You are here

Referat

Dato: Onsdag, April 22, 2015 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 167 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 167

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 167

  Der var udsendt en tillægsdagsorden.
  Godkendt.

 • Pkt. 168 Orientering om Ældrerådets årsberetning for 2014

  aeldreraadets_aarsberetning_2014.pdf

  Pkt. 168

  Orientering om Ældrerådets årsberetning for 2014

  Sagsnr. 248875 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Hovedpunkterne i Ældrerådets årsberetning for 2014 fremlægges til orientering. Den samlede årsberetning fremgår af bilag.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Hovedpunkterne i Ældrerådets årsberetning for 2014, fremlægges til orientering, jf. § 8 i vedtægterne for Ældrerådet.
  Kommunerne er via lov om retssikkerhed og administration på det sociale område forpligtet til at nedsætte et ældreråd. Ældrerådet er et rådgivende organ, der varetager de ældre borgeres interesser i Roskilde Kommune. Ældrerådet er opdelt i forskellige arbejdsgrupper, der forbereder høringssvar og lignende til de politiske udvalg i Roskilde Kommune.
  I 2014 har Ældrerådet i Roskilde Kommune været meget aktiv på social- og sundhedsområdet, men har også gennemført flere aktiviteter, som fx omhandler involvering i trafiksikkerhedsplanen for Roskilde Kommune, sikring af ældre borgeres interesser i borger-dialogforum i forbindelse med den nye svømmehal og lignende. Ældrerådet afholdte også i foråret 2014 et meget velbesøgt arrangement med Movia om indførelse af det nye rejsekort. Ældrerådet holdt i 2014 ligeledes deres årlige borgermøde med titlen ”Fremtiden for ældre borgere i Roskilde Kommune – udfordring og udvikling”.
  Ældrerådet har i 2014 holdt dialogmøder med Sundheds- og Omsorgsudvalget, samt møder med formændene for henholdsvis Plan- og Teknikudvalget samt Kultur- og Idrætsudvalget.
  Ældrerådet er repræsenteret på alle plejecentre som kontaktpersoner i bruger- og pårørenderådene. Ældrerådet bruger sin viden fra deltagelse i bruger- og pårørenderåd i de generelle drøftelser om ældrepolitiske spørgsmål i Roskilde Kommune.
  Den 1. oktober 2014 – på FN’s internationale ældredag – holdt Ældrerådet, sammen med Sundheds- og Omsorgsudvalget og flere frivillige sociale foreninger, en velbesøgt tema-eftermiddag med overskriften ”Et samfund for alle – ingen skal være udenfor”. Temaeftermiddagen bidrog med de første input til den kommende revision af ældrepolitikken i Roskilde Kommune.
  Ældrerådet peger i årsberetningen på, at 2015 byder på flere spændende udfordringer for rådet, herunder udformningen af det kommende plejecenter i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 16-04-2015, pkt. 36

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 168

 • Pkt. 169 Orientering om proces for fælles forsyningsselskab for Holbæk, Lejre og Roskilde

  faseoverblik.pdf kompetencefordeling.pdf tidslinje.pdf

  Pkt. 169

  Orientering om proces for fælles forsyningsselskab for Holbæk, Lejre og Roskilde

  Sagsnr. 235686 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som led i forberedelsen af fusionen af Holbæk, Lejre og Roskilde kommuners forsyningsselskaber deltog de tre kommunalbestyrelser og forsyningsselskabernes bestyrelser den 19. marts 2015 i en fælles konference om det fremtidige samarbejde mellem kommunerne og det fælles forsyningsselskab. På konferencen orienterede projektledelsen og projektets rådgivere om status på arbejdet, herunder på udarbejdelse af ejer-aftale mellem kommunerne.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Holbæk, Lejre og Roskilde kommuner og forsyningsselskaberne afholdt i fællesskab en konference den 19. marts 2015 med fokus på formålet og processen for fusionen samt indholdet af ejeraftalen, som indgås mellem kommunerne om det fremtidige ejerskab til den fælles forsyningskoncern. Aftalen skal blandt andet belyse, hvilke beslutninger om det fælles forsyningsselskab, som ejerkommunerne skal godkende på en generalforsamling i holdingselskabet.
  Den politiske styregruppe anbefaler, at generalforsamlingen i enighed skal træffe beslutning om følgende spørgsmål:
  Udvidelse af ejerkredsen – i Holding eller i datterselskaberne
  Iværksættelse af nye aktiviteter i koncernen (fx elforsyning, fjernkøling m.v.)
  Dispositioner i koncernen af stor økonomisk betydning for ejerkommunerne eller det fælles forsyningsselskab
  Strategiske beslutninger af væsentlig betydning for ejerkommunerne eller det fælles forsyningsselskab
  Vilkårene for hel eller delvis udtræden for en ejerkommune i selskabet
  Ejeraftalen fastlægger også bestyrelsens størrelse og sammensætning. Den politiske styregruppe anbefaler en flerstrenget bestyrelse, hvor der er både politiske og eksterne repræsentanter i holding- og serviceselskabet, sammen med medarbejderrepræsentanter. Bestyrelserne i driftsselskaberne skal bestå af ledende medarbejdere fra koncernen samt to forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer i hvert vandselskab.
  Den politiske styregruppe anbefaler endvidere, at kommunerne i fællesskab udpeger formanden, som skal have professionel bestyrelseserfaring og branchekendskab, og er uden politisk tilknytning til kommunerne. Næstformanden vælges blandt kommunernes (politiske) repræsentanter i bestyrelsen.
  Ejeraftalen forventes at ligge klar til politisk behandling på byrådsmødet den 2. september 2015, hvor der skal tages endelig stilling til spørgsmålet om fusion. I den forbindelse vil byrådet også skulle udpege medlemmer til interim-bestyrelsen, som planlægges nedsat, efter kommunerne har truffet endelig beslutning om fusionen. I andre kommunale fusioner har der være gode erfaringer med, at interim-bestyrelsen har kunnet bistå projektledelsen med at ansætte en direktør for det fusionerede selskab og forberede det fusionerede selskab til "dag et-parathed".
  De siddende bestyrelser i de eksisterende forsyningsvirksomheder fortsætter frem til 1. januar 2016, hvor fusionen planlægges gennemført. Deres opgaver og ansvar i perioden vil være at bidrage til at forberede de enkelte forsyningsvirksomheder på fusionen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 169

 • Pkt. 170 Orientering om likviditet pr. 31. marts 2015

  orientering_om_likviditeten_pr._31._marts_2015.pdf

  Pkt. 170

  Orientering om likviditet pr. 31. marts 2015

  Sagsnr. 265739 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. marts 2015. I bilag er endvidere opstillet prognose for udviklingen. Forvaltningen skønner fortsat, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2015 vil ligge mellem 425 - 475 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Nedenstående tabel viser den faktiske likvide beholdning samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen fra april 2014 til marts 2015.

  Roskilde Beløb i mio. kr. 30. april 2014 31. maj 2014 30. juni 2014 31. juli 2014 31. aug. 2014 30. sep. 2014 31. okt. 2014 30. nov. 2014 31. dec. 2014 31. jan. 2015 28. feb. 2015 31. marts 2015
  Likvide beholdning 318 238 211 307 351 328 234 212 225 274 298 301
  IM's Kassekreditregel 493 491 493 492 494 499 501 498 499 497 499 500

  Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. marts 2015 skønner forvaltningen, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2015 vil ligge mellem 425 – 475 mio. kr.
  Skønnet er forbundet med usikkerhed. Forvaltningens prognose tager udgangspunkt i regnskab 2014 og forudsætter et uændret forbrugsmønster, og at overførslen af drifts- og anlægsmidler fra 2015 til 2016 vil være identisk med overførslen fra 2014 til 2015. Der er særligt usikkerhed om, hvad forbruget af anlægsmidler bliver i 2015, og forvaltningen følger løbende forbruget. Der er herudover indarbejdet de tillægsbevillinger byrådet har foretaget til og med marts 2015.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 170

 • Pkt. 171 Orientering om forbrugsoversigt pr. ultimo marts 2015

  forbrugsoversigter_pr._31._marts_-_bilag_til_oekonomiudvalget.pdf

  Pkt. 171

  Orientering om forbrugsoversigt pr. ultimo marts 2015

  Sagsnr. 265305 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder oversigt over budget og forbrug ultimo marts fordelt på udvalg og fagområder.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Grafen nedenfor viser hovedtallene ultimo marts, hvor en oversigt på hvert fagområde fremgår af bilaget. Tallet over udvalgssøjlen viser forskellen mellem forbrugsprocenterne i 2015 og 2014 i kr. Minus betyder, at der er brugt flere penge i 2015 end på samme tidspunkt i 2014.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 171

 • Pkt. 172 Regnskab 2014

  notat_til_politisk_behandling.pdf regnskab_-_2014.pdf regnskab_2014_-_bilag.pdf

  Pkt. 172

  Regnskab 2014

  Sagsnr. 269099 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommunes samlede regnskab for 2014 indstilles til godkendelse samt oversendelse til revision.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det samlede regnskab 2014 for Roskilde Kommune godkendes og oversendes til revision.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Regnskabet for 2014 viser en samlet forbedring i beholdningen af de likvide aktiver på 25,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.
  Dette skyldes et forbedret resultat på 21,1 mio.kr. på det skattefinansierede område og 10,2 mio.kr. på det brugerfinansierede område, i alt 31,3 mio.kr., samt en forværring på 6,1 mio. kr. vedr. forskydninger i gæld og tilgodehavender.
  Det forbedrede resultat på det skattefinansierede område på 21,1 mio. kr. består af et mindreforbrug på 46,8 mio. kr. på den ordinære driftsvirksomhed samt et merforbrug på de samlede anlægsudgifter på 25,6 mio. kr., som fordeler sig med et merforbrug på anlægsudgifter på 5,1 mio. kr., et mindre forbrug på byggemodning på 9,8 mio. kr. samt et merforbrug vedrørende ejendomssalg og –køb på 30,3 mio. kr.
  Forværringen på 6,1 mio.kr. vedr. forskydninger i gæld og tilgodehavender skyldes ændringer i kommunens låneoptagelse, afvikling af gæld samt ændringer i kortfristede tilgodehavender mellem kommunen og omverdenen (f. eks. staten, andre kommuner og borgere).
  Alt i alt er beholdningen af likvide aktiver forbedret med 25,2 mio. kr. sammenlignet med det vedtagne budget. Der var budgetteret med et forbrug af likvide aktiver på 53,1 mio. kr., mens det endelige regnskabsresultat udviser et forbrug på 27,9 mio. kr. Specifikation fremgår af vedlagte notat.
  Likviditeten ultimo 2014 er et øjebliksbillede, mens likviditeten opgjort efter kassekreditreglen er et udtryk for en gennemsnitsbetragtning, som viser retningen for likviditetsudviklingen. Likviditeten efter kassekreditreglen er i 2014 steget fra 477,3 mio. kr. til 499,1 mio. kr.
  Som bilag til dagsordenen er elektronisk vedlagt ”Regnskab 2014” med et uddybende notat om regnskabet. Der er i regnskabet optrykt oversigt over afskrivninger til godkendelse i forbindelse med regnskabet.
  Regnskabet indeholder ligeledes en oversigt over afsluttede anlægsarbejder og ejendomssalg under 2 mio. kr. til godkendelse i byrådet i forbindelse med regnskabet.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015 udover de bevillinger, der er givet til overførsler fra 2014 til 2015 på henholdsvis anlæg (BY den 25.03.15, pkt. 62) og drift (BY den 25.03.15, pkt. 61).
  Endvidere har det positive regnskabsresultat medvirket til et øget likviditetsmæssigt udgangspunkt i 2015.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 172

  Anbefales.

