You are here

Referat

Dato: Onsdag, December 12, 2018 - 08:20
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 502 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 502

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 502

  Pkt. 517 og pkt. 533 taget af dagsordenen.
  Godkendt.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 503 Orientering om administrativ organisering og ledelse 2018

  Organisationsdiagram_pr._1._november_2018.pdf

  Pkt. 503

  Orientering om administrativ organisering og ledelse 2018

  Sagsnr. 313088 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kommunaldirektøren giver en status på den administrative organisering samt arbejdet med ledelse i kommunen.

  Indstilling

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er pr. 1. november sket nogle ændringer i det administrative organisering idet der er oprettet en ny afdeling ”Kommunikation” under kommunaldirektøren.
  Samtidig er der som følge af at den daværende Social- og sundhedschef fratrådte sin stilling i sommer blevet ansat en ny chef for Sundhed og Omsorg og en ny chef for Socialområdet. Den vakante stilling blev således opdelt i to. Fagudvalgene samt Økonomiudvalget fik en orientering om dette i august måned.
  Vedlagt er det det senest opdaterede organisationsdiagram.
  På ledelsessiden er kommunen overordnet set opdelt i niveauer, der hver især skal sikre på forskelligt niveau, at den daglige borgernære drift fungerer optimalt.
  Der er således daglige ledere og eller lederteams i alle vores institutioner og på alle faglige områder.
  Ledere på niveau 1, 2 og 3 er organiseret i dels chefforum, områdeforum og lederforum. Formålet med organiseringen er at der uden for den daglige fagsøjle sker vidensudveksling og lederudvikling på tværs. Udover tværgående projekter som eksempelvis arbejdet med direktionens signaturprojekter, bruges disse fora også til at arbejde med det personlige lederskab, samt relevante personalepolitiske områder som sygefravær, rekruttering, trivsel. Senest har dette særligt i chefforum, taget udgangspunkt i en drøftelse af ledelseskommissionens anbefalinger.
  På de enkelte sektorområder arbejdes der naturligvis også med faglig og ledelsesmæssig udvikling af ledere.
  Der kan henvises til personalepolitisk redegørelse for yderligere omkring hvilke tiltag, der har været arbejdet med på ledelsesniveau.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Økonomiudvalget, 05-12-2018, pkt. 492

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 503

  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 504 Orientering om Finansloven for 2019

  Hovedelementer_i_finansloven_for_2019.pdf

  Pkt. 504

  Orientering om Finansloven for 2019

  Sagsnr. 314005 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er indgået forlig om finansloven for 2019 mellem regeringen og Dansk Folkeparti. De væsentligste elementer med relevans for kommunerne beskrives i sagen.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Finanslovsaftalen for 2019 blev indgået den 30. november 2018 mellem regeringen og Dansk Folkeparti
  I bilag fremgår en uddybende beskrivelse af de elementer i finansloven, der har særlig kommunal relevans i 2019, hvoraf blandt andet kan nævnes:
  ̵ 150 mio. kr. til et nyt Vikingeskibsmuseum
  ̵ Initiativer på børneområdet vedrørende normering og sundhedspleje
  ̵ Midler på ældreområdet til trivselsinitiativer for ældre samt midler til imødegåelse af rekrutteringsudfordringer
  ̵ Retskrav på permanent bolig til flygtninge ophæves, så der kun skal anvises en midlertidig bolig.
  Den konkrete udmøntning af finanslovens enkeltelementer med konsekvens for Roskilde Kommune vil blive forelagt som konkrete sager i de relevante udvalg.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 504

  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 505 Orientering om likviditet pr. 30. november 2018

  Orientering_om_likviditeten_pr._30._november_2018.pdf

  Pkt. 505

  Orientering om likviditet pr. 30. november 2018

  Sagsnr. 300781 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. november 2018. I bilag er endvidere opstillet prognose for udviklingen. Forvaltningen skønner, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2018 vil ligge mellem 250 - 265 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Tabellen viser den faktiske likvide beholdning, samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i alt og pr. indbygger, hvor indbyggertallet pr. 1. januar 2018 er anvendt.

  Roskilde Kommune 31. dec. 2017 31. jan. 2018 28. feb. 2018 31. marts 2018 30. april 2018 31. maj 2018 30. juni 2018 31. juli 2018 31. aug. 2018 30. sep. 2018 31. okt. 2018 30. nov. 2018
  Likvide beholdning (mio. kr.) 75 166 180 146 88 21 -45 55 -22 -8 -66 -150
  Kassekreditregel (mio. kr.) 435 425 416 401 389 377 364 352 332 311 293 275
  Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.) 5,0 4,9 4,8 4,6 4,4 4,3 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,1

  Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. november 2018 skønner forvaltningen, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2018 vil ligge mellem 250 – 265 mio. kr.

  Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 505

  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 506 Låneoptagelse for 2018

  Notat_Laanoptagelse.pdf

  Pkt. 506

  Låneoptagelse for 2018

  Sagsnr. 304066 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet skal godkende optagelse af lån til at finansiere afholdte udgifter til energiinvesteringer og finansiering af delvis indfrysning af grundskyd, 2. rate. Det indstilles, at der optages et variabelt forrentet lån i DKK på 15,4 mio. kr. med afdrag over 25 år.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Der optages et variabelt forrentet lån i DKK med 3 måneders rentetermin og afdrag over 25 år i KommuneKredit på 15,4 mio. kr.
  2. Der gives en tillægsbevilling til mindreindtægt i forbindelse med energiinvesteringer på 27,0 mio. kr.
  3. Der gives en tillægsbevilling til merindtægt på 6,9 mio. kr. i forbindelse med finansiering af delvis indefrysning af grundskyld for 2. rate.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Kommunens samlede muligheder for at optage lån i 2018 er opgjort til 15,4 mio. kr., Det er 20,1 mio. kr. mindre end forudsat i det korrigerede budget for 2018. Heraf vedr. finansiering af udgifter til energiinvesteringer 27,0 mio. kr. som forventes overført til 2019, idet der er en tilsvarende mindreudgift på anlægssiden. Herudover har staten efter budgetvedtagelsen pålagt grundejerne en delvis indfrysning af 2. rate af ejendomsskat, som giver Roskilde kommune en mindreindtægt på 6,9 mio. kr. Denne manglende indtægt i kommunes regnskab kan lånefinansieres.
  Vurderingen af forbruget er foretaget i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2018. Hvis det viser sig ved afslutningen af regnskabet for 2018, at det endelige forbrug er anderledes, vil der ske en regulering af låneoptagelsen i den endelige låne-ramme for 2018, som forelægges Økonomiudvalget i marts 2019.
  Der optages et variabelt forrentet lån i KommuneKredit med 3 måneders rentetermin i DKK. Den variable rente udgør p.t. minus 0,31 %. Lånet er bundet til ciborrenten i 4 år.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 20,1 mio. kr. i 2018.
  Der er i det korrigerede budget forudsat, at kommunen optager lån til finansiering af energiinvesteringer for 35,5 mio. kr. Heraf er 16,5 mio. kr. overført fra 2017 som modsvares af et tilsvarende overført mindreforbrug til energiinvesteringer. Det vurderes, at den faktiske låneramme for 2018 baseret på forbruget pr. 31. oktober 2018 vil udgøre 8,5 mio. kr., mens den resterende låneadgang på 27,0 mio. kr. forventes overført til 2019 sammen med et tilsvarende mindreforbrug til energiinvesteringer. Herudover optages der lån til delvis indfrysning af ejendomskat 2. rate på 6,9 mio. kr., som ikke har været budgetteret.
  Afvigelsen i 2018 på 27 mio. kr. vedr. finansiering af udgifter til energiinvesteringer modsvares således af et tilsvarende mindreforbrug til energiinvesteringer. Udgifterne til energiinvesteringer er forudsat lånefinansieret.
  Lånefinansiering af delvis indfrysning af grundskyld på 6,9 mio. kr. for 2. rate modsvares af kommunes tilsvarende manglende indtægt for grundskyld.
  Nærmere specifikation fremgår af vedlagte notat.

  Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 506

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 507 Budgetomplacering af anlægsmidler til Musicon i 2019

  Pkt. 507

  Budgetomplacering af anlægsmidler til Musicon i 2019

  Sagsnr. 299705 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  For at de private bygherrer kan opstarte byggerier i kvarteret Indfaldet på mest fordelagtig vis, har det vist sig hensigtsmæssigt at fremrykke grovbyggemodningen af kvarterets veje samt at nedrive underjordisk bygværk. Fremrykningen kan finansieres ved omplaceringer i budgettet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling i 2018 på 0,5 mio. kr. til Nedrivning af Hal 1, finansieret ved omplacering af 0,5 mio. kr. fra Indfaldet Fjernvarme
  2. at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling i 2018 på1,0 mio. kr. til Musicon – Indfaldet byggemodning, finansieret ved omplacering af 1,0 mio. kr. fra Indfaldet Fjernvarme
  3. at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling i 2019 på 0,5 mio. kr. til Nedrivning af Hal 1, finansieret ved omplacering af 0,5 mio. kr. fra Musicon -Trafik og parkering
  4. at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling i 2019 på 2,0 mio. kr. til Musicon – Indfaldet byggemodning, finansieret ved omplacering af 2,0 mio. kr. fra Musicon- Trafik og parkering.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Den 29. august 2018 besluttede Byrådet budgetomplacering til bl.a. fjernvarme i Indfaldet fra anlægsmidler, der var i overskud fra nedrivning af Hal 1 m.m. Det er dog nu nødvendigt at omfordele budgettet på ny, hvilket skyldes to ting. Det ene er, at der er opstået behov for yderligere nedrivning af et underjordisk bygværk til en meromkostning på ca. 1 mio. kr., og det andet er, at det har vist sig mest hensigtsmæssigt at fremrykke 3,0 mio. kr. til en delvis byggemodning.
  I årene 2020-22 er der i Budget 2019 afsat anlægsmidler til byggemodning af interne veje i kvarteret Indfaldet. En delvis fremrykning af byggemodningen til 2018 og 2019 giver mulighed for, at de grovbyggemodnede veje kan anvendes som byggepladsveje for de fire private bygherrer, der skal opføre byggeri i området. De private bygherrer må til gengæld tilpasse deres tidsplaner til grovbyggemodningen. En tidlig grovbyggemodning har også den fordel, at de nye beboere skal vente i kortere tid på de færdige byrum efter indflytning.
  I budget 2019 er der afsat anlægsbudget til forundersøgelser af det første parkeringshus på Musicon.
  Forvaltningen anbefaler, at anlægsmidler til første etape af byggemodning tages fra anlægsmidler afsat til projektering af parkeringshus for så at blive tilbageført i 2020.
  Forvaltningen anbefaler, at den ekstra nedrivning finansieres af overskydende penge fra bevilling til fremføring af fjernvarme.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i budget 2018 og 2019, idet merforbrug finansieres ved omplacering af allerede afsatte midler til byggemodning på Musicon i 2018 og 2019. De foreslået budgetomplaceringer i 2020 og 2021 vil blive indarbejdet i Strategisk anlægsplan for 2020.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2018-2021:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018 2019 2020 2021
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter
  Nedrivning af Hal 1 (salgspulje) -8.350
  Indfaldet fjernvarme -2.500
  Musicon – Trafik og parkering -10.850 -26.000 -29.000
  Musicon – Indfaldet byggemodning -2.400 -6.800 -7.100
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter
  Nedrivning af Hal 1 (salgspulje) -8.850 -500
  Indfaldet fjernvarme -1.000
  Musicon – Trafik og parkering -8.350 -28.500 -29.000
  Musicon – Indfaldet byggemodning -1.000 -4.400 -5.000 -6.400
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter
  Nedrivning af Hal 1 (salgspulje) -500 -500
  Indfaldet fjernvarme
  Musicon – Trafik og parkering
  Musicon - Indfaldet Byggemodning -1.000 -2000
  Finansiering:
  Budgetomplacering 1.500 2.500

  Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 507

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 508 Godkendelse af takster for vand og spildevand 2019

  Pkt. 508

  Godkendelse af takster for vand og spildevand 2019

  Sagsnr. 196939 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Bestyrelsen for FORS A/S har fremsendt takster for vand og spildevand for 2019. Byrådet skal godkende, om de fastsatte takster opfylder gældende lovgivning, herunder at de fastsatte økonomiske rammer er overholdt.
  Taksten for fjernvarme skal anmeldes til Energitilsynet og forelægges for byrådet til orientering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til takster fra bestyrelsen for FORS A/S godkendes, idet taksten for spildevand fastsættes til kr. 31,31 ex. moms pr. m3 for 2019, og taksten for vand fastsættes til kr. 14,56 ex. moms pr. m3 for 2019.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for FORS A/S har på deres møde den 1. november 2018 besluttet at indstille følgende takster for 2019 til godkendelse:

  Spildevand:

  En takst i 2019 på kr. 31,31 ex. moms pr. m3. Dette er uændret i forhold til 2018.

  Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen udmelder hvert år en indtægtsramme, som er den øvre grænse for, hvor mange indtægter forsyningsvirksomheden må have.
  Indtægtsrammen for spildevand udgør kr. 137,1 mio. inkl. afgifter, men ex. moms. FORS A/S opgør indtægten til kr. 131,8 mio. inkl. afgifter, men ex. moms. Indtægtsrammen overholdes dermed.

  Vand:

  En takst i 2019 på kr. 14,56 ex. moms pr. m3 (Vandtakst 8,19 kr. plus statsafgift 6,18 kr. og drikkevandsbidrag 0,19 kr.) Dette er en nedsættelse på 5,3% i forhold til 2018.
  Yderligere indføres der i 2019 et målerabonnement på 500 kr. ex. moms pr. år.

  Indtægtsrammen for vand udgør kr. 68,4 mio. ex. afgifter og moms. FORS A/S opgør indtægten i 2019 til kr. 33,4 mio. ex. afgifter og moms. Indtægtsrammen overholdes dermed.

  Byrådet skal godkende taksterne ud fra en legalitetskontrol. Det vil sige, at byrådet skal vurdere, om de fastsatte takster opfylder den gældende lovgivning, og om de fastsatte indtægtsrammer er overholdt.
  Forvaltningen har gennemgået taksterne og kan bekræfte, at gældende lovgivning og de fastsatte økonomiske rammer er overholdt.

  Fjernvarme:

  Taksten for fjernvarme anmeldes til Energitilsynet.
  Den variable takst i 2019 er på kr. 425,00 ex. moms pr. MWh. Dette er en nedsættelse på 5,1% i forhold til 2018.
  Taksten på fast tarif i 2019 er 21,27 kr. ex. moms pr. m2. Dette er en stigning på 25,1 % i forhold til 2018. Yderligere indføres der i 2019 et målerabonnement på 250 kr. ex. moms pr. år.
  Taksterne oplyses alene til orientering for byrådet.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.

  Konsekvenser for en gennemsnitlig husstand:

  Forbrugerudgifter inkl. målerleje årligt
  (kr. inkl. moms og afgift.)
  2018 2019 Ændring i kr.
  Vand (100 m3) 2.281 2.445 +164
  Spildevand (100 m3) 3.914 3.914 -
  Samlede udgift til vand og spildevand 6.195 6.359 +164
  Varme (18,1 MWh) 12.899 13.385 +486
  Samlet udgift 19.094 19.774 +680

  Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 508

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 509 Status på afbureaukratisering i 2018

  Status_paa_afbureaukratisering_i_2018.pdf

  Pkt. 509

  Status på afbureaukratisering i 2018

  Sagsnr. 293655 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget blev på januar-seminar i 2018 præsenteret for afbureaukratiseringsprojektet i Roskilde Kommune, som blev igangsat august 2017. På seminariet bad Økonomiudvalget om status på projektet ved årsskiftet 2018/19.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at status godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Afbureaukratiseringsprojektet blev igangsat august 2017 med nedsættelse af tværgående projektgruppe, som koordineres gennem byrådssekretariatet. Projektgruppens styregruppe består af direktionen, tre medarbejderrepræsentanter fra HMU samt professor Jacob Torfing og post doc. Tina Ølgaard Bentzen, begge fra RUC.
  Projektet tager udgangspunkt i interviews med medarbejderne tæt på borgeren og emner for afbureaukratisering, som er kommet frem i dialog med chefer og ledere. I 2018 er der gennemført de første forløb om afbureaukratisering i de fem direktørområder, og der er arbejdet med at inddrage medarbejdere, ledere, chefer og direktører i forslag til løsninger.
  Afbureaukratisering har ud over forenkling af arbejdsgange og procedurer en særlig opmærksomhed på at forandre og udfordre praksis. De nye forslag til løsninger, som er kommet frem gennem interviews, er drøftet på fælles workshops, hvor alle ledelseslag er repræsenteret. Forslagene er kategoriseret i 4 F’er: Fjerne, fastholde, forankre og forandre. Denne kategorisering er sket i samarbejde med post doc Tina Ølgaard Bentzen fra RUC, som følger projektet i 2019.
  Erfaringerne fra projektet viser, at de fleste forslag til løsninger kræver nærmere bearbejdelse. Det skyldes, at det komplicerede bureaukrati opstår i samarbejdsfladerne mellem afdelingerne, eller på tværs af direktørområderne. Projektet har en særlig opmærksomhed på at udvikle organisationen til i højere grad at implementere løsningerne, så der ikke opstår unødigt nyt bureaukrati.
  I bilaget redegøres for arbejdet med afbureaukratisering og de foreløbige igangsatte forslag til løsninger.
  Økonomiudvalget og HMU har den 11. december holdt en fælles temadag om afbureaukratisering, hvor der tillige er givet en status.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 509

  Godkendt.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 510 Ændring i Lokalrådet for politiets virksomhed

  Pkt. 510

  Ændring i Lokalrådet for politiets virksomhed

  Sagsnr. 280382 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ændring i udpegningen af Lokalrådet for politiets virksomhed.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at direktør i Spar Nord i Roskilde Kasper Bæk, indtræder midlertidigt i Lokalrådet som repræsentant for Roskilde Erhvervsforum i stedet for Julie Bruun.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet udpegede på sit møde den 20. juni 2018 Julie Bruun, adm. direktør fra CP ApS til Lokalrådet for politiets virksomhed som repræsentant for Roskilde Erhvervsforum. Julie Bruun ønsker at gå på barselsorlov og i stedet indtræder Kasper Bæk, Direktør i Spar Nord i perioden 1. januar 2019 til 30. september 2019. Den 1. oktober 2019 indtræder Julie Bruun igen i lokalrådet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 510

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 511 Revideret indkøbs- og udbudspolitik

  Udkast_til_revideret_indkoebs-_og_udbudspolitik.pdf Betragtninger_fra_HMU_til_indkoebs-_og_udbudspolitik.pdf Erhvervsforum_Roskildes_hoeringssvar_paa_indkoebs-_og_Udbudspolitikken.pdf Dansk_Industris_hoeringssvar_paa_indkoebs-og_udbudspolitikken.pdf LO_Roskilde-egnens_Hoeringssvar_til_Roskilde_kommunes_Indkoebs-_og_Udbudspolitik.pdf Bemaerkninger_til_aendringsforslag_fra_C_til_Indkoebs-_og_udbudspolitik.pdf

