You are here

Referat

Dato: Onsdag, November 7, 2018 - 08:20
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 408 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 408

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 07-11-2018, pkt. 408

  Godkendt.
  Fraværende: Lars Lindskov.

 • Pkt. 409 Orientering om anbefalinger fra naturråd om Grønt Danmarkskort

  Anbefalinger_fra_naturraad_for_Koege_Solroed_Greve_Roskilde_og_Lejre_Kommune.pdf Mindretalsudtalelse_fra_DOF_DN_Friluftsraadet_Dansk_Botanisk_Forening_og_Lejre_Turistforening.pdf

  Pkt. 409

  Orientering om anbefalinger fra naturråd om Grønt Danmarkskort

  Sagsnr. 298182 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det tværkommunale naturråd har udarbejdet en række anbefalinger til kommunens fremtidige arbejde med Grønt Danmarkskort. Forvaltningen orienterer om indholdet.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I januar 2018 blev der nedsat et midlertidigt tværkommunalt naturråd for Køge, Solrød, Greve, Lejre og Roskilde Kommuner. Naturrådet har haft til opgave at formulere anbe-falinger til de fem kommuners arbejde med Grønt Danmarkskort, som har til hensigt at styrke landets natur på tværs af kommunegrænserne. Grønt Danmarkskort skal indgå i kommuneplanlægningen. Naturrådet har været nedsat med repræsentanter fra dem, som bruger og dyrker naturen (f.eks. Dansk Skovforening og Bæredygtigt Landbrug), og dem, som ønsker mere beskyttelse af naturen (f.eks. Danmarks Naturfredningsfor-ening, Dansk Ornitologiskforening og Friluftsrådet). Forvaltningen har bidraget med faglig bistand ved møder og ekskursioner.
  Naturrådet har formuleret sine anbefalinger i et fælles papir, hvor den væsentligste anbefaling er, at udpegninger af naturområder i Grønt Danmarkskort skal have en kort tidshorisont og pege på, hvor naturindsatsmidler skal anvendes i perioder på 4 år. Her-udover er der anbefalinger om kriterier for udpegninger, etablering og pleje af naturom-råder samt frivillighed i naturprojekter. Endvidere peges der på, at mulige synergier skal indtænkes, samt at der er behov for præcisering af indhold og baggrund for udpegning af økologiske forbindelser/spredningskorridorer.
  De, som ønsker mere beskyttelse, er kommet med en mindretalsudtalelse, hvor de blandt andet udtrykker, at en 4-årig tidshorisont ikke er forenelig med kommunernes langsigtede planlægning for naturbeskyttelse. De anbefaler derfor, at kommunerne fastholder deres eksisterende langsigtede udpegninger i kommuneplanlægningen.
  Klima- og Miljøudvalget har på møde den 10. april 2018, punkt 45, besluttet at revidere kommunens Grøn Blå Strategi, og Økonomiudvalget har på møde den 22. august 2018, punkt 302, besluttet, at planstrategien blandt andet skal have fokus på natur og bio-diversitet. Der er således stort politisk fokus på emnet i forskelligt regi. Forvaltningen orienterer derfor alene om naturrådets anbefalinger, som herefter vil blive afvejet i det videre arbejde med Grøn Blå Strategi, Planstrategi 2018 og Kommuneplan 2019. Byrådet er ikke forpligtet til at følge naturrådets anbefalinger.
  I henhold til planloven skal kommuneplanen, hvor Grønt Danmarkskort skal indgå, have et 12-årigt sigte.
  Naturrådet er nedsat i henhold til en bekendtgørelse, som forpligter alle landets kom-muner til at nedsætte et naturråd. KL offentliggør anbefalingerne fra hele landets 20 naturråd i efteråret.
  Klima- og Miljøudvalget får tilsvarende orienteringssag på møde den 6. november 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.

  Økonomiudvalget, 07-11-2018, pkt. 409

  Fraværende: Lars Lindskov.

