You are here

Referat

Dato: Onsdag, August 8, 2018 - 08:20
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 272 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 272

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 08-08-2018, pkt. 272

  Gitte Simoni deltog i Karsten Lorentzens fravær.
  Godkendt.
  Fraværende: Karsten Lorentzen

 • Pkt. 273 Status på budget 2019-2022

  Foreloebigt_skoen_over_budgetbalancen_2019-2022_til_Oekonomiudvalget_8._august.pdf Temaanalyse_paa_skole-_og_SFO-omraadet.pdf KLK_Rapport_-_sammenfatning_-_Skole_-_Roskilde.pdf Temaanalyse_paa_aeldreomraadet_01-08-2018.pdf KLK_sammenfatning_af_rapport_aeldre_28-06-2018.pdf Udtalelse_fra_HMU_til_temaanalysen_paa_ejendomsomraadet.pdf

  Pkt. 273

  Status på budget 2019-2022

  Sagsnr. 306153 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder en foreløbig status på budgetlægningen for 2019-2022 efter en konkret indarbejdelse af foreløbige indtægts- og udgiftsskøn forud for 1. behandlingen af budgettet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. status på budget 2019-2022 drøftes
  2. temaanalysen vedrørende ejendomme drøftes med henblik på at indgå i den videre budgetproces

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I overensstemmelse med budgettidsplanen forelægges der hermed en status på budget 2019-2022 som grundlag for en vurdering i Økonomiudvalget af behovet for at udmelde lavere budgetrammer til fagudvalgenes budgetdrøftelser på augustmøderne.
  I det foreløbige balanceskøn for budget 2019 indgår bl.a. det nyeste skøn over skatteindtægterne baseret på statsgaranti i 2019 samt indtægter vedr. tilskud og udligning, øvrige konsekvenser af aftalen mellem KL og regeringen, den nyeste p/l-fremskrivning, forvaltningens skøn på de konjunkturbestemte områder, tekniske korrektioner, effekten af årets lov- og cirkulæreprogram samt anlæg svarende til strategisk anlægsplan, hvori er indarbejdet et minimumsanlægsniveau (ekskl. byggemodning) på 175 mio. kr. i hele budgetperioden. Den samlede økonomiske balance fremgår af bilag 1.
  På baggrund af drøftelser på ØU/direktionsseminaret samt Økonomiudvalgets beslutning 14. februar er der udarbejdet temaanalyser med budgetforbedrende forslag på skoleområdet, ældreområdet og ejendomsområdet. Alle 3 temaanalyser foreligger som bilag til sagen. Temaanalysen vedrørende ejendomme skal behandles i Økonomiudvalget, mens de to øvrige temaanalyser vedrørende skoleområdet og ældreområdet skal behandles på budgetmøderne i hhv. Skole- og Børneudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget.
  Direktionen har på de øvrige serviceområder udarbejdet budgetforbedringsforslag for i alt 35 mio. kr. Budgetforbedringsforslagene drøftes afsluttende på augustmøderne med henblik på at kunne indgå i den videre budgetproces.
  Der vil desuden foreligge uddybende budgetmateriale forud for augustseminar/budgetforhandlinger og 1. behandlingen på e-dagsorden den 22. august.
  Økonomi- og Indenrigsministeriet har jf. aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi udsendt information om en række tilskuds- og lånepuljer med ansøgningsfrister hhv. 3. og 7. august, dvs. inden afholdelsen af møde i Økonomiudvalget. Forvaltningen har indsendt låneansøgning til den ordinære anlægslånepulje samt til anlægslånepuljen vedr. investeringer med effektiviseringspotentiale, idet de øvrige tilskuds- og lånepuljer er forbeholdt vanskeligt stillede kommuner.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da den omhandler budgetlægningen for 2019-2022.

