You are here

Referat

Dato: Onsdag, Maj 23, 2018 - 08:20
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 202 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 202

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Borgerrådgiver Kresten Gaub deltager under behandling af pkt. 203 "Orientering om Borgerrådgiverens beretning 2017".

  Økonomiudvalget, 23-05-2018, pkt. 202

  Godkendt.

 • Pkt. 203 Orientering om borgerrådgiverens beretning 2017

  Borgerraadgiverens_beretning_2017.pdf

  Pkt. 203

  Orientering om borgerrådgiverens beretning 2017

  Sagsnr. 303137 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Borgerrådgiveren skal afgive en årlig beretning til byrådet om sin virksomhed. Beret-ningen skal indeholde en redegørelse for whistleblowerfunktionen. Denne beretning dækker perioden 1. januar – 31. december 2017.
  Borgerrådgiver Kresten Gaub deltager på Økonomiudvalgets møde under behandling af punktet.

  Indstilling

  Borgerrådgiveren indstiller til Økonomiudvalget, at borgerrådgiverens beretning for 2017 tages til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til § 7 i vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver skal borgerrådgiveren afgive en årlig beretning til Roskilde Byråd. I beretningen skal borgerrådgiveren redegøre for sin virksomhed, herunder eventuelle konstateringer af overordnede forhold inden for borgerrådgiverens kompetence, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling og borgerbetjening m.v. Borgerrådgiveren kan i den forbindelse komme med forslag og anbefalinger til Roskilde Byråd og forvaltningen. Beretningen offentliggøres.
  I overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse afgiver borgerrådgiveren hermed beretning for året 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Økonomiudvalget, 23-05-2018, pkt. 203

  Taget til efterretning.
  Økonomiudvalget opfordrer til at beretningen sættes på til orientering i relevante fagudvalg.

 • Pkt. 204 Orientering om likviditet pr. 30. april 2018

  Orientering_om_likviditeten_pr._30._april_2018.pdf

  Pkt. 204

  Orientering om likviditet pr. 30. april 2018

  Sagsnr. 300781 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. april 2018. I bilag er endvidere opstillet prognose for udviklingen. Forvaltningen skønner, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2018 vil ligge mellem 300 - 350 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Tabellen viser den faktiske likvide beholdning, samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i alt og pr. indbygger, hvor indbyggertallet pr. 1. januar 2018 er anvendt.

  Roskilde Kommune 31. maj 2017 30. juni 2017 31. juli 2017 31. aug. 2017 30. sep. 2017 31. okt. 2017 30. nov. 2017 31. dec. 2017 31. jan. 2018 28. feb. 2018 31. marts 2018 30. april 2018
  Likvide beholdning (mio. kr.) 154 123 227 221 228 136 104 75 166 180 146 88
  Kassekreditregel (mio. kr.) 482 480 474 469 463 455 445 435 425 416 401 389
  Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.) 5,5 5,5 5,4 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 4,6 4,4

  Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. april 2018 skønner forvaltningen, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2018 vil ligge mellem 300 – 350 mio. kr.

  Økonomiudvalget, 23-05-2018, pkt. 204

 • Pkt. 205 Fors A/S generalforsamling

  Dagsorden_Generalforsamling.pdf Regnskab_Fors_AS.pdf

  Pkt. 205

  Fors A/S - Ordinær generalforsamling

  Sagsnr. 274867 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen vedrører kommunens deltagelse i generalforsamlingen i Fors A/S den 31. maj 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at borgmesteren deltager som repræsentant for Roskilde Kommune på generalforsamlingen i Fors A/S og bemyndiges til at stemme på vegne af kommunen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Fors A/S har indkaldt til ordinær generalforsamling i selskabet den 31. maj 2018. Dagsordenen har følgende punkter:
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af årsrapport
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
  5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
  6. Valg af revisor
  7. Vederlag til bestyrelsen
  8. Eventuelt
  Det fremgår af vedtægterne, at generalforsamlingen skal afholdes ved fysisk fremmøde af repræsentanter for ejerne. Ejerkommunerne skal derfor give mandat til, at en eller flere repræsentanter stemmer på deres vegne på generalforsamlingen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Økonomiudvalget, 23-05-2018, pkt. 205

  Anbefales.

 • Pkt. 206 Godkendelse af helhedsplaner for Ringparken, Korsgården, Fælledgårdene og Stougården

  Udviklingen_i_antallet_af_smaa_boliger_-_Boligselskabet_Sjaelland.pdf

  Pkt. 206

  Godkendelse af helhedsplaner for Ringparken, Korsgården, Fælledgårdene og Stougården

  Sagsnr. 305350 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sag om godkendelse af helhedsplaner for renovering af afdelingerne Ringparken, Korsgården, Fælledgårdene og Stougården i Boligselskabet Sjælland.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. skema A for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger for afdelingerne Ringparken, Korsgården, Fælledgårdene og Stougården videresendes med anbefaling til Landsbyggefonden,
  2. optagelse af støttede realkreditlån på 11,996 mio. kr. og 14,317 mio. kr. ustøttede lån, samt foreløbig kommunal garanti på 3,473 mio. kr. for afdeling Stougården godkendes
  3. optagelse af støttede realkreditlån på 141,730 mio. kr. og 11,080 mio. kr. ustøttede lån, samt foreløbig kommunal garanti på 23,031mio. kr. for afdeling Fællesgårdene godkendes
  4. optagelse af støttede realkreditlån på 101,114 mio. kr. og 9,260 mio. kr. ustøttede lån, samt foreløbig kommunal garanti på 65,006 mio. kr. for afdeling Korsgården godkendes
  5. optagelse af støttede realkreditlån på 348,794 mio. kr. og 65,100 mio. kr. ustøttede lån, samt foreløbig kommunal garanti på 142,134 mio. kr. for afdeling Ringparken godkendes
  6. nedlæggelse af 42 boliger i afdeling Korsgården, 60 boliger i afdeling Ringparken og 17 boliger i afdeling Fælledgårdene godkendes
  7. huslejestigning i afdeling Ringparken på 46 kr./m² pr. år fra 887 kr. til 933 kr./m² pr. år godkendes
  8. der ydes et rente- og afdragsfrit lån på 2 mio. kr. til afdeling Ringparken, 500.000 kr. til afdeling Korsgården, 600.000 kr. til afdeling Fælledgårdene og 300.000 kr. til afdeling Stougården som kapitaltilførsel
  9. det indstilles til Landsbyggefondens godkendelse, at de 4 afdelinger fritages for indbetaling til egen dispositionsfond, når de støttede lån udløber
  10. forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B vedrørende renoveringssagerne, hvis disse ikke indeholder væsentlige overskridelser. Byggeregnskaber og endelige garantikrav forelægges for byrådet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Boligselskabet Sjælland har fremsendt 4 helhedsplaner for renovering af afdelingerne Ringparken, Korsgården, Fælledgårdene og Stougården. Helhedsplanerne er udarbejdet i samarbejde med Landsbyggefonden, og Boligselskabet forventer, at der med kommunens godkendelse kan opnås støttetilsagn fra fonden til de 4 planer.
  Der er samlet tale om optagelse af støttede lån for 603,634 mio. kr. og ustøttede lån for 99,757 mio. kr. til ombygninger og renoveringer i alle 4 afdelinger.
  I forbindelse med helhedsplanerne nedlægges og sammenlægges et antal mindre og utidssvarende boliger. De samlede konsekvenser er beskrevet i vedlagte notat, herunder baggrunden og behovet for de planlagte renoveringer. I forhold til konsekvensen af antallet af mindre boliger, betyder helhedsplanerne, at antallet af et-rumsboliger forøges med 13, mens der nedlægges 107 to-rumsboliger. Ses helhedsplanerne i sammenhæng med de øvrige byggerier, Boligselskabet Sjælland i den kommende tid går i gang med inkl. helhedsplanerne for Æblehaven og Rønnebærparken, er konsekvensen samlet set en forøgelse af antallet af et-rumsboliger med 60 boliger og en reduktion i antallet af to-rumsboliger med 40 boliger. Hertil kommer de andre boligselskabers nybyggerier, der også tilfører små billige boliger, så det samlede antal små et-rumsboliger i de kommende år når op på 114, hvilket er 32 flere end vurderet ved byrådets seminar i februar 2018. Til gengæld nedlægges der netto 40 2 værelseslejligheder.
  I afdeling Ringparken beregnes huslejen efter renovering til ca. 933 kr./m² pr. år svarende til en huslejestigning på 46 kr./m² pr. år i forhold til huslejeniveauet i 2018. Da stigningen er over 5 % skal denne godkendes særskilt. I afdeling Korsgården beregnes huslejen efter renovering til ca. 933 kr./m² pr. år svarende til en huslejestigning på 14 kr./m² pr. år i forhold til huslejeniveauet i 2018. I afdeling Fælledgårdene beregnes huslejen efter renovering til ca. 892 kr./m² pr. år svarende til en huslejestigning på 41 kr./m² pr. år i forhold til huslejeniveauet i 2018. I afdeling Stougården beregnes huslejen efter renovering til ca. 1.017 kr./m² pr. år svarende til en huslejenedgang på 228 kr./m² pr. år i forhold til huslejeniveauet i 2018.
  Helhedsplanerne er godkendt af beboerne på de respektive afdelingsmøder og videresendes til Landsbyggefonden med anbefaling, såfremt indstillingerne godkendes.

