You are here

Referat

Dato: Onsdag, September 23, 2015 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 460 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 460

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 23-09-2015, pkt. 460

  Økonomiudvalget optog beslutning på dagsorden om at budgetprocessen ændres på det punkt, at fristen for ændringsforslag sættes til senest 30. september 2015.
  Godkendt.
  Fraværende Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 461 Orientering om likviditet pr. 31. august 2015

  orientering_om_likviditeten_pr._31._august_2015.pdf

  Pkt. 461

  Orientering om likviditet pr. 31. august 2015

  Sagsnr. 265739 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. august 2015. I bilag er endvidere opstillet prognose for udviklingen. Forvaltningen skønner, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2015 fortsat vil ligge mellem 425 - 475 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Nedenstående tabel viser den faktiske likvide beholdning samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen fra september 2014 til august 2015.

  Roskilde Beløb i mio. kr. 30. sep. 2014 31. okt. 2014 30. nov. 2014 31. dec. 2014 31. jan. 2015 28. feb. 2015 31. marts 2015 30. april 2015 31. maj 2015 30. juni 2015 31. juli 2015 31. aug. 2015
  Likvide beholdning 328 234 212 225 274 298 301 190 150 101 309 306
  IM's Kassekreditregel 499 501 498 499 497 499 500 498 494 492 491 486

  Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. august 2015 skønner forvaltningen, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2015 fortsat vil ligge mellem 425 – 475 mio. kr.

  Økonomiudvalget, 23-09-2015, pkt. 461

  Fraværende Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 462 Orientering om forbrugsoversigt pr. ultimo august 2015

  forbrugsoversigt_pr._31._august_-_bilag_til_oekonomiudvalget.pdf

  Pkt. 462

  Orientering om forbrugsoversigt pr. ultimo august 2015

  Sagsnr. 265305 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder oversigt over budget og forbrug ultimo august fordelt på udvalg og fagområder.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Grafen nedenfor viser hovedtallene ultimo august, hvor en oversigt på hvert fagområde fremgår af bilaget. Tallet over udvalgssøjlen viser forskellen mellem forbrugsprocenterne i 2015 og 2014 i kr. Minus betyder, at der er brugt flere penge i 2015 end på samme tidspunkt i 2014.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Økonomiudvalget, 23-09-2015, pkt. 462

  Fraværende Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 463 Orientering om kommunens telefonservice

  Pkt. 463

  Orientering om kommunens telefonservice

  Sagsnr. 274098 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der gives en status på kommunens telefonservice. Kommunens telefonservice blev målt i 2012 og igen i maj-juni måned 2015. I den mellemliggende periode er der etableret et callcenter på kommunens hovednummer (46313000), hvor sigtet er, at flest mulige henvendelser fra borgerne skal afklares umiddelbart. Sagen redegør for disse tiltag og en proces med tilpasning af bemandingen i callcentret.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I 2012 og igen i maj-juni måned 2015 er kommunens telefonservice blevet målt af et eksternt firma med speciale inden for dette område. I den mellemliggende periode har kommunen ændret organiseringen af kommunens telefonservice, idet der siden 1. januar i år er etableret et callcenter, hvis målsætning det er at afklare så mange henvendelser fra borgerne som muligt uden at borgerne skal stilles videre rundt mellem kommunens afdelinger og institutioner. Visionen bag callcentret er således at give borgerne en hurtigt og effektiv service og samtidig at spare kommunens afdelinger og institutioner for mange viderestillede opkald. Den nye måling kan således betragtes som en status på opstarten af dette nye callcenter.
  Overordnet viser den seneste måling, at callcentret er en succes i den forstand, at over en 1/3 af alle borgerhenvendelser nu afklares allerede i den første kontakt med en kommunal medarbejder på hovednummeret. Denne tredjedel af borgerne får dermed en forbedret serviceoplevelse i forhold til 2012. I tillæg hertil spares som nævnt ressourcer i den bagvedliggende organisation, som modtager 1/3 færre opkald.
  Omvendt viser den nye måling også, at ventetiden til kommunens hovednummer er længere nu end i 2012. Den gennemsnitlige ventetid var i 2012 på 24 sekunder, hvor den er steget til 62 sekunder i den nye måling. I spidsbelastningsperioder venter op imod 30% af borgerne længere end 2 minutter, som er kommunens vedtagne servicemål. Ca. 10% af borgerne lægger på, før deres opkald besvares.
  Der er to årsager til den længere ventetid på hovednummeret:
  - Antallet af opkald til kommunens hovednummer er steget med ca. 20% fra 2012 til 2015. Dette er bl.a. en konsekvens af, at lokalnumre er blevet fjernet fra kommunens hjemmeside samt fra brevpapir ud fra ønsket om, at borgerne henvender sig til kommunen gennem callcentret. I alt var der i første halvår af 2015 ca. 73.000 opkald på kommunens hovednummer, svarende til ca. 650 opkald om dagen.
  - Callcentermedarbejdernes bestræbelse på at besvare borgernes henvendelser har til følge, at samtaletiderne i callcentret forlænges, hvilket påvirker ventetiden negativt.
  Det eksterne firma peger på, at der reelt kun er én vej til at imødekomme den øgede volumen af opkald til callcentret, og det er at opnormere bemandingen i centret. Beregninger viser, at callcentret mangler 2-3 medarbejdere for at kunne betjene de mange kald med den forbedrede service. Der er allerede igangsat en proces med at opnormere bemandingen i callcentret ved en intern omfordeling af personale mellem afdelinger.
  Callcentrets evne til at besvare borgernes spørgsmål inden for de mange kommunale serviceområder udbygges løbende i et samarbejde mellem callcentret og kommunens enkelte afdelinger. Dette vil over tid føre til en støt stigende andel af straksafklaringer i callcentret og et deraf følgende fald i viderestillinger til afdelingerne. Målsætningen er, at mindst 80% af de såkaldte informations- og vejledningshenvendelser kan klares af callcentret, mens henvendelser om personlige, specifikke og verserende sager vil ligge lavere. Dette vil løfte den samlede andel af straksafklaringer fra de nuværende ca. 33% til omkring 50%.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 23-09-2015, pkt. 463

  Fraværende Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 464 Regulering af vejbidrag 2007-2011

  Pkt. 464

  Regulering af vejbidrag 2007-2011

  Sagsnr. 196939 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Østre Landsret har ved dom den 13. februar 2015 fastsat, at Forsyningssekretariatets afgørelser vedr. vejbidrag har været ugyldige. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har derfor fremsendt revideret afgørelse efter lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger for årene 2007-2011, som medfører en tilbagebetaling af vejbidrag på 8,9 mio. kr. i 2015 fra Roskilde Spildevand A/S til Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der gives en indtægtsbevilling i 2015 på 8,9 mio. kr. i forbindelse med, at Roskilde Spildevand A/S returnerer for meget betalt vejbidrag for årene 2007-2011
  2. der gives en udgiftsbevilling på 2,4 mio. kr. i 2015 til betaling af vejbidraget for 2015 og 2016, hvoraf 1,2 mio. kr. rammeoverføres til 2016

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Kommunen betaler et vejbidrag til spildevandsselskabet for afledning af regnvand på de kommunale og private fællesveje. Efter betalingsloven fastsættes bidraget af byrådet, og procentsatsen skal fremgå af kommunens betalingsvedtægt. Vejbidraget må højst udgøre 8 procent af udgifterne til kloakledningsanlæggene. I Roskilde Kommune er vejbidraget fastsat til 3 procent af anlægsudgifterne. Dette er senest sket i Sammenlægningsudvalget i 2006.
  Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er myndighed og skal godkende kommunens indberetning af vejbidrag. Forsyningssekretariatet har tidligere fastsat vejbidraget til 8 pct. af anlægsudgifterne, hvilket har medført af Roskilde Kommune jfr. beslutning i Byrådet den 26. september 2012, pkt. 200 har overført 8,9 mio. kr. til Roskilde Spildevand A/S i stedet for modregning i bloktilskud. Østre Landsret har imidlertid, ved dom den 13. februar 2015, fastsat, at Forsyningssekretariatets afgørelser vedr. vejbidrag har været ugyldige, hvorfor det for meget betalte vejbidrag til Roskilde Spildevand A/S kræves tilbagebetalt. Afgørelse for årene 2012 og 2013 er endnu ikke modtaget fra Forsyningssekretariatet, men der forventes tilbagebetalt i alt 2,0 mio. kr. Der fremlægges særskilt sag, når afgørelse modtages.
  Vejbidraget for 2015 og frem forventes at udgøre 1,2 mio. kr. årligt. Dette er ikke budgetlagt i 2015 og frem, hvorfor det forslås, at der gives bevilling på 2,4 mio. kr. i 2015, hvoraf 1,2 mio. kr. rammeoverføres til 2016 til betaling af vejbidraget i 2016. For budget 2017 og frem indarbejdes en teknisk korrektion på 1,2 mio. kr. til betaling af vejbidraget.

  Økonomi

  Sagen forbedrer kassebeholdningen i 2015 med 6,5 mio. kr.

