You are here

Referat

Dato: Onsdag, August 24, 2016 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 362 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 362

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 24-08-2016, pkt. 362

  Godkendt.

 • Pkt. 363 Orientering om møde med Hoved-MED-udvalget

  Pkt. 363

  Orientering om møde med Hoved-MED-udvalget

  Sagsnr. 77064 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Hoved-MED-udvalget mødes med Økonomiudvalget den 24. august som en del af de aftalte ½ årlige møder, jf. bestemmelser i den lokale MED-aftale, § 10, stk. 4

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Hoved-MED-udvalget mødes med Økonomiudvalget som én af de to årlige møder, som MED-udvalget har med Økonomiudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 24-08-2016, pkt. 363

 • Pkt. 364 Orientering om likviditet pr. 31. juli 2016

  orientering_om_likviditeten_pr._31._juli_2016.pdf

  Pkt. 364

  Orientering om likviditet pr. 31. juli 2016

  Sagsnr. 276690 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. juli 2016. I bilag er endvidere opstillet prognose for udviklingen. Forvaltningen skønner, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2016 vil ligge mellem 425 - 475 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Tabellen viser den faktiske likvide beholdning, samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i alt og pr. indbygger, hvor indbyggertallet pr. 1. januar 2016 er anvendt.

  Roskilde Kommune 31. aug. 2015 30. sep. 2015 31. okt. 2015 30. nov. 2015 31. dec. 2015 31. jan. 2016 29. feb. 2016 31. marts 2016 30. april 2016 31. maj 2016 30. juni 2016 31. juli 2016
  Likvide beholdning (mio. kr.) 306 269 239 198 202 344 336 307 252 204 182 312
  Kassekreditregel (mio. kr.) 486 481 478 478 478 473 473 472 468 470 471 470
  Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.) 5,6 5,6 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,4 5,5 5,5 5,5

  Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. juli 2016 skønner forvaltningen, at likviditeten opgjort efter kasse
  kreditreglen ved udgangen af 2016 vil ligge mellem 425 – 475 mio. kr.

  Økonomiudvalget, 24-08-2016, pkt. 364

 • Pkt. 365 Orientering om forbrugsoversigt pr. ultimo juli 2016

  forbrugsoversigt_pr._31._juli_-_bilag_til_oekonomiudvalget.pdf

  Pkt. 365

  Orientering om forbrugsoversigt pr. ultimo juli 2016

  Sagsnr. 276934 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder oversigt over budget og forbrug pr. 31. juli 2016 fordelt på udvalg og fagområder.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Grafen nedenfor viser hovedtallene ultimo juli, hvor en oversigt på hvert fagområde fremgår af bilaget. Tallet over udvalgssøjlen viser forskellen mellem forbrugsprocenterne i 2016 og 2015 i kr. Minus betyder, at der er brugt flere penge i 2016 end på samme tidspunkt i 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Økonomiudvalget, 24-08-2016, pkt. 365

 • Pkt. 366 Orientering om administration af rådighedsreglerne

  afrapportering_-_4._kvartal_2015.pdf

  Pkt. 366

  Orientering om administration af rådighedsreglerne

  Sagsnr. 283894 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemført en stikprøvekontrol af rådighedsadministrationen i Roskilde Kommune for 4. kvartal 2015. Styrelsen har undersøgt 25 hændelser og fundet 20 korrekt håndterede og 5 fejlbehæftede. Samlet set finder styrelsen, at resultatet af tilsynet med Roskilde Kommunes rådighedsadministration er tilfredsstillende.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fører tilsyn med kommunernes administration af reglerne om rådighed og sanktion efter reglerne i lov om aktiv socialpolitik. Styrelsen har gennemført en stikprøvekontrol af rådighedsadministrationen i sager om jobparate modtagere af kontanthjælp i Roskilde Kommune for 4. kvartal 2015.
  Styrelsen har behandlet 25 hændelser og fundet 20 korrekt håndterede og 5 fejlbehæftede sager.
  I 3 af sagerne er der ikke sanktioneret for én dag i forbindelse med afmelding som jobsøgende i jobcenteret efter at have undladt at bekræfte ledighed på Jobnet.dk. I én sag var der sanktioneret for én dag for meget og i den sidste sag var der sanktioneret for en konstateret afmelding med en årsag, der ikke giver mulighed for sanktionering.
  Styrelsen vurderer, at Roskilde Kommune generelt har velfungerende procedurer til at opfange, registrere og sanktionere tilfælde af manglende overholdelse af rådighedspligten, men at kommunen med fordel kan sætte fokus på at sanktionere korrekt i alle sager om afmelding som jobsøgende. Det anbefales desuden, at kommunen ser på procedure i forbindelse med afsendt partshøring, så der ikke går for lang tid, før der træffes afgørelse.
  Samlet set finder styrelsen, at resultatet af tilsynet med Roskilde Kommunes rådighedsadministration er tilfredsstillende.

  Økonomi

  Sagen er en orienteringssag og har ingen økonomiske konsekvenser i 2016.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-08-2016, pkt. 93

  Økonomiudvalget, 24-08-2016, pkt. 366

 • Pkt. 367 Budget 2017-2020 - afsluttende drøftelser

  oekonomiudvalgets_budgetramme_samt_den_videre_budgetproces_-_augustmoederne.pdf budgetforbedringsmuligheder_paa_oekonomiudvalgets_omraade.pdf takstblad_oeu.pdf budgetbemaerkninger_oekonomiudvalget.pdf bloklister_oeu.pdf bloktekster_oeu.pdf

  Pkt. 367

  Budget 2017-2020 - afsluttende drøftelser

  Sagsnr. 279927 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ifølge budgettidsplanen finder de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene sted i august. Økonomiudvalget skal derfor drøfte udvalgsbudgettet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. driftsbudgettet, herunder takstforslag, budgetforbedringsforslag og øvrige og ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen, og
  2. anlægsbudgettet, dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drifts- og anlægsbudget. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 576,3 mio. kr., mens der indgår anlæg inkl. afledt drift for 7,4 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område for 2017. Det samlede udvalgsbudget opdelt på fagområder samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af særskilt bilag.
  Den samlede økonomiske balance viser på nuværende tidspunkt et underskud på 83,3 mio. kr. Der er udarbejdet kataloget over budgetforbedringsmuligheder med henblik på at disse kan indgå i budgetdrøftelserne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, da sagen alene vedrører budgetlægningen for 2017-2020.

  Økonomiudvalget, 24-08-2016, pkt. 367

  Godkendt.

 • Pkt. 368 Halvårsregnskab 2016

  notat_til_halvaarsregnskab_2016.pdf

  Pkt. 368

  Halvårsregnskab 2016

  Sagsnr. 283264 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Halvårsregnskab og forventet årsregnskab 2016 fremlægges til godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet pr. 30. juni 2016 med tilhørende forventet årsregnskab godkendes og indsendes til Social- og Indenrigsministeriet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Efter styrelsesloven skal kommunerne aflægge halvårsregnskab. Halvårsregnskabet skal indeholde en regnskabsopgørelse og en regnskabsoversigt, og derudover skal der indberettes et skøn over det forventede årsregnskab.
  Figur 1: Samlet resultat af halvårsregnskab 2016 (forventet årsregnskab) i mio. kr.

  * Merforbrug på anlæg er finansieret af tillægsbevillinger og overførsler fra 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Det forventede årsregnskab viser en forværring af de likvide aktiver på 55 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 er der tale om en forbedring på 21,7 mio. kr.

  Økonomiudvalget, 24-08-2016, pkt. 368

  Anbefales.