  Økonomi

  Kommunen skal i kapitaltilførsel som led i femtedelsordning yde rente- og afdragsfrit lån på 2 mio. kr. til Ringparken, 500.000 kr. til Korsgården, 600.000 kr. til Fælledgårdene og 300.000 kr. til Stougården.
  Udgiften finansieres af puljen til indskud i Landsbyggefonden, men udbetaling af lånene forventes først at ske i 2020. Med de projekter, der allerede er godkendt, vil det være nødvendigt, at puljen tilføres ekstra midler ved budgetlægningen i kommende år.
  De samlede kommunale garantier for de støttede lån udgør 233,644 mio. kr. Det forventes, at almenboligloven ændres således, at den anførte kommunale garanti bliver til en regaranti overfor staten af samme omfang som den anførte, idet staten efter lovændringen vil yde en garanti på 100 % på de til grund for lånet udstedte obligationer. Hvis der opstår tab for kommunen ved garantien, vil Landsbyggefonden godtgøre kommunen halvdelen af udgiften til tabet.

  Økonomiudvalget, 23-05-2018, pkt. 206

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) tager forbehold,

 • Pkt. 207 Personalepolitisk redegørelse 2018

  Personalepolitisk_redegoerelse_2018.pdf

  Pkt. 207

  Personalepolitisk redegørelse 2018

  Sagsnr. 300940 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den personalepolitisk redegørelse for 2018 er nu klar til drøftelse; herunder de tre personalepolitiske mål, der indgår i Resultater i Roskilde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at den personalepolitiske redegørelse drøftes, og at det personalepolitiske mål om sygefravær pga. Byrådets beslutning ifbm. budgettet ændres i ordlyd til, at det gennemsnitlige sygefravær skal falde fra 5,5% til 5,0%.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Årets personalepolitiske redegørelse fremlægges hermed til drøftelse. I tilknytning hertil forelægges forslag om at ændre ordlyden i det personalepolitiske mål om sygefravær.
  Målet for sygefraværet er, at det gennemsnitlige sygefravær skal vise en faldende tendens. Dette mål er ikke indfriet, da sygefraværet er steget svagt fra 5,4% i 2016 til 5,5 % i 2017. Byrådet har ifbm. budgettet besluttet, at sygefraværet skal falde med 0,5 procentpoint fra 5,5 % til 5,0 %. Derfor ændres ordlyden til, at det gennemsnitlige sygefravær skal falde fra 5,5 % til 5,0 %.
  Målet for medarbejdertilfredsheden for kommunen som helhed er, at scoren på spørgsmålet i trivselsundersøgelsen: ”Alt i alt trives jeg på min nuværende arbejdsplads” skal være 5,1. Ved seneste måling i efteråret 2017 blev målet næsten indfriet, da resultatet var 5,0. Tilfredsheden er status quo ift. målingen i 2015. For at sikre, at medarbejdertilfredsheden fortsat højnes bør målet fastholdes, så fokus på udvikling af medarbejdertilfredshed ikke stagnerer.
  Målet for personaleomsætningen er, at den skal være under 15 %. Dette mål er ikke indfriet, idet personaleomsætningen i 2017 var 15,6 %. Der er dog sket et fald på 0,1 procentpoint, da personaleomsætningen i 2016 var 15,7 %. Det er vurderingen, at målet for personaleomsætningen fastholdes med eksisterende ordlyd. Dette for at sikre den overordnede opmærksomhed og sammenlignelighed på målet, der sammen med de øvrige mål er en indikator for Roskilde Kommune som en attraktiv arbejdsplads.
  Den personalepolitiske redegørelse har været drøftet i HMU den 14. maj med følgende bemærkninger:
  Medarbejdersiden syntes, at %-målene er for intetsigende og uden reel betydning for arbejdet. Når der arbejdes med procent-satser, så er det fordi, det er nemmere at markere politiske intentioner og det giver samtidig et bedre grundlag for sammenligninger fra år til år. Når tallene nedbrydes til arbejdspladsniveau, giver de samtidig ret god mening som arbejdsredskab.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 23-05-2018, pkt. 207

  Godkendt.

 • Pkt. 208 Dispensation til etablering af midlertidige studieboliger på lokalplanlagt erhvervsområde

  Oversigtskort_Studieboliger.pdf Oversigt_over_planlagte_studieegnede_boliger.pdf

  Pkt. 208

  Dispensation til etablering af midlertidige studieboliger på lokalplanlagt erhvervsområde

