You are here

Referat

Dato: Onsdag, August 14, 2019 - 08:20
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 261 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 261

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Under pkt. 262 "Orientering om status på Musicon" deltager leder af Musicon-sekretariatet Andreas Høegh.

  Økonomiudvalget, 14-08-2019, pkt. 261

  Godkendt.

 • Pkt. 262 Orientering om status på Musicon

  Pkt. 262

  Orientering om status på Musicon

  Sagsnr. 283288 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sekretariatsleder på Musicon giver en status over igangværende og kommende projekter på Musicon.

  Sagsfremstilling

  Musicon er nu trådt ind i en fase, hvor den varige by for alvor begynder at tage form, og samtidig udvikler de midlertidige projekter sig fortsat.
  Der vil blive givet orientering om status på salget, etablering af containerstriben, igangværende byggerier m.v.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 14-08-2019, pkt. 262

 • Pkt. 263 Orientering om kommernde større sager - august 2019

  Pkt. 263

  Orientering om kommende større sager - august 2019

  Sagsnr. 301127 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i resten af 2019.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i resten af 2019:
  1. Budget 2020

  1. Låneoptagelse for 2019

  3. Helhedsplan for Viby Øst
  4. Ny stibro over Holbækmotorvejen
  5. Tour de France – Budget og projektorganisering
  6. Forslag til kommuneplantillæg 19 for Helligkorsvej-Møllehusvej (endelig vedtagelse)
  7. Udbud af Sortebrødre Plads
  8. Udviklingsprincipper for Sydbyen
  9. Køb af Sankt Hans Vest
  10. Udbud af arealer i Viby Bymidte
  11. Udbud af arealer i Trekroner
  Næste orientering bliver på mødet i december 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Økonomiudvalget, 14-08-2019, pkt. 263

 • Pkt. 264 Orientering om likviditet pr. 31. juli 2019

  Orientering_om_likviditeten_pr._31._juli_2019.pdf

  Pkt. 264

  Orientering om likviditet pr. 31. juli 2019

  Sagsnr. 314874 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. juli 2019. I bilag er endvidere opstillet prognose for udviklingen. Forvaltningen skønner, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2019 vil ligge mellem 150 - 200 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Tabellen viser den faktiske likvide beholdning, samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i alt og pr. indbygger, hvor indbyggertallet pr. 1. januar 2019 er anvendt.

  Roskilde Kommune 31. aug. 2018 30. sep. 2018 31. okt. 2018 30. nov. 2018 31. dec. 2018 31. jan. 2019 28. febr. 2019 31. marts 2019 30. april 2019 31. maj 2019 30. juni 2019 31. juli 2019
  Likvide beholdning (mio. kr.) -22 -8 -66 -149 -174 -4 -29 -18 -39 -139 -154 -65
  Kassekreditregel (mio. kr.) 332 311 293 275 252 238 226 211 206 192 178 170
  Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.) 3,8 3,6 3,3 3,1 2,9 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,0 1,9

  Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. juli 2019 skønner forvaltningen, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2019 vil ligge mellem 150 – 200 mio. kr.

  Økonomiudvalget, 14-08-2019, pkt. 264

 • Pkt. 265 Orientering om arbejdet med FNs verdensmål i Roskilde Kommune

  Dagsordenspunkter_om_FNs_verdensmaal_i_de_enkelte_udvalg.pdf

  Pkt. 265

  Orientering om arbejdet med FNs verdensmål i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 312922 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommunes fagudvalg har hver udvalgt 2-4 verdensmål, som skal have et særligt fokus i udvalgets arbejde.

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede d. 27. marts 2019, punkt 73, at alle kommunens fagudvalg skulle udvælge 2-4 verdensmål, som skal have et særligt fokus i udvalgets arbejde. Det blev endvidere besluttet, at der efter fagudvalgenes behandling skulle laves en status til Økonomiudvalget om hvilke verdensmål, der er dækket.
  Alle fagudvalgene har nu besluttet, hvilke verdensmål de ønsker et særligt fokus på i udvalgets arbejde. De udvalgte verdensmål fremgår af nedenstående tabel:

  Verdensmål Fagudvalg
  1. Afskaf fattigdom
  1. Stop sult
  1. Sundhed og trivsel
  Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Skole- og Børneudvalget
  Beskæftigelses- og Socialudvalget
  Kultur- og Idrætsudvalget
  1. Kvalitetsuddannelse
  Skole- og Børneudvalget
  1. Ligestilling mellem kønnene
  Skole- og Børneudvalget
  Plan- og Teknikudvalget
  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering
  1. Rent vand og sanitet
  1. Bæredygtig energi
  1. Anstændige jobs og økonomisk vækst
  Beskæftigelses- og Socialudvalget
  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering
  1. Industriel innovation og infrastruktur
  Plan- og Teknikudvalget
  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering
  1. Mindre ulighed
  Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Beskæftigelses- og Socialudvalget
  Kultur- og Idrætsudvalget
  Plan- og Teknikudvalget
  1. Bæredygtige byer og lokalsamfund
  Kultur- og Idrætsudvalget
  Plan- og Teknikudvalget
  1. Ansvarligt forbrug og produktion
  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering
  1. Klimaindsats
  Klima- og Miljøudvalget
  Skole- og Børneudvalget
  1. Livet i havet
  1. Livet på land
  1. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  1. Partnerskab for handling
  Klima- og Miljøudvalget
  Kultur- og Idrætsudvalget
  Plan- og Teknikudvalget

