pct. udarbejdes der en særskilt genopretningsplan.
  Forvaltningsdirektøren har på løn- og driftsrammen en særlig kompetence i forhold til overførsel af uforbrugte midler, idet forvaltningsdirektøren i helt særlige, dokumenterede tilfælde kan dispensere vedr. 5 pct.-grænsen. Forvaltningen forelægger en liste over meddelte dispensationer ved forelæggelsen af overførselssagen i Økonomiudvalget. Der er i alt dispenseret for 1,3 mio. kr., som ellers skulle have været tilført kassebeholdningen.
  Den samlede positive overførsel for løn- og driftsrammen udgør incl. ovenstående dispensationer 77,6 mio.kr.
  Merforbrug, som umiddelbart fører til lån af næste års budget, udgør 32,9 mio.kr. Nettooverførslen på løn- og driftsrammen udgør dermed 44,7 mio.kr.
  En række forvaltnings- og institutionsområder har løn- og driftsmidler, der overstiger den tilladte overførselsadgang på 5 pct. Disse beløb overføres efter reglerne ikke. Det drejer sig i alt om 13,3 mio. kr.

  Tværgående HR-udgifter – fuld overførsel

  Den samlede overførsel til tværgående HR-udgifter udgør 25,4 mio. kr. De relativt store overførsler på HR-området skyldes, at kommunen iht. overenskomster og aftaler mv. er bundet til at overføre mindreforbrug vedr. trepartsmidler, seniormidler, AKUT midler og lønpuljer.

  Projekter – fuld overførsel

  Den samlede overførsel til projekter udgør 67,3 mio. kr. Overførslerne vedrører flerårige projekter, der bl.a. er finansieret af ministerier mv.

  Ingen overførsel

  Rammen for ingen overførsel viser, at der umiddelbart skal tilgå kassen 49,3 mio. kr., men nedenfor under ”Særlige forhold” foreslås det, at en del af disse midler alligevel overføres til dækning af en række udgifter.

  Særlig overførsel

  Særlig overførsel vedr. takstfinansierede institutioner og Materielgården. For takstfinansierede institutioner gør det sig ifølge lovgivningen på området gældende, at over- og underskud skal efterreguleres på taksterne 2 år efter. Det betyder, at de over- og underskud, der er genereret på Roskilde Kommunes takstfinansierede institutioner, skal indgå i takstberegningsgrundlaget i budget 2018. Kommunerne i Region Sjælland har dog indgået aftale om, at positive og negative overførsler op til 5 pct. af institutionens budget kan disponeres på institutionen. I forhold til overførselssagen betyder det, at de 5 pct. overføres til 2017 – i alt -0,1 mio. kr., mens der overføres -3,4 mio. kr. til indregning i taksterne i 2018.
  Jfr. forretningsorden for Materielgården er der mulighed for at opbygge en egenkapital på max. 5,0 mio. kr. Overskuddet for 2016 er på 2,0 mio. kr., som tilgår kassen, da egenkapitalen allerede har nået max. på 5,0 mio. kr., som overføres til 2017.

  Særlige forhold

  Nedlukning af Roskilde Brandvæsen

  I forbindelse med etablering af Østsjællands Beredskab pr. 1. oktober 2015 blev Roskilde Brandvæsen nedlagt. Ambulancetjenesten fortsatte dog indtil 31. januar 2016. Herefter er der foretaget efterposteringer og regnskabet er i princippet lukket.
  Budgettet for 2016 er ikke blevet reguleret i forhold til den nye situation. Der er et samlet merforbrug i 2016 på 3,5 mio. kr. Merforbruget skyldes nedlukningsudgifter til bl.a udbetaling af feriepenge, øget anvendelse af assistance fra fremmede beredskaber og bidrag til administation og ledelse til Østsjællands Beredskab. Forvaltningen foreslår, at merforbruget på 3,5 mio. kr. ikke overføres til 2017, da budgettet for 2017 er bundet op på finansiering af bidraget til Østsjællands Beredskab.
  Skole og Børn – Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse
  Merforbrug på Skole- og Børneudvalget vedrørende STU på 4,2 mio.kr., der efter rammestyringsreglerne skulle overføres til 2017, overføres ikke, da det vurderes at være udsigtsløst at kunne indhente et sådant overført underskud i 2017, som følge af budgetudfordringer på området også i 2017.

  Voksen og Handicap

  Merforbrug på Beskæftigelses- og Socialudvalget vedrørende voksen-handicapområdet på i alt 10,4 mio. kr., der efter rammestyringsreglerne skulle overføres til 2017, overføres ikke, da der i 2017 i forvejen er et pres på budgettet, som forventes håndteret ved forskellige administrative tiltag og effektivisering. Det vil derfor give et forøget pres at overføre dette underskud til 2017 og følgende år. Det vil være urealistisk at forvente, at dette underskud kan indhentes samtidig med håndtering af andre udfordringer på voksen-handicapområdet.
  Kommunalisering af idrætshaller
  Merforbrug vedr. Kommunalisering af idrætshaller 1,5 mio. kr. ses i sammenhæng med mindreforbrug på finansforskydninger (deponering). I forbindelse med kommunalisering af Roskildehallen og Ramsøhallen blev der afsat i alt7,0 mio.kr. til udgifter hertil.
  4,2 mio. af disse midler blev afsat til deponering under finansforskydninger. Imidlertid skal der ikke deponeres, hvorfor der i 2016 er et mindreforbrug på 4,2 mio.kr. under finansforskydninger.

  Merudgifter finansieret af øgede refusionsindtægter

  På området Børn og Unge, Myndighedsområde har der været merudgifter på serviceudgiftsrammen. Merudgifterne har dog også ført til øgede refusionsindtægter, men jfr. reglerne skal de ligge på rammen for overførselsudgifter, og der er ikke overførselsadgang på disse indtægter. I årets budgetopfølgninger har disse merindtægter været nævnt som finansiering af merudgifter, og det foreslås, at øgede refusionsindtægter overføres til 2017 med 2,1 mio. kr.
  Ekstraordinært driftstilskud til ROMU
  ROMU har anmodet om, at Roskilde, Frederikssund og Lejre kommuner bidrager med et ekstraordinært driftstilskud, som følge af ekstraudgifter i forbindelse med direktørskifte. Roskilde kommunes andel udgør 0,7 mio. kr. Sagen er behandlet som pkt. 34 i Kultur- og Idrætsudvalget.
  Støtte til Vikingemuseets helhedsplan
  Vikingeskibsmuseet ansøger om 2 mio. kr. i støtte til opdatering og konkretisering af museets helhedsplan Mennesket, skibet og havet. Kommunens udgift efter moms er 1,9 mio. kr. Sagen er behandlet som pkt. 90 i Økonomiudvalget.
  Udvidelse af parkeringsarealet ved Rådhuset
  P-forholdene for cykler og biler ved Rådhuset er under stort pres. Der søges om overførsel af 1,5 mio. kr. til udvidelse af parkeringsarealet.

  Den samlede overførsel

  Den samlede overførsel til 2017 udgør 168,5 mio. kr.

  Økonomi

  Ved gennemførelse af sagen som indstillet medfører det, at der gives en netto-tillægsbevilling på 168,5 mio.kr., som vil kunne anvendes i 2017 med en tilhørende risiko for en overskridelse på regnskab 2017, hvis overførslerne fra 2017 til 2018 bliver mere end 10 mio. kr. mindre, jfr. den afsatte bufferpulje til forbrug af overførsler i 2017.
  Der tilgår kassebeholdningen i alt 38,6 mio. kr.

  Økonomiudvalget, 22-03-2017, pkt. 102

  Anbefales.
  Fraværende Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 103 Overførsel af rådighedsbeløb vedr. anlæg fra 2016 til 2017

  Specifikation_af_anlaegsprojekter.pdf

  Pkt. 103

  Overførsel af rådighedsbeløb vedr. anlæg fra 2016 til 2017

  Sagsnr. 289773 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I marts måned overføres restrådighedsbeløb vedrørende anlæg, ejendomssalg/køb og finansiering mv., i form af en tillægsbevilling jf. kommunens økonomistyringsregler. Netto søges der om overførsel for 407,9 mio. kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. frigivne restrådighedsbeløb på netto 291,3 mio. kr. overføres fra 2016 til 2017. Beløbet fragår kassebeholdningen i 2017.
  2. ikke frigivne rådighedsbeløb på netto 82,8 mio. kr. overføres fra 2016 til 2017. Beløbet fragår kassebeholdningen i 2017.
  3. Lånefinansiering og indskud i Landsbyggefonden på netto 14,8 mio. kr. overføres fra 2016 til 2017. Beløbet fragår kassebeholdningen i 2017.
  4. Udlån til Jyllingehallen på 17 mio. kr. overføres fra 2016 til 2017. Beløbet fragår kassebeholdningen 2017.
  5. Restbudget på 2 mio. kr. vedr. Investeringer i vedvarende energi overføres fra 2016 til 2017. I 2017 tilgår det Roskilde Vedvarende Energi. Beløbet fragår kassebeholdningen i 2017.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Sagen vedrører overførsel af restrådighedsbeløb på anlæg, der ikke er afsluttet i løbet af 2016, og hvor arbejdet forsætter i 2017.
  Den samlede overførsel på netto 407,9 mio. kr. består af 374,1 mio. kr. vedrørende anlæg, -17,3 mio. kr. vedr. lånefinansiering (hovedsagligt energispareindsats og køb af flygtninge boliger), 17 mio. kr. vedr. udlån til Jyllingehallen, 32,1 mio. kr. vedr. indskud i Landsbyggefonden (opførsel af almennyttige boliger i Roskilde) og 2 mio. kr. vedr. Roskilde Vedvarende Energi.

  * Restbudgettet af køb og salgspuljen overføres ikke. Derudover har der været merindtægter på salg.
  **Specifikation af de enkelte anlæg fremgår af bilag til sagen.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på netto 407,9 mio. kr. i 2017. Forværring af kassebeholdningen modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i 2016. Til sammenligning udgjorde overførslen fra 2015 til 2016 netto 315,6 mio. kr.
  Blandt de største overførsler er 79,1 mio. kr. vedr. nyt P-hus, 58,9 mio. kr. vedr. Roskildebadet, 40,1 mio. kr. vedr. Klima- og stormflodssikring, 22,4 mio. kr. vedr. Kildegårdsområdet, 11,5 mio. kr. vedr. udvidelse af Trekronerskolen og 11,1 mio. kr. vedr. Ny-Østergade arealet.

  Økonomiudvalget, 22-03-2017, pkt. 103

  Anbefales.

  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 104 Endelig låneoptagelse for 2016

  Pkt. 104

  Endelig låneoptagelse for 2016

  Sagsnr. 284860 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Godkendelse af den endeligt opgjorte låneramme for 2016, samt tillægsbevilling til merindtægten på 3,1 mio. kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Der gives tillægsbevilling på 3,1 mio. kr. til netto merindtægt i forbindelse med energiinvesteringer samt køb af flygtningeboliger som finansieres af kassebeholdningen.
  2. Der optages et variabelt forrentet lån på 3,1 mio. kr. i DKK med 3 måneders rentetermin og afdrag over 25 år.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Den endelige låneoptagelse for 2016 består af afholdte udgifter til energiinvesteringer samt køb af flygtningeboliger jf. lånebekendtgørelsens § 2, pkt. 6 og pkt. 13.
  På Byrådets møde den 21. december 2016, pkt. 314 blev der opgjort en foreløbig låneramme til finansiering af afholdte udgifter til energiinvesteringer samt køb af flygtningeboliger. Det endelige forbrug kan nu opgøres således:

  Korrigeret budget 2016 Endeligt forbrug 2016 A/c hjemtaget lån i december 2016 Restlåneramme for 2016
  Energiinvesteringer
  Overført fra 2015 til 2016
  I alt
  25.000.000
  594.000
  25.594.000

  15.277.018

  12.594.000

  2.683.018

  Køb af flygtningeboliger
  Overført fra 2015 til 2016

  37.664.000

  12.707.028

  15.749.000

  -3.041.972

  Energirenovering af vejbelysning
  Overført fra 2015 til 2016
  I alt
  10.000.000
  107.000

  10.107.000

  11.054.767

  7.620.000

  3.434.767

  73.365.000 39.038.813 35.963.000 3.075.813

  Der er indhentet udtalelse fra Nordea, som er kommunens rådgiver vedr. gældspleje.
  Nordea anbefaler ud fra det aktuelle marked og kommunes egne retningslinjer om fordeling af langfristet gæld, at kommunen i KommuneKredit optager et variabelt forrentet lån med 3 måneders rentetermin i DKK. Den variable rente udgør p.t. minus 0,21 %.