  Sagsnr. 302370 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har som et resultat af moderniseringen af planloven modtaget en række henvendelser om muligheden for dispensation til opførsel af midlertidige studieboliger i form af containerbyggerier på lokalplanlagte erhvervsområder i Trekroner. Udvalget skal træffe en principiel beslutning om forvaltningen skal arbejde videre med projektudviklerne mhp. en evt. udnyttelse af disse dispensationsmuligheder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at man på nuværende tidspunkt ikke åbner op for denne mulighed, da der mange steder i kommunen allerede arbejdes på at etablere varige ungdoms-/studieboliger.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Med moderniseringen af planloven, der trådte i kraft 15. juni 2017, blev der givet mulighed for midlertidige dispensationer fra en lokalplans anvendelsesbestemmelser. Særligt for studieboliger er der mulighed for at dispensere i op til 10 år. Dispensationsmuligheden er indskrevet for at muliggøre opførsel af studieboliger på arealer, der afventer en realisering af eksisterende lokalplan, og som ikke vurderes at ville blive realiseret indenfor en 10-årig periode. Det er en forudsætning, at der er tale om et midlertidigt byggeri, og byggeriet skal derfor være af en karakter, så det kan fjernes igen.
  Henvendelserne omhandler etablering af studieboliger i Trekroner, helt konkret på to arealer foran RUC og Absalon – et privatejet, og et kommunalt ejet, og synligt fra motorvej og jernbane (se vedlagte kortbilag). Arealerne er i lokal- og kommuneplan begge udlagt til kontorerhverv/hotel. De givne projekter omhandler alle containerbyggerier, opbygget af moduler, der sættes sammen til et samlet projekt. Containerne vil kunne fungere som en lejlighed på et værelse eller to små på hver ca. 13m². Fælles for begge typer er meget dybe og smalle lejligheder på maksimalt 2,35m i bredden. Kravet om midlertidighed på 10 år vil formentlig kræve, at byggeomkostningerne holdes på et minimum, hvilket bl.a. inkluderer udgifter til udvendig arkitektur og materialer. Byggeriet vil således fremstå med facade som containere eventuelt malet.
  Byggeri, der er opført med en midlertidig dispensation, vil fortsat skulle leve op til øvrige lovgivninger, som f.eks. byggelovens regler og øvrige støjkrav. Der vil således ikke på disse områder være lempeligere krav. Efter dispensationen er udløbet, skal det sikres, at bygningerne nedtages igen for ejers regning. Dette vil f.eks. kunne ske gennem en tinglysning på ejendommen eller som krav i en byggetilladelse. Der kan efter boligreguleringsloven stilles krav om, at der skal opføres erstatningsbyggeri.
  Ifølge RIU-Roskilde er der i dag fortsat mangel på studieboliger i Roskilde. Det er dog vanskeligt at få nogle eksakte valide tal, da opgørelserne også dækker over ansøgere, der ikke længere har ret til studiebolig og andre, der ikke har slettet deres ansøgning.
  I øjeblikket planlægges der i omegnen af 450 små private boliger i Roskilde (se vedlagte bilag), boliger der også kan anvendes til studerende. Herudover er der et samarbejde i gang om 70 boliger langs Møllehusvej. Det vurderes dermed, at de planlagte studieboliger kan rumme en del af det nuværende og kommende behov for studieboliger.
  Det skal desuden påpeges, at en dispensation til studieboliger vil tilsiddesætte muligheden for at realisere området til erhvervsbyggeri i minimum 10 år frem i tiden. Hvis de nuværende konjunkturer fortsætter, kan det ikke udelukkes, at arealerne vil blive efterspurgt til kontorbyggeri indenfor en 10-årig periode.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 23-05-2018, pkt. 208

  Udsættes.

 • Pkt. 209 Etablering af basisgruppe i dagtilbud

  Kapacitet_i_basisgrupperne.pdf

  Pkt. 209

  Etablering af basisgruppe i dagtilbud

  Sagsnr. 303468 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har de sidste år oplevet et stigende behov for pladser til børn med særlige behov i kommunens tilbud på 0-6 års området. Der er tale om en landsdækkende tendens, der også mærkes i andre kommuner i landet. Stigningen i behovet for pladser i dagtilbud til børn med særlige behov forventes fortsat at stige, og forvaltningen foreslår derfor, at der etableres en ekstra basisgruppe.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der oprettes en ny basisgruppe i afdeling Nordstjernen med seks basispladser til børn fra 0-6 år.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen er i gang med en behovsanalyse, der afdækker kapacitetsbehov samt økonomi på specialområdet i dagtilbud. Analysen skal resultere i en række forslag til langsigtede løsninger, der forventes politisk behandlet i anden halvdel af 2018. Det er afgørende at have de rette tilbud og indsatser til børn med særlige behov, da en tidlig indsats kan være med til, at mindske uligheden i læring og skabe livsduelige børn.
  Indsatserne for børn med særlige behov i alderen 0-6 år i Roskilde kommune omfatter i dag specialbørnehaven Bjerget, to basisgrupper med plads til i alt 12 børn, samt mulighed for, at de enkelte dagtilbud kan søge om ekstra ressourcer via puljetimer med tilknyttet vejledning. Dagtilbuddene har også mulighed for støtte og sparring fra PPR, eksempelvis tale/høre vejledere, specialpædagoger, psykologer og fysioterapeuter.
  Det stigende behov for specialpladser har betydet, at der har været indmeldt flere børn i basisgrupperne end normeret. Børn på venteliste til en basisplads får ekstra støtte i perioden, indtil de kan få en basisplads. Disse ekstraordinære tiltag får konsekvenser for det samlede specialområde.
  Forvaltningen foreslår, at der oprettes en ekstra basisgruppe med plads til seks børn i Jyllinge, afdeling Nordstjernen (Område Roskilde Nord) med opstart efter sommerferien 2018. Den ekstra basisgruppe kan etableres i børnehuset, hvor der er en ledig stue. For at skabe ekstra plads til det samlede børnehus, kan det ledige anneks, som ligger ved siden af Nordstjernen inddrages.
  Som det fremgår af bilag, har de nuværende basisgrupper i henholdsvis Børnehuset Wiemosen og Børnehuset Reden ikke kapacitet til at modtage de børn der er visiteret til en plads i 2018. Aktuelt er 11 børn visiteret til en basisplads af PPR, med forventet opstart i august 2018. Der bliver seks pladser ledige i de nuværende basisgrupper. Der vil derfor mangle pladser til fem børn i år, hvis der ikke oprettes en ekstra basisgruppe.
  Basisgruppernes formål er, at skabe et særligt institutionstilbud for psykisk udviklingshæmmede børn, hvor det enkelte barn kan få den fornødne ro og tryghed til at udvikle sig i et for barnet passende tempo. Barnet skal være sammen med andre børn med sammenligneligt funktionsniveau, og samtidigt have mulighed for at spejle sig og være sammen med normalt udviklede børn.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Driftsudgifterne til oprettelsen af en ny basisgruppe i 2018 forventes at være 880.000 kr. med opstart 1. august 2018. Forventede udgifter til drift i 2019 er 1,8 mio. kr. med prisfremskrivning. Beløbet kan dækkes indenfor dagtilbuds ramme, finansieret primært af et årligt mindreforbrug på ca. 4 mio. kr. til dagplejen.
  Der vil være mindre udgifter til ændret indretning i Nordstjernen, som kan holdes indenfor dagtilbuds ramme.

  Skole- og Børneudvalget, 08-05-2018, pkt. 57

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 23-05-2018, pkt. 209

  Godkendt.

 • Pkt. 210 Oprettelse af tre børnehaveklasser på Sct. Jørgens Skole

  Pkt. 210

  Oprettelse af tre børnehaveklasser på Sct. Jørgens Skole

  Sagsnr. 201452 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet besluttede den 31. januar 2018 antallet af børnehaveklasser, der skal etableres i skoleåret 2018/2019. Der er i den efterfølgende periode sket en tilflytning af elever til Sct. Jørgens skoledistrikt. Forvaltningen foreslår derfor, at der oprettes en ekstra børnehaveklasse på Sct. Jørgens Skole, så der fra det kommende skoleår er i alt 3 børnehaveklasser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der oprettes en ekstra børnehaveklasse på Sct. Jørgens Skole i skoleåret 2018/2019.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Da byrådet besluttede antallet af børnehaveklasser i det kommende skoleår, var der indskrevet 48 elever til børnehaveklasse i 2018/19 på Sct. Jørgens Skole. Det blev på den baggrund besluttet, at oprette to børnehaveklasser med en gennemsnitlig klassekvotient på 24 elever. Der var således plads til yderligere 8 elever, idet der maksimalt må være 28 elever i klasserne ifølge folkeskoleloven.
  Der er siden da sket en tilflytning til distriktet, så der nu er indskrevet 50 elever og skolen oplyser, at der er to ekstra elever på vej.
  Forvaltningen forslår derfor, at der ekstraordinært oprettes en ekstra børnehaveklasse på Sct. Jørgens Skole. Det er muligt at rumme den ekstra børnehaveklasse indenfor Sct. Jørgens Skolens fysiske rammer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Oprettelse af en ekstra klasse medfører 156.000 kr. årligt i ekstra ressourcetildeling til skolen, der afholdes indenfor rammen.