  Klima- og Miljøudvalget har derudover oplyst, at udvalget allerede arbejder med 10 øvrige verdensmål (3,6,7,9,11,12,13,14,15,17) som en del af udvalgets basisarbejde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Økonomiudvalget, 14-08-2019, pkt. 265

  Økonomiudvalget tog sagen til orientering og anmodede om at der arbejdes med verdensmål 1 og 2 i regi af Beskæftigelses- og Socialudvalget, og at der arbejdes med verdensmål 16 i regi af Økonomiudvalget.

 • Pkt. 266 Tidsplan for forhandlinger vedr. budget 2020-2023

  Revideret_politisk_tidsplan_for_budget_2020-2023.pdf

  Pkt. 266

  Tidsplan for forhandlinger vedr. budget 2020-2023

  Sagsnr. 313508 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  På grund af folketingsvalget og forhandlingerne om regeringsdannelsen forventes aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i 2020 først at blive indgået i starten af september.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at som alternativ til afsluttende forhandlinger om budgettet den 27. og 28. september reserveres den 5. og 6. oktober

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  På grund af folketingsvalget og de efterfølgende regeringsforhandlinger forventes aftalen om kommunernes økonomi mellem KL og den nydannede regering først at foreligge i begyndelsen af september, og den endelige frist for kommunernes budgetvedtagelse er fastsat til den 5. november. Efter parternes indgåelse af økonomiaftalen skal der ske en vedtagelse af aktstykket i Folketingets Finansudvalg, og først herefter offentliggøres kommunefordelt talmateriale om fx statsgaranti, tilskud og udligning. Dette materiale forventes således tidligst tilgængeligt til brug for kommunernes budgetlægning i den sidste halvdel af september.
  Byrådet vedtog 19. juni pkt. 152 ”Budget 2020-2023 - opsamling på budgetdrøftelser i fagudvalg”, at budgethøringen flyttes til 12. august – 13. september, hvor høringsmaterialet vil bestå af besparelsespakkerne, der blev forhandlet i pinsen. Det blev endvidere besluttet at udskyde budgetorientering og efterfølgende forhandlinger til 27. september.
  For en sikkerheds skyld foreslås imidlertid nu også reservation af et alternativt forhandlingstidspunkt den 5./6. oktober, hvis det skulle vise sig, at talgrundlaget bliver så sent tilgængeligt, at der ikke kan foreligge gennemregnede balancevurderinger til 27. september.
  2. behandlingen af budgettet finder dermed som udgangspunkt sted på de fastlagte møder i Økonomiudvalget 2. oktober og i Byrådet 9. oktober.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da sagen omhandler processen vedrørende budgetlægningen for 2020-2023.

  Økonomiudvalget, 14-08-2019, pkt. 266

  Det blev besluttet at der forhandles den 5. og 6. oktober, og at 2. behandling i Økonomiudvalget den 23. oktober og 2. behandling i Byrådet den 30. oktober. Som konsekvens af det aflyses Byrådsmødet den 9. oktober.

 • Pkt. 267 Østsjællands Beredskabs regnskab 2018

  Aarsrapport_2018_m_underskrifter.pdf Revisionsberetning_2018_med_underskrifter.pdf

  Pkt. 267

  Østsjællands Beredskabs regnskab 2018

  Sagsnr. 280692 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Østsjællands Beredskabs regnskab 2018 og tilhørende årsrapport fremlægges til godkendelse. Regnskab 2018 viser et overskud på 1,2 mio.kr. (før overførsler og forskydninger). Efter overførsler og forskydninger lyder resultatet på 0,25 mio. kr., som jf. fællesskabets vedtægter, tilbagebetales til interessentkommunerne i 2019, heraf 70.000 kr. til Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Østsjællands Beredskabs regnskab 2018 godkendes
  2. Nettooverskud på 0,25 mio.kr. udbetales til interessentkommunerne i 2019 jf. fællesskabets vedtægter § 4.3
  3. Der gives en tillægsbevilling til budget 2019 til overførsel af midler til ikke afsluttede CSR projekter (brandkadetter og ildfugle mv.) for kommunerne på 261.000 kr., som finansieres af Østsjællands Beredskabs kassebeholdning, og
  4. Der gives en tillægsbevilling til budget 2019 til overførsel af frivilliges egen opsparing på 90.000 kr., som finansieres af Østsjællands Beredskabs kassebeholdning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Regnskab 2018 viser, at Østsjællands Beredskab går ud af 2018 med et overskud på 1,2 mio. kr.

