You are here

Referat

Dato: Onsdag, Marts 6, 2019 - 08:20
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 92 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 92

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 06-03-2019, pkt. 92

  Godkendt.

 • Pkt. 93 Orientering om kommende større sager - marts 2019

  Pkt. 93

  Orientering om kommende større sager - marts 2019

  Sagsnr. 301127 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:

  1. Forslag til Planstrategi (endelig vedtagelse) og opsamling på debatoplæg for kommuneplanen
  2. Helhedsplan for Svogerslev

  3. Forslag til helhedsplan for Sankt Hans Vest (juni)
  4. Forhandlingsmandat vedrørende eventuelt køb af Sct. Hans Vest
  5. Forslag til Rammelokalplan 683 for Ringstedgade og kommuneplantillæg (til høring)

  1. Opfølgning på forårsseminar
  2. Overførsler fra 2018 til 2019
  3. Borgerrådgiverens årsberetning
  4. Regnskab 2018

  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:
  1. Helhedsplan for Viby Øst
  2. Forslag til lokalplan 678 for boliger og institution ved Kavsbjerggård, Viby (til høring)
  3. Ny stibro over Holbækmotorvejen

  1. Revisionsberetning – kommunens regnskab
  2. Møde med HMU

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Økonomiudvalget, 06-03-2019, pkt. 93

 • Pkt. 94 Arbejdet med besparelser i budget 2020-2023

  Spareforslag_vedr._budget_2020-2023_-_Oekonomiudvalget.pdf

  Pkt. 94

  Arbejdet med besparelser i budget 2020-2023

  Sagsnr. 313770 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har igangsat arbejdet med at pege på besparelser i budget 2020-2023 for i alt 70 mio. kr. Dette er første drøftelse i fagudvalgene.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til besparelser på udvalgets område drøftes

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har igangsat arbejdet med at pege på besparelser i budget 2020-2023 for i alt 70 mio. kr. Fordelingen på udvalg samt processen for arbejdet med besparelser i budget 2020-2023 fremgår af bilag 1. Økonomiudvalgets andel af det samlede sparemål udgør i alt 12,2 mio. kr.
  Budgetmæssigt fordeler Økonomiudvalgets nettoudgifter i 2019 sig således på udvalgets fagområder i mio. kr.

  ”Fælles område” i figuren svarer til den årlige forudsatte produktivitet.
  Uddybende bemærkninger vedrørende Økonomiudvalget
  På Økonomiudvalgets område foreslår forvaltningen, at der bliver r arbejdet videre med en række besparelsesmuligheder som fx ud fra et koncernperspektiv at begynde at operere med et finansielt udbytte på kommunens store driftsvirksomheder som Roskilde Kongrescenter og Materielgården, besparelser på UVEG’s område samt på de andre driftsområder under Økonomiudvalget og besparelser på administrationsområdet

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da den omhandler budgetlægningen for 2020-2023.

  Økonomiudvalget, 06-03-2019, pkt. 94

  Drøftet.
  Henrik Stougaard (Ø) foreslår, at Økonomiudvalget beslutter at afvise at arbejde videre med de skitserede besparelser inden for udvalgets område. Dette begrundes bl.a. med, at der gennem de senere år er hentet meget "rigeligt af lavthængende frugter", hvorfor der nu skal fokuseres på de alternative budgetforbedringsmuligheder som ligger i forøgelse af indtægterne, først og fremmest på grundskatterne. Det er disse muligheder der bør arbejdes videre med, og enhver form for besparelser, også på Økonomiudvalgets område, afvises."

 • Pkt. 95 Bemyndigelse til ekstraordinær generalforsamling i Fors A/S

  Indkaldelse_til_exo._generalforsamling_den_283_19.pdf

  Pkt. 95

  Bemyndigelse til ekstraordinær generalforsamling i Fors A/S

  Sagsnr. 274867 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sag vedrørende bemyndigelse til borgmesteren vedrørende deltagelse i ekstraordinær generalforsamling i Fors A/S.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at borgmesteren bemyndiges til at deltage i ekstraordinær generalforsamling i Fors A/S den 28. marts 2019 og stemme for forslag om placering af virksomhedes lokaliteter i Roskilde og Holbæk Kommuner.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Fors A/S har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 28. marts 2019 med det formål at få ejernes godkendelse af, at virksomheden samles på færre matrikler, således at ledelse og administration samles i Roskilde og driftscenter samles i Holbæk.
  Forslaget kommer på baggrund af en konstatering af, at der ikke kan opnås enighed mellem ejerne om en samling af Fors A/S på en samlet lokalitet. På ejermøde den 4. januar 2019 er det besluttet at fremme en løsning med to lokaliteter i henholdsvis Roskilde og Holbæk.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019