 • Pkt. 369 Revisionsberetning vedr. årsregnskab 2015

  besvarelse_af_revisionsberetning_2015_-_endelig.pdf

  Pkt. 369

  Revisionsberetning vedr. årsregnskab 2015

  Sagsnr. 280532 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet skal tage stilling til revisionsberetningen og foretage den endelige godkendelse af regnskabet for 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Revisionsberetningen tages til efterretning,
  2. Forslag til besvarelse af revisionens anbefalinger godkendes, og
  3. Årsregnskabet for 2015 godkendes endeligt.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommunes årsregnskab for 2015 blev godkendt på byrådets møde den 27. april 2016 med oversendelse til revisionen.
  Kommunen modtog den 15. juni 2016 revisionens beretning om årsregnskabet med tilhørende bilag 2 – 3, som indeholder redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten. Beretning med bilag er udsendt til byrådets medlemmer den 16. juni 2016.
  Der er ingen egentlige bemærkninger til revisionen af kommunens samlede regnskab for 2015, men beretning og bilag til beretning indeholder enkelte anbefalinger fra revisionen som er besvaret af direktørområderne jf. vedlagte notat.
  Revisionen skriver i beretningens overordnede konklusion:
  ”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 i alle væsentlige henseender er i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis”.
  I henhold til Styrelseslovens § 42 c har kommunens revision adgang til at forelægge revisionsberetningen for Økonomiudvalg/byrådet.
  Det er aftalt, at eftersom beretningen ikke indeholder kritiske forhold deltager revisionen ikke på Økonomiudvalgets møde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Økonomiudvalget, 24-08-2016, pkt. 369

  Anbefales.

 • Pkt. 370 Skatter, tilskud og udligning - Midtvejsregulering mv. 2016

  notat_til_midtvejsregulering.pdf

  Pkt. 370

  Skatter, tilskud og udligning - Midtvejsregulering mv. 2016

  Sagsnr. 283943 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder de økonomiske konsekvenser som følge af midtvejsregulering af statens bloktilskud for 2016 samt effekten af KL´s seneste pris- og lønskøn, der gør at prisudviklingen i 2016 nu ligger lavere end ved budgetlægningen for 2016. Effekten på kassebeholdningen er en forøgelse på 10,8 mio. kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der til midtvejsregulering af skatter, tilskud og udligning mv. meddeles en nettoindtægtsbevilling på 6.293.000 kr.
  2. der til den lavere prisudvikling gennemføres en tilretning af budgettet med 4.500.000 kr. der tilføres kassebeholdningen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med indgåelse af aftalen med staten og kommunerne for det kommende budgetår foretages en endelig fastsættelse af statens bloktilskud for indeværende år. Midtvejsreguleringen omfatter de budgetgaranterede områder, der for 2016 er reguleret i forhold til lov- og cirkulæreprogrammet og andre reguleringer. Endvidere indgår regulering af beskæftigelsestilskuddet, skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft, efterregulering af kompensation vedr. refusionsomlægning samt tilskud vedr. akutfunktioner i hjemmesygeplejen.
  For Roskilde Kommune betyder midtvejsreguleringen en nettoreduktion af statstilskuddet på 6,0 mio. kr. Der var budgetteret med en udgift på 8,0 mio. kr. vedr. regulering af skattenedslag som er en del af midtvejsreguleringen. Netto betyder midtvejsreguleringen således en merindtægt på 2,4 mio. kr.
  Udover midtvejsreguleringen tilrettes budget 2016 med en merindtægt vedr. fordeling af ekstra integrationstilskud i 2016 på i alt 3,7 mio. kr. samt øvrige reguleringer på 0,6 mio. kr.
  I forbindelse med budgetlægningen for 2017 er der fra KL´s side meldt nye og lavere pris- og lønskøn ud, hvilket har konsekvenser for det forventede forbrug i budget 2016 og KL anbefaler, at budgetterne i 2016 reduceres tilsvarende.
  Reduktionen er på arterne for varekøb, herunder fødevarer, brændsel og øvrige varekøb, svarende til en reduktion på 4.500.000 kr.

  Økonomi

  Sagen medfører netto en forøgelse af kassebeholdningen på 10,8 mio. kr. i 2016.

  Økonomiudvalget, 24-08-2016, pkt. 370

  Anbefales.

 • Pkt. 371 Resultater i Roskilde

  resultater_i_roskilde_2016.pdf forslag_til_resultater_i_roskilde_2016.pdf oplistning_af_resultater_i_roskilde_2016.pdf

  Pkt. 371

  Resultater i Roskilde

  Sagsnr. 239364 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Resultater i Roskilde er resultater, kommunen opnår med sin indsats indenfor serviceområderne. Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til mål og resultatkrav. Sagen behandles i fagudvalgene forud for økonomiudvalgsmødet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender forslag til Resultater i Roskilde på udvalgets område, og at Økonomiudvalget godkender forvaltningens samlede forslag til Resultater i Roskilde

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Resultater i Roskilde blev senest behandlet af byrådet i oktober 2015, og der sker fortsat opfølgning en gang årligt. Behandlingen omfatter beslutning om:
  - statusfarve på resultaterne
  - eventuelle ændringer af resultater
  Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til Resultater i Roskilde i form af mål og resultatkrav, som er vedlagt dagsorden. Endvidere er vedlagt en listning af resultaterne.
  På Økonomiudvalgets område indgår følgende mål i forslaget:
  - kommunens likviditet
  - kommunens langfristede gæld
  - antal tilsynssager, heraf medhold til kommunen
  - medarbejdertilfredshed
  - sygefravær
  - personaleomsætning
  Af bilag fremgår de aktuelle resultater i forhold til mål og resultatkrav indenfor Økonomiudvalgets område såvel som øvrige områder.
  Sagen behandles i fagudvalgene forud for Økonomiudvalgsmødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-08-2016, pkt. 104

  Anbefales. Et mål om uddannelse og job fra integrationspolitikken tilføjes.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 17-08-2016, pkt. 110

  Anbefales.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 18-08-2016, pkt. 63

  Anbefales.

  Klima- og Miljøudvalget, 16-08-2016 pkt. 91

  Anbefales.

  Plan- og Teknikudvalget. 18-08-2016, pkt. 156

  Anbefales.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

  Skole- og Børneudvalget, 16-08-2016, pkt. 106

  Anbefales, dog således at målet i forhold til elevtilfredshed ændres til, at der skal opnås en stigning i elevtrivslen i Roskilde Kommune fra år til år, og at målet i forhold til afgangskarakter ændres til, at der skal opnås en stigning i gennemsnittet fra år til år.

  Økonomiudvalget, 24-08-2016, pkt. 371

  Anbefales.

 • Pkt. 372 Anbefaling af resultaterne fra analysen om Roskildes Brand Book

  brandbook_roskilde.pdf

  Pkt. 372

  Anbefaling af resultaterne fra analysen om Roskildes Brand Book

  Sagsnr. 249393 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Handel har på baggrund af midler fra udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering (UVEG) fået udarbejdet en analyse der kortlægger Roskildes Brand.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler analysens resultater i form af mission, vision og slogan. Dette med henblik på at kunne anvendes, som ramme for en fælles branding af Roskilde i samarbejde med lokale virksomheder, foreninger og andre aktører i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Jacob Hastedt, bestyrelsesmedlem i reklamebureauet Bates Y&R og samtidig bosiddende i Roskilde Kommune præsenterede resultaterne fra sin branding-analyse for Byrådet den 15. juni 2016. Analysen og dets konklusioner blev ligeledes præsenteret på UVEG-mødet den 20. maj 2016. Analysen er vedlagt som bilag til punktet.
  For at sikre politisk ejerskab og dermed gjort analysens resultater operationelle foreslås det, at UVEG overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler analysens resultater i form af vision, mission og slogan. Dette med henblik på anvendelse som ramme for en fælles branding af Roskilde i samarbejde med lokale virksomheder, foreninger og andre aktører i Roskilde Kommune.
  Vision: ”At blive Greater Copenhagens førende kommune indenfor nyskabende sammenkobling af historie, service, kultur, erhverv og uddannelse”.
  Mission: ”Vi gør gæster til nye borgere – vi gør borgere til samskabende brugere”.
  Slogan: ”Alle tiders Roskilde”.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 15-08-2016, pkt. 48

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 24-08-2016, pkt. 372

  Anbefales.

