You are here

Referat

Dato: Onsdag, Februar 6, 2019 - 08:20
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 54 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 54

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 06-02-2019, pkt. 54

  Godkendt.

 • Pkt. 55 Proces for arbejdet med budgetforbedringer i budget 2020-2023

  Maal_og_proces_for_besparelsesforslag_i_budget_2020-2023.pdf Politisk_tidsplan_for_budget_2020-2023.pdf

  Pkt. 55

  Proces for arbejdet med budgetforbedringer i budget 2020-2023

  Sagsnr. 313770 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen vedrører forslag til proces for arbejdet med at opnå budgetforbedringer i budgetlægningen for 2020-2023 for i alt 70 mio. kr. og med en prioritering af budgetforbedringsforslagene.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  1. Tidsplan for vedtagelsen af budget 2020-2023 med en fremrykket proces for arbejdet med budgetforbedringer til prioritering i fagudvalgene på budgetmøderne i juni godkendes, og
  2. Fagudvalgene anmodes om at udarbejde prioriterede budgetforbedringer på udvalgenes driftsbudgetter for i alt 70 mio. kr. fordelt efter model 2 nedenfor.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  På Byrådets møde den 30. januar er vedtaget en overordnet proces i forhold til budgetforbedringer i budget 2020-2023, og på denne baggrund forelægges tidsplan for budget 2020-2023 med forslag fordeling af en besparelsesramme på 70 mio. kr. til udvalgene til besparelser, effektiviseringer og omprioriteringer.
  Af tabellen nedenfor fremgår to forslag til en fordeling af 70 mio. kr. (beskrevet yderligere i bilag):

  Model 1: Proportional fordeling pba. nettodriftsudgifter (i 1.000 kr.) Model 2: Skævdeling vedr. overførselsområdet og voksensocialområdet (i 1.000 kr.)
  Økonomiudvalget 9.855 12.209
  Kultur & Idrætsudvalget 2.547 3.156
  Beskæftigelses & Socialudvalget 18.238 6.213
  Heraf serviceudgifter 5.286 213
  Heraf overførselsudgifter 12.953 6.000
  Skole & Børneudvalget 21.510 26.311
  Plan & Teknikudvalget 1.771 2.194
  Klima & Miljøudvalget 1.221 1.513
  Sundheds & Omsorgsudvalget 14.857 18.405
  I alt 70.000 70.000

  Model 1: Besparelsesrammen på 70 mio. kr. fordeles proportionalt med de samlede nettodriftsudgifter på de enkelte udvalg. Dette vil svare til, at hvert udvalg skal prioritere reduktioner på 1,35 pct. af udvalgets driftsramme.
  Model 2: Besparelsesrammen fordeles på baggrund af udvalgsområdernes aktuelle økonomiske situation. Forvaltningen foreslår en skævdeling, ved at overførelsesudgifterne indgår med en mindre andel på 6 mio. kr., og at voksensocialområdet friholdes. Derefter fordeles en besparelsesramme på 64 mio. kr. proportionalt på øvrige udgiftsområder, hvilket vil svare til 1,67 pct.
  Det er forvaltningens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt, at der ved budgetlægningen for 2020-23 vedtages et budget, som er i balance både i budgetåret og i overslagsårene, for på den måde at forsøge at undgå tilbagevendende årlige besparelser. Et samlet sparekatalog på 70 mio. kr. i form af forslag til besparelser og effektiviseringer, som skal kunne løse de nuværende balanceproblemer i alle år vil komme til at indeholde forslag, som medfører serviceforringelser og en reduktion i personale.
  Forslag til den overordnede tidsplan for budget 2020-2023 medfører, at udvalgenes arbejde med budget 2020-2023 i foråret koncentreres om at udarbejde et sparekatalog på udvalgets område, hvor forslagene prioriteres på budgetmøderne i juni inden oversendelse til budgetforhandlingerne. Tidsplanen indeholder følgende hovedpunkter:
  · 6. feb.: Økonomiudvalget beslutter fordeling af en besparelsesramme på 70 mio.kr. samt fordeling på udvalgenenes driftsbudgetter
  · 8. februar: MED-orientering v. Borgmesteren
  · Marts uge 10: Fagudvalg har 1. drøftelse af ønsker til udmøntning af besparelser
  · April uge 14: Fagudvalg har 2. drøftelse til udmøntning af besparelser
  · 23./24. april: Fagudvalg forelægger forslag til udmøntning af besparelser på forårsseminar
  · Opsamling på fagudvalgenes majmøder på baggrund af drøftelserne på forårsseminaret
  · Maj/juni: Inddragelse af MED-organisationen med afsæt i materialet, der udsendes til fagudvalgenes junimøder
  · Juni uge 23 og 24: Fagudvalg prioriterer besparelsesforslag på driftsbudgetterne svarende til udvalgets udmeldte ramme og oversender dette til budgetbehandlingerne
  Overvejelser vedrørende tværgående budgetforhold som fx anlægsniveau, overførte midler og eventuelle budgetforbedringer i form af skatteforhøjelser skal ikke indgå i fagudvalgenes drøftelser af besparelsesforslag. Fagudvalgenes drøftelser omhandler udelukkende forslag inden for eget udvalgsområde eventuelt i samarbejde med et eller flere andre fagudvalg, mens de tværgående forhold og prioriteringer håndteres i fase 2 af budgetlægningen eftersommerferien, når resultatet af aftalen mellem KL og regeringen kendes.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da den omhandler budgetlægningen for 2020-2023

