You are here

Referat

Dato: Onsdag, Juni 12, 2019 - 08:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 225 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 225

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 12-06-2019, pkt. 225

  Lars Lindskov (C) havde lovligt forfald. Mogens Hallager var indkaldt som stedfortræder.
  Daniel Prehn (A) havde lovligt forfald. Gitte Kronbak Nielsen var indkaldt som stedfortræder.
  Godkendt.
  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

 • Pkt. 226 Proces for ansættelse af ny vicekommunaldirektør

  Pkt. 226

  Proces for ansættelse af ny vicekommunaldirektør

  Sagsnr. 320222 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen har meddelt, at han ønsker at gå på pension pr. 1. november 2019. Der skal derfor igangsættes en proces med henblik på ansættelse af en ny vicekommunaldirektør.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det drøftes, hvilke kvalifikationer og kompetencer der skal lægges vægt på ved rekrutteringen.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Vicekommunaldirektøren fratræder sin stilling med virkning fra den 1. november 2019. Der skal derfor igangsættes en proces med henblik på ansættelse af en ny vicekommunaldirektør.
  Til at forestå processen er konsulentfirmaet Genitor valgt. Der sigtes mod, at der er ansat en ny direktør med tiltrædelse den 1. november. Dette forudsætter, at der sker en godkendelse af ansættelsen i Byrådets møde den 25. september.
  Det forudsættes, at hele Økonomiudvalget indgår i ansættelsesudvalget, hvorfor tidspunkter for 1. og 2. ansættelsesrunde er elektronisk booket.
  Der er planlagt med, at ”1. samtalerunde” er den 30. august kl. 9.00.-16.00 og ” 2. samtalerunde” er den 18. september kl. 11.00.-16.00.
  Foruden Økonomiudvalget og kommunaldirektøren indgår chefen for ”Økonomi og Ejendomme” og chefen for ”Byrådssekretariatet og HR” samt to medarbejderrepræsentanter udpeget af FMU for stabene (1) og HMU (1) i ansættelsesudvalget.
  Omkring selve processen forudsættes det, at udarbejdelse af stillingsprofil og opslag forestås af konsulenten i dialog med administrationen. Her skal naturligvis tages højde for Økonomiudvalgets udmeldinger i nærværende møde.
  Det er forvaltningens vurdering, at den nye vicekommunaldirektørs opgaver og ansvar skal ligne den portefølje, som vicekommunaldirektøren har i dag. Dvs., at vicekommunaldirektøren er ansvarlig for koncernens overordnede økonomistyring, og har afdelingen ”Økonomi og Ejendomme” i direkte reference. Herudover varetager vicekommunaldirektøren komplekse bygge-, købs og salgssager og diverse udviklings- og analyseopgaver stillet af borgmester/byråd eller/og kommunaldirektøren. Den mere konkrete opgavefordeling sker løbende og dynamisk i dialog med kommunaldirektøren.
  Idet det tillige er vurderingen, at det tværgående arbejde i organisationen kan løftes til et nyt niveau, foreslår forvaltningen, at der lægges betydelig vægt på, at den kommende vicekommunaldirektør både har erfaring med konkret at stimulere og lede opgaveløsning på tværs og besidder de relationelle kompetencer, der gør dette muligt. Ved at rekruttere en sådan tværgående direktørprofil er der så også tilført direktionen en fleksibilitet fremadrettet al den stund, at vicekommunaldirektørens opgaver kan variere, samt at organisationen erfaringsmæssigt justeres over tid.
  Som benævnelsen angiver arbejder vicekommunaldirektøren i tæt parløb med kommunaldirektøren og deltager således i Økonomiudvalgsmøder og Byrådsmøder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Økonomiudvalget, 12-06-2019, pkt. 226

  Datoen for 2. samtalerunde er ændret til 16. september af hensyn til Sundhed- og Omsorgsudvalgets studietur.
  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

 • Pkt. 227 Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter mv.

  Groen_Blaa_Strategi_-_Handleplan_2020-23.pdf Den_Dynamiske_Bymidte_-_Handleplan_2020-23.pdf Viby_-_Handleplan_2020-23.pdf Jyllinge_-_Handleplan_2020-23.pdf Roskilde_Dyrskueplads_og_Milen_-_Handleplan_2020-23.pdf Musicon_-_Handleplan_2020-23.pdf

  Pkt. 227

  Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter mv.

  Sagsnr. 319100 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Til orientering fremlægges opdaterede handleplaner for udviklingsprogrammer og strategier for større byområder. Handleplanerne har tæt sammenhæng med det strategiske anlægsbudget og vil blive opdateret i forlængelse af budgetvedtagelsen.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I lighed med tidligere år fremlægges opdaterede handlingsplaner for de udviklingsprogrammer og strategier for udvikling af byområder m.v., som er vedtaget af byrådet igennem de senere år. Det drejer sig om følgende:
  - Grøn Blå Strategi
  - Den Dynamiske Bymidte
  - Viby
  - Jyllinge
  - Roskilde Dyrskueplads og Milen
  - Musicon
  Udviklingsprogrammer/strategier sikrer et langsigtet perspektiv på den videre udvikling af kommunens byområder og centrale temaer som f.eks. udviklingen i det grønne og blå.
  Handleplanerne opdateres to gange årligt. Første gang er i foråret med fokus på udarbejdelse af den strategiske anlægsplan for det kommende år, og anden gang er efter budgetvedtagelsen.
  Tilsvarende orienteringssager fremlægges i de fagudvalg, som har andel i én eller flere handlingsplaner.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Handleplanerne er relateret til forberedelse af budget 2020.

  Økonomiudvalget, 12-06-2019, pkt. 227

  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

 • Pkt. 228 Orientering om helhedsplan for Sankt Hans Vest

  Luftfoto_og_bygninger_-_Sankt_Hans_Vest.pdf Udsnit_fra_landskabsanalyse.pdf

  Pkt. 228

  Orientering om helhedsplan for Sankt Hans Vest

  Sagsnr. 289037 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Helhedsplan for Sankt Hans Vest er under udarbejdelse og forventes fremlagt efter sommerferien. Udvalget orienteres hermed om status på sagen.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har på sit møde den 28. oktober 2018, punkt 464, besluttet at igangsætte arbejdet med en helhedsplan for Sankt Hans Vest.
  Helhedsplanen er derfor under udarbejdelse med henblik på at fremlægge forslag til helhedsplanen til efteråret. Helhedsplanen skal lægge retningen og bruges som styringsredskab for den kommende udvikling af bydelen, så visionen for områdets fremtidige identitet kan indfries. Helhedsplanen udarbejdes af forvaltningen i samarbejde med en ekstern rådgiver. Helhedsplanens hovedformål er at styrke og udvikle de store eksisterende arkitektoniske, landskabelige og rekreative kvaliteter med fokus på også at åbne området, så områdets mange kvaliteter kommer hele Roskilde til gavn. Det udmønter sig i følgende overordnede greb:
  De eksisterende landskabsformer og naturtyper bevares og styrkes, samtidig med, at der skabes flere kig ind og ud af området og bedre forbindelser internt og til de omkringliggende naturområder, herunder især bedre kontakt til fjorden.
  De bevaringsværdige og fredede bygninger er en af områdets største styrker og skal bevares i videst mulige omfang. En bygningsgennemgang fra en ekstern rådgiver viser, at de fleste bygninger er oplagte til omdannelse til boliger og/eller erhverv og offentlige formål. Helhedsplanen anviser, hvad de forskellige bygninger bedst anvendes til. Det fredede Kurhus kan dog vise sig vanskelig at anvende, idet bygningen er fredet. Helhedsplanen arbejder derfor med flere scenarier for Kurhus, herunder konferencehotel omend businesscases viser, at det kan være svært at få økonomi i hotelvirksomhed.
  Nybyggeri kan kun ske i to byggefelter, hvor de eksisterende bygninger kan nedrives, idet de ikke har en bevaringsværdi og ikke bidrager til oplevelsen af området.
  Forvaltningen forventer, at bydelen får et indbyggertal på 700-900 borgere, samt en mindre del erhverv, herunder erhverv, der tiltrækker besøgende udefra.
  Den nye anvendelse udløser behov for flere parkeringspladser, der delvist placeres på de mindst følsomme steder i området, delvist i konstruktion i forbindelse med nybyggeri. Samtidig fjernes en del af de nuværende parkeringspladser for at styrke landskab og underbygge fremtidige funktioner. Med nye boliger bliver der også behov for private udendørs opholdsrum (nærhaver), der placeres nænsomt i tilknytning til de enkelte bygninger, men samtidig som et element i den park, som alle bygningerne ligger i.
  Med helhedsplanen som grundlag for en fremtidig mere detaljeret lokalplanlægning og som baggrund for prioriteringer af indsatser kan kommunen sikre en god sammenhængende udvikling af området.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 06-06-2019, pkt. 111

  Fraværende: Daniel Prehn (A) og Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

  Økonomiudvalget, 12-06-2019, pkt. 228

  Økonomiudvalget omdannede sagen til en beslutningssag, og sagen blev godkendt.
  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

 • Pkt. 229 Orientering om evaluering af pilotforsøg vedr. fleksibel arbejdstid

  Slutevaluering_af_pilotforsoeg_med_fleksibel_arbejdstid.pdf

  Pkt. 229

  Orientering om evaluering af pilotforsøg om fleksibel arbejdstid

  Sagsnr. 290106 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Pilotforsøget omkring fleksibel arbejdstid er efter ønske fra Byrådet startet op i december 2017 på udvalgte områder i kommunen og har siden fulgt tidsplanen og er afsluttet i december 2018 og evalueret i foråret 2019.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Formålet med pilotforsøget har været at indsamle viden om ønsker til fleksibel arbejdstid og undersøge mulighederne for og konsekvenserne af, at medarbejderne på systematisk vis får mulighed for at ønske at gå op eller ned i tid, samt de aftaler, der indgås om justering af arbejdstiden.
  Inden opstart af pilotforsøget var der en generel oplevelse af, at der er god dialog mellem ledere og medarbejdere samt en stor grad af fleksibilitet på Roskilde Kommunes forskellige arbejdspladser ift. medarbejdernes ønsker om ændring i arbejdstid. Denne oplevelse understøtter evalueringen.
  Evaluering og indstilling er behandlet i HMU den 26. marts og drøftet på et møde med de faglige organisationer 9. maj 2019.
  I dialogen med HMU og de faglige organisationer har der været gode og konstruktive drøftelser, og der er kvitteret for et sagligt og godt arbejde med pilotforsøg og evaluering.
  Både HMU og de faglige organisationer, der har været inddraget, bakker op omkring indstillingen i evalueringen, således at der dels indarbejdes en drøftelse i MUS konceptet om arbejdstid, som på den måde kan afspejle både de lokale forhold samtidig med, at det bliver en systematisk dialog mellem leder og medarbejder, og hvor balance mellem arbejdsliv og familieliv kan indgå. Dels at der særligt på vagtplanområdet, kan hentes inspiration til udbredelse fra praksis i de institutioner i kommunen, der har haft gode erfaringer med at arbejde med fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstid.
  Både i evaluering og i drøftelsen med HMU og de faglige organisationer er det pointeret at fleksibilitet i høj grad også handler om fleksibilitet i hverdagen og ikke kun muligheden for at gå op eller ned i tid, ligesom medarbejderinddragelse i planlægning af vagter og arbejdet generelt også er af stor betydning.
  Også i tråd med evalueringen har det været drøftet, at der skal rettes en opmærksomhed på, at det af hensyn til driften er sværere på mindre arbejdspladser med få medarbejdere at imødekomme ønsker til ændret arbejdstid.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Økonomiudvalget, 12-06-2019, pkt. 229

  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

 • Pkt. 230 Orientering om likviditet pr. 31. maj 2019

  Orientering_om_likviditeten_pr._31._maj_2019.pdf

  Pkt. 230

  Orientering om likviditet pr. 31. maj 2019

  Sagsnr. 314874 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. maj 2019. Endvidere er opstillet prognose for udviklingen resten af året.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Likviditetsoversigten vil blive eftersendt, da opgørelsen ikke kan nå at være færdig inden udarbejdelse af dagsordenen.