  Økonomiudvalget, 23-09-2015, pkt. 464

  Ad. 1 "at" anbefales
  Ad. 2 "at" der gives en udgiftsbevilling på 1,2 mio. kr. i 2015 til betaling for vejbidraget. Vejbidraget i 2016 og følgende år indgår i budgetlægningen for 2016.
  Fraværende Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 465 Etablering af sekretariat for håndtering af fælleskommunalt IT-system

  Pkt. 465

  Etablering af sekretariat for håndtering af fælleskommunalt IT-system

  Sagsnr. 273973 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det anbefales, at der etableres et sekretariat i Roskilde Kommune til at koordinere samarbejdet omkring udbud, udvikling og drift et fælleskommunalt IT-system (’KITOS’) til at understøtte de danske kommuners arbejde med det forestående brud med KMD’s monopol på en række centrale fagsystemer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. det fælleskommunale sekretariat for KITOS etableres i Roskilde Kommune, og
  2. der gives en årlig indtægts- og udgiftsbevilling på kr. 1.500.000,- til det fælles sekretariat i årene 2015, 2016 og 2017.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommunes digitaliseringsafdeling har gennem de seneste par år udviklet et koncept, hvor kommunens digitaliseringsindsatser kobles sammen med kommunens faglige ydelser på en struktureret og lettilgængelig måde. Konceptet har vakt stor interesse hos hovedparten af landets kommuner, fordi det rammer et udækket behov, som er blevet stærkt aktualiseret i forbindelse med det forestående brud på KMD’s monopol på en række centrale fagsystemer på beskæftigelses- og borgerserviceområderne.
  På nuværende tidspunkt har ca. 60 kommuner givet tilsagn om, at de gerne vil bidrage økonomisk til at konceptet implementeres i et egentlig IT-system, således at systemet kan benyttes på tværs af de danske kommuner. Det kommende system vil få navnet KITOS, som er en forkortelse for ’Kommunernes IT Overbliks System’. Systemet vil konkret skabe overblik over kommunens IT-projekter, IT-systemer og IT-kontrakter, samt deres sammenhænge på tværs. KITOS vil endvidere skabe en sammenhæng fra disse 3 elementer til kommunens organisering og dens opgaver, og kan således give et overblik over kommunens samlede digitale understøttelse. Systemet skaber som noget helt nyt mulighed for videndeling på tværs af de danske kommuner, således at kommunerne kan agere langt mere effektivt i forhold til indbyrdes samarbejder om IT og i forhold til markedet (bl.a. ved fælles udbud og fælles dialog med leverandører).
  For at kunne styre og koordinere processen omkring udbud, udvikling og drift af KITOS foreslås det, at der etableres et sekretariat med tilknytning til Roskilde Kommunes digitaliseringsafdeling, som bemandes med 2 medarbejdere samt at der anvendes ressourcer på ekstern bistand til at løfte opgaven. Opbygning og finansiering af sekretariatet kan starte i indeværende år, og sekretariatet vil som minimum skulle fungere frem til 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015 eller i 2016 og 2017. Sekretariatet vil have årlige udgifter på 1.500.000 kr., som dækkes ind ved andelsmæssige betalinger fra de deltagende kommuner. Roskilde Kommunes andel udgør 30.000 kr. årligt, som afholdes inden for den eksisterende økonomiske ramme til administration.

  Økonomiudvalget, 23-09-2015, pkt. 465

  Anbefales idet det præciseres at Roskilde Kommunes andel af betalingen er 30.000 kr. mens resten finansieres af øvrige kommuner.
  Lars Lindskov (C) tager forbehold.
  Fraværende Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 466 Udpegning af nyt medlem til lokalrådet for politiets virksomhed

  Pkt. 466

  Udpegning af nyt medlem til lokalrådet for politiets virksomhed

  Sagsnr. 245675 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der skal udpeges et nyt medlem af Lokalrådet i Roskilde Kommune for politiets virksomhed, da Roskilde Idræts Union (RIU) har omorganiseret ansvarsrollerne i RIU’s bestyrelse. RIU ønsker, at det fremadrettet er Jan Brink-Pedersen, der repræsenterer RIU i Lokalrådet for politiets virksomhed i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Jan Brink-Pedersen Roskilde Idræts Union udpeges som medlem af Lokalrådet for politiets virksomhed i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet udpegede på sit møde den 12. marts 2014 John Jensen, Roskilde Idræts Union (RIU) som medlem af Lokalrådet for politiets virksomhed i Roskilde Kommune i en periode på 2 år fra 1. april 2014.
  Roskilde Idræts Union (RIU) har omorganiseret ansvarsrollerne i RIU’s bestyrelse og ønsker, at det i den resterende periode frem til 31. marts 2016 er Jan Brink-Pedersen, der repræsenterer RIU i Lokalrådet for politiets virksomhed.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 23-09-2015, pkt. 466

  Anbefales.
  Fraværende Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 467 Evaluering af Folketingsvalget 2015

  Pkt. 467

  Evaluering af Folketingsvalget 2015

  Sagsnr. 268302 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Evaluering af valg til Folketinget den 18. juni 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at evalueringen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Efter afholdelse af valg til Folketinget den 18. juni 2015 er der indhentet bemærkninger fra valgstyreformænd, valgstyresekretærer og forvaltningen i øvrigt.
  Generelt har der været stor tilfredshed med afviklingen af valget på valgstederne. Et enkelt valgsted havde problemer med den digitale valgliste om morgenen, hvilket medførte, at man måtte starte valghandlingen med papirvalgliste, indtil systemet fungerede. På Hedegårdene flyttes valghandlingen fremover til et andet lokale på skolen, idet der var problemer med tilgængeligheden til det pågældende lokale. Generelt var der ikke væsentlig ventetid ved valgbordene, som pt. håndterer op til 3500 vælgere pr. valgbord. Tidspunkt for gennemgang af brevstemmer dagen før valget flyttes til kl. 16.00.
  Omkring brevstemmeafgivning opstod der desværre uklarhed omkring lukketidspunkt på den sidste dag for modtagelse af brevstemmer, idet der blev lukket for modtagelse af brevstemmer kl. 15.00, hvilket fremgik af kommunens hjemmeside. Da dette er tidligere end den normale åbningstid på Roskilde Bibliotek kl. 19.00 medførte det desværre, at nogle vælgere gik forgæves og ikke fik mulighed for at stemme. Forvaltningen har på denne baggrund besluttet, at modtagelsen af brevstemmer skal følge den almindelige åbningstid de lokale steder, hvor der modtages brevstemmer.
  Ved kontrol af brevstemmer blev det konstateret, at der var sket fejl i forbindelse med modtagelsen af ca. 20 brevstemmer, hvor Borgerservice ikke havde fået vælgerens underskrift på forsiden af kuverten, og brevstemmerne dermed var ugyldige. Dette medfører, at der ved kommende valg indføres nye procedurer for modtagelsen af brevstemmer i Borgerservice, herunder at behandlingen af brevstemmer koncentreres på et færre antal medarbejdere. Det har i samme forbindelse været overvejet, om man skal koncentrere brevstemmeafgivningen til et enkelt sted i Roskilde By, nemlig Hovedbiblioteket, således at der ikke kan stemmes på Rådhuset. Det er forvaltningens vurdering, at dette kan medføre, at flere vælgere kommer til at gå forgæves på Rådhuset, og derfor opretholdes muligheden for at brevstemme fortsat på Rådhuset, ud over bibliotekerne.
  Forvaltningen tager de indkomne bemærkninger fra valgstederne til efterretning og justerer løbende retningslinjer og søger at indrette de praktiske forhold på valgstederne mest optimalt.

  Økonomi

  Folketingsvalg 2015 kostede ca. 1.750.000 kr. at gennemføre. Der var i budgettet afsat 1.720.000 kr. til afholdelse af valg samt yderligere overført 447.000 kr. i ubrugte midler fra 2014. Der resterer herefter 417.000 kr. på valgkontoen, som indgår til finansiering af den kommende folkeafstemning om retsforbeholdet.

