You are here

Referat

Dato: Onsdag, April 3, 2019 - 08:20
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 129 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 129

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 03-04-2019, pkt. 129

  Henning Sørensen havde lovligt forfald. Tomas Breddam var indkaldt som stedfortræder. Jette Tjørnelund havde lovligt forfald, Bent Jørgensen var indkaldt som stedfortræder.
  Godkendt.
  Fraværende: Henning Sørensen, Jette Tjørnelund.

 • Pkt. 130 Rammeoverførsel 2018 til 2019

  Total_rammeoverfoersel_2018_til_2019.pdf Direktoerdispensationer_2018_til_2019.pdf

  Pkt. 130

  Rammeoverførsel 2018 til 2019

  Sagsnr. 313293 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forhold til de mulige overførsler efter økonomistyringsreglerne, har forvaltningen vurderet nødvendigheden af overførsler. Der er peget på at undlade at overføre 30,6 mio. kr. Institutionerne er ikke omfattet af de 30,6 mio. kr. da det er forvaltningens vurdering, at dette vil undergrave økonomistyringsreglerne om opsparing og medføre et øget forbrug.
  Reduktionen i overførsler medfører at nettooverførsel fra 2018 til 2019 på driften er opgjort til 131,7 mio.kr., som indstilles overført fra 2018 til 2019 og derudover overføres et underskud på 0,8 mio. kr. til 2020 vedr. takstfinansierede institutioner. Der er i alt 71,4 mio. kr., der ikke overføres incl. de 30,6 mio. kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. den samlede rammeoverførsel fra 2018 til 2019 på løn og driftsrammen på netto 22,3 mio. kr. godkendes ved tillægsbevilling i 2019,
  2. den samlede rammeoverførsel fra 2018 til 2019 for Projekter på 114,5 mio. kr., godkendes ved tillægsbevilling i 2019,
  3. særlig rammeoverførsel fra 2018 til 2019 på 5,1 mio. kr. godkendes ved tillægsbevilling i 2019,
  4. rammeoverførsler fra 2018 til indregning i takster i 2020 for takstfinansierede institutioner på -0,8 mio. kr. godkendes til indregning i budget 2020,
  5. merudgifter på 18,3 mio. kr. vedrørende Voksensocialområdet overføres ikke,
  6. mindreindtægter på 2,0 mio. kr. vedrørende Roskilde Badene overføres ikke,
  7. 30,6 mio. kr., der efter reglerne kunne overføres, undlades overført til 2019.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommunes driftsbudget er opdelt i rammer, hvor der gælder forskellige regler om overførsler mellem årene:

  Ramme til løn og driftsudgifter

  Ifølge økonomistyringsreglerne har institutionerne og direktørområderne en overførselsadgang for løn- og driftsrammen på max. 5 pct. Uforbrugte beløb herudover overføres ikke. Der er en låneadgang på max. 2 pct. For lån udover 2 pct. udarbejdes der en særskilt genopretningsplan.
  Direktørerne har på løn- og driftsrammen en særlig kompetence i forhold til overførsel af uforbrugte midler, idet forvaltningsdirektøren i helt særlige, dokumenterede tilfælde kan dispensere vedr. 5 pct.-grænsen. Forvaltningen forelægger en liste over meddelte dispensationer ved forelæggelsen af overførselssagen i Økonomiudvalget. Der er i alt dispenseret for 1,4 mio. kr., som ellers ikke skulle have været overført.
  Den samlede positive overførsel for løn- og driftsrammen udgør incl. ovenstående dispensationer 58,6 mio.kr.
  Merforbrug, som umiddelbart fører til lån af næste års budget, udgør 36,3 mio.kr. Nettooverførslen på løn- og driftsrammen udgør dermed 22,3 mio.kr.
  En række forvaltnings- og institutionsområder har løn- og driftsmidler, der overstiger den tilladte overførselsadgang på 5 pct. Disse beløb overføres efter reglerne ikke. Det drejer sig i alt om 24,1 mio. kr. Hertil kommer 6,6 mio. kr. vedr. administrationen, som reelt ligger indenfor de 5%, men som ikke foreslås overført.
  Det foreslås endvidere, at der undlades overført 6,8 mio. kr. som fordeler sig på Beskæftigelses- og Socialudvalget 0,5 mio. kr., Skole- og Børneudvalget 4,9 mio. kr., Sundheds- og Omsorgsudvalget 0,4 mio. kr. og Klima- og Miljøudvalget 1,0 mio. kr.

  Tværgående HR-udgifter – fuld overførsel

  Den samlede overførsel efter rammestyringsreglerne til tværgående HR-udgifter udgør 23,1 mio. kr.
  Det foreslås, at det undlades at overføre 15,8 mio. kr.