  t.kr. (+=udgifter, -=indtægter) Budget 2018 Regnskab 2018 Afvigelse
  Driftsindtægter i alt -115.434 -118.496 -3.062
  Kerneopgave -85.910 -88.284 -2.374
  Serviceopgaver -29.524 -30.212 -688
  Driftudgifter i alt 105.684 117.330 11.646
  Kerneopgave 87.920 99.763 11.843
  Serviceopgaver 17.764 17.567 -197
  Nettodrift -9.750 -1.167 8.583
  Anlæg 0 0 0
  Investeringer kerneopgave 0 0 0
  Investeringer serviceopgaver 0 0 0
  Resultat af drift og anlæg -9.750 -1.167 8.583

  Driftsresultatet medfører et merforbrug på 8,6 mio. kr. Merforbruget fremlægges og uddybes i årsrapporten.
  Fællesskabets egenkapital er ved udgangen af 2018 negativ med 160.000 kr., hvilket er en forværring på 3,4 mio. kr.
  Jf. vedtægter for Østsjællands Beredskab skal driftsmæssigt overskud/underskud fordeles mellem interessentkommunerne efter andel af obligatorisk bidrag. Overskud for regnskab 2018 fratrækkes følgende poster, før restoverskuddet fordeles til ejerkommunerne:

  Resultat af drift og anlæg 1.167
  Fradrag vedrørende underskud 2017 – indbetalt ejerkommuner -569
  Overførsler til 2019 projektmidler CSR -261
  Overførsler til 2019 frivilligkonti, egen optjening -90
  Resultat efter overførsler 247

  Regnskabet er revideret og påtegnet af Østsjællands Beredskabs revisionsselskab EY uden bemærkninger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Det fremgår af selskabets vedtægter § 4.3, at et overskud skal afregnes med interessentkommunerne i 2019. Nettooverskuddet (247.000 kr.) fordeles som vist efter andel af obligatorisk bidrag:

  Kommune Andel af obl. bidrag (%) Tilbagebetaling overskud 2018 (kr.)
  Roskilde 28 (70.153)
  Køge 22 (53.325)
  Greve 16 (39.647)
  Solrød 4 (8.726)
  Stevns 8 (19.540)
  Høje-Taastrup 12 (30.171)
  Ishøj 6 (15.019)
  Vallensbæk 4 (10.040)
  Total 100 (246.622)

  Økonomiudvalget, 14-08-2019, pkt. 267

  Anbefales.

 • Pkt. 268 Justering af Strategisk Anlægsplan

  Revideret_Strategisk_anlaegsplan_2020-2027.pdf

  Pkt. 268

  Justering af Strategisk Anlægsplan

  Sagsnr. 317746 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der har været konkrete politiske behandlinger af 3 anlæg, der indgår i Strategisk Anlægsplan for budget 2020-2023. Forvaltningen foreslår konsekvensrettelse af Strategisk Anlægsplan, dog således at den samlede anlægssum i budgetlægningsperioden opretholdes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Strategisk Anlægsplan indgår med uændret anlægssum i budgetteringen af anlæg i budget 2020-2023, idet der dog som følge af politiske beslutninger vedrørende 3 konkrete anlægsprojekter justeres imellem anlægsprojekterne.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede i maj at budgettere anlægsudgifter i budget 2020-2023 på baggrund af Strategisk anlægsplan. Der har imidlertid efterfølgende været konkret politisk behandling af 3 anlægsprojekter, der indgår i Strategisk Anlægsplan. Det drejer sig om:

  • Etablering af Børnehuset Fuglebakken (ØU 22/5-19)
  • Forlængelse af options- og udbygningsaftale – Ny Østergade (BY 19/6-19)
  • Roskilde Idrætspark (BY 19/6-19)

  Det foreslås, at Strategisk Anlægsplan konsekvensrettes jf. de politiske beslutninger i de 3 konkrete sager. Der er for alle 3 projekters vedkommende tale om udskydelse af anlægsudgifter til årene efter 2023.
  Den samlede anlægssum i de enkelte budgetår i budget 2020-2023 foreslås imidlertid ikke ændret, idet der i stedet foreslås indarbejdet en anlægsbufferpulje på 15 mio. kr. i 2020, 8 mio. kr. i 2022 og 28 mio. kr. i 2023. Bufferpuljen skal ses i lyset af blandt andet usikkerheden omkring de endelige anlægsudgifter vedrørende svømmehallen og et ønske om at kunne sætte anlægsmidler bag indholdet i boligpolitikken. Det skal endvidere bemærkes, at afsættelsen af anlægsbufferpuljen skal ses i sammenhæng med kommunens økonomiske principper. Her er det formuleret, at Roskilde Kommunes budgetramme til anlægsprojekter skal udgøre netto min. 175 mio. kr. eksklusiv byggemodning, idet byggemodning skal ses i sammenhæng med kommunens grundsalg. Det økonomiske princip er fastsat for fremadrettet at kunne leve op til anlægsbehovet i forbindelse med fortsat vækst m.v., og det vurderes, at det ikke samlet set bør være under 225 mio. kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da sagen omhandler budgettering af anlæg i budget 2020-2023.