  Økonomi

  Sagen medfører en forbedring af kassebeholdningen på 3,1 mio. kr. i 2017.
  Herudover vil låneoptagelse som følge af mindreforbrug til energiinvesteringer og køb af flygtningeboliger i 2016 blive søgt overført i forbindelse med sag om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2016 til 2017. Låneoptagelsen vil blive opgjort og forelagt for byrådet i december 2017.

  Økonomiudvalget, 22-03-2017, pkt. 104

  Anbefales.

  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke anbefale indstillingspunkt pkt. 2. og henviser til tidligere fremsatte bemærkninger.
  Til byrådsmødet oplyses hvorledes gældsafviklingen har udviklet sig i 2016 og 2017.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 105 Byggeri af almene boliger på Skoleslagteriet - skema A

  Pkt. 105

  Byggeri af almene boliger på Slagterigrunden - skema A

  Sagsnr. 289590 Økonomiudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Boligselskabet Sjælland har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A for nybyggeri af 114 almene familieboliger på Slagterigrunden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. skema A til opførelse af 114 nye familieboliger i ny afdeling ved Skoleslagteriet med en samlet anskaffelsessum på 194,844 mio. kr. godkendes
  2. kommunalt grundkapitalindskud på 19,484 mio. kr. godkendes
  3. der godkendes indtægts- og udgiftsbevilling til puljetilskud på 4,556 mio. kr.
  4. kommunal garanti på 58,68 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 100,612 mio. kr. godkendes,
  5. foreløbig leje på 1.089 kr. pr. m2 ekskl. forbrug godkendes

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Boligselskabet Sjælland har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A til opførelse af nye familieboliger på slagterigrunden. Boligselskabet har sammen med KPC købt grunden og lokalerne med henblik på at omdanne området til beboelseskvarter. Boligselskabet Sjælland og KPC planlægger i samarbejde at nybygge samlet 16.000 m2 alment- og privat boligbyggeri på slagterigrunden. Boligarealerne bliver ligeligt fordelt mellem alment- og privat boligbyggeri. Det eksisterende byggeri mod jernbanen bevares og skal fremtidigt rumme INSP!. Interaktionen mellem boligkvarteret og INSP! skal skabe en spændende synergi og en ekstra kvalitet i området og der er indgået en Partnerskabsaftale mellem INSP!, Roskilde kommune og Boligselskabet Sjælland om at styrke og udvikle hinanden og de kommende beboere.
  Der opføres i alt 8.105 m² alment bebyggelse fordelt på 114 boliger i 2-5 etager. 32 boliger er små ”billige” boliger. De små billige boliger består af 16 stk. singleboliger på ca. 27 m², 10 stk. par boliger på ca. 48 m² og 6 stk. par med barn boliger på ca. 53 m². De øvrige boliger består af 37 stk. 2 værelsesboliger på ca. 60 m² - 74 m², 29 stk. 3 værelsesboliger på ca. 85 m² - 94 m², 12 stk. 4 værelsesboliger på ca. 97 m² – 114 m² og 4 stk. 5 værelsesboliger på ca. 114 m². Samlet årlig boligudgift udgør 1.089 kr. pr. m2 ekskl. forbrugsudgifter. Den månedlige husleje for en bolig på ca. 28 m2 udgør således 2.541 kr., men den månedlige husleje for en 3-værelses familiebolig på 85 m2 udgør kr. 7.714 kr. De skønnede forbrugsudgifter for begge boligtyper udgør 130 kr. pr. m2 årligt.
  Den samlede anskaffelsessum udgør 194,844 mio. kr., og kommunens grundkapitalindskud 19,484 mio. kr. Kommunen modtager puljetilskud fra puljen om tilskud til grundkapital til opførelse af små billige, almene familieboliger. Tilskuddet udgør 71.190 kr. pr. almen familiebolig under 55 m2. I dette byggeri er der 32 almene familieboliger under 55 m2. Dette medfører et samlet puljetilskud på 4,447 mio. kr., idet der også i ordningen er tilskud til 32 større familieboliger i samme afdeling. Nettoudgiften til kommunens grundkapitalindskud bliver således nedsat fra 19,484 mio. kr. til 15,037 mio. kr.
  Kommunen får som følge af tilskuddet fra puljen til opførelse af små almene familieboliger som udgangspunkt anvisningsretten til de 64 boliger, som opføres med grundkapitaltilskud. For at sikre en fornuftig og balanceret beboersammensætning i området forventes det dog, at der indgås en aftale om fleksibel udlejning med Boligselskabet, således at kommunen ikke udnytter sin fulde anvisningsret i afdelingen. Sag herom vil senere blive fremlagt for Økonomiudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Grundkapitalindskud på 19,484 mio. kr. finansieres af budgettet til indskud i Landsbyggefonden. Der gives desuden indtægts- og udgiftsbevilling til tilskud fra puljen på 4,556 mio. kr. Puljen udgør herefter 7,790 mio. kr.
  Der vil blive stillet krav om kommunal garanti på 58,68 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 100,612 mio. kr. Det endelige garantikrav vil blive fastlagt i forbindelse med den endelige låneoptagelse.

  Økonomiudvalget, 22-03-2017, pkt. 105

  Anbefales.

  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 106 Ansøgning til Økonomiudvalgets pulje til store arrangementer 2017

  Pkt. 106

  Ansøgning til Økonomiudvalgets pulje til store arrangementer 2017

  Sagsnr. 286732 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Håndbold har ansøgt om støtte til afholdelse af en Super Cup, hvor pokalmestrene i håndbold møder Danmarksmestrene både for damer og herrer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der bevilges et tilskud på 110.000 kr. til Roskilde Håndbold til at dække udgifter i forbindelse med afvikling af Super Cup

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Håndbold ansøger om et tilskud på 110.000 kr. til afholdelse af en Super Cup, hvor pokalmestrene i håndbold møder Danmarksmestrene både for damer og herrer. Arrangementet afholdes i Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena og beløbet skal dække leje af hal, teknik til afvikling samt fee til divisionsforeningen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017
  Som følge af momsrefusionsreglerne for kommuner vil der blive refunderet
  positivlistemoms på ovenstående tilskud, således at kommunens nettoudgift bliver kr. 101.200.
  Udgiften kan afholdes indenfor de afsatte 713.000 kr. i budget 2017 til store arrangementer under Økonomiudvalget.

  Økonomiudvalget, 22-03-2017, pkt. 106

  Godkendt.

  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 107 Midler til flygtningefrivilligkoordinator i 2017 og 2018

  Pkt. 107

  Midler til flygtningefrivilligkoordinator i 2017 og 2018

  Sagsnr. 287435 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I budgetforliget er afsat 300.000 kr. i 2017 og 2018 til en flygtningefrivilligkoordinator. Midlerne foreslås overført fra Kultur- og Idrætsudvalgets budget til Beskæftigelses- og Socialudvalgets budget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at budgettet på 300.000 kr. i 2017 og i 2018 til flygningefrivilligkoordinator overføres fra Kultur- og Idrætsudvalgets budget til Beskæftigelses- og Socialudvalgets budget.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I det vedtagne budget er der i årene 2017 og 2018 afsat 300.000 kr. årligt til en flygtningefrivilligkoordinator til støtte til koordinering af frivillige på flygtningeområdet. Midlerne blev placeret på Kultur- og Idrætsudvalgets budget, og Kultur- og Idrætsudvalget har den 11. januar 2017, punkt 3, besluttet udmøntningen af midlerne med fokus på en samarbejdsaftale fokuseret på idræt for unge samt en pulje, som vil kunne søges.
  På et møde mellem udvalgsformændene for de to udvalg er det imidlertid afklaret, at midlerne rettelig burde være placeret på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område og udmøntes herfra i relation til øvrige aktiviteter rettet mod flygtninge.
  Den af Kultur- og Idrætsudvalget besluttede indsats er endnu ikke iværksat, og det vil derfor være muligt at overføre midlerne mellem udvalgene.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet er er tale om at overføre uforbrugte budgetmidler mellem to fagudvalg.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 21-03-2017, pkt. 4

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-03-2017, pkt. 107

  Godkendt.

  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 108 Fordeling af resultattilskud for IGU-forløb

  Pkt. 108

  Fordeling af resultattilskud for IGU-forløb

  Sagsnr. 289753 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen foreslår, at udvalget beslutter, at resultattilskuddet, som staten udbetaler til kommunen efter 6 måneders forløb, skal tilgå de kommunale arbejdspladser i Roskilde, der vælger at ansætte en flygtning i en IGU-stilling. Tilskuddet vil delvist kunne kompensere arbejdspladsen for udgiften til IGU-lønnen.

  Indstilling

  Det indstilles,

  1. at kommunens resultattilskud, fordeles til de kommunale arbejdspladser, som har IGU-forløbene.
  2. at der til Integrationsområdet under Beskæftigelses- og Socialudvalget meddeles en indtægts- og udgiftsbevilling i 2017 på 400.000 kr., i 2018 på 800.000 kr. og i 2019 på 400.000 kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  IGU (Integrationsgrunduddannelsen) er et resultat af trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. Siden 1. juli 2016 har det været muligt at etablere IGU, for flygtninge i alderen 18-40 år, som har haft opholdstilladelse i landet i indtil 5 år. Der er tale om en 3-årig forsøgsordning, som skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke står mål med kravene på det danske arbejdsmarked. IGU indebærer ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed kombineret med 20 ugers skoleundervisning, hvor flygtningen modtager uddannelsesgodtgørelse. IGU-stillinger er midlertidige, idet ansættelsen er 2-årig. Ordningen bygger på de eksisterende overenskomster og satserne for den 2-årige EGU (erhvervsgrunduddannelse). IGU-lønnen i kommunale arbejdspladser udgør 7.800 kr.
  Centralpolitisk, hos arbejdsmarkedets parter og i KL, har der været et markant fokus på den træge opstart, den nye integrationsgrunduddannelse har fået. Siden lovgivningen trådte i kraft 1. juli 2016 er der kun lykkedes at etablere knapt 180 IGU-stillinger på landsplan. I november 2016 foretog KL en rundspørge til alle kommuner for at undersøge, hvorfor der endnu ikke var blevet etableret en eneste kommunal IGU-stilling.
  I Roskilde Kommune er der endnu ikke etableret IGU-forløb på kommunale arbejdspladser. For den enkelte arbejdsplads vil lønudgiften kunne være en barriere for, at de vil vælge at oprette IGU-forløb. Derfor foreslår forvaltningen, at de kommunale arbejdspladser, der opretter IGU-forløb, får tildelt det resultattilskud, som kommunen får fra staten. Efter Integrationsloven har kommunen mulighed for at hjemtage resultattilskud, når en flygtning eller familiesammenført til en flygtning har været i ansættelse i mindst 6 måneder som IGU-praktikant. Resultattilskuddet udgør i 2017 75.000 kr., hvis ansættelsen er indenfor de første 3 år efter kommunens overtagelse af integrationsansvaret og 50.000 kr. i 4. og 5. år. Hvis arbejdspladsen får det høje tilskud, svarer det til en kompensation for lønudgiften i de første 9,6 måneder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Projektet kører over en 3-årig prøveperiode fra 2017 – 2019.
  Der forventes 6 ekstra IGU-forløb i 2017 og 2019 samt 12 i 2018, med en forventet fordeling på 2/3 inden for de første 3 år af integrationsperioden med et resultattilskud på 75.000 kr. pr. forløb og 1/3 i 4. og 5. år af integrationsperioden med et resultattilskud på 50.000 kr. pr. forløb.
  Der skal derfor meddeles en indtægts- og udgiftsbevilling i 2017 på 400.000 kr., i 2018 på 800.000 kr. og i 2019 på 400.000 kr.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-03-2017, pkt. 39

  Anbefales.

