You are here

Referat

Dato: Onsdag, Oktober 3, 2018 - 08:20
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 374 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 374

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 03-10-2018, pkt. 374

  Joy Mogensen havde lovligt forfald. Jette Henning var indkaldt som stedfortræder.
  Merete Dea Larsen havde lovligt forfald. Karsten Lorentzen var indkaldt som stedfortræder.
  Bent Jørgensen havde lovligt forfald. Jette Tjørnelund var indkaldt som stedfortræder.
  Fraværende: Joy Mogensen, Bent Jørgensen Merete Dea Larsen, Jeppe Trolle, Lars Lindskov.

 • Pkt. 375 Budget 2019-2022 - 2. behandling

  Oekonomisk_balance_for_budget_2019-2022_til_2._behandlingen.pdf Skoen_paa_skat_og_tilskududligning_til_2._behandlingen_af_budget_2019-2022.pdf Takstkatalog_til_budget_2019-2022_til_2._behandlingen.pdf Budgetforlig_2019.pdf Bilag_Ny_Skoleorganisering_-_baeredygtig_og_lokal_forankret.pdf Forlig_Budgetblokke.pdf Forlig_Budgettekster.pdf Udviklingspuljen.pdf Aendringsforslag_-_SF.pdf Blokliste_-_aendringsforslag_SF.pdf Blokliste_-_aendringsforslag_Enhedslisten.pdf Afstemningsliste.pdf

  Pkt. 375

  Budget 2019-2022 - 2. behandling

  Sagsnr. 306153 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget udarbejder forslag til budget for 2019-2022 til byrådet. Økonomiudvalgets budgetforslag skal undergives to behandlinger i byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Der blev indgået budgetforlig mellem Dansk Folkeparti, De Radikale, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne og Venstre den 29. august 2018. Ifølge den vedtagne tidsplan er 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget den 3. oktober 2018 og 2. behandling i byrådet den 10. oktober 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. budgettet baseres på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og
  2. budget 2019-2022 drøftes med henblik på vedtagelse af det samlede budget til Byrådets 2. behandling den 10. oktober 2018.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der blev indgået budgetforlig mellem Dansk Folkeparti, De Radikale, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne og Venstre den 29. august 2018, og dette forlig lå til grund for 1. behandlingen. Forligstekst samt tilhørende bloklister og bloktekster er vedlagt (bilag 4-7). Endvidere er vedlagt den samlede økonomiske balance samt likviditetsgraf (bilag 1), notat om skat og tilskud/udligning (bilag 2) og takstkatalog (bilag 3).
  Budgettet er baseret på valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som giver et merprovenu i forhold til selvbudgettering på 6,9 mio.kr. isoleret set i 2019. Inklusiv efterregulering i 2022 er resultatet af selvbudgettering nærmest identisk med statsgarantien (uddybet i bilag 2). Budgettet er endvidere baseret på nedenstående skattesatser, dvs.
  - indkomstskatteprocent på 25,2 pct. (uændret)
  - grundskyldspromille på 24,31 (uændret)
  - dækningsafgift på erhvervsejendomme på 7,54 promille (uændret)
  - dækningsafgift på statsejendommes samt øvrige offentlige ejendommes grundværdi på 12,155 promille (uændret)
  - Dækningsafgift på offentlige ejendommes forskelsværdi opkræves med 8,75 promille (uændret)
  Den samlede økonomiske balance udviser et træk på de likvide aktiver i 2019 på 6,7 mio. kr.
  Budgetforliget for budget 2019-2022 var i høring i perioden 5.-25. september. Høringsmaterialet og indkomne høringssvar ses her: http://roskilde.dk/budgethoering2019
  Der er desuden modtaget ændringsforslag fra SF og Enhedslisten. Ændringsforslagene og afstemningslisten vil fredag blive eftersendt til Økonomiudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da der er tale om godkendelsen af budgettet for 2019-2022.

  Økonomiudvalget, 03-10-2018, pkt. 375

  Ad 1. "at" Anbefales.
  Ad ". "at" Der var fremsat ændringsforslag til budgettet fra Ø
  Der var fremsat ændringsforslag til budgettet fra F.
  Der er indarbejdet tekniske korrektioner i budgetforligets forslag som følger:
  Merindtægter på 1,4 mio. kr. i 2019 som følge af nye skøn på ejendomsskatter og mindreudgifter til medfinansiering af der skrå skatteloft.
  Mindreudgift i 2019 på 0,4 mio. kr. som følge af Byrådsbeslutning vedr. demensvenlig indretning på Trekroner Plejecenter. Mindreudgift på 0,1 mio. kr. i 2019 som følge af teknisk tilpasning af "nul-institutioner". Mindreudgifter pga. lavere afledt PL-effekt, samlede mindreudgifter på 1,1, mio. kr. i 2020, 2 mio. kr. i 2021 og 3 mio. kr. i 2022.
  Nettomindreindtægter på 4,6 mio. kr. i 2020, 7,5 mio. kr. i 2021 og 7,6 mio. kr. i 2022 som følge af mindreindtægter på skat og tilskud/udligning og en stigning indtægter fra ejendoms- og selskabsskatter.
  Fraværende: Joy Mogensen, Bent Jørgensen, Merete Dea Larsen, Jeppe Trolle.