  Økonomiudvalget, 08-08-2018, pkt. 273

  Ad. 1. "at" drøftet.
  ad. 2. "at" drøftet.
  Fraværende: Karsten Lorentzen

 • Pkt. 274 I/S Hedeland - Regnskab 2017

  Pkt. 274

  I/S Hedeland - Regnskab 2017

  Sagsnr. 58787 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Regnskabet for I/S Hedeland for året 2017 er sammen med revisionsberetningen fremsendt til endelig godkendelse hos interessenterne med oplysning om, at bestyrelsen har godkendt regnskabet den 6. april 2018.
  Roskilde Kommune er interessent sammen med Greve og Høje-Tåstrup Kommuner, hver med 1/3.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet for I/S Hedeland for 2017 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Regnskabet for 2017 udviser et driftsoverskud på 1.320.010 kr., som er overført til det opsamlede overskud, som ved udgangen af 2017 udgør 3.735.342 kr.
  Driftsoverskuddet på 1.320.010 kr. består af merindtægter på 1.538.875 kr. og merudgifter på 218.865 kr. Merudgiften vedrører især maskindrift, øvrige fælles udgifter som bl.a. vedrører etablering af ny svævebane på legepladsen, renovation, forsikringer, vedligeholdelse af veje, stier og p-arealer samt terræninventar. Herudover drejer det sig om vedligeholdelse af legepladser, legeredskaber samt powerfitnessbanen. Der er mindreudgifter til administration og bestyrelse.
  Merindtægten består hovedsageligt af øvrige indtægter, herunder graveafgifter samt lejeindtægter og indtægter fra afkast af formueforvaltning.
  Der er på driften i alt finansieret 470.517 kr. fra tidligere års overskud.
  Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 14.184 kr. Merforbruget er finansieret af interessenternes opsamlede anlægsindskud. Ved udgangen af 2017 udgør saldoen 2.783.102 kr.
  Det er anført i ledelsens årsberetning, at der nu er udarbejdet en udviklingsplan der sætter retning for Hedelands udvikling de næste mange år og dermed et stort udgiftskrævende arbejde forude, som har været forberedt ved, at der de senere år er udvist mådehold både på drifts- og anlægsudgifter, således at der er lidt ekstra økonomisk råderum til implementering
  De opsamlede midler vedrørende drift og anlæg indgår som en del af egenkapitalen.
  Det fremgår af revisionsberetningen af 6. april 2018, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold over for regnskabet eller bemærkninger i øvrigt af betydning for revisionspåtegningen.
  Regnskabet inkl. revisionsprotokollat kan fremsendes efter anmodning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 08-08-2018, pkt. 274

  Anbefalet.
  Fraværende: Karsten Lorentzen

 • Pkt. 275 Orientering om organisationsjustering af Social, Job og Sundhed

  Pkt. 275

  Orientering om organisationsjustering af Social, Job og Sundhed

  Sagsnr. 308628 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget modtager en orientering om organisationsjustering på direktørområdet Social, Job og Sundhed

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med social- og sundhedschefens opsigelse, har der været anledning til at revurdere organiseringen af direktørområdet Social, Job og Sundhed.
  Siden Social og Sundhed blev lagt sammen i 2016 har der været indhentet flere faglige og økonomiske synergier på de to områder, og samarbejdet er generelt styrket betragteligt. Det er vigtigt, at dette samarbejde fortsat udvikles, men det må omvendt også konstateres, at ledelsesopgaven har været meget stor og omfattende og har krævet en chef med kendskab til organisationen. Dermed kan det ikke med rimelighed forventes, at en nyansat afdelingschef vil kunne træde ind og løfte denne opgave.
  På den baggrund foretages en justering af organiseringen på direktørområdet social, job og sundhed, som betyder, at den nuværende afdeling social og sundhed deles i to, så der oprettes en afdeling med navnet Sundhed, Omsorg og Myndighed samt en socialafdeling, som vil rumme alle de udførende enheder på socialområdet.
  Justeringen betyder, at alle eksisterende enheder og institutioner bibeholdes som de kendes i dag. Det er alene referenceforholdene i forhold til afdelingschefniveauet, der ændres.
  Den nye organisering vil træde i kraft 1. november 2018, når de nye afdelingschefer er ansat.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Ændringen vil betyde, at der samlet set kommer én ekstra afdelingschef. Løn til den ekstra chef finansieres indenfor det eksisterende lønbudget.

