You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Oktober 10, 2017 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 390 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 390

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 390

  Godkendt.
  Fraværende: Jeppe Trolle, Lars Lindskov, Bent Jørgensen.

 • Pkt. 391 Orientering om forbrugsoversigt pr. ultimo september 2017

  Forbrugsoversigt_pr._ultimo_september_2017_-_bilag_til_Oekonomiudvalget.pdf

  Pkt. 391

  Orientering om forbrugsoversigt pr. ultimo september 2017

  Sagsnr. 287830 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder oversigt over budget og forbrug pr. 30. september 2017 fordelt på udvalg og fagområder.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Grafen nedenfor viser hovedtallene ultimo september, hvor en oversigt på hvert fagområde fremgår af bilaget. Tallet over udvalgssøjlen viser forskellen mellem forbrugsprocenterne i 2017 og 2016 i kr. Minus betyder, at der er brugt flere penge i 2017 end på samme tidspunkt i 2016.

  Ø

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 391

  Fraværende: Jeppe Trolle, Lars Lindskov, Bent Jørgensen.

 • Pkt. 392 Orientering om likviditet pr. 30. september 2017

  Orientering_om_likviditeten_pr._30._september_2017.pdf

  Pkt. 392

  Orientering om likviditet pr. 30. september 2017

  Sagsnr. 286355 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. september 2017. I bilag er endvidere opstillet prognose for udviklingen. Forvaltningen skønner, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2017 vil ligge mellem 425 - 450 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Tabellen viser den faktiske likvide beholdning, samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i alt og pr. indbygger, hvor indbyggertallet pr. 1. januar 2017 er anvendt.

  Roskilde Kommune 31. okt. 2016 30. nov. 2016 31. dec. 2016 31. jan. 2017 28. feb. 2017 31. marts 2017 30. april 2017 31. maj 2017 30. juni 2017 31. juli 2017 31. aug. 2017 30. sep. 2017
  Likvide beholdning (mio. kr.) 300 216 197 304 287 274 246 154 123 227 221 228
  Kassekreditregel (mio. kr.) 480 484 485 486 484 486 483 482 480 474 469 463
  Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.) 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,5 5,5 5,5 5,4 5,4 5,3

  Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. september 2017 skønner forvaltningen, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2017 vil ligge mellem 425 – 450 mio. kr.

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 392

  Fraværende: Jeppe Trolle, Lars Lindskov, Bent Jørgensen.

 • Pkt. 393 Orientering om ledige ungdomsboliger

  Oversigt_over_ledige_ungdomsboliger_pr._1.9.17.pdf

  Pkt. 393

  Orientering om ledige ungdomsboliger

  Sagsnr. 191132 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om udlejningssituationen for ungdomsboliger i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget fik den 21. september 2016 en orientering om antal ledige ungdomsboliger i Roskilde Kommune. Forvaltningen har indhentet nye tal fra Det Regionale Indstillingsudvalg i Roskilde (RIU) og Boligselskabet Sjælland pr. 1. september 2017.
  Der er i alt 2177 ungdomsboliger i Roskilde. Den 1. september 2017 var der 8 ledige almene ungdomsboliger i Roskilde Kommune og 8 ledige private støttede ungdomsboliger. Skema med fordeling af de ledige boliger på kollegier er vedlagt.
  Riu-Roskilde oplyser, at der er venteliste til alle ungdomsboliger i Roskilde, og at ventetiden er stigende. Der er ikke én samlet venteliste til alle boliger, men en venteliste til hver bolig. Nogle boliger kan have meget lange ventelister, samtidig med at andre er i tomgang. Nogle af de mindst attraktive boliger kan samtidig være uden for ansøgernes økonomiske formåen.
  Ventetiden er svær at opgøre. Dels varierer den meget fra ejendom til ejendom, fra høj- til lavsæson og faktisk også over relativt få år. Den primære grund er dog, at ventelisten ud over almindelig anciennitet vægter behovskriterier. Der er flere af disse, men til illustration kan nævnes de almindeligt forekommende, at der gives otte måneders tillagt anciennitet til alle, der skal læse i Roskilde og at adresse uden for pendlerafstand – fx Jylland – giver tilsvarende meget. Er der bare en vis mængde af ansøgere, der opfylder begge (hvilket bestemt ikke er ualmindeligt), vil toppen af ventelisten vise, at alle, der står først til at få tilbud har over 16 måneders anciennitet – selv om et flertal af dem kun har været skrevet op i relativt kort tid. Det vil derfor være misvisende at angive ventetiden til fx 19 måneder, selv om det er den anciennitet, der skal til for at få en bolig det pågældende sted. Man vil samtidig kunne opleve, at den krævede anciennitet for at få en bestemt bolig vil kunne falde drastisk, hvis fx alle med 16 måneders tillagt anciennitet er forsvundet fra listen.
  Byrådet har i juni 2017 godkendt skema B for 38 almene ungdomsboliger i Trekroner, afdeling Tunet, Roskilde Nord Boligselskab. Endvidere forventes sag fremlagt for byrådet i løbet af efteråret 2017 om godkendelse af skema A for 31 ungdomsboliger i Sankt Peders Stræde 7, Boligselskabet Sjælland.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 393

  Fraværende: Jeppe Trolle, Lars Lindskov.

 • Pkt. 394 Orientering om status for arbejdet med en styrket ungeindsats

  Bilag_1_-_Oversigt_over_interviews_som_led_i_kortlaegningsarbejdet.pdf

  Pkt. 394

  Orientering om status for arbejdet med en styrket ungeindsats

  Sagsnr. 290007 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet godkendte den 14. juni 2017 at igangsætte et projekt, der sigter mod at øge andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, og mindske ledigheden blandt unge. Forvaltningen er i forlængelse heraf i gang med at afdække, hvordan ungeindsatsen kan styrkes. Sagen behandles parallelt i Skole- og Børneudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalget, inden sagen behandles i byrådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Den 14. juni 2017 godkendte byrådet en projektbeskrivelse om en styrket ungeindsats i Roskilde Kommune. I den forbindelse blev der anmodet om en foreløbig status for arbejdet i oktober 2017.
  Arbejdet følger den godkendte tidsplan og siden juni 2017 har forvaltningen arbejdet på at indsamle viden og erfaringer fra en række af de mange aktører, der i dag er involveret i unge menneskers uddannelse og beskæftigelse i Roskilde kommune. Der er blandt andet gennemført ca. 35 interviews med en række unge i målgruppen, institutionsledere og medarbejdere tæt på de unge samt eksterne samarbejdspartnere i form af uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Af bilag fremgår en oversigt over interviews som led i kortlægningsarbejdet.
  På baggrund af det hidtidige arbejde kan der overordnet nu peges på tre temaer, der blandt andet vil indgå i det videre analysearbejde:
  - Klarere ansvar hos folkeskolerne for unges progression og valg af ungdomsuddannelse
  - Tidligere hjælp til frafaldstruede unge
  - Overgange og organisering med den unges behov i centrum
  Frem mod årsskiftet gennemføres nærmere analyser af centrale områder og problemstillinger inden for unges uddannelse og beskæftigelse, herunder vedrørende organiseringen af de kommunale ungeindsatser og overgange mellem blandt andet grundskole og ungdomsuddannelse. Analyserne vil bygge på det gennemførte kortlægningsarbejde og vil trække på eksisterende forskning og rapporter fra vidensinstitutioner samt på erfaringer fra andre kommuners indsatser rettet mod unges uddannelse og beskæftigelse.
  Den 6. november 2017 afholdes et fagligt seminar for medarbejdere og ledere på området. Seminaret har til formål at udbrede viden om og udveksle erfaringer fra eksisterende indsatser rettet mod unges uddannelse og beskæftigelse.
  Kortlægnings- og analysearbejdet skal gøre det muligt at udarbejde forslag til en styrket ungeindsats, som vil blive fremlagt til politisk drøftelse i relevante fagudvalg og i byrådet i starten af 2018.
  Parallelt med forvaltningens arbejde forhandles der nationalt om en reform af de forberedende tilbud til unge, der ikke går direkte fra grundskolen eller 10. klasse og videre til en ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Forhandlingerne er endnu ikke afsluttet, men tager udgangspunkt i regeringens reformudspil fra maj 2017. Der tages hensyn til resultaterne af de igangværende forhandlinger i forvaltningens videre arbejde.
  I august 2017 har uddannelsesaktører i Roskilde og Lejre Kommuner indgået et uddannelsessamarbejde, der har som mål at skabe bedre veje for de unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Uddannelsessamarbejdet spiller positivt sammen med og tænkes ind i det videre arbejde frem mod en styrket ungeindsats i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-10-2017, pkt. 144

  Skole- og Børneudvalget, 03-10-2017, pkt. 129

  Godkendt.
  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 394

  Fraværende: Jeppe Trolle, Lars Lindskov.

 • Pkt. 395 Ansøgning til Økonomiudvalgets pulje til større arrangementer 2017

  Ansoegning_Cross_Nationals.pdf Ansoegning_DM_i_boksning.pdf

  Pkt. 395

  Ansøgning til Økonomiudvalgets pulje til større arrangementer 2017

  Sagsnr. 286732 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  IK Hellas har ansøgt om støtte til afholdelse af 1. runde i Dansk Atletik Forbunds vinterturnering, Cross Nationals og Jyllinge Boxing Team om støtte til DM i boksning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller at:

  1. der bevilges et tilskud på 7.500 kr. til IK Hellas til at dække udgifter i forbindelse med afvikling af Cross Nationals den 28. oktober 2017.
  2. der bevilges et tilskud på 200.000 kr. til Jyllinge Boxing Team til at dække udgifter i forbindelse med afvikling af DM i boksning den 17. – 19. november 2017.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  IK Hellas ansøger om et tilskud på 7.500 kr. til afholdelse af Cross Nationals, et løb for 400 børn og næsten lige så mange voksne fra hele landet, som skal dyste på
  en rute i og omkring Dream City på festivalpladsen.
  Jyllinge Boxing Team ansøger om et tilskud på 200.000 kr. til afholdelse af DM i boksning, med forventeligt 400-500 deltagere, trænere og ledere i Roskilde Kongrescenter i 3 dage.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Udgiften kan afholdes indenfor de afsatte midler i budget 2017 til store arrangementer under Økonomiudvalget. Der vil efter støtte til afholdelsen af Cross Nationals og DM i boksning være 518.059 kr. tilbage på budget 2017.
  Som følge af momsrefusionsreglerne for kommuner vil der blive refunderet positivlistemoms på ovenstående tilskud, således at kommunens nettoudgift bliver kr. 190.900.