  Økonomiudvalget, 14-08-2019, pkt. 268

  Godkendt.

 • Pkt. 269 Bevilling til udgifter efter storme i januar 2019

  Pkt. 269

  Bevilling til udgifter efter storme i januar 2019

  Sagsnr. 322329 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sag om bevilling til Østsjællands Beredskabs for ekstra udgifter som følge indsats i forbindelse med stormene i januar 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en bevilling på 761.671 kr. finansieret inden for udvalgets ramme.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Østsjællands Beredskabs indsats i forbindelse med de 2 storme har medført ekstra udgifter til beredskabet på 761.671 kr.
  Der er tale om et ressourcetræk på den eksisterende organisation i form af træk på det frivillige beredskab, brug af egne køretøjer og materiel, samt timer til ledelse, logistik, eksterne folk og administration.
  De faste ansatte, der har udført opgaver inden for ledelse, logistik og administration, aflønnes ikke direkte for timer, der er lagt i indsatsen og efterfølgende behandling af de to hændelser.
  Udgifterne udgør:

  Leje og reetablering af watertubes 473.235
  Løn indsats og oprydning 52.935
  Forplejning 7.869
  Leje af materiel, assistance mv. private 227.632

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Beløbet på 761.671 kr. finansieres som en bevilling inden for Økonomiudvalgets samlede ramme.

  Økonomiudvalget, 14-08-2019, pkt. 269

  Godkendt.

 • Pkt. 270 Principiel godkendelse af alment ungdomsboligprojekt i Trekroner

  Skitseforslag_ungdomsboliger_-_CAT-ejendomme.pdf

  Pkt. 270

  Principiel godkendelse af alment ungdomsboligprojekt i Trekroner

  Sagsnr. 320895 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sag om foreløbig godkendelse af ungdomsboligprojekt i Trekroner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der meddeles principiel godkendelse til etablering af 84 nye almene ungdomsboliger i ejendommen Universitetsparken 7
  2. der udarbejdes ny lokalplan for området
  3. kommunens udlån til CAT på 2,7 mio. kr. kræves indfriet i forbindelse med salg af ejendommen.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Boligselskabet Sjælland har fremsendt ansøgning om principiel godkendelse af grundkapitallån og igangsættelse af lokalplanarbejde for ca. 84 ungdomsboliger ved ombygning af eksisterende ejendom Universitetsparken 7, 4000 Roskilde samt nybyggeri af 1.840 m2 på ejendommen.
  Ejendommen er pt. ejet af CAT-Fonden. Bag fonden står bl.a. Roskilde kommune, RUC og DTU. CAT-Fonden ønsker at sælge ejendommen, da den i dag ikke til fulde efterlever de ønsker og funktioner, som man i sin tid havde til den. Ligeledes er ejendommen finansieret således, at en fortsat drift af ejendommen i sin nuværende form fremadrettet er vanskelig.
  Boligselskabet Sjælland ønsker at ombygge den eksisterende ejendom til ungdomsboliger og fælleslokale samt nybygge ungdomsboliger i et byggefelt på grunden. Herved kan der skabes ca. 84 moderne ungdomsboliger i varierende størrelser med både 1 og 2 rums boliger. Nybyggeriet og den eksisterende ejendom vil omkranse et indre gårdrum, som kan anvendes til fælles ophold og oplevelser, både for afdelingens beboere og for de studerende på RUC. Herved kan projektet bidrage til et attraktivt studiemiljø i universitetets umiddelbare nærhed.
  Ejendommen er på 1.840 m2 etageareal, og til grunden er knyttet yderligere 1.840 m2 byggeret. Det kommunale grundkapitalindskud forventes at blive ca. 10,7 mio. kr., ligesom kommunen skal yde kommunal garanti for del af anskaffelsessummen på ca. 107 mio. kr.
  Det er en forudsætning for godkendelse af skema A, at der udarbejdes ny lokalplan for området. Lokalplanen udarbejdes af projektudvikler og forventes at kunne vedtages i foråret 2020, hvorefter der skal udarbejdes udbud og entrepriseaftale med henblik på indsendelse af skema B i efteråret 2020. Byggeri af ungdomsboliger vil kunne igangsættes omkring efteråret 2020 og boligerne vil kunne stå klar til indflytning til studiestart i august/september 2022.
  I forbindelse med den yderligere bearbejdning af projektet indtil skema A godkendelsen forventer forvaltningen, at der skal foretages mindre ændringer i projektet, herunder navnlig, at byggeriet får en større variation af boformer og boligstørrelser.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Bevillingssagen forelægges byrådet i forbindelse med godkendelse af skema A. Grundkapitalindskuddet på forventeligt ca. 10,7 mio. kr. vil kunne finansieres af den afsatte pulje til grundkapitalsindskud.
  Kommunen har ydet et lån på 2,7 mio. kr. til CAT Ejendomme, hvor Byrådet den 29. november 2017 pkt. 314 har givet indtægtsbevilling til indfrielse heraf, når ejendommen blev solgt. Indtægtsbevillingen er videreført til 2019.

