You are here

Referat

Dato: Onsdag, December 5, 2018 - 08:20
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 481 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 481

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Mødet starter med pkt. 482, "Planstrategi 2018 - opsamling på temadrøftelser.
  Direktør for By, Kultur, Miljø Martin Holgaard og Plan- og Udviklingschef Vilfred Hvid deltager under dette pkt.

  Økonomiudvalget, 05-12-2018, pkt. 481

  Godkendt.

 • Pkt. 482 Planstrategi 2018 - opsamling på temadrøftelser

  Udkast_til_potentielle_aendringer_til_Kommuneplan_2019.pdf Planstrategi_2018_forslag_til_Tema_2_Taettere_og_staerkere_byer.pdf Planstrategi_2018_forslag_til_Tema_3_Robuste_groenne_miljoeer.pdf Planstrategi_2018_forslag_til_praesentation_af_FNs_verdensmaal.pdf Planstrategi_2018_forslag_til_Tema_1_Boligpolitik_-_byer_i_social_balance.pdf

  Pkt. 482

  Planstrategi 2018 - opsamling på temadrøftelser

  Sagsnr. 299780 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har siden årsskiftet haft en række temadrøftelser om indholdet i Planstrategi 2018. Forvaltningen forelægger en opsamling på drøftelserne forud for udarbejdelse af den endelige planstrategi.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. oplæg til temaet ”Boligpolitik – byer i social balance” godkendes som forelagt efter anbefaling fra den boligpolitiske følgegruppe,
  2. udkast til temaerne ”Tættere og stærkere byer” og ”Robuste grønne miljøer” drøftes med henblik på, at bemærkninger indgår i forvaltningens videre arbejde med udarbejdelse af den endelige planstrategi, og
  3. FN’s verdensmål indarbejdes som en del af planstrategien.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede på mødet den 22. august 2018, punkt 302, at byrådet som led i arbejdet med Planstrategi 2018 skulle gennemføre to temadrøftelser i efteråret. Temadrøftelserne og det parallelle arbejde i den boligpolitiske følgegruppe er nu udmøntet i tre temaer under overskrifterne ”Boligpolitik – byer i social balance”, ”Tættere og stærkere byer” samt ”Robuste grønne miljøer”.
  Den boligpolitiske følgegruppe har på mødet den 30. oktober 2018 indstillet, at det forelagte oplæg til ny boligpolitik integreres i Planstrategi 2018 og sendes til endelig godkendelse i byrådet. Boligpolitikken rummer tre strategiske indsatsområder, der tilsammen har som mål at sikre social balance i vores boligområder. Indsatsområderne er præciseret med en række målsætninger, som dækker bredt for at favne behov for såvel fysiske som sociale og kulturelle tiltag.
  På baggrund af byrådets temadrøftelser den 8. og 31. oktober 2018 har forvaltningen udarbejdet opsamlinger til de to øvrige temaer.
  Under temaet ”Tættere og stærkere byer” er der sat fokus på, hvordan vi opnår blandede og levende byer, herunder med en balanceret fortætning som samtidig understøttes af en mobilitetsstrategi, der sikrer bykvaliteten. Under temaet ”Robuste grønne miljøer” er der fokus på at skabe øget biodiversitet, samtidig med at vi giver plads til nye aktiviteter ude i det åbne land. Her indgår der også afvejninger om plads til vedvarende energi, samt fokus på hvordan vi kan bruge vand som en ressource, både når vi taler om rekreativ brug og klimatilpasning.
  Byrådet har i budgetforlig 2019 peget på, at brugen af FN’s 17 verdensmål skal intensiveres og synliggøres med henblik på at styrke tværgående samarbejder. Forvaltningen har udarbejdet et udkast til introduktion til FN’s verdensmål i planstrategien.
  Forvaltningen vil foreligge et samlet forslag til Planstrategi 2018 omkring årsskiftet. Her vil forvaltningen også forelægge forslag til debatoplæg til revision af kommuneplanen. Vedlagt notat skitserer potentielle ændringer i kommuneplanen, som forvaltningen vurderer, at planstrategien vil lægge op til.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 05-12-2018, pkt. 482

  Ad 1. "at" godkendt med de faldne bemærkninger.
  Ad 2. "at" Drøftet. Bemærkningerne indgår i det videre arbejde, med henblik på, at der kan forelægges et forslag til en planstrategi i det nye år.
  Ad 3. "at" godkendt.