  Økonomiudvalget, 23-09-2015, pkt. 467

  Udover bemærkningerne i sagen kom der følgende bemærkninger til evalueringen af valget:
  - Mere info om muligheden for halvdagsvagter
  - Fokus på fordeling af tilforordnede på de enkelte valgsteder
  - Bedre info omkring opgaverne på valgdagen i infomaterialet
  - Undersøge mulighed for SMS tjeneste til vælgere om valg og valgsted
  Fraværende Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 468 Folkeafstemning om retsforbehold

  notat_om_udpegning_af_valgformaend_til_valgstederne.pdf

  Pkt. 468

  Folkeafstemning om retsforbeholdet

  Sagsnr. 273986 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med afholdelse af folketingsafstemning om retsforbeholdet, som afholdes den 3. december 2015, skal der udpeges valgstyrere og tilforordnede. Det foreslås, at der udpeges 5 valgstyrere pr. valgsted og desuden 75 politisk tilforordnede.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der vælges 5 valgstyrere pr. valgsted incl. valgstyrerformand (i alt 95 valgstyrere),
  2. fordelingen af formandshvervene på de enkelte valgsteder besluttes,
  3. der vælges 75 politisk tilforordnede og 30 brevstemmemodtagere, som fordeles efter forholdstalsvalgmetoden efter samme princip som benyttet ved tidligere valg, og
  4. der gives en udgiftsbevilling på 1.333.000 kr. til afholdelse af valget.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Valgstyrerformænd og valgstyrere
  Til gennemførelse af den kommende folkeafstemning skal der ifølge valgloven vælges 5-9 valgstyrere pr. valgsted, heraf en formand. Forvaltningen foreslår i lighed med tidligere valg, at der vælges 5 valgstyrere pr. valgsted, dvs. i alt 95 valgstyrere incl. valgstyrerformænd.
  Fordeling af valgstyrerformænd på valgsteder
  Samtidigt skal det besluttes hvilket parti, der skal have formandsposten på de enkelte valgsteder. Ved folketingsvalget 18. juni 2015 var fordelingen følgende, som blev besluttet i enighed uden brug af forholdstalsvalgmetoden (d’Hondts metode):

  Valgsted Parti Valgsted Parti
  Roskilde Bymidte Ø Gundsølille V
  Klostermarken V Jyllinge V
  Sct. Jørgen Ø Gundsømagle O
  Hedegårdene A Baunehøj A
  Østervang A Gadstrup O
  Himmelev V Viby A
  Svogerslev V Snoldelev A
  Vindinge A Dåstrup V
  Vor Frue A Trekroner B
  Æblehaven A

  Fordelingen ud fra den d’Hondtske metode fremgår af vedlagte bilag.

  Tilforordnede

  På baggrund af erfaringer fra tidligere valg indstilles, at der i alt udpeges 75 politiske tilforordnede, og forvaltningen vil yderligere udpege 84 administrative medarbejdere i lighed med fordelingen ved tidligere valg. Endvidere foreslås det, at der udpeges 30 tilforordnede vælgere til at modtage brevstemmer i hjemmene mv.
  Fordelingen af valgstyrere, tilforordnede og brevstemmemodtagere, der udpeges af de politiske partier, sker ud fra forholdstalsvalgmetoden uden valgforbund, i lighed med tidligere. Der vil i lighed med Folketingsvalget være mulighed for halvdagsvagter til halvdelen af partiernes andel af de 75 tilforordnede.

  Økonomi

  Der resterer 417.000 kr. på valgkontoen. Folkeafstemningen skønnes at koste ca. 1.750.000 kr. at gennemføre og der skal således gives en tillægsbevilling på 1.333.000 kr. finansieret af kassen.

  Økonomiudvalget, 23-09-2015, pkt. 468

  Ad. 1"at" godkendt
  Ad. 2"at" navne på valgstyreformænd meddeles senest til byrådsmødet
  Ad. 3"at" anbefales
  Ad. 4"at" anbefales
  Fraværende Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 469 Mødeplan for 2016

  udkast_politisk_moedeplan_2016.pdf

  Pkt. 469

  Mødeplan for 2016

  Sagsnr. 271592 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget skal vedtage udvalgets mødeplan for 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalgets mødeplan for 2016 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Med udgangspunkt i mødeplanen for 2015 og styrelsesvedtægten er der udarbejdet et forslag, der tager hensyn til ferier, helligdage m.m. juli måned er holdt mødefri.
  Der er fortsat taget udgangspunkt i, at der kan holdes gruppemøder inden alle månedens udvalgsmøder begynder, og at alle sager fra fagudvalg kan behandles i byrådet samme måned.
  Særligt for Økonomiudvalget gøres opmærksom på forslaget om Økonomiudvalgets 2. møde i januar, ligger torsdag morgen 21. januar 2016 forud for seminar for Økonomiudvalg og direktion.
  Endvidere skal der tages stilling til Økonomiudvalget’s deltagelse i KØF/Folkemødet.
  I 2015 deltog man i Folkemødet og ikke på KØF. Mødeplanen lægger op til at man fortsat vælger Folkemødet frem for KØF.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 09-09-2015, pkt. 454

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 23-09-2015, pkt. 469

  Godkendt.
  Fraværende Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 470 Forslag om samarbejdsaftale med Social Care om boliganvisning til Store Valbyvej 21

  kort_-_store_valbyvej_21.pdf

  Pkt. 470

  Forslag om samarbejdsaftale med Social Care om boliganvisning til Store Valbyvej 21

  Sagsnr. 272563 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Social Care tilbyder en samarbejdsaftale om udlejningsejendommen Store Valbyvej 21. Aftalen giver kommunen anvisningsret til ledige lejemål, idet kommunen samtidig indestår for evt. tomgangsperioder, der skyldes manglende lejere. Aftalen er minimum 5 år.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der arbejdes videre med en 5-årig samarbejdsaftale med Social Care om anvisningsret til ledige boliger i ejendommen Store Valbyvej 21.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune samarbejder i forvejen med Social Care, bl.a. om udlejningsejendomme til midlertidig indkvartering af flygtninge. Firmaet har meddelt forvaltningen, at de er indstillet på at opkøbe udlejningsejendommen Store Valbyvej 21, hvis kommunen vil indgå en samarbejdsaftale om boliganvisning. Med aftalen får kommunen fuld anvisningsret til ledige lejemål i ejendommen, men forpligtes samtidig til at indestå for evt. tomgangsudgifter, der måtte skyldes manglende lejere.
  Store Valbyvej 21 er opført i 2 etager og indrettet med 32 mindre lejemål i størrelsen 24 - 46 m2 samt en mindre 2-værelses lejlighed på 70 m2. 11 af enhederne har eget køkken/thekøkken, og der er i øvrigt adgang til fælles køkken, bad- og toiletforhold samt opholdsrum på hver etage. På nuværende tidspunkt er de 33 enheder udlejet på almindelige huslejekontrakter, og den gennemsnitlige leje er 3.505 kr. om måneden inkl. forbrug. En blandet beboersammensætning af fx studerende, fraskilte, ekspats og socialt udsatte borgere samt den store aldersspredning medfører, at der er en vis fraflytning og dermed udsigt til, at kommunen vil få ledige lejemål til anvisning. Det er forventningen, at den fremadrettede husleje vil være på samme niveau som i dag. Ejendommens etageareal udgør 1.105 m2. med tilhørende 2.200 m2 stor grund med grønne områder og gode parkeringsforhold. Beliggenheden er central. Ejendommen er sat til salg for 11,5 mio. kr.
  De seneste få år er antallet af personer på ventelisten i kommunens interne boliganvisning langt over fordoblet til aktuelt 377 personer, og ventetiden er steget. Bl.a. kontanthjælpsreformen og den stigende tilflytning af nye flygtninge til kommunen forstærker problemet, som bl.a. har medført, at kommunen i dag bruger stigende ressourcer på at etablere flere midlertidige indkvarteringssteder til flygtninge, der venter på at få tilbudt en permanent bolig. Der er aktuelt 158 flygtninge på ventelisten.
  Anvisningsret til ledige lejemål på Store Valbyvej 21 vil kunne medvirke direkte til at nedbringe ventelisten i kommunens boliganvisning, særligt på billige boliger til enlige. Med fuld anvisningsret vil kommunen kunne sikre en forsat blandet beboersammensætning på Store Valbyvej 21 og fx undgå en for stor koncentration af socialt udsatte eller ’ghettodannelse’. Ud fra antallet af boligsøgende på kommunens venteliste og kendskabet til den forventede tilflytning af nye flygtninge i de kommende par år vurderer forvaltningen, at risikoen for tomgangsudgifter med den foreslåede 5-årige samarbejdsaftale med Social Care vil være yderst begrænset.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 08-09-2015, pkt. 110

  Gitte Simoni (O), Evan Lynnerup (V) og Bent Jørgensen (V) anbefaler forvaltningens indstilling.
  Jakob Bojsen (A), Poul Lindor Nielsen (A) og Tuncay Yilmaz (A) tager forbehold.
  Susanne Lysholm Jensen kan ikke anbefale forvaltningens indstilling og begærer sagen i byrådet.

  Økonomiudvalget, 23-09-2015, pkt. 470

  Oversendes til byrådet.
  Fraværende Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 471 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd – kommissorium og udmøntning af midler

  kommissorium_-_roskilde_kommunes_beskaeftigelsesraad.pdf

  Pkt. 471

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd – kommissorium og udmøntning af midler

  Sagsnr. 259412 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd har nu afholdt deres første møde, udkast til rådets kommissorium er vedlagt, og der skal tages stilling til en tillægsbevilling til rådet på 0,5 mio.kr. årligt fra og med 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  1. udkast til kommissorium for Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd godkendes,
  2. der gives en tillægsbevilling på 0,5 mio.kr. årligt fra 2015 til rådet, som finansieres af kassen, jf. godkendelse på byrådsmødet den 25. marts 2015,
  3. udvalget drøfter ideer til emner/punkter, der ønskes behandlet i rådet

  Beslutningskompetence

  1. og 2. ad - byrådet
  3. ad - Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, Beskæftigelses- og Socialudvalget.