  Skole- og Børneudvalget, 08-05-2018, pkt. 62

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 23-05-2018, pkt. 210

  Anbefales.

 • Pkt. 211 Budgetanalyse vedr. sygedagpenge og jobafklaringsområderne

  Pkt. 211

  Budgetanalyse vedr. sygedagpenge og jobafklaring

  Sagsnr. 304009 Økonomiudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Der forelægges forslag om at investere i en tidlig indsats og i den generelle sygedagpengesagsbehandling for at kunne reducere det samlede antal borgere på sygedagpenge og i jobafklaring.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. Det godkendes, at der overføres 0,49 mio. kr. i 2018 fra Beskæftigelsesindsatsen under BSU til investering i yderligere 2,5 rådgivere til af sygedagpenge- og jobafklaringsområdet i Jobcentret under ØU.
  2. Det godkendes, at serviceudgiftsrammen opskrives med 1,175 mio. kr., og overførselsudgiftsrammen nedjusteres med 2,6 mio. kr. i budgetlægningen for 2019.

  Beslutningskompetence

  Ad 1.: Økonomiudvalget
  Ad 2.: Byrådet

  Sagsfremstilling

  Jobcentret ønsker at investere i en tidlig indsats og i den generelle sygedagpengesagsbehandling for at kunne reducere det samlede antal borgere på sygedagpenge og i jobafklaring. I forbindelse med den forbedrede konjunktur er der fra januar 2017 til januar 2018 sket en stigning i antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb på 45 fuldtidspersoner, jf. data fra jobindsats.dk. Ved at investere i en tidligere indsats ift. arbejdsgivere med sygemeldte medarbejdere og en generel investering i sygedagpengebehandlingen, forventer Jobcentret at kunne reducere antallet af personer på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb med 21 helårspersoner.
  Det er forvaltningens vurdering, at færre sager til den enkelte job- og fastholdelsesrådgiver vil give mulighed for at styrke sagsbehandlingen, primært inden for følgende områder:
  - Iværksætte en tidligere indsats, end borgeren modtager i dag
  - Styrke samarbejdet med den sygemeldtes arbejdsgiver eller styrke virksomhedssamarbejdet
  - Sikre en hurtigere afklaring af borgerens fremtidige forsørgelse, inden varigheden når 22 uger.
  - Skabe en bedre brobygningsindsats for borgere, som skifter ydelse mellem A-dagpenge og sygedagpenge
  - Understøtte en større og mere målrettet brug af de handicapkompenserende ydelser
  - Foretage et tættere samarbejde med de praktiserende læger.
  Der er aktuelt et højt sagsantal i Roskilde Kommune hos rådgiverne på sygedagpenge- og jobafklaringsområdet. Sagsantallet er for nuværende ca. 55 sager pr. rådgiver. Et optimalt sagsantal pr. rådgiver vil være max 40-43 sager. Med nærværende business case sænkes sagsantallet til ca. 48 pr. rådgiver. Reduktionen indebærer, at rådgiverne alt andet lige mere effektivt vil kunne sætte ind med den rette indsats på rette tid og dermed forkorte varigheden af sygemeldingen.
  En sænkning af sagsantallet vil kræve en investering i yderligere 2,5 rådgivere – svarende til 1,175 mio. kr. (med helårseffekt), med en forventning om en reduktion i antallet af sygedagpenge- og jobafklaringssager på 21 helårspersoner.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, men der forventes en reduktion af det forventede merforbrug af sygedagpenge i 2018, jf. budgetopfølgning af 31. marts 2018.
  I 2019 og frem vil der være tale om en forværring af serviceudgifterne på 1,175 mio. kr. pr. år samt en mindreudgift på overførselsudgifter på 2,6 mio. kr. pr. år, som vil blive indarbejdet i budgetlægningen for 2019. Samlet set er der således fra 2019 tale om netto mindreudgifter på sygedagpenge- og jobafklaringsområderne på 1,425 mio. kr. pr. år fra 2019 og frem.
  En gennemsnitlig netto årsudgift på en sygedagpengemodtager efter 4 ugers anciennitet var i regnskab 2017 på ca. 130.000 kr. fremskrevet til 2018-pl. og 117.400 kr. på en person i jobafklaring, svarende til en besparelse på 2,6 mio. kr. ved en reduktion på 11 sygedagpengesager og 10 jobafklaringssager (svarende til 21 helårspersoner).
  Sygedagpengeområdet er ikke omfattet af budgetgarantien, så en netto mindreudgift til sygedagpenge (efter statsrefusion) er en ren kommunal besparelse.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-05-2018, pkt. 72

  Ad 1.: Anbefales.
  Ad 2.: Anbefales.

  Økonomiudvalget, 23-05-2018, pkt. 211

  Ad 1. "at" Godkendt
  Ad 2. "at" Anbefales.

 • Pkt. 212 Udvælgelseskomité og byggeudvalg til sambyggeriet mellem Roskilde Festival, Råstof Roskilde og Aaben Dans

  Kommissorium_for_byggeudvalg_og_nedsaettelse_af_en_udvaelgelseskomite_vedr-_sambyggeri_mellem_Roskilde_Festival_Raastof_Roskilde_og_Aaben_Dans.pdf

  Pkt. 212

  Udvælgelseskomité og byggeudvalg til sambyggeriet mellem Roskilde Festival, Råstof Roskilde og Aaben Dans

  Sagsnr. 298293 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har afsat 25 mio. kr. til den kommunale del af et sambyggeri mellem Roskilde Festival, Råstof Roskilde og Aaben Dans. Forvaltningen foreslår, at der nedsættes en udvælgelseskomité med repræsentanter fra Roskilde Kommune, Roskilde Festival og primære brugere i forbindelse med udpegning af en vinder af totalentreprisekonkurrencen for sambyggeriet og et byggeudvalg til det videre arbejde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Forslag til kommissorium, herunder udvælgelseskomité og byggeudvalg godkendes.
  2. Der udpeges 2 byrådsmedlemmer til udvælgelseskomitéen.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  På byrådsmødet den 21. marts 2018, punkt 182, blev det besluttet at arbejde videre med ideen om et fælles byggeri til Roskilde Festival, Råstof Roskilde og Aaben Dans, og der blev afsat 25 mio. kr. til den kommunale del af sambyggeriet. Beløbet finansieres af salgsindtægter fra Hal 1-området.
  Formålet med byggeriet er at skabe et kunstnerisk og kreativt hus for Roskilde Festival, Råstof Roskilde og Aaben Dans’ virke, hvor de deler fælles faciliteter og udnytter potentialerne i et tværkunstnerisk felt til glæde for deres brugere, frivillige og publikum. Det skal ske både i hverdagens arbejdsgange, på tværs af de tre institutioner og i forbindelse med workshops, events, forestillinger, koncerter m.v. Byggeriet skal indeholde oplevelser, der inspirerer og flytter mennesker gennem musik, dans, kunst, bæredygtighed og aktiv deltagelse.
  Byggeriet udbydes som en totalentreprisekonkurrence og udbudsmaterialet forventes fremlagt til politisk godkendelse i oktober 2018. Udbudsmaterialet skal ligeledes godkendes af Roskilde Festival.
  Da både Roskilde Kommune og Roskilde Festival er bygherrer for sambyggeriet, foreslår forvaltningen, at der nedsættes en udvælgelseskomité, som består af borgmester, formand og næstformand fra Kultur- og Idrætsudvalget samt yderligere 2 medlemmer af byrådet - og tilsvarende antal repræsentanter fra Roskilde Festival, med rådgivning fra de primære brugere Råstof Roskilde og Aaben Dans. Udvælgelseskomiteen får mandat til at udpege en vinder af totalentreprisekonkurrencen indenfor den afsatte budgetramme.
  Totalentreprisekonkurrencen forventes afsluttet juni 2019, hvor udvælgelseskomitéen udpeger en vinder af konkurrencen.
  Byggeudvalget, som inddrages i byggeperioden, består af forvaltningen og repræsentanter fra henholdsvis Roskilde Festival, Råstof Roskilde og Aaben Dans.
  Byggeriet forventes afsluttet medio 2021.
  Se bilag med kommissorium for udvælgelseskomité og byggeudvalg i forbindelse med sambyggeriet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da der er afsat 5 mio. kr. i 2018 og 20 mio. kr. i 2019 til Roskilde Kommunes andel af byggeriet. Dette finansieres af midler fra salgspuljen.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 09-05-2018, pkt. 63