 • Pkt. 483 Orientering om kommende større sager - december 2018

  Pkt. 483

  Orientering om kommende større sager - december 2018

  Sagsnr. 301127 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:

  1. Forslag til planstrategi og debatoplæg til revision af kommuneplan (høring)
  2. Forslag til lokalplan 678 for Kavsbjerggård i Viby (til høring)
  3. Forslag til lokalplan 659 for Sortebrødre Plads og kommuneplantillæg 6 (endelig vedtagelse)
  4. Helhedsplan for Viby Øst
  5. Helhedsplan for Ringstedgade og rammelokalplan for Ringstedgade (11-punktsprogram
  6. Forslag til lokalplan 672 og kommuneplantillæg 13 for Byomdannelse ved Køgevej og Sønder Ringvej (til høring)
  7. Rammeoverførsel 2018 til 2019
  8. Overførsel af rådighedsbeløb 2018 til 2019
  9. Ny Idrætspark
  10. Budgettidsplan 2020

  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

  1. Forslag til Planstrategi (endelig vedtagelse) og opsamling på debatoplæg for kommuneplanen
  2. Helhedsplan for Svogerslev
  3. Helhedsplan for Københavnsvej
  4. Regnskab 2018

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 05-12-2018, pkt. 483

 • Pkt. 484 Orientering om likviditet pr. 31. oktober 2018

  Orientering_om_likviditeten_pr._31._oktober_2018.pdf

  Pkt. 484

  Orientering om likviditet pr. 31. oktober 2018

  Sagsnr. 300781 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. oktober 2018. I bilag er endvidere opstillet prognose for udviklingen. Forvaltningen skønner, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2018 vil ligge mellem 250 - 275 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Tabellen viser den faktiske likvide beholdning, samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i alt og pr. indbygger, hvor indbyggertallet pr. 1. januar 2018 er anvendt.

  Roskilde Kommune 30. nov. 2017 31. dec. 2017 31. jan. 2018 28. feb. 2018 31. marts 2018 30. april 2018 31. maj 2018 30. juni 2018 31. juli 2018 31. aug. 2018 30. sep. 2018 31. okt. 2018
  Likvide beholdning (mio. kr.) 104 75 166 180 146 88 21 -45 55 -22 -8 -66
  Kassekreditregel (mio. kr.) 445 435 425 416 401 389 377 364 352 332 311 293
  Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.) 5,1 5,0 4,9 4,8 4,6 4,4 4,3 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4

  Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. oktober 2018 skønner forvaltningen, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2018 vil ligge mellem 250 – 275 mio. kr.

  Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 421

  Udsat til den 5. december.

  Økonomiudvalget, 05-12-2018, pkt. 484

 • Pkt. 485 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._oktober_2018.pdf

  Pkt. 485

  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018

  Sagsnr. 301070 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018 fremlægges til godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2018 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives, om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil det fremgå af budgetopfølgningen, om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger eller, om der er tale om kassetræk, dvs. om det korrigerede budget overholdes. Efterhånden som året skrider frem, og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning også beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.
  På mødet i økonomiudvalget den 3. oktober, hvor budgetopfølgningen pr. 31. august 2018 blev præsenteret, blev der udtrykt ønske om ændringer i budgetopfølgningen, så det bl.a. mere klart fremgår, om det enkelte udvalg overholder budgettet, herunder det korrigerede budget (oprindeligt budget med tillæg af overførsler, tillægsbevillinger mv.). Der er derfor i denne budgetopfølgning foretaget nogle tekstmæssige opstramninger, så det mere klart fremgår, om de enkelte udvalgs budgetter overholdes, herunder det korrigerede budget. I 2019 vil budgetopfølgningen fremgå i en ny skabelon, hvor der vil være fokus på at skabe et større overblik for de enkelte udvalg.