 • Pkt. 373 Musikby 2020 - oprettelse af § 17, stk. 4 udvalg

  musikby_2020_-_kommissorium_for_ss_17_stk._4_udvalg.pdf hoeringssvar_aeldreraadet_17.4.pdf

  Pkt. 373

  Musikby 2020 – oprettelse af § 17, stk. 4 udvalg

  Sagsnr. 278503 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det foreslås, at der oprettes et § 17, stk. 4 udvalg med borgmesteren som formand i tilknytning til Musikby 2020. Udvalget foreslås at have deltagelse af repræsentanter fra byrådet samt relevante eksterne parter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der oprettes et § 17, stk. 4 udvalg under Økonomiudvalget, som skal bestå af:

  1. Fem byrådsmedlemmer: Borgmesteren som formand samt formændene fra henholdsvis Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget. Derudover to byrådsmedlemmer, fra henholdsvis Skole- og Børneudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget, som udpeges af byrådet
  2. Ét medlem udpeget af Gimle
  3. Ét medlem udpeget af Roskilde Festival
  4. Ét medlem udpeget af ungdomsuddannelserne
  5. Op til 2 medlemmer med stærk musikfaglig profil, der udpeges af de i punkt 1-4 nævnte medlemmer

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Én af målsætningerne i Kultur- og Idrætspolitikken fra 2015 er, at Roskilde Kommune fortsat skal være førende på musikområdet, og målet er udarbejdelse af en strategi for Roskilde Kommune som musikby.
  Procesplanen for strategiarbejdet er godkendt af byrådet, og efter byrådets forårsseminar 2016 er flere afdelinger på tværs af forvaltningerne blevet involveret i procesarbejdet. Det er derfor relevant at etablere et § 17, stk. 4 udvalg, der kan sikre en bred tilgang samt træffe de nødvendige og strategiske beslutninger om retninger og mål.
  Udvalgets formål er:
  - at sikre Musikby 2020s retning og mål.
  - at sikre fremdrift i processen.
  - at arbejde for, at Musikby 2020 bliver forankret bredt.
  - at udvikle en nytænkende strategi og handleplan for Musikby 2020.
  - at Musikby 2020 er meningsgivende for musikaktører og borgere på tværs af musikgenre, køn, alder samt kulturelle og sociale tilhørsforhold.
  - skabe alliancer og gode kontakter, som kan understøtte Musikby 2020.
  - støtte op omkring implementering og udmøntning af Musikby 2020.
  Udvalget nedsættes ultimo september 2016. Udvalget arbejder byrådsperioden ud.
  Udover udvalgets faste medlemmer vil repræsentanter fra eksempelvis skolerne og musikskolerne blive inviteret til udvalgets møder i forbindelse med særlig temadrøftelser.
  Forvaltningen er i gang med at indhente mulige navne på medlemmer, nævnt under indstillingens punkt 5.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Økonomiudvalget, 10-08-2016, pkt. 352

  Sagen sendes til høring i Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget med henblik på høring af kommissoriet og forelægges Økonomiudvalget den 24. august.

  Fraværende: Merete Dea Larsen.

  Skole- og Børneudvalget, 16-08-2016, pkt. 108

  Anbefales.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 17-08-2016, pkt. 113

  Udvalget har modtaget høringssvar fra Ældrerådet, som udsendes med referatet.
  Forvaltningens indstilling anbefales.

  Økonomiudvalget, 24-0-2016, pkt. 373

  Ad 1. "at" anbefales, idet Kultur- og Idrætsudvalget har anbefalet Evan Lynnerup og Skole- og Børneudvalget har anbefalet Henrik Stougaard fra byrådet.
  Ad 2.-5. "at" anbefales.
  Endelig anbefales kommissorium for § 17,4 udvalget.

 • Pkt. 374 Musikby 2020 - udpegning af medlem til § 17, stk. 4 udvalg

  Pkt. 374

  Musikby 2020 - udpegning af medlem til § 17, stk. 4 udvalg

  Sagsnr. 278503 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget anbefaler et medlem til §17, stk. 4 udvalg vedrørende Musikby 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler et medlem til byrådets udpegning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har den 10. august, pkt. 352, besluttet at høre Skole- og Børneudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget forud for beslutning om nedsættelse af § 17, stk. 4 udvalg til udvikling af strategi for Musikby 2020.
  Efter forslaget skal § 17, stk. 4 udvalget bestå af:

  1. Fem byrådsmedlemmer: Borgmesteren som formand samt formændene fra henholdsvis Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget. Derudover to byrådsmedlemmer, fra henholdsvis Skole- og Børneudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget, som udpeges af byrådet
  2. Ét medlem udpeget af Gimle
  3. Ét medlem udpeget af Roskilde Festival
  4. Ét medlem udpeget af ungdomsuddannelserne
  5. Op til 2 medlemmer med stærk musikfaglig profil, der udpeges af de i punkt 1-4 nævnte medlemmer

  Under forudsætning af byrådets godkendelse af § 17 stk. 4 udvalg skal der udpeges et medlem fra Skole- og Børneudvalget udover formanden.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Skole- og Børneudvalget, 16-08-2016, pkt. 109

  Udvalget anbefaler, at Henrik Stougaard (Ø) udpeges til at indgå i udvalget.

  Økonomiudvalget, 24-08-2016, pkt. 374

  Der henvises til beslutning under pkt. 373.

 • Pkt. 375 Musikby 2020 - udpegning af medlem til § 17, stk. 4 udvalg

  Pkt. 375

  Musikby 2020 - udpegning af medlem til § 17, stk. 4 udvalg

  Sagsnr. 278503 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler et medlem til § 17, stk. 4 udvalg vedrørende Musikby 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler et medlem til byrådets udpegning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har på sit møde den 10. august, pkt. 352, besluttet at høre Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget forud for beslutning om nedsættelse af § 17, stk. 4 udvalg til udvikling af strategi for Musikby 2020.
  Efter forslaget skal § 17, stk. 4 udvalget skal bestå af:

  1. Fem byrådsmedlemmer: Borgmesteren som formand samt formændene fra henholdsvis Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget. Derudover to byrådsmedlemmer, fra henholdsvis Skole- og Børneudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget, som udpeges af byrådet
  2. Ét medlem udpeget af Gimle
  3. Ét medlem udpeget af Roskilde Festival
  4. Ét medlem udpeget af ungdomsuddannelserne
  5. Op til 2 medlemmer med stærk musikfaglig profil, der udpeges af de i punkt 1-4 nævnte medlemmer

  Under forudsætning af byrådets godkendelse af § 17 stk. 4 udvalg skal der udpeges et medlem fra Kultur- og Idrætsudvalget udover formanden.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 17-08-2016, pkt. 114

  Udvalget anbefaler, at Evan Lynnerup (V) udpeges til at indgå i udvalget.

  Økonomiudvalget, 24-08-2016, pkt. 375

  Der henvises til beslutning under pkt. 373.

 • Pkt. 376 Godkendelse af Rammeaftale 2017 for det specialiserede social- og undervisningsområde

  ledelsesresume_af_rammeaftale_2017_til_kommunerne_juni_2016.pdf

  Pkt. 376

  Godkendelse af Rammeaftale 2017 for det specialiserede social- og undervis-ningsområde

  Sagsnr. 230965 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal senest 15. oktober 2016 indgå en rammeaftale, herunder en udviklingsstrategi og en styringsaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.
  KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde 13. juni 2016 og anbefaler den godkendes i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.
  Inden sagen behandles i byrådet har sagen været behandlet i Skole- og Børneud­valget vedrørende udviklingsstrategiens social- og specialundervisningstilbud til børn og unge, herunder lands- og landsdeldækkende tilbud og sikrede afdelinger, samt i Beskæftigelses- og Socialudvalget vedrørende udviklingsstrategiens forhold for voksne. Begge udvalg behandler også Styringsaftalen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Rammeaftalen for 2017 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Udviklingsstrategien
  Generelt vurderer kommunerne, at der er balance mellem udbud og efterspørgsel på tilbud. De områder og målgrupper, der er opmærksomhed på, er inden for børne- og ungeområdet, hvor der efterspørges flere plejefamilier, inden for voksenhandicapområdet, hvor der forventes flere senhjerne-skadede borgere og et ønske om flere midlertidige botilbud, og på herberg/forsorgshjemsområdet, hvor der forudses mangel på pladser.
  -
  Der er aktiviteter i gang til belysning af disse områder suppleret med følgende fokusområder i 2017:
  - Evt. central udmelding fra Socialstyrelsen 1. november 2016 om særligt emne
  - Kommunikationsområdet (fortsat fra 2016)
  - Økonomi (fortsat fra 2016)
  - Hjemløshed/socialt udsatte (ny)
  - Psykiatriområdet - Bedre kvalitet i støtten til borgere i grænseområdet mellem psykiatri-, socialpsykiatrisk- og misbrugsområdet og som har voldelig risikoadfærd (ny)
  - Proces for fornyet politisk grundlag for rammeaftale 2018 (ny)

  Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier.