  Ad 1.: Anbefales.
  Ad 2.: Udvalget anbefaler Evan Lynnerup (V) og Karsten Lorentzen (O).

  Økonomiudvalget, 23-05-2018, pkt. 212

  Godkendt.

 • Pkt. 213 Ophævelse af strandbeskyttelseslinjen for lystbådehavne

  Oversigt_over_lystbaadehavne.pdf

  Pkt. 213

  Ophævelse af strandbeskyttelseslinjen for lystbådehavne

  Sagsnr. 300416 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Landets kommuner har frem til den 1. juni 2018 mulighed for at ansøge Kystdirektoratet om at ophæve strandbeskyttelseslinjen inden for arealer til lystbådehavne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. Kystdirektoratet ansøges om at ophæve strandbeskyttelseslinjen for Jyllinge Lystbådehavn.
  2. der udarbejdes lokalplan første gang der ansøges om et projekt, der kan påvirke områdets karakter.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Ved en ændring af naturbeskyttelsesloven i 2017 blev der mulighed for, at kommuner frem til den 1. juni 2018 kan ansøge Kystdirektoratet om at få ophævet strandbeskyttelseslinjen for arealer udlagt til lystbådehavne. I Roskilde Kommune er der fire havne, der helt eller delvist er omfattet af strandbeskyttelseslinjen: Jyllinge Nordhavn, Jyllinge Lystbådehavn, Veddelev Havn og Roskilde Havn (sidstnævnte er kun delvist omfattet).
  Ændringen af loven giver også havne, der er omfattet af en lokalplan, mulighed for at indrette en lang række aktiviteter og tage eksisterende bygninger i brug uden dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. I Roskilde Kommune er Jyllinge Nordhavn, Veddelev Havn og Roskilde Havn omfattet af lokalplaner. Forvaltningen vurderer, at lovens nye muligheder betyder, at der ikke er behov for at ophæve strandbeskyttelseslinjen for disse tre havne.
  Derimod er der ikke lokalplan for Jyllinge Lystbådehavn, som dermed ikke opnår de samme rettigheder, som de tre øvrige lystbådehavne. Forvaltningen foreslår derfor, at kommunen ansøger Kystdirektoratet om få ophævet strandbeskyttelseslinjen for Jyllinge Lystbådehavn.
  En ophævelse af strandbeskyttelseslinjen i Jyllinge Lystbådehavn vil betyde, at området udelukkende vil være reguleret efter kommuneplanrammen, der udlægger arealet til lystbådehavn. Det vil derfor være begrænset, i hvilket omfang kommunen kan stille krav til de mindre aktiviteter, der etableres. Der er for eksempel på nuværende tidspunkt et ønske fra Jyllinge Lystbådehavn om at tillade et mindre antal autocampere at overnatte på et asfaltareal, der om vinteren bruges til oplag af både. Større projekter og byggerier vil være lokalplanpligtige og kommunen vil således igennem lokalplanlægning kunne regulere forhold, første gang der ansøges om projekter der kan påvirke områdets karakter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 15-05-2018, pkt. 83

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 23-05-2018, pkt. 213

  Godkendt.

 • Pkt. 214 Etablering af særlige småjobs

  Pkt. 214

  Etablering af særlige småjobs

  Sagsnr. 302248 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til etablering af særlige småjobs jf. budgetforliget 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. Beskæftigelses- og Socialudvalget og Plan- og Teknikudvalget godkender forvaltningens forslag til etablering af småjobs.
  2. Økonomiudvalget godkender, at der flyttes 1. mio.kr fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Plan- og Teknikudvalget.

  Beslutningskompetence

  Ad. 1: Beskæftigelses- og Socialudvalget og Plan- og Teknikudvalget
  Ad. 2: Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Forligspartierne bag budgetforliget 2018 i Roskilde Kommune har i budget 2018 afsat en pulje på 1 mio. kr. til etablering af særlige småjobs i kommunen i en begrænset periode.
  Forvaltningen har udarbejdet forslag til etablering af de særlige småjobs med udgangspunkt i, at småjobbene skal give ledige borgere mulighed for at opnå arbejdskravet om 225 timer og samtidig have fokus på at øge de lediges sandsynlighed for at komme i job.
  Småjobbene foreslås oprettet på Materielgården efter funktionærlovens bestemmelser til overenskomstmæssig løn og omfattes af de almindelige ansættelsesretlige regler om ansættelsesbeviser, ferie, arbejdsskadesikring osv.
  Kandidaterne til småjobs formidles via jobcentret efter konkret aftale med Materielgården, der afholder den indledende jobsamtale og vurderer, om kandidaten har de fornødne kvalifikationer til at påtage sig et småjob.
  Hvert småjob indledes med to ugers virksomhedspraktik med henblik på afprøvning af borgerens motivation. Herefter oprettes småjob op til 37 timer om ugen i minimum 4 uger og maksimum 15 uger afhængig af det ugentlige antal timer og ift. om den enkelte borger i forvejen skulle have optjent nogle af de 225 timer.
  Forvaltningen forventer, at der kan oprettes op til 25 småjobs. Materielgården kan oprette 6-8 småjobs ad gangen.

  Økonomi

  Det indstilles, at der bliver overført 1 mio. kr. fra Beskæftigelses- og Socialudvalgets ramme til Plan- og Teknikudvalgets ramme til udgifterne til etablering af småjobs. Midlerne anvendes til lønninger til småjobs, inkl. Materielgårdens almindelige overhead.

  Plan- og Teknikudvalget, 15-05-2018, pkt. 85

  Ad indstillingens punkt 1: Godkendt.
  Karsten Lorentzen (O) kan ikke tiltræde indstillingens punkt 1 og begærer sagen i byrådet.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-05-2018, pkt. 67

  Ad 1.: Godkendt.
  Ad 2: Anbefales.
  Gitte Simoni (O) kan ikke tiltræde indstillingens punkt 1 og punkt 2 og begærer sagen i byrådet.

  Økonomiudvalget, 23-05-2018, pkt. 214

  Oversendes til byrådets behandling.