  Figur 1

  Budgetopfølgningen pr. 31. august 2018 viser et forventet overskud på ordinær drift på netto 141,1 mio. kr. Dette er et netto mindreforbrug på 20,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 120,8 mio. kr. Mindreforbruget på 20,3 består af et mindreforbrug på overførselsudgifter på 44,3 mio. kr., et mindreforbrug på ikke-serviceudgifter på 8,3 mio. kr., et mindreforbrug på serviceudgifter på 5,2 mio. kr., et mindreforbrug på renter på 12,4 mio. kr. samt et merforbrug på skat og tilskud/udligning på 49,9 mio. kr. Herudover er der et forventet mindreforbrug på anlæg på 22,0 mio. kr., samt en mindreindtægt/merudgift på lån, afdrag og øvrige finansforskydninger på 128,6 mio. kr. Det forventede årsregnskab viser hermed en forværring af de likvide aktiver på 89,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Resultatet er en forværring på 17,1 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning pr. 31. august.

  Forværringen i resultatet siden sidste budgetopfølgning skyldes primært en forværring på anlæg på 52,0 mio. kr., som følge af ejendomssalg, som først forventes realiseret i 2019. På driften ses en forbedring på 12,3 mio. kr., som primært skyldes færre udgifter på fagområdet integration samt et faldende antal kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere. Derudover er der en forbedring på 25,6 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning primært som følge af mindreudgifter til grundkapitalindskud samt øget træk på byggekreditten vedr. opførelse af nyt plejecenter.

  De samlede merudgifter på driften (serviceudgifter) er i vid udstrækning finansieret af overførsler fra 2017-2018. På børne- og ungeområdet er der et forventet merforbrug på 8,9 mio. kr., hvoraf 7,3 mio. kr. er finansieret af overførsler, mens det resterende merforbrug modsvares af øget refusion eller kan finansieres inden for udvalgets samlede ramme, hvorved det korrigerede budget overholdes. Tilsvarende ses et merforbrug på serviceudgifter under Beskæftigelses- og Socialudvalget, som ikke dækkes af overførsler. Her forelægges Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Økonomiudvalget en bevillingssag, hvor merudgifter på servicerammen foreslås finansieret af mindreudgifter på overførselsrammen, og det korrigerede budget vil dermed også blive overholdt på dette udvalgsområde.
  Resultat af budgetopfølgningen for de enkelte fagområder under Økonomiudvalget kan ses i bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 05-12-2018, pkt. 485

  Godkendt.

 • Pkt. 486 Redegørelse for Roskilde Kongrescenters økonomi

  Bilag_til_sag_om_redegoerelse_for_Roskilde_Kongrescenters_oekonomi.pdf

  Pkt. 486

  Redegørelse for Roskilde Kongrescenters økonomi

  Sagsnr. 265061 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget bad på mødet den 19. september 2018 om en redegørelse for Roskilde Kongrescenters økonomi. Denne redegørelse forelægges i nærværende sag.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at redegørelsen for Roskilde Kongrescenters økonomi godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget behandlede på mødet 19. september 2018 en sag om tilpasning af udgifts- og indtægtsbevilling af Roskilde Kongrescenters budget, så hele Roskilde Kongrescenters økonomi fremadrettet styres ud fra bruttobevillinger, som er det gældende hovedprincip i Roskilde Kommune.
  I den forbindelse bad Økonomiudvalget om en redegørelse for Roskilde Kongrescenters økonomi, som forelægges i denne sag. Redegørelsen tager afsæt i budgetopfølgningen, som forvaltningen har gennemført med Roskilde Kongrescenter pr. 31. oktober.
  Overordnet viser budgetopfølgningen, at Roskilde Kongrescenter forventer at gå ud af 2018 med et overskud på ca. 0,3 mio. kr., som dermed vil opskrive Kongrescenterets egenkapital fra 5,4 mio. kr. til 5,7 mio. kr. I bilaget fremgår budgetopfølgningen mere detaljeret, ligesom der redegøres uddybende for Kongrescenterets aktiviteter og deres arbejde med styring efter 4 bundlinjer: økonomiske mål, aktivitetsmål, CSR (Corporate Social Responsability) -mål og bæredygtighedsmål.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 422

  Udsat til den 5. december.

