You are here

Referat

Dato: Fredag, Januar 26, 2018 - 13:00
Sted: Helenekilde Badehotel
 • Pkt. 23 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 23

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 26-01-2018, pkt. 23

  Godkendt.
  Jette Henning var indkaldt som stedfortræder for Henning Sørensen.
  Fraværende: Henning Sørensen.

 • Pkt. 24 Orientering om likviditet pr. 31. december 2017

  Orientering_om_likviditeten_pr._31._december_2017.pdf

  Pkt. 24

  Orientering om likviditet pr. 31. december 2017

  Sagsnr. 286355 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. december 2017. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ligger ved udgangen af 2017 på 435 mio. kr. Forvaltningen skønner, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2018 vil ligge mellem 325 –
  375 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Nedenstående tabel viser nøgletal for likviditetsudviklingen fra januar til december 2017. Tabellen viser den faktiske likvide beholdning, samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i alt og pr. indbygger, hvor indbyggertallet pr. 1. januar 2017 er anvendt.

  Roskilde Kommune 31. jan. 2017 28. feb. 2017 31. marts 2017 30. april 2017 31. maj 2017 30. juni 2017 31. juli 2017 31. aug. 2017 30. sep. 2017 31. okt. 2017 30. nov. 2017 31. dec. 2017
  Likvide beholdning (mio. kr.) 304 287 274 246 154 123 227 221 228 136 104 75
  Kassekreditregel (mio. kr.) 486 484 486 483 482 480 474 469 463 455 445 435
  Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.) 5,6 5,6 5,6 5,5 5,5 5,5 5,4 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0

  Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. december 2017 er 435 mio. kr.
  I bilag fremgår likviditetsudviklingen fra dag til dag i 2017.
  Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten efter kassekreditreglen pr. 31. december 2017 skønner forvaltningen, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2018 vil ligge mellem 325 – 375 mio. kr.
  Skønnet er forbundet med usikkerhed. Skønnet er dannet under forudsætning af, at budgettet realiseres som vedtaget, og at de forventede strategiske investeringer gennemføres som planlagt. Endvidere forudsættes det, at betalingsmønstret bliver det samme i 2018 som i 2017.

  Økonomiudvalget, 26-01-2018, pkt. 24

  Fraværende: Henning Sørensen.

 • Pkt. 25 Roskilde Nord Boligselskab - Regnskab 2016 - 2017

  Pkt. 25

  Roskilde Nord Boligselskab - Regnskab 2016 - 2017

  Sagsnr. 300729 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Regnskab for Roskilde Nord Boligselskab for perioden 1. juli 2016 – 30. juni 2017 med tilhørende afdelingsregnskaber er fremsendt til kritisk gennemgang via almenstyringsdialog. Regnskab med revisionsprotokollat er godkendt af bestyrelsen den 22. november 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet for Roskilde Nord Boligselskab 2016 - 2017 tages til efterretning uden bemærkninger.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til bestemmelserne i de gældende regler i driftsbekendtgørelsen ”foretager kommunalbestyrelsen en kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler”.
  For at sikre overholdelse af ovennævnte er det påset, at

  1. Regnskaberne er revideret uden at have givet anledning til kritiske bemærkninger eller forbehold.
  2. Der foreligger udfyldt autoriseret spørgeskema med eventuelle noter.
  3. Selskabets boliger vedligeholdes i tilstrækkeligt omfang.

  Ad. 1: Regnskaberne er revideret af Roskilde Nord Boligselskabs revision uden revisionsmæssige forbehold overfor regnskabet. Forvaltningen har gennemgået regnskabet og har ikke fundet anledning til bemærkninger. Årets resultat er et overskud på 136.959 kr., som er overført til arbejdskapitalen. Egenkapitalen udgør 11.394.950 kr., hvilket er en forøgelse på 2.153.702 kr. fra forrige regnskabsår.
  Organisationen omfatter afdelingerne Baunehøjparken, Mølleengen, Sværdagergård og Tømmergården. Der er i afdelingerne et samlet overskud på 2.566.884 kr., Overskuddet fra Baunehøjparken på 271.416 kr. er tilført konto for udlæg til forbedringsarbejder, mens overskud i Mølleengen og Sværdagergård på henholdsvis 246.866 kr. og 60.796 kr. er overført til opsamlet resultat. Endvidere har den nye afdeling Tømmergården et overskud på 1.987.806 kr., som er overført til henlæggelser.
  Ad. 2: Organisationen skal i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet udfylde spørgeskemaet, som bl.a. skal sikre, at afdelingernes eventuelle økonomiske problemer afdækkes. Der er ikke fundet nævneværdige bemærkninger hertil.
  Ad. 3: Boligselskabets revision har ikke haft bemærkninger til henlæggelserne til vedligeholdelse.
  Herudover er styringsrapporten gennemgået og drøftet med Boligselskabet på dialogmøde den 9. januar 2018. Der er ikke nævneværdigt at bemærke hertil.
  Som følge af en indgået effektiviseringsaftale mellem KL, Danmarks Almene Boliger og Regeringen på 1,5 mia. kr. fra 2014 til 2020 indgår der nu i styringsrapporten effektivitetstal for de enkelte afdelinger.
  Effektivitetspotentialet er beregnet som den procentvise forskel, der er mellem en afdelings udgifter og bedste praksis. Afdelinger sammenlignes indenfor samme størrelse, boligtype og beliggenhed på udvalgte konti, herunder renovation, forsikringer, energiforbrug, administration, renholdelse og vedligeholdelse.
  Boligselskabet har fastsat fokuspunkter på kort og langt sigt til forbedring af effektiviseringen, men der er i øvrigt ingen bemærkninger til afdelingernes effektivitetstal.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 26-01-2018, pkt. 25

  Anbefales.
  Fraværende: Henning Sørensen.

 • Pkt. 26 Godkendelse af låneoptagelse og kommunal garanti, Kildehuskollegiet

  Pkt. 26

  Godkendelse af låneoptagelse og kommunal garanti, Kildehuskollegiet

  Sagsnr. 300592 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sag vedrørende godkendelse af låneoptagelse og kommunal garanti for Kildehuskollegiet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. låneoptagelse på 3,35 mio. kr. i Kildehuskollegiet godkendes
  2. der ydes 100 % kommunal garanti for lånet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  UBS Bolig har som administrator på vegne af den selvejende institution Kildehuskollegiet fremsendt ansøgning om godkendelse af låneoptagelse på 3,35 mio. kr. til renovering af tag, samt 100% kommunal garanti for lånet.
  Der er væsentlige problemer med utætheder og isolering. Ansøgningen er godkendt på bestyrelsesmøde i institutionen den 7. november 2017. Kreditforeningen stiller krav om 100% kommunal garanti for lånet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Økonomiudvalget, 26-01-2018, pkt. 26

  Anbefales.
  Fraværende: Henning Sørensen.