 • Pkt. 410 Plan for udmøntning af budgetforlig 2019-2022 på Økonomiudvalgets område

  Pkt. 410

  Plan for udmøntning af budgetforlig 2019-2022 på Økonomiudvalgets område

  Sagsnr. 305942 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger forslag til plan for udmøntning af de enkelte initiativer i budgetforliget for 2019-2022 på udvalgets område.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at planen for udmøntning af budgetforligets initiativer på udvalgets område godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Budget 2019-2022 blev vedtaget af byrådet den 10. oktober 2018 og indeholder nye initiativer på udvalgets område. Nedenfor listes initiativerne med angivelse af, hvordan og hvornår forvaltningen foreslår, at de nærmere udmøntes.

  Udbud af købt psykologbistand

  Udbud gennemføres i foråret 2019, og resultatet af udbuddet forelægges, jf. ØU-beslutning, som orienteringssag i de berørte udvalg.

  Sammenlægning af Klub Roskilde Nord Engen og Klub Roskilde Nord Poplen

  Skole- og Børneudvalget og Økonomiudvalget skal senest i 2. kvartal 2019 behandle en sag om, hvorvidt Klub Engen kan anvendes til andet formål end klub.

  Etablering af Børnehuset Fuglebakken

  Sag forelægges for Skole- og Børneudvalget og Økonomiudvalget i 2. kvartal 2019.

  Afvikling af flygtningeboliger ved færre matrikler

  Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Økonomiudvalget forelægges løbende sager i takt med opsigelse eller salg af boliger.

  Radonscreening

  Skole- og Børneudvalget samt Økonomiudvalget forelægges ultimo 2018 plan for gennemførelsen af radonscreening

  Bedre bredbånds- og mobildækning

  Økonomiudvalget forelægges i december 2018 status for gennemførte aktiviteter samt en plan for fremadrettede tiltag.

  §17.4-udvalg vedr. sygefravær

  Sag vedrørende nedsættelse af udvalg og kommissorium forelægges for Økonomiudvalget primo 2019.

  Sangskriveruddannelsen

  Sag forelægges Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget efter forhandlinger med uddannelsen i løbet af 1. halvår 2019.
  Ud over de ovennævnte budgetforligselementer med særskilt politisk forelæggelse gennemføres øvrige driftsbesparelser på Økonomiudvalgets område administrativt.
  På seminaret mellem Økonomiudvalg og direktion i januar 2019 vil der blive forelagt forslag til nye temaanalyser frem mod næste budgetlægning, herunder analyse vedrørende specialundervisning og det specialiserede socialområde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Sagen vedrører udmøntningen af nye initiativer i budgetforliget 2019-2022.

  Økonomiudvalget, 07-11-2018, pkt. 410

  Godkendt.
  Der forelægges en sag til Økonomiudvalgets januar seminar med en yderligere analyse af placering af FGU på henholdsvis Gråbrødre Skole, Handelsskolen, Københavnsvej 133 og BOMI, herunder beskrivelse af økonomi og trafikale forhold. Analysen skal endvidere belyse økonomi med henholdsvis værkstedsfunktioner og uden værkstedsfunktioner.
  Henrik Stougaard bemærker, at med henvisning til at Ø's modstand mod store dele af budgetforliget, kan Henrik Stougaard ikke tiltræde indstillingen, men agter i øvrigt at gå aktivt ind i de enkelte konkrete udmøntningssager efterhånden som disse rammer udvalgets dagsorden.
  Tina Boel kan ikke tiltræde indstillingen, men agter at gå aktivt ind i de enkelte konkrete udmøntningssager efterhånden som disse rammer udvalgets dagsorden.