  Økonomiudvalget, 05-12-2018, pkt. 486

  Godkendt.

 • Pkt. 487 Justering af Byrådets regler for spørgetid

  Nuvaerende_regler_for_spoergetid.pdf

  Pkt. 487

  Præcisering af Byrådets regler for spørgetid

  Sagsnr. 309466 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Præcisering af Byrådets regler for spørgetid for så vidt angår personfølsomme oplysninger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det tilføjes til Byrådets regler for spørgetid, at der ikke kan behandles sager, som indeholder personfølsomme oplysninger.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Som følge af ikrafttræden af den nye persondatalov foreslås indført en præcisering i reglerne for Byrådets spørgetid, således at det klart fremgår, at der ikke kan behandles sager i spørgetiden, som indeholder personfølsomme oplysninger.
  Såfremt ændringen godkendes, vil dette fremover fremgå af byrådets dagsordenspunkt for spørgetid.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 423

  Udsat til den 5. december.

  Økonomiudvalget, 05-12-2018, pkt. 487

  Anbefales.

 • Pkt. 488 Invitation til ny runde med frikommuneforsøg

  Invitation_til_nyt_frikommuneforsoeg.pdf

  Pkt. 488

  Invitation til ny runde med frikommuneforsøg

  Sagsnr. 313077 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Alle kommuner har modtaget invitation til at ansøge om deltagelse i en ny runde frikommuneforsøg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune ikke på eget initiativ indgår i et frikommuneforsøg grundet blandede erfaringer med sidste runde frikommuneforsøg, men forholder sig åbne for et eventuelt samarbejde initieret af andre kommuner.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af økonomiaftalen for 2019 og som en del af Sammenhængsreformens spor om afbureaukratisering har alle kommuner modtaget invitation til at ansøge om deltagelse i en ny runde frikommuneforsøg.
  Som noget nyt vil der ikke ske en indledende udvælgelse af frikommuner eller frikommunenetværk. I stedet kan alle kommuner søge direkte om godkendelse af forsøg i to ansøgningsrunder. Frist for forsøgsansøgninger for 1. og 2. runde er henholdsvis den 1. april 2019 og den 1. oktober 2019. Der vil blive udvalgt cirka 10 forsøg i hver af de to ansøgningsrunder.
  Af invitationen fra ministeriet fremgår, hvilke typer af forsøg der vil blive givet særlig prioritet.
  Kommuner kan søge enkeltvis eller i netværk. Ved vurdering af forsøgsansøgninger vil det blive tillagt positiv vægt, hvis der er tale om et netværk af kommuner. Ved vurdering af ansøgningerne vil der som udgangspunkt blive givet en særlig prioritet til forsøg, som omhandler en af nedenstående problemstillinger, der har sammenhæng og effektivitet som fællesnævner:

  • Sammenhængende indsatser på tværs af beskæftigelses-, social-, sundheds- og uddannelsesområderne.
  • Udsatte børns vej gennem livet fra daginstitution til uddannelse
  • Overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse / beskæftigelse
  • Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – overgange mellem kommunale og regionale sundheds- og plejetilbud
  • Tværgående effektivisering af opgaveløsningen
  • Administrative effektiviseringer

  Det vil som udgangspunkt blive tillagt positiv værdi, hvis forsøgsansøgningen indeholder en målbar målsætning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 425

  Udsat til den 5. december.

  Økonomiudvalget, 05-12-2018, pkt. 488

  Sagen sendes til udtalelse i fagudvalgene.

