You are here

Referat

Dato: Onsdag, April 29, 2015 - 16:30
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 208 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 208

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 29-04-2015, pkt. 208

  Godkendt.

 • Pkt. 209 Strategi for skolerenovering

  strategi_for_skolerenovering.pdf

  Pkt. 209

  Strategi for skolerenovering

  Sagsnr. 270119 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har på forårsseminaret diskuteret en strategi for at fremtidssikre skolernes pædagogiske rammer og indhente efterslæb i forhold til vedligeholdelse og renovering. Det overordnede formål med en samlet strategi for skolernes fysiske rammer og vedligehold skal være at sikre, at der er en optimal ressourceanvendelse, hvor skolerne har de fysiske rammer, som er nødvendige for at skabe et godt læringsmiljø for eleverne og et godt arbejdsmiljø for medarbejderne på skolerne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der arbejdes videre med en strategi for skolerenovering indenfor de økonomiske rammer af:
  - 15 mio. kr. årligt fra den centrale vedligeholdelseskonto og af energirenovering til udvendig vedligeholdelse af skolerne
  - 10 mio. kr. årligt afsættes til anlæg af lokaleoptimering, læringsmiljøer og ventilation på skolerne, og
  - 16 mio. kr. afsættes i årene 2016-2018 til renovering og vedligeholdelse af faglokaler på skolerne som kassetræk.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forslaget til strategi for skolernes fysiske rammer og vedligehold, som fremgår af bilag, er udarbejdet med udgangspunkt i, at alle skoler igennem en periode bygningsmæssigt når et niveau, der understøtter fremtidens læringsformer, krav til faglokalers brug og indretning, der understøtter folkeskolereformen og byrådets vision og målsætninger for skoleområdet. Samtidig skal de fysiske rammer understøtte byrådets ambition om, at skolerne skal ligge iblandt de 10 bedste i landet.
  Forslaget er udarbejdet med afsæt i Ejendommes bygningssyn og gennemgang af den enkelte skole. Da renoveringsbehovet er forskelligt skolerne imellem, indgår skolerne i forskelligt omfang. Strategien tager både afsæt i skolernes aktuelle behov for renovering og har en langsigtet strategisk tilgang, der vil fortsætte også efter, at renovering af de aktuelle behov er overstået, således at alle skoler er omfattet.
  Forslag til finansiering af strategien fordeler sig på anvendelse af nogle midler, der allerede er budgetlagt, men som skal prioriteres særskilt til formålet, og nye midler, der kan afsættes med budget 2016.
  Udvendig vedligeholdelse af facader, vinduer, tage og klimaskærm mv.
  Det foreslås, at der reserveres 15 mio. kr. årligt af den centrale vedligeholdelseskonto og af energirenoveringspuljen på 25 mio. kr. til brug for den nødvendige udvendige vedligeholdelse på skolerne.
  Indvendig vedligeholdelse – mindre istandsættelse, maling, toiletter, mv.
  Det foreslås, at der over en 10 årig periode sker en central prioritering, hvor der samlet set tages 2 mio. kr. som finansieres af skolernes decentrale vedligeholdelseskonti, der indgår i den strategiske plan det pågældende år. Dermed bidrager skolerne til den nødvendige indvendige vedligeholdelse på de skoler, der de pågældende år får udført udvendig vedligeholdelse finansieret af den centrale vedligeholdelseskonto.
  Lokaleoptimering og udvikling af læringsmiljøer samt ventilation
  Det foreslås, at der afsættes 10 mio. kr. årligt i en 10 årig periode til at optimere lokaleanvendelse på skolerne, og udvikling af læringsmiljøer i forhold til de kreative fag, herunder musik, som følge af fremtidige behov (tidligere sløjd, håndarbejde). Midlerne skal også anvendes til at forbedre ventilationsforhold.
  Renovering af basisfaglokaler
  Det foreslås, at der afsættes 16 mio. kr. årligt fra 2016-2018 til at renovere skolekøkken, fysiklokale, idrætsfaciliteter, biologi på de 12 skoler, hvor der er renoveringsbehov. Disse beløb medtages i budget 2016 som et ekstraordinært træk på kommunens kasse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Den vedrører økonomi, der skal afsættes i forbindelse med budget 2016.

  Økonomiudvalget, 29-04-2015, pkt. 209

  Anbefales, idet der afsættes 16 mio. kr. i årene 2015 -2017. Beløbet gives i 2015 som en tillægsbevilling.

