You are here

Referat

Dato: Onsdag, September 5, 2018 - 08:20
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 336 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 336

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 05-09-2018, pkt. 336

  Daniel Prehn havde afbud og Jette Henning deltog i stedet.
  Der var udsendt en tillægsdagsorden.
  Godkendt.
  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

 • Pkt. 337 Orientering om kommende større sager - september 2018

  Pkt. 337

  Orientering om kommende større sager - september 2018

  Sagsnr. 301127 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:

  1. Budget 2019
  2. Planstrategi – teamdrøftelser (september - december), herunder boligpolitik
  3. Mandat til forhandling af driftsaftale vedrørende Ny Idrætspark
  4. Låneoptagelse for 2018

  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

  1. Forslag til Planstrategi (til høring)
  2. Helhedsplan for Viby Syd
  3. Forslag til lokalplan 678 for Kavsbjerggård i Viby (til høring)
  4. Forslag til lokalplan 659 for Sortebrødre Plads og kommuneplantillæg 6 (endelig vedtagelse)
  5. Forslag til lokalplan 672 og kommuneplantillæg 13 for Byomdannelse ved Køgevej og Sønder Ringvej (til høring)
  6. Rammeoverførsel 2018 til 2019
  7. Overførsel af rådighedsbeløb 2018 til 2019

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 05-09-2018, pkt. 337

  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

 • Pkt. 338 1. behandling af budget 2019-2022

  Oekonomisk_balance_til_1._behandlingen.pdf Budgetforlig.pdf Budgetforlig_-_bilag_vedr._skoleomraadet.pdf Budgetforlig_-_blokliste.pdf Budgetforlig_-_bloktekster.pdf Budgetforlig_-_Udviklingspuljen.pdf Els_budgetforslag_til_OeUs_1._behandling_af_budget_2019-2022.pdf

  Pkt. 338

  1. behandling af budget 2019-2022

  Sagsnr. 306153 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget udarbejder et forslag til budget 2019-2022, som skal forelægges til to behandlinger i byrådet med mindst 3 ugers mellemrum.
  Ifølge den vedtagne tidsplan er 1. behandlingen i byrådet den 29. august 2018, mens 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget er den 8. oktober 2018 (ændret fra d. 3. oktober) og i byrådet den 10. oktober 2018.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget indledte drøftelserne om det samlede budget for 2019-2022 på mødet den 8. august, der efterfulgtes af augustseminar og politiske forhandlinger den 27./28. august 2018.
  Materialet til budget 2019-2022 findes i eDagsorden, ”Budget 2019-2022” og på hjemmesiden. Eventuelt yderligere materiale vil blive eftersendt til 1. behandlingen i Økonomiudvalget.
  Som tidligere år gennemføres der i sensommeren en høringsproces. I år ligger høringen i brugerbestyrelser og MED-organisationen i perioden 31. august 2018 – 18. september 2018. Høringsmaterialet vil være tilgængeligt fra kommunes hjemmeside, og høringssvarene vil således foreligge inden Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet i Økonomiudvalget den 8. oktober 2018 og i byrådet den 10. oktober 2018.
  Der kan som tidligere år fremsættes politiske ændringsforslag til budgettet. Hvis fremsatte ændringsforslag skal indgå i udsendelsen af materialet til Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet, foreslås det, at fristen fastsættes til 1. oktober. Ændringsforslag fremsat herefter vil blive eftersendt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da sagen omhandler budgetlægningen for 2019-2022.

  Økonomiudvalget, 29-08-2018, pkt. 333

  Udsat.
  Fraværende: Tina Boel.

  Byrådet, 29-08-2018, pkt. 273

  Taget af dagsordenen.