 • Pkt. 376 Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2019

  brev_til_kommunen_vedr._ligning_2019.pdf Rosk.Domprovsti_ligning_2019.pdf

  Pkt. 376

  Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2019

  Sagsnr. 309239 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet fastsætter i henhold til lov om Folkekirkens økonomi, kirkeskatteprocenten for det kommende år.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kirkeskatteprocenten for 2019 fastsættes til 0,84 % på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedrørende kirkeskat.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Fastsættelse af kirkeskatteprocenten sker på følgende måde:

  1. Kirkeministeren fastsætter landskirkeskatten.
  2. Provstiudvalget fastsætter ligningsbeløbene til kommunens kirkekasser og Provstiudvalgskassen
  3. På baggrund af byrådets beslutning om valg af statsgaranti eller selvbudgettering fastsættes kirkeskatteprocenten, således at udgifterne til landskirkeskat, kirkekasser og provstiudvalgskasse finansieres.

  Byrådet har således ikke mulighed for at påvirke kirkens udgiftsniveau, men træffer alene beslutning om statsgaranti eller selvbudgettering
  Provstiudvalget har fremsendt forslag til budget 2019 og foreslår, at kirkeskatteprocenten fastsættes til uændret 0,84 % ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
  Ved valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag, som er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet med 13.342,4 mio. kr., vil provenuet i 2019 udgøre 112,1 mio. kr.
  Hertil kommer efterregulering fra det selvbudgetterede skatteprovenu i 2016 på 651.318 kr. der udbetales i 2019.
  Der er således et samlet provenu på 112,7 mio. kr. til rådighed i 2019
  Provstiudvalget har indsendt specifikation af beløbene til de enkelte kirkekasser, provstiudvalgskasser og landskirkeskat ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 112,7 mio. kr. som er vedlagt sagen.
  Ved udgangen af 2018 forventes der ingen saldo på mellemregningen med provstiet, således at hele provenuet er til rådighed i 2019 til dækning af lokale kirkelige udgifter samt landskirkeskat.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, idet den vedrører 2019, og fordi kommunen alene administrerer den kirkelige ligning.

  Økonomiudvalget, 03-10-2018, pkt. 376

  Anbefales.
  Lars Lindskov undlader at stemme.
  Fraværende: Joy Mogensen, Bent Jørgensen, Merete Dea Larsen, Jeppe Trolle.

 • Pkt. 377 Budgetopfølgning pr. 31. august 2018

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._august_2018.pdf

  Pkt. 377

  Budgetopfølgning pr. 31. august 2018

  Sagsnr. 301070 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 fremlægges til godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. august 2018 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives, om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil det fremgå af budgetopfølgningen, om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger eller, om der er tale om kassetræk. Efterhånden som året skrider frem, og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.

  Figur 1

  Budgetopfølgningen pr. 31. august 2018 viser et forventet overskud på ordinær drift på netto 128,8 mio. kr. Dette er et netto mindreforbrug på 8,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 120,8 mio. kr. Herudover er der et forventet mindreforbrug på anlæg på 74,0 mio. kr., samt en mindreindtægt/merudgift på lån, afdrag og øvrige finansforskydninger på 154,2 mio. kr. Det forventede årsregnskab viser hermed en forværring af de likvide aktiver på 72,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Resultatet er en forbedring på 47,6 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning pr. 30. juni.

  Forbedringen i resultatet siden sidste budgetopfølgning skyldes primært en forbedringer på serviceudgifter på 30,8 mio. kr. da planlagte aktiviteter først realiseres i 2019 og en forbedring på den aktivitetsbestemte medfinansiering på 6,0 mio. kr. på grund af mindre aktivitet på sygehusene. Derudover er der en forbedring på 9,6 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning som følge af et øget træk på byggekredit til opførelse af Plejecenter Hyrdehøj. Der er ingen væsentlige ændringer på anlæg siden sidste budgetopfølgning.

  De samlede merudgifter på driften (serviceudgifter) er i vid udstrækning finansieret af overførsler fra 2017-2018. På børne- og ungeområdet er der et forventet merforbrug på 11,8 mio. kr. hvoraf 7,3 mio. kr. er finansieret af overførsler, mens det resterende merforbrug modsvares af øget refusion eller kan finansieres indenfor udvalgets samlede ramme. Tilsvarende ses et merforbrug på serviceudgifter under Beskæftigelses- og Socialudvalget, som ikke dækkes af overførsler. Merforbruget følges tæt til budgetopfølgningen pr. 31. oktober og hvis nødvendigt forelægges en bevillingssag, hvor merudgifter på serviceudgifter foreslås finansieret af mindreudgifter på overførselsområdet.
  Resultat af budgetopfølgningen for de enkelte fagområder under Økonomiudvalget kan ses i bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 03-10-2018, pkt. 377

  Godkendt.
  Fraværende: Joy Mogensen, Bent Jørgensen, Merete Dea Larsen, Jeppe Trolle.

 • Pkt. 378 Udvikling af storparcel(Lukket)

 • Pkt. 379 Eventuelt

  Pkt. 379

  Eventuelt

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 03-10-2018, pkt. 379

  Intet til eventuelt.
  Fraværende: Joy Mogensen, Bent Jørgensen, Merete Dea Larsen, Jeppe Trolle.