 • Pkt. 215 Frigivelse af rådighedsbeløb - Bygaden 28

  Pkt. 215

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Bygaden 28

  Sagsnr. 300475 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til igangsættelse af processen vedr. Bygaden 28.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til Bygaden 28, udviklingsplan.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I budget 2018 er afsat 1,0 mio. kr. til udarbejdelse af plan for det gamle forsamlingshus i Bygaden 28 i samarbejde med borgerne i Jyllinge med henblik på fondsansøgning til istandsættelse og indretning til et samlingssted for borgerne i Jyllinge. Den gamle Brugs nedrives for at sikre udsigt over fjorden.
  Der henvises til anden sag på Plan- og Teknikudvalgets dagsorden om plan og proces for Bygaden 28.
  Der søges om frigivelse af de afsatte 1,0 mio. kr. til dette arbejde.
  Projektstart: Maj 2018
  Projektet forventes afsluttet med nedrivning af den gamle Brugs i august 2018 og plan for det videre arbejde ultimo 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, idet den vedrører frigivelse af midler, som er afsat i budgettet.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget, 15-05-2018, pkt. 86

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 23-05-2018, pkt. 215

  Anbefales.

 • Pkt. 216 Frigivelse af rådighedsbeløb - Krydsning af Lindenborgvej til Lynghøjsøerne

  Pkt. 216

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Krydsning af Lindenborgvej til Lynghøjsøerne

  Sagsnr. 303278 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. afsat i budget 2018 til krydsning af Lindenborgvej ved Lynghøjsøerne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der gives en anlægsbevilling på 2,0 mio.kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb
  2. midlerne bruges til projektering og anlæg af krydsningshelle på Lindenborgvej øst for Lyngageren

  Beslutningskompetence

  Ad 1. Byrådet
  Ad 2. Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er i budget 2018 afsat 2,0 mio.kr. og i 2019 3,0 mio. kr. til forbedring af trafiksikkerheden i Svogerslev ved etablering af sikker overgang til Lynghøjsøerne ved Lyngageren. Forvaltningen foreslår på baggrund af en vurdering af forskellige løsningsmodeller (tunnel under Lindenborgvej, rundkørsel eller signalanlæg ved Lyngageren), at etablere en krydsningshelle på Lindenborgvej, der vil give en mere sikker krydsning af Lindenborgvej fra stien forbi Lynghøjskolen til Lynghøjsøerne. En krydsningshelle kan naturligt etableres sammen med en venstresvingsbane for svingende trafik på Lindenborgvej til Lyngageren. Samtidig kan der opsættes en dynamisk tavle, der advarer bilister og nedsætter hastigheden, når der er krydsende fodgængere og cyklister.
  Projektet kræver aftale med Naturstyrelsen om sti-tilpasning og beplantning på det rekreative område. Krydsningshellen kan udformes i samme stil som krydsningshellen på Holbækvej øst for Hyrdehøj Vestvej, hvor der er opsat hegn, så det sikres, at fodgængere kun krydser det rigtige sted. Det anslås at projektet vil koste mellem 2,0 og 3,0 mio.kr. Forvaltningen foreslår at hellen projekteres og udbydes til anlæg i løbet af foråret, således at anlægssummen er kendt til Plan- og Teknikudvalgets møde i august. Afhængig af anlægsprisen vil forvaltningen inden mødet vurdere om det eventuelt vil være muligt at anlægge midterhellen i sensommeren, ved at omdisponere indenfor puljen der er afsat til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet.
  Der indgår i projektkataloget i Cyklistplan 2017, et muligt projekt om en tunnel under Lindenborgvej til Lynghøjsøerne. Fordelene ved en tunnel er, at det teoretisk er den mest sikre krydsning. Ulempen er, at ramperne på nordsiden vil blive relativt stejle, og derfor er der en risiko for, at nogle cyklister og fodgængere vil krydse over vejen i stedet for i en tunnel. Desuden er anlægsprisen for en tunnel minimum 10 mio.kr. Derfor anbefales denne løsning ikke.
  Projektet forventes startet: Ultimo 2018.
  Projektet forventes afsluttet: Senest medio 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Anlæg, indtægter
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Anlæg, indtægter
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget, 15-05-2018, pkt. 87

  Ad indstillingens punkt 1: Anbefales
  Ad indstillingens punkt 2: Godkendt, dog således at der inden færdigprojektering og udbud skal have været dialog med borgerne i Svogerslev og et oplæg til udvalget i august med et detaljeret projekt sammenlignet med alternativer.

  Økonomiudvalget, 23-05-2018, pkt. 216

  Anbefales.

 • Pkt. 217 Frigivelse af rådighedsbeløb - Cykelsti ved Jyllingehallerne

  Pkt. 217

  Frigivelse af rådighedsbeløb - cykelsti ved Jyllingehallerne

  Sagsnr. 276896 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,5 mio.kr. afsat i budget 2018 til Jyllinge trafik.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til Jyllinge Trafik.
  2. de 0,5 mio. kr. bruges til anlæg af cykelstien fra Planetvej til Møllevej ved Jyllingehallerne

  Beslutningskompetence

  Ad 1: Byrådet
  Ad 2. Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er i budget 2018 i blok 5.F.5 ”Jyllinge, trafik” afsat 0,5 mio. kr. i 2018 til opgradering af stierne i Jyllinge Bymidte.
  Byrådet godkendte den 16. december 2015, punkt 379, at der blev givet en anlægsbevilling til etablering af supercykelsti fra Jyllinge Bymidte til Stenløse Station. Det samlede projekt er på 10 mio. kr., hvoraf der er givet 4 mio.kr. i tilskud fra den statslige pulje til supercykelstier. Strækningen fra Planetvej til Møllevej bliver en del af supercykelstien, men der er ikke frigivet midler til denne del af strækningen.
  Forvaltningen foreslår derfor, at de 0,5 mio. kr. bruges til at etablere supercykelstien på strækningen mellem Planetvej og Møllevej i samme entreprise som torvet ved Jyllingehallerne.
  Projektet forventes startet: Medio 2018
  Projektet forventet afsluttet: Ultimo 2018

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da der er afsat det rigtige rådighedsbeløb.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -500
  Finansiering:
  Påvirkning af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget, 15-05-2018, pkt. 88

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 23-05-2018, pkt. 217

  Anbefales.

 • Pkt. 218 Frigivelse af rådighedsbeløb - Jyllinge Bymidte, Centerkvarteret

  Pkt. 218

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Jyllinge Bymidte, Centerkvarteret

  Sagsnr. 296678 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af forplads/torv og parkeringsanlæg ved Jyllingehallerne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til Jyllinge Bymidte, Centerkvarteret.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Arbejdet med genopførelsen af Jyllingehallerne efter branden nærmer sig færdiggørelse, og anlæg af forplads / torv og parkering skal følge lige efter.
  Byrådet har den 2. september 2015, punkt 257, frigivet 1,2 mio. til udarbejdelse af Helhedsplan for halområdet. Helhedsplanen følges i de kommende anlæg, selvom hele planen ikke udføres nu. Disse anlægsarbejder omfatter den sydlige del af idrætsstrøget, dele af aktivitetsparken og supercykelstien gennem parken.
  Projektet forventes startet: Juni 2018
  Projektet forventet afsluttet: Juni 2019

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -4.000
  Anlæg, indtægter
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -4.000
  Anlæg, indtægter
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget, 15-05-2018, pkt. 89

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 23-05-2018, pkt. 218

  Anbefales.

 • Pkt. 219 Frigivelse af rådighedsbeløb - Cykelsti langs Store Valbyvej

  Pkt. 219

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Cykelsti langs Store Valbyvej

  Sagsnr. 299697 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af rådighedsbeløb til projektering og anlæg af 1. etape af cykelsti langs Store Valbyvej.