 • Pkt. 489 Revideret indkøbs- og udbudspolitik

  Udkast_til_revideret_indkoebs-_og_udbudspolitik.pdf Betragtninger_fra_HMU_til_indkoebs-_og_udbudspolitik.pdf Erhvervsforum_Roskildes_hoeringssvar_paa_indkoebs-_og_Udbudspolitikken.pdf Dansk_Industris_hoeringssvar_paa_indkoebs-og_udbudspolitikken.pdf LO_Roskilde-egnens_Hoeringssvar_til_Roskilde_kommunes_Indkoebs-_og_Udbudspolitik.pdf Bemaerkninger_til_aendringsforslag_fra_C_til_Indkoebs-_og_udbudspolitik.pdf

  Pkt. 489

  Revideret indkøbs- og udbudspolitik

  Sagsnr. 307026 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  På Økonomiudvalgets møde den 26. januar 2018, pkt. 30, blev forvaltningen anmodet om en revidering af kommunens indkøbs- og udbudspolitik. Miljømærkerne sikrer bl.a. at de varer, der købes med miljømærke, ikke indeholder microplast.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkast til revideret indkøbs- og udbudspolitik godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med budgetforlig 2017 blev der aftalt en målsætning om, at andelen af økologiske madvarer i kommunens madindkøb skulle hæves til 90 % i 2025. Økologiprocenten for hele kommunen er på nuværende tidspunkt 65 %. Markedet for økologiske produkter udvikler sig meget i disse år, og det er meget vanskeligt præcist at forudsige de økonomiske konsekvenser med en målsætning på 90 %. Med udgangspunkt i markedet, som det ser ud i dag, må det dog forventes, at det vil medføre øgede omkostninger til indkøb af fødevarer - særligt til indkøb af økologisk kød, som er væsentlig dyrere end indkøb af konventionelt kød. Forvaltningen arbejder videre med implementering af økologiske fødevarer og vil sammen med den årlige forelæggelse af udbudsplan og aktuel indkøbs- og udbudspolitik orientere om status. Målsætningen på 90 % er indarbejdet i indkøbs- og udbudspolitikken.
  Indenfor byggeri har Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA), der tæller flere store aktører fra både offentlige enheder og entreprenører, herunder bl.a. Københavns Kommune og Aarhus Kommune, på bygherresiden etableret Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar. De krav og klausuler, FBSA har formuleret, er som minimum stort set identiske med kommunens hidtidige krav, og ved at anvende disse bliver klausulerne mere genkendelige for aktørerne i branchen og derved mindre administrativt byrdefulde for entreprenørerne. Ved brug af charteret i kommunens indkøb sikres, at mål nr. 12 om ansvarligt forbrug og produktion fra FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling bliver understøttet.
  Med brugen af FBSA charteret i forhold til ILO-konvention nr. 94, der skal sikre gode løn- og ansættelsesvilkår, vil der ske en lettere sproglig forenkling og et par enkelte udvidelser i forhold til den nuværende formulering. Som noget nyt skal entreprenøren proaktivt dokumentere efterlevelsen af arbejdsklausulen ved udfyldelse af et særskilt bilag. Herudover tilføjes, at tilbageholdt vederlag for overtrædelse af klausulen også kan anvendes til at tilgodese krav for overtrædelse af overenskomst fastslået ved fagretslig kendelse eller forlig, hvis entreprenøren eller underentreprenører har tiltrådt overenskomst og ikke har overholdt sine forpligtelser heri. Og endeligt bliver det som noget nyt bodsbelagt at overtræde arbejdsklausulen. Fristen for udlevering af dokumentation ændres fra 5 til 10 arbejdsdage og bliver dermed i overensstemmelse med den generelle praksis for arbejdsklausuler hos offentlige bygherrer. Det anbefales, at kommunen fremover tilslutter sig og anvender de krav, der er udarbejdet i FBSA med bistand fra advokatfirmaerne Bech-Bruun og Horten. Også dette er indarbejdet i det reviderede forslag til indkøbs- og udbudspolitik.
  Den nye udbudslov giver forbedret mulighed for, at ordregiver kan stille krav om miljømærker som fx Svanen og EU-blomsten i sine udbud. Det er derfor tilføjet, at kommunen i videst muligt omfang skal stille krav om miljømærker ved anskaffelse af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver.
  En bred kreds af partier i Folketinget har besluttet, at reglerne for afgivelse af kontrolbud skal revideres. Det er bl.a. aftalt, at der hvert andet år skal ske opfølgning til byrådet på de kontrolbud, som kommunen selv vinder. Formålet med opfølgning er at kontrollere, at der er overensstemmelse mellem kontrolbuddet og det leverede omkostnings- og kvalitetsniveau. Dette fremgår nu af politikken.
  I det vedlagte udkast til revideret indkøbs- og udbudspolitik er forslag til ændringer markeret med rødt. Derudover er der sket mindre redaktionelle ændringer i teksten.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Økonomiudvalget, 13-06-2018, pkt. 256