  Fraværende: Bent Jørgensen (V) og Gitte Simoni (O).

  Økonomiudvalget, 22-03-2017, pkt. 108

  Anbefales.

  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 109 Anmodning om optagelse af sag fra Karsten Lorentzen (O) om mad i kommunale institutioner

  Pkt. 109

  Anmodning om optagelse af sag fra Karsten Lorentzen (O) om mad i kommunale institutioner

  Sagsnr. 276686 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Karsten Lorentzen (O) har anmodet om optagelse af en sag om mad i de kommunale institutioner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Karsten Lorentzen (O) har anmodet om at få følgende forslag optaget på Skole- og Børneudvalgets dagsorden:
  ”Byrådet skal arbejde for, at
  - kommunale institutioner med madordninger pålægges at sikre den danske madkultur som en central del af tilbuddet – herunder at de serverer svinekød på lige fod med andre madvarer, og at
  - alle sikres en sund og varieret kost, hvor ingen tvinges til at spise noget der strider mod ens holdning eller religion – hvilket også gælder brugere, som af den ene eller anden grund ikke ønsker at spise religiøst slagtet kød.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 07-03-2017, pkt. 29

  Claus Larsen (A), Poul Andersen (A), Bente Dieckmann A, Henrik Stougaard (Ø) og Jeppe Trolle (B) kan ikke tiltræde forslaget. Mads Thomsen (V) støtter forslaget fra Karsten Lorentzen (O). Herefter begærer Karsten Lorentzen (O) sagen i byrådet.

  Økonomiudvalget, 22-03-2017, pkt. 109

  Joy Mogensen (A), Karim Arfaoui (A), Jeppe Trolle (B), Henrik Stougaard (Ø), Birgit Pedersen (F) og Lars Lindskov (C) kan ikke støtte forslaget.
  Bent Jørgensen (V), Peter Madsen (V) og Merete Dea Larsen (O) støtter forslaget.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 110 Anvendelse af frigivne midler til Milens kunststrategi

  Pkt. 110

  Anvendelse af frigivne midler til Milens kunststrategi

  Sagsnr. 249685 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen omhandler gennemførelse og finansiering af realiseringen af næste kunstværk i kunststrategien for Milen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der finansieres op til 500.000 kr. til næste kunstværk i Milen af allerede frigivne midler til det ikke-realiserede værk Lost World i kunststrategien for Milen.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I 2017 indgår Roskilde Kommune igen i et samarbejde med Roskilde Festival om nyt værk i Milen. Bag de to første værker står billedhuggeren Morten Stræde, som også er ophavsmand til kunststrategien for området. Denne gang skal der findes en ny kunstner, som skal udforme en land art skulptur, der kan bruges som samlingspunkt og pejlemærke i det store landskab af både hverdagsbrugere og festivalgæster.
  Forvaltningen planlægger en proces, hvor 3-4 kunstnere, udvalgt af de kunstfaglige i Kunstkomiteen for Milen, inviteres til at udarbejde skitseforslag på 2 forskellige placeringer i Milen. Blandt de indkomne forslag udvælges ét, der kvalificeres til realisering i løbet af efteråret 2017. Der knytter sig en række funktionelle krav, som kunstnerne skal forholde sig til i udformningen af værket:
  - Det skal fungere som samlingssted
  - Det skal være overdækket
  - Der skal være integreret bålsted
  - Der skal være siddemøbler integreret
  - Størrelse og udformning skal passe til både store og små grupper besøgende.
  Placering koordineres med kommende forsyningsarbejde, således at der på sigt etableres permanent drikkevandsforsyning og kloakering.
  I 2017 og 2018 er der ikke afsat finansiering af kunststrategi for Milen, mens der resterer ca. 870.000 kr. af de frigivne midler til det planlagte Lost World af Morten Stræde. Lost World er ikke realiseret, da den fornødne eksterne finansiering endnu ikke er opnået.
  Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at der finansieres op til 500.000 kr. ud af de frigivne midler til Lost World til etablering af nyt kunstværk i 2017. Roskilde Festival søges om et beløb på 400.000 kr. Endeligt tilsagn er endnu ikke givet, men festivalen er positivt indstillet over for ansøgningen.
  Det resterende beløb på ca. 370.000 kr. reserveres til egenfinansiering i den fortsatte fundraising proces for Lost World eller andre værker.
  Start- og slutdato: Udvælgelsesproces fra medio marts. Etablering slut november 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet projektet finansieres ud af allerede frigivne midler til Milen kunststrategi i 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 08-03-2017, pkt. 33

  Godkendt under forudsætning af tilskud fra Roskilde Festival.
  Karsten Lorentzen (O) kan ikke tiltræde indstillingen og begærer sagen i byrådet.

  Økonomiudvalget, 22-03-2017, pkt. 110

  Anbefales.
  Merete Dea Larsen (O) kan ikke anbefale.

  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 111 Revideret miljøgodkendelse til DK Beton

  Udkast_til_revideret_miljoegodkendelse_til_DK_Beton.pdf Notat_om_planforhold.pdf Hoeringssvar_fra_naboer.pdf Forvaltningens_kommentarer_til_alle_hoeringssvar.pdf Forvaltningens_kommentarer_til_advokat_Mike_Steen_Hansens_hoeringssvar.pdf Kortbilag_med_stoejgraenser.pdf Notat_om_sammenligning_af_graenser_for_stoej_fra_vindmoeller_og_virksomheder.pdf

  Pkt. 111

  Revideret miljøgodkendelse til DK Beton

  Sagsnr. 277200 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  DK Beton, Mørbjergvænget 19, Vindinge har søgt om udvidelse af produktionen indenfor eksisterende arealmæssige rammer. Det anbefales, at der meddeles miljøgodkendelse med lempede støjgrænser. Udkast til revideret miljøgodkendelse er vedlagt som bilag.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at den reviderede miljøgodkendelse med lempede støjgrænser godkendes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  DK Beton, Mørbjergvænget 19, 4000 Roskilde har søgt om miljøgodkendelse til udvidelse af produktionen.
  Under revidering af miljøgodkendelsen er forvaltningen blevet opmærksom på, at der ikke tidligere er taget højde for, at virksomheden er placeret tæt på rammeområder i kommuneplanlægningen, som er udlagt til bl.a. rekreativ anvendelse. Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser i forhold til rekreative områder er meget lave (40 dB i dagtimerne), og det er ikke sandsynligt, at virksomheden vil kunne overholde disse støjgrænser, hverken nu eller ved en udvidelse af produktionen.
  Den faktiske anvendelse af ovennævnte område er landbrugsformål med spredte landejendomme. Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse i forhold til landejendomme er 55 dB i dagtimerne. På den baggrund anbefaler forvaltningen at lempe støjgrænsen til dette niveau i forhold til landejendommene i området.
  At rammeområder omkring virksomheden er udlagt til bl.a. rekreativ anvendelse og udlægningen af et perskektivområde i kommuneplanen (bilag), betyder ikke at planlovgivningen forhindrer, at der kan meddeles miljøgodkendelse med lempede støjkrav.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-12-2016 pkt. 164

  Udsættes med henblik på yderligere oplysninger og høring af nærmeste naboer.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen har givet de nærmeste naboer til virksomheden (10 ejendomme) mulighed for at udtale sig om en eventuel lempelse af støjgrænsen i forhold til området, som er udlagt til bl.a. rekreativ anvendelse. Den reviderede miljøgodkendelse og notatet om planforhold var vedlagt som bilag til høringsbrevet. Der er indkommet høringssvar fra 6 af disse ejendomme. Derudover har advokat Mike Steen Hansen sendt et høringssvar på vegne af yderligere 36 ejendomme.
  Kun høringssvarene fra advokat Mike Steen Hansen og fra ejendommen Mørbjergparken 27 indeholder kommentarer specifikt til lempelsen af støjgrænsen. Alle høringssvar og forvaltningens kommentarer til disse er vedlagt som bilag.

  Sammenligning af støjgrænser for vindmøller med støjgrænser for virksomheder

  Efter ønske fra udvalget har forvaltningen udarbejdet et notat med henblik på at sammenligne støjgrænserne for vindmøller og virksomheder. Notatet er vedlagt som bilag.
  Støjniveauer for vindmøller og for virksomheder/landbrugsdrift kan ikke sammenlignes direkte, da man anvender forskellige støjberegningsmetoder for de to typer af støj.

  Hvis man alligevel forsøger, kan man sige, at vindmøller må støje mere om aftenen og om natten i forhold til rekreative områder, end virksomheder må. I forhold til beboelse i det åbne land må virksomheder støje lidt mere end vindmøller om aftenen, mens vindmøller må støje mere om natten.

  Ved fastsættelse af støjgrænser for virksomheder, har man sat støjgrænsen relativt lavt om aftenen og natten, idet et givet støjniveau medfører større ulemper, når man vil slappe af eller sove. Til gengæld accepteres et højere niveau i dagtimerne, når man er på arbejde.

  Forvaltningens bemærkninger

  De indkomne høringssvar (og det udarbejdede notat om støjgrænser for vindmøller og virksomheder) giver ikke anledning til ændring af forvaltningens vurdering af sagen og indstillingen.

  Klima- og Miljøudvalget, 07-03-2017 pkt. 60

  Udvalget tog stilling til Gitte Simonis habilitet i behandlingen af sagen. Udvalget besluttede, at Gitte Simoni ikke er inhabil og derfor kan medvirke i behandlingen af sagen.
  Godkendt.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tiltræde forvaltningens indstilling.
  Gitte Simoni (O) tager forbehold og begærer sagen i byrådet.

  Økonomiudvalget, 22-03-2017, pkt. 111

  Peter Madsen, Bent Jørgensen(V), Lars Lindskov (C), Joy Mogensen (A) og Karim Arfaoui (A) anbefaler.
  Henrik Stougaard, Birgit Pedersen kan ikke anbefale.
  Merete Dea Larsen tager forbehold.
  Jeppe Trolle tager forbehold.

  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 112 Ekstraordinært driftstilskud til ROMU

  Pkt. 112

  Ekstraordinært driftstilskud til ROMU

  Sagsnr. 289878 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  ROMU har anmodet bestyrelsen om at Roskilde, Frederikssund og Lejre kommuner bidrager med et ekstraordinært driftstilskud til ROMU, som følge af ekstraudgifter i forbindelse med direktørskifte.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der ydes et ekstraordinært driftstilskud i 2017 til ROMU på kr. 693.000 finansieret af overførsler fra 2016 under forudsætning af byrådets godkendelse af overførslerne.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med direktørskifte i ROMU har direktøren for ROMU fremsendt en anmodning til bestyrelsen i ROMU om at der gives et ekstraordinært driftstilskud til dækning af udgifter i forbindelse med rekruttering samt optjent lønudgift til afgående direktør. Engangstilskuddet beløber sig på i alt 950.000 kr. hvoraf Roskilde Kommunes andel er 693.000 kr. Frederikssund Kommunes andel er 162.000 kr. og Lejre Kommunes andel er 95.000 kr.
  Beløbet vil ifølge museet sikre at overgangen ikke vil få afgørende driftsøkonomiske konsekvenser for museet og kan sikre at et direktørskifte kan forløbe under større driftsmæssige forstyrrelser og dermed undgå at museet er nødt til at begrænse åbningstiderne.
  Anmodningen bakkes op af ROMU’s bestyrelse.

