You are here

Referat

Dato: Onsdag, Marts 13, 2019 - 08:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 105 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 105

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 13-03-2019, pkt. 105

  Der var udsendt en tillægsdagsorden.
  Godkendt.
  Fraværende: Jeppe Trolle, Daniel Prehn

 • Pkt. 106 Orientering om likviditet pr. 28. februar 2019

  Orientering_om_likviditeten_pr._28._februar_2019.pdf

  Pkt. 106

  Orientering om likviditet pr. 28. februar 2019

  Sagsnr. 314874 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 28. februar 2019. I bilag er endvidere opstillet prognose for udviklingen. Forvaltningen skønner fortsat, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2019 vil ligge mellem 175 - 225 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Tabellen viser den faktiske likvide beholdning, samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i alt og pr. indbygger, hvor indbyggertallet pr. 1. januar 2019 er anvendt.

  Roskilde Kommune 31. marts 2018 30. april 2018 31. maj 2018 30. juni 2018 31. juli 2018 31. aug. 2018 30. sep. 2018 31. okt. 2018 30. nov. 2018 31. dec. 2018 31. jan. 2019 28. febr. 2019
  Likvide beholdning (mio. kr.) 146 88 21 -45 55 -22 -8 -66 -149 -174 -4 -29
  Kassekreditregel (mio. kr.) 401 389 377 364 352 332 311 293 275 252 238 226
  Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.) 4,6 4,4 4,3 4,2 4,0 3,8 3,6 3,3 3,1 2,9 2,7 2,6

  Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 28. februar 2019 skønner forvaltningen fortsat, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2019 vil ligge mellem 175 – 225 mio. kr.

  Økonomiudvalget, 13-03-2019, pkt. 106

  Fraværende: Jeppe Trolle, Daniel Prehn.

 • Pkt. 107 Endelig låneoptagelse for 2018

  Pkt. 107

  Endelig låneoptagelse for 2018

  Sagsnr. 304066 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Godkendelse af den endeligt opgjorte låneramme for 2018, samt tillægsbevilling til merindtægten på 4,8 mio. kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Der gives tillægsbevilling på 4,8 mio. kr. til merindtægt til låneoptagelse i forbindelse med energiinvesteringer samt nettoudlån til betaling af ejendomsskat.
  1. Der optages et variabel lån forrentet på 4,8 mio. kr. i DKK med 3 måneders rentetermin og afdrag over 25 år

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Den endelige låneoptagelse for 2018 består af afholdte udgifter til energiinvesteringer samt nettoudlån til betaling af pensionisters ejendomsskatter jf. lånebekendtgørelsens § 2, pkt. 6 og pkt. 16.
  I fortsættelse af den foreløbige låneoptagelse for 2018, godkendt i Byrådet den 19. december 2018, pkt. 400 er den endelige låneramme for 2018 nu opgjort i forhold til det endelige forbrug:

  Korrigeret budget 2018 Endeligt forbrug 2018 A/c hjemtaget lån i december 2018 Restlåne-ramme for 2018
  Energiinvesteringer
  Overført fra 2017 til 2018
  I alt
  10.000.000
  16.500.000
  26.500.000
  5.064.943 3.962.000 1.102.943
  Energirenovering af vejbelysning
  Overført fra 2017 til 2018
  I alt
  9.000.000
  0
  9.000.000
  6.875.939 4.500.000 2.375.939
  Delvis indfrysning af grundskyld 2. rate 6.888.509 6.912.000 -23.491
  Nettoudgiften til lån til betaling af ejendomsskatter 1.329.760 0 1.329.760
  35.500.000 20.159.151 15.374.000 4.785.151

  Der optages et variabelt forrentet lån i KommuneKredit med 3. måneders rentetermin i DKK. Den variable rente udgør p.t. minus 0,278 %.

  Økonomi

  Sagen medfører en forbedring af kassebeholdningen på 4,8 mio. kr. i 2019.
  Herudover vil muligheden for låneoptagelse til energiinvesteringer blive søgt overført i forbindelse med sag om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til energiinvesteringer fra 2018 til 2019. Låneoptagelsen hertil vil blive opgjort og forelagt for byrådet i december 2019.

  Økonomiudvalget, 13-03-2019, pkt. 107

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle, Daniel Prehn.

 • Pkt. 108 Overførsel af rådighedsbeløb vedr. anlæg fra 2018 til 2019

  Bilag_vedr._overfoersel_af_raadighedsbeloeb_af_anlaeg_fra_2018_til_2019.pdf

  Pkt. 108

  Overførsel af rådighedsbeløb vedr. anlæg fra 2018 til 2019

  Sagsnr. 317278 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I marts måned overføres restrådighedsbeløbet vedrørende anlæg, ejendomssalg/-køb og finansiering mv., i form af en tillægsbevilling jf. kommunens økonomistyringsregler. Netto søges der om overførsel af 153,4 mio. kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  1. frigivne restrådighedsbeløb på netto 155,6 mio. kr. overføres fra 2018 til 2019. Beløbet fragår kassebeholdningen i 2019.
  2. ikke frigivne rådighedsbeløb på netto 30,6 mio. kr. overføres fra 2018 til 2019. Beløbet fragår kassebeholdningen i 2019.
  3. Indtægter vedr. Lånefinansieringen til energipulje og vejbelysning, byggekredit vedr. Hyrdehøj samt salg af CAT på i alt 57,0 mio. kr. overføres fra 2018 til 2019. Beløbet tilgår kassebeholdningen 2019.
  4. Deponering vedr. Ro’s efterskole, indskud vedr. Tour de France samt udgifter til grundkapitalindskud på netto 24,2 mio. kr. overføres fra 2018 til 2019. Beløbet fragår kassebeholdningen i 2019.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Sagen vedrører overførsel af restrådighedsbeløb på anlæg, der ikke er afsluttet i løbet af 2018, og hvor arbejdet forsætter i 2019.
  Den samlede overførsel på netto 153,4 mio. kr. består af:
  · 186,2 mio. kr. vedr. anlæg og ejendomssalg- og køb.
  · Indtægter på i alt 57,0 mio. kr. til lånefinansiering vedr. energipulje, vejbelysning og Hyrdehøj plejecenter samt salg af CAT.
  · 24,2 mio. kr. vedr. deponering mv., udgifter til grundkapitalindskud samt indskud i interessentselskab vedr. Tour de France, der blev besluttet på Byrådet 31. maj 2017.
  Til sammenligning udgjorde overførslen fra 2017 til 2018 netto 255,6 mio. kr.
  Blandt de største overførsler er: 47,3 mio. kr. vedr. plejecenter Hyrdehøj, 20,0 mio. kr. vedr. Energispareindsats, 10,0 mio. kr. vedr. Ny Østergadearealet, 9,6 mio. kr. vedr. Roskilde bibliotek og 8,2 mio. kr. vedr. Støjskærm langs Holbækmotorvejen.