 • Pkt. 411 Tilbud fra Gældsstyrelsen om afkøb af visse fordringer med henblik på afskrivning

  Brev_fra_Gaeldsstyrelsen.pdf

  Pkt. 411

  Ekstraordinær afskrivning af restancer

  Sagsnr. 275406 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har modtaget tilbud fra Gældsstyrelsen om, at ca. 10.600 fordringer med en samlet nominel værdi på 4 mio.kr. afkøbes for et beløb på 0,9 mio.kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Gældsstyrelsens tilbud godkendes, og at der gives en tillægsbevilling på det samlede kompensationsbeløb på 3,6 mio. kr. på finansforskydninger.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Folketinget har vedtaget, at der skal gennemføres en ekstraordinær afskrivning af offentlige restancer som følge af udfordringerne med EFI-systemet. For kommunernes vedkommende afskrives ca. 2,7 mio. fordringer til en nominel værdi på i alt ca. 709 mio.kr., og hvor KL har indgået en aftale med regeringen om, at kommunerne kompenseres med ca. 214 mio.kr. For Roskilde Kommune er der afskrevet for ca. 7,2 mio. kr., heraf kompenseres Roskilde Kommune med ca. 2,7 mio. kr.
  Herudover ønskes det også at afskrive på fordringer, som er opstået på privatretligt grundlag, som f.eks. husleje samt øvrige regningskrav som daginstitution, regninger musisk skole og kulturskolen samt renter og gebyrer på især boliglån, og de kan kun afskrives, hvis den enkelte kommune indgår særskilt aftale med staten om afkøb. Derfor har Roskilde Kommune modtaget tilbud fra Gældsstyrelsen om, at ca. 10.600 fordringer med en samlet nominel værdi på 4 mio.kr. afkøbes for et beløb på 0,9 mio. kr. Tilbuddet er målrettet privatretlige fordringer, hvor det vurderes, at omkostningerne ved at inddrive gælden vil overstige gældens reelle værdi. Fordringerne er bl.a. karakteriseret ved, at de har en begrænset størrelse og har en karakter, som ikke kan støde rets-følelsen. Der afskrives derfor ikke på f.eks. skattebøder, sagsomkostninger o.a.
  Ca. 95 % af fordringerne har en nominel værdi på mindre end 1.000 kr.
  Samlet vil der ved godkendelse af tilbuddet blive afskrevet for ca. 11,2 mio. kr. hvoraf kommunen kompenseres med ca. kr. 3,6 mio. kr.
  Gældsstyrelsen oplyser, at hvis kommunen ikke ønsker at benytte tilbuddet, vil fordringerne sammen med andre fordringer skulle gennemgås manuelt for retskraft for derefter at blive forsøgt inddrevet i det omfang, de er retskraftige. Fordringer, der ikke er retskraftige, vil blive afskrevet efter gældende regler uden kompensation. Gældsstyrelsen oplyser, at det er vurderingen, at det beløb, der vil kunne inddrives, ikke vil overstige det beløb, som er tilbudt i afkøbstilbuddet, og at inddrivelsen potentielt vil strække sig over en årrække.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 på det ordinære driftsregnskab, idet afskrivninger sker på finansforskydninger. Regnskabet for 2018 vil dog alt andet lige blive forværret med ca. 7,6 mio. kr. på finansforskydninger. Afskrivningerne bliver forelagt i forbindelse med regnskabet for 2018 til Byrådets godkendelse.
  Likviditeten forbedres med et samlet beløb på ca. 3,6 mio., kr., da fordringerne ikke umiddelbart kan inddrives.

  Økonomiudvalget, 07-11-2018, pkt. 411

  Anbefales.