 • Pkt. 173 Udpegning af nyt medlem til Slagteriskolens bestyrelse

  Pkt. 173

  Udpegning af nyt medlem til Slagteriskolens bestyrelse

  Sagsnr. 244935 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Tuncay Yilmaz ønsker at udtræde af Slagteriskolens bestyrelse. I henhold til styrelsesvedtægten udpeger den gruppe der har indvalgt medlemmet, til en post, som byrådet udpeger til et nyt medlem af bestyrelsen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udpeges et nyt medlem til Slagteriskolens bestyrelse.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Tuncay Yilmaz er af byrådet udpeget til at sidde i Slagteriskolens bestyrelse og udtræder nu af bestyrelsen. Der skal derfor udpeges et nyt medlem af byrådet til Slagteriskolens bestyrelse.
  Jf. styrelseslovens § 28 og forretningsordenens § 13, stk. 6 besættes den ledigblevne plads af samme gruppe, som har indvalgt medlemmet.
  Udpegningen sker som flertalsbeslutning i byrådet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 173

  Thomas Breddam blev anbefalet.

 • Pkt. 174 Roskilde Brandvæsens kørselsopgave - revisionspåtegnede regnskaber 2014

  aarsrapport_2014_koersel_af_skoleboern.pdf aarsrapport_2014_koersel_for_materielgaarden.pdf aarsrapport_2014_aeldre-_genoptraening_og_daghjem.pdf beretning_2014_koersel_af_skoleboern.pdf beretning_2014_materielgaarden.pdf beretning_2014_aeldrekoersel.pdf

  Pkt. 174

  Roskilde Brandvæsens kørselsopgave - revisionspåtegnede regnskaber 2014

  Sagsnr. 252743 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der forelægges særskilte revisionspåtegnede regnskaber for hhv. Brandvæsenets kørsel for Materielgården, Ældre- og træningskørsel samt Skolekørsel for 2014. Regnskaberne er vurderet retvisende og er uden forbehold.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskaberne tages til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede på møde d. 11. december 2013, at der skulle udarbejdes selvstændige revisionspåtegnede regnskaber for hhv. Brandvæsenets kørsel for Materielgården, Ældre- og træningskørsel samt Skolekørsel.
  Regnskaberne for 2014 er påtegnet uden forbehold af EY (tidligere KPMG), der ikke er kommunens nuværende revisionsselskab.
  De omkostningsbaserede regnskaber, hvor de indirekte omkostninger indgår, viser, at Roskilde Brandvæsen i 2014 ikke har kunnet løse opgaverne indenfor de tilbudte kontraktsummer/opkrævede priser. Ældre- og træningskørsel viser et underskud på 1,5 mio. kr., skolekørsel viser et underskud på 1,4 mio. kr. og kørsel for materielgården viser underskud på 0,1 mio. kr.
  Underskud skyldes primært ekstraordinære merudgifter i forbindelse med sag om køre/hviletidsbestemmelser samt et højt sygefravær.
  Hvis man alene ser på de direkte udgifter til ordningen (løn, andre personaleudgifter, diesel, leasing af busser mv.) er der balance mellem udgifter og indtægter. At Roskilde Kommune har hjemtaget disse ordninger har derfor ikke medført en merudgift for kommunen, da de indirekte omkostninger (andel af fast personale, afskrivninger på faste bygninger mv.) alligevel havde været der. Men underskuddet på det omkostningsbaserede regnskab viser, at det ikke er lykkedes at udføre opgaven i overenstemmelse med de forudsætninger, der indgik i brandvæsenets kontrolbud/opkrævede priser.
  Ældre- og træningskørsel samt Skolekørsel har været i udbud og kontrakt med den nye eksterne leverandør starter 1. august 2015. Brandvæsenets kontrakt på kørsel for Materielgården udløber d. 30. april 2016.
  Perioden, hvor brandvæsenet har varetaget de tre kørselsordninger, er brugt til at samle bedre og mere detaljeret viden om ordningen. Denne viden har resulteret i et mere præcist udbudsmateriale, og der er ved det seneste udbud opnået bedre priser på både daghjem- og træningskørslen samt skolekørslen.
  I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015, der forelægges Økonomiudvalget på mødet den 6. maj 2015, vil blive forelagt en særskilt vurdering af Roskilde Brandvæsens samlede økonomi. På det tidspunkt vil det endvidere stå klart, om ambulancetjenesten fortsætter i Roskilde Brandvæsens regi, hvilket vil have betydning for Brandvæsenets samlede økonomi.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 174

  Godkendt.

 • Pkt. 175 Evaluering af øget anvisningsret hos Boligselskabet Sjælland

  Pkt. 175

  Evaluering af øget anvisningsret hos Boligselskabet Sjælland

  Sagsnr. 246187 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der evalueres på aftalen, som har løbet i et halvt år med Boligselskabet Sjælland om udvidet anvisningsret på små billige boliger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at aftalen om udvidet anvisningsret evalueres igen i samarbejde med Boligselskabet Sjælland inden aftalens udløb i september 2015 med henblik på eventuel forlængelse og udvidelse.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede på møde den 1. oktober 2014 at godkende aftale om øget anvisningsret til små billige boliger hos Boligselskabet Sjælland i en forsøgsperiode på 1 år med evaluering efter ½ år.
  Aftalen har nu løbet et halvt år. Den udvidede anvisningsret har givet 39 ekstra boliger i 2014, siden ordningen trådte i kraft 1. oktober 2014. I løbet af de tre første måneder i 2015 gav ordningen 24 ekstra boliger. Erfaringen er således, at ordningen giver 8-13 ekstra boliger om måneden, med stor variation i de enkelte måneder.
  Roskilde Kommune har hidtil fået ca. 200 boliger til anvisning om året fra Boligselskabet Sjælland svarende til i gennemsnit ca. 17 boliger om måneden. Den udvidede anvisningsret har således isoleret set øget antallet af boliger til kommunal anvisning betydeligt.
  Voksenservice er meget tilfreds med ordningen, da der er god brug for de ekstra billige boliger til at nedbringe antallet af borgere på akutventelisten. Voksenservice ønsker derfor en forlængelse af ordningen, når den udløber – og ønsker samtidig en udvidelse af antallet af billige boliger til anvisning hvis muligt. Boligselskabet er også tilfreds med ordningen, men ønsker først at tage stilling til forlængelse og eventuel udvidelse af ordningen i september 2015, når ordningen har kørt lidt længere. Boligselskabet peger bl.a. på, at ordningen er administrativ tung at håndtere.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 175

  Drøftet.
  Der forelægges på et senere tidspunkt en sag om forlængelse og udvidelse.

 • Pkt. 176 Godkendelse af tilpasset samarbejdsaftale mellem Roskilde Festival og Roskilde Kommune 2015-2019

  Pkt. 176

  Godkendelse af tilpasset samarbejdsaftale mellem Roskilde Festival og Roskilde Kommune 2015-2019

  Sagsnr. 269003 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet godkendte den 26. februar 2014 en ny treårig markedsførings og samarbejdsaftale mellem Roskilde Festival og Roskilde Kommune for perioden 2014 – 2016. Byrådet anmodes i indeværende sag om at godkende en tilpasning af størrelsen af styregruppen for samarbejdsaftalen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at tilpasningen af størrelsen af styregruppen for samarbejdsaftalen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede på sit møde den 26. februar 2014 en ny treårig markedsførings og samarbejdsaftale mellem Roskilde Festival og Roskilde Kommune for perioden 2014 – 2016.
  Roskilde Festival og Roskilde Kommune har drøftet et ønske om at tilpasse størrelsen på styregruppen for samarbejdsaftalen. Det betyder, at styregruppen gøres mindre og dermed mere handlekraftig. Med denne sag ønskes tilpasningen godkendt.
  Organisation
  Samarbejdet har en overordnet styregruppe, der efter tilpasningen vil bestå af Borgmesteren og to medlemmer fra Roskilde Kommunes direktion samt to medlemmer fra direktionen i Roskilde Festival. Roskilde Kommune er sekretariat. Styregruppen mødes to gange årligt til orienterende møder og fastlæggelse af den næste periodes initiativer.
  Medlemmer i styregruppen fra Roskilde Kommune:
  - Joy Mogensen, Henrik Kolind og Martin Holgaard
  Medlemmer i styregruppen fra Roskilde Festival:
  - Steen Jørgensen og Henrik Rasmussen
  Derudover nedsættes en udviklingsgruppe, som mødes fire gange årligt og kan nedsætte ad hoc-arbejdsgrupper. Udviklingsgruppen består af ledende medarbejdere fra hhv. Roskilde Festival og Roskilde Kommune.
  - Fra Roskilde Festival: Christina Bilde og yderligere en person.
  - Fra Roskilde Kommune: Camilla iisager Petersen, Poul Knopp Damkjær og Gitte Kronbak Nielsen.
  Samarbejdsaftalen skal i 2015 konkret udmøntes i følgende initiativer
  - Byens hus, demokrati og unge
  - Roskilde som musisk by
  - Frivillig fredag
  Der gives en årlig orientering til Økonomiudvalget om udviklingen i samarbejdsaftalen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 176

  Forvaltningen oplyste på mødet, at for indeværende byrådsperiode er der til Styregruppen/udviklingsgruppen for Roskilde Festival - Roskilde Kommune er Marianne Kiærullf (V), Jeppe Trolle (B) og Joy Mogensen (A) udpeget af byrådet.
  Økonomiudvalget besluttede herefter at den hidtidige byrådsudpegning fastholdes. Udviklingsgruppen skal arbejde for at initiativerne i højere grad udbredes til kommunens fagudvalg.

 • Pkt. 177 P-hus på Sortebrødre Plads

  Pkt. 177

  P-hus på Sortebrødre Plads

  Sagsnr. 205101 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen følger op på budgetforliget vedrørende etablering af P-hus, og det foreslås, at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling til opførelse af P-hus.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 84 mio. kr. i 2015 til opførelse af P-hus på Sortebrødre Plads, herunder til arkæologiske undersøgelser. Beløbet fragår kassebeholdningen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Som en del af budgetforliget for 2015 besluttede forligspartierne at opføre et P-hus på den kommunale parkeringsplads nord for Algade – Sortebrødre Plads.
  P-huset er et væsentligt element i en samlet strategi for bymidten med det formål at skabe muligheder for flere aktiviteter og liv i byen og samtidig flere boliger. P-huset er sammen med indsatsen for at forbedre forholdene for cyklister og busser også en del af en samlet mobilitetsstrategi for bymidten, der bl.a. har fokus på at forebygge den p-søgende trafik.
  Når P-huset placeres på Sortebrødre Plads, hænger det sammen med, at det er et let tilgængeligt kommunalt areal med en god kobling til Algade og Kulturstrøget. Der vil ikke være behov for ekspropriation til anlægget, og der vil kunne undgås store gener for omkringliggende bygninger og arealer med denne beliggenhed.
  Byggeriet skal opføres bæredygtigt og arkitektonisk indpasses i området og vil følge kommunens udbuds- og indkøbspolitik ift. lærerpladser mv.
  Inden byggeriet kan igangsættes, skal der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for området, og arkæologiske udgravninger på arealet skal være afsluttet. Dette kan køre sideløbende. Udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan er igangsat af byrådet den 17. december 2014, punkt 431 og 432.
  Årstiderne Arkitekter har tegnet et P-hus som en bygning med 2 lag parkering under jorden i kælder og 3 lag over jorden. Bygningen bliver ca. 7,5 m over terræn (svarende til et parcelhus), med 3 elevatortårne, der rækker yderligere 1,5 m op. Overslag for dette byggeri er 70 mio. kr. Alternative adgange til p-huset undersøges p.t.
  Roskilde Museum skal stå for den arkæologiske udgravning og har et detaljerede budget på 14 mio. kr.
  Plan- og Teknikudvalget vil løbende få fremlagt et overblik over p-kapacitet og – behov i midtbyen under byggeriet, og når det er færdigt.
  På pladsen er der i dag ca. 200 p-pladser, og der arbejdes med at finde erstatnings p-pladser under udgravning og byggeperiode, sammenlagt ca. 2 år. Gener kan ikke undgås i denne periode, men der arbejdes for at minimere disse.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 84 mio. kr.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2015:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  P-hus på Sortebrødre Plads, udgifter 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  P-hus på Sortebrødre Plads -84.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  P-hus på Sortebrødre Plads -84.000
  Finansiering:
  Forværring af kassebeholdningen -84.000