  Socialstyrelsen har udsendt en central udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser som afrapporteres og behandles som en del af rammeaftale 2017. Afrapporteringen indgår i rammeaftale 2017 som bilag.

  Styringsaftalen
  Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen m.m. for kom­munale og regionale tilbud, der anvendes af flere kommuner.

  KKR Sjælland anbefaler ingen bestemt takstreduktion i 2017, men opfordrer til generelt at ”sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering…”. Der vil fortsat ske opfølgning på dette via fælles udgifts- og tilbudsanalyser.

  KKR Sjællands anbefaling til Rammeaftale 2017 er uddybet i bilaget ”Rammeaftale 2017 – Ledelsesresumé”. På hjemmesiden: http://www.rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2017.aspx
  findes en række bilag til aftalen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-08-2016, pkt. 103

  Anbefales.

  Skole- og Børneudvalget, 16-08-2016, pkt. 107

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 24-08-2016, pkt. 376

  Anbefales.

 • Pkt. 377 Ejerstrategi for Kara/Noveren

  Pkt. 377

  Ejerstrategi for Kara/Noveren

  Sagsnr. 235514 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udkast til ejerstrategi for Kara/Noveren I/S.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at ejerstrategi for Kara/Noveren I/S godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  På fællesmøde den 17. marts 2015 med borgmestrene i Kara/Noveren I/S ejerkreds og bestyrelsen blev det besluttet, at der skal udarbejdes en fælles ejerstrategi for Kara/Noveren. Forslaget til ejerstrategi er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af kommunaldirektørerne fra Kalundborg, Roskilde og Stevns kommuner med inddragelse af ejerudvalget.
  Forslaget blev drøftet på borgmestermøde den 27. juni 2016, og borgmestrene og bestyrelsen for Kara/Noveren anbefaler forslaget. Udkast til ejerstrategi forelægges til godkendelse i de ni ejerkommuners byråd.
  Ejerstrategien sætter fokus på at sikre et aktivt ejerskab og god selskabsledelse, hvilket forudsætter et godt, konstruktivt og positivt samarbejde mellem selskabets ledelse og ejerne, og at kommunerne og selskabet sikrer dette.
  Ejerkommunerne har en fælles vision om at virksomheden drives effektivt, med særlig fokus på at skabe miljømæssige og økonomisk bæredygtige løsninger. Virksomheden skal være innovativ og gå foran i udviklingen af affaldssektoren, gerne i samarbejde med virksomheder, forskningsinstitutioner og øvrige aktører i branchen.
  Kommunerne deltager i et ejerudvalg, der består af de 9 ejerkommuner, som er repræsenteret ved kommunaldirektør, teknisk direktør eller anden chef på strategisk ledelsesniveau udpeget af den enkelte kommune. Selskabet repræsenteres ved direktionen. Ejerudvalget har til formål at bidrage til at sikre den fornødne administrative koordinering og informationsudveksling på administrativt niveau, herunder undgå "overraskelser", mellem selskabets direktion og interessentkommunerne og at bidrage til den fornødne forberedelse af kommunernes beslutninger om selskabets forhold.
  Forinden igangsætning af større strategiske tiltag for selskabet med væsentlig betydning for selskabet og ejerkommunerne eller undersøgelser heraf, skal der indkaldes til et borgmestermøde, hvor alle interessentkommuner deltager. Ved mødet fremlægges kommissorium for selskabets videre arbejde med større strategiske ændringer, som skal godkendes af borgmestrene, inden det videre arbejde igangsættes.
  Kommunerne og K/N skal i den daglige drift være gode samarbejdspartner på alle niveauer. Dialogen foregår i Affaldsforum samt ad hoc grupper. Selskabet skal desuden samarbejde med interessentkommunerne i forbindelse med udarbejdelse af kommunale planer, strategier mv., herunder bidrage med alle relevante oplysninger, som kommunerne har behov for i den forbindelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016

  Klima- og Miljøudvalget, 16-08-2016 pkt. 90

  Jonas Bejer Paludan (Ø) stillede ændringsforslag således, at punktet om borgmestermøderne skærpes, således at kommunalbestyrelserne i højere grad inddrages i de strategiske beslutninger. For stemte Jonas Bejer Paludan (Ø). Imod stemte Gitte Simoni (O), Torben Jørgensen (A), Kaj V. Hansen (A), Tomas Breddam (A) 5 og Peter Madsen (V). Jeppe Trolle (B) undlod at stemme. Hermed faldt forslaget.
  Forvaltningens indstilling blev sat til afstemning. For stemte Gitte Simoni (O), Torben Jørgensen (A), Kaj V. Hansen (A), Tomas Breddam (A) 5, Peter Madsen (V) og Jeppe Trolle (B). Imod stemte Jonas Bejer Paludan (Ø). Hermed anbefales forvaltningens indstilling.

  Økonomiudvalget, 24-08-2016, pkt. 377

  Udsat.

 • Pkt. 378 Dispositionsret over kedelcentral og partnerskab om udvikling af kvarteret ved skoleslagteriet

  Pkt. 378

  Dispositionsret over kedelcentral og partnerskab om udvikling af kvarteret ved skoleslagteriet

  Sagsnr. 275302 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget har modtaget en henvendelse fra INSP med ønske om dispositionsret over kedelcentralen ved Køgevej og invitation til, at Roskilde Kommune indgår i et partnerskab med INSP og Boligselskab Sjælland om udvikling af et nyt levende kvarter i området ved det tidligere skoleslagteri.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at henvendelsen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Boligselskab Sjælland har indgået aftale om overtagelse af grunden ved det tidligere skoleslagteri ved Køgevej i Roskilde primo 2017. I samarbejde med Boligselskab Sjælland, et privat byggefirma, INSP og øvrige grundejere i området har forvaltningen udarbejdet en samlet dispositionsplan for området som afsæt for udarbejdelse af et nyt plangrundlag. Målet er at skabe en attraktiv og levende bydel, som er tilpasset og flettet sammen med den omkringliggende by.
  INSP og Boligselskab Sjælland har den 22. juni 2016 indgået aftale om, at INSP overtager bygningerne langs banen, når boligselskabet overtager slagterigrunden. Ydermere har de indgået en partnerskabsaftale om at udvikle en levende bydel med fokus på fællesskab, aktivt medborgerskab og socialøkonomiske aktiviteter. Begge parter ønsker, at Roskilde Kommune indtræder i samarbejdet.
  Købet af bygningerne giver INSP bedre fysiske rammer. Købet giver også mulighed for at tænke den gamle kedelcentral nord øst for Køgevej ind i en samlet langsigtet udvikling af deres aktiviteter. Den gamle kedelcentral for skoleslagteriet ejes af Roskilde Kommune. Den har i en årrække været lejet ud til Slagteriskolen. Den er i dag ikke i brug, er i meget dårlig stand, men ligger markant mod Køgevej som en vigtig del af kulturarven i området.
  Anvendelse af kedelcentralen kræver sikring og relativ omfattende renovering.
  INSP vil gerne påtage sig at rejse midler til en renovering af bygningen, hvis Roskilde Kommune vil stille bygningen til rådighed på vilkår, som skal aftales nærmere. INSPs sigte med bygningen er at anvende den til kulturelle- og musiske aktiviteter og styrke samarbejde mellem erhverv, forskning og uddannelse i Roskilde (se bilag). INSP er i kontakt med Lokale- og Anlægsfonden (LOA) samt AP Møller Fonden om eventuel støtte til renovering af bygninger. LOA har givet vedlagte skriftlig interessetilkendegivelse. Næste skridt er, at fondene skal tage nærmere stilling på baggrund af et dispositionsforslag primo oktober.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, hvis kedelcentralen stilles til rådighed for INSP under forudsætning af, at INSP kan skaffe finansiering til renovering af bygningen.
  Bygningen vurderes ikke at være salgbar på markedet.

  Økonomiudvalget, 24-08-2016, pkt. 378

  Oversendes til budgetforhandlingerne.