 • Pkt. 412 Frigivelse af rådighedsbeløb - Udvikling af Musicon 2019

  Pkt. 412

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Udvikling af Musicon 2019

  Sagsnr. 286742 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der blev i budget 2019 afsat penge til vedligeholdelse af Musicon området. Derfor søges der nu om frigivelse af midlerne i budget 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anløbsbevilling på 1,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb vedr. udgifter til udvikling af Musicon.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Musicon-sekretariatet skal fortsat understøtte ”livet før byen” ved at facilitere aktørnetværk og tilpasse de fysiske rammer. Projektet omfatter i 2019 bl.a. reparation i Hal 9 på port, nødudgange og opsætning af varslingsanlæg. I Hal 7 skal der repareres tag samt facade. Asfaltering ved Pulsen og opsætning af lys på området. Der skal laves ressourcepladser og midlertidig parkering på området. Derudover har Musicon behov for løbende at kunne disponere over et anlægsbudget til uforudsete anlægsopgaver i løbet af året.
  Projektet forventes startet: 2019
  Projektet forventet afsluttet: 2019

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.500
  Anlæg, indtægter
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.500
  Anlæg, indtægter
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Økonomiudvalget, 07-11-2018, pkt. 412

  Anbefales.

 • Pkt. 413 Revideret indkøbs- og udbudspolitik

  Udkast_til_revideret_indkoebs-_og_udbudspolitik.pdf Betragtninger_fra_HMU_til_indkoebs-_og_udbudspolitik.pdf Erhvervsforum_Roskildes_hoeringssvar_paa_indkoebs-_og_Udbudspolitikken.pdf Dansk_Industris_hoeringssvar_paa_indkoebs-og_udbudspolitikken.pdf LO_Roskilde-egnens_Hoeringssvar_til_Roskilde_kommunes_Indkoebs-_og_Udbudspolitik.pdf

  Pkt. 413

  Revideret indkøbs- og udbudspolitik

  Sagsnr. 307026 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  På Økonomiudvalgets møde den 26. januar 2018, pkt. 30, blev forvaltningen anmodet om en revidering af kommunens indkøbs- og udbudspolitik. Miljømærkerne sikrer bl.a. at de varer, der købes med miljømærke, ikke indeholder microplast.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkast til revideret indkøbs- og udbudspolitik godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med budgetforlig 2017 blev der aftalt en målsætning om, at andelen af økologiske madvarer i kommunens madindkøb skulle hæves til 90 % i 2025. Økologiprocenten for hele kommunen er på nuværende tidspunkt 65 %. Markedet for økologiske produkter udvikler sig meget i disse år, og det er meget vanskeligt præcist at forudsige de økonomiske konsekvenser med en målsætning på 90 %. Med udgangspunkt i markedet, som det ser ud i dag, må det dog forventes, at det vil medføre øgede omkostninger til indkøb af fødevarer - særligt til indkøb af økologisk kød, som er væsentlig dyrere end indkøb af konventionelt kød. Forvaltningen arbejder videre med implementering af økologiske fødevarer og vil sammen med den årlige forelæggelse af udbudsplan og aktuel indkøbs- og udbudspolitik orientere om status. Målsætningen på 90 % er indarbejdet i indkøbs- og udbudspolitikken.
  Indenfor byggeri har Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA), der tæller flere store aktører fra både offentlige enheder og entreprenører, herunder bl.a. Københavns Kommune og Aarhus Kommune, på bygherresiden etableret Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar. De krav og klausuler, FBSA har formuleret, er som minimum stort set identiske med kommunens hidtidige krav, og ved at anvende disse bliver klausulerne mere genkendelige for aktørerne i branchen og derved mindre administrativt byrdefulde for entreprenørerne. Ved brug af charteret i kommunens indkøb sikres, at mål nr. 12 om ansvarligt forbrug og produktion fra FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling bliver understøttet.
  Med brugen af FBSA charteret i forhold til ILO-konvention nr. 94, der skal sikre gode løn- og ansættelsesvilkår, vil der ske en lettere sproglig forenkling og et par enkelte udvidelser i forhold til den nuværende formulering. Som noget nyt skal entreprenøren proaktivt dokumentere efterlevelsen af arbejdsklausulen ved udfyldelse af et særskilt bilag. Herudover tilføjes, at tilbageholdt vederlag for overtrædelse af klausulen også kan anvendes til at tilgodese krav for overtrædelse af overenskomst fastslået ved fagretslig kendelse eller forlig, hvis entreprenøren eller underentreprenører har tiltrådt overenskomst og ikke har overholdt sine forpligtelser heri. Og endeligt bliver det som noget nyt bodsbelagt at overtræde arbejdsklausulen. Fristen for udlevering af dokumentation ændres fra 5 til 10 arbejdsdage og bliver dermed i overensstemmelse med den generelle praksis for arbejdsklausuler hos offentlige bygherrer. Det anbefales, at kommunen fremover tilslutter sig og anvender de krav, der er udarbejdet i FBSA med bistand fra advokatfirmaerne Bech-Bruun og Horten. Også dette er indarbejdet i det reviderede forslag til indkøbs- og udbudspolitik.
  Den nye udbudslov giver forbedret mulighed for, at ordregiver kan stille krav om miljømærker som fx Svanen og EU-blomsten i sine udbud. Det er derfor tilføjet, at kommunen i videst muligt omfang skal stille krav om miljømærker ved anskaffelse af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver.
  En bred kreds af partier i Folketinget har besluttet, at reglerne for afgivelse af kontrolbud skal revideres. Det er bl.a. aftalt, at der hvert andet år skal ske opfølgning til byrådet på de kontrolbud, som kommunen selv vinder. Formålet med opfølgning er at kontrollere, at der er overensstemmelse mellem kontrolbuddet og det leverede omkostnings- og kvalitetsniveau. Dette fremgår nu af politikken.
  I det vedlagte udkast til revideret indkøbs- og udbudspolitik er forslag til ændringer markeret med rødt. Derudover er der sket mindre redaktionelle ændringer i teksten.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Økonomiudvalget, 13-06-2018, pkt. 256