  Pkt. 511

  Revideret indkøbs- og udbudspolitik

  Sagsnr. 307026 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  På Økonomiudvalgets møde den 26. januar 2018, pkt. 30, blev forvaltningen anmodet om en revidering af kommunens indkøbs- og udbudspolitik. Miljømærkerne sikrer bl.a. at de varer, der købes med miljømærke, ikke indeholder microplast.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkast til revideret indkøbs- og udbudspolitik godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med budgetforlig 2017 blev der aftalt en målsætning om, at andelen af økologiske madvarer i kommunens madindkøb skulle hæves til 90 % i 2025. Økologiprocenten for hele kommunen er på nuværende tidspunkt 65 %. Markedet for økologiske produkter udvikler sig meget i disse år, og det er meget vanskeligt præcist at forudsige de økonomiske konsekvenser med en målsætning på 90 %. Med udgangspunkt i markedet, som det ser ud i dag, må det dog forventes, at det vil medføre øgede omkostninger til indkøb af fødevarer - særligt til indkøb af økologisk kød, som er væsentlig dyrere end indkøb af konventionelt kød. Forvaltningen arbejder videre med implementering af økologiske fødevarer og vil sammen med den årlige forelæggelse af udbudsplan og aktuel indkøbs- og udbudspolitik orientere om status. Målsætningen på 90 % er indarbejdet i indkøbs- og udbudspolitikken.
  Indenfor byggeri har Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA), der tæller flere store aktører fra både offentlige enheder og entreprenører, herunder bl.a. Københavns Kommune og Aarhus Kommune, på bygherresiden etableret Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar. De krav og klausuler, FBSA har formuleret, er som minimum stort set identiske med kommunens hidtidige krav, og ved at anvende disse bliver klausulerne mere genkendelige for aktørerne i branchen og derved mindre administrativt byrdefulde for entreprenørerne. Ved brug af charteret i kommunens indkøb sikres, at mål nr. 12 om ansvarligt forbrug og produktion fra FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling bliver understøttet.
  Med brugen af FBSA charteret i forhold til ILO-konvention nr. 94, der skal sikre gode løn- og ansættelsesvilkår, vil der ske en lettere sproglig forenkling og et par enkelte udvidelser i forhold til den nuværende formulering. Som noget nyt skal entreprenøren proaktivt dokumentere efterlevelsen af arbejdsklausulen ved udfyldelse af et særskilt bilag. Herudover tilføjes, at tilbageholdt vederlag for overtrædelse af klausulen også kan anvendes til at tilgodese krav for overtrædelse af overenskomst fastslået ved fagretslig kendelse eller forlig, hvis entreprenøren eller underentreprenører har tiltrådt overenskomst og ikke har overholdt sine forpligtelser heri. Og endeligt bliver det som noget nyt bodsbelagt at overtræde arbejdsklausulen. Fristen for udlevering af dokumentation ændres fra 5 til 10 arbejdsdage og bliver dermed i overensstemmelse med den generelle praksis for arbejdsklausuler hos offentlige bygherrer. Det anbefales, at kommunen fremover tilslutter sig og anvender de krav, der er udarbejdet i FBSA med bistand fra advokatfirmaerne Bech-Bruun og Horten. Også dette er indarbejdet i det reviderede forslag til indkøbs- og udbudspolitik.
  Den nye udbudslov giver forbedret mulighed for, at ordregiver kan stille krav om miljømærker som fx Svanen og EU-blomsten i sine udbud. Det er derfor tilføjet, at kommunen i videst muligt omfang skal stille krav om miljømærker ved anskaffelse af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver.
  En bred kreds af partier i Folketinget har besluttet, at reglerne for afgivelse af kontrolbud skal revideres. Det er bl.a. aftalt, at der hvert andet år skal ske opfølgning til byrådet på de kontrolbud, som kommunen selv vinder. Formålet med opfølgning er at kontrollere, at der er overensstemmelse mellem kontrolbuddet og det leverede omkostnings- og kvalitetsniveau. Dette fremgår nu af politikken.
  I det vedlagte udkast til revideret indkøbs- og udbudspolitik er forslag til ændringer markeret med rødt. Derudover er der sket mindre redaktionelle ændringer i teksten.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Økonomiudvalget, 13-06-2018, pkt. 256

  Udsat.
  Fraværende: Lars Lindskov, Bent Jørgensen

  Økonomiudvalget, 08-08-2018, pkt. 283

  Udsat.
  Fraværende: Karsten Lorentzen.

  Supplerende sagsfremstilling

  Sagen blev udsat i Økonomiudvalget den 8. august 2018, da man ønskede at give erhvervsrepræsentanterne i UVEG en mulighed for at forholde sig til indkøbs – og udbudspolitikken på vegne af de respektive erhvervsorganisationer.
  Udvalgsformand Lars Lindskov sendte en mail rundt til udvalgets medlemmer dateret den 8.august 2018 med den reviderede indkøbs- og udbudspolitik vedhæftet. Med mailen fulgte en opfordring til repræsentanterne fra de respektive organisationer om at komme med et formelt høringssvar, såfremt man havde kommentarer til brug for den videre politiske proces.

  Erhvervsforum Roskilde og Dansk Industri har hver udarbejdet og fremsendt et høringssvar, som er vedlagt som bilag til punktet.
  Erhvervsorganisationerne har mulighed for at komme med input til politikken på udvalgsmødet.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 07-09-2018, pkt. 19

  DI kvitterer for muligheden for at kunne komme med input til kommunens indkøbs- og udbudspolitik.
  LO er uforstående overfor, at Dansk Industri i sit høringssvar kan skrive følgende: ”at kommunernes brug af arbejdsklausuler ikke er foreneligt med EU-retten”. LO mener ikke, at dette er korrekt og derfor skal arbejdsklausulerne fortsat være en del politikken. LO har efterfølgende indsendt høringssvar til brug for den videre politiske proces.
  Ifølge Dansk Byggeri så strider arbejdsklausuler i politikken mod den partnerskabsaftale som Dansk Byggeri har med Roskilde Kommune, en partnerskabsaftale som i øvrigt fungerer rigtig godt.
  Udvalgsformand Lars Lindskov pointerer, at de organisationer, der ikke har indsendt høringssvar, fortsat kan nå det.
  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark) og Morten Langager (Dansk Erhverv).

  Økonomiudvalget, 24-10-2018, pkt. 388

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 07-11-2018, pkt. 413

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 446

  Udsat til møde den 5. december.

  Økonomiudvalget, 05-12-2018, pkt. 489

  Udsat til den 12. december.

  Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 511

  Partierne havde fremsat følgende ændringsforslag som blev sat til afstemning som følger.'

  Pkt. Forslag fra Konservative For Imod
  1 Side 3 – andet afsnit: I sidste sætning sættes punktum efter ”som tjener kommunens interesser”. Resten af sætningen ”f.eks. ved krav om socialt ansvar, miljøforhold, arbejdsklausuler og kædeansvar mv” slettes. Lars Lindskov (C), Jette Tjørnelund (V). Joy Mogensen (A), Henning Sørensen (A), Daniel Prehn (A), Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F), Jeppe Trolle (B)
  2 Side 3: Mellem tredje og fjerde afsnit indsættes nyt afsnit: ”Ved at skabe konkurrence om opgaverne via udbud kan Roskilde Kommune sikre en effektiv ressourceudnyttelse og styrke kernevelfærden ved i højere grad at udnytte dynamikken, idéerne og udviklingen fra det frie marked i produktionen og leveringen af den skattefinansierede velfærd. Roskilde Kommunes Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) var i 2017. Det anslås, at opgaver for yderligere godt 650 mio. kan konkurrenceudsættes, hvilket vurderes at kunne skabe et politisk råderum på godt 60 mio. kroner årligt ved uændret kvalitets- og serviceniveau.” Lars Lindskov (C), Jette Tjørnelund (V). Joy Mogensen (A), Henning Sørensen (A), Daniel Prehn (A), Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F), Jeppe Trolle (B)
  3 Side 4 – andet afsnit: ”Derfor kræver Roskilde Kommune bl.a., at kommunens leverandører og deres eventuelle underleverandører (kædeansvar) overholder alle internationale konventioner tiltrådt af Danmark.” Det overstregede slettes. Lars Lindskov (C), Jette Tjørnelund (V). Joy Mogensen (A), Henning Sørensen (A), Daniel Prehn (A), Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F), Jeppe Trolle (B)
  4 Side 4: Idet ILO 94 ikke omfatter kommuner foreslås den sidste pind og forudgående følgetekst slettet og erstattet af følgende sætning: ”Ved udbud af bygge- og anlægsopgaver samt tjenesteydelser skal dansk overenskomst og lovgivning anvendes og respekteres.” Lars Lindskov (C), Jette Tjørnelund (V). Joy Mogensen (A), Henning Sørensen (A), Daniel Prehn (A), Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F), Jeppe Trolle (B)
  5 Side 4 – tredjesidste afsnit (rød tekst) slettes helt, blandt andet fordi referencen kan medføre fortolkning om krav af medlemskab af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar. I stedet indføjes: ”Kommunens leverandører forventes at arbejde efter principperne i FN’s charter Global Compact.” Joy Mogensen (A), Henning Sørensen (A), Daniel Prehn (A), Jeppe Trolle (B), Lars Lindskov (C), Jette Tjørnelund (V). Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F)
  6 Side 5 – andet afsnit med fire pinde (rød tekst). Afsnittet slettes helt med begrundelse i pkt. 4 samt at Roskilde Kommune risikerer at pålægge virksomheder, der allerede løfter et socialt ansvar, at de skal benytte specifikke ansættelsesformer, der ikke nødvendigvis giver mening for virksomheden. Det er således ofte mindre, lokale virksomheder, der tager en ung ind selvom de kan se, at vedkommende måske ikke er den mest tilpassede - eller giver en håndsrækning til flere ælde medarbejdere, hvor det måske ikke går så stærkt længere. Det er også blandt denne type virksomheder, vi finder de ildsjæle, der støtter børnenes fodboldklub etc. Det kan de bare sjældent godtgøre i udbudssammenhæng og risikerer derfor at blive urimeligt straffet. Lars Lindskov (C), Jette Tjørnelund (V). Joy Mogensen (A), Henning Sørensen (A), Daniel Prehn (A), Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F), Jeppe Trolle (B).
  7 Side 5 – tredje afsnit om ILO 94. Afsnittet slettes helt med begrundelse i pkt. 4 og 6. Lars Lindskov (C), Jette Tjørnelund (V). Joy Mogensen (A), Henning Sørensen (A), Daniel Prehn (A), Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F), Jeppe Trolle (B)
  8 Side 5 – fjerde afsnit om ILO 94. Afsnittet slettes helt med begrundelse i pkt. 4 og 6. Lars Lindskov (C), Jette Tjørnelund (V). Joy Mogensen (A), Henning Sørensen (A), Daniel Prehn (A), Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F), Jeppe Trolle (B)
  9 Side 5 – sjette afsnit ”Roskilde Kommune kan til enhver tid…”. Afsnittet slettes helt med begrundelse i pkt. 4 og 6. Lars Lindskov (C), Jette Tjørnelund (V). Joy Mogensen (A), Henning Sørensen (A), Daniel Prehn (A), Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F), Jeppe Trolle (B)
  10 Side 6 – andet afsnit om misligholdelse. Afsnittet slettes, mens det nye afsnit med rød skrift fastholdes. Lars Lindskov (C), Jette Tjørnelund (V). Joy Mogensen (A), Henning Sørensen (A), Daniel Prehn (A), Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F), Jeppe Trolle (B)
  11 Side 7 – tredje afsnit, tredje pind: ”om leverandører, der arbejder med miljøledelse, når det vurderes relevant.” Sætning efter komma indsættes, idet kommunen risikerer at indsnævre feltet af relevante tilbudsgivere betragteligt Joy Mogensen (A), Henning Sørensen (A), Daniel Prehn (A), Jeppe Trolle (B), Lars Lindskov (C), Jette Tjørnelund (V) Henrik Stou-gaard (Ø), Tina Boel (F)
  12 Side 7 – tredje afsnit, fjerde pind: ”der giver den mindst mulige affaldsmængde” fortsættes med ”eller produkter, som kan genanvendes, genbruges eller på anden måde recirkuleres, så den samlede affaldsmængde reduceres.” Et samlet Økonomiudvalg.
  13 Side 7 – fjerde afsnit, anden linje: ”Miljøkrav kan formuleres som krav om en bestemt standard – fx DGNB (Green Building Council) – eller som krav om et minimumsniveau”. Roskilde Kommune er medlem af Green Building Council, og denne organisations standard er derfor indsat explicit. Et samlet Økonomiudvalg.
  14 Side 9 – andet afsnit. Der tilføjes efter ”herom ske i byrådet.”: ”Ved hjemtagning skal samme systematiske opfølgning foretages som ved kontrol af udliciterede opgaver. Joy Mogensen (A), Henning Sørensen (A), Daniel Prehn (A), Jeppe Trolle (B), Lars Lindskov (C), Jette Tjørnelund (V) Henrik Stou-gaard (Ø), Tina Boel (F).
  15 Side 10 nyt afsnit - efter afsnittet med hjemtagelse af opgaver - indsættes: ”Der skal 2 gange årligt gennemføres et møde for erhvervslivet omhandlende status for Indkøbspolitikken - herunder indgåede indkøbsaftaler - samt gennemgang af kommende udbud.” og ”Der skal én gang årligt til Byrådet afgives status på realisering af Indkøbspolitikken - herunder indgåede indkøbsaftaler.” Lars Lindskov (C), Jette Tjørnelund (V). Joy Mogensen (A), Henning Sørensen (A), Daniel Prehn (A), Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F), Jeppe Trolle (B)
  16 Side 10 – tredje afsnit. Mellem sætningen, der slutter med ”på det forestående indkøb.” og sætningen, der starter med ”Herved opnår…” indsættes følgende: ”Denne markedsdialog skal foregå så tidligt i udbudsprocessen som muligt, så der for alvor kan tages højde for virksomhedernes input i udarbejdelsen af et udbudsmateriale.” Joy Mogensen (A), Henning Sørensen (A), Daniel Prehn (A), Jeppe Trolle (B), Lars Lindskov (C), Jette Tjørnelund (V). Henrik Stou-gaard (Ø), Tina Boel (F).
  17 Side 10 – femte afsnit: ”En forudsætning for at blive leverandør til Roskilde Kommune er, at der kan leveres et elektronisk varekatalog til kommunens elektroniske indkøbssystem.” Ændre til: ” Roskilde Kommune foretrækker, at der kan leveres et elektronisk varekatalog til kommunens elektroniske indkøbssystem.” Lars Lindskov (C), Jette Tjørnelund (V). Joy Mogensen (A), Henning Sørensen (A), Daniel Prehn (A), Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F), Jeppe Trolle (B)
  18 Side 10 – sjette afsnit om forventning til konsulentbistand tilføjes: ”De nærmere forventninger og krav herom angives klart i udbudsmaterialet og kontraktgrundlaget.” Dette for at kommunens præcise forventninger er angivet på forhånd. Et samlet Økonomiudvalg
  19 På side 9 under afsnit 6.1.1 ”Kontrolbud, herunder omkostningskalkulationer” fremgår:
  ”Kommunens egne omkostninger ved at producere ydelsen skal beregnes i henhold til bekendtgørelse nr. 607af 24. juni 2008 samt vejledning nr. 32af 24. juni 2008”.
  Hertil skal der efter sidste punktum tilføjes følgende linje:
  ”Og kommunen skal desuden tageafsæt i OECD’s anbefalinger til prissætning af offentlige ydelser”
  Lars Lindskov (C), Jette Tjørnelund (V). Joy Mogensen (A), Henning Sørensen (A), Daniel Prehn (A), Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F), Jeppe Trolle (B)
  Pkt. Forslag fra SF For Imod
  1 At der på side 8 efter “om energivenlige produkter” tilføjes en dot
  - om produkter der minimerer forureningen med plast, særligt mikroplast.
  Et samlet økonomiudvalg.
  2 At der indføjes, at kommunen har tilsluttet sig Oxfam IBIS´charter for skattelyfri kommuner. Et samlet økonomiudvalg.
  Pkt. Forslag fra Dansk Folkeparti For Imod
  1 Kommunens indkøbspolitik skal respektere den enkelte borgers ønske om ikke at være tvunget til at indtage fødevare, der kan være i strid med borgerens personlige etiske og moralske forestillinger, såsom dyrevelfærd og religion, hvorfor Dansk Folkepartiønsker at det skal være muligt for borgeren at tilvælge mad tilberedt af kød (kylling, okse og lam), der med sikkerhed ikke er rituelt slagtet. Joy Mogensen (A), Henning Sørensen (A), Daniel Prehn (A), Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F), Jeppe Trolle (B), Lars Lindskov (C).
  Jette Tjørnelund (V) tager forbehold
  Pkt. Forslag fra Venstre For Imod
  1 I andet afsnit under hovedafsnittet ”Det lokale erhvervsliv” foreslår vi teksten ændret fra: ” Det kan også ske gennem opdeling af de udbudte opgaver, som sikrer mindre virksomheder mulighed for at deltage i konkurrencen. ” til: ”kommunen bør altid vurdere, om det er hensigtsmæssigt at opdele en kontrakt i delaftaler for at gøre det muligt for små og mindre virksomheder at byde på opgaven. Desuden skal kommunen altid forklare, hvorfor en kontrakt evt. ikke er opdelt i særskilte delkontrakter.” Lars Lindskov (C), Jette Tjørnelund (V). Joy Mogensen (A), Henning Sørensen (A), Daniel Prehn (A), Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F), Jeppe Trolle (B)
  Pkt. Forslag fra Enhedslisten For Imod
  1 Der foreslås at afvente ændringen af vedtagelse af ny bekendtgørelse om kontrolbud (jf. side 9 i udkastet). Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F) Joy Mogensen (A), Henning Sørensen (A), Daniel Prehn (A), Lars Lindskov (C), Jette Tjørnelund (V).
  Jeppe Trolle (B) tager forbehold.