  Supplerende sagsfremstilling

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. materialet til budget 2019-2022 til 1. behandlingen oversendes til byrådets behandling
  2. fristen for fremsættelse af politiske ændringsforslag fastsættes til 27. september

  Der blev indgået budgetforlig mellem Dansk Folkeparti, De Radikale, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne og Venstre d. 29. august 2018. Som konsekvens heraf blev Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2019-2022 besluttet udskudt til 5. september med 1. behandling i byrådet 12. september. Budgetforligstekst, notat om den økonomiske balance samt blokliste er vedlagt som bilag. Den indholdsmæssige beskrivelse af blokkene eftersendes mandag den 3. september.
  Høringen af budget 2019-2022 i brugerbestyrelser, MED-organisation m.v. udskydes tilsvarende og finder sted fra 5. september til 25. september.
  Den afsluttende 2. behandling af budget 2019-2022 sker i Økonomiudvalget 3. oktober og i byrådet 10. oktober. Fristen for politiske ændringsforslag foreslås ændret til 27. september, hvis fremsatte ændringsforslag skal indgå i udsendelsen af materialet til Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet. Ændringsforslag fremsat herefter vil blive eftersendt.

  Økonomiudvalget, 05-09-2018, pkt. 338

  Ad 1. "at" Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde flertalsforslaget, men fremsatte på EL’s vegne et alternativt budgetforslag til ØU’s førstebehandling. (Bilag til ØU-referatet).
  Bortset fra én ændring, nemlig medtagelse af blok ”1116 Ny, Synliggørelse af manglende indtægter fra 2020”; er forslaget identisk med det budgetforslag Enhedslisten fremlagde for byrådets medlemmer ved budgetforhandlingernes start den 26.9.2018.
  Tina Boel (F) kan ikke tilslutte sig flertallets budgetforslag.
  Ad 2. "at": Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

 • Pkt. 339 Ramsø Ældreboligselskab - Regnskab for 2017

  Oekonominotat_2017.pdf

  Pkt. 339

  Ramsø Ældreboligselskab - Regnskab for 2017

  Sagsnr. 300729 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Regnskabet for Ramsø Ældreboligselskab med tilhørende afdelingsregnskab er fremsendt til kritisk gennemgang via hjemmesiden almenstyringsdialog.dk. Regnskab med revisionsprotokollat er godkendt af bestyrelsen. Det indstilles, at regnskaberne tages til efterretning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet for Ramsø Ældreboligselskab tages til efterretning uden bemærkninger.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til bestemmelserne i de gældende regler i driftsbekendtgørelsens § 116 ”foretager kommunalbestyrelsen en kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler”.
  Der er med virkning fra 1. januar 2017 er indført krav om, at almene boligorganisationer gennemfører egenkontrol der skal fremme effektivitet og kvalitet i boligorganisationen og dermed bidrage til at sikre boligorganisation og afdelinger drives forsvarligt og effektivt.
  For at sikre overholdelse af ovennævnte er det påset, at

  • Boligorganisationens årsberetning indeholder en redegørelse for arbejdet med egenkontrol og økonomistyring jf. driftsbekendtgørelsens §13 og §73.
  • Regnskaberne er revideret uden at have givet anledning til kritiske bemærkninger eller forbehold.
  • Der foreligger udfyldt autoriseret spørgeskema med eventuelle noter.
  • Organisationens boliger vedligeholdes i tilstrækkeligt omfang.

  Der vil i løbet af efteråret blive afholdt styringsdialogmøde med boligorganisationen blandt andet med drøftelse af de tiltag boligorganisationen har gjort for at leve op til de nye krav, herunder de fastsatte mål for udviklingen i hver afdelings samlede driftsudgifter for den kommende 4 års periode jf. driftsbekendtgørelsens §13 stk. 6.
  Fakta for organisation og afdelinger fremgår af vedlagte notat.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 05-09-2018, pkt. 339