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 395

  Godkendt.
  Fraværende: Lars Lindskov, Jeppe Trolle

 • Pkt. 396 Fremme af andelsboliger ved salg af kommunal jord

  Mulighed_for_at_etablere_senioraeldreboliger.pdf

  Pkt. 396

  Fremme af andelsboliger ved salg af kommunal jord

  Sagsnr. 281462 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget har anmodet om at få en sag på dagordenen om, hvordan kommunen kan fremme andelsboliger, herunder senior andelsboligfællesskaber, ved salg af kommunal jord.
  Det er muligt at fremme andelsboliger ved, at kommunen hjælper de, der ønsker at etablere denne type af boliger med rådgivning mv. og fastsætte bestemmelser i lokalplaner om, at byggeriet skal egne sig til f.eks. ældreboliger. Kommunen har ikke hjemmel til at udbyde arealer alene med det formål at etablere senior- og ældreboliger, andelsboliger eller bofællesskaber.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forvaltningen aktivt hjælper grupper, der ønsker at etablere andelsboliger, herunder senior og ældreboligfællesskaber, og
  2. der i første kvartal af 2018 gennemføres et informationsmøde om etablering af andelsboliger, gerne i et samarbejde med Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation.

  Beslutningskompetence

  Økonomudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har på sit møde den 20. september 2017, pkt. 371, anmodet om, at det undersøges, hvordan kommunen kan fremme andelsboliger ved salg af kommunal jord.
  Kommunen kan fremme etableringen af andelsboligfællesskaber, herunder ældre- og seniorboligfællesskaber, ved aktivt at hjælpe personer eller grupper, der ønsker at etablere denne type af boliger. Dette er igennem en årrække sket overfor interesserede, der har ønsket at etablere bofællesskaber især i Trekroner. Denne facilitering af borgerne omfatter bl.a. orientering om kommunale grunde, der er i udbud eller kommer i udbud, eller privat ejede grunde og orientering om processen, som skal gennemføres for at få etableret et byggeprojekt, og hvilke udfordringer der skal håndteres.
  Det er endvidere muligt i forbindelse med lokalplanlægningen at sikre, at de boliger, der skal opføres, er ældreegnede, således at der f.eks. stilles krav om plads til kørestol på toilet, niveaufri adgang til alle værelser og ingen indvendige trapper, Men det vil ikke være muligt at fastsætte krav om, at en bebyggelse eller en bolig kun må anvendes til f.eks. andelsboliger eller ældreboliger. Kommunen vil således ikke kunne forhindre, at andre end ældre flytter ind i boligerne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 396

  Godkendt.
  Fraværende: Jeppe Trolle.

 • Pkt. 397 Boligpolitik

  Pkt. 397

  Boligpolitik

  Sagsnr. 298050 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I budgetforliget og i tillægsaftalen for budget 2018 indgår en række beslutninger og ønsker til en boligpolitik i social balance. I denne sag forelægges en procesplan for arbejdet med en sådan boligpolitik.

  Indstilling

  Det indstilles, at procesplanen for arbejdet med en boligpolitik i social balance godkendes, og at der foreløbig afsættes 0,5 mio. kr. af de midler, som er afsat i budget 2018 til boligpolitikken, til konsulentbistand i form af fx køb af specialstatistik m.v. til at understøtte arbejdet med boligpolitikken.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I budgetforliget og i tillægsaftalen for budget 2018 indgår en række beslutninger og ønsker til en boligpolitik i social balance. Der er tale om, at tilvejebringelsen og udmøntningen af politikken vil strække igennem hele den kommende byrådsperiode. I første omgang skal der tilvejebringes et grundlag for arbejdet med boligpolitikken i form af en række screeninger af boligområder, akutliste mv. samt evaluering af den fremskudte beskæftigelsesindsats i Rønnebærparken og Æblehaven. Herudover skal der udarbejdes og godkendes et kommissorium for det videre arbejde med en boligpolitik i social balance. Nedenstående procesplan vedrører derfor først og fremmest arbejdet frem til slutningen af februar 2018, hvor der foreslås af holdt en minikonference om boligpolitikken.
  Forslag til procesplan.

  • 10. oktober 2017: Sag i ØU om procesplan for en boligpolitik i social balance.
  • Oktober-januar: Arbejde med screening af akutboligliste, herunder i forhold til hjemløse, screening af de tre mest udsatte boligområder samt screening for, hvor der kan ligge senior/ældreboliger. Der foretages endvidere en evaluering af den fremskudte beskæftigelses – og sundhedsindsats i Rønnebærparken/Æblehaven. Der ses endvidere på andre parametre, som har betydning for et boligområde, og der sammenlignes så vidt muligt med andre boligområder og landsplan.
  • ØU/direktionsseminar 25./26. januar 2018: Foreløbig drøftelse af de foretagne screeninger og evaluering samt drøftelse af perspektiverne for det videre arbejde med en boligpolitik. Drøftelse af udkast til kommissorium for en boligpolitik samt drøftelse af sammensætning af politisk følgegruppe, herunder eksterne repræsentanter (f.eks. boligselskab og politi) og borgere.
  • 7. februar 2018: Sag i ØU om nedsættelse af politisk følgegruppe samt godkendelse af kommissorium for arbejdet med en boligpolitik i social balance.
  • 26./27. februar 2018 Byrådsseminar. De udpegede eksterne repræsentanter i følgegruppen inviteres til at deltage. På seminaret (minikonferencen) drøftes de foretagne screeninger og evaluering og perspektiverne for det videre arbejde med en boligpolitik.

  Herefter regelmæssige møder i den politiske følgegruppe og arbejde med en boligpolitik i social balance, jf. budgetforliget og det udarbejdede kommissorium.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Der må påregnes udgifter til ekstern konsulentbistand m.v. bl.a. til specialstatistik med henblik på at belyse beboersammensætningen i de udsatte boligområder. Det foreslås derfor, at der af de 5 mio. kr., der afsat til boligpolitikken i budget 2018, foreløbig reserveres 0,5 mio. kr. til en sådan bistand.

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 397

  Anbefales.

 • Pkt. 398 Fælles vagtcentral i Østsjællands Beredskab

  Pkt. 398

  Fælles vagtcentral i Østsjællands Beredskab

  Sagsnr. 280692 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Implementering af den fælles vagtcentral i Østsjællands Beredskab er ved at være gennemført. Beredskabskommissionen har besluttet, at investeringer i den fælles vagtcentral på 2,4 mio.kr. skal finansieres af puljen til investeringer, som er en del af Østsjællands Beredskabs kassebeholdning. Jf. fællesskabets vedtægter skal dette godkendes af interessentkommunerne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 2,4 mio. kr. til etablering af den fælles vagtcentral i Østsjællands Beredskab, finansieret af Østsjællands Beredskabs kassebeholdning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Implementering af den fælles vagtcentral i Østsjællands Beredskab er ved at være gennemført. Beredskabskommissionen har besluttet, at investeringer i den fælles vagtcentral på 2,4 mio.kr. skal finansieres af puljen til investeringer, som er en del af Østsjællands Beredskabs kassebeholdning.
  Da det er en tillægsbevilling finansieret af Østsjællands Beredskabs kassebeholdning skal Beredskabskommissionens beslutning jf. fællesskabets vedtægter godkendes af interessentkommunerne.
  Sammenlægningen af de tidligere vagtcentralsløsninger til en fælles vagtcentral hos Hovedstadens Beredskab har bidraget med en årlig besparelse på 1,2 mio.kr., der indgår i budgettet for Østsjællands Beredskab.

  Økonomi

  Tillægsbevillingen på 2,4 mio. kr. finansieres af Østsjællands Beredskabs egen kassebeholdning.
  Der forventes med udgangspunkt i regnskab 2016 og budgettet for 2017 en kassebeholdning i Østsjællands Beredskab ultimo 2017 på 6,1 mio. kr., og tillægsbevillingen indebærer en forværring af selskabets kassebeholdning, således, den forventes at udgøre 3,7 mio. kr. ultimo 2017.

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 398

  Anbefales.

 • Pkt. 399 Bemyndigelse til at foretage vielser over kommunegrænse

  Pkt. 399

  Bemyndigelse til at foretage vielser over kommunegrænsen

  Sagsnr. 276447 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sag vedrørende tilladelse for giftefogeder fra andre kommuner til at foretage vielse over kommunegrænsen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vielsesmyndigheder fra andre kommuner får generel tilladelse til at foretage borgerlige vielser i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Byråd besluttede den 16. december 2015 at give generel tilladelse til, at giftefogder fra andre kommuner kan foretage vielser indenfor Roskilde Kommunes grænser. Tilladelsen betyder, at vielsesmyndigheden i en anden kommune ikke skal anmode om en forhåndsgodkendelse fra Roskilde Kommune. Der var tale om en midlertidig forsøgsordning, som udløb den 1. august 2017, hvorefter ordningen skal evalueres.
  Der har i perioden været fra 1. januar 2016 til 1. august 2017 været 9 vielser i Roskilde Kommune foretaget af en vielsesmyndighed fra en anden kommune. Ordningen har i øvrigt fungeret tilfredsstillende og ikke givet anledning til bemærkninger.
  Forvaltningen indstiller på denne baggrund, at tilladelsen gøres permanent. Det forudsættes, at den kommune, der ønsker at benytte tilladelsen, selv forestår hele sagsbehandlingen, både prøvelses- og vielsesmyndighedsopgaven, ligesom Roskilde Kommune fortsat gerne vil orienteres om vielserne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 399

  Anbefales.