  Projekter – fuld overførsel

  Den samlede overførsel til projekter udgør i henhold til rammestyringsreglerne 91,4 mio. kr. Overførslerne vedrører flerårige projekter, der bl.a. er finansieret af ministerier mv. Af de 91,4 mio. kr. udgør projekter på det kulturelle område 12,7 mio. kr., projekter på Skole-og børneområdet 10,7 mio. kr., projekter på Klima- og miljøområdet 5,8 mio. kr., projekter på Sundhed- og omsorgsområdet 9,1 mio. kr. samt projekter på Økonomiudvalgets område på 51,1 mio. kr. bl.a. til renovering på rådhuset, byrådets udviklingspulje, pulje vedrørende boligpolitik, Musicon og pulje under UVEG.
  Det foreslås, at der undlades overført 8,0 mio. kr., som fordeler sig med Økonomiudvalget 4,7 mio. kr., Kultur- og Idrætsudvalget 2,1 mio. kr. og Klima- og Miljøudvalget 1,2
  mio. kr.

  Ingen overførsel

  Rammen for ingen overførsel viser, at der umiddelbart skal tilgå kassen 28,7 mio. kr.

  Særlig overførsel

  Særlig overførsel omfatter takstfinansierede institutioner og Materielgården. For takstfinansierede institutioner gør det sig ifølge lovgivningen på området gældende, at over- og underskud skal efterreguleres på taksterne 2 år efter. Det betyder, at de over- og underskud, der er genereret på Roskilde Kommunes takstfinansierede institutioner, skal indgå i takstberegningsgrundlaget i budget 2020. Kommunerne i Region Sjælland har dog indgået aftale om, at positive og negative overførsler op til 5 pct. af institutionens budget kan disponeres på institutionen. I forhold til overførselssagen betyder det, at de 5 pct. overføres til 2019 – i alt 0,1 mio. kr., mens der overføres et underskud på 0,8 mio. kr. til indregning i taksterne i 2020.
  Jfr. forretningsorden for Materielgården er der mulighed for at opbygge en egenkapital på max. 5,0 mio. kr. Overskuddet for 2018 er på 1,7 mio. kr., som ikke overføres, da egenkapitalen allerede har nået max. på 5,0 mio. kr., som overføres til 2019.

  Særlige forhold

  Voksensocialområdet
  Voksensocialområdet er samlet set gået ud af 2018 med et merforbrug på18,3 mio. kr. Området oplever både i Roskilde Kommune og landsdækkende et betydeligt udgiftspres på grund af stigning i antallet af diagnoser og udvikling med højere levealder for personer med diagnoser. Begge dele presser økonomien på området, der derfor er friholdt i arbejdet med besparelser i budget 2020-2023. Det er derfor vurderingen, at det er urealistisk at overføre et underskud i den størrelsesorden til 2019.
  Roskilde Badene
  Roskilde Badene er gået ud af 2018 med et underskud på 2,0 mio. kr. Underskuddet skyldes færre indtægter i forbindelse med byggeri. Det er vurderingen, at det er urealistisk at overføre dette underskud til 2019.
  Overførsler, der kan undlades
  Effekten af at undlade en række mulige overførsler på samlet 30,6 mio. kr. er, at en fremtidig forbrugsmulighed fjernes.
  De 30,6 mio. kr. er fordelt med 20,5 mio. kr. på Økonomiudvalget, 2,1 mio. kr. på Kultur- og Idrætsudvalget,0,5 mio. kr. på Beskæftigelses- og Socialudvalget, 4,9 mio. kr. på Skole- og Børneudvalget, 2,2 mio. kr. på Klima- og Miljøudvalget samt 0,4 mio. kr. på Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  Den samlede overførsel

  Den samlede overførsel til 2019 udgør 131,7 mio. kr.

  Økonomi

  Ved gennemførelse af sagen som indstillet medfører det, at der gives en netto-tillægsbevilling på 131,7 mio.kr., som vil kunne anvendes i 2019 med en tilhørende risiko for en overskridelse på regnskab 2019.
  Der er i alt 71,4 mio. kr., som ikke overføres incl. de 30,6 mio. kr.
  Effekten af at undlade en række mulige overførsler på samlet 30,6 mio. kr. er, at en fremtidig forbrugsmulighed fjernes. Der er ikke nogen umiddelbar effekt på likviditeten, da midlerne allerede ligger i kassebeholdningen og derfor indgår som et mindreforbrug i regnskabsresultatet i 2018. Der skal derfor fortsat være fokus på at opnå balance i forbindelse med budget 2020-2023, hvis likviditetsudviklingen skal vendes.