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommunes Byråd besluttede den 25. marts 2015 at nedsætte et lokalt råd på beskæftigelsesområdet.
  Det konstituerende møde blev udskudt til den 25. august 2015 for at sikre, at alle medlemmer var udpegede og kunne deltage i mødet.
  Der er udpeget 9 ud af 10 medlemmer og Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd består nu af:
  Iris Hovmøller (Gorm Hansen og Søn A/S), Lotte Brøndtoft (BEC) som repræsentanter for erhvervslivet samt Ole Holtse Olsen (3F), Tina Pedersen (FOA) og Rune Kent (FTF) fra de faglige organisationer. Roskilde Kommunes Byråd er repræsenteret ved: Bent Jørgensen (formand), Lars Lindskov, Susanne Lysholm Jensen og Karim Friis Arfaoui.
  Rådet skal være rådgivende overfor Beskæftigelses- og Socialudvalget og Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering. Et udkast til kommissorium for rådets arbejde blev udarbejdet på det konstituerende møde og er vedlagt til godkendelse.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 0,5 mio.kr. i 2015 og frem.
  Byrådet godkendte den 25. marts 2015, at der kan bevilges en pulje på 0,5 mio. kr. årligt under Beskæftigelses- og Socialudvalget efter byrådets godkendelse af kommissoriet. Det foreslås, at denne pulje udmøntes til initiativer, der fremmer et velfungerende lokalt arbejdsmarked i Roskilde Kommune. Dvs. initiativer, der fremmer, at erhvervslivet har den arbejdskraft, de skal bruge og/eller, at man på det lokale arbejdsmarked bidrager til, at ledige og sygemeldte borgere kan komme ind på eller tilbage på arbejdsmarkedet.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 08-09-2015, pkt. 113

  Ad 1. Anbefales.
  Ad 2. Udvalget anbefaler, at midlerne først afsættes fra 2016, da rådet kommer senere i gang end først antaget.
  Ad 3. Drøftet.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 11-09-2015, pkt. 47

  Anbefales.
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Niels Moestrup (Dansk Byggeri),og Jakob Bojsen (Byrådet)

  Økonomiudvalget, 23-09-2015, pkt. 471

  Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.
  Fraværende Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 472 Godkendelse af ændring af navn fra Roskilde Museum til ROMU

  underskrevne_vedtaegtsaendringer.pdf

  Pkt. 472

  Godkendelse af ændring af navn fra Roskilde Museum til ROMU

  Sagsnr. 273396 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  På Roskilde Museums bestyrelsesmøde den 19. juni 2015 vedtog bestyrelsen at ændre navn fra Roskilde Museum til ROMU. Dette forelægges til godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at ændring af navn fra Roskilde Museum til ROMU godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  ROMU er en selvejende institution. ROMU er koncernbetegnelsen for den museumsinstitution, der omfatter:
  - Administration, Munkebo 2, Roskilde
  - Roskilde Museum
  - Domkirkemuseet
  - Lützhøfts Købmandsgård
  - Håndværksmuseet
  - Danmarks Rockmuseum
  - Lejre Museum
  - Tadre Mølle
  - Frederikssund Museum
  ROMU dækker den lovafledte museumsvirksomhed i Roskilde, Frederikssund og Lejre kommuner.
  På bestyrelsesmøde den 19. juni 2015 vedtog ROMU ændring af sine vedtægter.
  Vedtægtsændringen består i ændring af navn fra Roskilde Museum til ROMU.
  Roskilde Museum er fremover betegnelsen for udstillingerne med indgang fra Sankt Ols Stræde 3, Roskilde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 09-09-2015, pkt. 122

  Anbefales.
  Karsten Lorentzen (O) og Evan Lynnerup (V) kan ikke tiltræde indstillingen, da de ikke finder navnet sigende.

  Økonomiudvalget, 23-09-2015, pkt. 472

  Anbefales.
  Bent Jørgensen (V) og Merete Dea Larsen (O) tager forbehold.
  Fraværende Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 473 Betaling for SFO i specialtilbud

  Pkt. 473

  Betaling for SFO i specialtilbud

  Sagsnr. 271884 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget behandlede sagen om behandlingsmæssigt fripladstilskud og betaling for specialtilbud i dagtilbud og SFO i august 2015. Beslutningen om indførelse af forældrebetaling blev udsat, og udvalget bad om yderligere oplysninger i sagen. Forældre til børn i Fjordskolen og nogle forældre i Baunehøjskolens E klasse er ikke blevet opkrævet betaling for SFO-tilbuddet. Der er ikke lovhjemmel til ikke at opkræve forældrebetaling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. taksterne for SFO-tilbud i Fjordskolen og Baunehøjskolens E-klasse sættes som øvrige SFO takster for elever i 0. – 3. klasse og som klubtakster for elever i 4. – 10. klasse, og
  2. forældrebetalingen indføres pr. 1. januar 2016.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  En gennemgang af den administrative praksis på Skole- og Børneudvalgets område har vist, at der ikke har været en ensartet procedure i forhold til opkrævning af forældrebetaling ved behandlingsmæssige fripladser, og at der i strid med lovgivningen ikke har været opkrævet forældrebetaling hos alle forældre med børn i SFO ved specialtilbud.
  Der opkræves i dag forældrebetaling for børn i kommunens basis-SFO på Tjørnegårdsskolen og basisklubtilbud i Arena. Forældrebetalingen opkræves ud fra den almindelige takst for SFO og klub. For børn i basis-SFO gælder, at de tildeles behandlingsmæssigt fripladstilskud på 50 % af taksten. For børn i basisklub gælder, at der ikke er hjemmel til at tildele behandlingsmæssigt fripladstilskud, men de kan søge om socialpædagogisk fripladstilskud, hvor det behandlingsmæssige behov vil vægte ved tildelingen.
  Forældre til børn i basisgrupper i dagtilbud (i Wiemosen og Reden) opkræves den almindelige takst fratrukket 50 % behandlingsmæssigt fripladstilskud.
  Børn på Fjordskolen og i Baunehøjskolens E-klasse er som udgangspunkt berettigede til behandlingsmæssigt fripladstilskud, så der alene skal betales 50 % af taksten ved SFO-tilbud. Behandlingsmæssigt fripladstilskud gives, når der er behandlingsmæssige grunde til, at et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne er i dagtilbud / SFO. Forældrene kan tillige søge socialpædagogisk og økonomisk fripladstilskud, der begge kan give op til 100 % friplads, hvis de lever op til kriterierne.
  Ifølge lovgivningen skal kommunalbestyrelsen opkræve forældrebetaling for SFO-tilbud, og kommunalbestyrelsen kan selv fastsætte taksten. I forhold til at lave differentierede takster for SFO-tilbud skal der dog være saglige grunde til, at der fastsættes en lavere takst for SFO på fx specialskolerne, og kommunen skal iagttage det almindelige forvaltningsretlige lighedsprincip.
  Forvaltningen indstiller, at forældrebetaling for SFO Fjordskolen og Baunehøjskolens E klasse harmoniseres med kommunens øvrige tilbud for samme klassetrin. Dermed vil taksten for SFO på Fjordskolen og Baunehøjskolens E-klasse for 0. – 3. klasse være samme takst som øvrige SFO-tilbud og taksten for SFO i 4. – 10. klasse vil være samme takst som ved klubtilbud. Forældrene bliver som udgangspunkt tildelt behandlingsmæssigt fripladstilskud, så de alene skal betale 50 % af den almindelige takst. Der kan derudover søges socialpædagogisk og økonomisk fripladstilskud. Forældrene kan, efter serviceloven, søge om dækning af merudgifter for udgifter til fritidstilbud fra 8.-10. klasse.
  Der er i alt 76 børn pr. ultimo august 2015, hvis forældre, som følge af denne sag, fremover vil blive opkrævet forældrebetaling. Det er 39 børn i 0. – 3. klasse og 37 børn i 4. – 10. klasse.
  Når der ved behandlingsmæssigt fripladstilskud alene skal betales 50 % af taksten, vil det ud fra taksterne i 2015 betyde, at der som udgangspunkt maksimalt om måneden skal betales 734 kr. i 11 måneder i SFO 0. – 3. klasse, det halve af taksten på 1468 kr. og 184 kr. i SFO 4. – 10. klasse, det halve af taksten på 368 kr. om måneden.
  Forvaltningen har undersøgt, hvordan andre kommuner fastsætter taksten ved tilbud for børn, der er berettiget til behandlingsmæssig friplads. Blandt de kommuner, som Roskilde Kommune normalt sammenligner sig med på skoleområdet oplyser Solrød ikke om de opkræver efter almindelig takst, men at der bliver opkrævet forældrebetaling og tildelt fripladstilskud. Frederiksberg og Egedal kommuner oplyser, at de opkræver almindelig takst og tildeler 50 % behandlingsmæssigt fripladstilskud i forhold til denne takst.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Merindtægten som følge af at indføre forældrebetaling ved SFO fra 1. januar 2016 vil afhænge af hvor mange forældre, der er berettigede til henholdsvis økonomiske og socialpædagogiske fripladser. Konsekvensen af merindtægten vil indgå i budgetopfølgningen.

  Skole- og Børneudvalget, 08-09-2015, pkt. 132

  Ad 1-2: A, O og V følger forvaltningens indstilling
  Jeppe Trolle (B) tager forbehold
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde og mener, at taksten til disse tilbud skal fastsættes til 0 kr. pr. måned.