  Økonomiudvalget, 06-03-2019, pkt. 95

  Anbefales.
  Lars Lindskov (C) kan ikke anbefale da virksomheden bør samles på én lokation.

 • Pkt. 96 FNs verdensmål i Roskilde Kommune

  Bilag_om_FNs_verdensmaal.pdf

  Pkt. 96

  FNs verdensmål i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 312922 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forlængelse af budgetaftalen for 2019 har forvaltningen udarbejdet et oplæg til, hvordan Roskilde Kommune kan arbejde med FNs verdensmål.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Det visuelle værktøj, som forvaltningen har testet på bl.a. planstrategien, fremover benyttes ved udarbejdelse af relevante strategier, politikker og planer i hele kommunen
  2. Alle fagudvalg udvælger 2-4 verdensmål, som skal have et særligt fokus i udvalgets arbejde
  3. Kommunens relevante samarbejdsaftaler og ejerstrategier skal forholde sig til verdensmålene i forbindelse med kommende revisioner

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I budgetaftalen for 2019 er det besluttet, at ”Roskilde Kommunes arbejde med FN’s verdensmål/Bæredygtighedsmål skal intensiveres og synliggøres med henblik på at mobilisere og opfordre til samarbejde.”
  Forvaltningen har udviklet et visuelt værktøj, som har til formål at synliggøre bæredygtige indsatser i kommunens politikker og strategier. Værktøjet er blandt andet benyttet i forslag til Planstrategi 2018, Vand- og Klimatilpasningsplan, og Strategisk Klima- og Energiplan.
  Næste skridt kan være at bruge verdensmålene mere strategisk til at opnå synergieffekter mellem forskellige verdensmål og til at fokusere kommunens bæredygtige indsats.
  En vej til dette er at bruge det visuelle værktøj i udarbejdelsen af relevante strategier, politikker og planer i hele kommunen. Herved skabes dels en fælles opmærksomhed på de problemstillinger, verdensmålene adresserer, og dels et fælles fokus på de løsninger, der kan være med til at løse flere verdensmålsudfordringer på samme tid. Det kan fx være, når klimatilpasningsløsninger både forebygger oversvømmelser, skaber øget biodiversitet og sikrer bedre rekreative muligheder for borgerne på samme tid.
  En anden vej er at have et særligt fokus på udvalgte verdensmål, som ligger inden for de enkelte fagudvalgs ansvarsområder. Hvis hvert fagudvalg udvælger de 2-4 verdensmål, der er mest relevant for deres fagområde, sættes et fokus og en retning på kommunens arbejde med bæredygtighed.
  Endelig er det også oplagt at tænke verdensmålene ind i de samarbejdsaftaler og ejerstrategier, som Roskilde Kommune indgår i.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Økonomiudvalget, 06-03-2019, pkt. 96

  Ad 1. "at": Anbefales
  Ad 2. "at" anbefales, idet delmålsoversigten skal inddrages i behandlingen
  Ad. 3. "at" at: anbefales.
  Efter fagudvalgenes behandling laves en status i Økonomiudvalget om hvilke verdensmål, der er dækket.