  Indstilling

  Forvaltning indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 7,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til Cykelsti langs Store Valbyvej.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Cykelstien langs Store Valbyvej er det første skridt i etablering af Campusstien, der kan sikre gode forhold for cyklende fra Trekroner Campus til det kommende Risø Park og ikke mindst skabe en længe ønsket sikker stiforbindelse mellem Ågerup, St. Valby og Roskilde. Stien er ca. 3 km lang.
  I juni 2018 indgås aftale med rådgiver om projektering. Projektet færdigprojekteres i sensommeren 2018, hvorefter projektet udbydes til entreprenører.
  Projektet forventes startet: Juni 2018
  Projektet forventes afsluttet: Juni 2020 med de sidste slidlag

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -7.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -7.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdning 0

  Plan- og Teknikudvalget, 15-05-2018, pkt. 90

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 23-05-2018, pkt. 219

  Anbefales.

 • Pkt. 220 Frigivelse af rådighedsbeløb - Tilbagekøb af gadebelysning

  Pkt. 220

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Tilbagekøb af gadebelysning

  Sagsnr. 303507 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af rådighedsbeløb til tilbagekøb af gadebelysning i områderne Gl. Gundsø og Gl. Ramsø kommuner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 12,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til tilbagekøb af gadebelysning i Gl. Gundsø og Gl. Ramsø.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Vejbelysningsanlæggene i Gl. Gundsø og Gl. Ramsø kommuner bliver tilbagekøbt fra Radius (tidligere DONG energy) med effekt fra 1. maj 2018, hvorefter anlæggene skal energirenoveres. Se pkt. 69 på byrådsmødet 29. marts 2017 om energirenovering af vejbelysning.
  Projektet forventes startet: maj 2018
  Projektet forventet afsluttet: juni 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -12.000
  Anlæg, indtægter
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -12.000
  Anlæg, indtægter
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget, 15-05-2018, pkt. 91

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 23-05-2018, pkt. 220

  Anbefales.

 • Pkt. 221 Frigivelse af rådighedsbeløb - Energirenovering af vejbelysning 2018

  Pkt. 221

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Energirenovering af vejbelysning 2018

  Sagsnr. 303507 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af rådighedsbeløb til energirenovering af vejbelysning i områderne Gl. Gundsø og Gl. Ramsø kommuner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 9,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til Energirenovering af vejbelysning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Som besluttet på Byrådsmødet den 29. marts 2017 punkt 69 er vejbelysningsanlæggene i Gl. Gundsø og Gl. Ramsø kommuner blevet tilbagekøbt fra Radius (tidligere DONG energy) med effekt fra 1. maj 2018. Se andet punkt på dagsordenen om tilbagekøb.
  På mødet blev det ligeledes besluttet at udbyde en energirenovering af anlægget og den efterfølgende drift og vedligeholdelse. Udbuddet er nu gennemført og blev vundet af Radius. Energirenoveringen af ca. 1000 udtjente armaturer sættes i gang i juni 2018
  og forventes afsluttet i efteråret 2018. Arbejdet udføres som energirenovering efter et princip, hvor lånet tilbagebetales af den reducerede udgift til energi og drift. Den forventede tilbagebetalingstid er under 10 år.
  Projektet forventes startet: Juni 2018
  Projektet forventet afsluttet: December 2018

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -9.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -9.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget, 15-05-2018, pkt. 92

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 23-05-2018, pkt. 221

  Anbefales.

 • Pkt. 222 Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning - Skoleslagteriet

  Pkt. 222

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning - Skoleslagteriet

  Sagsnr. 303574 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af rådighedsbeløb til byggemodning af Skoleslagteriet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 7,7 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til byggemodning af Skoleslagteriet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Skoleslagteriet vil i de kommende år undergå en stor forvandling. De gamle bygninger nedrives og nye boliger opføres, samtidig med at INSP fortsætter sin aktivitet i området.
  I forbindelse med etableringen af de nye boliger skal området byggemodnes. Der skal etableres vejanlæg med p-pladser syd og vest om den gamle arrestbygning, der også huser Frivilligcentret. En del af pladserne er finansieret gennem p-fonden af udviklerne bag Skoleslagteriet. Der kommer en særskilt politisk sag herom.
  Udover vejprojektet skal etableres ny stiforbindelse mellem området og Skovbogade samt en mere sikker og overskuelig overkørsel fra adgangsvejen til boligprojektets p-kælder og Skovbogade. Disse to delanlæg etableres inden det samlede byggeris færdiggørelse.
  Projektet er i store træk tegnet færdigt, idet projektet skulle benyttes til et magelæg med Kriminalforsorgen, og sendes i entrepriseudbud i løbet af maj måned.
  Projektet forventes startet: Juni 2018
  Projektet forventet afsluttet: Juni 2020

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2018.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -7.700
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -7.700
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget, 15-05-2018, pkt. 92

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 23-05-2018, pkt. 222

  Anbefales.

 • Pkt. 223 Frigivelse af rådighedsbeløb - Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet, 2.etape

  Pkt. 223

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet, etape 2

  Sagsnr. 302621 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2018 på 1 mio. kr. til udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr., ved frigivelse af det i budget 2018, afsatte rådighedsbeløb til udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er i strategisk anlægsplan afsat 16 mio. kr. i perioden 2018-2020 til udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet, fordelt med 1 mio. kr. i 2018, 11 mio. kr. i 2019 og 4 mio.kr. i 2020.
  Hallen forventes færdig primo 2020.
  Midlerne i 2018 skal bruges til forundersøgelser og det indledende arbejde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da der er tale om frigivelse af beløb afsat i budget 2018.
  Økonomiske konsekvenser i årene 2018-2020:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 09-05-2018, pkt. 68

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 23-05-2018, pkt. 223

  Anbefales.

 • Pkt. 224 Anlægsregnskab - Viby, Kraftfelt og spændende bymidte

  Pkt. 224

  Anlægsregnskab - Viby, Kraftfelt og spændende bymidte

  Sagsnr. 302438 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for Viby, Kraftfelt og spændende bymidte.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 31. september 2016, punkt 213, givet en anlægsbevilling og efterfølgende tillægsbevillinger den 26. april 2017, punkt 105, til en samlet sum på 4,0 mio. kr. til renovering af Stationstorvet, samt mindre renoveringer på Tofthøjvej og Bytorvet. Arbejdet er udført og afleveret. Der udestår enkelte opretningsarbejder under garantien.
  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 3.994.974 kr., hvilket medfører et mindreforbrug på 5.062 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Mindreforbruget tilgår kassen.

  Plan- og Teknikudvalget, 15-05-2018, pkt. 92

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 23-05-2018, pkt. 224

  Anbefales.