  Økonomiudvalget, 12-06-2019, pkt. 230.

  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

 • Pkt. 231 Budget 2020-2023 - opsamling på budgetdrøftelser i fagudvalg

  Blokliste_spareforslag_2020-2023.pdf Bloktekster_spareforslag_2020-2023.pdf Aendringsforslag_til_Oekonomiudvalgets_moede_den_12._juni_2019_vedr._besparelsesforslag.pdf Oevrige_forslag_til_budget.pdf

  Pkt. 231

  Budget 2020-2023 - opsamling på budgetdrøftelser i fagudvalg

  Sagsnr. 319122 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Fagudvalgene har på møderækkerne i marts, april og maj drøftet besparelsesmuligheder i budget 2020-2023 til udmøntning af et samlet sparemål på 125 mio. kr. I sagen præsenteres de spareforslag, som fagudvalgene har oversendt til den videre budgetbehandling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. besparelser i budget 2020-2023 drøftes
  2. den videre proces for besparelser fastlægges

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet igangsatte på mødet i februar 2019 arbejdet med at finde besparelser for 70 mio. kr. svarende til budgetubalancen i 2020. De 70 mio. kr. blev fordelt med et sparemål pr. udvalg baseret på nettodriftsudgifterne, dog således at voksensocialområdet blev friholdt og med en skævvridning i forhold til overførselsindkomstområdet, hvor sparemålet på dette område blev fastsat til 6 mio. kr.
  Sparemålet blev efterfølgende opjusteret med 30 mio. kr. som følge af drøftelserne på forårsseminaret om merudgifter vedrørende beredskab og voksensocialområdet samt med 25 mio. kr. pga. produktivitetsudmøntning, jf. Byrådets beslutning på majmødet.
  Samtlige udvalg har drøftet besparelsesforslag i perioden marts-maj, og på fagudvalgenes majmøder har hvert udvalg besluttet, hvilke besparelsesforslag, der oversendes til at indgå i den videre budgetbehandling. Disse fremgår af bloklister og bloktekster (bilag 1 og 2).

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da den omhandler budgetlægningen i 2020-2024

  Økonomiudvalget, 12-06-2019, pkt. 231

  Borgmesteren fremsatte på skiftende flertals vegne ændringsforslag til budgetforbedringsforslag fra fagudvalgenes møder i maj. Ændringsforslagene omfatter fire pakker, som sættes til afstemning.
  De pakker, der vedtages, er ikke til udmøntning nu, men vil indgå i den kommende budgetproces på følgende måde:

  1. De vedtagne pakker vil indgå i fagudvalgenes behandling på augustmøderne, hvor det vil være muligt at foreslå ændringer med udgangspunkt i en række konkrete forslag, som undersøges nærmere af forvaltningen inden da. Eventuelle forslag til ændringer vil indgå i de endelige budgetforhandlinger i september.
  2. De vedtagne pakker vil være udgangspunktet for 1. behandlingen i økonomiudvalget og byrådet.
  3. Pakkerne vil ligeledes være udgangspunktet i høring i MED-organisationen, brugerbestyrelser mv.

  Ændringsforslaget i form af de fire pakker blev sat til afstemning,
  Pakke 1.For: A, B, C, F, V, O og Ø
  Pakke 2.For: A, B, C, F, V og O. Imod: Ø
  Pakke 3. For: A, B og F. Imod: C, V, O og Ø
  Pakke 4. For: A, B, C, V og O. Imod: F og Ø
  Sagen sendes i Byrådet.
  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

 • Pkt. 232 Revisionsberetning vedr. årsregnskab 2018

  Besvarelse_af_revisionsberetning_2018.pdf Revisionsberetning_2018_-_Roskilde_Kommune-underskrevet.pdf Roskilde_Kommune_2018_Bilag_2_-_3-endelig.pdf

  Pkt. 232

  Revisionsberetning vedr. årsregnskab 2018

  Sagsnr. 307511 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet skal tage stilling til revisionsberetningen og foretage den endelige godkendelse af regnskabet for 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Revisionsberetningen tages til efterretning,
  2. Forslag til besvarelse af revisionens anbefalinger godkendes, og
  3. Årsregnskabet for 2018 godkendes endeligt.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommunes årsregnskab for 2018 blev godkendt på byrådets møde den 24. april 2019 med oversendelse til revisionen.
  Kommunen modtog den 9. maj 2019 revisionens beretning om årsregnskabet med tilhørende bilag 2 – 3, som indeholder redegørelse til ressortministerierne om revisionen af sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten. Beretning med bilag er udsendt til byrådets medlemmer den 10. maj 2019.
  Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, der skal besvares overfor tilsynsmyndigheden, men beretningen indeholder enkelte anbefalinger vedr. IT-sikkerhed samt intern procedure vedr. forskudskasser og anlægsregnskaber. Forslag til besvarelse fra forvaltningen er vedlagt.
  Revisionen skriver i beretningens konklusion:
  ”Det er vores opfattelse, at regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.
  Vi har revideret årsregnskabet for Roskilde Kommune for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018 siderne 4-13 samt 50-76, herunder anvendte regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance og noter med følgende hovedtal”:

  Resultat af ordinær drift (overskud) DKK 147,1 mio.
  Resultat af det skattefinansierede område (underskud) DKK -37,8 mio.
  Aktiver i alt DKK 6.781,7 mio.
  Egenkapital i alt DKK 3.997,8 mio.

  I henhold til Styrelseslovens § 42 c har kommunens revision adgang til at forelægge revisionsberetningen for Økonomiudvalg/byrådet.
  Det er aftalt, at eftersom beretningen ikke indeholder kritiske forhold, deltager revisionen ikke på Økonomiudvalgets møde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Økonomiudvalget, 12-06-2019, pkt. 232

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

 • Pkt. 233 I/S Hedeland - Regnskab 2018

  Pkt. 233

  I/S Hedeland - Regnskab 2018

  Sagsnr. 58787 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Regnskabet for I/S Hedeland for året 2018 er sammen med revisionsberetningen fremsendt til endelig godkendelse hos interessenterne med oplysning om, at bestyrelsen har godkendt regnskabet den 29. marts 2019.
  Roskilde Kommune er interessent sammen med Greve og Høje-Tåstrup Kommuner, hver med 1/3.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet for I/S Hedeland for 2018 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Regnskabet for 2018 udviser et driftsoverskud på 1.664.824 kr., som er overført til det opsamlede overskud, som ved udgangen af 2018 udgør 5.382.513 kr.
  Driftsoverskuddet på 1.664.824 kr. som består af merindtægter på 1.520.470 kr. og mindreudgifter på 144.354 kr. er disponeret til hensættelser til jordkøb på 1.400.000 kr., generelle bygningsforbedringer på 247.171 kr. og en regulering af hensat pension på 17.653 kr.
  Merindtægten består helt overvejende af graveafgifter og herudover en merindtægt i forbindelse med udbytte fra værdipapirer.
  Mindreudgiften kan henføres til tjenestevogne, bestyrelsesudgifter og administration. Herudover er der merudgifter til fast ejendom, udgifter til momsregistreret virksomhed og renteudgifter.
  Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 1.179.901 kr. Mindreforbruget er henlagt til interessenternes opsamlede anlægsindskud og er blandt andet disponeret til Ny P-plads ved Ørnemosevej med 1.080.000 kr. Ved udgangen af 2018 udgør saldoen 3.963.003 kr.
  Det er anført i ledelsens årsberetning, at udviklingsplanen for Hedeland 2017-2030 omsættes til en handleplan, som forventes at ligge færdig til godkendelse foråret 2019. Allerede inden vedtagelse af den første handleplan arbejdes der målrettet med udviklingsorienterede indsatser og målsætninger, herunder tiltrækning af forskelligartede og interessante events.
  De opsamlede midler vedrørende drift og anlæg indgår som en del af egenkapitalen.
  Det fremgår af revisionspåtegningen af 29. marts 2019, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold over for regnskabet eller bemærkninger i øvrigt af betydning for revisionspåtegningen.
  Regnskabet inkl. revisionsprotokollat kan fremsendes efter anmodning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 12-06-2019, pkt. 233

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

 • Pkt. 234 Roskilde Nord Boligselskab - Regnskab 2017 - 2018

  Pkt. 234

  Roskilde Nord Boligselskab - Regnskab 2017 - 2018

  Sagsnr. 320358 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Regnskab for Roskilde Nord Boligselskab for perioden 1. juli 2017 – 30. juni 2018 med tilhørende afdelingsregnskaber er fremsendt til kritisk gennemgang via almenstyringsdialog. Regnskab med revisionsprotokollat er godkendt af bestyrelsen den 21. november 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet for Roskilde Nord Boligselskab 2017 - 2018 tages til efterretning uden bemærkninger.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til bestemmelserne i de gældende regler i driftsbekendtgørelsen ”foretager kommunalbestyrelsen en kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler”.
  For at sikre overholdelse af ovennævnte er det påset, at

  1. Regnskaberne er revideret uden at have givet anledning til kritiske bemærkninger eller forbehold.
  2. Der foreligger udfyldt autoriseret spørgeskema med eventuelle noter.
  3. Selskabets boliger vedligeholdes i tilstrækkeligt omfang.

  Ad. 1: Regnskaberne er revideret af Roskilde Nord Boligselskabs revision uden revisionsmæssige forbehold over for regnskabet. Forvaltningen har gennemgået regnskabet og har ikke fundet anledning til bemærkninger. Årets resultat er et overskud på 173.514 kr., som er overført til arbejdskapitalen. Egenkapitalen udgør 10.197.605 kr., hvilket er en formindskelse på 1.197.345 kr. fra forrige regnskabsår.
  Organisationen omfatter afdelingerne Baunehøjparken, Mølleengen, Sværdagergård og Tømmergården. Der er i afdelingerne et samlet overskud på 1.814.255 kr., Overskuddet fra Baunehøjparken på 178.029 kr. er tilført konto for udlæg til forbedringsarbejder, mens overskud i Mølleengen på 181.613 kr.,Sværdagergård på 101.092 kr. og Tømmergården på 1.353.521 kr. er overført til opsamlet resultat.
  Ad. 2: Organisationen skal i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet udfylde spørgeskemaet, som bl.a. skal sikre, at afdelingernes eventuelle økonomiske problemer afdækkes. Der er ikke fundet nævneværdige bemærkninger hertil.
  Ad. 3: Boligselskabets revision har ikke haft bemærkninger til henlæggelserne til vedligeholdelse.
  Herudover er styringsrapporten gennemgået og vil blive drøftet med Boligselskabet på dialogmøde i juni 2019.
  Som følge af en indgået effektiviseringsaftale mellem KL, Danmarks Almene Boliger og Regeringen på 1,5 mia. kr. fra 2014 til 2020 indgår der nu i styringsrapporten effektivitetstal for de enkelte afdelinger.
  Effektivitetspotentialet er beregnet som den procentvise forskel, der er mellem en afdelings udgifter og bedste praksis. Afdelinger sammenlignes indenfor samme størrelse, boligtype og beliggenhed på udvalgte konti, herunder renovation, forsikringer, energiforbrug, administration, renholdelse og vedligeholdelse.
  Boligselskabet har fastsat fokuspunkter på kort og langt sigt til forbedring af effektiviseringen, men der er i øvrigt ingen bemærkninger til afdelingernes effektivitetstal.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Økonomiudvalget, 12-06-2019, pkt. 234