  Økonomiudvalget, 03-04-2019, pkt. 130

  Anbefales.
  Henrik Stougaard tager forbehold for indstillingspunkt 7.
  Fraværende: Henning Sørensen, Jette Tjørnelund.

 • Pkt. 131 Arbejdet med besparelser i budget 2020-2023

  Spareforslag_vedr._budget_2020-2023_-_Oekonomiudvalget.pdf

  Pkt. 131

  Arbejdet med besparelser i budget 2020-2023

  Sagsnr. 313770 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har igangsat arbejdet med at pege på besparelser i budget 2020-2023 for i alt 70 mio. kr., hvilket blev drøftet første gang på udvalgenes martsmøder. Drøftelserne fortsætter på aprilmøderne inden en første, udvalgsvis afrapportering på forårsseminaret.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forslag til besparelser på udvalgets område drøftes med henblik på forelæggelse på forårsseminaret
  2. proces med henblik på reduktion af medarbejderstaben med 20 stillinger i administrationen igangsættes nu, så reduktionen kan ske senest i juni 2019.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har igangsat arbejdet med at pege på besparelser i budget 2020-2023 for i alt 70 mio. kr. De indledende drøftelser fandt sted på udvalgenes martsmøder og fortsættes i denne sag. Fordelingen på udvalg samt processen for arbejdet med besparelser i budget 2020-2023 fremgår af bilag 1. Økonomiudvalgets andel af det samlede sparemål udgør i alt 12,2 mio. kr. Ud over sparemålet på de 70 mio. kr. er der i budgetlægningen tillige indregnet en årligt forudsat produktivitetsgevinst på 25 mio. kr. Økonomiudvalgets andel heraf udgør 3,6 mio. kr.
  Uddybende bemærkninger vedrørende Økonomiudvalget
  På Økonomiudvalgets område kan der peges på konkrete besparelser i 2020 for i alt 5,9 mio. kr. i 2020 og 6,1 mio. kr. i årene 2021-2023, jf. beskrivelsen i bilag 1.
  Den resterende del af besparelseskravet samt den forudsatte produktivitet på 3,6 mio. kr. foreslås udmøntet gennem besparelser på administrationen. Det drejer sig således i alt om 9,9 mio. kr. i 2020. Dette vil omsat i administrative årsværk svare til omtrent 20 stillinger. Besparelser i den størrelsesorden vil ikke kunne gennemføres uden afskedigelser.
  Processen i forhold til afskedigelser foreslås igangsat umiddelbart efter beslutning i Økonomiudvalget, således at afskedigelserne kan effektueres senest i juni måned 2019 og dermed have fuld effekt i 2020. I den forbindelse inddrages medarbejderne på sædvanlig vis jf. HMU retningslinje vedtaget i 2010. På baggrund af tidligere erfaringer, og da der er tale om et stort antal stillingsnedlæggelser, vil det foregå som en samlet koordineret proces i administrationen. De afskedigede medarbejdere tilbydes mulighed for at blive registreret i kommunens interne jobbank samt mulighed for at aftale outplacement.
  Der har været afholdt møde med forvaltningsmedudvalg (FMU) på udvalgets område med en drøftelse af mulige besparelser. Fra FMU peges der på muligheden for at prisen på en madbillet i kantinen sættes op, at ambitionsniveauet for økologi sættes ned i hele kommunen, at der frigives tid for medarbejderne ved en lukkedag eller kortere telefontid, at julegaver bliver mindre eller fjernes, at IT udstyr udskiftes sjældnere og billigere, og at skader på kommunens biler ikke udbedres i samme grad som i dag, at der foretages færre studieture m.v. Forslagene inddrages i det videre arbejde med besparelser frem til juni møderne.

  Økonomi

  Sagen har ikke umiddelbart budgetmæssige konsekvenser i 2019, da den omhandler budgetlægningen for 2020-2023. I den udstrækning, at nogle af besparelserne som følge af personalereduktion i administrationen når at få økonomisk virkning i 2019, vil der dog kunne være en mindre besparelse herved i 2019.