  Økonomiudvalget, 08-08-2018, pkt. 275

  Fraværende: Karsten Lorentzen

 • Pkt. 276 Godkendelse af skema B for 45 almene familieboliger ved Jyllingehallerne

  Pkt. 276

  Godkendelse af skema B for 45 almene familieboliger ved Jyllingehallerne

  Sagsnr. 299328 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Godkendelse af skema B for etablering af 45 almene familieboliger ved Jyllingehallerne, afdeling Linderækkerne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. skema B for 45 almene boliger i afdeling Linderækkerne ved Jyllingehallerne godkendes.
  2. samlet anskaffelsessum på 107,451 mio. kr. godkendes
  3. kommunalt grundkapitalindskud på 10,745 mio. kr. godkendes
  4. foreløbig årlig leje på 1.045 kr. pr. m2 ekskl. forbrug godkendes

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 20. december 2017 skema A for 45 almene boliger i afdeling Linderækkerne ved Jyllingehallerne, som opføres af Roskilde Nord Boligselskab.
  Der er nu afholdt licitation, som viser en mindre stigning i den samlede anskaffelsessum fra 103,648 mio. kr. til 107,451 mio. kr. Dette medfører et øget kommunalt grundkapitalindskud fra 10,364 mio. kr. til 10,745 mio. kr.
  Endvidere stiger den foreløbige årlige leje fra 1.016 kr. til 1.045 kr. pr. m2 ekskl. forbrug. Den kommunale garanti anslås fortsat til ca. 57,992 mio. kr., som godkendt ved skema A den 20. december 2017.
  Boligerne opføres efter Almenbolig+ konceptet, ligesom de øvrige nye afdelinger, der administreres af KAB, herunder afdeling Tunet, Folden og Tømmergården. Da konceptet fordrer en større andel af fælles indsats fra beboerne, skal der indgås aftale om fleksibel udlejning, hvilket forelægges for økonomiudvalget i september 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Den øgede udgifter på 381.000 kr. til kommunalt grundkapitalindskud finansieres af budgettet til indskud i Landsbyggefonden.

  Økonomiudvalget, 08-08-2018, pkt. 276

  Anbefales.
  Fraværende: Karsten Lorentzen

 • Pkt. 277 Renovering af Præstemarkshusene, skema B

  Pkt. 277

  Renovering af Præstemarkshusene, skema B

  Sagsnr. 239569 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Godkendelse af skema B i forbindelse med helhedsplan for renovering af afdeling Præstemarkshusene.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. skema B for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger for afdeling Præstemarkshusene godkendes
  2. boligafdelingen kan optage støttede og ustøttede lån til de pågældende arbejder på henholdsvis 52,817 mio. kr. og 7,862 mio. kr.
  3. foreløbig kommunal garanti på 34,368 mio. kr. godkendes (med regaranti fra Landsbyggefonden),

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 17. februar 2016 skema A for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger for afdeling Præstemarkshusene, herunder optagelse af støttede og ustøttede lån til de pågældende arbejder på henholdsvis 33,138 mio. kr. og 7,728 mio. kr. Byrådet godkendte endvidere at yde kapitaltilførsel efter 1/5- ordningen på i alt 200.000 kr. og husleje på 1.044 kr. pr. m2 pr. år.
  Projektet omhandler renovering af afdelingens 89 boliger, herunder skimmelrenovering, tilbygninger, etablering af ny boligventilation med varmegenvinding samt sammenlægning af boliger. De 20 eksisterende boliger på Solvænget 9-27 sammenlægges lodret og bliver til 10 boliger. Efter renoveringen vil der således være 79 boliger i afdelingen.
  Som led i helhedsplanen godkendte byrådet samtidig byggeri af 15 nye familieboliger i afdeling Præstemarkshusene II med en samlet anskaffelsessum på 33,017 mio. kr., samt kommunalt grundkapitallån på 3,302 mio. kr. Den 15. juni 2016 godkendte kommunen revideret skema B for dette byggeri til en samlet anskaffelsessum på 27,691 mio. kr. og et kommunalt grundkapitaltilskud på 2,769 mio. kr. Nybyggeriet er revideret til 12 familieboliger.
  Boligselskabet har nu indsendt skema B for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger samt ansøgning om godkendelse af støttede og ustøttede lån til de pågældende arbejder på henholdsvis 52,817 mio. kr. og 7,862 mio. kr., samt kommunal garanti på 34,368 mio. kr. Kommunal kapitaltilførsel på 200.000 kr. og husleje på 1.044 kr. pr. m2 ændres ikke. Forhøjelsen af lånene er forhandlet og godkendt af Landsbyggefonden.
  Årsagen til de øgede renoveringsudgifter ved skema B i forhold til skema A skyldes justeringer af projektet efter forhandlinger med Landsbyggefonden og de almindelige konjunkturer inden for byggeri.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 08-08-2018, pkt. 277