 • Pkt. 27 Bevilling til indsatsen i forbindelse med stormen Ingolf

  Pkt. 27

  Bevilling til indsatsen i forbindelse med stormen Ingolf

  Sagsnr. 280692 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der foreligger nu en samlet oversigt over kommunens udgifter i forbindelse med stormen Ingolf i efteråret 2017, hvortil der søges om bevilling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der gives bevilling i 2018 på 300.000 kr. til restbeløb vedr. udgifter til stormen Ingolf, som finansieres af kassen.
  2. merforbruget i 2017 vedr. stormen Ingolf ikke overføres til 2018 i forbindelse med rammeoverførslen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der foreligger nu en samlet opgørelse over kommunens udgifter i forbindelse med stormen Ingolf. Disse udgifter er ikke omfattet af det vedtagne budget for 2017 eller 2018.
  Østsjællands Beredskabs indsats ligger ud over den generelle aftale om beredskabsindsats for Roskilde Kommune, som kommunen og beredskabet har indgået. Udgiften i forbindelse med Ingolf udgør 568.000 kr.
  Leje af watertubes fra firmaet Environment Solutions udgør 1,521 mio. kr. Udgiften til Materielgården til betaling af og kørsel med grus, sække, udbedring af skader på private haver, hegn mv. skønnes samlet til ca. 600.000 kr. Heraf vedrører ca. 300.000 kr. arbejder, som p.g.a. vejrlig og lignende ikke har kunnet udføres i 2017. Denne udgift falder først i 2018.
  De samlede udgifter vil således beløbe sig til i alt 2,689 mio.kr.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 0,3 mio.kr. i 2018
  Af de samlede udgifter på 2,689 mio.kr. er 2,393 mio.kr. afholdt i 2017, mens der resterer ca. 360.000 kr. vedr. Materielgården, som vil blive opkrævet i 2018. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at søge tillægsbevilling til 2017, hvorfor det foreslås, at merforbruget for 2017 ikke overføres til 2018, men forklares ved regnskabsaflæggelsen, og at der søges tillægsbevilling i 2018 til restbeløbet på kr. 300.000.
  Fremadrettet er der i 2018 og 2019 afsat bevilling i budgettet til abonnement på watertubes.

  Økonomiudvalget, 26-01-2018, pkt. 27

  Anbefales.
  Fraværende: Henning Sørensen.

 • Pkt. 28 Fors A/S - bemyndigelse til generalforsamling

  Indkaldelse_til_generalforsamling.pdf

  Pkt. 28

  Fors A/S - bemyndigelse til generalforsamling

  Sagsnr. 274867 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sag om delegation til borgmesteren til at stemme på generalforsamling i Fors A/S den 1. februar 2018 vedrørende udpegning af ny bestyrelse og vedtægtsændring.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at borgmesteren bemyndiges til at

  1. udpege Torben Jørgensen og Lars-Christian Brask til bestyrelsen for Fors A/S, herunder at Torben Jørgensen udpeges til selskabets forretningsudvalg
  2. udpege Asger Kej (formand) og Søren Jensen til bestyrelsen for Fors A/S
  3. godkende den foreslåede ændring af selskabets vedtægter.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der afholdes ekstraordinær generalforsamling den 1. februar 2018 i Fors A/S, hvor der skal udpeges en ny bestyrelse for den kommende byrådsperiode. Byrådet vedtog på sit konstituerende møde den 4. december 2017, at Torben Jørgensen og Lars-Christian Brask skal udpeges til bestyrelsen for Fors Holding A/S. Endvidere indstilles, at Torben Jørgensen udpeges til forretningsudvalget.
  Seks medlemmer i bestyrelsen udpeges direkte af ejernes byråd, idet hvert byråd udpeger to medlemmer, hvoraf det ene medlem desuden sidder i selskabets Forretningsudvalg, mens to eksterne medlemmer udpeges af ejerkommunerne i fællesskab. Det foreslås, at disse to medlemmer bliver Asger Kej (formand) og Søren Jensen.
  Der stilles videre forslag om ændring af selskabets vedtægter. Ved dannelsen af Fors-koncernen i 2015 vedtog ejerkommunerne en bestyrelsessammensætning i Fors Holding A/S på 8 medlemmer. Efterfølgende opstod et ønske om i opstartsfasen at sikre medarbejderrepræsentation fra alle de tidligere selskaber (Holbæk-, Lejre-, og Roskilde Forsyning), hvorfor man enedes om at lave en midlertidig vedtægtsformulering, der sikrede dette. Samtidig aftalte man at genindføre den oprindelige formulering om bestyrelsens sammensætning på den første generalforsamling i 2018. På denne baggrund foreslås det at ændre selskabets vedtægters § 9,1 fra:
  ”Bestyrelsen udgøres af 11 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Ejerkommunerne har ret til hver at indstille to bestyrelsesmedlemmer. Dertil indstiller ejerne i fællesskab 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer, der ikke har tilknytning til Ejerkommunerne samt én medarbejder indstillet af hver Ejerkommune.”
  Til
  ”Bestyrelsen udgøres af 8 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. De kommuner, der er de ultimative aktionærer i Selskabet, har ret til hver at indstille to bestyrelsesmedlemmer.”
  Foruden de otte generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vil der med de foreslåede vedtægtsændringer være fire medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i Fors Holding A/S. I henhold til selskabsloven har medarbejderne ret til at vælge halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Forvaltningen indstiller, at ændringen godkendes.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 26-01-2018, pkt. 28

  Anbefales.
  Fraværende: Henning Sørensen.

 • Pkt. 29 Udpegning til Roskilde BOMI og Ramsøhallens bestyrelse

  Pkt. 29

  Udpegning til Roskilde BOMI og Ramsøhallens bestyrelse

  Sagsnr. 280382 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sag vedrørende udpegning af medlemmer til bestyrelserne for Roskilde BOMI og Ramsøhallen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der udpeges 3 byrådsmedlemmer til Roskilde BOMI
  2. Christian Harsløf, direktør for Social, Job og Sundhed udpeges som repræsentant for forvaltningen i Roskilde BOMI
  3. der udpeges 1 byrådsmedlem til bestyrelsen for Ramsøhallen

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der skal udpeges medlemmer til bestyrelsen for Roskilde BOMI og Ramsøhallens bestyrelse, som ikke blev udpeget ved den konstituerende møde den 4. december 2017.
  Til bestyrelsen for Roskilde BOMI skal der i henhold til vedtægterne udpeges 3 byrådsmedlemmer samt sundhedsdirektøren og arbejdsmarkedsdirektøren. Da sidstnævnte direktørposter er samlet i samme stilling, skal der alene udpeges direktøren for Social, Job og Sundhed, Christian Harsløf.
  Til bestyrelsen for Ramsøhallen skal der udpeges 1 byrådsmedlem.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 10-01-2018, pkt. 10

  Udsat.
  Fraværende: Henning Sørensen.

  Økonomiudvalget, 26-01-2018, pkt. 29

  Ad 1. "at": Evan Lynnerup, Gitte Simoni og Gitte Kronbak Nielsen anbefales udpeget til Roskilde BOMI.
  Ad 2. "at": anbefales.
  Ad 3. "at": Jens Børsting anbefales udpeget til Ramsøhallens bestyrelse.
  Fraværende: Henning Sørensen.

 • Pkt. 30 Udbudsplan 2018

  Udbudsplan_2018_Roskilde_Kommune.pdf Indkoebs-_og_udbudspolitik.pdf

  Pkt. 30

  Udbudsplan 2018

  Sagsnr. 80635 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kommunens anskaffelser af vare- og tjenesteydelser skal udbydes iht. gældende regler. En stor andel af opgaverne udbydes i fællesudbud i samarbejde med Fællesudbud Sjælland (FUS) eller Statens & Kommunernes Indkøbsservice (SKI). Den aktuelle udbudsplan for 2018 vedlægges til udvalgets forhåndsgodkendelse. Endvidere vedlægges den aktuelle Indkøbs- og udbudspolitik til drøftelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Udbudsplanen for 2018 godkendes
  2. Den aktuelle indkøbs- og udbudspolitik godkendes i nuværende form