  Udsat.
  Fraværende: Lars Lindskov, Bent Jørgensen

  Økonomiudvalget, 08-08-2018, pkt. 283

  Udsat.
  Fraværende: Karsten Lorentzen.

  Supplerende sagsfremstilling

  Sagen blev udsat i Økonomiudvalget den 8. august 2018, da man ønskede at give erhvervsrepræsentanterne i UVEG en mulighed for at forholde sig til indkøbs – og udbudspolitikken på vegne af de respektive erhvervsorganisationer.
  Udvalgsformand Lars Lindskov sendte en mail rundt til udvalgets medlemmer dateret den 8.august 2018 med den reviderede indkøbs- og udbudspolitik vedhæftet. Med mailen fulgte en opfordring til repræsentanterne fra de respektive organisationer om at komme med et formelt høringssvar, såfremt man havde kommentarer til brug for den videre politiske proces.

  Erhvervsforum Roskilde og Dansk Industri har hver udarbejdet og fremsendt et høringssvar, som er vedlagt som bilag til punktet.
  Erhvervsorganisationerne har mulighed for at komme med input til politikken på udvalgsmødet.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 07-09-2018, pkt. 19

  DI kvitterer for muligheden for at kunne komme med input til kommunens indkøbs- og udbudspolitik.
  LO er uforstående overfor, at Dansk Industri i sit høringssvar kan skrive følgende: ”at kommunernes brug af arbejdsklausuler ikke er foreneligt med EU-retten”. LO mener ikke, at dette er korrekt og derfor skal arbejdsklausulerne fortsat være en del politikken. LO har efterfølgende indsendt høringssvar til brug for den videre politiske proces.
  Ifølge Dansk Byggeri så strider arbejdsklausuler i politikken mod den partnerskabsaftale som Dansk Byggeri har med Roskilde Kommune, en partnerskabsaftale som i øvrigt fungerer rigtig godt.
  Udvalgsformand Lars Lindskov pointerer, at de organisationer, der ikke har indsendt høringssvar, fortsat kan nå det.
  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark) og Morten Langager (Dansk Erhverv).