  (1.000 kr.)
  - = indtægter/ + = udgifter
  Overførsel anlæg
  (frigivet)
  Overførsel anlæg
  (ikke frigivet)
  Finansiering mv. Netto overførsel til 2018
  Ejendomssalg* -76.267 0 -76.267
  Ejendomskøb 8.455 0 8.455
  Byggemodning 47.194 3.800 50.994
  Øvrige anlæg 176.224 26.814 203.038
  Netto overførsel anlæg** 155.606 30.614 186.220
  Grundkapital 14.156
  Tour de France 5.000
  Hyrdehøj, byggekredit -31.202
  Lån, energipulje -20.968
  Lån energi, vejbelysning -2.124
  Ro's efterskole, deponering 5.000
  CAT - salg -2.731
  Netto kassevirkning 155.606 30.614 0 153.351

  De største overførsler vedr. salg er: Salg af det høje C, salg af deler af Hal 1, Salg af byggeretter langs Møllehusvej og salg af parcelhusgrunde ved Margrethehøj.
  ** Specifikation af de enkelte anlæg fremgår af bilag til sagen.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på netto 153,4 mio. kr. i 2019. Forværringen af kassebeholdningen modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i 2018.

  Økonomiudvalget, 13-03-2019, pkt. 108

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle, Daniel Prehn

 • Pkt. 109 Brandsikkerhed på plejecentrene

  Notat_brandsikkerhed_paa_plejecentre_i_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 109

  Brandsikkerhed på plejecentrene

  Sagsnr. 313993 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget præsenteres for fundene i forbindelse med gennemgangen af brandsikkerheden på 11 plejecentre beliggende i Roskilde Kommune samt anbefalinger til forbedringer, som vil højne brandsikkerheden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter fund og anbefalinger fra gennemgang af brandsikkerheden på plejecentre beliggende i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Efter en brand på et plejecenter i Norddjurs kommune, hvor tre borgere omkom, udsendte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 9. oktober 2018 et spørgeskema vedr. brandsikkerhed i plejeboliger til alle landets kommuner. Fristen for besvarelsen var den 3. december 2018. Roskilde Kommune indsendte udfyldte spørgeskemaer på alle 11 plejecentre beliggende i Roskilde Kommune.
  Ca. halvdelen af landets kommuner indsendte en besvarelse inden for tidsfristen. Ingen af disse kommuner levede op til brandkravene på alle plejecentre.
  Alle kommuner, herunder Roskilde Kommune, skal indsende en redegørelse senest den 15 april, hvor det angives, hvornår kommunen vil tage initiativ til at sikre, at alle kommunens plejeboliger lever op til den krævede brandsikkerhedsmæssige standard.

  Generelt er brandsikkerheden på plejecentrene i Roskilde Kommune god og forsvarlig. Af handleplanen vil Roskilde Kommune fremhæve fire steder hvor brandsikkerheden skal højnes. Det drejer sig om to kommunale plejecentre, Bernadottegården og Sct. Jørgensbjerg samt Toftehøjen og Oasen, hvor det er boligselskaber, der administrerer bygningerne.

  Af vedlagte bilag, fremgår fund og anbefalinger til udbedring af brandsikkerheden, hvilket vil fremgå af handleplanen fra Roskilde Kommune.

  I Roskilde Kommune afholdes der en gang årligt brandøvelse for alle medarbejderne på plejecentrene. Brandøvelsen og oplæring af personalet forestås af Ejendomsservice.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, idet der dog forventes udgifter i størrelsesordenen 0,8-1,8 mio.kr., som finansieres inden for den samlede pulje til bygningsvedligeholdelse.

  Økonomiudvalget, 13-03-2019, pkt. 109

  Drøftet.
  Fraværende: Jeppe Trolle, Daniel Prehn.

 • Pkt. 110 Samarbejde med KFUM Roskilde Boldklub om fodboldbørnehave

  Samarbejdsaftale_med_KFUM_Roskilde_Boldklub_om_Boernehavebold.pdf

  Pkt. 110

  Samarbejde med KFUM Roskilde Boldklub om Børnehavebold

  Sagsnr. 316303 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med budget 2019 er der afsat midler til, at dagtilbud indgår i et samarbejde med KFUM Roskilde Boldklub om Børnehavebold. Børnehavebold betyder, at KFUM Roskilde Boldklub tilbyder grupper af børn i børnehave et træningsmiljø, hvor børnene får mulighed for at udfolde sig med holdsport, motorik og leg i et fællesskab uden for børnehavens kendte rammer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at samarbejdsaftalen mellem dagtilbud og KFUM Roskilde Boldklub om Børnehavebold godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Som opfølgning på budget 2019 har forvaltningen sammen med KFUM Roskilde Boldklub udarbejdet en samarbejdsaftale for 2019 og 2020, der fremgår af bilag. KFUM Roskilde Boldklub har siden 2017 samarbejdet med seks børnehaver i Roskilde Kommune om Børnehavebold. Samarbejdsaftalen skal være med til at sikre formelle rammer for samarbejdet, klargøre målsætningen med indsatsen samt understrege sammenhængen til det pædagogiske grundlag og de pædagogiske læringsmål i dagtilbudsloven.
  Inddragelse af lokalmiljø og foreningsliv i dagtilbud indgår i den styrkede pædagogiske læreplan, der blev indført med den reviderede dagtilbudslov. Børnehavebold understøtter flere af læreplanstemaerne i den styrkede pædagogiske læreplan. Børnehavebold giver børnene mulighed for, at eksperimentere med forskellige måder at bruge kroppen på og bidrager generelt til børnenes mulighed for at deltage i sociale fællesskaber. Aktiviteter i Børnehavebold kan være med til at inspirere personalet til nye måder at arbejde med børnene på, samtidig med at det kan inspirere forældre til at lade deres børn tage del i det lokale foreningsliv.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvens i 2019.
  Der er afsat 150.000 kr. i hvert af årene 2019 og 2020 fra Økonomiudvalgets udviklingspulje.