  Økonomiudvalget, 14-08-2019, pkt. 270

  Godkendt, idet det forventes, at det bliver billige ungdomsboliger.

 • Pkt. 271 Revision af restaurationsplan for Roskilde Kommune

  Restaurationsplan_2019.pdf

  Pkt. 271

  Revision af restaurationsplan for Roskilde Kommune

  Sagsnr. 88088 Økonomiudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Sag vedrørende revision fra kommunens Restaurationsplan.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at revideret Restaurationsplan 2019 for Roskilde Kommune godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Bevillingsnævnet har på sit møde den 14. juni 2019 godkendt forslag til revideret Restaurationsplan 2019 for Roskilde Kommune.
  Planen opdateres i forhold til seneste lovændringer, navnlig vedr. bortfald af lovkrav om næringsbrev samt ny lovgivning om beskæftigelse af unge under 18 år. Endvidere er der sket opdateringer af adresser, telefon nr. mv. Der er videre tilføjet ændringer om øget fokus på ansvarlig udskænkning i forhold til unge mv. Planen er senest revideret i 2012
  Planen offentliggøres efterfølgende på kommunens hjemmeside.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019

  Økonomiudvalget, 14-08-2019, pkt. 271

  Anbefales.

 • Pkt. 272 Vores Stemmer - afsluttende status på projekt med Mandag Morgen

  Vores_Stemmer_-_afsluttende_status.pdf

  Pkt. 272

  Vores Stemmer - afsluttende status på projekt med Mandag Morgen

  Sagsnr. 303441 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har gennemført projekt Vores Stemmer i samarbejde med Tænketanken Mandag Morgen. Projektet er afsluttet og borgerne har præsenteret 7 forslag, som er tilgængelige på kommunens hjemmeside.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at status godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har på sine møder i juni og august 2018 godkendt, at administrationen har indledt et samarbejde med Tænketanken Mandag Morgen om projektet Vores Stemmer.
  Projektet er gennemført i første halvdel af 2019 og omtales nærmere i vedhæftede bilag.
  Det overordnede emne for projektet i Roskilde Kommune, som blev drøftet på borgermødet 9. februar 2019, var ”Hvordan udvikler vi Roskilde Kommune mere bæredygtigt?”. Borgerne valgte 10 ideer, som 30 borgere arbejdede videre med og 6. april præsenterede borgerne 7 forslag for byrådsmedlemmer og fremmødte interesserede. Materialet er offentlig tilgængeligt på kommunens hjemmeside: https://roskilde.dk/kommunen/vision-politikker-og-indsatsomraader/hvordan-udvikler-vi-roskilde-kommune-mere-baeredygtigt

  Økonomi

  Økonomiudvalget godkendte i august 2018 et budget for projektet på i alt 209.000 kr. hvor finansieringen skete indenfor den eksisterende ramme, og det endelig regnskab for afviklingen giver et totalt forbrug på 112.017 kr.

  Budget (kr.) Regnskab (kr.)
  Lokaleleje og forplejning til afholdelse af borgermøde Vores Stemmer 9. februar 2019 i Roskilde Kongrescenter ved 450 personer 189.000 94.652
  Markedsføringsmateriale og forberedelse 20.000 17.365
  I alt 209.000 112.017

  Økonomiudvalget, 14-08-2019, pkt. 272

  Godkendt.