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

 • Pkt. 235 Rønnebærparken og Æblehaven - skema B for nybyggeri og renovering

  Pkt. 235

  Rønnebærparken og Æblehaven - skema B for nybyggeri og renovering

  Sagsnr. 261890 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Boligselskabet Sjælland har indsendt ansøgning om godkendelse af skema B til opførelse af i alt 72 nye almene familieboliger i nye afdelinger i Rønnebærparken og Æblehaven og ansøgning om skema B tilsagn til renovering af eksisterende afdelinger med støtte fra Landsbyggefonden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. skema B til opførelse af 34 nye familieboliger til ny afdeling i Rønnebærparken med en samlet anskaffelsessum på 78,257 mio. kr. og 38 nye familieboliger i ny afdeling i Æblehaven med en anskaffelsessum på 88,458 mio. kr. godkendes,
  2. kommunen påtager sig at yde grundkapitallån på 7,826 mio. kr. henholdsvis 8,846 mio. kr., i alt 16,672 mio. kr.
  3. foreløbig leje på 1.165 kr. for ny afdeling i Rønnebærparken og 1.195 kr. for ny afdeling i Æblehaven pr. kvadratmeter excl. forbrugsafgifter godkendes
  4. skema B for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger videresendes med anbefaling til Landsbyggefonden,
  5. afdeling Æblehaven kan optage støttede lån på 177,095 mio. kr. og ustøttede lån på 62,784 mio. kr. til de pågældende arbejder
  6. afdeling Rønnebærparken kan optage støttede lån på 163,692 mio. kr. og ustøttede lån på 44,521 mio. kr. til de pågældende arbejder

  (Indstilling 1-3 vedrører nybyggeri og 4-6 renovering)

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 21. december 2016 skema A for 68 nye almene familieboliger i
  afdeling Æblehaven og Rønnebærparken, samt helhedsplan for renovering af eksisterende afdelinger med støtte fra Landsbyggefonden.
  Boligselskabet har nu fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B for nybyggeri og helhedsplan. Der er tale om en række mindre justeringer i forhold til det tidligere godkendte, hvilket kræver Byrådets godkendelse.
  Der sker en stigning i antallet af nye familieboliger fra 68 til 72. Boligerne etableres som tagboliger oven på eksisterende boliger. Den samlede anskaffelsessum for boligerne i ny afdeling i Rønnebærparken stiger fra 73,565 mio. kr. til 78,257 mio. kr., mens boligerne i ny afdeling i Æblehaven kan holdes inden for det tidligere godkendte på 88,458 mio. kr. Den samlede kommunale grundkapitalindskud stiger således fra 16,207 mio. kr. til 16,672 mio. kr.
  Den foreløbige leje er i skema B opgjort til 1.165 kr. for ny afdeling Rønnebærparken og 1.195 kr. pr. kvadratmeter for ny afdeling Æblehaven, excl. forbrugsudgifter. Der er tale om en stigning i skema A fra 1.146 kr. pr. m2 i begge afdelinger.

  Renoveringssagen.

  Boligselskabet Sjælland har endvidere fremsendt skema B vedrørende renoveringsarbejder mv. i afdeling Æblehaven med en samlet anskaffelsessum på 306,939 mio. kr., hvoraf den støttede realkreditbelåning udgør kr. 177,095 mio. kr. og den ustøttede realkreditbelåning kr. 62,784 mio. kr. For afdeling Rønnebærparken er den samlede anskaffelsessum på 262,313 mio. kr., hvoraf den støttede realkreditbelåning udgør kr. 163,692 mio. kr. og den ustøttede realkreditbelåning kr. 44,521 mio. kr. I øvrigt finansieres renoveringen af kapitaltilførsel, tilskud, henlæggelser mv.
  Forhøjelsen på de støttede og ustøttede arbejder er drøftet og forhåndsgodkendt af Landsbyggefonden.
  De påtænkte renoveringsarbejder vil medføre en huslejestigning i afdeling Æblehaven fra det nuværende gennemsnitsniveau på 993 kr. pr. m2 årligt til ca. 1.027 kr. pr. m2 årligt, og i Rønnebærparken stiger lejen fra 965 kr. til 1.035kr. pr. m2 i gennemsnit. Stigningerne i afdeling Rønnebærparken ligger inden for den stigning på 6,5 % som er godkendt på afdelingsmødet den 5. oktober 2016, og tilsvarende for afdeling Æblehaven, som på afdelingsmøde den 2. november 2016 godkendte en lejestigning på ca. 5%. Boligselskabet Sjælland har oplyst, at stigningerne i lejen i de to afdelinger overholdes.
  Til renoveringssagen skal boligafdelingerne samlet optage støttebærende lån for 340,788 mio. kr., hvor kommunen påtager sig kommunal garanti (med 50% regaranti fra Landsbyggefonden). Endvidere optages ustøttede lån på 107,305 mio. kr. til de pågældende arbejder, hvortil kommunen ikke skal yde garanti.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Stigningen i grundkapitaltilskud på 465.000 kr. til 16,672 mio. kr., finansieres af budgettet til indskud i Landsbyggefonden. Den kommunale kapitaltilførsel på 700.000 kr. er tidligere godkendt af byrådet ved skema A godkendelsen og denne opretholdes uændret.
  Sagerne om nybyggeri medfører, at kommunen påtager en kommunal garantiforpligtelser på 77,405 mio. kr. for realkreditbelåningen. Renoveringssagerne medfører, at kommunen påtager sig en kommunal garantiforpligtelse på 158,480 mio. kr. for de støttede realkreditlån. Garantierne udgør et mindre beløb end ved byrådets godkendelse af skema A i december 2016, og skal derfor ikke godkendes igen ved skema B.

  Økonomiudvalget, 12-06-2019, pkt. 235

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

 • Pkt. 236 Helhedsplan for afdeling Kristianslund - skema B

  Pkt. 236

  Helhedsplan for afdeling Kristianslund - skema B

  Sagsnr. 287012 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sag om godkendelse af skema B for helhedsplan for afdeling Kristianslund.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. skema B for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger videresendes med anbefaling til Landsbyggefonden
  2. afdelingen kan optage støttede og ustøttede lån til de pågældende arbejder på henholdsvis 194,998 mio. kr. og 69,202 mio. kr.,
  3. der ydes kommunal garanti på 92,2 % af realkreditbelåningen på det støttede lån, svarende til 179,788 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 21. december 2016 skema A for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger for afdeling Kristianslund. Renoveringen skal fremtidssikre afdelingen og omfatter facader, tag, installationer, ude arealer, ventilation og udbedring af skimmelsvamp i badeværelser. Afdelingen indeholder 242 familieboliger og 18 ungdomsboliger, opført i 1993.
  Boligselskabet Sjælland har indsendt ansøgning om godkendelse af skema B for renoveringen. Efter afholdt licitation udgør den samlede anskaffelsessum 264,200 mio. kr., hvoraf den støttede realkreditbelåning udgør 194,998 mio. kr. og den ustøttede 69,202 mio. kr.
  Anskaffelsessummen er forhøjet i forhold til skema A, hvor den samlede anskaffelsessum udgjorde 164,420 mio. kr., bl.a. pga. fund af slagger, som har medført skader i flere boliger. Forhøjelsen er drøftet og forhåndsgodkendt af Landsbyggefonden.
  Det er lagt til grund af Landsbyggefonden, at de påtænkte renoveringsarbejder vil medføre en huslejestigning i afdelingen til 1.068 kr. pr. m2 årligt. Afdelingen har tidligere godkendt en stigning på op til ca. 1.120 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Byrådet har tidligere godkendt kommunens kapitaltilførsel på 300.000 kr.
  Sagen medfører, at kommunen påtager sig garantiforpligtelser på 179,788 mio. kr., som følger af optagelsen af de støttebærende lån, og heraf er der regaranti på 50 % fra Landsbyggefonden. For det ustøttede lån stilles der ikke kommunal garanti.

  Økonomiudvalget, 12-06-2019, pkt. 236

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

 • Pkt. 237 Opløsning af Østsjællands Beredskab

  Overdragelsesaftale.pdf Anlaegskartotek.pdf Oversigt_over_tilknyttede_aktiviteter.pdf Principper_for_likvidationsbalance.pdf samarbejdsaftale_RBD.pdf Allonge_til_samarbejdsaftale.pdf

  Pkt. 237

  Opløsning af Østsjællands Beredskab

  Sagsnr. 316469 Økonomiudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Beredskabskommissionen for Østsjællands Beredskab (ØSB) har på sit møde den 14. maj 2019 godkendt udkast til overdragelsesaftale, som forelægges ejerkommunerne med henblik på godkendelse i de respektive byråd i løbet af juni måned 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. byrådet tiltræder udkastet til overdragelsesaftale med bilag
  2. byrådet giver borgmesteren mandat til at foretage de nødvendige justeringer inden for rammerne af overdragelsesaftalen, samt
  3. borgmesteren gives mandat til at underskrive den endelige overdragelsesaftale med bilag.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 19. december 2018, at Roskilde Kommune skal melde sig ud af Østsjællands Beredskab I/S. Beredskabskommissionen for ØSB godkendte på sit møde den 27. februar 2019 en procesplan med henblik på opløsning af ØSB pr. 1. januar 2020.
  Procesplanen indebærer blandt andet, at der skal indgås overdragelsesaftaler mellem ØSB og den enkelte kommune om overdragelse af aktiviteter, medarbejdere, aktiver og forpligtelser.
  Der er udarbejdet udkast til dels en samlet overdragelsesaftale, der skal indgås mellem ØSB og samtlige kommuner, dels udkast til bilag i form af
  ̵ Anlægskartotek pr. 31.12.2018
  ̵ Oversigt over tilknyttede aktiviteter pr. 31.12.2018
  ̵ Oversigt over antal medarbejdere, der overdrages til den enkelte kommune
  ̵ Konkrete aftaler mellem ØSB og de enkelte kommuner om overdragelse af konkrete aktiver og forpligtelser opgjort pr. 31.12.2018
  ̵ Notat om principper for opgørelse af likvidationsbalance
  ̵ Samarbejdsaftale om RBD
  Derudover vil følgende bilag senere blive udarbejdet:
  ̵ Notat om håndtering af feriepengeforpligtelsen (afventer generel afklaring om de kommunaløkonomiske konsekvenser for 2019 af den nye ferielov)
  ̵ Endelig opgørelse over den økonomiske udligning mellem kommunerne (afventer ØSB’s regnskab for 2019)
  ̵ Aftale om fælles vagtcentral (afventer resultatet af forhandlinger med HBR om vagtcentralbetjeningen)
  ̵ Likvidationsbalance opgjort pr. 31.12.2018
  Overdragelsesaftalerne regulerer overdragelsen af ØSB’s opgaver til de enkelte kommuner.
  Overdragelsen omfatter den af ØSB hidtil drevne beredskabsvirksomhed, som er omfattet af beredskabsloven med dertil knyttede aktiviteter, og omfatter samtlige aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser (kendte som ukendte), herunder eventualforpligtelser og historiske forpligtelser, der er tilknyttet beredskabsvirksomheden, uanset om disse specifikt fremgår af Overdragelsesaftalen eller ej medmindre andet særskilt er reguleret i Overdragelsesaftalen.
  Alle opgørelser er udarbejdet pr. 31.12.2018 og foreligger derfor alene i udkast. De vil skulle konsekvensrettes, når ØSB’s regnskab for 2019 foreligger.
  Imidlertid er det nødvendigt, at overdragelsesaftalens principper godkendes i de enkelte kommuner nu, idet opløsningen af ØSB ellers ikke kan behandles/godkendes i Ankestyrelsen så betids, at opløsning kan ske med udgangen af 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Når ØSB har aflagt regnskab for 2019, ved vi, hvilken økonomisk konsekvens ØSB har for Roskilde kommunes økonomi.