 • Pkt. 400 Teknisk fejl i Kommuneplan 2016

  Pkt. 400

  Teknisk fejl i Kommuneplan 2016

  Sagsnr. 291623 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har konstateret, at det fejlagtigt fremgår af en række rammeområder i Kommuneplan 2016, at der skal udarbejdes tillæg til kommuneplanen i forbindelse med lokalplanlægning. Fejlen anses for at være af teknisk karakter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forvaltningen gennemfører en redaktionel rettelse af de berørte rammeområder.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for Bromarken i Jyllinge og for Vindinge Nord har forvaltningen konstateret, at der fejlagtigt optræder krav om tillæg til kommu-neplan før lokalplanlægning i en række rammeområder i Kommuneplan 2016.
  Forvaltningen vurderer, at fejlen er sket i forbindelse med, at Erhvervsstyrelsen før ved-tagelsen af Kommuneplan 2016 forlangte, at det fremgik af rammer i det åbne land, at det kræver tillæg til kommuneplanen at udarbejde lokalplaner.
  Forvaltningen gennemførte før den endelige vedtagelse en automatisk generering af en lang række rammeområder i det åbne land, hvor dette krav blev indskrevet. Imidlertid har en teknisk fejl betydet, at kravet også indgår i 15 rammeområder, som enten ligger i byzone eller på arealer, som er udlagt til byformål.
  Forvaltningen har kontaktet Erhvervsstyrelsen for at få afklaret, om det er muligt at rette fejlen, uden at der gennemføres en offentlig høring af ændringen. Erhvervsstyrelsen vurderer, at der er tale om en mindre rettelse af redaktionel karakter, som ikke nødvendiggør udarbejdelse af et tillæg til kommuneplanen.
  På den baggrund anbefaler forvaltningen, at der gennemføres en redaktionel tilretning af Kommuneplan 2016, hvor krav om kommuneplantillæg før lokalplanlægning udskrives af de berørte rammeområder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 400

  Der forberedes en sag, der med et kommuneplantillæg retter op på fejlen. Sagen lægges på ekstraordinært økonomiudvalgsmøde forud for byrådsmøde d. 25. oktober.

 • Pkt. 401 Brev til Uddannelses- og Forskningsministeren om forslag til fortsat at oplagre atomaffald på Risø

  Tilrettet_brev_til_Uddannelses-_og_Forskningsministeriet_vedr._forlaengelse_af_oplag_af_atomaffald_paa_Risoe.pdf

  Pkt. 401

  Brev til Uddannelses- og Forskningsministeren om forslag til fortsat at oplagre atomaffald på Risø

  Sagsnr. 217955 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Regeringen foreslår, at det radioaktive affald på Dansk Dekommissionering fortsat skal oplagres på Risø i op til yderligere 30 - 50 år.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkast til brev til Uddannelses- og Forskningsministeren og ordførere på området godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har på møde den 20. september 2017, punkt 373, eventuelt besluttet at rette henvendelse til Uddannelses- og Forskningsministeren og ordførere på området vedrørende regeringens forslag om at oplagre atomaffald hos Dansk Dekommissionering på Risø i yderligere 30-50 år i et midlertidigt depot.
  Forvaltningen vurderer, at regeringens beslutning ikke er fagligt og teknisk velfunderet. Den tværministerielle arbejdsgruppes afrapportering peger ikke på et længere midlertidigt lager på Risø.
  Det vil i øvrigt være en meget dyr løsning for det danske samfund, der vil medføre forøget risiko, da affaldet skal håndteres unødig mange gange.
  Forvaltningen har udarbejdet udkast til brev til Uddannelses- og Forskningsministeren og ordførere på området, hvor der anmodes om at ændre beslutningen, da den samlet set er meget uhensigtsmæssig – ikke kun for Roskilde Kommune, men for Danmark.
  Der er stadig tid til at foretage en direkte slutdeponering frem for mange midlertidige lagre, og der er allerede et teknisk grundlag med lokalitetsstudier, der kan arbejdes videre ud fra.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Økonomiudvalget, 04-10-2017, pkt. 380

  Udsat.

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen har tilrettet sagen og brev (vedlagt) til ministeren på baggrund af bemærkninger som faldt på Økonomiudvalgsmødet den 4. oktober 2017. Forvaltningen foreslår, at brevet sendes til Frederikssund, Lejre og Københavns Kommune, som har en interesse i, at der sker en saglig og teknisk miljømæssig forsvarlig oplagring af det radioaktive affald. Lejre og Frederikssund Kommune har interesse i at Roskilde Fjord beskyttes og Københavns Kommune har interesse i sikring af indvindingen af ca. 5 mio. m3 drikkevand årligt til hovedstadens borgere, som sker i nærområdet til Risø.
  Såfremt udkastet til brev til ministeren godkendes, vil der efterfølgende ske kontakt til nabokommunerne og Københavns Kommune med opfordring om at støtte Roskilde Kommunes henvendelse til ministeren.
  Hvis kommunerne støtter Roskilde Kommunes synspunkter, vil der efterfølgende blive udarbejdes en fornyet henvendelse fra alle kommunerne til ministeren, så der sker en fælles interessevaretagelse.

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 401

  Anbefales.

 • Pkt. 402 Godkendelse af projekt 'Byg til vækst'

  Byg_til_Vaekst_-_Organisering_Kompatibilitetstilstand.pdf Byg_til_Vaekst_-_Mulig_samarbejdsmodel_paa_Sjaelland.pdf

  Pkt. 402

  Godkendelse af projekt 'Byg til Vækst'

  Sagsnr. 291048 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune ønsker at indgå i et netværkssamarbejde med Køge og Holbæk Kommuner, relevante uddannelsesinstitutioner samt arbejdsmarkedets parter med udgangspunkt i byggepladser og byggeprojekter i de tre kommuner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at samarbejdsmodellen ’Byg til Vækst’ godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byggeriet på Sjælland er i vækst, og byggebranchen har i stigende grad behov for kvalificeret arbejdskraft. Et styrket samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner og kommuner kan bidrage til at skabe adgang til denne arbejdskraft lokalt.
  I Roskilde, Køge og Holbæk Kommuner er der et ønske om at skabe vækst, beskæftigelse og erhvervsudvikling via uddannelse og byggeri. Det kræver et tæt samarbejde mellem alle parter.
  Nedenfor beskrives forslag til samarbejdsmodel for et samarbejde ml. Roskilde, Køge, Holbæk Kommuner, relevante uddannelsesinstitutioner samt de lokale arbejdsmarkedsparter. Samarbejdsmodellen er inspireret af netværkssamarbejdet ’Byg til Vækst’ på Fyn, hvor relevante parter har indgået et samarbejde, som understøtter et velfungerende regionalt arbejdsmarked og herigennem en bedre forudsætning for varig vækst i de enkelte kommuner.

  Formål med samarbejdet

  Samarbejdet har fire hovedformål, der omfatter erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet:
  - At sikre virksomheder i bygge- og anlægsbranchen kvalificeret arbejdskraft igennem vejledning og opkvalificering af nuværende og kommende medarbejdere
  - At formidle et positivt fokus på erhvervsuddannelserne blandt unge og dermed øge antallet af unge, der søger ind på - og gennemfører en erhvervsuddannelse
  - At øge antallet af lærepladser i byggebranchen
  - At skabe ordinære jobåbninger på private og offentlige byggepladser og derigennem få flere ledige i ordinært job

  Metode

  Hensigten er at strukturere et tre-benet netværk mellem kommunerne, uddannelsesinstitutionerne og byggeriet. Udgangspunktet for netværket er byggepladser og byggeprojekter i de tre kommuner.
  Ved at samarbejde i et struktureret netværk, får de tre parter en unik viden om hinandens behov, og ikke mindst muligheden for at imødekomme og hjælpe hinanden med.
  For bygherrer og entreprenører gælder det behovet for at få kvalificeret arbejdskraft, både her og nu, men også i et langsigtet perspektiv at være konkurrencedygtige.
  For kommunerne gælder det, at jobcentrene kan levere arbejdskraft i form af vikariater i jobrotation, løntilskud eller ordinære ansættelser og eventuelt opkvalificere via uddannelsesinstitutionerne.
  De erhvervsfaglige uddannelsesinstitutioner kan gå i dialog med entreprenørerne om oprettelse af lærepladser og opkvalificering af arbejdskraften.
  På den måde sikres det, at entreprenørerne ikke mangler muligheder for kvalificeret arbejdskraft, byggeprojekter færdiggøres til tiden, jobcentrene hjælper ledige tilbage på arbejdsmarkedet, og de unge i erhvervsuddannelse har øgede chancer for at få en læreplads.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-10-2017, pkt. 139

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 402

  Anbefales.