  Skole- og Børneudvalget, 05-03-2019, pkt. 40

  Anbefales, idet udvalget præciserer, at der med sagen bevilges 150.000 kr. i hvert af årene 2019 og 2020 til samarbejdsaftalen.

  Økonomiudvalget, 13-03-2019, pkt. 110

  Godkendt.
  Fraværende: Jeppe Trolle, Daniel Prehn

 • Pkt. 111 Erhvervshus og digital platform - økonomisk bevilling

  Pkt. 111

  Erhvervshus og digital platform - økonomisk bevilling

  Sagsnr. 300175 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som en konsekvens af den nye erhvervsfremmelov får kommunerne pålagt ekstra omkostninger til etablering af erhvervshuse og implementeringen af en fællesoffentlig digital platform. Udvalget skal beslutte om denne ekstra omkostning i 2019 kan tages inden for rammerne af UVEG´s bevilling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget over Økonomiudvalget anbefaler:

  1. At de ekstra omkostninger på i alt 1.364.230 kr. afholdes af UVEG´s budget i 2019
  2. At udgiftsposten efterfølgende indgår som en del af forhandlingerne omkring budget 2020.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Den 1. januar 2019 trådte en ny erhvervsfremmelovgivning i kraft. Formålet med den nye lovgivning er, bl.a. at forenkle erhvervsfremmesystemet ved undgå overlap mellem offentlige erhvervsfremmeindsatser samt at fremme brugen af digitalisering.
  Den nye lovgivning har samtidig betydet, at kommunerne har fået en ekstra regning. Roskilde Kommunens andel af den beregnede medfinansiering til det nye erhvervsfremmesystem beløber sig årligt samlet set til 1.364.230 kr. fordelt således:
  ̵ Erhvervshus : 1.012.980 kr.
  ̵ Digital platform : 351.250 kr.
  Roskilde Kommune har ikke budgetteret med disse ekstra omkostninger, og er derfor nødt til at finde pengene i 2019 på anden vis. Derfor anbefales det, at omkostninger i 2019 afholdes af UVEG´s budget og at udgiftsposten efterfølgende indgår som en del af de kommende budgetforhandlinger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 08-02-2019, pkt. 6

  Godkendt.
  Fraværende: Henrik Stougaard (Byrådet), Niels Moestrup (Dansk Byggeri), Kasper Bæk (Erhvervsforum Roskilde) og Keld Nielsen (Dansk Industri).

  Økonomiudvalget, 13-03-2019, pkt. 111

  Godkendt.
  Fraværende: Daniel Prehn, Jeppe Trolle.

 • Pkt. 112 Forslag til Fingerplan 2019 i høring

  Udkast_til_hoeringssvar_fingerplan.pdf Notat_om_forslag_til_fingerplan.pdf

  Pkt. 112

  Forslag til Fingerplan 2019 i høring

  Sagsnr. 281105 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til Fingerplan 2019 er i høring. Af størst betydning for Roskilde Kommune er et nyt støjkonsekvensområde for Roskilde Lufthavn.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedlagte udkast til høringssvar godkendes og fremsendes inden for høringsfristen den 21. marts 2019 med forbehold for byrådets endelige godkendelse.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forslag til Fingerplan 2019 er i høring indtil den 21. marts 2019. Forslaget konkretiserer regeringens overordnede visioner for udviklingen frem mod 2030 i udspillet ”Danmarks hovedstad – initiativer til styrkelse af hovedstadsområdet”. Forslaget imødekommer i nogen grad de ønsker, som Roskilde Kommune meldte ind i det såkaldte ”spor 2”, den langsigtede revision af fingerplanen, jf. Økonomiudvalgets behandling af sagen på møde den 4. oktober 2017, punkt 386. De enkelte punkter og øvrige ændringer af fingerplanen er uddybet i vedlagte notat.
  Af væsentligst betydning for Roskilde Kommune er forslag om et nyt støjkonsekvensområde for Roskilde Lufthavn. Forslaget betyder, at enkelte mindre områder især ved Gadstrup, Vor Frue og Vindinge frigives til potentiel ny byudvikling under forudsætning af, at fingerplanens øvrige betingelser også kan opfyldes. Forslaget imødekommer samtidig lufthavnens ønske om et nyt plangrundlag, der udvider muligheder for brug af lufthavnen, herunder flere operationer med store fly. Det vil ifølge den særskilte miljøvurdering af støjzonen betyde, at flere eksisterende boliger på sigt kan blive støjbelastede.
  Viby Station optages ikke på listen over stationer, hvor der kan ske udvikling af regional betydning. Men der åbnes i Erhvervsstyrelsens tilhørende notat for 150 nye boliger i Viby. Byvækst uden for byfingeren kan fortsat kun være af lokal karakter. Samtidig skal kommunen følge planlovens skærpede krav om at redegøre for arealbehov ud fra restrummelighed og forventet befolknings­tilvækst. Kommunen skal fortsat arbejde for, at byvækst primært holdes inden for byfingeren. Men kommunen kan i lidt højere grad end hidtil prioritere rækkefølgen inden for en planperiode, da staten ikke længere konkret skal godkende kommunens rækkefølgeplanlægning for større byudvikling.
  Forslaget indeholder en mindre udvidelse af Roskildefingeren sydvest for Roskilde. Til gengæld er et areal udtaget og i stedet udpeget som grøn kile. Ændringerne blev godkendt af Økonomiudvalget den 28. november 2018, punkt 457. Der lægges op til, at arbejdet med grønne kiler genoptages som ønsket af Roskilde Kommune. Ønsket om pendlerstation Roskilde Vest imødekommes ikke, men det mulige areal er en del af ovennævnte udvidelse af Roskildefingeren. Der gives mulighed for, at det stationsnære kerneområde omkring Roskilde Station udvides fra 600 m til 1.000 m.
  Samlet set indeholder forslaget små lempelser, som giver kommunerne lidt mere råderum i forhold til den statslige styring. Dermed får kommunerne et lidt større ansvar for at tilgodese infrastrukturen, herunder kollektiv trafik, og helheden i hovedstadsområdet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Økonomiudvalget, 06-03-2019, pkt. 98

  Sagen udsættes til næste Økonomiudvalgsmøde.

  Supplerende sagsfremstilling

  Udkast til høringssvar er tilrettet efter drøftelser på Økonomiudvalgets møde den 6. marts 2019. Ændringerne kan ses med rødt.

  Økonomiudvalget, 13-03-2019, pkt. 112

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle, Daniel Prehn.