  Økonomiudvalget, 06-02-2019, pkt. 55

  Ad 1. "at": Anbefales.
  Ad 2. "at": Anbefales. Henrik Stougaard (Ø) kan ikke anbefale, idet vi er imod at der skal udmeldes tvangs-mål for fagudvalgenes sparekataloger, og finder at mulighederne for indtægtsforøgelser har en alt for lav rolle i oplægget.
  Fremrykning af hele budgetprocessens opstart er vi imidlertid positive overfor."
  Tina Boel (F) tager forbehold.
  Økonomiudvalget var enig om at sende sagen til endelig beslutning i Byrådet.

 • Pkt. 56 Budget 2018/2019 for Kildehuskollegiet

  Beboermoede.pdf

  Pkt. 56

  Budget 2018/2019 for Kildehuskollegiet

  Sagsnr. 91167 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budget for året 2018/2019 for Kildehuskollegiet er modtaget den 9. maj 2018 fra administrator UBSBolig A/S. Jf. delegation af 11. december 2006 skal budgetterne forelægges Økonomiudvalget, når lejeforhøjelsen er over 5 %.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at budgetterne 2018/2019 for Kildehuskollegiet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Efter bekendtgørelsen om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte, skal kommunalbestyrelsen hvert år jf. § 10 godkende institutionens budget. Budgettet skal indsendes senest 3 måneder før regnskabsårets begyndelse inkl. budgetspørgeskema og vedligeholdelsesrapport.
  I modsætning til almenboligloven, skal byrådet ifølge bekendtgørelsen om drift og tilsyn med ungdomsboliger godkende budgetterne, når tilsagn om støtte er givet før 1. januar 1997, da boliger opført før denne dato ikke er omfattet af almenboligloven.
  Byrådet skal jf. § 10 påse, at lejen fastsættes som anført i § 2 og reguleres som anført i § 5.
  Det er påset, at lejen, jf. § 2, er fastsat, så den sammen med institutionens øvrige indtægter giver mulighed for at afholde de udgifter, der er forbundet med driften. Det er ligeledes påset, jf. § 5, at lejereguleringen gælder fra regnskabsårets begyndelse og er varslet med 3 måneders varsel.
  Der er for Kildehuskollegiet varslet huslejestigninger pr. 1. august 2018 på 18,19 %, svarende til en stigning fra 3.184 kr. til 3.763 kr. pr. måned for 33,1 m2.
  Budgettet er godkendt i bestyrelsen den 17. april 2018. Huslejestigningen forklares med stigning i udgifter til nettoprioritetsydelser med 245.000 kr. som følge af låneoptagelse til igangværende renoveringssag, der omhandler vand- og varmetilslutninger, eltavle, tagrenovering og start på istandsættelse af badeværelser. Herudover er henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse samt henlæggelser til fornyelser øget med i alt 63.700 kr.
  Spørgeskemaer og vedligeholdelsesrapport er gennemgået uden bemærkninger, og det er oplyst, at budgettet har været forelagt beboerne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 13-06-2018, pkt. 250