  Økonomi

  Roskilde Kommunes andel på 693.000 kr. finansieres i forbindelse med sagen vedrørende overførsel af midler fra 2016, under forudsætning af byrådets godkendelse af overførslerne den 29. marts 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 08-03-2017, pkt. 34

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-03-2017, pkt. 112

  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 113 Prioritering af Idrætsfacilitetspuljen og frigivelse af midler forår 2017

  Ansoegning_Hedelandsmotorklub.pdf Ansoegning_Roskilde_Aeldre_Motion.pdf Ansoegning_Himmelev_Rideklub_1.pdf Ansoegning_Himmelev_Rideklub_2.pdf Ansoegning_Viby_Idraetsforening.pdf Ansoegning_Viby_Idraetsforening_-_Tennis.pdf Ansoegning_Roskilde_Padel_Tennis_Club.pdf Ansoegning_Cool_Kona_traeningsfaellesskab.pdf Ansoegning_Hal_12_skate_og_event.pdf Ansoegning_Roskilde_BMX.pdf Ansoegning_Vindinge_Idraetsforening.pdf Ansoegning_Roskilde_Pigefodbold.pdf Ansoegning_IK_Hellas.pdf Ansoegning_Himmelev_Veddelev_Boldklub.pdf Ansoegning_Roskilde_Kampkunst_Forening.pdf Ansoegning_Gadstrup_IF.pdf Ansoegning_Roskilde_Rideklub.pdf Ansoegning_Roskilde_Bueskytteklub.pdf Notat_over_ansoegere_foraar_2017.pdf Hoeringssvar_fra_Roskilde_Idraets_Union.pdf

  Pkt. 113

  Prioritering af midler fra Idrætsfacilitetspuljen og frigivelse af midler forår 2017

  Sagsnr. 287433 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder indstilling om fordeling af midler fra Idrætsfacilitetspuljen til etablering og renovering af idrætsfaciliteter i 2017 og indstilling om frigivelse af rådighedsbeløb til de foreslåede projekter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på;

  1. 409.871 kr. til vandingsanlæg på Hedeland Motorklubs bane, finansieret af Idrætsfacilitetspuljen
  2. 306.063 kr. til faldunderlag under udendørs træningsfacilitet ved Viby Sj. Idrætscenter, finansieret af Idrætsfacilitetspuljen
  3. 28.013 kr. til vandingsanlæg til Viby Idrætsforenings tennisbaner, finansieret af Idrætsfacilitetspuljen
  4. 29.050 kr. til etablering af bro/rampe i Veddelev Havn, finansieret af Idrætsfacilitetspuljen
  5. 157.700 kr. til udvidelse af Roskilde BMXs indendørs bane på Musicon, finansieret af Idrætsfacilitetspuljen
  6. 50.500 kr. til renovering af disciplinskilte mm. på Hyrdehøj Atletikstadion, finansieret af Idrætsfacilitetspuljen
  7. 500.000 kr. til etablering af multibane ved Ramsø Hallen finansieret af Idrætsfacilitetspuljen
  8. 1.200.000 kr. til etablering af klubhus inkl. toilet og tekøkken i Roskilde Rideklub, finansieret af Idrætsfacilitetspuljen
  9. 250.000 kr. til forøgelse af højden på pilefang på Bueskydebanen ved Hyrdehøj, finansieret af Idrætsfacilitetspuljen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er i budgettet for 2017 afsat et beløb på 2 mio. kr. i idrætsfacilitetspuljen, og der vil blive overført 1,496 mio. kr. fra budget 2016 (jf. rammeoverførselssag), der primært er reserveret til henholdsvis udbygning af eksisterende ridehal og etablering af klubhus til Roskilde Rideklub samt renovering af skydeanlæg på Østervangsskolen og/eller på Tjørnegårdskolen til IF Herkules.
  Forvaltningen har modtaget 18 ansøgninger på samlet godt 6 mio. kr. (skema i bilag) og har gennemgået ansøgningerne med Roskilde Idræts Union (RIU), der er enig i ovenstående indstillinger.
  Med hensyn til renovering af skydeanlæggene er der påbegyndt en længerevarende proces omkring fremtidige løsninger, der lægges derfor op til at skydebaneanlæggene ikke bliver en del af denne prioritering.
  Projektstart og –slut: Der er tale om mange projekter, som vil blive realiseret løbende igennem 2017 og nogle formentlig trække ind i 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet der er tale om midler afsat i budgettet. De indstillede beløb er kommunens nettoudgift.
  Ved godkendelse af ovenstående indstillingspunkter, vil der restere 0,564 mio. kr. af puljen.
  Økonomiske konsekvenser i 2017

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017 2018 2019 2020

  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

  Anlæg, Idrætsfacilitetspuljen 2017 -2.000
  Anlæg, Idrætsfacilitetspuljen 2016 (rest) -1.496
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Vandingsanlæg Hedeland Motorklub -410
  Faldunderlag Viby Sj. Idrætscenter
  Vandingsanlæg tennisbaner Viby IF
  Etablering bro/rampe i Veddelev Havn
  Udvidelse af bane Roskilde BMX
  Renovering af skilte m.m. Hyrdehøj Atletikstadion
  Etablering multibane ved Ramsø Hallen
  Etablering klubhus Roskilde Rideklub
  Forøgelse af højden på pilefang ved Bueskydebanen ved Hyrdehøj
  -306
  -28
  -29
  -158

  -51
  -500
  -1200

  -250

  Idrætsfacilitetspuljen 2017 -564
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Vandingsanlæg Hedeland Motorklub -410
  Faldunderlag Viby Sj. Idrætscenter
  Vandingsanlæg tennisbaner Viby IF
  Etablering bro/rampe i Veddelev Havn
  Udvidelse af bane Roskilde BMX
  Renovering af skilte m.m. Hyrdehøj Atletikstadion
  Etablering multibane ved Ramsø Hallen
  Etablering klubhus Roskilde Rideklub
  Forøgelse af højden på pilefang ved Bueskydebanen ved Hyrdehøj
  -306
  -28
  -29
  -158

  -51
  -500
  -1200

  -250

  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdning 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 08-03-2017, pkt. 35

  Indledningsvis blev det præciseret, at RIU's høringssvar ikke anbefaler at klubhus ved Roskilde Rideklub og Bueskydebane finansieres af puljen.
  Udvalget anbefaler forvaltningens indstilling.

  Udvalget besluttede herudover, at puljen fra og med 2018 fordeles en gang årligt med ansøgningsfrist 15. februar.

  Økonomiudvalget, 22-03-2017, pkt. 113

  Anbefales.

  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 114 Nye affaldsregulativer

  Hoeringsnotat_for_affaldsregulativer.pdf Regulativ_for_husholdningsaffald.pdf Regulativ_for_erhvervsaffald.pdf

  Pkt. 114

  Nye affaldsregulativer

  Sagsnr. 282824 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kommunens affaldsregulativer har efter behandling i udvalget den 6. december 2016 været i offentlig høring i 4 uger. Der kom 21 høringssvar. De vedrører med undtagelse af to punkter, regulativet for husholdningsaffald. Forvaltningen foreslår at regulativerne justeres i mindre omfang.
  Indstilling
  Forvaltningen indstiller, at

  1. Regulativ for husholdningsaffald godkendes med ikrafttrædelse den 7. april 2017 og
  2. Regulativ for erhvervsaffald godkendes med ikrafttrædelse den 7. april 2017.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget sendte den 6. december 2016, pkt. 166, forslag til Affaldsregulativ for husholdningsaffald og Affaldsregulativ for erhvervsaffald i 4 ugers offentlig høring.

  Høringssvar

  Otte af høringssvarene giver positivt udtryk for, at borgerne er glade for, støtter eller accepterer de nye initiativer, men borgerne finder i flere tilfælde, at det kan være vanskeligt at placere beholderne, og efterlyser løsninger på blandt andet dette problem.
  Derudover vedrører en del høringssvar eventuelle lugtgener i forbindelse med 14-dagestømning i stedet for ugetømning.
  Forvaltningen foreslår at justere indholdet af regulativerne således, at det fremhæves, at det er muligt at etablere fællesordninger til indsamling af de forskellige affaldsfraktioner, så løsninger på de pladsproblemer, som nogle borgere har påpeget, præciseres. Desuden bliver der ugeindsamling af madaffaldet i juni, juli og august, hvorved lugtgener skulle være imødegået. Forvaltningen har desuden foretaget enkelte justeringer af regulativerne af mere redaktionel karakter.
  Forvaltningen har foreslået en ændring af § 7 Bemyndigelse, således, at forvaltningen i særlige tilfælde kan give borgere adgang til at benytte bringeordninger frem for henteordninger, hvor pladsforholdene taler for dette.

  Erhvervsaffaldsregulativet

  Bilag 3 i erhvervsaffaldsregulativet omhandler affaldsordninger for de kommunale institutioner og virksomheder. Der er nu fastsat en ikrafttrædelsesdato for ordningerne i dette bilag. Bilaget træder i kraft den 1. januar 2018. I regulativet er det blevet præciseret, at de kommunale institutioner og virksomheder benytter ordningen for dagrenovationslignende affald, indtil ikrafttrædelsen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Affaldsordningernes økonomi er behandlet i andre sager.

  Klima- og Miljøudvalget, 07-03-2017 pkt. 61

  Anbefales.
  Gitte Simoni (O) tager forbehold.

  Økonomiudvalget, 22-03-2017, pkt. 114

  Anbefales.
  Merete Dea Larsen (O) tager forbehold.

  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 115 Råstofansøgning Holmevej 33

  Udkast_til_udtalelse_om_raastofansoegning_Holmevej_33.pdf Situationsplan_-_omraadets_placering_og_de_fremtidige_forhold.pdf Revideret_ansoegningsmateriale_med_bilag_om_graveplan_og_efterbehandling.pdf

  Pkt. 115

  Råstofansøgning Holmevej 33

  Sagsnr. 268254 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet udkast til udtalelse til Region Sjælland om ansøgning til indvinding af grus på et 3 ha stort areal under Holmegården i Gundsømagle.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til udtalelse til regionen om råstofansøgningen, jf. bilag 1, godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Holmegården ApS har ansøgt Region Sjælland om tilladelse til at indvinde 50.000 m3 grus årligt, heraf 35.000 m3 under grundvandsspejlet, på et 3 ha stort areal nord for Holmevej. Arealet, del af matr. nr. 22h Gundsømagle By, Gundsømagle, fremgår af bilag 2. arealet er udlagt til råstofgraveområde, og indvindingen forventes at vare 5 år.
  Arealet ligger mellem Faldkærrenden og Værebro Å, tæt ved en af Hofors kildepladser og i et område med flere naturlovsbeskyttede småsøer og enge. Arealet vil blive efterbehandlet til et søområde med næs og vige med naturlige overgange til det eksisterende terræn og naboarealerne. Syd og østvendte skråninger efterbehandles uden udlæg af muld for at fremme en overdrevsnatur, og beplantninger mod nord undgås af hensyn til udsynet til Værebro Ådal og Åmosen. Ca. 14.600 m3 muldjord vil af hensyn til grundvandet og den ønskede natur ikke kunne genindbygges og afhændes derfor.
  Ansøger har pga. de store natur- og grundvandsinteresser i området været i en længere dialog med såvel forvaltningen som Region Sjælland, og har reduceret det nu ansøgte graveområde fra 14,6 ha til 3,1 ha. Grave- og efterbehandlingsplan respekterer såvel de forskellige beskyttelseszoner som vejudlægget for den kommende Frederikssundsmotorvej, som afgrænser arealet mod øst.
  Forvaltningens forslag til høringssvar fokuserer på, at efterbehandlingen skal ske til naturområde, som beskrevet i kommunens Grøn Blå Strategi. Specielt henstilles til, at efterbehandlingen ved etablering af en sti langs Faldkærrenden kan medvirke til at realisere ønsket om en forbindelse mellem Gulddysseskoven og de fredede arealer omkring Værebro Ådal.
  Vejadgang vil ske via ejendommens eksisterende vejadgang til Holmevej i svinget ud for Holmevej 31. Da der er tale om en væsentlig ændret anvendelse, vil kommunen stille krav efter vejlovens § 50 stk. 4, om at de første 50 m af adgangsvejen asfalteres, hvilket kan meddeles administrativt.
  Endelig indebærer ansøgningen, at Roskilde Kommune skal meddele tilladelse efter vandforsyningslovens §§ 20 og 26 til indvinding af overfladevand til støvbekæmpelse og midlertidig grundvandssænkning. Disse tilladelser vil blive meddelt administrativt samtidig med tilladelsen fra regionen, jf. samordningsprincippet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Region Sjælland er myndighed for råstofindvindingen.