  Anbefales.
  Fraværende: Karsten Lorentzen

 • Pkt. 278 Nye stadionkrav til superliga

  Pkt. 278

  Nye stadionkrav til superliga

  Sagsnr. 277143 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har undersøgt de nye stadionkrav til superligastadion, som lige er vedtaget. De giver bl.a. mulighed for at reducere antallet af tilskuerpladser, men har krav om lukket stadion og flere siddepladser. En ændring af udbuddet af ny idrætspark vurderer forvaltningen dog væsentligt vil forsinke byggeriet, og nuværende krav forslås derfor fastholdt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de nuværende stadionkrav med bl.a. 10.000 tilskuerpladser bibeholdes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 21. marts 2018, punkt 191, EU-udbud for en ny idrætspark, og på byrådsmødet den 20. juni 2018, punkt 266, blev lokalplan og kommuneplanstillægget godkendt.
  Den nye idrætspark blev udbudt med de nuværende stadionkrav for superligastadions, som bl.a. indeholder krav om 10.000 tilskuerpladser, heraf 3.000 siddepladser. Divisionsforeningen har den 22. juni 2018 godkendt et alternativ til de nuværende regler, der giver mulighed for at reducere antallet af tilskuerpladser ned til 6.000 tilskuerpladser mod at forhøje antallet af siddepladser til 4.000 samt med krav om bl.a. lukket stadion med tribuneudhæng. Det vil sige, at der fremadrettet er to muligheder at vælge imellem for at leve op til stadionkrav for superligaen.
  Forvaltningen har undersøgt muligheden for at ændre det nuværende projekt med de nye regler for at kunne reducere antallet af tilskuerpladser. Forvaltningen har i den forbindelse været i dialog med Divisionsforeningen, den primære bruger, FC Roskilde, samt investor FB-gruppen. Derudover har advokatfirmaet, BechBruun, vurderet de juridiske muligheder for at ændre på udbuddet på dette sene tidspunkt i forløbet.
  BechBruun vurderer, at udbuddet bør gå om, såfremt vi ændrer så markant på udbudsbetingelserne. Dette vurderer forvaltningen kan give ca. 6 måneders forsinkelse. Derudover har investor allerede projekteret en stor del af byggeriet med udgangspunkt i de nuværende regler, og første forslag skal afleveres medio september 2018. Investor finder det for sent at ændre i betingelserne og anfører endvidere, at besparelserne ved at ændre projektet er marginale. Investor vil stille et erstatningskrav på ca. 1,75 mio. kr. svarende til de nuværende udgifter til projektering, hvis udbuddet skal gå om, og stadionkravene ændres.
  Forvaltningen har været i dialog med Divisionsforeningen i forhold til de nye regler. Divisionsforeningen gør opmærksom på, at de konkrete formkrav til stadion efter de nye regler ikke er endeligt udformede, men forventes endeligt godkendt den 15. oktober 2018. Divisionsforeningen har dog med mail af 19. juli tilkendegivet, at de ud fra de plantegninger og de informationer, de har modtaget, vil kunne godkende, at stadion kan betragtes som et lukket stadion og dermed vil kunne godkendes med en tilskuerkapacitet på mindst 6000, hvoraf 4000 er siddepladser. De anfører dog, at de i givet fald imødeser en ansøgning fra Roskilde Kommune herom, hvilket vil kunne forsinke projektet yderligere, da Divisionsforeningen i realiteten skal godkende det nye udbudsgrundlag, som skal udarbejdes, såfremt det besluttes at overgå til ændret stadionformat.
  Forvaltningen har været i dialog med FC Roskilde, der har meldt ud, at de godt kan acceptere et stadion med 6000 pladser, men helst ser de nuværende krav opfyldt. Klubben er dog bekymret for, at en forsinkelse af projektet vil betyde, at de skal spille kommende sæsoner udenfor Roskilde pga. manglende dispensation.
  Forvaltningen vurderer, at et stadion efter de nye regler ikke nødvendigvis giver en bedre oplevelse i forbindelse med kampe, da 1000 ekstra siddepladser fylder væsentligt mere end 1000 ståpladser. Stadionoplevelsen vil i lige så høj grad være afhængig af stadionkonstruktionen. Dette har derfor været et vigtigt element i det nuværende udbud og i dialog med investor. Derudover vil flere siddepladser forventeligt øge driften til rengøring og vedligehold.
  Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget fastholder nuværende krav til det kommende superligastadion for at undgå forsinkelse af projektet, udgift til erstatningskrav og evt. øgede driftsudgifter pga. flere siddepladser.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, såfremt udbudskrav fastholdes. Hvis udbud ændres, forventes der et erstatningskrav fra investor på ca. 1,75 mio. kr.