  Økonomiudvalget kan ikke for nærværende godkende, idet der ønskes en redegørelse for planlægningen for vedligeholdelse fra bestyrelsen, og om hvad bestyrelsen lægger til grund for huslejestigningen.
  Fraværende: Lars Lindskov, Bent Jørgensen

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen har indhentet supplerende udtalelse fra institutionen, som har drøftet sagen på beboermøde den 4. december 2018.
  Det fremgår af referatet, at seneste tilstandsrapport for ejendommen er fra 2016. I denne fremgår det, at ”Det vurderes at taget skal udskiftes inden for de kommende 10-15 år”. Det kom derfor som en stor overraskelse, at der allerede i 2017 kom så store skader, at det skulle udskiftes med det samme. Dette har der i sagens natur ikke været henlagt tilstrækkeligt til, hvilket er baggrunden for, at man har måttet optage et lån for at kunne sætte arbejdet i gang. De øvrige arbejder, som bestyrelsen har ønsket udført via et lån, er: 1) Tilslutning til ny hovedledning for varme og vand 2) renovering af el-tavle og 3) renovering af 5 badeværelser pr. år i stedet for 1. Huslejestigningen på ca. 18 % skyldes hovedsageligt, at der er budgetteret med afdrag på de 2 lån til henholdsvis taget og de øvrige renoveringssager.
  Beboerne godkendte budgettet enstemmigt på mødet.

  Økonomiudvalget, 06-02-2019, pkt. 56

  Godkendt.

 • Pkt. 57 Rekruttering af ny direktør til direktørområdet Social-, Job- og Sundhed

  Pkt. 57

  Rekruttering af ny direktør til direktørområdet Social-, Job- og Sundhed

  Sagsnr. 316186 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Direktør Christian Harsløf har opsagt sin stilling med virkning pr. 1. marts 2019. Der skal derfor igangsættes en proces med henblik på ansættelse af en ny direktør til direktørområdet Social, Job og Sundhed.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. den politiske repræsentation drøftes
  2. det drøftes hvilke kvalifikationer og kompetencer, der skal lægges vægt på ved rekrutteringen
  3. det besluttes, hvorvidt den politiske del af ansættelsesudvalget skal deltage i hhv. møde omkring ”udtagelse til første samtale”, ”1. samtalerunde” og ”2. samtalerunde”.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Direktør Christian Harsløf har opsagt sin stilling med virkning pr. 1. marts 2019. Der skal derfor igangsættes en proces med henblik på ansættelse af en ny direktør til direktørområdet Social, Job og Sundhed.
  Til at forestå processen er konsulentfirmaet Genitor valgt. Der sigtes mod, at der er ansat en ny direktør med tiltrædelse d. 1. juni. Dette forudsætter, at der sker en godkendelse af ansættelsen i Byrådets møde den 24. april.
  Ved sidste direktøransættelse bestod den politiske repræsentation af Økonomiudvalget og af de relevante udvalgsformænd. Det er forvaltningens opfattelse, at det giver god mening, at hhv. formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget og formanden for Beskæftigelses- og Socialudvalget deltager, idet samarbejdet mellem udvalgsformand og direktør er væsentligt.
  Det skal besluttes, hvordan den politiske repræsentationen skal være i dette aktuelle tilfælde. Foruden det politiske niveau deltager kommunaldirektør Henrik Kolind, Socialchef Joy Torpgaard og to medarbejderrepræsentanter udpeget af FMU på direktørområdet.
  Omkring selve processen forudsættes det, at udarbejdelse af stillingsprofil og opslag forestås af konsulenten i dialog med administrationen. Her skal naturligvis tages højde for Økonomiudvalgets udmeldinger i nærværende møde.
  Det skal endvidere besluttes, hvilke ”anledninger” den politiske del af ansættelsesudvalget ønsker at deltage i. Der er i alt følgende anledninger: ”Udtagelse til 1. samtale”, ”1. samtale” og ”2. samtale”. Det er oplagt, at den politiske repræsentation er til stede ved 2. samtale, mens tilstedeværelse ved de øvrige anledninger kan være mere til drøftelse.
  Umiddelbart planlægges med, at ”udtagelse til 1. samtale” sker i forlængelse af Økonomiudvalgets møde den 13. marts; altså fra kl. 10.00-11.00. ”1 samtalerunde” er den 27. marts kl. 8.00.-15.30. og ” 2. samtalerunde er 10. april kl. 11.30.-17.00.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Økonomiudvalget, 06-02-2019, pkt. 57