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Kommunaldirektørkredsen K17 etablerede i 2008 Fællesudbud Sjælland, som er et udbudsfællesskab for kommunerne i regionen. I kommissoriet for samarbejdet fremgår det, at der årligt udarbejdes en overordnet udbudsplan for samarbejdet.
  Regeringen og KL har sideløbende besluttet, at kommunernes økonomi skal effektiviseres yderligere ved, at kommunerne bl.a. indgår en række fælles forpligtende indkøbsaftaler. De forpligtende indkøbsaftaler er indregnet i de effektiviseringsgevinster, der er aftalt i økonomiaftaIen.
  SKI (Statens & Kommunernes Indkøbsservice) står for udbud, drift og vedligeholdelse af de forpligtende aftaler. Hertil kommer udbud som alene omfatter kommunens egen anvendelse af varekøb- og tjenesteydelser.
  Ved hvert enkelt udbud nedsættes projektgrupper med kommunale indkøbsmedarbejdere og fagpersoner, som skal sikre kvaliteten af kravspecifikationer, samt at kommunens krav og bestemmelser i Indkøbs- & udbudspolitikken efterleves, herunder vilkår vedr. sociale klausuler m.v. Såfremt kommunens krav ikke kan opfyldes, deltager kommunen ikke i de konkrete fællesudbud. Resultatet af gennemførte udbud forelægges efterfølgende de respektive fagudvalg.
  Udbudsplanen for 2018 omfatter de udbud, som kommunen har planlagt gennemført i 2018 og vedlægges som bilag til godkendelse.
  Endvidere vedlægges den aktuelle Indkøbs- & udbudspolitik til drøftelse iht. ØU´s beslutning af 4/5-2016 pkt. 260. De seneste ændringer af indkøbspolitikken er indarbejdet, herunder formuleringerne om skatteunddragelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. I Budget 2018 er der budgetteret med årlige produktivitetsforbedringer. Besparelser som følge af forbedrede indkøbsaftaler vil indgå i den løbende udmøntning heraf.

  Økonomiudvalget, 26-01-2018, pkt. 30

  Godkendt. Økonomiudvalget er enigt i at indkøbs- og udbudspolitikken revideres inden sommerferien.
  Henrik Stougaard, Tina Boel og Lars Lindskov tager forbehold for 2. "at", med henvisning til at indkøbs- og udbudspolitikken skal revideres.
  Fraværende: Henning Sørensen.

 • Pkt. 31 Kommissorium for Musikbyudvalget (§ 17, stk. 4 udvalg) 2018-2021

  Kommissorium_for_Musikbyudvalget.pdf Indstilling_af_fire_eksterne_medlemmer_til_Musikbyudvalget.pdf

  Pkt. 31

  Kommissorium for Musikbyudvalget (§ 17, stk. 4 udvalg) 2018-2021

  Sagsnr. 285228 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forlængelse af musikbystrategien samt den tilknyttede handleplan har byrådet besluttet, at Musikbyudvalget skal forsætte i byrådsperioden 2018-2021. Der forelægges kommissorium for udvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. Kommissorium for Musikbyudvalget godkendes.
  2. Økonomiudvalget udpeger de fire foreslåede nye eksterne medlemmer til udvalget i forlængelse af kommissoriet.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I 2017 er en ny musikbystrategi og tilknyttet handleplan vedtaget af et enigt byråd. Udviklingsprocessen og niveauet for begge er rammesat af Musikby 2020 udvalget (§ 17, stk. 4 udvalg), der blev nedsat den 31. august 2016, punkt 195.
  Byrådet besluttede den 30. august 2017, punkt 198, at udvalgsarbejdet skal videreføres i den nye byrådsperiode for at sikre retningen og det høje ambitionsniveau for musikbystrategien og handleplanen. På byrådets møde den 4. december 2017, punkt 54, blev fire byrådsmedlemmer udover borgmesteren udpeget til udvalget.
  Derudover drøftede Musikby 2020 udvalget på et møde den 24. oktober 2017 det kommende udvalgs sammensætning og virke. Forvaltningen forelægger derfor et revideret kommissorium for det kommende Musikbyudvalg og indstiller fire eksterne kandidater til udvalget. Se bilag.
  1. møde i udvalget afholdes den 6. marts 2018 kl. 16:30-18:30.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 26-01-2018, pkt. 31

  Godkendt.
  Fraværende: Henning Sørensen.

 • Pkt. 32 Brugsretsaftale med Bygningsfonden Roskilde Festival Højskole

  Kortbilag.pdf Brugsretsaftale.pdf

  Pkt. 32

  Brugsretsaftale med Bygningsfonden Roskilde Festival Højskole

  Sagsnr. 265769 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det har for realisering af Roskilde Festival Højskole været en forudsætning, at Bygningsfonden Roskilde Festival Højskole fik overdraget en grund i byggemodnet stand. Overdragelsen har udmøntet sig i en brugsretsaftale på grunden med en bestemmelse om, at grunden på et nærmere fastsat tidspunkt overdrages.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Brugsretsaftale med Bygningsfonden Roskilde Festival Højskole godkendes,
  2. Ejendommen/arealet overdrages vederlagsfrit til Bygningsfonden Roskilde Festival Højskole eller Roskilde Festival Højskole tidligst om 5 år og dog senest om 10 år efter Roskilde Festival Højskoles ibrugtagning af bygningerne.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med etablering af Roskilde Festival Højskole er det oprindeligt aftalt, at Roskilde Kommune skulle overdrage en byggemodnet grund, hvorpå højskolen kunne etablere sine aktiviteter.
  Det har efter forhandling med Bygningsfonden nu udmøntet sig i, at der indgås en brugsretsaftale, som betyder, at Bygningsfonden får en brugsret til grunden i byggemodnet stand på vilkår om, at Bygningsfonden får samme økonomiske forpligtigelser, som en ejer vil have.
  Brugsretsaftalen indeholder en bestemmelse om, at Bygningsfonden kan fordre grunden overdraget til dem eller Roskilde Festival Højskole til eje. Overdragelsen skal ske tidligst 5 år og dog senest 10 år efter Roskilde Festival Højskoles ibrugtagning af bygningerne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Økonomiudvalget, 08-11-2017, pkt. 445

  Udsat.

  Supplerende sagsfremstilling

  På mødet den 8. november blev der spurgt til, om ikke Roskilde Kommune kunne få tinglyst en tilbageskødningsklausul på grundarealet, der ville skulle træde i kraft, hvis Roskilde Festival Højskole ophører med at være højskole.
  Spørgsmålet har været forelagt fondens bestyrelse og advokat, der har følgende bemærkninger:
  Hvis skolen har bevist sin levedygtighed i løbet af 10 års perioden fra skolens opstart indtil grund og bygninger overdrages til højskolen, vil de øvrige store bidragydere, Realdania, AP Møllers Fond og Roskilde Festival betragte deres donationer som afskrevet.
  Hvis skolen ophører som højskole inden for 10 års perioden vil fondsbestyrelsen jf. lejeaftalen kunne opsige lejemålet med højskolen. Fondsbestyrelsen består i driftperioden af tre medlemmer, hvor Roskilde Festival, Roskilde Kommune og Roskilde Festival Højskole hver udpeger et medlem.
  En højskole skal i følge folkehøjskoleloven eje sin grund og sine bygninger senest 10 år efter skolens opstart. Fra møder i Kulturministeriet ved vi, at ministeriet håndhæver denne bestemmelse meget strengt, og der er meget lille tolerance overfor enhver form for begrænsning af det fulde ejerskab og den uhindrede råderet over ejendommen. Det er vores vurdering, at en tilbageskødningsservitut kan være problematisk i forhold til ministeriets godkendelse af højskolen. Fondens advokat Bruno Månsson anbefaler kraftigt, at det undgås at udfordre grundlaget for godkendelsen.
  Skolen vil på sigt kunne have brug for at finansiere en udvikling af skolen ved at hjemtage realkreditlån med sikkerhed i ejendommen. En tilbageskødningsservitut skulle i givet fald respektere den maksimale hjemtagning af realkreditlån. Andre må vurdere hvordan den skal formuleres, de juridiske konsekvenser samt hvilken sikkerhed kommunen reelt gives.
  Lokalplanens anvendelsesparagraf §3 begrænser anvendelsen af højskolebygningerne til kultur- og publikumsorienterede formål, offentlige formål, kreative erhverv, uddannelse, hotel og restauration samt detailhandel af egne produkter. Bygningerne kan således ikke frit overgå til et hvilket som helst formål.