 • Pkt. 403 Råstofindvinding ved Hedebo

  Teknisk_hoeringssvar_til_ansoegning_om_raastofindvinding_Hedebo_25._august_2017.pdf Tegning_med_areal_for_ansoegning_om_gravetilladelse._22._maj_2017.pdf Ansoegning_om_gravetilladelse_Hedebo._ss._juni_2017.pdf VVM_anmeldelse_Hedebo._22._juni_2017.pdf

  Pkt. 403

  Råstofindvinding ved Hedebo

  Sagsnr. 294670 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet høringssvar til Region Sjælland om VVM-screening og ansøgning om råstofindvinding vest for Hedebos grusgrav med adgang fra Roskildevej 68, Tune. Arealet er udlagt som graveområde i gældende råstofplanen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til høringssvar til regionen om råstofansøgning godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Nymølle Stenindustrier A/S har fremsendt VVM-screening og ansøgning om tilladelse til råstofindvinding på matrikel nr. 12b, 40 og 2r Vindinge By, Vindinge samt del af 63b Tune By, Tune, som dels ligger i Greve og dels i Roskilde Kommune. Råstofindvindingen skal ske på arealet vest for Hedebos grusgrav nordøst for Tunevej ved Løkkevej 10 og Herredsfogedvej 7.
  Regionens høringsfrist er d. 1. september 2017, hvorfor forvaltningen har fremsendt høringssvar med forbehold for Byrådets godkendelse. Høringssvaret peger bl.a. på følgende forhold.
  Arealerne ejes af Nymølle Stenindustrier og I/S Hedeland og udgør ca. 6 ha. Det forventes, at indvindingen tager 10 år og vil foregå i perioden fra 2018-2027. Den årlige indvindingsmængde forventes at være 100.000 m3. Der graves kun til kote 35, som ligger 2 meter over grundvandsspejlet. Da der ikke søges om indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet, vurderes dette uproblematisk ifht. grundvandsressourcen.
  Tilkørslen til råstofgraven vil ske via del af matrikel 63b beliggende Roskildevej 68 i Greve kommune. Der etableres jordvolde for støjafskærmning langs Løkkevej og på en del af det sydlige areal ud mod Tunevej/Herredsfogedvej. Jordvolde/udgravninger må ikke placeres nærmere end 3 meter fra skel til offentlig vej.
  Der placeres mandskabspavillon i den østlige del af graveområdet. Dette kræver, at kommunen indledningsvist udarbejder en landzonetilladelse.
  Arealet ligger i I/S Hedelands interesseområde. Reetableringen foretages med henblik på, at arealet på sigt kan indgå som en del af Hedeland. Reetableringen er beskrevet som en dyb grav, med en stejl skrænt mod nord til digesvaler, og en terrænbearbejdning, som giver en naturlig sammenhæng med den allerede reetablerede grusgrav mod øst. Denne reetablering ligger i fin tråd med den øvrige oplevelse af Hedelands landskab på dette sted. Etablering af stier, som binder arealet sammen med Hedelands øvrige stinet skal aftales nærmere med I/S Hedeland, når der reetableres. Samlet set vurderes dette som hensigtsmæssigt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet Region Sjælland er myndighed for råstofindvindingen.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-10-2017 pkt. 154

  Anbefales.
  Fraværende: Thomas Breddam (A) og Jeppe Trolle (B).

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 403

  Anbefales.

 • Pkt. 404 Efterbehandling Vindinge grusgrav

  Teknisk_hoeringssvar_til_ansoegning_om_aendring_af_efterbehandlingsplan_for_Vindinge_Grusgrav_Oernemosevej_26_Vindinge._7._september_2017.pdf Tegning_S02A_Hedeland_naturpark._Efterbehandlingsplan_HCS_grusgrav_matr._nr._22a.pdf Supplerende_bemaerkninger_hoeringssvar_Oernemosevej_26.pdf

  Pkt. 404

  Efterbehandling Vindinge grusgrav

  Sagsnr.295869 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet udkast til høringssvar til Region Sjælland om ændring af efterbehandlingsplan for Vindinge Grusgrav ved Ørnemosevej 26. Grusindvindingen afsluttes, og I/S Hedeland ønsker, at intern parkering og vej bevares.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til høringssvar til regionen om ændring af efterbehandlingsplan godkendes, jf. bilag 1, 2 og 3.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  HCS A/S Transport & spedition ejer Vindinge Grusgrav og skal senest den 1. maj 2018 have afsluttet råstofgravningen. I/S Hedeland ønsker om muligt at købe ejendommen efter endt gravning, men der er andre mulige købere.
  Regionens høringsfrist er den 15. september 2017, hvorfor forvaltningen har fremsendt høringssvar med forbehold for Byrådets godkendelse. Høringssvaret peger bl.a. på følgende relevante forhold.
  I den gældende slutretableringsplan skal HCS, når råstofgravningen er afsluttet, fjerne alle interne veje og arealer, opbygget af tilkørte mursten, tegl og brokker.
  Den ansøgte ændring af slutretableringsplanen skyldes, at I/S Hedeland ønsker at bevare de midlertidige veje, og midlertidige arealer med henblik på, at bilister får en større indgang til Hedeland tættere på Roskilde.
  Der er adgang til arealet fra Vindingevej over matr. nr. 15a. Overkørsel mod Vindingevej kan, hvis vejbredden reduceres, gøres permanent som fremtidig ny adgang til Hedeland. Hvis ikke vejanlægget over matr. nr. 15a opretholdes som adgang til Hedeland, fastholdes aftale om Vindingevejs tilbageførelse til oprindeligt.
  Det ansøgte indeholder et permanent plateau på 6000 m2 placeret nordligt i graven og afspærret med bom, som åbnes for arrangementer, fx. løb, ca. 1-5 gange om året. Der søges også om permanent parkeringsarealet på 4000 m2, på nordøstlige side af graven med plads til 60 biler. Behovet er dog normalt kun 3-10 p-pladser.
  Arealet ligger i sårbart område indenfor grundvandsdannende opland og indvindingsopland for flere kildepladser og vandværker.
  Forvaltningen kan tilslutte sig det ansøgte under forudsætning af, at det dokumenteres ved analyser, at de midlertidig tilkørte betonbrokker er uforurenede, og at der er bomme ved plateau og del af parkeringsareal, så potentiel forurening fra motorkøretøjer minimeres af hensyn til beskyttelse af grundvandet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet Region Sjælland er myndighed for råstofindvindingen.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-10-2017 pkt. 155

  Anbefales.
  Fraværende: Thomas Breddam (A) og Jeppe Trolle (B).

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 404

  Anbefales.

 • Pkt. 405 Forslag til lokalplan 654 og kommuneplantillæg 3 for boliger ved Retten i Roskilde (til høring)

  Forslag_til_lokalplan_654_for_boliger_ved_Retten_i_Roskilde_til_hoering.pdf Forslag_til_kommuneplantillaeg_3_til_hoering.pdf

  Pkt. 405

  Forslag til lokalplan 654 og kommuneplantillæg 3 for boliger ved Retten i Roskilde (til høring)

  Sagsnr. 285421 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger forslag til lokalplan 654 og tillæg 3 til Kommuneplan 2016, som skal muliggøre etageboligbyggeri på arealet ved siden af Retten i Roskilde.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen og kommuneplantillægget behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 654 for boliger ved Retten i Roskilde og kommuneplantillæg 3 godkendes til offentlig høring fra den 3. november til den 29. december 2017, og
  2. der ikke afholdes borgermøde i høringsperioden.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 26. april 2017, punkt 97, igangsættelse af udarbejdelse af tillæg 3 til Kommuneplan 2016, samt at der udarbejdes et forslag til lokalplan 654 for boliger ved Retten i Roskilde. På baggrund af 11-punktsprogrammet har forvaltningen udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.
  Kommuneplantillægget skal sikre mulighed for bebyggelse i op til 6 etager, en parkeringsnorm på 1 p-plads pr. 80 m2 etageareal, samt at udendørs opholdsarealer udgør mindst 45 % af bygningens etageareal.
  Lokalplanforslagets formål er at sikre, at området kan bebygges med en karrébebyggelse i op til 6 etager og med en bebyggelsesprocent på 70. Formålet med planen er desuden, at der sikres gode forhold for gående og cyklister. Derfor skal der anlægges cykelparkering svarende til 4 pladser pr. bolig for boliger over 50 m2 og 2 pladser pr. bolig for boliger under 50 m2. Der skal sikres plads til i alt 116 p-pladser på egen grund, og der skal parallelt med lokalplanen tinglyses en aftale med Retten om dobbeltudnyttelse af parkeringspladserne i området.
  Lokalplanens formål er desuden at sikre, at bebyggelsen tilpasses omgivende bygningers skala, og at bygningens facade ud mod omgivelserne fremstår med en detaljering i murværket for at skabe en smuk bebyggelse. Da området er støjbelastet af trafik fra vej og jernbane, vil de primære opholdsarealer være i det indre gårdrum samt på tagterrassen, der skal skærmes med glasværn. Altaner ud mod vej og jernbanen vil være belastet af støj og medregnes ikke som en del af opholdsarealerne.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. Forvaltningen vurderer, at planforslagenes indhold ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor der ikke udarbejdes en miljøvurdering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-10-2017, pkt. 205

  Ad 1: Anbefales. Der er tale om en konkret vurdering i den foreliggende sag og ikke en almindelig praksis med hensyn til bebyggelsesprocent.
  Ad 2: Udvalget anbefaler, at der skal afholdes borgermøde.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tiltræde indstillingens punkt 1 og ønsker følgende mindretalsudtalelse udsendt:
  "Enhedslisten kan ikke tiltræde kommuneplantillægget og den medfølgende lokalplan med følgende to begrundelser:
  1: Vi finder dels, at en bebyggelsesprocent på 70 er alt for høj, og at et byggeri i 6 etager vil virke alt for voldsomt i området.
  2: Området er i dag sammen med Roskilde Ring, et af de sidste grønne områder lige syd for banen, og det ønsker Enhedslisten at opretholde.”