  Økonomiudvalget, 23-09-2015, pkt. 473

  Joy Mogensen (A), Karim Arfaoui (A), Lars Lindskov (C), Merete Dea Larsen (O) og Bent Jørgensen (V) følger forvaltningens indstilling.
  Jeppe Trolle (B) tager forbehold.
  Henrik Stougaard (Ø) og Birgit Pedersen (F) kan ikke tiltræde
  Fraværende Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 474 Strategisk Energiplan - Endelig behandling

  strategisk_energiplan.pdf notat_om_behandling_af_hoeringsvar_til_strategisk_energiplan.pdf referat_fra_moede_med_karanoveren_om_strategisk_energiplan.pdf hoeringssvar_fra_veks_til_strategisk_energiplan.pdf hoeringsvar_fra_hmn_til_strategisk_energiplan.pdf

  Pkt. 474

  Strategisk Energiplan – endelig vedtagelse

  Sagsnr. 266462 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget sendte i juni udkast til Strategisk Energiplan til høring i perioden fra den 10. juli til den 20. august. Planen indeholder 4 temaer med indsatser og projekter i perioden 2015 - 2020. Planen skal efter udvalgsbehandling endeligt behandles i byrådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Strategisk Energiplan godkendes endeligt.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Energistyrelsen har bedt kommunerne udarbejde strategiske energiplaner. Strategisk Energiplan for Roskilde Kommune understøtter både målsætningen om 100 % vedvarende energi i el og varme i 2035 og er med til at opfylde Roskilde Kommunes klimamålsætning om 35 % CO2 reduktion i 2020.
  I efterårets 2014 blev der afholdt klimaplansworkshop om strategisk energiplanlægning. I foråret 2015 blev det første udkast behandlet i Klima- og Miljøudvalget og drøftet i Klimarådet.
  Planen har fokus på:
  Udvidelse af fjernvarmeområder
  Udfasning af olie og el til opvarmning
  Produktion af vedvarende energi til el og fjernvarmesystemet
  Energieffektivitet
  De kommunale og fælleskommunale energiselskaber
  Indsatserne i den Strategiske Energiplan beskriver projekter indenfor en tidsramme til 2020. Flere af projekterne rækker dog langt ind i årene efter 2020. Forvaltningen skønner, at der er brug for en ny Strategisk Energiplan i 2020, fordi forholdene løbende ændrer sig, så indsatserne igen bør beskrives.
  Forvaltningen har haft tæt dialog med Roskilde Forsyning om indholdet i planen, og der er indgået samarbejdsaftale om flere af indsatserne. Realisering af projekterne kræver selskabsaktiviteter, og der lægges op til et intensiveret samarbejde med VEKS, KARA/NOVEREN og Roskilde Forsyning.
  Der er indkommet høringssvar fra VEKS og HMN, og der er afholdt møde med KARA/NOVEREN. På baggrund af dette er der udarbejdet et notat om behandling af høringssvar med bemærkninger og ændringer.
  Høringssvar/møde har givet anledning til nye indsatser;
  Etablering af fjernkøling
  Etablering et administrativt fjernvarmesamarbejde mellem VEKS, KARA/NOVEREN, Roskilde Forsyning og Roskilde Kommune.
  HMN og VEKS påpeger endvidere, at målsætningen om 100 % vedvarende energi i el og varme i 2035, er den tidligere regerings målsætning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Forsyningsområdet er brugerfinansieret. Planen beskriver indsatser og projekter, der skal undersøges nærmere, herunder økonomiske konsekvenser for brugere, selskaber mv.

  Klima- og Miljøudvalget, 08-09-2015 pkt. 106

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 23-09-2015, pkt. 474

  Anbefales.

  Fraværende Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 475 Biengen - til fremme for biodiversiteten i Folkeparken

  biengen_til_fremme_for_biodiversiteten_i_folkeparken.pdf

  Pkt. 475

  Biengen - til fremme for biodiversiteten i Folkeparken

  Sagsnr. 266244 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Jonas Bejer Paludan (Ø) har bedt om at få en sag på Plan- og Teknikudvalgets møde om at omdanne en del af Folkeparken til "bieng".

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Jonas Bejer Paludan har bedt om at få optaget følgende sag på dagsordenen:
  ”Herværende forslag sigter på at omdanne en del af Folkeparken til "bieng", med det formål at styrke den biologiske mangfoldighed i Roskilde Kommune, til glæde for mennesker og dyr. I praksis betyder det, at et større område i Folkeparken omdannes til eng, som skal slås en til to gange om året. I stedet for grønne græsplæner, vil vi få et mere "vildt" areal, med større diversitet i floraen, hvilket vil have en positiv indvirkning på de bestøvende insekter. Det bør undersøges nærmere, hvor stort et areal der afsættes, men en-to hektar kan komme på tale.”
  ”Følgende indstilles til godkendelse:
  1. Det undersøges hvor stort et areal i Folkeparken, der kan udlægges som eng. Der kan arbejdes med en løsning, hvor et areal på en-to hektar kan afsættes i parkens østlige sige, langs med Kong Valdemars Vej. Alternativ kan området placeres i Folkeparkens nordlige del. Forvaltningen pålægges at udarbejde konkrete planer til politisk godkendelse.
  2. De eventuelle økonomiske implikationer af Biengen undersøges nærmere, samt foreligges det politiske niveau
  3. Det undersøges, hvorvidt det er muligt at indgå i et samarbejde med den lokale afdeling af Danmarks Biavlerforening med det sigte at opstille og drive flere bistader i relation til Biengen.”
  Ovenstående er et udsnit af forslaget. Det fulde forslag fremgår af vedhæftede bilag.
  Forvaltningen kan oplyse, at der i øjeblikket arbejdes med genopretning af Folkeparken. Amfiteatret renoveres fra efteråret 2015, hvorefter den gamle allé af Kirsebær mod Kong Valdemarsvej genplantes. Begge er hovedelementer i det parkanlæg, der blev tegnet tilbage i 1950. Yderligere arbejdes der på at anvende den eksisterende grøft igennem parken, til afhjælpning af regnvandsproblemer fra Kong Valdemarsvej og Frederiksborgvej.
  Muligheden for at udlægge en større del af parken i enggræs med fokus på bihold falder fint ind i tankerne om parkens fremtid, da 1 ha af parken allerede er udlagt som eng. Både Kirsebærallén og dens krat af blomstrende syrenbuske falder også fint i tråd med bitanken, og enggræsarealet kan med fordel udvides med flere blomstrende arter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Plan- og Teknikudvalget. 08-09-2015, pkt. 172

  Et flertal bestående af Ø og A besluttede, at forvaltningen udarbejder et oplæg til et kommende møde ud fra Jonas Bejer Paludans forslag.
  V og O kan ikke støtte flertallets beslutning.
  O begærer sagen i byrådet.

  Økonomiudvalget, 23-09-2015, pkt. 475

  Sagen oversendes til byrådets behandling.
  Fraværende Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 476 Organisering af Tiendeklassecenter

  bilag_organisering_af_10._klassecenter_roskilde.pdf

  Pkt. 476

  Organisering af Tiendeklassecenter

  Sagsnr. 270634 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skolelederstillingen på Tiendeklassecenter Roskilde (TCR) er vakant, og i den forbindelse skal den fremtidige organisering overvejes i forhold til at understøtte et fagligt bæredygtigt tilbud til eleverne. Skole- og Børneudvalget besluttede den 2. juni 2015, at fire mulige modeller for organisering af (TCR) skulle beskrives nærmere med henblik på en beslutning om organiseringen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. udvalget peger på en fremtidig organisering af TCR ifølge en af de fire opstillede modeller, og
  2. såfremt udvalget peger på en ny organisering af TCR sendes denne model til høring hos de respektive høringsparter forud for en endelig beslutning om fremtidig organisering i Skole- og Børneudvalget.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 2. juni 2015, at modeller for mulig fremtidig organisering af TCR skulle afdækkes. Formålet er at sikre, at organiseringen af TCR understøtter et fagligt bæredygtigt tilbud med mulighed for at imødekomme de differentierede behov og ønsker hos eleverne samt at sikre en god overgang til ungdomsuddannelse for de unge.
  Kommunens 10. klassetilbud afvikles i dag dels på TCR og dels på Kør10 på Gadstrup og Dåstrup Skole. I alle modeller fortsætter Kør10 forløbene som hidtil. I september 2014 var der 203 elever på TCR, og i ultimo august 2015 er der 163 elever.
  De fire modeller for mulig organisering af TCR er uddybet i bilag. Udvalget bad blandt andet om en beskrivelse af muligheden for, at Handelsskolen driver 10. klasse for Ungdomsskolen. Det er ikke muligt ifølge lovgivningen, at Ungdomsskolen laver overenskomst med erhvervsskolerne om at drive 10. klasseundervisning.

  Model 1 - Fælles ledelse og bestyrelse med Roskilde Ungdomsskole

  Der kan etableres fælles skoleledelse og fælles bestyrelse for TCR og Ungdomsskolen. I denne model kan lærerne på tværs af de to skoler i et begrænset omfang undervise på tværs af skolerne. For eleverne vil denne model øge mulighederne for et mere varieret undervisningstilbud med et større udvalg af fag og undervisningsområder i kraft af, at fælles ledelse kan anvende de faglige kompetencer på tværs indenfor lovgivningsmæssige begrænsninger. I denne model etableres 10. klasses undervisning efter folkeskoleloven.

