You are here

Referat

Dato: Onsdag, September 12, 2018 - 18:30
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 352 Opdateret VVM-redegørelse og ny VVM-tilladelse Jyllinge Nordmark

  Udkast_VVM-tilladelse_til_anlaeg_til_sikring_mod_oversvaemmelser_i_Jyllinge_Nordmark.pdf Hoeringsnotat_for_VVM_for_anlaeg_til_sikring_mod_oversvoemmelser_i_Jyllinge_Nordmark.pdf Hoeringssvar_til_VVM_for_anlaeg_til_sikring_mod_oversvoemmelser_i_Jyllinge_Nordmark.pdf

  Pkt. 352

  Opdateret VVM-redegørelse og ny VVM-tilladelse Jyllinge Nordmark og Tangbjerg

  Sagsnr. 270571 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Efter afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet har en opdateret VVM-redegørelse for projekt til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg været i offentlig høring. Ny VVM-tilladelse skal meddeles.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedlagte udkast til ny VVM-tilladelse godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemviste den 7. maj 2018 kommunens VVM-tilladelse af den 30. november 2017 til anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg. En hjemvisning til ny behandling var ventet, da plangrundlaget tidligere var hjemvist, jf. byrådets behandling af sagen den 25. april 2018, punkt 199. Klagenævnet fandt det imidlertid ikke tilstrækkeligt, at kommunen blot meddelte VVM-tilladelsen på ny.
  Klagenævnet afgjorde, at kommunens tilpasninger af projektet for at minimere påvirkning af Natura 2000 og anden beskyttet natur var gået videre end beskrivelserne i VVM-redegørelsen fra 2016. Klagenævnet afgjorde desuden, at kommunens efterfølgende opdatering af Natura 2000-konsekvensvurdering skulle have været i offentlig høring som en del af VVM-processen. Forudsætning for en ny VVM-tilladelse til projektet var derfor en opdateret VVM-redegørelse og en ny offentlig høring på otte uger.
  Forvaltningen har derfor opdateret VVM-redegørelsen, som efterfølgende har været i høring fra den 11. juli til den 5. september 2018. Som hovedforslag er nu beskrevet et fjorddige delvist gennem private haver og et østdige trukket væk fra Værebro Å. En opdateret Natura 2000-konsekvensvurdering af denne løsning er indbygget i VVM-redegørelsen. Se VVM-redegørelsen og bilag på kommunens hjemmeside om kystsikringsprojektet.
  Endvidere har udkast til ny VVM-tilladelse været i partshøring hos alle medlemmer af digelaget samt andre parter fra den 20. august til den 5. september 2018. Indholdsmæssigt svarer udkastet til den VVM-tilladelse, som byrådet godkendte på møde den 29. november 2017, punkt 283, og som forvaltningen efterfølgende meddelte digelaget den 30. november 2017.
  Resultat af høringerne fremgår af vedlagte notat og høringssvar. Én borger har i forbindelse med partshøringen fremsat spørgsmål og synspunkter vedrørende VVM-redegørelsen. Borgerens synspunkter er allerede imødekommet i udkastet til VVM-tilladelse. Repræsentanter for fire husstande finder, at høringen bør forlænges. Frederikssund og Egedal Kommuner har meddelt, at de ikke har bemærkninger til hverken VVM-redegørelsen eller VVM-tilladelsen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 12-09-2018, pkt. 352

  Anbefales.
  Lars Lindskov tager forbehold.
  Fraværende: Lars-Christian Brask (PTU)