  Økonomiudvalget, 06-12-2017, pkt. 494

  Udsat.
  Fraværende: Bent Jørgensen.

  Supplerende sagsfremstilling

  Juridisk vurdering fra Advokatfirmaet Bech-Bruun eftersendes, som ønsket af Økonomiudvalget på mødet den 6. december 2017.
  Indsat nedenfor er juridisk vurdering fremsendt fra Advokatfirmaet Bech-Bruun, den 11. december 2017:
  ”Som aftalt vender vi hermed tilbage om, hvorvidt vi er enige i den supplerende sagsfremstilling til pkt. 494, hvorefter der ikke bør tinglyses en tilbageskødningsklausul på den ejendom, som med tiden påtænkes overdraget til Bygningsfonden Roskilde Festival Højskole.
  Det skal for en ordens skyld bemærkes, at vi ikke har undersøgt eller vurderet andre spørgsmål eller anbefalinger vedrørende indgåelse af brugsretsaftale og senere overdragelse af ejendommen til højskolen.
  Konklusion
  Vi vurderer, at lovgivningen ikke er til hinder for, at kommunen kræver tinglyst en tilbageskødningsklausul, som indebærer, at kommunen overtager ejendommen, hvis institutionen ophører med at udføre aktiviteter efter folkehøjskoleloven. En sådan model bør dog forelægges ministeriet, og modellen kan muligvis besværliggøre højskolens finansiering. Vi har ikke modtaget oplysninger om det økonomiske grundlag og kan derfor ikke vurdere dette.
  Vurderinger
  I det følgende har vi indsat det af skolen og dennes advokat anførte i den supplerende sagsfremstilling i ”kursiv”, hvorefter vi anfører vores vurdering af, om vi er enige:
  ”Hvis skolen har bevist sin levedygtighed i løbet af 10 års perioden fra skolens opstart indtil grund og bygninger overdrages til højskolen, vil de øvrige store bidragydere, Realdania, AP Møllers Fond og Roskilde Festival betragte deres donationer som afskrevet.
  Hvis skolen ophører som højskole inden for 10 års perioden vil fondsbestyrelsen jf. lejeaftalen kunne opsige lejemålet med højskolen. Fondsbestyrelsen består i driftsperioden af tre medlemmer, hvor Roskilde Festival, Roskilde Kommune og Roskilde Festival Højskole hver udpeger et medlem.”
  Vi kan ikke se, at det anførte skulle være afgørende for, om kommunen lovligt kan tinglyse en tilbageskødningsklausul på ejendommen.
  ”En højskole skal i følge folkehøjskoleloven eje sin grund og sine bygninger senest 10 år efter skolens opstart. Fra møder i Kulturministeriet ved vi, at ministeriet håndhæver denne bestemmelse meget strengt, og der er meget lille tolerance overfor enhver form for begrænsning af det fulde ejerskab og den uhindrede råderet over ejendommen. Det er vores vurdering, at en tilbageskødningsservitut kan være problematisk i forhold til ministeriets godkendelse af højskolen. Fondens advokat Bruno Månsson anbefaler kraftigt, at det undgås at udfordre grundlaget for godkendelsen.”
  Udgangspunktet efter folkehøjskolelovens § 3, stk. 1, nr. 6, er, at en folkehøjskole skal eje grund og bygninger. Efter § 3, stk. 5, kan en nystartet skole dog i en periode på op til 10 år leje grund og bygninger af andre. Efter forarbejderne til bestemmelserne er formålet med kravet om ejerskab af bygninger og arealer er at sikre, at en eventuel udlejer ikke gives en monopolagtig fordel til skade for skolen, og at skolen dermed kan være nødsaget til at indgå uhensigtsmæssige lejeaftaler. Kravet om ejerskab skal derudover sikre skolernes uafhængighed og rettelig forvaltning af skolens midler. I forlængelse af de nævnte bestemmelser følger det af folkehøjskolelovens § 37, nr. 5, at kulturministeren kan træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til skoler, herunder en ny skole, hvis der efter ministerens skøn ikke er tilstrækkelig sikkerhed for, at skolen opfylder kravene om uafhængighed, hvorved der navnlig kan lægges vægt på bl.a. om skolen indgår lejemål eller andre aftaler, der indebærer en nærliggende risiko for, at skolen styres af andre. Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen, at denne er indført i forlængelse af bestemmelsen i § 3, stk. 5, om muligheden for indgåelse af lejeaftaler.
  I den forbindelse bemærkes det, at hvis realiseringen af en tinglyst tilbageskødningsklausul først ville komme på tale, hvis folkehøjskolens drift ophører, dvs. når institutionen ikke længere er omfattet af folkehøjskoleloven, er der ikke efter vores opfattelse det i forarbejderne til folkehøjsskoleloven anførte beskyttelseshensyn i den forbindelse. Vi lægger herved også vægt på, at der ville være tale om tilbageskødning til en kommune og ikke til en privat part.
  Vi er således uenige i, at det ikke vil være muligt efter reglerne i folkehøjskoleloven at få tinglyst en tilbageskødningsklausul på ejendommen, hvorefter ejendommen tilbageskødes til kommunen, hvis institutionen ophører med at udføre aktiviteter efter folkehøjskoleloven.
  ”Skolen vil på sigt kunne have brug for at finansiere en udvikling af skolen ved at hjemtage realkreditlån med sikkerhed i ejendommen. En tilbageskødningsservitut skulle i givet fald respektere den maksimale hjemtagning af realkreditlån. Andre må vurdere hvordan den skal formuleres, de juridiske konsekvenser samt hvilken sikkerhed kommunen reelt gives.”
  En tilbagekøbsklausul i form af en servitut kan tinglyses på ejendommen med prioritet forud for gæld, navnlig hvor der ikke på tidspunktet for servituttens tinglysning er tinglyst pant for gæld på ejendommen. Vi har som aftalt ikke overvejet eller vurderet, hvordan en klausul ville skulle formuleres, de juridiske konsekvenser eller graden af sikkerhed for kommunen.
  ”Lokalplanens anvendelsesparagraf §3 begrænser anvendelsen af højskolebygningerne til kultur- og publikumsorienterede formål, offentlige formål, kreative erhverv, uddannelse, hotel og restauration samt detailhandel af egne produkter. Bygningerne kan således ikke frit overgå til et hvilket som helst formål.”
  Vi er enige i, at ejendommen ved en eventuel tilbageskødning alene kan anvendes i overensstemmelse med lokalplanen.”

  Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 509

  Udsat.
  Fraværende: Lars Lindskov, Merete Dea Larsen.

  Supplerende sagsfremstilling.