 • Pkt. 273 Personalepolitiske mål

  Pkt. 273

  Personalepolitiske mål

  Sagsnr. 315224 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  De tre personalepolitiske mål, der indgår i Resultater i Roskilde, er nu klar til drøftelse. Målene omhandler medarbejdertilfredshed, sygefravær og personaleomsætning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de personalepolitiske mål drøftes, og at målene fastholdes med eksisterende ordlyd.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads, som kan tiltrække, udvikle og fastholde medarbejdere.
  Målet for medarbejdertilfredsheden for kommunen som helhed er, at scoren på spørgsmålet i trivselsundersøgelsen: ”Alt i alt trives jeg på min nuværende arbejdsplads” skal være 5,1. Ved seneste trivselsundersøgelse i efteråret 2017 blev målet næsten indfriet, da resultatet var 5,0. Derfor foreslås, at målet fastholdes med eksisterende ordlyd. Der gennemføres en ny trivselsundersøgelse i efteråret 2019.
  Nærvær på arbejdspladsen og mindst muligt sygefravær er af afgørende betydning for kvaliteten i ydelser og service over for borgerne. Sygefraværet er en af flere indikatorer for medarbejdernes trivsel. I 2018 besluttede Byrådet, at det gennemsnitlige sygefravær i Roskilde Kommune skal falde fra 5,5 % til 5,0 %. Sygefraværet er faldet med 0,3 procentpoint fra 5,6% i 2017 til 5,3 % i 2018, hvilket betyder, at kommunen er kommet nærmere målet. Det foreslås derfor, at det politiske mål fastholdes med eksisterende ordlyd.
  Målet for personaleomsætningen er, at den fastholdes under 15 %. Dette mål er ikke indfriet, idet personaleomsætningen i 2018 var 16,6 %. Personaleomsætningen var i 2017 på 15,7%, hvilket vil sige, at der er sket en stigning på 0,9 procentpoint. Der arbejdes løbende på at fastholde medarbejdere bl.a. ved at sikre det gode arbejdsmiljø og trivsel. Personaleomsætningstallene overvåges og analyseres, så der kan iværksættes initiativer på de områder, hvor personaleomsætningen er særlig høj. Der er i denne forbindelse særlig fokus på social- og sundhedsområdet. Det er vurderingen, at målet for personaleomsætningen bør fastholdes med eksisterende ordlyd. Dette for at sikre den overordnede opmærksomhed og sammenlignelighed på målet, der sammen med de øvrige mål er en indikator for Roskilde Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 14-08-2019, pkt. 273

  Godkendt.

 • Pkt. 274 Anbefalinger fra Udvalget for nedbringelse af sygefravær §17 stk. 4.

  Vision_for_den_gode_arbejdsplads.pdf Implementeringsplan.pdf

  Pkt. 274

  Anbefalinger fra Udvalget for nedbringelse af sygefravær §17 stk. 4.

  Sagsnr. 315224 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget blev nedsat i forbindelse med budgetforliget i 2018.
  Udvalget har holdt tre møder i foråret 2019. Udvalget bestod af: Fra byrådet; formand Henning Sørensen, Socialdemokratiet Jette Tjørnelund, Venstre, Tina Boel, SF. Fra forvaltningen kommunaldirektør Henrik Kolind, HR- og byrådssekretariatschef Anna Gantris, fra HMU; næstformand Jeanne Heskjær, Rune Kent, AMR og Henrik Bjørnskov, AMR, sekretariat Arbejdsmiljøchef Eva Gyldvig. Eksterne deltagere i udvalget var Jakob Scharff, branchedirektør i DI, Thomas Hermann, repræsentant for Arbejdsmiljønet, og Andreas Holtermann, professor fra NFA.
  Udgangspunktet for udvalgets kommissorium var at finde en besparelse på 15-20 mio. kr., og at der skulle ske afrapportering i forbindelse med forhandlingerne af budget 2020. Udvalget er nået til den anbefaling, at hvis sygefraværet skal nedbringes, så skal fokus i stedet flyttes fra et fokus på besparelser til et fokus på det gode arbejdsmiljø og god ledelse. Dette støttes også af forskningsresultater fra NFA.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller at

  1. afrapporteringen godkendes, og
  2. forvaltningen udmønter de forslåede 5 indsatser.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Drøftelserne i udvalget om nedbringelse af sygefravær har i høj grad omhandlet ledelse og ledelsens betydning for, hvor meget sygefravær der er på arbejdspladsen. Det har ledt frem til udarbejdelsen af ”Vision for den gode arbejdsplads”, som anbefalet grundlag for det fremadrettede arbejde med nedbringelse af sygefraværet i Roskilde Kommune.
  ”Vision for den gode arbejdsplads” skal ses som et sigtepunkt for både ledere og medarbejdere. Visionen bygger på en antagelse om, at god ledelse er centralt for at understøtte et godt arbejdsmiljø, og at godt arbejdsmiljø er en væsentlig faktor for nedbringelse af sygefraværet. Roskilde Kommune bygger på et godt fundament, hvor der allerede nu er en faldende tendens for sygefraværet.
  ”Vision for den gode arbejdsplads” tager udgangspunkt i målet om at sikre en organisation, der har en høj produktivitet og faglighed – bygget på godt arbejdsmiljø, høj trivsel og lavt sygefravær. Det er udvalgets overbevisning at et fokus på det gode arbejdsliv og den gode borgerbetjening automatisk vil medføre lavere sygfravær.
  Hovedelementerne i visionen er at sikre; en fælles forståelse af kerneopgaven, en anerkende tilgang til hinanden (både ledere og medarbejdere), fokus på det positive samarbejde med tillid til, at alle gør deres bedste, og at alle tager fælles ansvar for at sikre et godt arbejdsmiljø.
  Visionen består af en række hensigtserklæringer om, hvad den gode arbejdsplads består af, beskrivelser af hvilke grundsten, som er forudsætningen for at nå i mål med visionen samt et mål for hvad der ønskes opnået med visionen. Der laves en værktøjskasse til lederne på intranettet, der kan støtte dem i arbejdet med at nå målet.
  Visionen er suppleret med en række konkrete forslag til handlig som anbefales implementeret:

