You are here

Referat

Dato: Onsdag, Maj 27, 2015 - 16:30
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 248 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 248

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 27-05-2015, pkt. 248

  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask, Jeppe Trolle, Lars Lindskov.

 • Pkt. 249 Anmodning om optagelse af sag om indkøb af persontransport

  Pkt. 249

  Anmodning om optagelse af sag om indkøb af persontransport

  Sagsnr. 270895 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Jeppe Trolle (B), Karim Arfaoui (A), Birgit Pedersen (F) og Henrik Stougaard (Ø) har på vegne af A, B, F og Ø’s byrådsgrupper anmodet om at få optaget følgende på byrådets dagsorden til beslutning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslaget drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Jeppe Trolle (B), Karim Arfaoui (A), Birgit Pedersen (F) og Henrik Stougaard (Ø) har på vegne af A, B, F og Ø’s byrådsgrupper anmodet om at få optaget følgende på byrådets dagsorden til beslutning:
  Baggrund
  Forslag til byrådsbeslutning fra Enhedslisten’s, SF’s, Radikales og Socialdemokraternes byrådsgrupper.
  Udviklingen med stadigt mere omfattende internationalisering af økonomien har vist sig at føre til et voksende pres på løn- og arbejdsforhold i bl.a. Danmark. Det ses f. eks. i bygge- og anlægsbranchen, hvor en række kommuner derfor har truffet beslutning om at udbygge deres indkøbspolitik med konkrete betingelser og kontrolforanstaltninger, så mulighederne for social dumpning begrænses. Imidlertid er andre brancher også i risiko for at blive mål for selskaber, der nægter at tegne overenskomster eller tilbyder lønninger, man ikke kan leve for i Danmark. Flytrafikken og anden transportvirksomhed på tværs af landegrænserne er særligt sårbare i den forbindelse.
  Indstilling
  I forlængelse af byrådets tidligere beslutninger om at modarbejde social dumpning, foreslår undertegnede derfor, at byrådet vedtager følgende:
  ”Byrådet præciserer, at Roskilde Kommunes indkøbspolitik, i forhold til overholdelse af ILO konvention nr. 94 om arbejds- og lønvilkår, også gælder ved ethvert indkøb af transportydelser, uanset indkøbets omfang.”
  På vegne af Enhedslisten’s, SFs, radikales og Socialdemokraternes byrådsgrupper
  Henrik Stougaard, Birgit Pedersen, Jeppe Trolle, Karim Arfaoui

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Økonomiudvalget, 27-05-2015, pkt. 249

  Oversendes til byrådets behandling.
  Fraværende Jeppe Trolle.

 • Pkt. 250 Nationalparkweekend

  nationalpark-kampagne_2015.pdf budget_nationalpark_-_weekend.pdf

  Pkt. 250

  Tilskud til indvielse af nationalparken Skjoldungernes Land

  Sagsnr. 241041 Økonomiudvalget punkt

  Resume

  Indvielse af Nationalparken Skjoldungernes Land afvikles den 20. og 21. juni 2015. I den forbindelse har styregruppen og bestyrelsen for Nationalparken arbejdet med et forslag fra de tre kommuners borgmestre - Roskilde, Lejre og Frederikssund - om at lave en særlig kampagne til markering af den nye nationalpark overfor borgere og presse. Der skal tages stilling til et kommunalt tilskud på 110.000 kr. til denne begivenhed.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kampagnen finansieres med kr. 110.000 fra puljen til erhvervs- og turismetiltag under udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering (UVEG).

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  På styregruppe- og bestyrelsesmøderne den 13. februar 2015 i Skjoldungernes Land blev et forslag fra borgmesterside om en særlig kampagne til markering af den nye nationalpark overfor borgere og presse drøftet.
  Efterfølgende er initiativet blevet drøftet med de relevante parter i nationalparken: den nye nationalparkbestyrelsesformand, museerne m.fl., FormidlerForum samt de tre Visitorganisationer i Roskilde, Lejre og Frederikssund.
  En kampagnestyregruppe er dannet, bestående af nationalparkens bestyrelsesformand og projektchef, en repræsentant for VisitLejre, en for VisitFrederikssund og to for VisitRoskilde.
  Styregruppen er kommet frem til følgende koncept, som der ønskes økonomisk opbakning til. Det foreslås at dele nettoudgiften mellem kommunerne i forhold til fordelingen af arrangementerne i kommunerne, således at fordelingsnøglen 4/9 - 4/9 - 1/9 anvendes. Det svarer til 110.000 kr. for hhv. Roskilde og Lejre og 27.500 for Frederikssund Kommune.
  Midsommer i nationalparken afvikles den 20. og 21. juni 2015. Der ønskes om muligt tilbudt i alt op til 21 ture/arrangementer med guider: 6 busture, 4 trekking-ture, 2 mountainbike-ture, 6 sejladser samt 3 forudgående, appetitvækkende ”rejseforedrag”. Hertil kommer mulighederne for at opleve parken på egen hånd med støtte i national-parkens hjemmesider, apps og landskabsfoldere. Der optrykkes kampagnemateriale og en introduktionsfolder om nationalparken, ligesom arrangementet vil blive markant markedsført. Der er vedlagt et notat om kampagnen samt et budget for arrangementet til orientering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. De 110.000 kr. bevilges efter aftale med UVEG´s formand Lars Lindskov fra UVEG`S pulje til understøttelse af erhvervs- og turismetiltag.

  Økonomiudvalget, 27-05-2015, pkt. 250

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle.

 • Pkt. 251 Eventuelt

  Pkt. 251

  Eventuelt

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 27-05-2015, pkt. 251

  Møde i nationalparkbestyrelsen.