 • Pkt. 113 Høringssvar til debatoplæg om Region Sjællands Råstofplan 2020

  Bilag_1_Debatoplaeg_om_raastofplan_2020-2031.pdf Bilag_2_Hoeringssvar_til_debatoplaeg_om_Raastofplan_2020.pdf Bilag_3_Planproces_for_Region_Sjaellands_Raastofplan_2020.pdf

  Pkt. 113

  Høringssvar til debatoplæg om Region Sjællands Råstofplan 2020

  Sagsnr. 302969 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Region Sjælland har sendt debatoplæg om revision af råstofplanen i offentlig høring. Forvaltningen har udarbejdet forslag til høringssvar.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkast til høringssvar (bilag 2) godkendes og fremsendes inden for høringsfristen den 11. marts 2019 med forbehold for byrådets endelige godkendelse.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Region Sjælland har den 14. januar 2019 udsendt debatoplæg om revision af regionens råstofplan. Råstofplanen skal indeholde graveområder til brug for en planperiode på minimum 12 år. I debatoplægget efterspørger regionen kommentarer forud for udarbejdelse af forslag til Råstofplan 2020-2031. Forslag til regionens råstofplan ventes forelagt i foråret 2020. Høringen af debatoplægget slutter den 11. marts 2019.
  Indledningsvis lægger regionen op til en drøftelse af, hvordan råstofplanen kan understøtte FN’s verdensmål for en bæredygtig fremtid. Det gælder fx fremme af genanvendelse af vej- og byggematerialer for at forlænge levetiden på traditionelle råstoffer.
  Herudover peger Region Sjælland på behovet for en national strategi for råstofindvinding både til lands og til havs. En strategi som også skal have fokus på en landsdækkende strategi for fremme af cirkulær økonomi. I debatoplægget indgår der en opgørelse af den resterende råstofressource i den gældende råstofplan. Heraf fremgår det, at der er råstoffer til cirka 16 års indvinding efter 2020. Imidlertid er råstofferne ujævnt fordelt, og det skønnes, at de udlagte graveområder i Roskilde Regionale Graveområde vil være tømt allerede efter 8 år. Derfor ønsker regionsrådet at vurdere muligheden for at udlægge nye graveområde ved Roskilde.
  På baggrund af debatoplægget og kommunens tidligere holdninger til regionens råstofplanlægning har forvaltningen udarbejdet et udkast til høringssvar. Heri indgår blandt andet ønske om, at regionen ikke udlægger nye graveområder, så længe der ikke er udarbejdet en national strategi for råstofindvinding. Endvidere indgår der en appel om, at regionen fastholder og aktivt benytter rækkefølgeplanlægning som styringsværktøj. Dette er dog betinget af, at klagenævnet giver regionen medhold i de indskrevne retningslinjer i råstofplanen. I høringssvaret indgår også bemærkninger om interessekonflikt mellem råstofgravning og grundvandsbeskyttelse samt tilslutning til, at der ikke gives mulighed for biaktiviteter i råstofgravene medmindre dette har tydelig synergieffekt i relation til råstofgravningen.
  Forvaltningen gør opmærksom på, at regeringens udspil om at nedlægge regionerne, kan få konsekvenser for den nuværende opgaveløsning på råstofområdet. Myndighedsbehandlingen efter råstofloven forventes, hvis regionerne nedlægges, at blive overført til staten. Kommunen har i dag et godt samarbejde med regionen på råstofområdet. Af hensyn til kommunale interesser på området er det vigtigt, at der sikres et godt samarbejde med råstofmyndigheden også fremover.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 05-03-2019, pkt. 30

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tilslutte sig høringssvaret, idet Enhedslisten finder, at der skal udtrykkes et krav om et totalt stop for grusgravning så hurtigt som muligt i hele Roskilde Kommune.
  Karsten Lorentzen (O) tager forbehold.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

  Økonomiudvalget, 13-03-2019, pkt. 113

  Der var enighed om at følgende tilføjes høringsbrevet. Det vil i en kommende national strategi - også være vigtigt med økonomiske incitamenter, som kan fremme en øget genanvendelse.
  Prisen på udvundet grus og andre råstoffer bør fastsættes så højt, at nyudvinding ikke altid er den billigste mulighed.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tilslutte sig høringssvaret, idet Enhedslisten finder, at der skal udtrykkes et krav om et totalt stop for grusgravning så hurtigt som muligt i hele Roskilde Kommune. Såfremt brevet sendes er Henrik Stougaard (Ø) enig i den af Økonomiudvalget anbefalede tilføjelse.
  Fraværende: Jeppe Trolle, Daniel Prehn.

 • Pkt. 114 Skitseforslag til nyt Havnehus

  Skitseforslag_-_Nyt_Havnehus.pdf

  Pkt. 114

  Skitseforslag til nyt Havnehus

  Sagsnr. 208396 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har i dialog med Havneselskabet fået udarbejdet skitseforslag til et nyt Havnehus på Roskilde Havn, for at sikre et byggeri i en god kvalitet, og som arkitekttonisk vil bidrage positivt til oplevelsen af Roskilde Havn.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedlagte skitseforslag godkendes som Roskilde Kommunes udfaldskrav til den ydre fremtræden på Havneselskabets byggeri af nyt Havnehus.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog på møde den 27. februar 2019, punkt 69, vilkår for nedrivning af havnekontor på kommunens ejendom Strandgade 2, efterfølgende byggemodning af arealet og udlejning af arealet til Havneselskabet til opførelse af nyt Havnehus.
  Forvaltningen har i dialog med Havneselskabet fået udarbejdet skitseforslag til et nyt Havnehus, med henblik på at sikre et byggeri på kommunens ejendom i en god kvalitet og med et arkitektonisk udtryk, der vil bidrage positivt til oplevelsen af Roskilde Havn. Skitseprojektet er udført i henhold til lokalplan 603 for Roskilde Havn – Havnepromenaden.
  Havneselskabet er positive over for skitseprojektet, som opfylder deres behov for et nyt Havnehus på havnen, og som de vurderer kan udføres inden for en for Havneselskabet acceptabel økonomisk ramme.
  Lokalplan 603 fastsætter en placering af det nye byggeri længere fremme mod havnebassinet end det nuværende havnekontor. Der skal derfor ske en samtidig omlægning af kommunale arealer tilstødende det nye byggeri, herunder etablering af parkeringsplads ved det nuværende havnekontor, samt ny matrikulering i området.
  Forvaltningen og Havneselskabet planlægger i fælleskab, at invitere naboer i Strandgade og havnens aktører til et åbent hus arrangement på Havnekontoret den 27. marts fra kl. 16 -19, hvor interesserede vil kunne se og høre nærmere om projekt for det nye Havnehus og omlægning af tilstødende arealer.
  Sag om ny matrikulering i området, der omfatter nedlæggelse af offentlig vej, fremlægges parallelt med denne sag til godkendelse i byrådet – se anden sag på dagsordenen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, idet denne del er behandlet på byrådets møde i februar 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-03-2019, pkt. 36

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn (A) og Lars-Christian Brask (V).