  Beregningerne af den samlede økonomi for omdannelse af Sortebrødre Plads med anlæg af P-hus og opførelse af nye boliger og butikker bygger på en forudsætning om kompenserende indtægter ved salg af byggeret i området.
  Der er i budgetforliget for budget 2015 noteret en forventning om et netto kassetræk over en periode på 45 mio. kr. Udgifterne på 84 mio. kr. forventes afholdt i perioden 2015-17, mens indtægterne på 39 mio. kr. først vil kunne realiseres efter byggeriet er færdigt. Når p-huset er opført vil der være en afledt driftsudgift.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 177

  Birgit Pedersen (F) og Jeppe Trolle (B) stillede ændringsforslag om, at et kommende P-hus skal ses i sammenhæng med et bilfrit Stændertorv. Henrik Stougaard (Ø) tilslutter sig ændringsforslaget, men tager forbehold med henblik på eventuelle yderligere ændringsforslag.
  Forslaget blev forkastet.
  Joy Mogensen (A), Karim Arfaoui (A), Lars Lindskov (C), Jeppe Trolle (B) og Birgit Pedersen (F) anbefaler forvaltningens indstilling.
  Henrik Stougaard tager forbehold med henblik på eventuelle yderligere ændringsforslag.
  Merete Dea Larsen (O), Bent Jørgensen (V) og Lars-Christian Brask (V) kan ikke anbefale forvaltningens indstilling.

 • Pkt. 178 Udbud af areal til leje for opførsel af en café/restaurant på Roskilde Havn

  bilag_1_-_udbudshaefte.pdf bilag_2_-_planer_i_dag.pdf bilag_3_-_interessenter.pdf bilag_4_-_byggefelt.pdf bilag_5_-_roskilde_viking_vinterbadere.pdf

  Pkt. 178

  Udbud af areal til leje for opførsel af en café/restaurant på Roskilde Havn

  Sagsnr. 195679 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Igangsætning af udbud af et byggefelt på Museumsøen i Roskilde Havn til en havne-knejpe/restaurant.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. vedhæftede udbudshæfte opdateres med krav om kystsikring af bygningen samt opdatering af datoer o.l. og godkendes som grundlag for udbud af areal til leje for opførsel af en café/restaurant på Museumsøen, og at Sagafjords to con-tainere placeres midlertidig i forlængelse af vandrehjemmet, eller
  2. vedhæftede udbudshæfte opdateres med krav om kystsikring af bygningen samt opdatering af datoer o.l., og der stilles krav om, at en kommende havne-knejpe/restaurant kan indeholde plads til Sagafjords opmagasinering.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune ejer et ubebygget byggefelt på Museumsøen i Roskilde Havn. Der kan jf. gældende lokalplan 278 bygges op til 300 m2 på arealet. Området bliver i dag anvendt til Sagafjords to lager-containere og vinterbadernes omklædningsrum og klub-hus i vinterbadesæsonen samt få parkeringspladser.
  Vedlagte udbudshæfte blev fremlagt og godkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. juni 2008, punkt 143, og Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2008, punkt 251. Der blev dog aldrig gennemført et udbud.
  Kommunen har modtaget en henvendelse fra en udvikler, der er interesseret i at opføre og drive en havneknejpe/restaurant, svarende til det tidligere fremlagte udbudshæfte.
  Etablering af en havneknejpe/restaurant forudsætter, at Sagafjord flytter deres contai-nere, eller at deres lager kan indgå i en kommende bygning. Vinterbaderne vil fortsat kunne blive i området i vinterperioden, men det forventes, at de på sigt flytter til den anviste plads i lokalplan 586, se bilag 2.
  Forvaltningen har været i dialog med aktørerne på Roskilde Havn for at få deres hold-ning til en café/restaurant, se bilag 3. Der har været overvejende interesse for en café/restaurant, som supplerer de eksisterende faciliteter. Sagafjord ønsker dog ikke umiddelbart at flytte deres containere fra området, og vinterbaderne ønsker heller ikke at flytte længere væk.
  Forvaltningen indstiller, at udbudshæftet opdateres med nye krav om kystsikring, og at det godkendes sammen med bilag 4 som grundlag for udbud og udformning af et ud-budsbrev, hvor der udbydes på både pris og projekt. Forvaltningen indstiller, at der findes en midlertidig løsning på placering af Sagafjords containere, f.eks. i forlængelse af vandrehjemmet, se bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. I forbindelse med udbud må der forventes udgifter til ejendomsmægler, advokat, landinspektør, annoncering og markedsføring for i alt ca. 300.000 kr. Der vil blive søgt bevilling til disse udgifter i en anden sag. Den fremtidige lejeindtægt kan først fastsættes, når vi kender alle vilkår for lejeaftalen.

  Økonomiudvalget, 04-03-2015, pkt. 84

  Anbefalet.
  Økonomiudvalget er enig om at sende sagen til endelig beslutning i byrådet.

  Byrådet, 25-03-2015, pkt. 79

  Taget af dagsordenen.

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen oplyser, at der desværre er sket en fejl i sagsfremstillingen. Det område, der kan anvendes til havneknejpe, er dækket af lokalplan 310 og ikke lokalplan 278, som angivet i sagen.
  Arealet er i lokalplan 310, jf. § 3.5 udlagt som område C: Erhvervs- og offentlige formål. I § 3.5 står følgende: ”Område C udlægges til erhvervsformål med tilknytning til trafikhavnen dvs. fiskeri og turisme. Endvidere kan området benyttes af strandjægerne.”
  En havneknejpe på arealet kræver dermed ikke ny lokalplan for området.
  Forvaltningen vurderer, at tidligere vedtagne udbudshæfte kan opdateres med krav om kystsikring af bygningen samt opdatering af datoer o.l. og godkendes som grundlag for udbud af areal til leje for opførsel af en café/restaurant på Museumsøen. Vinterbaderne vil fortsat kunne blive liggende i området.
  I forhold til Sagas Fjords to containere er der to mulige løsninger. Første mulighed er, at containerne placeres midlertidig i forlængelse af vandrehjemmet. Det vil være en midlertidig placering, da det ligger inden for et byggefelt, hvor vandrehjemmet kan udvides. Alternativt kan der stilles krav i udbudsmaterialet om, at en kommende havneknejpe/ restaurant skal indeholde plads til Sagafjords opmagasinering. Forvaltningen anbefaler det første.

  Ny indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedhæftede udbudshæfte opdateres med krav om kystsikring af bygningen samt opdatering af datoer o.l. og godkendes som grundlag for udbud af areal til leje for opførsel af en café/restaurant på Museumsøen, og at Sagafjords to containere placeres midlertidig i forlængelse af vandrehjemmet.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 178

  Økonomiudvalget er enige om at anbefale 2. "at" i forvaltningens oprindelige indstilling.
  Økonomiudvalget er enig i at sende den endelige beslutning i byrådet.

 • Pkt. 179 Forslag til lokalplan 621 for boliger ved Hyrdehøj Bygade (endelige vedtagelse)

  opsamling_fra_offentlig_hoering.pdf forslag_til_lokalplan_621_endelig_vedtagelse.pdf

  Pkt. 179

  Forslag til lokalplan 621 for boliger ved Hyrdehøj Bygade (endelige vedtagelse)

  Sagsnr. 258597 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udbygningsplanerne for området vest for Hyrdehøj Center er ændret, så der med en ny lokalplan kan bygges parcelhuse og tæt-lavt byggeri. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring, og der er afholdt borgermøde, hvilket efterfølgende har ført til mindre ændringer i den endelige lokalplan.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at lokalplan 621 for boliger ved Hyrdehøj Bygade godkendes endeligt med de nævnte ændringer.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen har et sådant indhold og karakter, at den skal behandles i byrådet jf. delegation.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget vedtog på møde den 4. december 2014, punkt 239, at sende forslag til lokalplan 621 for boliger ved Hyrdehøj Bygade i offentlig høring fra den 12. december 2014 til den 13. februar 2015, og at der skulle afholdes borgermøde den 14. januar 2015.
  Lokalplanen giver mulighed for at etablere en blandet boligbebyggelse med 22 parceller og 27 tæt/lav boliger. Udbygningen og fordelingen af nye boliger tager hensyn til de eksisterende boliger og Hyrdehøj Centeret. Lokalplanen skal sikre, at der skabes et grønt opholdsareal omkring det eksisterende regnvandsbassin i den nordvestlige del af området, ligesom der er taget stilling til behovet for støjafskærmning fra trafik på Holbækvej og adgangsvejen til centret.
  Forvaltningen har modtaget 3 skriftlige høringssvar i høringsperioden, der sammen med bemærkninger fra borgermødet omhandlede følgende emner med relation til lokalplanen:
  - støj og støjafskærmning herunder materialevalg og højde samt mulighed for støjmålinger af Holbækvej og motorvejen,
  - bebyggelsens udformning (både parceller og tæt/lav boliger) herunder reducering af parceller, farve- og materialevalg, parkeringsforhold, mulighed for legeplads, altaner,
  - regnvandsbassinet, herunder beplantning,
  - Hyrdehøj Bygade herunder træer, permanent lukning og bygaden under byggeperioden.
  Dette har ført til mindre ændringer og tilføjelser i den endelige lokalplan, som beskrevet i vedlagt notat om behandling af bemærkninger og indsigelser.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Udgifter til kommunalt byggemodning som følge af denne lokalplan bliver fremlagt i en særskilt sag.

  Plan- og Teknikudvalget. 16-04-2015, pkt. 64

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 179

  Anbefales.

 • Pkt. 180 Handleplan for udvikling af Viby Sjælland

  handleplan_30_marts_2015.pdf

  Pkt. 180

  Handleplan for udvikling af Viby Sjælland

  Sagsnr. 256400 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med baggrund i Udviklingsprogram for Viby Sjælland har forvaltningen udarbejdet en handleplan for Viby Sjælland, der prioriterer indsatserne over de kommende år og samtidig indeholder en budgetoversigt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at handleplan for Viby Sjælland 2016-19 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog på møde den 30. april 2014, punkt 208, et samlet udviklingsprogram for Viby Sjælland. Samtidig vedtog byrådet, at der skulle udarbejdes en handleplan for realiseringen af udviklingsprogrammet.
  Forvaltningen har nu udarbejdet en handleplan for Viby Sjælland, hvor indsatserne fra udviklingsprogrammet er prioriteret over de kommende år. Handleplanen vil blive revideret årligt og vil afspejle projekternes fremdrift. Budgetoversigten indeholder et skøn over udgifterne til de forskellige indsatser, som skal fungere som input til den strategiske anlægsplan.
  En række af projekterne i udviklingsprogrammet er allerede gennemført eller er i gang, og er taget med for at give et samlet overblik.
  Der arbejdes i øjeblikket med at skabe bedre rammer for idræts- og foreningslivet bl.a. er idrætshallen under renovering.
  Planlægningen for et nyt boligområde ved Skousbo pågår. En helhedsplan, som skal sætte rammen for den langsigtede udvikling, er undervejs. Sideløbende hermed opstartes lokalplan for den del af området som ligger tættes ved stationen.
  Udarbejdelsen af en ny helhedsplan for bymidten er i gang. Helhedsplanen skal danne grundlag for fremtidige byggerier og anlæg i bymidten, herunder konkrete forslag for Stationspladsen, Søndergade, Biblioteksområdet og Cosmosgrunden.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. De foreslåede investeringer i årene 2016 - 19 indarbejdes i forslag til strategiske anlægsplan. Hvis der ved budgetforhandlingerne ændres i projekterne eller i tidspunkt for realisering, justeres handleplanen efterfølgende på disse punkter.