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

 • Pkt. 340 OK-Fonden - Regnskaber for 2017

  Notat_til_sagsfremstilling_2017.pdf

  Pkt. 340

  OK-Fonden - Regnskaber for 2017

  Sagsnr. 300729 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Regnskaber for Boligorganisationen ”OK-Boliger i Ramsø Kommune” med 2 tilhørende afdelingsregnskaber, Boligorganisationen ”Botilbuddet Koglerne” med afdelingsregnskab og Boligorganisationen ”Ældreboliger Højvanggård” med afdelingsregnskab er fremsendt til kritisk gennemgang. Det indstilles, at regnskaberne tages til efterretning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskaberne for OK-Boliger, Botilbuddet Koglerne og Ældreboliger Højvanggård for 2017 tages til efterretning uden bemærkninger.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til bestemmelserne i de gældende regler i driftsbekendtgørelsens § 116 ”foretager kommunalbestyrelsen en kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler”.
  Der er med virkning fra 1. januar 2017 er indført krav om, at almene boligorganisationer gennemfører egenkontrol der skal fremme effektivitet og kvalitet i boligorganisationen og dermed bidrage til at sikre boligorganisation og afdelinger drives forsvarligt og effektivt.
  For at sikre overholdelse af ovennævnte er det påset, at

  • Boligorganisationens årsberetning indeholder en redegørelse for arbejdet med egenkontrol og økonomistyring jf. driftsbekendtgørelsens §13 og §73.
  • Regnskaberne er revideret uden at have givet anledning til kritiske bemærkninger eller forbehold.
  • Der foreligger udfyldt autoriseret spørgeskema med eventuelle noter.
  • Organisationens boliger vedligeholdes i tilstrækkeligt omfang.

  Det fremgår ikke af bestyrelsens årsberetning, hvilket tiltag der er gjort for at opfylde kravene om egenkontrol, men der vil i løbet af efteråret blive afholdt styringsdialogmøde med boligorganisationen blandt andet med drøftelse af boligorganisationens tiltag for at leve op til de nye krav herunder de fastsatte mål for udviklingen i hver afdelings samlede driftsudgifter for den kommende 4 års periode jf. driftsbekendtgørelsens §13 stk. 6.
  Fakta for organisation og afdelinger fremgår af vedlagte notat.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 05-09-2018, pkt. 340

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov

 • Pkt. 341 Aftaler om fleksibel udlejning med KAB

  Aftale_om_fleksibel_udlejning_Linderaekkerne.pdf Aftale_om_fleksibel_udlejning_Toemmergaarden.pdf Hensigtserklaering.pdf

  Pkt. 341

  Aftaler om fleksibel udlejning med KAB

  Sagsnr. 299328 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sag om godkendelse af aftaler om fleksibel udlejning for 2 nye almene afdelinger, og hensigtserklæring om boligsocial indsats.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. indgåelse af aftale om fleksibel udlejning for afdeling Linderækkerne og Tømmergården godkendes.
  2. hensigtserklæring om boligsocial indsats for 4 afdelinger godkendes

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 29. august 2018 skema B for afdeling Linderækkerne, 45 almene boliger ved Jyllingehallerne.
  Boligerne opføres efter Almenbolig+ konceptet, som bygger på en forudsætning om en større egenindsats fra beboerne. Som nævnt i sag vedr. godkendelse af skema B behandlet i Byrådet den 29. august 2018 skal der indgås aftale om fleksibel udlejning, da boligselskaberne, Roskilde Nord Boligselskab og Høje-Taastrup Boligselskab, ønsker at tiltrække personer med interesse og erfaring i at deltage i fælles renholdelse og vedligeholdelse for derved at holde boligudgiften nede og sikre fælles ansvarlighed i afdelingen. For afdeling Tømmergården, som er ibrugtaget, skal der også indgås tilsvarende.
  Det forudsættes, at beboerne i afdelingerne ønsker at bo i en bolig, der forudsætter en høj grad af egenindsats. Denne indsats omhandler ren- og vedligeholdelse af adgangs- og opholdsarealer i umiddelbar tilknytning til lejemålet samt enhver renholdelse inden for lejemålets naturlige grænse, deltagelse i ren- og vedligeholdelse af fælles arealer, snerydning m.v.
  Der ønskes derfor en fortrinsret til boligsøgende med beskæftigelse og med ønske om at bo i en bolig, der forudsætter en høj grad af egenindsats, samt til boligsøgende med erfaring fra vedligeholdelse af bygninger, herunder seniorer over 62 år, og hvor mindst ét medlem i husstande er i beskæftigelse eller har fast indtægt fra aldersbetinget pension. Udkast til aftaler for afdeling Linderækkerne og Tømmergården vedhæftes.
  Der er allerede indgået sådanne aftaler om fleksibel udlejning for afdelingerne Tunet og Folden. For afdeling Tømmergården, som allerede er ibrugtaget, skal der tilsvarende indgås en sådan aftale. Aftaler for afdeling Linderækkerne og Tømmergården vedhæftes.
  Aftalerne om fleksibel udlejning har ikke indflydelse på kommunens anvisningsret til afdelingerne, men personer som anvises fra akutlisten gøres opmærksom på, at der forudsættes en vis grad af egenindsats i afdelingerne.
  Forvaltningen indstiller, at der for de afdelinger, der opføres efter Almenbolig+ konceptet indgås en hensigtserklæring med KAB om, at boligselskaberne skal tage kontakt til kommunen, såfremt kommunalt anviste beboere ikke kan deltage i den fælles vedligeholdelse af afdelingen, Formålet med denne dialog er, at kommunen og boligselskabet finder en tilfredsstillende løsning for beboere og samarbejdet i afdelingen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Økonomiudvalget, 05-09-2018, pkt. 341