  • Vision for den gode arbejdsplads introduceres til lederne, sammen med konkrete handlingsmål. Lederne inddrages i formulering af handlingsmålene, via eksisterende lederfora.
  • Der fokuseres på en styrket onboarding af nye ledere, så det sikres, at de kender ”Vision for den gode arbejdsplads” og værktøjskassen hertil. Der arbejdes med et tættere samspil mellem HR og fagområderne så introduktion til det generelle går hånd i hånd med introduktionen til det fag faglige.
  • HR vil fremadrettet lave en endnu tættere opfølgning på langtidsfravær for at fastholde den positive tendens, der ses i fraværstallene for 1. kvartal 2019.
  • Der arbejdes systematisk med intern benchmark af best practice i forhold til håndtering af sygefravær og fleksibilitet i forhold til arbejdstilrettelæggelse, særligt med fokus på vagtplanlægning. Desuden introduceres et nyt pejlingsværktøj for ”Arbejdsmiljø- og trivselskultur” i organisationen. Værktøjet er inspireret af Bradley kurven der er er udviklet til brug for arbejdet med sikkerhedskultur i industrien for at forhindre bl.a. ulykker.
  • Der fokuseres på personaleomsætning som en vigtig KPI for hvordan det går med den gode arbejdsplads. Måltallet for personaleomsætning i resultater i Roskilde 2019, er forsat at personaleomsætningen skal være under 15 %.

  Økonomi

  Ingen økonomiske konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 14-08-2019, pkt. 274

  Godkendt.
  Resultatet af udvalgets arbejde sendes videre til orientering i Byrådet.

 • Pkt. 275 Overdragelse af jord til Materielgården til etablering af fejemøjsdepot

  Areal_overdraget_til_Matrielgaarden.pdf

  Pkt. 275

  Overdragelse af jord til Materielgården til etablering af fejemøjsdepot

  Sagsnr. 321680 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Salget af ejendommen Frederiksborgvej 222 forudsatte, at der skulle findes en anden placering til etableringen af Materielgårdens fejemøjsdepot. Derfor overtager Materielgården et mindre kommunalt erhvervsareal på ca. 2000 m2, da arealet har vist sig umuligt at sælge på grund af en begrænset udnyttelse.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med salget af ejendommen Frederiksborgvej 222 skulle der findes en anden placering til Materielgårdens fejemøjsdepot. I sagen, som blev behandlet på Byrådets møde oktober 2018 (pkt. 343, sagsnr. 206255), blev det nævnt, at man havde fundet en placering på et kommunalt ejet areal nordøst for ARGO´s genbrugsstation ved Vestre Hedevej.
  Det har efterfølgende vist sig, at dette areal alligevel ikke var velegnet til etableringen af depotet. Årsagen er, at det efterfølgende har vist sig problematisk, at depotet skulle ligge oven på én af VEKS´s primære fjernvarmeledninger. Denne kunne man ikke reparere, hvis der skulle opstå lækager, da depotet skal etableres med et støbt fundament.
  Derfor er der i stedet fundet et andet kommunalt ejet areal på ca. 2000 m2 beliggende på Lykkegårdvej. Arealet er i dag udlagt som erhvervsareal, men det har vist sig meget vanskeligt at sælge det pågældende areal, da der henover arealet løber en højspændingsledning med tilhørende 20 meters bredt deklarationsbælte, som gør arealet usælgeligt på grund af en meget lille byggemulighed (der må ikke bygges under højspændingsledningen deklarationsbælte).
  Et kort over det areal, der overdrages til Materielgården, er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 14-08-2019, pkt. 275

  Det blev godkendt at jorden overdrages til Materielgården.

 • Pkt. 276 Anlægsregnskab - Margrethekær 5-7, forureningsundersøgelse, oprensning m.v. af grund

  Pkt. 276

  Anlægsregnskab - Margrethekær 5-7, forureningsundersøgelse, oprensning m.v. af grund

  Sagsnr. 320505 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for Margrethekær 5-7, forureningsundersøgelse, oprensning m.v. af grunden til salg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 25. marts 2015 pkt. 98 anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til forureningsundersøgelse, oprensning m.v. med efterfølgende tillægsbevilling 29. marts 2017 pkt. 77 på 3,3 mio. kr. og 11. oktober 2017 pkt. 246 på 1,7 mio. kr., således at der samlet er givet bevilling til udgift på 6,0 mio. kr.
  De samlede omkostninger beløber sig til i alt 5.809.455 kr.
  Sagen medfører derfor et samlet mindreforbrug på 190.545 kr.