  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 512 Kommuneplantillæg 14 - Udvidelse Roskilde Golfklub

  Afgraensning_udvidelse_af_kommuneplantillaeg_14.pdf

  Pkt. 512

  Kommuneplantillæg 14 - Udvidelse Roskilde Golfklub (igangsættelse)

  Sagsnr. 308685 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Rosilde Kommune har modtaget henvendelse fra Roskilde Golfklub om udvidelse af deres par 3-bane på et kommunalt ejet areal. Udvidelsen forudsætter, at der udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at arbejdet med et kommuneplantillæg igangsættes

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Tekniske Skole har i samarbejde med Roskilde Golfklub en uddannelse af Greenkeepere. For at tilbyde bedre uddannelsesmuligheder, samt skabe en mere varieret golfbane, ønsker Roskilde Golfklub i samarbejde med Roskilde Tekniske Skole at udvide klubbens par 3 bane. Banen udvides på en sådan måde, at der til hvert hul vil være en ekstra green eller et ekstra selvstændigt hul, så der konstant vil være steder, hvor eleverne kan arbejde. Der vil således fortsat kun være 9 huller i brug på banen, men da de ekstra greens og huller kræver plads, er en udvidelse nødvendigt. Det samlede arealbehov for udvidelsen er 7 hektar. Arealet ejes i dag af Roskilde Kommune og vil blive forpagtet ud til golfbanen på markedsvilkår.
  Arealet er placeret i den grønne ring og anvendes i dag til landbrugsjord. Mellem den eksisterende golfbane og udvidelsen løber Margrethe Stien. Stien vil blive fastholdt i planlægningen, og den er også tænkt ind i projektet. Inden for området er der registreret et mindre område med §3 beskyttet natur, og der er i projektet taget hensyn, således at golfbanens forløb ikke påvirker udpegningen.
  Hvis Økonomiudvalget godkender igangsætningen af forslag til kommuneplantillæg 14, vil Plan- og Teknikudvalget på deres møde den 14. januar 2019 tage stilling til igangsættelsen af lokalplan 680 på baggrund af et 11-punktsprogram.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  De 7 ha jord er i dag forpagtet af en landmand til markedsføringspris, og golfklubben vil ligeledes skulle betale markedspris for leje af jorden.

  Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 512

  Godkendt.
  Henrik Stougaard (Ø) og Tina Boel (F) kan ikke godkende af hensyn til at jorden derved skifter status fra økologisk dyrket til konventionelt.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 513 Opdatering af "Sjælland baner vejen frem" - indmelding af nye projekter

  Sjaelland_baner_vejen_frem.pdf

  Pkt. 513

  Opdatering af "Sjælland baner vejen frem" - indmelding af nye projekter

  Sagsnr. 313326 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med en opdatering af den fælles sjællandske trafikvision ”Sjælland baner vejen” foreslår forvaltningen, at Roskilde Kommune indsender nedenstående liste med trafikprojekter, som kan udvikle og styrke mobiliteten for kommunens borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at nedenstående prioriterede liste over projekter godkendes til fremsendelse med henblik på at indgå i en opdatering af ”Sjælland baner vejen frem”

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  KKR Sjælland har til formål at fremme de fælleskommunale interesser for de 17 kommunalbestyrelser, herunder spørgsmål og ønsker om infrastruktur.
  ”Sjælland baner vejen frem” er KKR Sjælland og Region Sjællands fælles trafikudspil, der udpeger en række større infrastrukturprojekter, som de sjællandske kommuner sammen vil arbejde for.
  Roskilde Kommune har derfor stor interesse i at sikre, at dokumentet indeholder vigtige langsigtede infrastrukturprojekter, der kan udvikle og styrke mobiliteten for kommunens borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner.
  Sammen med Region Sjælland ønsker KKR at opdaterer det fælles sjællandske trafikudspil ”Sjælland baner vejen frem”. I denne proces er Roskilde Kommune blevet bedt om at levere forslag til infrastrukturprojekter, der kan fremme mobiliteten på Sjælland.
  Byrådet har den 17. december 2014, punkt 429, vedtaget en regional trafikstrategi, hvis overordnede mål er en pendlersatsning. Denne strategi er omdrejningspunktet for Roskilde Kommunes interessevaretagelse for området. Forvaltningen har på denne baggrund oplistet en række forslag, som kan beskrives og indsendes som Roskilde Kommunes udspil til ”Sjælland baner vejen frem”.
  ̵ Direkte tog til Københavns Lufthavn fra Næstved via Roskilde St.
  ̵ Forbedret vejadgange til Køge
  ̵ Forbedret vejadgang til Ringsted
  ̵ Færdiggørelse af Frederikssundsmotorvejen
  ̵ Udvidelse af parker og rejsefunktioner på Sjælland, herunder genetablering af Roskilde Vest St.
  ̵ Sporudvidelse ved Køge til 15 min. drift på Lille Syd.
  ̵ Forbedring af forhold for pendlere, herunder bedre regelsmæssighed og flere pladser i regionaltogsbetjeningen for Roskilde, Viby og Trekroner.
  Forespørgslen fra KKR Sjælland er fremsendt den. 29. november 2018, med svarfrist 21. december 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 513