  Model 2 - Roskilde Ungdomsskole udbyder 10. klasse

  Ungdomsskolen kan varetage 10. klasseundervisning under ungdomsskolens ledelse og bestyrelse. Eleverne vil i denne model få mulighed for et mere fagligt varieret undervisningstilbud, idet lærernes kompetencer kan bringes mere fleksibelt i spil indenfor både TCR og ungdomsskolen ved fælles ansættelse. I denne model etableres 10. klasses undervisning efter ungdomsskoleloven.

  Model 3 – Roskilde Handelsskole udbyder 10. klasse

  Handelsskolen kan drive TCR via en overenskomst mellem byrådet og handelsskolen. For eleverne vil denne model betyde, at 10. klasse i højere grad bliver en start på en ungdomsuddannelse end afslutningen på et folkeskoleforløb. Byrådet har ansvar for tilbuddet og skal føre tilsyn med undervisningen.

  Model 4 - TCR fortsætter som selvstændig folkeskole med egen ledelse og bestyrelse

  TCR kan fortsætte som en selvstændig folkeskole med egen ledelse og bestyrelse. Eleverne vil i denne model fortsætte i det faglige miljø, der er specialiseret om 10. klasseundervisning.
  Forvaltningen indstiller, at udvalget ved en beslutning om at ændre den nuværende organisering sender forslaget til fremtidig model i høring hos relevante høringsparter. Herefter behandler udvalget sagen igen den 3. november.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Udgifterne til TCR vil som udgangspunkt afholdes indenfor budgettet til TCR i dag. Der er mulighed for at reducere udgifterne til ledelse, hvis der vælges en anden organisering end den nuværende i samarbejde med Ungdomsskolen eller Handelsskolen. Det vil i givet fald indgå i udvalgets produktivitetsudfordring i 2016.

  Skole- og Børneudvalget, 08-09-2015, pkt. 131

  Ad 1: Ø, B og A beslutter, at den nuværende organisering af TCR skal fortsætte uændret
  Ad 2: bortfalder
  I forhold til ad 1 mener Venstre og Dansk Folkeparti, at model 1,2 og 3 skal sendes i høring inden endelig beslutning, herefter begærer Mads Ravndrup Thomsen (V) sagen i byrådet.

  Økonomiudvalget, 23-09-2015, pkt. 476

  Oversendes til byrådets behandling.
  Fraværende Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 477 Partnerskab med Madkulturen

  brev_fra_madkulturen.pdf

  Pkt. 477

  Partnerskab med Madkulturen

  Sagsnr. 264628 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med budget 2015 blev der afsat 250.000 kr. årligt til samarbejde med Madkulturen i et partnerskab med andre kommuner om at skabe vækst og velfærd gennem mad og måltider. I 2013-2014 indgik Roskilde Kommune og seks andre kommuner i partnerskabet. På nuværende tidspunkt har kun tre ud af de syv kommuner ønsket at deltage i partnerskabet i 2015. Forvaltningen vurderer, at der ikke længere er tilstrækkelig grundlag for at fortsætte partnerskabet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. finansieringen med 250.000 kr. om året til partnerskab med Madkulturen ophører, og
  2. de 250.000 kr. tilgår kassebeholdningen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har siden 2013 indgået i et partnerskab med Madkulturen. De første år var deltagelsen i partnerskabet finansieret af udviklingspuljen. De første år indgik i alt 7 kommuner i partnerskabet. Partnerskabet har medført, at Roskilde og Ringkøbing-Skjern kommuner har fået støtte fra Markedsmodningsfonden til projektet ”Godt Købmandskab”, som undersøger, hvordan kommunen indenfor gældende lovgivning kan købe flere lokale fødevarer til brug i de kommunale køkkener.
  Der er dog sket en reduktion i antallet af kommuner, der indgår i partnerskabet, hvor flere har trukket sig ud af samarbejdet, så der nu kun er 3 kommuner tilbage. På denne baggrund og med de erfaringer, der generelt er høstet i partnerskabet, er det anbefalingen, at der ikke længere er grundlag for at fortsætte samarbejdet med Madkulturen i et kommunepartnerskab.
  Samarbejdet med Madkulturen som videnshus indenfor mad og måltider fortsætter gennem konkrete indsatser om at udvikle mad og måltider som løftestang indenfor skoleområdet, mad til ældre og fødevareerhvervet i Roskilde Kommune. Samtidig fortsætter samarbejdet omkring projektet ”Godt Købmandskab”, som har fået ekstern finansiering.

  Økonomi

  Sagen medfører en forbedring af kassebeholdningen på 250.000 kr. om året fra 2016, da betalingen til Madkulturen vedrørende partnerskabet ophører.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 20-08-2015, pkt. 79

  Ad 1-2 Anbefales.

  Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 375

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 01-09-2015, pkt. 418.

  Sagen sendes tilbage til Sundheds- og Omsorgsudvalget.
  Fraværende: Bent Jørgensen, Birgit Pedersen.

  Supplerende sagsfremstilling

  Madkulturen har i brev, som fremgår af bilag, meddelt forvaltningen, at det nuværende partnerskab ikke fortsætter. Madkulturen vil revidere, hvorledes større nationale kommunale initiativer kan udvikles i en ny form. Madkulturen vil fortsat indgå i konkrete, strategiske samarbejdsprojekter med Roskilde Kommune med fokus på udvalgte områder.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 10-09-2015, pkt. 95

  Ad 1: anbefales
  Ad 2: udvalget anbefaler, at midlerne anvendes til fremtidige konkrete samarbejdsprojekter med Madkulturen indenfor sundhed og mad til ældre jf. Madkulturens eget forslag, som fremgår af bilag, og de 250.000 kr. overgår til Sundheds- og Omsorgsudvalgets område.
  Fraværende Jacob Søegaard Nielsen (V), Kaj V. Hansen (A)

  Økonomiudvalget, 23-09-2015, pkt. 477

  Anbefales.
  Fraværende Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 478 Planstrategi 2015 - Muligheder & Fællesskaber (vedtagelse)

  forslag_til_planstrategi_2015.pdf debatoplaeg_til_kommuneplan_2016.pdf

  Pkt. 478

  Planstrategi 2015 - Muligheder & Fællesskaber (vedtagelse)

  Sagsnr. 251148 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremsender forslag til Planstrategi 2015 samt debatoplæg til kommende kommuneplan til offentlig høring.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Planstrategi 2015 samt debatoplæg til kommuneplan 2016 vedtages og sendes i offentlig høring fra den 2. oktober til den 27. november 2015, og
  2. der foretages en tematisk revision af kommuneplanen inden for emnerne: detailhandel, erhverv samt natur og landskab.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede på møde den 19. august 2015, punkt 329, at oversende forslag til Planstrategi 2015 til drøftelse på byrådets seminar i august 2015 forud for godkendelse til offentlig høring. På baggrund af drøftelserne er Planstrategi 2015 færdiggjort til brug for offentlig høring.
  Planstrategien lægger op til, at der foretages en tematisk revision af kommuneplanen indenfor emnerne: detailhandel, erhverv samt natur og landskab. Derudover skal kommuneplanrammerne justeres, så de understøtter udviklingsprojekterne og sikrer de nødvendige arealreservationer.
  Parallelt med planstrategi 2015 fremlæger forvaltningen debatoplæg forud for arbejdet med den kommende kommuneplan 2016.
  Med debatoplægget inviterer byrådet borgere og foreninger mv. til at indsende ideer og forslag til kommunens kommende prioriteringer samt forslag til konkrete arealudlæg. Alle forslag vil indgå i det videre arbejde frem mod en ny kommuneplan for Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Økonomiudvalget, 23-09-2015, pkt. 478

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) tager forbehold.
  Merete Dea Larsen (O) tager forbehold.
  Bent Jørgensen (V) tager forbehold.
  Fraværende Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 479 Forslag til kommuneplantillæg 13 for Rughaven og Sankt Hans Gade (til høring)

  kommuneplantillaeg.pdf

  Pkt. 479

  Forslag til kommuneplantillæg 13 for Rughaven og Sankt Hans Gade (til høring)