  Klima- og Miljøudvalget, 07-03-2017 pkt. 62

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-03-2017, pkt. 115

  Anbefales.

  Fraværende: Lars-Christian Brask

 • Pkt. 116 Forslag til lokalplan 644 for boliger i Vindinge Vest - udvidelse af lokalplanområdet (fornyet høring)

  Kortbilag_A_fornyet_hoering_Forslag_til_udvidelse_af_lokalplanomraade.pdf Kortbilag_B_fornyet_hoering_Forslag_til_aendringer_paa_baggrund_af_hoerringssvar.pdf Forslag_til_lokalplan_644_for_boliger_i_Vindinge_Vest_fornyet_hoering.pdf

  Pkt. 116

  Forslag til lokalplan 644 for boliger i
  Vindinge Vest - udvidelse af lokalplanområdet (fornyet høring)

  Sagsnr. 278962 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til lokalplan 644 har været i offentlig høring. Den efterfølgende bearbejdning af høringssvar og dialog med projektudvikler og grundejere har medført et forslag om at udvide lokalplanområdet til anlæggelse af nye stier, som sikre bedre sammenhæng med lokalplanområdet og Vindinge by. Udvidelsen kræver, at lokalplanen sendes i fornyet offentlig høring.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. lokalplanområdet udvides for at sikre optimale stiforbindelse mellem Vindinge Vest og byen,
  2. de på foreslåede ændringer indarbejdes i forslag til lokalplan 644
  3. forslag til lokalplan 644 for boliger i Vindinge Vest sendes i fornyet offentlig høring fra den 31. marts til 29. maj 2017, og
  4. der afholdes borgermøde om det justerede lokalplanforslag onsdag den 10. maj 2017, kl. 19.00 på Vindinge Skole.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 28. september 2016, punkt 229, at sende forslag til lokalplan 644 for boliger i Vindinge Vest i offentlig høring fra den 30. september til den 25. november 2016. Der blev afholdt borgermøde den 27. oktober 2016, hvor ca. 125 borgere deltog. Forvaltningen har modtaget 12 skriftlige høringssvar.
  Naboer og borgere kan i stor udstrækning tilslutte sig den bebyggelsesplan, som lokal-plan 644 giver mulighed for. En del af indsigerne påpeger dog, at den foreslåede sti ud til Tingvej ikke er en god løsning. Det er deres opfattelse, at stien ikke er sikker nok - især for cyklister. Forvaltningen har efterfølgende undersøgt andre løsninger og foreslår en trafiksti for både cyklister og gående ud til Tingvej ved ejendommen Tingvej 15 (ved den røde lade) og en stitilslutning ved ejendommen Tingvej 21B og at den oprindelige sti jf. lokalplan 644 fastholdes som natursti. (Kortbilag A).
  Forvaltningen har været i dialog med projektudvikler, der har indgået aftaler med de berørte grundejere om køb af jord til anlæggelse af begge stiforbindelser. Ved ejendommen Tingvej 15 foreslås en trafiksti og to parcelgrunde. Ved Tingvej 21B foreslås en gangsti og en udstykning af ejendommen i 3 parceller. Ved udstykningen af Tingvej 21B vil der blive fastlagt særlige bestemmelser for udformningen af byggeriet, så det bliver i overensstemmelse med byggestilen i det gamle Vindinge. Udbygningen af Vindinge Vest vil herefter omfatte i alt 150 boliger, fordelt på 60 parceller og 90 tæt-lav boliger.
  For at sikre anlæggelse af de nye stiforbindelser foreslår forvaltningen, at lokalplanområdet udvides. Det er forvaltningen vurdering, at udvidelsen kræver en fornyet offentlig høring på 8 uger. Kortbilag viser forslag til øvrige ændringer i lokalplan 644 på baggrund af modtagne høringssvar.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-03-2017, pkt. 47

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-03-2017, pkt. 116

  Anbefales.

  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 117 Forslag til lokalplan 645 for centerområde ved Trekroner syd (endelig vedtagelse)

  Behandling_af_bemaerkninger_og_indsigelse_til_forslag_til_lokalplan_645_for_centeromraade_ved_Trekroner_syd.pdf Lokalplan_645_for_centeromraade_ved_Trekroner_Syd.pdf

  Pkt. 117

  Forslag til lokalplan 645 for centerområde ved Trekroner syd (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 279681 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  En projektudvikler ønsker at udvikle et område til større udvalgsvarebutikker umiddelbart syd for Trekroner Station. Projektet kræver en ny lokalplan. Forslaget til lokalplan 645 har været i offentlig høring. Der kom 13 svar i høringsperioden. På baggrund af høringssvarene er skiltningen blevet justeret.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 645 godkendes endeligt.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  En projektudvikler har henvendt sig til Roskilde Kommune om udviklingen af et område syd for Trekroner og øst for Bauhaus. Der ønskes mulighed for at anvende området til større udvalgsvarebutikker mellem 1.000-2.000 m2. Området skal kunne rumme op til 15.000 m2 butikker og 7.000 m2 kontor. Det drejer sig om butikker, som er svære at placere andre steder i Roskilde. Lokalplanen sikrer etablering af pendlerparkering ved Trekroner St. samt en sti/cykelstiforbindelse fra Trekroner St. til Gl. Marbjergvej. Endelig fastlægges bestemmelser for beplantning og bebyggelsens ydre fremtræden samt skiltning.
  En undersøgelse viser, at projektet vil betyde mere trafik ved krydset Betonvej/Industrivej. Ved en ombygning af krydset vurderes det, at de negative effekter vil kunne reduceres væsentligt til et acceptabelt niveau.
  Byrådet vedtog den 26. oktober 2016, punkt 120, at sende forslaget lokalplan 645 i offentlig høring fra 4. november 2016 til 6. januar 2017. I forbindelse med høringen blev der afholdt et borgermøde den 23. november 2016, og efterfølgende er der modtaget 13 høringssvar. Se høringssvar her. Høringssvarene omhandler primært den visuelle påvirkning af Trekroner.
  På baggrund af høringssvarene er der foretaget mindre ændringer af forslag til lokalplan 645. For at imødekomme hovedparten af høringsvarerne er der foretaget ændringer, der begrænser skiltningen mod Trekroner.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Som en del af trafiksikringen af området skal der ombygges et lyskryds ved Betonvej/Industrivej til en udgift på ca. 3,5 mio. kr. Kommunen vil også i forbindelse med realiseringen af projektet flytte en eksisterende sti i område, svarende til en udgift på ca. 1,25 mio. kr. Som en del af forberedelsen af området skal der foretages en arkæologisk udgravning til en udgift på ca. 1,0 mio. kr. Udgifterne udgør samlet 5,75 mio. kr. og finansieres fra provenuet ved salget af grunden. Der vil blive forelagt særskilt bevillingssag vedrørende salget og anlægsomkostninger i forbindelse med salget senere – forventeligt medio 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-03-2017, pkt. 49

  Anbefales.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tiltræde indstillingen, idet Enhedslisten overordnet set er utilfreds med, at den overordnede visuelle påvirkning på Trekonerområdet ikke fremgår tydeligt af lokalplanen. Oveni denne generelle betragtning vil Enhedslisten fremføre følgende synspunkter:
  -Enhedslisten finder, at en maksimal bygningshøjde på 25 er alt for voldsom og vil have en negativ visuel påvirkning på Trekronerområdet. Hertil skal lægges muligheden for yderligere 3,5 meter til elevatorafkast, elevatorskakt og lignende.
  -Enhedslisten finder, at skilte over facaden mod motorvejen vil have en negativ visuel påvirkning på Trekroner-området.

  Økonomiudvalget, 22-03-2017, pkt. 117

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke anbefale og henholder sig til Jonas Bejer Paludans bemærkninger fra Plan- og Teknikudvalget.

  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 118 Forslag til lokalplan 650 for byomdannelse på det tidligere Skoleslagteri og kommuneplantillæg 1 (endelig vedtagelse)

  Lokalplan_650_kompendium.pdf Kommuneplantillaeg_1_kompendium.pdf Hoeringsnotat_-_Lokalplan_650.pdf

  Pkt. 118

  Forslag til lokalplan 650 for byomdannelse på det tidligere Skoleslagteri og kommuneplantillæg 1 (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 275302 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til lokalplan 650 for omdannelse af det tidligere Skoleslagteri har været i offentlig høring, hvor der er indkommet 5 høringssvar.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at lokalplan 650 for det tidligere Skoleslagteri og kommuneplantillæg 1CR.15 godkendes endeligt med de foreslåede ændringer.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog på møde 30. november 2016, punkt 296, at sende forslag til lokalplan 650 for det tidligere Skoleslagteri i offentlig høring fra den 9. december 2016 til den 3. februar 2017. Under høringen har der været afholdt borgermøde den 26. januar med 80 fremmødte.
  Lokalplanens formål er at sikre, at området udvikles til et attraktivt bykvarter med boliger i karréer, gode friarealer og forbindelser til resten af Roskilde, at bevare de eksisterende kvaliteter i bevaringsværdige bygninger og kulturaktiviteter i området, samt at sikre rammer for fortsat udvikling af kulturaktiviteter.
  De indkomne høringssvar og kommentarer på borgermødet retter sig primært mod trafik, parkering og delebilsordningen, støj fra jernbanen og ønske om friholdelse af byggefelt mod Jernbanegade. Se høringssvarene her. Derudover har vi modtaget forslag fra projektudvikler i forhold til: øgning af bygningshøjde, regler om kantzoner og øget mulighed for tagterrasser.
  Forvaltningen forslår indholdsmæssige ændringer i lokalplanforslaget, som følge af høringssvarene vedrørende bestemmelser om terræn, kantzoner og mindre bygninger. Dernæst foreslår forvaltningen præciseringer omkring veje.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Realisering af projektet forudsætter dog kommunale udgifter til vejanlæg, parkering og byrum. Dernæst muliggør lokalplanen salg af kommunal grund til boligbebyggelse mod Jernbanegade.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-03-2017, pkt. 48

  Anbefales.
  Peter Madsen (V), Lars Berg Olsen (V) og Karsten Lorentzen (O) kan ikke tiltræde indstillingen, idet Venstre og DF principielt er modstandere af at tvinge borgere til at deltage i en delebilsordning, og partierne er skeptiske over for, om konstruktionen er tilstrækkelig robust over for den teknologiske og samfundsmæssige udvikling på længere sigt.