  Plan- og Teknikudvalget. 16-04-2015, pkt. 65

  Anbefales, idet det præciseres, at udviklingen af Viby ikke alene skal være afhængig af, om der kan sælges byggegrunde.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 180

  Anbefales.

 • Pkt. 181 Forslag til kommuneplantillæg 11 for bydelscenter på Københavnsvej / Præstemarksvej (igangsætning)

  debatoplaeg.pdf

  Pkt. 181

  Forslag til kommuneplantillæg 11 for bydelscenter på Københavnsvej / Præstemarksvej (igangsætning)

  Sagsnr. 264893 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  En privat investor ønsker at etablere en ny dagligvarebutik på hjørnet af Københavnsvej og Præstemarksvej. Området er i dag udlagt til erhvervsformål. Dette kræver derfor kommuneplantillæg og lokalplan.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gennemføres en indledende offentlig høring med udgangspunkt i vedlagte debatoplæg.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har modtaget en henvendelse fra en privat investor der ønsker at opføre en dagligvarebutik på hjørnet af Københavnsvej og Præstemarksvej. Området blev på byrådets møde den 3. september 2014, punkt 301, udpeget som et område for dagligvarebutik.
  Arealet er omfattet af kommuneplanens rammeområde 3.EK.6 og er udlagt til by-/kontorerhverv og servicevirksomhed. Området er desuden omfattet af lokalplan 258 for Københavnsvej, som ligeledes har udlagt området til erhverv med storsalg, kontor og service. For at kunne opføre en dagligvarebutik, skal området indgå som en del af det bydelscenter, der i dag indbefatter dels Netto, Lidl og Dommervænget.
  Projektet forudsætter udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan. Det er forvaltningens vurdering, at et kommuneplantillæg forudsætter en forudgående offentlig høring.
  I den forudgående offentlig høring vil forvaltningen indkalde idéer og forslag til bl.a. om der er behov for en ekstra dagligvarebutik i området. Om der bør stilles særlige arkitektoniske krav, til en ny dagligvarebutik og om der er særlige trafikale hensyn der bør undersøges, se vedlagte debatoplæg.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Økonomiudvalget, 15-04-2015, pkt. 163

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 181

  Anbefales.
  Jeppe Trolle (B) tager forbehold.
  Henrik Stougaard kan ikke godkende og begærede sagen i byrådet.

 • Pkt. 182 Godkendelse af fornyet samarbejdsaftale om Gulddysse Skov

  fornyet_samarbejdsaftale_om_gulddysse_skov.pdf notat_om_de_positive_effekter_af_skovrejsningsprojektet_gulddysse_skov.pdf gulddysse_skov_status_og_fornyet_samarbejdsaftale.pdf

  Pkt. 182

  Godkendelse af fornyet samarbejdsaftale om Gulddysse Skov

  Sagsnr. 73490 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  De otte vandværker omkring Gulddysse Skov, Naturstyrelsen og Roskilde Kommune har udarbejdet forslag til en fornyet samarbejdsaftale om Gulddysse Skov.
  Sagen lægges til genbehandling i Plan- og Teknikudvalget, fordi Naturstyrelsen efter den første behandling i udvalget (Plan- og Teknikudvalget den 5. marts 2015, punkt 43) fremsatte krav om ændringer. Det reviderede forslag til samarbejdsaftale er nu godkendt af direktionen i Naturstyrelsen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Roskilde Kommune tiltræder aftalen ”Samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune, Miljøministeriet v/Naturstyrelsen og vandværkerne omkring Gulddysse Skov om videreudvikling af skov- og naturområdet ”Gulddysse Skov” imellem Jyllinge og Gundsømagle”.
  2. Hvis den offentlige høring af den underskrevne aftale giver anledning til væsentlige ændringer af projektets økonomi eller udførsel, forelægges sagen igen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forslaget til samarbejdsaftale dækker den eksisterende Gulddysse Skov samt 68 ha, som søges opkøbt til skovprojektet. Ifølge aftalen betaler vandværkerne omkring Gulddysse Skov 20% af udgiften til opkøb af arealer, Roskilde Kommune 40% og Naturstyrelsen 40%. Naturstyrelsen betaler for udgifter til skovrejsningen. Såfremt det lykkes at opkøbe alle de foreslåede arealer til skovrejsning, vil udgiften for Roskilde Kommune beløbe sig til i alt ca. 4 mio. kr. i løbet af de næste 20 år.
  Alle konkrete opkøb af jord skal godkendes af Roskilde Kommune og de øvrige parter, inden opkøbet foretages. Der søges om bevilling i forbindelse med godkendelse af opkøb.
  Plan- og Teknikudvalget anbefalede den 5. marts 2015, punkt 43 det daværende forslag til samarbejdsaftale. Den 6. marts 2015 fremsendte Naturstyrelsen en lang række ændringsforslag til samarbejdsaftalen. Der er fundet en løsning, som opfylder Naturstyrelsens uomgængelige krav, men som ikke har konsekvenser for aftalens økonomi eller skovprojekts udførsel. Baggrunden og det nærmere indhold er beskrevet i notatet ”Gulddysse Skov: status og fornyet samarbejdsaftale”.
  Forvaltningen vurderer, at en afrunding af Gulddysse Skov vil blive et stort rekreativt gode for områdets mange beboere. Det vil have betydning for beskyttelsen af grundvandsressourcen i området, og skoven vil i opvækstperioden fjerne CO2 fra atmosfæren. På langt sigt vil skoven have væsentlig naturmæssig værdi. I samarbejdsaftalen beskrives de positive effekter for grundvandsbeskyttelse. De øvrige positive virkninger af projektet er beskrevet i bilaget ”Notat om de positive effekter af skovrejsningsprojektet Gulddysse Skov”.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Arealerne søges opkøbt, når og hvis de bliver tilgængelige i handel. Der forventes at opstå 3-6 købsmuligheder over den 20-årige periode. På grund af usikkerheden om og hvornår udgiften kommer, foreslås udgiften håndteret som tillægsbevillinger. Ved godkendelse af og bevilling til opkøb af jord, vil der ske en forværring af kassebeholdningen i kommende år jf. ovenfor.

  Plan- og Teknikudvalget. 16-04-2015, pkt. 66

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 182

  Anbefales.

 • Pkt. 183 Kystbeskyttelse Jyllinge Nordmark

  bilag_1_-_redegoerelse_for_interessetilkendegivelse_i_jyllinge_nordmark_inkl._bilag_1.1_1.2_1.4_og_1.5.pdf bilag_1.3_-_modtagne_bemaerkninger_til_projektet_i_jyllinge_nordmark.pdf

  Pkt. 183

  Kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark

  Sagsnr. 217972 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har anmodet de relevante borgere i Jyllinge Nordmark, om en udtalelse til den skitserede stormflodssikring. Et flertal af de som har svaret ønsker sikringen etableret. Kystdirektoratet har i en teknisk udtalelse accepteret sikringshøjden og afgrænsning af de, som har gavn af sikringen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der træffes afgørelse om, at fremme det samlede projekt, jf. bilag 1.5, som inkluderer rekreativ sti langs fjord og å, herunder igangsætte detailprojektering, fastlægge økonomi og forslag til fordelingsnøgle mellem parter, som har gavn af sikringen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 28. januar 2015, punkt 14, at igangsætte proces efter Kystbeskyttelsesloven for stormflodssikring af Jyllinge Nordmark.
  Forvaltningen har nu indhentet interessetilkendegivelse fra de grundejere, som kan få gavn af den skitserede sikring af området samt en teknisk udtalelse fra Kystdirektoratet. Tilkendegivelserne er indhentet ved udsendelse af brev, jf. bilag 1.1 til alle relevante grundejere. Forvaltningen har inden svarfristen deltaget i borgermøde arrangeret af grundejerforeningen, hvor borgerne kunne stille spørgsmål til projektet.
  I bilag 1 fremgår forvaltningens redegørelse for interessetilkendegivelsen, og af bilag 1.4 fremgår Kystdirektoratets udtalelse.
  Samlet set har 51 % af de 639 spurgte grundejere, svaret på interessetilkendegivelsen. 79 % af de som har svaret, har sagt ”ja” til den skitserede sikring og til at medvirke til finansieringen. De resterende 21 % af de som har svaret, har sagt ”nej” til denne.
  Forvaltningen har modtaget 31 bemærkninger, som vedrører tekniske forhold, placering og højde af sikringen, den planlagte sti langs Roskilde Fjord og Værebro Å og hvorvidt man får gavn af sikringen. Af hvidbog i bilag 1.2 fremgår forvaltningens sammenskrivning af bemærkningerne, og af bilag 1.3 er bemærkningerne vedlagt i sin helhed. Tilkendegivelserne viser tilslutning til projektet, hvorfor forvaltningen anbefaler at projektet fremmes.
  Interessetilkendegivelsen er gennemført koordineret med Egedal Kommune, som sideløbende med Roskilde har spurgt 35 grundejere i Tangbjerg om deres interessere for sikringen, hvoraf 46 % har svaret. 16 grundejere har svaret at de ønsker en sikring, mens 3 har tilkendegivet det modsatte. Der er endvidere en der har sagt ”ja”, med forbehold.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Byrådet har jf. pkt. 266 af 18. juni 2014, afsat 44,1 mio. kr. til etablering af kystbeskyttelse. Jf. pkt. 14, den 28. januar 2015 er kommunens bidrag til delprojekterne, inklusiv udgifter til skitseprojekter fastlagt. Det fremgår heraf at 13,3 mio. kr. er afsat til finansiering af kystsikringen i Jyllinge Nordmark, hvoraf 2 mio. kr. er afsat til etablering af stien. Udgifter som overgår det afsatte beløb finansieres af de borgere, som har gavn af sikringen, dog ud fra et princip om en maksimal egenbetaling på 50 %.
  Økonomien vil i forbindelse med detailprojekteringen blive fastlagt, og udgifter for den enkelte grundejer vil blive afklaret. I forbindelse med endelig godkendelse af sikringen skal der ske en politisk godkendelse af den kommunale lånegaranti og partsdeling.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-04-2015 pkt. 38

  Peter Madsen (V) stillede ændringsforslag om, at formuleringerne om rekreativ sti udgår af indstillingen med henvisning til opgavefordelingen mellem Plan- og Teknikudvalget og Klima- og Miljøudvalget. For stemte Peter Madsen (V), imod stemte det øvrige udvalg.
  Herefter blev forvaltningens indstilling anbefalet.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 183

  Anbefales.
  Lars Lindskov (C) tager forbehold.