  Økonomiudvalget, 13-03-2019, pkt. 114

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn.

 • Pkt. 115 Nedlæggelse af del af Strandgade som offentligt vejareal

  Aendringskort_-_Strandgade.pdf Kort_-_strandgade.pdf Skematisk_redegoerelse_-_jnr1900455-Ny.pdf Kort_-_Strandgade_visende_vejareal_A_og_B.pdf

  Pkt. 115

  Nedlæggelse af del af Strandgade som offentligt vejareal

  Sagsnr. 208396 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Havneselskabet ønsker at etablere nyt havnekontor i henhold til lokalplan 603. Som konsekvens heraf skal en del af Strandgade nedlægges som offentligt vejareal, idet arealet skal overgå til bebyggelse, samtidig skal en anden del af Strandgade optages som offentlig vej.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. vejareal mærket A på kortbilag nedlægges som offentlig vej
  2. vejareal mærket B på kortbilag optages som offentlig vej.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med gennemførelse af en byggesag på matr.nr. 66a Sct. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder, skal en del af vejarealet, litra 7000ar, nedlægges og overføres til matr. 66a, sådan at et nyt havnekontor kan opføres iht. til den gældende lokalplan for området. Ligeledes skal en del af vejarealet, litra 7000ar, nedlægges og overføres til matrikel 73 samt en del af matrikel 73 nedlægges og overføres til matr. 66a. Endvidere nedlægges en del af matrikel 66a og overføres til vejareal, så en nye offentlig p-plads kan etableres i forbindelse med havnekontoret.
  Vedlagte kortbilag viser det nye matrikulære forhold.
  Efter Lov om offentlige veje § 15 skal kommunalbestyrelsen beslutte, at vejarealet skal nedlægges. Efter Lov om offentlige veje § 124 stk.1 skal kommunalbestyrelsen tage beslutning om arealets fremtidige status. Kommunalbestyrelsens beslutning skal offentliggøres og ejere af ejendomme, der bliver berørt af beslutningen, skal høres om nedlæggelsen. Umiddelbart berøres naboejendommene ikke, idet der opretholdes offentlig vejforbindelse via den kommende p-plads, så eksisterende adgange opretholdes. Når vejarealet er nedlagt og tildelt matrikelnummer, råder kommunalbestyrelsen frit over arealet.
  Start: Marts 2019
  Slut: Høring afsluttes maj 2019

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-03-2019, pkt. 37

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn (A) og Lars-Christian Brask (V).

  Økonomiudvalget, 13-03-2019, pkt. 115

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn.

 • Pkt. 116 Anlægsbevilling - Stibro over jernbanen

  Brev_til_Borgmesteren.pdf Notat_udarbejdet_af_festivalen.pdf

  Pkt. 116

  Anlægsbevilling - Stibro over jernbanen

  Sagsnr. 316918 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Festival har et stort ønske om, at kommunen fremrykker etableringen af en permanent forbindelse over jernbanen ved dyrskuepladsen, der kan forbinde deres campingområder. For at fremme realiseringen ønsker festivalen at bidrage med en årlig lejeindtægt.

  Indstilling

  Det indstilles, at

  1. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. i 2019, der finansieres ved omplacering af anlægsmidler vedr. Sortebrødre plads Øst, byggemodning mellem 2019 og 2020
  2. der i alt indarbejdes 12 mio. kr. i strategisk anlægsplan for 2020, dels 9 mio. kr. til etablering af permanent stibro over jernbanen ved festivalpladsen, samt 3 mio. kr. til Sortebrødreplads Øst, byggemodning
  3. der gives en indtægtsbevilling (drift) på 0,7 mio. årligt fra og med 2020 som lejebetaling for benyttelse af broen fra Roskilde Festival.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Festival har rettet henvendelse til kommunen, idet de forudser alvorlige problemer med deres midlertidige gangbro, som forbinder campingområder øst og vest for jernbanen. Det skyldes, at Nymølle Stenindustri i 2019 påbegynder udgravning af råstoffer vest for jernbanen, hvor gangbroen i dag lander. Festivalen er usikre på, om de kan opnå tilladelse fra Banedanmark til at flytte den midlertidige gangbro til en anden placering. Banedanmark ser gerne, at der etableres en permanent stibro.
  Den omtalte stibro indgår i Milens landskabsstrategi, som er politisk godkendt af byrådet. Stibroen er et vigtigt bindeled i den planlagte tværgående stiforbindelse i Milen, som går fra Vor Frue Hovedgade i øst til Darupvej i vest. Ved den seneste budgetlægning har stibroen imidlertid ikke været prioriteret i de første overslagsår.
  Forvaltningen har tidligere været i dialog med festivalen om fremme af broprojektet og deltaget i udarbejdelsen af et skitseprojekt. Roskilde Festival er indstillet på at betale en leje for stibroen på 0,7 mio. kr. årligt. Dette beløb kan ses som en slags tilbagebetaling på kommunens investering i stibroen.
  Forvaltningen vurderer, at stibroen vil bidrage til at fremme hverdagslivet i Milen og øge den rekreative brug af området. Endvidere vil stibroen understøtte trafiksikre forbindelser gennem området, når råstofgravningen påbegyndes vest for jernbanen, og lastbiltrafik ledes af Darupvej
  Forvaltningen foreslår beslutning om finansiering nu af hensyn til, at projektering og udbud kan igangsættes med det samme. Alternativt kan sagen tages op i forbindelse med behandlingen af budget 2020, men det vil udskyde en eventuel etablering med et år.
  Forventet projektstart: Forår 2019
  Forventet projektafslutning: Til festival 2020