  Forvaltningen har indhentet en udtalelse fra Slots- og Kulturstyrelsen om, hvorvidt Roskilde Kommune kan stille krav om en tilbageskødningsklausul på grunden, såfremt højskolen ophører med at eksistere. Slots- og Kulturstyrelsen oplyser:
  ”Så længe Bygningsfonden for Roskilde Festival Højskole ejer grund og bygninger, og er at betragte som udlejer, har vi ingen kommentarer til en klausul om tilbagekøb. Dette må være op til udlejer at vurdere.
  Fra det tidspunkt (senest 10 år efter godkendelse) hvor højskolen selv overtager arealer og bygninger, må der ikke være klausul om tilbagekøb, overdragelse eller lignende, på andet end almindelige markedsvilkår/pris.
  Slots- og Kulturstyrelsen er bekendt med fortilfælde, hvor sælgeren har fået en fortrinsret til at tilbagekøbe en ejendom til markedspris ved et senere salg. Således har en kommune solgt et tidligere plejehjem til en højskole for 1 kr. Af skødet fremgår: "Såfremt køber ønsker at sælge ejendommen har sælger en almindelig forkøbsret til denne til samme pris og på samme vilkår, hvortil ejendommen kan sælges i fri handel til en uvildig og seriøs liebhaver." En sådan formulering vil også kunne godkendes i jeres tilfælde. ”
  Konklusionen er derfor, at det ikke vil være muligt at tinglyse en tilbageskødningsklausul på grunden, hvis Højskolen skulle ophøre med at eksistere, når den senest efter 10 år overgår til selveje. Der kan dog tinglyses et krav om, at kommunen har forkøbsret til hele ejendommen til markedspris.
  Indtil ejendom og grund overgår til selveje, ejes ejendommen af Bygningsfonden for Roskilde Festival Højskole, og grunden er kun overdraget til Fonden i form af vedhæftede brugsretsaftale, hvorfor det heller ikke for denne periode giver mening, at tinglyse en tilbageskødningsklausul
  Det bemærkes at, indtil ejendommen senest efter 10 år overdrages til Højskolen, sidder Roskilde Kommune sammen med de øvrige donorer i bestyrelsen for Fonden Roskilde Festival Højskole.

  Økonomiudvalget, 26-01-2018, pkt. 32

  Godkendt.
  Fraværende: Henning Sørensen.

 • Pkt. 33 Forslag til kommuneplantillæg 10 for Parkvænget og Fælledvej (til høring)

  Forslag_til_Kommuneplantillaeg_10.pdf Almene_boliger_paa_Parkvaenget_i_Roskilde.pdf Boliger_paa_Faelledvej_8_i_Roskilde.pdf

  Pkt. 33

  Forslag til kommuneplantillæg 10 for Parkvænget og Fælledvej (til høring)

  Sagsnr. 299973 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger forslag til tillæg 10 til Kommuneplan 2016, som skal muliggøre byfortætning i boligområde ved Fælledvej og Parkvænget i Roskilde.
  Forvaltningen foreslår, at tillægget behandles af Økonomiudvalget jfr. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til kommuneplantillæg 10 for Parkvænget og Fælledvej sendes i offentlig høring fra den 26. januar til den 23. marts 2018, og
  2. der afholdes dialogmøde i høringsperioden.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget tilkendegav den 11. oktober 2016, punkt 477, at man ønsker at fremme en række almene boligprojekter. Et af disse omhandler 40 nye familieboliger på Parkvænget, som indebærer, at eksisterende boligblokke udvides fra fire til fem etager. Samtidig ønsker en privat investor at opføre en ny boligbebyggelse, som rummer 11 lejligheder af varierende størrelse fra 45-100 m2, på ejendommen Fælledvej 8. Forvaltningen anbefaler, at de to projekter fremmes, da de bidrager til en ønsket byfortætning centralt i Roskilde. Realiseringen kræver imidlertid en ændring af kommuneplanramme 4.BE.8, som omfatter begge projekter.
  I det forelagte forslag til kommuneplantillæg 10 indgår ny rammeafgrænsning for Parkvænget med mulighed for byggeri i op til 5 etager. Øvrige bestemmelser om bebyggelsesprocent, parkeringsnormer og friarealer fastholdes som hidtil. Netto er der tale om 24 ekstra boliger som nødvendiggør 36 ekstra parkeringspladser. Forvaltningen har vurderet, at der er plads til de ekstra p-pladser samtidig med, at kvaliteten af de tilknyttede friarealer opretholdes.
  Der er tillige medtaget en ny rammeafgrænsning alene for Fælledvej 8. Her fastsættes en bebyggelsesprocent på 110 samt krav om, at byggeri udføres som huludfyldning, der er indpasset i gadebilledet. Friarealet skal udgøre minimum 30 % af etagearealet, og der fastsættes en parkeringsnorm på 1 p-plads pr. 100 m2 etageareal, hvilket svarer til normen for stationsnære områder. Parkeringsnormen anses for tilstrækkelig for projektet, da området er godt understøttet af kollektiv trafik, og bilejerskabet i de omkringliggende etageejendomme er lavt svarende til omkring 1 bil pr. to husstande.
  Forvaltningen vurderer, at de nævnte udviklingsprojekter ikke medfører en væsentlig ændring af det bestående bymiljø, og derfor kan fremmes uden lokalplan. For at sikre offentlighedens kendskab til de to projekter anbefaler forvaltningen, at der i forbindelse med den offentlige høring af kommuneplantillægget afholdes et dialogmøde for nærmeste naboer, hvor projekterne og planændringerne præsenteres.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. Forvaltningen vurderer, at planforslagets indhold ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor der ikke udarbejdes en miljøvurdering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Økonomiudvalget vil få forelagt en separat sag i foråret 2018 om godkendelse af Skema A (grundkapitalsindskud) i forbindelse med realisering af de almene boliger ved Parkvænget.

  Økonomiudvalget, 26-01-2018, pkt. 33

  Anbefales.
  Økonomiudvalget er enigt om at sende sagen til endelig beslutning i byrådet.
  Fraværende: Henning Sørensen.

 • Pkt. 34 Museet for Samtidskunst - vedtægtsændring

  Museet_for_Samtidskunst_vedtaegter.pdf

  Pkt. 34

  Museet for Samtidskunst - vedtægtsændring

  Sagsnr. 300160 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Museet for Samtidskunst har på sit bestyrelsesmøde den 13. november 2017 vedtaget at ændre § 4 i deres vedtægter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de ændrede vedtægter godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Museet for Samtidskunst har på dets bestyrelsesmøde den 13. november 2017 vedtaget at ændre § 4 i deres vedtægter.
  Følgende er ændret:
  - Antal bestyrelsesmedlemmer: fra ”7-8 medlemmer” (2013 vedtægter) til ”4-7 medlemmer” (2017 vedtægter).
  - Udpegningsfora: fra ”byrådet, RUC, Kulturministeriets Rektorater, Foreningen Roskilde Festival og museets Venneforening” (2013 vedtægter) til ”byrådet, Rektoratet ved Roskilde Universitet, rektoratet ved Det Kgl. Danske Kunstakademi, Roskilde Festival-gruppen” (2017 vedtægter).
  - De medlemmer, som bestyrelsen selv udpeger, sidder i 2 år ad gangen med mulighed for genvalg (i 2013 vedtægter var det 4 år). De øvrige sidder i 4 år.
  - De ønskede kompetencer i bestyrelsen er blevet beskrevet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 10-01-2018, pkt. 10

  Anbefales.
  Fraværende: Mogens Hallager (C).

  Økonomiudvalget, 26-01-2018, pkt. 34

  Anbefales.
  Fraværende: Henning Sørensen.

 • Pkt. 35 Skoleelevernes ferieplan 2018/2019 og 2019/2020

  Oversigt_over_ferier_i_skoleaarene_201819_201920.pdf

  Pkt. 35

  Skoleelevernes ferieplan 2018/2019 og 2019/2020

  Sagsnr. 298506 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skoleelevernes ferieplan for skoleårene 2018/19 og 2019/20 skal fastlægges.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til placering af ferier og fridage for skoleårene 2018/2019 og 2019/2020 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Elevernes sommerferie er fastsat med folkeskoleloven § 14a og begynder den sidste lørdag i juni. Den varer indtil første skoledag efter skoleårets begyndelse, som fastsættes af byrådet.