  Økonomiudvalget, 22-03-2017, pkt. 118

  Jeppe Trolle (B) stillede forslag om at ændre cykelnormen til 4. For forslaget stemte Jeppe Trolle. Ingen stemte imod. Resten af udvalget tog forbehold.
  For forvaltningens forslag stemte A, B, F og Ø.
  V og O kan ikke anbefale. Lars Lindskov (C) tager forbehold.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 119 Endelig vedtagelse af Trafik- og Mobilitetsplan for Roskilde syd

  Hoeringsnotat_-_Trafik-_og_Mobilitetsplan_for_Roskilde_Syd.pdf Trafik-_og_Mobilitetsplan_for_Roskilde_Syd.pdf Mulige_fremtidige_loesninger_for_det_overordnede_vejnet_i_Roskilde_syd.pdf Spoergsmaal_rejst_paa_PTUs_moede_den_12._januar_2017.pdf

  Pkt. 119

  Endelig vedtagelse af Trafik- og Mobilitetsplan for Roskilde syd

  Sagsnr. 234888 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Trafik- og Mobilitetsplan for Roskilde syd var i høring fra den 7. marts til den 20. maj 2016. Borgernes høringssvar gav anledning til flere justeringer og tilføjelser til planens katalog af muligheder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Trafik- og Mobilitetsplan for Roskilde syd godkendes med de ændringer, som høringsprocessen har givet anledning til, beskrevet i notatet ”Høring – Trafik- og Mobilitetsplan Roskilde syd”.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalgets møde den 3. marts 2016, punkt 51, blev det besluttet, at sende Trafik- og Mobilitetsplan for Roskilde syd i høring. Høringsperioden strakte sig fra den 7. marts til 20. maj 2016. I løbet af høringsperioden blev der afholdt to borgermøder. Udvalget havde en temadrøftelse den 18. august 2016, punkt 147.
  Kommunen modtog 59 høringssvar, 50 udfyldte postkort på borgermødet i Viby og 3 underskriftsindsamlinger. Se høringssvarene her.
  Høringssvarene gav anledning til følgende justeringer:
  En omdannelse af det trebenede vejkryds Slotsbakken – Ramsømaglevej – Ramsølillevejen til en minirundkørsel for at øge trygheden og tydeliggøre vigepligtsforholdene.
  Indsatsen for sikre skoleveje i Gadstrup, projekt 10, udvides med cykelstier på Ramsømaglevej fra Svanevej til krydset Slotsbakken – Ramsømaglevej. Derved vil der være sammenhængende stiforbindelse fra Gadstrup skole til Slotsbakken - Ramsølillevejen, hvor købmand og posthus også findes.
  Evt. realisering af Projekt 4, åbning for biltrafik fra Parkvej til Tofthøjvej, skal ledsages af en trafiksikkerhedsrevision på grund af områdets relativt høje andel af beboere med nedsat evne til at færdes i trafikken.
  Mange høringssvar udtrykker modstand mod en udvidelse af viadukten i Viby. Udvidelsen af viadukten fastholdes som en mulighed, men eventuel realisering og endelig udformning kræver forudgående undersøgelser af de økonomiske og miljømæssige forhold.
  Mange høringssvar udtrykker ønsker om en omfartsvej. Omfartsvejen, Sydvejen, er ikke med i kataloget. Med de estimerede fremtidige trafikmængder står projektet ikke omkostningsmæssigt mål med de mulige gevinster. Muligheden på lang sigt fastholdes imidlertid som fremtidig vejforbindelse i Kommuneplan.
  Høringssvarene udtrykker bekymring for lastbiltrafik gennem byerne, særligt i Viby og Gadstrup, hvor der samtidig er skolebørn. Forvaltningen har undersøgt muligheden for at åbne Finervej til Køgevej for lastbilkørsel for derved at begrænse lastbiltrafikken på Salløvvej og forbedre sikkerheden for skolebørn og cyklister. Vejdirektoratet har imidlertid givet afslag på kommunens forespørgsel.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Plan- og Teknikudvalget. 12-01-2017, pkt. 2
  Udsættes med henblik på yderligere oplysninger.

  Supplerende sagsfremstilling

  På Plan- og Teknikvalgets møde den 12. januar 2017 blev en række mulige ændringer af Trafik- og Mobilitetsplan for Roskilde syd drøftet. Forvaltningen har vurderet forslagene i vedlagte notat.
  På den baggrund indstiller forvaltningen følgende ændringer af planen:
  Signalregulering af krydset Salløvej – Egegårdsvej (projekt 6).
  Projektet udvides således: ”Krydset skal indrettes og udstyres med lys- og signalteknik, som prioriterer og sikrer cyklister, og samtidig gør lastbilchauffører ekstra opmærksomme på cyklisterne”.
  Stibro der binder Viby sammen (projekt 14).
  Projektet tilføjes, at der forud for anlægsprojektet skal gennemføres en nærmere analyse af de miljømæssige, økonomiske og trafikale konsekvenser ved Stibro-projektet.
  Cykelstiprojektet Assendløse – Osted i samarbejde med Lejre Kommune (som indgår i cyklistplan 2016) også indarbejdes i Trafik- og Mobilitetsplan for Roskilde syd.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-02-2017, pkt. 25

  Peter Madsen (V) og Lars Berg Olsen (V) fremsatte ændringsforslag således:
  "1. Pkt. 1, ”Nyt kryds i Viby” udgår og ændres til: ”Dalen og den vestlige del af Ørstedvej gøres til stillevej, når omfartsvejen nord om Viby er etableret.”
  2. Pkt. 4, Åbning af Tofthøjvej til Parkvej udgår af hensyn til trafiksikkerheden for medarbejderne og beboerne på plejehjemmet Tofthøjen.
  3. Pkt. 5, ”Udvidelse af viadukt” ændres til, at der etableres en omfartsvej nord for Viby, fra Vibyvejen til Ørstedvej, øst for klubben, Ørstedvej 61.
  4. Pkt. 6, ”Forbedringer på Salløvvej” ændres til, der etableres en dobbeltrettet cykelsti på sydsiden af Salløvvej og Snoldelev Bygade fra Sandhøjsvej til Gadstrup Hovedgade. Dette vil gøre skolevejen mere sikker, da cyklister og lastbiler adskilles.
  5. Pkt. 14, ”Stibro der forbinder Viby sammen”, udgår.
  6. Der tilføjes et nyt punkt: Der etableres cykelsti fra Assendløse til Osted i samarbejde med Lejre kommune."
  Ændringsforslaget blev sat samlet til afstemning. For stemte Peter Madsen (V) og Lars Berg Olsen (V). Imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  Lars Berg Olsen (V) og Peter Madsen (V) fremsatte herefter 5 ændringsforslag (a-e nedenfor), der blev sat til afstemning ét ad gangen:
  a):
  "Pkt. 1, ”Nyt kryds i Viby” udgår og ændres til: ”Dalen og den vestlige del af Ørstedvej gøres til stillevej, når omfartsvejen nord om Viby er etableret.”
  Pkt. 5, ”Udvidelse af viadukt” ændres til, at der etableres en omfartsvej nord for Viby, fra Vibyvejen til Ørstedvej, øst for klubben, Ørstedvej 61."
  Forslaget blev sat til afstemning. For stemte V og O. Imod stemte A og Ø. Hermed faldt forslaget.
  b):
  "Pkt. 4, Åbning af Tofthøjvej til Parkvej udgår af hensyn til trafiksikkerheden for medarbejderne og beboerne på plejehjemmet Tofthøjen."
  Forslaget blev sat til afstemning. For stemte V. Imod stemte A, O og Ø. Hermed faldt forslaget.
  c):
  "Pkt. 6, ”Forbedringer på Salløvvej” ændres til, der etableres en dobbeltrettet cykelsti på sydsiden af Salløvvej og Snoldelev Bygade fra Sandhøjsvej til Gadstrup Hovedgade. Dette vil gøre skolevejen mere sikker, da cyklister og lastbiler adskilles samt at Gadstrup Hovedgade og Slotsbakken gøres ensrettet samt at der opmales cykelsti i begge sider jf. forslaget fra skolebestyrelsen.".
  Forslaget blev sat til afstemning. For stemte A, V, O. Imod stemte Ø. Hermed blev ændringsforslaget godkendt.
  d):
  "Pkt. 14, ”Stibro der forbinder Viby sammen”, udgår."
  Forslaget blev sat til afstemning. For stemte V. Imod stemte A, O og Ø. Hermed faldt forslaget.
  e):
  "Der tilføjes et nyt punkt: Der etableres cykelsti fra Assendløse til Osted i samarbejde med Lejre Kommune."
  Forslaget blev sat til afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
  A fremsatte ændringsforslag således:
  "Det tilføjes til planen, at der etableres en omfartsvej fra Vibyvej over banen til Damgårdsvej og at punkt 5 "Udvidelse af Viadukten" udgår af planen og erstattes af supplerende tiltag for forbedring af forholdene for de bløde trafikanter i Dalen og Viadukten"
  Forslaget blev sat til afstemning. For stemte A, O og V. Imod stemte Ø. Hermed blev ændringsforslaget godkendt.
  Planen med de 3 ovenfor vedtagne ændringsforslag blev sat til afstemning. For stemte A og O. Imod stemte V og Ø. Hermed anbefales dette til Økonomiudvalget.
  Enhedslisten kan ikke tiltræde Trafik- og Mobilitetsplanen for Roskilde syd, idet Ø finder, at planen fortsat ikke sikrer en bæredygtig transport i den sydlige del af kommunen. Ø finder at fokusområderne "Grøn Mobilitet" og fokusområdet "Sundhed, bevægelse og børn" ikke vægtes i tilstrækkelig høj grad. I særdeleshed finder Enhedslisten, at planens punkt om at 50 % af alle ture skal være bæredygtige i 2025 ikke er realiserbart, hvis ikke indsatsen på dette område styrkes markant. Hertil vil Ø gerne gøre opmærksom på, at et flertal i udvalget helt bevidst fravælger den mest trafiksikre løsning (udvidelse af Viadukten) hvad Enhedslisten vender sig imod.

  Økonomiudvalget, 08-02-2017, pkt. 64

  V stillede følgende ændringsforslag:
  "1.Pkt. 1, ”Nyt kryds i Viby” udgår og ændres til: ”Dalen og den vestlige del af Ørstedvej gøres til stillevej, når omfartsvejen nord om Viby er etableret.”
  2.Pkt. 4, Åbning af Tofthøjvej til Parkvej udgår af hensyn til trafiksikkerheden for medarbejderne og beboerne på plejehjemmet Tofthøjen.
  3.Pkt. 5, ”Udvidelse af viadukt” ændres til, at der etableres en omfartsvej nord for Viby, fra Vibyvejen til Ørstedvej, øst for klubben, Ørstedvej 61.
  4.Pkt. 6, ”Forbedringer på Salløvvej” ændres til, der etableres en dobbeltrettet cykelsti på sydsiden af Salløvvej og Snoldelev Bygade fra Sandhøjsvej til Gadstrup Hovedgade. Dette vil gøre skolevejen mere sikker, da cyklister og lastbiler adskilles.
  5.Pkt. 14, ”Stibro der forbinder Viby sammen”, udgår.
  6.Der tilføjes et nyt punkt: Der etableres cykelsti fra Assendløse til Osted i samarbejde med Lejre kommune."
  For stemte V. Imod stemte A, B, F og Ø. C og O tager forbehold.
  V stillede følgende ændringsforslag: "Pkt. 1, ”Nyt kryds i Viby” udgår og ændres til: ”Dalen og den vestlige del af Ørstedvej gøres til stillevej, når omfartsvejen nord om Viby er etableret.”
  Pkt. 5, ”Udvidelse af viadukt” ændres til, at der etableres en omfartsvej nord for Viby, fra Vibyvejen til Ørstedvej, øst for klubben, Ørstedvej 61."
  Forslaget blev sat til afstemning. For stemte V og O. Imod stemte A, Ø, B og F. C tager forbehold. Hermed faldt forslaget.
  Der blev stillet følgende ændringsforslag: "Pkt. 4, Åbning af Tofthøjvej til Parkvej udgår af hensyn til trafiksikkerheden for medarbejderne og beboerne på plejehjemmet Tofthøjen."
  Forslaget blev sat til afstemning. For stemte A, V, B og F.
  Ø, O og C tog forbehold. Forslaget blev herefter vedtaget.
  Der blev stillet følgende ændringsforslag: "Pkt. 6, ”Forbedringer på Salløvvej” ændres til, der etableres en dobbeltrettet cykelsti på sydsiden af Salløvvej og Snoldelev Bygade fra Sandhøjsvej til Gadstrup Hovedgade. Dette vil gøre skolevejen mere sikker, da cyklister og lastbiler adskilles samt at Gadstrup Hovedgade og Slotsbakken gøres ensrettet samt at der opmales cykelsti i begge sider jf. forslaget fra skolebestyrelsen.".
  Forslaget blev sat til afstemning. For stemte A, V, O, B og F. Imod stemte Ø. C tager forbehold Hermed blev ændringsforslaget godkendt.
  Der blev stillet følgende ændringsforslag: "Pkt. 14, ”Stibro der forbinder Viby sammen”, udgår.”
  Forslaget blev sat til afstemning. For stemte A og V. Imod stemte Ø. C, B, F og O tager forbehold. Hermed faldt forslaget.
  Der blev stillet følgende ændringsforslag: "Der tilføjes et nyt punkt: Der etableres cykelsti fra Assendløse til Osted i samarbejde med Lejre Kommune."
  Forslaget blev sat til afstemning. A, B, F, V, O og Ø stemte for. C tager forbehold. Forslaget blev vedtaget.
  Der blev stillet følgende ændringsforslag:
  "Det tilføjes til planen, at der etableres en omfartsvej fra Vibyvej over banen til Damgårdsvej og at punkt 5 "Udvidelse af Viadukten" udgår af planen og erstattes af supplerende tiltag for forbedring af forholdene for de bløde trafikanter i Dalen og Viadukten"
  Forslaget blev sat til afstemning. For stemte A, O og V. Imod stemte Ø, B og F. C tager forbehold. Herefter faldt forslaget.
  B stillede følgende ændringsforslag: at der etableres en cykelsti fra Birkevadvejen til Hovedvejen. For stemte B.
  A, F, C, O, V og Ø tager forbehold. Forslaget blev herefter forkastet.
  For den samlede plan med ovenfor stående ændringer stemte A og O. Imod stemte V og Ø. C og F tager forbehold.
  Et flertal i Økonomiudvalget kan ikke anbefale den samlede plan med tilhørende ændringer til byrådet.
  Henrik Stougaard (Ø) tager forbehold.
  Fraværende: Karim Arfaoui, Lars-Christian Brask
  Byrådet, 15-02-2017, pkt. 37
  Taget af dagsordenen.