  Godkendt.
  Henrik Stougaard kan ikke godkende og begærede sagen i byrådet.
  Jeppe Trolle (B) og Tina Boel (F) tog forbehold.
  Fraværende: Daniel Prehn.

 • Pkt. 342 Godkendelse af skema B - Tofteengen

  Pkt. 342

  Godkendelse af skema B - Tofteengen

  Sagsnr. 291846 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sag vedr. godkendelse skema B for 44 almene familieboliger i afdeling Toftehøjen, Ågerup.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. skema B for 44 nye almene familieboliger i afdeling Tofteengen med en samlet anskaffelsessum på 95,411 mio. kr. godkendes
  2. kommunalt grundkapitalindskud på 9,541 mio. kr. godkendes
  3. kommunal garanti på 64,67% af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 54,298 mio. kr. godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 31. maj 2017 skema A til opførelse af 43 nye almene familieboliger i Ågerup, afdeling Tofteengen med en samlet anskaffelsessum på 93,840 mio. kr. Samtidig godkendtes et kommunalt grundkapitalindskud på 9,384 mio. kr. og en kommunal garanti på 57,5 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 47,336 mio. kr. og en foreløbig leje på 1.103 kr. pr. m2 ekskl. forbrug.
  Boligselskabet har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B for projektet til opførelse af 44 almene familieboliger. Stigningen i antal familieboliger skyldes, at
  boligselskabets bestyrelse har ønsket at ændre fælleshuset til en bolig på 102 m2.
  Begrundelsen for dette er at holde huslejen så lav som muligt for de nye boliger i afdelingen ved at minimere driftsomkostningerne. Boligselskabet har to afdelinger i Ågerup, der begge har fælleshuse, som kun bliver anvendt i begrænset omfang, og da der derudover også er mulighed for at låne andre lokaler i lokalområdet, vurderes behovet for fælleslokaler for opfyldt. Der er fortsat 8 små billige boliger i projektet, som opføres med statsstøtte fra puljen til små billige boliger.
  Den samlede anskaffelsessum udgør nu 95,411 mio. kr. og det kommunale grundkapitalindskud 9,541 mio. kr. Den kommunale garanti udgør nu 64,67% af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 54,298 mio. kr. Den foreløbige leje anslås til 1.075 kr. pr. m2 ekskl. forbrug, og er dermed faldet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Stigningen på 157.000 kr. i det kommunale grundkapitalindskud finansieres af puljen til indskud i Landsbyggefonden.

  Økonomiudvalget, 05-09-2018, pkt. 342

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn.