 • Pkt. 97 Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena - placering i politisk og administrativ organisation

  Roskilde_Kongrescenter_Bauhaus_Arena-_placering_i_politisk_og_administrativ_organisation.pdf

  Pkt. 97

  Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena - placering i politisk og administrativ organisation

  Sagsnr. 316575 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget har bestilt et notat som udgangspunkt for en drøftelse om den fremtidige organisatoriske indplacering af Roskilde Kongrescenter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at den fremtidige placering af centret i politisk og administrativ organisation drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har på sit møde den 6. februar 2019 bedt om et notat om den fremtidige organisatoriske indplacering af Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena.
  Vedhæftede notat er udarbejdet som grundlag for en drøftelse i Økonomiudvalget, som kan være afsæt for en efterfølgende sag om placering af beslutningskompetence, budget og referenceforhold for centret.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Budgettet for kongrescentret ligger i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Økonomiudvalget, 06-03-2019, pkt. 97

  Drøftet. Et flertal ønsker sagen genoptaget med beskrivelse af en model 4 over model 1 og 3.
  Lars Lindskov (C) foreslår følgende:

  1. Roskilde Kongrescenter afkommunaliseres og genetableres med selvstændigt CVR-nummer, selvstændig bestyrelse og selvstændig økonomi. Der søges eksterne, private ejere og der indgås driftsoverenskomst med Roskilde Kommune for så vidt angår idræts- og kulturformål, valghandlinger mm. Direktøren refererer til bestyrelsen, hvor kommunen har to repræsentanter. Såfremt dette forslag ikke kan opnå flertal foreslås følgende:
  2. Roskilde Kongrescenter fastholdes organisatorisk som model 1. For at fastholde den positive udvikling skal Roskilde Kongrescenter etableres med selvstændigt CVR-nummer og fortsat drives i et lukket økonomisk kredsløb, som det blev aftalt i forbindelse med kommunaliseringen. Såfremt dette ikke kan opnå flertal foreslås følgende:
  3. For at fastholde den positive udvikling skal Roskilde Kongrescenter etableres med selvstændigt CVR-nummer og fortsat drives i et lukket økonomisk kredsløb, som det blev aftalt i forbindelse med kommunaliseringen. Kommunens øvrige idrætsfaciliteter, der ikke er selvstændige, drives på vegne af kommunen/KIU af Kongrescentret. Roskilde Kongrescenters direktør refererer fortsat til Kommunaldirektøren – alternativt direktøren for By, Kultur og Miljø.
 • Pkt. 98 Forslag til Fingerplan 2019 i høring

  Udkast_til_hoeringssvar_fingerplan.pdf Notat_om_forslag_til_fingerplan.pdf

  Pkt. 98

  Forslag til Fingerplan 2019 i høring

  Sagsnr. 281105 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til Fingerplan 2019 er i høring. Af størst betydning for Roskilde Kommune er et nyt støjkonsekvensområde for Roskilde Lufthavn.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedlagte udkast til høringssvar godkendes og fremsendes inden for høringsfristen den 21. marts 2019 med forbehold for byrådets endelige godkendelse.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forslag til Fingerplan 2019 er i høring indtil den 21. marts 2019. Forslaget konkretiserer regeringens overordnede visioner for udviklingen frem mod 2030 i udspillet ”Danmarks hovedstad – initiativer til styrkelse af hovedstadsområdet”. Forslaget imødekommer i nogen grad de ønsker, som Roskilde Kommune meldte ind i det såkaldte ”spor 2”, den langsigtede revision af fingerplanen, jf. Økonomiudvalgets behandling af sagen på møde den 4. oktober 2017, punkt 386. De enkelte punkter og øvrige ændringer af fingerplanen er uddybet i vedlagte notat.
  Af væsentligst betydning for Roskilde Kommune er forslag om et nyt støjkonsekvensområde for Roskilde Lufthavn. Forslaget betyder, at enkelte mindre områder især ved Gadstrup, Vor Frue og Vindinge frigives til potentiel ny byudvikling under forudsætning af, at fingerplanens øvrige betingelser også kan opfyldes. Forslaget imødekommer samtidig lufthavnens ønske om et nyt plangrundlag, der udvider muligheder for brug af lufthavnen, herunder flere operationer med store fly. Det vil ifølge den særskilte miljøvurdering af støjzonen betyde, at flere eksisterende boliger på sigt kan blive støjbelastede.
  Viby Station optages ikke på listen over stationer, hvor der kan ske udvikling af regional betydning. Men der åbnes i Erhvervsstyrelsens tilhørende notat for 150 nye boliger i Viby. Byvækst uden for byfingeren kan fortsat kun være af lokal karakter. Samtidig skal kommunen følge planlovens skærpede krav om at redegøre for arealbehov ud fra restrummelighed og forventet befolknings­tilvækst. Kommunen skal fortsat arbejde for, at byvækst primært holdes inden for byfingeren. Men kommunen kan i lidt højere grad end hidtil prioritere rækkefølgen inden for en planperiode, da staten ikke længere konkret skal godkende kommunens rækkefølgeplanlægning for større byudvikling.
  Forslaget indeholder en mindre udvidelse af Roskildefingeren sydvest for Roskilde. Til gengæld er et areal udtaget og i stedet udpeget som grøn kile. Ændringerne blev godkendt af Økonomiudvalget den 28. november 2018, punkt 457. Der lægges op til, at arbejdet med grønne kiler genoptages som ønsket af Roskilde Kommune. Ønsket om pendlerstation Roskilde Vest imødekommes ikke, men det mulige areal er en del af ovennævnte udvidelse af Roskildefingeren. Der gives mulighed for, at det stationsnære kerneområde omkring Roskilde Station udvides fra 600 m til 1.000 m.
  Samlet set indeholder forslaget små lempelser, som giver kommunerne lidt mere råderum i forhold til den statslige styring. Dermed får kommunerne et lidt større ansvar for at tilgodese infrastrukturen, herunder kollektiv trafik, og helheden i hovedstadsområdet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Økonomiudvalget, 06-03-2019, pkt. 98