  Elevernes sommerferie begynder i skoleåret 2017/18 lørdag den 30. juni 2018 og første skoledag i skoleåret 2018/2019 er mandag den 13.august, som blev besluttet af Skole- og Børneudvalget den 12. januar 2016.
  Byrådet har med styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune fastsat principper for placering af skolefridage og SFO-lukkedage. Ferieplanen fastlægges af Skole- og Børneudvalget og skal ikke i høring i skolebestyrelserne.

  På baggrund af ovenstående er udarbejdet forslag til ferieplan for de to kommende skoleår, som fremgår af bilag. Antallet af skoledage er ikke længere lovbestemt til 200 skoledage, men fastsættes alene ud fra kravene i folkeskolelovens § 14 b om den samlede varighed af undervisningstiden. Undervisningstiden tilrettelægges således, at den i et skoleår har en samlet varighed af
  - mindst 1.200 timer i 0. klasse og på 1.-3. klassetrin,
  - mindst 1.320 timer på 4.-6 klassetrin og
  - 1.400 timer på 7.-9. klassetrin.

  Forvaltningen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt med 200 skoledage, da det svarer til en skoledag på 7 timer for 7.-9. klassetrin, når de 1.400 timer fordeles. Dette danner baggrund for forslaget til ferieplaner for de to kommende skoleår. Det skal bemærkes, at 2020 er skudår, hvorfor antallet af dage er 366.
  Det forslås, at første skoledag efter sommerferien 2020 er mandag den 10.august 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 09-01-2018, pkt. 10

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 26-01-2018, pkt. 35

  Anbefales
  Fraværende: Henning Sørensen.

 • Pkt. 36 Børnehaveklasser i skoleåret 2018/19

  Bilag_til_sag_-_Boernehaveklasser_i_Roskilde_Kommune_i_skoleaaret_201819.pdf

  Pkt. 36

  Børnehaveklasser i skoleåret 2018/19

  Sagsnr. 201452 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet skal beslutte antallet af børnehaveklasser i skoleåret 2018/19. Forvaltningen har ud fra skoleindskrivningen udarbejdet to modeller, der skal vælges imellem. I model 1 oprettes der to børnehaveklasser på Dåstrup Skole og en børnehaveklasse på Peder Syv Skole. I model 2 oprettes der to børnehaveklasser på Peder Syv Skolen og en børnehaveklasse på Dåstrup Skole. I begge modeller oprettes der i alt 40 børnehaveklasser, og alle søskendebørn får deres ønsker opfyldt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der oprettes to børnehaveklasser på Dåstrup Skole i skoleåret 2018/19 efter model 1.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Ifølge folkeskoleloven skal byrådet beslutte, hvor mange børnehaveklasser, der skal oprettes i det kommende skoleår. Der må maksimalt være 28 elever pr. klasse.
  Loven om frit skolevalg betyder, at elever kan optages på en anden skole end deres distriktsskole, hvis der er plads i de klasser, der oprettes på skolen. Skolelederen skal afvise ansøgning om indskrivning af en elev fra et andet skoledistrikt eller en anden kommune, hvis der gennemsnitlig er 24 eller flere elever i klasserne på det pågældende klassetrin. Forvaltningen kan i særlige tilfælde fravige dette krav.
  Forvaltningen har med afsæt i styringsvedtægten for Roskilde Kommunes skoler udarbejdet to modeller for oprettelse af børnehaveklasser i 2018/19, som fremgår af bilag. I begge modeller oprettes 40 børnehaveklasser, hvilket er det samme som i skoleåret 2017/18. I begge modeller har alle 69 søskendebørn, der søger en anden skole end distriktsskolen, fået deres ønske opfyldt.
  I model 1 oprettes to børnehaveklasser på Dåstrup Skole med en klassekvotient på 17,5. Det betyder, at der optages 9 elever fra Peder Syv Skolens distrikt på Dåstrup Skole, som de selv har ønsket, og at Peder Syv Skolen får én børnehaveklasse, der har en klassekvotient på 20.
  For hele kommunen gives der afslag på i alt 11 elevers ansøgning om optagelse i en anden skole end distriktsskolen, heraf 8 elever bosiddende i kommunen.
  Med denne model får 124 elever deres 1. prioritet opfyldt ved optagelse på en anden folkeskole end distriktsskolen. Konsekvensen ved denne model er, at det kan medføre ansøgninger fra yderligere søskendebørn fra Peder Syv Skolen til Dåstrup Skole i de kommende år.
  I model 2 oprettes to børnehaveklasser på Peder Syv Skolen med en klassekvotient på 14,5. Det betyder, at der afvises 9 elever, som har søgt fra Peder Syv Skolen til Dåstrup Skole, således at Dåstrup Skole får én børnehaveklasse, der har en klassekvotient på 26.
  For hele kommunen gives der afslag på i alt 20 elevers ansøgning om optagelse i en anden skole end distriktsskolen, heraf 17 elever bosiddende i kommunen.
  Med denne model får 115 elever deres 1. prioritet opfyldt ved optagelse på en anden folkeskole end distriktsskolen.
  Til det kommende skoleår 2018/19 er der tilmeldt i alt 855 elever til børnehaveklasse i Roskilde Kommunes folkeskoler. Til skoleåret 2017/18 var der på samme tidspunkt tilmeldt 804 elever. Andelen af elever der har søgt om optagelse i privatskole er faldet siden skoleåret 2017/18, hvor det var 11,25 procent mod 10,91 procent ved dette års skoleindskrivning.
  I alt er der modtaget 51 ansøgninger om udsat skolestart, hvilket er samme antal som til skoleåret 2017/18, aktuelt er 44 ansøgninger imødekommet.
  Ved beslutningen om at oprette børnehaveklasser efter model 1 vil der i skoleåret 2018/19 være 40 børnehaveklasser med en gennemsnitlig klassekvotient på 21,4. I skoleåret 2017/18 blev der oprettet 40 børnehaveklasser med en gennemsnitlig klassekvotient på 20,1.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i budget 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 09-01-2018, pkt. 11

  Henrik Stougaard (Ø) fremsatte et ændringsforslag om, at der oprettes tre børnehaveklasser på Lynghøjskolen. Forslaget blev sat til afstemning, for stemte Henrik Stougaard (Ø), imod stemte Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Jette Tjørnelund (V), Tina Boel (F), Jeppe Trolle (B), Gitte Simoni (O). Herefter bortfaldt forslaget
  Forvaltningens indstilling blev anbefalet.

  Økonomiudvalget, 26-01-2018, pkt. 36

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) følger sit eget forslag fra Skole- og Børneudvalget.
  Fraværende: Henning Sørensen.

 • Pkt. 37 Høringsbemærkninger til udkast til ny kystbeskyttelseslov

  Hoeringsbrev_af_21-12-2017._Udkast_til_forslag_til_lov_om_aendring_af_lov_om_kystbeskyttelse_mv.pdf UDKAST_til_forslag_til_lov_om_aendriong_af_lov_om_kystbeskyttelse.pdf Forslag_til_hoeringsbrev_-_bemaerkninger_til_forslag_til_aendring_af_kystbeskyttelsesloven.pdf

  Pkt. 37

  Høringsbemærkninger til udkast til ny kystbeskyttelseslov

  Sagsnr. 217972 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Miljø- og Fødevareministeriet har sendt forslag til ændring af kystbeskyttelsesloven i høring. Forvaltningen har udarbejdet forslag til bemærkninger til lovforslaget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedlagte brev med høringsbemærkninger godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forslag til ny kystbeskyttelseslov er sendt i høring frem til den 17. januar 2018.
  Høringsfristen udløber således inden byrådsmødet i januar 2018. Efter Klima- og Miljøudvalgets behandling af sagen, fremsender forvaltningen vedhæftede høringsbrev til Miljø- og Fødevareministeriet, med forbehold for byrådets efterfølgende behandling.
  Bemærkningerne tager udgangspunkt i, hvorvidt byrådets tidligere ønsker om ændret lovgivning er indarbejdet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 09-01-2018, pkt. 7

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) tager forbehold.