  Ad: 1. "at": hele Økonomiudvalget deltager, samt formanden for Sundheds- og Omsorgsudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget.
  Ad 2. "at": drøftet.
  Ad: 3. "at": den politiske deltagelse kan deltage i begge ansættelsessamtaler.

 • Pkt. 58 Valg til Folketinget og Europaparlamentet

  Notat_om_udpegning_af_valgstyreformaend_af_1._februar_2019.pdf

  Pkt. 58

  Valg til Folketinget og Europaparlamentet

  Sagsnr. 311985 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med afholdelse af valg til Folketinget i foråret 2019 og valg til Europaparlamentet den 26. maj 2019 skal der udpeges valgstyrere og tilforordnede.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der vælges 5 valgstyrere pr. valgsted incl. valgstyrerformand (i alt 95 valgstyrere)
  2. fordelingen af formandshvervene på de enkelte valgsteder besluttes,
  3. der vælges 58 politisk tilforordnede og 30 brevstemmemodtagere, som fordeles efter forholdstalsvalgmetoden efter samme princip som benyttet ved tidligere valg
  4. de kandidatlister, der stiller op, men ikke er repræsenteret i byrådet, tildeles hver en plads som tilforordnet

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I foråret 2019 skal der afholdes valg til Folketinget senest den 17. juni 2019. Datoen for folketingsvalget er ikke fastsat endnu. Dato for valg til Europaparlamentet er fastsat til søndag 26. maj 2019.
  Valgstyrerformænd og valgstyrere
  Til gennemførelse af valgene skal der ifølge valgloven vælges 5-9 valgstyrere pr. valgsted, heraf en formand. Forvaltningen foreslår i lighed med tidligere valg, at der vælges 5 valgstyrere pr. valgsted, dvs. i alt 95 valgstyrere incl. valgstyrerformænd.
  Samtidigt skal det besluttes hvilket parti, der skal have formandsposten på de enkelte valgsteder. Ved Byrådsvalget den 21. november 2017 var fordelingen følgende, som blev besluttet i enighed uden brug af forholdstalsvalgmetoden (d’Hondts metode):

  Valgsted Parti Valgsted Parti
  Roskilde Bymidte Ø Gundsølille V
  Klostermarken V Jyllinge V
  Sct. Jørgen Ø Gundsømagle O
  Hedegårdene A Baunehøj A
  Østervang A Gadstrup O
  Himmelev V Viby A
  Svogerslev V Snoldelev A
  Vindinge A Dåstrup V
  Vor Frue A Trekroner B
  Æblehaven A

  Fordelingen ud fra den d’Hondtske metode fremgår af vedlagte bilag.
  Valgformænd og en valgstyrer fra hvert valgsted skal endvidere deltage i brevstemmegennemgang dagen før valgene.