  Økonomiudvalget, 24-10-2018, pkt. 388

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 07-11-2018, pkt. 413

  Udsat.

 • Pkt. 414 Ejendomsservice evaluering/status

  Ejendomsservice.pdf Hoeringssvar.pdf

  Pkt. 414

  Ejendomsservice evaluering/status

  Sagsnr. 293556 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Evaluering – status for Ejendomsservice er gennemført, og der vil blive fulgt op på denne med konkrete handlinger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at evalueringen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget vedtog i forbindelse med statusrapportering vedr. oprettelse af Ejendomsservice i september 2017, at der skulle gennemføres evaluering i august/september 2018, dvs. efter 7 måneders drift i den nye organisation, som trådte i kraft 1. januar 2018.
  Evalueringen er gennemført af eksterne konsulenter ved dialogmøder med både ejendomsbrugere og medarbejdere i Ejendomsservice, og reelt er der tale om en status for, hvordan det går med implementeringen af Ejendomsservice.
  Omlægningen, som er omfattende, har i opstarten måttet prioritere de akutte opgaver og de mange forskellige serviceopgaver. Brugerne giver udtryk for, at disse opgaver løses tilfredsstillende. Der er ros og anerkendelse til det tekniske servicepersonales arbejde og indsats i en organisation, der opleves presset på ressourcerne i forhold til antallet af opgaver.
  Der er tilfredshed med at have fået adgang til tekniske servicemedarbejdere fra de områder, der ikke tidligere havde adgang til hjælp, nemlig dagtilbud og klubber, men der er, som forventet en række væsentlige fokuspunkter efter 7 måneder, hvor det må siges, at det endnu ikke er lykkedes at få gjort den daglige praksis tydelig nok, og det giver grundlag for usikkerhed og skepsis især hos de brugere, der tidligere havde egne servicemedarbejdere, herunder skoler og plejecentre. Der er især behov for at øge effektivitet og serviceniveau i forhold til de løbende ejendomsvedligeholdelsesopgaver – ude og inde.
  Der er igangsat opfølgning mellem ledergrupper for de enkelte fagområder og ledelsen af Økonomi og Ejendomme, Ejendomsservice for at komme helt tæt på de udfordringer, der er inden for de enkelte områder gennem dialog, og så få handlet på dette, så brugerne kommer til at opleve en effektiv og professionel organisation.
  Internt i organisationen Ejendomsservice arbejdes ligeledes med udvikling, så hele organisationen bliver tydeligere med mere klar ansvarsfordeling, beslutningskompetence og bedre kommunikation.
  Det har været en svær opstart for alle, hvor virkelig mange forskellige måder at løse opgaverne på, nu skal flettes sammen til mere effektive og professionelle løsninger, der tager hensyn til de enkelte områders særlige behov. Det tager tid, men med det videre arbejde med fortsat implementering af de elementer, som ikke er nået endnu, samt nye initiativer og et stærkt fokus på dialog og kommunikation er det vurderingen, at der med organisationsændringen vil kunne opnås tilfredsstillende løsninger for både brugerne og medarbejdere, og hvor der på sigt fås ”mere for pengene” til gavn for alle.
  Sammenfattende kan det således konkluderes, at

  • Der i opstartsfasen har været fokus på sikker drift i form af, at de mange serviceopgaver og akutte opgaver skulle løses tilfredsstillende.
  • Der fremadrettet i tæt samarbejde med brugerne nu rettes fokus på øget effektivitet og et øget serviceniveau i forhold til de løbende ejendomsvedligeholdelsesopgaver – ude og inde.
  • Der fremadrettet ligeledes sikres større gennemsigtighed i prioriteringen af opgaver over for brugerne og bedre kommunikation i dagligdagen med brugerne.