  Økonomiudvalget, 26-01-2018, pkt. 37

  Anbefales.
  Henrik Stougaard tager forbehold.
  Fraværende: Henning Sørensen.

 • Pkt. 38 Frigivelse af rådighedsbeløb - Idræts- og Bevægelsescenter

  Pkt. 38

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Idræts- og Bevægelsescenter

  Sagsnr. 271598 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 30,15 mio. kr. i 2018 ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb til Idræts- og Bevægelsescenteret.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 4. maj 2016, punkt 73, at godkende konkurrenceprogrammet for en totalentreprisekonkurrence for et Idræts- og Bevægelsescenter på Kildegården. Byrådet besluttede den 25. maj 2016, punkt 150, at frigive første del af rådighedsbeløb til Idræts- og bevægelsescenteret. Kultur- og Idrætsudvalget udpegede den 10. oktober 2016 vinderen af totalentreprisekonkurrencen i sin egenskab af udvælgelseskomite. Byrådet besluttede den 15. februar 2017, punkt 38, at frigive anden del rådighedsbeløbet til Idræts- og Bevægelsescenteret.
  For at færdiggøre byggeriet i 2018 er der behov for at få den sidste del af rådighedsbeløbet frigivet.
  Idræts- og Bevægelsescenteret forventes at stå færdigt den 1. september 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018 2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -30.150 -5.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -30.150
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 10-01-2018, pkt. 12

  Anbefales.
  Fraværende: Mogens Hallager (C)

  Økonomiudvalget, 26-01-2018, pkt. 38

  Anbefales.
  Fraværende: Henning Sørensen.

 • Pkt. 39 Frigivelse af rådighedsbeløb til jordforureningsområdet

  Pkt. 39

  Frigivelse af rådighedsbeløb til jordforureningsområdet

  Sagsnr. 206468 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er i budget 2018 afsat rådighedsbeløb på 400.000 kr. til myndighedsbehandling indenfor jordforureningsområdet. Beløbet ønskes frigivet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til jordforurening.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Rådighedsbeløbet er afsat til myndighedsbehandling som følge af de stadigt stigende aktiviteter på jordforureningsområdet, herunder stor interesse for byggeri på forurenede ejendomme, et fortsat stigende antal påbudssager om at undersøge og oprense forureninger samt øget antal anmeldelser af flytning af jord.
  Dette omfatter også myndighedsbehandling til den fortsatte udvikling af Musicon og andre kommunale ejendomme.
  Startdato: 1. januar 2018
  Slutdato: 31. december 2018

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -400
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -400
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Klima- og Miljøudvalget, 09-01-2018, pkt. 9

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 26-01-2018, pkt. 39

  Anbefales.
  Fraværende: Henning Sørensen.

 • Pkt. 40 Anlægsregnskab - Trekroner Pladsen ved Søen

  Pkt. 40

  Anlægsregnskab - Trekroner Pladsen ved Søen

  Sagsnr. 288867 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der forelægges anlægsregnskab vedrørende Pladsen ved Søen i Trekroner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 26. juni 2013, punkt 164, en nettoanlægsbevilling til Trekroner Pladsen ved Søen på 1.300.000 kr. og den 18. juni 2014, punkt 280, en tillægsbevilling på 400.000 kr. Samlet 1.700.000 kr.
  Pladsen formål er at skabe nye sammenhænge i området. Der er åbnet for nye bevægelsesmønstre, dels ved at skabe en mødeplads i direkte forlængelse af stien fra stationen, dels ved at føre en stiforbindelse hele vejen ned til søen.
  Anlægget har været færdigt i længere tid, men der har været lidt udfordringer omkring enkelte af regningerne, hvilket nu er faldet på plads. Der aflægges hermed regnskab, hvor der samlet er afholdt udgifter for 1.700.933,47 kr. Der har samlet været et merforbrug på 933 kr.

  Økonomi

  Der er i 2017 afsat et nettorådighedsbeløb på -482.780 kr. og afholdt forbrug for
  -482.000 kr. svarende til en negativ kasseeffekt på 780 kr. Beløbet fragår kassebeholdningen 2017 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 10-01-2018, pkt. 13

  Anbefales.
  Fraværende: Mogens Hallager (C).

  Økonomiudvalget, 26-01-2018, pkt. 40

  Anbefales.
  Fraværende: Henning Sørensen.

 • Pkt. 41 Anlægsregnskab - Jyllinge Bymidte, Kirkebjergvej - Bygaden

  Pkt. 41

  Anlægsregnskab - Jyllinge Bymidte, Kirkebjergvej - Bygaden

  Sagsnr. 299742 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for Jyllinge Bymidte, Kirkebjergvej – Bygaden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 2. september 2015, punkt 252, givet en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til etablering af parkanlæg langs Kirkebjergvej, mellem rundkørslen Jyllinge Parkvej og Planetvej og ned til Bygaden. Anlægget blev indviet 11. september 2017.
  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 2.798.947 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 1.052 kr.

  Økonomi

  Der er i 2017 afsat et rådighedsbeløb på 2.302.850 kr. og afholdt et forbrug på 2.301.797 kr., hvilket medfører en forbedring af kassebeholdningen i 2017 på 1.052 kr. Beløbet tilgår kassebeholdningen 2017 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

  Plan- og Teknikudvalget, 11-01-2018, pkt. 10

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 26-01-2018, pkt. 41

  Anbefales.
  Fraværende: Henning Sørensen.

 • Pkt. 42 Anlægsregnskab - Energirenovering af vejbelysning 2015 og 2016

  Pkt. 42

  Anlægsregnskab - Energirenovering af vejbelysning 2015 og 2016

  Sagsnr. 300052 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for energirenovering af vejbelysning 2015 og 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet for energirenovering af vejbelysning 2015 og 2016 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 16. december 2015, punkt 378, og den 25. maj 2016, punkt 151, givet en anlægsbevilling på i alt 20 mio. kr. til renovering af vejbelysningsanlægget i gl. Roskilde.
  Vejbelysningsanlægget blev tilbagekøbt fra DONG energy med effekt fra 1. juli 2015. Sideløbende blev der gennemført et udbud af renovering samt drift af vejbelysningen for området. SEAS-NVE vandt udbuddet. Arbejdet blev igangsat i efteråret 2015, og blev afsluttet i forsommeren 2016. I den periode er udskiftet ca. 1.700 ældre master og udtjente armaturer. Arbejdet er udført som energirenovering efter et princip, hvor lånet tilbagebetales af den reducerede udgift til energi og drift. Den forventede tilbagebetalingstid er under 10 år.
  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 20.963.834 kr., hvilket giver et merforbrug på 963.834 kr., der også er lånefinansieret. Merforbruget skyldes, at antallet af lyspunkter i Svogerslev skulle forøges betragteligt for møde nutidige krav til belysning af vejene.

  Økonomi

  Der er i årene 2015 og 2016 afsat rådighedsbeløb på samlet 20 mio. kr., samt i 2017 afsat et rådighedsbeløb på kr. -948.220 og afholdt et forbrug på kr. 15.613 svarende til et samlet merforbrug på kr. -963.833.
  Merforbruget fragår kassebeholdningen 2017 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

  Plan- og Teknikudvalget, 11-01-2018, pkt. 11

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 26-01-2018, pkt. 42

  Anbefales.
  Fraværende: Henning Sørensen.