  Økonomiudvalget, 08-08-2018, pkt. 278

  Lars Lindskov blev erklæret inhabil ved behandlingen af punktet og C havde indkaldt Mogens Hallager som stedfortræder under punktet.
  Økonomiudvalget besluttede at arbejde videre med forvaltningens indstilling om et stadion med 10.000 tilskuerpladser.
  Økonomiudvalget ønsker en sag med en vurdering af, at rejse erstatningskrav mod Divisionsforeningen, samt uddybning af hvorledes et stadion med 10.000 tilskuerpladser kan gøres indbydende og publikumsvenligt og endelig en vurdering af konsekvenser, hvis det var blevet valgt at ændre til 6.000 tilskuerpladser. Jeppe Trolle (B) kan ikke godkende, at der optages en ny sag på Økonomiudvalget om dette.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende og ønsker tilskuerpladserne reduceret som beskrevet i sin tidligere mindretalsudtalelse.
  Fraværende: Lars Lindskov (grundet inhabilitet). Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 279 Vores Stemmer - økonomi og koncept

  Koncept_for_Vores_Stemmer.pdf

  Pkt. 279

  Vores Stemmer - økonomi og koncept

  Sagsnr. 303441 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget har på mødet 6. juni 2018 godkendt, at administrationen indgår samarbejde med Tænketanken Mandag Morgen om at afholde et borgermøde i 2019 i regi af projekt ”Vores Stemmer”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at økonomi i forbindelse med samarbejdet med Mandag Morgen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Tænketanken Mandag Morgen har etableret projekt ”Vores Stemmer” og har inviteret Roskilde Kommune til at deltage i projektet. Inspirationen til projektet er hentet fra Belgien, hvor der er afholdt store demokratiske involverende borgermøder omkring forskellige temaer; såkaldte G1000-borgermøder.
  ”Vores Stemmer” har til formål at forny den demokratiske samtale og mødet mellem politikere og borgere i Danmark. Planen er at afholde borgermøder i samarbejde med tre danske kommuner; hvoraf Roskilde er den ene, de to øvrige er Varde og Assens kommuner. ”Vores Stemmer” er et helt nyt koncept i Danmark, og i samarbejdet er der mulighed for at præge, hvilke temaer der skal drøftes, ligesom kommunen skal hjælpe med at kontakte borgerne og afholde selve borgermøderne. Byrådet inviteres med til projektet og involveres i udvælgelse af temaer, og politikerne deltager i borgermøderne.
  Mulige temaer kunne være ”Fremtidens Roskilde” eller ”Det gode liv i det lokale fællesskab”. Samarbejdet omkring ”Vores Stemmer” er nærmere beskrevet i bilaget.
  Økonomiudvalget har på sit møde 6 juni 2018 bedt om en nærmere præsentation af borgermødets koncept samt et økonomisk overslag for gennemførelsen af projektet.
  Konceptet er vedlagt i bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019

  Budget for afholdelse af borgermøde ”Vores Stemmer” i 1. kvartal 2019:

  Lokaleleje og forplejning til afholdelse af borgermøde Vores Stemmer 9. februar 2019 i Roskilde Kongrescenter ved 450 personer 189.000,-
  Markedsføringsmateriale og forberedelse 20.000,-
  I alt 209.000,-

  Finansieringen af projekt ”Vores Stemmer” afholdes indenfor den samlede administrative ramme.

