You are here

Referat

Dato: Onsdag, Oktober 26, 2016 - 16:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 503 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 503

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 26-10-2016, pkt. 503

  Godkendt.
  Fraværende: Lars Lindskov, Jeppe Trolle.

 • Pkt. 504 Revideret strategi for den fremtidige sygehusbetjening i Roskilde Kommune

  revideret_strategi_for_den_fremtidige_sygehusbetjening_i_roskilde_kommune.pdf

  Pkt. 504

  Revideret strategi for den fremtidige sygehusbetjening i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 281383 Økonomiudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Der forelægges forslag til revideret strategi for sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslaget til strategi godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede den 4. maj 2016, at byrådets strategi for sygehusbetjeningen skal opdateres. Efterfølgende har der været afholdt et møde den 14. juni 2016 mellem Økonomiudvalget og regionsrådsformanden, Region Sjælland, og endelig er der vedtaget nyt budget 2017 i Region Sjælland.
  Byrådet vedtog den eksisterende strategi for sygehusbetjening i 2011, og på baggrund af den udvikling, der er sket siden da, er forslaget til strategi revideret på flere punkter.
  Det overordnede strategiske mål er at sikre borgerne i Roskilde Kommune den bedst mulige sygehusbehandling – dels på Sjællands Universitetshospital, Roskilde dels på det kommende, udvidede Sjællands Universitetshospital, Køge, som forventes endelig færdigbygget i 2022.
  Strategien foreslås koncentreret om følgende strategiske samarbejdsspor:
  - Et regionalt spor med fokus på at få placeret flest mulige funktioner og specialer på Sjællands Universitetshospital, Roskilde, og med en døgnbemandet skadestue som hjørnesten
  - Et samarbejds-spor med en fortsættelse af det gode og tætte samarbejde mellem Roskilde Kommune og Sjællands Universitetshospital, Roskilde
  - Et infrastruktur-spor som skal sikre optimale trafikale forbindelser fra Roskilde til Sjællands Universitetshospital, Køge
  - Et interessevaretagelses-spor, hvor kommunen intensiverer det eksisterende samarbejde med en række patientforeninger og andre med henblik på placering af flest mulige funktioner på Sjællands Universitetshospital, Roskilde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Økonomiudvalget, 11-10-2016, pkt. 476

  Der tilføjes følgende præciseringer:
  - der er tale om en lægedøgnbemandet skadestue.
  - i infrastruktursporet indføres yderligere om vejføring
  - de økonomiske perspektiver uddybes såfremt man skal flytte funktioner og specialer.
  - i interessevaretagelsessporet indføjes politikere som interessenter, f.eks. partiforeninger, lokalvalgte regionsrådsmedlemmer.
  Sagen forelægges på ny på ekstraordinært møde den 26. oktober.

  Supplerende sagsfremstilling

  Det tilknyttede notat er nu opdateret i forhold til de ønskede præciseringer der fremkom på Økonomiudvalgets møde den 11. oktober 2016.

  Økonomiudvalget, 26-10-2016, pkt. 504

  Anbefales.
  Fraværende: Lars Lindskov.

 • Pkt. 505 Forslag til lokalplan 645 for centerområde ved Trekroner syd (til høring)

  forslag_til_lokalplan_645.pdf billeder_af_omraadet_-_lokalplan_645.pdf

  Pkt. 505

  Forslag til lokalplan 645 for centerområde ved Trekroner syd (til høring)

  Sagsnr. 279681 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  En projektudvikler ønsker at udvikle et område til større udvalgsvare butikker umiddelbart syd for Trekroner Station. Projektet kræver en ny lokalplan.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forslag til lokalplan 645 godkendes til offentlig høring i perioden fra den 4. november 2016 til den 6. januar 2017, og
  2. der i den forbindelse afholdes et borgermøde den 23. november 2016.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  En projektudvikler har henvendt sig til Roskilde Kommune om udviklingen af et område syd for Trekroner og øst for Bauhaus. Plan- og Teknikudvalget vedtog den 2. juni 2016, punkt 120, at igangsætte lokalplanlægningen for projektet. Der ønskes mulighed for at anvende området til større udvalgsvarebutikker på mellem 1.000-2.000 kvadratmeter. Området skal kunne rumme op til 15.000 kvadratmeter til butikker og 7.000 kvadratmeter til kontor. Det drejer sig i om butikker, som er svære at placere andre steder i Roskilde. Der gives mulighed for 250 offentlige p-pladser til pendlerparkering ved Trekroner St. Der sikres en sti/cykelstiforbindelse fra Trekroner St. til Gl. Marbjergvej og fastlægges bestemmelser for beplantning og bebyggelsens ydre fremtræden samt skiltning.
  En undersøgelse viser, at projektet vil betyde mere trafik ved krydset Betonvej/Industrivej. Ved en ombygning af krydset vurderes det, at de negative effekter vil kunne reduceres væsentligt til et acceptabelt niveau.
  Projektet kræver en ændring af gældende kommuneplan og udarbejdelse af en ny lokalplan. Forslaget til Kommuneplan 2016 indeholder mulighederne for en ny lokalplan. Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Det er en ekstern rådgiver, der har udarbejdet lokalplanforslaget i samarbejde med forvaltningen. Bygherre afholder udgifter til rådgiver og byggemodning.
  Som en del af trafiksikringen af området skal der ombygges et lyskryds ved Betonvej/Industrivej til en udgift på ca. 3,5 mio. kr. Kommunen vil også i forbindelse med realiseringen af projektet flytte en eksisterende sti i område, svarende til en udgift på ca. 1,25 mio. kr. Som en del af forberedelsen af området skal der foretages en arkæologisk udgravning til en udgift på ca. 1,0 mio. kr. Udgifterne udgør samlet 5,75 mio. kr. og finansieres fra provenuet ved salget af grunden. Der vil blive forelagt særskilt bevillingssag vedr. salget og anlægsomkostninger i forbindelse med salget senere – forventeligt medio 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 05-10-2016, pkt. 198