  Sagen udsættes til næste Økonomiudvalgsmøde.

 • Pkt. 99 Anlægsbevilling - Stibro over jernbanen

  Brev_til_Borgmesteren.pdf Notat_udarbejdet_af_festivalen.pdf

  Pkt. 99

  Anlægsbevilling - Stibro over jernbanen

  Sagsnr. 316918 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Festival har et stort ønske om, at kommunen fremrykker etableringen af en permanent forbindelse over jernbanen ved dyrskuepladsen, der kan forbinde deres campingområder. For at fremme realiseringen ønsker festivalen at bidrage med en årlig lejeindtægt.

  Indstilling

  Det indstilles, at

  1. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. i 2019, der finansieres ved omplacering af anlægsmidler vedr. Sortebrødre plads Øst, byggemodning mellem 2019 og 2020
  2. der i alt indarbejdes 12 mio. kr. i strategisk anlægsplan for 2020, dels 9 mio. kr. til etablering af permanent stibro over jernbanen ved festivalpladsen, samt 3 mio. kr. til Sortebrødreplads Øst, byggemodning
  3. der gives en indtægtsbevilling (drift) på 0,7 mio. årligt fra og med 2020 som lejebetaling for benyttelse af broen fra Roskilde Festival.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Festival har rettet henvendelse til kommunen, idet de forudser alvorlige problemer med deres midlertidige gangbro, som forbinder campingområder øst og vest for jernbanen. Det skyldes, at Nymølle Stenindustri i 2019 påbegynder udgravning af råstoffer vest for jernbanen, hvor gangbroen i dag lander. Festivalen er usikre på, om de kan opnå tilladelse fra Banedanmark til at flytte den midlertidige gangbro til en anden placering. Banedanmark ser gerne, at der etableres en permanent stibro.
  Den omtalte stibro indgår i Milens landskabsstrategi, som er politisk godkendt af byrådet. Stibroen er et vigtigt bindeled i den planlagte tværgående stiforbindelse i Milen, som går fra Vor Frue Hovedgade i øst til Darupvej i vest. Ved den seneste budgetlægning har stibroen imidlertid ikke været prioriteret i de første overslagsår.
  Forvaltningen har tidligere været i dialog med festivalen om fremme af broprojektet og deltaget i udarbejdelsen af et skitseprojekt. Roskilde Festival er indstillet på at betale en leje for stibroen på 0,7 mio. kr. årligt. Dette beløb kan ses som en slags tilbagebetaling på kommunens investering i stibroen.
  Forvaltningen vurderer, at stibroen vil bidrage til at fremme hverdagslivet i Milen og øge den rekreative brug af området. Endvidere vil stibroen understøtte trafiksikre forbindelser gennem området, når råstofgravningen påbegyndes vest for jernbanen, og lastbiltrafik ledes af Darupvej
  Forvaltningen foreslår beslutning om finansiering nu af hensyn til, at projektering og udbud kan igangsættes med det samme. Alternativt kan sagen tages op i forbindelse med behandlingen af budget 2020, men det vil udskyde en eventuel etablering med et år.
  Forventet projektstart: Forår 2019
  Forventet projektafslutning: Til festival 2020