  Økonomiudvalget, 03-04-2019, pkt. 131

  Ad 1. "at": Spareforslagene blev drøftet, herunder forslagene fra FMU. Alle forslagene sendes videre i forhandlingerne. Det er op til partierne selv at bringe forslagene fra medarbejderne i FMU ind i budgetforhandlingerne, herunder belysning af forslagene.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde udvalgets flertalsbeslutning og stemmer imod at forvaltningen skal arbejde videre med udvalgsområdets forelagte sparekatalog, samt stemmer imod at dette er egnet til forelæggelse for forårsseminaret. Med hensyn til det overordnede budget foreslår Ø, at budgetbalance i stedet opnås gennem indtægtsforøgelse og begrænsninger punktvis i anlægsbudgettet, og går imod alle serviceforringende besparelser."
  Ad 2. "at": Godkendt.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende, og begærede sagen i byrådet.
  Fraværende: Henning Sørensen, Jette Tjørnelund.

 • Pkt. 132 Beboere i ungdomsboliger

  Beboere_i_ungdomsboliger.pdf

  Pkt. 132

  Beboere i ungdomsboliger

  Sagsnr. 298729 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er udarbejdet notat om beboersammensætningen i ungdomsboliger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Merete Dea Larsen (O) anmodede i november 2018 om at få optaget en sag på Økonomiudvalgets dagsorden med følgende tekst:
  ”Dansk Folkeparti ønsker en sag på kommende møde i Økonomiudvalget, hvor beboersammensætningen i vores ungdomsboliger belyses i henholdsvis private og almennyttige ungdomsboliger. Herunder hvor mange beboere, der er under uddannelse henholdsvis andet.”
  Vedhæftede notat belyser kort dette spørgsmål. Notatet har været forelagt den boligpolitiske følgegruppe på møde den 28. februar 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Økonomiudvalget, 03-04-2019, pkt. 132

  Drøftet.
  Fraværende: Henning Sørensen, Jette Tjørnelund.

 • Pkt. 133 Roskilde - Alle Tiders Musikby - handleplan 2019-2022

  Roskilde_-_Alletiders_Musikby_Handleplan_-_2019-2022.pdf

  Pkt. 133

  Roskilde - Alle Tiders Musikby - handleplan 2019-2022

  Sagsnr. 301293 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Handleplanen for Alle Tiders Musikby udarbejdes for fire år af gangen. Hvert år justeres den, og der tilføres endnu et år til planen. Forvaltningen har derfor udarbejdet en revideret handleplan gældende for 2019-2022.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. handleplanen for 2019-2022 godkendes, og
  2. handleplanen sendes til orientering i alle fagudvalg.

  Beslutningskompetence

  Musikbyudvalget

  Sagsfremstilling

  Initiativerne i den reviderede handleplan er blevet til i dialog med aktører, med afsæt i drøftelser i Musikbyudvalget, samt input fra kommunale og ikke kommunale aktører.
  Den nye handleplan følger den tidligeres struktur og er organiseret i forhold til de to målsætninger ’Musik for alle’ og ’Musik sammen’, hvorunder der er 38 initiativer, der fordeler sig således:
  Under målsætningen MUSIK FOR ALLE er der:
  7 initiativer under indsatsområdet ’Alle børn skal møde musikken’
  12 initiativer under indsatsområdet ’Deltagelse for alle’
  1 initiativ under indsatsområdet ’Musik som økonomisk vækstmotor’
  4 initiativer under indsatsområdet ’Vækstmiljø’
  1 initiativ under indsatsområdet ’Kreative erhverv’
  2 initiativer under indsatsområdet ’Musik skal kunne ses og høres’
  Under målsætningen MUSIK SAMMEN er der:
  5 initiativer under indsatsområdet ’Styrke mødet – også mellem umage par’
  4 initiativer under indsatsområdet ’Regionale, nationale og internationale tråde’
  2 initiativer under indsatsområdet ’Rammer og synlighed’

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Musikby 2020, 12-03-2019, pkt. 5

  Godkendt.
  Fraværende: Signe Lopdrup, Henrik Stougaard

  Økonomiudvalget, 03-04-2019, pkt. 133

  Drøftet.
  Fraværende: Henning Sørensen, Jette Tjørnelund.

 • Pkt. 134 Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena - placering i politisk og administrativ organisation

  Roskilde_Kongrescenter_Bauhaus_Arena-_placering_i_politisk_og_administrativ_organisation.pdf Aftale_om_disponering_af_og_betaling_for_haltid_i_Roskilde_Kongres-_og_Idraetscenter.pdf

  Pkt. 134

  Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena - placering i politisk og administrativ organisation

  Sagsnr. 316575 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget har bestilt et notat som udgangspunkt for en drøftelse om den fremtidige organisatoriske indplacering af Roskilde Kongrescenter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at den fremtidige placering af centret i politisk og administrativ organisation drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har på sit møde den 6. februar 2019 bedt om et notat om den fremtidige organisatoriske indplacering af Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena.
  Vedhæftede notat er udarbejdet som grundlag for en drøftelse i Økonomiudvalget, som kan være afsæt for en efterfølgende sag om placering af beslutningskompetence, budget og referenceforhold for centret.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Budgettet for kongrescentret ligger i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Økonomiudvalget, 06-03-2019, pkt. 97