  Supplerende sagsfremstilling

  Sagen blev taget af byrådets dagsorden den 15. februar 2017 med henblik på at sagen genbehandles i Plan- og Teknikudvalget.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-03-2017, pkt. 53

  Sagen henviser til bilag som hidtil har ligget til sagen, senest ved byrådets møde den 15. februar 2017, punkt 37. Disse tilknyttes referatet.
  A og Ø fremsatte ændringsforslag til forslaget til Trafik- og Mobilitetsplan suppleret med forslagene fra den supplerende sagsfremstilling til Plan- og Teknikudvalgets møde den 7. februar 2017, punkt 25:
  "Forslaget til Trafik- og Mobilitetsplan Syd anbefales med følgende ændringer/tilføjelser:
  1. Planens pkt. 4 ”Åbning af Toftehøjvej” udgår.
  2. I tillæg til planens punkt 5, ”Udvidelse af viadukt”, tilføjes etablering af Skousbovejen. Udvalget præciserer, at udvidelsen af viadukten er tidsmæssig førsteprioritet. Udvidelsen af viadukten skal ikke ske i højden men alene i bredden til gavn for cyklister og gående. Det er endvidere en prioritet for udvalget, at forholdene for cyklister og gående skal forbedres på Damgårdsvejen. I forbindelse med udvidelsen af viadukten skal der i samarbejde med beboerne på Dalen udarbejdes konkrete forslag til at forbedre beboernes adgangsforhold til og fra deres matrikler.
  3. Pkt. 14, ”Stibro der binder Viby sammen” udgår.
  4. I tillæg til planen vedtager udvalget, at forholdene for cyklister på Hovedgaden i Gadstrup skal forbedres. Dette skal ske ved enten ændre hovedgaden til en 2 minus 1 vej eller ved at ensrette hovedgaden for at gøre mere plads til cyklister.
  5. I tillæg til planen vedtager udvalget endvidere, at der skal etableres foranstaltninger for at forbedre sikkerheden for cyklister, når de ankommer til Gadstrup Skole.
  6. Udvalget vedtager endvidere, at der skal arbejdes målrettet på at sikre forbedringer for togpendlere i Roskilde Kommune Syd, herunder ved en opgradering af Lille Syd-banen
  7. Projekt 6. Signalregulering af krydset Salløvej – Egegårdsvej. Projektet udvides således: ”Krydset skal indrettes og udstyres med lys- og signalteknik, som prioriterer og sikrer cyklister, og samtidig gør lastbilchauffører ekstra opmærksomme på cyklisterne”.
  8. Cykelstiprojektet Assendløse – Osted i samarbejde med Lejre Kommune, som indgår i cyklistplan 2016, indarbejdes i planen."
  Ændringsforslaget blev sat til afstemning. For stemte: A og Ø, imod stemte V og O. Hermed blev forslaget vedtaget.
  V og O kan ikke tiltræde flertallets indstilling, og fastholder V's ændringsforslag fra den 7. februar 2017:
  "1. Pkt. 1, ”Nyt kryds i Viby” udgår og ændres til: ”Dalen og den vestlige del af Ørstedvej gøres til stillevej, når omfartsvejen nord om Viby er etableret.”
  2. Pkt. 4, Åbning af Tofthøjvej til Parkvej udgår af hensyn til trafiksikkerheden for medarbejderne og beboerne på plejehjemmet Tofthøjen.
  3. Pkt. 5, ”Udvidelse af viadukt” ændres til, at der etableres en omfartsvej nord for Viby, fra Vibyvejen til Ørstedvej, øst for klubben, Ørstedvej 61.
  4. Pkt. 6, ”Forbedringer på Salløvvej” ændres til, der etableres en dobbeltrettet cykelsti på sydsiden af Salløvvej og Snoldelev Bygade fra Sandhøjsvej til Gadstrup Hovedgade. Dette vil gøre skolevejen mere sikker, da cyklister og lastbiler adskilles.
  5. Pkt. 14, ”Stibro der forbinder Viby sammen”, udgår.
  6. Der tilføjes et nyt punkt: Der etableres cykelsti fra Assendløse til Osted i samarbejde med Lejre kommune."

  Økonomiudvalget, 22-03-2017, pkt. 119

  V og O stillede samme forslag som V og O i Plan- og Teknikudvalget. A og Ø stillede samme forslag som A og Ø i Plan- og Teknikudvalget. C og F tilsluttede sig A og Ø's forslag.
  Jeppe Trolle (B) stillede ændringsforslag om at der etableres en cykelsti fra Birkevadvejen til hovedvejen. Jeppe Trolle stemte for. Resten af udvalget tog forbehold. Jeppe Trolle stillede forslag om at der ikke etableres en omfartsvej overhovedet, For stemte Jeppe Trolle, V og O. Imod stemte resten af udvalget. Jeppe Trolle stillede forslag om at stibroen genindføres. Jeppe Trolle stemte for, A, F, Ø V og C imod. Merete Dea Larsen tog forbehold.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 120 Udbud af nye busser i Roskilde Kommune

  Notat_vedr._udbud_af_el-busser_for_linje_201A_og_202A_JF_til_Roskilde.pdf

  Pkt. 120

  Udbud af nye busser i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 288889 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Busdriften i Roskilde Kommune skal udbydes i en op til 12 års periode fra december 2018. I foråret 2017 skal Roskilde Kommune indmelde krav og ønsker til Movia, således at udbuddet kan igangsættes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. det godkendes, at der igangsættes en udbudsproces således, at elbusdrift forventes at kunne opstartes april 2019 på ruterne 201A og 202A, og
  2. der indarbejdes 10 mio. kr. i driftsbudgettet for 2018 til etablering af ladeinfrastruktur til el-busser, og at budgettet til busdriften tilpasses det nye udbud fra og med 2019 og frem, når resultatet af udbuddet kendes (foråret 2018).

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  På Plan- og Teknikudvalgets møde den 7. februar 2017, punkt 34, orienterede forvaltningen om udviklingsprojekt om indførelse af elbusser ved næste busudbud. Næste busudbud finder sted i forbindelse med, at den gældende kontraktperiode udløber i december 2018.
  Indledningsvis har Movia fået udarbejdet en konsulentanalyse af muligheder og omkostninger i forbindelse med indførelse af elbusdrift. Analysen viser, at der skal foretages en engangsinvestering ca. 10 mio. kr. i ladeinfrastruktur til elbusserne, og at der efterfølgende må forventes en stigning i de årlige driftsomkostninger på ca. 3,5 mio. kr. pr år, afhængig af udbuddets resultat.
  Plan- og Teknikudvalget har besøgt Gøteborg og indhentet erfaringer fra et forsøg med elbusser i drift, og der har efterfølgende været afholdt et fyraftensmøde med en række interessenter fra busbranchen.
  På baggrund af erfaringerne fra udviklingsprojektet har forvaltningen og Movia undersøgt mulighederne for, at opfylde ønsket om at omlægge de to A-buslinjer til hel eller delvis el-drift, i forbindelse med den nuværende kontraktperiodes udløb i december 2018.
  Movia anbefaler, at den nuværende kontraktperiode forlænges til april 2019, og at det nye udbud omfatter elbusdrift på buslinjerne 201A og 202A, at Roskilde Kommune etablerer den nødvendige infrastruktur i form af etablering og drift af ladeinfrastruktur. Endvidere foreslår Movia at udbuddet i tilpasses, så det reducerer busoperatørens risici, og at der gives mulighed for i begrænset omfang at anvende dieselbusser for at sikre driftsstabiliteten, når eldrift ikke er gennemførbar.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Engangs-driftsudgiften til ladeinfrastruktur forventes at være på ca. 10 mio. kr. i 2018, og de øgede udgifter til løbende drift anslås at være ca. 3,5 mio. kr. pr år fra 2019, men kendes først efter udbud. Da der ikke har været lignende udbud i Danmark, må der forventes en vis usikkerhed om udgifterne til omlægning til el-drift på linje 201A og 202A.
  Forvaltningen kan ikke anvise finansiering til de øgede udgifter indenfor det afsatte budget til busdrift, idet det vil give væsentlige forringelser på de øvrige linjer. Alternativet til udbud af eldrift er et konventionelt udbud med fokus på dieseldrift.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-03-2017, pkt. 54

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-03-2017, pkt. 120

  Anbefales.

  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 121 Tilbagekøb af gadebelysningsanlæg

  Tilbagekoeb_af_gadebelysningsanlaeg.pdf

  Pkt. 121

  Tilbagekøb af gadebelysningsanlæg

  Sagsnr. 289813 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med henblik på at energirenovere vejbelysningen i gl. Ramsø og gl. Gundsø Kommuner samt konkurrenceudsætte den daglige drift, foreslår forvaltningen, at der indgås aftale med DONG Energi om, at Roskilde Kommune overtager vejbelysningsanlægget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. aftalen med Dong Energy om vejbelysning i gl. Ramsø og gl. Gundsø Kommuner opsiges, og at vejbelysningsanlægget overtages af Roskilde Kommune,
  2. vejbelysningsanlægget energirenoveres,
  3. driften af vejbelysningen udbydes i offentlig licitation,
  4. omkostningerne til køb og energirenovering af anlægget indarbejdes i budget 2018.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med forberedelsen af budget 2018-21 har forvaltningen gennemført en analyse af muligheden for at investere i og renovere vejbelysning ved at overtage anlæg fra elselskab og efterfølgende opnå besparelser på driftsudgifterne.
  Vejbelysningsanlæggene i gl. Ramsø og gl. Gundsø kommuner ejes og driftes af elselskabet DONG Energi. Med henblik på en energirenovering af anlæggene og muligheden for at konkurrenceudsætte driften, har forvaltningen forhandlet med DONG Energi om muligheden for at overtage vejbelysningen.
  Der foreligger et konkret tilbud om overtagelse pr. 1. januar 2018. Kommunen skal tage stilling til tilbuddet senest i marts 2017, idet der er 9 måneders opsigelse på den nuværende aftale. Hvis aftalen tiltrædes nu, vil besparelsen på driften kunne gennemføres fra og med 2018, mens besparelsen på elforbruget først kan sættes i værk efter anlægsarbejdernes afslutning ca. 1. juli 2018.
  Tilbuddet omfatter betaling af et overtagelsesbeløb på 12,0 mio. kr. samt betaling af en restgæld på 5,2 mio. kr., som er opstået i forbindelse med en tidligere modernisering. Efter overtagelsen kan kommunen lånefinansiere 9,0 mio. kr. til energirenovering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Omkostninger til tilbagekøb af vejbelysningsanlæg og energirenovering indarbejdes i budget 2018-21.
  Fra 2019 vil mindreudgiften på driften være fuldt indfaset og udgør 2,5 mio. kr. årligt. Imidlertid vil der - uanset om anlægget overtages eller ej - være en årlig udgift til renovering på 0,4 mio. kr. fra 2019, som ikke er budgetlagt, og derfor vil bidraget til budgetforbedring for 2019 og frem være 2,1 mio. kr. årligt. I 2018 forventes budgetforbedringen at være 1,8 mio. kr., idet der kun er halv effekt for faldet i eludgiften.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-03-2017, pkt. 59

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-03-2017, pkt. 121

  Anbefales.