  Sagsnr. 261842 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ejeren af Rughaven 24 i Roskilde vil bygge et enfamiliehus på sin grund. Ejerne af Sankt Hans Gade 13-15 vil gerne bevare muligheden for at bygge etageboliger. Det kræver ny lokalplan og kommuneplantillæg.
  Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillægget alene behandles i Økonomiudvalget, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forslag til kommuneplantillæg 13 for Rughaven og Sankt Hans Gade godkendes til offentligt høring fra den 9. oktober til den 3. december 2015, og
  2. der ikke afholdes borgermøde i høringsperioden.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Den 4. marts 2015, punkt 86, godkendte Økonomiudvalget, at der skulle udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg 13, hvor ejendomme Sankt Hans Gade 13-15 og 17-19 flyttes fra et rammeområde for enfamiliehuse til et rammeområde med etageboliger.
  Herudover sættes parkeringsnormen ned fra 1½ p-plads til 1 p-plads per bolig på ejendommene.
  Den 25. marts 2015, punkt 80, godkendte byrådet Økonomiudvalgets beslutning.
  Ejeren af Rughaven 24 vil gerne bygge et enfamiliehus på sin grund. Det nuværende plangrundlag udlægger dette areal til parkeringsplads til nye etageboliger for naboejendommene på Sankt Hans Gade 13-15 og 17-19. Ejerne af Sankt Hans Gade 13-15 vil gerne bevare muligheden for at bygge etageboliger. Derfor udarbejdes kommuneplantillæg 13 og lokalplan 628 for Rughaven og Sankt Hans Gade.
  Kommuneplantillæg 13 skal fastsætte, at parkering til etageboligerne fremover skal ske på egen grund på Sankt Hans Gade 13-15 og 17-19. Samtidig sættes kommuneplanens parkeringsnorm ned fra 1½ p-plads per bolig til 1 p-plads per bolig for de pågældende ejendomme. Det er forvaltningens vurdering, at dette er tilstrækkeligt og en forbedring i forhold til de eksisterende forhold.
  Med vedtagelsen af kommuneplantillæg 13 overføres ejendommene Sank Hans Gade 13-15 og 17-19 fra rammeområde 4.BP.2 til rammeområde 4.BE.4.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvudering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at kommuneplantillægget ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.
  Hvis Økonomiudvalget godkender forslag til kommuneplantillægget vil Plan- og Teknikudvalget tage stilling til forslag til lokalplan 628 på mødet den 1. oktober 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Kommuneplantillægget omfatter private ejendomme.

  Økonomiudvalget, 23-09-2015, pkt. 479

  Godkendt.
  Fraværende Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 480 Forslag til Kommuneplantillæg 14 for erhvervsområde ved Håndværkervænget, Gundsømagle (endelig vedtagelse)

  forslag_til_kommuneplantillaeg_14_endelig.pdf

  Pkt. 480

  Forslag til kommuneplantillæg 14 for er-hvervsområde ved Håndværkervænget, Gundsømagle (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 267145 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kommuneplantillæg 14, som skal give mulighed for at etablere bolig i tilknytning til erhverv i erhvervsområdet Håndværkervænget, har været i høring sammen med lokalplan 627.
  Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillægget alene behandles i Økonomiudvalget jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg 14 for udvidelse af erhvervsområdet Håndværkervænget godkendes endeligt.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Den 3. juni 2015, punkt 263, vedtog Økonomiudvalget, at sende forslaget til kommuneplantillæg i offentlig høring fra 12. juni til 14. august 2015.
  En lokal håndværker ønsker mulighed for at etablere bolig i tilknytning til erhverv inden for lokalplanområdet i Gundsømagle. Kommuneplanens ramme for området udlægger området til erhvervsområde, således er en ændring af kommuneplanramme nødvendig for at åbne for denne mulighed. Kommuneplantillæg 14 og lokalplan 627 giver derfor mulighed for boliger, der etableres som en del af en virksomhed.
  I høringsperioden har forvaltningen ikke modtaget høringssvar til kommuneplantillægget.
  Hvis Økonomiudvalget godkender forslag til kommuneplantillæg 14, vil Plan- og Tek-nikudvalget tage stilling til forslag til lokalplan 627.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Økonomiudvalget behandlede den 29. oktober 2014, punkt 491, en sag om salg af erhvervsarealer i området. Udgifter til kommunal byggemodning som følge af den tilknyttede lokalplan vil udgøre ca. 1,4 mio. kr., og en bevillingssag vil blive fremlagt senere i år i sammenhæng med den forventede salgssag.

  Økonomiudvalget, 23-09-2015, pkt. 480

  Godkendt.
  Fraværende Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 481 Forslag til Kommuneplantillæg 15 for erhvervsområde i Gadstrup Erhverspark, Finérvej (endelig vedtagelse)

  forslag_til_kommuneplantillaeg_15_endelig.pdf behandling_af_bemaerkninger_og_indsigelser_til_lokalplan_629_for_gadstrup_erhvervspark.pdf

  Pkt. 481

  Forslag til kommuneplantillæg 15 for er-hvervsområde i Gadstrup Erhvervspark, Finérvej (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 269644 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kommenplantillæg 15, som giver mulighed for at en udvidelse af den nuværende bygningsvolumen og bygningshøjde, har været i offentlig høring sammen med lokalplan 629. Kommunen har modtaget 5 høringssvar.
  Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillægget alene behandles i Økonomiudvalget jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg 15 for erhvervsområde i Gadstrup Erhvervspark, Finérvej godkendes endeligt.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Den 3. juni 2015, punkt 105, vedtog Økonomiudvalget, at sende forslaget til kommuneplantillæg i offentlig høring fra den 12. juni til den 21. august 2015.
  kommuneplantillægget giver mulighed for større bygningsvolumen og udvider den maksimale bygningshøjde fra 12 til 15 m. Sammen med lokalplan 629 giver kommuneplantillægget mulighed for, at en større transportvirksomhed kan etablere sig i Gadstrup Erhvervspark. Virksomheden har behov for at kunne etablere et byggeri på op til 15 m med en bygningsvolumen på 7,5 m3 pr. grundareal.
  I høringsperioden har forvaltningen modtaget fem høringssvar, se bilag. Høringssvarene omhandler trafikforhold og vandafledning. Høringssvarene gav ikke anledning til ændringer i kommuneplantillægget.
  Hvis Økonomiudvalget godkender forslag til kommuneplantillæg 15, vil Plan- og Teknikudvalget tage stilling til forslag til lokalplan 629.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Der forventes udgifter til ombygning af vejnettet for at kunne håndtere den forventede fremtidige lastbiltrafik (2 - 3 mio. kr.), som ikke indgår i budgettet. Sag om anlægsbevilling hertil fremlægges, når bygherre igangsætter projektet.
  Hvis der skal ske ombygning til modulvogntog, vil det ske for ansøgers regning.

  Økonomiudvalget, 23-09-2015, pkt. 481

  Godkendt.
  Fraværende Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 482 Forslag til kommuneplantillæg 19 for erhvervsområde Grønningen i Viby (til høring)

  kommuneplantillaeg_19.pdf

  Pkt. 482

  Forslag til kommuneplantillæg 19 for er-hvervsområde Grønningen i Viby (til høring)

  Sagsnr. 265596 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Erhvervsvirksomheder i området omkring Grønningen i Viby ønsker at udvide mulighederne for erhverv i området, så det også omfatter serviceerhverv, liberale erhverv og kontorerhverv. Dette er i overensstemmelse med kommunens udviklingsprogram for Viby.
  Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillægget alene behandles i Økonomiudvalget jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forslag til kommuneplantillæg 19 godkendes til offentlig høring fra den 2. oktober 2015 til den 27. november 2015, og
  2. der ikke afholdes borgermøde i høringsperioden.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med Zebraby-projektet i Viby og efterfølgende møder med erhvervsvirksomheder i området omkring Grønningen i Viby er der udtrykt ønsker om, at der i planlægningen skabes rammer for, at der også kan etableres andet end produktionserhverv i erhvervsområdet ved Grønningen.
  I udviklingsprogrammet for Viby lægges der op til, at der sker en omdannelse af erhvervsområderne tættest på Viby Station fra produktionserhverv til serviceerhverv, liberale erhverv og kontorerhverv. Ændringen vil således være i overensstemmelse med kommunens udviklingsprogram for Viby.
  Det eksisterende plangrundlag giver kun mulighed for industrierhverv, produktionserhverv og værksteder. Med en ændring af kommuneplanrammen for området åbnes der for, at der også kan være serviceerhverv, liberale erhverv og kontorerhverv i området øst for Grønningen, som er tættest på Viby Station.
  En udvidelse af anvendelsesbestemmelserne i området kræver et tillæg til kommuneplanen. Økonomiudvalget har ved deres møde 19. august 2015, punkt 332, godkendt igangsættelse af planlægningen.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at kommuneplantillægget ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Økonomiudvalget, 23-09-2015, pkt. 482

  Godkendt.
  Fraværende Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 483 Udpegning af politiske medlemmer til bestyrelsen for den fælles forsyningskoncern

  Pkt. 483

  Udpegning af politiske medlemmer til bestyrelsen for den fælles forsyningskoncern

  Sagsnr. 235686 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der skal udpeges to politiske medlemmer til bestyrelsen for holdingselskabet i den fælles forsyningskoncern.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udpeges to medlemmer til bestyrelsen for holdingselskabet i den fælles forsyningskoncern.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet behandlede den 2. september 2015 sag om beslutning om deltagelse i en fælles forsyningskoncern for Holbæk, Lejre og Roskilde Kommuner.
  Fra beslutningen udestod imidlertid udpegning af de politiske repræsentanter til bestyrelsen for holdingselskabet. Af hensyn til deltagelse i et første planlagt bestyrelsesmøde i september måned, delegerede byrådet kompetencen til at udpege de to medlemmer til Økonomiudvalget, således at dette kunne ske på Økonomiudvalgets møde den 9. september.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Økonomiudvalget, 09-09-2015, pkt. 455

  Økonomiudvalget udpegede Torben Jørgensen (A) og Peter Madsen (V) som byrådets midlertidige repræsentanter til bestyrelsen for holdingselskabet i den fælles forsyningskoncern. Sagen om udpegning genoptages på næste møde i økonomiudvalget.