  Udsat.
  Fraværende: Lars Lindskov, Bent Jørgensen

  Økonomiudvalget, 08-08-2018, pkt. 283

  Udsat.
  Fraværende: Karsten Lorentzen.

  Supplerende sagsfremstilling

  Sagen blev udsat i Økonomiudvalget den 8. august 2018, da man ønskede at give erhvervsrepræsentanterne i UVEG en mulighed for at forholde sig til indkøbs – og udbudspolitikken på vegne af de respektive erhvervsorganisationer.
  Udvalgsformand Lars Lindskov sendte en mail rundt til udvalgets medlemmer dateret den 8.august 2018 med den reviderede indkøbs- og udbudspolitik vedhæftet. Med mailen fulgte en opfordring til repræsentanterne fra de respektive organisationer om at komme med et formelt høringssvar, såfremt man havde kommentarer til brug for den videre politiske proces.

  Erhvervsforum Roskilde og Dansk Industri har hver udarbejdet og fremsendt et høringssvar, som er vedlagt som bilag til punktet.
  Erhvervsorganisationerne har mulighed for at komme med input til politikken på udvalgsmødet.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 07-09-2018, pkt. 19

  DI kvitterer for muligheden for at kunne komme med input til kommunens indkøbs- og udbudspolitik.
  LO er uforstående overfor, at Dansk Industri i sit høringssvar kan skrive følgende: ”at kommunernes brug af arbejdsklausuler ikke er foreneligt med EU-retten”. LO mener ikke, at dette er korrekt og derfor skal arbejdsklausulerne fortsat være en del politikken. LO har efterfølgende indsendt høringssvar til brug for den videre politiske proces.
  Ifølge Dansk Byggeri så strider arbejdsklausuler i politikken mod den partnerskabsaftale som Dansk Byggeri har med Roskilde Kommune, en partnerskabsaftale som i øvrigt fungerer rigtig godt.
  Udvalgsformand Lars Lindskov pointerer, at de organisationer, der ikke har indsendt høringssvar, fortsat kan nå det.
  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark) og Morten Langager (Dansk Erhverv).

  Økonomiudvalget, 24-10-2018, pkt. 388

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 07-11-2018, pkt. 413

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 446

  Udsat til møde den 5. december.

  Økonomiudvalget, 05-12-2018, pkt. 489

  Udsat til den 12. december.

 • Pkt. 490 Forlængelse af garanti

  Ansoegning_fra_Roskilde_Outdoor_Efterskole_af_26._oktober_2018.pdf Ansoegning_fra_Roskilde_Outdoor_Efterskole_af_26._november_2018.pdf