  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 122 Reservation af landsbyramme efter byfornyelsesloven til Gundsømagle Forsamlingshus' klimaskærm

  Pkt. 122

  Reservation af landsbyramme efter byfornyelsesloven til Gundsømagle Forsamlingshus' klimaskærm

  Sagsnr. 266087 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune reserverer den statslige tildelte landsbyramme efter byfornyelsesloven til istandsættelse af Gundsømagle Forsamlingshus klimaskærm.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. landsbyrammen på 0,5 mio. kr. reserveres i to år til 70 % støtte til renovering af Gundsømagle Forsamlingshus’ klimaskærm,
  2. støtten gives under forudsætning af, at Kultur- og Idrætsudvalget bevilliger de resterende 30 % af udgifterne til renoveringen nævnt i punkt 1,
  3. forvaltningen bemyndiges til at administrere landsbyrammen herunder vurdering af ”særligt tilfælde”, at meddele støttetilsagn og udbetale støtte på byrådets vegne i overensstemmelse med indstillingens punkt 1 og 2 og
  4. der afsættes en indtægts- og udgiftsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2017, jf. punkt 1.

  Beslutningskompetence

  Punkt 1-3: Plan- og Teknikudvalget
  Punkt 4: Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har indtil sommeren 2017 til at hjemtage den statslige tildelte landsbyramme efter byfornyelsesloven på 0,5 mio. kr. Rammen kan nu efter lovændring sommeren 2016 gives som 70 % statsligt tilskud til fx istandsættelse af ikke offentlige bygningers klimaskærm. For forsamlingshuse kan kommunalbestyrelsen desuden i særlige tilfælde yde støtte til samtlige støtteberettigede udgifter, hvor istandsættelse ellers ikke kan gennemføres.
  Eventuel støtte til Gundsømagle Forsamlingshus er i god overensstemmelse med tidligere anvendte principper og tildeling af støtte til vedligeholdelse af forsamlingshuse, hvor der tidligere har været afsat midler i kommunens budget til vedligeholdelse af forsamlingshuse. Forvaltningen vurderer, at uden kommunal støtte til de resterende 30 % af udgifterne har Gundsømagle Forsamlingshus ikke mulighed for at gennemføre en påtrængende renovering af klimaskærmen, som det har været forsøgt at finde midler til i mange år. Gundsømagle Forsamlingshus vurderes dermed at være et særligt tilfælde, og Gundsømagle Forsamlingshus har søgt om støtte til de resterende 30 % af finansieringen fra Puljen til Kultur- og Fritidsfaciliteter med frist den 15. januar 2017. Sagen behandles på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 9. marts 2017.
  Gundsømagle Forsamlingshus vil maksimalt kunne modtage 0,714 mio. kr. i støtte, hvoraf staten finansierer de 0,5 mio. kr. og Roskilde Kommune de 0,214 mio. kr. Kommunen betinger sig i tilsagnet til foreningen vedrørende byfornyelsesstøtten, at udbetaling først sker, når foreningen gennem håndværkerregninger har dokumenteret, at renoveringen er betalt, og når kommunen har besigtiget, at byggeriet er gennemført.
  Roskilde Kommune har været i dialog med Dåstrup Forsamlingshus, som også har et tag, der på sigt bør udskiftes. Det er dog ikke realistisk på nuværende tidspunkt, da bestyrelsen endnu ikke har arbejdet med aktuelle planer. Roskilde Kommune er derfor ikke bekendt med andre projekter, der kan udnytte den statslige landsbyramme på nuværende tidspunkt. Hvis der ikke træffes beslutning, er det derfor sandsynligt, at rammen ikke vil blive udnyttet og dermed bortfalde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da staten refunderer de afholdte udgifter. Der foreslås afsat en udgifts- og indtægtsbevilling i 2017 på 0,5 mio. kr. med fuld overførselsadgang.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-02-2017, pkt. 31

  Ad. indstillingens punkt 1-3: Godkendt.
  Ad. indstillingens punkt 4: Anbefales.

  Økonomiudvalget, 08-02-2017, pkt. 65

  Udsat.
  Fraværende: Lars-Christian Brask, Karim Arfaoui.

  Økonomiudvalget, 22-03-2017, pkt. 122

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 123 Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby Torv

  Pkt. 123

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby Torv

  Sagsnr. 289633 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af byrum i Viby.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb til Viby Torv.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med de kommende anlægsarbejder på Stationspladsen og Bytorvet i Viby, der blev godkendt på Plan- og Teknikudvalgets møde den 2. juni 2016, punkt 123, og på Byrådets møde den 15. juni 2016, punkt 168, søges de 2 mio. kr. der er afsat i budget 2017 til Viby Torv frigivet. Projektet vedrører belægning, beplantning og byrumsudstyr på torvet og stationspladsen.
  Anlægsarbejdet påbegyndes 1. april 2017
  Forventes afsluttet 31. august 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Anlæg, indtægter
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2000
  Anlæg, indtægter
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen. 0

  Plan- og Teknikudvalget. 09-03-2017, pkt. 59

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-03-2017, pkt. 123

  Anbefales.

  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 124 Frigivelse af rådighedsbeløb og prioritering af cyklistplanmidler 2017

  Uddybning_af_cyklistplanprojekter_i_2017.pdf

  Pkt. 124

  Frigivelse af rådighedsbeløb og prioritering af cyklistplanmidler 2017

  Sagsnr. 289118 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb og prioritering af midlerne afsat til cyklistplanen i 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb og
  2. midlerne prioriteres til de nedenfor nævnte projekter.

  Beslutningskompetence

  Ad 1: Byrådet
  Ad 2: Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er i budget 2017 afsat 2 mio. kr. til realisering af cyklistplanen. De foreslåede tiltag vurderes alle til at have en stor effekt i forhold til at få flere til at cykle herunder især børn. Forvaltningen anbefaler at følgende projekter realiseres:
  - Delt sti på sydlig side af Brordrupvej (ca. 1,6 mio. kr.)
  - Himmelev Bygade (2 minus 1 vej og hastighedsdæmpende foranstaltninger) (ca. 0,35 mio. kr.)
  - Cykling til højre for rødt i flere kryds (ca. 0,05 mio. kr.)
  Projekterne forventes startet i foråret 2017 og afsluttes i løbet af 2017, med undtagelse af sti på Brordrupvej, der forventes afsluttet efterår 2018.
  De nævnte beløb er anslåede beløb. Forvaltningen disponerer de prioriterede projekter indenfor den samlede ramme

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 09-03-2017, pkt. 63

  Ad 1: Anbefales.
  Ad 2: Godkendt.

  Økonomiudvalget, 22-03-2017, pkt. 124

  Anbefales.

  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 125 Frigivelse af rådighedsbeløb - Ramsø Hallen

  Pkt. 125

  Frigivelse af rådighedsbeløb – Ramsø Hallen

  Sagsnr. 288319 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Anlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2017 til Ramsø Hallen (udbygning af hal 2)

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb til Ramsø Hallen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har i forbindelse med godkendelse af budget 2017 afsat 2 mio. kr. i 2017 og 5,2 mio. kr. i 2018 til Ramsø Hallen (udbygning af hal 2).
  På grund af en opstået brand i maj 2016 i Ramsø Hallens hal 2, skal hallen genopbygges, og dette betales af forsikringsselskabet. Det er økonomisk og byggeteknisk mest hensigtsmæssigt at prioritere den ønskede udvidelse af spring- og gymnastikfaciliteter i forlængelse af hal 2, hvilket er baggrunden for de afsatte midler til at udvide med en tilbygning på 550 kvm. til primært gymnastik- og springfaciliteter.
  Den genopbyggende hal vil sammen med tilbygningen udgøre ca. 950 kvm.
  Projektstart: primo maj 2017
  Projektslut: ultimo oktober 2017 (Hal 2)

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017
  Økonomiske konsekvenser i årene 2017-2020:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017 2018 2019 2020
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.000 -5.200
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2.000

  Finansiering:

  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 08-03-2017, pkt. 36

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-03-2017, pkt. 125

  Anbefales.

  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 126 Indtægts- og udgiftsbevilling til midler relateret til værdighedspolitikken i Roskilde Kommune i 2017

  Vaerdighedspolitik_for_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 126

  Indtægts- og udgiftsbevilling til midler relateret til værdighedspolitikken i Roskilde Kommune i 2017

  Sagsnr. 277166 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er fra Sundheds- og Ældreministeriet tildelt i alt 14,868 mio. kr. i 2016 til udmøntning af værdighedspolitikken.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 14,868 mio. kr. i 2017 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til gennemførelse af indsatserne.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 27. april 2016 værdighedspolitikken i Roskilde Kommune, som fremgår af bilag. Politisk godkendelse af værdighedspolitikken var forudsætning for tildeling af midler fra Sundheds- og Ældreministeriet i forhold til udmøntning af politikken. Byrådet godkendte den 31. august 2016 indtægts- og udgiftsbevilling for værdighedsmidlerne for 2016.
  Størstedelen af værdighedsmidlerne fra 2016 er benyttet til at ansætte flere varme hænder indenfor aktivitet, træning, oplevelser på plejecentre, måltidsværter på plejecentre, styrket aflastningsophold, udvidelse af klippekortordningen, således at den nuværende målgruppe får en halv time ekstra at råde over om ugen, hvor den ældre selv kan bestemme, hvad tiden skal anvendes til, mv.
  I forhold til værdighedsmidlerne for 2017, har Sundheds- og Omsorgsudvalget den 3. november 2016 godkendt, at de ikke disponerende værdighedsmidler på 2,2 mio. kr. benyttes til oprettelse af et palliativt team i Roskilde Kommune.
  I værdighedspolitikken er det beskrevet, at Roskilde Kommune skal have en solid basal palliativ indsats, hvor borgere der ønsker at dø i eget hjem, kan gøre dette med en høj faglig kommunal indsats. Ved beslutning om udmøntningen af værdighedsmidlerne for 2016, blev der ikke afsat midler til emnet ”en værdig død”.
  Samtidig er Region Sjælland, sammen med de 17 kommuner og almen praksis i Sundhedsaftalen for 2015-2018, blevet enige om en styrket og harmoniseret indsats af det palliative område.
  International forskning viser, at et godt palliativt forløb, hvor borgeren har ønske om at dø i eget hjem frem for på sygehuset, styrkes ved, at der er et tværfagligt og koordineret team omkring borgeren. Dette kan ske via etablering af et palliativt team. Et palliativt team skal varetage det samlede palliative forløb, sikre en god tværsektoriel koordinering med praktiserende læger og sygehus, herunder de specialiserede palliative tilbud, tilbud om lindring i den sidste tid samt tilbud om opfølgning til efterladte. Et palliativt team skal ligeledes rådgive det øvrige plejepersonale i palliation.

  Økonomi

  Roskilde Kommune har i 2017 fået bevilget 14,868 mio. kr. Der søges om en indtægts- og en udgiftsbevilling på beløbet.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 09-03-2017, pkt. 39

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-03-2017, pkt. 126

  Anbefales.

  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 127 Restaurant i Byens Hus(Lukket)

 • Pkt. 128 Køb af areal og fraflytningskrav(Lukket)

 • Pkt. 129 Benyttelse af kommunal ejendom(Lukket)

 • Pkt. 130 Arealerhvervelse til rundkørsel i kryds mellem Dronning Margrethes Vej og Frederiksborgvej(Lukket)

 • Pkt. 131 Arealerhvervelse til udvidelse af 90 graders sving i Kamstrup(Lukket)

 • Pkt. 132 Eventuelt

  Pkt. 132

  Eventuelt

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 22-03-2017, pkt. 132

  Intet til eventuelt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.