  Økonomiudvalget, 12-06-2019, pkt. 237

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

 • Pkt. 238 Miljørigtig transport i kommunalt regi, herunder flyrejser

  Flyrejser_i_kommunalt_regi.pdf

  Pkt. 238

  Miljørigtig transport i kommunalt regi, herunder flyrejser

  Sagsnr. 315865 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes forslag vedr. miljørigtig transport, herunder en kompensationsmodel vedr. flyrejser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til hensigtserklæring godkendes.
  2. kommunen retter henvendelse til KL om, at man i højere grad ved tilrettelæggelse af arrangementer – både mødested og mødestart/slut – indlægger hensyn til, at landets politikere og embedsmænd realistisk kan nå frem til mødestedet så bæredygtigt som muligt.
  3. muligheder og udfordringer ved klimakompensationsbetaling for flyrejser i kommunalt regi drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 2. april 2019, punkt 50, at forvaltningen skal udarbejde et oplæg til junimødet i udvalget med:

  1. Hensigt om miljørigtig transport under hensyn til formål og tidsforbrug.
  2. Model for at klimakompensere flyrejser, evt. med lokale tiltag.

  Ad 1 – Forslag til hensigtserklæring

  ”Med afsæt i Roskilde Kommunes ambitiøse mål om at være en CO2-neutral kommune senest i 2035 og verdensmål nr. 12 om ansvarligt forbrug og produktion fastsætter Roskilde Kommune følgende principper for transport i forbindelse med møder, konferencer og studieture i kommunalt regi:
  Møder, konferencer og studieture er vigtige for Roskilde Kommunes relation til omverdenen, inspiration og udvikling. Mødet mellem mennesker er vigtigt for forståelse. Inspiration fra selvsyn og dialog på fysiske steder kan ikke altid erstattes af billeder og fortællinger.
  I Roskilde Kommune lægger vi vægt på, at persontransporten sker så bæredygtigt som muligt, og at der skal ske en afvejning i forholdet mellem CO2-belastning, tidsforbrug og pris i forbindelse med tilrettelæggelse af hver enkelt rejse.
  I forhold til rejser inden for landet samt Sydsverige er førsteprioriteten offentlig transport med gode direkte forbindelser. Under hensyn til tidsforbrug og forbindelser til konkret mødested kan kommunebil/privatbil/taxa (helst med flere passagerer) eller en bus bestilt til netop denne rejse være den rigtige løsning. Hvis rejsemålet er Bornholm eller Aalborg kan flyrejse ofte være den nødvendige transportform under hensyn til tidsforbrug. Flytransport indenrigs vil kun være relevant i forhold til disse to destinationer. Grønland vil alene kunne nås med flyrejse.
  Ved rejser til udlandet (ud over Sydsverige) vil flyrejse ofte være den eneste realistiske transportform med henvisning til tidsforbruget ved rejsen.
  Det er en ledelsesopgave at træffe beslutning om medarbejderes deltagelse i møder, konferencer og studieture – og dermed samtidig sikre, at medarbejderen rejser jf. ovenstående prioritering. Når det er politiske udvalg, som skal rejse, foretages vurderingen af forvaltningen. I samråd med udvalgsformanden kan det i konkrete tilfælde vurderes, om sagen skal forelægges politisk.”

  Ad 2 - Eventuel klimakompensationsmodel

  Der er nogle muligheder men også udfordringer ved klimakompensationsmodeller, og under alle omstændigheder vil det være en administrativt tung opgave at beregne og fakturere klimabelastningen ved flyrejserne. Forvaltningen vil på mødet lægge op til drøftelse af fordele og ulemper.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, idet en eventuel klimakompensation forudsættes betalt inden for budget til den pågældende rejse.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-06-2019, pkt. 88

  Ad indstillingens punkt 1:
  Henrik Stougaard (Ø) stillede ændringsforslag, således at "Aalborg" slettes i hensigtserklæringens afsnit 4, linje 4. For stemte Henrik Stougaard og Jeppe Trolle. Imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget. Herefter anbefaler udvalgets forvaltningens indstillingens punkt 1.
  Ad indstillingens punkt 2: Anbefales.
  Ad indstillingens punkt 3: Et flertal i udvalget går principielt ind for, at der skal betales klimakompensation, men at de af forvaltningen præsenterede modeller skal drøftes i Klimarådet forud for en anbefaling til Økonomiudvalget. Udvalget vil vende tilbage til Økonomiudvalget med en anbefaling om kompensationsmodel efter drøftelsen med Klimarådet.
  Marianne Kiærulff (V) og Karsten Lorentzen (O) kan ikke anbefale kompensation.

  Økonomiudvalget, 12-06-2019, pkt. 238

  Ad 1. "at": Udvalget følger indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget. Henrik Stougaard, Jeppe Trolle og Tina Boel støtter forslaget fra Ø og B fra Klima- og Miljøudvalget.
  Ad 2. "at" anbefales.
  Ad 3. "at" anbefales. Jette Tjørnelund (V)og Merete Dea Larsen (O) kan ikke anbefale.
  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

 • Pkt. 239 Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022 (endelig vedtagelse)

  Opsamling_paa_hoering.pdf Strategisk_Klima-_og_Energiplan_2019-2022.pdf

  Pkt. 239

  Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022 (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 300200 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022 har været i offentlig høring. Forvaltningen forelægger resultat af høringen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022 godkendes endeligt.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget besluttede på møde den 5. marts, punkt 28, at sende Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022 i offentlig høring. Høringen sluttede 28. april, og der er indkommet 3 høringssvar, som kan ses her. Under den offentlige høring har der været afholdt borgermøde i Byens Hus den 2. april med omkring 15 deltagere.
  Forvaltningen har vurderet høringssvarene og øvrige indkomne bemærkninger i vedlagte høringsnotat. De indkomne bemærkninger understreger vigtigheden af en Strategisk Klima- og Energiplan med ambitiøse mål og det fortsatte arbejde med CO2-reduktion. Bemærkningerne har en karakter, som betyder, at de ikke giver anledning til ændringer i mål og pejlemærker i strategien, men er gået med i det videre arbejde med udvikling af handleplanen.
  På baggrund af høringen anbefaler forvaltningen, at strategien vedtages endeligt uden ændringer udover enkelte redaktionelle tilretninger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-06-2019, pkt. 89

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 12-06-2019, pkt. 239

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

 • Pkt. 240 Projektforslag for varmepumpe på Bjergmarken Renseanlæg

  Projektforslag_for_varmepumper_paa_Bjergmarken_Renseanlaeg.pdf Skitseprojekt_varmepumpeanlaeg_paa_Bjergmarken_renseanlaeg.pdf Matrikelkort.pdf Udkast_til_afgoerelsen_om_miljoevurdering.pdf

  Pkt. 240

  Projektforslag for varmepumpe på Bjergmarkens Renseanlæg

  Sagsnr. 319434 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen vedrører godkendelse af Fors Varme Roskilde A/S’ projektforslag om etablering af varmepumpe på Bjergmarkens Renseanlæg, Boserupvej 25, 4000 Roskilde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. Projektforslaget vedr. varmepumpe på Bjergmarkens Renseanlæg godkendes med henblik på udsendelse i høring.
  2. Forvaltningen ansøger Energistyrelsen om dispensation for projektbekendtgørelsen § 14, stk. 1, og vedlægger i den forbindelse projektforslaget.
  3. Forvaltningen får kompetence til at meddele den endelige godkendelse af projektet, såfremt Energistyrelsens dispensation opnås, og høringsfasen ikke fører til væsentlige bemærkninger til projektet.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Fors Varme Roskilde A/S (herefter benævnt ansøger) har anmodet Roskilde Kommune om godkendelse af projektforslag for etablering af varmepumpe på Bjergmarken Renseanlæg. Ansøger har i den forbindelse fremsendt vedhæftede projektforslag.

  Projektforslaget

  Projektet indebærer etablering af en eldrevet varmepumpe på 8 MW på Bjergmarken Renseanlæg, Boserupvej 25, 4000 Roskilde, Bistrup Hgd., matrikel 1ei, og ledningsnet. Varmepumpen udnytter restvarmen i spildevandet til produktion af fjernvarme. Det forventes, at varmepumpen vil kunne levere ca. 14 % af den samlede mængde fjernvarme, som ansøger leverer i Roskilde. Fjernvarmen vil via nyt net føres i en gangsti fra renseanlægget til Låddenhøj og videre til Møllehusvej, hvor det vil blive koblet på det eksisterende net. Øst for gangstien er Hf. Rørmosen, som ikke forventes at blive påvirket af gravearbejdet.
  I projektforslaget sammenlignes ovennævnte projekt med henholdsvis referencesituation med uændret levering af fjernvarme fra VEKS og det alternative projekt i form af etablering af naturgasbaseret kraftvarme.
  Projektforslaget omfatter ændring i produktionsformen for den nuværende varmeforsyning og ikke tilslutning af nye fjernvarmekunder.

  Selskabs- og brugerøkonomi

  Selskabsøkonomien er opgjort for projektets tyveårige levetid som nutidsværdi. I den beregning indgår samtlige projektomkostninger såsom investeringer i varmepumpe, køb af el, drift og vedligehold, samt reduceret udgift til varmekøb hos VEKS. Samlet set andrager projektets selskabsøkonomiske overskud ca. 135 mio. kr. i forhold til referencesituationen, mens det alternative projekt medfører et selskabsøkonomisk underskud på ca. 392 mio. kr.
  Såfremt den samlede besparelse fra projektet overføres til den enkelte fjernvarmekunde, vil det kunne give en årlig besparelse på op mod 400 kr. (inkl. moms) om året for et standardhus.

  Samfundsøkonomi

  Det er en forudsætning for godkendelse af projektforslaget, at det konkret vurderes, at projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven (LBK nr. 64 af 21/01/2019) og projektbekendtgørelsen (BEK nr. 1792 af 27/12/2018), herunder lovens formålsbestemmelse i § 1, om at fremme den mest samfundsøkonomiske anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand og inden for disse rammer at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler, og projektbekendtgørelsens § 6.
  Forvaltningen vurderer samlet set, at projektet er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Projektforslagets samfundsøkonomiske beregninger viser, at projektet har en samfundsøkonomisk omkostning på ca. 243 mio. kr. opgjort som nutidsværdi, mens referencesituationen andrager ca. 336 mio. kr. Til sammenligning har det alternative projekt en samfundsøkonomisk omkostning på ca. 398 mio. kr. Projektet er således forbundet med en samfundsøkonomisk fordel på ca. 155 mio. kr. i forhold til det alternative projekt og ca. 93 mio. kr. i forhold til referencesituationen.
  Følsomhedsberegninger viser endvidere, at projektøkonomien er robust over for ændringer.

  Miljø- og klimafordele

  Projektet er fint i overensstemmelse med kommunens Strategiske Klima- og Energiplan, som netop i junimøderækken forelægges til endelig vedtagelse. Projektet medvirker til at gøre fjernvarmen grønnere og vil ifølge projektforslaget reducere CO2-udledningen med 5.933 tons i projektperioden. Ansøger oplyser, at der ikke vil være lugtgener som følge af projektet.