 • Pkt. 343 Dispensationer ved byggeri af nye almene boliger på Skoleslagteriet

  Ansoegning_om_dispensationer_Slagteriet.pdf Forvaltningens_bemaerkninger_til_Boligselskabet_Sjaellands_ansoegning_om_dispensationer_vedr._Slagteriet.pdf

  Pkt. 343

  Dispensationer ved etablering af nye almene boliger på Skoleslagteriet

  Sagsnr. 289590 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Boligselskabet Sjælland har fremsendt ansøgning om dispensationer på byggeriet af de nye almene boliger i afdeling Slagteriet (tidl. Skoleslagteriet), idet byggeriet ikke kan holdes inden for det tilladte maksimumsbeløb.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. sammenlægning af 16 små billige boliger til 8 små billige boliger drøftes
  2. dispensation fra tilgængelighedskravene vedr. elevatorer drøftes

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Byråd godkendte den 29. marts 2017 114 nye familieboliger i ny afdeling ved Skoleslagteriet med en samlet anskaffelsessum på 194,844 mio. kr., samt et kommunalt grundkapitalindskud på 19,484 mio. kr.
  Den 2. juli 2018 godkendte forvaltningen administrativt skema B for 110 nye almene boliger i afdeling Slagteriet med en samlet anskaffelsessum på 186,064 mio. kr. og et kommunalt grundkapitalindskud på 18,606 mio. kr. Der var tale om en mindre justering af det samlede antal almene boliger i projektet, og ændringen betød en forbedret økonomi i projektet og samtidig en mindreudgift for kommunen i grundkapitalindskud. Forvaltningen vurderede på denne baggrund, at beslutningen lå inden for forvaltningens delegationen til at godkende skema B administrativt. Det kan bemærkes, at byggeretten til de 4 boliger er overdraget til KPC, som opfører de private boliger i projektet.
  Boligselskabet Sjælland har nu fremsendt en ansøgning om en række forhold, som yderligere kan gøre byggeriet billigere og dermed inden for rammebeløbet, men som kræver kommunal dispensation eller tilladelse, se vedhæftede bilag. I forbindelse med den videre bearbejdning af projektet har det nemlig vist sig nødvendigt at forstærke dele af byggeriets fundering og armering samt udføre installationer på en anden måde for at undgå byggetekniske problemer. Der er i den forbindelse allerede gennemført væsentlige besparelser i projektet, men det er fortsat ikke muligt at holde byggeriet inden for det lovfastsatte maksimumsbeløb.
  Boligselskabet Sjælland ansøger derfor om tilladelse til at sammenlægge 16 små ”billig” boliger til singler til 8 små ”billig” boliger til par med børn. De sammenlagte boliger vil stadig være små ”billig” boliger, men de vil være egnet til et par med barn. Boligselskabet vurderer, at det vil være positivt for den kommende boligafdeling, og det vil medføre en besparelse i opførselsudgift til 8 køkkener og toiletter. Der er 32 ”billig” boliger i projektet, svarende til 16 single-boliger, 10 parboliger og 6 boliger til par med barn. Besparelsen vil udgøre 0,6 mio. kr.
  Boligselskabet Sjælland ansøger desuden om dispensation fra tilgængelighedskravene i bygningsreglementet, hvilket er en mulighed under frikommuneforsøget. De 3 opgange, hvor de små ”billig” boliger er placeret, ønskes opført uden elevator. Herved vil de små ”billig” boliger få mindre fællesarealer og billigere husleje. Boligerne i stueetagen opfylder kravene om tilgængelighed. For projektet vil besparelsen udgøre 1,2 mio. kr.
  Efter frikommuneforsøget er der mulighed for at godkende fravigelser i Bygningsreglementets bestemmelser om tilgængelighed, hvis der til gengæld udarbejdes en tilfredsstillende tilgængelighedsstrategi for det konkrete projekt. Boligselskabet har i ansøgningen beskrevet de overordnede retningslinjer til en tilgængelighedsstrategi for Slagteriet med udgangspunkt i frikommuneforsøget, jf. bilaget til sagen.
  Såfremt det besluttes at arbejde videre med denne del af ansøgningen, skal der efter forvaltningens vurdering udarbejdes en nærmere detaljeret tilgængelighedsstrategi i samarbejde med Statens Bygningsforskningsinstitut, SBI, som i det konkrete projekt skal erstatte detailkravene i Bygningsreglementet. Afslutningsvist skal den konkrete tilgængelighedsstrategi for projektet og dermed fravigelserne af Bygningsreglementet godkendes i Plan- og Teknikudvalget.
  Boligselskabet Sjælland ansøger endelig om fritagelse for betaling af ejendomsskat frem til ibrugtagning. Ansøgningen begrundes med at det er alment byggeri med små ”billig” boliger og derfor bør fritages for ejendomsskat i opførselsperioden (dvs. 1. september 2018 – 1. september 2020) for at holde disse boliger så billige som muligt. Besparelsen vil udgøre 0,8 mio. kr. Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er lovhjemmel til at give en sådan dispensation.
  Forvaltningens bemærkninger til forslagene er samlet i vedhæftede notat.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Såfremt der bygges 8 færre små ”billige” boliger i projektet, vil det betyde, at kommunen mister statsligt tilskud til 16 boliger, svarende til ca. 1,139 mio. kr. Det mindre statslige tilskud kan finansieres via kommunens mindreudgift til grundkapitalindskud i skema B samt via puljen til grundkapitalindskud i Landsbyggefonden.
  Forslagene vedr. tilgængelighed har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen.