 • Pkt. 43 Anlægsregnskab - Trekroner B21, Toppen

  Pkt. 43

  Anlægsregnskab - Trekroner B21, Toppen

  Sagsnr. 271851 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for Trekroner B21, Toppen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 20. december 2006 punkt 214 givet en anlægsbevilling og efterfølgende tillægsbevillinger den 23. maj 2007 punkt 170, 23. april 2008 punkt 116 samt 4. september 2013 punkt 208 til en samlet sum på 6,41 mio. kr. til etablering af første del af byggemodningen på vejen Toppen i Trekroner, grovbyggemodningen.
  Arbejdet er udført og afleveret. Arbejdet med færdiggørelsen af vejanlægget, finmodningen, med etablering af vandrender, grusarealer og asfalt bærelag udføres efterfølgende. Der er en anden budgetbevilling til det arbejde.
  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 5.111.932 kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1.298.068,00 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, da mindreforbruget er tilgået kassen i tidligere år.

  Plan- og Teknikudvalget, 11-01-2018, pkt. 12

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 26-01-2018, pkt. 43

  Anbefales.
  Fraværende: Henning Sørensen.

 • Pkt. 44 Anmodning om optagelse af sag fra Jette Tjørnelund (V) vedrørende Tvind

  Ministersvar_Tvind.pdf

  Pkt. 44

  Anmodning om optagelse af sag fra Jette Tjørnelund (V) vedrørende Tvind

  Sagsnr. 276686 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Jette Tjørnelund (V) har bedt om, at denne sag optages på Skole- og Børneudvalgets dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Jette Tjørnelund (V) har bedt om at følgende optages på dagsordenen:
  ”Venstre foreslår, at Roskilde Kommune ophører med at visitere nye borgere til de i dagpressen omtalte tilbud, så længe det ikke kan påvises, at der ikke er en sammenhæng til Tvind.
  Der foretages pt. ingen ændringer i forhold til de borgere, som allerede er visiteret til omtalte tilbud.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 07-11-2017, pkt. 138

  Udvalget beslutter, at fremtidig visitation af borgere til de tilbud, der er en del af interessefællesskabet Tvind, afventer den undersøgelse, der er igangsat af de fem socialtilsyn i Danmark om, hvorvidt der er tale om en koncernlignende konstruktion for Tvind. De borgere, der allerede er visiteret til et tilbud, sker der ikke ændringer for. Når der foreligger en konklusion fra tilsynet, tages sagen op politisk igen.
  Forslaget blev sat til afstemning, for stemte Jette Tjørnelund (V), Karsten Lorentzen (O), Claus Larsen (A), Poul Andersen (A) og Bente Dieckmann (A) Imod stemte Jeppe Trolle (B) og Henrik Stougaard (Ø).
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde, og begærer sagen i byrådet. Det sker med bemærkning om, at det findes ulovligt at stoppe for visitationen i den foreliggende situation, idet der åbenlyst ikke foreligger noget sagligt fagligt grundlag herfor. Forvaltningens svar på spørgsmål 2 i sagen, som er implementeret i den endelige forslagstekst, er ikke i overensstemmelse med den faktiske retstilstand, jfr. bla. HjulmandKaptains notat af 4.11.2017.

  Økonomiudvalget, 15-11-2017, pkt. 470

  Pkt. 470 og pkt. 471 behandles samlet.
  Joy Mogensen, (A), Karim Arfaoui (A), Birgit Pedersen (F), Merete Dea Larsen (O), Lars-Christian Brask (V), Bent Jørgensen (V) anbefaler udvalgets indstilling.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke anbefale og henviser til sin bemærkning fra Skole- og Børneudvalget.
  Jeppe Trolle (B) kan ikke anbefale.
  Lars Lindskov (C) kan ikke anbefale.
  Der er kommet følgende mindretalsudtalelse fra Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti:
  "Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti ser intet grundlag for at betvivle forvaltningens juridiske vurdering og anerkender, at der i sagen om de lokale tilbud er tale om en politisk vurdering af forholdene. Partierne tager - ligesom flere andre partier - afstand fra samarbejde med institutioner og selskaber, der er mistænkt for ulovligheder eller at have forbindelse med ulovlige selskabskonstruktioner. Vi mener imidlertid, at det grundlæggende danske retsprincip om, at man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist, skal fastholdes. Partierne afventer derfor yderligere afdækning af de lokale tilbuds eventuelle kontakt til Tvind, før partierne kan tilslutte sig et ophør af samarbejdet."

  Byrådet, 29-11-2017, pkt. 307

  Der blev stillet forslag om at sende sagen tilbage til Økonomiudvalget. For stemte 22, bestående af A, B, F, Ø, C og O. Imod stemte 8 bestående af V. Forslaget blev vedtaget, sagen sendes tilbage til Økonomiudvalget.
  Fraværende: Evan Lynnerup

  Økonomiudvalget, 06-12-2017, pkt. 498

  Udsat med henblik på en ekstern juridisk vurdering på en lovlig beslutning. Jeppe Trolle, Lars Lindskov, Lars-Christian Brask og Jette Tjørnelund kan ikke godkende, at der indhentes en ekstern juridisk vurdering. Idet Venstre henviser til protokolbemærkning fra SBU i forbindelse med beslutningen som begrundelse for, at Venstre ikke er enige med resten af udvalget.
  Fraværende: Bent Jørgensen.

  Supplerende sagsfremstilling.

  Forvaltningen har indhentet en juridisk vurdering af sagen hos advokatfirmaet Bech Bruun. Det er ikke advokatfirmaets vurdering, at det vil være sagligt at ophøre med at visitere yderligere til de omhandlede tilbud, alene med den begrundelse, at de har tilknytning til Tvind, heller ikke med den begrundelse, at der pågår en undersøgelse ved de sociale tilsyn.
  Børne- og Socialministeren har efterfølgende i et svar af 14. december 2017 til Indenrigs- og Socialudvalget udtalt sig om kommunernes muligheder for at fravælge tilbud med en mulig forbindelse til Tvind, mens der pågår en undersøgelse ved de sociale tilsyn. Ministerens svar vedlægges som bilag.
  Forvaltningen kan på baggrund af anbefalingen fra advokatfirmaet Bech Bruun samt ministerens svar indstille, at der godkendes følgende protokolbemærkning, som den mest vidtgående:
  ”Roskilde Kommune har noteret sig, at de sociale tilsyn er ved at undersøge skolernes forbindelse til Tvind, herunder om skolerne drives på et ulovligt grundlag. Roskilde Kommune har et antal børn og unge med ophold i de pågældende tilbud, og byrådet finder den nuværende situation for utilfredsstillende for både børn og forældre. Kommunen ønsker kun at anvende tilbud, som opfylder betingelserne for at være godkendt efter lovgivningen. Kommunen anerkender, at indtil der foreligger en afgørelse fra de sociale tilsyn, vil visitationen skulle foregå ud fra en individuel konkret vurdering, der omfatter alle relevante tilbud, der er godkendt af det sociale tilsyn eller er omfattet af anden lovgivning. Men Roskilde Kommune er ikke forpligtet til at vælge tilbud med en tilknytning til Tvind, hvis der er andre tilbud, der er lige så egnede.”

  Økonomiudvalget, 10-01-2018, pkt. 17

  Udsat.
  Fraværende: Henning Sørensen.

  Økonomiudvalget, 26-01-2018, pkt. 44

  Økonomiudvalget er enigt om ende behandlingen af sagen med henvisning til ministersvar nr. 103, af 14.12.2017. Roskilde Kommune tager ministersvaret til efterretning.
  Fraværende: Henning Sørensen.

 • Pkt. 45 Udvikling af storparcel(Lukket)

 • Pkt. 46 Eventuelt

  Pkt. 46

  Eventuelt

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 26-01-2018, pkt. 46

  - Vikingeskibsmuseet.
  - Østsjællands Beredskab.
  - Program for februarseminar for byrådet.
  Fraværende: Henning Sørensen.