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2019, da de 3 mio. kr. i 2019 finansieres ved omplacering af anlægsmidler fra Sortebrødre plads Øst, byggemodning til etablering af permanent stibro. Der er tale om 3 mio. kr. til Sortebrødre plads Øst, byggemodning, der endnu ikke er frigivet og som ikke vil skulle bruges i 2019, så det har ingen betydning for gennemførelsen af byggemodningen på Sortebrødre plads Øst.
  Der indarbejdes i alt 12 mio. kr. i strategisk anlægsplan 2020, 9 mio. kr. vedr. etablering af permanent stibro samt 3 mio. kr. vedr. Sortebrødre plads Øst, byggemodning.
  Derudover indarbejdes den afledte drift ligeledes i strategisk anlægsplan.
  Sagen medfører udover ovenstående en forbedring af kassebeholdningen på 0,65 mio. kr. i 2020 og 0,6 mio. kr. herefter som følge af lejeindtægt fra Roskilde Festival.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2019-22:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019 2020 2021 2022
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Sortebrødreplads Øst, byggemodning -4000
  Stibro over jernbanen, udgifter 0 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Sortebrødreplads Øst, byggemodning -1000 -3000
  Stibro over jernbanen, udgifter -3.000 -9.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Stibro over jernbanen, udgifter -3.000
  Finansiering:
  Omplacering af anlæg 3.000 3000
  Forbedring af kassebeholdning, drift 700 700 700
  Afledt drift, vedligeholdelse -50 -100 -100

  Økonomiudvalget, 06-03-2019, pkt. 99

  Sagen er udsat.

  Supplerende sagsfremstilling

  Der har som ønsket på udvalgets møde den 6. marts 2019 været taget fornyet kontakt til festivalen, der har indvilget i at forhøje lejebetalingen til 1 mill. kr. i de første 6 år, hvorefter der optages ny forhandling om den samlede leje for pladsen. På det tidspunkt kendes vedligeholdelsesudgiften for broen, som bl.a. vil indgå i forhandlingen om den fremtidige leje. Festivalen er generelt af den opfattelse, at kommunen også må betale en del af udgiften til broen, da stibroen er en del af det rekreative stinet i området og tilgodeser den brede offentlighed.

  Økonomiudvalget, 13-03-2019, pkt. 116

  Økonomiudvalget ønsker alene at finansiere broen med 3 mio. kr. såfremt Roskilde Festival fastholder kun at betale forhøjet leje af broen i 6 år, vil kommunen kun etablere en bro til 9 mio. kr. Det skal belyses hvilke anlægsinvesteringer i 2020 der ikke kan gennemføres hvis stibroen etableres.
  Sagen blev udsat.
  Fraværende: Daniel Prehn.

 • Pkt. 117 Frigivelse af rådighedsbeløb til værkstedsfaciliteter på ITC

  Pkt. 117

  Frigivelse af rådighedsbeløb til værkstedsfaciliteter på ITC

  Sagsnr. 316794 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er i budget 2019 afsat et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til udvidelse af værkstedsfaciliteter på ITC. Der opføres en hal til metalværksted på Københavnsvej 266. Projektet vil i alt beløbe sig til 2,189 mio. kr. i 2019. Det foreslås at finansiere restbeløbet på 1,189 mio. kr. af den samlede ramme i Center for Handicap.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2019 til udvidelse af værkstedsfaciliteter på ITC
  2. der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling i 2019 på 1,189 mio. kr. til udvidelse af værkstedsfaciliteter på ITC, finansieret ved omplacering af driftsmidler fra øgede indtægter i Center for Handicap som følge af flere borgere og indtægter fra salg af produkter fra metalværkstedet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er i budgetforliget afsat 1,0 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2019 til en hal, der skal rumme et metalværksted på Københavnsvej 266 til borgere i beskyttet beskæftigelse, der er overtaget af ITC efter den beskyttede beskæftigelse på BOMI er lukket.
  Det drejer sig om opførsel af 300 m² halbyggeri og 284 m² tilkørsel/parkering. Hallen skal benyttes som metalværksted. Hallen indgår som en del af ITC Beskyttet Beskæftigelse.
  De 1,0 mio. kr. er afsat i anlægsplanen for 2019 da ITC, som følge af omlægning af BOMI’s aktiviteter i maj 2018, har oplevet en tilgang af borgere til de beskyttede værksteder. Den resterende udgift på 1,189 mio. kr. finansieres af øgede indtægter i Center for Handicap som følge af flere borgere og indtægter fra salg af produkter fra metalværkstedet.
  Når hallen er opført, skal maskiner og resten af borgerne og medarbejderne flyttes fra BOMI til Københavnsvej 266, hvor den øvrige beskyttede beskæftigelse ligger.
  Anlægsarbejdet forventes afsluttet i maj 2019.

  Økonomi

  Sagen er udgiftsneutral.

  Økonomiske konsekvenser af anlægssagen:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.189
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2.189
  Finansiering:
  Budgetomplacering, drift 1.189

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-03-2019, pkt. 32

  Ad 1.: Anbefales.
  Ad 2.: Anbefales.

  Økonomiudvalget, 13-03-2019, pkt. 117

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn.

 • Pkt. 118 Frigivelse af rådighedsbeløb 2018 - Svømmehal ved Roskildebadet

  Pkt. 118

  Frigivelse af Rådighedsbeløb - Svømmehal ved Roskildebadet

  Sagsnr. 302714 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om overførelse af afsat rådighedsbeløb i budget 2018 til 2019 vedrørende ny svømmehal ved Roskildebadet, samt frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 36,1 mio. kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at rådighedsbeløb afsat i budget 2018 til etableringen af ny svømmehal ved Roskildebadet på 36,1 mio. kr. overføres til 2019, samt at der gives en anlægsbevilling på 36,1 mio. kr. ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byggeriet af en ny svømmehal i forbindelse med det eksisterende Roskildebadet er i fuld gang. Ved en fejl er det samlede afsatte rådighedsbeløb i 2018 på 53,8 mio. kr. ikke blevet frigivet til trods for et forbrug i 2018 på 17,7 mio. kr. Denne fejl rettes der nu op på ved at overføre det resterende rådighedsbeløb på 36,1 mio. kr. til 2019, og samtidig søge rådighedsbeløbet frigivet.
  De afsatte midler for 2019 er allerede frigivet.
  Planen er åbning af den nye svømmehal i slutningen af 2019.