  Et flertal i Økonomiudvalget er enige om at de i sagen fremsatte forslag ikke fremsættes prioriteret.
  Jette Tjørnelund (V) stillede følgende ændringsforslag:
  V ønsker, at kommunen prioriterer sine egne ønsker til infrastruktur før fremsendelse. V indstiller således fremsendelse at følgende projekter sendes til KKR:
  - Forbedring af Roskilde-Køge landevejen
  - Færdiggørelse af Frederikssundsmotorvejen
  - S-tog til Roskilde med tilhørende park and ride faciliteter ved Trekroner St., Roskilde - St. og ny Station ved Darup.
  Lars Lindskov (C) var enig i dette.
  Fraværende: Merete Dea Larsen

 • Pkt. 514 Forlængelse af beskæftigelsespolitik - heri beskæftigelsesplan

  Beskaeftigelsesplan_2016_til_2019.pdf

  Pkt. 514

  Forlængelse af beskæftigelsespolitik – heri Beskæftigelsesplan

  Sagsnr. 313004 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udkast til ”Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016-2019”, der i lighed med tidligere samtidig udgør Roskilde Kommunes Beskæftigelsesplan, forelægges til godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at en tilpasset ”Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016-2019” med tilrettede bilag godkendes, indtil den planlagte proces for politikudvikling på beskæftigelsesområdet er gennemført i 1. halvår 2019, og ny plan kan godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Det er et lovkrav jf. Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. §4, at Kommunalbestyrelsen hvert år, senest 31. december, vedtager en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats.
  Beskæftigelses- og Socialudvalget besluttede på møde den 4. oktober 2018 en proces for udvikling af Politik for Beskæftigelsespolitikken, der løber frem til sommer 2019.
  På baggrund af denne beslutning foreslås det, at den eksisterende beskæftigelsespolitik forlænges til at gælde i perioden 2016-2019, indtil en ny politik vedtages i løbet af 2019. Politikken er opdateret med aktuelle fakta. Beskæftigelsespolitikken vil samtidig udgøre kommunens beskæftigelsesplan
  Materialet i bilag 1, er på den baggrund opdateret og består af en faktuel opdatering af den eksisterende ”Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016-2019” inklusiv opdaterede bilag.
  Forvaltningen vurderer, at de allerede beskrevne målsætninger og indsatser i Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016-2018”, sammen med opdateringen til 2019 og byrådets Integrationspolitik, underbygger beskæftigelsesministerens mål.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-12-2018, pkt. 167

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 514

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 515 Gentænkning af beskæftigelsesindsatsen

  Udmoentning_-_Reduktion_og_gentaenkning.pdf

  Pkt. 515

  Gentænkning af beskæftigelsesindsatsen

  Sagsnr. 310213 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som konsekvens af Erhvervs- og Vækstpakken er budgettet til den aktive beskæftigelsesindsats i 2019 via Lov- og cirkulæreprogrammet reduceret med 10,6 mio.kr. I budgetforliget for 2019 for Roskilde Kommune er der afsat 5 mio.kr. til at gentænke indsatsen. Udmøntningen af disse skal jf. aftalen forelægges for Beskæftigelses- og Socialudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Udmøntningen af reduktionen på 10,6 mio.kr. godkendes
  2. Udmøntningen af geninvestering på 5,0 mio.kr. godkendes
  3. 0,5 mio.kr. af midlerne til geninvesteringen overføres fra beskæftigelsesindsatsen under BSU til en virksomhedsrettet indsats under ØU

  Beslutningskompetence

  Ad 1. og 2.: Beskæftigelses- og Socialudvalget
  Ad 3.: Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Som konsekvens af den gennemførte reduktion af budgettet og de nye afsatte midler har forvaltningen arbejdet med forslag til reduktioner på 10,6 mio.kr. og forslag til anden indsats for 5,0 mio.kr.
  Forslag til udmøntning af både reduktion og geninvestering fremgår af vedlagte bilag.
  I forbindelse med budgetbehandlingen har forvaltningen anført, at gennemførelsen af den fulde besparelse vil have en markant betydning for alle jobcentrets målgrupper og bl.a. betyde en væsentlig reduceret indsats på ungeområdet, mindre brug af opkvalificerende uddannelse og uddannelse generelt, en mindre håndholdt indsats for personer med andre problemer end ledighed samt en mindre kvalificeret og mindre intensiv indsats over for sygemeldte borgere. Dette fremgår af vedlagte forslag til reduktion, hvoraf der fremgår en reduktion på 2,9 mio. på ungeområdet, 2,2 mio. kr. vedr. aktivitetesparate kontanthjælpsmodtagere og revalidender, 1,6 mio. kr. vedr. jobklare kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige samt 3,9 mio., kr. vedr. tværgående indsatser. Størstedelen vedrører ophør af lægmandsmentorkorps, som betyder en besparelse på 2,6 mio. kr.
  I udmøntningen af besparelsen har forvaltningen – grundet geninvesteringsmuligheden – friholdt sygemeldte borgere, da risikoen for længerevarende forløb er overhængende, hvilket harmonerer dårligt med den business case på sygedagpengeindsatsen, der blev anbefalet fra udvalget og vedtaget i byrådet den 30. maj 2018. Samtidig er udgifterne til sygedagpenge ikke omfattet af budgetgarantien og er dermed en ren kommunal udgift.
  Overordnet tager udmøntningen af geninvesteringen af indsatsen udgangspunkt i følgende retninger:
  - Intensiveret indsats over for de jobklare ledige med fokus på opkvalificering og en virksomhedsrettet indsats.
  - Mindre brug af mentorindsats – men mere kvalificeret tværfaglig og virksomhedsrettet mestringsindsats for de mest udsatte grupper.
  - En fortsat styrket ungeindsats, der støtter op om de unge – også efter kl. 16.
  - En fortsat målrettet, tværfaglig og virksomhedsrettet indsats over for de sygemeldte.
  Den aktive indsats over for jobparate kontanthjælpsmodtagere tilpasses med 0,3 mio. kr. som følge af ca. 20 pct. færre jobparate kontanthjælpsmodtagere siden januar 2017. Der udmøntes en rammebesparelse på Job og Afklaring samtidig med en udvidelse af målgrupperne til også at omfatte ressourceforløbsborgere, hvis indsats finansieres af en anden ramme.
  Med denne prioritering ønsker forvaltningen generelt at rette indsatsen mod de målgrupper, der vurderes at have størst effekt og størst behov for en målrettet indsats.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  De samlede budgetreguleringer er foretaget i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019.
  Dog søges merudgifter til virksomhedsrettet indsats (serviceudgiftsrammen) under Økonomiudvalget på 0,5 mio.kr. finansieret af mindreudgifter til beskæftigelsesindsatsen under Beskæftigelses- og Socialudvalget (overførselsudgiftsrammen) i forbindelse med udmøntningen af de 5,0 mio.kr. til gentænkning af den samlede indsats.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-12-2018, pkt. 168

  Ad 1: Godkendt af et flertal i udvalget.
  Ad 2: Godkendt af et flertal i udvalget.
  Ad 3: Anbefales af et flertal i udvalget.
  Enhedslisten kan ikke tiltræde indstillingen, som den ligger, da der reelt er tale om en besparelse på 5,6 mio. på beskæftigelsesindsatsen. Vi finder desuden fremgangsmåden med først at finde besparelser for 10,6 mio. og derefter tilføre området 5 mio. som meget besynderligt og har svært ved at se den såkaldte gentænkning som andet end omfordeling og besparelser.
  Susanne Lysholm Jensen (Ø) begærer sagen i byrådet.

  Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 515

  Anbefales.
  Tina Boel (F) tager forbehold.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 516 Særlige småjobs i 2019

  Pkt. 516

  Særlige småjobs i 2019

  Sagsnr. 311911 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med budget 2019 i Roskilde Kommune er det besluttet at afsætte 1 mio. kr. til småjobs. Forvaltningen foreslår, at den eksisterende ordning i regi af Materielgården videreføres.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. Beskæftigelses- og Socialudvalget og Plan- og Teknikudvalget godkender videreførelsen af ordningen om oprettelse af særlige småjobs i regi af Materielgården.
  2. Økonomiudvalget godkender, at der flyttes 1. mio.kr fra Økonomiudvalget til Plan- og Teknikudvalget.

  Beslutningskompetence

  Ad. 1: Beskæftigelses- og Socialudvalget og Plan- og Teknikudvalget
  Ad. 2: Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Med budget 2018 afsatte budgetforligspartierne 1 mio. kr. til etablering af særlige småjobs. De særlige småjobs blev oprettet på Materielgården.
  Forligspartierne bag budgetforliget 2019 i Roskilde Kommune har i budget 2019, som en del af byrådets udviklingspulje på 7 mio. kr., afsat en pulje på 1 mio. kr. til etablering af særlige småjobs primært rettet mod kontanthjælpsmodtagere, der har behov for at opfylde 225 timers kravet, men med særligt sigte på at få dem videre i faste job.
  Forvaltningen foreslår, at ordningen omkring oprettelse af småjobbene i regi af Materielgården fortsættes.
  Ordningen indebærer, at småjobbene oprettes på Materielgården efter funktionærlovens bestemmelser til overenskomstmæssig løn og omfattes af de almindelige ansættelsesretlige regler om ansættelsesbeviser, ferie, arbejdsskadesikring osv.
  Kandidaterne til småjobs formidles via jobcentret efter konkret aftale med Materielgården, der afholder den indledende jobsamtale og vurderer, om kandidaten har de fornødne kvalifikationer til at påtage sig et småjob.
  Hvert småjob indledes med to ugers virksomhedspraktik med henblik på afprøvning af borgerens motivation. Herefter oprettes småjob op til 37 timer om ugen i minimum 4 uger og maksimum 15 uger afhængig af det ugentlige antal timer og ift. om den enkelte borger i forvejen skulle have optjent nogle af de 225 timer.
  Indtil udgangen af november 2018 er der oprettet 9 forløb i regi af Materialegården. 6 borgere er påbegyndte ordinær beskæftigelse efterfølgende.

  Økonomi

  Det indstilles, at der bliver overført 1 mio. kr. fra Økonomiudvalgets ramme til Plan- og Teknikudvalgets ramme til udgifterne til etablering af småjobs. Midlerne anvendes til lønninger til småjobs, inkl. Materielgårdens almindelige overhead.

  Plan- og Teknikudvalget, 06-12-2018, pkt. 222

  Ad 1.: Godkendt.
  Ad 2.: Anbefales.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-12-2018, pkt. 169

  Ad 1.: Godkendt.
  Ad 2.: Anbefales.

  Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 516

  Godkendt.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 517 Lukning af Margrethehøj Børneaflastning

  Pkt. 517

  Lukning af Margrethehøj Børneaflastning

  Sagsnr. 311856 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Efter en årrække med underskud, faldende efterspørgsel og kortere åbningstider i Margrethehøj Børneaflastning indstiller forvaltningen nu, at tilbuddet lukkes. Børnene vil i stedet blive tilbudt andre aflastningstilbud, som imødekommer deres aflastningsbehov.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Margrethehøj aflastningstilbud for børn lukkes pr. 31. december 2018.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Efter en årrække med underskud, faldende efterspørgsel og belægning samt kortere åbningstider i Margrethehøj Børneaflastning indstiller forvaltningen nu, at tilbuddet lukkes.
  Margrethehøj Børneaflastning er Roskilde Kommunes aflastningstilbud til børn med nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne, samt gennemgribende kontaktforstyrrelser med baggrund i autisme. Roskilde Kommune bruger ca. 60 % af pladserne på Margrethehøj, mens de resterende ca. 40 % bruges af andre kommuner fra Region Sjælland.
  Tilbuddet rummer 5 pladser og benyttes i dag på skift af 15 børn og unge, heraf 9 roskildeborgere, hvoraf 2 forventes at stoppe i tilbuddet, inden årets udgang. De 7 børn fra Roskilde Kommune vil i stedet blive tilbudt andre aflastningstilbud, som imødekommer deres aflastningsbehov. Da børnene har forskellige behov, vil der være tale om forskellige aflastningstilbud. 5 af børnene fylder 18 i de kommende år (2019 - 2021). De 6 børn fra andre kommuner forventes også at få tilbudt andre relevante aflastningstilbud af deres kommuner.
  De medarbejdere, som i dag arbejder i Margrethehøj Børneaflastning, vil kunne omplaceres inden for Center for Handicap. En medarbejder går på pension 1. december 2018. Der forventes således ikke afskedigelser som følge af lukningen af Margrethehøj.
  De lokaler, der frigøres ved lukning af Margrethehøj Børneaflastning, vil indgå i Center for Handicap til benyttelse af centrets aktivitets- og beskæftigelsestilbud, se også anden sag på dagsordenen om flytning af Klub VI.
  Margrethehøj Børneaflastning er omfattet af Rammeaftalen for Region Sjælland. Rammeaftalen mellem kommunerne i regionen indeholder nogle aftaler og forpligtelser, som skal overholdes ved lukning af et tilbud.
  Brugerne af tilbuddet skal varsles opsagt senest den 30. november 2018 for at opsigelsen kan have virkning fra 31. december 2018. Varslingen skal tilgå de kommuner, som anvender tilbuddet, samt sekretariatet for rammeaftalen i Region Sjælland.
  I Rammeaftalen for Region Sjælland er det desuden aftalt, hvordan underskud skal fordeles imellem de kommuner, som har benyttet tilbuddet. Den foreløbige beregning viser, at der i alt skal dækkes underskud på ca. 2,1 mio.kr. Heraf udgør Roskilde Kommunes andel ca. 1,1 mio.kr. Nedlukningsomkostningerne kan først beregnes endeligt, når regnskabsåret 2018 er afsluttet. Beløbet kan derfor ændre sig.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da nedlukningsomkostningerne for Roskilde Kommune på ca. 1,1 mio. kr. først skal finansieres i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-11-2018, pkt. 153

  Sagens udskydes til udvalgets møde i december. Udvalget beder om et møde mellem berørte forældre, udvalgsformand for BSU Bent Jørgensen (V), udvalgsformand for SBU Jette Henning (A) og repræsentanter fra forvaltningen.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-12-2018, pkt. 173

  Udvalget beder forvaltningen undersøge muligheden for et tilbud i Roskilde Kommune inden for den eksisterende økonomiske ramme, alternativt med en beskrivelse af merudgiften. Sagen sættes på dagsordenen til udvalgets møde i marts 2019. En ændring af tilbuddet vil tidligst kunne træde i kraft 1. august 2019.

  Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 517

  Taget af dagsordenen.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 518 Godkendelse af kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling

  Kvalitetsstandard_stofmisbrugsbehandling_SEL_SS_101_2018-20.pdf

  Pkt. 518

  Godkendelse af kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling

  Sagsnr. 262645 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune skal mindst hvert andet år godkende en kvalitetsstandard for den sociale stofmisbrugsbehandling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kvalitetsstandarden godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Siden kommunalreformen i 2007, hvor kommunerne overtog ansvaret for stofmisbrugs- behandlingen, har kommunerne hvert andet år skullet udarbejde en kvalitetsstandard for den sociale stofmisbrugsbehandling.
  Kvalitetsstandarden skal bl.a. indeholde oplysninger om de overordnede målsætninger, værdier og normer for indsatsen, sikring af borgerinddragelse, udvikling af personalets faglige kvalifikationer og kompetencer og den konkrete organisering af kommunens misbrugsbehandling, så det er tydeligt for borgerne, hvor de kan få behandling, og hvilke typer af behandling kommunen tilbyder. Kvalitetsstandarden også omfatte en beskrivel­se af, hvordan kommunen følger op på borgerens behandlingsplan efter senest 1 måned og efter senest 6 måneder efter afsluttet behandling.
  Kvalitetsstandardens disposition og beskrivelse er blevet opdateret siden sidst. De indholdsmæssige ændringer i stofmisbrugsbehandlingen er:
  - Anonym stofbehandling kan foregå på særlig lokalitet
  - Oprettelse af social indsats til de mest udsatte borgere (Spontanteam)
  - Oprettelse af rådgivning og behandlingstilbud til unge under 18 år og deres forældre (Spottet)
  - Indførelse af Koordinerende Indsatsplan (KIP) i samarbejde med den regionale psykiatri, praktiserende læge og kommunale afdelinger
  - Kriterier for visitation til døgnbehandling
  Der er desuden tilføjet fokusområder for de kommende år sidst i standarden.
  Endvidere indeholder standarden følgende måltal:
  - Overholdelse af behandlingsgarantien: Lovkravet er 14 dage. I Roskilde Kommune er sat mål på 10 dage for alkoholbehandling. For stofmisbrugsbehandlingen blev det i 2017 gennemsnitlig på 10,2 dage.
  - Andelen af borgere, der bliver stoffri eller opnår en reduktion i deres stofforbrug efter afsluttet behandling: Målet er 50% (i 2017 blev resultatet 54%)
  - Andelen af gengangere i stofmisbrugsbehandlingen inden for 12 måneder efter afsluttet behandling er på 48%. Landsgennemsnittet er på 73%.
  -
  Kvalitetsstandarden beskriver afslutningsvist, at fokusområder i de kommende år er på:
  - At arbejde med brugerinddragelse, fx gennem to årlige dialogmøder
  - At forbedre den samlede kommunale indsats for at højne effekten af døgnbehandling, fastholde en opnået stabilitet i efterbehandlingen og ikke mindst sikre den svære overgang ud af behandlingen og ind i en tilværelse som stoffri og selvforsørgende.
  Forslaget til kvalitetsstandard har været til høring på mødet den 3. december 2018 i Brugerrådet for Socialt Udsatte. Høringssvaret vil blive fremlagt på udvalgsmødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-12-2018, pkt. 174

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 518

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 519 Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. kompetenceudvikling for jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser

  Pkt. 519

  Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. kompetenceudvikling for jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser

  Sagsnr. 313329 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er blevet tildelt 269.770 kr. fra puljen til kompetenceudvikling af jobkonsulenter, som er blevet udmeldt af Styrelsen af Arbejdsmarked og Rekruttering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på 269.770 kr. og en tilsvarende indtægtsbevilling i 2019 til gennemførelse af indsatsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i 2018 udmeldt en pulje på 10 mio. kr. til at finansiere kompetenceudvikling af jobkonsulenter.
  Roskilde Kommune har i oktober 2018 fået tilsagn på 269.770 kr.
  Kompetenceudviklingen har til formål at sikre, at alle virksomhedskonsulenter har et fælles fagligt fundament og en fælles forståelse af virksomhederne som central kunde hos jobcenteret. Kompetenceudviklingen skal desuden sikre, at virksomhedskonsulenterne styrker deres evne til at udføre en virksomhedsrettet indsats, herunder at udbygge deres viden om det lokale og regionale arbejdsmarked og mulige jobåbninger.
  Kompetenceudviklingsforløbet skal understøtte en praksis, som sikrer, at beskæftigelsesindsatsen med udgangspunkt i en ”efterspørgselsorienteret” tilgang mere entydigt orienteres mod dækning af virksomhedernes rekrutteringsbehov samt højest mulig grad af ordinær beskæftigelse til den enkelte borger.
  Kompetenceudviklingen gennemføres i perioden 1. december 2018-30. april 2019. Tilsagnet udbetales ved gennemførelsen af kompetenceudviklingsforløbet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Roskilde Kommune har i oktober 2018 fået tilsagn om 269.770 kr. fra puljen til kompetenceudvikling af jobkonsulenter. Der søges om en udgiftsbevilling på 269.770 kr. og tilsvarende indtægtsbevilling til gennemførelse af indsatsen.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-12-2018, pkt. 170

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 519

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 520 Frigivelse af midler til strategi for skolerenovering

  Revideret_strategi_for_skolerenovering_november_2018.pdf Oversigt_over_skoler_uden_ventilation.pdf

  Pkt. 520

  Frigivelse af midler til strategi for skolerenovering

  Sagsnr. 270119 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet vedtog den 27. maj 2015 strategi for skolerenovering. Der gives en status på renoveringerne, og Skole- og Børneudvalget skal behandle forslag til den videre rækkefølge i skolerenoveringerne i 2019 og årene frem. Der søges samtidig om frigivelse af rådighedsbeløb på 10 mio. kr., der er afsat i 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. anvendelsen af midler til skolerenovering i 2019 og årene frem godkendes, og
  2. der gives en anlægsbevilling på 10 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til skolerenovering, herunder øvrige læringsmiljøer og ventilation.