  Økonomiudvalget, 05-09-2018, pkt. 343

  Ad. 1 "at" Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Joy Mogensen (A), Henning Sørensen (A), Jette Henning (A), Tina Boel (F) og Jeppe Trolle (B), Karsten Lorentzen (O) og Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende at 16 små billige boliger sammenlægges til 8, og imødeser andre løsningsforslag fra BOSJ. Bent Jørgensen (V) og Lars Lindskov (C) kan godkende at 16 små billige boliger sammenlægges til 8.
  Ad 2. "at": Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Joy Mogensen (A), Henning Sørensen (A), Jette Henning (A), Tina Boel (F) og Jeppe Trolle (B), Bent Jørgensen (V) og Lars Lindskov (C) kan godkende at der arbejdes videre med at give dispensation fra tilgængelighedskravet vedr. elevatorer. Karsten Lorentzen (O) og Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende dette.
  Fraværende: Daniel Prehn.

 • Pkt. 344 Udpegning til bestyrelsen i Roskilde Gymnasium

  Pkt. 344

  Udpegning til bestyrelsen i Roskilde Gymnasium

  Sagsnr. 280382 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ændring i udpegningen til bestyrelsen i Roskilde Gymnasium

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Sussie Thorslund Nøhr udpeges til bestyrelsen i Roskilde Gymnasium og at Ursula Engbart Smidth udtræder.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet udpegede på sit møde den 4. december 2017 Ursula Engbart Smidth til bestyrelsen i Roskilde Gymnasium. Ursula Engbart Smidth oplyser, at hun ønsker at udtræde og i stedet indstiller Alternativet, at Sussie Thorslund Nøhr indtræder i bestyrelsen for Roskilde Gymnasium.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 05-09-2018, pkt. 344

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn.

 • Pkt. 345 Mødeplan for 2019

  Udkast_politisk_moedeplan_2019.pdf

  Pkt. 345

  Mødeplan for 2019

  Sagsnr. 307332 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget skal vedtage udvalgets mødeplan for 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalgets mødeplan for 2019 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Med udgangspunkt i mødeplanen for 2018 og styrelsesvedtægten er der udarbejdet et forslag, der tager hensyn til ferier, helligdage m.m. Skoleferien er holdt mødefri.
  Der er fortsat taget udgangspunkt i, at der kan holdes gruppemøde inden alle månedens udvalgsmøder begynder, og at alle sager fra fagudvalg kan behandles i byrådet samme måned.
  Der er for Økonomiudvalget's vedkommende forslag om:
  - Tur til Grønland i perioden 20. juni – 25. juni
  - Studietur for Økonomiudvalget i perioden12. november – 15. november særskilt sag herom vil blive forelagt ØU på et kommende møde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 05-09-2018, pkt. 345

  Godkendt.
  Fraværende: Daniel Prehn.