  Økonomi

  Sagen medfører en forbedring af kassebeholdningen i 2018 på 36,1 mio. kr., samt en tilsvarende forværring af kassebeholdningen i 2019.
  De afsatte midler i budget 2019 er allerede frigivet.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018 2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Afsatte ikke frigivet midler i 2018 -53.800 0
  Frigivet midler i 2019 0 -21.500

  Forslag til revideret Investeringsoversigt:

  Forbrugte ikke frigivet midler i 2018 -17.660 0
  Overførsel af rådighedsbeløb til 2019 0 -36.140
  Frigivet midler i 2019 0 -21.500

  Ansøgning om anlægsbevilling

  Frigivelse af overførsel af rådighedsbeløb til 2019

  0

  -36.140
  Finansiering:
  Forbedring af kassebeholdning 36.140 0

  Forværring af kassebeholdningen 0 - 36.140

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-03-2019, pkt. 33

  Anbefales.
  Fraværende: Evan Lynnerup (V), Marianne Kiærulff (V) mødte som stedfortræder.

  Økonomiudvalget, 13-03-2019, pkt. 118

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn.

 • Pkt. 119 Frigivelse af rådighedsbeløb for 2019 til Plejecenter Hyrdehøj

  Pkt. 119

  Frigivelse af rådighedsbeløb for 2019 til Plejecenter Hyrdehøj

  Sagsnr. 265123 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med opførelse af det kommende plejecenter ved Hyrdehøj anmodes om frigivelse af rådighedsbeløbet afsat i budget 2019 til anlæg af plejecenteret.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. at der gives en anlægsbevilling på 25.839.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til etablering af Plejecenter Hyrdehøj, serviceareal.
  2. at der gives en anlægsbevilling på 42.771.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til etablering af Plejecenter Hyrdehøj, boligdelen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Med budgettet for 2015 er det besluttet, at der i Roskilde Kom­mune skal bygges et nyt plejecenter. Plejecenteret opføres med 64 plejeboliger samt 30 boliger til rehabilitering med en samlet kapacitet til 60 borgere. Derudover etableres 10 plejeboliger til ældre udviklingshæmmede borgere. I alt etableres 104 boliger. Byrådet godkendte skema A den 25. januar 2017 og skema B den 25. april 2018.

  I januar 2018 blev udbudsprocessen, i forhold til at finde entreprenør af byggeriet, afsluttet. Vinderen var Anker Hansen og Co. Den 9. februar 2018 var der første spadestik. Herefter er byggeprocessen for alvor påbegyndt. Den 26. marts 2019 er der rejsegilde for byggeriet, som fortsat forventes at være klar til indflytning i 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2019-2020:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter – Plejecenter Hyrdehøj, serviceareal -25.839
  Anlæg, udgifter – Plejecenter Hyrdehøj, boligdel -42.771
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter – Plejecenter Hyrdehøj, serviceareal -25.839
  Anlæg, udgifter – Plejecenter Hyrdehøj, boligdel -42.771
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-03-2019, pkt. 32

  Ad 1.: anbefales.
  Ad 2.: anbefales.

  Økonomiudvalget, 13-03-2019, pkt. 119

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn.

 • Pkt. 120 Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. puljen til en bedre bemanding 2019

  Pkt. 120

  Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. puljen til en bedre bemanding 2019

  Sagsnr. 302694 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er fra Sundheds- og Ældreministeriet tildelt i alt 7.416.000 kr. i fra puljen til en bedre bemanding.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 7.416.000 kr. i 2019 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til gennemførelse af indsatserne.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Ifølge aftale om finanslov for 2018 er der afsat 500 mio. kr. årligt i 2018-2021 til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Fra 2022 overgår midlerne til bloktilskuddet. Roskilde Kommunes andel af midlerne udgør i 2019 7.416.000 kr.
  Midlerne skal anvendes til et løft af ældreområdet gennem en bedre bemanding, både hos kommunale og private leverandører. Midlerne skal desuden understøtte et lavere sygefravær samt en øget gennemsnitlig arbejdstid på ældreområdet. Fra 2022 overgår puljen til bloktilskuddet.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget har på møde i april 2018 godkendt en fordeling af midlerne mellem hjemmepleje og plejecentre, herunder private leverandører. Udvalget besluttede at fordele midlerne ligeligt mellem hjemmeplejen og plejecentre, og at midlerne fortrinsvis skal anvendes til nyansættelser i fuldtidsstillinger på plejecentre og til ansættelse af flere årsværk i hjemmeplejen.

  Økonomi

  Roskilde Kommune har i 2019 fået bevilget 7.416.000 kr. Der søges om en indtægts- og en udgiftsbevilling på beløbet.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-03-2019, pkt. 34

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 13-03-2019, pkt. 120

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn

 • Pkt. 121 Indtægts- og udgiftsbevilling til midler relateret til værdighedspolitikken 2019

  Vaerdighedspolitikken_i_Roskilde_Kommune.pdf Redegoerelse_for_anvendelse_af_vaerdighedsmidlerne.pdf

  Pkt. 121

  Indtægts- og udgiftsbevilling til midler relateret til værdighedspolitikken 2019

  Sagsnr. 277166 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er fra Sundheds- og Ældreministeriet tildelt i alt 15.396.000 kr. i 2019 til udmøntning af værdighedspolitikken.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 15.396.000 kr. i 2019 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til gennemførelse af indsatserne.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den første værdighedspolitik den 27. april 2016 samt reviderede værdighedspolitikken den 26. september 2018.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget har siden udmøntet de tilknyttede midler til værdighedspolitikken. Politisk revision af værdighedspolitikken i 2018 var en forudsætning for tildeling af midler fra Sundheds- og Ældreministeriet. Byrådet har i årene 2016 til 2018 godkendt indtægts- og udgiftsbevilling for disse års tildeling af værdighedsmidler.
  Ud af de samlede nuværende værdighedsmidler benyttes størstedelen til flere varme hænder, herunder midler til ansættelse af oplevelsesmedarbejdere på plejecentrene, måltidsværter på plejecentrene, som skal sikre det gode måltid med borgerne, aflastningsophold i fast turnusordning, en udvidelse af klippekortsordningen fra en ½ time om ugen til 1 time om ugen for hjemmeboende borgere, samt en forbedret ernæringstilstand for hjemmeboende borgere. Der er ligeledes disponeret midler til Seniorhøjskolen og en styrket inkontinensindsats. Endvidere er der disponeret midler til oprettelse af et palliativt team, der skal varetage det samlede palliative forløb.
  Byrådet skal senere i 2019 revidere værdighedspolitikken, da en ny ændring af bekendtgørelsen om værdighedspolitikker for ældreplejen stiller krav om, at politikken skal tage stilling til bekæmpelse af ensomhed.

  Økonomi

  Roskilde Kommune har i 2019 fået bevilget 15.396.000 kr. Der søges om en indtægts- og en udgiftsbevilling på beløbet.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-03-2019, pkt. 33

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 13-03-2019, pkt. 121

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn.