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2019, da de 3 mio. kr. i 2019 finansieres ved omplacering af anlægsmidler fra Sortebrødre plads Øst, byggemodning til etablering af permanent stibro. Der er tale om 3 mio. kr. til Sortebrødre plads Øst, byggemodning, der endnu ikke er frigivet og som ikke vil skulle bruges i 2019, så det har ingen betydning for gennemførelsen af byggemodningen på Sortebrødre plads Øst.
  Der indarbejdes i alt 12 mio. kr. i strategisk anlægsplan 2020, 9 mio. kr. vedr. etablering af permanent stibro samt 3 mio. kr. vedr. Sortebrødre plads Øst, byggemodning.
  Derudover indarbejdes den afledte drift ligeledes i strategisk anlægsplan.
  Sagen medfører udover ovenstående en forbedring af kassebeholdningen på 0,65 mio. kr. i 2020 og 0,6 mio. kr. herefter som følge af lejeindtægt fra Roskilde Festival.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2019-22:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019 2020 2021 2022
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Sortebrødreplads Øst, byggemodning -4000
  Stibro over jernbanen, udgifter 0 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Sortebrødreplads Øst, byggemodning -1000 -3000
  Stibro over jernbanen, udgifter -3.000 -9.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Stibro over jernbanen, udgifter -3.000
  Finansiering:
  Omplacering af anlæg 3.000 3000
  Forbedring af kassebeholdning, drift 700 700 700
  Afledt drift, vedligeholdelse -50 -100 -100

  Økonomiudvalget, 06-03-2019, pkt. 99

  Sagen er udsat.

 • Pkt. 100 Placering af FGU-institutionens skole i Roskilde Kommune

  Placering_af_FGU-institutionens_skole_i_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 100

  Placering af FGU-institutionens skole i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 303027 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget blev på januarseminaret mellem Økonomiudvalget og direktionen præsenteret for analyse af mulige placeringer af FGU-institutionens skole i Roskilde Kommune. Økonomiudvalget skal på baggrund af analysen anvise mulige placeringer til FGU-institutionens bestyrelse.

  Indstilling

  Det indstilles, at notat om mulige placeringer af FGU-skolen i Roskilde oversendes til FGU’s bestyrelse.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Det blev på Økonomiudvalgsmødet den 7. november 2018 besluttet, at der skal fremlægges yderligere analyse af de mulige placeringer af FGU-institutionens skole i Roskilde Kommune på januarseminaret mellem Økonomiudvalget og direktionen. Udvalget er på seminaret blevet præsenteret for forvaltningens overvejelser ift. fire mulige placeringer i notatet: Placering af FGU-institutionens skole i Roskilde Kommune.
  Roskilde Kommune skal i dialog med FGU-institutionen anvise, hvilke mulige placeringer der er for FGU-skolen i Roskilde Kommune. Den endelige beslutning om placering tages dog ikke af økonomiudvalget, men af bestyrelsen for den nye FGU-institution, der har ansvaret for at skaffe egnede lokaler.
  Foretages der ikke særskilt beslutning om placering af FGU-institutionens bestyrelse, kommer den nye FGU skole i Roskilde til at ligge på produktionsskolen Base 4000.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, men afhængig af, hvilken løsning FGU’s bestyrelse ønsker gennemført vil der blive tale om forskellige økonomiske konsekvenser for Roskilde Kommune, jf. vedhæftede notat.

  Økonomiudvalget, 06-02-2019, pkt. 61

  Der var enighed om at der optages en sag på næste Økonomiudvalgsmøde med et beslutningspunkt om placering.

  Supplerende sagsfremstilling

  På baggrund af drøftelserne på Økonomiudvalgets møde den 6. februar indstiller forvaltningen, at Økonomiudvalget beslutter, hvilken lokalisering af FGU-skolen i Roskilde der skal tilbydes FGU´s bestyrelse.