  Økonomi

  Der er i 2019 afsat et rådighedsbeløb på 190.544 kr., og afholdt et forbrug på 0 kr., svarende til en positiv kasseeffekt på 190.544 kr. i 2019.

  Økonomiudvalget, 14-08-2019, pkt. 276

  Anbefales.

 • Pkt. 277 Anlægsregnskab - tilkøb af jord, Toppen, Trekroner

  Pkt. 277

  Anlægsregnskab - tilkøb af jord, Toppen, Trekroner

  Sagsnr. 320504 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for salg af et stykke jord på Toppen, Trekroner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 28. februar 2018 pkt. 148 anlægsbevilling på 2 mio. kr. i salgsindtægt i forbindelse med en købers tilkøb af areal på 1.950 m2.
  Arealet blev solgt med overtagelse 31. december 2018 for en købesum på 2 mio. kr.

  Økonomi

  Projektet udviser en indtægt svarende til den samlede anlægsbevilling, og der er derfor ingen kasseeffekt.

  Økonomiudvalget, 14-08-2019, pkt. 277

  Anbefales.

 • Pkt. 278 Anlægsregnskab - salg af erhvervsareal påLykkegårdsvej

  Pkt. 278

  Anlægsregnskab - salg af erhvervsareal på Lykkegårdsvej

  Sagsnr. 320503 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for salg af et erhvervsareal på Lykkegårdsvej.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 20. juni 2018 pkt. 258 anlægsbevilling på 4.535.375 kr. i salgsindtægt og 150.000 kr. til salgsomkostninger i forbindelse med salg af et erhvervsareal på Lykkegårdsvej.
  Arealet blev solgt med overtagelse. 15. maj 2018 for i alt 4.535.375 kr.
  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på udgiftssiden på 14.962 kr.

  Økonomi

  Der er i 2019 afsat et rådighedsbeløb til udgifter på 28.043 kr., og afholdt et forbrug på 13.081 kr., svarende til en positiv kasseeffekt på 14.962 kr. i 2019.

  Økonomiudvalget, 14-08-2019, pkt. 278

  Anbefales.

 • Pkt. 279 Anlægsregnskab - salg af arealer på Rabalderstræde

  Pkt. 279

  Anlægsregnskab - salg af arealer på Rabalderstræde

  Sagsnr. 320500 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for salg af arealer på Rabalderstræde 1.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 27. marts 2019 pkt. 91 anlægsbevilling på 45.365.000 kr. i salgsindtægt i forbindelse med salg af arealer på Rabalderstræde 1.
  Arealerne blev solgt med overtagelse 1. april 2019 for i alt 45.365.000 kr.

  Økonomi

  Projektet udviser en indtægt svarende til den samlede anlægsbevilling, og der er derfor ingen kasseeffekt.

  Økonomiudvalget, 14-08-2019, pkt. 279

  Anbefales.

 • Pkt. 280 Anmodning om optagelse af sag om fjerntogsbetjeningen af Roskilde

  Pkt. 280

  Anmodning om optagelse af sag om fjerntogsbetjeningen af Roskilde

  Sagsnr. 322217 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Jette Tjørnelund (V) har anmodet om optagelse af sag om fjerntogsbetjeningen af Roskilde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Jette Tjørnelund (V) har anmodet om at følgende optages på Økonomiudvalgets dagsorden:
  ”Venstre foreslår, at byrådet fremsender en skrivelse til transportministeren, trafikordførere samt lokale repræsentanter i Folketinget som opfordrer regeringen til at opretholde fjerntogsbetjeningen af Roskilde, der er en af landets største stationer målt i passagerantal.
  Fjerntogsbetjeningen af Roskilde til Jyllands største byer risikerer at ophøre fra årsskiftet for at nedsætte rejsetiden få minutter mellem København og Odense. Den såkaldte forbedring af den kollektive trafik ved den hurtigere rejsetid gavner hverken Roskildes pendlere, uddannelsesøgende eller erhvervsliv i hverdagen.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Økonomiudvalget, 14-08-2019, pkt. 280

  Udsat.

 • Pkt. 281 Anmodning om optagelse af sag om hvordan kommunens udbuds- og indkøbspolitik forholder sig til et aktuelt bud fra tilbudgivere uden OK(Lukket)

 • Pkt. 282 Ny Østergade forhandlingsmandat og projekttilpasning(Lukket)

 • Pkt. 283 Udbud af grundareal i Vindinge (Lukket)

 • Pkt. 284 Eventuelt

  Pkt. 284

  Eventuelt

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 14-08-2019, pkt. 284

  - Roskilde kongrescenter.