  Høring

  Efter projektbekendtgørelsen skal projektforslaget i høring hos de berørte forsyningsselskaber i en periode på 4 uger. Forvaltningen foreslår, at kompetencen til at meddele den endelige godkendelse af projektet overdrages til forvaltningen, såfremt høringsfasen ikke fører til væsentlige bemærkninger.
  Ansøger oplyser, at de har været i dialog med VEKS om projektforslaget, og at VEKS ikke har indvendinger.
  Godkendelse af projektet forudsætter en dispensation fra Energistyrelsen, da der, i henhold til projektbekendtgørelsens § 14, kun må godkendes projekter over 1 MW, i områder, der forsynes af et centralt kraft-varme-anlæg, såfremt anlægget indrettes som kraft-varme-anlæg. Dette kan Energistyrelsen dispensere for i særlige tilfælde i henhold til § 31 i projektbekendtgørelsen. Den endelige godkendelse kan kun meddeles, hvis Energistyrelsens meddeler dispensation.

  Ingen VVM-pligt

  Forvaltningen har på baggrund af fremsendt VVM-ansøgningsskema vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt. Ansøger har derforikke pligt til at udarbejde miljøkonsekvensrapport. Forvaltningen sender udkast til afgørelsen om ikke-VVM-pligt i partshøring samtidig med projektforslaget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Sagen vedrører et projekt, som finansieres af ansøger, og økonomien fremgår af projektforslaget.
  Ansøger ønsker at optage kommunegaranteret lån og anmoder særskilt om dette på et senere tidspunkt. Kommunen har adgang til at stille garanti uden at det medfører deponering.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-06-2019, pkt. 91

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 12-06-2019, pkt. 240

  Godkendt.
  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

 • Pkt. 241 Forslag til lokalplan 683 og kommuneplantillæg 17 for Ringstedgade (til høring)

  Forslag_til_lokalplan_683_for_Ringstedgade_til_hoering.pdf Forslag_til_kommuneplantillaeg_17_for_Ringstedgade_til_hoering.pdf

  Pkt. 241

  Forslag til lokalplan 683 og kommuneplantillæg 17 for Ringstedgade (til høring)

  Sagsnr. 313941 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har med afsæt i helhedsplanen for Ringstedgade udarbejdet forslag til lokalplan 683 og kommuneplantillæg 17, der skal muliggøre fortætning af området. Lokalplanen er byggeretsgivende for Ringstedgade 58. Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet på grund af sagens almene interesse jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 683 og kommuneplantillæg 17 for fortætning langs Ringstedgade, Roskilde godkendes til offentlig høring fra den 26. juni til 4. september 2019, og
  2. der afholdes borgermøde den 21. august 2019 kl. 19.00.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget godkendte på møde den 14. januar 2019, punkt 4, 11-punktsprogram for udarbejdelsen af forslag til lokalplan 683 for byfortætning langs Ringstedgade. Samtidig igangsatte Økonomiudvalget på møde den 16 januar, punkt 6, udarbejdelsen af kommuneplantillæg 17.
  Lokalplanen er udformet som en rammelokalplan med byggeretsgivende bestemmelser for delområdet 2.2, Ringstedgade 58, hvor grundejer har udviklet et skitseprojekt. For de øvrige delområder i området skal der udarbejdes byggeretsgivende lokalplaner i takt med, at grundejere ønsker at udvikle.
  Rammelokalplanen og kommuneplantillægget giver mulighed for en sammenhængende udvikling af området langs Ringstedgade med principper for bebyggelse, vej- og stiforbindelser, parkering samt fri- og opholdsarealer. Det giver mulighed for forlængelse af bymidtens købstadsskala med plads til ca. 28.000 m2 bolig og 3.700 m2 erhverv, hvoraf 25 % af boligmassen, som udgangspunkt skal være almene boliger.
  Det konkrete projekt for Ringstedgade 58 efterlever helhedsplanens principper om bl.a. bebyggelse i karrestruktur og købstadsskala, parkering i kælder og mindre erhvervslokaler i stueetagen. Samtidig har det været muligt at øge bebyggelsesprocenten lidt uden at gå på kompromis med parkeringsnorm på 1,5 plads pr. bolig eller friarealer. Dertil er der blevet indarbejdet et fælleslokale til beboerne i bebyggelsens stueetage langs Ringstedgade og sikret en varieret boligsammensætning, der henvender sig til både familier, enlige og seniorer.
  Lokalplanen tager højde for en mulig fremtidig udvidelse af spritkrydset ved at reservere det nødvendige areal på matrikel 5az, som ligger i lokalplanens delområde 3.1.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentligt miljøvurdering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 06-06-2019, pkt. 100

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn (A) og Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

  Økonomiudvalget, 12-06-2019, pkt. 241

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) tager forbehold.
  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

 • Pkt. 242 Forslag til brugsretsaftale for Bygaden 28, Jyllinge

  Forslag_til_brugsaftale.pdf Ansoegning_om_brugsret_budget_tidsplan_og_interessetilkendegivelse.pdf

  Pkt. 242

  Forslag til brugsretsaftale for Bygaden 28, Jyllinge

  Sagsnr. 311834 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Foreningen Fjordglimt har fremsendt en status på foreningens arbejde med etableringen af et kulturhus på Bygaden 28, Jyllinge. Foreningen anmoder samtidig om at indgå en brugsretsaftale med Roskilde Kommune om kulturhuset.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkast til brugsretsaftale for Bygaden 28, 4040 Jyllinge med Foreningen Fjordglimt godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede den 28. november 2018, punkt 462, at foreningen Fjordglimt meddeles principiel godkendelse af ansøgning om brugsret under forudsætning af, at der skaffes finansiering til istandsættelsesarbejdet af Bygaden 28 samt at foreningen fremsender status på fundraising i foråret 2019, hvor sagen tages op til fornyet vurdering, herunder udkast til brugsretsaftale.
  Foreningen Fjordglimt har opbygget foreningen, som nu tegner 157 betalende medlemmer. Ligeledes er der etableret en medlemsportal og administrationssystem, samt oprettet flere frivillige arbejdsgrupper med deltagelse af både ildsjæle og håndværkere. Foreningen er i tæt dialog med Nationalparken Skjoldungernes Land og lokale institutioner m.fl. Nationalparken har tilbudt sparring, viden og støtte til, hvordan Fjordglimt aktivt kan bruges til formidling i og undervisning i natur og kulturhistorie. Nationalparken har tillige støttet finansieringen af Kulturhusets indvendige istandsættelse og etablering af faciliteter til undervisning og formidling.
  Derudover er Fjordglimt i dialog med Roskilde Kommune om planlægning af haveanlæg omkring kulturhuset samt med Fødevarestyrelsen om indretning og drift af Kulturhuset. Fjordglimt budgetterer med 540.000 kr. til renoveringsarbejdet af Kulturhuset, og foreningen har nu indsamlet 259.300 kr. fra foreninger, erhvervsdrivende og private donationer. Indregnet foreningens egne frivilliges indsats, som tillægges 115.000 kr. i egenfinansiering, mangler foreningen 165.700 kr. til opnåelse af det samlede budget.
  Foreningens budget, tidsplan for byggeriet samt interessetilkendegivelse fra Nationalparken Skjoldungernes Land er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Udgifter til istandsættelse af klimaskærm afholdes inden for budgettet for 2019, hvor der er afsat 1 mio. kr. til nyt tag og vinduer. I forhold til driftsudgifter indgår det i aftalen, at foreningen selv forestår rengøring, indvendig vedligeholdelse og drift af arealer i umiddelbar tilknytning til bygningen. Roskilde Kommune bidrager til projektet med betaling af forbrugsudgifter, ejedomsskatter, husforsikring, udvendig vedligeholdelse samt evt. brandalarm. Disse udgifter finansieres af de generelle midler til ejendomsdrift og bygningsvedligeholdelse.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 11-06-2019, pkt. 77

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 12-06-2019, pkt. 242

  Godkendt.
  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

 • Pkt. 243 Renovering af kunstgræsbanen i Himmelev

  Pkt. 243

  Renovering af kunstgræsbanen i Himmelev

  Sagsnr. 312435 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er et stort behov for en renovering af kunstgræsbanen i Himmelev Idrætspark. Finansiering foreslås via budgetomplaceringer til driftsmidlerne til udvendig vedligeholdelse af stadion og idrætsanlæg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der gives en udgiftsbevilling på 1.112.211 kr. til driftspuljen til udvendig vedligeholdelse af stadion og idrætsanlæg 2019, finansieret ved omplacering af ikke forbrugt driftstilskud til Jyllinge Hallerne i 2018.
  2. der gives en udgiftsbevilling på 974.610 kr. til driftspuljen til udvendig vedligeholdelse af stadion og idrætsanlæg 2019, finansieret ved omplacering af ikke forbrugte anlægsmidler til fjordbad i Jyllinge.
  3. der gives en udgiftsbevilling på 600.000 kr. til driftspuljen til udvendig vedligeholdelse af stadion og idrætsanlæg 2019, finansieret ved omplacering af ikke forbrugte anlægsmidler fra Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 2019.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er et akut behov for en renovering af kunstgræsbanen i Himmelev Idrætspark.
  En renovering af kunstgræsbanen i Himmelev Idrætspark vil betyde at spillerne i Himmelev-Veddelev Boldklub, Roskilde Pigefodbold, Vindinge Idrætsforening m.fl., som hidtil, vil have et sted at træne i vintersæsonen fremover. En meget stor andel af kommunens fodboldspillere træner i Himmelev Idrætspark.
  Jyllinge Hallerne har i 2019 returneret en del af det tilskud, de har modtaget for betaling af haltimer i 2018, fordi der har været udbudt færre haltimer end forudsat i det givne tilskud. Midlerne kan med fordel overføres til driftspuljen til udvendig vedligeholdelse af stadion og idrætsanlæg i 2019 med henblik på renovering af banen i Himmelev.
  Samtidig er der uforbrugte midler på anlægsprojektet om en badebro i Jyllinge, idet Kultur- og Idrætsudvalget tilbage på møde den 11. april 2018, punkt 50, besluttede at stoppe projektet i Jyllinge på baggrund af analyserne.
  Endelig foreslås overført 0,6 mio. kr. fra Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 2019 (se også anden sag på dagsorden).
  Ovennævnte giver samlet ca. 2,7 mio. kr. til finansieringen af en renovering af banen i Himmelev.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da udgifterne på i alt 2,687 mio. kr. til kunstgræsbanen i Himmelev idrætspark finansieres ved omplaceringer af driftsmidler fra driftstilskud til Jyllinge Hallerne i 2018 samt fra anlægsmidler fra fjordbad i Jyllinge og Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2019

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter
  Jyllinge Bymidte, fjordbad
  Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter
  -975
  -8.254
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter
  Jyllinge Bymidte, fjordbad 0
  Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter -7.654
  Finansiering:
  Omplacering i alt
  Heraf:
  fra anlæg
  Jyllinge Bymidte, fjordbad
  Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter
  fra drift
  Driftstilskud til Jyllinge Hallerne
  2.687
  0,975
  0,600
  1.112

  Kultur- og Idrætsudvalget, 11-06-2019, pkt. 82

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 12-06-2019, pkt. 243

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) tager forbehold.
  Jette Tjørnelund (V) tager forbehold.
  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

 • Pkt. 244 Handleplan 2019-20 til Strategisk Klima- og Energiplan (til høring)

  Handleplan_2019-2020_-_hoering.pdf

  Pkt. 244

  Handleplan 2019-20 til Strategisk Klima- og Energiplan (til høring)

  Sagsnr. 300200 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til Handleplan 2019-2020 til offentlig høring.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til Handleplan 2019-2020 godkendes til offentlig høring fra 20. juni til den 15. august.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Handleplan 2019-20 (til udmøntning af Strategisk Klima- og Energiplan 2019-22) er 2-årig og skal således gælde for 2019-2020, hvorefter den vil blive efterfulgt af en ny 2-årig handleplan, der dækker perioden 2021-2022.
  Planen er blevet til på baggrund af de mange input, der kom i forbindelse med udarbejdelsen af Strategisk Klima- og Energiplan, herunder fra workshops, klimarådsmøder og drøftelser i Klima- og Miljøudvalget og den efterfølgende høring. Ét af høringssvarene pegede på at CO2-opgørelsen for Roskilde Kommune som geografisk område bør omfatte produktion af el til kommunens el-busser. Dette vil blive medtaget i næste CO2-kortlægning (2022). Et andet høringssvar understregede vigtigheden af, at kommunen arbejder med den individuelle opvarmning. I Handleplan 2019-20 ses netop på den individuelle opvarmning, idet Roskilde Kommune i samarbejde med Fors A/S og/eller firmaer bl.a. vil afklare, hvordan varmepumper på abonnement kan udbredes lokalt.
  Handleplan 2019-20 er bygget op om samme tre temaer som Strategisk Klima- og Energiplan 2019-22:
  - Grønne løsninger hos borgere og erhverv
  - En bæredygtig kommune
  - Grøn omstilling af energisystemet
  Handleplanen rummer i alt 22 handlinger, der skal igangsættes inden for de næste år. Derudover beskriver handleplanen kort en lang række initiativer, der allerede er sat i gang. Endelig bliver der kort redegjort for nogle af de handlinger, som den efterfølgende handleplan (Handleplan 2021-22) skal igangsætte.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Handlingerne indebærer mulige investeringer især i forsyningsregi men også i forbindelse med kommunale indkøb, nybyggeri og bygningsrenoveringer. Det vil være ved de konkrete beslutninger om initiativer, at der skal tages beslutninger om det konkrete niveau af klimaindsats og den økonomiske konsekvens forbundet hermed.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-06-2019, pkt. 90

  Anbefales.
  Udvalget besluttede at sende sagen til godkendelse i byrådet.