 • Pkt. 379 Forslag til Kommuneplan 2016 (til høring)

  pixi_forslag_til_planaendringer_til_kommuneplan_2016.pdf opsamling_paa_indkomne_hoeringssvar_og_oevrige_henvendelser.pdf forslag_til_strategi_for_roskildes_groenne_ring.pdf

  Pkt. 379

  Forslag til Kommuneplan 2016 (til høring)

  Sagsnr. 269654 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til Kommuneplan 2016. Planforslaget forelægges til godkendelse til offentlig høring.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forslag til Kommuneplan 2016 med tilknyttet miljøvurdering samt "pixi", der redegør for planændringer, godkendes,
  2. forslag til Strategi for Roskildes Grønne Ring godkendes,
  3. forslag til Kommuneplan 2016 og Strategi for Roskildes Grønne Ring sendes i offentlig høring i 8 uger fra 2. september til 30. oktober 2016, og
  4. høringen gennemføres med aktiv brug af Byens Hus og afholdelse af borgermøde den 4. oktober 2016.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har på møde den 30. september 2015, punkt 283, besluttet, at der skal ske en tematisk revision af kommuneplanen inden for emnerne Detailhandel, Erhverv samt Natur og landskab. I forbindelse med endelig vedtagelse af Planstrategi 2015, på byrådets møde den 27. april 2016, punkt 105, er det besluttet, at revisionen tillige skal have fokus på boligudbygning.
  På baggrund af indkomne input under debatfasen, løbende anmodninger om planændringer samt indledende politiske temadrøftelser forelægger forvaltningen forslag til Kommuneplan 2016. Planforslaget foreligger alene som en digital plan, og kan ses på www.kommuneplan2016forslag.roskilde.dk.
  Af væsentlige planændringer kan nævnes udlæg af nyt erhvervsområde ved Store Hede, mulighed for flere butikker i Roskilde og Trekroner syd for banen, ny dagligvarebutik ved Snoldelev samt udvidelse af muligheden for boligudbygning i Roskilde bymidte, Vindinge, Viby og Jyllinge. Endvidere er der sket en præcisering af rammeområder for Roskildes Grønne Ring samt arealreservation til ny omfartsvej ved Tjæreby.
  Forvaltningen har udarbejdet en "pixi", som beskriver, og redegør for de medtagne planændringer. ”Pixien" er knyttet som baggrundsnotat til det digitale planforslag.
  Det bemærkes, at der er indgået en politisk aftale om ny planlov med forventning om offentliggørelse af et lovforslag i efteråret 2016. Trods dette anbefaler forvaltningen, at byrådet reviderer kommuneplanen som planlagt.
  I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der udarbejdet en miljøvurdering, som er indarbejdet i planforslaget. Miljøvurderingen er tillige understøttet af en grundvandsredegørelse for de foreslåede planændringer.
  Som en del af planarbejdet er der udarbejdet forslag til Strategi for Roskildes Grønne Ring, som sendes i høring parallelt med forslag til Kommuneplan 2016. Høringen afholdes i september-oktober med henblik på endelig vedtagelse før årsskiftet. Forvaltningen arbejder for at tilrettelægge en aktiv høringsperiode med brug af Byens Hus.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Økonomiudvalget, 24-08-2016, pkt. 379

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) tager forbehold.

 • Pkt. 380 Forslag til lokalplan 637 for boliger på Skousbo (til høring)

  forslag_til_lokalplan_637_for_boliger_paa_skousbo_til_hoering.pdf

  Pkt. 380

  Forslag til lokalplan 637 for boliger på Skousbo (til høring)

  Sagsnr. 271473 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skousboarealet skal udvikles til et stort nyt boligområde. Dette forudsætter en ny lokalplan og ændring af kommuneplanrammen. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til lokalplan for første etape tættest ved stationen.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forslag til lokalplan 637 for boliger på Skousbo godkendes til offentlig høring i perioden fra 9. september til 4. november 2016, og
  2. der afholdes borgermøde den 26. sep. 2016 kl. 19-21 på Peder Syv Skolen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte på møde den 4. november 2015, punkt 534, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg 20 for Skousbo-arealet. Plan- og Teknikudvalget godkendte på møde den 5. november 2015, punkt 211, 11-punktsprogram for udarbejdelse af forslag til lokalplan 637 for boliger på Skousbo.
  Lokalplanen sætter rammerne for udvikling af første etape af helhedsplanen for Skousbo. Planen er udarbejdet som en rammelokalplan for i alt ca. 220 boliger, og giver mulighed for realisering af de første 75 boliger.
  Lokalplanen skal sikre et boligområde med varierede boligtyper, der organiseres i overskuelige boligenklaver, som kan danne grundlag for stærke lokale fællesskaber. Bebyggelsen skal være tættest mod stationen, og opløses mod det omkringliggende landskab. Bebyggelsen placeres i et rekreativt blåt/grønt landskab, der fletter sig ind imellem boligenklaverne. En nord-sydgående allé forbinder det store landskab med Skousbo, og kobler området til midtbyen.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.
  Ændringerne af kommuneplanrammen sker med vedtagelsen af den kommende Kommuneplan 2016, der fremlægges som forslag til Økonomiudvalget og byrådet i en særskilt sag. Kommuneplan 2016 forventes fremlagt til endelig godkendelse i byrådet december 2016. Lokalplanen forventes fremlagt til endelig godkendelse januar 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Der er i 2015 afsat 2 mio. kr. til udvikling af området og yderligere 2 mio. kr. i 2016 og 4 mio. kr. i 2019 til byggemodning. Efterfølgende år skal påregnes udgifter til den fortsatte byggemodning i området. Udgifterne hertil forventes modsvaret af indtægter for grundsalg.

  Plan- og Teknikudvalget. 18-08-2016, pkt. 150

  Anbefales.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

  Økonomiudvalget, 24-08-2016, pkt. 380

  Anbefales.

 • Pkt. 381 Forslag til lokalplan 640 for nyt plejecenter i Hyrdehøj (endelig vedtagelse)

  indsigelse_til_lokalplan_640.pdf lokalplan_640_for_plejecenter_i_hyrdehoej_endelig_vedtagelse.pdf

  Pkt. 381

  Forslag til lokalplan 640 for nyt plejecenter i Hyrdehøj (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 272744 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til lokalplan 640 for nyt plejecenter i Hyrdehøj har været i offentlig høring. Der blev afholdt borgermøde, og kommunen har modtaget et høringssvar. Høringen har kun givet anledning til mindre præciseringer i lokalplanforslaget, der nu fremlægges til endelig vedtagelse.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles endeligt i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at lokalplan 640 for nyt plejecenter i Hyrdehøj vedtages endeligt.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 30. marts 2016, punkt 82, lokalplanforslaget til offentlig høring i perioden 8. april til 3. juni 2016. Der blev afholdt borgermøde den 17. maj, og i høringsperioden er der indkommet en kommentar til lokalplanen.
  På borgermødet var der primært interesse for omfanget af trafikken på den kommende vej syd for Hyrdehøjcentret samt byggeriets højde i forhold til boliger på Hyrdehøjcentret. Bemærkningen til lokalplanen kommer fra beboere på Hyrdehøjcentret, der har ønsker til parkeringsforhold, placering af genbrugsplads, byggeriets højde, trafik- og adgangsforhold, belysning samt støj i bygge- og anlægsfasen. Som følge af høringssvaret er det i lokalplanen præciseret, at der alene er mulighed for gennemkørsel for redningskøretøjer, varelevering mv. til plejecentret og ikke for personbiler langs Hyrdehøjcentret.
  De øvrige forhold tages der så vidt muligt hensyn til i forbindelse med projekteringen og udførelsen af plejecenteret og nye vej-/stiforbindelser herunder udformning af adgangsforhold, placering af genbrugsplads samt begrænsning af støjgener i bygge- og anlægsfasen, så der opnås et velfungerende område med gode og sikre trafikforhold for de eksisterende og nye beboere i området.
  Sideløbende med lokalplanarbejdet er gennemført en arkitektkonkurrence. Vinderen af konkurrencen er nu fundet, og resultatet af konkurrencen blev præsenteret den 20. juni 2016.
  Bemærkningerne fra høringsperioden og resultatet af konkurrencen har ikke givet anledning til væsentlige ændringer af lokalplanforslaget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Der er afsat midler til nyt plejecenter i det vedtagne budget 2016-19.

  Plan- og Teknikudvalget. 18-08-2016, pkt. 152

  Anbefales.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

  Økonomiudvalget, 24-08-2016, pkt. 381

  Anbefales.