 • Pkt. 210 Fælles skoleledelse på Vor Frue og Østervangsskolen efter høring

  opsamling_hoeringssvar_faelles_skoleledelse_vor_frue_og_oestervangsskolen.pdf bestyrelsen_vor_frue_skole.pdf bestyrelsen_oestervangsskolen.pdf lmu_vor_frue_skole.pdf lmu_oestervangsskolen.pdf omu_skole_og_klub_medarbejdersiden.pdf vor_frue_lokalraad.pdf

  Pkt. 210

  Fælles skoleledelse på Vor Frue og Østervangsskolen efter høring

  Sagsnr. 267990 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 3. marts 2015 at sende forslag om at etablere fælles ledelse og fælles skolebestyrelse pr. 1. august 2015 mellem Vor Frue Skole og Østervangsskolen i høring til den 7. april 2015. Høringsperioden er nu afsluttet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der etableres fælles ledelse pr. 1. august 2015 på Vor Frue Skole og Østervangsskolen, hvor skolelederen fra Østervangsskolen bliver fælles skoleleder, og
  2. forudsat at der etableres fælles skoleledelse, skal udvalget beslutte, om der skal være fælles skolebestyrelse eller hver sin skolebestyrelse på Vor Frue Skole og Østervangsskolen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forslaget om at etablere fælles ledelse pr. 1. august 2015 mellem Vor Frue Skole og Østervangsskolen, hvor skolelederen fra Østervangsskolen bliver leder, samt fælles skolebestyrelse med minimum to forældrerepræsentanter og én elevrepræsentant fra hver skole har været i høring hos de to skolers bestyrelser og i MED-organisationen.
  I forbindelse med at udvalget besluttede at sende forslaget i høring, blev det besluttet, at en løsning med fælles skoleledelse skal fastholde skolens rolle som kulturbærer i lokalsamfundet.
  Folkeskolelovens § 24, stk. 3, giver mulighed for, at byrådet kan beslutte, at en eller flere skoler skal have fælles leder og eventuelt fælles skolebestyrelse.
  Der er kommet fem høringssvar, der sammen med en sammenfatning af høringssvarende fremgår af bilag. Høringssvarene peger på, at der bør være en daglig leder med beslutningskompetence på begge skoler.
  Høringsparterne anbefaler alle, at der bibeholdes to skolebestyrelser for at undgå interessekonflikter og ud fra en betragtning om, at forældrerepræsentanter ønsker at arbejde for den skole, hvor deres børn går i skole.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Besparelsen vil indgå i udvalgets produktivitetsudfordringer i 2016.

  Skole- og Børneudvalget, 14-04-2015, pkt. 59

  Udsat, da udvalget ønsker supplerende oplysninger i forhold til økonomi og ledelse for de to skoler, samt hvor mange børn, der vælger distriktsskolen. Sagen behandles på et ekstraordinært møde den 22. april 2015.

  Supplerende sagsfremstilling

  Vor Frue Skole er en skole med elever fra 0. – 6. klassetrin. Der er i april 2015 i alt 88 elever på skolen. Af disse er de 74 elever bosiddende i skoledistriktet. Der er i alt 116 børn bosiddende i skoledistriktet fra disse årgange, hvoraf de 42 (svarende til 36%) har valgt en anden skole end distriktsskolen. Der er 14 elever på Vor Frue Skole, der er bosiddende udenfor skoledistriktet, hvoraf 6 tidligere har været bosiddende i skoledistriktet og 2 er bosiddende i andre kommuner.
  Ved en beslutning om at etablere fælles ledelse mellem Vor Frue Skole og Østervangsskolen vil der være en afdelingsleder med det daglige ledelsesansvar på Vor Frue Skole. Omregnet til årsværk vil der på Vor Frue Skole udover afdelingslederen og børnehaveklasselederen være 9,78 årsværk samt en SFO leder og 2,43 årsværk i SFO. Afdelingslederen vil indgå i den fælles ledelse for de to skoler. Der er allerede i dag et ledelsesmæssigt samarbejde mellem de to skoler, hvor skolelederen på Østervangsskolen deltager i nogle sammenhænge, som følge af at eleverne fra Vor Frue Skole efter 6. klasse hører til Østervangsskolens distrikt.
  Der vil også med en fælles ledelse blive tildelt særskilte budgetter til henholdsvis Vor Frue Skole og Østervangsskolen, således at de fortsat har hver sin økonomi, men med mulighed for at betale til fælles indsatser. Det betyder, at det fx vil gøre det muligt at etablere et fælles pædagogisk læringscenter, hvor Vor Frue Skole betaler efter faktisk forbrug i læringscenteret, eller at skolebestyrelsen fastsætter en byrdefordeling. Det vil medvirke til at styrke fagligheden og adgangen til specialiserede kompetencer som fx læsevejledere. Det kan være med til at fastholde og øge skolens faglige indhold.

  Skole- og Børneudvalget, 22-04-2015, pkt. 68

  Ad 1 anbefales
  Ad 2 det anbefales, at Vor Frue Skole og Østervangsskolen fortsat har hver sin skolebestyrelse, og der henvises til oplysning i den supplerende sagsfremstilling om, at der fortsat er særskilte budgetter til de to skoler.
  Fraværende Tomas Breddam.

  Økonomiudvalget, 29-04-2015, pkt. 210

  Anbefales.

 • Pkt. 211 Eventuelt

  Pkt. 211

  Eventuelt

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 29-04-2015, pkt. 211

  EM i karate.