  Pkt. 490

  Forlængelse af garanti

  Sagsnr. 312622 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den selvejende institution Ros Efterskole søger om en forlængelse af et i 2017 meddelt garantitilsagn på 5 mio. kr. til sikkerhed for skolens nødvendige anlægsudgifter. Garantitilsagnet udløber den 31. december 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller sagen til drøftelse.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Ved budgetforliget i 2017 blev følgende besluttet:
  ”Under forudsætning af, at der gennemføres lovgivning i Folketinget, der muliggør, at efterskoler kan etableres i lejede lokaler, er forligspartierne indstillet på at yde en kommunegaranti til skolens nødvendige anlægsudgifter inden for en ramme på 5 mio. kr. Forligspartierne stiller som betingelse for garantien, at øvrig ekstern finansiering til sikring af skolens etablering og drift er på plads, samt at lovgivning og øvrige krav, der skal være opfyldt for, at Roskilde Kommune lovligt kan yde en garanti, er opfyldt senest 31. december 2018, ellers bortfalder tilsagnet om garantien. Der vil ikke fra Roskilde Kommune blive ydet anden bistand til etablering af skolen end den nævnte garanti. I Ro’s Efterskoles ansøgning er anmodet om en garanti på 7,5 mio. kr., men de 2,5 mio. kr. er ikke anlægsudgifter, og der vil derfor hverken efter den nuværende eller den evt. nye lovgivning kunne gives en garanti til disse udgifter. Der vil skulle deponeres et beløb svarende til garantiens størrelse – dvs. 5 mio. kr., som fragår kommunens likvide kassebeholdning”.
  Skolen anmoder nu om, at kommunen accepterer, at den meddelte garanti fortsat vil være gældende efter 1. januar 2019.
  Efterskoleloven er med ikrafttræden den 1. januar 2018 suppleret med en bestemmelse om, at en efterskole kan leje bygninger og arealer i en periode på op til 10 år, hvis det bl.a. sker ved nyoprettelse af en skole.
  Efterskolens bestyrelse oplyser, at arbejdet med at finde ekstern finansiering er tilvejebragt – dog er der nogle enkelte udeståender i den forbindelse.
  Bestyrelsen oplyser, at man har kontakt med en stor fond, som gerne vil støtte skolens opstart og etablering.
  Sammen med denne fond er bl.a. den økonomiske forretningsmodel videreudviklet, og man ser gerne, at der indgås en lejekontrakt til minimum udgangen af 2022 vedr. vestfløjen af Kurhus på Sct. Hans Hospital.
  Efter det oplyste, indgår bygningsejer Region Hovedstaden gerne på en lejekontrakt frem til den 31. december 2021, men herefter forventer Regionen, at bygningerne overtages af en ny ejer. Bestyrelsen håber, at denne nye ejer bliver Roskilde Kommune, så lejemålet kan fortsætte fra 1. januar 2022.
  Bestyrelsen oplyser, at skolen indenfor 10 år skal eje bygningerne, og at skolens budget viser, at det vil være muligt at tilvejebringe midlerne til købet af bygningerne.
  Efter det oplyste, er der fortsat efterspørgsel på en efterskole det pågældende sted.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Der vil skulle deponeres et beløb svarende til garantiens størrelse – dvs. 5 mio. kr., som fragår kommunens likvide kassebeholdning på det tidspunkt, hvor garantien stilles.

  Økonomiudvalget, 07-11-2018, pkt. 416

  Et flertal i Økonomiudvalget er enigt i at der ikke kan gives mulighed for at leje lokaler på Sct. Hans såfremt kommunen erhverver området. Jeppe Trolle kan ikke godkende dette.
  Stillingtagen til evt. forlængelse af garanti afventer afklaring med skolen.

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen har som ønsket af udvalget været i kontakt med Ro´s Efterskole for at få afklaret, om skolen i lyset af Økonomiudvalgets beslutning om leje af lokaler på Sct. Hans, jf. ovenfor, alligevel ville ansøge om at få garantien forlænget. På den baggrund har skolen fremsendt vedhæftede brev, hvori det anføres, at man - til trods for, at der ikke kan gives tilsagn om leje af lokaler på Sct. Hans - gerne vil have garantien forlænget.

  Økonomiudvalget, 05-12-2018, pkt. 490

  Økonomiudvalget er enigt om at anbefale at forlænge garantien til den 1. juli 2019, med henblik på at Ros Efterskole inden 1. maj 2019 skal fremkomme med en plan for, hvor skolen skal etableres.