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 405

  Anbefales. Der sendes en invitation til lokale hjemløseorganisationer om borgermødet.
  Henrik Stougaard (Ø) følger Jonas Bejer Paludans mindretalsudtalelse fra Plan- og Teknikudvalget.
  Fraværende: Lars Lindskov (grundet inhabilitet)

 • Pkt. 406 Godkendelse af Udviklingsplan for Hedeland

  Baggrundsnotat_til_moedesag_Godkendelse_af_Hedelands_Udviklingsplan_2017-2030.pdf Hedelands_Udviklingsplan_2017-2030_uden_bilag.pdf Hedelands_Udviklingsplan_2017-2030_uden_bilag_til_skaermlaesning.pdf Hedelands_Udviklingsplan_2017-2030_Bilag_1_Oplevelseskoncepter.pdf Hedelands_Udviklingsplan_2017-2030_Bilag_2_Overslag.pdf

  Pkt. 406

  Godkendelse af Udviklingsplan for Hedeland

  Sagsnr. 274744 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Høje-Taastrup, Greve og Roskilde kommuner har i perioden 2015-17 samarbejdet med I/S Hedeland om en ny udviklingsplan for Hedeland. Udviklingsplanen har været fremlagt Hedelands bestyrelse i september 2017 og denne er godkendt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. udviklingsplan for Hedeland 2017-2013 godkendes
  2. realisering af udviklingsplanen påbegyndes inden for rammerne af det fælleskommunale selskab I/S Hedeland
  3. der igangsættes en tværkommunal indsats mellem Greve, Høje-Taastrup og Roskilde kommuner for at skaffe medfinansiering af udviklingsplanens store åbningstræk.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte på møde 8. juni 2016, punkt 318, Vision for Hedeland og herunder, at visionen skulle danne grundlag for det videre arbejde. På baggrund af parallelopdrag er der udarbejdet en udviklingsplan for de tre ejerkommuner.
  Udviklingsplanen udgør en visionær og ambitiøs ramme til glæde for nuværende og fremtidige besøgende. Der sættes samtidigt retning for udviklingen af faciliteter og oplevelser i Hedeland, som kan understøtte kommunale kerneydelser i form af rum for læring, bevægelse og foreningsliv.
  Planen peger på behovet for at tilføre midler til Hedeland, og at sekretariatet udvides med kompetencer, der kan understøtte arbejdet med Udviklingsplanen. Med denne sag tages der ikke stilling til fremadrettet organisering og finansiering af indsatser.
  Det anbefales, at der arbejdes for en realisering af åbningstræk, som markerer igangsætningen af udviklingsplanen. På den lange bane kan der arbejdes for etableringen af stiforløbet Horndrageren, Besøgs- og læringscenter og videreudvikling af naturlegepladsen. I forhold til finansiering af disse tiltag kan muligheder for fundraising undersøges.
  På den korte bane kan der arbejdes med at udbrede kendskabet til Hedeland gennem allerede eksisterende større brugergrupper. Ved at forbedre allerede eksisterende faciliteter, etablere mindre nye anlæg som fx shelters, MTB-spor, store hundeskove og gøre oplevelsen af Hedeland lettere tilgængelig fx ved hjælp af skiltning, informationstavler, loops og grejbank vil brugerne få en forbedret oplevelse og dele denne fx på sociale platforme. Herudover skal arbejdet med en brandplatform give Hedeland en klar identitet udadtil, så også foreninger og kommercielle aktører kan brande Hedeland.
  De tre kommuner understøtter arbejdet med udviklingen af Hedeland i første omgang i forhold til udarbejdelsen af handleplaner for den videre udvikling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. I/S Hedeland modtager et årligt tilskud fra de tre ejerkommuner. Med godkendelse af udviklingsplanen er der ikke afsat yderligere midler til udvikling af Hedeland.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-10-2017, pkt. 208

  Ad 1.: Udviklingsplanen for Hedeland 2017-2030 anbefales.
  Ad 2.: Anbefales.
  Ad 3.: Anbefales.

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 406

  Anbefales.

 • Pkt. 407 Nedlæggelse af del af Kamstrupsti som færdselsareal

  Kortbilag_Kamstrupsti.pdf

  Pkt. 407

  Nedlæggelse af del af Kamstrupsti som færdselsareal

  Sagsnr. 295114 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med anlæg af Kamstrupstien, skal en del af den eksisterende sti nedlægges og udgå som færdselsareal.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at stien nedlægges og udgår som færdselsareal.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  En del af Kamstrupstien er flyttet til ny placering på Dyrskuepladsen mellem Poppelgårdsvej og Kamstrupvej.
  Den nordlige del er udlagt som privat fællesvej, og er adgangsgivende til ejendommene Kamstrupsti nr. 8 til 20 og opretholdes som privat fællesvej.
  Den del af stien, der er udlagt som offentlig, skal derfor nedlægges i overensstemmelse med vejlovens bestemmelser i lovens § 15 og kap.11.
  Kommunalbestyrelsen skal tage bestemmelse om, at vej/stiarealet skal nedlægges, og at det skal udgå som færdselsareal. Det omhandlede areal fremgår af vedhæftede kortbilag. Den øvrige del af stien omlægges administrativt i overensstemmelse med delegation fra Plan- og Teknikudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-10-2017, pkt. 209

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 407

  Anbefales.

 • Pkt. 408 Udlæg af nyt stiareal - forlagt Kamstrupsti

  Kortbilag_-_Kamstrupsti_ny_liniefoering.pdf

  Pkt. 408

  Udlæg af nyt stiareal - forlagt Kamstrupsti

  Sagsnr. 295114 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kamstrupsti er i den nordlige ende blevet flyttet mod vest på Dyrskuepladsen. Syd for Dyrskuepladsen flyttes stien, således at hele strækningen kommer til at ligge på kommunal ejendom. Stien forudsættes optaget som offentlig sti i hele udstrækningen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. stien udskilles af matriklen
  2. stien optages som offentlig sti.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Jf. Lokalplan 538 flyttes den nordlige del af Kamstrupsti til en placering mod vest på Dyrskuepladsen. Syd for Dyrskuepladsen har den gamle Kamstrupsti været delvist beliggende på private arealer, og dette er nu ændret, således at stien i hele sin udstrækning ligger på kommunal jord. Dette arbejde er nu udført, og stien er klar til ibrugtagning.
  Byrådet skal beslutte i overensstemmelse med § 15 i vejloven hvilke stier, der skal optages som offentlige. Den flyttede sti – Kamstrupsti - har en betydning for den almene sti-trafik, hvorfor stien bør optages som offentlig sti. Efter § 60 skal offentligt vej/sti-areal udskilles af matriklen og tildeles vejlitra.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da drift omkostningerne fra den gamle Kamstrupsti videreføres på den nye sti.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-10-2017, pkt. 210

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 408

  Anbefales.

 • Pkt. 409 Indtægts- og Udgiftsbevilling vedr. praksisnær læring i hjemmeplejen

  Pkt. 409

  Indtægts- og Udgiftsbevilling vedr. praksisnær læring i hjemmeplejen

  Sagsnr. 295412 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til praksisnært kompetenceløft i regioner og kommuner blevet tildelt 530.940 kr. til praksisnær læring i hjemmeplejen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 530.940 kr. i 2017 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til gennemførelse af indsatsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Ældreministeriet slog i juli en pulje op vedr. praksisnær kompetenceløft på demensområdet i regioner og kommuner. Roskilde Kommune har den 8. september 2017 modtaget tilsagn om 530.940 kr. til udmøntning i projektperioden 1. oktober 2017 til 30. september 2019.
  Kompetenceløftet har i Roskilde Kommune til formål at højne den faglige kvalitet af hjemmeplejens indsatser til hjemmeboende borgere med demens og deres pårørende samt øge livskvaliteten hos personer med demens og deres pårørende. I projektet er der fokus på at skabe et bredt, tværfagligt og praksisnært kompetenceløft hos medarbejderne i hjemmeplejen, styrke specialistviden hos demensnøglepersoner, styrke den faglige ledelse i hjemmeplejen samt skabe et læringsmiljø, hvor eksisterende viden kan blive omsat til praksis i de daglige arbejdsgange.
  Der er fra ministeriet side krav om egenfinansiering. Egenfinansieringen i projektet udgør i alt 246.394 kr.

  Økonomi

  Roskilde Kommune har i 2017 fået bevilget 530.940 kr. Der søges om en indtægts- og en udgiftsbevilling på beløbet. Egenfinansieringen er finansieret indenfor Sundheds- og Omsorgsudvalget ramme.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-10-2017, pkt. 153

  Anbefales.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A) og Bente Dieckmann (A).
  Poul Andersen (A) og Poul Lindor Nielsen (A) deltog som stedfortrædere

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 409

  Anbefales.

 • Pkt. 410 Indtægts- og udgiftsbevilling til indsats mod højresvingsulykker på Rørsangervej/Klosterengen

  Skitse_af_gennemfoert_fortov_og_cykelsti_paa_Roersangervej.pdf

  Pkt. 410

  Indtægts- og udgiftsbevilling til indsats mod højresvingsulykker på Rørsangervej/ Klosterengen

  Sagsnr. 296050 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Vejdirektoratet har på baggrund af en ansøgning fra Roskilde Kommune bevilliget 130.000 kr. til indsats mod højresvingsulykker i krydset Rørsangervej/ Klosterengen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 130.000 kr. i 2017 til indsats mod højresvingsulykker med cyklister i krydset Rørsangervej/ Klosterengen, samt en tilsvarende udgiftsbevilling.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Vejdirektoratet har den 13. september 2017 bevilget 100 % finansiering til anlæg af et gennemført fortov og cykelsti på tværs af Rørsangervej ved Klosterengen. Således vil Rørsangervej fremover være en overkørsel, hvor bilister er tvunget ned i hastighed ved svingbevægelser ind på og ud fra Rørsangervej, jf. bilaget. Dette tiltag kan erfaringsmæssigt nedsætte risikoen for ulykker, hvor cyklister og knallerter bliver påkørt.
  Der er i de seneste fem år registreret i alt 4 ulykker på stedet. 3 ulykker hvor en bil har påkørt en cyklist samt én ulykke, hvor en bil har påkørt en knallert.
  Det er et krav for at få udbetalt støtten fra Vejdirektoratet, at tiltaget etableres i 2017 og at der indsendes regnskab inden årets udgang.
  Projektet forventes startet: oktober 2017
  Projektet forventet afsluttet: november 2017

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Roskilde Kommune får finansieret 130.000 kr. af Vejdirektoratets pulje, hvilket vil dække 100 % af udgiften til tiltaget.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-10-2017, pkt. 214

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 410

  Anbefales.