 • Pkt. 184 Kystbeskyttelse Inderfjorden Øst

  bilag_1_-_redegoerelse_for_interessetilkendegivelse_i_inderfjorden_oest_inkl._bilag_1.1_1.2_1.4_og_1.5.pdf bilag_1.3_-_modtagne_bemaerkninger_til_projektet_i_inderfjorden_oest.pdf

  Pkt. 184

  Kystbeskyttelse Inderfjorden Øst

  Sagsnr. 217972 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har anmodet de relevante borgere i inderfjorden Øst, om en udtalelse til den skitserede stormflodssikring. Et stort flertal af de som har svaret tilkendegiver, at de ikke ønsker den skitserede sikring etableret.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen fremlægges til endelig behandling i juni 2015, hvor der træffes afgørelse om hvorvidt projektet skal fremmes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 28. januar 2015, punkt 14, at igangsætte proces efter Kystbeskyttelsesloven for stormflodssikring af Inderfjorden Øst.
  Forvaltningen har indhentet interessetilkendegivelse fra de 41 grundejere, som kan få gavn af den skitserede sikring i Inderfjorden Øst samt en teknisk udtalelse fra Kystdirektoratet. Tilkendegivelserne er indhentet ved udsendelse af brev, jf. bilag 1.1 til alle relevante grundejere. Forvaltningen har inden svarfristen deltaget i borgermøde arrangeret af grundejerforeningen, hvor borgerne kunne stille spørgsmål til projektet.
  I bilag 1 fremgår forvaltningens redegørelse for interessetilkendegivelsen, og i bilag 1.4 fremgår Kystdirektoratets udtalelse.
  Samlet set har 63 % af de 41 spurgte grundejere svaret på interessetilkendegivelsen.
  28 % af de som har svaret, har sagt ”ja” til den skitserede sikring og til at medvirke til finansieringen. De resterende 72 % af de som har svaret, har sagt ”nej” til dette.
  Forvaltningen har modtaget 18 bemærkninger, som primært vedrører ønske om en alternativ teknisk løsning, at den skitserede løsning er for dyr, ønske om en regional sikring og hvorvidt man får gavn af sikringen. I bilag 1.2 fremgår forvaltningens sammenskrivning af bemærkningerne, og i bilag 1.3 er bemærkningerne vedlagt i sin helhed.
  På baggrund af tilkendegivelserne og bemærkningerne vurderer forvaltningen, at projektet som udgangspunkt ikke skal fremmes, som følge af de mange ”nej” tilkendegivelser.
  Forvaltningen vurderer ikke, at grundejerforeningens forslag er hensigtsmæssigt at realisere på grund af manglende sikkerhed, tekniske forhold og mulig indskrænkning af strandpassagen.
  Inden byrådet beslutter hvorvidt projektet skal indstilles, indhenter forvaltningen en teknisk vurdering af grundejerforeningens projekt. Denne vurdering fremsendes efterfølgende til grundejerforeningen til orientering og eventuel kommentering.
  Forvaltningen vil endvidere afklare projektets konsekvenser for kyststrækningen og opgradering af strandpassagen.
  Herefter vil der blive fremlagt en sag til politisk behandling i juni 2015, hvor det besluttes, hvorvidt projektet skal fremmes.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Byrådet har den 18. juni 2014, pkt. 266, afsat 44,1 mio. kr. til etablering af kystbeskyttelse. Jf. pkt. 14 af 28. januar 2015 er kommunens bidrag til delprojekterne, inklusiv udgifter til skitseprojekter besluttet. Det fremgår heraf, at byrådet har afsat 4,9 mio. kr. til kystsikring i Inderfjorden Øst og 8,0 mio. kr. til finansiering af supplerende løsninger omfattende forbedret fjordpassage.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-04-2015 pkt. 39

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 184

  Anbefales.

 • Pkt. 185 Kystbeskyttelse Inderfjorden Vest

  bilag_1_-_redegoerelse_for_interessetilkendegivelse_i_inderfjorden_vest_inkl._bilag_1.1_1.2_1.4_og_1.5.pdf bilag_1.3_-_modtagne_bemaerkninger_til_projektet_i_inderfjorden_vest.pdf

  Pkt. 185

  Kystbeskyttelse Inderfjorden Vest

  Sagsnr. 217972 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har spurgt de relevante borgere i Inderfjorden Vest om en udtalelse til den skitserede stormflodssikring. Et flertal af de, som har svaret ønsker sikringen etableret. Kystdirektoratet har i en teknisk udtalelse accepteret sikringshøjden og afgrænsning af de, som har gavn af sikringen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der træffes afgørelse om at fremme projektet, jf. bilag 1.5, herunder igangsætte detailprojektering, fastlægge økonomi og forslag til fordelingsnøgle mellem parter, som har gavn af sikringen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 28. januar 2015, punkt 14, at igangsætte proces efter Kystbeskyttelsesloven for stormflodssikring af Inderfjorden Vest.
  Forvaltningen har nu indhentet interessetilkendegivelse fra de grundejere, som kan få gavn af den skitserede sikring af området samt en teknisk udtalelse fra Kystdirektoratet. Tilkendegivelserne er indhentet ved udsendelse af brev, jf. bilag 1.1 til alle relevante grundejere. Forvaltningen har inden svarfristen deltaget i borgermøde arrangeret af grundejerforeningen, hvor borgerne kunne stille spørgsmål til projektet.
  I bilag 1 fremgår forvaltningens redegørelse for interessetilkendegivelsen, og af bilag 1.4 fremgår Kystdirektoratets udtalelse.
  Samlet set har 60 % af de 23 spurgte grundejere svaret på interessetilkendegivelsen. 79 % af de som har svaret, har sagt ”ja” til den skitserede sikring og til at medvirke til finansieringen. De resterende 21 % af de som har svaret har sagt ”nej” til dette.
  Forvaltningen har modtaget 2 bemærkninger, hvoraf der i det ene ønskes en regional sikring i stedet og i det andet udtrykkes, at det er vigtigt for området som helhed, at der etableres sikring. Af bilag 1.2 fremgår forvaltningens sammenskrivning af bemærkningerne, og af bilag 1.3 er bemærkningerne vedlagt i sin helhed.
  Tilkendegivelserne viser stor opbakning til projektet, hvorfor at forvaltningen anbefaler at projektet fremmes.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Byrådet har den 18. juni 2014, pkt. 266, afsat 44,1 mio. kr. til etablering af kystbeskyttelse. Jf. pkt. 14 af 28. januar 2015 er kommunens bidrag til delprojekterne, inklusiv udgifter til skitseprojekter besluttet. Det fremgår heraf at 2,6 mio. kr. går til finansiering af kystsikringen i Inderfjorden Vest samt 8,7 mio. kr. til supplerende løsninger. Udgifter som overgår det afsatte beløb finansieres af de borgere, som har gavn af sikringen, dog ud fra et princip om en maksimal egenbetaling på 50 %.
  Økonomien vil i forbindelse med detailprojekteringen blive fastlagt, og udgifter for den enkelte grundejer blive afklaret. I forbindelse med endelig godkendelse af sikringen skal der ske en politisk godkendelse af den kommunale lånegaranti og partsdeling.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-04-2015 pkt. 40

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 185

  Anbefales.

 • Pkt. 186 Region Sjællands indledende høring - VVM for udvidelse af Øde Hastrup Grusgrav

  kort_over_raastofplanens_graveomraader_og_det_ansoegt_areal.pdf region_sjaellands_folder_om_vvm_for_oede_hastrup_grusgrav.pdf forslag_til_bemaerkninger_til_debatoplaeg_for_vvm_for_oede_hastrup_grusgrav.pdf

  Pkt. 186

  Region Sjællands indledende høring - VVM for udvidelse af Øde Hastrup Grusgrav

  Sagsnr. 268678 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Region Sjælland har startet VVM for udvidelse af Øde Hastrup Grusgrav med 44 ha, heraf 13 ha uden for råstofplanen. Der er indledende høring til den 19. april 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedlagte høringssvar om VVM-redegørelse for Øde Hastrup Grusgrav sendes til Region Sjælland med forbehold for byrådets endelige godkendelse.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Region Sjælland har modtaget en ansøgning om at udvide Øde Hastrup Grusgrav med 44 ha. Heraf ligger 13 ha uden for graveområder i gældende Råstofplan 2012, se vedlagte kort. Forudsætning for at der kan graves der, vil være, at arealerne inddrages i den kommende råstofplan. Vejadgang og årligt gravet mængde ventes uændret.
  Region Sjælland har startet VVM-proces for det ansøgte projekt, herunder også for arealerne uden for graveområder. Debatoplæg for indledende høring indtil den 19. april 2015 er vedlagt. Forvaltningens forslag til høringssvar er tillige vedlagt.
  Forvaltningens hovedpointer i forslag til høringssvar:
  VVM'en skal respektere Roskilde Kommunes generelle synspunkter om råstofgravning. Der henvises til kommunens høringssvar til nylig høring af Råstofplan 2016-2027. Det er uacceptabelt, at regionen inddrager arealer uden for gældende råstofplan, og det må ikke betyde, at det på forhånd er givet, at de tages med i kommende råstofplan. I så fald bør andre arealer tages ud. VVM'en skal som minimum belyse og vurdere:
  - rækkefølge for gravning og efterbehandling, så omfang af åbne arealer minimeres,
  - scenarier for samlet efterbehandling af hele området,
  - forskellige alternativer for interne veje og vejadgange til pladsen, og hensyn til andre trafikanter,
  - hensyn til naboer og til Roskilde Festival,
  - konsekvenser for grundvandsressourcen, herunder ikke mindst Vindinge Vandværks indvindingsopland,
  - forekomst og påvirkning af arter på naturbeskyttelseslovens bilag 3,
  - konsekvenser af ikke at udvide graven (0-alternativ som angivet i VVM-regler),
  - muligheder for i stedet at genanvende råstoffer eller grave andre steder, herunder uden for kommunen (alternativer som angivet i VVM-regler).

  Roskilde Kommune ser frem til et løbende og tæt samarbejde med regionen og indvinderen om VVM'en, øvrig myndighedsbehandling og efterbehandling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-04-2015 pkt. 45

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 186

  Anbefales.

 • Pkt. 187 Henvendelse til miljøministeren vedrørende skifergas

  furesoe_kommunes_henvendelse_til_miljoeministeren.pdf

  Pkt. 187

  Henvendelse til miljøministeren vedrørende skifergas

  Sagsnr. 266243 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalgsformand Jeppe Trolle (B) ønsker en sag på dagsordenen om tilslutning til Furesø Kommunes henvendelse til miljøministeren om efterforskning og udvinding af skifergas.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det drøftes, om Roskilde Kommune skal tilslutte sig Furesø Kommunes henvendelse til Miljøministeren ”Nej tak til udvinding af skifergas i Nordsjælland”.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Formand for Klima- og Miljøudvalget Jeppe Trolle ønsker en sag på dagsordenen om, hvorvidt Roskilde Kommune skal tilslutte sig den henvendelse til miljøministeren, som byrådet i Furesø Kommune har vedtaget på sit møde den 25. marts 2015. Henvendelsen er vedhæftet. Alle byrådsmedlemmer har endvidere modtaget en henvendelse fra Greenpeace, som opfordrer til, at Roskilde Kommune tilslutter sig Furesøs henvendelse.
  Formanden foreslår, ”at Roskilde Kommune tilslutter sig Furesø Kommunes brev til miljøministeren (eller evt. formulerer vores eget)”
  Af sagsfremstillingen til Furesø byråds behandling af sagen fremgår: ”I 2010 tildelte Klima- og Energiministeren to licenser til efterforskning af olie og gas på land i Danmark til Total E&P Denmark B.V. og Nordsøfonden. Det har resulteret i efterforskning af skifergas i Nordsjælland og Nordjylland. I Frederikshavn Kommune bliver der i øjeblikket foretaget prøveboringer efter skifergas. Selskaberne har endnu ikke er offentliggjort hvor der planlægges boringer i Nordsjælland, men ifølge planen vil det ske i 2015 og 2016.
  Skifergas er et fossilt brændstof, som forårsager udledning af drivhusgasser. Udvinding af skifergas vil bidrage negativt til at opfylde Regeringens og Furesø Kommunes mål om at el- og varmeforsyningen skal være baseret på 100 % vedvarende energi i 2035. Udvinding af skifergas kræver store mængder ferskvand og miljøskadelige kemikalier, som pumpes ned i jorden under højt tryk. Det får skiferen til at sprække og gør det muligt at udvinde gassen, som findes i lommer i skiferlaget. Brugen af kemikalier giver risiko for forurening af grundvandet. Processen har i andre lande forårsaget jordskælv og udslip af methan direkte til atmosfæren. Naturstyrelsen undersøger derfor i øjeblikket de miljømæssige konsekvenser af en evt. skifergasproduktion i Danmark.”
  Furesø Kommune vil henvende sig til andre kommuner i Region Hovedstaden om at være medunderskrivere på henvendelsen til ministeren. Eftersom Roskilde Kommune er omfattet af det område, der kan undersøges, se http://www.skifergas.dk/nordsjaelland/hvordan-vil-det-foregaa.aspx og http://www.skifergas.dk/skifergas-i-danmark/nyheder-om-skifergas/dataindsamling-nordsjaelland-august-2013.aspx er det relevant at tage stilling til, om Roskilde Kommune skal tilslutte sig henvendelsen fra Furesø Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-04-2015 pkt. 46

  Udvalget besluttede at indstille til byrådet, at Roskilde Kommune tilslutter sig Furesø Kommunes henvendelse til Miljøministeren.
  V og O kan ikke tiltræde flertallets indstilling.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 187

  Anbefales.
  Merete Dea Larsen (O), Bent Jørgensen (V) og Lars-Christian Brask (V) kan ikke anbefale.