 • Pkt. 382 Forslag til lokalplan 641 for Himmelsøen, Milen (til høring)

  forslag_til_lokalplan_641_himmelsoeen_i_milen.pdf

  Pkt. 382

  Forslag til lokalplan 641 for Himmelsøen, Milen (til høring)

  Sagsnr. 275663 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan for Himmelsøen i Milen. Planforslaget muliggør en mere intensiv rekreativ udnyttelse af den tidligere grusgrav.
  Forvaltningen foreslår, at planforslaget alene behandles af Plan- og Teknikudvalget, jfr. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 641 for Himmelsøen, Milen godkendes til offentlig høring i perioden 26. august til 23. oktober 2016, og
  2. der ikke afholdes borgermøde under den offentlige høring.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget godkendte den 2. december 2015, punkt 235, 11-punktsprogram for udarbejdelse af landzonelokalplan for Himmelsøen i Milen.
  Lokalplanens primære formål er at muliggøre anlæg af en kabelbanepark i den tidligere grusgrav. Herudover skal lokalplanen beskrive øvrige planlagte rekreative aktiviteter, som ønskes gennemført som led i realisering af Milens landskabs- og kunststrategi. Dette gælder blandt andet anlæg af en badestrand, shelters, toiletfaciliteter, forbedrede stiadgange herunder handicapegnet adgang til badestranden samt nye plantninger.
  Da området er underlagt naturbeskyttelsesloven, er lokalplanen med til at sikre en helhedsvurdering af områdets sårbarhed og potentialer.
  Under den tekniske høring fremkom Erhvervsstyrelsen med udtalelse om, at det ikke er muligt at lokalplanlægge i transportkorridoren, der løber gennem den nordlige del af Himmelsøen. Styrelsen udtaler, at der alene kan realiseres anlæg gennem landzonetilladelser og ikke gennem lokalplanlægning.
  Forvaltningen vurderer, at lokalplanlægning bør være muligt, så længe det sikres, at anlæg fjernes, hvis disse er til hinder for en fremtidig udnyttelse af transportkorridoren. På den baggrund har forvaltningen udformet landzonelokalplanen, så der alene gives bonusvirkning på arealer, der ligger udenfor korridoren. Hermed skal der fortsat gives landzonetilladelse indenfor korridoren, hvor der kan blive stillet vilkår om eventuel fjernelse.
  I februar 2016 har forvaltningen afholdt et dialogmøde med deltagelse af Danmarks Naturfredningsforening, lokale repræsentanter og investorer bag kabelbaneprojektet i Himmelsøen. Mødet var konstruktivt, og på den baggrund vurderer forvaltningen, at der ikke er behov for afholdelse af et borgermøde under den offentlige høring.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 18-08-2016, pkt. 151

  Jonas Bejer Paludan stillede ændringsforslag til planen, således at de to ø'er i Himmelsøen skal friholdes for adgang. For stemte Jonas Bejer Paludan (Ø), Karsten Lorentzen (O) og Peter Madsen (V). Imod stemte Torben Jørgensen (A), Daniel Prehn (A) og Kaj V. Hansen (A). Hermed faldt forslaget.
  Jonas Bejer Paludan begærede sagen i byrådet.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

  Økonomiudvalget, 24-08-2016, pkt. 382

  Oversendes til byrådet.
  Henrik Stougaard (Ø) tilslutter sig Jonas Bejer Paludans standsning af sagen.

 • Pkt. 383 Bevilling til døgnbehandling af dobbeltbelastede alkoholmisbrugere

  Pkt. 383

  Bevilling til døgnbehandling af dobbeltbelastede alkoholmisbrugere

  Sagsnr. 283655 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har modtaget tilsagn på puljemidler til døgnbehandling af dobbeltbelastede alkoholmisbrugere. Der er tilsagn om puljestøtte på i alt 1.410.908 kr. i perioden 2016 til udgangen af 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en enslydende indtægts- og udgiftsbevilling på 352.727 kr. i hvert af årene 2016-19.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommunens Center for Alkohol- og Stofbehandling (CAS) har fået puljemidler til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling for borgere med behov for døgnbehandling på grund af deres alkoholmisbrug og psykiske problemer.
  CAS har allerede foretaget indledende afdækning af eventuelle dobbeltbelastnings-problemer samt ambulante forløb til målgruppen. Mange med dobbeltbelastning opdages således tidligt, hvilket gør, at de kan behandles i eget regi. Erfaringsmæssigt vil under 10 % have gavn af et døgnbehandlingstilbud.
  Puljetilskuddet er en fortsættelse af et hidtidigt tilskud til samme målgruppe. I 2013-15 har 6 personer været i døgnbehandling. I perioden 2016-19 forventes 9 personer at ville have behov for et 12-ugers døgnophold.
  Døgnbehandlingen foregår på Ringgården, som der har været et velfungerende samarbejde med, hvilket er en forudsætning for et godt og kontinuerligt forløb fra en indledende ambulant behandling, over døgnbehandlingen og til den efterfølgende fortsatte ambulante behandling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, da der søges om en enslydende indtægts- og udgiftsbevilling.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-08-2016, pkt. 102

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 24-08-2016, pkt. 383

  Anbefales.

 • Pkt. 384 Indtægts- og udgiftsbevilling til midler relateret til værdighedspolitikken i Roskilde Kommune

  vaerdighedspolitikken_i_roskilde_kommune_som_godkendt_af_byraadet_den_27._april_2016.pdf redegoerelse_for_anvendelsen_af_midlerne_til_en_mere_vaerdig_aeldrepleje_i_2016.pdf

  Pkt. 384

  Indtægts- og udgiftsbevilling til midler relateret til værdighedspolitikken i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 277166 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er fra Sundheds- og Ældreministeriet tildelt i alt 14,64 mio. kr. i 2016 til udmøntning af værdighedspolitikken.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 14,64 mio. kr. i 2016 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til gennemførelse af indsatserne.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 27. april 2016 værdighedspolitikken i Roskilde Kommune, som fremgår af bilag. Politisk godkendelse af værdighedspolitikken var forudsætning for tildeling af midler fra Sundheds- og Ældreministeriet i forhold til udmøntning af politikken. Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte den 10. maj 2016 redegørelse for udmøntningen af midlerne.
  Hovedemnerne i redegørelsen vedrører følgende indsatser:
  - Aktivitet, træning, anskaffelse og oplevelser på plejecentre
  - Kompetenceudvikling af personalet i ernæring og måltidets betydning
  - Ansættelse af måltidsværter på plejecentre
  - Midler til styrket aflastningsophold for fx borgere med demens eller parkinson, der har behov for regelmæssig ophold på aflastningsplads
  - Udvidelse af klippekortordningen, således at den nuværende målgruppe får en halv time ekstra at råde over om ugen, hvor den ældre selv kan bestemme, hvad tiden skal anvendes til
  - Etablering af seniorhøjskole som en udvikling af dagcenter/lokalcenter til en rehabiliterende indsats, der understøtter borgerens selvstændige og meningsfulde liv. Tilbuddet skal indeholde en vifte af kulturelle, sociale og fysiske aktiviteter i et tæt samarbejde med frivillige, klubber og sundheds- og omsorgscentre
  - Styrkelse af den nuværende inkontinensindsats
  - Udvidelse af indsatsen omkring ernæringstilstand hos hjemmeboende
  - Kompetenceudvikling af personalet i værdig og inddragende kommunikation af borgere og pårørende
  - Midler til velfærdsteknologi, der understøtter selvhjulpenhed, i form af skylletoiletter til borgere i eget hjem og på plejecentre og til forflytningssenge, der kan indstilles til sidde- spise og hvileposition.
  Sundheds- og Ældreministeriet godkendte Roskilde Kommunes redegørelse den 20. maj 2016. Godkendelsen fra ministeriet var ligeledes forudsætning for udbetaling af midlerne. Redegørelsen er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Roskilde Kommune har i 2016 fået bevilget 14,64 mio. kr. Der søges om en indtægts- og en udgiftsbevilling på beløbet.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 18-08-2016, pkt. 62

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 24-08-2016, pkt. 384

  Anbefales.

 • Pkt. 385 Anlægsregnskab - Gundsølillehallen, renovering

  Pkt. 385

  Anlægsregnskab - Gundsølillehallen, renovering

  Sagsnr. 283010 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab vedrørende renoveringen af Gundsølillehallen.
  Regnskabet udviser et samlet mindreforbrug på 21.127 kr. i 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav 25. feb. 2015 en anlægsbevilling på 6.000.000 kr. til renovering af Gundsølillehallen. Der har været et samlet forbrug på 5.978.872 kr., der medfører et samlet mindreforbrug på 21.128 kr.