 • Pkt. 225 Anlægsbevilling - Idræts- og Bevægelsescenter

  Pkt. 225

  Anlægsbevilling - Idræts- og Bevægelsescenter

  Sagsnr. 271598 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om fremrykning og frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb for 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 5 mio. kr. i 2018 ved fremrykning af de i budgettet afsatte midler i 2019 til Idræts- og Bevægelsescenteret.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 4. maj 2016, punkt 73, at godkende konkurrenceprogrammet for en totalentreprisekonkurrence for et Idræts- og Bevægelsescenter på Kildegården. Kultur- og Idrætsudvalget udpegede den 10. oktober 2016 vinderen af totalentreprisekonkurrencen i sin egenskab af udvælgelseskomité. Byrådet besluttede den 31. januar, punkt 111, at frigive en tredje del af rådighedsbeløbet til Idræts- og Bevægelsescenteret.
  Da byggeriet færdiggøres i efteråret 2018, er der behov for at få fremrykket og frigivet den del af rådighedsbeløbet, som er afsat i 2019.
  Idræts- og Bevægelsescenteret forventes at stå færdigt den 1. september 2018.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 5 mio. kr. i 2018. Forværringen af kassebeholdningen i 2018 opvejes af en tilsvarende forbedring af kassebeholdningen i 2019. Ved fremrykning af 5 mio. kr. fra 2019 til 2018, vil den samlede anlægsbevilling i 2018 være 35,181 mio. kr. hvoraf de 30,181 mio. kr. allerede er frigivet.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2018 og 2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018 2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -30.181 -5.000
  Forslag til revideret rådighedsbeløb
  Anlæg, udgifter
  -35.181 0
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -5.000 0
  Finansiering:
  Forværring af kassebeholdningen 5.000 0
  Forbedring af kassebeholdningen 0 5.000

  Kultur- og Idrætsudvalget, 09-05-2018, pkt. 69

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 23-05-2018, pkt. 225

  Anbefales.

 • Pkt. 226 Anlægsregnskab - Himmelev Veddelev Boldklub, nyt klubhus

  Pkt. 226

  Anlægsregnskab - Himmelev Veddelev Boldklub, nyt klubhus

  Sagsnr. 302437 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab vedrørende etablering af nyt klubhus til Himmelev Veddelev Boldklub.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 26. februar 2014, pkt. 158, en anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. til etablering af nyt klubhus til Himmelev Veddelev Boldklub.
  De sidste ting vedrørende køkkenet i det nye klubhus faldt på plads i slutningen af 2017, og derfor kan regnskabet afsluttes nu.
  Den samlede udgift til etableringen af det nye klubhus har været på 5,5 mio. kr., og har derfor ingen effekt på kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutningen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 09-05-2018, pkt. 70

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 23-05-2018, pkt. 226

  Anbefales.

 • Pkt. 227 Ansøgninger til to-voksen ordning 2018

  Bilag_Oversigt_over_ansoegninger_om_midler_fra_pulje_til_to-voksenordninger.pdf

  Pkt. 227

  Ansøgninger til to-voksen ordning 2018

  Sagsnr. 287092 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med budget 2017 er der afsat en pulje på 2,5 mio. kr. til finansiering af en kortere skoledag. Skolebestyrelserne har kompetencen til at godkende ordningen, når den kan holdes inden for skolernes eget budget. Hvis afgørelsen kræver tilskud fra puljen på de 2,5 mio. kr., skal det godkendes af Skole- og Børneudvalget. Udvalget skal beslutte, hvordan puljen for 2018/19 skal fordeles.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget beslutter om midler fra puljen på 2,5 mio. kr. skal fordeles til de 71 klasser på 1.-4. årgang hvor der foreligger en konkret vurdering til i alt 1.775.000 kr., eller om de skal fordeles til alle 82 ansøgninger for klasser på 1.- 4. årgang til i alt 2.050.000 kr.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Med budgetaftalen fra 2017 blev det besluttet at afsætte en pulje på 2,5 mio. kr. til finansiering af en kortere skoledag med mulighed for at konvertere max to ugentlige timers understøttende undervisning til timer med to voksne, jf. folkeskolelovens § 16b. Skole- og Børneudvalget besluttede den 13.marts 2018, at puljen på de 2,5 mio. kr. opretholdes og, at skolerne skal ansøge Skole- og Børneudvalget om at få del i puljen.
  Skole- og Børneudvalget besluttede den 6. december 2016, at det er skolebestyrelsens kompetence, når en kortere skoledag kan afholdes indenfor eget budget. Kræver afgørelsen tilskud fra puljen på de 2,5 mio. kr., skal det godkendes af Skole og Børneudvalget efter ansøgning fra skolen. Tilskud fra puljen skal bruges til at finansiere, at fritidstilbuddet kan holde åbent op til to timer længere.
  Det fremgår af Folkeskoleloven, at muligheden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen ved vurdering af, at en eller flere problemstillinger kan afhjælpes ved flere voksne i klassen. Fra og med 4. klasse skal der være helt særlige tilfælde for at nedskalere tiden til understøttende undervisning, og der skal stilles skærpede krav for to voksne i klassen. Det er et vigtigt element i loven, at der foretages en konkret og individuel vurdering af de enkelte klassers behov, og ikke generelt for en årgang eller skole. Undervisningsministeriet har sat en undersøgelse i gang, der medio 2018 skal afdække de erfaringer, som skolerne på landsplan har gjort med anvendelsen af § 16 b. Undersøgelsen skal afdække, hvilke begrundelser skolerne har haft for at benytte paragraffen, og om de tilsigtede faglige og pædagogiske mål opnås.
  For det kommende skoleår er der 13 skoler, der har ansøgt om midler fra puljen. Oversigt over ansøgningerne fremgår af bilag. Der er i alt 127 ansøgninger på samlet 3.2 mio. kr. for 0.- 6.klasse, som er inklusiv specialklasser.
  Der er således kommet flere ansøgninger end der er økonomi til. Forvaltningen anbefaler derfor, at der gives tilskud fra puljen til klasser på 1.-4. årgang, hvor der er et stort pasningsbehov sammenlignet med de ældre klasser. Forvaltningen anbefaler, at specialklasser ikke får del af puljen, da de i forvejen har en bedre normering end klasser i normalområdet. Ved et fast beløb pr. klasse på 25.000 kr., som dækker en pædagogisk medarbejder i SFO eller klub to timer ugentligt. Den resterende del af puljen, kan skolerne søge om i løbet af skoleåret, hvis der opstår behov for det.
  Ansøgningerne fra skolerne indeholder meget generelle begrundelser for at søge puljen. Nogle skoler har søgt for alle deres indskolingsklasser og nogle har også søgt for de kommende 0.klasser, hvor de endnu ikke kender eleverne. Mange af ansøgningerne lægger vægt på, at to-voksenordningen kan være med til at understøtte klasser med stor faglig spredning blandt eleverne og give bedre mulighed for at differentiere undervisningen. Derudover er der i flere af ansøgningerne noteret, at ordningen vil være til gavn i klasser, hvor enkelte elever har behov for ekstra støtte på grund af sociale eller faglige udfordringer. Af bilag fremgår oversigt over de klasser, der er søgt for. Forvaltningen har angivet om der foreligger en konkret vurdering af klassen i ansøgningen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 08-05-2018, pkt. 59

  Udvalget beslutter, at midler fra puljen på de 2,5 mio. kr. skal fordeles til de 71 klasser på 1.-4. klasse, hvor der foreligger en konkret vurdering til i alt 1.775.000 kr.
  Henrik Stougaard (Ø) og Jeppe Trolle (B) kan ikke tiltræde og begærer sagen i byrådet. Udvalget får tilsendt alle ansøgninger inden byrådsmødet.

  Økonomiudvalget, 23-05-2018, pkt. 227

  Økonomiudvalget er enigt i at sagen sendes tilbage til Skole- og Børneudvalget. Henrik Stougaard og Jeppe Trolle trækker hermed sin standsning af sagen.

 • Pkt. 228 Roskilde Festival Højskole - låneoptagelse(Lukket)

 • Pkt. 229 Midler i budget 2018 til investering i vedvarende energi(Lukket)

 • Pkt. 230 Eventuelt

  Pkt. 230

  Eventuelt

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 23-05-2018, pkt. 230

  - Domkirkens Besøgscenter
  - Data-læk
  - Vielser
  - Byens Hus
  - Budgetborgermøder