  Anbefales.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tiltræde forvaltningens indstilling og har følgende mindretalsudtalelse:
  "Enhedslisten kan ikke tiltræde forslag til lokalplan 645 for centerområde ved Trekroner Syd og ønsker derfor følgende mindretalsudtalelse medsendt lokalplanen.
  Enhedslisten kan ikke tiltræde lokalplan 645 for centerområde ved Trekroner Syd.
  Overordnet set er Enhedslisten utilfredshed med at den overordnede visuelle påvirkning på Trekonerområdet ikke fremgår tydeligt af lokalplanen.
  Oveni denne generelle betragtning vil vi fremføre følgende synspunkter:

  1. Enhedslisten finder at en maksimal bygningshøjde på 25 er alt for voldsom og vil have en negativ visuel påvirkning på Trekonerområdet.
   Hertil skal lægges muligheden for yderligere 3,5 meter til elevatorafkast, elevatorskakt og lignende.
  2. Planen vil tillade pyloner i op til 16 meters højde. Enhedslisten finder at dette vil have en negativ visuel påvirkning på Trekroner-området.
  3. I byggefelt B (Hvor bebyggelsen må have en max højde på 12 meter), gives mulighed for at opsætte et skilt OVER facaden. med en max højde på 5 meter.
   I dag skæmmes Trekroner-området allerede af et lignende reklameskilt placeret på Bauhaus og Enhedslisten ønsker at undgå de voldsomme reklamer i det offentlige rum
  4. Lokalplanen planlægger at sløjfe søen på trods af at denne er registeret som beskyttet jf. Naturbeskyttelseslovens paragraf 3. Det fremgår at der skal etableres en "erstatningsbiotop", men det fremgår ikke hvordan."

  Økonomiudvalget, 11-10-2016, pkt. 482

  Udsat.

  Supplerende sagsfremstilling

  Der er nu til sagen blevet tilknyttet bilag der viser visualisering af bebyggelsen i området.

  Økonomiudvalget, 26-10-2016, pkt. 505

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) tilslutter sig Jonas Bejer Paludans mindretalsudtalelse med en enkelt justering: Enhedslisten kan ikke tiltræde lokalplanforslaget som det foreligger her ved 1. behandling. De vigtigste årsager hertil er følgende:

  1. Enhedslisten finder at en maksimal bygningshøjde på 25 meter er alt for voldsom og vil have en negativ visuel påvirkning på Trekonerområdet. Hertil skal lægges muligheden for yderligere 3,5 meter til elevatorafkast, elevatorskakt og lignende.
  1. Planen vil tillade pyloner i op til 16 meters højde. Enhedslisten finder at dette vil have en negativ visuel påvirkning på Trekroner-området.
  1. I byggefelt B (Hvor bebyggelsen må have en max højde på 12 meter), gives mulighed for at opsætte et skilt OVER facaden. med en max højde på 5 meter.
  1. I dag skæmmes Trekroner-området allerede af et lignende reklameskilt placeret på Bauhaus og Enhedslisten ønsker at undgå de voldsomme reklamer i det offentlige rum.
  1. Lokalplanen planlægger at sløjfe søen på trods af at denne er registeret som beskyttet jf. Naturbeskyttelseslovens paragraf 3. Det fremgår at der skal etableres en "erstatningsbiotop", men det fremgår ikke hvordan.

  Fraværende: Lars Lindskov.

 • Pkt. 506 Salg af storparcel(Lukket)

 • Pkt. 507 Forpagtning af restaurant i Byens hus(Lukket)

 • Pkt. 508 Læreraftale(Lukket)

 • Pkt. 509 Eventuelt

  Pkt. 509

  Eventuelt

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 26-10-2016, pkt. 509

  Forretningsorden.