  Økonomi

  Sagen medfører en forbedring af kassebeholdningen på 21.127 kr. i 2016
  Der har været afsat et rådighedsbeløb på 2.721.075 kr. i 2016, hvoraf der har været et forbrug på 2.699.948 kr., hvilket giver et mindreforbrug på 21.127 kr.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 17-08-2016, pkt. 116

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 24-08-2016, pkt. 385

  Anbefales.

 • Pkt. 386 Anlægsregnskab vedr. Himmelev Veddelev Boldklub - boldbaner og kunstgræsbane

  Pkt. 386

  Anlægsregnskab vedr. Himmelev Veddelev Boldklub - boldbaner og kunstgræsbane

  Sagsnr. 278358 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for Himmelev Veddelev Boldklub – boldbaner og kunstgræsbane.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet bevilgede den 24. januar 2007, punkt 32, frigivelse af rådighedsbeløb på kr. 5.700.000.
  Regnskabet udviser udgifter for i alt 5.408.000 kr. Der er således en mindreudgift på 292.000 kr. i forhold til den givne bevilling.
  Anlæg af to store og en mindre græsfodboldbane (anlægssum kr. 1.945.300) blev afsluttet i 2008. Samtidig anlagdes afskærmede beplantningsbælter langs Ringvejen og Herregårdsvej.
  Anlæg af kunstgræsbanen og tilhørende belysningsanlæg blev udført i 2007 og 2008. Der var efterfølgende mangler ved banen, blandt andet i form af lavere dræningsevne end kontrakten angav. Det har til tider medført gener for brugerne i form af blankt vand visse steder på banen, især efter lidt større regnskyl.
  Entreprenøren var dog ikke enig heri, og der har siden 2008 kørt en langvarig proces med forligsforhandlinger, udbetaling af byggegaranti (kr. 310.000) og syn- og skønssag.
  Forliget blev indgået i september 2015, umiddelbart inden sagen skulle til endelig afgørelse i Voldgiftsretten. Forliget indebærer, at Roskilde Kommune beholder den udbetalte entreprenørgaranti, samt har fået en godtgørelse på kr. 115.000 og dækning/tilbagebetaling af udgifter på kr. 41.600.
  Det vil være mest økonomisk forsvarligt at vente med en udbedring af banens dræningsevne i form af udskiftning af banens bund, indtil selve kunstgræstæppet også skal udskiftes, forventeligt indenfor de næste 5 til 10 år.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Mindreudgiften på samlet 292.000 kr. er rent teknisk allerede medtaget i regnskab 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 17-08-2016, pkt. 117

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 24-08-2016, pkt. 386

  Anbefales.

 • Pkt. 387 Anlægsregnskab - opretning kommunale ejendomme, borgernære 2015

  Pkt. 387

  Anlægsregnskab - opretning kommunale ejendomme, borgernære 2015

  Sagsnr. 282994 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for opretning af kommunale ejendomme – borgernære 2015

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I 2015 er der samlet givet bevillinger på 3.448.000 kr. til opretning af kommunale ejendomme – borgernære, inklusive overførsel af rest bevilling fra 2014.
  Midlerne til opretning er blevet anvendt til:
  - Tjørnegårdsskolen, udskiftning af vinduer og yderdøre
  - Børnehuset Bella, opretning af facader
  - Lindebjergskolen, tagplader
  - Jyllinge Skole, murværk
  - Lynghøjskolen, udskiftning af tagpap
  Samlet i 2015 har der været et forbrug på 2.315.354 kr. Der er således et mindre forbrug på 1.132.646 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Mindre udgiften på 1.132.646 kr. overføres til puljen for bygningsvedligeholdelse 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Klima- og Miljøudvalget, 16-08-2016 pkt. 93

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 24-08-2016, pkt. 387

  Anbefales.

 • Pkt. 388 Anlægsregnskab - Musicon, forsyning 2015

  Pkt. 388

  Anlægsregnskab - Musicon, forsyning 2015

  Sagsnr. 282900 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for Forsyning 2015 på Musicon.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 29. januar 2015, punkt 19, en anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. og en tillægsbevilling den 25. marts 2015, punkt 93, på 4,9 mio. kr. Herudover er der overført restmidler fra 2014 på 4.768.000 kr.
  Mindreforbruget i 2015 har følgende årsager:
  - forsinkelser og udskydelse af byggemodning i budget 2014 og 2015
  - væsentlig færre udgifter til forsyning i Rabalderstræde og Rockmagneten end forventet i forhold til overslag fra Fors A/S.
  - byggemodning og hermed forsyningsanlæg i ny busvej fra Køgevej, Lydmuren del 2 samt i Bifaldet er udskudt i budgettet.
  - færre udgifter til omlægning af regnvandshåndtering på eksisterende bygninger
  - færre udgifter til nedrivning af silo og folkerum v/ Hal 6/7.
  Der er i forbindelse med overførselssagen lavet en revurdering af udgifterne til forsyning på Musicon de næste år. Udisponerede midler fra nærværende sag omplaceres til andre projekter med merforbrug samt projekter, der har været udskudt på grund af besparelser. Budgetomplaceringerne er godkendt på byrådsmødet den 25. maj 2016, punkt 152.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 8.114.913 kr. Der er ingen kasseeffekt i 2016, idet mindreforbruget i 2015 er overført til projekt XA-688 Musicon, Forsyning 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 18-08-2016, pkt. 165

  Anbefales.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

  Økonomiudvalget, 24-08-2016, pkt. 388

  Anbefales.

 • Pkt. 389 Anlægsregnskab - køb af Svogerslev Grusgrav

  Pkt. 389

  Anlægsregnskab - køb af Svogerslev Grusgrav

  Sagsnr. 279434 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for køb af Svogerslev Grusgrav.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 30. april 2014, punkt 228, bevilliget 6.040.000 kr. til køb af Svoger-
  slev Grusgrav.
  Roskilde Kommune indgik købsaftale med A/S Nymølle Stenindustrier om køb af Svogerslev Grusgrav i november 2014.
  I løbet af vinteren 2014-2015 samarbejdede en borgergruppe i Svogerslev, Naturstyrelsen og Roskilde Kommune om udviklingen af en Visions- og Udviklingsplan for Svogerslev Grusgrav.
  Byrådet vedtog den 28. oktober 2015, punkt 312, Visions- og Udviklingsplan for Svogerslev Grusgrav, og traf samtidig beslutning om at overdrage Svogerslev Grusgrav til Naturstyrelsen. Den 17. februar 2016, punkt 40, godkendte byrådet den endelige
  samarbejds- og overdragelsesaftale til Naturstyrelsen.
  Naturstyrelsen anlagde i foråret 2016 stier og parkeringspladser med videre i området. Der var indvielse og officiel overdragelse af Svogerslev Grusgrav den 22. juni 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Det samlede forbrug var på 6.065.860 kr., hvilke medførte et merforbrug på 25.860 kr., som er fragået kassebeholdningen i 2015. Merforbruget skyldes højere tinglysningsafgift end budgetteret.

  Plan- og Teknikudvalget. 18-08-2016, pkt. 166

  Anbefales.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

  Økonomiudvalget, 24-08-2016, pkt. 389

  Anbefales.

 • Pkt. 390 Frigivelse af anlægsbevilling 2016 til udførelse af klimatilpasningshandleplan

  Pkt. 390

  Frigivelse af rådighedsbeløb - udførelse af klimatilpasningshandleplan

  Sagsnr. 277011 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er i budget 2016 afsat rådighedsbeløb på 500.000 kr. til at finansiere kommunens indsats til projekter i overensstemmelse med klimatilpasningsplanens handleplan.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til klimatilpasningsprojekter.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har gennem de senere år gennemført en del renoveringsarbejder til forbedring af tilstanden i vandløbene – bl.a. tv-inspektion af rørlagte strækninger med efterfølgende udbedringer af skader.
  Der er strækninger, der ikke har vandløbsmæssig værdi og som primært har til formål at aflede tag- og overfladevand fra bebyggede områder. Dette gælder de rørlagte vandløb i Jyllinge Nordmark.
  Forvaltningen vil derfor i 2016 fortsætte arbejdet med genopretning og forbedring af vandløb, herunder tv-inspektion af rørlagte strækninger i Jyllinge Nordmark. Dette vil ske med det formål at overdrage de to vandløb i Jyllinge Nordmark (Råmosegrøften Nord og Syd) som spildevandsteknisk anlæg til FORS.
  Der vil desuden blive vurderet hvilke yderligere tiltag, som skal gennemføres, før overdragelsen sker. Arbejdet igangsættes snarest og fortsætter resten af året.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2016:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -500

  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdning 0

  Klima- og Miljøudvalget, 16-08-2016 pkt. 92

  Anbefales

  Økonomiudvalget, 24-08-2016, pkt. 390

  Anbefales.