  Økonomiudvalget, 12-06-2019, pkt. 244

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

 • Pkt. 245 Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby Bymidte (Bibliotek/Kulturhus)

  Pkt. 245

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby Bymidte (Bibliotek/Kulturhus)

  Sagsnr. 288528 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af de afsatte 14,3 mio. kr. i budget 2019, så nedrivningen af Cosmoshallen og mejeriet kan sættes i gang, i forbindelse med samlet byggeri af nyt bibliotek/kulturhus på Viby Torv.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 14,3 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til et samlet byggeri af et nyt bibliotek/kulturhus i Viby.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 blev det besluttet, at det skulle være et samlet byggeri af nyt bibliotek/kulturhus i Viby.
  I projektet er man nået til at nedrivningen af Cosmoshallen og mejeriet skal sættes i gang, og derfor søges om frigivelse af de afsatte budgetmidler 2019.
  Byggeriet forventes afsluttet ultimo 2020

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da der er tale om frigivelse af beløb afsat i budget 2019. Den samlede budgetramme i 2018-2020 er på 37,5 mio. kr.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -14.300
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -14.300
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 11-06-2019, pkt. 83

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 12-06-2019, pkt. 245

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

 • Pkt. 246 Indtægts- og udgiftsbevilling til databaseret energiledelse

  Pkt. 246

  Indtægts- og udgiftsbevilling til databaseret energiledelse

  Sagsnr. 306004 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ejendomme har ansøgt Energistyrelsen om tilskud til gennemførelse af et projekt omkring databaseret energiledelse. Energistyrelsen gav tilsagn d. 17. december 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 1.307.400 kr. i 2019, samt en tilsvarende udgiftsbevilling til projektet databaseret energiledelse.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Ejendomme ansøgte den 30. november 2018 Energistyrelsen om tilskud til etablering af databaseret energiledelse. Energistyrelsen gav tilsagn den 17. december 2018.
  Formålet med projektet er at energioptimere drift af ventilationsanlæg ved dataopsamling af ventilationsanlæggenes elforbrug. Ved at opsamle og analysere data gennem avancerede databehandlingsværktøjer forventes det at kunne identificere betydelige energibesparelser. Efterfølgende vil værktøjet kunne anvendes til at overvåge og sikre, at der ikke opstår et nyt uhensigtsmæssigt driftsmønster. Projektet forventes at kunne tilvejebringe en årlig besparelse på op til 500.000 kr. pr. år.
  Den samlede investering udgør 2.179.000 kr.
  Energistyrelsen bidrager med 60 % af investeringen svarende til 1.307.400 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.307.400
  Anlæg, indtægter +1.307.400
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.307.400
  Anlæg, indtægter +1.307.400

  Økonomiudvalget, 12-06-2019, pkt. 246

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

 • Pkt. 247 Indtægts- og udgiftsbevilling til Lighting Metropolis

  Pkt. 247

  Indtægts- og udgiftsbevilling til Lighting Metropolis

  Sagsnr. 306004 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ejendomme har via projekt Lighting Metropolis under Gate 21 sammen med en række andre danske og svenske kommuner og regioner ansøgt Interreg Öks om midler til udbredelse af LED-belysning. Interreg Öks gav tilsagn den 10. december 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 600.000 kr. til projektet Lighting Metropolis.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har tidligere deltaget i første etape af Lighting Metropolis omkring udendørs belysning. Nu er projektet udvidet således, at det også omfatter indendørs belysning. Roskilde Kommune deltager i projektet med en investering på 12 mio. kr. i ny LED-belysning i kommunale ejendomme i årene 2019 til 2022. Projektet finansieres primært via lånefinansieret energipulje.
  Projektets hovedformål er at accelerere investeringer i LED-belysning, samtidig med at kvalitet og brugervenlighed er i fokus.
  I projektet arbejdes med fælles viden og kompetenceudvikling i arbejdsgrupper. Der udarbejdes paradigmer og kravspecifikation til brug for partnerne.
  Interreg Öks medfinansierer udgiften til løn og ekstern rådgivning til gennemførelse af projektet. Tilskuddet udgør 50 % af de faktiske udgifter minus udgift til fællesomkostninger og vurderes at beløbe til ca. 600.000 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da der søges om en enslydende indtægts- og udgiftsbevilling.

  Økonomiudvalget, 12-06-2019, pkt. 247

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

 • Pkt. 248 Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. stibro

  Pkt. 248

  Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. stibro

  Sagsnr. 195015 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er blevet tildelt 100.000 kr. i 2019 af Statens Kunstfond til arbejdet med den nye stibro over Holbækmotorvejen, som skal forbinde Musicon med Dyrskuepladsen og Milen. Bevillingen er givet til det kunstneriske arbejde med broen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 100.000 kr. i 2019 vedr. udgifter til gennemførelse af det indledende arbejde med stibroen,
  2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 100.000 kr. i 2019 vedr. indtægter til gennemførelse af det indledende arbejde med stibroen fra Statens kunstfond.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte på møde den 27. februar, punkt 57, at frigive 1,0 mio. kr. til at igangsætte og gennemføre udviklingsfasen for den nye stibro.
  Udviklingsfasen har til formål at afklare de tekniske og økonomiske krav, som broen skal leve op til, og vil samtidig indeholde en inddragelsesproces, som grundlag for en arkitektkonkurrence for broens udformning. Som en del af udviklingsfasen arbejdes der også med fundraising, der kan understøtte det kunstneriske og arkitektoniske arbejde med broen.
  Et rådgivende ingeniørfirma er i gang med en teknisk og økonomisk foranalyse af stibroens overordnede forløb fra Musicon til Dyrskuepladsen og Milen. Resultaterne af dette forarbejde forventes at være på plads i løbet af sommeren.
  På nuværende tidspunkt er der påbegyndt dialog med flere fonde, herunder afsendt ansøgninger for at rejse støtte til det kunstneriske og arkitektoniske arbejde med broen. Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur har givet tilsagn om at støtte det indledende kunstneriske arbejde med stibroen med 100.000 kr. Kunstfonden er en markant aktør inden for kunst og arkitektur, og deres støtte er en vigtig blåstempling af visionerne for og arbejdet med stibroen. Det vil styrke det videre fondsansøgningsarbejde og samtidig bidrage til at løfte projektets kunstneriske og arkitektoniske ambitioner.
  Støtten fra Statens Kunstfond skal bidrage til inddragelsesprocessen og den efterfølgende udarbejdelse af konkurrenceprogrammet. Det skal bl.a. sikre, at borgernes ideer og ønsker kan omsættes og defineres til kunstneriske elementer i en kommende broforbindelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da der som følge af tilskuddet fra Statens Kunstfond sker en forhøjelse af både udgifts- og indtægtsbevillingen:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, indtægter 0
  Anlæg, udgifter -1.000
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, indtægter 100
  Anlæg, udgifter -1.100
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, indtægter 100
  Anlæg, udgifter -100
  Finansiering:
  Forbedring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget, 06-06-2019, pkt. 109

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn (A) og Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

  Økonomiudvalget, 12-06-2019, pkt. 248

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

 • Pkt. 249 Indtægts- og udgiftsbevilling til Børnehuset Bullerby

  Pkt. 249

  Indtægts- og udgiftsbevilling til Børnehuset Bullerby

  Sagsnr. 319923 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Børnehuset Bullerby har fået tildelt Novo Nordisk Fondens Naturtematiske pædagogpris 2019 på 50.000 kr. til udvikling af det naturtematiske pædagogiske arbejde i Børnehuset Bullerby.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 50.000 kr. i 2019 til udvikling af det naturtematiske pædagogiske arbejde i Børnehuset Bullerby.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Børnehuset Bullerby har fået tildelt Novo Nordisk Fondens Naturtematiske pædagogpris 2019 (Øst) på 50.000 kr. hvorfor en indtægts- og udgiftsbevilling i forbindelse hermed er nødvendig.
  Bevillingen skal anvendes til udvikling af læreplanstemaet ”natur, udeliv og science” i Børnehuset Bullerby (for eksempel indkøb af udstyr til teknik- eller naturundersøgelser, opgradering af lokaler/udeområde eller efteruddannelse).

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på 50.000 kr.
  Af den modtagne donation skal der ifølge Momsrefusionsbekendtgørelsen afregnes 17,5 pct. fondsmoms til Økonomi og Indenrigsministeriet. Der vil således restere 41.250 kr. af udgiftsbevillingen til udvikling af læreplanstemaet ”natur, udeliv og science” i Børnehuset Bullerby.

  Skole- og Børneudvalget, 04-06-2019, pkt. 90

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 12-06-2019, pkt. 249

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

 • Pkt. 250 Indtægts- og udgiftsbevillinger til Absalon skoles SFO

  Pkt. 250

  Indtægts- og udgiftsbevillinger til Absalon skoles SFO

  Sagsnr. 319726 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Absalons skoles SFO har ansøgt Statens Kunstfond og Nordea-fonden om midler til aktiviteter i institutionen. Fondene har bevilget donationer på i alt 28.000 kr. til henholdsvis køb af udstyr til rollespilsprojekt og til forfatterbesøg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 28.000 kr. til køb af udstyr til rollespilsprojekt og til forfatterbesøg.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Absalons skoles SFO har ansøgt Nordea-fonden om støtte til et fælles rollespilsprojekt, som i løbet af 2019 gennemføres på tværs af Absalon skoles 3 SFO afdelinger. SFO’en har desuden ansøgt Statens Kunstfond om støtte til et besøg af forfatteren Cecilie Eken.
  Nordea-fonden har doneret 23.000 kr. til køb af udstyr til rollespilsprojektet og Statens Kunstfond har doneret 5.000 kr. til honorar i forbindelse med forfatterbesøget. Det er i denne forbindelse nødvendigt, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 28.000 kr.
  Af de modtagne donationer skal der ifølge Momsrefusionsbekendtgørelsen afregnes 17,5% fondsmoms til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Der vil således restere i alt 23.100 kr. til afholdelse af de nævnte udgifter.