  Tiltag, der skal sikre ovenstående, er igangsat.
  Evalueringen drøftes i MED organisationen, hvor der har været møde i LMU for Ejendomsservice den 12. oktober. Ved drøftelsen er der lagt vægt på, at der hurtigt internt i organisationen afholdes udviklingsforløb, hvor det både handler om de faglige opgaver og tydelighed i organisationen. Det afklares endvidere, hvad den bedste løsning vil være for at reducere presset på medarbejderne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Økonomiudvalget, 24-10-2018, pkt. 386

  Udsat.

  Supplerende sagsfremstilling

  HMU havde evalueringen på sit møde den 30. oktober, med følgende bemærkninger:
  " LMU på Ejendomsområdet påpegede i deres behandling, at området er presset ressourcemæssigt, hvilket der allerede arbejdes med på forskellige måder.
  Medarbejdersiden synes, at evalueringen tidsmæssigt ligger alt for tidligt i forhold til omorganiseringens omfang.
  Et samlet HMU er enige om, at rapporten afspejler, at evalueringen ligger noget præmaturt. Der er også enighed om, at der skal fokuseres på øget klarhed omkring roller og opgaver både for medarbejdere og for aftagerne af servicen. HMU beder endvidere LMU for Ejendomsservice om en status efter sommerferien 2019."
  Endvidere har FOA sendt et høringssvar direkte til Økonomiudvalgets medlemmer den 24. oktober. FOA er overordnet enig i strategien bag Ejendomsservice og læser rapporten med positive øjne. FOA finder, at løsningen på mange af problemstillingerne i evalueringsrapporten skal findes i forventningsafstemning, som bør prioriteres højt, da den manglende forventningsafstemning fører til, at medarbejderne er hårdt pressede. FOA anbefaler ny evaluering om et halvt år.
  Fra forvaltningens side bemærkes det, at der løbende vil blive holdt status/evaluerings-møder med både ejendomsbrugere og medarbejdere for at sikre, at nye initiativer virker, ligesom både HMU og LMU inddrages i dette.

  Økonomiudvalget, 07-11-2018, pkt. 414

  Godkendt.
  Henrik Stougaard foreslår, at forvaltningen får til opgave at forberede en sag om delvis decentralisering af ordningen, så eksempelvis skoler og plejehjem igen får deres egne decentrale ejendomsservice-medarbejdere. For stemte Henrik Stougaard og Tina Boel. Imod stemte det resterende udvalg. Forslaget blev forkastet.
  Lars Lindskov stiller forslag om, at forvaltningen forbereder en sag til Økonomiudvalget om at udbyde hele ejendomsservice til en privat facility management-udbyder, hvor stordriftsfordele for kommunen og god, decentral service for brugerne samt høj trivsel for medarbejderne er i fokus. For stemte Lars Lindskov. V undlod at stemme. Imod stemte det resterende udvalg. Forslaget blev forkastet.
  Henrik Stougaard begærede sagen i byrådet.

 • Pkt. 415 Anmodning om optagelse af sag fra Merete Dea Larsen om ungdomsboliger

  Pkt. 415

  Anmodning om optagelse af sag fra Merete Dea Larsen om ungdomsboliger

  Sagsnr. 312466 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Merete Dea Larsen (O) har anmodet om at få optaget en sag på dagsordenen om ungdomsboliger i kommunen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Merete Dea Larsen (O) har anmodet om at få optaget følgende på Økonomiudvalgets dagsorden:
  ”Dansk Folkeparti ønsker en sag på kommende møde i Økonomiudvalget, hvor beboersammensætningen i vores ungdomsboliger belyses i henholdsvis private og almene ungdomsboliger. Herunder hvor mange beboere, der er under uddannelse henholdsvis andet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 07-11-2018, pkt. 415

  Det blev besluttet at Økonomiudvalget får de ønskede oplysninger formentlig i december måned.