 • Pkt. 391 Frigivelse af rådighedsbeløb - Trekroner bylivsprojekter

  oekonomskema_-_frigivelse_af_raadighedsbeloeb_-_trekroner_bylivsprojekter.pdf

  Pkt. 391

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Trekroner bylivsprojekter

  Sagsnr. 277780 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er i budget 2016 afsat 1 mio. kr. til bylivsprojekter i Trekroner. Midlerne foreslås frigivet til flytning af BMX-bane, udlånsskabe, lysprojekter mv.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 1 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til Trekroner bylivsprojekter.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er i budget 2016 afsat 1 mio. kr. til bylivsprojekter i Trekroner med det formål at binde bydelen og universitetet godt sammen. Forvaltningen foreslår, at disse midler frigives til realisering af følgende projekter:
  BMX-bane (knap halvdelen af midlerne). BMX-banen i Trekroner blev etableret som et midlertidigt projekt på et område, der nu forberedes til salg til boligformål. BMX-banen er blevet en vigtig attraktion og fritidsaktivitet i området med mange brugere. Forvaltningen foreslår derfor, at BMX-banen nyetableres varigt i et andet område i bydelen.
  Bogskabe ved søen og torvet mellem RUC og bydelen etableres to biblioteks-udlånsskabe, som de kendes fra Stændertorvet. I udlånsskabene kan man både låne og aflevere – også selvom man har lånt i en anden afdeling. Det er et meget fleksibelt tilbud, der svarer til, at biblioteket er døgnåbent. Afleveringerne kan samtidig være en inspiration mellem borgerne indbyrdes. Bogskabene kan også benyttes til temaer, der understøtter fx lokale events, årstider eller lignende. Ligesom på Stændertorvet vil der være mulighed for at stille andre materialer som fx spil til rådighed for på denne måde at styrke bylivet.
  Lysinstallationer og events der markerer passager og opholdssteder, herunder en indsats i relation til Lysfesten.
  Yderligere indsatser ved søen og Trekroner HUB, bl.a. opgradering af pavilloner samt få generelle forbedringer af Trekroner HUB og parken som helhed.
  Opgradering og vedligeholdelse af Lysinstallationen OPLYS over gangbroen og ved RUC samt vedligehold af Amfiscenen ved Trekroner Station.
  Projekterne forventes igangsat i september 2016 og afsluttet i foråret 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, da beløbet er afsat i budgettet. Se økonomi-skema i bilag.

  Plan- og Teknikudvalget. 18-08-2016, pkt. 160

  Anbefales, dog således at der ikke benyttes midler til BMX-bane (udgifter hertil dækkes af salgsindtægt, jf. Økonomiudvalgets beslutning), men til yderligere tiltag i Trekroner HUB-planen for at gøre området endnu mere attraktivt.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

  Økonomiudvalget, 24-08-2016, pkt. 391

  Anbefales.

 • Pkt. 392 Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning af Roskilde Dyrskueplads

  Pkt. 392

  Frigivelse af rådighedsbeløb - byggemodning af Roskilde Dyrskueplads

  Sagsnr. 272909 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til udvikling af infrastrukturen på Roskilde Dyrskueplads, så byggefelterne og den tekniske infrastruktur på pladsen er tilpasset de større arrangører.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte beløb til byggemodning af Roskilde Dyrskueplads (tidligere Åben Arena).

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  For fortsat udvikling af området som beskrevet i handleplan for Roskilde Dyrskueplads og Milen er der behov for at gennemføre byggemodning af byggefelterne og etablering af den tekniske infrastruktur på Roskilde Dyrskueplads og i den Urbane Zone.
  Projektet påbegyndes august 2016 og forventes afsluttet december 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, da beløbet er afsat i budgettet.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2016:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -500
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 18-08-2016, pkt. 161

  Anbefales.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

  Økonomiudvalget, 24-08-2016, pkt. 392

  Anbefales.

 • Pkt. 393 Frigivelse af rådighedsbeløb - Roskilde Dyrskueplads - diverse anlæg

  Pkt. 393

  Frigivelse af rådighedsbeløb – Roskilde Dyrskueplads - diverse anlæg

  Sagsnr. 272909 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,45 mio. kr. til udvikling af dyrskuepladsen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,45 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte beløb til diverse anlæg på Roskilde Dyrskueplads.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Til at udvikle og modernisere forsyning, infrastruktur og beplantning på dyrskuepladsen søges om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb.
  Projektet er en forlængelse af det arbejde, der blev iværksat medio 2015 på en tidligere bevilling.
  Projektet igangsættes hurtigst muligt og forventes afsluttet december 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, da beløbet er afsat i budgettet.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2016:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.450
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.450
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 18-08-2016, pkt. 162

  Anbefales.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

  Økonomiudvalget, 24-08-2016, pkt. 393

  Anbefales.

 • Pkt. 394 Frigivelse af rådighedsbeløb - Milen - det aktive landskab

  Pkt. 394

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Milen - det aktive landskab

  Sagsnr. 272909 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om en anlægsbevilling på 1,45 mio. kr. til udviklingen af Milen som rekreativt og arrangementsvenligt område, som beskrevet i landskabsplanen for området.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,45 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte beløb til realisering af beplantninger, anlæg af stier, hegning og lignende i Milen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der skal gennemføres en del beplantnings- og stiarbejder i området.
  Projektet er en fortsættelse af det igangværende projekt om optimering af området i forhold til de store arrangører og samtidig øge værdien af landskabet for Roskildes borgere mellem arrangementerne.
  Projektet sættes i gang hurtigst muligt og forventes afsluttet december 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, da beløbet er afsat i budgettet.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2016:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.450
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.450
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 18-08-2016, pkt. 163

  Anbefales.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

  Økonomiudvalget, 24-08-2016, pkt. 394

  Anbefales.

 • Pkt. 395 Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby, kraftfelt og spændende bymidte

  Pkt. 395

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby, kraftfelt og spændende bymidte

  Sagsnr. 280836 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af rådighedsbeløb til projektering og renovering af Viby Stationsplads samt enkelte områder på Søndergade og Bytorvet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til Viby, kraftfelt og spændende bymidte.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Viby bymidte skal løftes i overensstemmelse med skitseforslag som er behandlet på Plan- og Teknikudvalgsmødet den 2. juni, punkt 123, og på byrådet den 16. juni 2016, punkt 168.
  Intentionen er at skabe et nyt og smukkere byrum, der indbyder til ophold og friholdes for kørende trafik. Det gøres attraktivt som et indbydende ankomstareal til Viby, uanset om man kommer med tog eller bus. Der vil blive plads til ophold og andre aktiviteter. Ved hjælp af beplantning og plinte skabes sammenhæng på tværs af bymidten fra stationen til Toftehøjvej.
  Beløbet dækker projektering og renovering af Viby Stationsplads samt enkelte områder på Søndergade og Bytorvet. Det omfatter belægning og grønt område på stationspladsen, ny indkørsel til eksisterende p-plads, udskiftning og forøgelse af antallet af træer samt siddeplinte og øvrige udgifter i forbindelse med renoveringen.
  Projektet forventes startet: oktober 2016
  Projektet forventes afsluttet: juli 2017

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2016:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 18-08-2016, pkt. 164

  Anbefales.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

  Økonomiudvalget, 24-08-2016, pkt. 395

  Anbefales.

 • Pkt. 396 Orientering om forpagtning af restaurant i Byens Hus(Lukket)

 • Pkt. 397 Anvendelse af ejendom(Lukket)

 • Pkt. 398 Midlertidig anvendelse af bygningerne på højskolegrunden, Himmelev(Lukket)

 • Pkt. 399 Eventuelt

  Pkt. 399

  Eventuelt

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 24-08-2016, pkt. 399

  Tur til Hangzou.