 • Pkt. 411 Frigivelse af rådighedsbeløb - Kulturstrøget, Bymidten 2017

  Pkt. 411

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Kulturstrøget, Bymidten 2017

  Sagsnr. 282630 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse, af det i budget 2017, afsatte rådighedsbeløb til ”Kulturstrøg 2017” på 1 mio. kr. Beløbet skal bruges til belysning af Kulturstrøget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb til Kulturstrøg i Roskilde Bymidte.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Belysningen skal spille en afgørende rolle i at lede de besøgende igennem Kulturstrøget, og der er derfor indgået samarbejde med en lysdesigner. Lys kan trække folk til byen med events og oplevelser i nuet – hvor Kulturstrøget allerede er aktivt med “Lysfesten”. Det handler ikke kun om mere lys, men om bedre lys. Denne følelse bliver til en generel egenskab ved området - også i dagslys.
  Forvaltningen anbefaler et fleksibelt lysanlæg bestående af kabelfri LED spots, som kulturinstitutionerne selv kan håndtere. Det fleksible og mobile lysanlæg giver et gennemgående personligt udtryk, der gør de forskellige arrangementer unikke i måden brugeren vælger spotsnes placering, farver, spredning samt intensitet på. Kulturinstitutionerne har deltaget i processen med udvikling af belysningsforslaget. Spotsne kan styres med en app, der giver mulighed for at sætte forskellig farver og lysintensitet. Dertil giver linser mulighed for forskellige lysfordelinger, hvis man ønsker at belyse eksempelvis en facade, søjle, scene el. lign. Lyset kan også styres centralt trådløst med en lyscomputer med fadere for farve og intensitet eller forudindstillede temaer, der gemmes i hukommelsen. Udover det fleksible lysanlæg, vil udvalgte gavle, porte eller træer få en mere permanent lyssætning.
  Belysning af kulturstrøget er en del af det interregionale belysningssamarbejde Lighting Metropolis, der samler Region Hovedstaden, Region Skåne, virksomheder og videns-institutioner om at udvikle, teste og demonstrere de bedste løsninger inden for smart belysning.
  Projektet forventes startet: Oktober 2017
  Projektet forventet afsluttet: September 2018

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 04-10-2017, pkt. 215

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 411

  Anbefales.

 • Pkt. 412 Anlægsregnskab - Busfremkommelighed +Way

  Pkt. 412

  Anlægsregnskab - Busfremkommelighed +Way

  Sagsnr. 293796 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for Busfremkommelighed +Way.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 24. april 2013, punkt 104, givet en nettoanlægsbevilling på 2,3 mio. kr. til busfremkommelighed +Way på linje 202A. Der er tale om en samlet udgiftsbevilling på 4.616.000 kr. og en indtægtsbevilling på 2.306.000 mio. kr. (puljemidler fra Trafikstyrelsen).
  Udgiftsbudgettet på 4.616.000 kr. er overholdt og regnskabet ender med et mindreforbrug på 411.370 kr. mens der på indtægtssiden er en samlet mindreindtægt på 203.686 kr.
  Mindreforbrug og –indtægt skyldes et gunstigt entrepriseudbud.

  Økonomi

  Sagen medfører netto en forbedring af kassebeholdningen på 207.684 kr.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-10-2017, pkt. 216

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 412

  Anbefales.

 • Pkt. 413 Anlægsregnskab - Jyllinge Bymidte, trafikløsning

  Pkt. 413

  Anlægsregnskab - Jyllinge Bymidte, trafikløsning

  Sagsnr. 282955 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for Jyllinge Bymidte, trafikløsning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 26. marts 2014, punkt 192, givet en anlægsbevilling på 4 mio. kr. samt den 29. januar 2015, punkt 13, givet en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. til trafikløsninger i Jyllinge.
  Anlægsbevillingen er blevet brugt til at udarbejde Trafikplan for Jyllinge, etablering af foranstaltninger i Bygaden og ombygning af krydset Bygaden – Møllevej - Nordmarksvej samt delfinansiering af ny rundkørsel i krydset Jyllinge Parkvej – Lindegårdsvej – Baunegårdsvej.
  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 4.300.364 kr., hvilket giver et merforbrug på 364 kr.

  Økonomi

  Der er et samlet regnskabsforbrug på 4.300.364 kr. på projektet. Projekt Jyllinge Bymidte, trafikløsning forsætter de kommende år, og der har mellem dette og det efterfølgende projekt været en overførsel af et forbrug på 25.215 kr. Derfor medfører sagen en positiv kasseeffekt på 25.215 kr. i 2017, svarende til det overførte forbrug, da der ikke er afsat et rådighedsbeløb i 2017, og forbruget på 25.215 kr. er fragået kassebeholdningen i tidligere år.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-10-2017, pkt. 217

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 413

  Anbefales.

 • Pkt. 414 Anlægsregnskab - Byggemodning besparelse

  Pkt. 414

  Nedjustering af Anlægsbevilling vedr. Trekroner B27

  Sagsnr. 296459 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som følge af udbud på Trekroner B27 nedjusteres anlægsbevillingen med 1,238 mio. kr. Besparelsen i forbindelse med udbuddet anvendes til at udmønte den i Budget 2016 vedtaget besparelse på 2 mio. kr. vedr. byggemodning generelt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsbevillingen for Trekroner B27 etape 2 nedskrives med 1,238 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Som følge af et udbud, kan den samlede anlægsbevilling for Trekroner B27 nedskrives med 1.237.635 kr. Det foreslås, at besparelsen på 1.237.635 kr. anvendes som led i udmøntningen af den i Budget 2016 vedtaget besparelse på 2 mio. kr. vedr. byggemodning generelt.
  Byrådet besluttede ved vedtagelsen af Budget 2016 en samlet besparelse på byggemodningsomkostninger på 2,0 mio. kr. Besparelsen blev overført til 2017, da besparelserne skulle findes i projekter, der ikke var endeligt afsluttede i 2016.
  Forvaltningen forslår, at besparelsen på 2 mio. kr. udover nedskrivning af anlægsbevilling vedr. Trekroner B27 på 1.237.635 kr. findes ved overførsel af overskud fra følgende sager: Skrænten, etape 4, og Skrænten, etape 5, hvor der er opnået en samlet netto besparelse på kr. 687.711 kr., samt Trekroner B21, etape 4, hvor der er opnået en samlet besparelse på 74.654 kr.
  Projektet vedr. Trekroner B27 regnskabsaflægges dog først endeligt i 2018 efter 1. års gennemgang.
  Den samlet besparelse på 2 mio. kr. vedtaget i Budget 2016 er ved denne sag, samt anlægsregnskab for henholdsvis Trekroner B21, Skrænten etape 4 samt Skrænten etape 5 fuldt udmøntet.

  Økonomi

  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter (besparelse) -2.168
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -930
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, (nedjustering af udgifter) 1.238
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 04-10-2017, pkt. 218

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 414

  Anbefales.

 • Pkt. 415 Anlægsregnskab - Skrænten, etape 4

  Pkt. 415

  Anlægsregnskab - Skrænten, etape 4

  Sagsnr. 295814 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for Skrænten, etape 4.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 29. maj 2013, punkt 133, givet en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til etablering af 4. etape af stamvejen Skrænten.
  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 5.172.099 kr., hvilket giver et merforbrug på 1.172.099 kr. Merforbruget skal ses i sammenhæng med Skrænten, Etape 5, der har et mindreforbrug på 1.858.881 kr.
  Etape 4 og 5 er udført samtidig af samme entreprenør under en samlet entreprise.

  Økonomi

  Merforbruget er overført, således at der i 2017 er et negativt rådighedsbeløb på
  -1.171.170 kr. og afholdt et forbrug på 0 kr., hvilket medfører et merforbrug på
  -1.171.170 kr. i 2017. I forhold til det samlede merforbrug på 1.172.099 kr. betyder det, at 929 kr. er fragået kassebeholdningen i 2016.
  Sagen skal ses i sammenhæng med Skrænten, etape 5, der medfører et mindreforbrug på 1.858.881 kr. Netto medfører de to projekter et mindreforbrug på 687.711 kr.
  Det samlet mindreforbrug for begge etaper på 687.711 kr. anvendes til at nedskrive den samlede budgetbesparelse på byggemodninger i budget 2016 som er overført til budget 2017 på 2,0 mio. kr.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-10-2017, pkt. 219

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 415

  Anbefales.

 • Pkt. 416 Anlægsregnskab - Skrænten, etape 5

  Pkt. 416

  Anlægsregnskab - Skrænten, etape 5

  Sagsnr. 295816 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for Skrænten, etape 5.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 25. marts 2015, punkt 90, givet en anlægsbevilling på 7 mio. kr. til etablering af 5. etape af stamvejen Skrænten.
  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 5.141.119 kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1.858.881kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med Skrænten, Etape 4, der har et merforbrug på 1.171.170 kr.
  Etape 4 og 5 er udført samtidig af samme entreprenør under en samlet entreprise.