 • Pkt. 416 Forlængelse af garanti

  Ansoegning_fra_Roskilde_Outdoor_Efterskole.pdf

  Pkt. 416

  Forlængelse af garanti

  Sagsnr. 312622 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den selvejende institution Ros Efterskole søger om en forlængelse af et i 2017 meddelt garantitilsagn på 5 mio. kr. til sikkerhed for skolens nødvendige anlægsudgifter. Garantitilsagnet udløber den 31. december 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller sagen til drøftelse.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Ved budgetforliget i 2017 blev følgende besluttet:
  ”Under forudsætning af, at der gennemføres lovgivning i Folketinget, der muliggør, at efterskoler kan etableres i lejede lokaler, er forligspartierne indstillet på at yde en kommunegaranti til skolens nødvendige anlægsudgifter inden for en ramme på 5 mio. kr. Forligspartierne stiller som betingelse for garantien, at øvrig ekstern finansiering til sikring af skolens etablering og drift er på plads, samt at lovgivning og øvrige krav, der skal være opfyldt for, at Roskilde Kommune lovligt kan yde en garanti, er opfyldt senest 31. december 2018, ellers bortfalder tilsagnet om garantien. Der vil ikke fra Roskilde Kommune blive ydet anden bistand til etablering af skolen end den nævnte garanti. I Ro’s Efterskoles ansøgning er anmodet om en garanti på 7,5 mio. kr., men de 2,5 mio. kr. er ikke anlægsudgifter, og der vil derfor hverken efter den nuværende eller den evt. nye lovgivning kunne gives en garanti til disse udgifter. Der vil skulle deponeres et beløb svarende til garantiens størrelse – dvs. 5 mio. kr., som fragår kommunens likvide kassebeholdning”.
  Skolen anmoder nu om, at kommunen accepterer, at den meddelte garanti fortsat vil være gældende efter 1. januar 2019.
  Efterskoleloven er med ikrafttræden den 1. januar 2018 suppleret med en bestemmelse om, at en efterskole kan leje bygninger og arealer i en periode på op til 10 år, hvis det bl.a. sker ved nyoprettelse af en skole.
  Efterskolens bestyrelse oplyser, at arbejdet med at finde ekstern finansiering er tilvejebragt – dog er der nogle enkelte udeståender i den forbindelse.
  Bestyrelsen oplyser, at man har kontakt med en stor fond, som gerne vil støtte skolens opstart og etablering.
  Sammen med denne fond er bl.a. den økonomiske forretningsmodel videreudviklet, og man ser gerne, at der indgås en lejekontrakt til minimum udgangen af 2022 vedr. vestfløjen af Kurhus på Sct. Hans Hospital.
  Efter det oplyste, indgår bygningsejer Region Hovedstaden gerne på en lejekontrakt frem til den 31. december 2021, men herefter forventer Regionen, at bygningerne overtages af en ny ejer. Bestyrelsen håber, at denne nye ejer bliver Roskilde Kommune, så lejemålet kan fortsætte fra 1. januar 2022.
  Bestyrelsen oplyser, at skolen indenfor 10 år skal eje bygningerne, og at skolens budget viser, at det vil være muligt at tilvejebringe midlerne til købet af bygningerne.
  Efter det oplyste, er der fortsat efterspørgsel på en efterskole det pågældende sted.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Der vil skulle deponeres et beløb svarende til garantiens størrelse – dvs. 5 mio. kr., som fragår kommunens likvide kassebeholdning på det tidspunkt, hvor garantien stilles.

  Økonomiudvalget, 07-11-2018, pkt. 416

  Et flertal i Økonomiudvalget er enigt i at der ikke kan gives mulighed for at leje lokaler på Sct. Hans såfremt kommunen erhverver området. Jeppe Trolle kan ikke godkende dette.
  Stillingtagen til evt. forlængelse af garanti afventer afklaring med skolen.

 • Pkt. 417 Lejeaftale(Lukket)

 • Pkt. 418 Brugsretsaftale(Lukket)

 • Pkt. 419 Eventuelt

  Pkt. 419

  Eventuelt

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 07-11-2018, pkt. 419

  - Venskabsbybesøg.