  Økonomiudvalget, 08-08-2018, pkt. 279

  Godkendt.
  Gitte Simoni (O) kan ikke godkende.
  Bent Jørgensen (V) kan ikke godkende.
  Fraværende: Karsten Lorentzen

 • Pkt. 280 Fælles temadag med HMU

  Pkt. 280

  Fælles temadag med HMU

  Sagsnr. 307305 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Muligheden for, at der skal afholdes en fælles halv temadag med HMU sidst på året, har været drøftet. Endvidere har HMU i sit møde i juni drøftet mulige emner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Økonomiudvalget træffer beslutning om, hvorvidt der skal afholdes en fælles halv temadag med HMU, og i givet fald,
  2. At Økonomiudvalget drøfter hovedindholdet af temadagen, og
  3. At temadagen finder sted d. 11. december om formiddagen.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget.

  Sagsfremstilling

  Muligheden for, at der skulle være en fælles halv temadag med HMU sidst på året, har været drøftet. Endvidere har HMU i sit møde i juni drøftet mulige emner. Her blev det besluttet, at et muligt emne kunne være Afbureaukratiseringsprojektets muligheder for øget styrke og effekt. I den forbindelse vil det være relevant at lade RUC-forsker Tina Øllgaard Bentzen samt programlederen for projektet være de gennemgående konsulenter på dagen.
  En anden mulighed kunne være at tage udgangspunkt i udvalgte dele af ledelseskommissionens anbefalinger. De to emner kunne også kobles sammen.
  Beslutter udvalget sig for, at der skal være en fælles halv temadag med HMU, foreslås det, at det bliver d. 11. december om formiddagen afsluttende med frokost.
  En alternativ dato kunne være d. 18. december, også om formiddagen afsluttende med frokost.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 08-08-2018, pkt. 280

  Økonomiudvalget godkendte at afholde en tema dag med HMU som en enkeltstående begivenhed knyttet op på det igangsatte projekt om afbureaukratisering. Dagen afholdes som foreslået d. 11. december om formiddagen.
  Fraværende: Karsten Lorentzen

 • Pkt. 281 Forslag til kommuneplantillæg 15 - størrelse på ny dagligvarebutik i Vindinge (igangsætning)

  Afgraensning.pdf

  Pkt. 281

  Forslag til kommuneplantillæg 15 – størrelse på ny dagligvarebutik i Vindinge (igangsætning)

  Sagsnr. 308925 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den nuværende Kommuneplan 2016 giver mulighed for at indrette en dagligvarebutik på maksimalt 1000 m² i Vindinge. Planloven er efterfølgende blevet ændret i 2017, så det nu er muligt at udlægge en butik på maksimalt 1200 m². Dette er et ønske fra den nuværende købmand, men kræver udarbejdelsen af et kommuneplantillæg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes kommuneplantillæg, der giver mulighed for en maksimal butiksstørrelse på 1200 m².

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I kommuneplan 2016 blev der indarbejdet en mulighed for at indrette en dagligvarebutik på 1000 m² i Vindinge. Dette skete efter dialog med den eksisterende købmand i byen, som gik med tanker om at nedlægge den eksisterende butik beliggende på adressen Tingvej 14 og etablere en ny på et kommunalt ejet areal midt i byen. På Økonomiudvalgsmødet den 14. februar 2018 (sag nr. 91) blev det besluttet, at der skulle sendes en ansøgning til Det Kommunale Tilsyn om tilladelse til at indgå et mageskifte uden forudgående offentligt udbud mellem den privatejede købmandsejendom og et kommunalt ejet areal på enten Tunevej 2 eller Tunevej 10B, Vindinge. Roskilde kommune har nu fået denne tilladelse. For at der kan ske et mageskifte og etableres en dagligvarebutik på en af de to ovenfornævnte adresser skal der først udarbejdes en ny lokalplan.
  Såfremt der samtidig skal gives tilladelse til udviklingen af en dagligvarebutik på alt 1200 m² som ønsket af købmanden, skal der ligeledes udarbejdes et kommuneplantillæg. Den nuværende Kommuneplan 2016 blev udarbejdet på baggrund af de daværende regler, der begrænsede denne type butik til 1000 m² og op til 200 m² personalefaciliteter. I juni 2017 trådte nye regler om bl.a. butiksstørrelser i kraft. De giver mulighed for at indrette 1200 m² butik i alt, og der er således ingen krav til fordelingen af butik og personalefaciliteter. For at udnytte denne mulighed i lokalplanlægningen skal der udarbejdes et kommuneplantillæg, der ændrer rammen for maksimal butiksstørrelse fra 1000 m² til 1200 m². Den samlede ramme til butiksformål i Vindinge ændres ikke.
  Der har i løbet af foråret været afholdt en forhøring blandt borgerne i Vindinge forud for lokalplanarbejdet, bl.a. med henblik på at få kortlagt fordele og ulemper ved to forskellige placeringer på hhv. Tunevej 2 eller Tunevej 10B. Hvis Økonomiudvalget godkender igangsætningen af forslag til kommuneplantillæg 15, vil Plan- og Teknikudvalget på deres møde den 16. august 2018 tage stilling til den endelige placering af butikken samt igangsættelsen af lokalplan 658 på baggrund af et 11-punktsprogram.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Økonomiudvalget, 08-08-2018, pkt. 281