 • Pkt. 188 Ny kulturaftale Midt- og Vestsjælland 2015-2018

  ny_kulturaftale_2015-2017.pdf

  Pkt. 188

  Ny kulturaftale Midt- og Vestsjælland 2015-2018

  Sagsnr. 256266 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune skal behandle forslag til ny kulturaftale for Kulturregion Midt- og Vestsjælland 2015 - 2018

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkastet til Kulturaftale for Kulturregion Midt- og Vestsjælland godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Kulturgruppen besluttede på møde den 27. november 2014, at indgå en ny kulturaftale for perioden 2015 – 2018 på indsatsområderne børn, unge og udsyn samt Kulturarv og identitet.
  Udkastet er udarbejdet i Kulturministeriets skabelon og indeholder et udkast til vision, en beskrivelse af de valgte indsatsområder samt tilhørende mål. Desuden er der også et faktuelt afsnit vedrørende økonomi og rammeaftaler. Det fulde aftaleudkast er vedhæftet som bilag.
  Visionen for Kulturregion Midt- og Vestsjælland er:
  ”Alle borgere i Kulturregion Midt- og Vestsjælland skal have kendskab, ejerskab og adgang til den kunst og kulturarv, der er unik for Midt – og Vestsjælland.
  Kulturregion Midt– og Vestsjælland markerer sig i Danmark og i udlandet med nye formidlingsformer, ny forskning og udvikling af nye oplevelser inden for især Vikingetid og Middelalder, således at områdets kulturarvsfortællinger er tilgængelige for alle børn, unge, borgere og turister.
  Kulturregion Midt- og Vestsjælland er attraktiv for alle børn og unge gennem kvalitets-baserede udfoldelses- og oplevelsesmuligheder, der udvider deres horisont, styrker deres kunstneriske og kulturelle kompetencer, historiske bevidsthed og identitet.
  Kulturregionens kunst- og kulturfaglige miljøer tilbyder læringsmiljøer på højt kvalitativt niveau til alle børn og unge, og til børn og unge med særlige interesser og særlige talenter. Kulturregionens Kulturinstitutioner og kulturaktører er proaktive medspillere og samarbejdspartnere i Åben Skole på Kulturregionens skoler.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015 under forudsætning af, at der fortsat skal betales 3 kr. pr. indbygger til finansiering af aftalen. Disse midler er afsat i budget 2015 og frem.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-04-2015, pkt. 59

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 188

  Anbefales.

 • Pkt. 189 Godkendelse af ny Folkeoplysningspolitik 2015-2018

  bilag_1._folkeoplysningspolitik_2015-2018_hoering.pdf bilag_2._sammenfatning_af_hoeringssvar_og_forvaltningens_kommentarer_til_folkeoplysningspolitik_2015-2018.pdf

  Pkt. 189

  Godkendelse af ny Folkeoplysningspolitik 2015-2018

  Sagsnr. 262445 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget forelægges høringssvar til Roskilde Kommunes Folkeoplysningspolitik 2015-2018. Forvaltningen indstiller, at høringssvar diskuteres, og at Folkeoplysningspolitikken godkendes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommunes Folkeoplysningspolitik 2015-2018 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forslag til ny Folkeoplysningspolitik 2015-2018 har været til høring hos borgere og alle foreninger i Roskilde Kommune, og forvaltningen har modtaget 7 høringssvar til den nye politik. Høringssvarene samt en sammenfatning af svarene med forvaltningens kommentarer er vedlagt i bilag 1.
  Der er generel ros til politikken, idet der udtrykkes tilfredshed over at politikken rummer gode visioner og politiske målsætninger om fortsat regelforenkling og større gennemsigtighed i tilskudsregler, optimering og forbedringer af kommunens faciliteter og tider, og tættere dialog med foreninger og øvrige interessenter på kultur- og idrætsområdet i forbindelse med bl.a. skolereformen.
  Der er også gode konstruktive forslag til målgrupper og aktiviteter, som ønskes prioriteret i det fremtidige arbejde med at udvikle det mangfoldige foreningsliv i Roskilde Kommune. Blandt andet peges der på kommunens seniorer, som i højere grad bør tænkes ind i kommunens fordeling af tider, lokaler og faciliteter, og udvikling af udendørsfaciliteter til mere motion og bevægelse på rekreative og grønne områder. Der efterlyses større gennemsigtighed i kommunens tilskudsordninger, bedre adgang og ressourceudnyttelse af skolelokaler til brug for aftenskoleaktiviteter samt og sparring med foreningerne om partnerskabsaftaler ml. skoler og foreningerne.
  Forvaltningen vurderer, at de mange gode inputs rummes i den nye Folkeoplysningspolitik, og vil blive konkretiseret i forskellige projekter og aktiviteter i det kommende arbejde med at udmønte politikkens nye politiske målsætninger. Overordnet giver høringssvarene således ikke anledning til at ændre i politikforslaget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Folkeoplysningsudvalget, 09-03-2015, pkt. 6

  Anbefales.

  Fraværende: Sonja Olsson, Ferhat Öztürk.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-04-2015, pkt. 62

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 189

  Anbefales.

 • Pkt. 190 Samarbejdsaftale med DGI

  uddybende_projektbeskrivelse.pdf

  Pkt. 190

  Samarbejdsaftale med DGI

  Sagsnr. 268994 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er i budget 2015 afsat 500.000 kr. i 2015 og 500.000 kr. i 2016 til en samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune og DGI i Midt- og Vestsjælland. Midlerne er finansieret af byrådets udviklingspulje. Der er udarbejdet en samarbejdsaftale, som indstilles til godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at samarbejdsaftalen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I ønsket om at skabe et tættere samarbejde mellem DGI Midt- og Vestsjælland samt at få flere events til Roskilde Kommune, blev der i budget 2015 afsat 500.000 kr. og 500.000 kr. i 2016 til at lave et udvidet samarbejde mellem Roskilde Kommune og DGI. Forvaltningen har efter drøftelser med DGI følgende forslag til samarbejdsprojekter i 2015:

  1. Street Event på Musicon i forbindelse med Rabalder, den 29. august 2015. Arrangementet laves i tæt samarbejde med aktørerne på Musicon, fx Hal-12 og Roskilde BMX
  1. SwimRun på Roskilde Havn, den 29. august 2015. SwinRun er et duatlon-stævne (løb og svøm) på 2 distancer. Ønsket er at udvikle stævnet til et ”rigtigt” triatlon-stævne i 2016. Arrangementet laves i samarbejde med lokale foreninger
  1. Kursusforløb for alle folkeoplysende foreninger i Roskilde Kommune. Der tilbydes i efteråret 2015 et gratis kursusforløb for ledere i foreningslivet. Forløbet har 8 moduler. Dette tilbud vil være et tilbud som bl.a. er blevet efterspurgt i forbindelse med Roskilde Kommunens nye folkeoplysningspolitik
  1. Trænerspirerforløb på udvalgte folkeskoler. De gode erfaringer fra Breddeidrætskommuneprojektet udvides med 2 ekstra forløb. Trænerspirerforløbene uddanner folkeskoleelever i at blive foreningstrænere, som ligeledes kan bruges i undervisningsforløb på skolerne.

  Uddybende projektbeskrivelser er vedhæftet sagen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Samarbejdet finansieres af midler afsat fra byrådets udviklingspulje.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-04-2015, pkt. 63

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 190

  Anbefales.

 • Pkt. 191 Godkendelse af vedtægter for Vikingeskibs Museet

  vedtaegter_for_vikingeskibsmuseet_i_roskilde.pdf

  Pkt. 191

  Godkendelse af vedtægter for Vikingeskibsmuseet

  Sagsnr. 269257 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Vikingeskibsmuseet har tilrettet deres vedtægter efter Kulturstyrelsens standardskabelon, så den overordnede opbygning og de enkelte paragraffer er omstruktureret og omformuleret.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedtægterne godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Vikingeskibsmuseet har tilrettet deres vedtægter efter Kulturstyrelsens standardskabelon, så den overordnede opbygning og de enkelte paragraffer er omstruktureret og omformuleret.
  Den væsentligste ændring er formuleringen af status og ansvarsområde:
  I de gamle vedtægter var museet i § 1.2. beskrevet som et ”selvejende, statsanerkendt kulturhistorisk specialmuseum”. Det er ændret til et ”statsanerkendt kulturhistorisk museum”, idet specialmuseumsbegrebet ikke længere anvendes i museumsloven.
  I de gamle vedtægter var museets formål og ansvar i § 2.1. beskrevet som ”Danmarks museum for studiet af nordisk skibs- og bådebygningskultur, specielt i forhistorisk tid og middelalder”.
  Det er ændret til ”Museets ansvarsområde er marin kulturhistorie på søterritoriet øst for Storebælt. Museet varetager det marinarkæologiske ansvar for alle kulturhistoriske perioder på søterritoriet øst for Storebælt.
  Med afsæt i museets ansvarsområde har museet særlig fokus på
  - Vikingetid
  - Skib, søfart og bådebygningskultur”
  Med den nye formulering af formål og ansvarsområde har Vikingeskibsmuseet fået ansvar for alle museumslovens fem søjler. Dermed er målet at gøre Vikingeskibsmuseet til ”et rigtig museum” opfyldt, og museet kan således begynde at opbygge en egentlig samling i museumslovens forstand.
  Vedlagt reviderede vedtægter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-04-2015, pkt. 67

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 191

  Anbefales.

 • Pkt. 192 Puljemidler til Peer-projekt i socialpsykiatrien

  Pkt. 192

  Puljemidler til Peer-projekt i social­psykiatrien

  Sagsnr. 264130 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune, Region Sjælland og Lokalafdelingen SIND har fået tildelt pulje­midler på i alt 7 mio.kr. fra 2015-18 til udvikling af bl.a. recoveryskole med brug af medarbejdere og frivillige med brugererfaringer. Roskilde Kommunes andel af tilskud­det er 3.276.000 kr. for hele perioden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling og tilsvarene udgiftsbevilling på 600.000 kr. i 2015, 1.037.000 kr. i 2016, 1.037.000 kr. i 2017 og 602.000 kr. i 2018.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget godkendte den 2. december 2014, at Roskilde Kommune indgik i partnerskabsansøgning med Region Sjælland (Enheden for Brugerstyret psykiatri og Psykiatrien Øst) og SIND Roskilde-Lejre i et udviklingsprojekt om brug af medarbejdere og frivillige med bruger- eller pårørendekompetencer (peers) inden for (social-)psykiatrien.
  Der er kun uddelt tilskud til tre projekter på landsplan. Roskilde-partnerskabet er tildelt samlet 7 mio.kr. i perioden 2015-18.
  Peer-to-peer-konceptet bygger på dokumentation for, at borgere med psykiske vanske­ligheder kan have stor gavn af at tale med og få støtte fra borgere, der selv har oplevet psykiske problemer, men nu har fået det bedre.
  I Psykiatrien Øst vil peers indgå i udbredelsen af en Udskrivningsguide til de patienter, der er indlagt på en sengeafdeling.
  I Roskilde Kommunes regi vil der blive etableret en recoveryskole, hvor peers selv vil være undervisere sammen med bl.a. kommunens egne medarbejdere, og hvor deltag­erne i skolen vil være borgere med psykiske problemer. Der vil være mulighed for at deltage i enkeltståen­de, kortere eller længere kursusforløb. Alle deltagere skal gerne blive godt støttet i deres egen recovery. Nogle vil få mulighed for at få en egentlig peer-uddannelse og muligvis en frivillig eller honoreret peer-tilknytning i kommunens socialpsykiatri, mens andre kan få håb om at gå i gang med en egentlig uddannelse eller komme i arbejde.
  Efter tilskuds-tilsagnet har der været en proces med fin-justering af projektindhold og budget. Projektet er formelt startet i marts 2015 og afsluttes i juni 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015, da udgifts- og indtægtsbevilling ændres parallelt.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 14-04-2015, pkt. 43

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 192

  Anbefales.