  Tilforordnede

  På baggrund af erfaringer fra tidligere valg indstilles, at der i alt udpeges 58 politiske tilforordnede til valgstederne. Der er mulighed for at tildele halvdagsvagter til halvdelen af partiernes andel af tilforordnede.
  Forvaltningen vil yderligere udpege 85 administrative medarbejdere til valgdagene samt eventuelt også yderligere administrative medarbejdere, der skal medvirke ved stemmeoptællingen efter kl. 20. Endvidere foreslås det, at der udpeges 30 tilforordnede vælgere til at modtage brevstemmer i hjemmene mv.
  Fordelingen af valgstyrere, tilforordnede og brevstemmemodtagere, der udpeges af de politiske partier, sker ud fra forholdstalsvalgmetoden uden valgforbund i lighed med tidligere.
  Forvaltningen indstiller endvidere, at kandidatlister, der stiller op, men som ikke er repræsenteret i byrådet, tildeles en plads som tilforordnet ved valget.
  Det bemærkes, at Biblioteket ikke kan benyttes som afstemningssted i foråret 2019 på grund af ombygning. Valgbestyrelsen har derfor besluttet, at afstemningen foregår på Sct. Josefs Skole ved begge valg. Endvidere er Forsamlingshuset i Gundsømagle optaget søndag den 26. maj, og valgbestyrelsen har derfor besluttet, at valgstedet flyttes til Margretheskolen ved valget den 26. maj. Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at valgsted Himmelev flyttes permanent til Himmelevhallen.

  Økonomi

  Sagen har ikke budgetmæssige konsekvenser, idet der er afsat midler i budget 2019 til Folketingsvalg og Europaparlamentsvalg.

  Økonomiudvalget, 06-02-2019, pkt. 58

  Ad.1"at": Anbefales
  ad 2 "at": udsat til næste Økonomiudvalgsmøde.
  ad 3. "at": anbefales.
  Ad 4. "at": anbefales.

 • Pkt. 59 Evaluering af retningslinjer for besøg på kommunale institutioner

  Evaluering_af_retninslinjer_for_besoeg_paa_kommunale_institutioner.pdf

  Pkt. 59

  Evaluering af retningslinjer for besøg på kommunale institutioner

  Sagsnr. 262573 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget besluttede i august 2017 at udvide retningslinjen for besøg på kommunale institutioner, samtidig besluttedes det at retningslinjen skulle evalueres i 2018. Sagen har været drøftet på Økonomiudvalgets seminar i januar og forelægges nu for Økonomiudvalg og Byråd.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at retningslinjen drøftes med henblik på at beslutte, hvorvidt der stadig skal være adgang til kommunale institutioner for Folketingsmedlemmer- og kandidater samt byrådskandidater og regionsrådsmedlemmer og –kandidater.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede i august 2017 at udvide retningslinjen for besøg på kommunale institutioner, samtidig besluttedes det at retningslinjen skulle evalueres i 2018.
  Ultimo 2018 kom Ankestyrelsen med en udtalelse om lovlighed og rækkevidde af den slags lokalt vedtagne retningslinjer, foranlediget af en sag fra Kalundborg Kommune.
  En gennemgang af afgørelsen fremgår af vedlagte notat.
  Fra afgørelsen skal særligt fremhæves følgende
  - Byrådsmedlemmer har en generel ret til at aflægge kommunale institutioner et besøg som led i et overordnet medansvar for kommunens virksomhed.
  - Byrådet kan vedtage generelle retningslinjer for besøg eksempelvis tidspunkter, antal besøg pr. uge/måned, og særlige retningslinjer i forbindelse med et valg begrundet i hensynet til institutionens drift.
  - Byrådet kan ikke helt afskære byrådsmedlemmers adgang til institutioner ved eksempelvis at lægge en karantæne forud for et valg.
  - Retten til at besøge en kommunal institution gælder alene byrådsmedlemmer, og det vil derfor være lovligt at afskære byrådskandidater og folketingsmedlemmer og ministre og folketingskandidater adgangen til at besøge en kommunal institution.
  Det er forvaltningens vurdering, at den retningslinje, der senest er vedtaget i august 2017, holder sig inden for rammerne for, hvad der lovligt kan vedtages.
  Det er i retningslinjen angivet, at det til enhver tid er op til lederen af institutionen af hensyn til driften at vurdere om besøg kan modtages. Forvaltningen foreslår, at der foretages en mindre justering, så det fremgår, at det er muligt for byrådsmedlemmer at besøge en institution efter nærmere aftale.
  Der skal således tages stilling til om Byrådet ønsker, at muligheden også skal være til stede for Byrådskandidater, Folketingskandidater, Folketingsmedlemmer, ministre og regionsrådsmedlemmer og –kandidater.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019