  Skole- og Børneudvalget, 04-06-2019, pkt. 91

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 12-06-2019, pkt. 250

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

 • Pkt. 251 Frigivelse af anlægsmidler cykelsti Jernbanegade

  Pkt. 251

  Frigivelse af anlægsmidler cykelsti Jernbanegade

  Sagsnr. 268597 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af cykelsti på sydsiden af Jernbanegade langs stationen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til etablering af cykelsti i Jernbanegade.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der blev oprindeligt i budget 2015 afsat 1,1 mio. kr. til etablering af cykelsti på sydsiden af Jernbanegade fra busterminalen til stationsforpladsen. Disse er overført til 2019-budgettet. I dag er der en afmærket cykelbane, men der er sket uheld mellem bilister og cyklister på strækningen, hvor der er parkerede biler. Strækningen er den eneste på Ring 01, som ikke har cykelstier adskilt med kantsten.
  Projektet har hidtil afventet Ny Østergade-projektet. Forvaltningen vurderer, at det giver mening at etablere cykelstien nu, da det dels er en mindre delstrækning af den kommende cykelsti, der i givet fald skal ombygges i Ny Østergade-projektet, og dels at der er en længere tidshorisont for Ny Østergade-projektet.
  Der er efter idriftsættelse af elbusserne kommet en ekstra busoperatør på stationsholdepladsen, hvorfor der er blevet behov for at etablere plads til 1-2 busser ude foran 7-Eleven. Dette indarbejdes i cykelsti-projektet som et permanent stoppested. Der er parkering tilladt på strækningen i maksimalt 15 minutter. Det forventes, at der nedlægges maksimalt 4 parkeringspladser i projektet, så der fortsat bevares minimum 2 pladser til af- og pålæsning. Det endelige behov for nedlæggelse af p-pladser besluttes af forvaltningen efter registrering af brugen af pladserne. Den eksisterende handicapplads bevares eller flyttes til en anden plads i umiddelbar nærhed.
  Projektet forventes startet: September 2019
  Projektet forventet afsluttet: December 2019

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da beløbet er afsat i anlægsbudgettet.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2019.

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.100
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.100
  Finansiering:
  Påvirkning af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget, 06-06-2019, pkt. 110

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn (A) og Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

  Økonomiudvalget, 12-06-2019, pkt. 251

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

 • Pkt. 252 Udvikling af turismearbejdet, Fjordlandet

  Pkt. 252

  Udvikling af turismearbejdet, Fjordlandet

  Sagsnr. 277439 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er mellem Regeringen og KL indgået aftale om en ny struktur for organiseringen af turismen i Danmark. Den nye struktur medfører, at de mange mindre visit organisationer i fremtiden skal lægges sammen til større enheder.
  Målet med den nye struktur er at skabe større og mere slagkraftige organisationer med stærkere og mere specialiserede kompetencer. De nye organisationer skal dække større geografiske områder end i dag, og antallet af Destination Management Organisations (DMO) skal reduceres fra 80 til mellem 15-20 inden udgangen af 2020.
  Konsolideringen skal medvirke til, at Danmark kan deltage i den internationale konkurrence om turisterne, og at turismen fortsat kan bidrage til vækst, beskæftigelse og oplevelser.
  Der skal i sagen tages principbeslutning om, hvorvidt turismesamarbejdet mellem Holbæk, Lejre, Frederikssund og Roskilde kommuner skal udvikles til en DMO, d.v.s. en selvstændig juridisk enhed med egen, fælles ledelse og personalegruppe samt budget, og med den konsekvens, at de nuværende visit organisationer nedlægges.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Fjordlandssamarbejdet udvikles henimod en samlet Destination Management Organisation (DMO) under følgende forudsætninger:
  a) Der skal være mulighed for en stærk lokal forankring
  b) Den fremtidige finansieringsmodel skal baseres på en grundfinansiering og tilkøbsmuligheder, der afspejler kommunernes forskellighed
  c) Hovedkontoret for Visit Fjordlandet placeres i Roskilde
  d) Der nedsættes en interim bestyrelse, som har det overordnede ansvar for udviklingsprocessen herimod en Fjordlands DMO
  e) Interim bestyrelsen udgøres af borgmestre og udvalgsformænd fra de fire kommuner
  f) Formandskabet for interim bestyrelsen varetages i udviklings- og etableringsfasen af Holbæk Kommune v. borgmesteren
  g) Der skal sikres tid til udviklings- og etableringsfasen, som derfor anslås at tage 1-2 år
  h) Den kommende Fjordlands DMO skal etableres som sin egen selvstændige enhed, og kan ikke etableres i tilknytning til eksisterende samarbejdsfora eller organisationer.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Baggrund

  Turismeoperatørerne i Roskilde, Frederikssund, Holbæk og Lejre kommuner indledte i 2015 et projektsamarbejde om at udvikle og markedsføre turismeprodukter og oplevelsespakker omkring Isefjorden, Lammefjorden, Holbæk Fjord samt Roskilde Fjord. Det er sket under den fælles overskrift Fjordlandet.
  I 2016/2017 blev der udarbejdet en strategi for det eksisterende tværkommunale projektsamarbejde i form af kernefortællinger, der brander området som en samlet destination, og som udnytter mulighederne for digital tilstedeværelse. Projektet blev forankret i Lejre Kommune, som har varetaget sekretariatsbetjening og været tovholder for processen indtil nu.
  I løbet af det sidste år er følgende indsatser igangsat: Samlet visuel identitet for VisitFjordlandet, opstart af SoMe-platforme, presserejser, filmproduktion, digital markedsføring og ny hjemmeside m.v.
  Regeringen og KL indgik i 2018 en aftale om, at der skal etableres færre, større og mere slagkraftige Visit-organisationer. Baggrunden er:

  1. Mange af de nuværende Visit-organisationer er meget små og har derfor svært ved at honorere det voksende behov for udviklingskompetencer og dyb viden om de digitale muligheder, nye forretningsmodeller samt kundernes krav og ønsker.
  2. Kommunegrænserne er ikke en naturlig ramme om turismearbejdet i lyset af stadigt mere krævende og kompetente turister, der går efter de særlige oplevelser, der kan ligge i større geografier end en enkelt kommune.

  Der er under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse øremærket midler i en destinationsudviklingspulje, som kun destinationsselskaberne kan søge. Puljen skal skabe et økonomisk incitament til at konsolidere turismefremmeindsatsen i destinationsselskaber. I behandling af ansøgninger til destinationsudviklingspuljen vil fem hensyn være retningsgivende:
  ̵ Et destinationsselskab skal dække en sammenhængende geografi, der består af mere end 1 kommune.
  ̵ Et destinationsselskab skal have en kritisk masse af turister.
  ̵ Der skal være et minimumsniveau af kommunal basisfinansiering årligt.
  ̵ Et destinationsselskab skal have ansvar for den lokale turismefremmeindsats i området og være den operatør, der varetager den lokale turismefremmeindsats i de deltagende kommuner.
  ̵ Selskabet skal have specialiserede kompetencer indenfor bl.a. strategisk destinationsudvikling, produkt- og forretningsudvikling samt markedsføring og gæsteservice.
  De statslige turismemidler udgør 50 mio. kr., hvoraf destinationsudviklingspuljen i 2019 udgør 40 mio. kr.
  Udvikling af Fjordlandssamarbejdet henimod en DMO
  Fjordlandssamarbejdet er aktuelt organiseret som et netværkssamarbejde mellem kommunerne.
  Kommunalbestyrelserne i de fire kommuner skal tage stilling til, om samarbejdet skal udvikles mod en fælles DMO - altså en selvstændig juridisk enhed med egen fælles ledelse og personalegruppe samt budget.
  De politiske repræsentanter i styregruppen for Fjordlandssamarbejdet – borgmestre og udvalgsformænd - har i sine forberedende møder fokuseret på udvalgte ”hjørnesten”, som det er vigtigt at have klarhed over og politisk enighed om i en videre udvikling af Fjordlandssamarbejdet hen imod en DMO.
  Borgmestrene og udvalgsformændene fra de fire kommuner er på den baggrund enige om at anbefale at arbejde henimod en Fjordlands DMO og dermed dannelsen af en selvstændig juridisk enhed, og at dette skal hvile på følgende forudsætninger:
  ̵ Der skal være mulighed for en stærk lokal forankring
  ̵ Den fremtidige finansieringsmodel skal baseres på en grundfinansiering og tilkøbsmuligheder, der afspejler kommunernes forskellighed
  ̵ Hovedkontoret for Visit Fjordlandet placeres i Roskilde
  ̵ Der nedsættes en interim bestyrelse, som har det overordnede ansvar for udviklingsprocessen herimod en Fjordlands DMO
  ̵ Interim bestyrelsen udgøres af borgmestre og udvalgsformænd fra de fire kommuner
  ̵ Formandskabet for interim bestyrelsen varetages i udviklings- og etableringsfasen af Holbæk Kommune v. borgmesteren
  ̵ Der skal sikres tid til udviklings- og etableringsfasen, som derfor anslås at tage 1-2 år
  ̵ Den kommende Fjordlands DMO skal etableres som sin egen selvstændige enhed og kan ikke etableres i tilknytning til eksisterende samarbejdsfora eller organisationer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Kommunerne bidrager i dag til Fjordlandssamarbejdet med 300.000 kr. hver. Dvs. det årlige budget er på 1.2 millioner kroner. Dette beløb inkluderer dækningen af løn. til projektleder.
  Hver kommune har derudover udgift til deres nuværende visitorganisation. Den fremtidige finansieringsmodel skal afklares som et led i den videre udviklingsproces.

  Økonomiudvalget, 12-06-2019, pkt. 252

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

 • Pkt. 253 Anmodning om optagelse af orienteringssag med status på drøftelserne med Staten om S-tog til Roskilde

  Pkt. 253

  Anmodning om optagelse af orienteringssag om status på drøftelserne med Staten om S-tog til Roskilde

  Sagsnr. 320699 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Venstre v/Jette Tjørnelund har anmodet om optagelse af sag med orientering om status på drøftelserne med staten om S-tog til Roskilde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Venstre v/Jette Tjørnelund har anmodet om at få følgende optaget på dagsordenen:
  ”Jeg anmoder på vegne af Venstre om at få en orienteringssag på førstkommende økonomiudvalgsmøde med status på drøftelserne med Staten om S-tog til Roskilde. Det er tidligere blevet oplyst, at en placering af S-togsperron bag om stationsbygningen ikke vil påvirke Ny Østergade projektet.
  Er forvaltning kommet i besiddelse af nye oplysninger eller redegørelser, der tilsiger en påvirkning af projektet?"

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2019.

  Økonomiudvalget, 12-06-2019, pkt. 253

  Drøftet.
  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

 • Pkt. 254 Anmodning om optagelse af sag om hvordan kommunens udbuds- og indkøbspolitik forholder sig til et aktuelt bud fra tilbudgivere uden OK(Lukket)

 • Pkt. 255 Roskilde Idrætspark(Lukket)

 • Pkt. 256 Salg af erhvervsjord 1(Lukket)

 • Pkt. 257 Forlængelse af options- og udbygningsaftale - Ny Østergade(Lukket)

 • Pkt. 258 Eventuelt

  Pkt. 258

  Eventuelt

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 12-06-2019, pkt. 258

  Intet til eventuelt.
  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.