 • Pkt. 193 Puljemidler til fremme af lighed i sundhed

  Pkt. 193

  Puljemidler til fremme af lighed i sundhed

  Sagsnr. 268351 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har modtaget tilsagn på puljemidler til en forebyggende sundhedsindsats til borgere med udviklingshæmning i egen bolig. Der er tilsagn om puljestøtte på i alt 1.307.000 kr. i perioden fra april 2015 til august 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på 500.000 kr. i 2015, 600.000 kr. i 2016 og 207.000 kr. i 2017.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er generelt en ulighed for borgere med handicap i forhold til egen sundhed og adgang til sundhedssystemet. På landsplan har Sundhedsstyrelsen derfor udbudt en pulje til at støtte indsats, der kan reducere denne ulighed.
  Roskilde Kommunes Center for Handicap har fået støtte-tilsagn til at opspore og forebygge sundhedsproblemer blandt udviklingshæmmede gennem en helhedsorienteret sundhedsindsats, der omfatter en sundhedsfaglig kompetenceudvikling af borgernes hjemmevejledere kombineret med systematisk helbredstjek hos borgerens praktiserende læge.
  Perspektivet er, at den udviklingshæmmede borgers sundhed og livskvalitet bliver forbedret eller som minimum fastholdt, og at borgeren derfor kan bevare en god og relativt selvstændig og selvhjulpen tilværelse.
  For at sikre en helhedsorienteret indsats suppleres sundhedstjekket med en målrettet kompetenceudvikling i sundhed og forebyggelse til borgernes hjemmevejledere. Hjemmevejlederne har - som de fleste medarbejdere indenfor handicapområdet - hovedsageligt en socialpædagogisk uddannelsesbaggrund og mangler derfor ofte kompetencer til at forstå og vejlede borgerne, når det gælder sundhedsmæssige problemstillinger. Derfor indgår der i projektet en målrettet sundhedsuddannelse, der udvikles i samarbejde med Sundhedscentret.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015, da udgifts- og indtægtsbevilling ændres parallelt.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 14-04-2015, pkt. 44

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 193

  Anbefales.

 • Pkt. 194 Overførsel af midler i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi

  Pkt. 194

  Overførsel af midler i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi

  Sagsnr. 264290 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ny lovgivning medfører behov for at anvende færre midler på vejledningsforløb m.v. til ledige tæt på arbejdsmarkedet (beskæftigelsesordninger under Beskæftigelses- og Socialudvalget) og flere midler til samtaler og virksomhedsrettet indsats i Jobcenteret (den administrative ramme under Økonomiudvalget).

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der på Beskæftigelses- og Socialudvalgets budget overføres 0,8 mio. kr. i 2015 og 1,6 mio. kr. i 2016 og frem fra beskæftigelsesordninger til den administrative ramme på Økonomiudvalgets budget.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget besluttede på møde d. 3. marts 2015 en justering af Beskæftigelsesstrategien. En del af justeringen medfører et behov for opmanding i Jobcentret og skal derfor godkendes af Økonomiudvalget.
  Justeringen af beskæftigelsesindsatsen skyldes primært den kommende refusionsændring og en lovændring i forhold til indsatsen for de forsikrede ledige. Lovændringen øger antallet af lovpligtige samtaler med den enkelte ledige og sænker samtidig kravet til antallet af uger med lovpligtig aktivitet. Aktiviteten for de forsikrede ledige i Roskilde Kommune er hidtil blevet varetaget af Anden Aktør.
  Justeringen af beskæftigelsesindsatsen medfører derfor følgende behov for opjusteringer af den administrative ramme under Økonomiudvalget på i alt 1,6 mio. kr. årligt:
  - Behov for opmanding i Jobcentret til at gennemføre et kraftigt øget antal samtaler, dels som følge af ny lovgivning, dels som følge af at Anden Aktør hidtil har varetaget denne opgave for en del af de ledige. (0,6 mio.kr. årligt)
  - Udgifter til en vis virksomhedsrettet opmanding i Jobcentret, hidtil varetaget af Anden Aktør (1,0 mio.kr. årligt)
  - Opjusteringen af den administrative ramme finansieres fuldt ud af mindreudgifter til beskæftigelsesordninger under Beskæftigelses- og Socialudvalget som følge af færre forløb til forsikrede ledige.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015 og frem, da merudgifter til administration (servicerammen) under Økonomiudvalget finansieres af mindreudgifter til beskæftigelsesordninger under Beskæftigelses- og Socialudvalget. Serviceudgiftsrammen øges med 0,8 mio. kr. i 2015 og 1,6 mio. kr. fra 2016 og frem.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 14-04-2015, pkt. 46

  Anbefales.
  Susanne Lysholm Jensen (Ø) tager forbehold.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 194

  Godkendt.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende.

 • Pkt. 195 Roars Kilde - ansøgning til Naturstyrelsen

  bilag_1_roars_kilde_placering.pdf bilag_2_projektmappe.pdf

  Pkt. 195

  Roars Kilde – indledende høring

  Sagsnr. 231827 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Projektfolkene bag Roars Kilde ønsker kommunens opbakning til at sende en ansøgning til en særlig statslig pulje for projekter i kystnære områder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kommunen gennemfører en forhøring og derefter evt. indleder forhandlinger med staten om planmæssige forhold.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har den 13. marts 2013, punkt 119, behandlet et forslag til at bygge et wellnes-center og et havnebassin syd for Veddelev havn på en kommunal grund, Brinkhjemmet. Forslaget byder på planmæssige udfordringer, og vil påvirke naboer til grunden og brugerne af Brinkhjemmet, som forudsættes nedrevet.
  Den vigtigste planmæssige udfordring er, at den nye bygning overskrider strandbeskyttelseslinjen, som af Naturstyrelsen forvaltes meget restriktivt. Derfor vil projektfolkene søge en forsøgsordning for kyst- og naturturisme, som administreres af Naturstyrelsen. Forsøgsordningen skal gøre det muligt at gennemføre op til 10 forsøg i kystnærhedszonen, som kan styrke kvaliteten i turismeproduktet i dansk kyst- og naturturisme.
  Da der er tale om en forsøgsordning, vil der muligvis kunne dispenseres fra strandbeskyttelseslinjen. Ansøgningsfristen er 1. maj 2015.
  Projektet indeholder mange positive elementer, der er i kommunens interesse at fremme, særlig indenfor turisme og ophold og færden ved og på fjorden, men der er dog en række forhold, som ikke er afklaret.
  Udover de planmæssige udfordringer vil projektets placering berøre naboer og brugere af området, især Brinkhjemmet, og terrænbehandling samt adgangs- og parkeringsforhold vil kræve en nærmere afklaring. Det er derfor forvaltningens forslag, at der gennemføres en høring af naboer og borgere, og at der skabes sikkerhed for, at projektet får den tilstrækkelige arkitektoniske kvalitet, som projektet på nuværende stadie antyder.
  Der kan også vælges andre fremgangsmåder, f.eks.:
  - at kommunen overfor staten indleder forhandling om dispensation for strandbeskyttelseslinjen eller
  - at projektfolkene opfordres til at ændre projektet så det ikke overskrider strandbeskyttelseslinjen eller
  - at kommunen vælger ikke at fremme projektet yderligere.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Finansiering af projektet skal ske gennem fonde og indtægter fra udlejning og brug af faciliteter i bygningen, f.eks. café og wellness, men der er endnu ikke konkrete tilsagn om støtte.

  Økonomiudvalget, 15-04-2015, pkt. 162

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 195

  Godkendt.
  Jeppe Trolle tager forbehold.
  Henrik Stougaard kan ikke godkende og begærede sagen i byrådet.

 • Pkt. 196 Frigivelse af rådighedsbeløb - Kulturstrøget

  Pkt. 196

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Kulturstrøget

  Sagsnr. 268957 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. i 2015 til Kulturstrøget til ombygning af udearealer og indgangspartier ved Byens Hus.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. i 2015 ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb til Kulturstrøget, Byens Hus.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I 2015 forventes hovedfasen for den godkendte vision i Byens Hus igangsat. Hovedfasen består bl.a. i at etablere en ny fælles indgang, som skaber sammenhæng mellem bygninger og udeområde. I det gamle rådhus omdannes stueetagen til en café/restaurant, og den tidl. borgerservicebutik omdannes til et åbent og fleksibelt rum med en ny turistinformation og udstillingsvindue for kommunens mange attraktioner. Første sal udlejes til RUC til studie- og undervisningsfaciliteter, samt bruges til andre aktiviteter i henhold til visionen for huset. I budgetforliget for 2015 er der afsat i alt 6 mio. kr. til Byens Hus fra Udviklingspuljen. Sammen med Kulturstrøgsmidlerne i 2015 på 1,6 mio. kr., vil det forventeligt dække udgifterne til hovedfasen.
  Byens Hus er en del af kulturstrøget, og da tidspunktet passer godt sammen med ombygningen af Stændertorvet og den planlagte hovedfase for Byens Hus, søges der om frigivelse af afsatte rådighedsbeløb i 2015 til ombygning af denne del af kulturstrøget. Anlægsarbejdet skal koordineres med ombygning til restaurationsformål i stueetagen i det gamle rådhus og ombygningen af Stændertorvet. Ombygning forventes påbegyndt efteråret 2015 og forventes afsluttet senest 1. marts 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2015:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Kulturstrøget, udgifter -1.600
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Kulturstrøget, Byens Hus, udgifter -1.600
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Kulturstrøget, Byens Hus, udgifter -1.600
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 16-04-2015, pkt. 74

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 196

  Anbefales.

 • Pkt. 197 Frigivelse af rådighedsbeløb - midler til tilgængelighed 2015

  Pkt. 197

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Tilgængelighedsprojekter 2015

  Sagsnr. 268974 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som opfølgning på kommunens tilgængelighedsplan søges der om frigivelse af rådighedsbeløb til tilgængelighedsprojekter i 2015. Der blev den 9. marts 2015 afholdt møde med Ældrerådet og Handicaprådet, som ikke havde nogen bemærkninger til forvaltningens forslag til tilgængelighedsprojekter i 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der gives en anlægsbevilling på i alt 1,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til tilgængelighedsprojekter
  2. de tilgængelighedsprojekter, som er anført herunder, gennemføres.

  Beslutningskompetence

  Ad 1: Byrådet
  Ad 2: Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Tilgængelighedsplanen for Roskilde Kommune beskriver 19 tilgængelighedsruter blandt vigtige rejsemål. På baggrund af planen er det undersøgt, hvilke indsatsområder på ruterne, der kan øge tilgængeligheden generelt. I 2013 blev en del af projekterne på udvalgte ruter udført, mens der i 2014 ikke blev udført forbedringer på tilgængelighedsruterne. I 2015 fortsættes arbejdet.
  De valgte projekter har stor betydning for tilgængeligheden på de højst prioriterede ruter og omfatter forbedringer i Roskilde C, ved Ro’s Torv, i Viby, Hyrdehøj og Jyllinge. Projekterne forventes skitseret, udbudt, anlagt og afsluttet i 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Der er oprindeligt i budget 2015 afsat 0,5 mio. kr. til Tilgængelighedsprojekter. Der var i budget 2014 også afsat 0,5 mio. kr., som er overført til 2015. Således er der i budget 2015 nu 1 mio. kr. til tilgængelighedsprojekter. Disse midler søges i denne sag frigivet.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2015-2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015 2016 2017 2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 16-04-2015, pkt. 75

  Indstillingens punkt 1: Anbefales.
  Indstillingens punkt 2: Godkendt.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 197

  Anbefales.

