You are here

Referat

Dato: Onsdag, Oktober 25, 2017 - 16:30
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 431 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 431

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 25-10-2017, pkt. 431

  Godkendt.

 • Pkt. 432 Forslag til tillæg 9 til Kommuneplan 2016 (til høring)

  Forslag_til_tillaeg_9_til_Kommuneplan_2016.pdf

  Pkt. 432

  Forslag til tillæg 9 til Kommuneplan 2016 (til høring)

  Sagsnr. 291623 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har konstateret, at der i en række rammeområder fejlagtigt optræder krav om kommuneplantillæg forud for lokalplanlægning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til tillæg 9 til Kommuneplan 2016 - Justering af udvalgte rammer, sendes i offentlig høring fra den 30. oktober til den 27. november 2017, og
  2. der ikke afholdes borgermøde i høringsperioden.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har konstateret, at der er sket en fejl i et mindre antal rammeområder, hvor der er indskrevet et krav om tillæg til kommuneplanen før udarbejdelse af en eventuel lokalplan.
  Fejlen er opstået i forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2016, hvor staten satte som betingelse, at det skal fremgå af rammer i det åbne land, at lokalplanlægning forudsætter et kommuneplantillæg.
  Imidlertid har en teknisk fejl betydet, at kravet også indgår i en række rammeområder, som ligger i byzone og/eller er udlagt til veldefinerede byformål, hvor der som udgangspunkt ikke er behov for at udarbejde et kommuneplantillæg. Der er tale om i alt 16 rammeområder.
  Der er tale om en mindre tilretning af redaktionel karakter, men idet der er igangsat lokalplanproces i to af de berørte rammeområder, skønnes det imidlertid for hensigtsmæssigt, at ændringen sker gennem et egentligt tillæg til kommuneplanen, så der ikke opstår tvivl om lokalplanlægningens juridiske holdbarhed.
  Grundet planændringens tekniske karakter anbefaler forvaltningen, at den offentlige høring reduceres til fire uger. Dette sker i henhold til ny planlov og byrådets beslutning den 30. august 2017, punkt 199, om kriterier for fastsættelse af høringsperioder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Økonomiudvalget, 25-10-2017, pkt. 432

  Anbefales.

 • Pkt. 433 Takster for dagtilbud

  Supplement_til_takstkatalog_budget_2018-21.pdf

  Pkt. 433

  Takster for dagtilbud

  Sagsnr. 293852 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med 2. behandling af budget 2018-2021 blev taksterne vedtaget. På grund af en fejl var taksten for vuggestue og børnehave ikke blevet ændret i det forelagte takstkatalog, hvorfor disse forlægges på ny.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. en takst på 3.159 kr. for vuggestue og dagpleje godkendes,
  2. en takst på 1.652 kr. for børnehave godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  For taksterne for 0-6 års området er det tidligere besluttet, at taksten for vuggestue og børnehave skal udgøre 25 pct., som er den maksimale andel. Taksten for dagpleje svarer til taksten for vuggestue.
  I forbindelse med aftale om budget 2018-2021 er grundlaget for beregning af taksterne justeret svarende til de politiske beslutninger. Der er således beregnet ny takst, som indgår i de endelige vedtagne balancer, men ved en fejl blev taksten ikke justeret i det takstkatalog, som blev forelagt ved 2. behandlingen af budgettet. Derfor forelægges taksten for 0-6 års området til fornyet godkendelse.
  Af takstkataloget fremgår en takst på 3.098 kr. for vuggestue og dagpleje, den skal være 3.159 kr.
  Af takstkataloget fremgår en takst på 1.648 kr. for børnehave, den skal være 1.652 kr.
  Taksterne er endnu ikke udmeldt. Fristen for udmelding af taksterne for 2018 er den 1. december 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da sagen vedrører budget 2018. Det er den takst, der nu lægges op til vedtagelse, som indgår i de økonomiske balancer for 2018. Hvis taksten ikke justeres i denne sag, vil det være taksten fra budgetvedtagelsen, der er gældende, og det vil medføre et indtægtstab på 1,3 mio.kr. i 2018 i forhold til det vedtagne budget for 2018.

  Økonomiudvalget, 25-10-2017, pkt. 433

  Anbefales.

 • Pkt. 434 Projektudviklingsaftale om grunde i Hal 1-området(Lukket)

 • Pkt. 435 Eventuelt

  Pkt. 435

  Eventuelt

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 25-10-2017, pkt. 435

  - Østsjællands Beredskab.