  Godkendt.
  Fraværende: Karsten Lorentzen

 • Pkt. 282 Charter for skattelyfri kommune

  Charter_for_skattelyfri_kommune.pdf

  Pkt. 282

  Charter for skattelyfri kommune

  Sagsnr. 247201 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det fremgår af kommunens indkøbs- og udbudspolitik, at overholdelse af gældende skattelovgivning er en forudsætning for samhandel med kommunen. Oxfarm Ibis har udarbejdet et charter for skattelyfri kommune, hvor kommunen med en hensigtserklæring tilslutter sig kampen mod skattely og at arbejde hen imod at blive en skattelyfri kommune – under overholdelse af gældende lovgivning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kommunen underskriver charteret.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Det følger allerede i dag af kommunens indkøbs- og udbudspolitik, at det er en forudsætning for samhandel med kommunen, at gældende skattelovgivning overholdes, og kommunen vil søge at afvise virksomheder, som har unddraget eller medvirket til unddragelse af skattebetaling.
  Oxfarm Ibis har udarbejdet et charter for skattelyfri kommune, som flere andre kommuner, herunder Næstved Kommune og Albertslund Kommune, har underskrevet. Charteret er en hensigtserklæring, hvor kommunen tilslutter sig kampen mod skattely og vil arbejde for at blive en skattelyfri kommune inden for rammerne af kommunalfuldmagten samt gældende lovgivning.
  Efter de gældende udbudsregler kan virksomheder kun udelukkes fra at deltage i konkurrence om offentlige opgaver, hvis de har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, eller hvis de ikke overholder skattelovgivningen.
  Tilslutning til charteret vil være en klar tilkendegivelse om, at kommunen (fortsat) ser alvorligt på skatteunddragelse og ikke vil acceptere det hos samarbejdspartnere til kommunen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 08-08-2018, pkt. 282

  Anbefales.
  Fraværende: Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 283 Revideret indkøbs- og udbudspolitik

  Udkast_til_revideret_indkoebs-_og_udbudspolitik.pdf Betragtninger_fra_HMU_til_indkoebs-_og_udbudspolitik.pdf