 • Pkt. 198 Frigivelse af rådighedsbeløb - etablering af kommunalt dagtilbud i Vindinge

  Pkt. 198

  Frigivelse af rådighedsbeløb - etablering af kommunalt dagtilbud i Vindinge

  Sagsnr. 267948 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder indstilling om at frigive et rådighedsbeløb til etablering af et kommunalt dagtilbud i Vindinge.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til etablering af et kommunalt dagtilbud i Vindinge ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 3. marts 2015, at der i Vindinge pasningsdistrikt etableres et kommunalt 0-6 års dagtilbud med en samlet kapacitet på 20 vuggestuepladser og med mulighed for at tilknytte 20 børnehavepladser. Dagtilbuddet etableres i en kommunalt ejet bygning, hvor klubafdelingen Tingstedet har været.
  Forvaltningen foreslår, at der anvendes 1,5 mio. kr. til etablering af et kommunalt dagtilbud i Vindinge, som finansieres af anlægsbevillingen på 2 mio. kr., der er afsat til dagtilbudsområdet i budget 2015.
  Der vil senere blive fremsat en sag om anvendelse af de sidste 0,5 mio. kr., der er afsat til anlæg på dagtilbudsområdet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2015.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2015-2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015 2016 2017 2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.500
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Skole- og Børneudvalget, 14-04-2015, pkt. 64

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 198

  Anbefales.

 • Pkt. 199 Frigivelse af rådighedsbeløb på dagtilbudsområdet

  Pkt. 199

  Frigivelse af rådighedsbeløb på dagtilbudsområdet

  Sagsnr. 266197 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder indstilling om at frigive et rådighedsbeløb til at indrette vuggestuepladser i Kernehuset i Viby, så dette dagtilbud bliver et børnehus med plads til både vuggestue- og børnehavebørn. Samtidig indstilles det at frigive et rådighedsbeløb til at indrette det tidligere dagplejehus i Vindinge til klubtilbud i forbindelse med, at der laves forsøg med skoleklub, og de tidligere klublokaler omdannes til dagtilbud med vuggestuepladser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til etablering af vuggestuepladser i Kernehuset i Viby ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb, og
  2. der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til indretning af det tidligere dagplejehus i Vindinge til klubtilbud ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 3. marts 2015 at tilpasse kapaciteten på dagtilbudsområdet i Vindinge og Viby/Dåstrup.
  Det blev samtidig besluttet, at der blev fremsat konkret frigivelsessag, hvor 500.000 kr. anvendes til at indrette det tidligere dagplejehus i Vindinge til brug for klubtilbud, når der etableres forsøg med skoleklub, og klubben fraflytter den bygning, der indrettes til kommunalt dagtilbud. Samtidig blev det besluttet, at der skulle frigives 500.000 kr. til etablering af vuggestuepladser i Børnehaven Kernehuset. Bevilling til de to anlæg finansieres af rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. til at ombygge børnehavepladser til vuggestuepladser, der er overført fra 2014 til 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Byrådet overførte den 25. marts 2015 med overførselssagen 1 mio. kr. fra budget 2014 til 2015 til ombygning af børnehavepladser til vuggestuepladser. Denne 1 mio. kr. søges frigivet med denne sag.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2015-2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015 2016 2017 2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.000

  Finansiering:

  Ændring af kassebeholdningen 0

  Skole- og Børneudvalget, 14-04-2015, pkt. 65

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 199

  Anbefales.

 • Pkt. 200 Anlægsbevilling - Hyrdehøj Bygade

  Pkt. 200

  Anlægsbevilling – Hyrdehøj Bygade 2. etape

  Sagsnr. 268124 Økonomiudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Der søges om en anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til byggemodning af Hyrdehøj Bygade.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. i 2015 vedrørende udgifter til projektering og byggemodning af Hyrdehøj Bygade - etape 2. Beløbet fragår kassebeholdningen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I anden sag på nærværende dagsorden forelægges lokalplan for Hyrdehøj Bygade til endelig vedtagelse. I forlængelse heraf er det besluttet, at forberede grundsalg til overtagelse ved udgangen af 2015. Salg forudsætter, at arealerne byggemodnes inden salget.
  Projektet indgår i Strategisk Anlægsplan 2015 i år 2020 og 2022, men skal gennemføres nu af hensyn til gennemførelse af grundsalg.
  Byggemodningen kan igangsættes i april 2015 og afsluttes 2016 eller 2017.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 5,5 mio. kr. i 2015.
  Den afsluttende byggemodning vil skulle gennemføres i 2016 eller 2017 og forventes at koste yderligere 6,5 mio. kr. som vil blive indarbejdet i det kommende forslag til Strategisk Anlægsplan.
  Salg af byggegrunde forventes at kunne indbringe ca. 15 mio. kr. i 2015 og ca. 28 mio. kr. i 2016. Sag om indtægter forelægges senere på året, formentlig september 2015.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2015:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -5.500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -5.500
  Finansiering:
  Forværring af kassebeholdningen -5.500

  Plan- og Teknikudvalget. 16-04-2015, pkt. 76

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 200

  Anbefales.

 • Pkt. 201 Indtægts- og udgiftsbevilling til familiebehandling til udsatte unge

  Pkt. 201

  Indtægts- og udgiftsbevilling til familiebehandling til udsatte unge

  Sagsnr. 268584 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har meddelt Roskilde og Høje-Taastrup Kommune et tilsagn på 210.000 kr. tilsammen til implementering af den evidensbaserede familiebehandling Funktionel Familieterapi (FFT).

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udgifts- og indtægtsbevilling på 210.000 kr. for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommunes sammenhængende børnepolitik har mål om en tidlig indsats til udsatte børn og unge. Roskilde Kommune ønsker som et led heri at udvide den forebyggende indsats til udsatte unge.
  Roskilde Kommune har derfor indledt et samarbejde med Høje-Taastrup Kommune om implementering af metoden FFT. Ministeriet har meddelt tilsagn til deltagelse i projektet i samarbejde med 5 andre kommuner.
  FFT tilbydes familier med teenagere med udadreagerende og/eller socialt uacceptabel adfærd. Målet med at implementere FFT er blandt andet, at det kan bidrage til, at flere børn og unge kan rummes i almenområdet, der er færre alvorlige børnesager og flere stabile familieforhold. Formålet er også, at der via projektet opnås erfaringer med at anvende FFT i Danmark, herunder at understøtte dokumentation af FFT’s virkning i Danmark.
  FFT er en intensiv indsats på mellem 3-4 måneder. I de to kommuner er det et særligt mål med indsatsen, at den unge fastholdes i et uddannelses- eller beskæftigelsesforløb. Der etableres et FFT-team af 4 terapeuter og en teamkoordinator, som uddannes i metoden og trænes i praksis. Teamet består af medarbejdere fra både Høje-Taastrup og Roskilde Kommune, og begge kommuner visiterer familier til metoden. Det er forventningen, at der igennem projektets 3 år vil være 25-27 familier fra Roskilde Kommune, som modtager støtte i form af FFT.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  De 210.000 kr. er bevilliget for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Der søges om en udgifts og indtægtsbevilling på 210.000 kr. i 2015.

  Skole- og Børneudvalget, 14-04-2015, pkt. 63

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 201

  Anbefales.

 • Pkt. 202 Anlægsregnskab vedr. indretning af lærerarbejdspladser (skolereformen)

  Pkt. 202

  Anlægsregnskab vedr. indretning af lærerarbejdspladser (skolereformen)

  Sagsnr. 268366 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab over udgifterne til indretning af lærerarbejdspladser i forbindelse med skolereformen. Regnskabet udviser et forbrug svarende til anlægsbevillingen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 30. april 2014 en anlægsbevilling på 10.000.000 kr. til at etablere arbejdspladser på skolerne, som skulle honorere kravene i folkeskolereformen og give attraktive arbejdspladser til lærernes ændrede arbejdstider.
  Anlægsbevillingen er anvendt til at skabe fleksible og anvendelige rammer for forberedelse med forskellige lokale løsninger på de enkelte skoler. Samtlige skoler har fået tildelt et beløb til indkøb af inventar svarende til 5000 kr. pr. medarbejder, og derudover har skolerne fået tildelt et beløb til IT-udstyr beregnet ud fra det konkrete udgangspunkt på den enkelte skole og deres ønsker til IT-løsninger. Derudover er midlerne anvendt til mindre ombygninger og etablering af IT-netværk, hvor det har været nødvendigt.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2015.
  Regnskabet udviser et forbrug svarende til anlægsbevillingen.

  Skole- og Børneudvalget, 14-04-2015, pkt. 62

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 202

  Anbefales.

 • Pkt. 203 Salg af ejendom(Lukket)

 • Pkt. 204 Prissætning(Lukket)

 • Pkt. 205 Udskiftning af tagbeklædning på bebyggelsen på ejendommen Toldbodgade 14, Roskilde(Lukket)

 • Pkt. 206 Eventuelt

  Pkt. 206

  Eventuelt

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 206

  - Roskilde Forsynings Generalforsamling. Bestyrelsen for forsyningen, Borgmester, formand for Klima- og Miljøudvalg, formand for Plan- og Teknikudvalget og formanden for Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering inviteres til generalforsamlingen.
  - Borgerrådgiver.
  - Sponsorat til motionscykelløb.
  - Højskolegrunden i Himmelev.
  - Henvendelse fra BOSJ.
  - Henvendelse fra Åben Dans.
  - Fejring af 100 året for Kvinders stemmeret.
  - Ledreborg Allè.

 • Pkt. 207 Roskilde Kommunes vision 2015-2018

  Pkt. 207

  Roskilde Kommunes vision 2015-2018

  Sagsnr. 255196 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har gennem det sidste år arbejdet med en ny vision for Roskilde Kommune. Et enigt byråd har formuleret Roskilde Kommunes vision for 2015-2018 til beslutning. Efterfølgende udmøntes visionen i 3-5 indsatser, som byrådet beslutter på det kommende møde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. visionen godkendes, og
  2. der arbejdes videre med 3-5 indsatser, som visionen skal udmøntes i.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har gennem det sidste år arbejdet med en ny vision for Roskilde Kommune. Et enigt byråd har på forårsseminaret 2015 formuleret Roskilde Kommunes nye vision for 2015-2018 til beslutning i byrådet. Visionen skal udmøntes i 3-5 ligeværdige indsatser, som vil blive fremlagt på det kommende møde i byrådet til beslutning.

  Vision for Roskilde Kommune for 2015-2018 er:

  • Roskilde Kommunes vision er at styrke den enkelte borgers tryghed og muligheder i livet gennem uddannelse, stærke fællesskaber og en solid kerneservice.
  • Roskilde Kommunes vision er levende lokalmiljøer, både i et stærkt centrum og med bæredygtige lokalsamfund, gennem fremme af handel, erhverv, events og foreningsliv.
  • Roskilde Kommune vision er at styrke bosætning og turisme gennem videreudvikling af eksisterende styrkepositioner indenfor det musiske og kulturarv.
  • Roskilde Kommune vision er at fremme innovation og nye samarbejdsformer generelt, men med særligt fokus i.f.t. bæredygtige løsninger, udvikling af kommunens kerneservices og demokratisk inddragelse.

  Økonomi

  Sagen medfører for nuværende ingen økonomiske konsekvenser i 2015.
  Den økonomiske prioritering af de 3-5 indsatser vil indgå i de kommende års budgetdrøftelser.

  Økonomiudvalget, 22-04-2015, pkt. 207

  Anbefales.