  Drøftet. Et flertal ønsker sagen genoptaget med beskrivelse af en model 4 over model 1 og 3.
  Lars Lindskov (C) foreslår følgende:

  1. Roskilde Kongrescenter afkommunaliseres og genetableres med selvstændigt CVR-nummer, selvstændig bestyrelse og selvstændig økonomi. Der søges eksterne, private ejere og der indgås driftsoverenskomst med Roskilde Kommune for så vidt angår idræts- og kulturformål, valghandlinger mm. Direktøren refererer til bestyrelsen, hvor kommunen har to repræsentanter. Såfremt dette forslag ikke kan opnå flertal foreslås følgende:
  2. Roskilde Kongrescenter fastholdes organisatorisk som model 1. For at fastholde den positive udvikling skal Roskilde Kongrescenter etableres med selvstændigt CVR-nummer og fortsat drives i et lukket økonomisk kredsløb, som det blev aftalt i forbindelse med kommunaliseringen. Såfremt dette ikke kan opnå flertal foreslås følgende:
  3. For at fastholde den positive udvikling skal Roskilde Kongrescenter etableres med selvstændigt CVR-nummer og fortsat drives i et lukket økonomisk kredsløb, som det blev aftalt i forbindelse med kommunaliseringen. Kommunens øvrige idrætsfaciliteter, der ikke er selvstændige, drives på vegne af kommunen/KIU af Kongrescentret. Roskilde Kongrescenters direktør refererer fortsat til Kommunaldirektøren – alternativt direktøren for By, Kultur og Miljø.

  Supplerende sagsfremstilling

  Her følger en beskrivelse af en model 4 placeret under Økonomiudvalget og som en hybrid mellem model 1 og 3. På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse er visionen i model 4 at fastholde RKIC som en markant institution/”virksomhed” i Roskilde med regional betydning, som står på både et idræts- og kulturben (koncerter og foredrag) og et kommercielt erhvervsben med konferencer, messer og events. Ved at placere RKIC under ØU’s område sikres det rette helhedssyn på den store institutions betydning for Roskilde Kommune.
  I modellen ligger ”bestyrelsesansvaret” reelt i ØU, og i modellen opereres med et Advisory Board også med eksterne kompetencer tilført (i lighed med Musicons Advisory Board). RKIC kan via overskud på de kommercielle aktiviteter dels sikre, at institutionen er i særdeles god fysisk vedligeholdelsesstand, dels investere overskud i udvikling af institutionen og endelig – via sin kapacitet – løfte opgaver for det øvrige idræts- og kulturområde. Det vil lægge op til følgende koordinering mellem ØU og KIU og tilhørende del af forvaltningen (principper):

  1. Årligt behandles i både ØU og KIU den særlige aftale, der ligger for RKIC’s virke vedrørende mængden af kommercielle arrangementer og andre opgaver defineret politisk.
  2. 2 gange årligt i ØU præsenterer direktør for RKIC udviklingen i centret og fremtidige udfordringer som et punkt på ØU’s møde i lighed med lederen for Musiconsekretariatets optræden.
  3. Hvert kvartal mødes henholdsvis Kommunaldirektør og Kongresdirektør med Direktør for BKM og Kulturchef og diskuterer RKIC’s rolle og mulige forslag til ændringer i aftalen for RKIC. Ændringer forelægges, hvis de er af væsentlig betydning ØU og KIU.

  Der er knyttet et revideret bilag til sagen, hvor der alene er tilført en model 4 i selve skemaet. Øvrig tekst er uændret.
  Der er endvidere tilføjet bilag med den gældende aftale om antal kommercielle arrangementer, indenfor hvilken RKIC arbejder efter.

  Økonomiudvalget, 03-04-2019, pkt. 134

  Udsat.
  Fraværende: Henning Sørensen, Jette Tjørnelund.

 • Pkt. 135 Orientering om Fors A/S(Lukket)

 • Pkt. 136 Salg af ejendom - 1(Lukket)

 • Pkt. 137 Salg af byggeretter på Musicon (Lukket)

 • Pkt. 138 Anvendelse af lokaler i Byens Hus(Lukket)

 • Pkt. 139 Eventuelt

  Pkt. 139

  Eventuelt

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 03-04-2019, pkt. 139

  - Budgetproces.
  Fraværende: Henning Sørensen, Jette Tjørnelund.