 • Pkt. 122 Vor Frue

  Pkt. 122

  Vor Frue

  Sagsnr. 311628 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 5. februar 2019, at der til udvalgets møde i marts skulle udarbejdes en samlet sag om vinkler på Vor Frue, som følge af byrådets beslutning om ændring af skolestrukturen, hvor skolen fra skoleåret 2019/20 er en indskolingsskole fra 0.-3. klasse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Som opfølgning på budget 2019 har forvaltningen været i dialog med den selvejende institution Spiloppen om mulighederne for at institutionen flytter til lokaler på Vor Frue Skole, for at blive en del af en landsbyordning. En landsbyordning, hvor der er fælles ledelse for dagtilbud og skole vil kræve at institutionen er kommunal. Spiloppen har meldt tilbage, at de ikke ønsker blive kommunal og at de ikke ønsker helt eller delvist at flytte til lokaler på skolen.
  Forvaltningen har undersøgt behov og mulighed for at etablere et kommunalt dagtilbud i lokaler på Vor Frue Skole, også set i sammenhæng med at regeringen er kommet med et udspil, der kan betyde en ændring af den nuværende støjkonsekvenszone for Tune Lufthavn, som har betydning for om der kan opføres nye boliger omkring blandt andet Vor Frue.
  Forvaltningen vurderer, at en eventuel boligudbygning omkring Vor Frue ved en ændring af støjkonsekvenszonen, ikke medfører et behov for en udvidelse af antallet af dagtilbudspladser i så stort et omfang, at der er behov for etablering af et nyt dagtilbud. Der er aktuelt et pres på antallet af 0-2 års pladser i Vor Frue pasningsdistrikt, mens der er et mindre overskud af børnehavepladser.
  For at etablere et nyt dagtilbud, hvor driftsøkonomien skal det have en vis størrelse. En af de mindste institutioner i Roskilde Kommune som har både vuggestue og børnehavepladser er Mælkevejen med 14 vuggestuepladser og 22 børnehavepladser. Forvaltningen vurderer, at der vil være en risiko for tomme pladser i et væsentligt omfang, såfremt der etableres pladser i den størrelsesorden i Vor Frue. Der vil være plads til at etablere pladserne i lokaler på Vor Frue Skole, hvor det vil kræve anlægsudgifter til forhold både inde og ude, da de bygningsmæssige og arbejdsmiljømæssige krav til et dagtilbud er anderledes end det der er til en skole.
  Vor Frue pasningsdistrikt støder op til pasningsdistrikt Sydbyen, hvor flere forældre fra Vor Frue også ønsker, at få deres børn i dagtilbud. Sydbyen grænser direkte op til pasningsdistrikt Midtvest – og det er relevant at se disse pasningsdistrikter i en sammenhæng. Alle tre distrikter har aktuelt og i de kommende år et pres på antallet af 0-2 års pladser, mens der i forskellig grad er overskud af børnehavepladser. Derfor anbefaler forvaltningen fortsat et øget fleksibilitet mellem pladser til de 0-2 årige og de 3-5 årige. Udvalget har tillige tidligere behandlet sag om etablering af institution ved Ringparken, som også vil medføre en udvidelse af antallet af 0-2 års pladser i Sydbyen.
  Byrådet har den 30. januar 2019 besluttet, at Vor Frue Skole fra det kommende skoleår skal være en indskolingsskole for 0.-3. klasse. Forvaltningen kan oplyse, at for de årgange, der vil være på skolen i det kommende skoleår, er der pr. 26. februar 2019 følgende antal på de enkelte årgange: Der er opskrevet 14 elever til den kommende 0. klasse; der er indmeldt 8 elever i den nuværende 0. klasse; 12 elever i den nuværende 1. klasse og 9 elever i den nuværende 2. klasse. Forvaltningen kan oplyse, at 4 elever fra den nuværende 0. klasse overflyttes primo marts til en anden folkeskole i kommune.
  I forhold til trafiksikkerhed kan forvaltningen oplyse, at Plan- og Teknikudvalget den 14. januar 2019 besluttede at prioritere midler i 2019 til nyt signalreguleret kryds ved Køgevej / Vilvorde for at sikre skolevejen for børn på cykel fra Vor Frue mod Østervangsskolen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Såfremt der skal etableres dagtilbud i tilknytning til Vor Frue Skole vil det medføre anlægsudgifter og afledte driftsudgifter.

  Skole- og Børneudvalget, 05-03-2019, pkt. 42

  Skole- og Børneudvalget henviser til byrådets beslutning af den 30. januar 2019 om at Vor Frue Skole fra skoleåret 2019/20 er en indskolingsskole fra 0.-3. klasse. Udvalget konstaterer, at der ikke på nuværende tidspunkt er grundlag for etableringen af en kommunal daginstitution i de ledige lokaler på skolen. Udvalget beder forvaltningen om at se på, hvad de ledige lokaler på Vor Frue Skole kan anvendes til fremadrettet fra skoleåret 2019/20.
  Henrik Stougaard (Ø) og Tina Boel (F) kan ikke tiltræde flertallets beslutning, idet det bemærkes, at det dermed konstateres at grundlaget er bortfaldet for den "landsbyskoleordning" budgetforligspartierne oprindeligt besluttede. Dermed er der tale om en ny løsningsmodel og en ny situation. Henrik Stougaard (Ø) foreslår alternativt at forvaltningen sættes til at udarbejde en løsningsmodel, hvor Vor Frue skole på det ny grundlag fortsætter som en skole der rummer 0.'te til 6. klassetrin. og begærer sagen i byrådet.

  Økonomiudvalget, 13-03-2019, pkt. 122

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) og Tina Boel (F) henholder sig til deres bemærkninger fra Skole- og Børneudvalget.
  Fraværende: Daniel Prehn.

 • Pkt. 123 Køgevej 5 - Kedelcentralen(Lukket)

 • Pkt. 124 Roskilde Idrætspark(Lukket)

 • Pkt. 125 Salg af ejendom (Lukket)

 • Pkt. 126 Køb af ejendom(Lukket)

 • Pkt. 127 Eventuelt

  Pkt. 127

  Eventuelt

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 13-03-2019, pkt. 127

  - FORS.
  - ØSB.
  - Diger.
  - Tour de France.
  Fraværende: Daniel Prehn.

 • Pkt. 128 Salg af HMN GasNet(Lukket)