 • Pkt. 259 Budgetforbedringsforslag om etablering af eget døgntilbud på voksensocialområdet vedr. budget 2019

  Maalgruppevurdering.pdf

  Pkt. 259

  Budgetforbedringsforslag om etablering af eget døgntilbud på voksensocialområdet vedr. budget 2019

  Sagsnr. 314061 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forvaltningens forslag til udgiftsdæmpende tiltag i budget 2020-2023 indgår etablering af et døgntilbud. Her er forslag til at fremrykke tiltaget allerede i budget 2019. Hvis forslage­t igangsættes allerede i 2019, vil det have virkning i 2020 og de følgende år.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Det besluttes, at Roskilde Kommune har til hensigt at etablere et døgntilbud til psykisk sårbare borgere med misbrug i Roskilde Vest på adressen Hyrdehøj 60
  2. Der afholdes et borgermøde i Roskilde Vest på Hyrdehøj 60 i juni 2019 vedr. forhold som skal tages med i planlægningen af et døgntilbud.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  På Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde den 16. maj blev behandlet sag om fremrykning af tiltag, der har en udgiftsdæmpende virkning på socialområdet. Udvalget besluttede, at forslaget vedrørende etablering af et døgntilbud til dobbeltbelastede (psykisk sårbare med misbrug) skulle belyses yderligere for så vidt angår mulige placeringer samt sammensætningen af målgruppe for tilbuddet.
  Forvaltningen har undersøgt muligheden for at indrette to andre ledige kommunale bygninger til formålet:
  - Ledig ejendom i Jyllinge, der ikke tidligere har været benyttet til beboelse: Består af flere mindre bygninger, hvor der samlet kun kan etableres 5 værelser til en udgift for min. 2 mio.kr., ekskl. inventar og evt. forhøjet loft (og med forbehold for lokalplanbestemmelser). Forvaltningen finder ikke, at få værelser fordelt på flere bygninger er egnede til et døgntilbud til denne målgruppe. I givet fald vil den nødvendige personalebemanding gøre det dyrere end at købe udenbys døgntilbud.
  - Ejendom i Vor Frue består af to bygninger, som ikke tidligere har været benyttet til beboelse. Her kan ombygges til 10 værelser og et fællesrum for min. 1,9 mio.kr. ekskl. moms, inventar og køkkenudstyr (og med forbehold for lokalplanbestemmelser). Også her finder forvaltningen ikke, at bygningerne er egnede til en påtænkte målgruppe. Det vil i givet fald nødvendiggøre en personalebemanding, der gør det dyrere end at købe udenbys døgntilbuds-pladser.
  Den oprindeligt påtænkte ledige bygning i Roskilde Vest er bedst egnet til formålet. Der forventes en anlægsudgift til istandsættelse og indretning af bygning på ca. 750.000 kr.
  Til opstart af tilbuddet forventes en ekstraudgift til drift på 800.000 kr. i 2019 (successiv indflytning af borgere).
  Forvaltningen har ligeledes foretaget en vurdering i f.t. sammensætning af målgruppen for døgntilbuddet. Målgruppen for døgntilbuddet indsnævres, så den ikke omfatter bor­gere, der alternativt skal have et 1-1½ års ophold på Region Sjællands særlige psykia­tri­pladser i Vordingborg (til ca. 1,4 mio.kr. årligt). Aktuelt har Roskilde Kommune i dag 4 borgere på de særlige pladser. Det er vurderingen, at der fortsat er grundlag for et lokalt døgntilbud med 10 værelser uden disse 4 borgere. Et lokalt tilbud kan give en god rehabiliterende effekt til dobbeltbelastede borgere, som ikke har samme aggressive og udadreagerende risikoadfærd, som de borgere der visiteres til de særlige psykiatripladser.
  I f.t. døgntilbuddets udgiftsdæmpende virkning vil nettoresultatet blive reduceret fra 1,425 mio.kr. til anslået 1 mio.kr. årligt efter fuld indfasning af alle pladser. Reduktionen i provenuet skyldes, at der fortsat skal betales for de dyreste pladser i form af de særlige psikiatripladser i Vordingborg.

  Økonomi

  Etableringen af døgntilbuddet medfører en samlet forværring af kassebeholdningen på 1,550 mio. kr. i 2019, fordelt med 0,750 mio. kr. under anlægsrammen og 0,8 mio. kr. under driftsrammen i 2019.
  Etableringen af døgntilbuddet forventes af have en samlet udgiftsdæmpende effekt på Socialområdet på 1 mio. kr. fra 2020 og frem.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-06-2019, pkt. 83

  Udvalget er enige om, at hjemtagning til døgntilbuddet skal være frivilligt for den enkelte borger i målgruppen. Udvalget er enige om, at kvaliteten i det skitserede tilbud skal stå mål med de tilbud, som borgere i målgruppen allerede er tilknyttet. Udvalget beder om, at forvaltningen belyser, mulige udfordringer i placeringen af tilbuddet i forhold til lokaleområdet.
  Den socialdemokratiske gruppe stiller følgende ændringsforslag:
  Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler, at der etableres et døgntilbud til10-12 psykisk sårbare borgere med misbrug i Roskilde Vest på adressen Hyrdehøj 60, og der afholdes informationsmøde herom for naboer til institutionen, i juni, alternativt i august 2019, hvor det drøftes hvilke forhold der skal tages med i planlægningen af et døgntilbud.
  Tilbuddet skal, i lighed med det tilbud borgerne hjemtages fra, kunne levere et kvalitativt tilbud der tilgodeser den enkelte borgers behov.
  Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler endvidere, at der i 2019 afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 750.000 kr. til istandsættelse og indretning af bygning til midlertidigt botilbud. Beløbet finansieres af kassebeholdningen. Der gives en udgiftsbevilling på 0,8 mio. kr. til myndighed på socialområdet til dækning af opstartsudgifter til etablering af botilbuddet. Beløbet finansieres af kassebeholdningen. Endelig gives der en udgiftsbevilling på 2,8 mio. kr. samt en tilsvarende indtægtsbevilling til opstart af det midlertidige botilbud i 2019. I budget 2020 tilrettes udgiftsbevilling samt tilsvarende indtægtsbevilling som følge af endelig takstberegning af tilbuddet.
  Tilbuddet forventes at have en udgiftsdæmpende effekt på socialområdet på 1 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.
  For stemmer: Gitte Kronbak (A), Poul Andersen (A), Jens Børsting (A) og Tuncay Yilmaz (A).
  Herefter stemmer udvalget om forvaltningens indstilling. For stemmer: Susanne Lysholm Jensen (Ø). Imod stemmer: Gitte Kronbak (A), Poul Andersen (A), Jens Børsting (A) og Tuncay Yilmaz (A), Bent Jørgensen (V) og Gitte Simoni (O).
  Bent Jørgensen (V) og Gitte Simoni (O) stiller forslag om, at den oprindelige indstilling fastholdes med den tilføjelse, at punkt 2 ændres til: Der afholdes et borgermøde i Roskilde Vest på Hyrdehøj 60 i juni 2019 vedr. forhold, som skal tages med i evt. planlægning af et døgntilbud.
  For stemmer: Bent Jørgensen (V) og Gitte SImoni (O). Imod stemmer: Gitte Kronbak (A), Poul Andersen (A), Jens Børsting (A) og Tuncay Yilmaz (A) og Susanne Lysholm Jensen (Ø).
  Sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

  Økonomiudvalget, 12-06-2019, pkt. 259

  Joy Mogensen (A), Gitte Kronbak Nielsen (A) og Hennings Sørensen (A) anbefaler indstilling fra A fra Beskæftigelses- og Socialudvalget.
  Jeppe Trolle (B) og Henrik Stougaard (Ø) anbefaler indstilling fra Ø fra Beskæftigelses- og Socialudvalget.
  Mogens Hallager (C), Jette Tjørnelund (V) og Merete Dea Larsen (O) anbefaler V og O's indstilling fra Beskæftigelses- og Socialudvalget.

  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov, Tina Boel (grundet inhabilitet)

 • Pkt. 260 Lovliggørelse af eksisterende kunstig bakke inden for søbeskyttelseslinje i landzone

  Kortbilag_der_viser_placering_af_raajordsbakken.pdf Udkast_til_afgoerelse_efter_naturbeskyttelseslovens_SS_16_om_soebeskyttelseslinje.pdf udkast_til_landzonetilladelse.pdf Redegoerelse_for_fremtidige_planer_for_raastofindvinding_oest_for_Vindinge.pdf

  Pkt. 260

  Lovliggørelse af kunstig bakke inden for søbeskyttelseslinje i landzone

  Sagsnr. 286080 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Nymølle Stenindustrier A/S har i forbindelse med råstofindvinding henlagt råjord uden for graveområde i landzone. Der er meddelt lovliggørende midlertidig landzonetilladelse og midlertidig dispensation fra søbeskyttelseslinje. Nymølle søger om permanent tilladelse til råjordsbakken.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller:

  1. At der meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 om søbeskyttelseslinjen til ansøgning om permanent råjordsbakke på en række vilkår, jf. udkast til afgørelse i bilag
  2. At der meddeles landzonetilladelse efter planlovens § 35 til ansøgning om permanent råjordsbakke på en række vilkår, jf. udkast til afgørelse i bilag.

  Beslutningskompetence

  Indstillingens Punkt 1: Klima- og Miljøudvalget
  Indstillingens punkt 2: Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Nymølle Stenindustrier A/S har i forbindelse med råstofindvinding øst for Vindinge placeret et større oplag råjord på matr.nr. 26ad og 9h Vindinge By, Vindinge, uden tilladelse. Oplaget ligger uden for graveområde i landzone inden for søbeskyttelseslinje. Oplaget består af ca. 70.000 m3 råjord og dækker et ca. 1,3 ha stort areal. Nuværende højde over terræn er ca. 10 m målt fra Østre Vindingevej.
  Roskilde Kommune meddelte i februar 2016 lovliggørende landzonetilladelse til midlertidigt oplag af råjordsbakken frem til 1. juli 2020. I april 2018 meddelte Roskilde Kommune afslag på ansøgning om landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinjen til permanent anbringelse af råjordsbakken bl.a. med begrundelse i, at bakken er anbragt uden for graveområde, og der i den vedtagne efterbehandlingsplan ikke indgår en bakke. Endvidere naboers bemærkninger om, at bakken virker dominerende og blokerer for udsyn over det kommende naturområde. Nymølle påklagede afgørelsen.
  Roskilde Kommune og Nymølle har efterfølgende været i dialog, og Nymølle har fremsendt revideret ansøgning om tilladelse til permanent oplag af overjordsbakken i bearbejdet form. Ansøgningen har været i nabohøring, og der er indkommet 3 indsigelser, som er behandlet i vedlagte udkast til landzonetilladelse.
  Bearbejdningen betyder, at bakken får et mindre fodaftryk, og der sker afgravning, så bakken fremstår med to toppe, så den syner mindre dominerende i landskabet og ikke i samme grad blokerer for naboens udsigt. Endvidere skal der ske tilplantning, der bevirker, at indbliksgener til naboer reduceres. Overjordsbakken ligger i I/S Hedelands interesseområde. Uanset at bakken ikke indgår i den vedtagne efterbehandlingsplan eller i Hedelands udviklingsplan, vurderer forvaltningen, at det reviderede projekt medvirker til at øge kontrasterne og dramatikken i Hedeland Naturparks landskab. Et landskab, der er formet af råstofgravning med dybe kløfter, stejle skrænter, mange søer og kunstigt skabte bakker.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-06-2019, pkt. 93

  Ad 1.: Godkendt.
  Marianne Kiærulff (V) og Karsten Lorentzen (O) kan ikke godkende indstillingen.

  Plan- og Teknikudvalget, 06-06-2019, pkt. 102

  Ad 2.: Godkendt.
  Evan Lynnerup (V) og Karsten Lorentzen (O) kan ikke tiltræde og begærede sagen i byrådet.
  Fraværende: Daniel Prehn (A) og Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

  Økonomiudvalget, 12-06-2019, pkt. 260

  Oversendes til Byrådets behandling.
  Fraværende: Daniel Prehn, Lars Lindskov.