  Økonomiudvalget, 06-02-2019, pkt. 59

  Den gældende retningslinje fastholdes. Dog tilføjes at der ikke kan medtages presse inde på den enkelte institution, medmindre der er givet særskilt tilladelse.

 • Pkt. 60 Partnerskab om Spejdernes Lejr 2022

  Pkt. 60

  Partnerskab om Spejdernes Lejr 2022

  Sagsnr. 315519 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Spejderne i Danmark har inviteret samtlige landets kommuner til at ansøge om Partnerskab om Spejdernes Lejr 2022. Spejdernes Lejr er en fælleslejr for de forskellige spejderkorps i Danmark med gæster fra udlandet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune sammen med Greve og Høje-Taastrup kommuner søger om partnerskab med Spejdernes Lejr 2022.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Spejdernes Lejr er for alle korps i Danmark samt spejdergrupper fra udlandet. Det forventede deltagerantal er ca. 40.000. Der har tidligere været afholdt Spejdernes Lejr i Holstebro 2012 og Sønderborg 2017. Kultur- og Idrætsudvalget tilkendegav interesse for projektet på møde den 15. august 2018, punkt 104.
  Spejderne ønsker at udvikle lejren i samarbejde med værtskommunerne, det lokale foreningsliv, erhvervsliv og videns-/uddannelsesinstitutioner. Der er nedsat en administrativ arbejdsgruppe på tværs af kommunerne og I/S Hedeland, som arbejder med projektet – herefter benævnt ”Administrationen”. Administrationen er i dialog med interessenter inden for de tre kategorier.
  Lejren tænkes afholdt i Hedeland i samarbejde med Greve og Høje-Taastrup kommuner, derfor er det en forudsætning for eventuel ansøgning om partnerskab, at byrådene i de tre kommuner vedtager at deltage i ansøgningen.
  Administrationen er i positiv dialog med I/S Hedeland om mulighederne for at lægge lejren i Hedeland. I/S Hedelands bestyrelse har udtrykt ønske om, at Spejdernes Lejr 2022 placeres i Hedeland.
  Såfremt Hedeland vælges som en af kandidaterne til Spejdernes Lejr 2022, vil forvaltningen gå videre med et formaliseret samarbejde med lokale foreninger, virksomheder og videns-/uddannelsesinstitutioner. En nøjere projektbeskrivelse, indeholdende økonomisk overslag, forventes i så fald forelagt i 2. kvartal 2019.
  Det kan oplyses, at Kultur- og Fritidsudvalget i Greve Kommune på sit møde den 29. januar 2019 har besluttet at anbefale til byrådet, at Greve Kommune ikke går videre med en ansøgning, men at de tilkendegiver, at Roskilde og Høje Taastrup kommuner gerne må anvende Hedeland til formålet uden økonomisk finansiering fra Greve Kommune. Greve Kommune afholder byrådsmøde den 25. februar. Høje-Taastrup Kommune afholder kommunalbestyrelsesmøde den 26. februar.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Kvalificerer de tre kommuner sig til næste fase i ansøgningsforløbet, fremlægges en detaljeret projektbeskrivelse, herunder økonomiske konsekvenser i 2. kvartal 2019. Der kan være betydelig udgifter forbundet med værtsskabet.

  Økonomiudvalget, 06-02-2019, pkt. 60

  Anbefales.