 • Pkt. 491 Anmodning om optagelse af punkt om mødetidspunkt

  Pkt. 491

  Anmodning om optagelse af punkt om mødetidspunkt

  Sagsnr. 307332 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Merete Dea Larsen (O) har anmodet om at få optaget en sag på dagsordenen om mødetidspunkt for Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Merete Dea Larsen (O) har anmodet om at få optaget følgende på Økonomiudvalgets dagsorden:
  ” Det ønskes drøftet hvorvidt 1 time og 40 minutter er nok til et økonomiudvalgsmøde, hvorpå vi som regel har en lang dagsorden og meget til punktet eventuelt, således at borgmesteren har tid til at orientere os om emner der er på vej.
  På det sidste har vi været nødsaget til at udskyde en række punkter og sidst et ekstraordinært møde en eftermiddag som dermed påvirker den ellers planlagte hverdag. Vi mødte tidligere klokken 8 om morgenen og det fungerede som regel ganske fint og der var rimelig tid til at vende relevante sager.
  Vi har 2 økonomiudvalgsmøder om måneden pga. de mange sager og det blev vurderet at emnerne ikke kunne nås på et møde. Jeg håber at vi kan drøfte hvorvidt det er hensigtsmæssigt at fastholde et senere mødetidspunkt kombineret med to månedlige møder eller om vi kan aftale at mødes klokken 8 og have et primært møde og en reserveret ekstra dag i måneden, hvis der er ting der er presserende. I håb om en konstruktiv drøftelse, gerne med flere forslag, håber jeg at vi kan finde en løsning.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Økonomiudvalget, 05-12-2018, pkt. 491

  Udsat.

 • Pkt. 492 Orientering om administrativ organisering og ledelse 2018

  Organisationsdiagram_pr._1._november_2018.pdf

  Pkt. 492

  Orientering om administrativ organisering og ledelse 2018

  Sagsnr. 313088 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kommunaldirektøren giver en status på den administrative organisering samt arbejdet med ledelse i kommunen.

  Indstilling

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er pr. 1. november sket nogle ændringer i det administrative organisering idet der er oprettet en ny afdeling ”Kommunikation” under kommunaldirektøren.
  Samtidig er der som følge af at den daværende Social- og sundhedschef fratrådte sin stilling i sommer blevet ansat en ny chef for Sundhed og Omsorg og en ny chef for Socialområdet. Den vakante stilling blev således opdelt i to. Fagudvalgene samt Økonomiudvalget fik en orientering om dette i august måned.
  Vedlagt er det det senest opdaterede organisationsdiagram.
  På ledelsessiden er kommunen overordnet set opdelt i niveauer, der hver især skal sikre på forskelligt niveau, at den daglige borgernære drift fungerer optimalt.
  Der er således daglige ledere og eller lederteams i alle vores institutioner og på alle faglige områder.
  Ledere på niveau 1, 2 og 3 er organiseret i dels chefforum, områdeforum og lederforum. Formålet med organiseringen er at der uden for den daglige fagsøjle sker vidensudveksling og lederudvikling på tværs. Udover tværgående projekter som eksempelvis arbejdet med direktionens signaturprojekter, bruges disse fora også til at arbejde med det personlige lederskab, samt relevante personalepolitiske områder som sygefravær, rekruttering, trivsel. Senest har dette særligt i chefforum, taget udgangspunkt i en drøftelse af ledelseskommissionens anbefalinger.
  På de enkelte sektorområder arbejdes der naturligvis også med faglig og ledelsesmæssig udvikling af ledere.
  Der kan henvises til personalepolitisk redegørelse for yderligere omkring hvilke tiltag, der har været arbejdet med på ledelsesniveau.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Økonomiudvalget, 05-12-2018, pkt. 492

  Udsat.

 • Pkt. 493 Tilladelse til videresalg af storparcel(Lukket)

 • Pkt. 494 Tilbagekøb af grund(Lukket)

 • Pkt. 495 Salg af erhvervsjord(Lukket)

 • Pkt. 496 Salg af ejendom (1)(Lukket)

 • Pkt. 497 Salg af fast ejendom (2)(Lukket)

 • Pkt. 498 Salg af fast ejendom (3)(Lukket)

 • Pkt. 499 Køb af arealer og mageskifte(Lukket)

 • Pkt. 500 Anmodning fra Enhedslisten om optagelse af sag om drøftelse af situationen omkring "Østsjællands Beredskab"(Lukket)

 • Pkt. 501 Eventuelt

  Pkt. 501

  Eventuelt

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 05-12-2018, pkt. 501

  Intet til eventuelt.