  Beslutningskompetence

  Ad 1: Skole- og Børneudvalget
  Ad 2: Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 27. maj 2015 strategi for skolerenovering, og Skole- og Børneudvalget har siden årligt i december besluttet anvendelse af midlerne i den strategiske skolerenovering for det kommende år og årene frem.
  Ifølge strategi for skolerenovering, der fremgår af bilag, er der afsat 10 mio. kr. årligt frem til 2025 til renovering af lokaler, der understøtter nye læringsmiljøer og fag som blandt andet håndværk og design samt musik og til at sikre ventilationsforhold på skolerne. Siden 2015 har Skole- og Børneudvalget prioriteret renovering af indeklimaforholdene, og den årlige bevilling er derfor anvendt på ventilationsanlæg.
  Status er, at der med skolerenoveringsstrategien er etableret ventilation på Hedegårdenes Skole, Lynghøjskolen, Vindinge Skole og senest på Peder Syv Skole. På de skoler er der i samme omgang foretaget de nødvendige renoveringer af klimaskærm, og der er indvendigt prioriteret renovering af lyd og lysforhold, der ligeledes understøtter optimale læringsmiljøer. Med anden sag på dagsordenen aflægges anlægsregnskab for 2017. Anlægsregnskab for 2018 skal behandles i 2019.
  I 2019 planlægges renovering af ventilation på Himmelev Skole, hvor der også er givet et påbud fra Arbejdstilsynet. Forundersøgelserne er i gang, og der planlægges opstart af ombygningen i løbet af foråret. Der er herefter seks skoler, der ikke har ventilation. Oversigt over skoler uden ventilationsanlæg med forslag til prioritering af rækkefølge for etablering af ventilation fremgår af bilag. Der er tale om følgende skoler: Absalon, Tjørnegårdskolen, Dåstrup, Margretheskolen, Nordgårdsskolen og Vor Frue.
  Anlægsbevillingen forventes anvendt i 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2019-2022:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019 2020 2021 2022
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -10.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Skole- og Børneudvalget, 04-12-2018, pkt. 146

  Ad 1.: Godkendt.
  Ad 2.: Anbefales

  Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 520

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 521 Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til kultur, fritids- og idrætsfaciliteter 2019

  Pkt. 521

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til kultur, fritids- og idrætsfaciliteter 2019

  Sagsnr. 258433 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af midlerne til Puljen til kultur, fritids- og idrætsfaciliteter for 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 8 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til Puljen til kultur, fritids- og idrætsfaciliteter.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Med henvisning til de vedtagne principper for puljen tilbage fra byrådsmødet den 28. februar 2018, punkt 22, søges der nu om frigivelse af det afsatte puljebeløb for 2019.
  En foreløbig prioritering af puljen vil blive forelagt for Kultur- og Idrætsudvalget i januar 2019, jf. tidligere sag på Kultur- og Idrætsudvalgets dagsorden.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.
  Økonomiske konsekvenser i anlægssagen i 2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -8.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -8.000
  Finansiering:

  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-12-2018, pkt. 149

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 521

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 522 Frigivelse af rådighedsbeløb - Svømmehal ved Roskildebadet

  Pkt. 522

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Svømmehal ved Roskildebadet

  Sagsnr. 302714 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2019 på 21,5 mio. kr. til ny svømmehal ved Roskildebadet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 21,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til etableringen af ny svømmehal ved Roskildebadet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byggeriet af en ny svømmehal i forbindelse med det eksisterende Roskildebadet er i fuld gang, og der søges nu om frigivelse af de sidste afsatte budgetmidler til at færdiggøre arbejdet.
  Planen er åbning af den nye svømmehal i efteråret 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019, fordi der er tale om frigivelse af beløb afsat i budget 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -21.500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -21.500
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-12-2018, pkt. 150

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 522

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 523 Frigivelse af rådighedsbeløb - Ny svømmehal, parkeringsanlæg m.v.

  Pkt. 523

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Ny svømmehal, parkeringsanlæg m.v.

  Sagsnr. 302714 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2019 på 5 mio. kr. til etablering af parkeringsanlæg m.v. i forbindelse med ny svømmehal.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til etableringen af parkeringsanlæg m.v. i forbindelse med ny svømmehal.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med byggeriet af en ny svømmehal ved det eksisterende Roskildebadet, søges nu om frigivelse af de afsatte budgetmidler til at etablere parkeringsanlæg m.v., så arbejdet med dette kan være afsluttet, når den nye svømmehal åbner i efteråret 2019.
  Projektstart: Forsommer 2019
  Projektslut: Ultimo 2019

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019, fordi der er tale om frigivelse af beløb afsat i budget 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -5.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -5.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-12-2018, pkt. 151

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 523

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 524 Frigivelse af rådighedsbeløb - Kystbeskyttelse (2019)

  Pkt. 524

  Frigivelse af rådighedsbeløb – Kystbeskyttelse (2019)

  Sagsnr. 217972 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af kystbeskyttelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 18,0 mio. kr., ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til etablering af Kystbeskyttelse.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet afsatte 18. juni 2014, punkt 266, rådighedsbeløb på 44,1 mio. kr. til etablering af kystbeskyttelse af udsatte områder i Roskilde Kommune.
  Siden har sagen været behandlet flere gange. Den 29. august 2018, punkt 296, gav byrådet anlægsbevilling til Kystbeskyttelse på i alt 7,8 mio. kr. Den samlede anlægsbevilling udgør herefter 51,9 mio. kr.
  Projektet i Jyllinge Nordmark har modtaget støtte fra statens pulje til etablering af jorddiger. Midlerne går til nedbringelse af borgernes egen finansiering. Midlerne er frigivet af byrådet den 31. oktober 2018, punkt 360. I en tidligere sag på nærværende dagsorden søges der om anlægsbevilling til indtægter og udgifter i 2018 vedrørende Egedal Kommunes bidrag.
  Projektet omfatter blandt andet etablering af kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark og anlægsarbejdet er igangsat i september 2018 for tidligere bevilgede midler.
  Projektet forventes startet: januar 2019
  Projektet forventet afsluttet: august 2020

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -18.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -18.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Klima- og Miljøudvalget, 04-12-2018, pkt. 185

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 524

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 525 Frigivelse af rådighedsbeløb - Zebraby 2019 og fremover

  Zebraby_i_2019_-_og_fremover.pdf

  Pkt. 525

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Zebraby 2019 og fremover

  Sagsnr. 313585 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag om Zebraby 2019, frigivelse af anlægsbevillingen til Zebraby i 2019 samt forslag om forberedelse af et oplæg til omlægning af indsatsen frem mod budget 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til Zebraby.
  2. Gadstrupområdet er Zebraby i 2019
  3. der til forberedelse af budget 2020 forberedes et oplæg om omlægning af Zebra-indsatsen og ressourcen, således at den målrettes sparring med og støttemulighed til alle landsbyråd/laug efter behov (én indgang).

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Den Politiske Følgegruppe for Zebraby har afholdt møde den 20. november 2018.
  Zebrabykonceptet er udviklet i Roskilde Kommune siden 2012. Overordnet er der opnået den erfaring, at Zebraby i den foreliggende form er mest meningsfuld som en saltvandsindsprøjtning i landsbysamfund, hvor der er et naturligt fællesskab og mange lokale ressourcer til at bære videre efter projektperioden.
  Den Politiske Følgegruppe for Zebraby har besluttet at foreslå Gadstrupområdet udpeget som Zebraby i 2019. Det foreslås, at Zebramidlerne 2019 fokuseres på indsatser i Gadstrupområdet, som opnår lokal opbakning og trækkræft.
  Det er samtidig følgegruppens vurdering, at Gadstrup er det sidste bysamfund, der bør have en Zebrabyproces, og at behovet fremover i højere grad er at sikre en struktureret løbende dialog med alle mindre bysamfund.
  Den Politiske Følgegruppe for Zebraby foreslår i forlængelse heraf, at der til forhandlingerne om budget 2020 udarbejdes et forslag til omlægning af Zebra-indsatsen og –ressourcen fremover, sådan at den målrettes sparring med alle landsbyråd/laug efter behov (én indgang), og at de afsatte Zebramidler i anlægsbudgettet fra og med 2020 omlægges til dels en koordinatorressource samt en pulje, som alle landsbysamfund kan søge - og som Den Politiske Følgegruppe for Zebraby får kompetencen til at prioritere. Den Politiske Følgegruppe vil drøfte et oplæg hertil på sit møde i første kvartal 2019.
  Forventes påbegyndt januar 2019.
  Forventes afsluttet ultimo 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019, da sagen vedrører frigivelse af beløb afsat i budget 2019.

  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget, 06-12-2018, pkt. 223

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 525

  Anbefales.
  ad. 3 "at": Der ønskes en ny sag forelagt, der uddyber pkt. 3.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 526 Frigivelse af rådighedsbeløb - Jyllinge Trafik

  Pkt. 526

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Jyllinge Trafik

  Sagsnr. 312487 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af ensrettede cykelstier i hver side af Værebrovej og Møllevej, herunder også arealerhvervelse på Møllevej, som en del af den kommende pendlersti Jyllingeruten.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der gives en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til etablering af enkeltrettede cykelstier på hver side af Værebrovej.
  2. det besluttes, at kommunen har til hensigt at ekspropriere arealer langs Møllevej efter reglerne om ekspropriation i ”Lov om offentlige veje” til at forbinde supercykelstien ved Jyllingehallen med den kommende supercykelsti på Værebrovej, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler.
  3. stien optages som en offentlig sti i overensstemmelse med vejlovens § 23.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har frigivet en anlægsbevilling på 3 mio. kr. i budget 2016 den 16. december 2015, punkt 379. Plan- og Teknikudvalget har godkendt, at der skal etableres enkeltrettede cykelstier på Værebrovej den 17. august 2017, punkt 172. Byrådet godkendte den 30. august 2017, punkt 191, at frigive yderligere 1,2 mio. kr. og godkendte, at der igangsættes forhandlinger med lodsejere på Værebrovej om opkøb af jord til stien. Statens cykelpulje har givet et samlet tilsagn om tilskud på i alt 4,0 mio. kr.
  For at skabe en samlet pendlersti fra Jyllingehallen til Værebrovej anbefaler forvaltningen, at der etableres enkeltrettede cykelstier i begge sider af Møllevej, på strækningen Solvej og Værebrovej. Til dette kræves køb af jord fra anslået 10 lodsejere. Det nødvendige areal er arealer fra forhaver langs Møllevej. Forvaltningen er i dialog med de berørte lodsejere og forventer, at den kan indgås frivillige skriftlige aftaler med lodsejerne om erhvervelsen på betingelse af, at handlen sker på ekspropriationslignede vilkår.
  Projektet forventes startet: Januar 2019
  Projektet forventes afsluttet: Juli 2019

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -3.000
  Anlæg, indtægter
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -3.000
  Anlæg, indtægter
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget, 06-12-2018, pkt. 224

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 526

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 527 Frigivelse af rådighedsbeløb - Trekroner - B22

  Pkt. 527

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Trekroner - B22

  Sagsnr. 285436 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til byggemodning af Trekroner B22. Beløbet skal bruges til anlæg af adgangsvej til ’Tunet’ – billige ungdoms og flygtningeboliger. Samt anlæg af sti ved Langebjerg Sø.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til Trekroner B22.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I maj 2017 blev første spadestik til opførelse af bebyggelsen ’Tunet’ i Trekroner taget. ’Tunet’ er 62 nyopførte boliger til unge og flygtninge med integration og social bæredygtighed som bærende element. Bebyggelsen kommer blandt andet til at indeholde fælleshaver og et medansvar for områdets drift. Denne nye og billige boligform er dannet på baggrund af et samarbejde mellem Rockwool, KAB og Roskilde Kommune. Et af kravene til dette byggeri er at skabe boliger med en meget lav husleje ved at tænke kreativt og utraditionelt, så anlægsudgifterne kan holdes nede. Derfor anlægges adgangsvej og p-areal til bebyggelsen i grus i stedet for asfalt.
  Projektet forventes startet: November 2018
  Projektet forventet afsluttet: Juli 2019

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2018.