 • Pkt. 61 Placering af FGU-institutionens skole i Roskilde Kommune

  Placering_af_FGU-institutionens_skole_i_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 61

  Placering af FGU-institutionens skole i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 303027 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget blev på januarseminaret mellem Økonomiudvalget og direktionen præsenteret for analyse af mulige placeringer af FGU-institutionens skole i Roskilde Kommune. Økonomiudvalget skal på baggrund af analysen anvise mulige placeringer til FGU-institutionens bestyrelse.

  Indstilling

  Det indstilles, at notat om mulige placeringer af FGU-skolen i Roskilde oversendes til FGU’s bestyrelse.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Det blev på Økonomiudvalgsmødet den 7. november 2018 besluttet, at der skal fremlægges yderligere analyse af de mulige placeringer af FGU-institutionens skole i Roskilde Kommune på januarseminaret mellem Økonomiudvalget og direktionen. Udvalget er på seminaret blevet præsenteret for forvaltningens overvejelser ift. fire mulige placeringer i notatet: Placering af FGU-institutionens skole i Roskilde Kommune.
  Roskilde Kommune skal i dialog med FGU-institutionen anvise, hvilke mulige placeringer der er for FGU-skolen i Roskilde Kommune. Den endelige beslutning om placering tages dog ikke af økonomiudvalget, men af bestyrelsen for den nye FGU-institution, der har ansvaret for at skaffe egnede lokaler.
  Foretages der ikke særskilt beslutning om placering af FGU-institutionens bestyrelse, kommer den nye FGU skole i Roskilde til at ligge på produktionsskolen Base 4000.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, men afhængig af, hvilken løsning FGU’s bestyrelse ønsker gennemført vil der blive tale om forskellige økonomiske konsekvenser for Roskilde Kommune, jf. vedhæftede notat.

  Økonomiudvalget, 06-02-2019, pkt. 61

  Der var enighed om at der optages en sag på næste Økonomiudvalgsmøde med et beslutningspunkt om placering.

 • Pkt. 62 Anmodning om optagelse af sag "Nye muligheder på grund af ændrede støjkonsekvenszoner omkring Roskilde Lufthavn

  Pkt. 62

  Anmodning om optagelse af sag ”Nye muligheder på grund af ændrede støjkonsekvenszoner omkring Roskilde Lufthavn”

  Sagsnr. 316285 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Enhedslisten v/Henrik Stougaard har anmodet om at få optaget en sag på dagsordenen om ”Nye muligheder på grund af ændrede støjkonsekvenszoner omkring Roskilde Lufthavn.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Enhedslisten v/Henrik Stougaard har anmodet om at få følgende optaget på dagsordenen:
  "Nye muligheder på grund af ændrede støjkonsekvenszoner omkring Roskilde Lufthavn", hvor der redegøres for den forventelige fremtidige situation mht. lufthavns-støjkonsekvenszoner og disses evt. ændrede muligheder for boligudbygning i dele af Roskilde kommune.
  Herunder at forvaltningen søger at svare på følgende spørgsmål:
  1) Hvad der er de forventelige tidsperspektiver omkring en konkretisering af udmeldingerne i form af konkret juridisk gældende ændringer i støjkonsekvensbestemmelserne ?
  2) I hvilket omfang de bebudede ændrede lufthavnskonsekvens-bestemmelser kan forventes at få konsekvenser i form af udvidede muligheder for boligbyggeri i Vor Frue skoles skoledistrikt?
  3) Hvor hurtigt det i givet fald - hhv. teoretisk og praktisk erfaringsmæssigt - vil være muligt at følge op på lempede / tilbagerykkede støjkonsekvenszoner, i form af kommunal planlægning, der udlægger nye området til boligbebyggelse i Vor Frue området?”

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2019.

  Økonomiudvalget, 06-02-2019, pkt. 62

  Sagen er drøftet og spørgsmålet indgår i sagerne i Plan- og Teknikudvalget og Skole- og Børneudvalget.

 • Pkt. 63 Eventuelt

  Pkt. 63

  Eventuelt

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 06-02-2019, pkt. 63

  - Roskilde Kongrescenter.
  - Fors.