  Økonomi

  Der er i 2017 afsat et rådighedsbeløb på 1.858.881 kr. og afholdt et forbrug på 0 kr., hvilket medfører et mindreforbrug på 1.858.881 kr.
  Sagen skal ses i sammenhæng med Skrænten, etape 4, der medfører et merforbrug på 1.171.170 kr. Netto medfører de to projekter et mindreforbrug på 687.711 kr.
  Det samlet mindreforbrug for begge etaper på 687.711 kr. anvendes til at nedskrive den samlede budgetbesparelse på byggemodninger i budget 2016 som er overført til budget 2017 på 2,0 mio. kr.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-10-2017, pkt. 220

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 416

  Anbefales.

 • Pkt. 417 Anlægsregnskab - Trekroner B21, etape 4

  Pkt. 417

  Anlægsregnskab - Trekroner B21, etape 4

  Sagsnr. 293941 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for Trekroner B21, etape 4.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 17. juni 2015, punkt 193, givet en anlægsbevilling på 2,15 mio. kr. til etablering af 4. etape af vejen Toppen, samt stien Tankegangen fra Kirkegangen til Toppen.
  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 2.075.345 kr., hvilket medfører et mindreforbrug på 74.654 kr.

  Økonomi

  Der er i 2017 afsat et rådighedsbeløb på 74.654 kr. og afholdt et forbrug på 0 kr., hvilket medfører et mindreforbrug på 74.654 kr.
  Mindreforbruget på 74.654 kr. anvendes til at nedskrive den samlede budgetbesparelse på byggemodninger i budget 2016 som er overført til budget 2017 på 2,0 mio. kr.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-10-2017, pkt. 221

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 417

  Anbefales.

 • Pkt. 418 Anlægsbevilling - Lindenborgvej udvidelse af vejadgang

  Pkt. 418

  Anlægsbevilling - Lindenborgvej udvidelse af vejadgang

  Sagsnr. 298078 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,27 mio. kr. til etablering af vejadgang fra Lindenborgvej til erhvervsvirksomhederne, der i dag har adgang fra Lynghøjen i Svogerslev. Adgangen sker ved udvidelse af eksisterende bussluse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 0,27 mio. kr. i 2017 til etablering af vejadgang fra Lindenborgvej i Svogerslev. Udgiften finansieres af kassebeholdningen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har arbejdet med en udvidelse af busslusen ved Lindenborgvej til en kombineret højresvingsbane og buslomme. Med udvidelsen vil de erhvervsvirksomheder, der i dag benytter Lynghøjen som adgangsvej, fremover kunne anvende Lindenborgvej.
  Der er givet tilsagn til projektet fra både politiet og Movia. Forvaltningen forventer ligeledes, at der i nær fremtid kan indgås aftale med grundejeren om en servitutændring, så vejudvidelsen kan udføres på grunden. Projektet forventes derfor at kunne etableres i efteråret 2017 med etablering af grovvej. Slidlag kan blive udskudt til slutningen af foråret 2018.
  Projektet forventes startet: november 2017
  Projektet forventet afsluttet: juni 2018

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 270.000 kr. i 2017.
  I budget 2018, som behandles i byrådet den 11. oktober, forventes afsat 5,0 mio. kr. (2,0 mio. kr. i 2018 og 3,0 mio. kr. i 2019) til Trafik i Svogerslev. Der foreslås, at der ved ansøgning om frigivelse af midlerne i 2018 tages højde for, at der allerede er bevilget 270.000 kr. i 2017.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2017.

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -270
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -270
  Finansiering:
  Forværring af kassebeholdningen -270

  Plan- og Teknikudvalget. 04-10-2017, pkt. 227

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 418

  Anbefales.

 • Pkt. 419 Henvendelse til folketingets Miljø- og Fødevareudvalg vedr. forbud mod salg af pesticider

  Pkt. 419

  Henvendelse til folketingets Miljø- og Fødevareudvalg vedr. forbud mod salg af pesticider

  Sagsnr. 287245 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Enhedslisten foreslår, at der udarbejdes en henvendelse til folketingets Miljø- og Fødevareudvalg vedrørende forbud mod salg af pesticider.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Jonas Bejer Paludan (Ø) har bedt om af få optaget følende punkt på dagsordenen således:
  ”Nedenstående forslag sigter på at udarbejde en henvendelse til folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, med henblik på at få vedtaget et generelt forbud mod salg af pesticider.
  I Roskilde Kommune har vi arbejdet med pesticidproblematikken på forskellige måder i indeværende byrådsperiode. Eksempelvis kan nævnes:
  - Den 18. juni 2014 vedtog byrådet i Roskilde Kommune et forbud mod anvendelsen af pesticider i kommunens kolonihaver.
  - Byrådet i Roskilde Kommune afsatte 2 mio. kr. i budgettet for 2015 til beskyttelse af grundvandet.
  - Roskilde Kommune arbejder aktivt med sikringen af kommunes biodiversitet, bl.a. ved ikke at benytte pesticider til pleje af kommunens grønne arealer.
  - Roskilde Kommune har vedtaget en Grøn Blå Strategi, der bl.a. skal sikre naturen i kommunen.
  - I 2016 vedtog byrådet i Roskilde Kommune at støtte op om den lokale biavlerforening, ved at opstille bistader i en af kommunens parker, for på den måde at formidle biernes og biodiversitetens betydning.
  At brugen af pesticider er et alvorligt problem for miljøet er der mange beviser for. Udover at vi finder pesticider i grundvandet, senest med fundet af stoffet desphenyl-chloridazon, så melder de danske biavlere om vintertab på om mod 20 %. Eller sagt på en anden måde, næsten hver femte bifamilie overlever ikke vinteren, og her er brugen af pesticider en del af forklaringen.
  Brugen af pesticider i kombination med mono-kultur på landet, udgør således en meget konkret trussel mod biodiversiteten i Danmark, og den er i forvejen på tilbagetog.
  På den baggrund ønsker Klima- og Miljøudvalget i Roskilde Kommune at rette en henvendelse til folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, med sigte på et generelt forbud mod brugen af pesticider. For at sikre at henvendelsen bliver fagligt valid, beder udvalget forvaltningen om at udarbejde en sådan henvendelse, gerne med inddragelse af ovenstående eksempler fra Roskilde Kommune.
  Det fører til følgende sagsfremstilling:

  1. Klima- og Miljøudvalget i Roskilde Kommune ønsker at der udarbejdes en henvendelse til folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, med henblik på at få vedtaget et generelt forbud mod salg af pesticider.
  2. Henvendelsen forlægges udvalget til endelig godkendelse.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-10-2017 pkt. 157

  Udvalget besluttede at støtte forslaget fra Ø.
  Peter Madsen (V) og Gitte Simoni (O) kan ikke støtte forslaget.
  Peter Madsen (V) begærede sagen i byrådet.
  Fraværende: Thomas Breddam (A).

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 419

  Birgit Pedersen (F), Jeppe Trolle (B), Joy Mogensen (A), Karim Arfaoui (A), Henrik Stougaard (Ø) anbefaler Klima- og Miljøudvalgets flertalsbeslutning.
  Lars Lindskov,(C), Merete Dea Larsen (O), Bent Jørgensen og Lars-Christian Brask (V) kan ikke anbefale.

 • Pkt. 420 Forslag om nedlæggelse af klimafonden

  Pkt. 420

  Forslag om nedlæggelse af klimafonden

  Sagsnr. 287245 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Dansk Folkeparti foreslår en nedlæggelse af klimafonden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Gitte Simoni (O) har bedt om at få optaget følgende punkt på dagsordenen således:
  Der ønskes en nedlæggelse af klimafonden. De midler der i dag er afsat i fonden skal i stedet gå til miljøundervisning af folkeskolens elever.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-10-2017 pkt. 158

  Et flertal i udvalget kan ikke støtte forslaget fra O.
  Gitte Simoni (O) begærede sagen i byrådet.
  Fraværende: Thomas Breddam (A).

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 420

  Oversendes til byrådet.

 • Pkt. 421 Anmodning om optagelse af sag om revidering af udbudsbetingelserne vedrørende udbud af erhvervs- og turismeopgaver

  Pkt. 421

  Anmodning om optagelse af sag om revidering af udbudsbetingelserne vedrørende udbud af erhvervs- og turismeopgaver

  Sagsnr. 296094 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Merete Dea Larsen (DF) har anmodet om at få optaget sag på Økonomiudvalgets møde om revidering af udbudsbetingelserne vedrørende udbud af erhvervs og turismeopgaver.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anbefalingen fra UVEG om at tilføre yderligere 1 mio. kr. til erhvervsserviceområdet i det foreliggende udbudsmateriale godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Merete Dea Larsen (DF) har anmodet om at få følgende optaget på Økonomiudvalgets dagsorden:
  ”Dansk Folkeparti Ønsker på baggrund af de nye økonomiske tiltag i budgettet for 2018 at sagen vedr. udbud af erhvervs og turismeopgaver optages på økonomiudvalgsmødet d. 6 / 9-2017 så de opstillede udbuds betingelser kan revideres i lyset af den nye økonomiske situation på området.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Økonomiudvalget, 06-09-2017, pkt. 344

  Økonomiudvalget er enig i at erklære Joy Mogensen inhabil. Poul Andersen var indkaldt som stedfortræder.
  Sagen udsættes med henblik på oplæg fra UVEG's behandling af sag om udbud.
  Fraværende: Lars-Christian Brask. Joy Mogensen (grundet inhabilitet).

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 08-09-2017, pkt. 50

  Et enigt udvalg indstiller til Økonomiudvalget, at der med udgangspunkt i IRIS rapporten, som påpeger lavt aktivitetsniveau på erhvervsserviceområdet, tilføres yderligere 1 mio. kr. til dette område i udbudsmaterialet.
  Derudover godkender udvalget den skitserede proces for udbuddet, og Forvaltningen bemyndiges til at udpege en ekstern konsulent til at bistå med pointgivningen og dermed vurderingen af de indkomne tilbud.
  Fraværende: Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde).