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.500
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter
  Anlæg, indtægter
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.500
  Finansiering:
  Budgetomplacering 0

  Plan- og Teknikudvalget, 06-12-2018, pkt. 225

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 527

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 528 Frigivelse af rådighedsbeløb - Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet

  Pkt. 528

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet

  Sagsnr. 299552 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af puljen til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet på 13 mio. kr. i 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 13 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I budget 2019 er der vedtaget en pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet. Puljen er på 13 mio. kr. i 2019 og 15 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Byrådet besluttede den 28. februar 2018, punkt 126, principper for prioritering af projekterne i puljen, der skal udmøntes af Plan- og Teknikudvalget. Mindst 40 % af puljen skal øremærkes til cyklister og andre lette trafikanter.
  Der forelægges en sag for Plan- og Teknikudvalget i januar 2019 om forslag til prioritering af midlerne i puljen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2019.

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -13.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -13.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget, 06-12-2018, pkt. 226

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 528

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 529 Anlægsregnskab - Skolerenovering 2017

  Pkt. 529

  Anlægsregnskab - Skolerenovering 2017

  Sagsnr. 305767 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for skolerenovering 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet for skolerenovering 2017 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I budgettet afsættes der årligt 10 mio. kr. til skolerenovering. Bevillingen anvendes primært til etablering af ventilation, og de konkrete projekter projekteres og tilrettelægges med mest mulig hensyn til skoledriften. Det betyder, at etablering af ventilation primært foregår henover en sommerperiode.
  De respektive anlæg er projekteret og midlerne for 2017 er disponeret, dog er arbejdet først igangsat i 2018, senest ventilation på Peder Syv Skole, som også er afsluttet nu.
  Af anden sag på dagsordenen fremgår en status på skolerenoveringen i december 2018 med prioritering og frigivelse af skolerenoveringsmidlerne for 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.
  Med denne sag aflægges regnskab for de 10 mio.kr., der blev frigivet i 2017 til skolerenovering sammen med 4,1 mio. kr. der var overført fra 2016 til 2017. Byrådet frigav således den 21. december 2016 i alt 14.133.027 kr. til skolerenovering 2017.
  Der aflægges hermed regnskab, som udviser udgifter for i alt 2.557.298 kr. i 2017.
  Der er således en mindreudgift på 11.575.729 kr. i forhold til den samlede bevilling inkl. overførsler.
  Mindreudgiften på 11.575.729 kr. blev overført til anlægsbevillingen for skolerenovering 2018 og godkendt af Byrådet den 21. marts 2018 med sagen om overførsel af rådighedsbeløb vedrørende anlæg.

  Skole- og Børneudvalget, 04-12-2018, pkt. 147

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 529

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 530 Anlægsregnskab for Cyklistplanmidler 2017

  Pkt. 530

  Anlægsregnskab for Cyklistplanmidler 2017

  Sagsnr. 307260 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for cyklistplanmidlerne 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  For cyklistplanmidlerne i 2017 er der brugt i alt 5.684.540 kr. i 2017, og følgende 3 projekter er gennemført:
  a) Anlæg af Gulddyssestien langs Gulddyssevej (2 km i alt)
  b) Hastighedsdæmpning på Himmelev Bygade med bump
  c) Jordkøb langs Store Valbyvej, som del af forberedelsen til etablering af cykelsti på strækningen.
  Cykelstien langs Gulddyssevej har i alt kostet 9.662.081 kr., fordelt over udgifter i både 2016 og 2017. Den samlede anlægssum på projektet langs Gulddyssevej kan bl.a. forklares med et stort jordarbejde, herunder en stor mængde forurenet jord.
  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på cyklistplanmidlerne for 2017 på 2.252.213 kr., som er overført til cyklistplanmidler 2018. De resterende midler er reserveret til etablering af stier langs Brordrupvej i Gadstrup, der forventes anlagt i 1. halvår af 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019. Mindreforbruget på 2.252.213 kr. er overført til cyklistplanmidlerne for 2018 i forbindelse med overførselssagen vedrørende anlæg i byrådet den 21. marts 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 06-12-2018, pkt. 227

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 530

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 531 Indtægts- og udgiftsbevilling til "Litteratur i digital transformation"

  Pkt. 531

  Indtægts- og udgiftsbevilling til "Litteratur i digital transformation"

  Sagsnr. 248738 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen indstiller, at der gives en udgifts- og indtægtsbevilling til projektet ”Litteratur i digital transformation”. Projektet handler om formidling og udstilling af digital litteratur til borgere og skoler. Roskilde Bibliotekerne har en førende national position på området.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 917.500 kr. i 2019 og tilsvarende udgiftsbevilling på 917.500 kr. i 2019 til projektet ”Litteratur i digital transformation” under Roskilde Bibliotekerne.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Litteratur i digital transformation er en national opsamling på de senere års arbejde med digital litteratur som et nyt bibliotekstilbud. Roskilde Bibliotekerne har en førerposition på dette område. Den eksperimenterede digitale litteratur kan skabe overraskende oplevelser i biblioteksrummet og har vist sig særligt velegnet til at nå unge brugere, bl.a. gennem skolesamarbejde.Litteratur i digital transformation forener udviklingen af formidling til borgerne, udstillinger, skoletilbud og kompetenceudvikling i ét projekt.
  Der indsamles aktuelle, digitale værker, der formidles, udstilles og distribueres lokalt i Roskilde Kommune og nationalt via Poesimaskinen+. Der skabes nye undervisningsforløb i skoleregi samt kompetenceudvikling for biblioteksansatte.
  Slots- og Kulturstyrelsen har bevilget tilskud på 917.500 kr. i perioden 01.11.2018 - 30.11.2019.
  Roskilde Bibliotekerne er projektledere i et samarbejde med Aarhus Bibliotekerne, Herning Bibliotekerne, Helsingør Kommunes Biblioteker og Litteratursiden.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019, idet der søges om enslydende indtægts- og udgiftsbevilling i 2019.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-12-2018, pkt. 152

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 531

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 532 Anlægsbevilling - Kystbeskyttelse af Jyllinge Nordmark (2018)

  Pkt. 532

  Anlægsbevilling - Kystbeskyttelse af Jyllinge Nordmark (2018)

  Sagsnr. 217972 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Anlægsbevilling vedrørende Egedal Kommunes bidrag til etablering af kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  1. der af sættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. i 2018 vedrørende udgifter til etablering af kystbeskyttelsesanlæg i Jyllinge Nordmark.
  2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. i 2018 vedrørende indtægter fra Egedal Kommune til etablering af kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har senest den 31. oktober 2018, punkt 360, behandlet sagen vedrørende kystbeskyttelse i Roskilde Kommune, herunder Jyllinge Nordmark. Egedal Kommune er bidragsyder til projektet, idet kystbeskyttelsen også sikre borgere i Tangbjerg. Egedal Kommunes bidrag er i sagsfremstillingen i august opgjort til 1,9 mio. kr. Beløbet er dog ikke endeligt, da de faktiske omkostninger først kendes fuldt ud, før kystbeskyttelsen er færdigbygget. Egedal Kommune har forespurgt Roskilde Kommune om de 1,9 mio. kr. kan udbetales som aconto i 2018.
  Projektet forventes startet: december 2018
  Projektet forventet afsluttet: 2019
  I anden sag på dagsordenen søges anlægsmidler til Kystbeskyttelse for 2019 frigivet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019, da der er tale om enslydende udgifts- og indtægtsbevilling.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -21.060
  Anlæg, indtægter 6.850
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -22.960
  Anlæg, indtægter 8.750

  Ansøgning om anlægsbevilling:

  Anlæg, udgifter -1.900
  Anlæg, indtægter 1.900
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Klima- og Miljøudvalget, 04-12-2018, pkt. 184

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 532

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 533 Anmodning om optagelse af punkt om mødetidspunkt

  Pkt. 533

  Anmodning om optagelse af punkt om mødetidspunkt

  Sagsnr. 307332 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Merete Dea Larsen (O) har anmodet om at få optaget en sag på dagsordenen om mødetidspunkt for Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Merete Dea Larsen (O) har anmodet om at få optaget følgende på Økonomiudvalgets dagsorden:
  ” Det ønskes drøftet hvorvidt 1 time og 40 minutter er nok til et økonomiudvalgsmøde, hvorpå vi som regel har en lang dagsorden og meget til punktet eventuelt, således at borgmesteren har tid til at orientere os om emner der er på vej.
  På det sidste har vi været nødsaget til at udskyde en række punkter og sidst et ekstraordinært møde en eftermiddag som dermed påvirker den ellers planlagte hverdag. Vi mødte tidligere klokken 8 om morgenen og det fungerede som regel ganske fint og der var rimelig tid til at vende relevante sager.
  Vi har 2 økonomiudvalgsmøder om måneden pga. de mange sager og det blev vurderet at emnerne ikke kunne nås på et møde. Jeg håber at vi kan drøfte hvorvidt det er hensigtsmæssigt at fastholde et senere mødetidspunkt kombineret med to månedlige møder eller om vi kan aftale at mødes klokken 8 og have et primært møde og en reserveret ekstra dag i måneden, hvis der er ting der er presserende. I håb om en konstruktiv drøftelse, gerne med flere forslag, håber jeg at vi kan finde en løsning.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 05-12-2018, pkt. 491

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 533

  Taget af dagsordenen.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 534 Tilladelse til videresalg af storparcel(Lukket)

 • Pkt. 535 Tilbagekøb af grund(Lukket)

 • Pkt. 536 Forlængelse af optionsaftale og udbygningsaftale for Ny Østergade arealet(Lukket)

 • Pkt. 537 Salg af byggerettter på Musicon(Lukket)

 • Pkt. 538 Salg af fast ejendom(Lukket)

 • Pkt. 539 Udbud af storparcel(Lukket)

 • Pkt. 540 Hensigtserklæring om overdragelse og samarbejder for graveområder i Vindinge(Lukket)

 • Pkt. 541 Eventuelt

  Pkt. 541

  Eventuelt

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 541

  - Turistsamarbejde.
  - Kystsikring.
  - Svømmehal.
  - ØSB.
  - Grønland.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.