  Pkt. 283

  Revideret indkøbs- og udbudspolitik

  Sagsnr. 307026 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  På Økonomiudvalgets møde den 26. januar 2018, pkt. 30, blev forvaltningen anmodet om en revidering af kommunens indkøbs- og udbudspolitik. Miljømærkerne sikrer bl.a. at de varer, der købes med miljømærke, ikke indeholder microplast.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkast til revideret indkøbs- og udbudspolitik godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med budgetforlig 2017 blev der aftalt en målsætning om, at andelen af økologiske madvarer i kommunens madindkøb skulle hæves til 90 % i 2025. Økologiprocenten for hele kommunen er på nuværende tidspunkt 65 %. Markedet for økologiske produkter udvikler sig meget i disse år, og det er meget vanskeligt præcist at forudsige de økonomiske konsekvenser med en målsætning på 90 %. Med udgangspunkt i markedet, som det ser ud i dag, må det dog forventes, at det vil medføre øgede omkostninger til indkøb af fødevarer - særligt til indkøb af økologisk kød, som er væsentlig dyrere end indkøb af konventionelt kød. Forvaltningen arbejder videre med implementering af økologiske fødevarer og vil sammen med den årlige forelæggelse af udbudsplan og aktuel indkøbs- og udbudspolitik orientere om status. Målsætningen på 90 % er indarbejdet i indkøbs- og udbudspolitikken.
  Indenfor byggeri har Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA), der tæller flere store aktører fra både offentlige enheder og entreprenører, herunder bl.a. Københavns Kommune og Aarhus Kommune, på bygherresiden etableret Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar. De krav og klausuler, FBSA har formuleret, er som minimum stort set identiske med kommunens hidtidige krav, og ved at anvende disse bliver klausulerne mere genkendelige for aktørerne i branchen og derved mindre administrativt byrdefulde for entreprenørerne. Ved brug af charteret i kommunens indkøb sikres, at mål nr. 12 om ansvarligt forbrug og produktion fra FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling bliver understøttet.
  Med brugen af FBSA charteret i forhold til ILO-konvention nr. 94, der skal sikre gode løn- og ansættelsesvilkår, vil der ske en lettere sproglig forenkling og et par enkelte udvidelser i forhold til den nuværende formulering. Som noget nyt skal entreprenøren proaktivt dokumentere efterlevelsen af arbejdsklausulen ved udfyldelse af et særskilt bilag. Herudover tilføjes, at tilbageholdt vederlag for overtrædelse af klausulen også kan anvendes til at tilgodese krav for overtrædelse af overenskomst fastslået ved fagretslig kendelse eller forlig, hvis entreprenøren eller underentreprenører har tiltrådt overenskomst og ikke har overholdt sine forpligtelser heri. Og endeligt bliver det som noget nyt bodsbelagt at overtræde arbejdsklausulen. Fristen for udlevering af dokumentation ændres fra 5 til 10 arbejdsdage og bliver dermed i overensstemmelse med den generelle praksis for arbejdsklausuler hos offentlige bygherrer. Det anbefales, at kommunen fremover tilslutter sig og anvender de krav, der er udarbejdet i FBSA med bistand fra advokatfirmaerne Bech-Bruun og Horten. Også dette er indarbejdet i det reviderede forslag til indkøbs- og udbudspolitik.
  Den nye udbudslov giver forbedret mulighed for, at ordregiver kan stille krav om miljømærker som fx Svanen og EU-blomsten i sine udbud. Det er derfor tilføjet, at kommunen i videst muligt omfang skal stille krav om miljømærker ved anskaffelse af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver.
  En bred kreds af partier i Folketinget har besluttet, at reglerne for afgivelse af kontrolbud skal revideres. Det er bl.a. aftalt, at der hvert andet år skal ske opfølgning til byrådet på de kontrolbud, som kommunen selv vinder. Formålet med opfølgning er at kontrollere, at der er overensstemmelse mellem kontrolbuddet og det leverede omkostnings- og kvalitetsniveau. Dette fremgår nu af politikken.
  I det vedlagte udkast til revideret indkøbs- og udbudspolitik er forslag til ændringer markeret med rødt. Derudover er der sket mindre redaktionelle ændringer i teksten.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Økonomiudvalget, 13-06-2018, pkt. 256

  Udsat.
  Fraværende: Lars Lindskov, Bent Jørgensen

  Økonomiudvalget, 08-08-2018, pkt. 283

  Udsat.
  Fraværende: Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 284 Forslag om prisreduktion på erhvervsarealer i Roskilde Øst med begræsninger på udnyttelsen(Lukket)

 • Pkt. 285 Salg af erhvervsgrund(Lukket)

 • Pkt. 286 Salg af erhvervsgrund (2)(Lukket)

 • Pkt. 287 Salg af storparcel(Lukket)

 • Pkt. 288 Eventuelt

  Pkt. 288

  Eventuelt

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 08-08-2018, pkt. 288

  • Opfølgning på budgetborgermøder.
  • Møde med Trafikministeriet.
  • Sag om udligning.
  • Seminar den 27. august.
  • Flytning af møde fra den 3. oktober til den 8. oktober.

  Fraværende: Karsten Lorentzen.