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 421

  Joy Mogensen blev erklæret habil ved behandling af sagen.
  Godkendt.

 • Pkt. 422 Anmodning om optagelse af sag fra Karsten Lorentzen (O) om religiøst slagtet kød

  Pkt. 422

  Anmodning om optagelse af sag fra Karsten Lorentzen (O) om religiøst slagtet kød

  Sagsnr. 276686 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Karsten Lorentzen (O) har bedt om at få denne sag på dagsordenen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Karsten Lorentzen (O) har ønsket at få følgende på dagsordenen:
  ”Dansk Folkeparti ønsker en udfasning af religiøst slagtet kød fra alle kommunens institutioner og opfordrer byrådet til at arbejde for dette”.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 03-10-2017, pkt. 124

  Forslaget blev sat til afstemning.
  For stemte Karsten Lorentzen (O), imod stemte Claus Larsen (A), Poul Andersen (A), Bente Dieckmann (A), Jeppe Trolle (B), Henrik Stougaard (Ø) og Jette Tjørnelund (V). Herefter begærer Karsten Lorentzen (O) sagen i byrådet.

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 422

  Oversendes til byrådet.

 • Pkt. 423 Anmodning om optagelse af sag fra Jette Tjørnelund (V) om fritagelse for dokumentationskrav

  Pkt. 423

  Anmodning om optagelse af sag fra Jette Tjørnelund (V) om fritagelse for dokumentationskrav

  Sagsnr. 276686 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Jette Tjørnelund (V) har bedt om, at denne sag optages på Skole- og Børneudvalgets dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Jette Tjørnelund (V) har bedt, om at følgende optages på dagsordenen:
  ”Fritagelse for dokumentationskrav.
  Venstre stiller følgende forslag: Kommunens skoler skal fritages for krav om at dokumentere elevernes opnåelse af vejledende færdigheds- og vidensmål. Der bliver således frihed på skolerne til at planlægge, hvorledes målene kan opnås. Fritagelsen forudsætter Folketingets vedtagelse og ikrafttræden af Lov om ændring af lov om folkeskolen (Lempelse af bindinger i regelsættet om Fælles Mål).
  Motivation for forslaget:
  Forligspartierne bag Folkeskoleforligskredsen blev i foråret enige om, at bindingerne i Fælles Mål skal løsnes, så lærerne får et større professionelt råderum til at tilrettelægge undervisningen. Konkret bliver over 3.000 detaljerede færdigheds- og vidensmål i bekendtgørelsen vejledende i stedet for bindende. De overordnede mål for hvad eleverne skal kunne forbliver de samme, men friheden til at planlægge hvordan man når målet ligger lokalt. Lovforslaget forventes ifølge ministeriet, at blive vedtaget i efteråret 2017 og træde i kraft sidst på året. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at intentionen er, at underviserne i højere grad kan fokusere på arbejdet med fagenes og de obligatoriske emners indhold samt at det fordrer, at kommunerne er indstillet på at give skolerne og underviserne mulighed for at gøre brug af den frihed, der er hensigten med lovforslaget.
  Som led i arbejdet med afbureaukratisering mener Venstre, at skolerne skal kunne benytte den frihed som den kommende lempelse af lovgivningen åbner mulighed for hurtigst muligt efter i ikrafttrædelsen. Vi ser de muligheder lempelsen af loven giver både som en styrkelse af tilliden til fagligheden på de enkelte skoler og en reduktion af unødvendige dokumentationskrav.”

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen kan supplerende oplyse, at Undervisningsministeriet forventer, at fremsætte lovforslaget om ændring af Folkeskoleloven i begyndelsen af oktober og med forventet vedtagelse medio/ultimo november og med ikrafttrædelse den 1. december 2017. Af udkastet til lovændringen, som har været i høring, fremgår det at forslaget indebærer, at undervisningsministeren fremover alene vil skulle fastsætte bindende regler om kompetencemål for bestemte klassetrin. Herudover fremgår det af forslaget, at der fremover vil være bindende regler om inddeling i obligatoriske færdigheds- og vidensområder ud fra hvilke undervisningen af eleverne skal tilrettelægges, samt opmærksomhedspunkter indenfor udvalgte kerneområder i dansk og matematik. Kanonlister i dansk og historie vil også fortsat være obligatoriske. De hidtidige underliggende færdigheds- og vidensmål vil ikke længere være bindende, men gøres vejledende. Det fremgår af lovforslaget, ”.. at de overordnede mål for, hvad eleverne skal tilegne sig af kompetencer i de enkelte fag vil være uændret, men med øget frihed til lokalt at tilrettelægge undervisningen på baggrund af de konkrete prioriteringer, ønsker og behov”. Det fremgår, ”.. at det blandt andet fordrer, at kommunerne er indstillet på at give skolerne og underviserne mulighed for at gøre brug af den øgede frihed, der er hensigten med lovforslaget, at kunne anvende undervisernes pædagogiske faglighed bedst muligt, og ikke pålægger skolerne og underviserne unødige dokumentationskrav, som tager tid fra det faglige arbejde med eleverne”.
  Forvaltningen vil altid afvente, at ny lovgivning er vedtaget, inden den bliver implementeret.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 03-10-2017, pkt. 123

  På baggrund af mødets drøftelser er udvalget generelt positive overfor intentionerne i forslaget. Udvalget finder det dog ikke hensigtsmæssigt at træffe egentlige beslutninger, før det omtalte påtænkte lovforslag rent faktisk er vedtaget. Udvalget udsætter derfor sagen, med henblik på genoptagelse når loven i givet fald er vedtaget.
  Jette Tjørnelund (V) og Karsten Lorentzen (O) kan ikke tiltræde, og begærer sagen i byrådet.

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 423

  Joy Mogensen (A), Karim Arfaoui (A), Henrik Stougaard (Ø) og Birgit Pedersen (F) støtter flertalsbeslutningen fra Skole- og Børneudvalget. Lars Lindskov (C), Jeppe Trolle (B), Lars-Christian Brask (V), Bent Jørgensen (V) og Merete Dea Larsen (O) kan ikke støtte flertalsbeslutningen fra Skole- og Børneudvalget.

 • Pkt. 424 Anmodning om optagelse af sag vedr. udvikling af spisefællesskaber i Sundheds- og Omsorgscentret i Æblehaven/Rønnebærparken

  Pkt. 424

  Anmodning om optagelse af sag vedr. udvikling af spisefællesskaber mod ensomhed i Sundheds- og Omsorgscentret i Æblehaven/Rønnebærparken

  Sagsnr. 296719 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Morten Gjerskov (S) har anmodet om at få optaget en sag på Sundheds- og Omsorgsudvalgets dagsorden om udvikling af spisefællesskaber mod ensomhed i Sundheds- og Omsorgscentret i Æblehaven/Rønnebærparken.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Morten Gjerskov (S) har anmodet om at få optaget sag på dagsordenen om udvikling af spisefællesskaber mod ensomhed i Sundheds- og Omsorgscentret i Æblehaven/Rønnebærparken:
  ”Sundheds- og Omsorgcentret i Æblehaven/Rønnebærparken spiller allerede i dag en vigtig rolle i det boligsociale arbejde fx gennem samarbejde med idrætsbiblioteket, hvor børn og unge kan låne idrætsredskaber og dermed få rørt sig. Vi ønsker, at det lokale Sundheds- og Omsorgscenter, sammen med det lokale idrætsbibliotek, yderligere kan udvikle sig til et lokalt kultur- og aktivitetshus på tværs af generationer. Derfor foreslår vi, at der etableres spisefællesskaber mod ensomhed i Sundheds- og Omsorgscentret, hvor generationer kan mødes om måltidet.
  Formålet med at oprette spisefællesskaber mod ensomhed i Sundheds- og Omsorgscentret skal være at skabe madglæde og fællesskab blandt beboere i Æblehaven/Rønnebærparken og skabe forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter for beboerne. Det skal medvirke til at reducere de menneskelige, sociale og samfundsøkonomiske omkostninger, der er forbundet med ulighed i sundhed. Inspiration kan blandt andet findes i Food Maker initiativet, som Madkulturen har lavet sammen med Aarhus Kommune.
  Sundheds- og Omsorgscenter i Æblehaven har i forvejen et køkken, som vi foreslår, kan anvendes til formålet.
  Socialdemokratiet foreslår, at forvaltningen udarbejder et konkret forslag til, hvordan initiativet kan gennemføres.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-10-2017, pkt. 147

  Flertallet i udvalget (Socialdemokratiet) ønsker, at forvaltningen udarbejder et konkret forslag til, hvordan initiativet kan gennemføres.
  Annie Larsen (V), Jakob Søgaard Larsen (V) og Merete Dea Larsen (O) kan ikke støtte forslaget og begærer sagen i byrådet.
  Annie Larsen (V), Jakob Søgaard Larsen (V) og Merete Dea Larsen (O) mener, at denne form for initiativer skal drives på frivillig basis.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A) og Bente Dieckmann (A).
  Poul Andersen (A) og Poul Lindor Nielsen (A) deltog som stedfortrædere

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 424

  Oversendes til byrådet.

 • Pkt. 425 Orientering om udbud af pengeinstitutaftale, gældspleje samt kapitalforvaltning(Lukket)

 • Pkt. 426 Margrethekær 5-7 - tillægsbevilling(Lukket)

 • Pkt. 427 Nedrivning af bygninger i Hal 1-området på Musicon(Lukket)

 • Pkt. 428 Østsjællands Beredskab(Lukket)

 • Pkt. 429 Ophør af brugsret(Lukket)

 • Pkt. 430 Eventuelt

  Pkt. 430

  Eventuelt

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 430

  - Rundvisninger i byrådssalen.