 • Pkt. 346 Forslag til landsplanredegørelse 2018

  Roskilde_Kommunes_bemaerkninger_til_landsplanredegoerelse_2018.pdf Forslag_til_landsplanredegoerelse_2018.pdf

  Pkt. 346

  Forslag til landsplanredegørelse 2018

  Sagsnr. 309161 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Erhvervsstyrelsen har sendt forslag til Landsplanredegørelse 2018 "Vækst og udvikling gennem fysisk planlægning - Bedre rammer for virksomheder, borgere og kommuner i hele landet” i høring frem til den 12. september 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune fremsender vedlagte udkast til bemærkninger til landsplanredegørelsen.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Ifølge planloven skal erhvervsministeren efter nyvalg afgive en redegørelse om landsplanarbejdet til brug for kommuneplanlægningen. Forslaget til Landsplanredegørelsen 2018 beskriver primært indhold og intentioner bag revisionen af planloven i 2017, samt en række vejledninger til den nye planlov.
  I landsplanredegørelsen understreges, at det er vigtigt, at staten ikke blander sig unødigt i kommunernes planlægning. Staten vil derfor fremover alene fremsætte indsigelse mod kommuneplanlægningen, hvis planlægningen er i strid med væsentlige nationale interesser inden for områderne 1) vækst og erhvervsudvikling, 2) natur- og miljøbeskyttelse, 3) kulturarvs- og landskabsbevarelse samt 4) hensyn til nationale og regionale anlæg.
  Landsplanredegørelsen fokuserer især på udvikling af kystområder og turisme, udvikling i landdistrikter, detailhandel og produktionserhverv samt styrkelse af hovedstadsområdet.
  Forvaltningen vurderer, at afsnittet om styrkelse af hovedstadsområdet har størst betydning for Roskilde Kommune. Regeringen nedsatte i maj 2018 et ministerudvalg, der skal udarbejde et udspil om Hovedstaden 2030 med henblik på at styrke hovedstadsområdet som et attraktivt sted at investere, arbejde og bo. Hovedstaden 2030 vil overordnet behandle fire udfordringer: Vækst og viden i hovedstadsområdet, Plads til flere borgere, Effektiv og smart mobilitet samt Et aktivt, attraktivt og grønt hovedstadsområde. En del af arbejdet vil bl.a. være revisioner af de særlige statslige rammer for den fysiske planlægning i hovedstadsområdets kommuner og fingerplanen.
  Forvaltningen vurderer, at høringen af landsplanredegørelsen er en god anledning til at gøre opmærksom på det udviklingspres, som Roskilde Kommune oplever - ikke blot i Roskilde by, men også i kommunens mindre byer. I vedlagte forslag til høringssvar indgår derfor ønske om mere fleksibel og dialogbaseret fingerplan, som i højere grad giver muligheder for at byudvikle ud fra lokale forhold herunder at afrunde mindre byer, og større frihed i forhold til rækkefølgebestemmelser. Især fremhæves, at Viby Sjælland som stationsby har potentiale for større byudvikling. Endvidere nævnes vigtigheden af, at der kommer en revision af støjkonsekvenszonen for lufthavnen, så kommunen kender sine reelle udviklingsmuligheder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 05-09-2018, pkt. 346

  Godkendt, idet området Langdyssegård også nævnes i brevet.
  Fraværende: Daniel Prehn.

 • Pkt. 347 Salg af arealer i Hyrdehøj(Lukket)

 • Pkt. 348 Østsjællands Beredskab budget 2019(Lukket)

 • Pkt. 349 Lejeaftale(Lukket)

 • Pkt. 350 Eventuelt

  Pkt. 350

  Eventuelt

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 05-09-2018, pkt. 350

  - Affredning af Vikingeskibsmuseet
  Fraværende: Daniel Prehn.

 • Pkt. 351 Byggeri på Skousbo(Lukket)