  Økonomiudvalget, 13-02-2019, pkt. 82

  A fremsatte følgende forslag" Udvalget beslutter, at Roskilde Kommune indleder dialog med FGU-skolen Øst for at drøfte vilkårene for udlejning af Maglegårdsvej 15, 4000 Roskilde (BOMI) til FGU-skolen Øst med virkning senest fra skoleåret 2020-2021 og frem. Forhandlingerne skal tage afsæt i at sikre så gode vilkår for FGU-skolen Øst’ aktiviteter som muligt. Roskilde Kommune indleder endvidere drøftelser med FGU-skolen Øst om midlertidig lokation for FGU-skolen Øst indtil udgangen af skoleåret 2019-2020. Udvalget ønsker samtidig igangsat afdækning af egnede lokaler til BOMI, således at BOMI kan være etableret i de nye lokaler senest ved udgangen af maj 2020.”
  Jette Tjørnelund (V) og Lars Lindskov (C) kan ikke godkende forslaget og ønsker fortsat en placering på Handelsskolen. Resten af udvalget kan anbefale.
  Jette Tjørnelund begærede sagen i Byrådet.

  Byrådet, 27-02-2019, pkt. 64

  Ø stillede følgende forslag: "sagen sendes til Økonomiudvalget med henblik på, at der før fornyet indstilling til byrådet i en dialog med BOMI skal opnås en ny samlet indstilling som både omfatter konkret ny placering for FGU og for BOMI og som samtidig beskriver økonomien ved løsningerne." For stemte et samlet Byråd.
  Fraværende: Merete Dea Larsen, Poul Andersen.

  Økonomiudvalget, 06-03-2019, pkt. 100

  Forvaltningen udarbejder et oplæg til behandling i Økonomiudvalget.

 • Pkt. 101 Anmodning om optagelse af sag " Uvildig undersøgelse af planlægningen og den efterfølgende projektering af svømmehalsbyggeriet "

  Pkt. 101

  Anmodning om optagelse af sag " Uvildig undersøgelse af planlægningen og den efterfølgende projektering af svømmehalsbyggeriet"

  Sagsnr. 317189 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Dansk Folkeparti v/ Karsten Lorentzen har anmodet om at få optaget en sag på dagsordenen om ” Uvildig undersøgelse af planlægningen og den efterfølgende projektering af svømmehalsbyggeriet”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Dansk Folkeparti v/ Karsten Lorentzen har anmodet om at få følgende optaget på dagsordenen:
  ”Dansk Folkeparti ønsker, at der foretages en uvildig undersøgelse af planlægningen og den efterfølgende projektering af svømmehalsbyggeriet med henblik på at få fastlagt, om der fremadrettet skal ske ændringer i måden, vi arbejder på med større projekter”
  Bemærkninger til forslaget:
  Ingen kan være i tvivl om, at forsinkelsen af svømmehallen sætter borgernes tålmodighed på en hård prøve, ligesom konstante tilførsler af ekstra midler er en finansiel belastning for Roskilde Kommune. Det er ikke DFs ønske at forsinke eller standse det igangværende byggeri, men udelukkende at få eksterne kræfter til at undersøge beslutningsprocessen omkring svømmehallen, hvorunder følgende skal besvares:
  Hvordan har man planlagt lignede projekter i andre kommuner?
  Er modellen for byggeriet optimal med hensyn til koordineringen af logistikken på byggepladsen?
  Kunne man på nogen måde have forudset forsinkelsen?
  Har politikerne foretaget beslutningen på et tilstrækkeligt oplyst grundlag?
  Der kan også inddrages andre større investeringer såsom Stændertorvet i en undersøgelse.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Byrådet, 27-02-2019, pkt. 66

  Sagen sendes til Økonomiudvalget.
  Fraværende: Merete Dea Larsen, Poul Andersen.

  Økonomiudvalget, 06-03-2019, pkt. 101

  Økonomiudvalget var enigt om at bede forvaltningen om at fremkomme med et kommissorium for en undersøgelse.

 • Pkt. 102 Salg af parceller i Skousbo (Lukket)

 • Pkt. 103 Køb af ejendom(Lukket)

 • Pkt. 104 Eventuelt

  Pkt. 104

  Eventuelt

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 06-03-2019, pkt. 104

  Intet til eventuelt