  Økonomiudvalget, 23-09-2015, pkt. 483

  Peter Madsen og Torben Jørgensen blev valgt som repræsentanter til bestyrelsen for holdingselskabet i den fælles forsyningskoncern.
  Fraværende Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 484 Indtægts- og udgiftsbevilling A.P. Møller Fonden

  Pkt. 484

  Indtægts- og udgiftsbevilling A.P. Møller Fonden

  Sagsnr. 263021 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der skal foretages en indtægts- og udgiftsbevilling vedrørende de 1,575 mio. kr. til læringsledelse og opgradering i undervisningsfag på skoleområdet, som er bevilget af A. P. Møller Fonden til udbetaling i 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at indtægts- og udgiftsbevilling på 1,575 mio. kr. godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  A.P. Møller Fonden besluttede i 2013 at donere en milliard kroner til folkeskolen i hele landet over de næste 4-6 år. Donationen skal gå til efteruddannelse af lærere, pædagoger og skoleledere i den danske folkeskole samt til at udvikle undervisningsmetoder.
  Roskilde Kommune fik i første ansøgningsrunde 2,075 mio. kr. til to efteruddannelsesindsatser fordelt med 1 mio. kr. til læringsledelse og 1,075 mio. kr. til undervisningsfag (linjefag). Midlerne er overført med 500.000 kr. i 2014, og 1,575 mio. kr. der overføres til budget 2015.
  Udover de 1,575 mio. kr. i denne sag har Roskilde Kommune i den seneste ansøgningsrunde hos A.P. Møller Fonden fået bevilliget 3 mio. kr. til fortsættelse af efteruddannelsen af lærere i deres undervisningsfag. Efteruddannelsen kaldes ’Blended Learning’, og udføres i samarbejde med UCSJ. Der vil komme en indtægts- og udgiftsbevilling på de 3 mio. kr., når midlerne udbetales efter nærmere aftale med A. P. Møller Fonden.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på 1,575 mio. kr. til indsatserne.

  Skole- og Børneudvalget, 08-09-2015, pkt. 133

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 23-09-2015, pkt. 484

  Anbefales.
  Fraværende Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 485 Anlægsbevilling - Roskilde Festival Højskole

  Pkt. 485

  Anlægsbevilling - Roskilde Festival Højskole

  Sagsnr. 96789 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Fondsdannelsen til etablering af Roskilde Festival Højskole skal forhåndsgodkendes af Skatterådet, hvilket først forventes at være endeligt ved årsskiftet. For ikke at standse projektet, foreslås 6,8 mio.kr. af det kommunale bidrag fremrykket fra 2016 (2 mio. kr.) og 2017 (4,8 mio. kr.) til 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 6,8 mio. kr. vedr. udgifter til Roskilde Festival højskole i 2015 ved fremrykning af midlerne fra 2016 og 2017. Beløbet fragår kassebeholdningen i 2015.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde kommune har vedtaget at støtte opførelsen af Roskilde Festival Højskole økonomisk.
  Finansieringen af Roskilde Festival Højskole er betinget af en fondsdannelse, som fritager byggeriet for momsbetaling. Dette forhold har bidragsyderne ønsket SKAT's forhåndsgodkendelse af, og SKAT har ønsket at få et bindende svar på forespørgslen fra Skatterådet, og udarbejder hertil en positiv indstilling.
  Det var forventet at momsproblematikken var afklaret medio 2015, men da sagen skal forelægges Skatterådet kan der først forventes et endeligt tilsagn ved årsskiftet 2015/2016.
  Roskilde Kommune har mellemfinansieret de indledende udgifter til rådgivning m.v. for ikke at bremse processen. Det mellemfinansierede beløb vil blive modregnet i anlægstilskuddet fra Roskilde Kommunen.
  Da der ikke foreligger et bindende svar fra SKAT, og for ikke at forsinke processen, foreslås det, at der afsættes 6,8 mio. kr. i 2015 ved en fremrykning fra 2016 og 2017, så udgifter til projektering m.v. kan finansieres. I modsat fald må projektering m.v. sættes i bero, indtil der foreligger et bindende svar fra SKAT.
  De øvrige store bidragsydere, Realdania, A. P. Møller Fonden og Roskilde Festival, har alle skriftligt tilkendegivet, at hvis der på et senere tidspunkt måtte opstå problemer i forbindelse med etablering af momsfritagelse, er parterne indstillet på at dække de afholdte udgifter solidarisk med Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 6,8 mio. i 2015, og en forbedring af kassebeholdningen i 2016 på 2 mio. kr. og i 2017 på 4,8 mio. kr., ved en fremrykning af midlerne, da der på nuværende tidspunkt er afsat 2 mio. kr. i 2016, 6,7 mio. kr. i 2017 og 1 mio. kr. i 2018.
  I Strategisk anlægsplan for budget 2016, er der forslået afsat 8,6 mio. kr. i hvert af årene 2016 og 2017 jf. byrådets beslutning den 29. oktober 2014.
  Ved godkendelse af sagen, vil Strategisk anlægsplan for 2016 skulle reduceres til rådighedsbeløb på 6,6 mio. kr. i 2016 og 3,8 mio. kr. i 2017.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2015-2018. Økonomiskemaet viser ændringer i forhold til det vedtagende budget 2015 for 2015-2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015 2016 2017 2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter 0 -2.000 -6.700 -1.000
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -6.800 0 -1.900 -1.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -6.800
  Finansiering:
  Forværring af kassebeholdningen -6.800
  Forbedring af kassebeholdningen 2.000 4.800

  Økonomiudvalget, 23-09-2015, pkt. 485

  Anbefales.
  Fraværende Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 486 Anlægsregnskab vedr. Jyllinge skole, nyt tag.

  Pkt. 486

  Anlægsregnskab vedr. Jyllinge skole, nyt tag.

  Sagsnr. 272488 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab over udskiftningen af tag på Jyllinge skole.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 18. december 2013 en anlægsbevilling på 13.000.000 kr. til udskiftning af tag på Jyllinge skole.
  Der aflægges hermed regnskab, som udviser udgifter for i alt 13.008.564 kr. Der er således en merudgift på 8.564 kr. i forhold til den givne bevilling.

  Økonomi

  Der er i 2015 afsat et rådighedsbeløb på 977.000 kr. og afholdt udgifter for 985.349, svarende til et merforbrug på 8.349. Merforbruget er fragået kassen i 2015.

  Skole- og Børneudvalget, 08-09-2015, pkt. 134

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 23-09-2015, pkt. 486

  Anbefales.
  Fraværende Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 487 Frigivelse af rådighedsbeløb til detailplanlægning af diverse anlæg i Milen

  Pkt. 487

  Frigivelse af rådighedsbeløb til detailplanlægning af diverse anlæg i Milen

  Sagsnr. 272909 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvikling af Milen som rekreativt og arrangementsvenligt anlæg kræver en del detailplanlægning af eksterne rådgivere.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte beløb til detailplanlægning af diverse anlæg.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  For realisering af den vedtagne landskabsplan for Milen er der behov for detaljering af de skitserede forslag. Landskabsplanen er den rygrad, der sørger for at binde området sammen. For at sikre realiseringen af den vedtagne landskabsplan for Milen, er der behov for detailprojektering af de skitserede forslag. Denne projektering udføres af eksterne rådgivere.
  Projektet forventes startet: august 2015
  Projektet forventet afsluttet: december 2015

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015, da beløbet er afsat i budgettet.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2015:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -500
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 08-09-2015, pkt. 175

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 23-09-2015, pkt. 487

  Anbefales.
  Fraværende Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 488 Frigivelse af rådighedsbeløb til bygninger på Åben Arena

  Pkt. 488

  Frigivelse af rådighedsbeløb til bygninger på Åben Arena

  Sagsnr. 272909 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Til udvikling af Åben Arena som attraktiv arrangementsplads og facilitering af dagligdagsbrugere er der behov for opgradering af de tekniske anlæg og ændring af byggemassen. Til dette er der i budget 2015 afsat 1 mio. kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte beløb til bygninger på Åben Arena.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med udvikling af Åben Arena (Roskilde Dyrskueplads) og Milen som optimale områder for arrangementer og som gode rekreative områder for borgerne i det daglige er der som beskrevet i Handleplan for Åben Arena og Milen brug for en nytænkning af bl.a. regnvandshåndtering og bygninger. De midler, der er afsat i 2015, skal primært bruges på at finde den rigtige fremtidssikrede løsning på regnvandshåndtering på Åben Arena.
  Start september 2015, og denne del af projektet forventes slut december 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015, da beløbet er afsat i budgettet.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2015:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 08-09-2015, pkt. 176

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 23-09-2015, pkt. 488

  Anbefales.
  Fraværende Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 489 Salg af grund(Lukket)

 • Pkt. 490 Salg af parcelhusgrunde(Lukket)

 • Pkt. 491 Eventuelt

  Pkt. 491

  Eventuelt

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 23-09-2015, pkt. 491

  - Konstituering
  - Budgetforhandlingerne
  - Formidlingscentret
  Fraværende Lars-Christian Brask.